BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008"

Transkript

1 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav om bedre integration af indvandrere. Integration i sig selv er blevet en central del af velfærdsdebatten. Der er to hovedudfordringer, der skal løses. Den ene er ønsket om at nedbringe risikoen for permanent ulighed i samfundet. En ulighed, der kommer, når en gruppe af befolkningen i høj grad står uden for arbejdsmarkedet og har et lavere uddannelsesniveau end gennemsnittet. En ulighed, der kan virke selvforstærkende, hvis det samtidig betyder, at denne gruppe også i langt mindre omfang deltager i fx forenings- og kulturliv. Den anden er ønsket om at skabe adgang til den store uudnyttede arbejdskraftressource, som indvandrere udgør. Alt for mange indvandrere står enten helt uden for arbejdsmarkedet eller er arbejdsløse. Det betyder, at vi går glip af en arbejdskraftressource, der i stigende grad er brug for, og som også selv har brug for at komme i arbejde. Gladsaxe kommunes integrationspolitik tager afsæt i de lokale udfordringer, der karakteriserer kommunen i dag. Det er især at sikre indvandrere uddannelse samt beskæftigelse og dermed mulighed for selvforsørgelse på lige fod med danskere. Med integrationspolitikken ønsker Gladsaxe Byråd at sætte rammen for de kommende 5 års indsats for bedre integration i kommunen. Politikken retter sig mod kommunens rolle som myndighed (eksempelvis beskæftigelsesindsatsen), rollen som servicevirksomhed (daginstitutioner, skole, idræt, sundhed mv.) og kommunens rolle som arbejdsgiver og arbejdsplads for alsidige medarbejdere. Politikken indeholder: - Et værdigrundlag, der skal sikre sammenhæng i kommunens mange integrationsindsatser. - En tværgående målsætning for integration, der udgør rammen for indsatsen - Specifikke målsætninger for børnepasnings-, skole-, beskæftigelses- og boligområdet, der anses for de væsentligste områder for indsatsen - 10 principper for udmøntning af integrationspolitikken - Målsætning og retningslinjer for, hvordan kommunen som arbejdsgiver vil bidrage til integration. Integrationspolitikken er den fælles overligger for indsatsen inden for alle kommunens områder. Nu er det så fagudvalgenes og forvaltningernes opgave at udmønte integrationspolitikken ved at indarbejde værdigrundlaget og tilrettelægge de konkrete indsatser. Det glæder vi os til at komme i gang med. Med venlig hilsen Karin Søjberg Holst Borgmester 1

2 Hvad er integration i Gladsaxe? Gladsaxe kommune lægger vægt på, at integration handler om, at indvandrere opnår samme uddannelsesniveau og omfang af beskæftigelse og selvforsørgelse som danskere. Gladsaxe kommune finder, at en vigtig forudsætning for integration er, at indvandrere og danskere er fælles om at tilslutte sig grundlæggende normer og værdier. Det er ikke et mål i sig selv for vellykket integration, at indvandrere skal tilslutte sig værdier og normer i Danmark i et omfang, der tilsidesætter deres oprindelige kultur, fx religion, påklædning og madkultur. Men der, hvor det strider imod værdier og normer i et sådant omfang, at indvandrere ikke kan deltage på lige fod med danskere i arbejds- og samfundsliv i øvrigt, er det en forudsætning for integration, at indvandrere tilslutter sig grundlæggende normer og værdier. Integration handler derfor både om, at borgere skal tilpasse sig i forhold til fællesskabet, og at fællesskabet skal acceptere borgernes individuelle forskelligheder. Det indebærer, at der skal være plads til mangfoldighed blandt kommunens borgere. Det er dog vanskeligt at acceptere forskelle, hvis de har konsekvenser for den enkelte borgers mulighed for at få sig en uddannelse eller et job. Der er fx behov for bedre integration, når indvandrere på grund af manglende sprogkundskaber ikke opnår samme uddannelsesniveau som danske borgere i kommunen. Og der er behov for bedre integration, når langt færre indvandrere end etniske danskere er i stand til at blive selvforsørgende. Gladsaxe Kommune har et særligt ansvar som myndighed, serviceudbyder og arbejdsgiver for at sikre, at borgere bliver bedre integreret. Integration handler om en balance, hvor alle borgere - uanset om de er indvandrere eller etniske danskere - deltager aktivt i og bidrager aktivt til fællesskabet. Hvem er omfattet af integrationspolitikken? Gladsaxe Kommunes integrationspolitik fokuserer på integration af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande har traditionelt sværere ved at blive integreret i Danmark end fx indvandrere fra lande som Sverige eller Australien. Gladsaxe kommune betragter ikke indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande som en homogen gruppe, men som borgere fra mange forskellige lande og kulturer. Kommunens indvandrere består især af borgere med oprindelse i Pakistan, Tyrkiet og ex- Jugoslavien. Borgere der har boet i kommunen i mange år til forskel fra indvandrerne fra fx Iran, Irak og Somalia, der er kommet til landet senere. 2

3 Værdigrundlag for Gladsaxe Kommunes integrationsindsats Gladsaxe kommune ønsker at styrke en fælles tilgang til integrationsindsatsen gennem et værdigrundlag. Et værdigrundlag, der udtrykker en balance mellem respekten for grundlæggende rettigheder og pligter i det danske samfund, og hensynet til indvandrernes kulturelle normer. Værdigrundlaget er retningsgivende for, hvordan den enkelte medarbejder i kommunen arbejder med integration i dagligdagen. Det gælder hvad enten det er i rollen som myndighed, i servicefunktioner eller som arbejdsgiver. Værdigrundlaget udtrykker samtidig, hvad borgere uanset etnisk baggrund kan forvente af kommunens integrationsindsats. Gladsaxe kommunes integrationsindsats bygger på tre værdier: Integration er et fælles ansvar for alle. Integration kræver respekt for grundlæggende værdier i det danske samfund. Integration bygger på gensidig respekt og fravær af diskrimination. Integration er et fælles ansvar for alle danskere såvel som indvandrere I Gladsaxe kommune er integration er et fælles ansvar for alle. Det vil sige, at der skal stilles krav til både indvandrere og danskere. Det betyder fx, at kommunen (hvad enten man er sagsbehandler, jobformidler, pædagog eller lærer) skal understøtte en bedre integration via tilbud og hjælp, men også ved at stille krav til den enkelte. De krav, der stilles til den enkelte borger, skal ikke afgøres af personens kulturelle eller religiøse baggrund, men af de personlige ressourcer i den konkrete situation. Ligeledes skal de hensyn, der tages til den enkelte, være begrundet i individuelle forhold og ikke i den kulturelle eller religiøse baggrund. Når integration er et ansvar for alle, betyder det, at enhver indvandrer, ligesom enhver anden borger, selv har et ansvar for at være en del af det danske samfund. Indvandrere skal påtage sig et ansvar for at lære dansk, skal søge uddannelse og beskæftigelse, bakke op om børnenes liv og skolegang og i øvrigt interessere sig for at deltage aktivt i det offentlige liv. Det betyder også, at indvandrerne ikke alene er ansvarlige for at sikre en bedre integration. Der skal også stilles krav til de etniske danskere. Det betyder fx, at kommunen skal stimulere virksomheder, foreninger, arbejdsmarkedets parter og boligselskaber til at tage et medansvar for integration. Medansvaret for integration gælder også kommunen som arbejdsgiver og arbejdsplads. Integration kræver respekt for grundlæggende rettigheder og værdier i det danske samfund Gladsaxe Kommunes integrationsindsats skal afspejle de grundlæggende værdier i det danske samfund. Kommunens indsats bygger på, at alle borgere skal overholde dansk lovgivning, og alle skal respektere værdierne forankret i det danske demokrati og folkestyre, herunder de internationale konventioner. 3

4 Der er i den forbindelse særligt fire temaer, hvor kommunens indsats skal afspejle værdierne i Danmark. Ligestilling mellem kønnene Respekten for ligestilling skal afspejle sig både i kommunens indsats som myndighed og som servicevirksomhed. Det betyder fx, at der skal stilles krav om, at alle borgere uanset familiemønster i hjemmene skal udvise respekt for kvinder i det offentlige rum. Det betyder også, at der skal stilles krav til såvel mænd som kvinder, der modtager offentlig forsørgelse, om at påtage sig anvist arbejde. Samtidig skal kommunens integrationsindsats sikre det bedst mulige grundlag for kvinders ligestilling i samfundet ved at tilstræbe, at kvinder stimuleres til at deltage i fællesskabet, som det udfolder sig på arbejdsmarkedet, i foreningslivet osv. Religion Der er religionsfrihed i Danmark. Det indebærer, at der skal være accept af religiøse forskelle, og at der ikke må gøres forskel på folk på grund af religion. Da religion hører til den enkelte borgers private rum, skal der ikke opstilles særregler eller etableres særlige vilkår eller rettigheder af religiøse årsager. Det betyder blandt andet, at man ikke må afvise at påtage sig et arbejde under henvisning til sin religion, og at alle skal respektere de påklædningsregler, der gælder på en given arbejdsplads. Individuel frihed til at træffe grundlæggende beslutninger om eget liv Den individuelle frihed og alle borgeres ret til at træffe individuelle beslutninger om grundlæggende forhold i eget liv er en kerneværdi i det danske samfund. Gladsaxe kommune ønsker at understøtte den enkeltes ret til frit at vælge ægtefælle, børnepasning, skole og uddannelse mm. Samtidig skal kravet til den enkelte om at bidrage til integrationen fastholdes. Det er en individuel beslutning, hvordan man vælger at passe og opdrage sine børn. Samtidig etableres grundlaget for børns dannelse og udviklingsmuligheder tidligt i livet. Derfor er der en balance mellem den individuelle ret og hensynet til fællesskabet. Kommunens integrationsindsats skal afspejle denne balance. Det betyder fx, at kommunen ikke vil stille krav om, at alle børn passes i daginstitutioner. Men stiller krav til kommunens borgere om, at de skal sikre deres børn sprogkundskaber samt lære børnene normer for adfærd og samvær, så de kan modtage undervisning i folkeskolen. Det er også en individuel beslutning, hvor man sender sine børn i skole. Samtidig er skolen en dannelsesfaktor i samfundet. Det er blandt andet i skolen, at en demokratisk grundholdning etableres. Det er vigtigt at finde en balance, hvor både det frie skolevalg og ønsket om en bred repræsentation af forskellige kulturer på kommunens skoler tilgodeses. Gladsaxe kommune vil understøtte skolen som lærested og dannelsesfaktor for grundlæggende værdier og normer i det danske samfund. Det skal ske ved at sikre skoletilbud, der er attraktive alle kommunens borgere. Det skal samtidig støttes af en boligpolitik, herunder anvisningsregler, der medvirker til at indvandrere bosætter sig bredt i hele kommunen. Demokrati, ytrings- og forsamlingsfrihed 4

5 Demokrati efter dansk tradition er ikke kun et spørgsmål om holdninger. Aktiv deltagelse i såvel foreningslivet som det politiske liv betragtes som et led i den demokratiske læring. Et eksempel herpå er brugerbestyrelser, fx forældrebestyrelser på daginstitutionsområdet. Kultur- og fritidsliv ses også som et godt forum for aktivt at deltage og praktisere demokratiske værdier. Deltagere mødes her frivilligt og får chancen for at være sammen på andre vilkår end via arbejdsmarkedet. Gladsaxe kommune ønsker, at integrationsindsatsen skal afspejle betydningen af den enkelte borgers ret til at deltage i demokratiet og foreningslivet og muligheden for at få indflydelse på rammerne for ens eget liv. Kommunen ønsker fortsat at opfordre alle kommunens borgere til at deltage i det lokale samfundsliv, demokrati, foreninger og i brugerbestyrelser. Integration bygger på gensidig respekt og fravær af diskrimination Gladsaxe Kommune behandler alle borgere lige, uanset etnisk baggrund. Kommunens indsats bygger på gensidig respekt og fravær af diskrimination. De seneste års større debat og åbenhed for at drøfte problemer med integration har bidraget til en opmærksomhed på, at indvandreres ressourcer skal tages mere alvorligt, og der skal stilles krav til kommunens borgere og institutioner, både når det gælder social og kulturel integration. I en del af debatten udsættes indvandrere dog for at blive tiltalt nedladende eller meget negativt. En debat og tiltale med mangel på respekt kan være med til at forstærke integrationsproblemerne, fordi den negative tilgang i sig selv kan vanskeliggøre, at indvandrerne fx kan få job eller praktikplads. For at styrke indvandrernes tro på sig selv og dermed mulighederne for bedre integration er det vigtigt, at alle kommunens borgere, også borgere med anden oprindelse end dansk, behandles med respekt og ikke udsættes for diskrimination. Kommunen vil som arbejdsgiver fremme gensidig respekt og antidiskrimination i forbindelse med rekruttering, ansættelse og udvikling af kommunens medarbejdere. I kommunens rolle som myndighed og servicevirksomhed skal princippet fremme en relevant og professionel service, der tager afsæt i den enkeltes ressourcer frem for i eventuelle fordomme overfor kultur, hudfarve eller etnisk tilhørsforhold. Målsætninger for kommunens integrationsindsats Målet for Gladsaxe kommunes integrationspolitik er, at: alle kommunens borgere deltager i og bidrager aktivt til fællesskabet, og at uddannelses- og beskæftigelsesniveauet blandt indvandrere svarer til niveauet for danskere med tilsvarende social baggrund. Der skal være plads til forskellige kulturer og traditioner, der fungerer med respekt for værdierne defineret i værdigrundlaget for Gladsaxe kommunes integrationsindsats. Gladsaxe kommunes integrationspolitik er baseret på, at kommunens integrationsudfordringer løses bedst ved at indgå i kommunens indsats som helhed. 5

6 Den konkrete integrationsindsats skal først og fremmest indgå som naturlig del af det almindelige arbejde i kommunen og være koncentreret om de afgørende områder: børnepasning, uddannelse, beskæftigelse og boligområdet. Børnepasningsområdet Alle børn skal lære at forstå og tale dansk. Børn født i Danmark skal før skolestart lære og forstå dansk på et niveau, så de kan deltage på lige fod i folkeskoleundervisningen Uddannelsesområdet Indvandrerelevers udbytte af skolegangen, målt som karaktergennemsnit, skal styrkes således at forskellen til danske elever minimeres. Andelen af unge inklusive unge med anden etnisk baggrund, der gennemfører en ungdomsuddannelse, skal stige. Forskellen mellem de to grupper skal mindskes i perioden Beskæftigelsesområdet Personer med anden etnisk oprindelse end dansk skal modtage samme aktiveringsindsats, og opnå samme aktiveringsgrad som etniske danskere. Beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere skal stige. Boligområdet Boligområderne skal være socialt, funktionelt og kulturelt bæredygtige og fremme integration. Målsætningerne på integrationsområdet skal fremgå af kommunens overordnede mål og føres ud i livet på inden for de forskellige forvaltningsområder. Indsatsen skal omfatte såvel initiativer, der særligt vedrører indvandrere, eksempelvis sprogundervisning, som initiativer, der er rettet mod alle borgere, eksempelvis undervisningen i folkeskolen. Der vil fortsat være behov for særlige initiativer alene for indvandrere, ikke mindst inden for idrætten og kulturlivet, men udgangspunktet er, at indvandrere bliver mødt som enhver anden borger i kommunen. For at sikre fremdrift og udvikling i integrationsopgaven vil Gladsaxe Kommune hvert andet år vurdere effekten af de særlige initiativer og kommunens rolle som arbejdsgiver. Resultatet heraf fremlægges til politisk behandling til brug for overvejelser om nøjere målretning af kommunens integrationsindsats. Principper for Gladsaxe kommunes integrationsindsats Gladsaxe kommunes værdigrundlag udmøntes i ti principper for den professionelle indsats. Principperne gælder for alle medarbejdere, hvad enten de løfter kommunens rolle som myndighed, serviceyder eller arbejdsgiver. 6

7 Gladsaxe kommunes medarbejdere: 1. Behandler alle borgere, uanset oprindelse, med respekt 2. Behandler indvandrere som enkeltpersoner, ikke som medlemmer af en etnisk eller religiøs gruppe 3. Forventer, at alle indvandrere aktivt: medvirker til at lære at forstå og tale dansk søger uddannelse og beskæftigelse støtter deres børn i børnehave og skole, også med hensyn til at lære dansk 4. Forventer, at kommunens institutioner, virksomheder og foreninger bidrager aktivt til integrationen 5. Arbejder for at fremme ligestillingen mellem kønnene 6. Respekterer forskellige religioner og betragter religion som en privatsag 7. Accepterer ikke at religiøse hensyn begrunder en borgers nej til at påtage sig et arbejde 8. Understøtter den enkeltes ret til frit at vælge uddannelse, arbejde, ægtefælle etc. 9. Søger at engagere kommunens borgere i foreningslivet 10. Modvirker aktivt diskrimination Pkt. 5 indebærer fx, at der skal stilles krav om, at alle borgere skal udvise respekt for kvindelige ledere på arbejdspladser og for kvindelige lærere på uddannelsesinstitutioner. Pkt. 7 betyder fx, at en borger ikke kan afvise at påtage sig et job under henvisning til, at man ikke vil arbejde med svinekød, eller fordi det ikke er tilladt at bære en bestemt hovedbeklædning. Kommunens enkelte fagudvalg kan om nødvendigt fastsætte særlige regler for bestemte medarbejdergrupper. Gladsaxe kommune som arbejdsgiver Gladsaxe kommune vil som arbejdsgiver bidrage til integrationen på flere måder. For det første vil kommunen sørge for, at der på arbejdspladsen er gensidig respekt mellem etniske grupper og ikke udøves diskrimination. For det andet vil kommunen bidrage direkte til, at indvandrerne kommer i arbejde ved at tilbyde jobs. For det tredje vil kommunen medvirke til at markere, at det danske samfund består af flere grupper med forskellig baggrund ved, at der i servicefunktioner overfor borgerne er ansat såvel danskere som indvandrere. 7

8 Kommunen vil som helhed aktivt søge at rekruttere indvandrere. Det er ønskeligt, at der på alle arbejdsområder er en alsidigt sammensat medarbejdergruppe. Men det er samtidig afgørende at fastholde, at der i den enkelte stilling altid ansættes den bedst kvalificerede ansøger. Gladsaxe kommunen har følgende målsætninger som arbejdsgiver: Medarbejdere i Gladsaxe kommune skal sikres lige muligheder i forbindelse med rekruttering og under ansættelsen. Kommunen skal som arbejdsgiver beskæftige så mange indvandrere, at andelen af indvandrere blandt de ansatte mindst svarer til indvandreres andel af kommunens arbejdsstyrke. Det tilstræbes gennem ansættelsespolitikken, at indvandrere er repræsenteret på alle niveauer i kommunens organisation. Kommunen vil bekæmpe den indirekte diskrimination, der finder sted, når vaner eller rutiner i praksis udelukker bestemte grupper fra at få en ligeværdig behandling. Fx hvis der stilles specielle krav til perfekte danskkundskaber uden det er sagligt eller rimeligt begrundet. For at understøtte kommunens indsats som arbejdsgiver suppleres med kodeks for påklædning på arbejdspladsen samt regler for religionsudøvelse i arbejdstiden. De indarbejdes i kommunens medarbejderhåndbog. Kodeks for påklædning. I Gladsaxe Kommune er der ikke generelle regler om påklædning. Den enkelte arbejdsplads kan imidlertid fastsætte påklædningsregler af hensyn til løsningen af opgaverne. Der kan for eksempel være et ønske om en vis ensartethed overfor borgerne. Betjeningen af maskiner eller hygiejnekrav kan også begrunde regler. Reglerne gælder også for religiøst betinget påklædning. Det betyder, at kommunens arbejdspladser kan fastsætte regler om påklædning med begrundelse i arbejdet det pågældende sted. Reglerne kan derimod ikke begrundes i lederens eller arbejdspladsens holdning til religiøst betinget påklædning i almindelighed. Der kan derfor heller ikke fastsættes særlige regler alene vedrørende religiøst betinget påklædning. I Gladsaxe kommune gælder den generelle regel, at alle medarbejdere skal være iført en påklædning, der gør det muligt at se vedkommendes fulde ansigt. Adgang til religionsudøvelse i arbejdstiden I Gladsaxe kommune betragtes medarbejdernes religion og religionsudøvelse som en privatsag. Det vil sige, at medarbejderen ikke kan afbryde fx en undervisningstime eller forlade et møde for at bede. I det omfang medarbejderne selv tilrettelægger deres arbejde, bør de dog have mulighed for at indpasse religionsudøvelsen heri. Der vises respekt for den enkeltes religion, blandt andet i form af accept af drikke- og spisevaner, ligesom der ved tilrettelæggelse af ferie tages hensyn til ønsker om ferie på helligdage. 8

Gladsaxe Kommunes Integrationspolitik

Gladsaxe Kommunes Integrationspolitik gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes Integrationspolitik Januar 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet

Læs mere

gladsaxe.dk Integrationspolitik

gladsaxe.dk Integrationspolitik gladsaxe.dk Integrationspolitik 2017 1 retning Forord I 2006 besluttede det daværende byråd, at Gladsaxe Kommune for første gang skulle have en egentlig integrationspolitik. Resultatet blev en politik,

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Integrationspolitik Furesø Kommune

Integrationspolitik Furesø Kommune uresø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune August 2014 [1] INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN - FX BORGMESTERENS FORORD... 3 1. FORORD... 4 3. VÆRDIGRUNDLAG... 5 Indsatser for Børn og Unge... 6 Målsætning...

Læs mere

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for

Læs mere

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Indhold 1) Ramme for integrationspolitikken, herunder målgruppe for integrationspolitikken 2) Horsens Kommunes

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 2 ALLE KAN BIDRAGE

Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 2 ALLE KAN BIDRAGE ALLE KAN BIDRAGE Indledning De fleste flygtninge, indvandrere og efterkommere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer sig godt i folkeskole, sprogskole og på job. Nogle oplever dog sproglige,

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Integrationspolitik 2014-2017. Furesø Kommune. Oktober 2014

Integrationspolitik 2014-2017. Furesø Kommune. Oktober 2014 Integrationspolitik 2014-2017 Furesø Kommune Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. INDLEDNING... 4 2. VISION... 5 3. VÆRDIGRUNDLAG... 6 4. FOKUSOMRÅDER, MÅLSÆTNINGER & ØNSKET EFFEKT... 6 Indsatser

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Visionen for strategien er, at den skal:

Visionen for strategien er, at den skal: Indledning Mange flygtninge og indvandrere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer sig godt i folkeskole, sprogskole og på job. Nogle oplever dog sproglige, kulturelle og/eller vidensmæssige

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier.

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier. REDEGØRELSE Dato: 18. august 2008 Kontor: ØA J.nr.: 2007/1042-23 Sagsbeh.: LMA Fil-navn: 18-redegørelse 180808 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i forbindelse med Rigsrevisionens beretning

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen 2. marts 2005 Kære borgmester og kommunaldirektør Næsten alle kommuner arbejder med at formulere indsatsområder, målsætninger og politikker på integrationsområdet, ikke mindst

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Integrationspolitik for Morsø Kommune

Integrationspolitik for Morsø Kommune S u n d h e d / I n t e g r a t i o n Integrationspolitik for Morsø Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 1.1 Integrationspolitikkens målsætninger side 3 1.2. Integrationspolitikkens indsatsområder

Læs mere

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier VISION OG STRATEGI For modtagelse af nye flygtninge og deres familier MODTAGELSESPERIODEN INTEGRATIONS- INDSATSEN TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE CIVILSAMFUNDET OG FÆLLESSKABER 2 VISION & STRATEGI FORMÅL Vi anser

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

Enhedslistens ændringsforslag til udkast til Københavns Kommunes Integrationspolitik.

Enhedslistens ændringsforslag til udkast til Københavns Kommunes Integrationspolitik. 27. marts 2006 Enhedslistens ændringsforslag til udkast til Københavns Kommunes Integrationspolitik. AT en vision for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets dialogpolitik og for Integrationsrådets rolle

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Layout:

Læs mere

Norddjurs Kommune Integrationspolitik

Norddjurs Kommune Integrationspolitik Norddjurs Kommune Integrationspolitik Indledning Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes holdninger og værdier i indsatsen for flygtninge og indvandrere. Integrationspolitikken opstiller

Læs mere

Handleplan 2007 2011 for pædagogiske og undervisningsmæssige aktiviteter for tosprogede børn i Høje-Taastrup Kommune i daginstitution og skole.

Handleplan 2007 2011 for pædagogiske og undervisningsmæssige aktiviteter for tosprogede børn i Høje-Taastrup Kommune i daginstitution og skole. FORORD Handleplan 2007 2011 for pædagogiske og undervisningsmæssige aktiviteter for tosprogede børn i Høje-Taastrup Kommune i daginstitution og skole. Med udgangen af skoleåret 05/06 udløber nuværende

Læs mere

Notat. Indikatorer på effektmålene i Integrationspolitik 2015-2018

Notat. Indikatorer på effektmålene i Integrationspolitik 2015-2018 Notat 28. oktober 2015 Sagsbeh.:FRGI02 J.nr.: 15.40.00-P22-1-15 Plan og Projektstab Indikatorer på effektmålene i Integrationspolitik 2015-2018 Integrationspolitikkens ambitioner er, at alle borgere har

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 Sammenhæng på børne- og ungeområdet Forord Indledning I Gladsaxe Kommune mener vi, at alle børn og unge er værdifulde individer

Læs mere

Værdier og normer -blandt udlændinge og danskere TÆNKETANKEN OM UDFORDRINGER FOR INTEGRATIONSINDSATSEN I DANMARK

Værdier og normer -blandt udlændinge og danskere TÆNKETANKEN OM UDFORDRINGER FOR INTEGRATIONSINDSATSEN I DANMARK Værdier og normer -blandt udlændinge og danskere TÆNKETANKEN OM UDFORDRINGER FOR INTEGRATIONSINDSATSEN I DANMARK MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MARTS 2007 Værdier og normer blandt

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Fremtidens folkeskole Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Skal Danmark opretholde velfærden i fremtiden, så skal

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik Odense Kommunes Integrationspolitik Integrationspolitikken i Odense Kommune Den nye integrationspolitik adskiller sig fra den hidtidige indsats blandt andet ved at: Visionen fremhæver mangfoldigheden i

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Tlf: 48 10 01 00 E-mail: kommunen@alleroed.dk Telefax: 48 14 02 08 Sagsbeh. mies Lok.nr. 178 Dato: 10. november 2009 NOTAT Allerød Integrationspolitik

Læs mere

Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Dato 04-11-05 Integrationskontoret beb/ Holbergsgade 6 1057 København K

Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Dato 04-11-05 Integrationskontoret beb/ Holbergsgade 6 1057 København K Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Dato 04-11-05 Integrationskontoret Ref. beb/ Holbergsgade 6 1057 København K Høring: forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER

MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL MANGFOLDIGHED OG LIGESTILLING Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde Mål 1: Arbejde Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde I 2012 var der et gab på 27 procentpoint i beskæftigelse for de 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

Læs mere

Borgerintegration. Resume

Borgerintegration. Resume Borgerintegration Oplæg til en ny integrationspolitik i Københavns Kommune, der styrker etniske minoriteters VILJE, EVNE og MULIGHED for at være ligeværdige, demokratiske borgere. Integration betragtes

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Marts 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Overordnet politik Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes

Læs mere

SELVEVALUERING 2014. Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag.

SELVEVALUERING 2014. Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag. SELVEVALUERING 2014 Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag. Vi har i 2014 valgt at beskæftige os med emnet INKLUSION, idet der fra

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

RET TIL AT VÆRE DEN, DU ER

RET TIL AT VÆRE DEN, DU ER SFs LGBT-POLITIK Juli 2011 Side 1 SF ønsker et mangfoldigt samfund, hvor mennesker har størst mulig frihed til at udfolde sig. Det gælder også individets mulighed for at udvikle sin seksuelle identitet

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Lyngby-Taarbaek Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Lyngby-Taarbaek Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Lyngby-Taarbaek Kommune Vores gode

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN

INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN Dette materiale er udarbejdet til skolebestyrelsen på grundskoler. Skolebestyrelsen har en vigtig opgave i sammen med skolens ansatte at medvirke til, at skolens miljø

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Byrådet vedtog i maj 2008 Integrationspolitikken for Skanderborg Kommune. Overordnet fremgår følgende Politiske visioner og udviklingsmål:

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr.

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 2 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik Sagsnr. 2011-39890

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

God Integration i Horsens Kommune

God Integration i Horsens Kommune God Integration i Horsens Kommune VOKSEN OG SUNDHED Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Overordnede visioner og værdier på integrationsområdet... 4 2 Overordnede mål på integrationsområdet... 5 3 Integrationsområderne...

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Integrationsindsatsen i Vejle Kommune. - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv

Integrationsindsatsen i Vejle Kommune. - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv Integrationsindsatsen i Vejle Kommune - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv 1 Vejle Kommune tænker helhedsorienteret I Vejle Kommune har vi det udgangspunkt, at job er vækst for alle.

Læs mere

Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune

Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune Forslaget til Ungdomspolitik for Rudersdal Kommune tager udgangspunkt i de Kulturpolitiske værdier for Rudersdal Kommune: Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Bornholms Regionskommune 2011 Indledning Sammenhængende børnepolitik Er godkendt af kommunalbestyrelsen d. 23. nov. 2006 Efterfølgende revideret og politisk godkendt i maj 2011.

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Esbjerg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune Lemvig kommune Handicap & Psykiatripolitik Side 1 af 14 sider Indholdsfortegnelse Indledning....3 Målgruppe....4 Formål...5 Værdier.5 Indsatsområder.6 Hvordan føres politikken ud i livet..6 Indsatsområder

Læs mere

Etniske minoriteters sundhed

Etniske minoriteters sundhed s sundhed - En kvantitativ undersøgelse af sammenhængen mellem integration og sundhed blandt etniske minoriteter i Danmark Baggrund Sundhedsprofilen s sundhed Forskel i sundhed mellem etniske minoriteter

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Integrationspolitik 2015-2019

Integrationspolitik 2015-2019 Integrationspolitik 2015-2019 Forord I Greve Kommune skal alle borgere have lige muligheder for at deltage i og bidrage til samfundet. Uanset etnisk baggrund. Det er udgangspunktet for denne integrationspolitik,

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Udfordringer og perspektiver i arbejdet med to-sprogede elever - en skoleleders refleksioner

Udfordringer og perspektiver i arbejdet med to-sprogede elever - en skoleleders refleksioner 1 Skolelederen René Arnold Knudsen Skoleledelse i 15 år Skoleledelse under forandring Uddannelse Engagement (DRK, DFH, EVA ) 2 Herningvej Skole - fakta Elev og forældre: socio-økonomiske forhold Organisering

Læs mere

gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1

gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1 gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1 Forord I Gladsaxe Komwr vi tradition for at være på forkant med udviklingen ikke mindst på handicapområdet. Vi etablerede således bruger- og

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune November 2009 Holbæk Byråd har på møde d. 25. november 2009 vedtaget til Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. Strategien har været fremlægget

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere