Brugervejledning & instruktion SSD 90 SMD12RU / SMD34RU. SSD90C35 Varenr SMD12RU Varenr SMD34RU Varenr SSD90/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning & instruktion SSD 90 SMD12RU / SMD34RU. SSD90C35 Varenr. 572351 SMD12RU Varenr.572358 SMD34RU Varenr.572360 SSD90/082003-1"

Transkript

1 Brugervejledning & instruktion SS 90 SM12RU / SM34RU SS90C35 Varenr SM12RU Varenr SM34RU Varenr SS90/

2 INEKS 1.0 Installation Side riftbeskrivelse Side Kontrolparameter Side Udlæsning Side Termostat funktion Side Afrimning Side Fordamper og kondensator venator Side Alarmer Side Lyskontakt og seriel kommunikation Side 7 1. Installation 1.1 SS90 skal monteres på en plan overflade. Beskyttelsen for SS90 boksen er IP30, det er derfor meget vigtigt at boksen placeres således at den er beskyttet imod væske og slag. 1.2 Følerkabler, strømforsynigskablel og øvrige ledninger bør føres ud gennem siden af boksen. Pas på ikke at overskride relæernes maksimale belastning (se de påtrykte værdier på SS90 boksen). Vær opmærksom på at fladkablet som forbinder betjeningspanelet (SM) og relæboksen (SS) med hinanden vender korrekt, og fladkabler bør fastgøres med nogle egnede kabelklips. 1.3 Betjeningspanelet SM12RU fastgøres panelet med de 2 plastikklips som medleveres. Panelet monteres i et hul som skal være 29*71mm Bruger man betjeningspanelet SM34, fjernes de 2 skruer der holder betjeningspanelet sammen og panelet skilles ad. Monter fronten af panelet igennem et hul som er 31*185mm, på bagsiden af panelet fastgøres den anden halvdel af panelet igen med de 2 skruer. 1.4 T1 føleren anvendes måling af rumtemperaturen, og skal placeres på et passende og repræsentativt sted i rummet, f.eks. hvor føleren bedst følger produktets temperatur. T2 føleren måler fordamperens overfladetemperatur og skal på sikker måde fastgøres på fordamperoverfladen på det sted hvor den største isning på fordamperen vil ske. T3 føleren (ikke standard) måler kondenseringstemperaturen, den skal have god kontakt med kondensators overflade og skal fastgøres solidt så den ikke falder af ved rengøring. Styringens anvendelsesområde ligger imellem C og 15%...80%RH. For at reducere eventuel elektromagnetisk interferens, skal man placere følere og signalkabler så langt væk stærkstrømskabler som muligt. Advarsel Hvor følsomme og værdifulde produkter skal opbevares under kritiske konditioner, kan det ikke anbefales at anvende samme instrument for både regulering og alarm. et bør vurderes at etablere et separat alarmsystem. SS90/

3 2. riftsbeskrivelse I denne tabel kan du finde status, grænseværdier og andre relevante driftsindikationer. 2.1 Stand-by. Ved at ændre parameter FF YES, aktiveres tasten som kan sætte SS90 i stand-by funktion. Stand-by funktionen afbryder alle udgangsrelæerne, undtagen lyskontakten som styres manuelt eller via dørkontakten. Sles parameteret FF N, vil tasten ikke have nogen funktion. Vises der permanent i displayet, er det en indikering for at alle udgange er afbrudt. 2.2 Normal. Under normal drift viser displayet den aktuelle rumtemperatur, men hvis styringen udfører en afrimning og parameteret Y er større end 0, viser displayet. Er værdien i Y 1 eller større vil displayet vise i det antal minutter som værdien angiver, efter endt afrimningspriode. Herefter skifter dispalyet bage igen visning af rumtemperaturen. 2.3 Alarm. Alle unormale driftsfunktioner, interne og eksterne fejl vil blive indikeret i displayet med en af følgende blinkende fejlkoder: høj / lav temperaturalarm i rummet; åben dør; høj kondenseringstemperatur; Periodisk rensning af kondensator; fejl på en af følerne T1, T2 eller T Info menu. Ved at trykke på tasten gives der adgang informationsmenuen. I denne menu kan man starte en manuel afrimning, vise den aktuelle følertemperatur på T1, T2 og T3 eller indtaste adgangskoden programopsætningen. e valgte data vises i rækkefølge ved at trykke på tasten, eller man kan bruge tasterne og. Man forlader menuen igen ved at trykke på tasten, hvis der ikke aktiveres nogle taster i 5 sekunder forlades menuen automatisk og styringen går bage sin normale driftfunktion. 2.5 Setup. Man får adgang parametermenuen ved at vælge adgangskoden 47 i par.. Man forlader menuen igen ved at trykke på tasten eller ved ikke at aktivere nogle af tasterne i 30 sekunder. 3. Kontrol parameter e gængelige parametre vises i følgende skema. Man skifter det ene det andet parameter eller bage ved at trykke på eller. Man forlader menuen igen ved at trykke på tasten eller ved ikke at aktivere nogle af tasterne i 30 sekunder. Setpunktet SP kan udlæses og ændres under normal drift, med tasterne og eller. Indslingen af setpunktet kan dog kun indsles indenfor de grænseværdier som er angivet i parameterne SPL og SPH. SS90/

4 3. Kontrol parameter (fortsat) S PL SPH[ minimum setpunk t A C T [ kondensator alarmtemperatu r S PH SPL [ SP SPL...SPH[ maksimum setpunk t ønsket rumtemperatu r C S [min komp. sikkerheds forsinkels e C F T [ kond. venator temp. H YS [ termostat hysteres e FR afrimningsinterval/24 t C R T [min kompressor hvileti d C C simmuleret drift v./ følerfej l LI [ afrimn. sluttemperatu r F F aktivering af standby tast T [min maksimal afrimningsti d S aktivering af dørkontak t TY FF/ELE/GA S afrimningsmetod e L lys styret af dørkontak t RN [min afdrypningsti d T2 benyttes føler T2 Y [min udlæsning v./ afrimning T3 F PC ford. venator kontrol S C L benyttes føler T3 C/ F valg af C / F F [ vent. starttemperatu r S [ kalibrering af føler T1 A TL A TH [ SP lav alarm differens S [ kalibrering af føler T [ SP høj alarm differens S [ kalibrering af føler T3 A T [min forsinkelse temp. alarm A [min forsinkelse døralarm A CC C [uger periodisk kond. eftersyn SM I displayets træghed A R enhedens adresse i netvær k 4. Udlæsning Temperaturen måles med følerne T1, T2 og T3, en mikroprocessor bearbejder værdierne inden de bliver udlæst i displayet. Man kan kalibrere de 3 følere med parametrene S1, S2, S3 og med parameteret SCL kan man vælge udlæsning imellem grader centius eller fahrenheit. Lufttemperaturen bliver inden den udlæses i displayet bearbejdet med en speciel algoritme som gør at man kan simulere en termisk masse, direkte proportionalt med værdien i parameter SIM. Resultatet giver en træghed i den udlæste værdi i displayet. Status for kompressor, fordampervenator og afrimning er indikeret med nogle små lysdioder i toppen af displayet. BS Skifter man parameter SCL ( C/ F) skal man huske at ændre samtlige parametre som relatere den valgte enhed (SP,LI,F,HYS,ATL,ATH osv.) 5. Termostat funktion 5.1 Temperaturkontrollen er baseret på en sammenligning af T1 temperaturen, setpunktet SP og hysteresen HYS. Termostatens driftfunktion bestemmes med værdien i parameter HYS: er den større en 0 vil den fungere som en køletermostat, er den mindre end 0 fungere den som en varmetermostat, sættes værdien 0 vil termostatfunktionen være koblet. Eksempel 1: HYS=02, SP=-20; relæet bryder ved -20 og kobler ind igen ved -18 Eksempel 2: HYS=-04, SP=70; relæet bryder ved +70 og kobler ind igen ved +66 Kompressorens indkobling er kun mulig når tiden i parameter CRT er opnået. Hvis man ønsker en meget lille hysterese HYS, anbefales det at programmere parameter CRT en passende værdi så man derved forlænger levetiden på relæ/kontaktor og kompressor. 5.2 I fælde af fejl på T1 føleren, viser displayet og relæet kompressoren styres efter den tid som er angivet i parameter CC. Relæet styres efter en 10 minutters tidscyklus. Eksempel: CC=06; så vil kompressoren køre i 6 minutter og være stoppet i 4 minutter. SS90/

5 6. Afrimning 6.1 Afrimningen starter automatisk hver gang den indbyggede timer når den værdi der i henhold parameter FR angiver afrimningsintervallet. F.eks. hvis parameter FR=4 vil der blive udført en afrimning hver 6 time. Med andre ord angiver man antallet af afrimninger pr. døgn. Er værdien i FR=0 udelukkes afrimningerne. Man kan udføre en manuel afrimning på følgende måde: Info menuen vælg, tryk og hold inde tasten samtidig med at tasten trykkes ind. en indbyggede timer nulsler sig selv hver gang en automatisk eller manuel afrimning startes eller når styringen sluttes strømforsyningen. 6.2 Når afrimningen er startet, styres relæudgangene i henhold den værdi som er angivet i parameter TY TY A frimnin g K ompresso r Venato r FF ELE GAS 6.3 Afrimningstiden er angivet i parameter T, men hvis T2 føleren er aktiveret (T2=YES) og afrimning sluttemperaturen angivet i parameter LI opnås inden tiden er udløbet, stopper afrimningen. Hvis værdien i parameter RN er større end 0, vil alle relæudgange være brudt i den angivne tid. enne fase kaldes afdrypningstid og lader en komplet afisning og giver tid af vandet kan dræne fordamperflade og drypbakke. 7. Fordamper og kondensator venator 7.1 Under normaldrift styres fordampervenatoren i henhold parameter FPC. Hvis værdien er større end 0, følger venatoren kompressorens drift. Kompressor og venator starter op samtidig, men venatoren fortsætter med at køre efter at kompressoren er stoppet i relation parameter PFC. Værdien 1 modsvarer 20%, 2 modsvarer 40% osv. af kompressorens køretid. Eksempel: Er værdien i parameter FPC=2 og kompressoren kører i 6 minutter, så vil venatoren efterfølgende køre i 6 minutter + 2 minutter og 24 sekunder (40% af 6 minutter). Hvis parameter FPC=0 vil venatoren ikke stoppe efter den proportionale kontrol. 7.2 Hvis der er sluttet en dørkontakt SS90 og man har indslet parameter S=YES, vil fordampervenatoren stoppe når døren er åben. 7.3 Efter endt afrimning og hvis føler T2 er aktiveret (T2=YES) styres venatorens genstart med parameter F. Venatoren vil starte når fordamperens overflade føler T2 temperatur er lavere end værdien i parameter F. Hvis denne stand ikke opnås inden for 3 minutter efter at afrimningen er stoppet, vil venatoren starte uanset hvilken temperatur T2 har. 7.4 Kondensatorvenator kontrol forhindrer at kondenseringstrykket ikke bliver for lavt hvis kondensatoren står i relativ lav omgivelsestemperatur. Temperaturkontrollen styres ud værdien i parameter CFT som sammenholdes med værdien føler T3. Når temperaturen overstiger grænseværdien i CFT, starter kondensatorvenatoren. enne kontrolfunktion er selvfølgelig kun gældende når der er en kondensatorføler monteret (T3=YES). Placeringen af føleren T3 på kondensatoren er meget vigtig, man skal sørge for en god og ordentlig kontakt imellem hele føleren og kondensatoren. En dårlig kontakt vil resultere i en meget langsom reaktionstid og dermed store temperaturudsving. SS90/

6 8. Alarmer. SS90 giver mulighed for kontrol af forskellige typer alarmer; hvis døren ikke er lukket, overophedning af kondensatoren og ved serviceeftersyn, samt de almindelige funktions alarmer som følge af strømudfald og følerfejl. Når en alarm opstår, aktiveres de relevante relæer, buzzer og displayet blinker med den aktuelle alarmkode (se afsnit 2.3). Buzzeren stoppes ved at trykke på tasten. Efter at alarmen er accepteret vil den periodisk komme bage i 20 sekunder hver time, ind alarmsituationen er ophørt (display og relæ vil altid være aktiveret under hele alarmperioden). en akustiske alarm vil altid starte dog ikke ved alarmering af serviceeftersyn. I det efterfølgende afsnit beskrives de enkelte alarmer: 8.1 ATL angiver at temperaturdifferensen ligger under setpunktet (køl) eller setpunkt + hysterese (varme) og parameter ATH at temperaturdifferensen ligger over setpunktet (varme) eller setpunkt + hysterese (køl). Angives værdien 0 kobles den pågældende alarmfunktion. Eksempel 1: SP=-20, HYS=02, ATL=-05, ATH=05; alarmgrænserne vil være -25 og -13. Eksempel 2: SP=70, HYS=-04,ATL=-05, ATH=05; alarmgrænserne vil være +61 og +75. Alarmsignalet kan komme direkte eller forsinket hvis parameter AT er større end 0. Under afrimning vil høj temperaturalarm være udelukket. 8.2 Når man aktiverer dørkontakten (S=YES) sluttes samtidigt den relevante alarmfunktion. erfor som beskrevet i afsnit 7.2, når døren åbnes stopper fordampervenatoren omgående og efter tidsforsinkelsen A, vil kompressoren stoppe og alarmen aktiveres. 8.3 Ved at indsle parameter ACC en værdi der er større end 0, aktiveres det periodiske serviceeftersyn af kondensatoren. Med andre ord når kompressorens timeantal modsvare det ugeantal som angivet i parameter ACC, vil displayet vise at kondensatoren bør renses. Eksempel: Hvis ACC=16 da vil man få en advarsel for hver 16*7*24=2688 timers kompressordrift. Med andre ord, hvis kompressoren kører i 5 minutter og holder sle i 5 minutter, så vil der komme en advarsel efter ca. 32 uger. Man kan kun nulsle timeren når man har en advarsel i displayet. Følg følgende procedure: 1) Tryk på tasten for at sætte styringen i stand-by 2) Rens kondensatoren 3) Tryk tasterne og ind samtidigt. Hvis stand-by funktionen ikke er aktiveret (FF=N), gå direkte punkt Hvis der er sluttet en føler T3, kan man overvåge unormale og farlige driftssituationer forsaget af for højt kølemiddeltryk. Når kondenseringtemepraturen overstiger værdien i parameter ACT, vises en overtryksalarm i displayet. I knytning denne funktion er der en sikkerhedsbeskyttelse for kompressoren. Ved at sætte parameter CS en værdien der er større en 0, vil kompressoren stoppe hvis kondenseringstemperaturen er over parameter værdien i ACT og i længere tid end værdien i CS. Kompressoren kobler automatisk ind igen når temperaturen på T3 føleren er mindre end ACT Ved denne alarmtype vil displayets kompressor diode blinke. Indsles parameter CS=0, kobles denne alarmfunktion. 9. Lyskontakt og seriel kommunikation 9.1 Relæet lyset kan kontrolleres manuelt med tasten (gælder kun SM34) eller hvis der er sluttet en dørkontakt. I dette fælde skal parametrene S og L være sat YES. Som beskrevet i afsnit 2.1 er kontrollen af lyset uafhængig af stand-by funktionen. 9.2 S90 kan leveres med en RS485 seriel port, som giver mulighed for at udveksle data med en speciel softwarepakke (TAB). Alle temperaturer, relæernes status og kontrolparametrene er gængelig en centralt placeret PC er. Hver enkelt enhed i netværket har sit eget netværksnummer, som er angivet i parameter AR. BS!Ahlsell yder ingen form for support på kommunikationsdelen. SS90/

7 BS! Vær opmærksom på at den model som ahlsell lagerføre er SS90-C35E-C. Modellerne C63 og C65 har poteltialefri kontaktsæt afrimningen. SS90/

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 22A,B,C og EKC 32A,B Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring af afrimning, ventilator,

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel 11.06.03 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering

Læs mere

AKO-1572. Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 1572H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION

AKO-1572. Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 1572H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION Instruktion for : AKO-1572 Elektronisk logger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 INSTRUKTION 1572H101DK Version 01 INDHOLD 1- INTRODUKTION 2- INSTALLATION 2.1- Tilbehør 2.2- Installation

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg. plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg. plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring Brugsvejledning Mac/ Word/ Carel plug-in 28.08.01 1 VIGTIGT GENNEMLÆS MANUALEN FØR INSTALLATION

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Indholdsfortegnelse Side Generelt...4 Beskrivelse...4 Anvendelse...4 Primære egenskaber...4 Mål...4

Læs mere

IDPLUS 961-971 - 974. Elektronisk styring til køleenheder

IDPLUS 961-971 - 974. Elektronisk styring til køleenheder IDPLUS 961-971 - 974 DK Elektronisk styring til køleenheder INDHOLD DK KONTROLPANEL... 4 TASTER OG LED... 5 ADGANG TIL OG BRUG AF MENUER 6 BASIS KOMANDOER TIL MENU... 6 BASIS KOMANDOER TIL SPÆRRING 7

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere