Online Coli Detection

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Online Coli Detection"

Transkript

1 Online Coli Detection

2 Kolofon Titel: Online coli detection ISBN nr (PDF) Emneord: Målinger I vand, coli, drikkevand. Udgiverkategori: Statslig Projektmidler: Projektet er gennemført med støtte fra tilskudsmidlerne i forbindelse med den miljøteknologiske handleplan. Udgiver: Naturstyrelsen Forfatter: Søren Bastholm, Amphi-bac ApS Resume: Amphi-bac ApS har udviklet et funktionsdygtigt apparat (OCD), som muliggør automatiseret overvågning af drikkevand for coliforme bakterie, men en analysehyppighed på 24 timer. Ved en forureningshændelse gemmes en vandprøve til efterfølgende kildesporing. Opbygning, virkemåde og test beskrives i nærværende rapport. Sprog: Dansk Må citeres med kildeangivelse. År: 2011 Ansvarsfraskrivelse: Naturstyrelsen offentliggør rapporter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøministeriet. Offentliggørelsen betyder, at Naturstyrelsen finder indholdet af væsentlig betydning for en bredere kreds. Naturstyrelsen deler dog ikke nødvendigvis de synspunkter, der kommer til udtryk i rapporterne Må citeres med kildeangivelse.

3

4 Indhold Forord... 2 Introduktion... 4 Baggrund... 4 Projektbeskrivelse og formål... 4 Laboratorieforsøg... 6 Kompensering for turbiditet... 7 Koncentrationsafhængig farveudvikling... 8 Udvikling og test af målecelle og reaktionskammer Målecelle Reaktionskammer Test af målecelle og reaktionskammer Udvikling og fremstilling af prototype Test af prototype Formidling Konklusion

5 Forord Denne rapport er udarbejdet af Amphi-Bac ApS. Projektet er udført i perioden 1. marts 2009 til 1. marts 2010 med støtte fra miljøministeriets tilskudsordning til miljøeffektiv teknologi. Tak til følgegruppen for værdifuld sparring og opbakning gennem projektperioden. Forfatter: Søren Bastholm Følgegruppe: Karin Dahlgren (BLST) Peter Roslev (AAU) Louise Appel Bjergbæk (Forsyningsvirksomhederne Aalborg) Frede Frost (FDV) 2

6

7 Introduktion Baggrund I Danmark testes drikkevandet rutinemæssigt for coliforme bakterier og E. coli. Gruppen af coliforme bakterier dækker over mange slægter, og E. coli er indeholdt i gruppen af coliforme bakterier. Coliforme bakterier findes ikke naturligt i dansk grundvand og da vandforsyningen i Danmark er baseret på grundvand, vil en påvisning af coliforme bakterier i drikkevandet være en indikation på en udefrakommende forurening. E. coli kommer udelukkende fra fækalier mens andre coliforme bakterier er at finde næsten overalt i miljøet (spildevand, overfladevand, jord, orme og snegle osv.). Forurening af dansk drikkevand med coliforme bakterier er et velkendt problem, men i de fleste tilfælde lykkes det ikke, at detektere oprindelsen af disse udefrakommende bakterier og vandværker kan derfor opleve tilbagevendende overskridelser af kravet på <1 coliform bakterie per 100 ml. Projektbeskrivelse og formål For Amphi-Bac ApS har de sporadiske forureninger været frustrerende. Vi er specialiseret i kildesporing af bakterielle forureninger, men fra der er konstateret en forurening og til vi får besked og er på stedet, har vi ofte oplevet, at det forurenede vand (bevismaterialet) ikke kan genfindes. Det har derfor været vores formål med projektet: At udvikle og fremstille et apparat, som automatisk kan udtage en vandprøve og analysere denne for coliforme bakterier og specifikt for E. coli. At apparatet i tilfælde af en forurening gemmer bevismaterialet i form af en større vandmængde og afsender en SMS eller mail til relevante personer. At apparatet automatisk renses efter en forurening. At apparatet er fuldautomatisk og kun skal tilses en gang om måneden. At apparatet kan fjernstyres via et modem. Det er idéen, at vandværker, som oplever sporadiske tilfælde af forureninger med coliforme bakterier vil kunne benytte apparatet i en periode indtil en forurening er detekteret. Apparatet vil i dette tilfælde have gemt en større vandmængde af det forurenede vand, hvilket kan anvendes til kildesporing. Kildesporingen benyttes til at bestemme forureningskilden og få den stoppet. 4

8

9 Laboratorieforsøg Det grundlæggende detekteringsprincip i det udviklede apparatur, herefter kaldet OCD, er kontinuerte absorbansmålinger af β-galactosidase aktivitet i coliforme bakterier. Coliforme bakterier tilstede i vandprøven vil bruge enzymet β- galactosidase, som alle coliforme bakterier har, til at omsætte ortho-nitrophenyl -β-galactoside, som bliver tilsat vandprøven sammen med et vækstmedie. Vandprøven vil skifte farve fra farveløs til gul, hvis der er coliforme bakterier deri. Ved at måle farveudviklingen kontinuert dannes et udtryk for farveudviklingen som funktion af tiden. Til laboratorieforsøgene blev et spektrofotometer anvendt som både lyskilde og detektor. Prøven (100 ml vandprøve tilsat reagenser) blev placeret i et varmeskab (36 C) og cirkuleret gennem en flowkuvette i spektrofotometeret via en peristaltisk pumpe. Opstillingen ses på nedenstående Figur 1. Spektrofotometer Pumpe Varmeskab Dataopsamling Figur 1: Billede af opstilling anvendt i laboratoriet med dataopsamling, spektrofotometer, peristaltisk pumpe og varmeskab. 6

10 Kompensering for turbiditet Eftersom både prøvens farveskift fra klar til gul og opformeringen af bakterier i prøven vil give anledning til øget absorbans blev partiklernes (bakterierne) bidrag til absorbansen undersøgt. Prøven blev vha. en peristaltisk pumpe cirkuleret gennem to flowkuvetter i hver sit spektrofotometer. Det ene spektrofotometer målte absorbansen ved 400 nm svarende til den gule farves komplementærfarve og det andet spektrofotometer målte absorbansen ved 860 nm som et udtryk for absorbansen fra partiklerne i prøven. Figur 2 viser absorbansudviklingen for en 100 ml drikkevandsprøve spiket med omkring 160 E. coli til tiden 0. Startkoncentrationen blev bestemt med colilert i QuantiTray nm 860 nm Figur 2: Absorbans som funktion af tiden målt ved 400 nm og 860 nm på samme 100ml vandprøve med omkring 160 E. coli til tiden 0. Absorbansen ved 400 nm begyndte at stige efter cirka 18 timer på grund af en gul farveudvikling, hvorimod der første blev registreret en stigning i absorbansen ved 860 nm cirka en time senere og her var absorbansbidraget ved de 400 nm tydeligt dominerende. Det blev på denne baggrund besluttet, at absorbansbidraget fra partiklerne i prøven kunne regnes som neglisibelt og der er derfor i de følgende forsøg udelukkende målt ved 400 nm og derved ikke kompenseret for bakteriernes absorbansbidrag. 7

11 Koncentrationsafhængig farveudvikling Til disse forsøg blev spektrofotometeret sat op til at måle absorbansen ved 400 nm hvert 10. sekund over en periode på 24 timer. Drikkevandsprøver med forskellige startkoncentrationer af E. coli (bestemt med colilert i QuantiTray 2000) blev analyseret og nedenstående Figur 3 viser et eksempel på absorbansudviklingen for 3 forskellige startkoncentrationer af E. coli. 100/100ml 1200/100ml 10/100ml Figur 3: Eksempel på den tidslige absorbansudvikling for 3 forskellige startkoncentrationer af E. coli. De 3 kurver set fra venstre mod højre repræsenterer henholdsvis 1.200, 100 og 10 E. coli per 100 ml. Som Figur 3 viser, er der en sammenhæng mellem startkoncentrationen af E.coli i prøven og den tid, der går inden absorbansen stiger som følge af prøvens farveskift fra klar til gul. For prøven med den højeste startkoncentration (1.200 E. coli per 100ml) ses absorbansstigningen først og for prøven med den laveste startkoncentration (10 E. coli per 100ml) kommer absorbansstigningen sidst. Forsøget her antyder, at startkoncentrationen kan estimeres alene ud fra tidspunktet, hvor der registreres en absorbansstigning. Reelle drikkevandsforureninger vil imidlertid ikke blot bestå af E. coli, men af en blanding af forskellige coliforme bakterier. Da det forventes, at de forskellige coliforme bakterier kan have forskellige nølefaser (tiden inden formering starter) samt fordoblingstider, kræves der yderligere forsøg med reelle drikkevandsforureninger for at komme en kvantificering af forureningen nærmere, ud fra tidsvariationen alene. 8

12

13 Udvikling og test af målecelle og reaktionskammer Målecelle Til opbygning af målecellen blev der anvendt en PP skydemuffe på 32 mm (se Figur 4). Flowkuvette Detektor Flowkuvette PP Skydemuffe Lyskilde PP Skydemuffe Detektor Figur 4: Billeder af målecellen med flowkuvette, lyskilde og detektor. Som lyskilde blev en lysdiode, der udsender diffuseret lys med en peak-bølgelængde på 430 nm valgt og som detektor en SI fotodiode. Mellem lyskilde og detektor blev en flowkuvette placeret hvorigennem prøven recirkuleres. Herved kunne en gulfarvning af prøven detekteres som et spændingsfald over detektoren. Reaktionskammer Reaktionskammeret blev fremstillet i rustfrit stål og placeret på en varmeblok af aluminium. Figur 5 viser de to dele hver for sig og samlet. Indløbsstuds Overløbsstuds Overløbsstuds Indløbsstuds Varmeblok Udløbsstuds Varmeblok Figur 5: Billeder af reaktionskammer og varmeblok. Reaktionskammeret har udløb i bunden og ned gennem varmeblokken. 10

14 Temperatur [G] Tid [min] Figur 6: Eksempel på opvarmning af en 100 ml drikkevandsprøve. På x-aksen er tiden i minutter afbilledet Y-aksen viser temperaturen i grader celsius. Test af målecelle og reaktionskammer Målecellen blev forbundet med reaktionskammeret således, at prøven i reaktionskammeret blev recirkuleret ved brug af en peristaltisk pumpe gennem målecellen med 10 ml per minut. En elpatron indsat i varmeblokken sikrede opvarmning af prøven. Prøvens temperatur blev logget med en temperatursensor klistret direkte på reaktionskammeret. Figur 6 viser resultatet af den valgte Når opvarmningen aktiveres, sker opvarmningen fra 22,5 C til 36 C på 13 minutter. Temperaturen svinger op på 37,5 C inden den falder og stabiliserer sig på 36 C +/- 0,2 C. Figur 7 viser målecellens respons for en vandprøve med og uden coliforme bakterier. Prøvens indhold af coliforme bakterier blev bestemt til 126/100ml, hvoraf 59 var E. coli. Målecellen er forinden nulstillet så responset fra fotodioden er 0,0 V når dioden er slukket. Af Figur 7 ses, at responset for prøven med coliforme bakterier falder fra 5V til omkring 0,7V i løbet af 20 timer. Hvis treshold for eksempel sættes til 4V vil OCD en efter 15,5 time sende en alarm med oplysninger om, at der er detekteret coliforme bakterier. 11

15 6 5 Respons [V] Tid [h] Figur 7: Respons fra fotodioden vist som funktion af tiden for en vandprøve med og uden coliforme bakterier. Den blå kurve viser responset for vandprøven uden coliforme bakterier og den sorte responset for en vandprøve med 126 coliforme per 100 ml, hvoraf de 59 er E. coli. Enheden på y-aksen er Volt og tiden i timer er afbilledet på x-aksen Målecellen er blevet kombineret med en mini-luminescens sensor som efter detektion af coliforme bakterier tester prøven for tilstedeværelsen af E. coli bakterier. Alarmen fra OCD en vil således indeholde information om både coliforme bakterier og specifikt om der er E.coli i prøven. 12

16

17 Udvikling og fremstilling af prototype OCD prototypen er bygget op omkring en aluminiumsramme på 80x80x80 cm. Prototypen er fremstillet med 2 uafhængige systemer således, at der automatisk skiftes fra system 0 til system 1 når der detekteres en forurening på system 0. Herved fortsætter OCD en på system 1 og der er tid til at hente de gemte vandprøver. Figur 8 viser et billede af den færdige prototype set forfra. Øverst på OCD en ses to 10L dunke som bruges til at gemme vandprøverne fra henholdsvis system 0 og 1. På bagsiden af OCD en er der fire 5L dunke til rensevæsker og fire 5L dunke til vandprøver (2 til hvert system). Figur 8: Billede af OCD en opstillet på et mindre vandværk i Nordjylland. Nedenstående beskriver OCD ens cyklus for en situation uden coliforme bakterier i vandet og en situation, hvor OCD en detekterer en forurening. Cyklus uden coliforme i vandet: Til tiden 0 udtages 5L vand (Prøve 1 system 0). 12 timer (denne tid er variabel) senere udtages 10L vand (Prøve 2 system 0), hvoraf 100ml anvendes til analysen for coliforme bakterier. Analysen påbegyndes til tiden 12 timer. Efter endnu 12 timer (denne tid er variabel) udtages en 5L vandprøve (Prøve 3 system 0). Er der ikke detekteret coliforme bakterier 24 timer efter analysen for coliforme er startet, anses vandet for coliformfrit (<1/100ml) og den 10L vandprøve (Prøve 2 system 0) tømmes. OCD en tager derefter en ny 10L prøve, hvorpå analysen påbegyndes på 100ml på ny. Prøve 3 system 0 gemmes, da den nu udgør prøven taget 12 timer før den prøve, hvorpå der analyseres. 12 timer efter den nye 10L prøve er udtaget tages en ny 5L prøve og sådan fortsættes cyklussen 14

18 indtil der detekteres en coliform forurening. Ved denne cyklus vil der altid være en tidsserie på 3 vandprøver som er klar til at blive hentet og analyseret, hvis der detekteres en forurening. Cyklus med coliforme i vandet Til tiden 0 udtages 5L vand (Prøve 1 system 0). 12 timer (denne tid er variabel) senere udtages 10L vand (Prøve 2 system 0), hvoraf 100ml anvendes til analysen for coliforme bakterier. Analysen påbegyndes til tiden 12 timer. Efter endnu 12 timer (denne tid er variabel) udtages en 5L vandprøve (Prøve 3 system 0). Detekteres der coliforme bakterier (>1/100ml) sendes en SMS eller en til udvalgte personer. Reaktionskammeret renses automatisk og OCD en slår over på system 1, hvor der er to nye sterile 5L dunke og en steril 10L dunk klar. De fyldte dunke fra system 0 hentes og udskiftes med nye tomme og sterile dunke. Således er bevismaterialet fra forureningen sikret og det er muligt at foretage DNA-analyser på vandprøverne for at fastslå, hvorfra de coliforme bakterier er kommet ind i drikkevandssystemet. System 1 kører nu som beskrevet under cyklussen uden coliforme i vandet indtil der igen detekteres coliforme i vandet. Når der igen detekteres coliforme bakterier vil OCD en slå tilbage på system 0, sende SMS, rense reaktionskammeret osv. og denne måde fortsættes indtil den ønskede viden er indsamlet. 15

19 Test af prototype OCD en har været opsat på et mindre vandværk i Nordjylland. Vandværket har gentagende gange målt lave koncentrationer af coliforme bakterier i vandet indenfor de seneste år. 5 dage efter start blev en coliform forurening detekteret og Amphi blev alarmeret via SMS og de 3 vandprøver blev hentet. Der blev lavet Colilert analyser på vandprøverne og Tabel 1 viser resultaterne. Tabel 1: Oversigt over de vandprøver, som blev hentet og analyseret for coliforme bakterier, da OCD en gav alarm på et mindre vandværk i Nordjylland. Vandprøve ID Coliforme/100ml Vandprøve 1, 5L, t=0h 1 Vandprøve 1, 5L, t=0h 3 Vandprøve 2, 10L, t=12h 2 Vandprøve 2, 10L, t=12h 2 Vandprøve 2, 10L, t=12h 0 Vandprøve 3, 5L, t=24h 1 Vandprøve 3, 5L, t=24h 2 Der blev i gennemsnit fundet 1,6 coliforme bakterier per 100ml i det gemte vand og der blev ikke fundet E. coli. Vandet fra de gemte vandprøver er opkoncentreret og DNA er ekstraheret. DNA et er ikke færdiganalyseret, så der foreligger pt. ingen forklaring på, hvorfra de coliforme bakterier kommer. Testopstillingen på vandværket viser, at OCD en er i stand til at reagere på en coliform forurening og at detektionsgrænsen er i niveau med detektionsgrænsen for de akkrediterede prøver (1/100ml). OCD en blev efterfølgende flyttet til NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø hvor den blev tilsluttet afgang fra en vandhane. Efter 2-3 uger, hvor vandet dagligt blev analyseret for coliforme bakterier, blev der observeret kalkaflejringer i slangerne. Der er derfor besluttet, at der i softwaren skal indføres en kort renseprocedure hver 3. til 5. dag for at fjerne kalkaflejringerne. OCD en detekterede ikke coliforme bakterier i vandet fra NOVI i løbet af de 4 uger hvor den var tilsluttet vandhanen. 16

20

21 Formidling Information om OCD en er tilgængeligt på hjemmesiden Der er fremstillet en folder, som ganske kort beskriver OCD en. Folderen er sendt til udvalgte personer og ligger som download på vores hjemmeside. Nedenstående Figur 10 viser henholdsvis forside og bagside af folderen. Figur 9 viser indholdet af folderen. Figur 10: Forside og bagside af folderen, som kort beskriver OCD en. Figur 9: Indhold af folderen, som kort beskriver OCD en. 18

22 Efter en vellykket test af OCD en på et mindre vandværk i Nordjylland lavede Nordjyske Stiftstidende en artikel om drikkevandskvalitet og mulighederne med OCD en. Nedenstående Figur 11 viser udklip fra avisen. Figur 11: Midtersider (8 og 9) af NORDJYSKE Stiftstidende tirsdag den 16. februar

23 Konklusion Amphi-bac ApS har indenfor projektrammen opnået, at fremstille en fuld funktionsdygtig prototype (OCD). OCD en kan automatisk udtage en vandprøve og analysere vandet specifikt for coliforme bakterier og E. coli. OCD en er indstillet til at analysere vandet én gang i døgnet. Detekterer OCD en en forurening afsendes en SMS eller en mail og OCD en renses automatisk og fortsætter prøvetagningen. I tilfælde af en forurening har OCD en gemt en større vandmængde af det forurenede vand, som efterfølgende kan anvendes kildesporing. OCD en skal blot tilses én gang om måneden og alle funktioner kan fjernstyres via modemopkobling. Der er således nu mulighed for, at vandværker kan kontrollere drikkevandet for coliforme bakterier en gang i døgnet på en nem, billig, sikker og CO 2 besparende måde. 20

24 Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

SO-projekt Marts 2014

SO-projekt Marts 2014 SO-projekt Marts 2014 Matematik A - IT B Kaffeafkøling Lavet af: Mads Hougaard, Philip Elbek og Frederik Bagger Under vejledning af: Jørn Christian Bendtsen og Karl Bjarnason Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462)

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462) Skoler og lys Specialkursus Martin Grün Roien () DTU Byg Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske Universitet Vejleder: Anne Iversen Dato: 28. februar 2012 Forord Denne rapport er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Strømbesparelse på lysanlæg

Strømbesparelse på lysanlæg Strømbesparelse på lysanlæg Afleveret: 24. september 2004 P0-projekt gruppe B212 Titel: Strømbesparelse på lysanlæg Tema: Virkelighed og modeller Projektperiode: 2.-24. september 2004 Projektgruppe: B212

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE]

Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE] Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE] Forfattere: Harry Lahrmann 1 lahrmann@plan.aau.dk, Kristian Torp 2 torp@cs.aau.dk, Jesper Runge Madsen 7 jpm@cowi.dk, Poul Heide 3 heide@m-tec.dk, Jørgen

Læs mere

Smart Bolig P4 Projekt Gruppe 414 Elektronik & IT Aalborg Universitet Den 27. maj 2014

Smart Bolig P4 Projekt Gruppe 414 Elektronik & IT Aalborg Universitet Den 27. maj 2014 Smart Bolig P4 Projekt Gruppe 414 Elektronik & IT Aalborg Universitet Den 27. maj 2014 Institut for Elektroniske systemer Elektronik og IT Fredrik Bajers Vej 7B 9220 Aalborg Øst Tlf.: (+45)99408600 http://es.aau.dk

Læs mere

Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009

Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009 Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009 DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2009 Denne rapport er udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet ved: Birgitte

Læs mere

Metanemission fra danske biogasanlæg

Metanemission fra danske biogasanlæg Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager RAPPORT AGROTECH Juni 2015 Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager Kasper

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg

Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg Bilag 10 Notat om Høfde 42, April 2009 Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg Claus Jørgensen og Anke Oberender DHI Indhold 1 INDLEDNING 8 1.1

Læs mere

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper Slutrapport ForskEL 2010-10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Resume og konklusion... 5 2 Indledning... 8 2.1 Udgangspunkt... 8 2.2 Platform... 10

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

LED-tEknoLogi En introduktion

LED-tEknoLogi En introduktion DEL 2 undervisningsmateriale til ELEvEn undervisningsforløb til fysik b (og A) LED-tEknoLogi En introduktion niels iver Winstrup nielsen & Jens Jacob thomsen indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Hvorfor

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005)

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) Skrift nr. 28 Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) 2006 IDA Spildevandskomiteen Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) - Spildevandskomiteen,

Læs mere

Tommelfinger regler for konvertering

Tommelfinger regler for konvertering Tommelfinger regler for konvertering Kourosh Marjani Rasmussen Claus Anderskov Madsen Boligøkonomisk Videncenter 0.1. Forord 0.1 Forord Boligøkonomisk Videncenter i Realdania startede i november 2011 et

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Udvikling af IT-system for Swarco Technology

Udvikling af IT-system for Swarco Technology Udvikling af IT-system for Swarco Technology Udvikling af software til overvågning af netværksforbindelser mellem trafikreguleringsenheder Projektvejleder fra Syddansk Universitet Palle Hermansen pahe@mmmi.sdu.dk

Læs mere

Styring af decentralt rensningsanlæg

Styring af decentralt rensningsanlæg Styring af decentralt rensningsanlæg -med et distribueret indlejret system Afsluttende eksamensprojekt ved: Diplomingeniøruddannelsen, IMM, DTU Udarbejdet af: Allan Krogh Jensen (d973989) 25/11-2002 17/2-2003

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere