KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng af lovplgtge kaptalkrav for en række aktvkategorer, som besddes af forskrngs- og genforskrngsselskaber (EØS-relevant tekst) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT Solvens II 1 er de moderne tlsynsregler for forskrng og genforskrng, som vl fnde fuld anvendelse fra den 1. januar Denne forordnng ændrer gennemførelsesbestemmelserne for Solvens II, som er fastsat Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 af 10. oktober (den delegerede retsakt om Solvens II). Den delegerede retsakt om Solvens II udgør kernen det fælles regelsæt for forskrng Unonen og specfcerer parametrene standardformlen tl beregnng af solvenskaptalkravet, herunder de specfkke kalbrernger for rskofaktorer, der skal anvendes på forskellge typer forskrngsselskabers nvesternger. De aktuelle ændrnger af den delegerede retsakt om Solvens II ndfører skræddersyet behandlng af forskrngsselskabers nvesternger nfrastruktur, europæske langsgtede nvesterngsfonde (ELTIF'er) og akter, der handles gennem multlaterale handelsplatforme De præcserer og udvder desuden anvendelsesområdet for overgangsforanstaltnngen for nvesternger akter. Investerngsplanen for Europa, som blev bekendtgjort november 2014, fokuserer på at fjerne hndrnger for nvesternger, at gve synlghed og teknsk bstand tl nvesterngsprojekter og at gøre mere ntellgent brug af nye og ekssterende fnanselle ressourcer. For at nå dsse mål er planen rettet mod tre forskellge områder: 1) moblserng af nvesternger på mndst 315 ma. EUR på tre år, 2) støtte tl nvesternger realøkonomen og 3) etablerng af et nvesterngsvenlgt mljø. I overensstemmelse med målet om at skabe et nvesterngsvenlgt mljø har Kommssonen sat sg som mål at skabe en velreguleret og ntegreret kaptalmarkedsunon med alle medlemsstaterne for at maksmere fordelene ved kaptalmarkederne og de fnanselle nsttutoner, som kke er banker, for økonomen. Kaptalmarkedsunonen skal også frgøre den kaptal, der fndes forskellge steder Europa og på nuværende tdspunkt er fastfrosset, således at den kan komme tl at arbejde for økonomen. Inden for dsse rammer er det vgtgt at skre, at de tl rådghed værende mdler ledes derhen, hvor der er mest behov for dem, og at specfkke hndrnger for fnanserngen af langsgtede nvesterngsprojekter fjernes. De nsttutonelle nvesternger, som forskrngsselskaber foretager som langsgtede nvestorer, spller en afgørende rolle, ford forskrngsselskaber er store nsttutonelle nvestorer, som forvalter aktver tl en værd af ca. 10 blloner EUR. Dette ntatv vl omdrgere nogle af dsse mdler tl nvesternger nfrastruktur gennem skrng af, at de regulerngsmæssge rammer kke udgør uberettgede hndrnger for denne type nvesternger. Kommssonen har allerede gennemført en række vgtge tltag for at fjerne hndrngerne for langsgtede nvesternger nden for rammerne af Solvens II og den delegerede retsakt om Solvens II og vl tllade forskrngsselskaber at nvestere mere langsgtede aktver ved at fjerne natonale hndrnger for deres aktvporteføljes sammensætnng. Gennemførelsesbestemmelserne for Solvens II tager dog endnu kke hensyn tl vsse langsgtede nvesterngers specfkke karakter. Da målet med nvesterngsplanen er at fjerne hndrnger for nvesternger realøkonomen, var det af afgørende betydnng at gennemføre 1 2 Europa-Parlamentets og Rådets drektv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang tl og udøvelse af forskrngs- og genforskrngsvrksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af , s. 1), som ændret ved drektv 2011/89/EF, 2012/23/EU, 2013/23/EF, 2013/58/EU og 2014/51/EU. Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler tl Europa-Parlamentets og Rådets drektv 2009/138/EF om adgang tl og udøvelse af forskrngs- og genforskrngsvrksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af , s. 1). DA 2 DA

3 yderlgere arbejde for at forfne de kvanttatve krav tl nfrastrukturnvesternger for at skre, at Solvens II kke ndfører utlstrækkelge eller for strenge kaptalkrav. En mere skræddersyet behandlng af nfrastrukturprojektnvesternger Solvens IIstandardformlen blev allerede udpeget som et område, der skal prorteres, Omnbus IIdrektvet 3. På tdspunktet for vedtagelsen af de delegerede retsakter om Solvens II var der kke adgang tl nogen teknsk rådgvnng, som kunne danne grundlag for fastlæggelse af en ny nfrastrukturaktvklasse. Den Europæske Tlsynsmyndghed for Forskrngs- og Arbejdsmarkedspensonsordnnger (EIOPA) havde dog sn teknske rapport om udformnng af standardformler og kalbrerng for vsse langsgtede nvesternger gennemført en første analyse af nfrastrukturprojekters rskoprofl med lovende resultater, som kunne anvendes som grundlag for yderlgere arbejde. Der er således blevet udført et stort arbejde vedrørende rskoen forbundet med dsse nvesternger mellemtden, og Kommssonen har bedt EIOPA om teknsk rådgvnng, hvlket betyder, at arbejdet med dsse lovgvnngsmæssge ændrnger nu kan gå vdere. Nærværende forordnng vedtages kort efter vedtagelsen af EIOPA's teknske rådgvnng for at skre, at dsse ændrede regler kan være på plads så hurtgt som mulgt, navnlg betragtnng af at Solvens II-rammerne vl fnde fuld anvendelse fra den 1. januar Solvens II bør desuden på passende vs afspejle andre europæske ntatver, som har tl formål at forbedre langsgtede nvesterngsmulgheder og kaptalmarkedernes effektvtet. Rammerne bør således ajourføres efter vedtagelsen af forordnngen om europæske langsgtede nvesterngsfonde 4, som vl bdrage tl at fjerne hndrngerne for langsgtede nvesternger. På baggrund af de retsregler 5, som er blevet revderet for nylg, bør der desuden tages hensyn tl den øgede skkerhed og større betydnng af multlaterale handelsfaclteter (MHF'er) ved at gve dsse samme status som regulerede markeder. Det er også vgtgt at skre, at overgangsforanstaltnngerne Solvens II har fuld vrknng med hensyn tl at forebygge forstyrrelser af ekssterende nvesterngsstrateger og at være rettet mod en gndnngsløs ndførelse af nye kaptalregler. Dette gælder navnlg aktenvesternger, og nærværende forordnng præcserer og udvder derfor overgangsforanstaltnngens anvendelsesområde, hvad angår aktenvesternger. Nærværende forordnng ndeholder også ændrnger, som retter en række redaktonelle fejl hele den delegerede retsakt om Solvens II. 1.2 Retsgrundlag Nærværende forordnngs ndholdsmæssge ændrnger af den delegerede retsakt om Solvens II, hvad angår behandlng af nfrastrukturnvesternger, af ELTIF'er og af akter handlet gennem multlaterale handelsfaclteter, er baseret på artkel 111, stk. 1, ltra b), og c), Solvens II Betragtnng 60 Europa-Parlamentets og Rådets drektv 2015/51/EU af 16. aprl 2014 om ændrng af drektv 2003/71/EF og 2009/138/EF samt forordnng (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 for så vdt angår de beføjelser, der er tllagt den europæske tlsynsmyndghed (Den Europæske Tlsynsmyndghed for Forskrngs- og Arbejdsmarkedspensonsordnnger) og den europæske tlsynsmyndghed (Den Europæske Værdpaprtlsynsmyndghed) (EUT L 153 af , s. 1). Forordnng (EU) 2015/760 af 29. aprl 2015 om europæske langsgtede nvesterngsfonde (EUT L 123 af , s. 98). Europa-Parlamentets og Rådets forordnng (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for fnanselle nstrumenter og om ændrng af forordnng (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af , s. 84) og Europa-Parlamentets og Rådets drektv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for fnanselle nstrumenter og om ændrng af drektv 2002/92/EF og drektv 2011/61/EU (EUT L 173 af , s. 349). DA 3 DA

4 drektvet. Ændrngerne af anvendelsesområdet for overgangsforanstaltnngen for akter, er baseret på artkel 308b, stk. 13, Solvens II-drektvet. De ændrnger, der har tl formål at korrgere små redaktonelle fejl den delegerede retsakt om Solvens II, er baseret på artkel 31, stk. 4, artkel 75, stk. 2 og 3, artkel 92, stk. 1a, og artkel 111, stk. 1, ltra b), c) og m). 2. HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE Med hensyn tl ændrngerne vedrørende nfrastruktur bad Kommssonen EIOPA om teknsk rådgvnng om, hvorvdt og hvordan det vlle være passende at ændre Solvens IIstandardformlen tl beregnng af solvenskaptalkravet. EIOPA gennemførte en offentlg hørng om udkastet tl teknsk rådgvnng mellem 2. jul 2015 og 9. august 2015 og vedtog sn teknske rådgvnng den 29. september berørte parter deltog den offentlge hørng, herunder sammenslutnnger af forskrngsselskaber, mæglere på kaptalmarkederne, nvestorer, forskrngstagere og ndvduelle selskaber. Respondenterne hlste generelt set ntatvet velkommen. De understregede, at vsse detaljerede krterer kunne begrænse omfanget af tlladte nfrastrukturprojekter væsentlgt, og at kaptalkravet for oblgatoner og lån kunne reduceres yderlgere. I sn endelge teknske rådgvnng har EIOPA taget hensyn tl dsse bemærknnger, navnlg gennem ndførelse af ændrnger af lsten over krterer. For så vdt angår alle emner, som er omfattet af nærværende retsakt, blev ekspertgruppen om bankvrksomhed, betalnger og forskrng, som samler eksperter fra medlemsstaterne (med Europa-Parlamentet som observatør), hørt på møder den 5. marts 2015 og den 14. jul 2015 og skrftlgt mellem 10. august 2015 og 21. august Ændrngen vedrørende ELTIF'er blev også drøftet Europa-Parlamentet, dvs. på et møde ECON-udvalget den 26. maj Medlemmerne af Europa-Parlamentet ønskede nærværende retsakt vedtaget snarest. I forbndelse med en udvekslng af synspunkter om den delegerede retsakt om Solvens II den 11. november 2014 understregede medlemmerne af ECON-udvalget, at de gerne så, at der udføres mere arbejde vedrørende en separat aktvklasse og specfkke lavere kaptalkrav forbndelse med nvesternger nfrastrukturprojekter. Lsten over mndre redaktonelle og typografske fejl, som korrgeres ved nærværende forordnng, blev udarbejdet på grundlag af bdrag fra alle nteressenter (forskrngsndustrens sammenslutnnger, natonale tlsynsmyndgheder og EIOPA). 3. KONSEKVENSANALYSE Den ændrng, hvorved der skabes en specfk aktvklasse for nfrastrukturnvesternger, følger af en anmodnng om rådgvnng fremsat tl EIOPA, som analyserede de tl rådghed værende data og gennemførte en offentlg hørng før forelæggelsen af ovennævnte rådgvnng. Målet med denne forordnng er at fremme forskrngsselskabers nvesterng en bred vfte af skre nfrastrukturprojekter, herunder nnovatve projekter, systemer og net. Den nye nfrastrukturaktvklasse er således kke en opregnng af brancher eller ndustrer, men er defneret på grundlag af EIOPA's rådgvnng. EIOPA knytter sn rådgvnng en lste over teknske krterer tl den nye aktvklasse, som skrer, at anerkendte nvesternger har en bedre rskoprofl end andre akte- eller gældsnstrumentnvesternger. De tlsynsrelaterede kaptalkrav reduceres kun for nvesternger, som opfylder dsse krterer. De tlsynsmæssge krav forbundet med ntatvet er dermed opfyldt. DA 4 DA

5 Defntonen af den nye aktvklasse denne ændrng er overensstemmelse med EIOPA's rådgvnng og uden betydelge afvgelser Kernekrtererne for aktvklassen omfatter krav, som skrer en fornuftg forretnngsplan og nvestorernes rettgheder, og fokuserer på forudsgelge cash flow, stabltet stressstuatoner og aftalemæssge rammer, som skrer nvestorbeskyttelse. Den nye aktvklasse omfatter aktenvesternger samt forskellge nvestment grade-gældsnstrumenter og kke-ratede gældsnstrumenter. Non-nvestment grade-gældsnstrumenter er udelukket af forsgtghedshensyn. Kvalfkatonskategoren er begrænset tl nvesternger specal-purpose-enheder, som ejer, fnanserer, udvkler eller drver nfrastrukturaktver, der leverer eller støtter grundlæggende offentlge tjenester. Denne model er almndelg prakss forbndelse med nfrastrukturfnanserng, men omfatter kke erhvervslvets nvesternger nfrastrukturselskaber, som kke var omfattet af anvendelsesområdet for EIOPA's rådgvnng. Kommssonen vl vurdere, om der kan fastlægges krterer for selskabsstrukturer, som udfører de samme funktoner som nfrastrukturenheder, og hvs rskoprofl således kan retfærdggøre en tlsvarende redukton af kaptalkravene, med henblk på at udvde nfrastrukturaktvklassen tl sådanne eksponernger fremover. Kvalfcerede nfrastrukturnvesternger er defneret som et sæt af højnveaukrterer. Der gves kke en mere detaljeret vejlednng verfcerng af dsse krterer forbndelse med denne ændrng, da det prakss vl være forskrngs- og genforskrngsselskabernes ansvar at udvse rettdg omhu og skre, at dsse krterer opfyldes. Krterer, som kunne have ført tl en utlsgtet udelukkelse af skre nfrastrukturprojekter, blev ændret. Der gves en detaljeret oversgt over sådanne ændrnger nedenfor: I overensstemmelse med EIOPA's rådgvnng ndeholder nærværende forordnng krav om, at nfrastrukturprojekter, som er kvalfceret tl den nye aktvklasse, bør skabe forudsgelge cash flow, og den ndfører en detaljeret lste over de betngelser, som ndtægterne fra projektet skal opfylde for at opfylde dette krav. I EIOPA's rådgvnng begrænses de parter, som køber varer og tjenesteydelser fra nfrastrukturprojektet, dog tl regernger og nvestment grade-enheder. En række berørte parter påpegede, at denne betngelse vlle være uhensgtsmæssg tlfælde, hvor der leveres tjenesteydelser tl enheder, som let kan erstattes med andre enheder. Af denne årsag, og ford det overordnede mål er at mndske afhænggheden af eksterne kredtvurdernger, blev dette krterum udvdet tl også at omfatte de nævnte tlfælde. I EIOPA's rådgvnng kræves det, at nfrastrukturprojekter har en reservefond. En række berørte parter påpegede, at dette krav kke nødvendgvs er overensstemmelse med prakss ndustren, f.eks. tlfælde, hvor krav om reservekaptal allerede er medtaget bufferen for de anslåede omkostnnger tl et projekt. Følgelg blev dette krterum ændret for at gøre det mulgt at lade andre fnanserngsordnnger gøre det ud for reservekaptal. Hvs der kke er blevet foretaget en ekstern vurderng af et udpeget eksternt kredtvurderngsbureau 6 med henblk på en nvesterng kvalfceret nfrastruktur, fnder yderlgere krterer anvendelse for at skre, at rskoen forbundet med nvesterngen begrænses. Dsse krterer bør skre, at de ansvarlge for nfrastrukturprojektet sørger for professonel forvaltnng af projektet anlægsfasen, skrer tlstrækkelg redukton af anlægsrskoen, begrænser teknolog- og refnanserngsrsc og forbyder projektenheden at gå nd dervatpostoner 6 Som defneret artkel 13, nr. 40, drektv 2009/138/EF. DA 5 DA

6 spekulatonsøjemed. I EIOPA's rådgvnng foreslås det, at kke-ratede kvalfcerede nvesternger bør befnde sg et EØS- eller OECD-land, og at sådanne nvesternger bør være genstand for en vurderng af landets poltske og retlge rammes stabltet. En sådan vurderng blev kke anset for at være objektv eller nødvendg. I EIOPA's rådgvnng kræves det, at en kaptalnvestor, der fungerer som organserende nsttut for et nfrastrukturprojekt, skal have tlstrækkelg forvaltnngsekspertse og skre fnansel stabltet. En række berørte parter påpegede, at et sådant krterum unødgt vl begrænse omfanget af aktvklassen, f.eks. tlfælde, hvor en af kaptalnvestorerne har betydelg erfarng nden for teknolog og anlæg, mens en anden kaptalnvestor skrer den nødvendge fnanselle styrke. For at skre, at sådanne projekter kke uretmæssgt udelukkes, blev dette krterum ændret, således at en gruppe af kaptalnvestorer kan opfylde dette krterum fællesskab. Hvad angår kalbrerng af aktenvesternger kvalfceret nfrastruktur, har EIOPA foreslået et nterval på I den lave ende af dette nterval foretages der kalbrerng på grundlag af data vedrørende selskaber, der deltager PFI-projekter (PFI = prvate fnance ntatve) (f.eks. offentlgt-prvate partnerskaber), og det blev anset, at sådanne data vlle være mest relevante for aktvklassen for kvalfceret nfrastruktur, som er omfattet af krtererne. Hvad angår gældsnstrumentnvesternger, gjorde EIOPA brug af data, som vste, at nddrvelsesraten for nfrastrukturnvesternger er betydelgt højere end for andre af erhvervslvets nvesternger. På grundlag af denne dokumentaton tlrådede EIOPA en kalbrerng for den kredtrskorelaterede del af nfrastrukturgælden. EIOPA har også analyseret den lkvdtetsrelaterede del af kredtspændet og fundet dokumentaton for en lavere kredtrsko, hvs en nfrastrukturnvesterng beholdes ndtl udløb. Den kalbrerng af gældsnstrumentnvesternger nfrastruktur, som vedtages med nærværende retsakt, er baseret på en metode, der kombnerer de to tlgange, som EIOPA har udvklet. Hvad angår rskostyrng, tager EIOPA udgangspunkt velkendte krav Solvens II, men tlføjer en række bestemmelser om rettdg omhu og resultatovervågnng, som er specfkke for nfrastrukturaktver. Denne tlgang forekommer at være hensgtsmæssg på baggrund af det overordnede formål med dsse ændrnger og afspejles nærværende forordnng. Hvad angår ndplacerngen af europæske langsgtede nvesterngsfonde (ELTIF'er) som type 1-akter, kan konsekvensanalyserapporten for Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 anses for at dække ændrngen vedrørende ELTIF'er nærværende forordnng. I rapporten drøftes specfkt behandlngen af forskrngsselskabers nvesternger europæske venturekaptalfonde, europæske socale værksætterfonde og europæske langsgtede nvesterngsfonde (selv om udkastet tl en forordnng 7 om fastlæggelse af en ramme for sdstnævnte endnu kke var blevet vedtaget på daværende tdspunkt). Ændrngen, som skal præcsere anvendelsen af foranstaltnngen vedrørende gradvs ndførelse af Solvens II-krav for akter købt før den 1. januar 2016, for så vdt angår akter forvaltede fonde, udgør en reakton på bemærknnger fra de berørte parter om, at der var behov for en præcserng af overgangsforanstaltnngens anvendelse tlfælde, hvor fonden kke kan være gennemsgtg. Der var behov for præcserng af anvendelsen god td før udgangen af Udvdelsen af overgangsforanstaltnngen, således at den også dækker type 2-akter, er en foranstaltnng, som vl forhndre et forstyrrende udsalg af unoterede akter umddelbart før anvendelsen af Solvens II den 1. januar Forordnng (EU) 2015/760 af 29. aprl 2015 om europæske langsgtede nvesterngsfonde. DA 6 DA

7 Ændrngen vedrørende MHF'er udgør en smpel tlpasnng af Solvens II tl europæsk lovgvnng, som er blevet vedtaget for nylg (drektv 2014/65/EU og forordnng (EU) nr. 600/2014), og der er således kke behov for nogen konsekvensanalyse. For at skre, at standardformlen fortsætter med at opfylde kravene artkel 101, stk. 2 og 3, drektv 2009/138/EF, vl Kommssonen revdere de metoder, antagelser og standardparametre, der anvendes tl beregnng af solvenskaptalkravet ved hjælp af standardformlen delegeret forordnng (EU) 2015/35, herunder de ændrnger, der ndføres ved nærværende forordnng Analyse af omkostnnger og fordele Omkostnngerne og fordelene ved fastlæggelse af mere detaljerede aktvklasser, f.eks. nfrastruktur og ELTIF'er, blev analyseret konsekvensanalyserapporten for Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35. Omkostnngerne forbundet med de valg, som Kommssonen har foretaget, er beskrevet rapporten og er alt væsentlgt forbundet med ndberetnngs- og gennemsgtghedskrav. Nærværende forordnng har ngen vrknnger for nævnte område. På den anden sde opnås der fordele for både forskrngsselskaber (kaptalkrav med større rskofølsomhed fører tl en mere drekte og umddelbar rskostyrng og bedre evne tl at foretage nvesternger med et mere stablt afkast) og samfundet som helhed (større nvesternger vækstfremmende sektorer, navnlg nfrastruktur og SMV'er). Dsse fordele anses for at mere end opveje omkostnngerne. Der er ngen konsekvenser for EU-budgettet. 3.2 Proportonaltet I overensstemmelse med prncppet artkel 29, stk. 4, Solvens II-drektvet tages der behørgt hensyn tl behovet for proportonaltet hele Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35, som fastlægger utallge forenklnger af kravene tl kvanttatve beregnnger, hvor dette er berettget af rscenes art, omfang og komplekstet. Dette afspejles også de specfkke ændrnger vedrørende ELTIF'er og overgangsforanstaltnngen for akter, som ndføres ved nærværende forordnng. I prncppet er forskrngsselskabers nvesternger, som besddes gennem en fond, omfattet af en gennemsgtghedsmetode, som ndebærer, at der beregnes kaptalkrav for hvert underlggende aktv fonden, som om nvestoren besad dem drekte. Hvs der kke kan anvendes en sådan gennemsgtghedsmetode, blver eksponernger mod fonde genstand for en strengere behandlng (type 2-akter). Af hensyn tl proportonalteten og effektvteten af den reducerede rskofaktor, der gælder for ELTIF'er, bestemmer nærværende forordnng, at forskrngsselskaber beholder fordelen ved behandlngen af type 1-akter, selv om en gven ELTIF kke er gennemsgtg. Nærværende forordnng fastsætter lgeledes en løsnng, hvor overgangsforanstaltnngen anvendes på aktekaptalkravet, hvs akterne besddes gennem en fond, og det vlle for omkostnngsfuldt at spore den pågældende købsdato. Bestemmelserne om den nye nfrastrukturaktvklasse ndebærer en specfk lavere beregnng, der er præcst rettet mod at tage hensyn tl dsse eksponerngers art, omfang og komplekstet og således tager hensyn tl proportonaltetsprncppet. 8 Betragtnng 150 den delegerede retsakt om Solvens II. DA 7 DA

8 Ændrngen vedrørende multlaterale handelsplatforme øger kke rammernes komplekstet, da den blot ndebærer, at dsse eksponernger flyttes tl en anden allerede ekssterende aktvklasse Solvens II-standardformlen. 3.3 Nærhedsprncppet Formålet med denne delegerede forordnng er at ndføre en ny aktvklasse, der er skræddersyet tl nvesterngsprojekter, med henblk på at fremme og tlskynde forskrngsselskaber tl at nvestere sådanne aktver. Medlemsstaterne kan kke alene træffe sådanne foranstaltnnger for yderlgere at tlskynde forskrngsselskaberne tl at nvestere nfrastrukturprojekter, da beregnngen og parametrene henhold tl solvenskaptalkravet er blevet fuldt harmonseret gennem Solvens II-drektvet og den dertl knyttede delegerede retsakt. Nærværende forordnng supplerer dsse rammer, samtdg med at proportonaltetsprncppet overholdes som nævnt ovenfor, og den er derfor overensstemmelse med nærhedsprncppet. 4. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT 4.1 Artkel Ændrnger vedrørende behandlngen af kvalfcerede nfrastrukturnvesternger Nærværende forordnng ndfører begrebet "kvalfcerede nfrastrukturnvesternger", som nyder godt af en specfk behandlng. En generel defnton af nfrastrukturprojektenheder ndføres for første gang artkel 1 Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 med fokus på specal purpose-enheder, som nvesterer fysske strukturer eller faclteter, systemer og net, der leverer eller støtter grundlæggende offentlge tjenester. En ny artkel 164a ndsættes for at specfcere kendetegnene ved "kvalfcerede nfrastrukturnvesternger". Lsten over kvalfkatonskrterer skal skre, at skre projekter er kvalfceret, uden at være unødvendgt restrktv. Nærværende forordnng ndfører en særlg behandlng af "kvalfcerede nfrastrukturnvesternger" form af akter forbndelse med solvenskaptalkravet. Artkel 168 ændres med henblk på at fastsætte et separat kaptalkrav for kvalfcerede nfrastrukturakter som supplement tl kaptalkravet for type 2-akter. Artkel 169 ændres for at fastsætte kalbrerngen tl et fald på 30 af kvalfcerede nfrastrukturnvesterngers værd. Nærværende forordnng ndfører også en særlg behandlng af "kvalfcerede nfrastrukturnvesternger" form af oblgatoner eller lån forbndelse med solvenskaptalkravet. Artkel 180 Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 ændres for at gve dsse nvesternger en specfk kalbrerng alt afhænggt af kredtvurderngen af nfrastrukturprojektet. Investernger oblgatoner eller lån et nfrastrukturprojekt med en kredtkvaltet, der er lavere end trn 3, er kke omfattet af denne tlpassede kalbrerng, og en rskofaktor svarende tl kredtkvaltetstrn 3 bør anvendes, hvs et eksternt kredtvurderngsbureau kke har foretaget en kredtvurderng. Aktekaptalkravet fastsættes det nterval, der fastlægges ved en analyse baseret på prserne på en kurv af relevante noterede akter. De rskofaktorer, som fnder anvendelse på oblgatoner og lån, hdrører fra to tlpasnnger, som fremgår af EIOPA's rådgvnng, og som for det første tager hensyn tl, at nfrastrukturgæld er kendetegnet ved høje nddrvelsesrater, og for det andet, at der er større sandsynlghed for, at den beholdes tl udløb, end der er for andre nvesternger. DA 8 DA

9 Nærværende forordnng kombnerer den skræddersyede kalbrerng med bestemmelser vedrørende selskabets forvaltnng af den specfkke rsko. I henhold tl den nye artkel 261a kræves der passende rettdg omhu, før der foretages en kvalfceret nfrastrukturnvesterng, og regelmæssg gennemførelse af stresstest og en aktv- og passvforvaltnngspoltk, som skrer, at selskabet vedblver med at være stand tl at bevare nvesterngen ndtl udløb Ændrnger vedrørende behandlngen af nvesternger ELTIF'er I medfør af nærværende forordnng udvdes de gældende bestemmelser vedrørende specfk behandlng af europæske venturekaptalfonde og europæske socale værksætterfonde artkel 168, stk. 6, ltra a), og b), Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 tl også at omfatte europæske langsgtede nvesterngsfonde. Med henblk herpå tlføjes der en bestemmelse artkel 168, stk. 6, der ndebærer, at akter, der besddes gennem ELTIF'er (eller andele eller kaptalandele ELTIF'er, hvor gennemsgtghedsmetoden kke kan anvendes), betragtes som type 1-akter, som tldeles en lavere rskofaktor standardformlen for solvenskaptalkravet. Dette valg støttes af analysen af den hstorske udvklng resultaterne for et prvat aktendeks (LPX NAV50), som blev foretaget med henblk på konsekvensanalysen. Dette benchmark er relevant, ford de fleste akter, der besddes gennem europæske venturekaptalfonde, europæske socale værksætterfonde og europæske langsgtede nvesterngsfonde, sandsynlgvs vl være unoterede. På grundlag af dette ndeks er value at rsk med et konfdensnveau på 99,5 set over et år tæt på 39. Dette retfærdggør behandlng af akter, der besddes gennem dsse fonde, som type 1-akter Ændrnger vedrørende behandlngen af akter, som handles gennem multlaterale handelsfaclteter Nærværende forordnng tager hensyn tl krafttrædelsen af drektv 2014/65/EU og forordnng (EU) nr. 600/2014, som skrede anvendelse af de samme regler på henholdsvs multlaterale handelsfaclteter og regulerede markeder. Artkel 168 Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 ændres derfor for at gve akter, som handles gennem multlaterale handelsfaclteter, samme behandlng som akter, der handles på regulerede markeder, for så vdt angår solvenskaptalkravet Ændrnger vedrørende anvendelsesområdet for overgangsforanstaltnngen for akter Nærværende forordnng ændrer Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 med henblk på at forhndre pludselge eller omfangsrge porteføljeomlægnnger på akteområdet, før Solvens II træder kraft. Artkel 173 ændres med henblk på at udvde den gradvse ndførelse over syv år af solvenskaptalkravet for akter købt før den 1. januar 2016 tl også at omfatte type 2-akter. For at skre, at akter, der besddes nsttutter for kollektve nvesternger, eller nvesternger pakket som fonde behandles på samme måde som akter, der besddes drekte, hvad angår denne overgangsforanstaltnng, ændres artkel 173 også for at ndføre en forenklet metode tlfælde, hvor det på grund af offentlggørelsesregler eller out-of-cost-overvejelser, vlle være umulgt for fondsforvalteren at spore akternes købsdato. I så fald kan selskabet hvert år foretage et skøn over den andel af akterne, som blev købt før den 1. januar 2016, og anvende overgangsforanstaltnngen på denne del af fonden Ændrng af små redaktonelle fejl Denne artkel medfører også ændrnger af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35, som har tl formål at korrgere små redaktonelle fejl. I det følgende ses de vgtgste rettelser, der ndføres for at undgå fejlfortolknng af teksten: DA 9 DA

10 Præcserng af konsekvenserne, hvad angår værdansættelsesmetoder, når et tlknyttet selskab udelukkes fra koncerntlsynet, alle tlfælde, hvor den koncerntlsynsførende kan træffe afgørelse om en sådan udelukkelse (jf. artkel 1, stk. 2). Når Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 henvser tl konsolderngsmetoden drektv 2002/87/EF, bør dette, for så vdt angår strategsk deltagelse fnanserngs- og kredtnsttutter, kke forstås, som om det kræves, at koncernen også er et fnanselt konglomerat underkastet supplerende tlsyn overensstemmelse med nævnte drektv (jf. artkel 1, stk. 3). Hvad angår aggregerede statstske data, skabes der overensstemmelse mellem rapporterngsfrsterne, og derfor skal offentlggørelser før den 31. december 2020 omfatte data for alle foregående år fra den 1. januar Artkel 316, stk. 2, delegeret forordnng (EU) 2015/35 bør derfor ændres (jf. artkel 1, stk. 12). 4.2 Artkel 2: Rettelse af typografske fejl Nærværende forordnng retter også en række typografske fejl den delegerede retsakt om Solvens II. DA 10 DA

11 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng af lovplgtge kaptalkrav for en række aktvkategorer, som besddes af forskrngs- og genforskrngsselskaber (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvsnng tl traktaten om Den Europæske Unons funktonsmåde, under henvsnng tl Europa-Parlamentets og Rådets drektv 2009/138/EF om adgang tl og udøvelse af forskrngs- og genforskrngsvrksomhed 9, særlg artkel 31, stk. 4, artkel 75, stk. 2 og 3, artkel 92, stk. 1a, artkel 111, stk. 1, ltra b), c), og m), og artkel 308b, stk. 13, og ud fra følgende betragtnnger: (1) Investerngsplanen for Europa, som blev vedtaget af Kommssonen november 2014, fokuserer på at fjerne hndrnger for nvesternger, at gve synlghed og teknsk bstand tl nvesterngsprojekter og at gøre mere ntellgent brug af nye og ekssterende fnanselle ressourcer. Som en del af denne plan tager etablerngen af Den Europæske Fond for Strategske Investernger (EFSI) medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordnng (EU) 2015/ sgte på at afhjælpe det aktuelle nvesterngsunderskud EU ved at rejse prvate mdler tl strategske nvesternger, som markedet kke kan fnansere på egen hånd. Fonden vl yde støtte tl strategske nvesternger nfrastruktur samt rskofnanserng tl små vrksomheder. Samtdg vl arbejdet vedrørende etablerng af en kaptalmarkedsunon styrke den fnanselle ntegraton og bdrage tl at øge væksten og konkurrenceevnen EU. (2) For at bdrage tl dsse mål samt Unonens målsætnng om langsgtet bæredygtg vækst bør nvesternger foretaget af forskrngsselskaber, som er store nsttutonelle nvestorer, nfrastruktur eller gennem EFSI fremmes. For at lette sådanne nvesternger bør der fastlægges en ny aktvklasse for nfrastrukturnvesternger nden for de rammer, som fastlægges ved drektv 2009/138/EF. Parallel ndførelse af et ntatv af denne type og EFSI bør øge de samlede vrknnger for vækst og arbejdspladser Unonen. (3) Kommssonen anmodede om og modtog teknsk rådgvnng fra Den Europæske Tlsynsmyndghed for Forskrngs- og Arbejdsmarkedspensonsordnnger vedrørende krtererne og kalbrerng af den nye aktvklasse for nfrastrukturnvesternger. (4) I overensstemmelse med målet for nvesterngsplanen for Europa om at støtte nvesternger, der bdrager tl at styrke Europas nfrastruktur, med særlg fokus på 9 10 EUT L 335 af , s. 1. Europa-Parlamentets og Rådets forordnng (EU) 2015/1017 af 25. jun 2015 om Den Europæske Fond for Strategske Investernger, Det Europæske Centrum for Investerngsrådgvnng og Den Europæske Portal for Investerngsprojekter og om ændrng af forordnng (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 Den Europæske Fond for Strategske Investernger (EUT L 169 af , s. 1). DA 11 DA

12 etablerng af et mere ndbyrdes sammenhængende ndre marked, bør den nye nfrastrukturaktvklasse kke være begrænset tl specfkke sektorer eller fysske strukturer, men omfatte alle systemer og net, som leverer eller støtter grundlæggende offentlge tjenester. (5) For at skre, at nfrastrukturaktvklassen er effektvt afgrænset tl nfrastrukturnvesternger, bør kvalfcerede nfrastrukturaktver være ejet, fnanseret, udvklet eller drevet af en nfrastrukturenhed, som kke udfører andre funktoner. (6) Den nye nfrastrukturaktvklasse bør være omfattet af krterer, som skrer, at nfrastrukturnvesterngerne udvser en sund rskoprofl, hvad angår deres modstandsdygtghed over for stress, cash flowenes forudsgelghed og beskyttelse nden for de kontraktuelle rammer. Hvs det kan dokumenteres, at nfrastrukturnvesterngerne udvser en bedre rskoprofl end andre af erhvervslvets nvesternger, bør kaptalkravene delmodulet for kredtspændsrsc og aktersc standardformlen reduceres. (7) Infrastrukturprojektenheden bør sørge for kontraktuelle rammer, som skrer nvestorerne en høj grad af beskyttelse, herunder bestemmelser, der beskytter mod tab forbndelse med afslutnng af projektet, som kunne udløses af en købsaftales ophør, for den part, som har ndgået aftale om køb af varer og tjenesteydelser. Der bør fndes fnanserngsordnnger, som er tlstrækkelge tl at dække kravene om reservekaptal og drftskaptal. (8) For at reducere rskoen for långvere bør der etableres en tlstrækkelg grad af kontrol over nfrastrukturprojektenheden, herunder skkerhed aktver og akter samt begrænsnng af anvendelsen af cash flow og aktvteter. (9) Hvs kalbrerngen for nvesternger oblgatoner og lån reduceres på grundlag af den antagelse, at de fleste nfrastrukturnvesternger bevares ndtl udløb, bør forskrngseller genforskrngsselskabet være stand tl at påvse, at den kan gøre det. (10) For at tlskynde tl nfrastrukturnvesternger med høje nddrvelsesrater bør den nye aktvklasse være begrænset tl nvestment grade-gældsnstrumenter, og prvlegeret gæld bør kun være omfattet, hvs der kke er foretaget en ekstern vurderng. For at skre overensstemmelse med de rammer for akter, der er fastlagt ved drektv 2009/138/EF, bør medtagelse af nfrastrukturaktver denne nye aktvklasse kke desto mndre kke afhænge af, hvorvdt der er foretaget en ekstern vurderng af nfrastrukturenheden. (11) Hvs der kke er blevet foretaget en ekstern vurderng af et udpeget eksternt kredtvurderngsbureau med henblk på en nvesterng kvalfceret nfrastruktur, bør yderlgere krterer fnde anvendelse for at skre, at rskoen forbundet med nvesterngen begrænses. Dsse krterer bør skre professonel forvaltnng af projektet anlægsfasen, skre tlstrækkelg redukton af anlægsrskoen, begrænse drfts- og refnanserngsrsc og forhndre projektets anvendelse forbndelse med dervatpostoner spekulatonsøjemed. (12) Hvs der kke er blevet foretaget en ekstern vurderng af et udpeget eksternt kredtvurderngsbureau med henblk på en nvesterng kvalfceret nfrastruktur, bør det skres, at nfrastrukturprojektet gennemføres et stablt poltsk mljø. (13) Projekter baseret på nnovatv teknolog eller nnovatvt desgn bør være kvalfcerede tl at være omfattet af den nye aktvklasse for at skre, at EU fortsat kan sgte efter at være med helt fremme den teknologske udvklng. For at skre, at projekter baseret på nnovaton er skre, bør forskrngsselskaber udvse rettdg omhu med henblk på at DA 12 DA

13 kontrollere, at teknologen afprøves. Dette kan omfatte afprøvnng af prototyper, plotafprøvnnger og andre former for afprøvnng for at påvse, at projektets teknolog og desgn er gennemprøvet. (14) Det fremgår af EIOPA's teknske rådgvnng, at kombnatonen af dsse krterer overordnet set skrer, at der etableres et tlsynsmæssgt sundt system, da de nfrastrukturaktver, der nyder godt af en redukton af kaptalkravene er skrere og mndre volatle end sammenlgnelge nvesternger foretaget af erhvervslvet. (15) EIOPA har analyseret data om nfrastrukturaktendeks, noterede nfrastrukturakter og PFI-selskaber. Det blev konkluderet, at et nterval på for stress forbndelse med nfrastruktur var tlrådelgt. I overensstemmelse med målsætnngen for nvesterngsplanen for Europa om at fremme nvesternger realøkonomen vælges der en kalbrerng på 30 for den nye nfrastrukturaktvklasse, da denne kalbrerng gver de mest effektve nctamenter tl at nvestere nfrastruktur. (16) I overensstemmelse med EIOPA's rådgvnng bør den symmetrske justerng af aktekaptalkravet anvendes på stressfaktoren for nfrastrukturakter på baggrund af en pro-rata-beregnng. (17) Reduktonen af kaptalkravene delmodulet for kredtspændsrsc bør tage hensyn tl, at der forelgger dokumentaton for, at nfrastrukturnvesternger udvser bedre nddrvelsesrater end erhvervsoblgatoner og er mndre følsomme over for bredere økonomske faktorer. For den nye aktvklasse bør stress over for kredtspændrscenes kredtkomponent følgelg reduceres overensstemmelse med den kalbrerng, som EIOPA foreslår. For at tage hensyn tl kvalfkatonskrteret om, at nfrastrukturnvesterngen kan bevares ndtl udløb, bør stress over for kredtspændrscenes lkvdtetskomponent også reduceres. (18) Hvs stressfaktoren for kredtspændets lkvdtetskomponent reduceres for kvalfcerede nfrastrukturnvesternger, bør denne redukton også anvendes på aktver matchtlpasnngsporteføljen, det dobbelttællng af den reducerede lkvdtetsrsko dog skal undgås. Derfor bør den stressfaktor for kredtspændet, som fnder anvendelse på de kvalfcerede nfrastrukturaktver matchtlpasnngsporteføljen, enten være den reducerede stressfaktor, som fnder anvendelse på matchtlpasnngsaktver, eller stressfaktoren for kredtspændet for kvalfcerede nfrastrukturaktver, alt efter hvad der er lavest. (19) En mere hensgtsmæssg behandlng af forskrngs- og genforskrngsselskabers nvesternger fonde som omhandlet Europa-Parlamentets og Rådets forordnng (EU) 2015/ bør skres overensstemmelse med behandlngen af nvesternger europæske venturekaptalfonde og europæske socale værksætterfonde, som allerede er fastsat artkel 168 Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/ (20) I de senere år er fnanselle nstrumenter stgende omfang blevet handlet på multlaterale handelsfaclteter (MHF'er). Europa-Parlamentets og Rådets drektv Europa-Parlamentets og Rådets drektv (EU) 2015/760 af 29. aprl 2015 om europæske langsgtede nvesterngsfonde (EUT L 123 af , s. 98). Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler tl Europa-Parlamentets og Rådets drektv 2009/138/EF om adgang tl og udøvelse af forskrngs- og genforskrngsvrksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af , s. 1). DA 13 DA

14 2014/65/EU 13 skrer, at MHF'er er underkastet de samme krav som regulerede markeder, hvad angår de personer, der kan accepteres som medlemmer eller deltagere. Europa-Parlamentets og Rådets forordnng (EU) nr. 600/ pålægger også MHF'er og regulerede markeder de samme gennemsgtghedskrav. For at tage hensyn tl MHF'ers øgede betydnng og konvergens mellem de regler, der fnder anvendelse på henholdsvs MHF'er og regulerede markeder, bør eksponernger, der handles på en MHF, betragtes som type 1-akter delmodulet for aktersc. (21) Europa-Parlamentets og Rådets drektv 2014/51/EU 15 ndførte en overgangsforanstaltnng, som fnder anvendelse på aktenvesternger foretaget før den 1. januar For at undgå at gve nctamenter tl en betydelg afvklng af nvesternger unoterede akter, før de rammer, som fastsættes ved drektv 2009/138/EF, træder kraft, bør overgangsforanstaltnngens anvendelsesområde kke begrænses tl noterede akter. (22) For at mulggøre en forholdsmæssg behandlng af akter, som besddes nsttutter for kollektve nvesternger, eller nvesternger pakket som fonde, hvor gennemsgtghedsmetoden kke kan anvendes, præcserer nærværende forordnng endvdere, at den artkel 308b, stk. 13, drektv 2009/138/EF omhandlede overgangsforanstaltnng fnder anvendelse på den del af akterne, der besddes nsttutter for kollektve nvesternger, eller nvesternger pakket som fonde overensstemmelse med den tlstræbte allokerng af det underlggende aktv, forudsat at selskabet har mulghed for at foretage en sådan tlstræbt allokerng. Dette gver selskaberne mulghed for at foretage et skøn over den andel af akterne, som fondsforvalteren har købt før den 1. januar 2016, hvs det er umulgt at spore dsse køb på grund af begrænsnnger som følge af offentlggørelsesregler, eller ford det er urmelgt omkostnngsfuldt. Derefter skal andelen af akter, som er omfattet af overgangsforanstaltnngen, reduceres hvert år proportonelt med aktvernes omsætnngshastghed nsttuttet for kollektve nvesternger eller nden for rammerne af de nvesternger, der er pakket som fonde. (23) Der forekommer delegeret forordnng (EU) 2015/35 en række små redaktonelle fejl, som bør rettes. (24) Navnlg fastlægger delegeret forordnng (EU) 2015/35 værdansættelsesmetoden for besddelser tlknyttede selskaber, som er udelukket fra koncerntlsynet, eller trækkes fra det kaptalgrundlag, der kan ndgå koncernsolvensen. Konsekvenserne, hvad angår værdansættelse af besddelser tlknyttede selskaber, bør være de samme uanset grunden tl, at et gvet tlknyttet selskab er udelukket fra koncerntlsynet, og følgelg bør alle tlfælde, hvor et tlknyttet selskab kan være udelukket fra koncerntlsynet, dækkes. Artkel 13 bør derfor ændres Europa-Parlamentets og Rådets drektv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for fnanselle nstrumenter og om ændrng af drektv 2002/92/EF og drektv 2011/61/EU (EUT L 173 af , s. 349). Europa-Parlamentets og Rådets forordnng (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for fnanselle nstrumenter og om ændrng af forordnng (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af , p. 84). Europa-Parlamentets og Rådets drektv 2014/51/EU af 16. aprl 2014 om ændrng af drektv 2003/71/EF og 2009/138/EF samt forordnng (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 for så vdt angår de beføjelser, der er tllagt den europæske tlsynsmyndghed (Den Europæske Tlsynsmyndghed for Forskrngs- og Arbejdsmarkedspensonsordnnger) og den europæske tlsynsmyndghed (Den Europæske Værdpaprtlsynsmyndghed) (EUT L 153 af , s. 1). DA 14 DA

15 (25) Hvad angår strategsk deltagelse fnanserngs- og kredtnsttutter, bør det, når der henvses tl metode 1 Europa-Parlamentets og Rådets drektv 2002/87/EF 16, kke betyde, at koncernen også skal anerkendes som et konglomerat og underkastes supplerende tlsyn henhold tl nævnte drektv. For at anvende undtagelsen er det tlstrækkelgt, at fnanserngs- eller kredtnsttuttet medtages beregnngen af koncernsolvensen, jf. drektv 2009/138/EF. Begge konsolderngsmetoder - henholdsvs drektv 2002/87/EF og drektv 2009/138/EF - anses for at være ækvvalente, jf. artkel 8 Kommssonens delegerede forordnng (EU) nr. 342/ Artkel 68, stk. 3, delegeret forordnng (EU) 2015/35 bør derfor ændres. (26) Hvad angår aggregerede statstske data, skabes der overensstemmelse mellem rapporterngsfrsterne, og derfor skal offentlggørelser før den 31. december 2020 omfatte data for alle foregående år fra den 1. januar Artkel 316, stk. 2, delegeret forordnng (EU) 2015/35 bør derfor ændres. (27) Delegeret forordnng (EU) 2015/35 ndeholder også et antal typografske fejl, herunder f.eks. fejlagtge nterne krydsreferencer, som bør korrgeres. (28) Ved anvendelsen af bestemmelserne nærværende forordnng bør der tages hensyn tl arten, omfanget og kompleksteten af de rsc, der er forbundet med et forskrngseller genforskrngsselskabs vrksomhed. Den byrde og komplekstet, som pålægges forskrngsselskaber, bør stå et rmelgt forhold tl deres rskoprofl. Ved anvendelsen af bestemmelserne denne forordnng bør oplysnnger, der kan påvrke beslutnnger eller bedømmelser hos de tlsgtede brugere af sådanne oplysnnger, anses for at være væsentlge. (29) For at øge retsskkerheden om tlsynsordnngen, før Solvens II-ordnngen fnder fuld anvendelse den 1. januar 2016, er det vgtgt at skre, at denne forordnng træder kraft så hurtgt som mulgt VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artkel 1 Ændrngsbestemmelser I Kommssonens delegerede forordnng (EU) nr. 2015/35 foretages følgende ændrnger: 1. I artkel 1 ndsættes følgende nr. 55a) og 55b): "55a. "nfrastrukturaktver": fysske strukturer eller faclteter, systemer og net, der leverer eller støtter grundlæggende offentlge tjenester 55b. "nfrastrukturprojektenhed": en enhed, der kke har tlladelse tl at udøve nogen anden aktvtet end at eje, fnansere, udvkle eller drve nfrastrukturaktver, og hvs prmære klde tl betalng af långvere og kaptalnvestorer er ndkomsten fra de fnanserede aktver" 2. I artkel 13 foretages følgende ændrnger: Europa-Parlamentets og Rådets drektv 2002/87/EF af 16. december 2002 om supplerende tlsyn med kredtnsttutter, forskrngsselskaber og nvesterngsselskaber et fnanselt konglomerat og om ændrng af Rådets drektv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets drektv 98/78/EF og 2000/12/EF (EUT L 35 af , s. 1). Kommssonens delegerede forordnng (EU) nr. 342/2014 af 21. januar 2014 om supplerende regler tl Europa-Parlamentets og Rådets drektv 2002/87/EF og tl Europa-Parlamentets og Rådets forordnng (EU) nr. 575/2013 for så vdt angår regulerngsmæssge teknske standarder for anvendelse af beregnngsmetoderne for kaptalkrav fnanselle konglomerater (EUT L 100 af , s. 1) DA 15 DA

16 a) Stk. 2, ltra a), affattes således: "a) selskaber, som er udelukket fra anvendelsesområdet for koncerntlsyn henhold tl artkel 214, stk. 2, drektv 2009/138/EF" b) Stk. 6 affattes således: "6. Hvs krtererne denne forordnngs artkel 9, stk. 4, er opfyldt, og hvs det kke er mulgt at anvende værdansættelsesmetoderne som omhandlet stk. 1, ltra a) og b), kan beholdnnger tlknyttede selskaber værdansættes på grundlag af den værdansættelsesmetode, som forskrngs- eller genforskrngsselskaber benytter tl at udarbejde årseller koncernregnskaber. I sådanne tlfælde trækker det deltagende selskab værden af goodwll og andre mmaterelle aktver, som vlle blve værdansat tl nul overensstemmelse med denne forordnngs artkel 12, stk. 2, fra værden af det tlknyttede selskab." 3. Artkel 68, stk. 3, affattes således: "3. Uanset stk. 1 og 2 fratrækker forskrngs- og genforskrngsselskaber kke de strategske kaptalnteresser som omhandlet artkel 171, som er omfattet af beregnngen af koncernsolvens på grundlag af metode 1 som angvet blag I tl drektv 2002/87/EF eller på grundlag af metode 1 som angvet artkel 230 drektv 2009/138/EF." 4. I afsnt I, kaptel V, afdelng 5, ndsættes som underafdelng 1a: "Underafdelng 1a Kvalfcerede nfrastrukturnvesternger Artkel 164a Kvalfcerede nfrastrukturnvesternger 1. I denne forordnng forstås ved "kvalfcerede nfrastrukturnvesternger" nvesternger nfrastrukturprojektenheder, der opfylder følgende krterer: a) nfrastrukturprojektenheden kan opfylde sne betalngsforplgtelser vedvarende stressstuatoner, som har betydnng for rskoen ved projektet b) de cash flow, som nfrastrukturprojektet skaber tl långverne og kaptalnvestorerne, er forudsgelge c) nfrastrukturaktverne og nfrastrukturprojektenheden er underlagt aftalemæssge rammer, der skrer långverne og kaptalnvestorerne en høj grad af beskyttelse, herunder følgende: a) hvs nfrastrukturprojektenhedens ndtægter kke kommer fra et stort antal brugere, skal de aftalemæssge rammer ndeholde bestemmelser, der effektvt beskytter långverne og kaptalnvestorerne mod tab, som skyldes, at projektet afsluttes af den part, der ndvllger at købe de varer og tjenester, som nfrastrukturprojektenheden leverer b) nfrastrukturprojektenheden har en tlstrækkelg stor reservefond eller anden fnanserngsordnng tl at opfylde projektkravene om reservekaptal og drftskaptal. Hvs der er nvesteret oblgatoner eller lån, skal de aftalemæssge rammer desuden omfatte følgende: DA 16 DA

17 ) långverne har, så vdt den gældende lovgvnng tllader det, skkerhed alle de aktver og aftaler, der er nødvendge for projektets drft ) ) v) akter stlles som skkerhed for långverne, så de er stand tl at overtage kontrollen med nfrastrukturprojektenheden, nden mslgholdelse ndtræffer der er begrænsnnger for anvendelsen af nettolkvdteten fra drften efter oblgatorske betalnger tl andre formål end gældsafvklng der er kontraktmæssge begrænsnnger på nfrastrukturprojektenhedens mulgheder for at udføre aktvteter, der kan skade långverne, og det betyder bl.a., at der kke kan ydes nye lån uden de ekssterende långveres tlladelse d) hvs der er nvesteret oblgatoner eller lån, kan forskrngs- eller genforskrngsselskabet over for den tlsynsførende godtgøre, at det er stand tl at bevare nvesterngen ndtl udløb e) hvs der er nvesteret oblgatoner, for hvlke der kke forelgger en kredtvurderng fra et udpeget ECAI, har nvesterngsnstrumentet forrang frem for alle andre fordrnger end lovbestemte fordrnger og dervatmodparters fordrnger f) hvs der er nvesteret akter, oblgatoner eller lån, for hvlke der kke forelgger en kredtvurderng fra et udpeget ECAI, er følgende krterer opfyldt: ) nfrastrukturaktverne og nfrastrukturprojektenheden befnder sg EØS eller OECD ) ) v) hvs nfrastrukturprojektenheden er opbygnngsfasen, skal følgende krterer være opfyldt af kaptalnvestoren, eller hvs der er tale om mere end én kaptalnvestor, skal følgende krterer være opfyldt af gruppen af kaptalnvestorer set under ét: kaptalnvestorerne har tdlgere med succes styret nfrastrukturprojekter og besdder den relevante ekspertse der er lav rsko for, at kaptalnvestorerne mslgholder deres forplgtelser, eller der er lav rsko for, at nfrastrukturprojektenheden lder betydelge tab på grund af kaptalnvestorernes mslgholdelse kaptalnvestorerne tlskyndes va nctamenter tl at beskytte nvestorernes nteresser nfrastrukturprojektenheden har ndført mekansmer, der skrer, at projektet gennemføres overensstemmelse med de specfkatoner, det budget eller den dato for afslutnng, der er aftalt hvs drftsrskoen er betydelg, styres den forsvarlgt v) nfrastrukturprojektenheden anvender gennemprøvet teknolog og desgn v) kaptalstrukturen nfrastrukturprojektenheden gør det mulgt for den at afvkle sn gæld v) nfrastrukturprojektenhedens refnanserngsrsko er lav v) nfrastrukturprojektenheden anvender kun dervater tl at reducere rsc. DA 17 DA

18 2. For så vdt angår stk. 1, ltra b), anses de cash flow, som skabes tl långverne og kaptalnvestorerne kke for at være forudsgelge, medmndre alle ndtægter, bortset fra en ubetydelg del, opfylder følgende betngelser: a) et af følgende krterer er opfyldt: ) ndtægterne er baseret på tlgængelghed ) ) v) ndtægterne er underlagt afkastregulerng ndtægterne er underlagt en take-or-pay-kontrakt output eller anvendelse og prs opfylder hver sær ét af følgende krterer: det eller de er reguleret/regulerede det eller de er kontraktmæssgt fastsat det eller de er tlstrækkelgt forudsgelgt/forudsgelge som følge af en lav efterspørgselsrsko b) hvs nfrastrukturprojektenhedens ndtægter kke fnanseres va betalng fra et stort antal brugere, skal den part, der ndvllger at købe de varer eller tjenester, som nfrastrukturprojektenheden leverer, være én af følgende: ) en enhed, der er opført artkel 180, stk. 2, denne forordnng ) en regonal regerng eller lokal myndghed, der er opført den henhold tl artkel 109a, stk. 2, ltra a), drektv 2009/138/EF vedtagne forordnng ) en enhed med en ECAI-kredtkvaltetsvurderng på mndst 3 v) en enhed, der kan erstattes af en anden, uden væsentlge ændrnger ndtægtsnveauet eller tdsplanen for ndtægterne." 5. I artkel 168 foretages følgende ændrnger: a) Stk. 1, 2 og 3 affattes således: "1. Det artkel 105, stk. 5, andet afsnt, ltra b), drektv 2009/138/EF omhandlede delmodul for aktersc omfatter et rskodelmodul for type 1- akter, et rskodelmodul for type 2-akter og et rskodelmodul for kvalfcerede nfrastrukturakter. 2. Type 1-akter omfatter akter, som er noteret på regulerede markeder lande, der er medlem af Det Europæske Økonomske Samarbejdsområde (EØS) eller Organsatonen for Økonomsk Samarbejde og Udvklng (OECD), eller som handles på multlaterale handelsfaclteter (som omhandlet artkel 4, stk. 1, nr. 22), drektv 2014/65/EU), hvs hjemsted eller hovedsæde lgger en EU-medlemsstat. 3. Type 2-akter omfatter akter, som kke er omhandlet stk. 2, råvarer og andre alternatve nvesternger. De omfatter også alle de aktver, som kke er omfattet af delmodulet for rentersc, delmodulet for ejendomsrsc eller delmodulet for kredtspændsrsc, herunder de artkel 84, stk. 1 og 2, omhandlede aktver og ndrekte eksponernger, hvs en gennemsgtg tlgang kke er mulg, og forskrngs- eller genforskrngsselskabet kke gør brug af bestemmelserne artkel 84, stk. 3." b) Som stk. 3a ndsættes: DA 18 DA

19 "3a. Kvalfcerede nfrastrukturakter omfatter aktenvesternger nfrastrukturprojektenheder, der opfylder de krterer, som er angvet artkel 164a." c) Stk. 4 affattes således: "4. Kaptalkravet for aktersc er lg med følgende: ' SCR hvor: equty SCR SCR 2 type equtes a) SCR type1equtes betegner kaptalkravet for type 1-akter b) SCR type2equtes betegner kaptalkravet for type 2-akter c) SCR qunf betegner kaptalkravet for kvalfcerede nfrastrukturakter." d) I stk. 6 foretages følgende ændrnger: ) Ltra a) og b) affattes således: "a) akter, som kke er kvalfcerede nfrastrukturakter, og som besddes nsttutter for kollektve nvesternger, der er kvalfcerede socale værksætterfonde som omhandlet artkel 3, ltra b), Europa- Parlamentets og Rådets forordnng (EU) nr. 346/ , hvs gennemsgtghedsmetoden denne forordnngs artkel 84 er mulg for alle eksponernger nsttuttet for kollektve nvesternger, eller andele eller kaptalandele dsse fonde, hvs gennemsgtghedsmetoden kke er mulg for alle eksponernger nsttuttet for kollektve nvesternger b) akter, som kke er kvalfcerede nfrastrukturakter, og som besddes nsttutter for kollektve nvesternger, der er kvalfcerede venturekaptalfonde som omhandlet artkel 3, ltra b), Europa- Parlamentets og Rådets forordnng (EU) nr. 345/ , hvs gennemsgtghedsmetoden denne forordnngs artkel 84 er mulg for alle eksponernger nsttuttet for kollektve nvesternger, eller andele eller kaptalandele dsse fonde, hvs gennemsgtghedsmetoden kke er mulg for alle eksponernger nsttuttet for kollektve nvesternger" ) Ltra c), nr. ), affattes således: ") akter, som kke er kvalfcerede nfrastrukturakter, og som besddes de fonde, hvs gennemsgtghedsmetoden denne forordnngs artkel 84 er mulg for alle eksponernger den alternatve nvesterngsfond" ) Følgende ltra d) tlføjes: type1 equtes SCR SCR SCR SCR 2 type2equtes type2equtes "d) akter, som kke er kvalfcerede nfrastrukturakter, og som besddes nsttutter for kollektve nvesternger, der er godkendt som europæske langsgtede nvesterngsfonde som omhandlet forordnng (EU) nr. 2015/760, hvs gennemsgtghedsmetoden denne forordnngs artkel 84 er mulg for alle eksponernger nsttuttet for kollektve qunf qunf Europa-Parlamentets og Rådets forordnng (EU) Nr. 346/2013 af 17. aprl 2013 om europæske socale værksætterfonde (EUT L 115 af , s. 18). Europa-Parlamentets og Rådets forordnng (EU) Nr. 345/2013 af 17. aprl 2013 om europæske venturekaptalfonde (EUT L 115 af , s. 1). DA 19 DA

20 nvesternger, eller andele eller kaptalandele dsse fonde, hvs gennemsgtghedsmetoden kke er mulg for alle eksponernger nsttuttet for kollektve nvesternger." 6. I artkel 169 ndsættes som stk. 3: "3. Kaptalkravet for kvalfcerede nfrastrukturakter som omhandlet denne forordnngs artkel 168 er lg med det tab basskaptalgrundlaget, som vlle følge af følgende umddelbare fald: a) et umddelbart fald på 22 værden af nvesternger kvalfcerede nfrastrukturakter tlknyttede selskaber henhold tl artkel 212, stk. 1, ltra b), og artkel 212, stk. 2, drektv 2009/138/EF, hvs dsse nvesternger er af strategsk art b) et umddelbart fald på summen af 30 og 77 af den symmetrske justerng som omhandlet nærværende forordnngs artkel 172 værden af nvesternger kvalfcerede nfrastrukturakter, som kke er af de typer, der er omhandlet ltra a)." 7. I artkel 170 ndsættes som stk. 3: "3. Hvs et forskrngs- eller genforskrngsselskab har fået tlsynsmæssg godkendelse tl at anvende bestemmelserne artkel 304 drektv 2009/138/EF, er kaptalkravet for kvalfcerede nfrastrukturakter lg med det tab basskaptalgrundlaget, som vlle følge af følgende umddelbare fald: a) 22 værden af kvalfcerede nfrastrukturakter svarende tl vrksomheden som omhandlet artkel 304, stk. 1, nr. ), drektv 2009/138/EF b) 22 værden af nvesternger kvalfcerede nfrastrukturakter tlknyttede selskaber henhold tl artkel 212, stk. 1, ltra b), og artkel 212, stk. 2, drektv 2009/138/EF, hvs dsse nvesternger er af strategsk art c) summen af 30 og 77 af den symmetrske justerng som omhandlet nærværende forordnngs artkel 172 værden af nvesternger kvalfcerede nfrastrukturakter, som kke er af de typer, der er omhandlet ltra a) og b)." 8. I artkel 171 affattes den ndledende sætnng således: "For så vdt angår artkel 169, stk. 1, ltra a), stk. 2, ltra a), og stk. 3, ltra a), samt artkel 170, stk. 1, ltra b), stk. 2, ltra b) og stk. 3, ltra b) er aktenvesternger af strategsk art aktenvesternger, hvs det deltagende forskrngs- eller genforskrngsselskab udvser følgende:" 9. Artkel 173 affattes således: "Artkel 173 Krterer for anvendelse af overgangsforanstaltnng for standardaktersc 1. Overgangsforanstaltnngen for standardaktersc som omhandlet artkel 308b, stk. 13, drektv 2009/138/EF fnder kun anvendelse på akter, som blev købt den 1. januar 2016 eller tdlgere, og som kke er underlagt løbetdsbaserede aktersc henhold tl drektvets artkel 304. DA 20 DA

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008 07/01 '08 12: 08 FAX +45 33 63 27 6~_~~HøJlSTERET l4 001/011 UDSKRFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008 Sag 532/2005 (l. afdelng) Sclmeder Electrc Danmark AJS (tdlgere

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Advokat Bors Frederksen Advokat Jørgen Holst Advokatfrmaet Poul Schmth Holst, Advokater Vester Farmagsgade 23 Hans Broges Gade 2 1606 København V 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDERJCWZ Redegørelse medfør

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36 NYBORG KOMMUNE Lokalpan nr. 36 for DSB S anlægsområde ved Knudshoved samt for dele af tlgrænsende arealer. 2. oplag, august 1997 NYBORG KONMIJNE LOKALPLAN NR. 36 FOR DSB S ANLÆGSORNADE VED KNUDSHOVED SANT

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

31. december 2008/2009/2010 henføres pr. 1. januar 2009/2010/2011 til overenskomst/aftale på KL området

31. december 2008/2009/2010 henføres pr. 1. januar 2009/2010/2011 til overenskomst/aftale på KL området Blag 1 Oversgt over områdebestemmelser overenskomst vedrørende pædagogsk personale og husholdnngsledere ved (Danske Regoners overenskomst) Henføres tl overenskomst Henføres tl BUPL overenskomst (NIS 60.01)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger 3. Hovedoversigt til regnskab 21. Regnskabsoversigt 25. Status 105. Den udvidede balance 109

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger 3. Hovedoversigt til regnskab 21. Regnskabsoversigt 25. Status 105. Den udvidede balance 109 Indholdsfortegnelse Generelle bemærknnger 3 Hovedoversgt tl regnskab 21 Regnskabsoversgt 25 Stats 15 Den dvdede balance 19 Tværgående artsoversgt 113 Bevllngsoversgt 117 Bemærknnger: Mljø- og Teknkdvalget

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

2. Sandsynlighedsregning

2. Sandsynlighedsregning 2. Sandsynlghedsregnng 2.1. Krav tl sandsynlgheder (Sandsynlghedens aksomer) Hvs A og B er hændelser, er en sandsynlghed, hvs: 1. 0 ( A) 1 n 2. ( A ) 1 1 3. ( A B) ( A) + ( B), hvs A og B ngen udfald har

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1).

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1). VELFÆRDSTEKNOLOGI PROCESBESKRIVELSE Efterår 2013 : Status på gangværende aktvteter nden for velfærds, der leder frem mod strateg 2020 mål, (skema 1). Tds- procesplan for uddannelsens ndsatsområder ndenfor

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1980:5. De kommunale. finanser. for regnskabsáret DANMARKS STATISTIK. 9 /w-

STATISTISKE MEDDELELSER 1980:5. De kommunale. finanser. for regnskabsáret DANMARKS STATISTIK. 9 /w- STATISTISKE MEDDELELSER 980:5 De kommunale fnanser for regnskabsáret 977 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 980 9 /w,/ 3 FEB 98 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Forord Denne publkaton er en fortsettelse af de

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser M«V 9.80.02 Udstyr Vejtjeneste Vejregler for ndretnng af saltlader og saltpladser CC o Vejdrektoratet - Vej regel udvalget Jun 1981 VEJREGLERNES STRUKTUR henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (mnsteret

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30)

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) NDESBOIGFORENINGEN PEBINGE DOSSERING 30 (PD30) 1 Formand Peter Hansen Telefon: 3536 6912 E-mal: hansn@hansen.mal.dk Næstformand Nels Radsch Telefon: 3539 1944 E-mal: Nels@pd30.dk Sekretær Hennng J. Jerchau

Læs mere

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre Hansard OnLne Vejlednng Unt Fund Centre Indhold Sde Introdukton tl Unt Fund Centre (UFC) 3 Sådan bruger du fondsfltre 4-5 Sådan arbejder du med fltrerede resultater 6 Sådan arbejder du med fltrerede resultater

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

19 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning

19 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning 69 9 Prsndeks for ndenlandsk vareforsynng 9. Grundlæggende nformaton om ndekset 9.. Navn Prsndeks for ndenlandsk vareforsynng. 9..2 Formål Formålet med prsndeks for ndenlandsk vareforsynng er at belyse

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nøglebegreber: Objektivfunktion, vægtning af residualer, optimeringsalgoritmer, parameterusikkerhed og korrelation, vurdering af kalibreringsresultat.

Nøglebegreber: Objektivfunktion, vægtning af residualer, optimeringsalgoritmer, parameterusikkerhed og korrelation, vurdering af kalibreringsresultat. Håndbog grundvandsmodellerng, Sonnenborg & Henrksen (eds 5/8 GEUS Kaptel 14 IVERS MODELLERIG Torben Obel Sonnenborg Geologsk Insttut, Københavns Unverstet Anker Laer Høberg Hydrologsk Afdelng, GEUS øglebegreber:

Læs mere