Online Coli Detection

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Online Coli Detection"

Transkript

1 Online Coli Detection

2 Kolofon Titel: Online coli detection ISBN nr (PDF) Emneord: Målinger I vand, coli, drikkevand. Udgiverkategori: Statslig Projektmidler: Projektet er gennemført med støtte fra tilskudsmidlerne i forbindelse med den miljøteknologiske handleplan. Udgiver: Naturstyrelsen Forfatter: Søren Bastholm, Amphi-bac ApS Resume: Amphi-bac ApS har udviklet et funktionsdygtigt apparat (OCD), som muliggør automatiseret overvågning af drikkevand for coliforme bakterie, men en analysehyppighed på 24 timer. Ved en forureningshændelse gemmes en vandprøve til efterfølgende kildesporing. Opbygning, virkemåde og test beskrives i nærværende rapport. Sprog: Dansk Må citeres med kildeangivelse. År: 2011 Ansvarsfraskrivelse: Naturstyrelsen offentliggør rapporter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøministeriet. Offentliggørelsen betyder, at Naturstyrelsen finder indholdet af væsentlig betydning for en bredere kreds. Naturstyrelsen deler dog ikke nødvendigvis de synspunkter, der kommer til udtryk i rapporterne Må citeres med kildeangivelse.

3

4 Indhold Forord... 2 Introduktion... 4 Baggrund... 4 Projektbeskrivelse og formål... 4 Laboratorieforsøg... 6 Kompensering for turbiditet... 7 Koncentrationsafhængig farveudvikling... 8 Udvikling og test af målecelle og reaktionskammer Målecelle Reaktionskammer Test af målecelle og reaktionskammer Udvikling og fremstilling af prototype Test af prototype Formidling Konklusion

5 Forord Denne rapport er udarbejdet af Amphi-Bac ApS. Projektet er udført i perioden 1. marts 2009 til 1. marts 2010 med støtte fra miljøministeriets tilskudsordning til miljøeffektiv teknologi. Tak til følgegruppen for værdifuld sparring og opbakning gennem projektperioden. Forfatter: Søren Bastholm Følgegruppe: Karin Dahlgren (BLST) Peter Roslev (AAU) Louise Appel Bjergbæk (Forsyningsvirksomhederne Aalborg) Frede Frost (FDV) 2

6

7 Introduktion Baggrund I Danmark testes drikkevandet rutinemæssigt for coliforme bakterier og E. coli. Gruppen af coliforme bakterier dækker over mange slægter, og E. coli er indeholdt i gruppen af coliforme bakterier. Coliforme bakterier findes ikke naturligt i dansk grundvand og da vandforsyningen i Danmark er baseret på grundvand, vil en påvisning af coliforme bakterier i drikkevandet være en indikation på en udefrakommende forurening. E. coli kommer udelukkende fra fækalier mens andre coliforme bakterier er at finde næsten overalt i miljøet (spildevand, overfladevand, jord, orme og snegle osv.). Forurening af dansk drikkevand med coliforme bakterier er et velkendt problem, men i de fleste tilfælde lykkes det ikke, at detektere oprindelsen af disse udefrakommende bakterier og vandværker kan derfor opleve tilbagevendende overskridelser af kravet på <1 coliform bakterie per 100 ml. Projektbeskrivelse og formål For Amphi-Bac ApS har de sporadiske forureninger været frustrerende. Vi er specialiseret i kildesporing af bakterielle forureninger, men fra der er konstateret en forurening og til vi får besked og er på stedet, har vi ofte oplevet, at det forurenede vand (bevismaterialet) ikke kan genfindes. Det har derfor været vores formål med projektet: At udvikle og fremstille et apparat, som automatisk kan udtage en vandprøve og analysere denne for coliforme bakterier og specifikt for E. coli. At apparatet i tilfælde af en forurening gemmer bevismaterialet i form af en større vandmængde og afsender en SMS eller mail til relevante personer. At apparatet automatisk renses efter en forurening. At apparatet er fuldautomatisk og kun skal tilses en gang om måneden. At apparatet kan fjernstyres via et modem. Det er idéen, at vandværker, som oplever sporadiske tilfælde af forureninger med coliforme bakterier vil kunne benytte apparatet i en periode indtil en forurening er detekteret. Apparatet vil i dette tilfælde have gemt en større vandmængde af det forurenede vand, hvilket kan anvendes til kildesporing. Kildesporingen benyttes til at bestemme forureningskilden og få den stoppet. 4

8

9 Laboratorieforsøg Det grundlæggende detekteringsprincip i det udviklede apparatur, herefter kaldet OCD, er kontinuerte absorbansmålinger af β-galactosidase aktivitet i coliforme bakterier. Coliforme bakterier tilstede i vandprøven vil bruge enzymet β- galactosidase, som alle coliforme bakterier har, til at omsætte ortho-nitrophenyl -β-galactoside, som bliver tilsat vandprøven sammen med et vækstmedie. Vandprøven vil skifte farve fra farveløs til gul, hvis der er coliforme bakterier deri. Ved at måle farveudviklingen kontinuert dannes et udtryk for farveudviklingen som funktion af tiden. Til laboratorieforsøgene blev et spektrofotometer anvendt som både lyskilde og detektor. Prøven (100 ml vandprøve tilsat reagenser) blev placeret i et varmeskab (36 C) og cirkuleret gennem en flowkuvette i spektrofotometeret via en peristaltisk pumpe. Opstillingen ses på nedenstående Figur 1. Spektrofotometer Pumpe Varmeskab Dataopsamling Figur 1: Billede af opstilling anvendt i laboratoriet med dataopsamling, spektrofotometer, peristaltisk pumpe og varmeskab. 6

10 Kompensering for turbiditet Eftersom både prøvens farveskift fra klar til gul og opformeringen af bakterier i prøven vil give anledning til øget absorbans blev partiklernes (bakterierne) bidrag til absorbansen undersøgt. Prøven blev vha. en peristaltisk pumpe cirkuleret gennem to flowkuvetter i hver sit spektrofotometer. Det ene spektrofotometer målte absorbansen ved 400 nm svarende til den gule farves komplementærfarve og det andet spektrofotometer målte absorbansen ved 860 nm som et udtryk for absorbansen fra partiklerne i prøven. Figur 2 viser absorbansudviklingen for en 100 ml drikkevandsprøve spiket med omkring 160 E. coli til tiden 0. Startkoncentrationen blev bestemt med colilert i QuantiTray nm 860 nm Figur 2: Absorbans som funktion af tiden målt ved 400 nm og 860 nm på samme 100ml vandprøve med omkring 160 E. coli til tiden 0. Absorbansen ved 400 nm begyndte at stige efter cirka 18 timer på grund af en gul farveudvikling, hvorimod der første blev registreret en stigning i absorbansen ved 860 nm cirka en time senere og her var absorbansbidraget ved de 400 nm tydeligt dominerende. Det blev på denne baggrund besluttet, at absorbansbidraget fra partiklerne i prøven kunne regnes som neglisibelt og der er derfor i de følgende forsøg udelukkende målt ved 400 nm og derved ikke kompenseret for bakteriernes absorbansbidrag. 7

11 Koncentrationsafhængig farveudvikling Til disse forsøg blev spektrofotometeret sat op til at måle absorbansen ved 400 nm hvert 10. sekund over en periode på 24 timer. Drikkevandsprøver med forskellige startkoncentrationer af E. coli (bestemt med colilert i QuantiTray 2000) blev analyseret og nedenstående Figur 3 viser et eksempel på absorbansudviklingen for 3 forskellige startkoncentrationer af E. coli. 100/100ml 1200/100ml 10/100ml Figur 3: Eksempel på den tidslige absorbansudvikling for 3 forskellige startkoncentrationer af E. coli. De 3 kurver set fra venstre mod højre repræsenterer henholdsvis 1.200, 100 og 10 E. coli per 100 ml. Som Figur 3 viser, er der en sammenhæng mellem startkoncentrationen af E.coli i prøven og den tid, der går inden absorbansen stiger som følge af prøvens farveskift fra klar til gul. For prøven med den højeste startkoncentration (1.200 E. coli per 100ml) ses absorbansstigningen først og for prøven med den laveste startkoncentration (10 E. coli per 100ml) kommer absorbansstigningen sidst. Forsøget her antyder, at startkoncentrationen kan estimeres alene ud fra tidspunktet, hvor der registreres en absorbansstigning. Reelle drikkevandsforureninger vil imidlertid ikke blot bestå af E. coli, men af en blanding af forskellige coliforme bakterier. Da det forventes, at de forskellige coliforme bakterier kan have forskellige nølefaser (tiden inden formering starter) samt fordoblingstider, kræves der yderligere forsøg med reelle drikkevandsforureninger for at komme en kvantificering af forureningen nærmere, ud fra tidsvariationen alene. 8

12

13 Udvikling og test af målecelle og reaktionskammer Målecelle Til opbygning af målecellen blev der anvendt en PP skydemuffe på 32 mm (se Figur 4). Flowkuvette Detektor Flowkuvette PP Skydemuffe Lyskilde PP Skydemuffe Detektor Figur 4: Billeder af målecellen med flowkuvette, lyskilde og detektor. Som lyskilde blev en lysdiode, der udsender diffuseret lys med en peak-bølgelængde på 430 nm valgt og som detektor en SI fotodiode. Mellem lyskilde og detektor blev en flowkuvette placeret hvorigennem prøven recirkuleres. Herved kunne en gulfarvning af prøven detekteres som et spændingsfald over detektoren. Reaktionskammer Reaktionskammeret blev fremstillet i rustfrit stål og placeret på en varmeblok af aluminium. Figur 5 viser de to dele hver for sig og samlet. Indløbsstuds Overløbsstuds Overløbsstuds Indløbsstuds Varmeblok Udløbsstuds Varmeblok Figur 5: Billeder af reaktionskammer og varmeblok. Reaktionskammeret har udløb i bunden og ned gennem varmeblokken. 10

14 Temperatur [G] Tid [min] Figur 6: Eksempel på opvarmning af en 100 ml drikkevandsprøve. På x-aksen er tiden i minutter afbilledet Y-aksen viser temperaturen i grader celsius. Test af målecelle og reaktionskammer Målecellen blev forbundet med reaktionskammeret således, at prøven i reaktionskammeret blev recirkuleret ved brug af en peristaltisk pumpe gennem målecellen med 10 ml per minut. En elpatron indsat i varmeblokken sikrede opvarmning af prøven. Prøvens temperatur blev logget med en temperatursensor klistret direkte på reaktionskammeret. Figur 6 viser resultatet af den valgte Når opvarmningen aktiveres, sker opvarmningen fra 22,5 C til 36 C på 13 minutter. Temperaturen svinger op på 37,5 C inden den falder og stabiliserer sig på 36 C +/- 0,2 C. Figur 7 viser målecellens respons for en vandprøve med og uden coliforme bakterier. Prøvens indhold af coliforme bakterier blev bestemt til 126/100ml, hvoraf 59 var E. coli. Målecellen er forinden nulstillet så responset fra fotodioden er 0,0 V når dioden er slukket. Af Figur 7 ses, at responset for prøven med coliforme bakterier falder fra 5V til omkring 0,7V i løbet af 20 timer. Hvis treshold for eksempel sættes til 4V vil OCD en efter 15,5 time sende en alarm med oplysninger om, at der er detekteret coliforme bakterier. 11

15 6 5 Respons [V] Tid [h] Figur 7: Respons fra fotodioden vist som funktion af tiden for en vandprøve med og uden coliforme bakterier. Den blå kurve viser responset for vandprøven uden coliforme bakterier og den sorte responset for en vandprøve med 126 coliforme per 100 ml, hvoraf de 59 er E. coli. Enheden på y-aksen er Volt og tiden i timer er afbilledet på x-aksen Målecellen er blevet kombineret med en mini-luminescens sensor som efter detektion af coliforme bakterier tester prøven for tilstedeværelsen af E. coli bakterier. Alarmen fra OCD en vil således indeholde information om både coliforme bakterier og specifikt om der er E.coli i prøven. 12

16

17 Udvikling og fremstilling af prototype OCD prototypen er bygget op omkring en aluminiumsramme på 80x80x80 cm. Prototypen er fremstillet med 2 uafhængige systemer således, at der automatisk skiftes fra system 0 til system 1 når der detekteres en forurening på system 0. Herved fortsætter OCD en på system 1 og der er tid til at hente de gemte vandprøver. Figur 8 viser et billede af den færdige prototype set forfra. Øverst på OCD en ses to 10L dunke som bruges til at gemme vandprøverne fra henholdsvis system 0 og 1. På bagsiden af OCD en er der fire 5L dunke til rensevæsker og fire 5L dunke til vandprøver (2 til hvert system). Figur 8: Billede af OCD en opstillet på et mindre vandværk i Nordjylland. Nedenstående beskriver OCD ens cyklus for en situation uden coliforme bakterier i vandet og en situation, hvor OCD en detekterer en forurening. Cyklus uden coliforme i vandet: Til tiden 0 udtages 5L vand (Prøve 1 system 0). 12 timer (denne tid er variabel) senere udtages 10L vand (Prøve 2 system 0), hvoraf 100ml anvendes til analysen for coliforme bakterier. Analysen påbegyndes til tiden 12 timer. Efter endnu 12 timer (denne tid er variabel) udtages en 5L vandprøve (Prøve 3 system 0). Er der ikke detekteret coliforme bakterier 24 timer efter analysen for coliforme er startet, anses vandet for coliformfrit (<1/100ml) og den 10L vandprøve (Prøve 2 system 0) tømmes. OCD en tager derefter en ny 10L prøve, hvorpå analysen påbegyndes på 100ml på ny. Prøve 3 system 0 gemmes, da den nu udgør prøven taget 12 timer før den prøve, hvorpå der analyseres. 12 timer efter den nye 10L prøve er udtaget tages en ny 5L prøve og sådan fortsættes cyklussen 14

18 indtil der detekteres en coliform forurening. Ved denne cyklus vil der altid være en tidsserie på 3 vandprøver som er klar til at blive hentet og analyseret, hvis der detekteres en forurening. Cyklus med coliforme i vandet Til tiden 0 udtages 5L vand (Prøve 1 system 0). 12 timer (denne tid er variabel) senere udtages 10L vand (Prøve 2 system 0), hvoraf 100ml anvendes til analysen for coliforme bakterier. Analysen påbegyndes til tiden 12 timer. Efter endnu 12 timer (denne tid er variabel) udtages en 5L vandprøve (Prøve 3 system 0). Detekteres der coliforme bakterier (>1/100ml) sendes en SMS eller en til udvalgte personer. Reaktionskammeret renses automatisk og OCD en slår over på system 1, hvor der er to nye sterile 5L dunke og en steril 10L dunk klar. De fyldte dunke fra system 0 hentes og udskiftes med nye tomme og sterile dunke. Således er bevismaterialet fra forureningen sikret og det er muligt at foretage DNA-analyser på vandprøverne for at fastslå, hvorfra de coliforme bakterier er kommet ind i drikkevandssystemet. System 1 kører nu som beskrevet under cyklussen uden coliforme i vandet indtil der igen detekteres coliforme i vandet. Når der igen detekteres coliforme bakterier vil OCD en slå tilbage på system 0, sende SMS, rense reaktionskammeret osv. og denne måde fortsættes indtil den ønskede viden er indsamlet. 15

19 Test af prototype OCD en har været opsat på et mindre vandværk i Nordjylland. Vandværket har gentagende gange målt lave koncentrationer af coliforme bakterier i vandet indenfor de seneste år. 5 dage efter start blev en coliform forurening detekteret og Amphi blev alarmeret via SMS og de 3 vandprøver blev hentet. Der blev lavet Colilert analyser på vandprøverne og Tabel 1 viser resultaterne. Tabel 1: Oversigt over de vandprøver, som blev hentet og analyseret for coliforme bakterier, da OCD en gav alarm på et mindre vandværk i Nordjylland. Vandprøve ID Coliforme/100ml Vandprøve 1, 5L, t=0h 1 Vandprøve 1, 5L, t=0h 3 Vandprøve 2, 10L, t=12h 2 Vandprøve 2, 10L, t=12h 2 Vandprøve 2, 10L, t=12h 0 Vandprøve 3, 5L, t=24h 1 Vandprøve 3, 5L, t=24h 2 Der blev i gennemsnit fundet 1,6 coliforme bakterier per 100ml i det gemte vand og der blev ikke fundet E. coli. Vandet fra de gemte vandprøver er opkoncentreret og DNA er ekstraheret. DNA et er ikke færdiganalyseret, så der foreligger pt. ingen forklaring på, hvorfra de coliforme bakterier kommer. Testopstillingen på vandværket viser, at OCD en er i stand til at reagere på en coliform forurening og at detektionsgrænsen er i niveau med detektionsgrænsen for de akkrediterede prøver (1/100ml). OCD en blev efterfølgende flyttet til NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø hvor den blev tilsluttet afgang fra en vandhane. Efter 2-3 uger, hvor vandet dagligt blev analyseret for coliforme bakterier, blev der observeret kalkaflejringer i slangerne. Der er derfor besluttet, at der i softwaren skal indføres en kort renseprocedure hver 3. til 5. dag for at fjerne kalkaflejringerne. OCD en detekterede ikke coliforme bakterier i vandet fra NOVI i løbet af de 4 uger hvor den var tilsluttet vandhanen. 16

20

21 Formidling Information om OCD en er tilgængeligt på hjemmesiden Der er fremstillet en folder, som ganske kort beskriver OCD en. Folderen er sendt til udvalgte personer og ligger som download på vores hjemmeside. Nedenstående Figur 10 viser henholdsvis forside og bagside af folderen. Figur 9 viser indholdet af folderen. Figur 10: Forside og bagside af folderen, som kort beskriver OCD en. Figur 9: Indhold af folderen, som kort beskriver OCD en. 18

22 Efter en vellykket test af OCD en på et mindre vandværk i Nordjylland lavede Nordjyske Stiftstidende en artikel om drikkevandskvalitet og mulighederne med OCD en. Nedenstående Figur 11 viser udklip fra avisen. Figur 11: Midtersider (8 og 9) af NORDJYSKE Stiftstidende tirsdag den 16. februar

23 Konklusion Amphi-bac ApS har indenfor projektrammen opnået, at fremstille en fuld funktionsdygtig prototype (OCD). OCD en kan automatisk udtage en vandprøve og analysere vandet specifikt for coliforme bakterier og E. coli. OCD en er indstillet til at analysere vandet én gang i døgnet. Detekterer OCD en en forurening afsendes en SMS eller en mail og OCD en renses automatisk og fortsætter prøvetagningen. I tilfælde af en forurening har OCD en gemt en større vandmængde af det forurenede vand, som efterfølgende kan anvendes kildesporing. OCD en skal blot tilses én gang om måneden og alle funktioner kan fjernstyres via modemopkobling. Der er således nu mulighed for, at vandværker kan kontrollere drikkevandet for coliforme bakterier en gang i døgnet på en nem, billig, sikker og CO 2 besparende måde. 20

24 Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Automatiseret Alarmbaseret Prøvetagning. Afrapportering for projekt støttet af VTU-Fonden

Automatiseret Alarmbaseret Prøvetagning. Afrapportering for projekt støttet af VTU-Fonden Automatiseret Alarmbaseret Prøvetagning Afrapportering for projekt støttet af VTU-Fonden 28-6-2015 1 Projekt 7640.2013: Projekt-titel: Automatiseret alarmbaseret prøvetagning (AAP) Hovedansøger: Amphi-Bac

Læs mere

Flambering af taphaner ved udtagning af vandprøver

Flambering af taphaner ved udtagning af vandprøver Flambering af taphaner ved udtagning af vandprøver Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser 2 Titel: Flambering af vandhaner ved prøveudtagning. Forfatter: Carsten Grønbæk

Læs mere

FYRTÅRNSPROJEKT FREMTIDENS DRIKKEVANDSFORSYNING: ONLINE MIKROBIEL OVERVÅGNING

FYRTÅRNSPROJEKT FREMTIDENS DRIKKEVANDSFORSYNING: ONLINE MIKROBIEL OVERVÅGNING FYRTÅRNSPROJEKT FREMTIDENS DRIKKEVANDSFORSYNING: ONLINE MIKROBIEL OVERVÅGNING Gør tanke til handling VIA University College DITTE A. SØBORG, FORSKERGRUPPEN FOR ENERGI OG MILJØ, VIA UNIVERSITY COLLEGE NOVEMBER

Læs mere

Vandværkerne i Viborg Kommune. den 15. november 2010

Vandværkerne i Viborg Kommune. den 15. november 2010 Vandværkerne i Viborg Kommune den 15. november 2010 Fusion mellem miljøafdelingerne i MLK Vestjylland og MLK Thisted gennemføres pr. 1/1 2000 17 kommuner i Ringkøbing amt 6 kommuner i Viborg amt Virksomhedens

Læs mere

Døgnprøvetager. Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger

Døgnprøvetager. Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger Døgnprøvetager Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger Styrket kontrol med døgnprøvetageren Med en døgnprøvetager er det muligt at udtage et større prøvevolumen

Læs mere

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk Bakterie forurening Handlingsplan 2007 Ø. Svenstrup Vandværk Rapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent,

Læs mere

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser Metodeafprøvning Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser Titel: Metodeafprøvning, bestemmelse af coliforme bakterier

Læs mere

Drikkevandssensorer 2016

Drikkevandssensorer 2016 Drikkevandssensorer 2016 Teknisk gennemgang af målemetoder Vandhuset, 27. januar 2016 Loren Ramsay, VIA Engineering Monitering Vi vil gerne monitere for bakterier i vores drikkevand. Men kan vi blive mere

Læs mere

Bakteriesensor til on-line identifikation/bestemmelse af mikrobiel drikkevandskvalitet

Bakteriesensor til on-line identifikation/bestemmelse af mikrobiel drikkevandskvalitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 2016 Bakteriesensor til on-line identifikation/ Bentien, Anders; Tilsted Mogensen, Claus; Østergaard, Else-Marie; Vang, Óluva Karin; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Kildesporing af fækalforurening ved Aså. En undersøgelse udført af Amphi-bac ApS i samarbejde med Brønderslev Kommune.

Kildesporing af fækalforurening ved Aså. En undersøgelse udført af Amphi-bac ApS i samarbejde med Brønderslev Kommune. Kildesporing af fækalforurening ved Aså En undersøgelse udført af Amphi-bac ApS i samarbejde med Brønderslev Kommune. Dato: 1. udgave den 2. juli 2009 Kommune: Brønderslev Kommune Prøvetagning og tekst:

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011.

Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011. Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011. Indhold INDLEDNING 2 BEREDSKAB OG ANALYSEMETODER 2 DRIFT OG VEDLIGEHOLD 6 RÅVAND 7 LEDNINGSRENOVERINGER 9 1 Indledning På BactiQuant temadagen d. 20. september

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Sejerby Vandværk, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg. E-mail dto@kalundborg.dk, Tlf.: 5953 4400 Datablad Sejerby Vandværk Tilladelse til Gyldighedsperiode

Læs mere

Nye hurtigmetoder til påvisnings af mikrobielle forureninger i drikkevand

Nye hurtigmetoder til påvisnings af mikrobielle forureninger i drikkevand Nye hurtigmetoder til påvisnings af mikrobielle forureninger i drikkevand Peter Sektion for Miljøteknologi Institut for Kemi og Bioteknologi Aalborg Universitet Slide 1 1 af 31 Nye hurtigmetoder Tak til

Læs mere

Risikostyring i vandforsyningen

Risikostyring i vandforsyningen Risikostyring i vandforsyningen Hans-Jørgen Albrechtsen Professor, Cand. scient, PhD Vand i Byer, HA3 Klimausikkerhed TI, Taastrup 17. Sep. 2010 Er der risiko? ust 20 Borgerne i Tune fik ren besked på

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Bjæverskov vandværk.

Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Bjæverskov vandværk. Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljø Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Bjæverskov vandværk. Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg.

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. Punkt 7. Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. 2008-16762. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at det påbydes, at drikkevandskvaliteten

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

On-line sensorer hvad sidder der ude i vandforsyningerne, og hvad ser vi?

On-line sensorer hvad sidder der ude i vandforsyningerne, og hvad ser vi? On-line sensorer hvad sidder der ude i vandforsyningerne, og hvad ser vi? Charlotte B. Corfitzen Hans-Jørgen Albrechtsen DTU Miljø Dansk Vand Konference 12.-13. oktober 2010, Radisson Hotel, Århus M/S

Læs mere

Nitrat sticks AquaChek 0-50 Bilag 3 Nitrat sticks

Nitrat sticks AquaChek 0-50 Bilag 3 Nitrat sticks Notat SEGES P/S SEGES Planter & Miljø Test af måleudstyr til måling af nitrat i drænvand Ansvarlig KRP Oprettet 12-10-2016 Projekt: [3687, TReNDS] Side 1 af 5 Test af måleudstyr til måling af nitrat i

Læs mere

Desuden skal der udtages 1 prøve af det rensede vand inden sammenblanding med drikkevand, svarende til udvidet kontrol afgang vandværk.

Desuden skal der udtages 1 prøve af det rensede vand inden sammenblanding med drikkevand, svarende til udvidet kontrol afgang vandværk. Copenhagen Business School Att.: Esben Rahbek Gjerdum Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse til genanvendelse

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

DNA fingeraftryk: Hvordan kan vi bruge DNA - baserede metoder ved drikkevandsforureninger? Anna Krestine Nørgaard Teknologisk Institut

DNA fingeraftryk: Hvordan kan vi bruge DNA - baserede metoder ved drikkevandsforureninger? Anna Krestine Nørgaard Teknologisk Institut DNA fingeraftryk: Hvordan kan vi bruge DNA - baserede metoder ved drikkevandsforureninger? Anna Krestine Nørgaard Teknologisk Institut INTRODUKTION Teknologisk Institut; - Hvem er vi?! Anvendte metoder

Læs mere

Drikkevandssediment en kilde til bekymring?

Drikkevandssediment en kilde til bekymring? Drikkevandssediment en kilde til bekymring? Sarah C.B. Christensen I samarbejde med VandCenter Syd og Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a. Medforfattere: Marta Munk Tønder, Lene Crafack, Erik Arvin, Erling Nissen

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af glukose

Kvantitativ bestemmelse af glukose Kvantitativ bestemmelse af glukose Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter, vi indtager med vores mad, er, hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil i en stærk basisk

Læs mere

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Bioteknologi 4, Tema 8 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Formål

Læs mere

Mikrobiel vandkvalitet i rentvandsbeholdere efter inspektion og rensning. Sarah C. B. Christensen, DTU Miljø Anne Esbjørn, VandCenter Syd

Mikrobiel vandkvalitet i rentvandsbeholdere efter inspektion og rensning. Sarah C. B. Christensen, DTU Miljø Anne Esbjørn, VandCenter Syd Mikrobiel vandkvalitet i rentvandsbeholdere efter inspektion og rensning Sarah C. B. Christensen, DTU Miljø Anne Esbjørn, VandCenter Syd Baggrund VandCenter Syd ønsker at rentvandsbeholdere, umiddelbart

Læs mere

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Snaptun Vandværk

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Snaptun Vandværk GLUD - SNAPTUN VANDVÆRK Snaptunvej 25 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: +4579755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-6-17 19.9.2017 Tilladelse

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. September 2015. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. Modermælkserstatning fremstilling og opbevaring:

Læs mere

Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 2014 og 2015

Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 2014 og 2015 Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 214 og 215 Ida Lyng og Henrik L. Hansen, Embedslægerne Syd, Styrelsen for Patientsikkerhed Embedslægeinstitutionerne har de seneste seks

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Gundsømagle Vandværk Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. Fremsendt pr. mail til gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk og gugger41@gmail.

Gundsømagle Vandværk Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. Fremsendt pr. mail til gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk og gugger41@gmail. Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Fremsendt pr. mail til gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk og gugger41@gmail.com Natur og Miljø Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Hvilke krav er der til vandkvalitet i fødevarelovgivningen? Helle Buchardt Boyd, Seniortoksikolog, cand.brom.

Hvilke krav er der til vandkvalitet i fødevarelovgivningen? Helle Buchardt Boyd, Seniortoksikolog, cand.brom. Hvilke krav er der til vandkvalitet i fødevarelovgivningen? Helle Buchardt Boyd, Seniortoksikolog, cand.brom. hbb@dhigroup.com 4516 9097 Juni 2014 Indhold Hvad siger hygiejneforordningen om kravene til

Læs mere

1. Foring af rentvandstank med plastfolie udføres i henhold til ansøgningsmaterialet fra vandværket, modtaget den 11. februar 2016.

1. Foring af rentvandstank med plastfolie udføres i henhold til ansøgningsmaterialet fra vandværket, modtaget den 11. februar 2016. I/S ERIKNAUER VANDVÆRK Pebringsvej 23 8700 Horsens Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: +4579755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-16 19.5.2016 Tilladelse

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner:

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: NY MODEL VANDVAGT VV800 SERIE Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: 1 Efter fuldendt montering af sagkyndig tilsluttes

Læs mere

Analyserapport Microdrop med jernspånfilter -Arsenfjernelse

Analyserapport Microdrop med jernspånfilter -Arsenfjernelse Analyserapport Microdrop med jernspånfilter -Arsenfjernelse Microdrop vandbehandlingsanlæg med jernspånfilter for arsenfjernelse ved flow på 20m3/t. Anlægget omfatter følgende hovedkomponenter: Microdrop

Læs mere

Vand parameter beskrivelse

Vand parameter beskrivelse Vand parameter beskrivelse Farve Vandets farve har ikke i sig selv en sundhedsmæssig betydning, men har selvfølgelig en betydning for indtrykket af drikkevandets kvalitet - se også jern, mangan og NVOC.

Læs mere

Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation

Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation Intern projekt rapport udarbejdet af Per Bjerager og Marina Bergen Jensen KU-Science, nov. 2014 Introduktion SorbiCell er et porøst engangsmodul til analyse

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet KALK RØRVIG ApS Unionkul A/S Kalkbrænderiløbskaj 4 2100 København Ø Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet Odsherred Kommune sender hermed et påbud om at forbedre

Læs mere

VandFakta. Vandkvaliteten Fremtidens drikkevand Kontakt os

VandFakta. Vandkvaliteten Fremtidens drikkevand Kontakt os VandFakta Vandkvaliteten Fremtidens drikkevand Kontakt os Nyt navn. Samme gode vand. Odense Vandselskab har skiftet navn til VandCenter Syd, fordi vi i dag også passer på vandet langt uden for Odenses

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 6 1. Drikkevand 1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 7. Case A: Syrer og baser Case B: Østerbyværket Case C: Rensning Case

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Ophævelse af påbud om kogeanbefaling, Kongepartens Vandværk

Natur, Miljø og Trafik Ophævelse af påbud om kogeanbefaling, Kongepartens Vandværk Kongepartens Vandværk Lyngvej 62 Ellinge Lyng 4560 Vig Den 23. november 2015 Natur, Miljø og Trafik Ophævelse af påbud om kogeanbefaling, Kongepartens Vandværk Efter samråd med Embedslægen den 23. november

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Matematiske modeller Forsøg 1

Matematiske modeller Forsøg 1 Matematiske modeller Forsøg 1 At måle absorbansen af forskellige koncentrationer af brilliant blue og derefter lave en standardkurve. 2 ml pipette 50 og 100 ml målekolber Kuvetter Engangspipetter Stamopløsning

Læs mere

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol Enzymkinetik Introduktion I disse forsøg skal I arbejde med enzymet alkalisk fosfatase. Fosfataser er meget almindelige i levende organismer og er enzymer med relativt bred substrat specificitet. De katalyserer

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

Optisk sensor til real-time måling af forurening i indeklima

Optisk sensor til real-time måling af forurening i indeklima Optisk sensor til real-time måling af forurening i indeklima ATV Vintermøde. Onsdag den 11. marts 2015 Nancy Hamburger, Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling, Grundvand Samarbejdspartnere Tak

Læs mere

Systemovervågning. 1 Introduktion

Systemovervågning. 1 Introduktion Systemovervågning MADS MENU: RAPPORT SYSTEMOVERVAAGNING (D.6.) Revideret 29-07-2011 1 Introduktion Systemovervågning er en oversigt, der viser hvornår systemservices, systemjobs og databasebackup sidst

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Sachs & Grut Blegdamsvej 28G 2200 københavn N tlf / Alle priser er incl. 25% moms.

Sachs & Grut Blegdamsvej 28G 2200 københavn N tlf / Alle priser er incl. 25% moms. WWW.SACHS-GRUT.DK 2015 MULTI-COOKER Multikogeren kan monteres på komfurer over 1000mm til højre eller til venstre. BESKRIVELSE: Beholder: 336x308x200mm Kapacitet: 12 liter Varmeelement: 3.kW Automatisk

Læs mere

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12.

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12. Kemi laboratorieforsøg 9.2 Anioniske surfaktanter Anioniske surfaktanter er vaskeaktive stoffer, der har en hydrofob ende og en hydrofil ende. Den hydrofile ende er negativt ladet, dvs. en anion. Da der

Læs mere

TILBUD 2011. Der gives 10 pct. rabat for KUV- oprettet gennem projekt grupper i Vandråd.

TILBUD 2011. Der gives 10 pct. rabat for KUV- oprettet gennem projekt grupper i Vandråd. TILBUD 2011 A. Indførelse af KUV (kollektiv udvidet vandværkspasning) på vandværket Opsætning af teknisk hjemmeside med data og informationer Alle borejournaler og historiske råvandsanalyser overføres

Læs mere

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer Sådan sparer du penge med dit nye sparometer Indstil dit sparometer BEMÆRK: Husk at trykke på START/STOP et par sekunder for at nulstille datahukommelsen inden man starter en måling. Sådan indstiller du

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

AQUATARIUM To delprojekter under Fremtidens vandforsyning.

AQUATARIUM To delprojekter under Fremtidens vandforsyning. Gør tanke til handling AQUATARIUM To delprojekter under Fremtidens vandforsyning. Gør tanke til handling Aquatarium Gør tanke til handling 2.000.000 m 3 /år 2 x 200 m 3 /time 9 boringer dobbeltfiltrering

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN/ISO metoder

Betydning af erstatning af DS metoder med EN/ISO metoder By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN/ISO metoder Farvetal Opdatering af rapport (2004) By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Betydning af

Læs mere

ADDA/ADACDT vejledning

ADDA/ADACDT vejledning ADDA/ADACT vejledning 1 ADDA/ADACDT vejledning Formål Fysikundervisningen ved VIA University College Bioanalytikeruddannelsen modul 6 inkluderer måling af ioniserende stråling ved brug af en scintillationsdetektor.

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

det måtte koges før det kunne bruges som drikkevand eller i madlavning, og dette stod på i 3 uger før situationen var normal

det måtte koges før det kunne bruges som drikkevand eller i madlavning, og dette stod på i 3 uger før situationen var normal 8 DNA afslører synderne bag forurenet vand Foto: Lars Aarø, Århus Kommunale Værker Vandtårn med 2000 m 3 drikkevand. Bakterier fra afføring i drikkevand er noget skidt! Hvert år berører drikkevandsforureninger

Læs mere

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25.

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25. #split# Tommy Peter Larsen Stubdrupvej 63 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 30-04-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-4-15 Sagsbeh.: Maj-Britt Grønlund Larsen Lokaltlf.: +4599455521 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

MikroLaser ML 4 Brugermanual

MikroLaser ML 4 Brugermanual PRÆCISIONSLASERE MikroLaser ML 4 Brugermanual Version: 6.2 Dansk MIKROFYN A/S BONDOVEJ 16 5250 ODENSE SV TLF.: 6617 0784 WWW.MIKROFYN.DK Introduktion Tillykke med erhvervelsen af en kvalitetslaser fra

Læs mere

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-401-00204 Ref. LMU Den 21. september 2012 Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger 1. Ejerens ansvar Ejeren af en brønd eller boring,

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Erfaringer fra vandforureningen 2010 i det nordlige Aarhus

Erfaringer fra vandforureningen 2010 i det nordlige Aarhus Erfaringer fra vandforureningen 2010 i det nordlige Aarhus FAKTA om forureningen Vandforureningen varede fra lørdag d. 21. august til onsdag d. 25. august 2010 13.000 husstande svarende til ca. 20.000

Læs mere

Elma Segugio CO Dansk vejledning Side 3 7

Elma Segugio CO Dansk vejledning Side 3 7 Elma Segugio CO Dansk vejledning Side 3 7 El.nr. 63 98 967 008 Dansk vejledning...3 Introduktion...3 Beskrivelse...3 Gas lækage detektor...3 Forbindelsesdiagrammer...4 Oversigt...4 Brugerinstruktioner...5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Danva Forsyninstræf Marts 2015

Danva Forsyninstræf Marts 2015 Danva Forsyninstræf Marts 2015 Kalundborg Forsyning Hans-Martin Friis Møller, Direktør Top-Interessenterne 1 Sikker drift Kalundborg Forsyning A/S er et selvstændigt aktieselskab, som blev dannet januar

Læs mere

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos fisk Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt? Er det anderledes i vand? Hvorfor? Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej i kroppen hos dyr, der

Læs mere

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol Installatør Guide CTS6000 Webcontrol Version 1.00, 30.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur oversigt... 3 Indledning... 4 Hurtigt i gang... 5 VAV med én tryktransmitter... 6 VAV med

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer I Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune Redaktion: Tage Burholt og Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Bølgelængdeinterval: 350 nm 1000 nm, nøjagtighed: < 1 nm. Brug Logger Pro s nyeste udgaver (3.6.0 eller 3.6.1). Hent evt. opdateringer fra Verniers hjemmeside

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling på Nr. Dalby- Kimmerslev Vandværk

Tilladelse til midlertidig UV-behandling på Nr. Dalby- Kimmerslev Vandværk Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk Langagervej 2 4140 Borup Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Tilladelse til midlertidig UV-behandling

Læs mere

1. Når egenskaben Handling er indstillet til "Altid" for et løkke-ikon, vises symbolet for uendeligt ( ) nederst til højre i ikonet.

1. Når egenskaben Handling er indstillet til Altid for et løkke-ikon, vises symbolet for uendeligt ( ) nederst til højre i ikonet. Løkke-ikon Brug dette ikon til at gentage programkodesekvenser. Indstil den betingelse, der skal standse løkken: tid, antal gentagelser, et logisk signal eller en sensor. Du kan også indstille en løkke

Læs mere

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]?

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]? DNA-smeltetemperaturbestemmelse KemiF2-2008 DNA-smeltetemperaturbestemmelse Introduktion Oligonucleotider er ofte benyttet til at holde nanopartikler sammen med hinanden. Den ene enkeltstreng er kovalent

Læs mere

Ammoniak i flyveaske Ligevægtsbestemmelse

Ammoniak i flyveaske Ligevægtsbestemmelse Ammoniak i flyveaske Ligevægtsbestemmelse Udført for: Emineral A/S Nefovej 50 9310 Vodskov Udført af: Jørn Bødker Anette Berrig Taastrup, 21. april 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak i flyveaske Ligevægtsbestemmelse

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Verifikation af vandteknologier

Verifikation af vandteknologier Verifikation af vandteknologier Mette Tjener Andersson Leder af DANETV, DHI ETV konference arrangeret af Miljøstyrelsen og DANETV 29. februar 2012 Verifikationsprocessen Kontakt Ansøgning med angivelse

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL GSM-STYRESYSTEM TIL BILER WebControl BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse. SYSTEMBESKRIVELSER.... TERMER OG FORKORTELSER.... FUNKTIONER...4. Betjeningsfunktioner...4. Overvågningsfunktioner...4 4. OPSÆTNING...4

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere