Rammeudbud, Stinkskabe med tilhørende rum automatik Kravspecifikationer Inkl. rettelsesblade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeudbud, Stinkskabe med tilhørende rum automatik Kravspecifikationer Inkl. rettelsesblade"

Transkript

1 Inkl. rettelsesblade November 2011 Inkl. rettelsesblade: September 2012.

2 Side : Side 2 af 32 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. GENERELLE KRAVSPECIFIKATIONER Ordforklaring Rammeudbudets ydelser og afgrænsning Overholdelse af DS/EN Overholdelse af luft og støjkrav Sporgasprøver af stinkskabe: Overholdelse af øvrige forskrifter Krav til service Garantiperioden og service Levetid Krav til udvikling KRAVSPECIFIKATIONER TIL DET MODULÆRE BASIS STINKSKAB Beskrivelse af det modulære basisstinkskab Dokumentation til basisstinkskabe Mærkning og Labels Tilgængelighed Tilgængelighedskrav under stinkskabsbordplade Tilgængelighedkrav til hæve- og sænke-funktion Tilgængelighedkrav til betjeningsknapper Tilgængelighedkrav til el-kontakter og VVS-haner Tilgængelighedkrav til overflader på el-kontakter og VVS-haner Konstruktion og materialer Konstruktion af det modulære basisstinkskab Hæve/sænkefunktion til basisstinkskabet Materialespecifikation til det modulære basisstinkskab Materialer til det modulære basisstinkskabs bordplader Underskabe på basisstinkskabet Materialer under udførelse Fugning i og uden for basistinkskabet Tolerancer og udfaldskrav Tekniske installationer Generelt Afgrænsning på basisinstallationer af el Materialer Udførelse af el i basisstinkskabet KRAVSPECIFIKATIONER TIL RUM-, STINKSKABS- OG ENERGIBESPARENDE AUTOMATIK Fælles kravspecifikationer til rum- og stinkskabsautomatik Etablering af service stik til rum- og stinkskabsautomatikken Kommunikation til CTS-anlæg Rum balance Øvrige kravspecifikationer til stinkskabs-automatikken Overholdelse af EN Lufthastighed i stinkskab Responstid Alarmering fra Stinkskab... 23

3 Side : Side 3 af Betjeningspanel for stinkskabe Person detektor for Stinkskab Beskrivelse af ventilationssystemet Øvrige beskrivelser af rum automatik Tilslutning Flowvagt for punktsug og kemiskabe Tilslutning Flowvagt og spjæld for åbne/lukke funktion for punktsug Tilslutning af sikkerhedsbænke Etablering af differenstryks regulering Øvrige kravspecifikationer til energibesparende automatik Automatisk lugelukning af stinkskab Automatisk nedlukning af tvangsåbnet udsugningsspjæld i stinkskab Behovstyring for rumautomatik (Energi-drift) Spjæld indblæsning/udsugning BILAG A (PRINCIP FOR BASISSTINKSKABET) BILAG B (PRINCIPDIAGRAM) BILAG C (PRINCIP FOR BETJENINGSPANEL FOR STINKSKAB)... 32

4 Side : Side 4 af Generelle kravspecifikationer 1.1 Ordforklaring Rådgiver: Projekteringsrådgiver for kommende entrepriseaftaler. Entreprenør: Den rammeentreprenør, der er vinder af kommende miniudbud(entrepriseaftaler). Rammeentreprenør: Den i rammeaftalens underskrevet entreprenør. Miniudbud: via entrepriseaftaler. Tilsyn: Bygherres rådgiver for miniudbud. Bygherre: Bygningsstyrelsen s projektleder 1.2 Rammeudbudets ydelser og afgrænsning Ydelserne til rammeaftalen omfatter: o Rum- og stinkskabsautomatik o Basisstinkskab o Tekniske installationer - el og VVS o Test og sporegasprøvning af stinkskabe. Afgrænskning af rammeaftalen omfatter: o. o Bilag 1.3 Overholdelse af DS/EN Alle stinkskabe incl. stinkskabsautomatik i skal overholde DS/EN del 2, 3 og 6. Stinkskabsautomatikken skal typegodkendes efter del 6 som et VAV-stinkskab (sammen med stinkskabet), men selve stinkskabet skal testes efter del 3. Automatikken må ikke testes separat sammen med en defineret testboks. Stinkskabe skal leveres med typegodkendelser efter EN del 3, hvor skabene skal overholde acceptgrænserne 0,1 ppm for det indre målefelt og 0,65 ppm for det ydre målefelt. 1.4 Overholdelse af luft og støjkrav Stinkskabet med tilhørende kanalsystem og automatik skal dimensioneres og projekteres efter at det kan indreguleres til en lufthastighed på 0,5 m/s i lugeåbningen, men at dette kan reduceres ned til 0,3 m/s i lugeåbningen. Samlet støjkrav til stinkskabet må ikke overstige 39 db(a) ved 0,5 m/s. 1.5 Sporgasprøver af stinkskabe: Ved aflevering af et stinkskab skal der altid laves en sporgasprøve. Nærværende entreprenør rekvirerer prøvning, der udføres for dennes regning. Ved levering af et stinkskab skal gennemføres en test for at dokumentere, at stinkskabet er korrekt installeret og at flowet i skabet ikke forstyrres af luftbevægelser i rummet. Omfang og rammer for udførelse af sporgasprøver til stinkskabet skal indeholde:

5 Side : Side 5 af 32 Sporgasprøve skal enten ske efter DS/EN del 4 eller efter udgået standard DS 457 Norm for stinkskabe kapitel 6. Test skal ske med lukket døre og vinduer. Lufthastighedsmåling Test skal ske efter rum- og stinkskabsautomatikken er i balance(dokumenteret via rapport). Sporgasprøver af stinkskab skal ske med almindeligt arbejdsudstyr placeret i stinkskabet. Arbejdsudstyr under test skal være: lille rystebad, 4 l. tre holdere til reagensrør, 60 rør pr. stk., fire autopipetter på holdere, tre kemikalieflasker á 1 l., 1 stk varmeplade med magnetomrører, køkkenrulle og to holdere til microrør. Udstyret skal placeres samme sted ved alle målinger. Arbejdsudstyret skal fordeles jævnt i stinkskabet og samme sted ved alle målinger og skal dokumenteres ved tegning eller foto. Alle test på stedet, der testes efter EN del 4, skal suppleres med en test med udstyr. Rapport om at rum- og stinkskabsautomatik er i balance skal udarbejdes af den vindende rammeentreprenør i det konkrete miniudbud. Stinkskabes effektivitet er i en årrække blevet og bliver stadig testet efter en sporgasprøve beskrevet i DS 457. Der er udgivet en ny standard for stinkskabe DS/EN del 4. Arbejdstilsynet accepterer, at stinkskabe, som ikke er typeafprøvet efter DS/EN 14175, afprøves efter DS 457 Norm for stinkskabe kapitel 6. Standarden kan ikke længere købes hos Dansk Standard. Arbejdstilsynes forhold til stinkskabe omhandler ikke typegodkendelsen, men kun prøvningsmetoder på stedet. Prøvningsmetoden på stedet, skal efterfølgende kunne godkendes af arbejdstilsynet, som stiller krav om en sikkerhedsfaktor. Derfor skal prøvningsmetoden på stedet efter EN14175 del 4 altid suppleres med en sporgastest som beskrevet i afsnit 1.5. På baggrund af sporgasmåling og beregninger skal rammeentreprenøren få udarbejdet et certifikat, som fortæller om stinkskabet er egnet/ikke egnet til arbejde med forskellige stoffer (stoffer med forskellig grænseværdi) målt i forhold til den projekteret sikkerhedsfaktor. Sikkerhedsfaktoren fortæller, i hvilken koncentration(angivet som brøkdele af grænseværdien) man risikerer at indånde forureningsstoffet i korte tidsrum (mindre end 2 sekunder). Fastsættelse af sikkerhedsfaktoren vil blive fastsat i kommende miniudbud. Stinkskabet skal mærkes med den indreguleret og kontrolleret sikkerhedsfaktor. En sikkerhedsfaktor på 10 kan for enkelte brugere være acceptabel. Imidlertid er den afgørende faktor for 17-kræftstoffer, hvor der er krav om lukkede anlæg, acceptværdien (maksimalt tilladelig sporgaskoncentration i operatørens åndingszone). En sikkerhedsfaktor på 10 vil derfor aldrig være acceptabel ved arbejde med 17-kræftstoffer. Normalt kræves en sikkerhedsfaktor på minimum 40 ved arbejde med 17-kræftstoffer. Det er dermed projektspecifik, hvilken sikkerhedsfaktor der er acceptabelt. Hvis intet af oplyst i kommende miniudbud skal der regnes med en sikkerhedsfaktor på 40. Da sikkerhedsfaktoren ikke alene kan beskrive sikkerhedsniveauet kræves: Grænseværdien (GV) for Cloroform sættes til 2 ppm, for Formaldehyd på 0,3 ppm og for Hydrogenchlorid på 5 ppm.

6 Side : Side 6 af 32 Måling af sikkerhedsfaktor skal ske med en maksimal forudsat forureningsrate for Chloroform og hydrogenchlorid på 0.04 mol/min. Ved måling med Formaldehyd anvendes en forureningsrate på 0,007 mol/min (mini Rae). Maksimal koncentration(k) af sporgas på 0,1 ppm. Lufthastighedsmåling I forbindelse med sporgastesten skal der laves lufthastighedsmålinger. Efterprøvning af lufthastigheden skal foretages med et anemometer eller et vaneometer. Lufthastighed i skabet skal gennemføres ved minimum to lugeåbninger med følgende målepunkter: ved max. Lugeåbning, som er den største lugeåbning hvor lufthastigheden kan opretholdes. Der måles i hver ¼ punkt af skabets bredde (i alt tre målepunkter), og 50 mm fra lugekant. ved en lugeåbning på 250 mm over bordflade, måles der i hvert ¼ punkt af skabets bredde (i alt tre målepunkter), 50 mm fra lugekant. Der skal i hvert målepunkt udføres 6 stk. målinger i en periode på 1 min., hvor middelværdien skal være 0,5 m/sek(eller svarende til kravet til sikkerhedsfaktoren). med en samlet måleusikkerhed på -0,05/+0,2 m/sek. Energibesparelse Ved lufthastighedsmålingen og sporgasmålingen kan man finde den optimale udsugningsmængde. Dette giver mulighed for at reducere luftmængden og hermed opnå en stor energibesparelse. Målet for bygherre er at kunne reducerer lufthastigheden i lugeåbningen uden at reducerer sikkerheden. Basisstinkskabet skal fortsat overholde kravene til sikkerhedsfaktor (se sporgasprøver). 1.6 Overholdelse af øvrige forskrifter Alle normer m.v. for materialer, arbejdsudførelse og sikkerhedsforanstaltninger skal overholdes. De forskellige leverandørers anvisninger skal overholdes og øvrige forskrifter skal altid følges, med mindre andet udtrykkeligt er beskrevet/aftalt. Udover førnævnte normer og standarder m.v. gøres relevante afsnit i følgende dokumenter, vejledninger og anvisninger gældende for rammeaftalens udførelse: Danske Standarder DS/EN DS 1030 SBI-anvisninger Nr. 108 Dansk/Europanorm for stinkskabe, Træ i snedkerarbejde. Fugemasse og facadefuger

7 Side : Side 7 af 32 DIN-normer DIN-norm 68761, blad 1, 2 og 3 DIN-norm 1052 Stærkstrømbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer 1. udgave. Miljøministeriets bekendtgørelse nr Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 642 om genteknologi og arbejdsmiljø. At-Vejledning C.0.4. December 2009, Vejledning om klassifikation af laboratorier, anlæg til produktion mv., hvor der arbejdes med genetisk modificerede organismer. Bekendtgørelse nr. 864 om biologiske agenser og arbejdsmiljø. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 954 om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v. Industriens Branchearbejdsmiljøråd vejledning om stinkskabe - Vejledning om arbejde i stinkskabe,, Statens Institut for Strålehygiejne Vejledning om strålebeskyttelse ved arbejde med åbne radioaktive kilder. (Anvendes ved Isotop laboratorier). Udgave 10, september Branchepublikationer MBK Malerfagligt behandlingskatalog FSO Fugebranchens samarbejds- og oplysningsråd V.S.O. Vejledning fra Glasindustriens Samarbejdsorganisationer Diverse leverandørinformationer. Kvalitetshåndbøger De for branchen gældende kvalitetshåndbøger. Dispensationer af en hver art må kun søges med bygherrens tilladelse. 1.7 Krav til service Rammeentreprenørens serviceorganisation, skal kunne udføre service i og efter garanti-perioden. Som udgangspunkt kan universiteterne ønske at der udføres service en gang årligt og i øvrigt i overensstemmelse med leverandørens brugsanvisning. Basisstinkskabet og tilhørende automatik skal være forsynet med en udførlig servicevejledning og et forslag til årlig service, samt forventet omkostning hertil, (herunder priser på sliddele, f.eks. wire, ny motor til nedkørsel af låge alarmpanel osv.). Service tilbud skal vedlægges tilbud og omfatte eftersyn af skabet kontrol af funktioner alarmer, luftmålinger og evt. indregulering/kontrol af det til stinkskabet tilhørende automatik, kontrol af overføringssignaler til CTS anlæg.

8 Side : Side 8 af 32 Målet for bygningsstyrelsen er at service skal kunne udføres på tværs af de enkelte leverandører, således at de kan servicere og kontrollere hinandens stinkskabe. Styringsbrugerfladen skal være en delt brugerflade således ovenstående kan lade sig gøre. Rammeentreprenør skal levere en samlet service på både stinkskab og automatik. 1.8 Garantiperioden og service Stinkskabet og automatikken skal leveres med garanti. Garantiperioden beskrives i kommende miniudbuddet gældende fra afleveringsdatoen. Garantien skal dække alle leverancer inkl. programmer som er indgået i rammeaftalen. Afhjælpningen skal foretages uden ekstraomkostninger for bygherren. Ved udskiftning af komponenter eller programmer som er kvalitetssikret, skal den ved installationen anvendte kvalitetssikring gentages. Hvis det viser sig at være fejl forårsaget af bygherre, afholdes omkostninger af denne Levetid Bygherren forventer, at automatikken, i mindst 10 år efter anskaffelse kan overholde de opgivne tekniske specifikationer, under forudsætning af, at den af fabrikanten foreskrevne præventive vedligeholdelse er foretaget. Der er et krav at al software nødvendigt for systemets korrekte funktionalitet er supporterbar i mindst 10 år efter anskaffelse. 1.9 Krav til udvikling En del af rammeaftalen er at basisstinkskabet og tilhørende automatik forventes at udvikle sig i hele kontraktperioden. Det betyder at rammeentreprenøren ikke kun skal udvikle stinkskabet og automatikken inden første miniudbud, men også må forvente en udvikling løbende i kontraktperioden. Denne udvikling kan både ske i de enkelte miniudbud, men også ved opdateret kravspecifikationer til denne rammeaftale. Da basisstinkskabet også skal bruges til mange ombygningsprojekt vil der være behov for tilpasninger. Basisskabet skal derfor kunne leveres i en tilpasset udgave til lavloftet rum(under 2500 mm til nedhængt loft) dog uden hæve/sænkefunktion. Et lavloftet stinkskabsmodel er ca mm højt. Et lavloftet stinkskabsmodel skal kunne stå i et rum med lofthøjde på ca mm. I et lavloftet stinkskabsmodel skal højdejustering ændres til at kunne hæves til maksimalt ca mm i bordpladehøjde og indvendig kabinethøjde ændres til ca. 900 mm. Enkelte af eksisterende universitetsbygninger har behov for ventilationstilslutning mod gulv, som basisskabet også skal kunne ændres til. Aftræksstudsen er grænsefladen på basisstinkskabet. Tilslutninger til aftræksstudsen vil så ske ved gulv, men det vil fremgå af det fremtidige miniudbud. Der skal regnes med specialskabe, som walk-in skabe, ex-skabe og isotopskabe i de kommende miniudbud. Det vil ikke være muligt at skift automatik-firma, som en videre udvikling gennem rammeaftales forløb, da det er et samlet udbud hvor både automatik- og inventar-firmaer er prækvalificeret sammen. Det er dog muligt at skifte styresystem, hvis automatik-firmaet skulle stoppe produktion, som følge af f.eks. konkurs. Dette kræver dog en godkendelse af automatikentreprenøren hos Bygningsstyrelsen. Denne godkendelse kan være omfattende, da det er et samlet produkt, som rammeentreprenøren skal leverer. Det vil

9 Side : Side 9 af 32 desuden kræve en ny godkendelse efter DS/EN 14175(primært del 2 og del 6). Rum- og stinkskabsautomatikken skal ikke ses som en leverandør, men som en del af rammeentreprenøren. 2. til det modulære basis stinkskab 2.1 Beskrivelse af det modulære basisstinkskab Basisstinkskabet skal være modulært opbygget. Bredden af stinkskabet skal kunne leveres i spring på 0,3 meter. Basisstinkskabet skal være modulært i bestykning med bordplader, vvs-installationer, el-installationer, automatik, sarg og underskabe. Basisstinkskabet skal være fleksibelt i valg af overflader(farver og materialer). Basisstinkskabet skal kunne stå i et rum med 2500 mm til nedhængt loft. Stinkskabets maxhøjde bør have en samlet maxhøjde på mm incl. ventilationsstuds. Stinkskab ved bordplade i højde 900 mm og fuld lugeåbning skal kunne stå i et rum med 2500 mm til nedhængt loft. Stinkskabet skal have en frihøjde til underside loft. Princip for basisstinkskabet, se bilag A. Basisstinkskabets skal kunne godkendes til brug til GMO klasse I samt isotopklasse C. 2.2 Dokumentation til basisstinkskabe Produktdokumentationen skal overholde krav beskrevet i afsnit 10 i EN del Mærkning og Labels Stinkskabet skal mærket som beskrevet i afsnit 11 i EN14175 del 2. samt tilgængelighedskrav til overflader på el og vvs. 2.4 Tilgængelighed Tilgængelighed skal tænkes ind i det modulære basisstinkskab, så det indgår som en naturlig del af stinkskabet og ikke fremstår som specialhjælp til personer med handicap Tilgængelighedskrav under stinkskabsbordplade Basisstinkskabet skal regnes med lodret sarg. Basisstinkskabet har ingen vandret sarg under bord pga. tilgængelighed. Evt. vandret sarg skal trækkes 500 mm (anbefalet af AT) tilbage, så der opnås plads til knæ i siddende stilling. Der er følgende pladskrav til knæ i siddende stilling:

10 Side : Side 10 af 32 Basisstinkskabet skal have en sokkelhøjde på min. 300mm der er 600mm(AT anbefaling er dog helt op til 700mm) trukket tilbage. Dette skyldes kravet til friplads ved gulv/plads til fødder i siddende stilling. Friplads ved gulv plads til fødder i siddende stilling:

11 Side : Side 11 af Tilgængelighedkrav til hæve- og sænke-funktion Basisstinkskabet skal leveres med hæve- og sænkefunktion, der muliggøre passende arbejdshøjde for siddende og stående personer. Kravet til højdejustering er fra 650 mm i laveste position til 1200 mm i højeste position. Der skal kunne laves endestop, hvis det i det kommende miniudbud viser sig ikke at være højde nok i laboratoriet. Hvis basisskabet placeres i et laboratorium med kun mm til nedhængt loft, skal H/S systemet kun kunne højdejusteres til mm. Basisskabet skal dog fortsat kunne højdejusteres til mm til rum med større højde til nedhængt loft. H/S systemet skal kunne løfte 120 kg pr. meter udover selve stinkskabet. Bemærk at selve stinkskabet er inkl. evt. tung bordplade og vask. Højdekrav til bordplade: Tilgængelighedkrav til betjeningsknapper Betjeningsknapper til højdejustering skal placeres i bordpladehøjde( mm over gulv) Højdekrav til betjeningsknap:

12 Side : Side 12 af Tilgængelighedkrav til el-kontakter og VVS-haner El-kontakter og VVS-haner(afspæringsventiler) skal placeres udvendigt i lodret sarg pga. tilgængelighedskrav Tilgængelighedkrav til overflader på el-kontakter og VVS-haner VVS haner og el-kontakter til basisstinkskabet må ikke indeholde nikkel, krom eller andre materialer, der kan resultere i allergiske reaktioner. Ved skrift på kontakter og haner skal disse være med sans serif skrifttype, dvs. uden fødder.

13 Side : Side 13 af 32

14 Side : Side 14 af Konstruktion og materialer Konstruktion af det modulære basisstinkskab Stinkskabet udføres som en selvbærende enhed. Alle installationer og huller for samme, skal være skjulte for lettere rengøring. Skabe skal være konstrueret på sådan en måde, at tilgang til el, ventilation eller medier kan ske let og ubesværet, uden brug af specielværktøj. Ved dobbelt skabe skal der etableres skot i midt skab ved loftskonstruktion. Frihøjde fra overkant bord og til underkant skot min.1100 mm( Krav til indvendig kabinehøjde). Bagvæg i kabine skal være konstrueret på sådan en måde, at der er mulighed for at montere et modulopdelt stillads, hvorpå der kan ophænges apparatur. Der skal lukkes med net eller rist mellem bagbeklædning og bagvæg, så større genstande ikke kan suges op bag bagbeklædning. Armaturskinne/overgangen (det skrå stykke) mellem bordplade og bagbeklædning skal være udført som beskrevet i afsnit om armaturskinne. Skabsfrontnæser på stinkskabe skal udføres som aluminiumsnæser eller pulverlarkeret stål. Skabsfrontnæser skal være udformet således at det er muligt at indbygge betjeningspanel for stinkskabsautomatik. Hulskæring for betjeningspanel for stinkskabsautomatik udføres af nærværende entreprenør. Højdeplacering af betjeningspanel for stinkskabsautomatik skal overholde tilgængelighedskrav se afsnit. Aluminiumsnæser skal i bunden være udført med et afslutningsprofil der slutter tæt til gulvbelægningen. Aluminiumsnæser skal tilpasses så de følger hele skabets højde. Tilgængelighedskrav, som beskrevet i overstående afsnit, skal indpasses i basisstinkskabet. Når stinkskabet er nedlukket skal hejselugen lukke ned til ca.5 cm over bord for at reducerer luftmængden. Basisstinkskabene skal kunne anvendes til GMO-klassificerede laboratorier. Basisskabet skal derfor konstrueres, så det kan godkendes til GMO-klasse 1. Konstruktion af skabet skal ske ud fra ønsket om at reducerer støj og reducerer energiforbruget, derfor er der et krav om max trykfald over stinkskab og spjæld på. 100 Pa ved 0,5 m/s og 50 cm lugeåbning. Stinkskabet skal være indrettet så trykaflastning ved utilsigtet overtryk eller eksplosion sker i toppen og ikke gennem lugen. Air-foil: Air-foil skal være udført i rustfrit stål. Armaturskinne: Hvis der monteres armaturskinne til vvs-udtag i stinkskab, skal disse være rustfrit stål, som efterfølgende pulver-epoxy lakeres for bedre at kunne klare evt. spild - alternativ kan armaturskinnen være i PP. Understel:

15 Side : Side 15 af 32 Udføres i 19 mm møbelspånplade pålagt hvid laminat. I denne enhed skal der indbygges teknikmodul med mulighed for at føre installationer bag stinkskab. Teknikmodulet skal udføres med demonterbarplade og sokkel. Underdelen skal være forsynet med stilleskruer til nivellering. Sidepanel skal være demonterbart uden brug af specialværktøj. Plads til rørføringer på langs bag skab, inddækkes med demonterbart panel i samme materiale som øvrige sider på stinkskabet. Tilgængelighedskravet skal indpasses i design af basisstinkskabets understel. Teknikdel: Sider, top, bagplade og mellemplader skal udføres i møbelspånplade pålagt med laminat på alle sider og flader. Leveres med aftræksstuds i top af skab. Det skal være muligt at kunne fastgøre loftkantskinne på den øverste del af stinkskabskorpus. Frontglas: 6mm hærdet glas, monteret i løbeskinner, med ophæng. Basisstinkskabe ønskes med både skrå eller lige frontglas. Frontglas skal afsluttes med rustfrit stålpanel eller pulverlakeret aluminium mod bordplade/ air-foil. Hvis fontglasset afsluttes med profil af pulverlakeret aluminium skal pulver-lakering dog udføres som epoxypulverlakering som beskrevet under punkt Frontglas må som alternativ udføres med lamineret glas. Greb: Fabrikantens standard. Dog skal greb være rustfrit stål. Hejs: Frontglas hæves/sænkes manuelt. Glasset skal være ophængt i synkroniseret træk og afbalanceret med lyddæmpet kontravægt. Ved lukning af frontglas skal der være indlagt blødt stop i form af en friktionsbremse i glasophænget. Wire skal kunne tåle aggressivt miljø, såsom syre. Lugen skal være sikret på fald ved brud på wire. Spor til styring af frontglas udføres i kompaktlaminat. Lugen skal konstrueres så automatiks-lugelukning kan installeres med minimum tryk på udstyr i lugeåbning. Trykket skal helst være ca. 100 gram og max. 300 gram. Krav til frihøjde/ lugens højde efter udløsning af det, i EN 14175, krævede mekaniske stop fremgår af afsnit Frontpanel: Betjeningsgreb og el-kontakter placeret på frontpanel i sarg under bordplade. Sarg skal være inddelt således at el, VVS og stinkskabsstyring separeres. Lodret sarg skal anvendes pga. tilgængelighedskrav. Afløb/vaske: Omfang af vaske og drypkopper fremgår af miniudbud Af hensyn til Isotop C regler skal afløb kunne afspærres manuelt på det enkelte skab. Hvis der forekommer synlige afløbsrør skal disse være hvide som korpus. Vaske og drypkopper skal leveres med prop.

16 Side : Side 16 af 32 Sokler: Sokler udføres i vandfast materiale pålagt laminat med indvendig forstærkning i hjørner. Sokler skal være monteret med indvendige stilleskruer. Sokler i rum med vandbelastning på gulv skal udføres af kompaktlaminat. Stel: Pulverlakeret stålprofil monteret med stilleskrue, såfremt andet ikke er beskrevet Hæve/sænkefunktion til basisstinkskabet Basisstinkskabet skal leveres med en hæve-sænkefunktion, som beskrevet under tilgængelighedsafsnittet. Basisskabet skal kunne leveres i en udgave uden hæve-sænkefunktion. Konstruktion: Hæve/sænke skal have en H/S funktion fra mm som beskrevet i tilgængelighedsafsnittet. Alle hæve/sænkeskabe udføres med elektrisk drev,. Styrepanel skal placeres diskret men funktionsmæssigt korrekt ved front på bordplade og overholde tilgængelighedsafsnittet. Styreboks til H/S funktion skal placeres i understellet. Evt. synlige dele skal være let aftørrelig. Konstruktionen skal laves så det er muligt at lave glas i siderne på stinkskabet. Farver: Farve, efter aftale med rådgiver Materialespecifikation til det modulære basisstinkskab Generelt: Der må ikke forekomme synligt træ i stinkskabe, ved hulboring skal der forsegles med maling i farve som stinkskab. Der er følgende generelle materialekrav til basisstinkskabet Snedkertræ Hvor andet ikke er nævnt skal anvendes fyrretræ. Arbejdet skal på alle måder være omhyggelig udført med tætte samlinger uden udfyldninger eller lapninger af nogen art, på bedste håndværksmæssige måde. Malerbehandlinger skal opfylde udfaldskravet DLGJ (Dækket, Lukket, Glat og Jævn flade) i funktionsklasse IV, jvnf. MBK og udførelsen skal opfylde gittersnit- og tapeprøverne. Alle flader skal være overfladebehandlet som ovenfor, dette gælder også kanter ved udskæringer for vaske, rørgennemføringer, tilvirkninger osv. Spånplade Spånplader skal være homogene med tæt overflade af en af Boligministeriet godkendt kvalitet. Spånpladerne skal som min. opfylde de i DIN 68761, blad 1, 2 og 3 anførte. Sømfasthed skal min. svare til DIN norm 1052.

17 Side : Side 17 af 32 Spånplader må ikke udsættes for nogen form for fugtpåvirkning, som kan bringe indholdet over de angivne procenter. Pladerne skal overalt have hele kanter og hjørner, beskadige plader må ikke anvendes. Alle fabrikkernes forskrifter for anvendelse af spånplader skal nøje følges. Al spånplade skal være dækket med enten laminat eller melamin på alle sider og kanter. MDF-plade MDF-plader af kvalitet som Sylvadan Medium Density Fiberboard eller tilsvarende. Overflader skal være glat, hel, tør og ren uden mekaniske skader. Behandlingen skal enten foretages efter tæppemalingsmetoden eller som sprøjtebehandling. Malerbehandlinger skal opfylde udfaldskravet DLGJ (Dækket, Lukket, Glat og Jævn flade) i funktionsklasse IV, jvnf. MBK og udførelsen skal opfylde gittersnit- og tapeprøverne. Alle flader skal være overfladebehandlet som ovenfor, dette gælder også kanter ved udskæringer for vaske, rørgennemføringer, tilvirkninger osv. Homogen- og kompaktlaminat Tykkelse 10 mm til hylder og bagbeklædning. Tykkelse 20 mm til korpus og låger. Alle fabrikantens forskrifter for anvendelse af homogen- og kompaktlaminat skal følges nøje. Affasninger af kanter: Forkant af hylder, forkant af korpus, frie kanter på korpus, kanter på borde samt evt. øvrige synlige kanter. Bagbeklædning: I sider, top og bund fræses not for fastgørelse af bagbeklædning. Kanter på bagbeklædning falses tilsvarende. Bagbeklædning forbores i alle fire hjørner for montage på eller mod væg. Farve på homogen- og kompaktlaminat aftales med miniudbudsrådgiver. Plastlaminat Plastlaminat skal være højtrykslaminat i tykkelse min. 0,9 mm med overflade soft reflex. Laminaten skal have en ridsefasthed større end 2N og lysægthed 6-8. Opbygning efter BS EN438. Kontralimning udføres altid. Ved ikke synlige flader anvendes afspærringslaminat, svarende til synligt plastlaminat. Farve: Beskrives i miniudbud ellers regnes med F7961 Melamin Melamin skal have en rumvægt min. 100 g/m² for grå farve og min. 120 g/m² for hvid farve. Hvor der udskæres i plader skal kanter og udskæringer færdiggøres med melaminkanter. Struktur og farve prøve skal godkendes af miniudbudsrådgiver.

18 Side : Side 18 af 32 Alle synlige rustfri ståloverflader skal afleveres matslebet med korn 180. Roset eller mønsterpolering må ikke forekomme. Rustfrit stål Rustfrit stål skal, hvor andet ikke er nævnt, være syrefast plade, kvalitet som EN (AISI 316S). Stål og aluminium Stål skal være af en kvalitet der opfylder DS/ISO eller DIN norm. Alle samlinger skal være gennemsvejste og svejsesømme skal være uden bundskærv, sideskærv, kratere, blærer eller revner. Alle samlinger af enhver art skal være tætte, glatte og afslebne. Kantsømme skal være flade og konkave. Synlige sømme slibes plant med den omgivende flade. Maskinskruer og unbracoskruer skal, hvor intet andet er angivet, undersænkes i plan med omgivende flade. Udsparinger i ståldele skal udføres ab fabrik. Detailmål skal aftales med installationsentreprenørerne. Alt stål grundbehandles med jernfosfortering med efterfølgende epoxypulverlakering Alt aluminium epoxypulverlakeres. Sandblæsning, grunding af jern. Sandblæsning skal udføres til renhedsgrad SA 3, jvnf. DS 2019 Grunding skal udføres til renhedsgrad SA 3, jvnf. DS 2019 Grunding skal udføres umiddelbart efter sandblæsning og senest samme dag. Epoxypulverlakering af jern. Pulverlakering med lagtykkelse min. 80 my eller tilsvarende. Epoxypulverlakering af aluminium Pulverlakering skal udføres i lagtykkelse min. 80 my. Beslag og fastgørelsesmidler Beslåning skal udføres omhyggeligt på fagmæssig måde. Nedladning af beslag skal være nøjagtig i plan med træet og skruer skal skrues i. Alle døre og låger til underskabe skal beslås således, at de har tæt anslag og passende tolerance for gang. Ved indsætning af slutblik, rigler og lign. skal der tages hensyn til mindre sætninger og svind. Alle forboringer for bøsninger og beslag skal udføres på værksted. Hullerne i skabssiderne anvendes enten som fastgørelse af hyldebæringer til flytbare hylder eller for løbelister til skuffer og bakker.

19 Side : Side 19 af 32 Synlige skruer, bolte m.v. skal være af samme materiale, eller have samme overfladebehandling, som det beslag de anvendes sammen med. Ikke synlige skruer m.v. skal, hvor andet ikke er nævnt, være elektrogalvaniserede. Til montering direkte i spånplader skal anvendes specielle spånpladeskruer, med fuldt gevind og krydskærv. Entreprenøren er ansvarlig for, at skruer og beslag er af passende dimensioner Materialer til det modulære basisstinkskabs bordplader Basisstinkskabe skal være modulært opbygget så der kan anvendes forskellige bordplader. Krav til type og materialevalg vil fremgå af miniudbud Underskabe på basisstinkskabet Krav til omfang,type og materialevalg vil fremgå af miniudbud Materialer under udførelse Tilpasninger Tilpasninger udføres i 16 mm møbelspånplade belagt med melamin på sider og kanter. Farve som tilstødende materiale og efter aftale med tilsyn. Fuge og forseglingsmateriale Der skal medregnes fugning i og uden for stinkskabet samt mod alle tilstødende bygningsdele. Siliconefugemasse skal være til vådrum. Farve efter aftale. Underlag for fugemasse skal være uorganisk materiale. Fugemassen skal være antimugbehandlet Fugning i og uden for basistinkskabet Der skal medregnes fugning i og uden for stinkskabet samt mod alle tilstødende bygningsdele. Nærmere aftale med tilsyn. Fuger skal have en bredde på 7 mm (+/- 2 mm) og skal mellem vandrette flader være fuldstændige udfyldte og i niveau, glat med omkring liggende flader. Farver: Farve på fuger, efter nærmere aftale med rådgiver.

Miniudbud Stinkskabe med tilhørende rumautomatik Notat vedrørende rammeaftalens aftalte priser og maxpriser uden priser

Miniudbud Stinkskabe med tilhørende rumautomatik Notat vedrørende rammeaftalens aftalte priser og maxpriser uden priser Miniudbud Stinkskabe med tilhørende rumautomatik Notat vedrørende rammeaftalens aftalte priser og maxpriser uden priser September 2012 Side : Side 2 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. BAGGRUND... 3 2. PRISER

Læs mere

il laboratorier Beskyttelse mod tusindvis af kemiske stoffer, biologiske agenser, kræftfremkaldende stoffer, radioaktive isotoper etc.

il laboratorier Beskyttelse mod tusindvis af kemiske stoffer, biologiske agenser, kræftfremkaldende stoffer, radioaktive isotoper etc. DUA-møde 10. juni 2010 Procesventilation il laboratorier Beskyttelse mod tusindvis af kemiske stoffer, biologiske agenser, kræftfremkaldende stoffer, radioaktive isotoper etc. 1 Hvilke krav stiller myndigheder

Læs mere

Lab-Vent Controls styresystem

Lab-Vent Controls styresystem Lab-Vent Controls styresystem LV-styresystemet består af følgende komponenter: Elektronikboks type: LVE-901 / 937 Lugesensor type: LVL-901 / 937 Flowføler type: LVF-901 / 937 Styrepanel type: LVP-901 /

Læs mere

LV 937 systemet. Ved tryk på drift startes/stoppes stinkskabet. Lysdiode lyser ved drift. Går stinkskabet i lav energitilstand blinker grøn lysdiode.

LV 937 systemet. Ved tryk på drift startes/stoppes stinkskabet. Lysdiode lyser ved drift. Går stinkskabet i lav energitilstand blinker grøn lysdiode. Styrepanel for stinkskabe: Styrepanelet der har visuel indikering af den aktuelle driftsform og er placeret på stinkskabet. Ved tryk på drift startes/stoppes stinkskabet. Lysdiode lyser ved drift. Går

Læs mere

Skoler og institutioner. Inventarbeskrivelse

Skoler og institutioner. Inventarbeskrivelse Skoler og institutioner Inventarbeskrivelse ST Skoleinventar A/S. Januar 201 201 ST Skoleinventar A/S INDHOLD 1.0 SKABE 1.1 Korpus 1.2 Hylder 1.3 Sokler 1. Tilsætning til skab 1.5 Lys E 2.0 LÅGER 2.1 Laminatlåger

Læs mere

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0.1 Generelt Installationsunit Gas-El-ventilation skal styres af et trykafprøvningssystem (installationsunit) med elektrisk frakobling, gasdetektering, frakobling

Læs mere

Vejledning til Stinkskabsentreprisen (Stinkskabe med tilhørende rum- og stinkskabsautomatik)

Vejledning til Stinkskabsentreprisen (Stinkskabe med tilhørende rum- og stinkskabsautomatik) Vejledning til Stinkskabsentreprisen (Stinkskabe med tilhørende rum- og stinkskabsautomatik) 1. Indledning Denne vejledning er ikke en del af kontraktgrundlaget mellem rådgiver og bygherre. Vejledningen

Læs mere

LeanVent Produktoversigt

LeanVent Produktoversigt LeanVent Produktoversigt 05/2015 Hvorfor vælge et spjæld fra LeanVent? Ved første øjekast ligner et LeanVent spjæld et helt almindeligt spjæld, men ved nærmere øjesyn, ser man hurtigt det unikke design

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Indretning af stinkskabslaboratorium. August 2016

Indretning af stinkskabslaboratorium. August 2016 Indretning af stinkskabslaboratorium August 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Indblæsningsarmaturer... 2 2.1 Valg af indblæsningsarmatur... 2 2.2 Placering af indblæsningsarmatur... 2 3 Stinkskabe...

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Egenkontrol/test af sikkerheden for stinkskabe. August 2016

Egenkontrol/test af sikkerheden for stinkskabe. August 2016 Egenkontrol/test af sikkerheden for stinkskabe August 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Målinger... 2 2.1 Anvendelse af måleudstyr og type... 2 2.2 Målinger af lufthastigheder omkring stinkskab...

Læs mere

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X 11/2014 Generel information: LeanVent CEE stikdåser har flere fordele, blandt andet er det nemt at kalibrere og det er muligt at starte

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.02, 28.06.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Kontraktbilag A - Kravspecifikation

Kontraktbilag A - Kravspecifikation Kontraktbilag A - Kravspecifikation Side 1 af 15 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for anskaffelse af inventar til naturfagslokaler som udbudt af University College

Læs mere

Flexoduct Sugeskærme. til person & produkt beskyttelse

Flexoduct Sugeskærme. til person & produkt beskyttelse Flexoduct Sugeskærme til person & produkt beskyttelse JRV A/S er et moderne ventilationsfi rma, som tilbyder en bred vifte af ventilationsløsninger på basis af en stor og resultatorienteret erfaring og

Læs mere

Laboratorieløsninger i Vidensbyggeri

Laboratorieløsninger i Vidensbyggeri Laboratorieløsninger i Vidensbyggeri Opfølgning på Workshop I. Workshop II den 22.november 2012 1 Opfølgning på Workshop I Agenda 1. Indledning v/ Jan Henning - BYGST 2. Status på Revision af Basiskrav

Læs mere

Stinkskabets opbygning. August 2016

Stinkskabets opbygning. August 2016 Stinkskabets opbygning August 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Geometri og opbygning... 2 2.1 Retningslinjer for dimensioner i stinkskabe... 2 2.2 Geometri... 2 2.3 Bordforkanter og airfoil...

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Danmarks Stærkeste hængsel

Danmarks Stærkeste hængsel Danmarks Stærkeste hængsel Stina Inventar har udviklet det stærkeste hængsel til dato. Vi har i samarbejde med R & D og en danske beslag producent, udviklet et stærkt hængsel til inventar med svær belastning.

Læs mere

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik R GYRO Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning Oscillerende slibeteknik Til træ, metal og kunststof - et stærkt og effektivt maskinkoncept..! Et karakteristisk kendetegn

Læs mere

Inventar i laboratorier. Tidligere del af Laboratorieerfaringer af 8. oktober 2012

Inventar i laboratorier. Tidligere del af Laboratorieerfaringer af 8. oktober 2012 Inventar i laboratorier Tidligere del af Laboratorieerfaringer af 8. oktober 2012 I forbindelse med BYGST laboratoriebyggerier, skal disse grundlæggende udføres i en standard, der lever op til at kunne

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT 300 Comfort 450 Comfort 600 Comfort 250 Top Comfort 300 Top

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT 300 Comfort 450 Comfort 600 Comfort 250 Top Comfort 300 Top Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT 300 Comfort 450 Comfort 600 Comfort 250 Top Comfort 300 Top Version: 10.01, 06.04.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD Sikkert arbejde ved brug af punktsug Uranos Local Exhaust Guard kan fungere efter to forskellige principper: 1. Flowovervågning. 2. Trykovervågning. Flowovervågning Anvendes fortrinvis når hvert enkelt

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil ØLAND udsugningsventil KSO-M-TH er udviklet og testet i tæt samarbejde med Teknologisk Institut Anvendelse Øland udsugningsventil KSO-M-TH anvendes til udsugning fra baderum, bryggers, toilet, køkken og

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Personbiler og Varebiler

Personbiler og Varebiler Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande for Personbiler og Varebiler EWJ TEKNIK A/S, INDUSTRIVÆNGET 1, 3320 SKÆVINGE Tel: 45 81 45 45 Κ Fax: 45 81 46 46 Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande. Hvorfor

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

Rumtryksregulator, URANOS ROOM PRESSURE REGULATOR

Rumtryksregulator, URANOS ROOM PRESSURE REGULATOR Regulering af rumtryk Med Uranos Room Pressure Regulator er det muligt at opretholde et konstant over- eller undertryk i et lokale i forhold til omgivelserne. Rumtrykket reguleres ved hjælp af et spjæld

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

SDE - Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE. Røgspjæld (RS) til runde kanaler

SDE - Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE. Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE Røgspjæld (RS) til runde kanaler Opfylder kravene til et RS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = E 60 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, io) S, EI 5 (ve,ho, io) S og E 20 (ve,ho,

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

innoguard Svensk Innovativt Design

innoguard Svensk Innovativt Design innoguard Svensk Innovativt Design Value Ultimate Stinkskab Moderne stinkskab for sikker beskyttelse af arbejdspladser innoguard Broschyr.indd 1 2012-09-11 15:50:07 innoguard Hos Ninolab ved vi hvor vigtigt

Læs mere

FDR - Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler. Halton FDR. Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler

FDR - Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler. Halton FDR. Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler Halton FDR Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = EI 60 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse EI 120 (ho, io) S Brandtestet

Læs mere

ELEVATORLIFT FOR PERSONTRANSPORT! 4 PERSONER

ELEVATORLIFT FOR PERSONTRANSPORT! 4 PERSONER AluLet elevatorlift HC325PVK ELEVATORLIFT FOR PERSONTRANSPORT! 4 PERSONER AluLet HC325PVK kan leveres med løftehøjde efter ønske op til 20 meter. Denne Elevatorlift kan monteres direkte oven på eksisterede

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

AluLet Elevatorlift HC325PVKo

AluLet Elevatorlift HC325PVKo AluLet Elevatorlift HC325PVKo Udendørs monteret Elevatorlift 4 personer! AluLet HC325PVKo kan leveres med løftehøjde efter ønske op til 20 meter. Denne Elevatorlift kan monteres direkte oven på eksisterede

Læs mere

BANO GRÆNSESNIT KONSTRUKTIONER VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE DANSK KON VVS EL. Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel

BANO GRÆNSESNIT KONSTRUKTIONER VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE DANSK KON VVS EL. Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel DANSK BANO GRÆNSESNIT STRUKTIONER INNHOLDSFORTEGNSE Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel Produktnr.: 5202/L, 5202/R, 5207-, 5207-MA Side 7-10 Toiletmodul/ cisterne Produktnr.: 5970-, 5970-MA,

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

Sfb nr. 68 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 68 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 68 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 68.0 Person- og materialetransport... 2 Emne: 68.1 Persontransport...

Læs mere

Kemikaliekøleskab med udsugning

Kemikaliekøleskab med udsugning Kemikaliekøleskab med udsugning Kemikaliekøleskab med udsugning Systemet består af følgende: -Gram køleskab type Compact eller Midi -Monteret med styreboks & magnetkontakt til dør -Motorstyret spjæld på

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde

Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde DENNE PLACERES SYNLIGT PÅ VÆGGEN Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde Efterlad ALDRIG et barn på puslebordet uden opsyn Det anbefales, at puslebordet kun betjenes af personalet Vær særlig

Læs mere

ØLAND Design-emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design

ØLAND Design-emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design ØLAND -emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design Indgår i Ølands behovsstyret boligventilationssystem BTV - BF Anvendes i flerfamilieboliger tilkoblet centralt ventilationsanlæg Etageejendomme Kæde/rækkehuse

Læs mere

Performance test 1. B. Bygningsautomatik, kontrol af indregulering

Performance test 1. B. Bygningsautomatik, kontrol af indregulering Bilag til afleveringsprotokol nr. KU_782_74C Performance tests før AB92-aflevering. Styring og regulering - Blok C. Byggesag: KU. Science 782-74. Blok C Entreprise D (CTS) Dokumentdato: 01. august 2016

Læs mere

Stadsarkiv for Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 - Prøvestenen

Stadsarkiv for Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 - Prøvestenen Stadsarkiv for Helsingør Kommune Indholdsfortegnelse Side : 1 Stadsarkiv for Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 - Prøvestenen YDELSESBESKRIVELSE - REOLLEVERANCEN 26. februar 2014 1. Orientering Side : 2/

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 64.81 Brandsikring... 3 64.81.1 Indledning... 3 64.81.2 Generelle principper... 3 64.81.3 Installation/udførelse... 3 64.81.3.1

Læs mere

BANO GRÆNSESNIT KONSTRUKTIONER VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE DANSK KON VVS EL. Side 2-10 Hygiejnevask m. dæksel. Side 11-14 Toiletmodul/ cisterne

BANO GRÆNSESNIT KONSTRUKTIONER VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE DANSK KON VVS EL. Side 2-10 Hygiejnevask m. dæksel. Side 11-14 Toiletmodul/ cisterne DANSK Designed for care BANO GRÆNSESNIT STRUKTIONER INNHOLDSFORTEGNSE Side 2-10 Hygiejnevask m. dæksel Produktnr.: 5202/L, 5202/R, 5207-, 5207-MA, 52070 Side 11-14 Toiletmodul/ cisterne Produktnr.: 5970-,

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Passivhuse under 1600 m 2

Passivhuse under 1600 m 2 Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og passivhus kravet Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som dels angiver

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL VUGGER OG KRYBBER

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL VUGGER OG KRYBBER PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL VUGGER OG KRYBBER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR VUGGER OG KRYBBER VF 2509:1 Side 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE Vugger og krybber til privat brug, med en indvendig længde på maksimum

Læs mere

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg.

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. R ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. ES 379katalog / 980602 Beskrivelse: ES379 er en flowvagt beregnet for brug i laboratoriemiljø. ES379 alarmerer brugeren om utilstrækkelig

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

DA 600. Teknisk info

DA 600. Teknisk info Teknisk info Teknisk info 3 1 Produktbeskrivelse komponenterne anvendes til udsugning af luft fra stalde. er aerodynamisk og giver stor luftydelse med lille energiforbrug. er fremstillet af en speciel

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Beskrivelse af produktprogram

Beskrivelse af produktprogram ovenlysmoduler Beskrivelse af produktprogram Produktprogram for ovenlysmoduler ovenlysmoduler er et modulært ovenlyssystem til erhvervs- og offentligt byggeri. Systemet består af et komplet produktprogram

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere