Online Coli Detection

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Online Coli Detection"

Transkript

1 Online Coli Detection

2 Kolofon Titel: Online coli detection ISBN nr (PDF) Emneord: Målinger I vand, coli, drikkevand. Udgiverkategori: Statslig Projektmidler: Projektet er gennemført med støtte fra tilskudsmidlerne i forbindelse med den miljøteknologiske handleplan. Udgiver: Naturstyrelsen Forfatter: Søren Bastholm, Amphi-bac ApS Resume: Amphi-bac ApS har udviklet et funktionsdygtigt apparat (OCD), som muliggør automatiseret overvågning af drikkevand for coliforme bakterie, men en analysehyppighed på 24 timer. Ved en forureningshændelse gemmes en vandprøve til efterfølgende kildesporing. Opbygning, virkemåde og test beskrives i nærværende rapport. Sprog: Dansk Må citeres med kildeangivelse. År: 2011 Ansvarsfraskrivelse: Naturstyrelsen offentliggør rapporter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøministeriet. Offentliggørelsen betyder, at Naturstyrelsen finder indholdet af væsentlig betydning for en bredere kreds. Naturstyrelsen deler dog ikke nødvendigvis de synspunkter, der kommer til udtryk i rapporterne Må citeres med kildeangivelse.

3

4 Indhold Forord... 2 Introduktion... 4 Baggrund... 4 Projektbeskrivelse og formål... 4 Laboratorieforsøg... 6 Kompensering for turbiditet... 7 Koncentrationsafhængig farveudvikling... 8 Udvikling og test af målecelle og reaktionskammer Målecelle Reaktionskammer Test af målecelle og reaktionskammer Udvikling og fremstilling af prototype Test af prototype Formidling Konklusion

5 Forord Denne rapport er udarbejdet af Amphi-Bac ApS. Projektet er udført i perioden 1. marts 2009 til 1. marts 2010 med støtte fra miljøministeriets tilskudsordning til miljøeffektiv teknologi. Tak til følgegruppen for værdifuld sparring og opbakning gennem projektperioden. Forfatter: Søren Bastholm Følgegruppe: Karin Dahlgren (BLST) Peter Roslev (AAU) Louise Appel Bjergbæk (Forsyningsvirksomhederne Aalborg) Frede Frost (FDV) 2

6

7 Introduktion Baggrund I Danmark testes drikkevandet rutinemæssigt for coliforme bakterier og E. coli. Gruppen af coliforme bakterier dækker over mange slægter, og E. coli er indeholdt i gruppen af coliforme bakterier. Coliforme bakterier findes ikke naturligt i dansk grundvand og da vandforsyningen i Danmark er baseret på grundvand, vil en påvisning af coliforme bakterier i drikkevandet være en indikation på en udefrakommende forurening. E. coli kommer udelukkende fra fækalier mens andre coliforme bakterier er at finde næsten overalt i miljøet (spildevand, overfladevand, jord, orme og snegle osv.). Forurening af dansk drikkevand med coliforme bakterier er et velkendt problem, men i de fleste tilfælde lykkes det ikke, at detektere oprindelsen af disse udefrakommende bakterier og vandværker kan derfor opleve tilbagevendende overskridelser af kravet på <1 coliform bakterie per 100 ml. Projektbeskrivelse og formål For Amphi-Bac ApS har de sporadiske forureninger været frustrerende. Vi er specialiseret i kildesporing af bakterielle forureninger, men fra der er konstateret en forurening og til vi får besked og er på stedet, har vi ofte oplevet, at det forurenede vand (bevismaterialet) ikke kan genfindes. Det har derfor været vores formål med projektet: At udvikle og fremstille et apparat, som automatisk kan udtage en vandprøve og analysere denne for coliforme bakterier og specifikt for E. coli. At apparatet i tilfælde af en forurening gemmer bevismaterialet i form af en større vandmængde og afsender en SMS eller mail til relevante personer. At apparatet automatisk renses efter en forurening. At apparatet er fuldautomatisk og kun skal tilses en gang om måneden. At apparatet kan fjernstyres via et modem. Det er idéen, at vandværker, som oplever sporadiske tilfælde af forureninger med coliforme bakterier vil kunne benytte apparatet i en periode indtil en forurening er detekteret. Apparatet vil i dette tilfælde have gemt en større vandmængde af det forurenede vand, hvilket kan anvendes til kildesporing. Kildesporingen benyttes til at bestemme forureningskilden og få den stoppet. 4

8

9 Laboratorieforsøg Det grundlæggende detekteringsprincip i det udviklede apparatur, herefter kaldet OCD, er kontinuerte absorbansmålinger af β-galactosidase aktivitet i coliforme bakterier. Coliforme bakterier tilstede i vandprøven vil bruge enzymet β- galactosidase, som alle coliforme bakterier har, til at omsætte ortho-nitrophenyl -β-galactoside, som bliver tilsat vandprøven sammen med et vækstmedie. Vandprøven vil skifte farve fra farveløs til gul, hvis der er coliforme bakterier deri. Ved at måle farveudviklingen kontinuert dannes et udtryk for farveudviklingen som funktion af tiden. Til laboratorieforsøgene blev et spektrofotometer anvendt som både lyskilde og detektor. Prøven (100 ml vandprøve tilsat reagenser) blev placeret i et varmeskab (36 C) og cirkuleret gennem en flowkuvette i spektrofotometeret via en peristaltisk pumpe. Opstillingen ses på nedenstående Figur 1. Spektrofotometer Pumpe Varmeskab Dataopsamling Figur 1: Billede af opstilling anvendt i laboratoriet med dataopsamling, spektrofotometer, peristaltisk pumpe og varmeskab. 6

10 Kompensering for turbiditet Eftersom både prøvens farveskift fra klar til gul og opformeringen af bakterier i prøven vil give anledning til øget absorbans blev partiklernes (bakterierne) bidrag til absorbansen undersøgt. Prøven blev vha. en peristaltisk pumpe cirkuleret gennem to flowkuvetter i hver sit spektrofotometer. Det ene spektrofotometer målte absorbansen ved 400 nm svarende til den gule farves komplementærfarve og det andet spektrofotometer målte absorbansen ved 860 nm som et udtryk for absorbansen fra partiklerne i prøven. Figur 2 viser absorbansudviklingen for en 100 ml drikkevandsprøve spiket med omkring 160 E. coli til tiden 0. Startkoncentrationen blev bestemt med colilert i QuantiTray nm 860 nm Figur 2: Absorbans som funktion af tiden målt ved 400 nm og 860 nm på samme 100ml vandprøve med omkring 160 E. coli til tiden 0. Absorbansen ved 400 nm begyndte at stige efter cirka 18 timer på grund af en gul farveudvikling, hvorimod der første blev registreret en stigning i absorbansen ved 860 nm cirka en time senere og her var absorbansbidraget ved de 400 nm tydeligt dominerende. Det blev på denne baggrund besluttet, at absorbansbidraget fra partiklerne i prøven kunne regnes som neglisibelt og der er derfor i de følgende forsøg udelukkende målt ved 400 nm og derved ikke kompenseret for bakteriernes absorbansbidrag. 7

11 Koncentrationsafhængig farveudvikling Til disse forsøg blev spektrofotometeret sat op til at måle absorbansen ved 400 nm hvert 10. sekund over en periode på 24 timer. Drikkevandsprøver med forskellige startkoncentrationer af E. coli (bestemt med colilert i QuantiTray 2000) blev analyseret og nedenstående Figur 3 viser et eksempel på absorbansudviklingen for 3 forskellige startkoncentrationer af E. coli. 100/100ml 1200/100ml 10/100ml Figur 3: Eksempel på den tidslige absorbansudvikling for 3 forskellige startkoncentrationer af E. coli. De 3 kurver set fra venstre mod højre repræsenterer henholdsvis 1.200, 100 og 10 E. coli per 100 ml. Som Figur 3 viser, er der en sammenhæng mellem startkoncentrationen af E.coli i prøven og den tid, der går inden absorbansen stiger som følge af prøvens farveskift fra klar til gul. For prøven med den højeste startkoncentration (1.200 E. coli per 100ml) ses absorbansstigningen først og for prøven med den laveste startkoncentration (10 E. coli per 100ml) kommer absorbansstigningen sidst. Forsøget her antyder, at startkoncentrationen kan estimeres alene ud fra tidspunktet, hvor der registreres en absorbansstigning. Reelle drikkevandsforureninger vil imidlertid ikke blot bestå af E. coli, men af en blanding af forskellige coliforme bakterier. Da det forventes, at de forskellige coliforme bakterier kan have forskellige nølefaser (tiden inden formering starter) samt fordoblingstider, kræves der yderligere forsøg med reelle drikkevandsforureninger for at komme en kvantificering af forureningen nærmere, ud fra tidsvariationen alene. 8

12

13 Udvikling og test af målecelle og reaktionskammer Målecelle Til opbygning af målecellen blev der anvendt en PP skydemuffe på 32 mm (se Figur 4). Flowkuvette Detektor Flowkuvette PP Skydemuffe Lyskilde PP Skydemuffe Detektor Figur 4: Billeder af målecellen med flowkuvette, lyskilde og detektor. Som lyskilde blev en lysdiode, der udsender diffuseret lys med en peak-bølgelængde på 430 nm valgt og som detektor en SI fotodiode. Mellem lyskilde og detektor blev en flowkuvette placeret hvorigennem prøven recirkuleres. Herved kunne en gulfarvning af prøven detekteres som et spændingsfald over detektoren. Reaktionskammer Reaktionskammeret blev fremstillet i rustfrit stål og placeret på en varmeblok af aluminium. Figur 5 viser de to dele hver for sig og samlet. Indløbsstuds Overløbsstuds Overløbsstuds Indløbsstuds Varmeblok Udløbsstuds Varmeblok Figur 5: Billeder af reaktionskammer og varmeblok. Reaktionskammeret har udløb i bunden og ned gennem varmeblokken. 10

14 Temperatur [G] Tid [min] Figur 6: Eksempel på opvarmning af en 100 ml drikkevandsprøve. På x-aksen er tiden i minutter afbilledet Y-aksen viser temperaturen i grader celsius. Test af målecelle og reaktionskammer Målecellen blev forbundet med reaktionskammeret således, at prøven i reaktionskammeret blev recirkuleret ved brug af en peristaltisk pumpe gennem målecellen med 10 ml per minut. En elpatron indsat i varmeblokken sikrede opvarmning af prøven. Prøvens temperatur blev logget med en temperatursensor klistret direkte på reaktionskammeret. Figur 6 viser resultatet af den valgte Når opvarmningen aktiveres, sker opvarmningen fra 22,5 C til 36 C på 13 minutter. Temperaturen svinger op på 37,5 C inden den falder og stabiliserer sig på 36 C +/- 0,2 C. Figur 7 viser målecellens respons for en vandprøve med og uden coliforme bakterier. Prøvens indhold af coliforme bakterier blev bestemt til 126/100ml, hvoraf 59 var E. coli. Målecellen er forinden nulstillet så responset fra fotodioden er 0,0 V når dioden er slukket. Af Figur 7 ses, at responset for prøven med coliforme bakterier falder fra 5V til omkring 0,7V i løbet af 20 timer. Hvis treshold for eksempel sættes til 4V vil OCD en efter 15,5 time sende en alarm med oplysninger om, at der er detekteret coliforme bakterier. 11

15 6 5 Respons [V] Tid [h] Figur 7: Respons fra fotodioden vist som funktion af tiden for en vandprøve med og uden coliforme bakterier. Den blå kurve viser responset for vandprøven uden coliforme bakterier og den sorte responset for en vandprøve med 126 coliforme per 100 ml, hvoraf de 59 er E. coli. Enheden på y-aksen er Volt og tiden i timer er afbilledet på x-aksen Målecellen er blevet kombineret med en mini-luminescens sensor som efter detektion af coliforme bakterier tester prøven for tilstedeværelsen af E. coli bakterier. Alarmen fra OCD en vil således indeholde information om både coliforme bakterier og specifikt om der er E.coli i prøven. 12

16

17 Udvikling og fremstilling af prototype OCD prototypen er bygget op omkring en aluminiumsramme på 80x80x80 cm. Prototypen er fremstillet med 2 uafhængige systemer således, at der automatisk skiftes fra system 0 til system 1 når der detekteres en forurening på system 0. Herved fortsætter OCD en på system 1 og der er tid til at hente de gemte vandprøver. Figur 8 viser et billede af den færdige prototype set forfra. Øverst på OCD en ses to 10L dunke som bruges til at gemme vandprøverne fra henholdsvis system 0 og 1. På bagsiden af OCD en er der fire 5L dunke til rensevæsker og fire 5L dunke til vandprøver (2 til hvert system). Figur 8: Billede af OCD en opstillet på et mindre vandværk i Nordjylland. Nedenstående beskriver OCD ens cyklus for en situation uden coliforme bakterier i vandet og en situation, hvor OCD en detekterer en forurening. Cyklus uden coliforme i vandet: Til tiden 0 udtages 5L vand (Prøve 1 system 0). 12 timer (denne tid er variabel) senere udtages 10L vand (Prøve 2 system 0), hvoraf 100ml anvendes til analysen for coliforme bakterier. Analysen påbegyndes til tiden 12 timer. Efter endnu 12 timer (denne tid er variabel) udtages en 5L vandprøve (Prøve 3 system 0). Er der ikke detekteret coliforme bakterier 24 timer efter analysen for coliforme er startet, anses vandet for coliformfrit (<1/100ml) og den 10L vandprøve (Prøve 2 system 0) tømmes. OCD en tager derefter en ny 10L prøve, hvorpå analysen påbegyndes på 100ml på ny. Prøve 3 system 0 gemmes, da den nu udgør prøven taget 12 timer før den prøve, hvorpå der analyseres. 12 timer efter den nye 10L prøve er udtaget tages en ny 5L prøve og sådan fortsættes cyklussen 14

18 indtil der detekteres en coliform forurening. Ved denne cyklus vil der altid være en tidsserie på 3 vandprøver som er klar til at blive hentet og analyseret, hvis der detekteres en forurening. Cyklus med coliforme i vandet Til tiden 0 udtages 5L vand (Prøve 1 system 0). 12 timer (denne tid er variabel) senere udtages 10L vand (Prøve 2 system 0), hvoraf 100ml anvendes til analysen for coliforme bakterier. Analysen påbegyndes til tiden 12 timer. Efter endnu 12 timer (denne tid er variabel) udtages en 5L vandprøve (Prøve 3 system 0). Detekteres der coliforme bakterier (>1/100ml) sendes en SMS eller en til udvalgte personer. Reaktionskammeret renses automatisk og OCD en slår over på system 1, hvor der er to nye sterile 5L dunke og en steril 10L dunk klar. De fyldte dunke fra system 0 hentes og udskiftes med nye tomme og sterile dunke. Således er bevismaterialet fra forureningen sikret og det er muligt at foretage DNA-analyser på vandprøverne for at fastslå, hvorfra de coliforme bakterier er kommet ind i drikkevandssystemet. System 1 kører nu som beskrevet under cyklussen uden coliforme i vandet indtil der igen detekteres coliforme i vandet. Når der igen detekteres coliforme bakterier vil OCD en slå tilbage på system 0, sende SMS, rense reaktionskammeret osv. og denne måde fortsættes indtil den ønskede viden er indsamlet. 15

19 Test af prototype OCD en har været opsat på et mindre vandværk i Nordjylland. Vandværket har gentagende gange målt lave koncentrationer af coliforme bakterier i vandet indenfor de seneste år. 5 dage efter start blev en coliform forurening detekteret og Amphi blev alarmeret via SMS og de 3 vandprøver blev hentet. Der blev lavet Colilert analyser på vandprøverne og Tabel 1 viser resultaterne. Tabel 1: Oversigt over de vandprøver, som blev hentet og analyseret for coliforme bakterier, da OCD en gav alarm på et mindre vandværk i Nordjylland. Vandprøve ID Coliforme/100ml Vandprøve 1, 5L, t=0h 1 Vandprøve 1, 5L, t=0h 3 Vandprøve 2, 10L, t=12h 2 Vandprøve 2, 10L, t=12h 2 Vandprøve 2, 10L, t=12h 0 Vandprøve 3, 5L, t=24h 1 Vandprøve 3, 5L, t=24h 2 Der blev i gennemsnit fundet 1,6 coliforme bakterier per 100ml i det gemte vand og der blev ikke fundet E. coli. Vandet fra de gemte vandprøver er opkoncentreret og DNA er ekstraheret. DNA et er ikke færdiganalyseret, så der foreligger pt. ingen forklaring på, hvorfra de coliforme bakterier kommer. Testopstillingen på vandværket viser, at OCD en er i stand til at reagere på en coliform forurening og at detektionsgrænsen er i niveau med detektionsgrænsen for de akkrediterede prøver (1/100ml). OCD en blev efterfølgende flyttet til NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø hvor den blev tilsluttet afgang fra en vandhane. Efter 2-3 uger, hvor vandet dagligt blev analyseret for coliforme bakterier, blev der observeret kalkaflejringer i slangerne. Der er derfor besluttet, at der i softwaren skal indføres en kort renseprocedure hver 3. til 5. dag for at fjerne kalkaflejringerne. OCD en detekterede ikke coliforme bakterier i vandet fra NOVI i løbet af de 4 uger hvor den var tilsluttet vandhanen. 16

20

21 Formidling Information om OCD en er tilgængeligt på hjemmesiden Der er fremstillet en folder, som ganske kort beskriver OCD en. Folderen er sendt til udvalgte personer og ligger som download på vores hjemmeside. Nedenstående Figur 10 viser henholdsvis forside og bagside af folderen. Figur 9 viser indholdet af folderen. Figur 10: Forside og bagside af folderen, som kort beskriver OCD en. Figur 9: Indhold af folderen, som kort beskriver OCD en. 18

22 Efter en vellykket test af OCD en på et mindre vandværk i Nordjylland lavede Nordjyske Stiftstidende en artikel om drikkevandskvalitet og mulighederne med OCD en. Nedenstående Figur 11 viser udklip fra avisen. Figur 11: Midtersider (8 og 9) af NORDJYSKE Stiftstidende tirsdag den 16. februar

23 Konklusion Amphi-bac ApS har indenfor projektrammen opnået, at fremstille en fuld funktionsdygtig prototype (OCD). OCD en kan automatisk udtage en vandprøve og analysere vandet specifikt for coliforme bakterier og E. coli. OCD en er indstillet til at analysere vandet én gang i døgnet. Detekterer OCD en en forurening afsendes en SMS eller en mail og OCD en renses automatisk og fortsætter prøvetagningen. I tilfælde af en forurening har OCD en gemt en større vandmængde af det forurenede vand, som efterfølgende kan anvendes kildesporing. OCD en skal blot tilses én gang om måneden og alle funktioner kan fjernstyres via modemopkobling. Der er således nu mulighed for, at vandværker kan kontrollere drikkevandet for coliforme bakterier en gang i døgnet på en nem, billig, sikker og CO 2 besparende måde. 20

24 Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk Bakterie forurening Handlingsplan 2007 Ø. Svenstrup Vandværk Rapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent,

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 6 1. Drikkevand 1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 7. Case A: Syrer og baser Case B: Østerbyværket Case C: Rensning Case

Læs mere

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos fisk Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt? Er det anderledes i vand? Hvorfor? Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej i kroppen hos dyr, der

Læs mere

Systemovervågning. 1 Introduktion

Systemovervågning. 1 Introduktion Systemovervågning MADS MENU: RAPPORT SYSTEMOVERVAAGNING (D.6.) Revideret 29-07-2011 1 Introduktion Systemovervågning er en oversigt, der viser hvornår systemservices, systemjobs og databasebackup sidst

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Bølgelængdeinterval: 350 nm 1000 nm, nøjagtighed: < 1 nm. Brug Logger Pro s nyeste udgaver (3.6.0 eller 3.6.1). Hent evt. opdateringer fra Verniers hjemmeside

Læs mere

Realtids procesmåling og modellering af vandkvalitet i forsyningssystemer. Anders Lynggaard-Jensen, DHI

Realtids procesmåling og modellering af vandkvalitet i forsyningssystemer. Anders Lynggaard-Jensen, DHI Realtids procesmåling og modellering af vandkvalitet i forsyningssystemer Anders Lynggaard-Jensen, DHI ZENZOR 14 Eigtveds Pakhus i København den 16. januar 2014 Oversigt Arbejdspakker 1. Udvikling/etablering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Figur 1 De skraverede områder udgør de nitratfølsomme områder

Figur 1 De skraverede områder udgør de nitratfølsomme områder Pa Danmarks Miljø portal kan man få et indblik i hvilke områder der vil blive udpeget som nitratfølsomme områder i de kommende indsatsplane udarbejdet af Sønderborg kommune. Jeg har et par eksempler her.

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer Sådan sparer du penge med dit nye sparometer Indstil dit sparometer BEMÆRK: Husk at trykke på START/STOP et par sekunder for at nulstille datahukommelsen inden man starter en måling. Sådan indstiller du

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

FREMTIDENS SENSOR. A SENSOR STORY From Pressure, Flow, Temperature to WATER QUALITY Sensors.

FREMTIDENS SENSOR. A SENSOR STORY From Pressure, Flow, Temperature to WATER QUALITY Sensors. FREMTIDENS SENSOR A SENSOR STORY From Pressure, Flow, Temperature to WATER QUALITY Sensors. Direct Sensors is a trademark owned and controlled by the Grundfos Group @ Zenzor 14 konferencen, Eigtveds Pakhus

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Minirens - også til sommerhuse!

Minirens - også til sommerhuse! Minirens - også til sommerhuse! velegnet til svingende belastninger Resume: BioKube er velegnet og anvendes til mange andre hustyper end traditionelle helårsboliger. Specielt i sommerhuse sikrer BioKubes

Læs mere

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse.

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Ved hjælp af termokassen er det muligt at bestemme stigningen i CO2-koncentration der afgives fra person

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk SOLKÆR VANDVÆRK Formand Nikolaj Nielsen Kærvej 48 8722 Hedensted Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-15 19.05.2015

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Na + -selektiv elektrode

Na + -selektiv elektrode C.11.1 Na + -selektiv elektrode Formål: Øvelsens formål er at kalibrere en Na + -ISE (ionselektiv elektrode) finde elektrodens linearitetsområde anvende elektroden til koncentrationsbestemmelse belyse

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Identifikation af coliforme bakterier som et nyt redskab til kildesporing

Identifikation af coliforme bakterier som et nyt redskab til kildesporing Identifikation af coliforme bakterier som et nyt redskab til kildesporing Titel: Forfatter: Anden bidragyder URL: Identifikation af coliforme bakterier som et nyt redskab til kildesporing Linda Bagge,

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand

Læs mere

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m - Miljøvenligt Akvarium - Vandet renses og recirkuleres - Reducering af driftsomkostninger - Aqua Control System - Alarm system Cowex AkvarieTeknik Cowex AkvarieTeknik Ved anvendelse af den nyeste teknologi

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Eport 4 Håndbog Indhold Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Bestilling af rapporter / Nyt projekt Side 1: Køb af credits Side 2: Bestilling af rapporter Side 5: Bestilling

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A N E B R Y D E N D E T E K N O L O G I Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, hvor der ikke er

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder MCPP Anders Johansen, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. Miljøingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen. Hydrogeolog Hasse Milter, Region

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kyndeløse Sydmark, Kirke Hyllinge. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf.

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kyndeløse Sydmark, Kirke Hyllinge. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf. Badevandsprofil Badevandsprofil for, Kirke Hyllinge Ansvarlig myndighed: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf.: 46 46 46 46 Hvis der observeres uregelmæssigheder eller uheld på stranden

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

JULEKALENDERE FIRMA OG FIRMAJULEGAVER

JULEKALENDERE FIRMA OG FIRMAJULEGAVER JULEKALENDERE FIRMA OG FIRMAJULEGAVER Spar mange penge på firma Julegaverne Nye gevinst systemer Introduktion Bogtrykkergården er specialist i fremstilling og produktion af julekalendere, med indbyggede

Læs mere

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse til membranfilter til drikkevand på Sprogø

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 NorthPestClean Notat Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011 Projekt nr.: Life/ENV/DK368 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 2 Testcelle 1...3 2.1

Læs mere

Skåstrup V. Side 1 af 10

Skåstrup V. Side 1 af 10 Skåstrup V Side 1 af 10 Badevandsprofil Badevandsprofil for Skåstrup V, Skåstrup Ansvarlig myndighed: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.: 64 82 82 82 Email: post@nordfynskommune.dk Web: www.nordfynskommune.dk

Læs mere

1 Applications and functions. Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug

1 Applications and functions. Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug 1 Applications and functions DK Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug 1 DEVI Web Home gør det nemt og enkelt at styre og overvåge varmesystemet og øvrige installationer i huset. Klik på

Læs mere

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Vandsamarbejder i Aalborg Kommune v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Disposition - Introduktion til vandsamarbejderne i Aalborg - Opstart af et nyt vandsamarbejde i Nibe-området

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleverings-dato: 02-03-2012 Afleverings-dato: 11-05-2012 Programmeringvejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

Velkommen. I gang med Ondisplay

Velkommen. I gang med Ondisplay Velkommen I gang med Ondisplay Log ind på Ondisplay Tast den URL du har fået af Ondisplay. Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk (Bemærk: ingen www) På logon-siden

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning Flex-Control:

Vejledning Flex-Control: Vejledning Flex-Control: Når du kommer hjem med din startpakke eller dine løse komponenter, så er du nu klar til at komme i gang. 1. Start med at pakke alle komponenter ud. 2. Fjern nu det lille stykke

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere