A R BEJDS U DL EJE. Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger HIR IN G-O U T O FL ABO U R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A R BEJDS U DL EJE. Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger HIR IN G-O U T O FL ABO U R"

Transkript

1 Forfatter: Thomas Schjølie Grüner Vejleder: Jesper Anker Howes A R BEJDS U DL EJE Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger HIR IN G-O U T O FL ABO U R Exposing of Existing law and analysis of issues Antal anslag: Antal normalsider: 67 Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling 3. december 2014

2 IN DHO L DS FO R T EGN EL S E EX ECU T IVES U M M AR Y IN DL EDN IN G Introduktion Problemformulering Afgrænsninger Strukturen i afhandlingen Terminologi Metode- og modelvalg Tidligere studier L O VGIVN IN GEN Historisk skattelovgivning Udenlandsk arbejdskrafts arbejdsmuligheder i Danmark Aftaleretligsondringm elem arbejdsudlejeogentreprise Beskatningvedarbejdsudlejeogentreprise Subjektiv skattepligt Begrænset skattepligtig AR BEJDS U DL EJEBEGR EBET IN T ER N AT IO N AL T P ER S P EKT IV Rapport om arbejdsudleje i OECD modeloverenskomst, år 1992 til OECD modeloverenskomst, år OECD modeloverenskomst, retskildeværdi Konklusion på gennemgang af OECD modeloverenskomst AR BEJDS U DL EJEBEGR EBET IIN T ER N DAN S KR ET HIS T O R IS KS ET Eksempler på domme og afgørelser hvor der før L195 blev konstateret arbejdsudleje Eksempler på domme og afgørelser, hvor der før L195 blev konstateret entreprise Delkonklusion IN T ER N DAN S KR ET,EFT ER L Baggrunden for L Reaktion på lovforslaget Lovændringen Integreret del af virksomheden Outsourcing Gennemgang af eksempler i L195 samt i OECD modeloverenskomst Gennemgang af bindende svar efter L Gennem gangafafgørelserfrem tilstyresignal(april2014 juni2014) Delkonklusion,gennem gangafsagerfrem tilstyresignal(april2014 juni2014) S tyresignal Gennem gangafafgørelser,efterstyresignal

3 5.8 Delkonklusion KO N KL U S IO N P ER S P EKT IVER IN G L IT T ER AT U R L IS T E Bemærkninger til lovforslag, styresignal, høringssvar og kommentar m.m Historisk lovgivning OECD modeloverenskomst Artikler, analyser og notater Domme og afgørelser Bøger Gældende lovgivning

4 Executive summary Social dumping represented by Eastern European workers in particular has been the source of major problems and heavy debating in Denmark for the past few decades. Industries hiring unskilled labour have been particularly hard hit because Danish tax residents are not able to compete with foreign workers in terms of tax benefits. Social dumping is also a problem for the Danish welfare state as it is deprived of tax revenue to which it is entitled. As part of reducing social dumping, Danish Act No 195 (L195) amending Section 2 of the Danish Withholding Tax Act was adopted with effect from 19 September The amendment of the rules on hiring out labour was to be seen as an alignment with international practice in this field as hoped for by the Danish authorities. This issue is addressed internationally, however, to a limited extent among countries when signing a double taxation treaty. Such treaties have increasingly been based on the OECD Model Convention and related commentaries, particularly in recent decades. The Model Convention and its commentaries are also often used in solving issues and clearing up interpretation difficulties related to international treaties. The concept of hiring out labour was first incorporated into the OECD Model Convention in 1992 and remained largely unchanged until 2010 when the OECD s interpretation of the concept of employer was radically revised. The revision was due to the increasing level of attempted tax evasion under the rules on hire-out. Following the revision, higher priority was given to the very nature of services provided and to whether an employment relationship could be claimed based on a so-called substance-over-form analysis. This revision of the interpretation of the concept of hiring out labour and hence the concept of employer is exactly what the Danish Parliament intended to incorporate into Danish law through Danish Act No 195. Since the adoption of Danish Act No 195, some major stakeholders have been arousing criticism of the fact that the tax authorities were interpreting the new rule too broadly, wrongfully affecting workers employed by foreign enterprises operating as wholly independent entities in Denmark, which is a violation of the double taxation treaties. Due to major difficulties of interpretation, SKAT (the Danish Tax Administration) issued binding instructions containing specific changes in practice concerning the interpretation of the concept of hiring out labour going forward which were to ensure an even higher level of harmonisation of Danish and international law and to reduce interpretation difficulties. Based on an examination of several rulings and binding assessment notices, this thesis demonstrates that practice in this field up until the issuance of SKAT s binding instructions was not consistent with the original purpose of the amendment. The examination also shows a measurable positive impact on the harmonisation process following the issuance of the binding instructions. 5

5 1. Indledning 1.1 Introduktion Danmark har et af verdens højeste skattetryk og i en rapport fra 16. juni 2014 fra Europa kommissionen 1 fremgår det, at Danmark i 2012 også havde Europas højeste skattetryk. Det høje skattetryk baseres på et veludviklet velfærdssamfund og en meget stor offentlig sektor, som skaber et enormt behov for skatteindtægter. Der er i de seneste årtier sket en markant øget globalisering, hvilket også har øget samhandelsforholdene mellem Danmark og resten af verden. Ligesom samhandlen bevæger arbejdsstyrken sig også i højere grad på tværs af landegrænser og i Danmark særligt inden for lavkvalificerede jobområder, hvor de danske lønninger har svært ved at konkurrere med de udenlandske. Indkomsten der generes for arbejde udført her i landet, kan dog ikke i alle tilfælde beskattes i Danmark og som følge af det høje skattetryk, kan der være fordele for den udenlandske arbejdskraft i at lade sig beskatte i domicillandet til et mindre skattetryk. Der er derfor mellem Danmark og en lang række lande indgået dobbeltbeskatningsaftaler. Disse aftaler angiver hvornår og hvordan det enkelte land kan indkomstbeskatte og derved sikrer skatteprovenuet heraf. Den øgede globalisering har skabt nye og mere komplekse problemstillinger samt forsøg på til stadighed mere kreative måder, at minimere udenlandske virksomheders og udenlandske arbejdstageres skattebetaling. Som følge heraf, er der siden 2010 sket stor udvikling og forandring i dels OECD s modeloverenskomst, som er en grundstenen for mange dobbeltbeskatningsaftaler og som anvendes i stort omfang til fortolkning af eksisterende dobbeltbeskatningsaftaler. Derudover er der på internationalt plan, herunder også i Danmark, sket en markant udvidelse af arbejdsgiverbegrebet som følge heraf. Lovforslag L195 af blev d. 14. august 2012 fremsat af Thor Möger Pedersen 2 med titlen Nedsættelse af loft over rejsefradrag, øget beskatning af fri bil, beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst, beskatning ved arbejdsudleje og udvidet beskatning af lønarbejde i Danmark. 1 Eurostat Newsrelease, Taxation trends in the European Union, Skatteminister i perioden 3. okt til d. 16. okt. 6

6 Forslaget omkring beskatning ved bl.a. arbejdsudleje udspringer af aftalepunktet Begrænsning af social dumping jf. skattereformen af 22. juni Social dumping ønskes begrænset, da det skaber ubalance i konkurrenceevnen mellem udenlandske- og danske arbejdstagere på områder inde for især ufaglærte og lavkvalificerede arbejdsområder. Social dumping sker, når arbejdsgivere benytter sig af billigere arbejdskraft, end hvad der ellers er tilgængelig 3. Forslaget gik ud på, i øget omfang, at sikre dansk beskatning af udenlandsk arbejdskraft. Dette skulle ske ved at stramme den skattemæssige sondring og øge fokus på det reelle indhold af de entrepriseaftaler, der på tværs af landegrænser blev indgået, med det formål, at stille billig arbejdskraft til rådighed for danske virksomheder og hvor Danmark ved indpakning af dette forhold som en entreprisekontrakt, ikke kunne opnå beskatningskompetencen heraf. Lovforslaget var til høring i august 2012, og mødte fra flere parter kritik, herunder især Dansk Byggeri. Dansk Byggeri mente, at forslaget i høj grad ville skabe tvivl om, hvorvidt et forhold var arbejdsudleje eller en permanent outsourcing, da grænsen i sondringen heraf ikke var defineret klart. Lovforslaget blev vedtaget med enkelte mindre tilføjelser som Lov nr. 921 af 18. september Efterfølgende har nogle af de større revisionsfirmaer rettet kritik af de nye stramme arbejdsudlejeregler, som kritiserer at fortolkningen var i strid med dobbeltbeskatningsoverenskomsterne samt at skattemyndighederne har fortolket den nye regel alt for bredt og dermed uretmæssigt også har ramt medarbejdere i udenlandske virksomheder, der har opereret 100% selvstændigt i Danmark 4. På baggrund af kritikken af den nye regel om arbejdsudleje valgte SKAT, at udsende et styresignal om arbejdslejereglerne til høring i marts 2014, som i juni 2014 blev vedtaget. I Styresignalet præciseres det fra SKAT s side hvornår der er tale om arbejdsudleje Bilag 1, Information fra Deloitte 7

7 1.2 Problemformulering Afhandlingens formål er at identificere, redegøre for og analysere problemstillinger vedrørende arbejdsudleje. Afhandlingen fokuserer på følgende problemstilling i forbindelse med arbejdsudleje: - Hvad er den skattemæssige sondring mellem arbejdsudleje, outsourcing og entreprise efter vedtagelsen af Lov nr. 921 af 18. september 2012? For at besvare ovenstående problemstilling vil nedenstående underspørgsmål blive benyttet: - Hvordan er begrebet arbejdsudleje opstået som begreb i dansk ret? - Hvordan blev arbejdsudleje defineret før lovændringen og hvordan er definitionen nu? - Hvad var baggrunden for lovændringen om arbejdsudleje, og hvad indeholdte lovforslaget L195? - Hvad var baggrunden for SKAT s styresignal fra 2014, og hvad indeholdte dette? - Hvordan harmonerer praksis på området efter SKAT s styresignal med de oprindelige intentioner med L195? 1.3 Afgrænsninger Der afgrænses i afhandling fra beskrivelse og analysering af lovændringens effekt på social dumping. Det primære fokus for opgaven vil være på den fysiske udenlandske arbejdstager, da problemstillingen vedrørende arbejdsudleje især omhandler den udenlandske arbejdstagers subjektive skattepligt over for Danmark. Arbejdsudleje vil for den danske virksomhed inkludere en indeholdelsespligt, som i opgaven er mere sekundært beskrevet, da denne ligeledes er af væsentlig betydning i forhold til afhandlingens problemstillinger. OECD s modeloverenskomst med kommentarer vil være udgangspunktet for sammenligningen med dansk ret, da det er denne model, der typisk ligger til grund for de indgåede dobbeltbeskatningsaftaler, og som fortolkning af eksisterende aftaler sker ud fra. Det er dog forfatteren bekendt, at de enkelte dobbeltbeskatningsaftaler kan variere herfra. Der afgrænses i opgaven fra analyse af OECD modeloverenskomst artikel 15, stk. 3, da denne særundtagelse er opgavens emnefelt uvedkommende. Der afgrænses i afhandlingen fra omtale af transporterhvervet, da der inden for denne branche gælder særlige forhold og regler i forhold til øvrige brancher. Reglerne om arbejdsudleje gælder ikke såfremt hvervtageren, den udenlandske virksom har fast driftssted her i landet. Selve begrebet fast driftssted, vil ikke blive yderligere gennemgået i afhandlingen. 8

8 Der afgrænses i afhandlingen imod beskrivelse af dobbeltdomicilklausulens betydning i forhold til fraflytningsbeskatningsreglerne. EU retten der vil i denne afhandling ikke blive taget stilling til EU rettens betydning for afhandlingens problemstilling. Begrænset skattepligt som følge af afhandlingens afgrænsning vil det alene være de i forhold til opgavens problemstillinger, mest betydelige regler som vil blive gennemgået. Sondringen mellem selvstændig virksomhed og personer i tjenesteforhold vil af hensyn til afgrænsningen i afhandlingen ikke blive gennemgået dybdegående i opgaven. Det er dog forfatteren bekendt, at der kan være en række grænsetilfælde herimellem, som kan løses ved brug af den juridiske vejledning, afsnit C.C.1.2. Afgørelser og bindende svar - opgaven begrænses til alene at tage stilling til de i opgaven nævnte afgørelser og bindende svar. Hvervgiveren afgrænses til i opgaven alene at omfatte 100 % dansk ejet økonomiske selskaber og hvor arbejdsudlejen sker via et traditionelt 3 parts forhold mellem en udenlandsk hvervtager, udenlandsk arbejdstager og en dansk hvervgiver. Lovforslaget L195 havde 5 punkter til behandling, hvoraf den ene er lovændringen om arbejdsudleje. De øvrige punkter vil ikke blive yderligere gennemgået. Fælles for dem alle er, at reglerne var rettet mod begrænsningen af social dumping. 9

9 1.4 Strukturen i afhandlingen Afhandlingens disposition er illustreret i nedenstående figur. De 5 underspørgsmål vil blive undersøgt og besvaret i 4 afsnit, som er illustreret nedenfor i den grønne boks. Til sidst vil der blive konkluderet, og hovedspørgsmålet vil blive besvaret samt ske en perspektivering. Executive summary Indledning Lovgivning Arbejdsudlejebegrebet, internationalt perspektiv Arbejdsudlejebegrebet, i intern dansk ret historisk set Arbejdsudlejebegrebet, i intern dansk ret efter (L195) Perspektivering Konklusion Executive summary Afhandlingen indledes med et executive summary, som opsummerer rapportens hovedpunkter. Indledning Her introduceres afhandlingens problemstilling, og afhandlingens problemformulering præciseres. I dette afsnit vil også model- og metodevalg blive præsenteret, samt hvilke retskilder der er anvendt til afdækning af problemformuleringen. Tillige vil afhandlingen blive konkretiseret ved afgrænsning af de områder og problemstillinger, som afhandlingen ikke omhandler. Slutteligt vil der ske en beskrivelse af relevante terminologier, som er anvendt i afhandlingen samt beskrevet i tidligere afhandlinger inde for problemfeltet. 10

10 Kapitler De 5 underspørgsmål vil blive besvaret med udgangspunkt i afsnit 2 5. Afhandlingens hovedspørgsmål vil blive besvaret i afsnit 6. I afsnit 2, vil den danske grundlæggende lovgivning på området blive gennemgået, herunder en beskrivelse af den historiske lovgivning med fokus på relevante områder inde for entrepriseaftaler og arbejdsudleje samt lempelsesregler ved dobbeltbeskatning. I afsnit 3 vil arbejdsudlejebegrebet i et internationalt perspektiv blive beskrevet ud fra beskrivelse af OECD s modeloverenskomst og retskildeværdi. I afsnit 4 vil arbejdsudlejebegrebet i intern dansk ret blive gennemgået historisk set og frem til lovændringen. Dette vil sammen med afsnit 3 ske med fokus på at besvare underspørgsmålet: Hvordan er begrebet arbejdsudleje opstået som begreb i dansk ret. Gennemgangen vil ligeledes tage udgangspunkt i en række domme og afgørelser med henblik på, at beskrive dansk praksis på området, før lovændringen. I afsnit 5 vil arbejdsudlejebegrebet i intern dansk ret blive gennemgået efter vedtagelse af lovændringen. Dette vil sammen med afsnit 4 ske med fokus på at besvare underspørgsmålet: Hvordan blev arbejdsudleje defineret før lovændringen og hvordan er definitionen nu?. Efterfølgende vil baggrunden for- og reaktionerne på selve lovforslaget blive gennemgået. Derudover vil lovændringen og nøglebegreber heraf blive beskrevet. Dette gøres for at konkludere på underspørgsmålet: Hvad var baggrunden for lovændringen om arbejdsudleje, og hvad indeholdte lovforslaget L 195?. Derudover vil den danske praksis i perioden mellem lovændringen og SKAT s styresignal blive gennemgået. Dette med fokus på analysering af, hvorvidt intentionen med lovændringen og de forarbejdninger der lå heri, harmonerer med praksis på området. Slutteligt vil SKAT s udstedte styresignal blive gennemgået, herunder reaktionerne herpå. Praksis efter styresignalet bliver gennemgået samt en analyse af, hvorvidt denne har ændret sig i positiv retning i forhold til de oprindelige forarbejdninger og intentioner med lovændringen. Dette vil sammen med afsnit 4 ske med fokus på at besvare underspørgsmålene: Hvad ved baggrunden for SKAT s styresignal fra 2014 og hvad indeholdte dette? samt Hvordan harmonerer praksis på området efter SKAT s styresignal med de oprindelige intentioner med L 195? I afsnit 6 og 7 vil der blive konkluderet på afhandlingens hovedspørgsmål og blive foretaget en perspektivering. 1.5 Terminologi Nedenfor er oplistet en række begreber. Det er nødvendigt at fastlægge en fælles begrebsramme for at opgavelæseren kan opnå samme konklusion på afhandlingens problemstillinger. Dobbeltbeskatningsoverenskomst = DBO 11

11 Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling = OECD Kildeskatteloven = KSL Statsskatteloven = SL Selskabsskatteloven = SEL Lov nr. 921 af 18. september 2012 er vedtagelsen af L 195. I opgaven tages der primært udgangspunkt i den seneste udgave af lovforslaget, som blev vedtaget, hvorfor der som udgangspunkt ikke er forskel i de 2 begreber, når de anvendes i afhandlingen. 1.6 Metode- og modelvalg Afhandlingens overordnede problemstilling og underspørgsmål vil blive besvaret på baggrund af den juridiske metode, hvor gældende ret fastlægges gennem fortolkning af anerkendte retskilder og analyser og anvender disse i den rette sammenhæng. Den juridiske metode er ligeledes den af domstole, jurister mv. anvendte metode til at løse juridiske problemstillinger. Anvendelse af den juridiske metode sikrer en valid og rigtig rets dogmatisk analyse 5. Da metoden som anvendes i afhandlingen er den samme som juristerne bruger, sikres det, at resultatet for alle parter vil være ens, som følge af samme forforståelse og fortolkningsstil5. Ved den juridiske metode inddeles retskilderne i 4 grupper: Regulering (retskilden) Retspraksis (områdets) Rets sædvaner Forholdets natur Der er ikke en egentlig rangorden imellem retskilderne, dog starter man i praksis typisk med rækkefølgen oppe fra og ned 6. Forarbejdningerne, høringsprocessen, samt OECD 2010-modeloverenskomst med kommentarer er inddraget for at forstå baggrunden og motivet for lovændringen af arbejdsudleje. Relevante artikler fra advokater, revisorer og samt andre fagfolk er ligeledes inddraget. 1.7 Tidligere studier Delelementer i denne afhandlings problemfelt er undersøgt i tidligere kandidat- og masterafhandlinger, dette som naturlig følge af, at der siden 2010 er sket store ændringer i både OECD s fortolkning af arbejdsudleje 5 Nielsen, 2011, side 31 6 Nielsen, 2011, side 32 12

12 og intern dansk lovgivning omkring sondringen mellem arbejdsudleje, entreprise og outsourcing. Nedenfor er forsøgt skitseret en tidslinje for de seneste års væsentlige ændringer på området, samt navn- og tidspunkt for øvrige afhandlinger: Kilde: Egen tilblivelse Denne afhandling adskiller sig, fra de øvrige inde for problemfeltet ved, som følge af den tidsmæssige placering, at kunne analysere praksis efter det vedtagne styresignal. Derudover vil der i denne afhandling blive lagt betydelig mere vægt på praksis på området ved gennemgang af sager og bindende svar frem til d. 27. nov. 2014, hvilket vil skabe et øget konklusionsgrundlag i forhold til hvorledes praksis harmonerer med lovforarbejdningerne, lovændringen og OECD s modeloverenskomst og endeligt vil bidrage til besvarelsen af afhandlingens problemformulering omkring den skattemæssige sondring af arbejdsudleje, outsourcing og entreprise efter L

13 2. Lovgivningen 2.1 Historisk skattelovgivning Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov med denne ordlyd giver Grundloven i 43 et grundlag for, at lovgive om beskatning af fysiske og juridiske personer i Danmark. Frem til år 1922 blev alle centrale skatteretlige spørgsmål reguleret i statsskatteloven, herunder primært hvilke skattesubjekter der var skattepligtige samt hvad der skulle medregnes til den skattepligtige indkomst (SL 4), hvad der ikke skulle medregnes til den skattepligtige indkomst (SL 5) og hvilke fradrag der kunne opnås i den skattepligtige indkomst (SL 6). Efter 1922 er der kommet en lang række af speciallove, således at statsskatteloven i dag kun indeholder den praktiske betydning af ovenstående skatteretlige indkomst- samt driftsomkostningsbegreber 7. I statsskatteloven, som ved lov nr. 149 af 10/04/1922 fortsat er gældende, dog som nævnt ovenfor kun af praktisk betydning i dag som følge af en række vedtagne speciallove, fremgik der elementer af de nuværende regelsæt omkring subjektiv skattepligt. Begrebet dækker over hvorvidt en person er skattepligtig til landet og i hvilket omfang. I statsskattelovens 2 fremgår bopælsbegrebet, som betyder, at der påhviler skattepligt på enhver Person, Der er bosat her i Landet. Globalindkomstprincippet fremgik af statsskatteloven Som skattepligtig indkomst betragtes ( ) den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke 8 dette betød, at al indkomst som den fuldt skattepligtig til Danmark erhverver i Danmark eller udlandet, beskattes i Danmark. Hvis en indkomst er skattepligtig her i landet jf. globalindkomstprincippet ligeledes er skattepligtig i kildelandet, foreligger der en såkaldt dobbeltbeskatningssituation. Tilfældet sker ofte, hvis kildelandet har lignende regler om begrænset skattepligt som de, der gælder i Danmark ud fra bl.a. reglerne i kildeskattelovens 2, som gennemgås jf. nedenfor. For det fysiske skattesubjekt, som alene er begrænset skattepligtige til Danmark, gælder det såkaldte territorialprincip, som betyder, at indkomst som har tilknytning til Danmark, beskattes i Danmark. Ovenstående principper om globalindkomst og territorialprincipper skaber en række problemstillinger, som tilsigtes løst via en lang række indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre nationer. 7 Lærebog om indkomstskat, side Statsskatteloven 4 14

14 Afhandlingen vil fokusere på de gældende skattemæssige regler ved sondring mellem arbejdsudleje, outsourcing og entreprise samt betydningen af den skattemæssige sondring heraf. Derved fokuseres der primært på reglerne omkring subjektiv skattepligt for fysiske personer. 2.2 Udenlandsk arbejdskrafts arbejdsmuligheder i Danmark Udenlandsk arbejdskraft kan jf. SKM arbejde og dermed blive skattepligtig til Danmark enten gennem entreprise, arbejdsudleje eller gennem ansættelse hos den danske arbejdsgiver. Sidstnævnte beskrives dog ikke nærmere jf. afhandlingens afgrænsning, da der i så fald vil foreligge begrænset skattepligt hvorved reglerne om arbejdsudleje vil bortfalde. Beskatning af indtægter har hjemmel i statsskattelovens 4-6 som danner rammerne, hvorefter kildeskatteloven (KSL) indeholder reglerne om subjektiv skattepligt for fysiske personer (som gennemgås jf. afsnit 2.3). Skattepligten kan opdeles i ubegrænset skattepligt, begrænset skattepligt og skattefrihed. Reglerne om arbejdsudleje er en diskussion om, hvorvidt der for de fysiske personer foreligger en begrænset skattepligt eller ej (som gennemgås jf. afsnit 2.4). En begrænset skattepligt omfatter indtægter, der efter lovgivers opfattelse har en sådan tilknytning til Danmark, at de skal beskattes her uanset personens manglende tilknytning til landet Aftaleretlig sondring mellem arbejdsudleje og entreprise Begrebet arbejdsudleje tager sigte på entrepriselignende forhold 9. Således blev arbejdsudlejes tilknytning fastslået i betænkningen til den senere vedtagne Lov nr. 244 af 9. juni 1982, som jf. afsnit 4. Arbejdsudlejebegrebet i intern dansk ret historisk set, var den første lov, hvor begrebet arbejdsudleje fremgik. Hvorvidt der mellem den udenlandske og danske virksomhed er lavet en entreprisekontrakt, afhænger af indholdet i aftalen. SKAT lagde før lovændringen i 2010 primært vægt på selve indholdet af aftalen, hvorimod SKAT efter lovvedtagelsen ligger den primære vægt på arten af tjenesteydelsen i forhold til den hvervgivende virksomhed. Den aftaleretlige sondring mellem arbejdsudleje og entreprise bygger på selve forpligtelsen i aftalen. I en entrepriseaftale vil den udenlandske virksomheds (hvervtager) forpligtelse, rette sig imod et bestemt afgrænset arbejdsresultat over for den danske virksomhed (hvervgiver). Det er dermed selve arbejdsresultatet der i aftalen lægges vægt på. Når aftalen bygger på det endelige resultat, som skal leveres inde for en bestemt 9 LFB nr. 130A Ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 15

15 periode, vil ansvar og risiko for arbejdets udførelse lægge hos hvervtageren over for hvervgiveren. Før lovændringen havde SKAT udgivet en vejledning til udformningen af selve indholdet af aftalen 10. Dermed havde virksomhederne en skabelon til en skattemæssig accepteret entrepriseaftale. Den skattemæssige sondring mellem arbejdsudleje, entreprise og outsourcing vil jf. afhandlingens problemformulering, blive gennemgået, analyseret og konkluderet på senere i afhandlingen. Som nævnt tidligere i opgaven vil det have stor betydning for den udenlandske arbejdsyder samt Danmark, hvorvidt Danmark som kildeland kan opnå adgang til skatteprovenuet i stedet for domicillandet. Den danske virksomhed skal ved arbejdsudleje indeholde skatten ved betaling af fakturaen og opnår samtidig et skattefradrag i indkomstårets skatteopgørelse. Derved mister den danske virksomhed alt andet lige ikke noget kontant ved vurderingen af entreprise kontra arbejdsudleje. Det kan dog have en sekundær betydning på selve honorarets fastsættelse, såfremt den udenlandske virksomheds dækningsbidrag mindskes ved denne skatteindeholdelse. Den udenlandske arbejdstager vil, afhængigt af skattetrykket i domicil- og kildelandet, opnå en mindre udbetalt løn, hvilket ofte vil være tilfældet såfremt kildelandet er Danmark, som følge af det høje skattetryk. Dette vil medvirke til at arbejdstagerne vil kræve en højere bruttoløn hos den udenlandske virksomhed, som i modtræk vil skulle opjustere honoraret til den danske virksomhed. Herved ville de konkurrencemæssige fordele for den udenlandske virksomhed mindskes, da de derved ikke i samme omfang ville kunne konkurrere på skattefordelene, som jf. afsnit 5.1 også var et af de tilsigtede mål ved lovændringen Beskatning ved arbejdsudleje og entreprise Beskatningen for den arbejdsudlejede er forskellig, alt efter om der er konstateret arbejdsudleje eller entreprise. Reglerne om arbejdsudleje præciserer reglerne for hvornår, der foreligger subjektiv skattepligt for personer. Den arbejdsudlejede har 2 valgmuligheder såfremt arbejdsudleje er konstateret: 1. Beskatning ud fra arbejdslejereglerne efter jf. KSL 2 stk Beskatning som begrænset skattepligtig lønmodtager efter KSL 2, stk. 1, nr. 1. Såfremt den arbejdsudlejede arbejder i et arbejdsudlejeforhold, vil denne have mulighed for at lade sig beskatte efter reglerne om arbejdslejereglerne eller lade sig beskatte efter reglerne om begrænset skattepligt. Såfremt den arbejdsudlejede arbejder i et entrepriseforhold, vil denne i nogle tilfælde skulle beskattes efter reglerne om begrænset skattepligt (se afsnit 2.4). Som udgangspunkt vil der i mange tilfælde dog ikke ske dansk beskatning af en arbejdstager, såfremt der er indgået en entreprisekontrakt, som SKAT har accepteret, da arbejdsperioden og opholdstiden typisk er af kortere karakter. 10 SKM SKAT Entrepriseaftaler - vejledning 16

16 Udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje Entreprise Ansættelse Begrænset skattepligt, arbejdsudlejebeskatning Begrænset skattepligt, almindelige regler Ej skattepligtig Beskatning efter arbejdslejereglerne sker jf. KSL 2 stk. 4 ved indeholdelse af skat jf. KSL 48 B, samt erlæggelse af arbejdsmarkedsbidrag på 8%. Jf. KSL 48B, stk. 1. beregnedes arbejdsudlejeskatten som 30% af bruttoindtægten (endelig skat). Det er jf. KSL 2, stk. 1, nr. 3 uden betydning for skattepligten i hvilken form vederlaget udbetales i. Dette betyder, at det foruden lønnen, er alle former for personalegoder der som udgangspunkt er omfattet af bestemmelsen. Undtaget er dog fri kost og logi, som beskrives nedenfor jf. afsnit 2.3. Den danske virksomhed hæfter alene for ikke indeholdt arbejdsudlejeskat, hvis der er udvist forsømmelighed jf. KSL 69, der er altså ikke indført solidarisk hæftelse for arbejdsudlejeskatten. Arbejdsudlejeskatten, som marginalt bliver 35,6% ligger meget tæt op ad den direkte gennemsnitsskat i Danmark for lavt og gennemsnitslønnede jf. nedenstående figur 1. 17

17 Ved arbejdsudleje er den udenlandske arbejder formelt i ansættelsesforhold til deres udenlandske arbejdsgiver, hvilket betyder, at det er denne der udbetaler lønnen. Det er dog den danske hvervgiver der har indeholdelsespligten for A-skat og AM-bidrag. International dobbeltbeskatning af den samme indkomst ville midlertidigt være dræbende for det internationale samarbejde. Det er derfor hensigtsmæssigt, at landende imellem indgår en dobbeltbeskatningsoverenskomst. En dobbeltbeskatningsoverenskomst forhindrer international dobbeltbeskatning ved på gensidig basis at pålægge de enkelte lande en forpligtelse til at reducere den beskatning, som ellers ville indtræde efter de interne regler 11. Samtidig hermed, sikrer en DBO imellem landende en rimelig fordeling af selve skatteprovenuet. Der er også en række andre formål med indgåelse af en DBO, herunder at forhindre diskrimination, give mulighed for gensidig kontakt direkte mellem de enkelte landes øverste skattemyndigheder (de kompetente myndigheder) uden om de sædvanlige diplomatiske kanaler, fremme gensidig udveksling af oplysninger mellem skattemyndighederne og sikre gensidig hjælp til inddrivelse af skatter OECD s modeloverenskomst 2010 med kommentarer, Niels Winther-Sørensen side 5. 18

18 Danmark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster med en lang række lande 11 og den arbejdsudlejede vil, såfremt der er lavet en DBO aftale mellem Danmark og hjemlandet, kunne undgå dobbeltbeskatning. Den arbejdsudlejede vil, såfremt denne lader sig beskatte efter reglerne om arbejdsudlejebeskatning, som udgangspunkt ikke have nogen former for fradrag i indkomsten 12. Der vil dog være mulighed for at modtage fri kost og logi, uden at der skal indeholdes 30% skat heraf, såfremt den arbejdsudlejede overholder betingelserne i rejsereglerne 13 - Dette afgjorde landskatteretten d. 7. maj 2013 jf. SKM LSR, og blev en praksisændring, da det tidligere alene var en mulighed for udenlandske medarbejdere, der havde valgt, at lade sig beskatte efter reglerne om begrænset skattepligt. Der kan være en række fordele for den arbejdsudlejede i, at lade sig beskatte som begrænset skattepligtig i stedet for efter arbejdslejereglerne. Den begrænset skattepligtige vil kunne opnå personfradrag, såfremt personen er begrænset skattepligtig i et helt indkomstår (ellers kan anvendes en særlig helårsomregner ). Derudover kan der opnås et beskæftigelsesfradrag ved lønindkomst. Hvis den arbejdsudlejede er lønansat igennem et udenlandsk udlejerfirma, kan denne ligeledes være berettiget til kørselsgodtgørelse samt opnå fradrag for fagforeningskontingent, a-kasse bidrag, underholdningsbidrag og børnebidrag 14 som ligeledes kan minimere skattebetalingen. Ovenstående er forsøgt eksemplificeres jf. nedenfor: 12 Ligningsvejledningen C.F.3.1 afsnit Grundlaget for opgørelse af arbejdsudlejeskat. 13 Rejsereglerne er overholdt, såfremt den arbejdsudlejede har bibeholdt deres bolig i udlandet og kun arbejder midlertidigt i Danmark. 14 Grænsegængerreglen af

19 Skattepligtig indkomst Personlig indkomst +/ Kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag = Skattepligtig indkomst Arbejdsudleje Personlig indkomst / Kapitalindkomst 0 Ligningsmæssige fradrag 0 Skattepligtig indkomst AM-Bidrag, 8 % (24.000) Skattepligtig indkomst (efter AM-bidrag) Skat, 30 % (82.800) Udbetalt Marginalskatteprocent -35,6% Begrænset skattepligtig Indtægt AM-Bidrag, 8 % (24.000) Personlig indkomst Bundskat, 6,83 % (2014) af (18.851) Sundhedsbidrag, 5 % (2014) af ( ) (9.960) Kommuneskat, ca. 24,6% af ( ) (48.804) Udbetalt Marginalskatteprocent -33,9% Personfradrag Beskæftigelsesfradrag A-kasse Kørselsfradrag Samlet fradrag Figuren er af egen tilblivelse, baseret på gennemsnitlige satser er hentet fra Revisor manual , T- Helmo Madsen, 2014, side 112. Som det fremgår af ovenstående eksempel samt af figur 1 på side 18, ligger marginalskatterne, såfremt den arbejdsudlejede ligger under topskattegrænsen, på niveau uagtet hvilken metode den udenlandske arbejder benytter, hvilket antages at være tilfældet i langt de fleste tilfælde. Dog bør ligningsmæssige fradrag og evt. kapitalindkomst tages i betragtning ved valg af metode, samt hvor lang en periode den arbejdsudlejede er begrænset skattepligtig til Danmark i. 20

20 Det er den danske arbejdsgivers pligt ved arbejdsudleje, at opgøre det beløb, der skal indeholdes A-skat af, og derved skaffe sig oplysninger hos den udenlandske arbejdsgiver om hvor stor en del af vederlaget, der kan henføres til vederlag til den arbejdsudlejede arbejdstager, alternativt skal der indeholdes skat af det samlede vederlag. Der skal jf. ovenfor indeholdes AM-bidrag samt arbejdsudlejeskat. Skatten skal tilbageholdes i vederlaget til den udenlandske arbejdsgiver. 2.2 Subjektiv skattepligt I KSL findes der regelsæt omkring subjektiv skattepligt for fysiske personer. Allerede i KSL 1 findes der regler om ubegrænset skattepligt for personer, der har bopæl og ophold mv. i Danmark. Den ubegrænsede skattepligt medfører, at samtlige indtægter som den fysiske person oppebærer fra både Danmark og udlandet skal beskattes i Danmark jf. SL 4. I KSL 2 findes der regler om begrænset skattepligt, til forskel fra ved ubegrænset skattepligt, beskattes hér alene de indtægter som efter lovgivers opfattelse har en sådan tilknytning til Danmark, at de skal beskattes her, dette uagtet personens manglende tilknytning til landet. Reglerne om subjektiv skattepligt må dog suppleres med reglerne i de dobbeltbeskatningsaftaler som Danmark har indgået med en lang række lande. Aftalerne sikrer, at der i en række tilfælde undgås dobbeltbeskatning, at der skærmes af for skatteflugtmuligheden, samt at skatterne bliver fordelt mellem kilde- og domicilland. Dobbeltbeskatning forsøges undgået ved i national lovgivning at give mulighed for lempelse jf. LL 33. Lempelsen består i, at skat der er betalt i udlandet af indkomst som også beskattes her i landet, inden for nogle rammer kan fratrækkes, i den skat der skal betales til Danmark. Reglerne om subjektiv skattepligt for personer er en del af dansk udlandsskatteret. Dansk udlandsskatteret er et sammensurium af de regler i dansk intern ret, der regulerer situationer, hvor der er tilknytning til både Danmark og et eller flere andre lande. Tilknytningen kan bl.a. være i henhold til en person, et selskab, en indkomst, en udgift eller en formue. I dansk udlandsskatteret er den mest centrale bestemmelse i statsskattelovens 4, som jf. tidligere beskrevet fastsætter, at der i dansk skatteret gælder globalindkomstprincippet. Forskellen i skattepligten knytter sig primært til den skattepligtiges tilknytning til landet. Fuldt skattepligtige fysiske personer har som hovedregel en personlig tilknytning til landet og beskattes ud fra globalindkomstprincippet, hvorimod begrænset skattepligtige fysiske personer alene har en økonomisk tilknytning til landet og beskattes ud fra territorialprincippet. 21

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

International arbejdsudleje. Danmarks Skatteadvokater den 14. og 15. maj 2014 v/advokat David Munch

International arbejdsudleje. Danmarks Skatteadvokater den 14. og 15. maj 2014 v/advokat David Munch International arbejdsudleje Danmarks Skatteadvokater den 14. og 15. maj 2014 v/advokat David Munch Lovregler m.v. Lov nr. 921 af 18/9 2012 Afgørelser, herunder bindende svar Styresignal SKM2013.714 og

Læs mere

Arbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal

Arbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal j.nr. 14-0075841 Tekst til styresignal Arbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal 1. Sammenfatning Der er tale om arbejdsudleje, når en person erhverver indkomst i form af vederlag for personligt

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Arbejdsudleje Skrevet af: Camilla Sindahl Dahm Vejleder: Jane Bolander 1

Arbejdsudleje Skrevet af: Camilla Sindahl Dahm Vejleder: Jane Bolander 1 Arbejdsudleje Skrevet af: Camilla Sindahl Dahm Vejleder: Jane Bolander 1 1. Indholdsfortegnelse 2. SUMMARY... 4 3. INDLEDNING... 5 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 4. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE... 8

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). 18. afd. nr. B-1505-12: A (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Arbejdsindkomst fra udlandet

Arbejdsindkomst fra udlandet Erhvervsjuridisk institut Cand.merc.jur Forfattere Sofie Thorn Vangsgaard Kasper Holmgaard Graversen Vejleder Aage Michelsen Arbejdsindkomst fra udlandet Herunder beskatningsforhold for grænsegængere og

Læs mere

International skatteret

International skatteret International skatteret Dansk lønmodtager med bopæl og arbejde på tværs af Øresund Side 1 af 121 Titelblad Titel: International skatteret Undertitel: Dansk lønmodtager med bopæl og arbejde på tværs af

Læs mere

Beskatning af indtægter fra Norge

Beskatning af indtægter fra Norge Page 1 of 11 Beskatning af indtægter fra Norge Dokumentets dato 02 okt 2009 Dato for 22 dec 2009 08:50 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2009.809.LSR Landsskatteretten Sagsnummer 07-03580 + 08-02738

Læs mere

Dansk fraflytningsbeskatning

Dansk fraflytningsbeskatning Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Pia Møhlenberg Vejleder: Jacob Engelsted Christensen Dansk fraflytningsbeskatning set

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Kandidatafhandling: International beskatning af fysiske personer

Kandidatafhandling: International beskatning af fysiske personer Cand.merc.aud - studiet Kandidatafhandling: International beskatning af fysiske personer Udarbejdet af: Allan Galsgaard Dan Hinnerup Vejleder: Anja S. Dalgas Allan Galsgaard & Dan Hinnerup, cand.merc.aud.

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

En ulykke kommer sjældent alene

En ulykke kommer sjældent alene En ulykke kommer sjældent alene - Risikoen ved det faste driftssted for udenlandske investorer Af Erik Banner-Voigt, partner, Deloitte og Jesper Anker Hansen, Deloitte. 1. Indledning Det siges, at ulykker

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v.

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. - 1 Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Kandidatafhandling. Skatteret. af Patrick Rasmussen. Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark

Kandidatafhandling. Skatteret. af Patrick Rasmussen. Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark Kandidatafhandling af Patrick Rasmussen Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark Subjective tax liability for individuals when moving to Denmark Afleveringsfrist: Tirsdag

Læs mere

Beskatning af udenlandsdanskere

Beskatning af udenlandsdanskere HD-R Afhandling Forfattere: Thomas Veng Kristensen Jakob Møller Vejleder: Torben Bagge Beskatning af udenlandsdanskere Med fokus på betydningen af den ubegrænsede skattepligt til Danmark og konsekvenserne

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file.

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file. Midtjylland Kundeservice Toldbodgade 3 8900 Randers C Victor Chandler International 50 Town Range Gibraltar Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 30. oktober 2009 J.nr. 09-146109,

Læs mere

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod:

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod: R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 For information purposes only Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 Vigtig bemærkning: Denne vejledning er beregnet til enkeltpersoner, hvis tildelinger

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Øresundsguide S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Øresundsguide S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B p Øresundsguide 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 48/2014 08.05.2014 21.05.2014 SKAT i balance 2014

TimeTax NYHEDSBREV 48/2014 08.05.2014 21.05.2014 SKAT i balance 2014 SKAT i balance 2014 Side 1 Aktiefejl i årsopgørelse SKAT klar med handlingsplan Side 2 Afgørelser skat Afgørelser afgifter Side 3 Side 5 SKAT i balance 2014 SKAT er nu begyndt at sende forslag til en ny

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev.

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2011 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevets indhold, kan jeres kontaktperson

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

NYHEDSBREV 2006-2. Indhold i dette nyhedsbrev:

NYHEDSBREV 2006-2. Indhold i dette nyhedsbrev: Indhold i dette nyhedsbrev: NYHEDSBREV 2006-2 Selskabers årsregnskab og selvangivelse Hvad skal med? Skattefri omstrukturering SKAT strammer garnet. Skævdeling af udbytte Opfølgning 60 dages reglen Ny

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

November 2003 Seminar skat Tyskland

November 2003 Seminar skat Tyskland November 2003 Seminar skat Tyskland investering fast ejendom, vindmøller transfer pricing - tynd kapitalisering skattenyt foredragsholderne Dr. Klaus Först LL.M, advokat, tysk revisor (Steuerberater) Reinhard

Læs mere

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr.

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. 992 Law no. 992 of 09.09.2014; Changes to Virksomhedsordningen. An analysis

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

Skattepligt ved kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende Tax liability on short stay because of vacation or similar

Skattepligt ved kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende Tax liability on short stay because of vacation or similar Skattepligt ved kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende Tax liability on short stay because of vacation or similar Cand.merc.aud. Copenhagen Business School 2014 Dato for aflevering: 27. august

Læs mere

Vedr. : Skattebehandling i Frankrig af dansk pension

Vedr. : Skattebehandling i Frankrig af dansk pension C A B I N E T B R A H I N DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG / DANISH-FRENCH LAW FIRM IN FRANCE NICOLAS BRAHIN AVOCAT ASSOCIE DESS DROIT BANCAIRE ET FINANCIER BARBARA CASTANIÉ AVOCAT COLLABORATEUR Me

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere