Alle produkter. Indhold. Indledning. Sikkerhedsinstruktioner. Specifikationer. Inspektions og vedligeholdelsesintervaller ADVARSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle produkter. Indhold. Indledning. Sikkerhedsinstruktioner. Specifikationer. Inspektions og vedligeholdelsesintervaller ADVARSEL"

Transkript

1 Sikkerhedsinstruktioner D103022X0DK Dansk December 2013 Indhold Alle produkter... Reguleringsventiler... Aktuatorer for reguleringsventiler... Regulatorer... Aflastningsventiler... Instrumenter, afbrydere og tilbehør... Produkter omfattet af Batteridirektivet 2006/66/EF... Instrumenter, afbrydere og tilbehør ikke fremstillet af Fisher (originalproducent)... Dk-41 Dk-42 Dk-43 Dk-44 Dk-45 Dk-46 Dk-49 Dk-49 Alle produkter Specifikationer Produktet er udviklet til brug i forbindelse med en konkret række driftsbetingelser: tryk, trykfald, proces og omgivende temperatur, temperaturændringer, procesvæske samt eventuelt andre specifikationer. Produktet må ikke udsættes for driftsbetingelser eller variationer udover dem, som det er udviklet til. Hvis det er uklart, hvori disse forhold eller variationer består, bedes du kontakte salgskontoret for Emerson Process Management for assistance. Oplys produktets serienummer og øvrige relevante oplysninger, der er til rådighed. Dk Indledning Disse sikkerhedsinstruktioner er gældende for Udstyr dækket af Trykudstyrsdirektivet (PED) (97/23/EF) samt ATEX direktivet (94/9/EF). Den tilhørende overensstemmelseserklæring kan findes bagest i dette dokument. Disse sikkerhedsinstruktioner indeholder også oplysninger om produkter, der er dækket af Batteridirektivet (2006/66/EF). Sikkerhedsinstruktioner Sørg for at læse sikkerhedsadvarslerne, forsigtighedsanvisningerne samt instruktionerne grundigt, før produktet tages i brug. Disse instruktioner kan ikke dække alle former for installation og situationer. Produktet må ikke installeres, bruges eller vedligeholdes uden grundig uddannelse og kompetencer inden for installation, brug og vedligeholdelse af ventiler, aktuatorer og tilbehør. Med henblik på at undgå personskade eller materiel skade, er det vigtigt at læse den tilhørende brugsvejledning grundigt samt sætte sig ind i og efterleve alle anvisninger, herunder også sikkerhedsadvarsler og forsigtighedsanvisninger. Hvis der er spørgsmål vedrørende installationen eller brugen af produktet, bedes du kontakte salgskontoret for Emerson Process Management, før du fortsætter. Inspektions og vedligeholdelsesintervaller Alle produkter skal jævnligt efterses og vedligeholdes efter behov. Inspektionsintervaller kan kun afgøres ud fra de konkrete driftsbetingelser. Den pågældende installation kan også være underlagt inspektionsintervaller og procedurer, der er fastlagt ved lov, regulativer, branche, selskabs eller fabriksstandarder. Med henblik på at undgå forøget risiko for støveksplosioner skal udstyret med jævne mellemrum renses for støvaflejringer. Ved installation af udstyret i et farligt område (i en eksplosionsfarlig atmosfære) skal der for at undgå gnistudvikling vælges det rette værktøj, og øvrige former for slagpåvirkninger skal undgås. Der skal tages forholdsregler for at undgå at generere statisk aktivitet på udstyrets ikke-ledende udvendige overflader (f.eks. gnidning mod overflader osv.). Reguleringsventilens overfladetemperatur afhænger af driftsbetingelserne under processen. ADVARSEL Reguleringsventilens overfladetemperatur afhænger af driftsbetingelserne under processen. Der er risiko for personskade eller materiel skade som følge af brand eller eksplosion, hvis ventilhusets overfladetemperatur overstiger den tilladte temperatur angivet i klassifikationen for eksplosionsfarligt område. For at undgå en forøgelse af overfladetemperaturen på instrumenter og/eller tilbehør som følge af driftsforholdene, skal reguleringsventiler eller komponenter dertil, der er installeret i en potentielt farlig eller eksplosionsfarlig atmosfære, altid sikres tilstrækkelig udluftning, afskærmning eller isolering.

2 Dansk December 2013 Sikkerhedsinstruktioner D103022X0DK Bestilling af reservedele Ved bestilling af reservedele til ældre produkter skal der altid opgives serienummer på produktet samt øvrige relevante oplysninger, der er adgang til, f.eks. størrelsen på produktet, reservedelens materiale, produktets alder og generelle driftsbetingelser. Hvis produktet er ændret siden levering, skal dette også oplyses sammen med bestillingen. ADVARSEL Brug kun ægte erstatningsdele fra Fisher. Komponenter, der ikke leveres af Emerson Process Management må under ingen omstændigheder anvendes til et Fisher produkt. Hvis der anvendes komponenter, der ikke er leveret af Emerson Process Management, kan det medføre, at garantien bortfalder, det kan have en negativ indvirkning på produktets funktion, og det kan medføre personskade og materiel skade. Reguleringsventiler Installation ADVARSEL Hvis ventilen er installeret et sted, hvor driftsbetingelserne kan overskride grænserne i den gældende dokumentation om produktet, tilhørende typeskilte eller for den rørflange, der passer til, kan der forekomme pludselig trykudløsning eller sprængning af tryksatte dele med personskade eller materiel skade til følge. Brug trykaflastende udstyr iht. statslige krav eller relevante brancheforordninger samt fornuftig ingeniørmæssig praksis. Hvis ikke du kan afgøre værdierne og grænserne for produktet, skal du kontakte salgskontoret for Emerson Process Management, før du fortsætter. Vær altid iført beskyttelseshandsker, beklædning samt briller for at undgå personskade i forbindelse med installationsarbejde. Hvis ventilen skal løftes op, skal der anvendes en nylonslynge for at beskytte overfladerne. Vær forsigtig, når slyngen sættes på for at undgå at beskadige aktuatorens rør og eventuelt tilbehør. Vær også omhyggelig med at forhindre personskade, hvis hejseværket eller løftegrejet skulle glide. Sørg for at bruge et hejseværk og kæder eller slynger af passende størrelse ved håndtering af ventilen. Hvis pakdåsen lækker, kan det medføre personskade. Ventilens pakning blev spændt før afsendelse. Der kan dog være brug for at regulere pakningen igen for at kunne leve op til konkrete driftsbetingelser. Mange ventiler med roterende aksler bliver dog ikke nødvendigvis jordet til rørstrengen, når de installeres i brændbare, farlige og eksplosionsfarlige atmosfærer, eller når de bruges i miljøer med et stort indhold af ilt. Der er risiko for eksplosion som følge af udladningen af statisk elektricitet fra ventilens komponenter. For at undgå personskader eller materiel skade skal det sikres, at reguleringsventilen jordes til rørstrengen, før den sættes i drift. Brug og fasthold skiftevis jord fra aksel til ventil, som f.eks. en aksel til ventil jordingsstrop. Ventiler med roterende aksler er beregnet til montering mellem flanger. Der er risiko for personskade eller materiel skade, hvis installationen ikke er korrekt. Da pludselig trykudløsning eller sprængte dele kan føre til personskade eller materiel skade, undlad da at bruge eller installere ventiler til roterende aksler (herunder konstruktioner med én kabelsko), når ventilen er sidst på røret. Ved bestillingen blev ventilens konfiguration og konstruktionsmaterialer udvalgt med henblik på et konkret tryk, temperatur, trykfald og kontrollerede væskeforhold. Køber og slutbruger bærer eneansvaret for sikkerheden ved procesmedierne, og at ventilens materialer er kompatible med procesmedierne. For at undgå at risikere personskade, og fordi nogle kombinationer af materialer i forhold til ventil og trim har visse begrænsninger, hvad angår trykfald og temperaturområder, må ventilen ikke bruges under andre forhold uden forudgående kontakt til salgskontoret for Emerson Process Management. Dk 42

3 Sikkerhedsinstruktioner D103022X0DK Dansk December 2013 Kontrollér sammen med din proceseller sikkerhedstekniker, om der skulle være yderligere tiltag, der skal tages til beskyttelse mod procesmedierne. Hvis den skal monteres i en eksisterende driftssammenhæng, henvises der til ADVARSLEN i afsnittet om vedligeholdelse. FORSIGITG Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer i ventilen og de tilhørende rørstrenge, som kan beskadige ventilsædets overflader. Vedligeholdelse ADVARSEL Undgå personskade eller materiel skade som følge af pludselig udligning af procestryk eller dele, der sprænger. Forud for vedligeholdelsesarbejde: Brug altid beskyttelseshandsker, beklædning og briller. Sluk for alle slanger, der fører lufttryk, strøm eller kontrolsignaler til aktuatoren. Sørg for, at aktuatoren ikke pludseligt kan åbne eller lukke ventilen. Brug bypassventiler eller luk helt af for processen for at isolere ventilen fra procestrykket. Afmonter ikke aktuatoren fra ventilen, mens ventilen er tryksat. Let procestrykket fra begge sider af ventilen. Aftap procesmediet fra begge sider af ventilen. Udluft belastningstrykket på den pneumatiske aktuator og aflast en eventuel forkompression af drivfjederen. Ovenstående foranstaltninger bør låses på plads, mens der arbejdes på ventilen. Ventilens pakdåse kan indeholde procesvæsker, der kan være under tryk, selv når ventilen er taget af rørstrengen. Der kan sprøjte procesvæske ud under tryk, når fastspændingsdele eller ringe til pakdåsen afmonteres, eller når rørproppen i pakdåsen løsnes. Fjern forsigtigt delene, så eventuel væske kan sive langsomt ud uden at være til fare. Mange af de bevægelige ventildele kan forårsage personskade på grund af knibning, skæring eller klipning. Som hjælp til forhindring af sådanne skader skal man holde afstand til bevægelige dele. Der må aldrig udøves tryk på en delvist monteret ventil. For ikke at risikere personskader eller materiel skade når ventiloverdelen løsnes, bør følgende vejledning følges: En ventiloverdel, der sidder fast, må ikke løsnes vha. værktøj, der kan fjedre eller på anden måde lagre energi. Hvis oplagret energi pludseligt udløses, kan det bevirke, at ventiloverdelen bevæger sig med stor kraft. Løsn møtrikkerne til ventiloverdelen ca. 3 mm (0.125 in.). Løsn derefter samlingen mellem ventilhuset og overdelen. Enten ved at vippe overdelen fra side til side eller ved at vride delene fra hinanden med et værktøj mellem ventilhuset og overdelen. Der løsnes hele vejen rundt, til overdelen er løsnet. Hvis der ikke siver væske fra samlingen, kan der fortsættes med at fjerne overdelen. Efterhånden som der fjernes dele (f.eks. spindler), kan andre dele løsne sig (f.eks. spjæld). For at undgå personskade som følge af nedfaldende dele skal de forskellige dele understøttes, efterhånden som ventilen skilles ad. Hvis pakdåsen lækker, kan det medføre personskade. Undgå at kradse i drivakslen eller væggen på pakdåsen under aftagning af pakningsdele. Kontrollér sammen med din proceseller sikkerhedstekniker, om der skulle være yderligere tiltag, der skal tages til beskyttelse mod procesmedierne. Aktuatorer for reguleringsventiler Disse sikkerhedsinstruktioner er begrænset til pneumatiske aktuatorer, som anvender luft eller nitrogen (inaktiv gas) under driften. Hvis driftssammenhængen kræver brug af brændbare eller farlige gasser, skal der søges assistance hos salgskontoret for Emerson Process Management. Dk Dk 43

4 Dansk December 2013 Sikkerhedsinstruktioner D103022X0DK Installation ADVARSEL For at undgå personskade eller materiel skade som følge af sprængte dele og for at undgå beskadigelse af ventildele, fejlfunktion eller at miste kontrollen over processen pga. overtryk, må de maksimale driftstryk eller temperaturer for denne aktuator ikke overskrides (som beskrevet i gældende produktdokumentation eller på typeskiltet). Brug trykbegrænsende eller trykudløsende udstyr for at hindre aktuatorens tryk i at overskride de angivne grænser. Hvis ikke du kan afgøre grænserne for produktet, skal du kontakte salgskontoret for Emerson Process Management, før du fortsætter. Vær altid iført beskyttelseshandsker, beklædning samt briller for at undgå personskade i forbindelse med installationsarbejde. Hvis aktuatoren skal løftes op, skal der anvendes en nylonslynge for at beskytte overfladerne. Vær forsigtig, når slyngen sættes på for at undgå at beskadige aktuatorens rør og eventuelt tilbehør. Vær også omhyggelig med at forhindre personskade, hvis hejseværket eller løftegrejet skulle glide. Sørg for at bruge et hejseværk og kæder eller slynger af passende størrelse ved håndtering af delene. Kontrollér sammen med din proceseller sikkerhedstekniker, om der skulle være yderligere tiltag, der skal tages til beskyttelse mod procesmedierne. Hvis den skal monteres i en eksisterende driftssammenhæng, henvises der til ADVARSLEN i afsnittet om vedligeholdelse. Betjening ADVARSEL Vær forsigtig, hvis der flyttes på aktuatorens spindel eller aksel, når disse er under belastning, så hænder og værktøj holdes væk fra den retning, som aktuatoren bevæger sig. Der er risiko for personskade eller materiel skade, hvis noget bliver fanget mellem aktuatorens spindel og øvrige dele af reguleringsventilen. Vedligeholdelse ADVARSEL Undgå personskade eller materiel skade som følge af pludselig udligning af procestryk eller dele, der bevæger sig ukontrollabelt. Forud for vedligeholdelsesarbejde: Brug altid beskyttelseshandsker, beklædning og briller. Sluk for alle slanger, der fører lufttryk, strøm eller kontrolsignaler til aktuatoren. Sørg for, at aktuatoren ikke pludseligt kan åbne eller lukke ventilen. Afmonter ikke aktuatoren fra ventilen, mens ventilen er tryksat. Udluft al lufttryk fra den pneumatiske aktuator, og fjern forspændingen fra aktuatorfjedrene. Ovenstående foranstaltninger bør låses på plads, mens der arbejdes på ventilen. For ikke at risikere personskade som følge af ukontrollerede bevægelser af delene må skruerne på spindelens samlemuffe ikke løsnes, når der er fjederspænding på aktuatoren. Der må aldrig påføres tryk på en delvist monteret aktuator, medmindre alle trykbærende dele er korrekt monteret. Kontrollér sammen med din proceseller sikkerhedstekniker, om der skulle være yderligere tiltag, der skal tages til beskyttelse mod procesmedierne. Regulatorer Installation ADVARSEL Der er risiko for personskade, materiel skade eller lækager pga. gasudslip eller sprængning af trykbærende dele, hvis regulatoren udsættes for overtryk, eller den installeres et sted, hvor trykket kan overstige de grænser, regulatoren er beregnet til, eller hvor grænserne for tilstødende rørsystemer eller samlinger overskrides. For at undgå sådanne Dk 44

5 Sikkerhedsinstruktioner D103022X0DK Dansk December 2013 former for personskade eller materiel skade skal der anvendes trykaflastende eller trykbegrænsende udstyr (i henhold til gældende forordninger, regelsæt eller standard) for at undgå, at driftsbetingelserne overskrider disse grænser. Hvis en pilotregulator lider skade, kan piloten blive knækket af hovedventilen, hvilket kan medføre personskade og materiel skade som følge af gasudslip. For at undgå sådanne skader skal regulatoren monteres et sikkert sted. Vær altid iført beskyttelseshandsker, beklædning samt briller for at undgå personskade i forbindelse med installationsarbejde. En regulator kan slippe noget gas ud i atmosfæren, når den bruges sammen med farlige eller brændbare gasser. Gasudslip kan hobe sig op og medføre personskade, dødsfald eller materiel skade som følge af brand eller eksplosion. Bruges regulatoren i forbindelse med farlige gasser, skal den udlufte til et eksternt, sikkert sted - væk fra luftindtag og farlige steder. Udluftningsslangen eller røgåbningen skal beskyttes mod kondens og tilstopning. Kontrollér sammen med din proceseller sikkerhedstekniker, om der skulle være yderligere tiltag, der skal tages til beskyttelse mod procesmedierne. Hvis den skal monteres i en eksisterende driftssammenhæng, henvises der til ADVARSLEN i afsnittet om vedligeholdelse. Vedligeholdelse ADVARSEL Undgå personskade eller materiel skade som følge af pludselig eller ukontrolleret udligning af tryk, gas eller andre procesvæsker. Før afmonteringen starter isoleres piloten eller regulatoren fra alle trykmuligheder, og tryk indeholdt i pilot eller regulator frigives forsigtigt. Hold vha. måleapparater øje med ind og udgangstryk samt lastetryk, mens disse tryk udløses. For at undgå personskade skal der altid bæres beskyttelseshandsker, beklædning og briller, når der arbejdes med vedligeholdelse. Kontrollér sammen med din proceseller sikkerhedstekniker, om der skulle være yderligere tiltag, der skal tages til beskyttelse mod procesmedierne. Aflastningsventiler Installation ADVARSEL Der er risiko for personskade, materiel skade eller lækager pga. gasudslip eller sprængning af trykbærende dele, hvis aflastningsventilen eller trykregulatoren installeres et sted, hvor kapaciteten kan blive overskredet, eller hvor forholdene overskrider værdierne for tilstødende rørsystemer eller samlinger. For at undgå dette skal der monteres en aflastningsventil eller trykregulator i følgende tilfælde: Driftsbetingelserne ligger inden for enhedens kapacitet. Driftsbetingelserne er i overensstemmelse med gældende forordninger, regulativer eller standarder. Hvis en aflastningsventil eller trykregulator lider skade, kan piloten blive knækket af hovedventilen, hvilket kan medføre personskade og materiel skade som følge af gasudslip. For at undgå sådanne skader skal enheden monteres et sikkert sted. Dk Dk 45

6 Dansk December 2013 Sikkerhedsinstruktioner D103022X0DK Når den bruges som aflastning, vil både en aflastningsventil og en pilot sende gas ud. Når den bruges i forbindelse med farlige eller brændbare gasser, er der risiko for personskade, dødsfald eller materiel skade som følge af brand eller eksplosion af udsivning af ophobet gasudslip. For at undgå sådanne personskader og materielle skader skal der leveres rør eller slanger til udluftning af gassen til et sikkert område. Udstødningsrørene skal konstrueres og monteres, så de er beskyttet mod for stor begrænsning af gennemstrømningen. Dette rørsystem skal beskyttes mod kondensdannelse eller andet, der måtte kunne tilstoppe det. Vær altid iført beskyttelseshandsker, beklædning samt briller for at undgå personskade i forbindelse med installationsarbejde. Kontrollér sammen med din proceseller sikkerhedstekniker, om der skulle være yderligere tiltag, der skal tages til beskyttelse mod procesmedierne. Hvis den skal monteres i en eksisterende driftssammenhæng, henvises der til ADVARSLEN i afsnittet om vedligeholdelse. Betjening ADVARSEL Af hensyn til sikkerheden under nedlukning skal der monteres udluftningsventiler umiddelbart før og efter hovedventilen på en afluftnings eller trykreguleringsinstallation. Vedligeholdelse ADVARSEL Undgå personskade eller materiel skade som følge af pludselig eller ukontrolleret udligning af tryk, gas eller andre procesvæsker. Før afmonteringen påbegyndes, skal alt tryk forsigtigt udløses. Overvåg vha. et måleapparat aflastningstrykket (indsugningstrykket), mens det udløses. For at undgå personskade skal der altid bæres beskyttelseshandsker, beklædning og briller, når der arbejdes med vedligeholdelse. Kontrollér sammen med din proceseller sikkerhedstekniker, om der skulle være yderligere tiltag, der skal tages til beskyttelse mod procesmedierne. Instrumenter, afbrydere og tilbehør Bemærkning Det er ikke alle instrumenter, der er velegnede eller godkendte til brug sammen med naturgas som forsyningsmedium. Den tilhørende brugsvejledning for instrumentet kan give konkrete oplysninger i forhold til instrumentet. Installation ADVARSEL Undgå personskade eller materiel skade som følge af pludselig udligning af procestryk eller dele, der sprænger. Før montering af produktet: Systemkomponenter må ikke installeres i det tilfælde, hvor driftsbetingelserne kan overskride grænserne i brugsvejledningen for produktet eller på tilhørende typeskilte. Brug trykaflastende udstyr iht. statslige krav eller godkendte brancheforordninger samt fornuftig ingeniørmæssig praksis. Der skal altid bæres beskyttelseshandsker, beklædning og briller, når der arbejdes med montage og installation. Sluk for alle slanger, der fører lufttryk, strøm eller kontrolsignaler til aktuatoren. Sørg for, at aktuatoren ikke pludseligt kan åbne eller lukke ventilen. Brug bypassventiler eller luk helt af for processen for at isolere ventilen fra procestrykket. Let procestrykket fra begge sider af ventilen. Udluft belastningstrykket på den pneumatiske aktuator og aflast en eventuel forkompression af drivfjederen. Ovenstående foranstaltninger bør låses på plads, mens der arbejdes på ventilen. Dk 46

7 Sikkerhedsinstruktioner D103022X0DK Dansk December 2013 Ventilens pakdåse kan indeholde procesvæsker, der kan være under tryk, selv når ventilen er taget af rørstrengen. Der kan sprøjte procesvæske ud under tryk, når fastspændingsdele eller ringe til pakdåsen afmonteres, eller når rørproppen i pakdåsen løsnes. Fjern forsigtigt delene, så eventuel væske kan sive langsomt ud uden at være til fare. Instrumentet kan levere fuldt forsyningstryk til tilsluttet udstyr. For at undgå skader på personer og udstyr som følge af pludselig udløsning af procestryk eller sprængte dele, skal det sikres, at forsyningstrykket aldrig overstiger det maksimalt tilladte driftstryk for det tilsluttede udstyr. Da pludselig trykudløsning kan medføre personskade eller materiel skade, skal der bruges et system med højtryksregulering, når en kontroller eller transmitter betjenes fra en højtrykskilde. Der kan opstå alvorlig personskade og materiel skade fra en ukontrolleret proces, hvis forsyningsluften ikke er ren, tør og fri for olie. Hvor det i de fleste tilfælde vil være nok at bruge og jævnligt vedligeholde et filter, som fjerner partikler på mere end 40 mikron, bedes du forhøre dig hos en repræsentant for Emerson Process Management og undersøge branchestandarder for luftkvalitet til brug sammen med ætsende gasser, eller hvis du er usikker på, hvor meget eller hvordan luften skal filtreres eller filtret vedligeholdes. Hvis der anvendes ætsende medier, skal det sikres, at rørstrenge og instrumentdele, der er i kontakt med det ætsende medium, er lavet af et velegnet modstandsdygtigt materiale. Hvis der anvendes uegnede materialer, kan det medføre personskader eller materiel skade som følge af ukontrolleret udslip af det ætsende medium. Hvis der anvendes naturgas eller andre brændbare eller farlige gasser som trykluftmedium, og der ikke tages forebyggende tiltag, er der risiko for personskade eller materiel skade som følge af brand eller eksplosion af ophobede gasser eller kontakt med farlige gasser. De forebyggende tiltag kan bl.a. omfatte følgende: ekstern udluftning af enheden, revurdering af klassificering af det farlige område, sikring af tilstrækkelig udluftning samt fjernelse af eventuelle antændingskilder. Instrumentet eller instrument samt aktuator danner ikke en gastæt forsegling, og når delene befinder sig på et lukket sted, skal der anvendes en ekstern udluftningsslange, tilstrækkelig udluftning samt nødvendige sikkerhedstiltag. Udluftningsslangen skal overholde lokale og regionale regler. Den skal være så kort som mulig og have en tilstrækkelig stor indvendig diameter samt få knæk for at mindske risikoen for trykophobning. En ekstern udluftningsslange er dog ikke nok til at fjerne alle farlige gasser, der kan stadig forekomme udslip. Hvis instrumentet har hul flyder eller fortrængningselement, kan dette element indeholde procesvæske eller tryk, der kan forårsage personskade eller materiel skade, hvis den pludseligt strømmer ud. Brand, eksplosion eller kontakt med farlig væske kan ske, hvis et fortrængningselement, der indeholder procestryk eller væske, punkteres, opvarmes eller repareres. Det forekommer måske ikke umiddelbart farligt, når sensoren afmonteres, eller fortrængningselementet fjernes. Før sensoren afmonteres, eller fortrængningselementet fjernes, skal man holde øje med de tilhørende advarsler, der er beskrevet i brugsvejledningen til sensoren. Der er risiko for personskade eller materiel skade som følge af statisk elektricitet. Tilslut en jordforbindelse på 14 AWG (2,08 mm 2 ) mellem instrumentet og jord, når der er brændbare eller farlige gasser til stede. Se krav til jording i gældende nationale og lokale regler og standarder. Der er risiko for personskade eller materiel skade som følge af brand eller eksplosion pga. udslip af brændbare eller farlige gasser, hvis ikke føringsrøret forsegles på passende vis. Ved eksplosionssikre anvendelser monteres pakningen højst 457 mm (18 in.) fra instrumentet, når påkrævet ifølge typeskiltet. Ved installation i ATEX klassificerede områder skal der anvendes en certificeret kabelforskruning. Udstyret skal installeres i henhold til lokale og nationale regler for elektriske installationer. Kontrollér sammen med din proceseller sikkerhedstekniker, om der skulle være yderligere tiltag, der skal tages til beskyttelse mod procesmedierne. Hvis den skal monteres i en eksisterende driftssammenhæng, henvises der til ADVARSLEN i afsnittet om vedligeholdelse. Dk Dk 47

8 Dansk December 2013 Sikkerhedsinstruktioner D103022X0DK Betjening Når der justeres eller kalibreres instrumenter, afbrydere eller andet tilbehør, der styrer reguleringsventiler eller andre reguleringselementer, kan man miste kontrollen over ventilen eller elementet. Hvis instrumentet skal tages ud af drift til kalibrering eller andre reguleringer, skal følgende advarsel overholdes, inden der foretages yderligere. ADVARSEL Undgå personskade eller materiel skade som følge af en ukontrolleret proces. Sørg for midlertidig styring af processen, før instrumentet tages ud af drift. Vedligeholdelse ADVARSEL Før vedligeholdelse af instrumenter eller tilbehør monteret på aktuatorer påbegyndes, skal man: Undgå personskade ved altid at bruge beskyttelseshandsker, beklædning og briller. Sørge for midlertidig styring af processen, før instrumentet tages ud af drift. Slukke for alle slanger, der fører lufttryk, strøm eller kontrolsignaler til aktuatoren. Sørge for, at aktuatoren ikke pludseligt kan åbne eller lukke ventilen. Afmonter ikke aktuatoren fra ventilen, mens ventilen er tryksat. Brug bypassventiler eller luk helt af for processen for at isolere ventilen fra procestrykket. Let procestrykket fra begge sider af ventilen. Udluft alt lufttryk fra den pneumatiske aktuator, og fjern forspændingen fra aktuatorfjedrene. Der er risiko for personskade eller materiel skade som følge af brand eller eksplosion, hvis der anvendes naturgas som forsyningsmedium, og der ikke tages passende forebyggende tiltag. De forebyggende tiltag kan bl.a. omfatte følgende: ekstern udluftning af enheden, revurdering af klassificering af det farlige område, sikring af tilstrækkelig udluftning samt fjernelse af eventuelle antændingskilder. Ovenstående foranstaltninger bør låses på plads, mens der arbejdes på ventilen. Ventilens pakdåse kan indeholde procesvæsker, der kan være under tryk, selv når ventilen er taget af rørstrengen. Der kan sprøjte procesvæske ud under tryk, når fastspændingsdele eller ringe til pakdåsen afmonteres, eller når rørproppen i pakdåsen løsnes. Fjern forsigtigt delene, så eventuel væske kan sive langsomt ud uden at være til fare. Der slukkes for strømmen til eksplosionssikre instrumenter, før instrumentets afskærmning(er) fjernes i farlige områder. Der er risiko for personskade eller materiel skade som følge af brand og eksplosion, hvis der sættes strøm til instrumentet, mens afskærmningen er afmonteret. Kontrollér sammen med din proceseller sikkerhedstekniker, om der skulle være yderligere tiltag, der skal tages til beskyttelse mod procesmedierne. Dk 48

9 Sikkerhedsinstruktioner D103022X0DK Dansk December 2013 Instrumenter monteret på tank eller standrør ADVARSEL For instrumenter monteret på en tank eller et standrør skal alt tryk først fjernes fra tanken, og den skal tømmes til et punkt under tilslutningen. Denne forholdsregel er nødvendigt for at undgå personskade på grund af kontakt med procesvæsken. Produkter omfattet af Batteridirektivet 2006/66/EF Slutbrugere skal overholde denne meddelelse for alle batterier, der er forsynet med følgende symbol: Dk Instrumenter med hul flyder eller fortræningselement ADVARSEL Hvis instrumentet har hul flyder eller fortrængningselement, kan dette element indeholde procesvæske eller tryk, der kan forårsage personskade eller materiel skade, hvis det pludseligt strømmer ud. Brand, eksplosion eller kontakt med farlig væske kan ske, hvis et fortrængningselement, der indeholder procestryk eller væske, punkteres, opvarmes eller repareres. Et fortrængningselement, der har været utæt i processen, kan indeholde: Tryk, fordi det har været i en tryksat beholder. Væske, der udvikler tryk pga. temperaturændring. Væske, der er brændbar, giftig eller ætsende. Fortrængningselementer skal behandles med forsigtighed. Tag forbehold for den anvendte procesvæske. Før fortrængningselementet afmonteres, skal man holde øje med de tilhørende advarsler, der er beskrevet i brugsvejledningen til sensoren. I henhold til det europæiske direktiv 2006/66/EF må batterier, der er forsynet med det viste symbol på selve batteriet eller på emballagen, ikke bortskaffes med usorteret husholdningsaffald. Det er slutbrugerens eget ansvar at bortskaffe alle batterier, der er forsynet med det viste symbol, via dertil beregnede indsamlingssteder som anvist af staten eller lokale myndigheder. Hvis batterierne bortskaffes og genbruges korrekt, er det med til at forebygge de negative påvirkninger for miljøet og befolkningens sundhedstilstand. Konkrete oplysninger om batteriet fremgår af produktdokumentationen. Af hensyn til korrekt genbrug skal batteriet afleveres på et dertil beregnet indsamlingssted. De kan kontakte det lokale salgskontor for Emerson Process Management og få yderligere oplysninger. Instrumenter, afbrydere og tilbehør ikke fremstillet af Fisher (originalproducent) Installation, drift og vedligeholdelse Se dokumentationen fra den originale fabrikant vedrørende sikkerhedsinformation om installation, drift og vedligeholdelse. Dk 49

10 Dansk December 2013 Sikkerhedsinstruktioner D103022X0DK Emerson Process Management eller nogen af deres tilknyttede organisationer kan gøres ansvarlig for udvælgelse, brug og vedligeholdelse af noget produkt. Korrekt udvælgelse, brug og vedligeholdelse af produkter påhviler ene og alene køber og slutbruger. Fisher er et varemærke tilhørende et af selskaberne i forretningsdivisionen Emerson Process Management, som er en del af Emerson Electric Co. Emerson Process Management, Emerson og Emerson logoet er vare og servicemærker tilhørende Emerson Electric Co. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere. Indholdet i dette dokument har udelukkende som formål at være af oplysningsmæssig karakter, og uanset vi har bestræbt os på at gøre dem nøjagtige, må de ikke fortolkes som værende garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, vedrørende de produkter og serviceydelser, der er beskrevet heri, eller brugen af dem. Alt salg er underlagt vores salgsbetingelser, som gerne fremsende på anmodning. Vi forbeholder os ret til at ændre eller forbedre konstruktionen af eller specifikationerne for disse produkter til enhver tid og uden varsel. Hverken Emerson, Emerson Process Management Marshalltown, Iowa USA Sorocaba, Brazil Chatham, Kent ME4 4QZ UK Dubai, United Arab Emirates Singapore Singapore Dk , 2013 Fisher Controls International LLC. Alle rettigheder forbeholdes.

11

12 Continued on next page

13

14

15 Continued on next page

16

17 Continued on next page

18

19 Continued on next page

20

21 Continued on next page

22

23 Continued on next page

24

25 Continued on next page

26

27 Continued on next page

28

29 Continued on next page

30

31 Continued on next page

32

33 Continued on next page

34

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Indhold. Alle produkter. Indledning. Sikkerhedsinstruktioner. Specifikationer. Inspektions og vedligeholdelsesintervaller ADVARSEL

Indhold. Alle produkter. Indledning. Sikkerhedsinstruktioner. Specifikationer. Inspektions og vedligeholdelsesintervaller ADVARSEL Sikkerhedsinstruktioner D103022X0DK Dansk August 2015 Indhold Alle produkter... Reguleringsventiler... Aktuatorer for reguleringsventiler... Regulatorer... Aflastningsventiler... Instrumenter, afbrydere

Læs mere

Dansk. Alle produkter. Indledning. Sikkerhedsinstruktioner. Specifikationer. Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller ADVARSEL

Dansk. Alle produkter. Indledning. Sikkerhedsinstruktioner. Specifikationer. Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller ADVARSEL Sikkerhedsinstruktioner D103022X0DK Juli 2009 Indhold Alle produkter............................ DK 41 Reguleringsventiler....................... DK 42 Aktuatorer for reguleringsventiler............ DK

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87

Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87 Instruktionsvejledning Aktuator 657 (30-70 og 87) Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87 Indhold Indledning... 1 Vejledningens indhold... 1 Beskrivelse... 2 Specifikationer... 2 Kurser... 3 Installation...

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsvejledninger Form 5740-Dk 10/2007 ADVARSEL. Samtlige Produkter. Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller

Dansk. Sikkerhedsvejledninger Form 5740-Dk 10/2007 ADVARSEL. Samtlige Produkter. Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller Sikkerhedsvejledninger Form 5740-Dk Dansk Samtlige produkter... Dk-21 Reguleringsventiler... Dk-22 Aktuatorer... Dk-22 Regulatorer... Dk-23 Instrumenter, afbrydere og tilbehør... Dk-24 Disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25 Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25 Indhold: 1.0 Opbevaring... 3 2.0 Montage.... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Rørføring... 3 3.0 Rørsystem.... 4 3.1 Fittings....

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

PR D O UKTST R Ø RELSE K T A E

PR D O UKTST R Ø RELSE K T A E Installationsvejledning Dansk Maj 2002 Type ACE97 Introduktion Denne installationsvejledning omfatter instruktioner i installation, start og justering. Hvis du ønsker at modtage en kopi af brugsanvisningen,

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug 1 Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug Indledning Dækket udgør den eneste kontakt mellem køretøjet og underlaget. Derfor er det vigtigt, at brugerne sørger for at bevare dækkenes kvalitet og præstationer.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB 1 Ventilhus 2 Ventilhusende 3 Øverste spindel 4 Kugle 5 Nederste bærende spindel 7 Aktuatorflange 8 Øverste bøsning 10 Nederste

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE BRUGVEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING AF GASGRILLEN. Brug venligst kun en 30 mbar gas regulator samt slange, købt hos os eller hos en autoriseret

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler LRB Lydreducerende box FIB Posefilter TIL HRO VEC Ventilator LRB Lydreducerende box LRB Lydreducerende box VEC Ventilator Roterende

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Typer 1098-EGR og 1098H-EGR

Typer 1098-EGR og 1098H-EGR Installationsvejledning Dansk - April 2006 Typer 1098-EGR og 1098H-EGR Indledning Installation Denne installationsvejledning omfatter instruktioner i installation, start og justering. Hvis du ønsker at

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX INFO om ATEX 1 2 HVAD ER ATEX? 4 DEFINITIONER: 5 TEORIEN: 5 STØV: 6 KLASSIFICERING AF EKSPLOSIONSFARLIGE OMRÅDER I ZONER 6 GAS: 7 ZONE 0: 7 ZONE 1: 7 ZONE 2: 7 STØV: 7 ZONE 20: 7 ZONE 21: 8 ZONE 22: 8

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhedsinstruktioner. www.rosemount.com

Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhedsinstruktioner. www.rosemount.com Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Sikkerhedsinstruktioner www.rosemount.com Referencemanual Juli 2011 Rosemount 9901 Sikkerhedsinstruktioner Disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator CCW Køleflade Frisk

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Vejledning 0-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt 309196D Rev. D Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Model 243279 Dobbelt-T-skrabere Maksimal temperatur: 150 C Model 245668

Læs mere

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper Lindab Brugervejledning - læsseramper 1404.01 Lindab Doorline Brugervejledning Læsseramper Indhold 1. Generelt... 3 1.1 Brug af vejledningen... 3 1.2 Operatør/tekniker... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Eftersalg...

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsvejledninger Form 5740-Dk 10/2007 ADVARSEL. Samtlige Produkter. Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller

Dansk. Sikkerhedsvejledninger Form 5740-Dk 10/2007 ADVARSEL. Samtlige Produkter. Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller Sikkerhedsvejledninger Form 5740-Dk 10/2007 Dansk Samtlige produkter... Dk-21 Reguleringsventiler... Dk-22 Aktuatorer... Dk-22 Regulatorer... Dk-23 Instrumenter, afbrydere og tilbehør... Dk-24 Disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Kontraventil type NRV og NRVH

Kontraventil type NRV og NRVH MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Kontraventil type NRV og NRVH Hydrocarbons www.danfoss.com/hydrocarbons Introduktion NRV og NRVH ventiler kan bruges i væske-, suge- og varmgasledninger i

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Rosemount 5400 niveautransmitter

Rosemount 5400 niveautransmitter 00825-0608-4026, Rev AA Rosemount 5400 niveautransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder anvisninger for niveautransmitter Rosemount

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Installation. Entra i. 110-00019 Version 01

Installation. Entra i. 110-00019 Version 01 Installation Entra i 110-00019 Version 01 Noter: 2 af 8 Indholdsfortegnelse Generelt om Entra... 4 Luftsystem... 4 Vandsystem... 5 Opsætning... 5 Placering af enhed... 5 Placering på indervæg... 5 Hulboring...

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Indhold. DRVE-MP-01-D-DA.doc 1

Indhold. DRVE-MP-01-D-DA.doc 1 Indhold Generelle sikkerhedsforanstaltninger... 2 Generel information... 2 Advarsler... 2 Anvendelse af svingdøre... 2 Begrænset brug... 2 Udpakning... 3 Montage af svingdøre... 3 Bortskaffelse... 3 Generelt

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702 Indledning AVK spadeventilen er en blødtættende, patenteret ventil med glat gennemløb. Den er selvrensende og tæt for flow i begge retninger. Fordele Lav vægt og kort byggelængde muliggør let installation

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere