Vcdtegter for HASH0J VANDFORSYN1NG VEST I/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vcdtegter for HASH0J VANDFORSYN1NG VEST I/S"

Transkript

1 Vcdtegter for HASH0J VANDFORSYN1NG VEST I/S

2 INTERESSENTSKABSKONTRAKT Falgende interessentskabsaftale om oprettelse og drift af et failles vandforsyningsanlaeg indgds herved mellem wndertegnede vandvaerker: Andelsselskabet Bjergbymark Vandvaerk, Andelsselskabet F^rdrup Vandvserk og Interessentskabet Gerlev Vandvaerk. ***** 1 - SELSKABETS NAYNt Som ansvarlige deltagere driver Bjergbymark Vandvaerk, FSrdrup Vandvaerk og Gerlev Vandvaerk interessentskabet "Hashoj Vandforsynlng Vest" bensevnt; HASH0J VANDFORSYNING VEST I/S. Selskabets hjemsted er Hashoj Kommune. 2 - SELSKABETS FOKMALs Selskabets formal er at forsyne de tre interessenter og deres forbrugere med tilstraekkeligt godt vand til iavest mulige priss som foruden driftomlcostninger ska! daekke forsvarlige afskrivninger af anlseg, rimelige henlaeggelser til fornyelser og pmcrsevede udvidelser; at etablere og drive hovedledninger til den enkelte interessents forsyningsomr^des uanset at disse bekostes af den/de enkelte interessent(er); at sjelge vand til kobere uden for de etablerede forsyningsomr^der i det omfang, det er kapacitetsmaessigt mullgt og forudsat myndighedsgodltendelse. 3-0KONOMIs De ekonomiske og finansielle forhold omlcring det nye vandvaerk foreg&r i et samarbejde med de tre interessentparter I faellesskabo Anlaegsudgifterne til hovedanlaeg (kob af grunde med evt. bygningerj etablering af vandforsynings- og behandlingsanlaeg) daekkes ved optagelse af storst muligt ISn, evt. med kommunegarantl

3 Forrentning og amortisering af faelles udgifters afskrivning anlseg eller heiilffiggelse hertu saint anlffigsudgifter der Ikke kan dsekkes af Ikn, dseldces af interessenterne efter felgende fordelingsnaglei Bjergbymark Vandvaerk.75,0 procent F&rdrup Vandvark 15,6 procent Gerlev Vandvaerk 9,4 procent Anlaegsudgifterne tu etablering af hovedledningen (forsyningsledninger fra vandbehandlingsanlseg til interessenternes forsyningsomr&der) dseldces af vaerkerne siledes, at FSrdrup Vandvserk alene st^r for etablering af ledning mellem Seerdrup og Fkrdrups og at Gerlev Vandvaerk og Bjergbymark Vandvaerk stsr for etablering af ledning mellem Seerdrup og Gerlev Vandvaerks nuvaerende ledning ved Skorpingevej. De okonomiske udgifter i forbindelse med sidstnsevnte ledning fordeles smedes mellem Bjergbymark Vandvaerk og Gerlev Vandvaerk, at udgifterne st^r 1 et forhold psl henholdsvis 100 og 60, mod at Bjergbymark Vandvaerk vederlagsfrit overtager den eltsisterende 110 mm ledning der ferer fra Gerlev Vandvaerk til Slots Bjergby. 0vrige driftsomkostninger samt lobende vedligeholdelse fordeles ps interessenterne i forhold til aftaget vandmsengde (kubilcmeterpris). Moling af forbraget sker ved etablering af mmerbrend p^ den enlcelte hovedledning s^ txt som muligt ps faellesvaerket, Etablering af m&lere sker 1 forbindelse med etablering af hovedledningen. Drift og vedligeholdelse af mmere p&hviler interessentskabet VAN DAFT AC: Interessenterne er forpligtet til at aftage alt vandforbrug fra interessentskabet. Bjergbymark Vandvaerk er dog berettiget til forlods at anvende op til kubikmeter af egen Indvinding. 5 - AFREGNINGs Endelig opgerelse af et kalendersrs drift (inklusiv forrentning og amortisering af l^n, afskrivninger og eventuelle henlaggelser, skal vaere opgjort senest 15. februar i nsestfolgende Sr. Afregning fra interessentskabet af s^vel faste udgifter som direkte driftsomlcostninger, opgjort efter de i paragraf 3 fastsatte retmngslinier, ska! vsre de tre interessenter ihsende senest 1. marts. Interessenterne indbetaler bidragene senest fjorten dage herefter til interessentskabets kasserer. Indbetaling efter dette tidspunkt vil vsre p^lagt morarente efter renteloven (p.t. 14 procent pro anno) for hver p^begyndt m^ned.

4 For vidt ang^r tiden fra underslirift af naervgerende kontrakt indtil 31/ , Indbetales driftomkostningerne i conto efter p^regnet forbnig (for Bjergbymark minus kubikmeter). I samme periode indbetales Ugeledes i conto en fast afgift, beregnet efter den i paragraf 3 opstillede fordelingsmgle. Belob der mstte vagre betalt inden datoen for kontraktunderskrivelsen, betragtes som i conto indbetalinger efter fordelingsnaglen. Ved interessentskabets indg^else udarbejdes forelabigt budget for resten af 1991 og hele 1992 til beregning af i contobidrag. De forelebige bidrag afregnes endeligt I forbindelse med Sreafslutning Indskud fra nye tilslutninger I det enkelte vandvserks omr^ide (ikke ledningsbidrag) deles s&ledesj at halvdelen tilfalder det nye v^rk. Sterrelsen af de enlcelte vaerkers Indskud skal vsere ens. Endvidere bor de enkelte vaerkers vandafgifter soges gjort ensartet. Indskuds- og afgiftsbelob reguleres lobende af interessentskabets bestyrelse H^FTELSE; Interessenternej de I paragraf 1 nsevnte parter, hsefter solidarisk for interessentskabets gaeld. Sekundaert haifter medlemmerae indbyrdes for anlaegslan samt forrentning og amortisering heraf efter den I paragraf 2 fastsatte fordelingsn0gle samt for driftsomkostninger i forhold til seneste hele regnskabs^rs vandaftag. 7 - BESTYRELSE^ Interessentskabet ledes af en bestyrelse ps tre medlemmer, Hver interessent udpeger 1 bestyrelsesmedlenij ^og 1 personlig suppleant for denne, for et kalendersr ad gangen. Ved forfald indtrader den personlige suppleant for den resterende valgperiodej eller indti midlertidigt forfald er ophort, Hvis et bestyrelsesmedlem ophorer med at v ere valgbar efter de galdende vedtaegter hos den Interessent der bar udpeget vedkommende, kan interessenten foranledige, at vedkommende udsldftes med sin suppleant i faellesvandvaerkets bestyrelse samt at der udpeges en ny suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsatter enstemmigt sin egen skriftlige dagsorden og forretningsorden ved det konstituerende nwde. Forretningsordenen gennemg&ss med henblilc pi andringer og justerlngerj, ved hvert &rs konstituerende mode og er herefter gaeldende for hele det nye regnskabs&r. Der fores kontinuerligt en forhandlingsprotokol, der Inden 8 dage efter ethvert bestyrelsesmode underskrives af de tilstedevserende bestyrelsesmedlemmer. Forhandlinsprotokollen skal vare fyldestgorende og let laeselig samt yxtq tilgaengelig for ethvert medlem af de tre vandvserkers bestyrelser.

5 Sdfremt en interessent nedlaegges som selvstaendigt vandvjerk, vaelges 2 bestyrelsesmedlemmer (og suppleanter) af det sterste, og 1 bestyrelscsmedlem (og suppleant) af den anden InteressenL 5 - BESTYMELSENS KOMPETANCE: Bestyrelsen er ansvarllg for den daglige drift i overensstemmelse med den nservaerende kontrakt og det I komnnmen gaeldende regulativ. Bestyrelsen bar det fulde ansvar for overholdelse af regler fastsat i lovgivningen. Bestyrelsen antager en statsautoriseret/registreret revisor, og kan ligeledes for selskabets regnings i fornedent omfang antage anden tennet medhjalp samt afholde 99de efter eget sken nedvendige udgifter til administrations reparation og vedligeholdelse. Bestyrelsen er bemyndiget til at optage Mn vedrorende drift og vedligeholdelse m.v for et belob svarende til fern gange den i paragraf 5 omtalte indskudssnm. Ved sterre Idn kraeves godkendelse fra den enkelte interessent, vedtaget efter disses respektive vedtaegter. Nyanlseg skal fremgjl af budget samt vsere godkendt af alle interessenter (eenstemmighed i bestyrrelsen). 9 - K0BERE; Bestyrelsen er bemyndiget til, at traeffe aftale om levering af vand til ejendomme, selskaber, foreninger eller institutioner beliggende uden for de enkelte Interessenters forsyningsomrme. De lobende vandafgifter for disse ska! omfatte interessentskabets normale kubikmeterpris som fastlagt i takstblad samt en kubikmeter-andel af de faste udgiftei% Eventuelt indskud fra smanne kobere tiifaider interessentskabet fuldt ud TEGNINGSRET: Interessentskabet tegnes af formanden I forening med mindst 6t bestyrelsesmedlem, Yed kob, salg, pantsffitning af fast ejendom, eller ved optagelse af I^ns kraves hele bestyrelsens underslcrift. Den samlede bestyrelse kan udstede foldmagt til afholdelse af mindre udgifter i forbindelse med den daglige drift. Ale regninger ska! i evrigt vsere attesteret.

6 KEGNSKABs Interessentskabets regnskabsar folger kalender&reto Ferste regnskabs&r dog fra stiftelse ti SI- december I stift-elses^ret. Del Mge overskud, der m^tte fremkomme efter afskrivninger og henlaggelse m.voj kan ikke udbetales til interessenterneo Arsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsesmedlemmerne, og udsendes til interessenteme 1 forbindelse med den irlige opkravning/regulering af afgifter mo v VEDTiEGTS^ENBRMGERs N^rv»rende interessentskabskontrakt kan alene xndres, hvis der er enighed mellem a lie interessenter herom, eller hvis det folger af ^ndringer i gaeldende lovgivning eller godkendte forsyningsplaner,. Udtrseden af interessentskabet kan ikke ske far den 31. december 1995, Herefter kan udtnedeii ske med 12 msneders varsel til en 31. december. Den udtraedende part skal I fald betale sin del af interessentskabets gxm p^ udtrsedelsestidspunktet efter den 1 paragraf 3 fastsatte nogle. Den udtrsedende bar ikke krav p^ nogen del af inter essentskabets aktiver, Selskabet kan oploses ved eenstemmighed herom? forudsat der sikres alle forbrugerne anden vandforsyningo Hvis to af de tre interessenter ophorer som selvstaendige selskaber, ophaves narvserende kontrakt. Aktiver og passiver overtages derefter direkte af den sidste interessent s&fremt denne interessent overtager hele forsyningspllgten. Hvis en udenforstsende part overtager hele vandforsyningen skal der foretages almindelig likvidation UENIGHEDs Ved uenighed om forst^else af hele eller dele af nservserende aftale, afgores en ssdan tvist endeligt efter g^ldende lov om voldgift. For vidt uenigheden udspringer af bestemmelser i gaeldende vandforsyningslov eller gaeldende vandforsyningsplan,, eller endelige tilladelser p& baggrund herafj afgores spergsmslet dog af den udstedende myndighed efter vandforsyningslovens regler om anlce (respektive Mi j0styrelsens amtet og kommunen).

7 14 - TIC1I AFTTR^DELSEg Narvserende aftale traeder I kraft ved underskrlvelsen og indg^s under forbehold af tilsynsmyndighedernes accept 0 4:4:4:4: TJnderskrevet af de tre vandysertere bestyreisesmedlemmer do For Bjergbjmark; For Firdrap; For Gcrlcv:

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal 28. februar 2008 Ændret den 18. februar 2009 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal. 1

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere