A R BEJDS U DL EJE. Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger HIR IN G-O U T O FL ABO U R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A R BEJDS U DL EJE. Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger HIR IN G-O U T O FL ABO U R"

Transkript

1 Forfatter: Thomas Schjølie Grüner Vejleder: Jesper Anker Howes A R BEJDS U DL EJE Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger HIR IN G-O U T O FL ABO U R Exposing of Existing law and analysis of issues Antal anslag: Antal normalsider: 67 Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling 3. december 2014

2 IN DHO L DS FO R T EGN EL S E EX ECU T IVES U M M AR Y IN DL EDN IN G Introduktion Problemformulering Afgrænsninger Strukturen i afhandlingen Terminologi Metode- og modelvalg Tidligere studier L O VGIVN IN GEN Historisk skattelovgivning Udenlandsk arbejdskrafts arbejdsmuligheder i Danmark Aftaleretligsondringm elem arbejdsudlejeogentreprise Beskatningvedarbejdsudlejeogentreprise Subjektiv skattepligt Begrænset skattepligtig AR BEJDS U DL EJEBEGR EBET IN T ER N AT IO N AL T P ER S P EKT IV Rapport om arbejdsudleje i OECD modeloverenskomst, år 1992 til OECD modeloverenskomst, år OECD modeloverenskomst, retskildeværdi Konklusion på gennemgang af OECD modeloverenskomst AR BEJDS U DL EJEBEGR EBET IIN T ER N DAN S KR ET HIS T O R IS KS ET Eksempler på domme og afgørelser hvor der før L195 blev konstateret arbejdsudleje Eksempler på domme og afgørelser, hvor der før L195 blev konstateret entreprise Delkonklusion IN T ER N DAN S KR ET,EFT ER L Baggrunden for L Reaktion på lovforslaget Lovændringen Integreret del af virksomheden Outsourcing Gennemgang af eksempler i L195 samt i OECD modeloverenskomst Gennemgang af bindende svar efter L Gennem gangafafgørelserfrem tilstyresignal(april2014 juni2014) Delkonklusion,gennem gangafsagerfrem tilstyresignal(april2014 juni2014) S tyresignal Gennem gangafafgørelser,efterstyresignal

3 5.8 Delkonklusion KO N KL U S IO N P ER S P EKT IVER IN G L IT T ER AT U R L IS T E Bemærkninger til lovforslag, styresignal, høringssvar og kommentar m.m Historisk lovgivning OECD modeloverenskomst Artikler, analyser og notater Domme og afgørelser Bøger Gældende lovgivning

4 Executive summary Social dumping represented by Eastern European workers in particular has been the source of major problems and heavy debating in Denmark for the past few decades. Industries hiring unskilled labour have been particularly hard hit because Danish tax residents are not able to compete with foreign workers in terms of tax benefits. Social dumping is also a problem for the Danish welfare state as it is deprived of tax revenue to which it is entitled. As part of reducing social dumping, Danish Act No 195 (L195) amending Section 2 of the Danish Withholding Tax Act was adopted with effect from 19 September The amendment of the rules on hiring out labour was to be seen as an alignment with international practice in this field as hoped for by the Danish authorities. This issue is addressed internationally, however, to a limited extent among countries when signing a double taxation treaty. Such treaties have increasingly been based on the OECD Model Convention and related commentaries, particularly in recent decades. The Model Convention and its commentaries are also often used in solving issues and clearing up interpretation difficulties related to international treaties. The concept of hiring out labour was first incorporated into the OECD Model Convention in 1992 and remained largely unchanged until 2010 when the OECD s interpretation of the concept of employer was radically revised. The revision was due to the increasing level of attempted tax evasion under the rules on hire-out. Following the revision, higher priority was given to the very nature of services provided and to whether an employment relationship could be claimed based on a so-called substance-over-form analysis. This revision of the interpretation of the concept of hiring out labour and hence the concept of employer is exactly what the Danish Parliament intended to incorporate into Danish law through Danish Act No 195. Since the adoption of Danish Act No 195, some major stakeholders have been arousing criticism of the fact that the tax authorities were interpreting the new rule too broadly, wrongfully affecting workers employed by foreign enterprises operating as wholly independent entities in Denmark, which is a violation of the double taxation treaties. Due to major difficulties of interpretation, SKAT (the Danish Tax Administration) issued binding instructions containing specific changes in practice concerning the interpretation of the concept of hiring out labour going forward which were to ensure an even higher level of harmonisation of Danish and international law and to reduce interpretation difficulties. Based on an examination of several rulings and binding assessment notices, this thesis demonstrates that practice in this field up until the issuance of SKAT s binding instructions was not consistent with the original purpose of the amendment. The examination also shows a measurable positive impact on the harmonisation process following the issuance of the binding instructions. 5

5 1. Indledning 1.1 Introduktion Danmark har et af verdens højeste skattetryk og i en rapport fra 16. juni 2014 fra Europa kommissionen 1 fremgår det, at Danmark i 2012 også havde Europas højeste skattetryk. Det høje skattetryk baseres på et veludviklet velfærdssamfund og en meget stor offentlig sektor, som skaber et enormt behov for skatteindtægter. Der er i de seneste årtier sket en markant øget globalisering, hvilket også har øget samhandelsforholdene mellem Danmark og resten af verden. Ligesom samhandlen bevæger arbejdsstyrken sig også i højere grad på tværs af landegrænser og i Danmark særligt inden for lavkvalificerede jobområder, hvor de danske lønninger har svært ved at konkurrere med de udenlandske. Indkomsten der generes for arbejde udført her i landet, kan dog ikke i alle tilfælde beskattes i Danmark og som følge af det høje skattetryk, kan der være fordele for den udenlandske arbejdskraft i at lade sig beskatte i domicillandet til et mindre skattetryk. Der er derfor mellem Danmark og en lang række lande indgået dobbeltbeskatningsaftaler. Disse aftaler angiver hvornår og hvordan det enkelte land kan indkomstbeskatte og derved sikrer skatteprovenuet heraf. Den øgede globalisering har skabt nye og mere komplekse problemstillinger samt forsøg på til stadighed mere kreative måder, at minimere udenlandske virksomheders og udenlandske arbejdstageres skattebetaling. Som følge heraf, er der siden 2010 sket stor udvikling og forandring i dels OECD s modeloverenskomst, som er en grundstenen for mange dobbeltbeskatningsaftaler og som anvendes i stort omfang til fortolkning af eksisterende dobbeltbeskatningsaftaler. Derudover er der på internationalt plan, herunder også i Danmark, sket en markant udvidelse af arbejdsgiverbegrebet som følge heraf. Lovforslag L195 af blev d. 14. august 2012 fremsat af Thor Möger Pedersen 2 med titlen Nedsættelse af loft over rejsefradrag, øget beskatning af fri bil, beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst, beskatning ved arbejdsudleje og udvidet beskatning af lønarbejde i Danmark. 1 Eurostat Newsrelease, Taxation trends in the European Union, Skatteminister i perioden 3. okt til d. 16. okt. 6

6 Forslaget omkring beskatning ved bl.a. arbejdsudleje udspringer af aftalepunktet Begrænsning af social dumping jf. skattereformen af 22. juni Social dumping ønskes begrænset, da det skaber ubalance i konkurrenceevnen mellem udenlandske- og danske arbejdstagere på områder inde for især ufaglærte og lavkvalificerede arbejdsområder. Social dumping sker, når arbejdsgivere benytter sig af billigere arbejdskraft, end hvad der ellers er tilgængelig 3. Forslaget gik ud på, i øget omfang, at sikre dansk beskatning af udenlandsk arbejdskraft. Dette skulle ske ved at stramme den skattemæssige sondring og øge fokus på det reelle indhold af de entrepriseaftaler, der på tværs af landegrænser blev indgået, med det formål, at stille billig arbejdskraft til rådighed for danske virksomheder og hvor Danmark ved indpakning af dette forhold som en entreprisekontrakt, ikke kunne opnå beskatningskompetencen heraf. Lovforslaget var til høring i august 2012, og mødte fra flere parter kritik, herunder især Dansk Byggeri. Dansk Byggeri mente, at forslaget i høj grad ville skabe tvivl om, hvorvidt et forhold var arbejdsudleje eller en permanent outsourcing, da grænsen i sondringen heraf ikke var defineret klart. Lovforslaget blev vedtaget med enkelte mindre tilføjelser som Lov nr. 921 af 18. september Efterfølgende har nogle af de større revisionsfirmaer rettet kritik af de nye stramme arbejdsudlejeregler, som kritiserer at fortolkningen var i strid med dobbeltbeskatningsoverenskomsterne samt at skattemyndighederne har fortolket den nye regel alt for bredt og dermed uretmæssigt også har ramt medarbejdere i udenlandske virksomheder, der har opereret 100% selvstændigt i Danmark 4. På baggrund af kritikken af den nye regel om arbejdsudleje valgte SKAT, at udsende et styresignal om arbejdslejereglerne til høring i marts 2014, som i juni 2014 blev vedtaget. I Styresignalet præciseres det fra SKAT s side hvornår der er tale om arbejdsudleje Bilag 1, Information fra Deloitte 7

7 1.2 Problemformulering Afhandlingens formål er at identificere, redegøre for og analysere problemstillinger vedrørende arbejdsudleje. Afhandlingen fokuserer på følgende problemstilling i forbindelse med arbejdsudleje: - Hvad er den skattemæssige sondring mellem arbejdsudleje, outsourcing og entreprise efter vedtagelsen af Lov nr. 921 af 18. september 2012? For at besvare ovenstående problemstilling vil nedenstående underspørgsmål blive benyttet: - Hvordan er begrebet arbejdsudleje opstået som begreb i dansk ret? - Hvordan blev arbejdsudleje defineret før lovændringen og hvordan er definitionen nu? - Hvad var baggrunden for lovændringen om arbejdsudleje, og hvad indeholdte lovforslaget L195? - Hvad var baggrunden for SKAT s styresignal fra 2014, og hvad indeholdte dette? - Hvordan harmonerer praksis på området efter SKAT s styresignal med de oprindelige intentioner med L195? 1.3 Afgrænsninger Der afgrænses i afhandling fra beskrivelse og analysering af lovændringens effekt på social dumping. Det primære fokus for opgaven vil være på den fysiske udenlandske arbejdstager, da problemstillingen vedrørende arbejdsudleje især omhandler den udenlandske arbejdstagers subjektive skattepligt over for Danmark. Arbejdsudleje vil for den danske virksomhed inkludere en indeholdelsespligt, som i opgaven er mere sekundært beskrevet, da denne ligeledes er af væsentlig betydning i forhold til afhandlingens problemstillinger. OECD s modeloverenskomst med kommentarer vil være udgangspunktet for sammenligningen med dansk ret, da det er denne model, der typisk ligger til grund for de indgåede dobbeltbeskatningsaftaler, og som fortolkning af eksisterende aftaler sker ud fra. Det er dog forfatteren bekendt, at de enkelte dobbeltbeskatningsaftaler kan variere herfra. Der afgrænses i opgaven fra analyse af OECD modeloverenskomst artikel 15, stk. 3, da denne særundtagelse er opgavens emnefelt uvedkommende. Der afgrænses i afhandlingen fra omtale af transporterhvervet, da der inden for denne branche gælder særlige forhold og regler i forhold til øvrige brancher. Reglerne om arbejdsudleje gælder ikke såfremt hvervtageren, den udenlandske virksom har fast driftssted her i landet. Selve begrebet fast driftssted, vil ikke blive yderligere gennemgået i afhandlingen. 8

8 Der afgrænses i afhandlingen imod beskrivelse af dobbeltdomicilklausulens betydning i forhold til fraflytningsbeskatningsreglerne. EU retten der vil i denne afhandling ikke blive taget stilling til EU rettens betydning for afhandlingens problemstilling. Begrænset skattepligt som følge af afhandlingens afgrænsning vil det alene være de i forhold til opgavens problemstillinger, mest betydelige regler som vil blive gennemgået. Sondringen mellem selvstændig virksomhed og personer i tjenesteforhold vil af hensyn til afgrænsningen i afhandlingen ikke blive gennemgået dybdegående i opgaven. Det er dog forfatteren bekendt, at der kan være en række grænsetilfælde herimellem, som kan løses ved brug af den juridiske vejledning, afsnit C.C.1.2. Afgørelser og bindende svar - opgaven begrænses til alene at tage stilling til de i opgaven nævnte afgørelser og bindende svar. Hvervgiveren afgrænses til i opgaven alene at omfatte 100 % dansk ejet økonomiske selskaber og hvor arbejdsudlejen sker via et traditionelt 3 parts forhold mellem en udenlandsk hvervtager, udenlandsk arbejdstager og en dansk hvervgiver. Lovforslaget L195 havde 5 punkter til behandling, hvoraf den ene er lovændringen om arbejdsudleje. De øvrige punkter vil ikke blive yderligere gennemgået. Fælles for dem alle er, at reglerne var rettet mod begrænsningen af social dumping. 9

9 1.4 Strukturen i afhandlingen Afhandlingens disposition er illustreret i nedenstående figur. De 5 underspørgsmål vil blive undersøgt og besvaret i 4 afsnit, som er illustreret nedenfor i den grønne boks. Til sidst vil der blive konkluderet, og hovedspørgsmålet vil blive besvaret samt ske en perspektivering. Executive summary Indledning Lovgivning Arbejdsudlejebegrebet, internationalt perspektiv Arbejdsudlejebegrebet, i intern dansk ret historisk set Arbejdsudlejebegrebet, i intern dansk ret efter (L195) Perspektivering Konklusion Executive summary Afhandlingen indledes med et executive summary, som opsummerer rapportens hovedpunkter. Indledning Her introduceres afhandlingens problemstilling, og afhandlingens problemformulering præciseres. I dette afsnit vil også model- og metodevalg blive præsenteret, samt hvilke retskilder der er anvendt til afdækning af problemformuleringen. Tillige vil afhandlingen blive konkretiseret ved afgrænsning af de områder og problemstillinger, som afhandlingen ikke omhandler. Slutteligt vil der ske en beskrivelse af relevante terminologier, som er anvendt i afhandlingen samt beskrevet i tidligere afhandlinger inde for problemfeltet. 10

10 Kapitler De 5 underspørgsmål vil blive besvaret med udgangspunkt i afsnit 2 5. Afhandlingens hovedspørgsmål vil blive besvaret i afsnit 6. I afsnit 2, vil den danske grundlæggende lovgivning på området blive gennemgået, herunder en beskrivelse af den historiske lovgivning med fokus på relevante områder inde for entrepriseaftaler og arbejdsudleje samt lempelsesregler ved dobbeltbeskatning. I afsnit 3 vil arbejdsudlejebegrebet i et internationalt perspektiv blive beskrevet ud fra beskrivelse af OECD s modeloverenskomst og retskildeværdi. I afsnit 4 vil arbejdsudlejebegrebet i intern dansk ret blive gennemgået historisk set og frem til lovændringen. Dette vil sammen med afsnit 3 ske med fokus på at besvare underspørgsmålet: Hvordan er begrebet arbejdsudleje opstået som begreb i dansk ret. Gennemgangen vil ligeledes tage udgangspunkt i en række domme og afgørelser med henblik på, at beskrive dansk praksis på området, før lovændringen. I afsnit 5 vil arbejdsudlejebegrebet i intern dansk ret blive gennemgået efter vedtagelse af lovændringen. Dette vil sammen med afsnit 4 ske med fokus på at besvare underspørgsmålet: Hvordan blev arbejdsudleje defineret før lovændringen og hvordan er definitionen nu?. Efterfølgende vil baggrunden for- og reaktionerne på selve lovforslaget blive gennemgået. Derudover vil lovændringen og nøglebegreber heraf blive beskrevet. Dette gøres for at konkludere på underspørgsmålet: Hvad var baggrunden for lovændringen om arbejdsudleje, og hvad indeholdte lovforslaget L 195?. Derudover vil den danske praksis i perioden mellem lovændringen og SKAT s styresignal blive gennemgået. Dette med fokus på analysering af, hvorvidt intentionen med lovændringen og de forarbejdninger der lå heri, harmonerer med praksis på området. Slutteligt vil SKAT s udstedte styresignal blive gennemgået, herunder reaktionerne herpå. Praksis efter styresignalet bliver gennemgået samt en analyse af, hvorvidt denne har ændret sig i positiv retning i forhold til de oprindelige forarbejdninger og intentioner med lovændringen. Dette vil sammen med afsnit 4 ske med fokus på at besvare underspørgsmålene: Hvad ved baggrunden for SKAT s styresignal fra 2014 og hvad indeholdte dette? samt Hvordan harmonerer praksis på området efter SKAT s styresignal med de oprindelige intentioner med L 195? I afsnit 6 og 7 vil der blive konkluderet på afhandlingens hovedspørgsmål og blive foretaget en perspektivering. 1.5 Terminologi Nedenfor er oplistet en række begreber. Det er nødvendigt at fastlægge en fælles begrebsramme for at opgavelæseren kan opnå samme konklusion på afhandlingens problemstillinger. Dobbeltbeskatningsoverenskomst = DBO 11

11 Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling = OECD Kildeskatteloven = KSL Statsskatteloven = SL Selskabsskatteloven = SEL Lov nr. 921 af 18. september 2012 er vedtagelsen af L 195. I opgaven tages der primært udgangspunkt i den seneste udgave af lovforslaget, som blev vedtaget, hvorfor der som udgangspunkt ikke er forskel i de 2 begreber, når de anvendes i afhandlingen. 1.6 Metode- og modelvalg Afhandlingens overordnede problemstilling og underspørgsmål vil blive besvaret på baggrund af den juridiske metode, hvor gældende ret fastlægges gennem fortolkning af anerkendte retskilder og analyser og anvender disse i den rette sammenhæng. Den juridiske metode er ligeledes den af domstole, jurister mv. anvendte metode til at løse juridiske problemstillinger. Anvendelse af den juridiske metode sikrer en valid og rigtig rets dogmatisk analyse 5. Da metoden som anvendes i afhandlingen er den samme som juristerne bruger, sikres det, at resultatet for alle parter vil være ens, som følge af samme forforståelse og fortolkningsstil5. Ved den juridiske metode inddeles retskilderne i 4 grupper: Regulering (retskilden) Retspraksis (områdets) Rets sædvaner Forholdets natur Der er ikke en egentlig rangorden imellem retskilderne, dog starter man i praksis typisk med rækkefølgen oppe fra og ned 6. Forarbejdningerne, høringsprocessen, samt OECD 2010-modeloverenskomst med kommentarer er inddraget for at forstå baggrunden og motivet for lovændringen af arbejdsudleje. Relevante artikler fra advokater, revisorer og samt andre fagfolk er ligeledes inddraget. 1.7 Tidligere studier Delelementer i denne afhandlings problemfelt er undersøgt i tidligere kandidat- og masterafhandlinger, dette som naturlig følge af, at der siden 2010 er sket store ændringer i både OECD s fortolkning af arbejdsudleje 5 Nielsen, 2011, side 31 6 Nielsen, 2011, side 32 12

12 og intern dansk lovgivning omkring sondringen mellem arbejdsudleje, entreprise og outsourcing. Nedenfor er forsøgt skitseret en tidslinje for de seneste års væsentlige ændringer på området, samt navn- og tidspunkt for øvrige afhandlinger: Kilde: Egen tilblivelse Denne afhandling adskiller sig, fra de øvrige inde for problemfeltet ved, som følge af den tidsmæssige placering, at kunne analysere praksis efter det vedtagne styresignal. Derudover vil der i denne afhandling blive lagt betydelig mere vægt på praksis på området ved gennemgang af sager og bindende svar frem til d. 27. nov. 2014, hvilket vil skabe et øget konklusionsgrundlag i forhold til hvorledes praksis harmonerer med lovforarbejdningerne, lovændringen og OECD s modeloverenskomst og endeligt vil bidrage til besvarelsen af afhandlingens problemformulering omkring den skattemæssige sondring af arbejdsudleje, outsourcing og entreprise efter L

13 2. Lovgivningen 2.1 Historisk skattelovgivning Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov med denne ordlyd giver Grundloven i 43 et grundlag for, at lovgive om beskatning af fysiske og juridiske personer i Danmark. Frem til år 1922 blev alle centrale skatteretlige spørgsmål reguleret i statsskatteloven, herunder primært hvilke skattesubjekter der var skattepligtige samt hvad der skulle medregnes til den skattepligtige indkomst (SL 4), hvad der ikke skulle medregnes til den skattepligtige indkomst (SL 5) og hvilke fradrag der kunne opnås i den skattepligtige indkomst (SL 6). Efter 1922 er der kommet en lang række af speciallove, således at statsskatteloven i dag kun indeholder den praktiske betydning af ovenstående skatteretlige indkomst- samt driftsomkostningsbegreber 7. I statsskatteloven, som ved lov nr. 149 af 10/04/1922 fortsat er gældende, dog som nævnt ovenfor kun af praktisk betydning i dag som følge af en række vedtagne speciallove, fremgik der elementer af de nuværende regelsæt omkring subjektiv skattepligt. Begrebet dækker over hvorvidt en person er skattepligtig til landet og i hvilket omfang. I statsskattelovens 2 fremgår bopælsbegrebet, som betyder, at der påhviler skattepligt på enhver Person, Der er bosat her i Landet. Globalindkomstprincippet fremgik af statsskatteloven Som skattepligtig indkomst betragtes ( ) den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke 8 dette betød, at al indkomst som den fuldt skattepligtig til Danmark erhverver i Danmark eller udlandet, beskattes i Danmark. Hvis en indkomst er skattepligtig her i landet jf. globalindkomstprincippet ligeledes er skattepligtig i kildelandet, foreligger der en såkaldt dobbeltbeskatningssituation. Tilfældet sker ofte, hvis kildelandet har lignende regler om begrænset skattepligt som de, der gælder i Danmark ud fra bl.a. reglerne i kildeskattelovens 2, som gennemgås jf. nedenfor. For det fysiske skattesubjekt, som alene er begrænset skattepligtige til Danmark, gælder det såkaldte territorialprincip, som betyder, at indkomst som har tilknytning til Danmark, beskattes i Danmark. Ovenstående principper om globalindkomst og territorialprincipper skaber en række problemstillinger, som tilsigtes løst via en lang række indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre nationer. 7 Lærebog om indkomstskat, side Statsskatteloven 4 14

14 Afhandlingen vil fokusere på de gældende skattemæssige regler ved sondring mellem arbejdsudleje, outsourcing og entreprise samt betydningen af den skattemæssige sondring heraf. Derved fokuseres der primært på reglerne omkring subjektiv skattepligt for fysiske personer. 2.2 Udenlandsk arbejdskrafts arbejdsmuligheder i Danmark Udenlandsk arbejdskraft kan jf. SKM arbejde og dermed blive skattepligtig til Danmark enten gennem entreprise, arbejdsudleje eller gennem ansættelse hos den danske arbejdsgiver. Sidstnævnte beskrives dog ikke nærmere jf. afhandlingens afgrænsning, da der i så fald vil foreligge begrænset skattepligt hvorved reglerne om arbejdsudleje vil bortfalde. Beskatning af indtægter har hjemmel i statsskattelovens 4-6 som danner rammerne, hvorefter kildeskatteloven (KSL) indeholder reglerne om subjektiv skattepligt for fysiske personer (som gennemgås jf. afsnit 2.3). Skattepligten kan opdeles i ubegrænset skattepligt, begrænset skattepligt og skattefrihed. Reglerne om arbejdsudleje er en diskussion om, hvorvidt der for de fysiske personer foreligger en begrænset skattepligt eller ej (som gennemgås jf. afsnit 2.4). En begrænset skattepligt omfatter indtægter, der efter lovgivers opfattelse har en sådan tilknytning til Danmark, at de skal beskattes her uanset personens manglende tilknytning til landet Aftaleretlig sondring mellem arbejdsudleje og entreprise Begrebet arbejdsudleje tager sigte på entrepriselignende forhold 9. Således blev arbejdsudlejes tilknytning fastslået i betænkningen til den senere vedtagne Lov nr. 244 af 9. juni 1982, som jf. afsnit 4. Arbejdsudlejebegrebet i intern dansk ret historisk set, var den første lov, hvor begrebet arbejdsudleje fremgik. Hvorvidt der mellem den udenlandske og danske virksomhed er lavet en entreprisekontrakt, afhænger af indholdet i aftalen. SKAT lagde før lovændringen i 2010 primært vægt på selve indholdet af aftalen, hvorimod SKAT efter lovvedtagelsen ligger den primære vægt på arten af tjenesteydelsen i forhold til den hvervgivende virksomhed. Den aftaleretlige sondring mellem arbejdsudleje og entreprise bygger på selve forpligtelsen i aftalen. I en entrepriseaftale vil den udenlandske virksomheds (hvervtager) forpligtelse, rette sig imod et bestemt afgrænset arbejdsresultat over for den danske virksomhed (hvervgiver). Det er dermed selve arbejdsresultatet der i aftalen lægges vægt på. Når aftalen bygger på det endelige resultat, som skal leveres inde for en bestemt 9 LFB nr. 130A Ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 15

15 periode, vil ansvar og risiko for arbejdets udførelse lægge hos hvervtageren over for hvervgiveren. Før lovændringen havde SKAT udgivet en vejledning til udformningen af selve indholdet af aftalen 10. Dermed havde virksomhederne en skabelon til en skattemæssig accepteret entrepriseaftale. Den skattemæssige sondring mellem arbejdsudleje, entreprise og outsourcing vil jf. afhandlingens problemformulering, blive gennemgået, analyseret og konkluderet på senere i afhandlingen. Som nævnt tidligere i opgaven vil det have stor betydning for den udenlandske arbejdsyder samt Danmark, hvorvidt Danmark som kildeland kan opnå adgang til skatteprovenuet i stedet for domicillandet. Den danske virksomhed skal ved arbejdsudleje indeholde skatten ved betaling af fakturaen og opnår samtidig et skattefradrag i indkomstårets skatteopgørelse. Derved mister den danske virksomhed alt andet lige ikke noget kontant ved vurderingen af entreprise kontra arbejdsudleje. Det kan dog have en sekundær betydning på selve honorarets fastsættelse, såfremt den udenlandske virksomheds dækningsbidrag mindskes ved denne skatteindeholdelse. Den udenlandske arbejdstager vil, afhængigt af skattetrykket i domicil- og kildelandet, opnå en mindre udbetalt løn, hvilket ofte vil være tilfældet såfremt kildelandet er Danmark, som følge af det høje skattetryk. Dette vil medvirke til at arbejdstagerne vil kræve en højere bruttoløn hos den udenlandske virksomhed, som i modtræk vil skulle opjustere honoraret til den danske virksomhed. Herved ville de konkurrencemæssige fordele for den udenlandske virksomhed mindskes, da de derved ikke i samme omfang ville kunne konkurrere på skattefordelene, som jf. afsnit 5.1 også var et af de tilsigtede mål ved lovændringen Beskatning ved arbejdsudleje og entreprise Beskatningen for den arbejdsudlejede er forskellig, alt efter om der er konstateret arbejdsudleje eller entreprise. Reglerne om arbejdsudleje præciserer reglerne for hvornår, der foreligger subjektiv skattepligt for personer. Den arbejdsudlejede har 2 valgmuligheder såfremt arbejdsudleje er konstateret: 1. Beskatning ud fra arbejdslejereglerne efter jf. KSL 2 stk Beskatning som begrænset skattepligtig lønmodtager efter KSL 2, stk. 1, nr. 1. Såfremt den arbejdsudlejede arbejder i et arbejdsudlejeforhold, vil denne have mulighed for at lade sig beskatte efter reglerne om arbejdslejereglerne eller lade sig beskatte efter reglerne om begrænset skattepligt. Såfremt den arbejdsudlejede arbejder i et entrepriseforhold, vil denne i nogle tilfælde skulle beskattes efter reglerne om begrænset skattepligt (se afsnit 2.4). Som udgangspunkt vil der i mange tilfælde dog ikke ske dansk beskatning af en arbejdstager, såfremt der er indgået en entreprisekontrakt, som SKAT har accepteret, da arbejdsperioden og opholdstiden typisk er af kortere karakter. 10 SKM SKAT Entrepriseaftaler - vejledning 16

16 Udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje Entreprise Ansættelse Begrænset skattepligt, arbejdsudlejebeskatning Begrænset skattepligt, almindelige regler Ej skattepligtig Beskatning efter arbejdslejereglerne sker jf. KSL 2 stk. 4 ved indeholdelse af skat jf. KSL 48 B, samt erlæggelse af arbejdsmarkedsbidrag på 8%. Jf. KSL 48B, stk. 1. beregnedes arbejdsudlejeskatten som 30% af bruttoindtægten (endelig skat). Det er jf. KSL 2, stk. 1, nr. 3 uden betydning for skattepligten i hvilken form vederlaget udbetales i. Dette betyder, at det foruden lønnen, er alle former for personalegoder der som udgangspunkt er omfattet af bestemmelsen. Undtaget er dog fri kost og logi, som beskrives nedenfor jf. afsnit 2.3. Den danske virksomhed hæfter alene for ikke indeholdt arbejdsudlejeskat, hvis der er udvist forsømmelighed jf. KSL 69, der er altså ikke indført solidarisk hæftelse for arbejdsudlejeskatten. Arbejdsudlejeskatten, som marginalt bliver 35,6% ligger meget tæt op ad den direkte gennemsnitsskat i Danmark for lavt og gennemsnitslønnede jf. nedenstående figur 1. 17

17 Ved arbejdsudleje er den udenlandske arbejder formelt i ansættelsesforhold til deres udenlandske arbejdsgiver, hvilket betyder, at det er denne der udbetaler lønnen. Det er dog den danske hvervgiver der har indeholdelsespligten for A-skat og AM-bidrag. International dobbeltbeskatning af den samme indkomst ville midlertidigt være dræbende for det internationale samarbejde. Det er derfor hensigtsmæssigt, at landende imellem indgår en dobbeltbeskatningsoverenskomst. En dobbeltbeskatningsoverenskomst forhindrer international dobbeltbeskatning ved på gensidig basis at pålægge de enkelte lande en forpligtelse til at reducere den beskatning, som ellers ville indtræde efter de interne regler 11. Samtidig hermed, sikrer en DBO imellem landende en rimelig fordeling af selve skatteprovenuet. Der er også en række andre formål med indgåelse af en DBO, herunder at forhindre diskrimination, give mulighed for gensidig kontakt direkte mellem de enkelte landes øverste skattemyndigheder (de kompetente myndigheder) uden om de sædvanlige diplomatiske kanaler, fremme gensidig udveksling af oplysninger mellem skattemyndighederne og sikre gensidig hjælp til inddrivelse af skatter OECD s modeloverenskomst 2010 med kommentarer, Niels Winther-Sørensen side 5. 18

18 Danmark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster med en lang række lande 11 og den arbejdsudlejede vil, såfremt der er lavet en DBO aftale mellem Danmark og hjemlandet, kunne undgå dobbeltbeskatning. Den arbejdsudlejede vil, såfremt denne lader sig beskatte efter reglerne om arbejdsudlejebeskatning, som udgangspunkt ikke have nogen former for fradrag i indkomsten 12. Der vil dog være mulighed for at modtage fri kost og logi, uden at der skal indeholdes 30% skat heraf, såfremt den arbejdsudlejede overholder betingelserne i rejsereglerne 13 - Dette afgjorde landskatteretten d. 7. maj 2013 jf. SKM LSR, og blev en praksisændring, da det tidligere alene var en mulighed for udenlandske medarbejdere, der havde valgt, at lade sig beskatte efter reglerne om begrænset skattepligt. Der kan være en række fordele for den arbejdsudlejede i, at lade sig beskatte som begrænset skattepligtig i stedet for efter arbejdslejereglerne. Den begrænset skattepligtige vil kunne opnå personfradrag, såfremt personen er begrænset skattepligtig i et helt indkomstår (ellers kan anvendes en særlig helårsomregner ). Derudover kan der opnås et beskæftigelsesfradrag ved lønindkomst. Hvis den arbejdsudlejede er lønansat igennem et udenlandsk udlejerfirma, kan denne ligeledes være berettiget til kørselsgodtgørelse samt opnå fradrag for fagforeningskontingent, a-kasse bidrag, underholdningsbidrag og børnebidrag 14 som ligeledes kan minimere skattebetalingen. Ovenstående er forsøgt eksemplificeres jf. nedenfor: 12 Ligningsvejledningen C.F.3.1 afsnit Grundlaget for opgørelse af arbejdsudlejeskat. 13 Rejsereglerne er overholdt, såfremt den arbejdsudlejede har bibeholdt deres bolig i udlandet og kun arbejder midlertidigt i Danmark. 14 Grænsegængerreglen af

19 Skattepligtig indkomst Personlig indkomst +/ Kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag = Skattepligtig indkomst Arbejdsudleje Personlig indkomst / Kapitalindkomst 0 Ligningsmæssige fradrag 0 Skattepligtig indkomst AM-Bidrag, 8 % (24.000) Skattepligtig indkomst (efter AM-bidrag) Skat, 30 % (82.800) Udbetalt Marginalskatteprocent -35,6% Begrænset skattepligtig Indtægt AM-Bidrag, 8 % (24.000) Personlig indkomst Bundskat, 6,83 % (2014) af (18.851) Sundhedsbidrag, 5 % (2014) af ( ) (9.960) Kommuneskat, ca. 24,6% af ( ) (48.804) Udbetalt Marginalskatteprocent -33,9% Personfradrag Beskæftigelsesfradrag A-kasse Kørselsfradrag Samlet fradrag Figuren er af egen tilblivelse, baseret på gennemsnitlige satser er hentet fra Revisor manual , T- Helmo Madsen, 2014, side 112. Som det fremgår af ovenstående eksempel samt af figur 1 på side 18, ligger marginalskatterne, såfremt den arbejdsudlejede ligger under topskattegrænsen, på niveau uagtet hvilken metode den udenlandske arbejder benytter, hvilket antages at være tilfældet i langt de fleste tilfælde. Dog bør ligningsmæssige fradrag og evt. kapitalindkomst tages i betragtning ved valg af metode, samt hvor lang en periode den arbejdsudlejede er begrænset skattepligtig til Danmark i. 20

20 Det er den danske arbejdsgivers pligt ved arbejdsudleje, at opgøre det beløb, der skal indeholdes A-skat af, og derved skaffe sig oplysninger hos den udenlandske arbejdsgiver om hvor stor en del af vederlaget, der kan henføres til vederlag til den arbejdsudlejede arbejdstager, alternativt skal der indeholdes skat af det samlede vederlag. Der skal jf. ovenfor indeholdes AM-bidrag samt arbejdsudlejeskat. Skatten skal tilbageholdes i vederlaget til den udenlandske arbejdsgiver. 2.2 Subjektiv skattepligt I KSL findes der regelsæt omkring subjektiv skattepligt for fysiske personer. Allerede i KSL 1 findes der regler om ubegrænset skattepligt for personer, der har bopæl og ophold mv. i Danmark. Den ubegrænsede skattepligt medfører, at samtlige indtægter som den fysiske person oppebærer fra både Danmark og udlandet skal beskattes i Danmark jf. SL 4. I KSL 2 findes der regler om begrænset skattepligt, til forskel fra ved ubegrænset skattepligt, beskattes hér alene de indtægter som efter lovgivers opfattelse har en sådan tilknytning til Danmark, at de skal beskattes her, dette uagtet personens manglende tilknytning til landet. Reglerne om subjektiv skattepligt må dog suppleres med reglerne i de dobbeltbeskatningsaftaler som Danmark har indgået med en lang række lande. Aftalerne sikrer, at der i en række tilfælde undgås dobbeltbeskatning, at der skærmes af for skatteflugtmuligheden, samt at skatterne bliver fordelt mellem kilde- og domicilland. Dobbeltbeskatning forsøges undgået ved i national lovgivning at give mulighed for lempelse jf. LL 33. Lempelsen består i, at skat der er betalt i udlandet af indkomst som også beskattes her i landet, inden for nogle rammer kan fratrækkes, i den skat der skal betales til Danmark. Reglerne om subjektiv skattepligt for personer er en del af dansk udlandsskatteret. Dansk udlandsskatteret er et sammensurium af de regler i dansk intern ret, der regulerer situationer, hvor der er tilknytning til både Danmark og et eller flere andre lande. Tilknytningen kan bl.a. være i henhold til en person, et selskab, en indkomst, en udgift eller en formue. I dansk udlandsskatteret er den mest centrale bestemmelse i statsskattelovens 4, som jf. tidligere beskrevet fastsætter, at der i dansk skatteret gælder globalindkomstprincippet. Forskellen i skattepligten knytter sig primært til den skattepligtiges tilknytning til landet. Fuldt skattepligtige fysiske personer har som hovedregel en personlig tilknytning til landet og beskattes ud fra globalindkomstprincippet, hvorimod begrænset skattepligtige fysiske personer alene har en økonomisk tilknytning til landet og beskattes ud fra territorialprincippet. 21

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A.

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University CAND. MERC. STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 19859 International Skatteret Varighed: 3 timer

Læs mere

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Jørgen Frausing Senior Tax Manager Havneholmen 25, 9. DK 1561 København V Mobil: 30 33 30 45 Mail: jfr@tvc.dk 1 Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Notat Emne: Besvarelse af spørgsmål stillet på byrådsmødet d. 8. maj 2013 Til: Magistraten Den 30. september 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Arbejdsudleje udenlandsk arbejdskraft

Arbejdsudleje udenlandsk arbejdskraft Copenhagen Business School, 2014 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Arbejdsudleje udenlandsk arbejdskraft Præcisering af reglerne styresignal SKM2014.478.SKAT English title: Hiring out foreign labor Udarbejdet

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

Arbejdsudlejeskat. Hiring-out of labour. En juridisk analyse af det i dansk skatteret gældende arbejdsudlejebegreb ud fra et historisk perspektiv

Arbejdsudlejeskat. Hiring-out of labour. En juridisk analyse af det i dansk skatteret gældende arbejdsudlejebegreb ud fra et historisk perspektiv Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud Juridisk Institut Kandidatafhandling Arbejdsudlejeskat Hiring-out of labour En juridisk analyse af det i dansk skatteret gældende arbejdsudlejebegreb ud fra

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1332 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1227 af 18/12/2012

Læs mere

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 Aage Michelsen Professor Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 23. maj 2009 Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 1) Vil arbejderne hjemmehørende i

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Temanummer om skat Arbejds- og ansættelsesret

Temanummer om skat Arbejds- og ansættelsesret 1 Skattereformen ændringer af betydning for arbejdsgivere og lønmodtagere 2 Dom fra Østre Landsret udelukker fradragsret for bonus og fratrædelsesgodtgørelser, da der ikke var tale om en driftsomkostning

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Arbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal

Arbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal j.nr. 14-0075841 Tekst til styresignal Arbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal 1. Sammenfatning Der er tale om arbejdsudleje, når en person erhverver indkomst i form af vederlag for personligt

Læs mere

International arbejdsudleje. Danmarks Skatteadvokater den 14. og 15. maj 2014 v/advokat David Munch

International arbejdsudleje. Danmarks Skatteadvokater den 14. og 15. maj 2014 v/advokat David Munch International arbejdsudleje Danmarks Skatteadvokater den 14. og 15. maj 2014 v/advokat David Munch Lovregler m.v. Lov nr. 921 af 18/9 2012 Afgørelser, herunder bindende svar Styresignal SKM2013.714 og

Læs mere

FULD SKATTEPLIGT. med fokus på til- og fraflytningssituationer. Udarbejdet af: Maria Trebbien Popp

FULD SKATTEPLIGT. med fokus på til- og fraflytningssituationer. Udarbejdet af: Maria Trebbien Popp Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Afgangsprojekt HD(R) 2015 FULD SKATTEPLIGT med fokus på til- og fraflytningssituationer Udarbejdet af: Maria Trebbien Popp Afleveringsdato:

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Arbejdsudleje / International hiring-out of labor

Arbejdsudleje / International hiring-out of labor Side 1 af 86 Arbejdsudleje / International hiring-out of labor Kandidatafhandling Cand.merc.aud Studerende: Peter Krogh Olsen CPR-nr.: Afleveringsdato: 11. januar 2016 Vejleder: Peter Koerver Schmidt Antal

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Arbejdsudleje i international kontekst. Morten Busk Andersen

Arbejdsudleje i international kontekst. Morten Busk Andersen Arbejdsudleje i international kontekst. Morten Busk Andersen 1 Titelblad Vejleder: Liselotte Madsen Studie: Kandidat i erhvervsjura. Retsområde: Skatteret Titel: Arbejdsudleje i international kontekst.

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-311-0085 Udkast 29. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Nedsættelse af loftet over rejsefradrag, beskatning ved arbejdsudleje, øget

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab - 1 Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny lov vedtaget den 8. juni 2017 er skattereglerne for deltagere i transparente

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland 2014/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0216196 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at indgå, og den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at gennemføre

Den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at indgå, og den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at gennemføre Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 585 Offentligt J.nr. 13-0196787 Besvarelse af samrådsspørgsmål AZ Spørgsmål AZ: Vil ministeren sikre, at udformningen af de nye skatteregler

Læs mere

Arbejdsudleje Skrevet af: Camilla Sindahl Dahm Vejleder: Jane Bolander 1

Arbejdsudleje Skrevet af: Camilla Sindahl Dahm Vejleder: Jane Bolander 1 Arbejdsudleje Skrevet af: Camilla Sindahl Dahm Vejleder: Jane Bolander 1 1. Indholdsfortegnelse 2. SUMMARY... 4 3. INDLEDNING... 5 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 4. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE... 8

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT.

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT. 1 Brugte anparter praksisændring SKM2009.261.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT s styresignal af 14/4 2009, jf. SKM2009.261.SKAT, efterlader uløste spørgsmål i henseende til beskatningen

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes

Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes - 1 Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mit spørgsmål er af skattemæssigt karakter:

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 06.11.2017-47 (20171121) Køb af arbejdsgiverens produkter med rabat - ligningslovens 16, stk. 3, 2. pkt. - køb og tilbagesalg - SKM2017.61.LSR og Landsskatterettens kendelser af 5/4 2017, jr. nr. 14-4092624

Læs mere

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet 18. juni 2013 Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret 1. spørgsmål Hvilke indkomstskatteretlige konsekvenser er der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Artikler. International arbejdsudleje

Artikler. International arbejdsudleje 847 Artikler 430 International arbejdsudleje Af Advokat David Munch, selvstændig advokat I de seneste år har der været et stort antal sager i Danmark om international arbejdsudleje, hvilket må anses for

Læs mere

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk services for AU-ansatte Revision. Skat. Rådgivning. Kontaktpersoner ved Janni Henriksen Manager +45 8932 0051 jhe@pwc.dk Diana Østgård Assistant Manager +45 8932 0016 ddo@pwc.dk Jette Øvlisen

Læs mere

SKAT OG JURA VED UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SKAT OG JURA VED UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Herning den 20. oktober 2015 Jacob Langvad Nielsen Advokat (L), specialkonsulent Tanja Stocholm Specialkonsulent SKAT OG JURA VED UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udenlandsk arbejdskraft Ansættelsesret 2... 21.

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Bilag. Bilag 1 vurdering af indkomstmodtager 117 BESKATNING AF SPORTSUDØVERE. Nikolai Holm Pedersen Kandidatafhandling, cand.merc.aud. 4.

Bilag. Bilag 1 vurdering af indkomstmodtager 117 BESKATNING AF SPORTSUDØVERE. Nikolai Holm Pedersen Kandidatafhandling, cand.merc.aud. 4. Bilag Nej Økonomisk risiko? Ja Bilag 1 vurdering af indkomstmodtager 117 Ansættelsesforhold? - arbejdsgivers anvisninger - arbejdsgivers regning og risiko - løbende arbejdsydelse - fastsat rammer for arbejdsforhold

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). 18. afd. nr. B-1505-12: A (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet

Læs mere

Kandidatafhandling. Fysiske personers ubegrænsede skattepligt til Danmark

Kandidatafhandling. Fysiske personers ubegrænsede skattepligt til Danmark Cand.merc.aud. Juridisk Institut Kandidatafhandling Forfatter: Camilla Staal Vejleder: Aage Michelsen Fysiske personers ubegrænsede skattepligt til Danmark Business and Social Sciences, University of Aarhus

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Maj 2012 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen 1.6.2016 A8-0189/101 101 Betragtning 7 a (ny) (7a) Skatteordninger forbundet med intellektuel ejendomsret, patenter og forskning og udvikling anvendes i vidt omfang i hele Unionen. Indtil flere undersøgelser

Læs mere

Skatteretlige problemstillinger mellem Danmark og Norge ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft med særlig fokus på arbejdsudleje

Skatteretlige problemstillinger mellem Danmark og Norge ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft med særlig fokus på arbejdsudleje Skatteretlige problemstillinger mellem Danmark og Norge ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft med særlig fokus på arbejdsudleje Aarhus Universitet November/2012 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Juridisk

Læs mere

Lønindkomst i selskabsregi

Lønindkomst i selskabsregi - 1 Lønindkomst i selskabsregi Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en højesteretsdom fra 16. november 2015 bør man, f.eks. som konsulent, tænke sig grundigt om, før man beslutter sig for

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. november 2014 Sag 111/2012 (2. afdeling) Dracco Company Ltd. (advokat Martin Bekker Henrichsen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

I mange tilfælde er det skatteretligt mest lukrativt at opnå betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende.

I mange tilfælde er det skatteretligt mest lukrativt at opnå betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende. - 1 Læger lønmodtager eller egen virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) For beskatningen af personer har det meget stor betydning, om en skatteyder driver egen virksomhed eller er lønansat.

Læs mere

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber 676 313 Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber Af lektor, ph.d. CBS og partner, Jakob Bundgaard, Deloitte og senior konsulent Morten Reinholdt Nielsen, Deloitte Med udgangspunkt i et

Læs mere

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Personalesommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny dom fra Østre Landsret skærpes kravene til at anse et sommerhus som et personalesommerhus. Reglerne kan have stor betydning

Læs mere

Skat, firmabil, personalegoder

Skat, firmabil, personalegoder S:63080\personalePPT Skat, firmabil, personalegoder Reinhard Herrmann Dantax Steuererberatungsgesellschaft mbh Flensburg-Harrislee København (torsdag) 60 medarbejdere dansktalende Kunder: danske virksomheder

Læs mere

Beskatning af udenlandske skatteyderes lønindkomst i Danmark

Beskatning af udenlandske skatteyderes lønindkomst i Danmark Juridisk Institut Cand.merc.aud Kandidatafhandling Forfatter: Ruth Buch (410738) Vejleder: Aage Michelsen Beskatning af udenlandske skatteyderes lønindkomst i Danmark - med fokus på de nye regler for arbejdsudleje

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 International skatteret Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 Den danske pensionsbeskatningssag Sag C-150/04, Komm. mod Danmark Kommissionen rejste spørgsmålet i 1991 1992: Bachmann-sagen,

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love LOV nr 1395 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0227905 Senere ændringer til forskriften LBK nr 382 af 08/04/2013

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Arbejdsindkomst fra udlandet

Arbejdsindkomst fra udlandet Erhvervsjuridisk institut Cand.merc.jur Forfattere Sofie Thorn Vangsgaard Kasper Holmgaard Graversen Vejleder Aage Michelsen Arbejdsindkomst fra udlandet Herunder beskatningsforhold for grænsegængere og

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2016

Forskerordningen. Skat 2016 Forskerordningen Skat 2016 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK BGBl. III - Ausgegeben am 23. März 2010 - Nr. 27 1 von 7 PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK OG TILLÆGSPROTOKOL OM ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 49/2014 22.05.2014 03.06.2014

TimeTax NYHEDSBREV 49/2014 22.05.2014 03.06.2014 Skattekontoen - endnu en gang Side 1 Udvidet selvangivelse 2013 Side 2 Udenlandskae ejendomme og sommerhuse Side 2 Afgørelser skat Afgørelser moms Side 2 Side 6 Skattekontoen endnu en gang Da vi har erfaret,

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere