TEST AF LEVELTEC ONLINE OVERVÅGNING AF GYLLEBEHOLDERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEST AF LEVELTEC ONLINE OVERVÅGNING AF GYLLEBEHOLDERE"

Transkript

1 TEST AF LEVELTEC ONLINE OVERVÅGNING AF GYLLEBEHOLDERE AF SØREN G. RASMUSSEN OG THORKILD Q. FRANDSEN, AGROTECH APRIL 2012

2 Test af LevelTec Online overvågning af gyllebeholdere Af Søren G. Rasmussen og Thorkild Q. Frandsen, AgroTech April 2012

3 INDHOLD 1. Sammendrag og konklusioner Baggrund og formål med testen Krav om alarm på visse gyllebeholdere fra 1. januar Beskrivelse af teknologien Formålet med testen Metode Resultater Alarmfunktion ved lækage Alarmfunktion ved fuld tank og tankoverløb Alarmfunktion ved svigtende elforsyning Videresendelse af alarm-beskeder Automatisk tilkobling af LevelTec efter manuel frakobling Frakobling af alarm fra vognlæs til vognlæs Funktion af LevelTec ved tildækning af sensor med sand Vurdering af brugervejledning Diskussion Referencer Bilag A. Gylletab som følge af fald i gylleniveau Test af LevelTec

4 1. SAMMENDRAG OG KONKLUSIONER AgroTech har i perioden fra 7. til 22. marts 2012 gennemført en funktionstest af LevelTec. LevelTec er et system, som kan registrere et pludseligt fald af overfladen i gyllebeholderen. Testen blev gennemført ved brug af en forsøgsbeholder opstillet på Bånlev Biogasanlæg, hvor der var mulighed for at afprøve LevelTec med en række forskellige gylletyper. På baggrund af testen konkluderes, at LevelTec lever op til Miljøstyrelsens krav om at kunne registrere pludselige fald af overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til driftsherren. Desuden lever LevelTec op til Miljøstyrelsens anbefaling om en alarm, der registrerer overløb fra beholderen. Som led i testen er afprøvet en række af de funktioner, som er beskrevet i produktbladet og brugervejledningen for LevelTec, herunder: Alarmfunktion ved små og store lækager Advarselsfunktion ved fuld beholder og alarm ved overløb Alarmfunktion ved svigtende el-forsyning Videresendelse af alarmbeskeder, hvis modtager ikke reagerer Automatisk tilkobling af alarm efter manuel frakobling ved gylleudbringning Frakobling af alarm fra vognlæs til vognlæs og registrering af chauffør-mobil Funktion af LevelTec ved tildækning med sand. Testen viser, at LevelTec er et velgennemtænkt produkt, som er resultat af et længerevarende udviklingsarbejde. Generelt vurderes LevelTec at have de relevante funktioner og samtidig at være brugervenlig. Tærsklen for afsendelse af alarmbesked er sat til et fald i gyllehøjden på 5 cm. Denne tærskel vurderes at være fornuftig ud fra et ønske om, at landmanden hurtigt skal kunne iværksætte afværgeforanstaltninger ved en lækage. Hvis alarmtærsklen er mindre end 5 cm vil det resultere i flere falske alarmer, f.eks. som følge af kraftig vind, der påvirker gylleoverfladen. LevelTec måler gylleniveauet med få millimeters nøjagtighed, og det åbner mulighed for, at landmanden desuden kan bruge udstyret til lagerstyring på sin bedrift. Det indebærer bl.a. et forbedret overblik over fordelingen af gylle på forskellige aftagere via landmandens adgang til en internet-database med oversigt over samtlige gylleafhentninger fra den pågældende gyllebeholder. Testen viste, at LevelTec-sensoren kan være sårbar overfor tildækning med sand eller lignende. Det kan give upålidelige målinger af gylleniveauet og svigtende alarmfunktion. Det anbefales derfor landmændene at tage forholdsregler herimod ved f.eks. at fjerne sand eller lignende fra bunden af gyllebeholderen med mellemrum. Tryksensoren er placeret i en særlig metalholder nedenfor det plastrør, som indeholder kablet, der forbinder tryksensor med LevelTec-styringen. Placeringen i metalholderen skal sikre pålidelige niveaumålinger, selvom plastrøret bliver tilstoppet. Det anbefales alligevel at udføre rutinemæssige tilsyn og rengøring af sensoren og plastrør. Funktionstesten er første del af en større afprøvning, som gennemføres under EU's program for test af miljøteknologi, EU Environmental Technology Verification (EU ETV). Den samlede rapport med alle resultater bliver tilgængelig på Test af LevelTec

5 2. BAGGRUND OG FORMÅL MED TESTEN 2.1 Krav om alarm på visse gyllebeholdere fra 1. januar 2012 Fra 1. januar 2012 er der krav om elektronisk alarm på gyllebeholdere, hvor der er risiko for forurening af vandmiljøer ved lækage fra beholderen. Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens 15a skal der således etableres gyllealarm på gyllebeholdere, som ligger nærmere end 100 meter fra åbne vandløb og søer over 100 m 2 ligger i risikoområde med mere end 6 fald mod vandløb eller søer over 100 m 2. I Miljøstyrelsens vejledning til kravene om etablering af beholderalarmer (Miljøstyrelsen, 2011) er formuleret følgende krav og anbefalinger til gyllealarmen: Alarmsystemet skal som minimum kunne registrere pludselige fald af overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til driftsherren. Fald i niveau skal kunne registreres uanset gylleniveau i beholderen. Således skal alarmen registrere fald i overfladen i hele beholderens højde, herunder også i den del der er beliggende under terrænniveau. En alarm, der registrerer overløb, anbefales, men er ikke i sig selv tilstrækkelig til at opfylde kravet. 2.2 Beskrivelse af teknologien Virksomheden PlusTec har udviklet et system til online overvågning af gyllebeholdere, kaldet LevelTec. LevelTec kan bruges til gylle fra både svin, kvæg og mink og desuden kan den anvendes til beholdere med afgasset gylle. I LevelTec-systemet sker en kontinuerlig måling af gylleniveauet ved hjælp af en trykmåler. Ved pludselige fald i gylleniveauet sender LevelTec-systemet en SMS-alarm til landmanden og/eller ansatte på bedriften, således at de straks kan igangsætte afværgeforanstaltninger og undgå gylle ledes til vandløb eller søer. Figur 1 og 2 er to skitser, som viser LevelTec monteret i en gyllebeholder. Figur 1. Skitse af gyllebeholder med LevelTec installeret. Bemærk at metalholderen til tryksensoren for enden af plastrøret ikke er vist på denne skitse. Overførselsrøret skal desuden føres ned til maksimum 0,40 m fra bunden af tanken. (PlusTec, 2011b). Test af LevelTec

6 Ved installation af LevelTec fastspændes først et plastrør på indvendig side af gyllebeholderen. For enden af plastrøret er monteret en metalfod, som har kontakt med og støtter på gyllebeholderens betonbund. Tryksensor og tilhørende kabel sænkes ned i plastrøret indtil den hviler i metalfoden for enden af plastrøret max. 20 cm over beholderens bund. Tykmåleren er fremstillet i rustfrit stål og vejer 0,4 kg. Udvendig på gyllebeholderen sidder styringstavlen med et fastmonteret SIM kort, der sender data til PlusTec og mobiltelefoner. LevelTec kræver 230 V enten via kabel eller solcelle. I denne test har der været anvendt en LevelTec med elforsyning fra kabel og afprøvningen omfatter således ikke solcellepanelet. Der tilknyttes et abonnement til LevelTec gylleovervågningen, hvor der opkræves betaling for SMS beskeder. Abonnement tegnes og opkræves separat. Landmanden og hans medarbejdere kommunikerer med LevelTec-enheden ved at sende SMS-beskeder med forskellige kommandoer, som er nærmere beskrevet i brugervejledningen. Figur 2. Til venstre er vist et tværsnit af en gyllebeholder med LevelTec installeret. På indvendig side af beholdervæggen er monteret et plastrør (lys blå) hvori kablet til tryksensoren er placeret. På ydersiden af beholdervæggen er boksen med LevelTec-styringen og GSM modem monteret (grøn). På udsnittet til højre er vist, hvordan tryksensoren er placeret i metalholderen (mørkeblå) for enden af plastrøret ca. 0,2 m over beholderens bund. (PlusTec, 2012). Test af LevelTec

7 Udover at fungere som alarmsystem, kan LevelTec også anvendes til lagerstyring, som giver et bedre overblik over aktuel lagerkapacitet og fordeling af gylle på forskellige modtagere. Landmanden har mulighed for at tilkøbe adgang til en internet-database med oversigt over samtlige gylleafhentninger fra en eller flere gyllebeholdere. Der et udviklingsarbejde i gang med henblik på at bruge LevelTec-systemet som erstatning for den manuelt førte lovpligtige logbog for flydelaget på åbne gyllebeholdere. 2.3 Formålet med testen Formålet med den gennemførte test var at: vurdere om LevelTec lever op til Miljøstyrelsens krav til gyllealarmer undersøge om LevelTec i øvrigt fungerer som beskrevet i produktblad, mv. Resultaterne fra denne funktionstest af LevelTec-systemet er en del af en større test, som gennemføres under EU's nye testprogram for miljøteknologi, EU Environmental Technology Verification (EU ETV). Udover funktionstesten gennemfører DELTA et større miljøtestprogram for at undersøge, om LevelTec kan holde til den typiske miljøpåvirkning på det sted, den normalt er monteret, på gyllebeholdere. Der gennemføres en række standardiserede tests for at vise hvor robust og driftssikkert udstyret er overfor f.eks. varme, kulde, fugt mv. Når alle testaktiviteterne er afsluttet, samles resultaterne i en EU ETV-rapport på engelsk, som bliver tilgængelig på 3. METODE Der er gennemført en række forsøg med LevelTec-enheden installeret i en forsøgsbeholder, som i en 15-dages periode fra 7. marts til 22. marts var opstillet på Bånlev Biogasanlæg. Installationen af LevelTec-enheden på forsøgsbeholderen er foretaget af leverandører PlusTec for at sikre korrekt montering. Forsøgsbeholderen er lavet af kraftig plast, som er delvist gennemsigtig, og det aktuelle niveau aflæses manuelt ved hjælp af en tommestok monteret på udvendig side af beholderen. Der kan forekomme skum på overfladen af gyllen i forsøgsholderen, og det er med til at give en vis usikkerhed i den manuelle aflæsning af gyllehøjden. I denne test er resultatet af de manuelle aflæsninger opgivet i halve cm. Forsøgsbeholderen kan rumme et gylleniveau op til 150 cm. I bunden af forsøgsbeholderen er monteret en aftapningshane, som bruges til at simulere forskellige lækager ved at åbne hanen i forskellig grad. Figur 3 viser to fotos af forsøgsbeholderen opstillet på Bånlev Biogas. Test af LevelTec

8 Figur 3. Forsøgsbeholderen med LevelTec-systemet monteret. Den installerede LevelTec-enhed er identisk med de enheder, der installeres på fuldskala-gyllebeholdere. Dog er metalholderen, som skal holde tryksensoren på plads i gyllebeholderen, udeladt ved installationen i forsøgsbeholderen. I figur 4 er vist et foto af sensoren og af metalholderen, som bruges ved installation i fuldskalabeholdere. Figur 4. Fotos af tryksensoren (venstre) og metalholderen til installation i fuldskalagyllebeholdere (højre). Ved at gennemføre forsøgene på et fællesbiogasanlæg var det muligt at teste LevelTec med en række forskellige gylletyper repræsenterende forskellige tørstofindhold. I tabel 1 ses en oversigt over de fem gylletyper, som har været anvendt til testen. Test af LevelTec

9 Tabel 1. Oversigt over de fem gylletyper, som blev anvendt i testen. Mærkning Beskrivelse Tørstofindhold (%) 1 So- og smågrisegylle 1,60 2 Blandet svinegylle med affald fra foderstoffirma 4,76 3 Kvæggylle 9,35 4 Blandet svinegylle 5,35 5 Slagtesvinegylle 5,74 Hver gang, der blev skiftet til en anden gylletype i forsøgsbeholderen, er den gyllehøjde, som LevelTec-enheden viser, sammenlignet med manuelt aflæste gyllehøjde. Hvis der var uoverensstemmelse mellem de to værdier, er LevelTec kalibreret inden igangsætning af testen. Ansvarlig for gennemførelse af testaktiviteterne var Søren G. Rasmussen, AgroTech. 4. RESULTATER 4.1 Alarmfunktion ved lækage Der er simuleret lækager af forskellige størrelser ved at åbne aftapningshanen på forsøgsbeholderen i forskellig grad. Tiden fra åbning af aftapningshane til SMSalarmbeskeden er modtaget blev registreret og faldet i gylleniveau som følge af lækagen blev målt. Testen er gennemført for tre forskellige gylletyper med henholdsvis lille, mellem og højt tørstofindhold. Resultaterne fra testen er vist i tabel 2.. Tabel 2. Resultater fra test af alarmfunktion ved lækage i gyllebeholder. Gylletype 1 Lavt tørstofindhold: So- og smågrisegylle Lille lækage 7 mm/minut Mellem lækage 43 mm/minut Stor lækage 130 mm/minut Tid til SMS-alarm er modtaget 7 min, 30 sek. 2 min, 6 sek. 1 min, 0 sek. Niveaufald til alarm 50 mm 90 mm 130 mm Gylletype 2: Middel tørstofindhold: Blandet svinegylle med foderrester Lille lækage 6 mm/minut Mellem lækage 33 mm/minut Stor lækage 140 mm/minut Tid til SMS-alarm er modtaget 8 min, 50 sek. 2 min, 18 sek. 1 min, 19 sek. Niveaufald til alarm 55 mm 75 mm 185 mm Gylletype 3: Højt tørstofindhold: Tyk kvæggylle Lille lækage 6 mm/minut Mellem lækage 13 mm/minut Stor lækage 54 mm/minut Tid til SMS-alarm er modtaget 7 min, 40 sek. 4 min, 13 sek. 1 min, 45 sek. Niveaufald til alarm 45 mm 55 mm 95 mm Det ses i tabellen, at den hurtigste alarm-sms blev modtaget 1 minut fra starten af lækagen. I dette tilfælde var der sket et fald gylleniveauet på 130 mm, da alarmbeskeden blev modtaget. Test af LevelTec

10 Længste tid til modtagelse af alarm-sms var 8 minutter og 50 sekunder fra starten af lækagen. Her var der sket et fald i gylleniveauet på 55 mm, da alarm-beskeden blev modtaget. Ifølge oplysninger fra leverandøren af LevelTec er systemet som standard sat op med en tærskel på 50 mm for udløsning af alarm-besked. Det fungerer således, at LevelTec-enheden løbende registrerer det aktuelle gylleniveau i beholderen og hele tiden husker det højest registrerede niveau. Alarmen udløses, hvis der utilsigtet sker et fald i gylleniveauet på mere end 50 mm i forhold til den huskede registrering af højeste værdi. For at teste denne tærskelværdi, er der gennemført seks tests med kontrollerede sænkninger af gylleniveauet i forsøgsbeholderen. Resultaterne er vist i tabel 3. Tabel 3. Resultater fra test af tærskel for udløsning af alarm. Forsøg nr. Metode Niveausænkning (mm) Tid fra niveau-sænkning til alarm-sms er modtaget 1 Èn samlet sænkning 55 1 minut, 30 sek. 2 Èn samlet sænkning 50 1 minut, 34 sek. 3 Èn samlet sænkning 50 1 minut, 52 sek. 4 Første delsænkning 25 Efter 15 minutter ingen alarm 4 Anden delsænkning sekunder 4 Sænkning i alt Første delsænkning 20 Efter 15 minutter ingen alarm 5 Anden delsænkning sekunder 5 Sænkning i alt Første delsænkning 25 Efter 15 minutter ingen alarm 6 Anden delsænkning sekunder 6 Sænkning i alt På baggrund af disse tests konkluderes, at LevelTecs lækagealarmfunktion virker efter hensigten. Det vurderes, at LevelTec giver hurtig alarmbesked, så landmanden eller hans medarbejdere kan igangsætte afværgeforanstaltninger, som helt kan forhindre eller i hvert fald minimere gylleforurening af vandløb eller søer. Det vurderes på baggrund heraf, at LevelTec lever op til Miljøstyrelsens krav som formuleret i husdyrbekendtgørelsen. 4.2 Alarmfunktion ved fuld tank og tankoverløb Der kan forekomme gylleudslip som følge af utilsigtet overfyldning af gyllebeholderen. Ifølge brugervejledningen sender LevelTec en SMS-besked om fuld tank, når gylleniveauet i gyllebeholderen er 100 mm fra kanten. Landmanden skal nulstille LevelTec, for at enheden kan operere igen. Hvis gylleniveauet herefter fortsætter med at stige, sender LevelTec en SMS-alarm med besked om tank-overløb, når gylleniveauet er 20 mm fra kanten af beholderen. Der er gennemført tests, som skulle vise, om advarsels- og alarmfunktionen fungerer som beskrevet i brugervejledningen. Først programmeres højden af forsøgstanken til Test af LevelTec

11 0,45 m. Herefter påfyldes væske, og der afventes SMS-beskeder ved henholdsvis fuld tank og overløb. I tabel 4 ses resultatet fra testen. Tabel 4. Resultater fra test af besked ved fuld tank og tankoverløb. Højden af forsøgstank er i denne test fiktivt sat til 0,45 m. Besked fra LevelTec Væskeniveau ved modtagelse af SMSbesked (manuelt aflæst) Bemærkninger Fuld tankbesked Tank overløbbesked 380 mm I den tid der går fra LevelTec registrerer 10 cm fra kanten til SMS-beskeden er modtaget stiger væskeniveauet i tanken. I forsøgstanken stiger niveauet dog hurtigere end i typiske fuld-skala gyllebeholdere. 450 mm I den tid der går fra LevelTec registrerer 2 cm fra kanten til SMS-beskeden er modtaget stiger væskeniveauet i tanken. I forsøgstanken stiger niveauet dog hurtigere end i typiske fuld-skala gyllebeholdere. Det ses af tabellen, at LevelTec som beskrevet sender advarselsbesked og besked om overløb fra gyllebeholderen. Denne funktion virker således som beskrevet. I det tidsrum fra LevelTec registrerer et gylleniveau, som udløser en advarsel eller alarm, til SMS-beskeden er modtaget vil gylleniveauet fortsætte med at stige og komme tættere på kanten. I fuldskala gyllebeholdere vil niveauet dog stige væsentligt langsommere end i forsøgstanken. Der er således tilstrækkelig med tid til at få stoppet overpumpningen, inden der sker et overløb. Ved ønske om større sikkerhedsmargin kan der i LevelTec-enheden programmeres en højde af gyllebeholderen som er lidt lavere end beholderens faktiske højde. Dette kan gøres under installation af LevelTec eller af landmanden selv via SMS-kommando. 4.3 Alarmfunktion ved svigtende elforsyning Gyllealarmen skal fungere døgnet rundt hele året for at give den ønskede sikkerhed. Det kræver en stabil strømforsyning. LevelTec kan installeres med tilslutning til eksisterende elforsyning på landbrugsejendommen. Alternativt kan LevelTec leveres med et solcellepanel, som giver den nødvendige elektricitet til at holde LevelTec i drift. I tilfælde af svigtende ekstern elforsyning har LevelTec et indbygget batteri, som sikrer at LevelTec alligevel kan afsende SMS-alarmbesked til landmanden. Ifølge brugsvejledningen sender LevelTec en SMS-alarmbesked ved afbrydelse af den eksterne elforsyning. Denne funktion er afprøvet som en del af funktionstesten. I tabel 5 herunder ses resultatet af testen. Tabel 5. Resultater fra afprøvning af alarm ved svigtende elforsyning. Tidspunkt for afbrydelse af strømforsyning Tidspunkt for modtagelse af SMS-alarm kl kl kl kl kl kl På baggrund af testen konkluderes, at alarmfunktionen ved svigtende el-forsyning fungerer efter hensigten. Test af LevelTec

12 4.4 Videresendelse af alarm-beskeder Hvis der opstår en læk fra gyllebeholderen er det vigtigt, at SMS-alarmbeskeden rent faktisk kommer frem til en person, som straks kan igangsætte begrænsning af skadernes omfang. Her kan der være risiko for, at den person, som får SMS-beskeden, ikke har sin telefon ved sig, at telefonen er løbet tør for strøm eller at telefonen er blevet slukket. LevelTec giver mulighed for at indkode op til fem forskellige mobiltelefonnumre. Hvis LevelTec ikke er nulstillet fem minutter efter afsendelse af SMS-alarmbeskeden, vil der blive sendt en besked til det næste indkodede telefonnummer og så fremdeles. Hvis der stadigvæk ikke er reageret fem minutter efter afsendelse af SMS-besked til det femte telefonnummer starter LevelTec-enheden forfra og sender besked til det første mobilnummer på listen. Denne funktion med en telefonkæde er testet ved at simulere en lækage og undlade at nulstille LevelTec-enheden efter modtagelse af SMS-alarmbeskeder. Tiden til modtagelse af SMS-beskeder på øvrige indlagte mobiltelefonnumre registreres. Denne test er gennemført to gange og resultaterne ses i tabel 6. Tabel 6. Resultater fra test af videresendelse af alarmbeskeder. Tid efter modtagelse af første SMS-alarm Hændelse 5 minutter SMS-alarmbesked modtaget på mobiltelefonnummer nr minutter SMS-alarmbesked modtaget på mobiltelefonnummer 1. Det konkluderes, at funktionen med videresendelse af alarmbeskeder virker efter hensigten. 4.5 Automatisk tilkobling af LevelTec efter manuel frakobling I forbindelse med gylleudbringning eller flytning af gylle fra én beholder til en anden sker der niveaufald, som ikke skal udløse en alarm. Der er således mulighed for at frakoble alarmen for et givet antal timer ved at sende en SMS-kommando til LevelTecenheden. Efter alarmfrakobling skulle LevelTec ifølge brugervejledningen kvittere med SMS-beskeden OK. Efter det angivne antal timer er gået skulle alarmen automatisk koble til igen. Funktionen med manuel frakobling og automatisk tilkobling er testet og resultaterne vist i tabel 7. Tabel 7. Resultater fra test af manuel frakobling og automatisk tilkobling Tidspunkt Hændelse 8.41 SMS-kommando sendt til alarm: GYLLEOFF Kvittering fra LevelTec-enhed: OK 8.42 Start på aftapning af 30 cm gylle. Fuld åben hane Slut på aftapning af 30 cm gylle. Delkonklusion 1 OK - alarmen går ikke i gang selvom der tappes 30 cm. Kommandoen GYL- LEOFF virker efter hensigten Start på aftapning af 30 cm gylle. Fuld åben hane. Test af LevelTec

13 8.54 Slut på aftapning af 30 cm. gylle Delkonklusion 2 OK - alarmen går ikke i gang selvom der tappes 30 cm. Kommandoen GYL- LEOFF virker efter hensigten SMS-besked fra LevelTec-enheden: OK. Alarmen skulle nu være tilkoblet igen Test for om alarmfunktionen igen virker: Aftapningshane åbnes fuldt ud og 9.58 OK - Lækagealarm modtaget. Delkonklusion 3 Ja, den automatiske indkobling fungerer som beskrevet. Alarm-SMS sendes nu når der er fald i gylleniveau. På baggrund heraf konkluderes, at den manuelle frakobling og den automatiske tilkobling fungerer som beskrevet af leverandøren af LevelTec. 4.6 Frakobling af alarm fra vognlæs til vognlæs Som alternativ til frakobling af alarmen i et bestemt antal timer (se afsnit 4.5) kan personer, som henter gylle fra beholderen, frakoble alarmen fra afhentning til afhentning. Når gyllevognen ankommer til beholderen for at hente et læs, sender chaufføren en SMS til LevelTec-enheden med besked om, at der nu hentes en bestemt mængde gylle (m 3 ). Alarmfunktionen er nu frakoblet i 5 minutter, hvorefter der sker automatisk tilkobling. Det forudsættes således, at det er muligt at fylde gyllevognen indenfor 5 minutter, ellers skal chaufføren sende en ny SMS-besked til LevelTec. Denne funktion er testet ved at sende SMS-kommandoen T20 til LevelTec-enheden. Denne kommando angiver, at der ønskes tilladelse til at tømme 20 m 3 indenfor de følgende 5 minutter uden at dette skal udløse en alarm. LevelTec svarer med en SMSbesked efter ca. 20 sekunder OK, og aftapning kan nu begynde. Aftapningshanen på forsøgsbeholderen åbnes helt for at simulere, at der nu pumpes gylle over i en vogn. Efter 5 minutter modtages besked fra LevelTec: TOEMNING SLUT. Gylleniveauet i forsøgsbeholderen under aftapningen er faldet med 150 mm hvilket, svarer til ca. 9 m 3. Selvom der er modtaget SMS-besked fra LevelTec (TOEMNING SLUT) fortsættes med fuldt åben aftapningshane. Efter yderligere 4 minutter modtages SMS-alarm besked: LAEKAGE ALARM. Herefter lukkes aftapningshanen og gyllestanden aflæses. Det konkluderes, at funktionen med at frakoble LevelTec-alarmen fra læs til læs fungerer som beskrevet i brugervejledningen. Fordelen ved at bruge tømningskommandoen i stedet for at afkoble alarmen et bestemt antal timer er, at der sker en registrering i systemet, som kan give en oversigt over hvilke personer (telefonnumre), der har hentet hvor meget gylle fra den pågældende beholder. For chaufførerne af gyllevognene betyder brug af denne funktion lidt ekstra besvær, idet de skal sende en SMS, hver gang de afhenter et læs gylle fra beholderen. Det var en fordel, om LevelTec-enheden selv kunne foretage denne registrering, f.eks. ved hjælp af en chip på gyllevognen og en chip-læser på LevelTec. Test af LevelTec

14 4.7 Funktion af LevelTec ved tildækning af sensor med sand I gylle findes normalt en vis mængde sand, som bl.a. stammer fra de maskiner som kører ind og ud af stalden, fra foderet og fra den langsomme nedslidning af betonen i stalden. Særligt store mængder sand er der i gylle fra de stalde, hvor man bruger sand som lejemateriale i sengebåsene. Under lagring vil sandet bundfælde sig i gyllebeholderen, og det kan være vanskeligt at få sandet rørt med op forud for udbringning. Derfor vil der med tiden ofte blive opbygget et stadigt tykkere lag af sand og andre tunge partikler på bunden af beholderen. Da LevelTec-sensoren normalt placeres 20 cm over gyllebeholderens bund er det ikke usandsynligt at bundlaget kan komme til at omslutte sensoren med risiko for usikkerhed i trykmålingerne. Som en del af testen er undersøgt, hvordan LevelTec reagerer, hvis tryksensoren omsluttes af et lag sand. Forsøgstanken blev tømt for gylle. Herefter blev manuelt fyldt mm sand i bunden omkring LevelTec-sensoren. Se fotos i figur Figur 5. Foto 1 viser LevelTec-sensoren monteret i den tomme forsøgsbeholder. Foto 2 viser LevelTec-sensoren efter tildækning med sand. Foto 3 viser hvordan sandet ligger omkring tryksensoren efter forsøgstanken har været fyldt med gylle og efterfølgende er tømt igen. Sandet ligger fortsat tæt omkring LevelTec-sensoren. Herefter blev der forsigtigt fyldt blandet svinegylle i tanken og løbende sendt SMSbeskeder til LevelTec-sensoren med kommandoen LEVEL for at følge udviklingen i niveaumålingerne. Se tidslinjen i tabel 8 herunder. Test af LevelTec

15 Tabel 8. Hændelsesforløb fra test af LevelTec ved tildækning af sensoren med sand. Tidspunkt Hændelse eller LevelTecs aktuelle registrering af gyllehøjde Forsøgsbeholderen fyldes til ca. 120 cm mm mm mm mm mm mm Da sensoren efter 1 time ligger stabilt på et meget lavt niveau i forhold til den aktuelle gyllestand i tanken afbrydes denne del af forsøget her LevelTec-sensoren tages op af røret og dette spules med vandslange med højt tryk. Herefter nedsænkes sensoren igen og der sendes løbende SMSer til LevelTecenheden for at følge de registrerede gyllehøjde mm ifølge LevelTec via SMS-besked Lækagealarm mm ifølge LevelTec via SMS-besked. Sandet begynder hurtigt at falde sammen omkring sensoren igen efter spulingen Lækagealarm mm ifølge LevelTec via SMS-besked Da sensoren nu fortsætter med at returnere faldende niveaumålinger indstilles forsøget. Det forventes at trykket omkring sensoren vil blive ved med at falde til et meget lavt niveau, medmindre sandet omkring sensoren fjernes. For at teste om det er muligt for væske at gennemtrænge sandpuden ovenfra fyldes ledningsrøret med vand, så det står ca. 0,50 m over gylleniveauet i forsøgstanken. Vandet bliver stående i samme højde i 10 minutter, -også efter gyllen er lukket ud af forsøgsbeholderen. Det bekræfter, at sandpuden fungerer som en effektiv prop. Det konkluderes på baggrund af denne test, at hvis sandet pakkes så tæt omkring sensoren som i dette forsøg, så vil LevelTec kunne give upålidelige niveaumålinger. Det skal siges, at det er et ekstremt forsøg, som ikke afspejler virkeligheden. Sensoren vil i virkeligheden blive tildækket over en lang periode, og muligvis vil bundlaget ikke være så kompakt, idet der vil være tale om sand blandet med bundfældet tørstofpartikler fra gylle. Omvendt viser dette forsøg, at bundfældning i løbet af en årrække kan give problemer for sensoren, og der bør indføres en procedure for at undgå, at bundlaget i gyllebeholderen vokser sig større og større år efter år. F.eks. kan der indføres en rutine (fast tidsintervaller) for fjernelse af sandet i bunden af gyllebeholderen umiddelbart efter udbringning af gylle. Dette giver ekstra omkostninger, men sikrer også at kapaciteten på gyllebeholderen kan udnyttes fuldt ud. Test af LevelTec

16 4.8 Vurdering af brugervejledning Der er til LevelTec udarbejdet en brugervejledning på dansk (18 sider). Generelt vurderes brugervejledningen at være velskrevet og fyldestgørende. Dog er der anført to forskellige SMS-kommandoer til brug for frakobling af alarmen i et bestemt tidsrum, hvilket kan forvirre. På side 9 anføres, at frakobling af alarm sker ved brug af kommandoen ALARMOFFXX, og at XX angiver antal timer, hvor alarmen skal være koblet fra. I oversigten over SMS-kommandoer på side 13 beskrives imidlertid, at frakobling af alarm sker ved brug af kommandoen GYLLEOFFXX og ikke ALARMO- FFXX. Under testen var det kun kommandoen GYLLEOFFXX, som fungerede. Til brug for kalibrering blev der i forbindelse med testen udleveret en 1-sides instruktion for kalibrering. Det kunne ønskes, at kalibreringsinstruktionen blev udvidet med information om nulstilling af kalibreringen (SCALE1000-kommandoen), og at instruksen desuden blev integreret i brugervejledningen. 5. DISKUSSION Generelt kan det siges om gyllealarmer baseret på registreringer af væskestanden i gyllebeholdere, at de ikke giver nogen garanti mod forurening af vandløb eller søer med gylle. Hvis der opstår større brud på gyllebeholderen, som resulterer i meget store lækager, vil der være situationer, hvor selv en effektiv alarm og meget hurtigt reagerede personer ikke kan forhindre gyllen i at nå frem til vandløbet eller søen. Men alt andet lige vil en effektiv alarm bidrage til at sikre en hurtig indsats for at begrænse skaderne. En anden situation, hvor en gyllealarm ikke sikrer mod udslip, er ved overpumpning fra fortank til lagertank. Selvom der er installeret en alarm, som lever op til Miljøstyrelsens krav, kan der ske gylleudslip f.eks. fra brud på pumpeledningen. LevelTec kan udbygges, så den også giver alarm i sådanne situationer, men denne funktionalitet er ikke blevet afprøvet som del af denne test. I forbindelse med påfyldning af forsøgsbeholderen med tyk kvæggylle blev LevelTecsensoren tilsyneladende skubbet op i plastrøret, hvorefter der dannede sig en prop for enden af røret. Det resulterede i, at LevelTec-enheden ikke registrerede den korrekte gyllehøjde i beholderen. Påfyldningen med kvæggylle skete den , hvorefter gyllehøjden blev aflæst manuelt til 1,09 m. Imidlertid registrerede LevelTec samtidig en gyllehøjde på 170 mm. Herefter stod forsøgsbeholderen urørt i de tre følgende dage. Den registrerede LevelTec en gyllehøjde på 300 mm, selvom der stadigvæk var 1,09 m gylle i beholderen. Problemet med den forskubbede tryksensor ville sandsynligvis ikke være opstået, hvis sensoren var monteret i den metalholder, som bruges ved installation af LevelTec i fuldskala gyllebeholdere. Det oplevede problem kan således henføres til forsøgsopstil- Test af LevelTec

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Metanemission fra danske biogasanlæg

Metanemission fra danske biogasanlæg Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager RAPPORT AGROTECH Juni 2015 Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager Kasper

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter.

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bilag til erfagruppemøder vedr.: Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bekendtgørelsen om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler trådte i kraft den 8. april

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

10-års kontrol af gyllebeholdere

10-års kontrol af gyllebeholdere Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen Nr. 6, 1997, revideret 2005 10-års kontrol af gyllebeholdere Kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand Miljøministeriet Skov-

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Microchip User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Please read this entire guide before installation. Läs hela den här handboken före installation. Lue tämä opas kokonaan

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Side 1 Forord Denne faglige udredning vedrørende en ny lugtvejledning er udarbejdet

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Vejledning i Kontrol af Gyllebeholdere

Vejledning i Kontrol af Gyllebeholdere Vejledning i Kontrol af Gyllebeholdere Kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 6, 1997, revideret i 2006 og 2014 Titel: Vejledning i kontrol af

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere