NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4."

Transkript

1 NetPro Uninterruptible Power Supply VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / Switzerland Website NetPro UPS Technology for the Digital World. ver DK

2 DK BRUGERVEJLEDNING NetPro Uninterruptible Power Supply VA Læs omhyggeligt vejledningen igennem før installation og opstart af NetPro UPS. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted at hensyn til fremtidig brug. INDHOLD 1 INDLEDNING Indledning 1.2 Sikkerhedsregler 1.3 Transport/opbevaring 2 INSTALLATION Installationsregler 2.2 Installationsprocedure 3 DRIFT Beskrivelse af frontpanel 3.2 Start Start, strømforsyning til stede Start, strømforsyning ikke til stede ( batteristart ) Start af UPS en med programmeret startnøddriftstid 3.3 Anvendelse: Normal drift Normale driftsbetingelser Angivelse af normal drift Automatisk afbrydelse (tomgangsnedlukning) Automatisk skift til bypass Slukning 3.4 Anvendelse: skærmmenuer Standardmenu Status- og alarmmeddelelser Statusmeddelelser Alarmmeddelelser med lav prioritet Alarmmeddelelser med høj prioritet Setupmenu 3.5 Nøddriftstid: beregning og angivelse 3.6 Andre funktioner Nedlukning Programmeret nedlukning Test af frontpanel Hurtig batteritest Batterikalibreringstest Test af batterikapacitet 4 KOMMUNIKATION RS232-Port 4.2 Relay-interfacekort (ekstraudstyr) 4.3 SNMP-interfacekort (ekstraudstyr) 5 EKSTRAUDSTYR Udvidet nøddriftstid (NetPro 2000/3000) 5.2 Skilletransformator (NetPro +) 5.3 PowerFLAG SerVICe Box til modemtilslutning 6 VEDLIGEHOLDELSE Generelt 6.2 Batterier 7 FEJLFINDING SPECIFIKATIONER General Electric Digital Energy. Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse af denne vejledning eller dele deraf uden forudgående tilladelse er forbudt. Ret til ændringer forbeholdes; producenten påtager sig intet ansvar i forbindelse med fejl og udeladelser. OPM_NPE_XXX_2K0_4K0_1DK_V040 1 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

3 1 - Inledning 1.1 Indledning GE (General Electric) Digital Energy NetPro UPS er en ægte, online afbrydelsesfri strømforsyning, der beskytter dit udstyr mod alle former for strømforstyrrelser, herunder totalt strømsvigt. 1.2 Sikkerhedsregler! ADVARSEL: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. UPS en indeholder batterier. Apparatets udgange kan være strømførende, også når UPS en er frakoblet lysnettet.! UPS en indeholder potentielt farlige spændinger. UPS en må ikke åbnes, apparatet indeholder ingen dele, som brugeren kan servicere.! Alt vedligeholdelses- og servicearbejde, herunder udskiftning af batterierne, skal udføres af uddannet servicepersonale. 1.3 Transport/opbevaring! Fabrikanten påtager sig intet ansvar for transportskader, når udstyret sendes i uoriginal emballage.! Opbevar UPS en tørt med batterierne fuldt opladet. Opbevaringstemperaturen skal ligge mellem - 20 og +45"C. Hvis enheden opbevares i en periode, der overstiger 3 måneder, opnås optimal holdbarhed, hvis opbevaringstemperaturen ikke overstiger 25"C.! Hvis enheden opbevares i længere tid, skal batterierne genoplades jævnligt. Tilslut enheden til en stikkontakt i en periode på ca. 24 timer: - hvis opbevaringstemperaturen ligger mellem -20 og +30 C: hver 3. måned, - hvis opbevaringstemperaturen ligger mellem -20 og +45 C: hver måned. Emballagen indeholder en NetPro UPS, to IEC-kabler, et datakabel, en CD-ROM samt denne vejledning. Kontroller UPS en for skader efter udpakning. I tilfælde af beskadigelse skal fragtføreren samt købsstedet straks informeres herom. VIGTIGT: Før tilslutninger foretages, og før NetPro UPS tilkobles, skal det kontrolleres, at:! ledningsnettets spænding er Volt og 50 Hz (hvis ledningsnettets frekvens er 60 Hz, kan UPS ens udgangsfrekvens ændres, se afsnit 3.4), og! det samlede effektbehov for det tilkoblede udstyr ikke overstiger NetPro UPS ens mærkeeffekt (anført på mærkepladen). (Se 6, fig. 1). ADVARSEL Med mindre UPS en er en "NetPro+", dvs. udstyret med skilletransformator, må dens udgang ikke tilsluttes nul eller jord, da der opstår fejlfunktion for UPS ens vedkommende. 2.1 Installationsregler 2 - Installation! UPS en er beregnet til almindelig anvendelse i hjemmet og på kontorer.! Beskyt UPS en - i henhold til reglerne - med en 16A (NP 2000/3000VA) eller 25A (NP 4000VA) D-type sikring.! UPS en skal forsynes fra en enfaset stikdåse med jordforbindelse. Forlængerledninger må ikke anvendes.! Undgå placeringer på fugtige steder, nær vand, i nærheden af varmekilder eller i direkte sollys.! Omgivelsernes temperatur må ikke overstige 40"C. Optimal batterilevetid opnås, hvis omgivelsernes temperatur ikke overstiger 30"C.! Det er vigtigt at ventilationsluften kan bevæge sig frit omkring og gennem enheden. Bloker ikke udluftningshullerne.! Tilslut ikke apparater som f.eks. elradiatorer, brødristere og støvsugere til UPS en.! Vær forsigtig ved tilkobling af laserprintere: kontroller at den nødvendige effekt ikke overstiger UPS ens kapacitet.! Summen af lækstrøm fra UPS en og de tilkoblede enheder må ikke overstige 3,5 ma.. OPM_NPE_XXX_2K0_4K0_1DK_V040 2 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

4 2.2 Installationsprocedure a 3 4 fig OK RESET VA Batteriudvidelsespakke NetPro 2000VA NetPro 3000/4000VA 1 Sluk for computeren og tag stikket ud af stikkontakten. 2 NetPro 2000: Tag kablet ud af computeren (mærkespænding 250 Vac/10 A) og sæt dette kabel i hanstikket (2, fig. 1) bag på UPS en. Se fig. 2. NetPro 3000/4000-modeller er udstyret med en fast netledning (11, fig. 1). 3 Med de medfølgende kabler kobles computeren til apparatets udgange (4, fig. 1). Fordel belastningerne over apparatudgangene så jævnt som muligt. Ved anvendelse af en fordelingskasse til tilslutning af mere end ét apparat pr. udgang skal man være opmærksom på, at den maksimale mærkevekselstrøm for hver apparatudgang er 10 A. Se fig. 3. Udgang 4a er programmerbar (se afsnit 3.4.3). Hvis din UPS er en 4000VA-model fortsættes med punkt 5. Kun NetPro 2000/ Der kan installeres batteriudvidelsespakker så batteriets driftstid forlænges. Tilslut batteripakkens jævnstrømsstik (9, fig. 1/4) til UPS ens jævnstrømsstik (7, fig. 1/4). Der lyder et klik, når ledningen er korrekt sat i. Bloker jævnstrømsstikket: Monter den lille låseplade (9a, fig. 4), der fulgte med batteripakken, og skru den fast med den medleverede skrue. Når du bruger batteripakkens jævnstrømsstik (10, fig. 1), kan du installere pakke nr. to, tre etc. Se 5.1 for yderligere oplysninger a fig. 2 fig. 3 fig. 4 5 Kontrollér, at on/off-afbryderen (12, fig. 1) bag på UPS en er slukket, dvs. at den står på 0, og slut UPS ens netledning til en jordet stikkontakt. Ventilatoren begynder at rotere: Der er strøm på enheden, og batterierne lades op. 6 Det anbefales, at man lader UPS en genoplade batterierne i cirka 12 timer. Du kan bruge UPS en uden først at oplade batterierne, men batterierne skal så muligvis oplades igen efter kort tid. 7 Til avancerede kommunikationsformål kan RS232 interfaceporten (3, fig. 1) tilkobles et computersystem og/eller de interfacekort, der fås som ekstraudstyr, (5, fig. 1) kan tilføjes. Se kapitel 4. OPM_NPE_XXX_2K0_4K0_1DK_V040 3 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

5 3 - Drift 3.1 Beskrivelse af frontpanel fig. 5 Frontpanelet 3.2 Start Grøn lysdiode 'operation' UPS en arbejder og leverer spænding til forbrugeren. 14 Rød lysdiode 'alarm' Alarmsituation med høj prioritet. Se afsnit Gul lysdiode 'progr. shutdown' (= programmed shutdown). Programstyret nedlukning, se afsnit Gul lysdiode 'weak mains' Svagt net, se afsnit LCD-skærm 2x16 karakterer, viser UPS-systemdata, statusmeddelelser, alarmmeddelelser, indstillinger. Der kan vælges forskellige sprog: Engelsk (standard), tysk, fransk, italiensk, spansk. Afsnit beskriver valgproceduren Trykknapper Med knapperne '#' (18) og '$' (20) ) kan man blade igennem flere skærmbilleder. Valg bekræftes ved tryk på tasten OK (19). Hver gang man trykker på en tast, høres et beep. Hvis man ikke har trykket på en tast i 20 sek., vender LCD-skærmen tilbage til et standardskærmbillede Start, strømforsyning til stede 1 Batteriladeren aktiveres, så snart netledningen er sat i stikkontakten: batterierne lades op. 2 Tænd for UPS en ved et tryk på 'on/off'-afbryderen (12, fig. 1) på bagsiden af enheden. Den grønne lysdiode operation vil derefter lyse. 3 Det udstyr, der er tilkoblet UPS en, kan nu startes. (Med UPS ens soft start -funktion kan on/offafbryderen anvendes som hovedafbryder, dvs. alt det udstyr, som beskyttes af UPS en, kan tilsluttes ved blot at tænde for UPS en. Forbrugernes startstrøm resulterer ikke umiddelbart i bypass-drift.) Start, strømforsyning ikke til stede Hvis der ikke er strømforsyning til stede (kabel ikke tilkoblet, eller strømsvigt): 1 Drej on/off-afbryderen (12, fig 1) til I. Følgende skærmbillede vises:!"##$%&'(#"%#') *+''''''''''&$( Ved tryk på tasten 'OK' (19, fig. 5) inden 5 sek. startes UPS en. Ved tryk på tasten $ (20, fig. 5), ), eller ved at vente i 5 sek., annulleres startforsøget. UPS en kører på batteri, dvs. den aflader batterierne. UPS en standser med at levere udgangseffekt ved afslutningen af nøddriftstiden, medmindre netstrøm er til rådighed på det tidspunkt. OPM_NPE_XXX_2K0_4K0_1DK_V040 4 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

6 3.2.3 Start af UPS en med programmeret startnøddriftstid Hvis en startnøddriftstid er programmeret (se afsnit Setupmenu) og batterierne ikke indeholder tilstrækkelig energi til denne nøddriftstid på starttidspunktet, vises følgende skærmbillede: ",#+*-'#++'.+/ '''''(#"%#') Ved tryk på 'OK' (19, fig. 5) ignoreres meddelelsen, og UPS en starter. Hvis man ikke trykker på nogen af tasterne, venter UPS en, indtil batterierne er tilstrækkeligt opladede til sikring af programmeret nøddriftstid. Først derefter starter den op. Beregningen af nøddriftstiden er baseret på den forudsætning, at UPS en leverer en belastning på 100%. Denne funktion er ikke aktiv under 'batteristart' (se ovenfor). 3.3 Anvendelse: Normal drift Normale driftsbetingelser:! strømforsyning til stede,! UPS en aktiveret,! belastningen overstiger ikke UPS ens kapacitet og! driftstemperaturen er under alarmniveau Angivelse af normal drift:! lyser den grønne lysdiode operation konstant,! er lysdioderne weak mains, progr. shutdown og alarm slukkede,! er beeperen tavs! viser LCD en et standardskærmbillede (se 3.4.1) Automatisk afbrydelse (tomgangsnedlukning) Hvis denne funktion aktiveres, afbrydes UPS en ved strømsvigt, når belastningen er mindre end 5% af maksimalbelastningen. På den måde forhindres unødvendig afladning af batterierne. Enheden tilsluttes automatisk igen, når netforsyningen igen er etableret. Standardindstillingen for tomgangsfunktionen er aktiv. Ændring af indstillingen er beskrevet i afsnit Automatisk skift til bypass UPS en er forsynet med automatisk skift til bypass. Denne funktion overfører automatisk belastningen til ledningsnettet, hvis UPS en ikke er i stand til at levere den forlangte effekt på grund af overbelastning eller høj temperatur. UPS en skifter tilbage til normal drift, når overbelastningen er fjernet, eller temperaturen er faldet til under alarmniveau. I tilfælde af strømsvigt under bypass-drift skifter UPS en til batteridrift, og til sidst, når batterierne er brugt op, går den afgivne effekt tabt. Hvis UPS en arbejder under overbelastningsbetingelser, er det ikke sikkert, at den kan beskytte forbrugeren. Se også Bypass-funktionen kan deaktiveres (se afsnit 3.4.3) Slukning 1 Drej on/off-afbryderen (12, fig. 1) bag på enheden til 0. Hvis der er slukket for UPS en, vil den afgivne effekt altid være væk i et par sekunder for at sikre, at det tilsluttede udstyr kan genstarte. 2 Hvis der er brug for elektrisk isolering, tages kablet ud af stikdåsen. Enheden kan programmeres til at slukke automatisk (se afsnit 3.6.2). OPM_NPE_XXX_2K0_4K0_1DK_V040 5 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

7 3.4 Anvendelse: skærmmenuer NetPro UPS en betjenes ved hjælp af trykknapperne og LCD-skærmen på frontpanelet. Desuden informerer 4 lysdioder brugeren om driftsbetingelserne. Endvidere kan visse af UPS ens funktioner programmeres via RS232-kommunikationsporten. Se afsnit 3.6 og kapitel 4. De meddelelser, som vises på LCD-skærmen, kan inddeles i tre menuer: Standardmenu Status- og alarmmenu Setupmenu Hvis UPS en er i drift under normale betingelser, viser LCD-skærmen standardmenuen. Den meddelelse, som vises, er afhængig af UPS ens driftstilstand. LCD-skærmen vil altid vende tilbage til standardmenuen fra alle menuer, hvis ingen trykknapper aktiveres inden for 20 sek. Hvis driftsbetingelserne ændres, dvs. ved netsvigt eller en temperaturstigning, vises et! i nederste højre hjørne på skærmen. Med tasten # (18) kan status- og alarmskærmbillederne vælges. Med setupmenuen kan man programmere UPS en. Indtast menuen ved at trykke på # (18 indtil man kommer til den. Man kan blade gennem de forskellige serviceskærmbilleder med $ (20) og # (18) Standardmenu Under normale driftsbetingelser (se 3.3.1) viser LCD en et standardskærmbillede (de nævnte værdier er eksempler): 0123''40''' "''''''940/ 230V = effektivværdi af indgangsspænding 12 = tid indtil sleep i minutter, hvis aktiveret 23min = den beregnede nøddriftstid, som er til rådighed ved den nuværende belastning. Beregningen er baseret på to tal: batterisættets kapacitet og den nuværende forbrugers energiforbrug. Hvis belastningen stiger, falder nøddriftstiden, og tallet på skærmen for nøddriftstiden vil blive regenereret i løbet af ét sekund. 1520VA = nuværende udgangseffekt for UPS en* i VA 912W = nuværende udgangseffekt for UPS en* i W * Skærmen vil kun vise udgangseffekten, hvis den er større end 25 VA. Hvis NetPro UPS en kører på batteridrift, ser skærmen således ud: 0123''40''' "''''''940/ - - -V = indgangsspændingen er for lav til at kunne måles 12 = tid, indtil sleep i minutter, hvis aktiveret 23min = den beregnede nøddriftstid, som er til rådighed ved den nuværende belastning. Beregningen er baseret på to tal: batterisættets kapacitet og den nuværende forbrugers energiforbrug. Hvis belastningen stiger, falder nøddriftstiden, og tallet på skærmen for nøddriftstiden vil blive regenereret i løbet af et sekund. 1520VA = nuværende udgangseffekt for UPS en* i VA 912W = nuværende udgangseffekt for UPS en* i W! = blinkende signal i tilfælde af statusændring eller ny alarm. Tryk på # (8) for at få vist den/de ledsagende meddelelse(r), se ! -tegnet forsvinder fra skærmen, indtil den næste statusændring eller nye alarm. * Skærmen viser kun udgangseffekten, hvis den er større end 25 VA. Hvis NetPro UPS en har skiftet til bypass skifter standardskærmbilledet til: 0083''40''!&:"(( ; 225V = den korrekte effektive værdi for indgangsspænding Bypass = driftstilstand: bypass-drift OPM_NPE_XXX_2K0_4K0_1DK_V040 6 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

8 3.4.2 Status- og alarmmeddelelser NetPro UPS en alarmerer brugeren med et blinkende!-signal på LCD-skærmen om, at status er ændret, eller om, at en alarmsituation er indtruffet. De ledsagende skærmmeddelser vises, når man har trykket på knappen $ eller #. Det blinkende!-signal forsvinder fra skærmen (se også afsnit 3.4.1). Der kan vises tre meddelelser på LCD-skærmen: - statusangivelser angiver UPS-enhedens driftstilstand ( ) - alarmer med lav prioritet angiver unormale driftssituationer. Skærmbilledet ledsages af en beeper-lyd ( ) én gang for hvert 8. sek.. Beeperen resettes ved tryk på knappen OK (19), men kun når standardskærmbilledet igen vises. Ved weak mains tændes den gule lysdiode (16) på frontpanelet, og beeperen forbliver stille. - alarmer med høj prioritet angiver situationer, hvor den tilsluttede forbruger er i fare, dvs., at UPS- ( ) enhedens faktiske udgangsspænding ikke længere kan garanteres. Der bør straks træffes modforanstaltninger. Skærmmeddelelsen følges af alarm fra en rød lysdiode, og beeperen lyder én gang hvert sek. Beeperen kan resettes med knappen OK (19). Tabel 1 indeholder en oversigt over alle situationer: meddelelse, tekst status-angivelse meddelelse, type alam med lav prioritet alarm med høj prioritet On line! On battery!! On bypass!! Error! Battery low! Fan error (NetPro 3/4k)! Overload! Output error! High temperature! Input converter error! Charger error (NetPro 2k)! Charger error (NetPro 3/4k)! Temperature! Replace battery! Bypass error! Progr.outlet off (NetPro 3/4k)! Input error! Weak mains! Tabel 1: NetPro-skærmmeddelelser OPM_NPE_XXX_2K0_4K0_1DK_V040 7 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

9 Statusmeddelelser +7<=67> Normal driftstilstand: netindgangsspænding er til stede. Under et strømsvigt bruger UPS en den energi, som er lagret i det interne batteri. Hver gang den tilførte netspænding ligger uden for spændingsområdet, er der tale om et strømsvigt Ved netsvigt forbruges den resterende nøddriftstid, som vises på standardskærmbilledet indtil netstrømmen vender tilbage, eller indtil batterierne er tømt. Se også 3.5. Bypass-funktion: forbrugeren er tilsluttet ledningsnettet direkte. Se også Alarmmeddelelser med lav prioritet Første linie: error Anden linie: som angivet nedenfor :BFI-'FJADJA'FLL M7DJA'>BBFB Batterispændingen overstiger 13,8 Vdc/batteri. Hvis dette ikke er forårsaget af en ekstern batterilader, kontaktes forhandleren. Driftstemperaturen kan stige alt for kraftigt som følge af:! ekstrem høj omgivende temperatur! manglende ventilation! overbelastning Når alarmen temperature afgives (lav prioritet, rød lysdiode, alarm, er tændt), kontrolleres disse forhold for at undgå en yderligere temperaturstigning, som vil kunne føre til et skift til bypass, UPSnedlukning eller beskadigelse af UPS en. At batterierne enten er slidt næsten helt ned, eller at der er fejl på batteriledningerne, herunder batterisikringen. Hvis batterierne er gamle, skal de skiftes ud så hurtigt som muligt, så udstyret sikres fuld beskyttelse (se afsnit 6.2). Alarmen, replace battery, vil muligvis forekomme efter en test foretaget umiddelbart efter installationen eller efter et strømsvigt. I et sådant tilfælde kan alarmen være forkert, da batterierne er blevet (delvist) afladet under transporten/opbevaringen eller under strømsvigtet. Lad UPS en genoplade batterierne. Netspændingen eller netfrekvensen er uden for bypassindgangstolerancen men inden for UPS-indgangstolerancen (se kapitel 8). Bypass-drift er forhindret: Hvis UPS en af en eller anden grund ikke er i stand til at levere den forlangte effekt, går den afgivne effekt tabt. Hvis indgangsfrekvensen ofte ligger uden for tolerancen hvor bypassdrift er forhindret, og der opstår alarm - kan det være nyttigt at deaktivere bypass-funktionen, hvorefter enheden arbejder som en UPS uden automatisk skift til bypass. Kun NetPro 3000/4000: Den programmerbare udgang (4a, fig. 1) deaktiveres. Se afsnit 'PROG. OUTLET' for yderligere oplysninger. Indgangsspændingen er uden for tolerancen (se kapitel 8) UPS en stadig er online, men at den tilførte netspænding (øjeblikkeligt) er faldet til under 187 Vac. Alarmen optræder kun ved belastninger under 100%, da UPS en skifter til batteridrift ved fuld belastning, hvis den tilførte netspænding falder til under 187 Vac (se kapitel 8 'indgangsspecifikationer'). Alarmen varer mindre end 15 sek., uanset varigheden af alarmsituationen. Denne alarm understøttes ikke af beeperen. OPM_NPE_XXX_2K0_4K0_1DK_V040 8 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

10 Alarmmeddelelser med høj prioritet Første linie: error Anden linie: som angivet +JADJA'>BBFB Batterierne er næsten afladede. Det er derefter absolut nødvendigt at lukke computerudstyret ned. Hvis NetPro UPS en arbejder ved en belastning på 100%, skal nedlukningsproceduren afsluttes inden 2 minutter efter, at alarmen battery low afgives. Hvis UPS-enheden kun er delvist belastet, kan dette tidsrum være længere og ved ældre batterier kortere. Når batterierne er helt afladede, kan UPS en ikke længere drive det tilsluttede udstyr. Kun NetPro 3000/4000: Ventilatoren er blokeret eller defekt. I en overbelastningssituation overstiger belastningens effektbehov UPS ens mærkeeffekt. Meddelelsen vises, når belastningen er > 100%. Hvis den overstiger 150%, skifter UPS en øjeblikkeligt til bypass, idet det antages, at betingelserne er til stede for et skift til bypass. Ved vedvarende overbelastning på mellem % vil UPS en også til sidst skifte til bypass-drift. Hvis et skift til bypass ikke kan lade sig gøre (på grund af spændings- eller frekvensfejl i strømforsyningen), eller hvis bypass-funktionen er deaktiveret (se afsnit 3.4.3) kan det være, at den automatisk afbrydes inden for nogle få sekunder (belastningsafhængig). I det øjeblik afgives der ikke mere effekt. For at undgå sådanne problemer skal man være helt sikker på, at den effekt, som er påkrævet for udstyret, ligger inden for UPS-enhedens tolerance. Denne meddelelse vises, når udgangsspændingen falder til under 207 Vac. Denne situation kan indtræffe ved en overbelastningssituation med enten bypass deaktiveret eller under batteridrift. Hvis driftstemperaturen for UPS en under en temperatur -alarm får lov til at stige yderligere, afgives en højprioritetsalarm: skærmmeddelelsen skifter, og den røde lysdiode alarm på frontpanelet tændes. Hvis UPS en arbejder i on line -funktionen, skifter den til bypass (hvis muligt, se forklaring i ovenstående afsnit overbelastning ), indtil temperaturen er normal igen*. Hvis UPS en kører på batteridrift, resulterer det i nedlukning, og udgangseffekten går tabt. Hvis UPS en er udstyret med en skilletransformator (NetPro+), vil temperaturen kunne stige alt for kraftigt under bypass-drift. I et sådant tilfælde vil UPS en også lukke ned. M7DJA'KF7Q>BA>B Indgangsomformeren er defekt. Kontakt forhandleren. OPM_NPE_XXX_2K0_4K0_1DK_V040 9 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

11 3.4.3 Setupmenu Ved hjælp af setupskærmbilleder kan man programmere NetPro UPS en til at aflæse forskellige driftsparametre og teste dele af systemet. For at kalde serviceskærmbillederne frem fra et standardbillede skal man trykke på tasten # key (18) indtil det første af billederne vises (de nævnte værdier er eksempler): *>A:BF'1222''32T *:12"2UV9W08:24U NetPro 3000 = UPS type, V06 = software version, nummer second line = serienummer Ved tryk på # (18) vises det andet X2Y'''''''4U-0"H 80% = batterikapacitet til rådighed som % af: 14.2Ah = batterikapacitet, enten indstillet kapacitet eller resultatet af en dybdebatteritest (se 3.6.6) Ved tryk på # (18) vises det tredje setupskærmbillede. Den øverste linie på skærmen viser en programmerbar UPS-funktion. Den nederste den nuværende indstilling. Ændring af indstillinger: Ved hjælp af $ (20) og # (18) kan man blade gennem funktionerne. Med OK (19) ) bekræftes valget. Derefter vises + og -, og den korrekte indstilling kan vælges for funktionen med $ (20) og # (18) og lagres ved hjælp af OK (19). Hvis en indstilling lagres, forsvinder + og -. Efter 20 sekunder uden tasteaktivitet vises en af standardskærmene. Låseindstillinger: Ved at trykke OK og (19) og # (18) ned samtidig i et standardbillede i mindst 2 sek. låses visningen af alle de herunder beskrevne service-skærmbilleder. I 5 sek. viser skærmen følgende: ($##M*Z(.+G[$\ Ved at trykke OK (19) and # (18) ned samtidig i et standardskærmbillede i mindst 2. sek. udløses låsningen af serviceskærmbillederne. I 5 sek. viser skærmen følgende: ($##M*Z(,*.+G[$\ Tabel 2 indeholder en oversigt over alle programmerbare funktioner, områder og indstillinger: Tekst, skærmbillede Område Standard Kun NP 3000/4000: Prog. outlet If set 'AUTO': Off auton. time ON/OFF/AUTO 0-60 min. Fr.tracking rate 2 Hz/sec eller 10 Hz/sec 10 Hz/sec Start auton. time 0-60 min. 0 min. Buzzer delay 0-60 sec. 8 sec. Language English, German, French, Spanish, Italian ON 0 English No-load shutdown ON/OFF OFF Battery capacity* (der vises ingen tekst i skærmbilledet, kun et tal mellem 4 og 250) Ah 7Ah Bypass enable YES/NO YES Output voltage* 220 / 230 / 240V 230V Output frequency* 50 / 60 Hz 50 Hz Restore defaults* Kun * Gendan standardindstillinger: gendanner alle standardindstillinger, undtagen de indstillinger der er markeret med *. OPM_NPE_XXX_2K0_4K0_1DK_V NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

12 :BFI-'FJA=>A Kun NetPro 3000/4000: Én af de fire apparatudgange (4a, fig. 1) kan programmeres. Der er tre mulige indstillinger:! ON! OFF! AUTO Når UPS en startes, er udgangen altid tilsluttet, men den kan slukkes enten manuelt eller automatisk. Med standardindstillingen ON fungerer udgangen på samme måde som de andre apparatudgange. Den leverer nemlig strøm, lige så længe som udgangsomformeren gør det. Når OFF vælges, slukkes udgangen. Når AUTO vælges, anmoder systemet om Off autonomy time, dvs. om hvor meget nøddriftstid der er tilbage (i minutter), hvorunder den programmerbare udgang under et netsvigt automatisk afbrydes, indtil netstrømmen vender tilbage. På den måde kan mindre kritisk udstyr (f.eks. skærme, printer) afbrydes automatisk for at forlænge den resterende nøddriftstid. Figur 6 viser et eksempel. Den samlede forudsagte nøddriftstid er 15 minutter, og off autonomy time er sat til 5 minutter, dvs. udgangen afbrydes 5 minutter før den forudsagte afslutning af nøddriftstiden. mains failure 'Off autonomy time' remaining autonomy (minutes) output off fig. 6 "Off autonomy time" end of autonomy I4D211-9 Efterhånden som belastningen formindskes, når udgangen afbrydes, vil den resterende nøddriftstid, i det øjeblik udgangen blev afbrudt (forudsagt ved den nuværende belastning) være længere end den programmerede periode på 5 minutter. I konfigurationer med små belastninger og stor batterikapacitet, dvs. meget lange nøddriftstider, kan det tidsinterval, som nøddriftstiden tælles ned med, være længere end den programmerede off autonomy time (se afsnit 3.5). I dette tilfælde vil den programmerbare udgang blive slukket, når den resterende nøddriftstid er et enkelt trin fra at være nul. Eksempel: lad os antage, at nøddriftstiden tælles ned med intervaller på 10 minutter, og off autonomy time er indstillet som vist ovenfor. Uanset indstillingen på 5 minutter vil udgangen blive afbrudt 10 minutter (= 1 interval) før afslutningen af nøddriftstiden. Hvis intervallet ikke overstiger off autonomy time, vil den programmerbare udgang blive afbrudt på det programmerede tidspunkt, selvom tidspunkterne ikke passer sammen. Eksempel: off autonomy time indstilles på 14 minutter, mens intervaltiden er 10 minutter. I det tilfælde vil udgangen blive afbrudt 14 minutter før afslutningen af nøddriftstiden. Hvis valgmuligheden AUTO vælges, kan den programmerbare udgang stadig afbrydes manuelt ved hjælp af tasterne på frontpanelet. Hver gang netstrømmen vender tilbage, tilsluttes den programmerbare udgang. Brug derfor ikke denne udgang til at afbryde udstyr, som skal være slukket permanent. Frekvensreguleringshastigheden er den maks. hastighed, ved hjælp af hvilken UPS en indstiller sin udgangsfrekvens til svingninger i indgangsfrekvensen. Hvis UPS en ikke er tilsluttet et generatoraggregat, vil standardindstillingen kunne være for høj. Bemærk, at en ændring i frekvensregulerings-hastigheden er koblet til en ændring i regulerings-området (se kapitel 8, bypass). Den nøddriftstid, hvorunder UPS en ikke kan startes op, kan indstilles på dette skærmbillede. UPS en vil først genoplade sine batterier og derefter starte op, så snart startnøddriftstiden er til stede. Indstillingen kan bypasses (se også 3.2.3). Beregningen af startnøddriftstiden er baseret på den forudsætning, at UPS en leverer en 100% belastning. OPM_NPE_XXX_2K0_4K0_1DK_V NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

13 I tilfælde af lavprioritetsalarmer (se ) vil beeperen først lyde efter en vis forsinkelse for at undgå hyppig beeper-aktivitet under midlertidige alarmsituationer (f.eks. overbelastning, temperatur, svag netstrøm). Beeperens forsinkelsestid påvirker ikke beeper-funktionen under alarmer med høj $7I=6EH Ændrer skærmbilledsproget: Engelsk (standard), tysk, fransk, italiensk, spansk. Indstillingen ON indebærer, at funktionen er aktiveret: UPS en slukkes i tilfælde af strømsvigt, hvis belastningen er < 5% af maksimumbelastningen. Vær forsigtig med meget små belastninger, idet UPS en f.eks. vil kunne opfatte en telefax i stand-by-tilstand som en situation med '''''''''''''W"H For at kunne generere pålidelige forudsigelser om nøddriftstiden skal UPS en have informationer om den totale batterikapacitet. Ah-værdien nederst i højre hjørne viser den programmerede kapacitet og skal angive kapaciteten på det interne batteri af standardtypen plus kapaciteten på batteriudvidelsesenheden/- '''''&$( Hvis NetPro forsynes af et generatoraggregat, og generatorens frekvens ofte er uden for UPS ens indgangstolerance, vil det resultere i hyppigt forekommende 'bypass error' alarmer (se afsnit ).. Under disse alarmer er bypass-drift ikke mulig. For at undgå denne situation kan bypass-funktionen deaktiveres, dvs. UPS en fungerer som en UPS uden automatisk skift til bypass. Hvis NO vælges, dvs. hvis bypass-funktionen er deaktiveret, veksler standardbilledet hvert 10. sek. med følgende meddelelse, som vises i 2 sek: '''''0123 Udgangsspændingen kan indstilles til 220/230/240 Vac. +JADJA'LB>^J>7KC '''''82S] Udgangsfrekvens kan indstilles til 50/60 Hz. BEMÆRK: Enheden kan anvendes som frekvensomformer: indgangsfrekvensen er mellem Hz, og 50 eller 60 Hz kan vælges som udgangsfrekvens. Hvis enheden anvendes som frekvensomformer, er bypass-funktionen ikke længere til rådighed. Som følge heraf frembringes en konstant hørbar alarm (se Bypass error ). ). For at undgå dette anbefales det at deaktivere bypass en (se ovenfor). ADVARSEL: Ændring af udgangsfrekvensen kan medføre alvorlig beskadigelse af det udstyr, som er tilsluttet apparatudgangene på UPS en. Sørg for, at den nye frekvens passer til det tilsluttede udstyr! OPM_NPE_XXX_2K0_4K0_1DK_V NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

14 3.5 Nøddriftstid: beregning og angivelse Den nøddriftstid, som er til rådighed, vises på standardskærmbilledet og tælles ned under batteridriften, indtil enten netstrømmen vender tilbage, eller indtil batterierne er tømt. Hvis nøddriftstiden er mindre end 100 minutter, beregnes nøddriftstiden normalt i minutter, og intervaltiden for ændringerne er ét minut. Ved små belastninger og/eller batteriudvidelsesenheder kan den nøddriftstid, som er til rådighed, være betydeligt længere. Nøjagtigheden af beregningerne af nøddriftstiden er imidlertid begrænset: ca. 1% af den indledende nøddriftstid. Derfor ændres måleenheden og intervaltiden ved længere nøddriftstider. Hvis f.eks. nøddriftstiden er mellem 200 og 500 minutter, er intervaltiden 5 minutter. Hvis nøddriftstiden er > 5000 minutter, beregnes nøddriftstiden i timer, og intervaltiden er 2 timer. Nedenstående tabel indeholder en oversigt: Nøddriftstid A t, i minutter Enhed Intervaltid A t < 100 minutter 1 minut 100 A t < 200 minutter 2 minutter 200 A t < 500 minutter 5 minutter 500 A t < 1000 minutter 10 minutter 1000 A t < 2000 minutter 20 minutter 2000 A t < 5000 timer 1 time A t 5000 timer 2 timer Bemærk, at enheden og intervaltiden ikke ændrer sig under nedtællingen, dvs. startenhederne og - intervaltiderne forbliver uændrede, indtil batterierne til sidst er tømt. Hvis den nøddriftstid, som er til rådighed under batteridrift, bliver mindre end intervaltiden, vil det blive vist som < S, hvor S er intervaltiden. Hvis f.eks. den indledende nøddriftstid var på 1200 minutter, dvs. mellem 1000 og 2000, sker nedtællingen med intervaller på hver 20 minutter, og i de sidste 20 minutter, inden batterierne er tomme, vil nøddriftstiden blive vist som < 20 min'. 3.6 Andre funktioner Nedlukning Ved hjælp af kommunikationsmulighederne kan computeren styre UPS en til at slukke sig selv efter styret nedlukning af systemet. Derefter vil UPS en være afbrudt i mindst 30 sek. Lysdioden operation slukkes. Enheden vil starte op igen, så snart netstrømmen vender tilbage (og, hvis aktiveret, vil startnøddriftstiden være til rådighed) Programmeret nedlukning UPS ens overvågningssoftware giver sandsynligvis mulighed for at programmere en sleep -tid for UPS en ved at sende to kommandoer til den: - luk ned efter # minutter og efterfølgende: - luk ned i # timer. Den første kommando angiver, hvor lang tid der går, før UPS en går i standby-tilstand, og den anden kommando angiver varigheden af standby-tilstanden. Lysdioden for den første kommando 'prog shutdown' begynder at blinke, og standardskærmen viser, hvor lang tid der går, før enheden går i standby-tilstand (se afsnit 3.4.1). I standby-tilstand er lysdioden operation slukket, lysdioden progr. shutdown lyser, og den resterende standby-tid vises i LCD-skærmen: SS_``_(( I sleep -tiden er UPS en ikke helt afbrudt, da systemet skal holde øje med den resterende sleep -tid. Hvis der opstår et netsvigt i løbet af sleep -tiden, og batterikapaciteten til sidst kommer under 80% af den normale kapacitet, afbrydes UPS en automatisk for at spare på batteristrømmen. Når netstrømmen igen vender tilbage, starter UPS en automatisk igen (så snart startnøddriftstiden er til rådighed, hvis denne funktion er aktiveret). Den programmerede sleep -tid går dog tabt. Den programmerede, igangværende sleep -tid kan annulleres: tryk på OK i 10 sekunder for at annullere nedlukningen og tænde for UPS en. OPM_NPE_XXX_2K0_4K0_1DK_V NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

15 3.6.3 Test af frontpanel Funktionen af alle indikatorerne på frontpanelet kan testes. Tryk på $ tasten (6) fra et standardskærmbillede, indtil følgende vises: Med tasten OK (19) ) bekræftes valget. Derefter vil alle lysdioder blinke, beeperen lyde med mellemrum, og alle karaktererne på LCD-skærmen lyse og gradvist forsvinde: den øverste række fra højre, den nederste fra venstre. Når testen af frontpanelet er afsluttet med held, skal LCD-skærmen vise følgende: A>EA'+[ Hurtig batteritest Automatisk test: NetPro UPS en udfører en batteritest med jævne mellemrum for at sikre, at batterierne og ledningerne er i orden og virker i tilfælde af strømsvigt. Disse tests afstedkommer ingen afbrydelse af enhedens funktion. De udføres på følgende tidspunkter: 5 timer efter manuel indkobling 5 timer efter genetablering af netstrøm efter strømsvigt 30 dage efter den sidste batteritest. Manual test: Batteritesten kan også startes manuelt - enten ved hjælp af et interface-kit, via RS232-interfaceporten interfaceporten (se brugervejledningen for overvågningssoftwaren), eller - via frontpanelet med tasterne #, OK og $. Proceduren er som følger: Tryk på tasten $ (20) fra et standardskærmbillede, indtil følgende (Hvis der ikke er udført nogen test siden tilkoblingen, vil den anden linie på dette skærmbillede vise NO RESULT, indtil man trykker på knappen OK ). Med tasten OK (19) bekræftes valget, og følgende Teststatus (angivet med den anden linie) kan være: BUSY TESTING = test i gang V OUTPUT TOO LOW = udgangsspænding for lav til, at testen kan gennemføres med held BAD BATTERY = batterierne bør udskiftes V BATT TOO LOW = batterispænding for lav til start af test TEST OK = batteri testet med et positivt resultat BEMÆRK: testen giver kun et pålideligt resultat, hvis - belastningen overstiger >30% af mærkeeffekten, - batterierne er > 95% opladede. Hvis batterierne er meget tæt på at være slidt ned, afgives lavprioritetsalarmen replace battery (se ). Batterierne skal derefter udskiftes så hurtigt som muligt (se afsnit 6.2). BEMÆRK: Hvis testen startes manuelt efter installation eller strømsvigt, kan UPS en afgive en falsk alarm for replace battery, da batterierne er blevet delvist afladet under transporten/opbevaringen eller under strømsvigtet. OPM_NPE_XXX_2K0_4K0_1DK_V NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

16 3.6.5 Batterikalibreringstest Tryk på tasten $ (20) fra et standardskærmbillede, indtil følgende vises: +[ Standardindstillingen af kapaciteten giver normalt en pålidelig forudsigelse om nøddriftstiden. Lokale forhold (f.eks. lav omgivende temperatur) kan imidlertid resultere i en upålidelig forudsigelse om nøddriftstiden. I et sådant tilfælde kan man lade UPS en gennemføre en omberegning af batterikapaciteten. Den forudsagte nøddriftstid, som vises på skærmen, er 10% lavere end beregnet for at udligne små ændringer i belastning, omgivende temperatur og batteritilstand. For at holde øje med kapacitetsforringelsen på grund af batteriernes alder tilråder vi at udføre en batterikalibreringstest mindst én gang om året. Under en batterikalibreringstest vil batterierne blive afladet til alarmniveauet for battery low (se afsnit 'battery low'). Testen vil resultere i en ny kapacitetsangivelse på det andet serviceskærmbillede (se 3.4.3) og efter en komplet genopladning i nye forudsigelser om nøddriftstiden. Bemærk, at den forventede nøddriftstid er meget kort efter en batterikalibreringstest. Lad derfor UPS en genoplade sine batterier Test af batterikapacitet Denne test, som igangsættes af UPS-overvågningssoftware, er identisk med en batterikalibreringstest (se ovenfor). For nærmere oplysninger, se brugervejledningen for overvågningssoftwaren. OPM_NPE_XXX_2K0_4K0_1DK_V NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

17 4 - Kommunikation 4.1 RS232 Port (fig. 7) RS232-porten er en indstiksinterfaceport (9-benet, Sub-D, hanstik) til avanceret kommunikation mellem UPS en og computeren (UPS-software nødvendig). Interfaceporten er driftsklar, så snart netledningen er sat i en strømførende stikkontakt, også selvom UPS en er afbrudt. Vi anbefaler på det kraftigste kun at bruge originale softwareprodukter sammen med interfaceporten. 5 = COMMON 8 = UPS CONNECTED Ben nr. Funktion 1 RS232-indgang (UPS-nedlukning) 2 RS232-udgang 3 Generel alarm 1) 4 Plug-and-Play 5 Fælles 6 Bypass aktiv 7 Lav batteristand 8 UPS tilsluttet 9 Strømsvigt fig. 7 PnP MAINS FAILURE DC GENERAL ALARM BATTERY LOW RS232 BYPASS ACTIVE DATA FROM UPS DC RS232 RS232 PORT DATA TO UPS DC REMOTE UPS SHUT DOWN RS232 1) Aktiv, hvis UPS ens afgivne effekt ikke længere er garanteret på grund af andre omstændigheder end allerede angivet ud for ben 6-7-9: - Overbelastning af udgangsomformer - (For-)alarm for høj temperatur - Batterifejl - Ventilatorfejl - Høj spænding i batteriladeren - Bypass uden for tolerancen - Inverter-nedlukning (pga. inverter- eller batterifejl) 4.2 Relay-interfacekort (ekstraudstyr) Kortet er udstyret med potentialfrie omskiftere til følgende alarmtilstande:! strømsvigt,! generel alarm,! lav batteristand,! bypass aktiv. Se venligst yderligere oplysninger i den brugsvejledning, der følger med interfacekortet. 4.3 SNMP-interfacekort (ekstraudstyr) MAX: +48V 100mA Med dette kort kan datainterfacen tilkobles direkte til et Ethernet netværk. Se venligst yderligere oplysninger i den brugsvejledning, der følger med interfacekortet. OPM_NPE_XXX_2K0_4K0_1DK_V NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

18 5 - Ekstraudstyr Ud over det ekstraudstyr, der er beskrevet i 4.2 og 4.3, fås følgende ekstraudstyr: 5.1 Udvidet nøddriftstid (NetPro 2000/3000) Der kan opnås en forlænget driftstid ved at tilslutte en separat batteriudvidelsespakke til UPS en. I så fald skal UPS en have oplysninger om den nye totale batterikapacitet for at kunne udføre en ny, sikker beregning af den nøddriftstid, som er til rådighed (se afsnit 3.4.3). Afhængig af ladebetingelserne for de nye batterier kan beregningerne af den nye nøddriftstid midlertidigt være forbundet med en vis usikkerhed. De ekstra batterier øger kørselstiden og genopladningstiden for enheden. Ellers er alle andre oplysninger om driften de samme som for standardmodeller. Det er ikke tilladt at tilslutte en ekstern lader til UPS en! 5.2 Skilletransformator (NetPro 2000/3000) Enheder med en temperaturbeskyttet skilletransformator ( NetPro+ ) er anbragt i et større kabinet end standardenheden. Med skilletransformatoren kan udgangsnullederen enten tilsluttes til - beskyttelsesjordingen (standardindstilling) - indgangsnullederen eller være isoleret. Kontakt forhandleren for nærmere oplysninger. 5.3 PowerFLAG SerVICe Box til modemtilslutning Hvis du tilslutter PowerFLAG SerVICe Box en mellem UPS ens kommunikationsport og et modem, kan et programmeret nummer ringes op i tilfælde af en UPS-alarm. Endvidere kan servicepersonale kalde op og kontrollere UPS ens status for at udføre fjerndiagnostisering. På den måde kan serviceomkostninger, specielt for fjerntliggende steder, reduceres betragteligt. 6.1 Generelt NetPro UPS en er stort set vedligeholdsfri. Vær opmærksom på korrekte miljømæssige forhold, og hold luftkanaler fri for støv. Læs afsnit Batterier 6 - Vedligeholdelse Batteriets levetid er 3-6 år, afhængig af driftstemperaturen og antallet af afladninger. Da et sundt batteri er afgørende for UPS ens ydelse, udføres med jævne mellemrum en hurtig batteritest af hensyn til driftssikkerheden (se afsnit 3.6.4). ). Når batteriets tilstand er kritisk, aktiveres alarmen replace battery (se ). Lad forhandleren udskifte batterierne så hurtigt som muligt. BEMÆRK: under visse betingelser kan en manuel batteritest føre til afgivelse af en falsk alarm. Se afsnit hurtig batteritest. Det anbefales at udføre grundige batteritests med jævne mellemrum for at rekalibrere gamle batteriers kapacitet. Du kan få yderligere oplysninger om batterikapacitet i afsnit og OPM_NPE_XXX_2K0_4K0_1DK_V NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

19 7 - Fejlfinding Uanset hvornår der opstår en fejl, skal man først kontrollere de eksterne faktorer (f.eks. tilslutninger, temperatur, fugtighed eller belastning) for at afgøre, om problemet skyldes selve enheden eller miljøet. Derefter kontrolleres termosikringen, den kan være udløst. I så fald nulstilles den (se 1, fig. 1) og det kontrolleres, at UPS en ikke er overbelastet. Nedenstående skema er kun en checkliste. Hvis den foreslåede løsning ikke virker, eller hvis oplysningerne er utilstrækkelige til at løse problemet, så kontakt forhandleren eller gå ind på PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING Termosikring (Thermal Circuit Breaker, TCB) udløst LCD meddelelse 'on bypass' UPS starter ikke (uden brug af batteristart ), og udgangen har været frakoblet i nogle få sek. UPS-overbelastning Systemfejl Reducér belastningen, nulstil TCB (1, fig. 1) Kontakt forhandleren eller gå ind på Formentlig overbelastning Se , reducér belastningen Overtemperatur Se Lad UPS en køle ned Elledning ikke tilsluttet Læs 2.2 Tilslut elledningen Batterier ikke tilsluttet Strømløs stikdåse, eller netspænding uden for tolerance Kontakt forhandleren eller gå ind på Kontakt elektriker For høj UPS-temperatur Se Lad UPS en køle ned Kørselstid for lav til start Udløst termosikring Se 3.2.3, vent eller tryk på OK Se ovenfor UPS afbryder automatisk For høj UPS-temperatur Se Lad UPS en køle ned LCD meddelelse replace battery Strømsvigt, batteri afladet Programmeret nedlukning i gang UPS har modtaget nedlukningskommando fra computer i forbindelse med strømsvigt Belastningen er < 5% af maks. belastningen, og ingen netstrøm er til stede. (Faciliteten, tomgangsnedlukning, er aktiv, se afsnit 3.3.3) Batteritest lige efter installation eller strømsvigt Batteritesten viser svagt batteri Vent til strømmen vender tilbage Se Se Vent til strømmen vender tilbage Lad UPS en genoplade batterierne Læs 6.2, få batterierne udskiftet OPM_NPE_XXX_2K0_4K0_1DK_V NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

20 8 - Specificationer NetPro model : Mærkedata Voltampere (VA) : med computertypebelastning Watt (W) : med resistiv belastning Indgang, termosikring (A) : Indgangsomformer Indgangsvekselspænding : V Indgangsvekselspænding, område : 100% belastning: V 60% belastning: V 30% belastning: V Max. startvekselspænding : 255 V (ved alle belastninger) Min. startvekselspænding : 187 V (ved alle belastninger) Indgangsstrøm, kurveform : sinusformet Indgang, effektfaktor : 1 Indgang, frekvensområde : 50 eller 60 Hz ± 10% Indgangsstrøm (A) : Udgangsomformer Udgangsvekselspænding : 220/230/240 V (valgbar) Udgangsvekselspænding, tolerance : ± 1% Udgangsfrekvens : 50 eller 60 Hz ± 0.15% medmindre den er synkronisert til ledningsnettet Udgang, kurveform : sinus Harmonisk forvrængning : < 2% (typisk 1,5%) med lineær belastning Effektfaktor : 0.6 Amplitude (spidsværdi i forhold til effektiv værdi (strøm)) : op til 6:1 Kapacitet, apparatudgange : maks. 10 A pr. udgang Bypass Indgangsvekselspænding, område : V Frekvensreguleringshastighed : maks. 2 eller 10 Hz/sek.(valgbar fabriksindstilling 10Hz/sek) Frekvensreguleringshastighed : 2 Hz/sek 10 Hz/sek Frekvensreguleringsområde : nominel ± 2% nominel ± 10% Faseforskel : < 7 < 10 Omkoblingstid : < 1 msek. Overbelastningskapabilitet UPS en er fuldt beskyttet mod overbelastning og kortslutning online-drift, bypass aktiveret : 110% i 5 minutter, 150% i 2 sekunder online-drift, bypass deaktiveret : 110% i 110 sekunder batteridrift, NP2000 : 110% i 5 minutter, >135% i 110 sekunder batteridrift, NP3000/4000 : >110% i 110 sekunder bypassdrift : afhænger af mærkedataene for termosikringen, typisk: : 105% af TCB mærkedataene for termosikringen: no trip 135% af TCB mærkedataene for termosikringen: afbrydes inden for 1 time 200% af TCB mærkedataene for termosikringen: i 2-30 sek. 300% af TCB mærkedataene for termosikringen: i 0,8-4 sek. Batterier (mærkedata ved 25ºC) Nominel spænding (V) : Antal 7 Ah batterier : Type : gastætte, vedligeholdsfri Levetid : 3-6 år (afhængig af anvendelse) Genopladning, strøm : 1.5 A Genopladning, tid : 2-6 time til 80% kapacitet, standardbatteri Automatisk batteritest : se Nøddriftstid i minutter ved en typisk belastning (75%) : Watt Generelt Vægt (kg) : Mål (hxbxd, mm) : 293x220x557 Indkapsling/beskyttelse : stål/plastik / IP20 Miljø Sikkerhed : EN ; EN 60950; IEC 950 Elektromagnetisk kompatibilitet : EN ; EN EN ; IEC 801-5: 6kV Omgivende temperatur : -10 til+40 C Hørbar støj ved en afstand på 1 meter : 45 db(a), afhængig af belastning og temperatur Maks. relativ luftfugtighed : 95% (ikke-kondensation) OPM_NPE_XXX_2K0_4K0_1DK_V NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC

Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Betjeningsvejledning Smart-UPS UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Indhold Oversigt... 1 Beskrivelse af produktet................................... 1 Sikkerhed................................................

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed bu001a (2) Installér ikke Back-UPS'en i direkte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. Tilslut batteriet

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation PowerMax,, For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation Kameraforbindelse giver her og nu indsigt Tilgængelig hvor som helst gennem

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg. plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg. plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring Brugsvejledning Mac/ Word/ Carel plug-in 28.08.01 1 VIGTIGT GENNEMLÆS MANUALEN FØR INSTALLATION

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af din notebook. Pas godt på brugsanvisningen, for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere