Rammeudbud, Stinkskabe med tilhørende rum automatik Kravspecifikationer Inkl. rettelsesblade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeudbud, Stinkskabe med tilhørende rum automatik Kravspecifikationer Inkl. rettelsesblade"

Transkript

1 Inkl. rettelsesblade November 2011 Inkl. rettelsesblade: September 2012.

2 Side : Side 2 af 32 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. GENERELLE KRAVSPECIFIKATIONER Ordforklaring Rammeudbudets ydelser og afgrænsning Overholdelse af DS/EN Overholdelse af luft og støjkrav Sporgasprøver af stinkskabe: Overholdelse af øvrige forskrifter Krav til service Garantiperioden og service Levetid Krav til udvikling KRAVSPECIFIKATIONER TIL DET MODULÆRE BASIS STINKSKAB Beskrivelse af det modulære basisstinkskab Dokumentation til basisstinkskabe Mærkning og Labels Tilgængelighed Tilgængelighedskrav under stinkskabsbordplade Tilgængelighedkrav til hæve- og sænke-funktion Tilgængelighedkrav til betjeningsknapper Tilgængelighedkrav til el-kontakter og VVS-haner Tilgængelighedkrav til overflader på el-kontakter og VVS-haner Konstruktion og materialer Konstruktion af det modulære basisstinkskab Hæve/sænkefunktion til basisstinkskabet Materialespecifikation til det modulære basisstinkskab Materialer til det modulære basisstinkskabs bordplader Underskabe på basisstinkskabet Materialer under udførelse Fugning i og uden for basistinkskabet Tolerancer og udfaldskrav Tekniske installationer Generelt Afgrænsning på basisinstallationer af el Materialer Udførelse af el i basisstinkskabet KRAVSPECIFIKATIONER TIL RUM-, STINKSKABS- OG ENERGIBESPARENDE AUTOMATIK Fælles kravspecifikationer til rum- og stinkskabsautomatik Etablering af service stik til rum- og stinkskabsautomatikken Kommunikation til CTS-anlæg Rum balance Øvrige kravspecifikationer til stinkskabs-automatikken Overholdelse af EN Lufthastighed i stinkskab Responstid Alarmering fra Stinkskab... 23

3 Side : Side 3 af Betjeningspanel for stinkskabe Person detektor for Stinkskab Beskrivelse af ventilationssystemet Øvrige beskrivelser af rum automatik Tilslutning Flowvagt for punktsug og kemiskabe Tilslutning Flowvagt og spjæld for åbne/lukke funktion for punktsug Tilslutning af sikkerhedsbænke Etablering af differenstryks regulering Øvrige kravspecifikationer til energibesparende automatik Automatisk lugelukning af stinkskab Automatisk nedlukning af tvangsåbnet udsugningsspjæld i stinkskab Behovstyring for rumautomatik (Energi-drift) Spjæld indblæsning/udsugning BILAG A (PRINCIP FOR BASISSTINKSKABET) BILAG B (PRINCIPDIAGRAM) BILAG C (PRINCIP FOR BETJENINGSPANEL FOR STINKSKAB)... 32

4 Side : Side 4 af Generelle kravspecifikationer 1.1 Ordforklaring Rådgiver: Projekteringsrådgiver for kommende entrepriseaftaler. Entreprenør: Den rammeentreprenør, der er vinder af kommende miniudbud(entrepriseaftaler). Rammeentreprenør: Den i rammeaftalens underskrevet entreprenør. Miniudbud: via entrepriseaftaler. Tilsyn: Bygherres rådgiver for miniudbud. Bygherre: Bygningsstyrelsen s projektleder 1.2 Rammeudbudets ydelser og afgrænsning Ydelserne til rammeaftalen omfatter: o Rum- og stinkskabsautomatik o Basisstinkskab o Tekniske installationer - el og VVS o Test og sporegasprøvning af stinkskabe. Afgrænskning af rammeaftalen omfatter: o. o Bilag 1.3 Overholdelse af DS/EN Alle stinkskabe incl. stinkskabsautomatik i skal overholde DS/EN del 2, 3 og 6. Stinkskabsautomatikken skal typegodkendes efter del 6 som et VAV-stinkskab (sammen med stinkskabet), men selve stinkskabet skal testes efter del 3. Automatikken må ikke testes separat sammen med en defineret testboks. Stinkskabe skal leveres med typegodkendelser efter EN del 3, hvor skabene skal overholde acceptgrænserne 0,1 ppm for det indre målefelt og 0,65 ppm for det ydre målefelt. 1.4 Overholdelse af luft og støjkrav Stinkskabet med tilhørende kanalsystem og automatik skal dimensioneres og projekteres efter at det kan indreguleres til en lufthastighed på 0,5 m/s i lugeåbningen, men at dette kan reduceres ned til 0,3 m/s i lugeåbningen. Samlet støjkrav til stinkskabet må ikke overstige 39 db(a) ved 0,5 m/s. 1.5 Sporgasprøver af stinkskabe: Ved aflevering af et stinkskab skal der altid laves en sporgasprøve. Nærværende entreprenør rekvirerer prøvning, der udføres for dennes regning. Ved levering af et stinkskab skal gennemføres en test for at dokumentere, at stinkskabet er korrekt installeret og at flowet i skabet ikke forstyrres af luftbevægelser i rummet. Omfang og rammer for udførelse af sporgasprøver til stinkskabet skal indeholde:

5 Side : Side 5 af 32 Sporgasprøve skal enten ske efter DS/EN del 4 eller efter udgået standard DS 457 Norm for stinkskabe kapitel 6. Test skal ske med lukket døre og vinduer. Lufthastighedsmåling Test skal ske efter rum- og stinkskabsautomatikken er i balance(dokumenteret via rapport). Sporgasprøver af stinkskab skal ske med almindeligt arbejdsudstyr placeret i stinkskabet. Arbejdsudstyr under test skal være: lille rystebad, 4 l. tre holdere til reagensrør, 60 rør pr. stk., fire autopipetter på holdere, tre kemikalieflasker á 1 l., 1 stk varmeplade med magnetomrører, køkkenrulle og to holdere til microrør. Udstyret skal placeres samme sted ved alle målinger. Arbejdsudstyret skal fordeles jævnt i stinkskabet og samme sted ved alle målinger og skal dokumenteres ved tegning eller foto. Alle test på stedet, der testes efter EN del 4, skal suppleres med en test med udstyr. Rapport om at rum- og stinkskabsautomatik er i balance skal udarbejdes af den vindende rammeentreprenør i det konkrete miniudbud. Stinkskabes effektivitet er i en årrække blevet og bliver stadig testet efter en sporgasprøve beskrevet i DS 457. Der er udgivet en ny standard for stinkskabe DS/EN del 4. Arbejdstilsynet accepterer, at stinkskabe, som ikke er typeafprøvet efter DS/EN 14175, afprøves efter DS 457 Norm for stinkskabe kapitel 6. Standarden kan ikke længere købes hos Dansk Standard. Arbejdstilsynes forhold til stinkskabe omhandler ikke typegodkendelsen, men kun prøvningsmetoder på stedet. Prøvningsmetoden på stedet, skal efterfølgende kunne godkendes af arbejdstilsynet, som stiller krav om en sikkerhedsfaktor. Derfor skal prøvningsmetoden på stedet efter EN14175 del 4 altid suppleres med en sporgastest som beskrevet i afsnit 1.5. På baggrund af sporgasmåling og beregninger skal rammeentreprenøren få udarbejdet et certifikat, som fortæller om stinkskabet er egnet/ikke egnet til arbejde med forskellige stoffer (stoffer med forskellig grænseværdi) målt i forhold til den projekteret sikkerhedsfaktor. Sikkerhedsfaktoren fortæller, i hvilken koncentration(angivet som brøkdele af grænseværdien) man risikerer at indånde forureningsstoffet i korte tidsrum (mindre end 2 sekunder). Fastsættelse af sikkerhedsfaktoren vil blive fastsat i kommende miniudbud. Stinkskabet skal mærkes med den indreguleret og kontrolleret sikkerhedsfaktor. En sikkerhedsfaktor på 10 kan for enkelte brugere være acceptabel. Imidlertid er den afgørende faktor for 17-kræftstoffer, hvor der er krav om lukkede anlæg, acceptværdien (maksimalt tilladelig sporgaskoncentration i operatørens åndingszone). En sikkerhedsfaktor på 10 vil derfor aldrig være acceptabel ved arbejde med 17-kræftstoffer. Normalt kræves en sikkerhedsfaktor på minimum 40 ved arbejde med 17-kræftstoffer. Det er dermed projektspecifik, hvilken sikkerhedsfaktor der er acceptabelt. Hvis intet af oplyst i kommende miniudbud skal der regnes med en sikkerhedsfaktor på 40. Da sikkerhedsfaktoren ikke alene kan beskrive sikkerhedsniveauet kræves: Grænseværdien (GV) for Cloroform sættes til 2 ppm, for Formaldehyd på 0,3 ppm og for Hydrogenchlorid på 5 ppm.

6 Side : Side 6 af 32 Måling af sikkerhedsfaktor skal ske med en maksimal forudsat forureningsrate for Chloroform og hydrogenchlorid på 0.04 mol/min. Ved måling med Formaldehyd anvendes en forureningsrate på 0,007 mol/min (mini Rae). Maksimal koncentration(k) af sporgas på 0,1 ppm. Lufthastighedsmåling I forbindelse med sporgastesten skal der laves lufthastighedsmålinger. Efterprøvning af lufthastigheden skal foretages med et anemometer eller et vaneometer. Lufthastighed i skabet skal gennemføres ved minimum to lugeåbninger med følgende målepunkter: ved max. Lugeåbning, som er den største lugeåbning hvor lufthastigheden kan opretholdes. Der måles i hver ¼ punkt af skabets bredde (i alt tre målepunkter), og 50 mm fra lugekant. ved en lugeåbning på 250 mm over bordflade, måles der i hvert ¼ punkt af skabets bredde (i alt tre målepunkter), 50 mm fra lugekant. Der skal i hvert målepunkt udføres 6 stk. målinger i en periode på 1 min., hvor middelværdien skal være 0,5 m/sek(eller svarende til kravet til sikkerhedsfaktoren). med en samlet måleusikkerhed på -0,05/+0,2 m/sek. Energibesparelse Ved lufthastighedsmålingen og sporgasmålingen kan man finde den optimale udsugningsmængde. Dette giver mulighed for at reducere luftmængden og hermed opnå en stor energibesparelse. Målet for bygherre er at kunne reducerer lufthastigheden i lugeåbningen uden at reducerer sikkerheden. Basisstinkskabet skal fortsat overholde kravene til sikkerhedsfaktor (se sporgasprøver). 1.6 Overholdelse af øvrige forskrifter Alle normer m.v. for materialer, arbejdsudførelse og sikkerhedsforanstaltninger skal overholdes. De forskellige leverandørers anvisninger skal overholdes og øvrige forskrifter skal altid følges, med mindre andet udtrykkeligt er beskrevet/aftalt. Udover førnævnte normer og standarder m.v. gøres relevante afsnit i følgende dokumenter, vejledninger og anvisninger gældende for rammeaftalens udførelse: Danske Standarder DS/EN DS 1030 SBI-anvisninger Nr. 108 Dansk/Europanorm for stinkskabe, Træ i snedkerarbejde. Fugemasse og facadefuger

7 Side : Side 7 af 32 DIN-normer DIN-norm 68761, blad 1, 2 og 3 DIN-norm 1052 Stærkstrømbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer 1. udgave. Miljøministeriets bekendtgørelse nr Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 642 om genteknologi og arbejdsmiljø. At-Vejledning C.0.4. December 2009, Vejledning om klassifikation af laboratorier, anlæg til produktion mv., hvor der arbejdes med genetisk modificerede organismer. Bekendtgørelse nr. 864 om biologiske agenser og arbejdsmiljø. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 954 om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v. Industriens Branchearbejdsmiljøråd vejledning om stinkskabe - Vejledning om arbejde i stinkskabe,, Statens Institut for Strålehygiejne Vejledning om strålebeskyttelse ved arbejde med åbne radioaktive kilder. (Anvendes ved Isotop laboratorier). Udgave 10, september Branchepublikationer MBK Malerfagligt behandlingskatalog FSO Fugebranchens samarbejds- og oplysningsråd V.S.O. Vejledning fra Glasindustriens Samarbejdsorganisationer Diverse leverandørinformationer. Kvalitetshåndbøger De for branchen gældende kvalitetshåndbøger. Dispensationer af en hver art må kun søges med bygherrens tilladelse. 1.7 Krav til service Rammeentreprenørens serviceorganisation, skal kunne udføre service i og efter garanti-perioden. Som udgangspunkt kan universiteterne ønske at der udføres service en gang årligt og i øvrigt i overensstemmelse med leverandørens brugsanvisning. Basisstinkskabet og tilhørende automatik skal være forsynet med en udførlig servicevejledning og et forslag til årlig service, samt forventet omkostning hertil, (herunder priser på sliddele, f.eks. wire, ny motor til nedkørsel af låge alarmpanel osv.). Service tilbud skal vedlægges tilbud og omfatte eftersyn af skabet kontrol af funktioner alarmer, luftmålinger og evt. indregulering/kontrol af det til stinkskabet tilhørende automatik, kontrol af overføringssignaler til CTS anlæg.

8 Side : Side 8 af 32 Målet for bygningsstyrelsen er at service skal kunne udføres på tværs af de enkelte leverandører, således at de kan servicere og kontrollere hinandens stinkskabe. Styringsbrugerfladen skal være en delt brugerflade således ovenstående kan lade sig gøre. Rammeentreprenør skal levere en samlet service på både stinkskab og automatik. 1.8 Garantiperioden og service Stinkskabet og automatikken skal leveres med garanti. Garantiperioden beskrives i kommende miniudbuddet gældende fra afleveringsdatoen. Garantien skal dække alle leverancer inkl. programmer som er indgået i rammeaftalen. Afhjælpningen skal foretages uden ekstraomkostninger for bygherren. Ved udskiftning af komponenter eller programmer som er kvalitetssikret, skal den ved installationen anvendte kvalitetssikring gentages. Hvis det viser sig at være fejl forårsaget af bygherre, afholdes omkostninger af denne Levetid Bygherren forventer, at automatikken, i mindst 10 år efter anskaffelse kan overholde de opgivne tekniske specifikationer, under forudsætning af, at den af fabrikanten foreskrevne præventive vedligeholdelse er foretaget. Der er et krav at al software nødvendigt for systemets korrekte funktionalitet er supporterbar i mindst 10 år efter anskaffelse. 1.9 Krav til udvikling En del af rammeaftalen er at basisstinkskabet og tilhørende automatik forventes at udvikle sig i hele kontraktperioden. Det betyder at rammeentreprenøren ikke kun skal udvikle stinkskabet og automatikken inden første miniudbud, men også må forvente en udvikling løbende i kontraktperioden. Denne udvikling kan både ske i de enkelte miniudbud, men også ved opdateret kravspecifikationer til denne rammeaftale. Da basisstinkskabet også skal bruges til mange ombygningsprojekt vil der være behov for tilpasninger. Basisskabet skal derfor kunne leveres i en tilpasset udgave til lavloftet rum(under 2500 mm til nedhængt loft) dog uden hæve/sænkefunktion. Et lavloftet stinkskabsmodel er ca mm højt. Et lavloftet stinkskabsmodel skal kunne stå i et rum med lofthøjde på ca mm. I et lavloftet stinkskabsmodel skal højdejustering ændres til at kunne hæves til maksimalt ca mm i bordpladehøjde og indvendig kabinethøjde ændres til ca. 900 mm. Enkelte af eksisterende universitetsbygninger har behov for ventilationstilslutning mod gulv, som basisskabet også skal kunne ændres til. Aftræksstudsen er grænsefladen på basisstinkskabet. Tilslutninger til aftræksstudsen vil så ske ved gulv, men det vil fremgå af det fremtidige miniudbud. Der skal regnes med specialskabe, som walk-in skabe, ex-skabe og isotopskabe i de kommende miniudbud. Det vil ikke være muligt at skift automatik-firma, som en videre udvikling gennem rammeaftales forløb, da det er et samlet udbud hvor både automatik- og inventar-firmaer er prækvalificeret sammen. Det er dog muligt at skifte styresystem, hvis automatik-firmaet skulle stoppe produktion, som følge af f.eks. konkurs. Dette kræver dog en godkendelse af automatikentreprenøren hos Bygningsstyrelsen. Denne godkendelse kan være omfattende, da det er et samlet produkt, som rammeentreprenøren skal leverer. Det vil

9 Side : Side 9 af 32 desuden kræve en ny godkendelse efter DS/EN 14175(primært del 2 og del 6). Rum- og stinkskabsautomatikken skal ikke ses som en leverandør, men som en del af rammeentreprenøren. 2. til det modulære basis stinkskab 2.1 Beskrivelse af det modulære basisstinkskab Basisstinkskabet skal være modulært opbygget. Bredden af stinkskabet skal kunne leveres i spring på 0,3 meter. Basisstinkskabet skal være modulært i bestykning med bordplader, vvs-installationer, el-installationer, automatik, sarg og underskabe. Basisstinkskabet skal være fleksibelt i valg af overflader(farver og materialer). Basisstinkskabet skal kunne stå i et rum med 2500 mm til nedhængt loft. Stinkskabets maxhøjde bør have en samlet maxhøjde på mm incl. ventilationsstuds. Stinkskab ved bordplade i højde 900 mm og fuld lugeåbning skal kunne stå i et rum med 2500 mm til nedhængt loft. Stinkskabet skal have en frihøjde til underside loft. Princip for basisstinkskabet, se bilag A. Basisstinkskabets skal kunne godkendes til brug til GMO klasse I samt isotopklasse C. 2.2 Dokumentation til basisstinkskabe Produktdokumentationen skal overholde krav beskrevet i afsnit 10 i EN del Mærkning og Labels Stinkskabet skal mærket som beskrevet i afsnit 11 i EN14175 del 2. samt tilgængelighedskrav til overflader på el og vvs. 2.4 Tilgængelighed Tilgængelighed skal tænkes ind i det modulære basisstinkskab, så det indgår som en naturlig del af stinkskabet og ikke fremstår som specialhjælp til personer med handicap Tilgængelighedskrav under stinkskabsbordplade Basisstinkskabet skal regnes med lodret sarg. Basisstinkskabet har ingen vandret sarg under bord pga. tilgængelighed. Evt. vandret sarg skal trækkes 500 mm (anbefalet af AT) tilbage, så der opnås plads til knæ i siddende stilling. Der er følgende pladskrav til knæ i siddende stilling:

10 Side : Side 10 af 32 Basisstinkskabet skal have en sokkelhøjde på min. 300mm der er 600mm(AT anbefaling er dog helt op til 700mm) trukket tilbage. Dette skyldes kravet til friplads ved gulv/plads til fødder i siddende stilling. Friplads ved gulv plads til fødder i siddende stilling:

11 Side : Side 11 af Tilgængelighedkrav til hæve- og sænke-funktion Basisstinkskabet skal leveres med hæve- og sænkefunktion, der muliggøre passende arbejdshøjde for siddende og stående personer. Kravet til højdejustering er fra 650 mm i laveste position til 1200 mm i højeste position. Der skal kunne laves endestop, hvis det i det kommende miniudbud viser sig ikke at være højde nok i laboratoriet. Hvis basisskabet placeres i et laboratorium med kun mm til nedhængt loft, skal H/S systemet kun kunne højdejusteres til mm. Basisskabet skal dog fortsat kunne højdejusteres til mm til rum med større højde til nedhængt loft. H/S systemet skal kunne løfte 120 kg pr. meter udover selve stinkskabet. Bemærk at selve stinkskabet er inkl. evt. tung bordplade og vask. Højdekrav til bordplade: Tilgængelighedkrav til betjeningsknapper Betjeningsknapper til højdejustering skal placeres i bordpladehøjde( mm over gulv) Højdekrav til betjeningsknap:

12 Side : Side 12 af Tilgængelighedkrav til el-kontakter og VVS-haner El-kontakter og VVS-haner(afspæringsventiler) skal placeres udvendigt i lodret sarg pga. tilgængelighedskrav Tilgængelighedkrav til overflader på el-kontakter og VVS-haner VVS haner og el-kontakter til basisstinkskabet må ikke indeholde nikkel, krom eller andre materialer, der kan resultere i allergiske reaktioner. Ved skrift på kontakter og haner skal disse være med sans serif skrifttype, dvs. uden fødder.

13 Side : Side 13 af 32

14 Side : Side 14 af Konstruktion og materialer Konstruktion af det modulære basisstinkskab Stinkskabet udføres som en selvbærende enhed. Alle installationer og huller for samme, skal være skjulte for lettere rengøring. Skabe skal være konstrueret på sådan en måde, at tilgang til el, ventilation eller medier kan ske let og ubesværet, uden brug af specielværktøj. Ved dobbelt skabe skal der etableres skot i midt skab ved loftskonstruktion. Frihøjde fra overkant bord og til underkant skot min.1100 mm( Krav til indvendig kabinehøjde). Bagvæg i kabine skal være konstrueret på sådan en måde, at der er mulighed for at montere et modulopdelt stillads, hvorpå der kan ophænges apparatur. Der skal lukkes med net eller rist mellem bagbeklædning og bagvæg, så større genstande ikke kan suges op bag bagbeklædning. Armaturskinne/overgangen (det skrå stykke) mellem bordplade og bagbeklædning skal være udført som beskrevet i afsnit om armaturskinne. Skabsfrontnæser på stinkskabe skal udføres som aluminiumsnæser eller pulverlarkeret stål. Skabsfrontnæser skal være udformet således at det er muligt at indbygge betjeningspanel for stinkskabsautomatik. Hulskæring for betjeningspanel for stinkskabsautomatik udføres af nærværende entreprenør. Højdeplacering af betjeningspanel for stinkskabsautomatik skal overholde tilgængelighedskrav se afsnit. Aluminiumsnæser skal i bunden være udført med et afslutningsprofil der slutter tæt til gulvbelægningen. Aluminiumsnæser skal tilpasses så de følger hele skabets højde. Tilgængelighedskrav, som beskrevet i overstående afsnit, skal indpasses i basisstinkskabet. Når stinkskabet er nedlukket skal hejselugen lukke ned til ca.5 cm over bord for at reducerer luftmængden. Basisstinkskabene skal kunne anvendes til GMO-klassificerede laboratorier. Basisskabet skal derfor konstrueres, så det kan godkendes til GMO-klasse 1. Konstruktion af skabet skal ske ud fra ønsket om at reducerer støj og reducerer energiforbruget, derfor er der et krav om max trykfald over stinkskab og spjæld på. 100 Pa ved 0,5 m/s og 50 cm lugeåbning. Stinkskabet skal være indrettet så trykaflastning ved utilsigtet overtryk eller eksplosion sker i toppen og ikke gennem lugen. Air-foil: Air-foil skal være udført i rustfrit stål. Armaturskinne: Hvis der monteres armaturskinne til vvs-udtag i stinkskab, skal disse være rustfrit stål, som efterfølgende pulver-epoxy lakeres for bedre at kunne klare evt. spild - alternativ kan armaturskinnen være i PP. Understel:

15 Side : Side 15 af 32 Udføres i 19 mm møbelspånplade pålagt hvid laminat. I denne enhed skal der indbygges teknikmodul med mulighed for at føre installationer bag stinkskab. Teknikmodulet skal udføres med demonterbarplade og sokkel. Underdelen skal være forsynet med stilleskruer til nivellering. Sidepanel skal være demonterbart uden brug af specialværktøj. Plads til rørføringer på langs bag skab, inddækkes med demonterbart panel i samme materiale som øvrige sider på stinkskabet. Tilgængelighedskravet skal indpasses i design af basisstinkskabets understel. Teknikdel: Sider, top, bagplade og mellemplader skal udføres i møbelspånplade pålagt med laminat på alle sider og flader. Leveres med aftræksstuds i top af skab. Det skal være muligt at kunne fastgøre loftkantskinne på den øverste del af stinkskabskorpus. Frontglas: 6mm hærdet glas, monteret i løbeskinner, med ophæng. Basisstinkskabe ønskes med både skrå eller lige frontglas. Frontglas skal afsluttes med rustfrit stålpanel eller pulverlakeret aluminium mod bordplade/ air-foil. Hvis fontglasset afsluttes med profil af pulverlakeret aluminium skal pulver-lakering dog udføres som epoxypulverlakering som beskrevet under punkt Frontglas må som alternativ udføres med lamineret glas. Greb: Fabrikantens standard. Dog skal greb være rustfrit stål. Hejs: Frontglas hæves/sænkes manuelt. Glasset skal være ophængt i synkroniseret træk og afbalanceret med lyddæmpet kontravægt. Ved lukning af frontglas skal der være indlagt blødt stop i form af en friktionsbremse i glasophænget. Wire skal kunne tåle aggressivt miljø, såsom syre. Lugen skal være sikret på fald ved brud på wire. Spor til styring af frontglas udføres i kompaktlaminat. Lugen skal konstrueres så automatiks-lugelukning kan installeres med minimum tryk på udstyr i lugeåbning. Trykket skal helst være ca. 100 gram og max. 300 gram. Krav til frihøjde/ lugens højde efter udløsning af det, i EN 14175, krævede mekaniske stop fremgår af afsnit Frontpanel: Betjeningsgreb og el-kontakter placeret på frontpanel i sarg under bordplade. Sarg skal være inddelt således at el, VVS og stinkskabsstyring separeres. Lodret sarg skal anvendes pga. tilgængelighedskrav. Afløb/vaske: Omfang af vaske og drypkopper fremgår af miniudbud Af hensyn til Isotop C regler skal afløb kunne afspærres manuelt på det enkelte skab. Hvis der forekommer synlige afløbsrør skal disse være hvide som korpus. Vaske og drypkopper skal leveres med prop.

16 Side : Side 16 af 32 Sokler: Sokler udføres i vandfast materiale pålagt laminat med indvendig forstærkning i hjørner. Sokler skal være monteret med indvendige stilleskruer. Sokler i rum med vandbelastning på gulv skal udføres af kompaktlaminat. Stel: Pulverlakeret stålprofil monteret med stilleskrue, såfremt andet ikke er beskrevet Hæve/sænkefunktion til basisstinkskabet Basisstinkskabet skal leveres med en hæve-sænkefunktion, som beskrevet under tilgængelighedsafsnittet. Basisskabet skal kunne leveres i en udgave uden hæve-sænkefunktion. Konstruktion: Hæve/sænke skal have en H/S funktion fra mm som beskrevet i tilgængelighedsafsnittet. Alle hæve/sænkeskabe udføres med elektrisk drev,. Styrepanel skal placeres diskret men funktionsmæssigt korrekt ved front på bordplade og overholde tilgængelighedsafsnittet. Styreboks til H/S funktion skal placeres i understellet. Evt. synlige dele skal være let aftørrelig. Konstruktionen skal laves så det er muligt at lave glas i siderne på stinkskabet. Farver: Farve, efter aftale med rådgiver Materialespecifikation til det modulære basisstinkskab Generelt: Der må ikke forekomme synligt træ i stinkskabe, ved hulboring skal der forsegles med maling i farve som stinkskab. Der er følgende generelle materialekrav til basisstinkskabet Snedkertræ Hvor andet ikke er nævnt skal anvendes fyrretræ. Arbejdet skal på alle måder være omhyggelig udført med tætte samlinger uden udfyldninger eller lapninger af nogen art, på bedste håndværksmæssige måde. Malerbehandlinger skal opfylde udfaldskravet DLGJ (Dækket, Lukket, Glat og Jævn flade) i funktionsklasse IV, jvnf. MBK og udførelsen skal opfylde gittersnit- og tapeprøverne. Alle flader skal være overfladebehandlet som ovenfor, dette gælder også kanter ved udskæringer for vaske, rørgennemføringer, tilvirkninger osv. Spånplade Spånplader skal være homogene med tæt overflade af en af Boligministeriet godkendt kvalitet. Spånpladerne skal som min. opfylde de i DIN 68761, blad 1, 2 og 3 anførte. Sømfasthed skal min. svare til DIN norm 1052.

17 Side : Side 17 af 32 Spånplader må ikke udsættes for nogen form for fugtpåvirkning, som kan bringe indholdet over de angivne procenter. Pladerne skal overalt have hele kanter og hjørner, beskadige plader må ikke anvendes. Alle fabrikkernes forskrifter for anvendelse af spånplader skal nøje følges. Al spånplade skal være dækket med enten laminat eller melamin på alle sider og kanter. MDF-plade MDF-plader af kvalitet som Sylvadan Medium Density Fiberboard eller tilsvarende. Overflader skal være glat, hel, tør og ren uden mekaniske skader. Behandlingen skal enten foretages efter tæppemalingsmetoden eller som sprøjtebehandling. Malerbehandlinger skal opfylde udfaldskravet DLGJ (Dækket, Lukket, Glat og Jævn flade) i funktionsklasse IV, jvnf. MBK og udførelsen skal opfylde gittersnit- og tapeprøverne. Alle flader skal være overfladebehandlet som ovenfor, dette gælder også kanter ved udskæringer for vaske, rørgennemføringer, tilvirkninger osv. Homogen- og kompaktlaminat Tykkelse 10 mm til hylder og bagbeklædning. Tykkelse 20 mm til korpus og låger. Alle fabrikantens forskrifter for anvendelse af homogen- og kompaktlaminat skal følges nøje. Affasninger af kanter: Forkant af hylder, forkant af korpus, frie kanter på korpus, kanter på borde samt evt. øvrige synlige kanter. Bagbeklædning: I sider, top og bund fræses not for fastgørelse af bagbeklædning. Kanter på bagbeklædning falses tilsvarende. Bagbeklædning forbores i alle fire hjørner for montage på eller mod væg. Farve på homogen- og kompaktlaminat aftales med miniudbudsrådgiver. Plastlaminat Plastlaminat skal være højtrykslaminat i tykkelse min. 0,9 mm med overflade soft reflex. Laminaten skal have en ridsefasthed større end 2N og lysægthed 6-8. Opbygning efter BS EN438. Kontralimning udføres altid. Ved ikke synlige flader anvendes afspærringslaminat, svarende til synligt plastlaminat. Farve: Beskrives i miniudbud ellers regnes med F7961 Melamin Melamin skal have en rumvægt min. 100 g/m² for grå farve og min. 120 g/m² for hvid farve. Hvor der udskæres i plader skal kanter og udskæringer færdiggøres med melaminkanter. Struktur og farve prøve skal godkendes af miniudbudsrådgiver.

18 Side : Side 18 af 32 Alle synlige rustfri ståloverflader skal afleveres matslebet med korn 180. Roset eller mønsterpolering må ikke forekomme. Rustfrit stål Rustfrit stål skal, hvor andet ikke er nævnt, være syrefast plade, kvalitet som EN (AISI 316S). Stål og aluminium Stål skal være af en kvalitet der opfylder DS/ISO eller DIN norm. Alle samlinger skal være gennemsvejste og svejsesømme skal være uden bundskærv, sideskærv, kratere, blærer eller revner. Alle samlinger af enhver art skal være tætte, glatte og afslebne. Kantsømme skal være flade og konkave. Synlige sømme slibes plant med den omgivende flade. Maskinskruer og unbracoskruer skal, hvor intet andet er angivet, undersænkes i plan med omgivende flade. Udsparinger i ståldele skal udføres ab fabrik. Detailmål skal aftales med installationsentreprenørerne. Alt stål grundbehandles med jernfosfortering med efterfølgende epoxypulverlakering Alt aluminium epoxypulverlakeres. Sandblæsning, grunding af jern. Sandblæsning skal udføres til renhedsgrad SA 3, jvnf. DS 2019 Grunding skal udføres til renhedsgrad SA 3, jvnf. DS 2019 Grunding skal udføres umiddelbart efter sandblæsning og senest samme dag. Epoxypulverlakering af jern. Pulverlakering med lagtykkelse min. 80 my eller tilsvarende. Epoxypulverlakering af aluminium Pulverlakering skal udføres i lagtykkelse min. 80 my. Beslag og fastgørelsesmidler Beslåning skal udføres omhyggeligt på fagmæssig måde. Nedladning af beslag skal være nøjagtig i plan med træet og skruer skal skrues i. Alle døre og låger til underskabe skal beslås således, at de har tæt anslag og passende tolerance for gang. Ved indsætning af slutblik, rigler og lign. skal der tages hensyn til mindre sætninger og svind. Alle forboringer for bøsninger og beslag skal udføres på værksted. Hullerne i skabssiderne anvendes enten som fastgørelse af hyldebæringer til flytbare hylder eller for løbelister til skuffer og bakker.

19 Side : Side 19 af 32 Synlige skruer, bolte m.v. skal være af samme materiale, eller have samme overfladebehandling, som det beslag de anvendes sammen med. Ikke synlige skruer m.v. skal, hvor andet ikke er nævnt, være elektrogalvaniserede. Til montering direkte i spånplader skal anvendes specielle spånpladeskruer, med fuldt gevind og krydskærv. Entreprenøren er ansvarlig for, at skruer og beslag er af passende dimensioner Materialer til det modulære basisstinkskabs bordplader Basisstinkskabe skal være modulært opbygget så der kan anvendes forskellige bordplader. Krav til type og materialevalg vil fremgå af miniudbud Underskabe på basisstinkskabet Krav til omfang,type og materialevalg vil fremgå af miniudbud Materialer under udførelse Tilpasninger Tilpasninger udføres i 16 mm møbelspånplade belagt med melamin på sider og kanter. Farve som tilstødende materiale og efter aftale med tilsyn. Fuge og forseglingsmateriale Der skal medregnes fugning i og uden for stinkskabet samt mod alle tilstødende bygningsdele. Siliconefugemasse skal være til vådrum. Farve efter aftale. Underlag for fugemasse skal være uorganisk materiale. Fugemassen skal være antimugbehandlet Fugning i og uden for basistinkskabet Der skal medregnes fugning i og uden for stinkskabet samt mod alle tilstødende bygningsdele. Nærmere aftale med tilsyn. Fuger skal have en bredde på 7 mm (+/- 2 mm) og skal mellem vandrette flader være fuldstændige udfyldte og i niveau, glat med omkring liggende flader. Farver: Farve på fuger, efter nærmere aftale med rådgiver.

Lab-Vent Controls styresystem

Lab-Vent Controls styresystem Lab-Vent Controls styresystem LV-styresystemet består af følgende komponenter: Elektronikboks type: LVE-901 / 937 Lugesensor type: LVL-901 / 937 Flowføler type: LVF-901 / 937 Styrepanel type: LVP-901 /

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

innoguard Svensk Innovativt Design

innoguard Svensk Innovativt Design innoguard Svensk Innovativt Design Value Ultimate Stinkskab Moderne stinkskab for sikker beskyttelse af arbejdspladser innoguard Broschyr.indd 1 2012-09-11 15:50:07 innoguard Hos Ninolab ved vi hvor vigtigt

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Adgang for alle uanset. pladsen

Adgang for alle uanset. pladsen Adgang for alle uanset Botved har en målsætning om at følge robuste og tillidsvækkende løsninger til dørs med en service, der lever op til produkternes kvalitet. Det gælder fra rådgivning i planlægningsfasen

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Personbiler og Varebiler

Personbiler og Varebiler Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande for Personbiler og Varebiler EWJ TEKNIK A/S, INDUSTRIVÆNGET 1, 3320 SKÆVINGE Tel: 45 81 45 45 Κ Fax: 45 81 46 46 Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande. Hvorfor

Læs mere

BANO GRÆNSESNIT KONSTRUKTIONER VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE DANSK KON VVS EL. Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel

BANO GRÆNSESNIT KONSTRUKTIONER VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE DANSK KON VVS EL. Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel DANSK BANO GRÆNSESNIT STRUKTIONER INNHOLDSFORTEGNSE Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel Produktnr.: 5202/L, 5202/R, 5207-, 5207-MA Side 7-10 Toiletmodul/ cisterne Produktnr.: 5970-, 5970-MA,

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Lær dit inklimeter at kende

Lær dit inklimeter at kende Lær dit inklimeter at kende OPSTARTS- MANUAL Indholdsfortegnelse Lær dit inklimeter at kende...2 Hvad er et inklimeter?...2 Hvordan vurderes indeklimaet?...2 Anvisninger for ophængning...2 Montering...2

Læs mere

Kemikaliekøleskab med udsugning

Kemikaliekøleskab med udsugning Kemikaliekøleskab med udsugning Kemikaliekøleskab med udsugning Systemet består af følgende: -Gram køleskab type Compact eller Midi -Monteret med styreboks & magnetkontakt til dør -Motorstyret spjæld på

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

DA 600. Teknisk info

DA 600. Teknisk info Teknisk info Teknisk info 3 1 Produktbeskrivelse komponenterne anvendes til udsugning af luft fra stalde. er aerodynamisk og giver stor luftydelse med lille energiforbrug. er fremstillet af en speciel

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Få plads til mere med. Linkstor reoler

Få plads til mere med. Linkstor reoler Få plads til mere med Linkstor reoler Muligheder ud over det sædvanlige: fleksibilitet Linkstor er det bærende reolsystem i en lang række løsninger, der er specielt tilpasset individuelle krav til opbevaring.

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S6 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FDC40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FDC40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjæld plade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

BANO GRENSEFLADE VVS

BANO GRENSEFLADE VVS B ibano BANO GRENSEFLADE VVS For nøjagtig placering af udtag/ udgang, se målsætning på gældende plantegning/ opstaltstegning/ arbejdstegning for det aktuelle projekt. 5200/L BANO HÅNDVASK, VENSTRE 5200/R

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S5 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FD40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FD40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjældplade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

VENTILATIONSAUTOMATIK

VENTILATIONSAUTOMATIK VENTILATIONSAUTOMATIK GEOVENT tilbyder et stort udvalg indenfor ventilationsautomatik Lovpligtig alarmgiver lever op til Arbejdstilsynets krav og gør brugeren opmærksom ved fejl på ventilationsanlægget.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5.

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. DUA seminar 5. oktober 2010 1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. Spørgsmål Bygherrerådgiver Erik Krøll, NNE Pharmaplan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum

4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum 1 af 7 Brandslukning af teknikrum 4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum 4.1. Alment 4.1.1 Beskrivelse Formålet med ARS-anlæg for teknikrum er: Slukke brand i et teknikrum i den i indledende

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg PELICANTM Ceiling HF Rektangulært fraluftarmatur Kort oversigt Perforeret front Håndterer store fraluftmængder Plant design Tilpasset kassetteloft Quick Access-front Kan kombineres med trykfordelingsboks

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Kontraktbilag 7. Fælles dokumenter

Kontraktbilag 7. Fælles dokumenter Sagsnr.: 1-23-4-101-39-15 Udkast til kontrakt Kontraktbilag 7 Fælles dokumenter Indholdsfortegnelse DAGKIRURGISK AFDELING: Hængesøjle - Anæstesi, Plan 1 (DAG 1)... side 1 Hængesøjle - Anæstesi, Plan 2

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation Rekvirent: De Danske Skytteforeninger att.: Kristian Rask Petersen Vingstedvej 27 7182 Bredsten (7586 4222)

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere