TEST AF LEVELTEC ONLINE OVERVÅGNING AF GYLLEBEHOLDERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEST AF LEVELTEC ONLINE OVERVÅGNING AF GYLLEBEHOLDERE"

Transkript

1 TEST AF LEVELTEC ONLINE OVERVÅGNING AF GYLLEBEHOLDERE AF SØREN G. RASMUSSEN OG THORKILD Q. FRANDSEN, AGROTECH APRIL 2012

2 Test af LevelTec Online overvågning af gyllebeholdere Af Søren G. Rasmussen og Thorkild Q. Frandsen, AgroTech April 2012

3 INDHOLD 1. Sammendrag og konklusioner Baggrund og formål med testen Krav om alarm på visse gyllebeholdere fra 1. januar Beskrivelse af teknologien Formålet med testen Metode Resultater Alarmfunktion ved lækage Alarmfunktion ved fuld tank og tankoverløb Alarmfunktion ved svigtende elforsyning Videresendelse af alarm-beskeder Automatisk tilkobling af LevelTec efter manuel frakobling Frakobling af alarm fra vognlæs til vognlæs Funktion af LevelTec ved tildækning af sensor med sand Vurdering af brugervejledning Diskussion Referencer Bilag A. Gylletab som følge af fald i gylleniveau Test af LevelTec

4 1. SAMMENDRAG OG KONKLUSIONER AgroTech har i perioden fra 7. til 22. marts 2012 gennemført en funktionstest af LevelTec. LevelTec er et system, som kan registrere et pludseligt fald af overfladen i gyllebeholderen. Testen blev gennemført ved brug af en forsøgsbeholder opstillet på Bånlev Biogasanlæg, hvor der var mulighed for at afprøve LevelTec med en række forskellige gylletyper. På baggrund af testen konkluderes, at LevelTec lever op til Miljøstyrelsens krav om at kunne registrere pludselige fald af overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til driftsherren. Desuden lever LevelTec op til Miljøstyrelsens anbefaling om en alarm, der registrerer overløb fra beholderen. Som led i testen er afprøvet en række af de funktioner, som er beskrevet i produktbladet og brugervejledningen for LevelTec, herunder: Alarmfunktion ved små og store lækager Advarselsfunktion ved fuld beholder og alarm ved overløb Alarmfunktion ved svigtende el-forsyning Videresendelse af alarmbeskeder, hvis modtager ikke reagerer Automatisk tilkobling af alarm efter manuel frakobling ved gylleudbringning Frakobling af alarm fra vognlæs til vognlæs og registrering af chauffør-mobil Funktion af LevelTec ved tildækning med sand. Testen viser, at LevelTec er et velgennemtænkt produkt, som er resultat af et længerevarende udviklingsarbejde. Generelt vurderes LevelTec at have de relevante funktioner og samtidig at være brugervenlig. Tærsklen for afsendelse af alarmbesked er sat til et fald i gyllehøjden på 5 cm. Denne tærskel vurderes at være fornuftig ud fra et ønske om, at landmanden hurtigt skal kunne iværksætte afværgeforanstaltninger ved en lækage. Hvis alarmtærsklen er mindre end 5 cm vil det resultere i flere falske alarmer, f.eks. som følge af kraftig vind, der påvirker gylleoverfladen. LevelTec måler gylleniveauet med få millimeters nøjagtighed, og det åbner mulighed for, at landmanden desuden kan bruge udstyret til lagerstyring på sin bedrift. Det indebærer bl.a. et forbedret overblik over fordelingen af gylle på forskellige aftagere via landmandens adgang til en internet-database med oversigt over samtlige gylleafhentninger fra den pågældende gyllebeholder. Testen viste, at LevelTec-sensoren kan være sårbar overfor tildækning med sand eller lignende. Det kan give upålidelige målinger af gylleniveauet og svigtende alarmfunktion. Det anbefales derfor landmændene at tage forholdsregler herimod ved f.eks. at fjerne sand eller lignende fra bunden af gyllebeholderen med mellemrum. Tryksensoren er placeret i en særlig metalholder nedenfor det plastrør, som indeholder kablet, der forbinder tryksensor med LevelTec-styringen. Placeringen i metalholderen skal sikre pålidelige niveaumålinger, selvom plastrøret bliver tilstoppet. Det anbefales alligevel at udføre rutinemæssige tilsyn og rengøring af sensoren og plastrør. Funktionstesten er første del af en større afprøvning, som gennemføres under EU's program for test af miljøteknologi, EU Environmental Technology Verification (EU ETV). Den samlede rapport med alle resultater bliver tilgængelig på Test af LevelTec

5 2. BAGGRUND OG FORMÅL MED TESTEN 2.1 Krav om alarm på visse gyllebeholdere fra 1. januar 2012 Fra 1. januar 2012 er der krav om elektronisk alarm på gyllebeholdere, hvor der er risiko for forurening af vandmiljøer ved lækage fra beholderen. Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens 15a skal der således etableres gyllealarm på gyllebeholdere, som ligger nærmere end 100 meter fra åbne vandløb og søer over 100 m 2 ligger i risikoområde med mere end 6 fald mod vandløb eller søer over 100 m 2. I Miljøstyrelsens vejledning til kravene om etablering af beholderalarmer (Miljøstyrelsen, 2011) er formuleret følgende krav og anbefalinger til gyllealarmen: Alarmsystemet skal som minimum kunne registrere pludselige fald af overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til driftsherren. Fald i niveau skal kunne registreres uanset gylleniveau i beholderen. Således skal alarmen registrere fald i overfladen i hele beholderens højde, herunder også i den del der er beliggende under terrænniveau. En alarm, der registrerer overløb, anbefales, men er ikke i sig selv tilstrækkelig til at opfylde kravet. 2.2 Beskrivelse af teknologien Virksomheden PlusTec har udviklet et system til online overvågning af gyllebeholdere, kaldet LevelTec. LevelTec kan bruges til gylle fra både svin, kvæg og mink og desuden kan den anvendes til beholdere med afgasset gylle. I LevelTec-systemet sker en kontinuerlig måling af gylleniveauet ved hjælp af en trykmåler. Ved pludselige fald i gylleniveauet sender LevelTec-systemet en SMS-alarm til landmanden og/eller ansatte på bedriften, således at de straks kan igangsætte afværgeforanstaltninger og undgå gylle ledes til vandløb eller søer. Figur 1 og 2 er to skitser, som viser LevelTec monteret i en gyllebeholder. Figur 1. Skitse af gyllebeholder med LevelTec installeret. Bemærk at metalholderen til tryksensoren for enden af plastrøret ikke er vist på denne skitse. Overførselsrøret skal desuden føres ned til maksimum 0,40 m fra bunden af tanken. (PlusTec, 2011b). Test af LevelTec

6 Ved installation af LevelTec fastspændes først et plastrør på indvendig side af gyllebeholderen. For enden af plastrøret er monteret en metalfod, som har kontakt med og støtter på gyllebeholderens betonbund. Tryksensor og tilhørende kabel sænkes ned i plastrøret indtil den hviler i metalfoden for enden af plastrøret max. 20 cm over beholderens bund. Tykmåleren er fremstillet i rustfrit stål og vejer 0,4 kg. Udvendig på gyllebeholderen sidder styringstavlen med et fastmonteret SIM kort, der sender data til PlusTec og mobiltelefoner. LevelTec kræver 230 V enten via kabel eller solcelle. I denne test har der været anvendt en LevelTec med elforsyning fra kabel og afprøvningen omfatter således ikke solcellepanelet. Der tilknyttes et abonnement til LevelTec gylleovervågningen, hvor der opkræves betaling for SMS beskeder. Abonnement tegnes og opkræves separat. Landmanden og hans medarbejdere kommunikerer med LevelTec-enheden ved at sende SMS-beskeder med forskellige kommandoer, som er nærmere beskrevet i brugervejledningen. Figur 2. Til venstre er vist et tværsnit af en gyllebeholder med LevelTec installeret. På indvendig side af beholdervæggen er monteret et plastrør (lys blå) hvori kablet til tryksensoren er placeret. På ydersiden af beholdervæggen er boksen med LevelTec-styringen og GSM modem monteret (grøn). På udsnittet til højre er vist, hvordan tryksensoren er placeret i metalholderen (mørkeblå) for enden af plastrøret ca. 0,2 m over beholderens bund. (PlusTec, 2012). Test af LevelTec

7 Udover at fungere som alarmsystem, kan LevelTec også anvendes til lagerstyring, som giver et bedre overblik over aktuel lagerkapacitet og fordeling af gylle på forskellige modtagere. Landmanden har mulighed for at tilkøbe adgang til en internet-database med oversigt over samtlige gylleafhentninger fra en eller flere gyllebeholdere. Der et udviklingsarbejde i gang med henblik på at bruge LevelTec-systemet som erstatning for den manuelt førte lovpligtige logbog for flydelaget på åbne gyllebeholdere. 2.3 Formålet med testen Formålet med den gennemførte test var at: vurdere om LevelTec lever op til Miljøstyrelsens krav til gyllealarmer undersøge om LevelTec i øvrigt fungerer som beskrevet i produktblad, mv. Resultaterne fra denne funktionstest af LevelTec-systemet er en del af en større test, som gennemføres under EU's nye testprogram for miljøteknologi, EU Environmental Technology Verification (EU ETV). Udover funktionstesten gennemfører DELTA et større miljøtestprogram for at undersøge, om LevelTec kan holde til den typiske miljøpåvirkning på det sted, den normalt er monteret, på gyllebeholdere. Der gennemføres en række standardiserede tests for at vise hvor robust og driftssikkert udstyret er overfor f.eks. varme, kulde, fugt mv. Når alle testaktiviteterne er afsluttet, samles resultaterne i en EU ETV-rapport på engelsk, som bliver tilgængelig på 3. METODE Der er gennemført en række forsøg med LevelTec-enheden installeret i en forsøgsbeholder, som i en 15-dages periode fra 7. marts til 22. marts var opstillet på Bånlev Biogasanlæg. Installationen af LevelTec-enheden på forsøgsbeholderen er foretaget af leverandører PlusTec for at sikre korrekt montering. Forsøgsbeholderen er lavet af kraftig plast, som er delvist gennemsigtig, og det aktuelle niveau aflæses manuelt ved hjælp af en tommestok monteret på udvendig side af beholderen. Der kan forekomme skum på overfladen af gyllen i forsøgsholderen, og det er med til at give en vis usikkerhed i den manuelle aflæsning af gyllehøjden. I denne test er resultatet af de manuelle aflæsninger opgivet i halve cm. Forsøgsbeholderen kan rumme et gylleniveau op til 150 cm. I bunden af forsøgsbeholderen er monteret en aftapningshane, som bruges til at simulere forskellige lækager ved at åbne hanen i forskellig grad. Figur 3 viser to fotos af forsøgsbeholderen opstillet på Bånlev Biogas. Test af LevelTec

8 Figur 3. Forsøgsbeholderen med LevelTec-systemet monteret. Den installerede LevelTec-enhed er identisk med de enheder, der installeres på fuldskala-gyllebeholdere. Dog er metalholderen, som skal holde tryksensoren på plads i gyllebeholderen, udeladt ved installationen i forsøgsbeholderen. I figur 4 er vist et foto af sensoren og af metalholderen, som bruges ved installation i fuldskalabeholdere. Figur 4. Fotos af tryksensoren (venstre) og metalholderen til installation i fuldskalagyllebeholdere (højre). Ved at gennemføre forsøgene på et fællesbiogasanlæg var det muligt at teste LevelTec med en række forskellige gylletyper repræsenterende forskellige tørstofindhold. I tabel 1 ses en oversigt over de fem gylletyper, som har været anvendt til testen. Test af LevelTec

9 Tabel 1. Oversigt over de fem gylletyper, som blev anvendt i testen. Mærkning Beskrivelse Tørstofindhold (%) 1 So- og smågrisegylle 1,60 2 Blandet svinegylle med affald fra foderstoffirma 4,76 3 Kvæggylle 9,35 4 Blandet svinegylle 5,35 5 Slagtesvinegylle 5,74 Hver gang, der blev skiftet til en anden gylletype i forsøgsbeholderen, er den gyllehøjde, som LevelTec-enheden viser, sammenlignet med manuelt aflæste gyllehøjde. Hvis der var uoverensstemmelse mellem de to værdier, er LevelTec kalibreret inden igangsætning af testen. Ansvarlig for gennemførelse af testaktiviteterne var Søren G. Rasmussen, AgroTech. 4. RESULTATER 4.1 Alarmfunktion ved lækage Der er simuleret lækager af forskellige størrelser ved at åbne aftapningshanen på forsøgsbeholderen i forskellig grad. Tiden fra åbning af aftapningshane til SMSalarmbeskeden er modtaget blev registreret og faldet i gylleniveau som følge af lækagen blev målt. Testen er gennemført for tre forskellige gylletyper med henholdsvis lille, mellem og højt tørstofindhold. Resultaterne fra testen er vist i tabel 2.. Tabel 2. Resultater fra test af alarmfunktion ved lækage i gyllebeholder. Gylletype 1 Lavt tørstofindhold: So- og smågrisegylle Lille lækage 7 mm/minut Mellem lækage 43 mm/minut Stor lækage 130 mm/minut Tid til SMS-alarm er modtaget 7 min, 30 sek. 2 min, 6 sek. 1 min, 0 sek. Niveaufald til alarm 50 mm 90 mm 130 mm Gylletype 2: Middel tørstofindhold: Blandet svinegylle med foderrester Lille lækage 6 mm/minut Mellem lækage 33 mm/minut Stor lækage 140 mm/minut Tid til SMS-alarm er modtaget 8 min, 50 sek. 2 min, 18 sek. 1 min, 19 sek. Niveaufald til alarm 55 mm 75 mm 185 mm Gylletype 3: Højt tørstofindhold: Tyk kvæggylle Lille lækage 6 mm/minut Mellem lækage 13 mm/minut Stor lækage 54 mm/minut Tid til SMS-alarm er modtaget 7 min, 40 sek. 4 min, 13 sek. 1 min, 45 sek. Niveaufald til alarm 45 mm 55 mm 95 mm Det ses i tabellen, at den hurtigste alarm-sms blev modtaget 1 minut fra starten af lækagen. I dette tilfælde var der sket et fald gylleniveauet på 130 mm, da alarmbeskeden blev modtaget. Test af LevelTec

10 Længste tid til modtagelse af alarm-sms var 8 minutter og 50 sekunder fra starten af lækagen. Her var der sket et fald i gylleniveauet på 55 mm, da alarm-beskeden blev modtaget. Ifølge oplysninger fra leverandøren af LevelTec er systemet som standard sat op med en tærskel på 50 mm for udløsning af alarm-besked. Det fungerer således, at LevelTec-enheden løbende registrerer det aktuelle gylleniveau i beholderen og hele tiden husker det højest registrerede niveau. Alarmen udløses, hvis der utilsigtet sker et fald i gylleniveauet på mere end 50 mm i forhold til den huskede registrering af højeste værdi. For at teste denne tærskelværdi, er der gennemført seks tests med kontrollerede sænkninger af gylleniveauet i forsøgsbeholderen. Resultaterne er vist i tabel 3. Tabel 3. Resultater fra test af tærskel for udløsning af alarm. Forsøg nr. Metode Niveausænkning (mm) Tid fra niveau-sænkning til alarm-sms er modtaget 1 Èn samlet sænkning 55 1 minut, 30 sek. 2 Èn samlet sænkning 50 1 minut, 34 sek. 3 Èn samlet sænkning 50 1 minut, 52 sek. 4 Første delsænkning 25 Efter 15 minutter ingen alarm 4 Anden delsænkning sekunder 4 Sænkning i alt Første delsænkning 20 Efter 15 minutter ingen alarm 5 Anden delsænkning sekunder 5 Sænkning i alt Første delsænkning 25 Efter 15 minutter ingen alarm 6 Anden delsænkning sekunder 6 Sænkning i alt På baggrund af disse tests konkluderes, at LevelTecs lækagealarmfunktion virker efter hensigten. Det vurderes, at LevelTec giver hurtig alarmbesked, så landmanden eller hans medarbejdere kan igangsætte afværgeforanstaltninger, som helt kan forhindre eller i hvert fald minimere gylleforurening af vandløb eller søer. Det vurderes på baggrund heraf, at LevelTec lever op til Miljøstyrelsens krav som formuleret i husdyrbekendtgørelsen. 4.2 Alarmfunktion ved fuld tank og tankoverløb Der kan forekomme gylleudslip som følge af utilsigtet overfyldning af gyllebeholderen. Ifølge brugervejledningen sender LevelTec en SMS-besked om fuld tank, når gylleniveauet i gyllebeholderen er 100 mm fra kanten. Landmanden skal nulstille LevelTec, for at enheden kan operere igen. Hvis gylleniveauet herefter fortsætter med at stige, sender LevelTec en SMS-alarm med besked om tank-overløb, når gylleniveauet er 20 mm fra kanten af beholderen. Der er gennemført tests, som skulle vise, om advarsels- og alarmfunktionen fungerer som beskrevet i brugervejledningen. Først programmeres højden af forsøgstanken til Test af LevelTec

11 0,45 m. Herefter påfyldes væske, og der afventes SMS-beskeder ved henholdsvis fuld tank og overløb. I tabel 4 ses resultatet fra testen. Tabel 4. Resultater fra test af besked ved fuld tank og tankoverløb. Højden af forsøgstank er i denne test fiktivt sat til 0,45 m. Besked fra LevelTec Væskeniveau ved modtagelse af SMSbesked (manuelt aflæst) Bemærkninger Fuld tankbesked Tank overløbbesked 380 mm I den tid der går fra LevelTec registrerer 10 cm fra kanten til SMS-beskeden er modtaget stiger væskeniveauet i tanken. I forsøgstanken stiger niveauet dog hurtigere end i typiske fuld-skala gyllebeholdere. 450 mm I den tid der går fra LevelTec registrerer 2 cm fra kanten til SMS-beskeden er modtaget stiger væskeniveauet i tanken. I forsøgstanken stiger niveauet dog hurtigere end i typiske fuld-skala gyllebeholdere. Det ses af tabellen, at LevelTec som beskrevet sender advarselsbesked og besked om overløb fra gyllebeholderen. Denne funktion virker således som beskrevet. I det tidsrum fra LevelTec registrerer et gylleniveau, som udløser en advarsel eller alarm, til SMS-beskeden er modtaget vil gylleniveauet fortsætte med at stige og komme tættere på kanten. I fuldskala gyllebeholdere vil niveauet dog stige væsentligt langsommere end i forsøgstanken. Der er således tilstrækkelig med tid til at få stoppet overpumpningen, inden der sker et overløb. Ved ønske om større sikkerhedsmargin kan der i LevelTec-enheden programmeres en højde af gyllebeholderen som er lidt lavere end beholderens faktiske højde. Dette kan gøres under installation af LevelTec eller af landmanden selv via SMS-kommando. 4.3 Alarmfunktion ved svigtende elforsyning Gyllealarmen skal fungere døgnet rundt hele året for at give den ønskede sikkerhed. Det kræver en stabil strømforsyning. LevelTec kan installeres med tilslutning til eksisterende elforsyning på landbrugsejendommen. Alternativt kan LevelTec leveres med et solcellepanel, som giver den nødvendige elektricitet til at holde LevelTec i drift. I tilfælde af svigtende ekstern elforsyning har LevelTec et indbygget batteri, som sikrer at LevelTec alligevel kan afsende SMS-alarmbesked til landmanden. Ifølge brugsvejledningen sender LevelTec en SMS-alarmbesked ved afbrydelse af den eksterne elforsyning. Denne funktion er afprøvet som en del af funktionstesten. I tabel 5 herunder ses resultatet af testen. Tabel 5. Resultater fra afprøvning af alarm ved svigtende elforsyning. Tidspunkt for afbrydelse af strømforsyning Tidspunkt for modtagelse af SMS-alarm kl kl kl kl kl kl På baggrund af testen konkluderes, at alarmfunktionen ved svigtende el-forsyning fungerer efter hensigten. Test af LevelTec

12 4.4 Videresendelse af alarm-beskeder Hvis der opstår en læk fra gyllebeholderen er det vigtigt, at SMS-alarmbeskeden rent faktisk kommer frem til en person, som straks kan igangsætte begrænsning af skadernes omfang. Her kan der være risiko for, at den person, som får SMS-beskeden, ikke har sin telefon ved sig, at telefonen er løbet tør for strøm eller at telefonen er blevet slukket. LevelTec giver mulighed for at indkode op til fem forskellige mobiltelefonnumre. Hvis LevelTec ikke er nulstillet fem minutter efter afsendelse af SMS-alarmbeskeden, vil der blive sendt en besked til det næste indkodede telefonnummer og så fremdeles. Hvis der stadigvæk ikke er reageret fem minutter efter afsendelse af SMS-besked til det femte telefonnummer starter LevelTec-enheden forfra og sender besked til det første mobilnummer på listen. Denne funktion med en telefonkæde er testet ved at simulere en lækage og undlade at nulstille LevelTec-enheden efter modtagelse af SMS-alarmbeskeder. Tiden til modtagelse af SMS-beskeder på øvrige indlagte mobiltelefonnumre registreres. Denne test er gennemført to gange og resultaterne ses i tabel 6. Tabel 6. Resultater fra test af videresendelse af alarmbeskeder. Tid efter modtagelse af første SMS-alarm Hændelse 5 minutter SMS-alarmbesked modtaget på mobiltelefonnummer nr minutter SMS-alarmbesked modtaget på mobiltelefonnummer 1. Det konkluderes, at funktionen med videresendelse af alarmbeskeder virker efter hensigten. 4.5 Automatisk tilkobling af LevelTec efter manuel frakobling I forbindelse med gylleudbringning eller flytning af gylle fra én beholder til en anden sker der niveaufald, som ikke skal udløse en alarm. Der er således mulighed for at frakoble alarmen for et givet antal timer ved at sende en SMS-kommando til LevelTecenheden. Efter alarmfrakobling skulle LevelTec ifølge brugervejledningen kvittere med SMS-beskeden OK. Efter det angivne antal timer er gået skulle alarmen automatisk koble til igen. Funktionen med manuel frakobling og automatisk tilkobling er testet og resultaterne vist i tabel 7. Tabel 7. Resultater fra test af manuel frakobling og automatisk tilkobling Tidspunkt Hændelse 8.41 SMS-kommando sendt til alarm: GYLLEOFF Kvittering fra LevelTec-enhed: OK 8.42 Start på aftapning af 30 cm gylle. Fuld åben hane Slut på aftapning af 30 cm gylle. Delkonklusion 1 OK - alarmen går ikke i gang selvom der tappes 30 cm. Kommandoen GYL- LEOFF virker efter hensigten Start på aftapning af 30 cm gylle. Fuld åben hane. Test af LevelTec

13 8.54 Slut på aftapning af 30 cm. gylle Delkonklusion 2 OK - alarmen går ikke i gang selvom der tappes 30 cm. Kommandoen GYL- LEOFF virker efter hensigten SMS-besked fra LevelTec-enheden: OK. Alarmen skulle nu være tilkoblet igen Test for om alarmfunktionen igen virker: Aftapningshane åbnes fuldt ud og 9.58 OK - Lækagealarm modtaget. Delkonklusion 3 Ja, den automatiske indkobling fungerer som beskrevet. Alarm-SMS sendes nu når der er fald i gylleniveau. På baggrund heraf konkluderes, at den manuelle frakobling og den automatiske tilkobling fungerer som beskrevet af leverandøren af LevelTec. 4.6 Frakobling af alarm fra vognlæs til vognlæs Som alternativ til frakobling af alarmen i et bestemt antal timer (se afsnit 4.5) kan personer, som henter gylle fra beholderen, frakoble alarmen fra afhentning til afhentning. Når gyllevognen ankommer til beholderen for at hente et læs, sender chaufføren en SMS til LevelTec-enheden med besked om, at der nu hentes en bestemt mængde gylle (m 3 ). Alarmfunktionen er nu frakoblet i 5 minutter, hvorefter der sker automatisk tilkobling. Det forudsættes således, at det er muligt at fylde gyllevognen indenfor 5 minutter, ellers skal chaufføren sende en ny SMS-besked til LevelTec. Denne funktion er testet ved at sende SMS-kommandoen T20 til LevelTec-enheden. Denne kommando angiver, at der ønskes tilladelse til at tømme 20 m 3 indenfor de følgende 5 minutter uden at dette skal udløse en alarm. LevelTec svarer med en SMSbesked efter ca. 20 sekunder OK, og aftapning kan nu begynde. Aftapningshanen på forsøgsbeholderen åbnes helt for at simulere, at der nu pumpes gylle over i en vogn. Efter 5 minutter modtages besked fra LevelTec: TOEMNING SLUT. Gylleniveauet i forsøgsbeholderen under aftapningen er faldet med 150 mm hvilket, svarer til ca. 9 m 3. Selvom der er modtaget SMS-besked fra LevelTec (TOEMNING SLUT) fortsættes med fuldt åben aftapningshane. Efter yderligere 4 minutter modtages SMS-alarm besked: LAEKAGE ALARM. Herefter lukkes aftapningshanen og gyllestanden aflæses. Det konkluderes, at funktionen med at frakoble LevelTec-alarmen fra læs til læs fungerer som beskrevet i brugervejledningen. Fordelen ved at bruge tømningskommandoen i stedet for at afkoble alarmen et bestemt antal timer er, at der sker en registrering i systemet, som kan give en oversigt over hvilke personer (telefonnumre), der har hentet hvor meget gylle fra den pågældende beholder. For chaufførerne af gyllevognene betyder brug af denne funktion lidt ekstra besvær, idet de skal sende en SMS, hver gang de afhenter et læs gylle fra beholderen. Det var en fordel, om LevelTec-enheden selv kunne foretage denne registrering, f.eks. ved hjælp af en chip på gyllevognen og en chip-læser på LevelTec. Test af LevelTec

14 4.7 Funktion af LevelTec ved tildækning af sensor med sand I gylle findes normalt en vis mængde sand, som bl.a. stammer fra de maskiner som kører ind og ud af stalden, fra foderet og fra den langsomme nedslidning af betonen i stalden. Særligt store mængder sand er der i gylle fra de stalde, hvor man bruger sand som lejemateriale i sengebåsene. Under lagring vil sandet bundfælde sig i gyllebeholderen, og det kan være vanskeligt at få sandet rørt med op forud for udbringning. Derfor vil der med tiden ofte blive opbygget et stadigt tykkere lag af sand og andre tunge partikler på bunden af beholderen. Da LevelTec-sensoren normalt placeres 20 cm over gyllebeholderens bund er det ikke usandsynligt at bundlaget kan komme til at omslutte sensoren med risiko for usikkerhed i trykmålingerne. Som en del af testen er undersøgt, hvordan LevelTec reagerer, hvis tryksensoren omsluttes af et lag sand. Forsøgstanken blev tømt for gylle. Herefter blev manuelt fyldt mm sand i bunden omkring LevelTec-sensoren. Se fotos i figur Figur 5. Foto 1 viser LevelTec-sensoren monteret i den tomme forsøgsbeholder. Foto 2 viser LevelTec-sensoren efter tildækning med sand. Foto 3 viser hvordan sandet ligger omkring tryksensoren efter forsøgstanken har været fyldt med gylle og efterfølgende er tømt igen. Sandet ligger fortsat tæt omkring LevelTec-sensoren. Herefter blev der forsigtigt fyldt blandet svinegylle i tanken og løbende sendt SMSbeskeder til LevelTec-sensoren med kommandoen LEVEL for at følge udviklingen i niveaumålingerne. Se tidslinjen i tabel 8 herunder. Test af LevelTec

15 Tabel 8. Hændelsesforløb fra test af LevelTec ved tildækning af sensoren med sand. Tidspunkt Hændelse eller LevelTecs aktuelle registrering af gyllehøjde Forsøgsbeholderen fyldes til ca. 120 cm mm mm mm mm mm mm Da sensoren efter 1 time ligger stabilt på et meget lavt niveau i forhold til den aktuelle gyllestand i tanken afbrydes denne del af forsøget her LevelTec-sensoren tages op af røret og dette spules med vandslange med højt tryk. Herefter nedsænkes sensoren igen og der sendes løbende SMSer til LevelTecenheden for at følge de registrerede gyllehøjde mm ifølge LevelTec via SMS-besked Lækagealarm mm ifølge LevelTec via SMS-besked. Sandet begynder hurtigt at falde sammen omkring sensoren igen efter spulingen Lækagealarm mm ifølge LevelTec via SMS-besked Da sensoren nu fortsætter med at returnere faldende niveaumålinger indstilles forsøget. Det forventes at trykket omkring sensoren vil blive ved med at falde til et meget lavt niveau, medmindre sandet omkring sensoren fjernes. For at teste om det er muligt for væske at gennemtrænge sandpuden ovenfra fyldes ledningsrøret med vand, så det står ca. 0,50 m over gylleniveauet i forsøgstanken. Vandet bliver stående i samme højde i 10 minutter, -også efter gyllen er lukket ud af forsøgsbeholderen. Det bekræfter, at sandpuden fungerer som en effektiv prop. Det konkluderes på baggrund af denne test, at hvis sandet pakkes så tæt omkring sensoren som i dette forsøg, så vil LevelTec kunne give upålidelige niveaumålinger. Det skal siges, at det er et ekstremt forsøg, som ikke afspejler virkeligheden. Sensoren vil i virkeligheden blive tildækket over en lang periode, og muligvis vil bundlaget ikke være så kompakt, idet der vil være tale om sand blandet med bundfældet tørstofpartikler fra gylle. Omvendt viser dette forsøg, at bundfældning i løbet af en årrække kan give problemer for sensoren, og der bør indføres en procedure for at undgå, at bundlaget i gyllebeholderen vokser sig større og større år efter år. F.eks. kan der indføres en rutine (fast tidsintervaller) for fjernelse af sandet i bunden af gyllebeholderen umiddelbart efter udbringning af gylle. Dette giver ekstra omkostninger, men sikrer også at kapaciteten på gyllebeholderen kan udnyttes fuldt ud. Test af LevelTec

16 4.8 Vurdering af brugervejledning Der er til LevelTec udarbejdet en brugervejledning på dansk (18 sider). Generelt vurderes brugervejledningen at være velskrevet og fyldestgørende. Dog er der anført to forskellige SMS-kommandoer til brug for frakobling af alarmen i et bestemt tidsrum, hvilket kan forvirre. På side 9 anføres, at frakobling af alarm sker ved brug af kommandoen ALARMOFFXX, og at XX angiver antal timer, hvor alarmen skal være koblet fra. I oversigten over SMS-kommandoer på side 13 beskrives imidlertid, at frakobling af alarm sker ved brug af kommandoen GYLLEOFFXX og ikke ALARMO- FFXX. Under testen var det kun kommandoen GYLLEOFFXX, som fungerede. Til brug for kalibrering blev der i forbindelse med testen udleveret en 1-sides instruktion for kalibrering. Det kunne ønskes, at kalibreringsinstruktionen blev udvidet med information om nulstilling af kalibreringen (SCALE1000-kommandoen), og at instruksen desuden blev integreret i brugervejledningen. 5. DISKUSSION Generelt kan det siges om gyllealarmer baseret på registreringer af væskestanden i gyllebeholdere, at de ikke giver nogen garanti mod forurening af vandløb eller søer med gylle. Hvis der opstår større brud på gyllebeholderen, som resulterer i meget store lækager, vil der være situationer, hvor selv en effektiv alarm og meget hurtigt reagerede personer ikke kan forhindre gyllen i at nå frem til vandløbet eller søen. Men alt andet lige vil en effektiv alarm bidrage til at sikre en hurtig indsats for at begrænse skaderne. En anden situation, hvor en gyllealarm ikke sikrer mod udslip, er ved overpumpning fra fortank til lagertank. Selvom der er installeret en alarm, som lever op til Miljøstyrelsens krav, kan der ske gylleudslip f.eks. fra brud på pumpeledningen. LevelTec kan udbygges, så den også giver alarm i sådanne situationer, men denne funktionalitet er ikke blevet afprøvet som del af denne test. I forbindelse med påfyldning af forsøgsbeholderen med tyk kvæggylle blev LevelTecsensoren tilsyneladende skubbet op i plastrøret, hvorefter der dannede sig en prop for enden af røret. Det resulterede i, at LevelTec-enheden ikke registrerede den korrekte gyllehøjde i beholderen. Påfyldningen med kvæggylle skete den , hvorefter gyllehøjden blev aflæst manuelt til 1,09 m. Imidlertid registrerede LevelTec samtidig en gyllehøjde på 170 mm. Herefter stod forsøgsbeholderen urørt i de tre følgende dage. Den registrerede LevelTec en gyllehøjde på 300 mm, selvom der stadigvæk var 1,09 m gylle i beholderen. Problemet med den forskubbede tryksensor ville sandsynligvis ikke være opstået, hvis sensoren var monteret i den metalholder, som bruges ved installation af LevelTec i fuldskala gyllebeholdere. Det oplevede problem kan således henføres til forsøgsopstil- Test af LevelTec

17 lingen. Omvendt er det ikke usandsynligt, at der på og omkring sensoren og plastrøret med tiden samler sig skidt og snavs, som kan give uregelmæssigheder i registreringerne af gyllehøjden. Det anbefales derfor at udføre regelmæssige tilsyn af LevelTec, f.eks. hvert år i forbindelse med udbringning af gylle. Sensoren og plastrøret kan så rengøres, hvis det er relevant. REFERENCER Lyngvig, H.S. (2012): Nye regler for opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning. Videncentret for Landbrug, Planteproduktion. Landbrugsinfo. RegelInfo nr. 82. Miljøministeriet (2011): Bekendtgørelse nr. 100 af 9. februar 2011 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. (Krav om gyllebarrierer m.v.). Miljøstyrelsen (2011): Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og beholderalarmer. Revideret 20. december Miljøstyrelsen, Erhverv. 15 pp. PlusTec (2011a): Brugervejledning for PlusTec Aps Niveaualarm. Type: Level Tec PlusTec, Holstebro. 18 pp. PlusTec (2011b): Produktblad for LevelTec. Pat. Pending PA Version PlusTec Holstebro. 2 pp. PlusTec (2012): Autocad-tegninger af LevelTec. Ikke publiceret. Test af LevelTec

18 BILAG A. GYLLETAB SOM FØLGE AF FALD I GYLLENIVEAU Antal m 3 lækket Fald i mm ,0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,8 1,0 1,3 1,5 1,8 2 0,1 0,1 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3 0,1 0,2 0,4 0,8 1,5 2,3 3,0 3,8 4,5 5,3 4 0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 5 0,1 0,3 0,6 1,3 2,5 3,8 5,0 6,3 7,5 8,8 6 0,2 0,3 0,8 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 7 0,2 0,4 0,9 1,8 3,5 5,3 7,0 8,8 10,5 12,3 8 0,2 0,4 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 9 0,2 0,5 1,1 2,3 4,5 6,8 9,0 11,3 13,5 15,8 10 0,3 0,5 1,3 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 15 0,4 0,8 1,9 3,8 7,5 11,3 15,0 18,8 22,5 26,3 20 0,5 1,0 2,5 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 25 0,6 1,3 3,1 6,3 12,5 18,8 25,0 31,3 37,5 43,8 30 0,8 1,5 3,8 7,5 15,0 22,5 30,0 37,5 45,0 52,5 35 0,9 1,8 4,4 8,8 17,5 26,3 35,0 43,8 52,5 61,3 40 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 45 1,1 2,3 5,6 11,3 22,5 33,8 45,0 56,3 67,5 78,8 50 1,3 2,5 6,3 12,5 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0 87,5 55 1,4 2,8 6,9 13,8 27,5 41,3 55,0 68,8 82,5 96,3 60 1,5 3,0 7,5 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0 105,0 65 1,6 3,3 8,1 16,3 32,5 48,8 65,0 81,3 97,5 113,8 70 1,8 3,5 8,8 17,5 35,0 52,5 70,0 87,5 105,0 122,5 75 1,9 3,8 9,4 18,8 37,5 56,3 75,0 93,8 112,5 131,3 80 2,0 4,0 10,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 85 2,1 4,3 10,6 21,3 42,5 63,8 85,0 106,3 127,5 148,8 90 2,3 4,5 11,3 22,5 45,0 67,5 90,0 112,5 135,0 157,5 95 2,4 4,8 11,9 23,8 47,5 71,3 95,0 118,8 142,5 166, ,5 5,0 12,5 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175, ,6 5,3 13,1 26,3 52,5 78,8 105,0 131,3 157,5 183, ,8 5,5 13,8 27,5 55,0 82,5 110,0 137,5 165,0 192, ,9 5,8 14,4 28,8 57,5 86,3 115,0 143,8 172,5 201, ,0 6,0 15,0 30,0 60,0 90,0 120,0 150,0 180,0 210, ,1 6,3 15,6 31,3 62,5 93,8 125,0 156,3 187,5 218, ,3 6,5 16,3 32,5 65,0 97,5 130,0 162,5 195,0 227, ,4 6,8 16,9 33,8 67,5 101,3 135,0 168,8 202,5 236, ,5 7,0 17,5 35,0 70,0 105,0 140,0 175,0 210,0 245, ,6 7,3 18,1 36,3 72,5 108,8 145,0 181,3 217,5 253, ,8 7,5 18,8 37,5 75,0 112,5 150,0 187,5 225,0 262,5 Test af LevelTec

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

SENSSILAGE. Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE. Brugervejledning. Anvendelse. SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak.

SENSSILAGE. Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE. Brugervejledning. Anvendelse. SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak. SENSSILAGE Temperatur, manuel konfigurering Anvendelse SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak. 1 Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE Udstyr 1 basestation udstyret med SIM-kort

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Kom godt i gang med GPS System 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemet indeholder 3 SIM-kort & operatørvalg 3 Afmontering af PIN-kode på SIM-kort 3 Montering

Læs mere

Brugervejledning Niveau alarm type: Level Tec 2010-1. Brugervejleding Plus Tec ApS Niveau alarm Type: Level Tec 2010-1

Brugervejledning Niveau alarm type: Level Tec 2010-1. Brugervejleding Plus Tec ApS Niveau alarm Type: Level Tec 2010-1 Brugervejleding Plus Tec ApS Niveau alarm Type: Level Tec 2010-1 www.plustec.dk Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1 Beskrivelse... 3 2.1 Sikkerhed... 3 3.1 Tekniske Specifikationer... 3-4 3.1.1 Alarmenhed...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

MELT indstilling om optagelse pa Miljøstyrelsens Teknologiliste

MELT indstilling om optagelse pa Miljøstyrelsens Teknologiliste MELT indstilling om optagelse pa Miljøstyrelsens Teknologiliste Ansøger Kyndestoft Maskinfabrik Aps Kontaktperson Albert Hedegaard, Kyndestoft Maskinfabrik, Vesterled 38A, 7830 Vinderup, tlf. 96 13 30

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Brugervejledning. Version 1.0. Copyright PROTECT A/S, 2014. Alle rettigheder forbeholdes. www.protectglobal.com

Brugervejledning. Version 1.0. Copyright PROTECT A/S, 2014. Alle rettigheder forbeholdes. www.protectglobal.com Brugervejledning Version 1.0 Copyright PROTECT A/S, 2014. Alle rettigheder forbeholdes www.protectglobal.com 2 ZOLO Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til ZOLO GSM Alarmsystem.... 3 1.1.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator Bygninger nr. 36 2007 FarmTest Gylleseparering med Vredo tromleseparator Gylleseparering med Vredo tromleseparator Af Karl Jørgen Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Byggeri & Teknik I/S Titel: Gylleseparering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Quick Guide. Version 1.0. www.protectglobal.com

Quick Guide. Version 1.0. www.protectglobal.com Quick Guide Version 1.0 www.protectglobal.com PROTECT ZOLO Pakken indeholder: Enhed Antal ZOLO GSM Alarmsystem/PIR-sensor... 1 Fjernbetjening... 1 ZOLO Kommunikationskort... 1 PIR-sensor... 1 USB-kabel...

Læs mere

DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm

DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm DT-serien: forskellige funktioner til forskellige behov Nyeste generation af DanTrack's Satellit tracking alarmer - DT-30 - lever lige som sin forgænger, DT-100 op

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Mobile Engine ME201 Monteringsvejledning Version 2.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Produktspecifikation...3 Certifikater...3 Indhold i standardleverance...3 Installation

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Smart fjernstyring - af el-installationen med nyt SMS-modem Lauritz Knudsen gør det nu muligt at fjernbetjene el-installationen med enkle SMS-beskeder

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh rnet d e j t s Tre k nyhe me Agro 2010 Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE Trådløst sensor system fra WEBStechh Vi introducerer... SensSilage

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3 Kom godt igang med fiberbredbånd TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 2 Installation side 4 3 Tilslutning af udstyr side 5 4 Selvbetjening side 5 5 Opsætning af e-mail side 6 6 Hjælp side

Læs mere

MailSMS Brugervejledning

MailSMS Brugervejledning Generelt: MailSMS Brugervejledning Denne vejledning beskriver installation og anvendelse af programmet DanaLogic MailSMS. Indhold: 1. Programmets virkemåde og anvendelsesområder 2. SMS-gateway hos Wannafind

Læs mere

FYRINGSOLIEUDSTYR 112

FYRINGSOLIEUDSTYR 112 FYRINGSOLIEUDSTYR 112 1 ARMATURSÆT & MONTERINGSSÆT ARMATURSÆT 555500 Oliemåler Påfyldningsdæksel MONTERINGSSÆT 555507 Oliemåler Påfyldningsdæksel Nåleventil ARMATURSÆT TIL JORDTANK 555510 2 påfyldningsdæksel

Læs mere

Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget.

Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. Kvik-manual Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. 3. Kalibrere ph-måler hver

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK Brugervejledning Nat- og dagkalender Art.nr 402251 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Tidsintervallerne... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri...

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg er et område som er tidskrævende og typisk vil involvere flere operatører.

Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg er et område som er tidskrævende og typisk vil involvere flere operatører. Rapport Proceskontrol Hjælp til justering af maskiner 30. januar 2012 Proj.nr.2000201 MAHD/THAN/HNH Torben Hansen og Marchen Hviid Baggrund Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg

Læs mere