Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB"

Transkript

1 Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 25. oktober 2011 klokken Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf Referat af 22. møde Udsendt alene elektronisk pr. den 2. februar 2012 Side 1 af 48

2 Indkaldelse: - indkaldelse udsendt d (4 s.) var vedlagt følgende bilag: - Ingen - 2. indkaldelse udsendt d (47 s.) vedlagt følgende bilag: - Referat af OSU Fj-&R d (6 s.) - Regnskab juli kvartal 2011 (5 s.) - Prognose skema 3. kv (1 s.) - 1. udkast Budget 2012 (3 s.) - Ok2013 papir (2 s.) - Ok2013 køreplan (2 s.) Udsendte Bestyrelsesinformationer (uge kalender) er en del af mødematerialet Udsendt til: Rgm Jørn Nicolaisen Områdegruppeformand gr Århus Rgm Jens Chr. Andersen, Områdegruppekasserer gr Århus Stbtj Dan B Kirchhoff, Områdegruppenæstformand gr Kastrup Stbtj Mogens H Christensen Gruppeformand gr Århus M-stbtj Jan N Søndergaard, Gruppeformand gr Esbjerg Stbtj Henning E Laursen, Gruppeformand gr Randers M-stbtj Lasse F Andersen Gruppeformand gr København H Rgfm Frank M Larsen, Gruppeformand gr Belvedere M-stbtj Henrik V Blunck Gruppeformand gr Kalundborg M-stbtj Kim Jesper Nielsen, Gruppeformand gr Nykøbing F M-ktbtj Erik Christensen Gruppeformand gr København Phm Johnny B Olsen Gruppeformand gr København Dtm Henrik R Frederiksen, Gruppeformand gr Fredericia M-stbtj Per Erik Svendsen, Gruppeformand gr København H M-stbtj Kenn O Krøyer Gruppeformand gr Kastrup Udsendt til orientering: Jan R Christensen Faglig sekretær Dansk Jernbaneforbund Stbtj Kåre Jensen Folkevalgt revisor gr Kastrup Side 2 af 48

3 Dagsorden: Mødets åbning. Godkendelse af dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde. Beretning fra virksomheden. Meddelelser fra lokalgrupperne. SU-information. Regnskab. Andet. Sager til afgørelse. Spørgsmål fra bestyrelsen. Ad 1. Mødets åbning. Områdegruppeformanden bød velkommen til 22. møde. Meddelte afbud fra Jan Søndergaard gr , Dan B Kirchhoff gr og Henrik R Frederiksen gr Meddelte områdegruppen havde modtaget diverse takkeskrivelser for udvist opmærksomhed. Finansloven 2012 første pejlemærke på en ny politik Træt af at høre om løftebrud. Alle ved, der skal et flertal til. De er sure, rønnebærrene ikke mindst for de luderkarle til journalister, der skriver for betaling og gratis drinks. I stedet for at rapportere nyheder om, hvad der sker. Skrives der om det, der ikke sker. Normal praksis ved et regeringsskifte et, at den nye regering får en karenstid uden fulde kritiske lys, en fair indkøringsperiode til at få startet op komme i drift. En amerikansk præsident får 100 dage. Helle fik under 6 timer. Vi gjorde det! Som Helle sagde på valgaftenen, da resultatet lå fast. Nu vil betydningen af at sidde på apparatet vise sig. Politik er ikke kun forslag, markedsføring og pop det er også rå magt hørings og indstillingsret, bevillinger, udnævnelser, prioriteringer, fokus osv. Det tror jeg, vi i DSB ikke skal være kede af. Hans Christian Schmidt var direkte skadelig for DSB med sin ideologi, økonomiske udplyndring af DSB og sine herremanerer. Nu skal der udnævnes en ny Direktør for DSB. Med en ny direktørinstruktion med andet fokus og andre prioriteringer Side 3 af 48

4 Folketingsvalget d. 15. sept. 2011: Blokresultat Rød blok A, B, F, Ø, Siumut, Inuit Ataqatigiit, Javnaðarflokkurin Helle Thorning- Schmidt 92 Blå blok V, O, I, C, K, Sambandsflokkurin Lars Løkke Rasmussen 87 Regeringsgrundlaget (80 s.) udsendt med kalender uge Ny regering ny Transportminister Henrik Dam Kristensen TRAFIK Bedre fremkommelighed og mindre luftforurening. Danmark har brug for en ny trafikpolitik, som gør det lettere for danskerne at komme på arbejde og for virksomhederne at transportere deres varer. Et moderne samfund forudsætter høj mobilitet. Mobilitet er frihed for den enkelte, men også en forudsætning for vores velfærdssamfund. En mere effektiv og udbygget trafikal infrastruktur er derfor også en forudsætning for øget vækst. Regeringen har endvidere som målsætning at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer. Derfor skal en ny transportpolitik sammentænke Danmarks infrastrukturelle og miljømæssige udfordringer. Danmark står overfor en række udfordringer på transportområdet, hvor det er nødvendigt at tage fat på en ny måde: Danskerne spilder tusindvis af timer hver dag på grund af trængsel på vejene og på grund af forsinkede tog. Det mindsker mobiliteten og er dermed en forhindring for vækst. Der er en lang række vej- og baneprojekter som det ud fra en samfundsøkonomisk betragtning ville være fornuftigt at gennemføre. Det skal afdækkes, hvornår det er økonomisk fordelagtigt at anvende offentlig-privat partnerskab (OPP) til løsning af disse projekter, og i hvilket omfang det kan skabe råderum til andre investeringer. Transporten er årsag til en betydelig del af Danmarks samlede CO2-udledningog en væsentlig del af den CO-2-udledning, der stammer fra ikke-kvote sektoren. Hertil kommer partikler, NOx'er, og støj, som har sundhedsmæssige og miljøskadelige virkninger. Det er nødvendigt at nedbringe forureningen fra transportsektoren. Det er herunder nødvendigt at lavere CO2-udslip fra sektoren bidrager markant til at nå klimamålsætningerne. Regeringen vil føre en ny transportpolitik med klare målsætninger. Det skal være attraktivt for flere danskere at bruge den kollektive transport, det skal være billigere at købe en energirigtig bil og vi skal investere i nye veje og jernbaner, der giver vækst. Side 4 af 48

5 Et centralt virkemiddel består i at sikre, at der købes biler, der forurener mindre. Der er i særlig grad brug for at begrænse forureningen i byerne, hvor sundhedsskaderne fra forurening er størst. Der er også brug for at begrænse stigningen i biltrafikken ved at få flere til at vælge den kollektive trafik, som er blevet voldsomt fordyret og busdriften er mange steder, også i yderområderne, blevet forringet. Der er ligeledes brug for at få mere gods over på bane og skib. Regeringen vil derfor: Fremsætte forslag til en provenuneutral reform af afgifterne på personbiler, der understøtter ovennævnte. Fritagelsen af elbiler for registreringsafgift forlænges til Fremlægge en strategi for fremme af energieffektive køretøjer som hybrid plug-in, el-biler mm. som omfatter infrastruktur mm. Fremsætte forslag om en kilometerbaseret afgift på lastbiler, hvis provenu bruges på at gøre den kollektive trafik billigere og på investeringer i den kollektive trafik. Regeringen vil videreføre og udvide brugen af halvoffentlige selskaber til finansiering af større infrastrukturprojekter. Det skal afdækkes, hvornår det er økonomisk fordelagtigt at anvende offentlig-privat partnerskab (OPP) til løsning af offentlige infrastrukturprojekter, og i hvilket omfang det kan skabe råderum til andre investeringer. I det omfang der frigøres midler i eller til Infrastrukturfonden, vil regeringen arbejde for, at 2/3 af disse bruges til kollektiv trafik, herunder letbaner, og cykling og 1/3 til veje mv. Det svarer til fordeling af midlerne ved den oprindelige grønne transportaftale fra Regeringen ønsker at elektrificere større dele af jernbanenettet og arbejde for togforbindelser med væsentlig lavere rejsetid både indenlandsk og til og fra udlandet. Regeringen vil fremsætte forslag om en betalingsring i Hovedstadsområdet. Regeringen vil sikre en høringsfase og inddragelse af alle relevante interessenter. Betalingsringen indføres for at nedbringe trængslen i og omkring Hovedstadsområdet. Indtægterne, som forventes at udgøre ca. 2 mia. kr., anvendes til bedre og billigere kollektiv trafik i og omkring Hovedstadsområdet. Betalingsringen vil reducere biltrafikken, sikre bedre fremkommelighed på vejene og dermed spare borgere og virksomheder for kostbar tid, som i dag spildes i køer. Desuden vil en betalingsring reducere luftforureningen og vejtrafikkens negative virkninger på sundheden. Cykling er et billigt, sundt og forureningsfrit transportmiddel. Det er en vigtig prioritering for regeringen at fremme cyklismen. Regeringen vil sikre, at der fortsat vil være cykelpuljer, som kommunerne kan søge til cykelprojekter, herunder nye cykelbyprojekter. Regeringen vil undersøge, om der kan gennemføres ændringer af færdselsloven til gavn for cyklismen Antallet af trafikulykker med dødelig udgang har glædeligvis været faldende set over en årrække, men der er stadig mange, der dør eller kommer til skade i trafikken. Side 5 af 48

6 For at styrke trafiksikkerheden vil regeringen styrke bekæmpelsen af "sorte pletter" og øge omfanget af den automatiske fartkontrol. TRAFIK I ØVRIGT Regeringen vil fortsætte arbejdet med udviklingen af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark, herunder fortsætte undersøgelserne af en Kattegatforbindelse. Regeringen vil evaluere om der i forlængelse af strukturreformen kan etableres en mere hensigtsmæssig organisering af den kollektive transport i Danmark. Regeringen ønsker at bevare Kastrup Lufthavn som et centralt knudepunkt for lufttrafikken og vil analysere muligheden for at tage initiativer, der fremmer dette mål mest muligt. Derudover skriver regeringen, at der skal være flere cykelbyer. Dam Kristensen: Kollektiv transport skal op i gear 3. oktober 2011 OVERDRAGELSE: Den kollektive transport er min vigtigste opgave som ny transportminister, lyder det fra Henrik Dam Kristensen, der har DSB øverst i bunken af opgaver. Der ligger helt klart en opgave i DSB, og uanset hvordan man vender eller drejer det, så er DSB hjørnestenen i vores kollektive trafiksystem. Og derfor er det helt afgørende, at DSB fungerer. Henrik Dam Kristensen Transportminister (S) Fakta: Transportminister Henrik Dam Kristensen Født 31. januar 1957 i Vorbasse Politiske tillidsposter: Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Østjyllands Storkreds fra 13. november Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Ribe Amtskreds Kandidat for Socialdemokratiet i Horsenskredsen fra Kandidat for Socialdemokratiet i Grindstedkredsen Parlamentarisk karriere: Socialminister, 23. februar november Fødevareminister, 30. december februar Landbrugs- og fiskeriminister, 27. september december Medlem af Europa-Parlamentet, 20. juli okt Uddannelse og erhverv: Skoleleder, AOF Grindsted, Dansk Flygtningehjælp, Grindsted, Landpostbud, Vorbasse, Side 6 af 48

7 - Fakta fra Transportministeriet Det er en erfaren herre, der nu har indtaget ministerstolen i Transportministeriet. Ikke fordi han har nogen speciel viden på transportområdet, men fordi han er den blandt de nye ministre, der har mest ministererfaring. Og den nye post vil socialdemokraten Henrik Dam Kristensen bruge til at sikre bedre kollektiv trafik. "Det vigtigste er, at den kollektive trafik fungerer, for det er fuldstændigt afgørende for mange folks hverdag," sagde han umiddelbart efter ministeroverdragelsen i Transportministeriet mandag. Og han er heller ikke det mindste i tvivl om, hvilken opgave der ligger øverst i skuffen, når han sætter sig til rette i ministerkontoret. "Der ligger helt klart en opgave i DSB, og uanset hvordan man vender eller drejer det, så er DSB hjørnestenen i vores kollektive trafiksystem. Og derfor er det helt afgørende, at DSB fungerer," sagde han, men påpeger dog, at han endnu ikke vil ikke love flere penge til DSB. Ikke inde i sagerne endnu I det hele taget vil den nye minister ikke love så meget, da han "endnu ikke har set et eneste stykke papir fra Transportministeriet endnu". Den nye 57-årige transportminister var under Nyrup-regeringerne socialminister, fødevareminister og landbrugs- og fiskeriminister. Og han har desuden været medlem af Europa-parlamentet fra samt stedfortræder i Trafikudvalget i Men selvom han ikke har beskæftiget sig voldsomt med transportområdet, mener han at være godt rustet til opgaven. "Jeg har været medlem af Folketinget siden afbrudt af en tur i Europaparlamentet - og jeg tror ikke, der er nogen, der er medlem af Folketinget, uden at transportområdet og infrastrukturen betyder noget. Af de mange valgkampe jeg har deltaget i, husker jeg ikke en eneste, hvor der ikke har været nogen, der vil have infrastruktur til sit område, eller at DSB ikke har fungeret godt nok, eller at nogen sidder for meget i kø på motorvejen," siger han og påpeger, at det er vigtigt at undgå blokpolitik. Brede forlig Transportområdet har længe været præget af brede forlig, hvor blandt andet kan nævnes En Grøn Transportpolitik fra 2009, som kun Enhedslisten står udenfor. Og det er den tilgang, som den nye minister agter at fortsætte. "Jeg er måske en lidt gammeldags politiker, men jeg synes, det er vigtigt, at der er brede forlig, på det her område. Det er meget store investeringer, vi foretager, når vi investerer i infrastruktur," sagde han under selve overdragelsen. "Jeg tror, det er vigtigt, at vi på den måde sikrer holdbarhed, der rækker ud over den første næsetip. Det er den arv, jeg nu har fået, og som jeg vil gøre alt for at arbejde videre med," sagde han. Side 7 af 48

8 Mest ministererfaring Departementchefen Jacob Heinsen udtrykte under overdragelsen glæde over, at den nye chef er den mest erfarne i statsminister Helle Thornings Schmidts (S) regering. Og forventningerne til den nye ministers evne til at håndtere dårligere sager uden at miste fatningen er således store hos departementchefen. "De største sager lige for tiden er problemerne med IC4-toget og DSB's elendige økonomi. Men der skal nok komme nye sager til," forsikrede Jacob Heinsen, der fortsatte: "Og dér er det vigtigt at have is i maven og beholde det store overblik. Og det falder nok lettere, når man fra sine tidligere erfaringer som minister allerede har oplevet lidt af hvert." Farvel til Hans Christian Schmidt Dagens begivenhed var også et farvel efter godt halvandet år med Hans Christian Schmidt (V), der dog lod til at være i et strålende humør. Han brugte sin taletid på at rose den nye minister for at være en ærlig politiker, og et godt valg når nu det skulle være en rød regering. Men derudover talte han meget om, at han med stor overraskelse selv fik posten for halvandet år siden, men at han med tiden har "lært at elske transport". Det kunne departementschefen nikke genkendende til og berettede om, at Schmidt før udnævnelsen, som en spøg i ministeriet, blev omtalt som den egentlige opposition i Folketinget. "Jeg tror godt, at jeg i denne snævre kreds kan røbe, at det måske ikke var kærlighed ved første blik. Vi havde lært dig at kende som gruppeformand i Venstre med skarpe holdninger på mange af vores sager," sagde Jacob Heinesen, der dog lagde ud med at slå fast, hvor glade alle i ministeriet har været for Hans Christian Schmidt. Departementchefen nævnte også tre områder, den afgående minister vil blive husket for: postliberaliseringen, privatvejsloven og specielt jernbanedriften. Noget lykkedes det at få på sporet igen, mens andet blev bedre uden at være godt nok, lød det fra Heinesen, inden han efterfulgt af et latterbrøl sluttede: "Om IC4-toget og DSB's økonomi kan man sige, at noget skal der jo også være at rive i for en ny minister. Det er vigtigt, når man går af, at efterlade nogle spændende opgaver til sin efterfølger." Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. Mødeleder: Mogens H Christensen, gr Ad. 3: Godkendelse referat af 20. møde d og 21. møde d i Ng Referaterne forelå ikke til behandling afventer godkendelse på næste møde Side 8 af 48

9 Ad. 4: Beretning fra virksomheden DSB går ansvarligt til opgaven med at genskabe en sund økonomi DSB afviser, at der er truffet beslutning om massefyringer, som Dansk Jernbaneforbund til aften har meldt ud. Og fremtidige effektiviseringer skal ikke påvirke kundernes rejseoplevelser, understreger DSB's administrerende direktør, Christian Roslev. DSB s økonomiske situation er alvorlig. Meget alvorlig, melder DSB s administrerende direktør Christian Roslev.»Jeg tror, at vi alle er blevet overrasket over alvoren og volumen af virksomhedens økonomiske krise. DSB s ledelse har ikke på noget tidspunkt lagt skjul på, at vi befinder os i en meget alvorlig økonomisk situation, som også DSB s seneste halvårsregnskab viste. DSB taber penge hver dag, og i DSB s ledelse tager vi et engageret ansvar for målrettet at skabe balance i økonomien,«forklarer Christian Roslev. Christian Roslev afviser samtidig de meldinger, som Dansk Jernbanesamfunds formand Ulrik Salomonsen til aften har været i pressen med:»vi er midt i en budgetproces, hvor vi i ledelsen har drøftet situationen med både DSB s bestyrelse og DSB's samarbejdsudvalg, hvor vi har fremlagt forskellige analyser og mulige tiltag, der alle skal skabe en mere robust økonomi i DSB. Derfor er det også for tidligt, at sige noget konkret om hvilke tiltag, der skal arbejdes videre med,«siger han. "Dialogen i DSB's samarbejdsudvalg for et par dage siden er netop et eksempel på, at DSB's ledelse lægger op til et konstruktivt samarbejde med DSB's medarbejdere om de forskellige løsningsmodeller på virksomhedens krise. Vi har også lagt op til at mødes oftere i samarbejdsudvalget, end der har været praksis for tidligere," oplyser direktøren. Kunderne vil dog være et særligt fokusområde for DSB s ledelse skridt imod en økonomi i balance, slår DSB s administrerende direktør fast.»dsb vil arbejde engageret på at sikre danskerne en bæredygtig og effektiv kollektiv trafik. Togtrafikken skal fordobles inden 2030, og hvis DSB skal gøre sig fortjent til at løse den udfordring, kræver det, at vi får bragt DSB s økonomi i balance. Men effektiviseringerne frem mod en sund økonomi skal ikke være på bekostning af kundernes oplevelse af at rejse med DSB,«forklarer Christian Roslev og understreger at situationen er alvorlig:»hvis DSB skal overleve som virksomhed og være danskernes foretrukne jernbaneselskab, skal vi være mere effektive. Det er en tvingende nødvendighed. Og den proces kræver effektiviseringer og strategiske fravalg,«siger han Konsulenthuset Quartz+Co har lavet en rapport om hvordan DSB's økonomi kan forbedres. Rapporten er bestilt af Transportministeriet og Finansministeriet og ventes offentliggjort i løbet af efteråret.»dsb s økonomi er meget anstrengt, og vi vil vende hver en sten til at få omkostningerne ned. Derfor ser vi frem til rapporten som et godt idékatalog til at rette op på økonomien,«siger direktøren. Side 9 af 48

10 DSB tager Rigsrevisionens rapport om Kystbanen til efterretning Rigsrevisionen har i dag offentliggjort rapporten Beretning til Statsrevisorerne om Kystbanen om statens udbud af togtrafikken på Kystbanen og over Øresund. Rapporten konkluderer, at DSB ikke har været god nok til at organisere og drive den udbudte trafik på Kystbanen og over Øresund, samt at der ikke har været tilstrækkeligt styring med økonomien i DSB's datterselskab, DSBFirst, og i samhandlen mellem DSB og DSBFirst. DSB's topledelse tager Rigsrevisionens rapport til efterretning og konstaterer, at DSB har handlet på flere af de punkter, der behandles i Rigsrevisionens rapport: - DSB har indgået en aftale med Öresundståg om at overlade driften af den svenske del af Øresundstrafikken til en anden operatør fra december DSB har indført nye, skærpede regler for samhandel mellem DSB og DSB's datterselskaber. - DSB har skærpet styring af økonomien i DSBFirst, blandt andet med indsættelse af ny økonomiledelse i selskabet og indsættelse af DSB's økonomidirektør i bestyrelsen. DSB's bestyrelsesformand Peter Schütze konstaterer, at økonomistyringen i DSBFirst ikke har været god nok. "Det er der allerede blevet draget en række konsekvenser af med en ny aftale for Øresundstrafikken og nye regler og skærpet opsyn med både økonomien og samhandlen mellem DSB og DSBFirst. Vi mener, at der er taget de nødvendige beslutninger og at der nu er grund for at se fremad," siger Peter Schütze. Sagen om DSBFirst begyndte den 18. marts i år, hvor DSB offentliggjorde et årsregnskab for 2010 med forvaltningspåtegning fra Rigsrevisionen på grund af blandt andet manglende dokumentation for samhandlen mellem DSB og DSBFirst, og overdragelsen af værkstedet Helgoland fra DSBFirst til DSB Vedligehold A/S. Revisionsforbeholdene fik DSB's bestyrelse til at afskedige DSB s administrerende direktør, Søren Eriksen, og senere en tidligere økonomidirektør i DSB og den administrerende direktør i DSBFirst for mangelfulde resultater og utilstrækkeligt økonomistyring i DSBFirst. DSB har ikke yderligere kommentarer i sagen Med venlig hilsen DSB Side 10 af 48

11 Vil have flere tog på skinnerne DSB har en plan: Sådan kommer vi ud af krisen DSB's administrerende direktør Christian Roslev holder pressemøde under uret på Københavns Hovedbanegård onsdag d. 21 september (Foto: Mads Nissen) Se stort billede (Bemærk: ankomst skærmen ingen hvid skrift udelukkende gul skrift (cancelled) DSB satser på at få flere tog på skinnerne for at komme ud af den krise, som sandsynligvis vil betyde fyringer Der skal flere tog på skinnerne, selvom DSB står i en større økonomisk krise end selskabets administrerende direktør, Christian Roslev, havde forestillet sig. Sådan lyder det fra direktøren på et pressemøde på Københavns Hovedbanegård, nærmere bestemt 'under uret', onsdag. - Kunderne er omdrejningspunktet. Vi lever af kunderne. Vi skal ikke køre mindre tog, vi skal tværtimod køre mere tog, siger han. - Det er den ambition, vi har, og vi skal gøre os fortjent til at være den jernbanevirksomhed, der skal løfte den politiske ambition, der er om at fordoble togtrafikken frem mod 2030, siger DSB-direktøren. Han understreger, at selskabet skal have en holdbar økonomi - og at det ikke er tilfældet i dag. - Jeg vidste godt, at der var store økonomiske udfordringer, men ja, det er værre, end jeg havde regnet med, siger Christian Roslev, der tiltrådte i stillingen 1. august. Side 11 af 48

12 - Jeg kan ikke afvise, at der kommer afskedigelser. Til gengæld kan jeg garantere, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at det her ikke kommer til at betyde, at vi skal køre mindre tog, siger Christian Roslev. Han afviser udmeldinger fra Jernbaneforbundet om, at togdriften risikerer at blive halveret som følge af krisen. - Vi har en køreplan for 2012, hvor der bliver kørt en anelse mere tog. Det er udgangspunktet. Vi har også en kontrakt med staten, og det er hele fundamentet for det her, siger han. Direktøren glæder sig også over, at kunderne ifølge DSB er glade for jernbaneselskabet trods krisen. - Vi har en rettidighed og pålidelighed som - i forhold til de senere år - ligger rigtig godt. Vi har passagerfremgang, passagerer der er tilfredse og en drift, der er rigtig god for tiden, siger Christian Roslev. Jernbaneforbundet har været ude og tale om op mod 1000 fyringer. Det tal har Christian Roslev "ingen kommentarer" til. Rapport: DSB kan spare milliard Offentliggjort En konsulentrapport fremhæver besparelser for over 1 mia. kr. i statens togselskab. DSB kan spare op mod 1,2 mia. kr. på driften. Det fastslår en konsulentrapport, der peger på store effektiviseringer i den statsejede togkoncern. Rapporten er bestilt af Transportministeriet og Finansministeriet. Den endelige version er endnu ikke afleveret - men i et udkast fastslår firmaet Quartz + CO, at DSB's økonomi bør forbedres betydeligt. Et af de store områder er vurderingen af DSB's ca danske tog- og lokomotivførere, som udgør halvdelen af selskabets ansatte. I rapporten står, at der er en overkapacitet på mellem 844 og årsværk - fuldtidsstillinger - inden for lokomotiv- og togførerne. Der peges bl.a. på en for lav effektiv arbejdstid og betydelig overkapacitet blandt lokomotivførerne. En gennemsnitlig lokomotivfører bruger - ifølge rapporten - kun 1 time og 45 minutter på at køre tog med passagerer i løbet af en arbejdsdag. Der nævnes også, at et minuts overarbejde giver én times afspadsering.»skal DSB nærme sig sine europæiske konkurrenters effektivitet, skal en række reguleringer for arbejdstiden for det kørende personale tilpasses for bedre at understøtte togproduktionen. Særligt skal fokus rettes mod at reducere omfanget af de indirekte timer, der bl.a. går til ventetid, pauser og transport således, at man på samme arbejdstid kan frigøre mere tid til at fremføre tog,«står der i rapporten fra Quartz + Co. Dyrt kørende personel Netop det kørende personel i DSB er ifølge rapporten samtidig ca. 50 pct. dyrere i lønomkostninger end tilsvarende offentligt ansatte. Side 12 af 48

13 Netop nu er der forhandlinger mellem ledelsen i DSB og medarbejderne om spareplanerne. Formanden for Dansk Jernbaneforbund, Ulrik Salmonsen, er rystet over indholdet i konsulentrapporten og afviser, at den tegner et retvisende billede af situationen for hans medlemmer:»jeg forventer ikke, at rapporten bruges som afsæt for spareforhandlinger i DSB. Hverken når det gælder arbejdstid, løn eller så meget andet, kan vi genkende billedet. Tværtimod. Eksempelvis hænger det ikke sammen at tale om overkapacitet blandt medarbejderne, når vi faktisk har store pukler af overarbejdstimer, som ikke er afregnet. Forslaget til reduktion i medarbejderskaren er helt urealistisk,«siger Ulrik Salmonsen. Hos DSB fastslår adm. direktør Christian Roslev, at ledelsen ikke på nuværende tidspunkt vil kommentere indholdet i den nye rapport. Samtidig understreger han dog, at der må ske effektiviseringer og tilpasninger for at vende den økonomiske udvikling i DSB.»Vi taber penge og skal have forbedret budgettet. Alt er derfor spil, og vi er nu i drøftelser med medarbejderne om situationen,«siger DSB's koncernchef. Christian Roslev understreger samtidig, at DSB fortsat vil leve op til selskabets aftaler med staten om togdriften. Ud over besparelser blandt det direkte togpersonale peger Quartz + Co i rapporten også på en stribe andre besparelser i hele DSB's organisation. Selskabets omkostninger er de seneste fire år steget med 18 pct., mens væksten i såkaldte tog-kilometer kun er steget med 5 pct. Rapporten skriver direkte, at ud af DSB's nuværende administrative medarbejdere kan ca. 200 stillinger reduceres på kort sigt. Blandt de andre forslag er bl.a., at en stribe stationsbygninger rives ned, mens den administrative ledelse huses på en anden måde, så hovedsædet i Sølvgade, København, lukkes. DSB kan spare op mod 1,2 mia. kr. på driften. Det fastslår en konsulentrapport, der peger på store effektiviseringer i den statsejede togkoncern. Rapporten er bestilt af Transportministeriet og Finansministeriet. Den endelige version er endnu ikke afleveret - men i et udkast fastslår firmaet Quartz + CO, at DSB's økonomi bør forbedres betydeligt. Et af de store områder er vurderingen af DSB's ca danske tog- og lokomotivførere, som udgør halvdelen af selskabets ansatte. I rapporten står, at der er en overkapacitet på mellem 844 og årsværk - fuldtidsstillinger - inden for lokomotiv- og togførerne. Der peges bl.a. på en for lav effektiv arbejdstid og betydelig overkapacitet blandt lokomotivførerne. En gennemsnitlig lokomotivfører bruger - ifølge rapporten - kun 1 time og 45 minutter på at køre tog med passagerer i løbet af en arbejdsdag. Der nævnes også, at et minuts overarbejde giver én times afspadsering.»skal DSB nærme sig sine europæiske konkurrenters effektivitet, skal en række reguleringer for arbejdstiden for det kørende personale tilpasses for bedre at understøtte togproduktionen. Særligt skal fokus rettes mod at reducere omfanget af de indirekte timer, Side 13 af 48

14 der bl.a. går til ventetid, pauser og transport således, at man på samme arbejdstid kan frigøre mere tid til at fremføre tog,«står der i rapporten fra Quartz + Co. Dyrt kørende personel Netop det kørende personel i DSB er ifølge rapporten samtidig ca. 50 pct. dyrere i lønomkostninger end tilsvarende offentligt ansatte. Netop nu er der forhandlinger mellem ledelsen i DSB og medarbejderne om spareplanerne. Formanden for Dansk Jernbaneforbund, Ulrik Salmonsen, er rystet over indholdet i konsulentrapporten og afviser, at den tegner et retvisende billede af situationen for hans medlemmer:»jeg forventer ikke, at rapporten bruges som afsæt for spareforhandlinger i DSB. Hverken når det gælder arbejdstid, løn eller så meget andet, kan vi genkende billedet. Tværtimod. Eksempelvis hænger det ikke sammen at tale om overkapacitet blandt medarbejderne, når vi faktisk har store pukler af overarbejdstimer, som ikke er afregnet. Forslaget til reduktion i medarbejderskaren er helt urealistisk,«siger Ulrik Salmonsen. Hos DSB fastslår adm. direktør Christian Roslev, at ledelsen ikke på nuværende tidspunkt vil kommentere indholdet i den nye rapport. Samtidig understreger han dog, at der må ske effektiviseringer og tilpasninger for at vende den økonomiske udvikling i DSB.»Vi taber penge og skal have forbedret budgettet. Alt er derfor spil, og vi er nu i drøftelser med medarbejderne om situationen,«siger DSB's koncernchef. Christian Roslev understreger samtidig, at DSB fortsat vil leve op til selskabets aftaler med staten om togdriften. Ud over besparelser blandt det direkte togpersonale peger Quartz + Co i rapporten også på en stribe andre besparelser i hele DSB's organisation. Selskabets omkostninger er de seneste fire år steget med 18 pct., mens væksten i såkaldte tog-kilometer kun er steget med 5 pct. Rapporten skriver direkte, at ud af DSB's nuværende administrative medarbejdere kan ca. 200 stillinger reduceres på kort sigt. Blandt de andre forslag er bl.a., at en stribe stationsbygninger rives ned, mens den administrative ledelse huses på en anden måde, så hovedsædet i Sølvgade, København, lukkes. VK-regering får skyld for topløn i DSB Offentliggjort Socialdemokraterne peger fingre ad den afgående regering for høje lønninger til DSB-toppen. Årsagen til de tårnhøje lønninger i ledelsen hos det økonomisk trængte og statsejede DSB skal blandt andet findes hos den tidligere regering. Det mener det kommende regeringsparti Socialdemokraterne og den hidtidige trafikordfører Magnus Heunicke. - Lønniveauet må være aftalt i direktionen og bestyrelsen, som er udpeget af den afgående regering, siger Heunicke. Side 14 af 48

15 Forventer gennemgang Mere har han ikke at sige til B. T. s oplysninger om, at den øverste tiendedel af koncernen hver får 1,2 millioner kroner om året. Tilsvarende stillinger i staten lønnes med kroner, fremgår det af en konsulentrapport. Samme rapport fortæller om høje lønninger til lokoførere og togpersonale. SF's hidtidige trafikordfører, Anne Baastrup, vil ikke sige, om de høje lønninger til cheferne er acceptable eller forargelige. - Jeg vil ikke kommentere konkret på deres lønninger. Jeg vil bare forvente, at den nye administrerende direktør og bestyrelsesformand nøje gennemgår, hvor vi kan effektivisere og spare, siger hun og kræver tog til tiden - med siddeplads. Blandede sig i alt Baastrup er ikke enig i opfattelsen af, at der skal høj løn til for at tiltrække de bedste. - Nej, det tror jeg helt ærligt ikke. Vi har mange gode og dygtige folketingspolitikere. De får omkring kroner, siger hun. Samtidig angriber også hun den afgående regering og især transportminister Hans Christian Schmidt fra Venstre. - Vi har haft en transportminister, som blandede sig i alt. Vi skal over til, at DSB kan håndtere sagerne selv. Vi skal væk fra, at ministeren går ned i detaljer som personaleblad og meget andet, siger hun. De Radikale, som er et muligt regeringsparti, vil ikke kommentere sagen overhovedet. DSB får ny chef i Sverige Offentliggjort Vicedirektør Peter Christensen er fremover ansvarlig for DSB's selskaber i Sverige. Vicedirektør Peter Christensen skal fremover stå for driften af DSB's selskaber og togoperationer i Sverige og har dermed afløst Gert Frost, der fortsætter som bestyrelsesmedlem i selskaberne. Peter Christensen er i forvejen bestyrelsesformand i Roslagståg AB i Stockholm og har nu overtaget posten som administrerende direktør i DSB Sverige AB, DSB Väst AB, DSB Småland AB og DSB Uppland AB. Bæredygtig økonomi Den nye direktør har som fremmeste mål at få opbygget en effektiv virksomhedsstruktur, så DSB kan opfylde trafikkontrakterne med de svenske myndigheder. "Og ikke mindst få skabt en bæredygtig økonomi i de tre nye togoperationer i Sverige,«siger Peter Christensen. Kender af svensk togtrafik Inden Peter Christensen kom til DSB har han arbejdet for TDC, og han har været økonomidirektør i ABB-koncernen og i Skanska Danmark. I DSB regi har Peter Christensen blandt andet været administrerende direktør for Tågvärdsbolaget i Malmö. Som direktør for DSB International har Peter Christensen Side 15 af 48

16 været med til at vinde flere trafikkontrakter i Sverige og har dermed et indgående kendskab til det svenske togmarked Forbundet: Ekstra ordinært Hb-møde afholdt d i Valby Ekstra ordinært Hb-møde afholdt d i Valby Hb møde afholdt d Hb seminar afholdes d Næste HB møde d Dansk Jernbaneforbunds 53. ordinære kongres den oktober 2012 i Kbh Eo. Hb møde d : Hb var enige om: Nej til masseafskedigelser Nej til løn nedgang Mandat til forbundsledelsen til forhandlinger om løsninger med DSB Hb møde d : DSB situation (1 mia) Quartz rapporten mente, der kan effektiviseres med 1,2 mia. kr. i DSB. Rapporten, der blev bestilt af den forhenværende Transportminister, kom frem til et beløb tilsvarende hvad ministeren ville skrabe ind på finansloven. 4 x 300 mio. kr. fra DSB over 4 år i form af ekstra ordinært udbytte til ejeren. Siden 2002 har ejeren hevet over 5,5 mia. kr. ud af virksomheden DSB. Når man ikke kan få sit ønske om fuld liberalisering gennemført, kan man da altid skamride virksomheden på andre måder. Christian Roslev bleg og sygemeldt Den nuværende Adm. Direktør har hverken format eller mandat, sagde forbundsformanden på Hb mødet d. 13. okt. - Direktøren var da sygemeldt - og havde meldt afbud til møde med ministeren, med bestyrelsen den 11. og HSU d han fik i øvrigt i sin embedsperiode ikke megen hjælp. Det er det høg over høg. Side 16 af 48

17 Publiceret: 14. okt Der arbejdes stadig på realistiske aftaler med DSB Dansk Jernbaneforbund og forbundets hovedbestyrelse håber stadig, at det vil være muligt at få realistiske aftaler i stand omkring en genrejsning af virksomhedens økonomi. Alle drøftelser ligger nu stille henover efterårsferien. Trods løbende drøftelser, er der endnu ingen konkrete aftaler på plads vedr. DSBs økonomi på sigt. Dansk Jernbaneforbund arbejder videre for at finde realistiske løsninger til gavn for alle forbundets medlemmer i virksomheden. Publiceret: 7. okt Der arbejdes på realistiske løsninger for DSB Jernbanen har oplevet turbulente tider de seneste år. Men sjældent er slagene blevet rettet så lavt som de seneste ugers hetz mod personalet i togene og på perronerne. Dansk Jernbaneforbund har stået for skud, men prisen betales af alle de medarbejdere, der hver dag tager DSB uniformen på, for at levere tog til tiden til alle dele af landet. De virkelige ofre for det vedvarende bombardement af urigtige og fejlfortolkede oplysninger fra fjernsyn, radio og aviser blev medarbejderne i togene. I det politiske klima vi forhåbentlig er på vej ind i håber Dansk Jernbaneforbund, at der vil blive set med anderledes realistiske øjne på den udfordring DSB står overfor. Det er jo ikke fordi forbundet ikke gerne vil være med til at sikre DSB som virksomhed og som arbejdsplads Dansk Jernbaneforbund vil bare ikke under nogen omstændigheder acceptere den rapport, som udløste hele debatten. Der blev afholdt møde mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund den 26. september Parterne var enige om, at der indledes drøftelser om hvorvidt der kan findes løsninger, som ligger inden for rammerne af noget vi i Dansk Jernbaneforbund kan acceptere. Der var en forsonende dialog på mødet. Der er ikke truffet beslutning om de endelige effektiviseringer på nuværende tidspunkt. DSB's redningsmand stopper Offentliggjort For anden gang i år må nøgleperson i DSB trække sig af "helbredsmæssige årsager". Efter knap tre måneder på posten som øverste chef for DSB træder Christian Roslev tilbage. Det sker af personlige, helbredsmæssige årsager, oplyser DSB. 44-årige Roslev ønsker ikke at kommentere situationen yderligere. "Det har ikke været en nem beslutning for mig, da jeg har sat pris på samarbejdet med DSB s bestyrelse, ledelse og øvrige medarbejdere. Jeg har ikke yderligere kommentarer, hvilket jeg håber, at alle har forståelse for," lyder det fra Christian Roslev i en pressemeddelelse. Formanden beklager Ønsket om at forlade DSB er blevet modtaget med beklagelse af bestyrelsen. Side 17 af 48

18 "Christian Roslev har givet DSB ny energi og stået for en meget vigtig åben og ærlig dialog i en udfordrende periode. Jeg må acceptere Christians beslutning og ønsker ham held og lykke i fremtiden," siger bestyrelsesformand Peter Schütze. Trods sin korte tid i DSB, formåede Christian Roslev at løse en del af den store opgave, det er at bringe det økonomisk klemte selskab på rette spor. Blandt andet har han sat en stopper for, at DSB skal byde på nye strækninger i udlandet, ligesom han har sat DSB's legerandariske hovedkvarter i Sølvgade i København til salg. Desuden fremhæver DSB, at Christian Roslev i sin tid har gjort meget ud af at have en åben og ærlig dialog med medarbejderne. Økonomidirektør rykker op For at lukke hullet efter Christian Roslev er økonomidirektør Jacob Kjær konstitueret som adm. direktør. Bestyrelsen indleder nu arbejdet med at finde en ny adm. direktør. En robust type Jacob Kjær fortsætter som økonomidirektør og vil sammen med den øvrige koncernledelse fortsat stå i spidsen for den igangværende proces med at skabe en mere robust og bæredygtig økonomi i DSB, hedder det i pressemeddelelsen. Det er der behov for. Som det ser ud nu vil regnskabet for 2011 vise et minus på mellem 125 og 150 mio. kr., og dermed er der udsigt til store effektiviseringer og besparelser i DSB. "Jeg har ingen kommentarer til den proces, vi skal til at køre. Det vil vi se på i bestyrelsen," siger bestyrelsesformanden til Ritzau. Historien gentager sig Det er ikke første gang, at en nøgleperson i DSBs top må trække sig af helbredsmæssige årsager. Således måtte daværende bestyrelsesformand Mogens Granborg af samme årsag trække sig i april i år. Han blev erstattet af Peter Schütze. mandag den 24. okt Tog-formand: Katastrofe med ny DSB-direktør DSB har været uden ledelse i et år, og en ny direktør kommer til at koste et år mere, mener Dansk Jernbaneforbund. En ny direktør for DSB er en katastrofe. Sådan lyder meldingen fra de DSB-ansatte, som normalt sidder oppe foran i togenes førerhuse. "DSB har nu reelt været uden ledelse i et helt år, og det er lidt af en katastrofe," siger Ulrik Salmonsen, formand for Dansk Jernbaneforbund, til Newspaq. Ulrik Salmonsen står i spidsen for af de i alt ansatte i DSB. Han mener, at der nu er desperat brug for en leder, der sætter sig forrest og tager styringen. Tidligere mandag oplyste den tidligere administrerende direktør Christian Roslev, at han fratræder efter mindre end tre måneder for bordenden. Side 18 af 48

19 "Nu kommer vi i et vakuum igen, hvor ingen tør træffe beslutninger. Inden den nye direktør sætter sig ind i forholdene, så kan det gå op til et år," fortæller Ulrik Salmonsen. Nu og her regner forbundet dog ikke med, at en ny direktør betyder noget for de ansatte. "Mine medlemmer spørger, hvad det betyder for os, hvilket jeg ikke kan svare på. Men togene skal også køre i morgen, så jeg tror ikke, det betyder det store," forklarer Ulrik Salmonsen. Lederskiftet kommer efter DSBFirst-skandalen og IC4-togene, som fortsat holder i garagen. Derfor er chefstolen ikke særlig attraktiv, mener Ulrik Salmonsen. "Jeg håber, at bestyrelsen får valgt den helt rigtige den her gang, fordi det her er ikke godt. Så kan det være, at tegnebogen skal op af lommen, hvis nogen skal have lyst til at overtage," slutter han. DSB's bestyrelse oplyser, at man har valgt at konstituere økonomidirektør Jacob Kjær som administrerende direktør for DSB, mens bestyrelsen finder en ny person til posten. Bestyrelsesformanden sagde, bestyrelsen allerede var i gang med at lede efter en ny adm. direktør - en robust type - det kan tolkes i mange forskellige varianter BAR Transport og BAR Jernbanes projekt sporrespekt er godt i gang. Der er produceret tre videoklip/reportager, som bl.a. skal vises i OBS på DR. Det ene indslag vises i uge 40 og 41, et andet i uge 42, ligesom der er lagt billet ind på alle ledige OBS-indslag resten af året. Der er også dialog med Banedanmark om evt. opsamling af informationer om elefantstier. Projektet lægges på Dansk Jernbaneforbunds hjemmeside, når det er færdiggjort. ETF jernbanepakke 1 Punktet omkring indskrænkelse af strejkeretten fjernet (Mep Ole Christensen) Min A-kasse Henrik Horup DJ blev d. 8. sept konstitueret til Bestyrelsesformand for Min A-kasse Delegeretmøde i Min Akasse d. 22. maj 2012 i Kbh Forud for delegeretmøde 2012 skal de delegerede vælges på generalforsamlinger i 4 områder. Valgte til delegeretmøde er valgte for 4 år ( ), så der skal derfor være opmærksomhed på, hvorvidt der kunne være afgang inden delegeretperioden udløber. Side 19 af 48

20 Suppleanter indtræder ved den delegeredes fratræden, og derfor skal der ligeledes vælges suppleanter på generalforsamlingerne. Herunder foreslås navne på kandidater til delegerede. Disse skal vælges på de respektive generalforsamlinger. Kandidaterne skal gerne give bud på personlige suppleanter og gives snarest muligt til Henrik Horup Medlemskab af MIN A-KASSE er selvfølgelig en forudsætning for valget. Ab Ar Md Kbh Dansk Jernbane Forbund = 11 delegerede Generalforsamlinger. Henrik Horup er delegeret i egenskab af bestyrelsesformand og det foreslås, at Kirsten Andersen bliver personlig suppleant. Kirsten Andersen vælges til dette på generalforsamling i København. Ålborg Delegeret Suppleant Jacob Bro Århus Delegeret Suppleant Jørn Nicolaisen Jens Chr. Andersen Per Jenner Bjarne Pedersen Middelfart (Region Syd) Delegeret Suppleant Niels Henrik Nielsen Carl D. Pedersen København Delegeret Suppleant Thomas Bryan Lund Carsten Lehman Hansen Preben Pedersen - Carsten M.Olesen John Kildsgaard Mogens Grøndahl - Jan K. Christensen DJ Sektion DSB: 12. møde afholdt d Referat af 12. møde d (2 s.) udsendt d møde afholdt d (Tpo) Side 20 af 48

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 09. november 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Tilstede: Afbud: Carsten M Olesen LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen, SPO Niels Henrik

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Torsdag den 21. juli 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o Bestyrelsesmøde onsdag 23. maj 2007 kl. 9.00 Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20 00 www.klarskovgaard.dk

Læs mere

DSB s ÅRSREGNSKAB 2010

DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 Den 18. marts 2011 Mogens Granborg, Bestyrelsesformand Klaus Pedersen, Konst. adm. direktør ƒ Pressemeddelelse og forvaltningspåtegning ƒ Årsregnskab ƒ Spørgsmål Forbehold i Forvaltningsrevisionen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9.

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt Status & Strategi Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. oktober 2012 1 Program 1. Indledning Bestyrelsesformand Peter Schütze 2. Status

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Protokol fra Ekstra ordinære Tillidsmandsmøde Den 9. september 2009 på Højstrupgård Eiler Jensensvej 1, 3000 Helsingør, tlf. 49 76 66 66

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvem er CONCITO? Hvem er CONCITO? Aalborg Universitet: Dekan Frede Blaabjerg Seniorforsker Lars Engberg Seniorforsker Rob Marsh Seniorforsker Kirsten Engelund Thomsen Adjunkt Claus Lassen Aarhus Universitet:

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Kirke Hyllinge skytteforening

Kirke Hyllinge skytteforening Deltagere: Johnny Jensen, Helle Lundgren, Frede Pedersen, Kim Christensen, Klaus Tjønn, Bent F. Hansen, Henning Sørensen, Henrik Tolstrup, Lars Ketelsen, Torben Bovien KHIF. Dagsorden/Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR).

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR). Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2014. Til stede: Lars Kirdan (LK), Thomas Vang-Christensen (TV), Rune Weber (RW), Carsten Filskov Sørensen (FS), Jacob Redecker 3n (JR), Mathias Dahl Christensen

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 4. september 2012 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde den 18. maj 2006 Hotel Agon Aldea i Berlin Referat af 14.møde Referatet findes også på områdegruppens hjemmeside: www.spdsb.org

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 25. oktober 2012 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Michael Aspegren Søndergaard

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den 21-1-09.

Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den 21-1-09. Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den 21-1-09. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Annette Nelausen, Inge Kristiansen, Laila Jensen, Lars N. Hansen...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notat Forvaltning: Skoleafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 7. november 2006 17.00.00.A15 Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notatet sendes/sendt til: Mødedeltagerne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.]

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.] Trafikudvalget B 54 - Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 54 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 10. maj 2007 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøg

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 Deltagere bestyrelsen: Carsten Jørgensen, Hans-Jørn Pallesen, Lars Mott, Søren Skaarup, Thomas Szücs, Mette Jørgensen, Andre Schneider Deltagere administration: Peter

Læs mere

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, næstformand Per Brobæk Madsen, Isabell Friis Madsen, Sven Thorøe, Susanne Bøgelund Kristiansen, Rie Grotkjær Øvrige deltagere: Klaus Grønbæk

Læs mere

DSB. Transportministeriet Center for Kollektiv Trafik Att. Kontorchef Lasse Winterberg Frederiksholms Kanal 27 1220 København K

DSB. Transportministeriet Center for Kollektiv Trafik Att. Kontorchef Lasse Winterberg Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Transportministeriet Center for Kollektiv Trafik Att. Kontorchef Lasse Winterberg Frederiksholms Kanal 27 1220 København K DSB Transportministeriet har i brev af 14. april 2011 bedt DSB om at redegøre

Læs mere