Rammeudbud, Stinkskabe med tilhørende rum automatik Kravspecifikationer Inkl. rettelsesblade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeudbud, Stinkskabe med tilhørende rum automatik Kravspecifikationer Inkl. rettelsesblade"

Transkript

1 Inkl. rettelsesblade November 2011 Inkl. rettelsesblade: September 2012.

2 Side : Side 2 af 32 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. GENERELLE KRAVSPECIFIKATIONER Ordforklaring Rammeudbudets ydelser og afgrænsning Overholdelse af DS/EN Overholdelse af luft og støjkrav Sporgasprøver af stinkskabe: Overholdelse af øvrige forskrifter Krav til service Garantiperioden og service Levetid Krav til udvikling KRAVSPECIFIKATIONER TIL DET MODULÆRE BASIS STINKSKAB Beskrivelse af det modulære basisstinkskab Dokumentation til basisstinkskabe Mærkning og Labels Tilgængelighed Tilgængelighedskrav under stinkskabsbordplade Tilgængelighedkrav til hæve- og sænke-funktion Tilgængelighedkrav til betjeningsknapper Tilgængelighedkrav til el-kontakter og VVS-haner Tilgængelighedkrav til overflader på el-kontakter og VVS-haner Konstruktion og materialer Konstruktion af det modulære basisstinkskab Hæve/sænkefunktion til basisstinkskabet Materialespecifikation til det modulære basisstinkskab Materialer til det modulære basisstinkskabs bordplader Underskabe på basisstinkskabet Materialer under udførelse Fugning i og uden for basistinkskabet Tolerancer og udfaldskrav Tekniske installationer Generelt Afgrænsning på basisinstallationer af el Materialer Udførelse af el i basisstinkskabet KRAVSPECIFIKATIONER TIL RUM-, STINKSKABS- OG ENERGIBESPARENDE AUTOMATIK Fælles kravspecifikationer til rum- og stinkskabsautomatik Etablering af service stik til rum- og stinkskabsautomatikken Kommunikation til CTS-anlæg Rum balance Øvrige kravspecifikationer til stinkskabs-automatikken Overholdelse af EN Lufthastighed i stinkskab Responstid Alarmering fra Stinkskab... 23

3 Side : Side 3 af Betjeningspanel for stinkskabe Person detektor for Stinkskab Beskrivelse af ventilationssystemet Øvrige beskrivelser af rum automatik Tilslutning Flowvagt for punktsug og kemiskabe Tilslutning Flowvagt og spjæld for åbne/lukke funktion for punktsug Tilslutning af sikkerhedsbænke Etablering af differenstryks regulering Øvrige kravspecifikationer til energibesparende automatik Automatisk lugelukning af stinkskab Automatisk nedlukning af tvangsåbnet udsugningsspjæld i stinkskab Behovstyring for rumautomatik (Energi-drift) Spjæld indblæsning/udsugning BILAG A (PRINCIP FOR BASISSTINKSKABET) BILAG B (PRINCIPDIAGRAM) BILAG C (PRINCIP FOR BETJENINGSPANEL FOR STINKSKAB)... 32

4 Side : Side 4 af Generelle kravspecifikationer 1.1 Ordforklaring Rådgiver: Projekteringsrådgiver for kommende entrepriseaftaler. Entreprenør: Den rammeentreprenør, der er vinder af kommende miniudbud(entrepriseaftaler). Rammeentreprenør: Den i rammeaftalens underskrevet entreprenør. Miniudbud: via entrepriseaftaler. Tilsyn: Bygherres rådgiver for miniudbud. Bygherre: Bygningsstyrelsen s projektleder 1.2 Rammeudbudets ydelser og afgrænsning Ydelserne til rammeaftalen omfatter: o Rum- og stinkskabsautomatik o Basisstinkskab o Tekniske installationer - el og VVS o Test og sporegasprøvning af stinkskabe. Afgrænskning af rammeaftalen omfatter: o. o Bilag 1.3 Overholdelse af DS/EN Alle stinkskabe incl. stinkskabsautomatik i skal overholde DS/EN del 2, 3 og 6. Stinkskabsautomatikken skal typegodkendes efter del 6 som et VAV-stinkskab (sammen med stinkskabet), men selve stinkskabet skal testes efter del 3. Automatikken må ikke testes separat sammen med en defineret testboks. Stinkskabe skal leveres med typegodkendelser efter EN del 3, hvor skabene skal overholde acceptgrænserne 0,1 ppm for det indre målefelt og 0,65 ppm for det ydre målefelt. 1.4 Overholdelse af luft og støjkrav Stinkskabet med tilhørende kanalsystem og automatik skal dimensioneres og projekteres efter at det kan indreguleres til en lufthastighed på 0,5 m/s i lugeåbningen, men at dette kan reduceres ned til 0,3 m/s i lugeåbningen. Samlet støjkrav til stinkskabet må ikke overstige 39 db(a) ved 0,5 m/s. 1.5 Sporgasprøver af stinkskabe: Ved aflevering af et stinkskab skal der altid laves en sporgasprøve. Nærværende entreprenør rekvirerer prøvning, der udføres for dennes regning. Ved levering af et stinkskab skal gennemføres en test for at dokumentere, at stinkskabet er korrekt installeret og at flowet i skabet ikke forstyrres af luftbevægelser i rummet. Omfang og rammer for udførelse af sporgasprøver til stinkskabet skal indeholde:

5 Side : Side 5 af 32 Sporgasprøve skal enten ske efter DS/EN del 4 eller efter udgået standard DS 457 Norm for stinkskabe kapitel 6. Test skal ske med lukket døre og vinduer. Lufthastighedsmåling Test skal ske efter rum- og stinkskabsautomatikken er i balance(dokumenteret via rapport). Sporgasprøver af stinkskab skal ske med almindeligt arbejdsudstyr placeret i stinkskabet. Arbejdsudstyr under test skal være: lille rystebad, 4 l. tre holdere til reagensrør, 60 rør pr. stk., fire autopipetter på holdere, tre kemikalieflasker á 1 l., 1 stk varmeplade med magnetomrører, køkkenrulle og to holdere til microrør. Udstyret skal placeres samme sted ved alle målinger. Arbejdsudstyret skal fordeles jævnt i stinkskabet og samme sted ved alle målinger og skal dokumenteres ved tegning eller foto. Alle test på stedet, der testes efter EN del 4, skal suppleres med en test med udstyr. Rapport om at rum- og stinkskabsautomatik er i balance skal udarbejdes af den vindende rammeentreprenør i det konkrete miniudbud. Stinkskabes effektivitet er i en årrække blevet og bliver stadig testet efter en sporgasprøve beskrevet i DS 457. Der er udgivet en ny standard for stinkskabe DS/EN del 4. Arbejdstilsynet accepterer, at stinkskabe, som ikke er typeafprøvet efter DS/EN 14175, afprøves efter DS 457 Norm for stinkskabe kapitel 6. Standarden kan ikke længere købes hos Dansk Standard. Arbejdstilsynes forhold til stinkskabe omhandler ikke typegodkendelsen, men kun prøvningsmetoder på stedet. Prøvningsmetoden på stedet, skal efterfølgende kunne godkendes af arbejdstilsynet, som stiller krav om en sikkerhedsfaktor. Derfor skal prøvningsmetoden på stedet efter EN14175 del 4 altid suppleres med en sporgastest som beskrevet i afsnit 1.5. På baggrund af sporgasmåling og beregninger skal rammeentreprenøren få udarbejdet et certifikat, som fortæller om stinkskabet er egnet/ikke egnet til arbejde med forskellige stoffer (stoffer med forskellig grænseværdi) målt i forhold til den projekteret sikkerhedsfaktor. Sikkerhedsfaktoren fortæller, i hvilken koncentration(angivet som brøkdele af grænseværdien) man risikerer at indånde forureningsstoffet i korte tidsrum (mindre end 2 sekunder). Fastsættelse af sikkerhedsfaktoren vil blive fastsat i kommende miniudbud. Stinkskabet skal mærkes med den indreguleret og kontrolleret sikkerhedsfaktor. En sikkerhedsfaktor på 10 kan for enkelte brugere være acceptabel. Imidlertid er den afgørende faktor for 17-kræftstoffer, hvor der er krav om lukkede anlæg, acceptværdien (maksimalt tilladelig sporgaskoncentration i operatørens åndingszone). En sikkerhedsfaktor på 10 vil derfor aldrig være acceptabel ved arbejde med 17-kræftstoffer. Normalt kræves en sikkerhedsfaktor på minimum 40 ved arbejde med 17-kræftstoffer. Det er dermed projektspecifik, hvilken sikkerhedsfaktor der er acceptabelt. Hvis intet af oplyst i kommende miniudbud skal der regnes med en sikkerhedsfaktor på 40. Da sikkerhedsfaktoren ikke alene kan beskrive sikkerhedsniveauet kræves: Grænseværdien (GV) for Cloroform sættes til 2 ppm, for Formaldehyd på 0,3 ppm og for Hydrogenchlorid på 5 ppm.

6 Side : Side 6 af 32 Måling af sikkerhedsfaktor skal ske med en maksimal forudsat forureningsrate for Chloroform og hydrogenchlorid på 0.04 mol/min. Ved måling med Formaldehyd anvendes en forureningsrate på 0,007 mol/min (mini Rae). Maksimal koncentration(k) af sporgas på 0,1 ppm. Lufthastighedsmåling I forbindelse med sporgastesten skal der laves lufthastighedsmålinger. Efterprøvning af lufthastigheden skal foretages med et anemometer eller et vaneometer. Lufthastighed i skabet skal gennemføres ved minimum to lugeåbninger med følgende målepunkter: ved max. Lugeåbning, som er den største lugeåbning hvor lufthastigheden kan opretholdes. Der måles i hver ¼ punkt af skabets bredde (i alt tre målepunkter), og 50 mm fra lugekant. ved en lugeåbning på 250 mm over bordflade, måles der i hvert ¼ punkt af skabets bredde (i alt tre målepunkter), 50 mm fra lugekant. Der skal i hvert målepunkt udføres 6 stk. målinger i en periode på 1 min., hvor middelværdien skal være 0,5 m/sek(eller svarende til kravet til sikkerhedsfaktoren). med en samlet måleusikkerhed på -0,05/+0,2 m/sek. Energibesparelse Ved lufthastighedsmålingen og sporgasmålingen kan man finde den optimale udsugningsmængde. Dette giver mulighed for at reducere luftmængden og hermed opnå en stor energibesparelse. Målet for bygherre er at kunne reducerer lufthastigheden i lugeåbningen uden at reducerer sikkerheden. Basisstinkskabet skal fortsat overholde kravene til sikkerhedsfaktor (se sporgasprøver). 1.6 Overholdelse af øvrige forskrifter Alle normer m.v. for materialer, arbejdsudførelse og sikkerhedsforanstaltninger skal overholdes. De forskellige leverandørers anvisninger skal overholdes og øvrige forskrifter skal altid følges, med mindre andet udtrykkeligt er beskrevet/aftalt. Udover førnævnte normer og standarder m.v. gøres relevante afsnit i følgende dokumenter, vejledninger og anvisninger gældende for rammeaftalens udførelse: Danske Standarder DS/EN DS 1030 SBI-anvisninger Nr. 108 Dansk/Europanorm for stinkskabe, Træ i snedkerarbejde. Fugemasse og facadefuger

7 Side : Side 7 af 32 DIN-normer DIN-norm 68761, blad 1, 2 og 3 DIN-norm 1052 Stærkstrømbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer 1. udgave. Miljøministeriets bekendtgørelse nr Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 642 om genteknologi og arbejdsmiljø. At-Vejledning C.0.4. December 2009, Vejledning om klassifikation af laboratorier, anlæg til produktion mv., hvor der arbejdes med genetisk modificerede organismer. Bekendtgørelse nr. 864 om biologiske agenser og arbejdsmiljø. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 954 om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v. Industriens Branchearbejdsmiljøråd vejledning om stinkskabe - Vejledning om arbejde i stinkskabe,, Statens Institut for Strålehygiejne Vejledning om strålebeskyttelse ved arbejde med åbne radioaktive kilder. (Anvendes ved Isotop laboratorier). Udgave 10, september Branchepublikationer MBK Malerfagligt behandlingskatalog FSO Fugebranchens samarbejds- og oplysningsråd V.S.O. Vejledning fra Glasindustriens Samarbejdsorganisationer Diverse leverandørinformationer. Kvalitetshåndbøger De for branchen gældende kvalitetshåndbøger. Dispensationer af en hver art må kun søges med bygherrens tilladelse. 1.7 Krav til service Rammeentreprenørens serviceorganisation, skal kunne udføre service i og efter garanti-perioden. Som udgangspunkt kan universiteterne ønske at der udføres service en gang årligt og i øvrigt i overensstemmelse med leverandørens brugsanvisning. Basisstinkskabet og tilhørende automatik skal være forsynet med en udførlig servicevejledning og et forslag til årlig service, samt forventet omkostning hertil, (herunder priser på sliddele, f.eks. wire, ny motor til nedkørsel af låge alarmpanel osv.). Service tilbud skal vedlægges tilbud og omfatte eftersyn af skabet kontrol af funktioner alarmer, luftmålinger og evt. indregulering/kontrol af det til stinkskabet tilhørende automatik, kontrol af overføringssignaler til CTS anlæg.

8 Side : Side 8 af 32 Målet for bygningsstyrelsen er at service skal kunne udføres på tværs af de enkelte leverandører, således at de kan servicere og kontrollere hinandens stinkskabe. Styringsbrugerfladen skal være en delt brugerflade således ovenstående kan lade sig gøre. Rammeentreprenør skal levere en samlet service på både stinkskab og automatik. 1.8 Garantiperioden og service Stinkskabet og automatikken skal leveres med garanti. Garantiperioden beskrives i kommende miniudbuddet gældende fra afleveringsdatoen. Garantien skal dække alle leverancer inkl. programmer som er indgået i rammeaftalen. Afhjælpningen skal foretages uden ekstraomkostninger for bygherren. Ved udskiftning af komponenter eller programmer som er kvalitetssikret, skal den ved installationen anvendte kvalitetssikring gentages. Hvis det viser sig at være fejl forårsaget af bygherre, afholdes omkostninger af denne Levetid Bygherren forventer, at automatikken, i mindst 10 år efter anskaffelse kan overholde de opgivne tekniske specifikationer, under forudsætning af, at den af fabrikanten foreskrevne præventive vedligeholdelse er foretaget. Der er et krav at al software nødvendigt for systemets korrekte funktionalitet er supporterbar i mindst 10 år efter anskaffelse. 1.9 Krav til udvikling En del af rammeaftalen er at basisstinkskabet og tilhørende automatik forventes at udvikle sig i hele kontraktperioden. Det betyder at rammeentreprenøren ikke kun skal udvikle stinkskabet og automatikken inden første miniudbud, men også må forvente en udvikling løbende i kontraktperioden. Denne udvikling kan både ske i de enkelte miniudbud, men også ved opdateret kravspecifikationer til denne rammeaftale. Da basisstinkskabet også skal bruges til mange ombygningsprojekt vil der være behov for tilpasninger. Basisskabet skal derfor kunne leveres i en tilpasset udgave til lavloftet rum(under 2500 mm til nedhængt loft) dog uden hæve/sænkefunktion. Et lavloftet stinkskabsmodel er ca mm højt. Et lavloftet stinkskabsmodel skal kunne stå i et rum med lofthøjde på ca mm. I et lavloftet stinkskabsmodel skal højdejustering ændres til at kunne hæves til maksimalt ca mm i bordpladehøjde og indvendig kabinethøjde ændres til ca. 900 mm. Enkelte af eksisterende universitetsbygninger har behov for ventilationstilslutning mod gulv, som basisskabet også skal kunne ændres til. Aftræksstudsen er grænsefladen på basisstinkskabet. Tilslutninger til aftræksstudsen vil så ske ved gulv, men det vil fremgå af det fremtidige miniudbud. Der skal regnes med specialskabe, som walk-in skabe, ex-skabe og isotopskabe i de kommende miniudbud. Det vil ikke være muligt at skift automatik-firma, som en videre udvikling gennem rammeaftales forløb, da det er et samlet udbud hvor både automatik- og inventar-firmaer er prækvalificeret sammen. Det er dog muligt at skifte styresystem, hvis automatik-firmaet skulle stoppe produktion, som følge af f.eks. konkurs. Dette kræver dog en godkendelse af automatikentreprenøren hos Bygningsstyrelsen. Denne godkendelse kan være omfattende, da det er et samlet produkt, som rammeentreprenøren skal leverer. Det vil

9 Side : Side 9 af 32 desuden kræve en ny godkendelse efter DS/EN 14175(primært del 2 og del 6). Rum- og stinkskabsautomatikken skal ikke ses som en leverandør, men som en del af rammeentreprenøren. 2. til det modulære basis stinkskab 2.1 Beskrivelse af det modulære basisstinkskab Basisstinkskabet skal være modulært opbygget. Bredden af stinkskabet skal kunne leveres i spring på 0,3 meter. Basisstinkskabet skal være modulært i bestykning med bordplader, vvs-installationer, el-installationer, automatik, sarg og underskabe. Basisstinkskabet skal være fleksibelt i valg af overflader(farver og materialer). Basisstinkskabet skal kunne stå i et rum med 2500 mm til nedhængt loft. Stinkskabets maxhøjde bør have en samlet maxhøjde på mm incl. ventilationsstuds. Stinkskab ved bordplade i højde 900 mm og fuld lugeåbning skal kunne stå i et rum med 2500 mm til nedhængt loft. Stinkskabet skal have en frihøjde til underside loft. Princip for basisstinkskabet, se bilag A. Basisstinkskabets skal kunne godkendes til brug til GMO klasse I samt isotopklasse C. 2.2 Dokumentation til basisstinkskabe Produktdokumentationen skal overholde krav beskrevet i afsnit 10 i EN del Mærkning og Labels Stinkskabet skal mærket som beskrevet i afsnit 11 i EN14175 del 2. samt tilgængelighedskrav til overflader på el og vvs. 2.4 Tilgængelighed Tilgængelighed skal tænkes ind i det modulære basisstinkskab, så det indgår som en naturlig del af stinkskabet og ikke fremstår som specialhjælp til personer med handicap Tilgængelighedskrav under stinkskabsbordplade Basisstinkskabet skal regnes med lodret sarg. Basisstinkskabet har ingen vandret sarg under bord pga. tilgængelighed. Evt. vandret sarg skal trækkes 500 mm (anbefalet af AT) tilbage, så der opnås plads til knæ i siddende stilling. Der er følgende pladskrav til knæ i siddende stilling:

10 Side : Side 10 af 32 Basisstinkskabet skal have en sokkelhøjde på min. 300mm der er 600mm(AT anbefaling er dog helt op til 700mm) trukket tilbage. Dette skyldes kravet til friplads ved gulv/plads til fødder i siddende stilling. Friplads ved gulv plads til fødder i siddende stilling:

11 Side : Side 11 af Tilgængelighedkrav til hæve- og sænke-funktion Basisstinkskabet skal leveres med hæve- og sænkefunktion, der muliggøre passende arbejdshøjde for siddende og stående personer. Kravet til højdejustering er fra 650 mm i laveste position til 1200 mm i højeste position. Der skal kunne laves endestop, hvis det i det kommende miniudbud viser sig ikke at være højde nok i laboratoriet. Hvis basisskabet placeres i et laboratorium med kun mm til nedhængt loft, skal H/S systemet kun kunne højdejusteres til mm. Basisskabet skal dog fortsat kunne højdejusteres til mm til rum med større højde til nedhængt loft. H/S systemet skal kunne løfte 120 kg pr. meter udover selve stinkskabet. Bemærk at selve stinkskabet er inkl. evt. tung bordplade og vask. Højdekrav til bordplade: Tilgængelighedkrav til betjeningsknapper Betjeningsknapper til højdejustering skal placeres i bordpladehøjde( mm over gulv) Højdekrav til betjeningsknap:

12 Side : Side 12 af Tilgængelighedkrav til el-kontakter og VVS-haner El-kontakter og VVS-haner(afspæringsventiler) skal placeres udvendigt i lodret sarg pga. tilgængelighedskrav Tilgængelighedkrav til overflader på el-kontakter og VVS-haner VVS haner og el-kontakter til basisstinkskabet må ikke indeholde nikkel, krom eller andre materialer, der kan resultere i allergiske reaktioner. Ved skrift på kontakter og haner skal disse være med sans serif skrifttype, dvs. uden fødder.

13 Side : Side 13 af 32

14 Side : Side 14 af Konstruktion og materialer Konstruktion af det modulære basisstinkskab Stinkskabet udføres som en selvbærende enhed. Alle installationer og huller for samme, skal være skjulte for lettere rengøring. Skabe skal være konstrueret på sådan en måde, at tilgang til el, ventilation eller medier kan ske let og ubesværet, uden brug af specielværktøj. Ved dobbelt skabe skal der etableres skot i midt skab ved loftskonstruktion. Frihøjde fra overkant bord og til underkant skot min.1100 mm( Krav til indvendig kabinehøjde). Bagvæg i kabine skal være konstrueret på sådan en måde, at der er mulighed for at montere et modulopdelt stillads, hvorpå der kan ophænges apparatur. Der skal lukkes med net eller rist mellem bagbeklædning og bagvæg, så større genstande ikke kan suges op bag bagbeklædning. Armaturskinne/overgangen (det skrå stykke) mellem bordplade og bagbeklædning skal være udført som beskrevet i afsnit om armaturskinne. Skabsfrontnæser på stinkskabe skal udføres som aluminiumsnæser eller pulverlarkeret stål. Skabsfrontnæser skal være udformet således at det er muligt at indbygge betjeningspanel for stinkskabsautomatik. Hulskæring for betjeningspanel for stinkskabsautomatik udføres af nærværende entreprenør. Højdeplacering af betjeningspanel for stinkskabsautomatik skal overholde tilgængelighedskrav se afsnit. Aluminiumsnæser skal i bunden være udført med et afslutningsprofil der slutter tæt til gulvbelægningen. Aluminiumsnæser skal tilpasses så de følger hele skabets højde. Tilgængelighedskrav, som beskrevet i overstående afsnit, skal indpasses i basisstinkskabet. Når stinkskabet er nedlukket skal hejselugen lukke ned til ca.5 cm over bord for at reducerer luftmængden. Basisstinkskabene skal kunne anvendes til GMO-klassificerede laboratorier. Basisskabet skal derfor konstrueres, så det kan godkendes til GMO-klasse 1. Konstruktion af skabet skal ske ud fra ønsket om at reducerer støj og reducerer energiforbruget, derfor er der et krav om max trykfald over stinkskab og spjæld på. 100 Pa ved 0,5 m/s og 50 cm lugeåbning. Stinkskabet skal være indrettet så trykaflastning ved utilsigtet overtryk eller eksplosion sker i toppen og ikke gennem lugen. Air-foil: Air-foil skal være udført i rustfrit stål. Armaturskinne: Hvis der monteres armaturskinne til vvs-udtag i stinkskab, skal disse være rustfrit stål, som efterfølgende pulver-epoxy lakeres for bedre at kunne klare evt. spild - alternativ kan armaturskinnen være i PP. Understel:

15 Side : Side 15 af 32 Udføres i 19 mm møbelspånplade pålagt hvid laminat. I denne enhed skal der indbygges teknikmodul med mulighed for at føre installationer bag stinkskab. Teknikmodulet skal udføres med demonterbarplade og sokkel. Underdelen skal være forsynet med stilleskruer til nivellering. Sidepanel skal være demonterbart uden brug af specialværktøj. Plads til rørføringer på langs bag skab, inddækkes med demonterbart panel i samme materiale som øvrige sider på stinkskabet. Tilgængelighedskravet skal indpasses i design af basisstinkskabets understel. Teknikdel: Sider, top, bagplade og mellemplader skal udføres i møbelspånplade pålagt med laminat på alle sider og flader. Leveres med aftræksstuds i top af skab. Det skal være muligt at kunne fastgøre loftkantskinne på den øverste del af stinkskabskorpus. Frontglas: 6mm hærdet glas, monteret i løbeskinner, med ophæng. Basisstinkskabe ønskes med både skrå eller lige frontglas. Frontglas skal afsluttes med rustfrit stålpanel eller pulverlakeret aluminium mod bordplade/ air-foil. Hvis fontglasset afsluttes med profil af pulverlakeret aluminium skal pulver-lakering dog udføres som epoxypulverlakering som beskrevet under punkt Frontglas må som alternativ udføres med lamineret glas. Greb: Fabrikantens standard. Dog skal greb være rustfrit stål. Hejs: Frontglas hæves/sænkes manuelt. Glasset skal være ophængt i synkroniseret træk og afbalanceret med lyddæmpet kontravægt. Ved lukning af frontglas skal der være indlagt blødt stop i form af en friktionsbremse i glasophænget. Wire skal kunne tåle aggressivt miljø, såsom syre. Lugen skal være sikret på fald ved brud på wire. Spor til styring af frontglas udføres i kompaktlaminat. Lugen skal konstrueres så automatiks-lugelukning kan installeres med minimum tryk på udstyr i lugeåbning. Trykket skal helst være ca. 100 gram og max. 300 gram. Krav til frihøjde/ lugens højde efter udløsning af det, i EN 14175, krævede mekaniske stop fremgår af afsnit Frontpanel: Betjeningsgreb og el-kontakter placeret på frontpanel i sarg under bordplade. Sarg skal være inddelt således at el, VVS og stinkskabsstyring separeres. Lodret sarg skal anvendes pga. tilgængelighedskrav. Afløb/vaske: Omfang af vaske og drypkopper fremgår af miniudbud Af hensyn til Isotop C regler skal afløb kunne afspærres manuelt på det enkelte skab. Hvis der forekommer synlige afløbsrør skal disse være hvide som korpus. Vaske og drypkopper skal leveres med prop.

16 Side : Side 16 af 32 Sokler: Sokler udføres i vandfast materiale pålagt laminat med indvendig forstærkning i hjørner. Sokler skal være monteret med indvendige stilleskruer. Sokler i rum med vandbelastning på gulv skal udføres af kompaktlaminat. Stel: Pulverlakeret stålprofil monteret med stilleskrue, såfremt andet ikke er beskrevet Hæve/sænkefunktion til basisstinkskabet Basisstinkskabet skal leveres med en hæve-sænkefunktion, som beskrevet under tilgængelighedsafsnittet. Basisskabet skal kunne leveres i en udgave uden hæve-sænkefunktion. Konstruktion: Hæve/sænke skal have en H/S funktion fra mm som beskrevet i tilgængelighedsafsnittet. Alle hæve/sænkeskabe udføres med elektrisk drev,. Styrepanel skal placeres diskret men funktionsmæssigt korrekt ved front på bordplade og overholde tilgængelighedsafsnittet. Styreboks til H/S funktion skal placeres i understellet. Evt. synlige dele skal være let aftørrelig. Konstruktionen skal laves så det er muligt at lave glas i siderne på stinkskabet. Farver: Farve, efter aftale med rådgiver Materialespecifikation til det modulære basisstinkskab Generelt: Der må ikke forekomme synligt træ i stinkskabe, ved hulboring skal der forsegles med maling i farve som stinkskab. Der er følgende generelle materialekrav til basisstinkskabet Snedkertræ Hvor andet ikke er nævnt skal anvendes fyrretræ. Arbejdet skal på alle måder være omhyggelig udført med tætte samlinger uden udfyldninger eller lapninger af nogen art, på bedste håndværksmæssige måde. Malerbehandlinger skal opfylde udfaldskravet DLGJ (Dækket, Lukket, Glat og Jævn flade) i funktionsklasse IV, jvnf. MBK og udførelsen skal opfylde gittersnit- og tapeprøverne. Alle flader skal være overfladebehandlet som ovenfor, dette gælder også kanter ved udskæringer for vaske, rørgennemføringer, tilvirkninger osv. Spånplade Spånplader skal være homogene med tæt overflade af en af Boligministeriet godkendt kvalitet. Spånpladerne skal som min. opfylde de i DIN 68761, blad 1, 2 og 3 anførte. Sømfasthed skal min. svare til DIN norm 1052.

17 Side : Side 17 af 32 Spånplader må ikke udsættes for nogen form for fugtpåvirkning, som kan bringe indholdet over de angivne procenter. Pladerne skal overalt have hele kanter og hjørner, beskadige plader må ikke anvendes. Alle fabrikkernes forskrifter for anvendelse af spånplader skal nøje følges. Al spånplade skal være dækket med enten laminat eller melamin på alle sider og kanter. MDF-plade MDF-plader af kvalitet som Sylvadan Medium Density Fiberboard eller tilsvarende. Overflader skal være glat, hel, tør og ren uden mekaniske skader. Behandlingen skal enten foretages efter tæppemalingsmetoden eller som sprøjtebehandling. Malerbehandlinger skal opfylde udfaldskravet DLGJ (Dækket, Lukket, Glat og Jævn flade) i funktionsklasse IV, jvnf. MBK og udførelsen skal opfylde gittersnit- og tapeprøverne. Alle flader skal være overfladebehandlet som ovenfor, dette gælder også kanter ved udskæringer for vaske, rørgennemføringer, tilvirkninger osv. Homogen- og kompaktlaminat Tykkelse 10 mm til hylder og bagbeklædning. Tykkelse 20 mm til korpus og låger. Alle fabrikantens forskrifter for anvendelse af homogen- og kompaktlaminat skal følges nøje. Affasninger af kanter: Forkant af hylder, forkant af korpus, frie kanter på korpus, kanter på borde samt evt. øvrige synlige kanter. Bagbeklædning: I sider, top og bund fræses not for fastgørelse af bagbeklædning. Kanter på bagbeklædning falses tilsvarende. Bagbeklædning forbores i alle fire hjørner for montage på eller mod væg. Farve på homogen- og kompaktlaminat aftales med miniudbudsrådgiver. Plastlaminat Plastlaminat skal være højtrykslaminat i tykkelse min. 0,9 mm med overflade soft reflex. Laminaten skal have en ridsefasthed større end 2N og lysægthed 6-8. Opbygning efter BS EN438. Kontralimning udføres altid. Ved ikke synlige flader anvendes afspærringslaminat, svarende til synligt plastlaminat. Farve: Beskrives i miniudbud ellers regnes med F7961 Melamin Melamin skal have en rumvægt min. 100 g/m² for grå farve og min. 120 g/m² for hvid farve. Hvor der udskæres i plader skal kanter og udskæringer færdiggøres med melaminkanter. Struktur og farve prøve skal godkendes af miniudbudsrådgiver.

18 Side : Side 18 af 32 Alle synlige rustfri ståloverflader skal afleveres matslebet med korn 180. Roset eller mønsterpolering må ikke forekomme. Rustfrit stål Rustfrit stål skal, hvor andet ikke er nævnt, være syrefast plade, kvalitet som EN (AISI 316S). Stål og aluminium Stål skal være af en kvalitet der opfylder DS/ISO eller DIN norm. Alle samlinger skal være gennemsvejste og svejsesømme skal være uden bundskærv, sideskærv, kratere, blærer eller revner. Alle samlinger af enhver art skal være tætte, glatte og afslebne. Kantsømme skal være flade og konkave. Synlige sømme slibes plant med den omgivende flade. Maskinskruer og unbracoskruer skal, hvor intet andet er angivet, undersænkes i plan med omgivende flade. Udsparinger i ståldele skal udføres ab fabrik. Detailmål skal aftales med installationsentreprenørerne. Alt stål grundbehandles med jernfosfortering med efterfølgende epoxypulverlakering Alt aluminium epoxypulverlakeres. Sandblæsning, grunding af jern. Sandblæsning skal udføres til renhedsgrad SA 3, jvnf. DS 2019 Grunding skal udføres til renhedsgrad SA 3, jvnf. DS 2019 Grunding skal udføres umiddelbart efter sandblæsning og senest samme dag. Epoxypulverlakering af jern. Pulverlakering med lagtykkelse min. 80 my eller tilsvarende. Epoxypulverlakering af aluminium Pulverlakering skal udføres i lagtykkelse min. 80 my. Beslag og fastgørelsesmidler Beslåning skal udføres omhyggeligt på fagmæssig måde. Nedladning af beslag skal være nøjagtig i plan med træet og skruer skal skrues i. Alle døre og låger til underskabe skal beslås således, at de har tæt anslag og passende tolerance for gang. Ved indsætning af slutblik, rigler og lign. skal der tages hensyn til mindre sætninger og svind. Alle forboringer for bøsninger og beslag skal udføres på værksted. Hullerne i skabssiderne anvendes enten som fastgørelse af hyldebæringer til flytbare hylder eller for løbelister til skuffer og bakker.

19 Side : Side 19 af 32 Synlige skruer, bolte m.v. skal være af samme materiale, eller have samme overfladebehandling, som det beslag de anvendes sammen med. Ikke synlige skruer m.v. skal, hvor andet ikke er nævnt, være elektrogalvaniserede. Til montering direkte i spånplader skal anvendes specielle spånpladeskruer, med fuldt gevind og krydskærv. Entreprenøren er ansvarlig for, at skruer og beslag er af passende dimensioner Materialer til det modulære basisstinkskabs bordplader Basisstinkskabe skal være modulært opbygget så der kan anvendes forskellige bordplader. Krav til type og materialevalg vil fremgå af miniudbud Underskabe på basisstinkskabet Krav til omfang,type og materialevalg vil fremgå af miniudbud Materialer under udførelse Tilpasninger Tilpasninger udføres i 16 mm møbelspånplade belagt med melamin på sider og kanter. Farve som tilstødende materiale og efter aftale med tilsyn. Fuge og forseglingsmateriale Der skal medregnes fugning i og uden for stinkskabet samt mod alle tilstødende bygningsdele. Siliconefugemasse skal være til vådrum. Farve efter aftale. Underlag for fugemasse skal være uorganisk materiale. Fugemassen skal være antimugbehandlet Fugning i og uden for basistinkskabet Der skal medregnes fugning i og uden for stinkskabet samt mod alle tilstødende bygningsdele. Nærmere aftale med tilsyn. Fuger skal have en bredde på 7 mm (+/- 2 mm) og skal mellem vandrette flader være fuldstændige udfyldte og i niveau, glat med omkring liggende flader. Farver: Farve på fuger, efter nærmere aftale med rådgiver.

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Gentofte Hospital Designmanual

Gentofte Hospital Designmanual Gentofte Hospital Designmanual Januar 2008 Udgivelsesdato : 1. januar 2008 Projekt : 10.4098.01 Udarbejdet : JCB, GGG, PRB Kontrolleret : Godkendt : BSE DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 2 af 87 SÆRLIGE

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning Hybridbefugter Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 1116319 DK 0011.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1 Forord 4 1.2 Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen 4 2.

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

11.00. Marts 2013 231

11.00. Marts 2013 231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt 11.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 11.02 Isolering af kanalsystemer 11.03 Tilmelding af trådløse enheder 11.04 System reset 11.05 Indregulering og

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr

IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr Bilag 5 IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr 5.1 Tekniske specifikationer og andre forhold vedrørende IT-udstyr...2 5.1.1 Indledning...2 5.1.2 IT-systemer...2

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 Sag: Programfase: Sagsnr.: Dispositionsfase: Bygning: Projektfase: Firma: Initialer: Udførelsesfase: Rev.: Dato: 1-års eftersyn: Indhold Forord... 4 2 Ubebyggede

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere