Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Sagsnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261"

Transkript

1 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller: Model 1: 2+2 hvor 4 skoler lægger sig sammen to og to, og laver indskoling samt mellem/udskoling Model 2: 3+1 hvor tre skoler bliver basisskoler, de afleverer børn til en overbygningsskole Model 3: 4 i 1 hvor fire skoler lægger sig sammen og organiserer frit, hvordan klasserne skal placeres mest hensigtsmæssigt Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Janus Steen Møller Vurderingen er struktureret således, at den først beskriver nogle generelle trafikale forhold, der gør sig gældende, uanset hvilken af de tre modeller der anvendes. Dernæst beskrives planmæssige forhold, der har indflydelse på valget af model på kort og lang sigt. Afslutningsvis analyseres de trafikale konsekvenser ift. de tre modeller. Analysen kan kvalificeres yderligere vha. input fra de implicerede elever, skoler og forældre. 0. Sammenfatning Ændrede skoledistrikter betyder ændret trafikal adfærd hos elever og i et vist omfang hos forældre. Der sker reelt meget få skolevejs-trafikulykker, men navnlig de yngste elevers - og deres forældres - oplevede tryghed vil påvirkes i forskellig grad af den valgte løsning. Der kan trafikalt kompenseres i betydeligt omfang med bedre krydsningsmuligheder og andre fysiske tiltag. Desuden vil et fokuseret arbejde med børnenes færdsel, i samarbejde med skole og forældre, understøtte de fysiske tiltag og gøre børnene til kompetente trafikanter. Teknik- og Miljøforvaltningen har mange konkrete erfaringer at bygge på fra det årelange arbejde med sikring af byens skoleveje - og navnlig fra det igangværende skolevejsprogram vedtaget i budget Skolevejsprogrammets ordinære løsninger er forholdsvis enkle og billige, men ekstraordinære løsninger og fx krydsninger af store vejanlæg ude af niveau med bro eller tunnel vil ofte betyde investeringer i to-cifrede millionbeløb. Forvaltningen vil kunne anbefale løsninger og overslagsberegne udgifter til tiltag på vejnettet der skønnes relevante. Alt afhængig af hvilken løsning der peges på.! "! #$ %&'' #()*$$!+,+,, ---''

2 De gældende politisk vedtagne trafikplaner på Amager vil kunne understøtte en række af de trafikale tiltag der måtte besluttes. 1. Sikre Skoleveje Københavns Kommune har igangsat program Sikre Skoleveje Programmets formål er at arbejde for at børnene i København er sikre, trygge og kompetente trafikanter. Programmet har på nuværende tidspunkt et samarbejde med ca. 50 af byens 120 skoler. Hver skole bliver kontaktet med henblik på at kortlægge de trafikale problemstillinger ift. børnenes vej til og fra skole og fritidsinstitution, for derefter at sætte ind med specifikke trafikale løsninger. De fysiske virkemidler understøttes desuden af skolens aktive ansvar for færdselsundervisning, af kampagner og andre tiltag, hvor børnene opbygger en kompetence i at bevæge sig i trafikken. Når børnene får mulighed for at bevæge sig i trafikken alene eller med støtte fra en voksen bliver de vænnet til og får forståelse af, hvorledes de skal forholde sig til trafikken på deres vej til skole. Et andet mål er, at eleverne skal være selvtransporterende (gå eller cykle) til skole. Sikre Skoleveje har allerede været i dialog med Højdevangen Skole og Gerbrand Skole og er i gang med at gennemføre aktiviteter i skolernes nærområder. Ved sammenlægningen af de fire skoler, vil det være nødvendigt at indgå et samarbejde med alle fire skoler på ny for at kortlægge og løse de trafikale problemstillinger. De trafiksikkerhedsmæssige forhold der er blevet diskuteret med to af skolerne i dag, er eksempelvis etablering af Kys og Kør pladser og vejindsnævringer og pullerter mm. ved Højdevangen Skole, og cykelstativer hastighedsdæmpende foranstaltninger mm. ved Gerbrand Skole. Disse foranstaltninger vil under alle omstændigheder blive etableret i Generelle trafikale konsekvenser ved sammenlægninger Sammenlægningen af skolerne vil betyde, at eleverne på et eller andet tidspunkt i deres skolegang højst sandsynlig skal skifte skole og sandsynligvis får længere afstand til skole, end hvis den nuværende struktur for skolerne fastholdes. Længere afstand til skole har størst betydning for de yngste elever. Længere afstand til skole vil betyde, at elever skal gennem flere trafikale situationer, eksempelvis krydse flere veje, på vej til skole. For de yngste elever kan dette være en udfordring, da deres trafikforståelse endnu ikke er udviklet til at håndtere eksempelvis større kryds eller vurdere bilernes hastighed. Afstanden til skole har desuden betydning for elevernes/forældrenes valg af elevernes transportmiddel hertil. Jo længere afstand des færre elever vil være selvtransporterende til skole. Side 2 af 2

3 Dette er tydeligst hos de yngste elever. I stedet for at gå eller cykle til skole, bliver eleverne fulgt eller kørt til skole i bil af forældre. Specielt transporten af elever til skolerne i bil er erfaringsmæssigt et forhold skolerne påpeger som problematisk, da det skaber mange utrygge situationer foran skolerne, for de elever der kommer til skolen til fods eller på cykel. Dette søges i mange tilfælde løst ved at indrette specielle parkeringspladser til afsætning af elever (Kys og Kør pladser).. Den længere afstand vurderes at øge andelen af de ældste elever, der cykler til skole, da disse elever vil føle afstanden for lang at gå. 1.2 Uheldsbelastede veje og kryds De mest uheldsbelastede veje og kryds, i nærheden af de pågældende fire skoler, hvor der er registreret uheld med personskade er følgende (i prioriteret rækkefølge): Uheldsbelastede veje: Amagerbrogade Kastrupvej Backersvej Røde Mellemvej Englandsvej Vejlands Allé Uheldsbelastede kryds: Alle kryds på Amagerbrogade Italiensvej/Kastrupvej Røde Mellemvej/Vejlands Allé Sundbyvestervej/Englandsvej Vejlands Alle/Englandsvej Hovedparten af disse veje danner i dag grænserne for skoledistrikterne, og eleverne skal derfor sjældent krydse dem til/fra skole. En ændring af skolestrukturen vil betyde, at der er flere elever der skal krydse de uheldsbelastede veje eller gennem de komplicerede kryds. Dette vil gælde for alle de foreslåede modeller i større eller mindre omfang. Der findes ikke danske undersøgelser, der viser sammenhænge mellem elevernes afstand til skolen og antallet af uheld med skolelever. Udenlandske erfaringer viser dog denne sammenhæng. En analyse af politiregistrerede personskadeuheld med unge mellem 6 og 16 år viser, at det er de ældste elever der kommer til skade i trafikken. Analysen viser endvidere at uheldene sker om eftermiddagen, efter de unge har fået fri fra skole. Der kan være mange årsager til at det forholder sig sådan: Eleverne er bekendt med deres skolevej og ved, hvor de skal være særligt opmærksomme på trafikale forhold. Uheldene sker på veje, hvor eleverne muligvis ikke færdes så ofte, og er derfor ikke bekendt med trafikfoldene. Det kan eksempelvis være i forbindelse med sport eller Side 3 af 3

4 fritidsaktiviteter, hvor de kun færdes måske 1-2 gange om ugen. De yngste elever bliver ofte fulgt eller transporteret til skole i bil af voksne, hvorfor risikoen for at komme til skade i et uheld er mindre. Herudover er de mere usikre og tilbageholdende i trafikken. De større elever er mere aktive i trafikken og er i en alder, hvor de skal prøve grænser af også i trafikken. Der er kun registreret få skolevejsuheld i København - forstået som uheld med børn impliceret i tidsrummene hvor børnene går til og fra skole. 1.3 Generelle løsninger De generelle løsninger på de trafikale problemer er hastighedsdæmpning, bedre krydsningsmuligheder og oversigtsforhold samt synliggørelse af børnene i trafikken. Langt de fleste løsninger er forholdsvis billige vejtekniske løsninger. Dog bliver det voldsomt kostbart - ofte tocifrede millionbeløb - hvis der fx besluttes krydsninger af større trafikanlæg ude af niveau med tunnel eller bro, krydsombygninger og cykelstier. Konkrete eksempler på hvad der gennemføres eller er gennemført under Sikre Skoleveje programmet er: Etablering af manuelt betjent pullert på Grønløkkevej ved Højdevangen Skole som sikrer, at vejen er bilfri, når eleverne møder i skole om morgenen. Der etableres Kys og Kør pladser på Sundbyvestervej, så forældre kan sætte elever af til Højdevangen Skole under ordnede forhold, og til mindre gene for elever der cykler eller går til skole. Forlængelse af grøntiden for fodgængere der skal krydse Jagtvej ved Nørrebro Park Skolen. Sænkning af hastighedsgrænsen til 40 km/t. ud for Bjørns Internationale skole og Ryparken Lille Skole ved at etablere en hævet flade. Der etableres også bedre oversigtsforhold for eleverne der skal kryds Gartnerivej ved at etablere et standsningsforbud ud for skolerne. 30 km/t. hastighedszone udvides ved Grøndalsvænge Skole ved at etablere yderligere bump på Kærsangervej og Rørsangervej. Der etableres en krummesti mellem Tove Ditlevsens Skole og de fritidsinstitutioner skolen samarbejder med for at markere den tryggeste rute mellem skolen og institutionerne. Fortovene udvides på Dybbølsgade ved Oehlenschlægergades Skole, så eleverne kan stå på fortovet og ikke på vejen når de skal orientere sig før de krydser vejen. Der etableres gennemkørselsforbud for tunge køretøjer på Stenosgade ud for Mariendal Skole for at gøre vejen tryggere Side 4 af 4

5 for elever til skolen. Samtidig sænkes hastigheden foran skolen til 40 km/t. ved at etablere bump på vejen. Der etableres ny cykelparkering ud for den integrerede institutionen på Floras Allé. Der er etableret signalanlæg på Øster Farimagsgade ud for skolen, så eleverne sikkert kan krydse vejen. Vejen er også blevet indsnævret med et rødt midterareal. 1.4 Utryghed Utrygheden blandt forældre og børn i trafikken er en væsentlig parameter i arbejdet med Sikre Skoleveje. Utrygheden er den oplevede sikkerhed. Der er således ikke altid en sammenhæng mellem uheldsrisiko og tryghed. Utrygheden er derimod væsentlig at få elimineret, da den ofte betyder at forældrene begrænser børnenes mulighed for under sikre forhold at øve sig i trafikken. Utrygheden er samtidig begrænsende for børnenes og forældrenes livskvalitet og frihed i hverdagen. Oftest vil en længere afstand til skole medføre større utryghed blandt forældrene med hensyn til at lade eleverne gå alene til skole, hvilket vil påvirke valget af transportmiddel. Det gælder specielt for de yngste elever, som i stigende grad vil blive transporteret til skole af voksne. 2. Øvrige planlægningsmæssige tiltag I de skoledistrikter der er omfattet af sammenlægningerne er der planlagt flere konkrete projekter som kan få positiv indflydelse i forbindelse med elevernes skoleveje både med hensyn til sikkerhed, tryghed og valg af transportmiddel. Nedenstående er en kort beskrivelse af projekterne. I forbindelse med valg af fremtidig skolemodel prioriteres hvilke trafikmæssige projekter der skal gennemføres. Side 5 af 5

6 Figur 2: Planlægningsmæssige tiltag i de berørte skoledistrikter. Hertil kommer løbende trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Signalanlæg og fodgængerfelter er eksisterende anlæg. 2.1 Trafikfredeliggørelse af Amagerbrogade. I forbindelse med Trafikplan Amager arbejdes der med at trafikfredeliggøre Amagerbrogade, hvor målet er en halvering af trafikbelastningen på vejen. Dette gælder fra Vejlands Allé, hvor man søger at omdirigere trafikken og videre mod nord ad Amagerbrogade. I realiseringen af trafikfredeliggørelsen af Amagerbrogade vil det være nødvendigt at igangsætte aktiviteter på både Vejlands Allé og Greisvej, så de kan håndtere den stigende trafikbelastning. 2.2 Cykelsuperstier på Amager Der arbejdes med at etablere cykelsuperstier (strækninger hvor cyklisterne tilgodeses på bekostning af den øvrige trafik (busser undtaget) på Amager. Cykelsuperstierne forventes etableret på: Amagerbrogade Englandsvej. 2.3 Grønne ruter på Amager Der arbejdes på at etablere grønne ruter (opprioritering af forhold for gående og cyklister, gerne i grønne omgivelser) på følgende steder på tværs af Amager: Peder Lykkes Vej - Ulrik Birch Allé Parmagade Italiensvej. Diamantgangen Sundbyvestervej Wibrandtsvej Vejlands Allé - Greisvej Side 6 af 6

7 Der arbejdes på at etablere en grøn rute på langs af Amager på følgende steder: Kirkegårdsvej Højdevej - Grækenlandsvej 2.4 Andre trafiksikkerhedsmæssige tiltag Center for Trafik arbejder løbende med at forbedre trafiksikkerheden i hele kommunen. Tiltagene i området for skolesammenlægningen er: På lang sigt at etablere en generel hastighedsbegrænsning på 40 km/t. i hele kommunen med undtagelse af overordnede veje. Der er taget kontakt til Justitsministeriet. At Center for Trafik har anmodet Københavns Politi om, at vi ønsker at politiet kan anvende automatisk hastighedskontrol i fremtiden. Det drejer sig om følgende veje: Englandsvej, Amagerbrogade, Kastrupvej, Backersvej, Røde mellemvej og Irlandsvej. at Center for Trafik anmoder Københavns Politi om, at opstille stærekasser på følgende veje: Englandsvej, Kastrupvej og Backersvej. At Center for Trafik arbejder videre med at etablere 40 km/t. hastighedszoner i kommunen, hvilket også omfatter de berørte skoledistrikter, indtil en eventuel generel hastighedsbegrænsning imødekommes. 3. Vurdering af trafikale konsekvenser af hver af de tre modeller. Nedenstående er en vurdering af de trafikale konsekvenser af de tre modeller på baggrund af ovenstående. 3.1 Model 1: Skolerne sammenlægges to og to (2+2) Model 1 lægger op til skolerne parvis sammenlægges på følgende måde: Dyveke skole og Højdevangens Skole Sundbyøster Skole og Gerbrandskolen. Der tages højde for, at der ikke er kendskab til, hvordan eleverne fordeles på skolerne. Konsekvensen ved denne model er at ingen elever skal krydse Amagerbrogade.. Dyveke Skole og Højdevangens Skole: Følgende punkter noteres ved sammenlægningen af Dyveke Skole og Højdevangens Skole: Eleverne skal skal krydse Englandsvej i forbindelse med deres skolevej. Planmæssige tiltag der kan understøtte denne model i dette Side 7 af 7

8 scenarie er; 1) den grønne sti ad Sundbyvestervej og 2) cykelsuperstierne på Englandsvej. Sænkning af hastigheden på Englandsvej og forbedring af muligheden for at krydse vejen. I mindre grad bedre forhold for cyklister på den grønne rute på Sundbyvester og de steder, hvor den krydser større veje. Gerbrandskolen og Sundbyøster Skole: Følgende punkter noteres, ved sammenlægningen af Gerbrandskolen og Sundbyøster Skole. Flere elever vil benytte den grønne rute på Grækenlandsvej som primære vej til skole. Planmæssige tiltag der kan understøtte dette scenarie er; 1) den grønne rute på Grækenlandsvej og 2) og i mindre grad cykelsuperstierne på Amagerbrogade. Forbedre forholdene for fodgængere og cyklister langs den grønne rute på Grækenlandsvej, eksempelvis ved sænkning af hastigheden. 3.2 Model 2: Tre basisskoler og en overbygningsskole (3+1) Der er fire muligheder for at udmønte denne model, hvor hver af skolerne er udskolingsskole. Dyveke Skole: Følgende punkter noteres, når Dyveke Skole er udskoling: De ældste elever fra de nuværende skoledistrikter for Gerbrandskolen og Sundbyøster Skole får langt til skole. Ikke nødvendigvis problematisk og vil øge andelen af elever der vil cykle til skole. De yngste elever fra Dyveke Skoledistrikt skal krydse Englandsvej og må forventes optaget på Højdevangen Skole, hvorved afstanden mellem hjem og skole forlænges minimalt. Planmæssige aktiviteter der kan understøtte denne model er; 1) den grønne rute ad Sundbyvestervej som vil blive den primære skolevej for de ældste elever fra de øvrige skoledistrikter og 2) de 2 cykelsuperstier som fødeveje til Sundbyvestervej. Sænkning af hastigheden på Englandsvej og forbedring af muligheden for at krydse vejen. Side 8 af 8

9 Bedre forhold for cyklister på den grønne rute på Sundbyvester og de steder, hvor den krydser større veje. Højdevangens Skole: Følgende punkter noteres, når Højdevangens Skole er udskoling: Det er den model, hvor de ældste elever samlet set får kortest vej til skole. Højdevangens Skoles skoledistrikt må opdeles, og de yngste elever fordeles på de tre øvrige skoler for at skabe kortest mulige skoleveje. De yngste elever fra Højdevangens Skoles Skoledistrikt skal krydse en af de mest uheldsbelastede veje i området (Amagerbrogade eller Englandsvej). Planlægningsmæssige tiltag der kan understøtte denne model er; 1) trafikfredeliggørelsen af Amagerbrogade, da 2/3 af de yngste elever skal krydse denne til/fra skole, 2) den grønne rute ad Sundbyvestervej, som vil blive den primære skoleveje for de ældste elever fra de øvrige skoledistrikter og 3) cykelsuperstierne som fødeveje til Sundbyvestervej. Forbedre mulighederne for at kryds Amagerbrogade og Englandsvej og at sænke hastigheden på vejene. Bedre forhold for cyklister på den grønne rute på Sundbyvester og de steder, hvor den krydser større veje. Forbedre forholdene for færdsel på cykel og til fods langs Amagerbrogade. Sundbyøster Skole: Følgende punkter noteres, når Sundbyøster Skole er udskoling: Afstanden mellem hjem og skole bliver længere for de ældste elever, specielt fra Dyveke Skole og dernæst Højdevangens Skoles skoledistrikt. For at minimere de yngste elevers skolevej må der arbejdes på, at disse optages på Gerbrandskolen, så færrest mulige elever skal krydse Amagerbrogade. Planlægningsmæssige tiltag der kan understøtte denne model er; 1) den grønne rute ad Grækenlandsvej som transportvej for de yngste elever fra Sundbyøster Skole skoledistrikt, 2) cykelsuperstien på Amagerbrogade, 3) trafikfredeliggørelsen af Amagerbrogade og den grønne rute ad Sundbyvestervej for de ældste elever. Forbedre forholdene for færdsel på cykel og til fods langs Amagerbrogade og sænkning af hastigheden på denne. Side 9 af 9

10 Forbedre forholdene for fodgængere og cyklister langs den grønne rute på Grækenlandsvej, eksempelvis ved sænkning af hastigheden. Bedre forhold for cyklister på den grønne rute på Sundbyvester og de steder, hvor den krydser større veje. Gerbrandskolen: Følgende punkter noteres, når Gerbrandskolen er udskoling: Afstanden mellem hjem og skolen bliver lang for de ældste elever specielt fra Dyveke Skoles skoledistrikt. De yngste elever fra Gerbrandskolens skoledistrikt må forventes optaget på Sundbyøster Skole for at minimere afstanden mellem hjem og skole og for at sikre, at disse ikke skal krydse Amagerbrogade. Planlægningsmæssige tiltag der kan understøtte denne model er; 1) den grønne rute ad Grækenlandsvej for de yngste elever 2) trafikfredeliggørelsen af Amagerbrogade og 3) den grønne rute ad Sundbyvestervej. Herudover kommer cykelsuperstierne på Englandsvej og Amagerbrogade. Bedre forhold for cyklister på den grønne rute på Sundbyvester og de steder, hvor den krydser større veje. Forbedre forholdene for fodgængere og cyklister langs den grønne rute på Grækenlandsvej, eksempelvis ved sænkning af hastigheden. 3.3 Model 3: Fire skoler sammenlægges frit med hensyn til placering af klasser (4 i 1) I denne model kan skoleklasserne placeres frit på alle skolerne. Dette er den mest komplekse situation at beskrive, da det ikke vides, hvorledes dette vil ske, eller hvilke konsekvenser det vil have med hensyn til trafikale forhold. Det vurderes, at færrest skoleskift og dermed færre forskellige ruter til skole vil være det mest hensigtsmæssige. Det er væsentligt, at sikre kortest mulig afstand mellem hjem og skolerne, specielt for de yngste elever. Sænkning af hastigheden på Englandsvej og forbedring af muligheden for at krydse vejen. Forbedre mulighederne for at kryds Amagerbrogade og at sænke hastigheden på vejen. Bedre forhold for cyklister på den grønne rute på Sundbyvester og de steder, hvor den krydser større veje. Side 10 af 10

11 Forbedre forholdene for fodgængere og cyklister langs den grønne rute på Grækenlandsvej, eksempelvis ved sænkning af hastigheden. Forbedre forholdene for færdsel på cykel og til fods langs Amagerbrogade og sænkning af hastigheden på denne. / Side 11 af 11

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold November 2010 Bo Mikkelsen Center for Trafik, Trafiksikkerhed, sikre Skoleveje Oversigt Generelle trafikale konsekvenser Sikre Skoleveje Programmet

Læs mere

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV Sikre Skoleveje Projektpakke 2010-IV Anlægsprojekter for følgende skoler: Vigerslev Alle Skole Hillerødgade Skole Rådmandsgade Skole Utterslev Skole Frejaskolen Peder Lykke Skolen Den Classenske Legatskole

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013 Sikre Skoleveje ved 4 skoler Borgermøde 06.06.2013 1 Udpegede områder (Mellem Zoner) 2 2 Udpegede områder (Signalanlæg og Amagerbrogade) 3 3 Udvalgte projekter (Signalanlæg og Mellem Zoner) Smyrnavej Parmagade

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Svendborg trafiksikkerhedsby

Svendborg trafiksikkerhedsby Svendborg trafiksikkerhedsby Projektet Svendborg trafiksikkerheds Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby Bente Hansen, Svendborg Kommune og Birger Villadsen, projektleder, COWI Den nationale cykelkonference,

Læs mere

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III 1 Nye Skoler 2 1.1 Christianshavns Døttreskole 2 1.2 Hanssted Skole 4 1.3 Rudolf Steiner Skole 6 1.4 Landsbyskolen 6 1.5 Amager internationale Skole 6 1.6 Københavns

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af anlæg Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 2016-0052591 Amager Vest lokaludvalg

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole På vej Voldumegnens Friskole vil på alle måder medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr.

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr. Til Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Bilag 3 Øvrige indsatser Med udgangspunkt i den netop modtagne trafiksikkerhedsrevision, beskriver dette notat hvad Københavns

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt.

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Hvem er vi? Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Mange - ikke kun forældre til skoleelever - synes at trafiksituationen

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Gener ved et separat stisystem i Ishøj Kommune & trafikplan med høj grad af borgerinddragelse

Gener ved et separat stisystem i Ishøj Kommune & trafikplan med høj grad af borgerinddragelse Forfatter E-mail Webside Emne Trafikplanlægger Janne Tinghuus, Via Trafik jt@viatrafik.dk www.viatrafik.dk Trafikplan med borgerinddragelse/separat stisystem Artikel Gener ved et separat stisystem i Ishøj

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning.

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning. Lavet registreringer 4 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 650. Klassetrin: 0. til 9 + centerbørn. Aflevering af skoleelever med bus og taxa er

Læs mere

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen.

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen. TRAFIKPOLITIKejsskolens trafikpolitik Baggrunden for en trafikpolitik på Hærvejsskolen er: I forbindelse med etableringen af Hærvejsskolen på to matrikler kan vi konstatere, at der er kommet mere trafik

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg. Vinderslev og Omegns Lokalråd Dato : 31.05.2012 Til Silkeborg Kommune HUSKESEDDEL Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.com 1 Vinderslev og Omegns Lokalråd ønsker følgende emner

Læs mere

Hellerup Skoles trafikpolitik

Hellerup Skoles trafikpolitik Hellerup Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Indhold: 1. Forord hvorfor har Nørrebro Park Skole en trafikpolitik og hvad vil vi med den 2. På vej til og fra skole hvordan skaber vi en sikker trafikvej for eleverne

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafik politik for Børnegården

Trafik politik for Børnegården Trafik politik for Børnegården Formål Trafikpolitikken sætter fokus på, at alle har et ansvar for, at trafikken bliver afviklet sikkert og trygt. I trafikpolitikken er alle relevante parter blevet inddraget.

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Program kl. 19.00 Velkommen v/ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg kl. 19.05 til 19.35 Oplæg fra Realdania og Teknik- og Miljøforvaltningen kl.

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 VARDE KOMMUNE VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold

Læs mere

1. Administrationsgrundlag og muligheder for skolebuskørsel i Jammerbugt Kommune

1. Administrationsgrundlag og muligheder for skolebuskørsel i Jammerbugt Kommune Dato 18-08-2011 Sagsbehandler Kirstine Kejser Telefon nr. 7257 7411 Mail kke@jammerbugt.dk Dokument nr. 2011-112633 Sags nr. 2011-16655 Redegørelse for skole- og vinterkørsel august 2011 I forbindelse

Læs mere

Ny Amagerbrogade Helhedsplan

Ny Amagerbrogade Helhedsplan AFTENVISUALISERING - sundbyvester Plads Ny Amagerbrogade Helhedsplan 93 94 Ny Amagerbrogade Helhedsplan Ny Amagerbrogade Helhedsplan 95 96 Ny Amagerbrogade Helhedsplan TRAFIK Ny Amagerbrogade Helhedsplan

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 Rapporten er én ud af fire rapporter om børns skoleveje, belyst fra hhv. forældrenes, skoleledernes

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning. For skoleåret 2013

Skolebestyrelsens årsberetning. For skoleåret 2013 Skolebestyrelsens årsberetning For skoleåret 2013 1 Skolebestyrelsens årsberetning er en lejlighed til at kigge bagud og evaluere det sidste års arbejde i skolebestyrelsen og samtidig tegne linjerne for

Læs mere

Tvis Skoles trafikpolitik

Tvis Skoles trafikpolitik Tvis Skole har vedtaget følgende overordnede trafikpolitik, der er udgangspunkt for skolens samlede arbejde med trafiksikkerhed: Tvis Skoles trafikpolitik Skolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15 Skolebus Prebens Minibusser og Movia Skoleåret 2014/15 Side 2 Kære forældre Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder kan I læse om mulighederne for befordring af elever mellem skole og hjem. Skolebus

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby

Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby Mål: At opnå et sikkert og trygt trafikmiljø for alle grupper af trafikanter, især med fokus på fodgængere, cyklister og knallertkørere, Midler: Sikre, at skolevejene

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab Cykelregnskab 2012 2 Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab 03 Status på cykeltrafik 2012 på Frederiksberg 04 Nøgletal for cykeltrafikken på Frederiksberg 06 Cykelforhold på Frederiksberg 08 Cyklisterne

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Højboskolens trafikpolitik

Højboskolens trafikpolitik Højboskolens trafikpolitik Skolebestyrelsen og skolens ledelse på Højboskolen har i 2013 udarbejdet nærværende Trafikpolitik for at bevidstgøre forældrekredsen, skolens elever og skolens ansatte om vigtigheden

Læs mere

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes:

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Sendt: 7. marts 20 08:38 Til: Charlotte Zeth Andersen; Louise Bach Mikkelsen VS: Debat om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet Fra:

Læs mere

Jelling. Oktober-november 2013

Jelling. Oktober-november 2013 Jelling Oktober-november 2013 Program Dag 1 Onsdag den 30. oktober Hvorfor undervise i færdsel? Børn og unge i trafikken -hvad skal de lære? Materialer til undervisningen Dag 2 Onsdag den 6. november qplanlægge

Læs mere