LOKALPLAN NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY"

Transkript

1 LOKALPLAN NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001

2 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af en redegørelse og lokalplanbestemmelserne med vejledende forklaringer. I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet samt om, hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Lokalplanbestemmelserne er bindende. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Efter Planloven har byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan: - når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, - inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes i gang. Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage borgerne heri. Et lokalplanforslag skal derfor offentliggøres i mindst 8 uger. Herefter vurderer byrådet eventuelle indsigelser og ændringsforslag og vedtager planen endeligt. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen. Yderligere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Vesterbro 14 Postboks Aalborg Telefon Forsidebilledet viser set fra Limfjordsbroen Aalborg Kommune

3 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens formål...5 Lokalplanens baggrund...6 Lokalplanområdet...7 Lokalplanområdets omgivelser...8 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...14 Forholdet til kysten...14 Regionplanen...14 Kommuneplanen...14 Byfornyelse...14 Kommuneatlas...15 Banesporet...15 Miljøforhold...15 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder...16 Lokalplanen Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug...24 Retsvirkninger...25 Vedtagelse...25 Tinglysning...26 Bilag Erhvervskategorier, Bilag A...27 Støj fra erhverv, Bilag B...31 Støj fra trafik, Bilag C...33 Parkeringsnormer, Bilag F...35 Matrikelkort... Bilag 1 Byggemuligheder... Bilag 2 Bevaring, friarealer m.m... Bilag 3 Illustrationsplan... Bilag 4 Aalborg Kommune

4 Redegørelse Nord Slagterivej Vesterbrogade Limfjorden Lokalplanområdets afgrænsning. Lokalplanens formål Lokalplanen skal give mulighed for byomdannelse i området afgrænset af Slagterivej, Vesterbrogade, Havnegade og Limfjorden. Lokalplanen skal sikre et byområde hvor ny bebyggelse, havnepromenaden, brolandingen og lystbådehavnen tilsammen skaber en attraktiv havnefront i Nørresundby. Lokalplanen skal sikre områdets fortsatte anvendelse til bymæssige, rekreative arealer i tilknytning til midtbyen og fjorden, samt blandede bymæssige formål med mulighed for at indpasse boliger, butikker, restauranter, liberale erhverv, institutioner og publikumsorienterede virksomheder, som kan indpasses i eksisterende og ny bebyggelse. Lokalplanen skal sikre kvalitet ved nybyggeri, renovering og ombygning i området og fastlægge særlige anvendelsesbestemmelser. Juni

5 Redegørelse Lokalplanen skal sikre mulighed for ny bebyggelse langs havnepromenaden, hvor bebyggelsen er orienteret vinkelret på havnefronten og fremstår i et modernistisk formsprog. I lokalplanen lægges vægt på at fastholde og udbygge områdets oprindelige arkitektur, således at byen kan udvikles i takt med tiden og under respekt og hensyntagen for bevaringsværdige bygninger og bebyggelsesmønstre. Lokalplanen lægger derfor bebyggelsesregulerende bestemmelser, der har til hensigt at sikre en vis helhedsvirkning med hensyn til hovedformer og materialer, samtidig med at der gives mulighed for de variationer og fornyelser, der giver et levende bybillede. Der lægges ligeledes vægt på at området i højere grad sammenknyttes med Nørresundby midtby, og lokalplanen fastlægger bestemmelser for renovering af brolandingen, lystbådehavnen og havnepromenaden, samt skaber mulighed for en fjordnær bypark i Nygadelinien, hvorved der sikres en visuel forbindelse fra Torvegade til fjorden. Endelig lægger lokalplanen rammer for den kommende byfornyelse i området og danner grundlag for, at der kan træffes en beslutning om forbedring af først og fremmest områdets bolignære friarealer. Banesporet ligger ubenyttet hen, og arealerne langs banen anvendes hovedsagelig til parkering. Lokalplanens baggrund Det er Aalborg Kommunes mål at omdanne de nedslidte havnearealer i de centrale byområder til attraktive steder i byen. På er dette blevet yderligere aktualiseret i offentlighedsfaserne i forbindelse med Helhedsorienteret Byfornyelse i Nørresundby (1998) og forslag til Fjordkatalog (1998/99). Her blev der fra flere sider udtrykt ønske om at der udarbejdes en samlet overordnet strategi for hele Nørresundbys havnefront. Brolandingens arealer ser forsømte ud med tekniske anlæg, tilfældige skure og et ubenyttet jernbanespor. 6 Juni 2001

6 Redegørelse Lokalplanområdet Lokalplanen omfatter et område ved Nørresundby Havnefront, der er afgrænset af Slagterivej mod vest, Vesterbrogade mod nord, Havnegade mod øst og Limfjorden mod syd. Nørresundbys beliggenhed på Limfjordens solside er attraktiv. På grund af lysforholdene vil fjordens vandflade ofte opleves i modlys og Nørresundbys solbeskinnede havnearealer ligger som en invitation til nye rekreative og bymæssige funktioner. Bebyggelsen langs Vesterbrogade mangler bolignære friarealer. Indtil omkring år 1900 lå Nørresundbys kystlinie ca. der hvor den øst-vestgående baneline ligger i dag. En stor del af lokalplanens område ligger således på opfyldte arealer. Opfyldningen har øget afstanden mellem bymidten og fjorden, og afstanden understreges yderligere af det øst-vestgående banespor der udgør en egentlig barriere. I dag er området præget af at være et noget nedslidt boligområde med enkelte virksomheder ud mod havnearealerne. Krogh Jensens ejendom skaber rum mod fjorden. Bebyggelsen Mellem Broerne blev bygget først, der er enkelte små pakhuse tilbage. I øvrigt tegnes fjordfronten af Krogh Jensens to etagers pavillonbygning mod øst og af det smukt istandsatte "Royal", der er et markant element, både når man færdes langs fjorden og når man ankommer til Nørresundby ad broen. Strandgades bebyggelse er uhomogen og præges af banesporet der bryder gennem husrækken, men navnlig gadens provinsarkitektur virker fremmed mellem "Royal" og "Fjordgården"s skarptskårne bygningskroppe. Vigtige kik fra byen er blokeret af uheldig bebyggelse og hegn. Vesterbrogades funkisbebyggelse er dominerende for områdets nordlige del. Den lange buede form opleves som et stærkt element på trods af det noget nedslidte præg, navnlig til gården. Den fritstående funkisbebyggelse "Solgården" er en arkitektonisk Juni

7 Redegørelse perle der skal bevares. På Vesterbrogade nærmest brolandingen ligger "Fjordgården", der er et gedigent rødstensbyggeri fra 1950'erne. Området gennemskæres fra øst til vest af et banespor, der tidligere har forsynet de østlige havnearealer i Nørresundby, men i dag er ubenyttet. Området langs banestrækningen er ubebygget og anvendes hovedsagelig til parkering. Langs den sydlige afgrænsning er banestrækningen hegnet og danner både fysisk og visuel barriere mellem byen og fjorden. Når man kommer sydfra, hen over Limfjordsbroen (1930), er brolandingen Nørresundbys ankomstplads, markeret af "Brohuset" som ligger som et "point de vue" for enden af broen. Limfjordsbroens spændte bueform langt inde på land understreger arealerne under broen, der ligger forsømte med tekniske anlæg, tilfældige småskure, et ubenyttet jernbanespor og spredt beplantning. Lystbådehavnen og havnepromenaden er en indlysende kvalitet for området, der dog sløres af klodsede bådehuse og manglende sammenhæng i områdets belægninger og øvrige materialevalg. Lokalplanområdets omgivelser Umiddelbart nord for området ligger Nørresundby midtby. Østfor ligger havnearealer med P.P. Hedegaards virksomhed og ankomstplads for store skibe. Mod syd ligger fjorden og mod vest slagteriet "Danish Crown". Vejadgang til området sker ad Vesterbrogade, Slagterivej og Strandgade. Vesterbrogade, som er en af byens indfaldsveje, er belastet af betydelige trafikmængder. En stor del af trafikken til og fra slagteriet sker ad Slagterivej, Mellem Broerne og Strandgade. Området er derfor belastet af en uforholdsmæssig stor mængde tung trafik. Brolandingen er et trafikalt knudepunkt og meget domineret af trafikken. Mellem Broerne. 8 Juni 2001

8 Redegørelse Lokalplanen indeholder bygningsregulerende bestemmelser, der har til hensigt at fastholde og udbygge eksisterende bygningskvaliteter. Fx skal altaner i forbindelse med facaderenovering bringes i harmoni med resten af facadearkitekturen. Det er en god ide at se på det oprindelige facadeudtryk, når facaden skal renoveres. Royal. Royal - detalje. Funkisbebyggelsen langs Vesterbrogade. Solgården og Fjordgården. Funkisbebyggelsens altaner er facadens udsmykning. Juni

9 Redegørelse Lokalplanen lægger rammerne for nybyggeri på havnefronten og skal bl.a. sikre, at de nedslidte havnearealer kan omdannes til et aktivt sted i byen. Nørresundbys beliggenhed på fjordens solside er yderst attraktiv og inviterer til nye rekreative bymæssige aktiviteter, og samtidig til en sammenknytning af byen og fjorden i højere grad end det er tilfældet i dag. Som led i lokalplanlægningen er der udarbejdet en plan for af Arkitektfirmaet Lene Tranberg og Boje Lundgaard i samarbejde med Teknisk Forvaltning. Her vises nogle eksempler på intentionerne for nybyggeriet på havnefronten. Plan Perspektiv 10 Juni 2001

10 Redegørelse Perspektiv langs havnefront Materialer Perspektiv i gårdrum Materialer Opstalt Juni

11 Redegørelse Lokalplanen lægger rammerne for byfornyelse i området, der bl.a. skal sikre fælles friarealer i karréen langs Vesterbrogade. De viste billeder er blot eksempler på hvordan de nære friarealer kan udformes. Facadebeplantning kan bringe det grønne og levende ind i byen. Friarealerne skal tilgodese behov for fx legearealer og opholdsarealer for beboerne. Parkering kan etableres under et tag af træer og på grøn bund. 12 Juni 2001

12 Redegørelse På baggrund af erfaringer med Byøkologiprojektet i Aalborg udarbejdede kommunen i 1997 et standardkoncept, der udstikker retningslinier for miljøstyret byfornyelse. Retningslinierne gælder for den støttede byfornyelse, men det er intentionen, at de skal udvikles til også at omfatte det støttede nybyggeri. Miljømanualen kan lægge bindinger på områdets anvendelse, men anviser også muligheder. Læs mere i Miljømanualen for Aalborg Kommune Energi, boligkvalitet og god arkitektur. Der ses efterhånden mange gode løsninger på glastilbygninger på ældre ejendomme, her Brandstrupsgade 14, Aalborg. Regnvand kan bruges igen. I Valdemarsgade i Slagelse er der indrettet et væksthus hvor beboerne i området kan dyrke grøntsager og blomster. Vandingen sker til dels med regnvand som pumpes op fra et regnvandsbassin ved hjælp af soldrevne pumper. Kilde: Miljømanual Aalborg Foto: Jens V. Nielsen Juni 2001 Solenergi bliver mere og mere rentabel. Som led i en renovering er der etableret en helt ny gårdfacade med indbyggede solceller i Christiansgade 40 i Aalborg. 13

13 Redegørelse Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Forholdet til kysten Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedsområdet, der er fastlagt som et 3 km bredt bælte langs de danske kyster (jf. planlovens 16 stk. 3), hvilket betyder, at der i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan skal oplyses om den visuelle påvirkning af miljøet, og at der ved bygningshøjder over 8,5 m skal anføres begrundelse for større højder. Lokalplanområdet er en del af Nørresundby midtby, hvor der eksisterer bebyggelse med en højde højere end 8,5 m. Ny bebyggelse langs Mellem Broerne må opføres i maksimalt 3 etager med delvist udnyttet tagetage og med en maksimal bygningshøjde på 15 m, hvilket svarer til eksisterende bebyggelse i området. Regionplanen Ifølge Regionplantillæg nr. 66, Detailhandelsstruktur, ligger lokalplanområdet uden for afgrænsningen af Nørresundby midtby. Der må derfor kun etableres butikker på maksimalt 200 m 2. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen er Fjordkataloget (kommuneplanen), som er vedtaget af byrådet. Lokalplanområdet er omfattet af Fjordkatalogets rammer for Nørresundby midtby 3, der fastlægger områdets anvendelse til blandet bymæssig anvendelse, og rammerne for Brolandingen, der skal sikre pladsen en værdig udformning som byens ankomstplads fra syd. Byfornyelse Aalborg Kommune ønsker at sikre, at der kan gennemføres en byfornyelse i lokalplanområdet. Byfornyelsesbeslutningen vil kunne indeholde bestemmelser om renovering af utidssvarende ejendomme samt etablering af private fælles friarealer. Byfornyelsen gennemføres med hjemmel i byfornyelsesloven og med baggrund i nærværende lokalplan, som bl.a. skal sikre at de byfornyelsesbeslutninger der gennemføres fastholdes fremover. Formålet med forbedring af friarealerne er at skabe gode lege- og opholdsmuligheder for områdets beboere. A. Byfornyelsesbeslutning Efterfølgende lokalplanens godkendelse udarbejdes der en byfornyelsesbeslutning for bebyggelsen langs Vesterbrogade, der skal omhandle forbedring af områdets friarealer. Friarealerne etableres som fælles opholdsarealer. Nogle bagbygninger og garager fjernes, hvor de hindrer etablering af rimelige opholdsarealer, eller hvis de er af så dårlig stand, at de ikke kan opfylde de krav der almindeligvis kan stilles til sådanne bygninger. Udgifterne til etablering af fælles friarealer betales af stat og kommune. For yderligere oplysninger om friarealforbedringen henvises til byfornyelsesbeslutningen. B. Ejerlav Til varetagelse af drift, vedligeholdelse og renholdelse af fælles friarealer skal der i henhold til byfornyelsesbeslutningen stiftes et ejerlav. Alle ejendomme i et område, hvor der er etableret fælles friarealer, har pligt til at være medlem af ejerlavet. C. Miljøhensyn i byfornyelsen På baggrund af erfaringer med Byøkologiprojektet i Aalborg udarbejdede kommunen i 1997 et standardkoncept, der udstikker retningslinier for miljøstyret byfornyelse. Retningslinierne gælder for den støttede byfornyelse, men det er intentionen, at de skal udvikles til også at omfatte det støttede nybyggeri. Vær opmærksom på, at det til enhver tid gældende koncept for miljøhensyn kan lægge bindinger på områdets omdannelse. 14 Juni 2001

14 Redegørelse Kommuneatlas Kommuneatlas for Aalborg Nord er udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Aalborg Kommune i 1994, og indeholder en beskrivelse af bevaringsværdige bygninger og byområder. I Kommuneatlas inddeles bygningerne i 3 bevaringskategorier: Høj (bygninger givet en bevaringsværdi mellem 1 og 3), middel (mellem 4 og 6) og lav (mellem 7 og 9). På Bilag 3 er de bygninger indtegnet, som har fået tildelt høj eller middel bevaringsværdi. Disse bygninger skal som hovedregel bevares, og en eventuel ombygning skal ske med respekt for den oprindelige arkitektur. Af hensyn til den samlede bebyggelse kan Aalborg Kommune vurdere, at enkelte bevaringsværdige bygninger er egnet til nedrivning. Banesporet Banesporet, der har linieføring igennem karréen Slagterivej, Vesterbrogade, Strandgade og Mellem Broerne, fjernes. Miljøforhold A. Miljøvurdering af virksomheder Når Aalborg Kommune tillader etablering af nye virksomheder i området, sker det på baggrund af en miljøvurdering. Enhver virksomhedstype er klassificeret efter, hvor meget den erfaringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj, røg, støv, lugt, rystelser og trafik. Der benyttes et klassificeringssystem som fremgår af Bilag A. Det skal understreges at klassificeringen kun er vejledende. Lokalplanen begrænser ikke igangværende lovlig erhvervsudøvelse. Eksisterende virksomheder betragtes som nye, når de udvides eller ændres væsentligt, og der vil så blive foretaget en miljøvurdering. B. Trafikstøj I forbindelse med ombygninger eller nybyggeri skal bebyggelsen udformes sådan, at Miljøministeriets til enhver tid vejledende grænseværdier vedrørende trafikstøj overholdes. De gældende regler går ud på, at støjniveauet ikke må overstige 30 db(a) i beboelsesrum og 35 db(a) i kontorer og lignende. På de udendørs opholdsarealer er grænseværdien for støj fra trafik 55 db(a). Trafikstøj måles ved LAeq(24) - det døgnækvivalente, A-vægtede lydtryksniveau - jf. Miljøstyrelsens vejledning om trafikstøj. C. Støj og lugt fra erhverv Mod vest grænser lokalplanen op mod Danish Crown, der belaster området med tung trafik, lugt og støj, der kan sætte begrænsninger for miljøfølsom anvendelse i området. D. Jordforurening I lokalplanområdet har der foregået aktiviteter, der kan have forårsaget jordforurening. Det forventes, at Nordjyllands Amt i samarbejde med Aalborg Kommune vil kortlægge en del af området på vidensniveau 1 eller 2 i henhold til gældende lov om forurenet jord (Lov nr. 370 af 2. juni 1999). For kortlagte grunde gælder, at enhver flytning af jord fra arealet skal anmeldes til Aalborg Kommune. Anmeldelse af jordens anvendelse skal tillige ske til det pågældende amt og den pågældende kommune, hvor jorden ønskes anvendt. Hvis der under bygge-, anlægs- og jordarbejdet træffes forurening, skal arbejdet standses og kommunalbestyrelsen underrettes. Der må foretages en vurdering af forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse mv. Eventuelt kan en umiddelbar indsats over for forureningen være påkrævet. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og til jordforureningslovens 71. Juni

15 Redegørelse E. Grundvand Der stilles ikke særlige krav til grundvandet i forbindelse med fremtidig anvendelse af området til byggeri m.m. området søge Nordjyllands Amt om tilladelse. Amtet skal sikre, at anvendelsesændringen er sundheds- og miljømæssig forsvarlig eller at forureningen fjernes. F. Kloakering Lokalplanens område er omfattet af kommunens spildevandsplan. Området er fælleskloakeret, og spildevandet ledes til Renseanlæg Vest. Under regn ledes opspædet spildevand til Limfjorden. Der er behov for sanering af den eksisterende offentlige kloakledning, der er etableret i område B1 over matr.nr. 238 o, Nørresundby Bygrunde. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Vej- og trafikforhold Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan være af væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se færdselsslovens 100). Ændringer af kysten I forbindelse med eventuelle opfyldning i søterritoriet skal arealet efterfølgende overføres til byzone. Ændringer i søterritoriet kræver tilladelse fra Kystinspektoratet. Belysning Farvandsvæsenet skal inddrages ved etablering af belysning eller lignende inden for lokalplanens område, der kan have betydning for sejladsen i området. Forurening Hvis et kortlagt areal eller en del af et kortlagt areal ønskes anvendt til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område eller institution, skal ejeren eller brugeren af 16 Juni 2001

16 Anmelder: Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Vesterbro 14, 9000 Aalborg. Tlf Planbestemmelser Nord Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1: Indledning Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. Juni

17 Planbestemmelser 1. Formål Lokalplanens formål er at sikre et byområde, hvor ny bebyggelse, havnepromenaden, brolandingen og lystbådehavnen tilsammen skaber en attraktiv havnefront i Nørresundby, at sikre områdets fortsatte anvendelse til bymæssige, rekreative formål i tilknytning til midtbyen og fjorden, samt blandede bymæssige formål med mulighed for at indpasse boliger, butikker, restauranter, liberale erhverv, institutioner og publikumsorienterede virksomheder i ny og eksisterende bebyggelse, at sikre at ny bebyggelse langs havnepromenaden opføres efter en samlet plan, hvor bebyggelsen er orienteret vinkelret på havnefronten og bebyggelsen fremstår i et modernistisk formsprog (se redegørelsen side 10-11), at ændringer af bebyggelsens ydre fremtræden og bebyggelsens omgivelser søges tilpasset den stedlige byggetradition med hensyn til udformning og materialevalg (se redegørelsen side 7-9), Ved ændringer forstås: Nedrivninger, om- og tilbygninger samt øvrige istandsættelser af facade, tag, vinduesåbninger og lign. at sikre at ny bebyggelse og anlæg langs havnepromenaden og ved lystbådehavnen placeres så vigtige sigtelinier mellem midtbyen og fjorden bevares eller retableres. at tilvejebringe grundlag for områdets byfornyelse. Fig.1 Lokalplanområdets opdeling i delområder. 2. Område og zonestatus 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Nørresundby Bygrunde 118 a, 149 a, 149 c, 149 d, 149 i, 149 k ( ejerlejl incl.), 150 a, 150 c, 181 ae, 181 ag, 219, 229, 230, 232 a, 232 b, 232 c, 232 d (ejerlejl. 1-9 incl.), 232 e, 232 f (ejerlejl incl.), 232 g (ejerlejl incl.), 232 h (ejerlejl incl., incl. og ejerlejl. 35), 232 i, 232 k (ejerlejl. 1-8 incl.), 232 l, 234, 235, del af 238 a, 238 h, 238 i, 238 o, 238 t, 238 u, 238 y, 238 æ, 238 aa, 242, 244, 245, del af 249, offentlige vejarealer: del af "d", del af "m", "o", samt alle parceller der efter den 15. maj 2001 udstykkes 18 Juni 2001

18 Planbestemmelser fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område, eller som opstår ved inddæmning af den del af Limfjorden som ligger inden for lokalplanens område. 2.2 Opdeling i delområder Lokalplanens område opdeles i områderne A, B1, B2, C, D, E og F som vist på Fig.1 og Bilag Zoneforhold En del af lokalplanområdet ligger i landzone og overføres med denne lokalplan til byzone. Zoneoverførelsen af vandarealet træder i kraft, når arealet er indvundet og opfyldt, og den vil alene gælde for det indvundne landareal. 3. Arealanvendelse 3.1 Arealanvendelse, fællesbestemmelser Området må kun anvendes til blandet bymæssig anvendelse. Området fastlægges til boliger og rekreative formål (byhave, havnepromenade, brolanding og lystbådehavn med tilhørende faciliteter), med mulighed for at indrette liberale erhverv, butikker, restauranter, hoteller, fritidsformål og undervisning, samt håndværk og andre virksomheder der naturligt kan indpasses i området. Endvidere kan der indrettes kulturelle og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med områdets anvendelse til boliger og rekreative arealer. Der må ikke udøves virksomhed, som i mere end ubetydelig grad kan medføre forurening. *) Lokalplanen giver mulighed for en udbygning af områdets eksisterende antal boligetagemeter Butiksarealet må ikke overstige 200 m 2 pr. butik. Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformatorstationer og andre tekniske anlæg. Anlægget skal udformes under hensyn til bebyggelsen og de ubebyggede arealer og der skal i hvert tilfælde indhentes tilladelse fra Aalborg Kommune. *) Der stilles krav om at virksomheder og anlæg der placeres i området er miljøvenlige, det vil sige at de kun påvirker omgivelserne i ubetydelig eller ringe grad. Det gælder en række virksomheder inden for miljøklasse 1 og 2. Anvendelsen er nærmere forklaret i skemaet erhvervskategorier, Bilag A. Nærværende lokalplan er ikke til hinder for at eksisterende lovlig anvendelse fortsætter. 3.2 Arealanvendelse, område A Området må kun anvendes til: * Boliger #) * Butikker ##) * Hotel/Restaurant * Klinikker * Kontorer * Service * Kulturelle formål * Fritidsformål * Undervisning * Daginstitutioner ###) #) Bebyggelse langs Vesterbrogade, Strandgade og Mellem Broerne skal fortsat fortrinsvis anvendes til boligformål. Aalborg Kommune kan dog tillade at der kan indrettes mindre butikker, mindre værkstedsvirksomhed, restauranter samt private og offentlige servicefunktioner, som er publikumsorienterede og kan indpasses i den eksisterende bebyggelsesstruktur, og som i øvrigt passer ind i det miljø, som ønskes skabt i området. ##) Butiksarealet må ikke overstige 200 m 2 pr. butik. ###) Inden for området kan der indrettes en daginstitution til områdets forsyning. Juni

19 Planbestemmelser 3.3 Arealanvendelse, område B1 Området må kun anvendes til: * Boliger Ny bebyggelse langs Mellem Broerne skal anvendes til boligformål. Aalborg Kommune kan dog tillade at der kan indrettes mindre butikker, mindre værkstedsvirksomhed, restauranter samt private og offentlige servicefunktioner som er publikumsorienterede og kan indpasses i bebyggelsesstrukturen og som i øvrigt passer ind i det miljø som ønskes skabt på havnefronten. 3.4 Arealanvendelse, område B2 Området må kun anvendes til: * Butikker #) * Butikker med værksted ##) * Kontorer * Service * Kulturelle formål * Fritidsformål * Undervisning #) Butiksarealet må ikke overstige 200 m 2 pr. butik. ##) I stueetagen ud mod torvet og havnepromenaden kan der indrettes håndværk og anden virksomhed som naturligt kan indpasses i området og som er publikumsorienteret. 3.5 Arealanvendelse, område C Området må kun anvendes til: * Bypark Området må kun anvendes til offentlige formål: bypark, vej, parkering og rekreative anvendelser. 3.6 Arealanvendelse, område D Området må kun anvendes til: * Havnepromenade opføres eller indrettes bygninger til klubformål, butikker, restauranter, offentlige formål eller lignende, der har en naturlig tilknytning til havnefronten. 3.7 Arealanvendelse, område E Området må kun anvendes til: * Lystbådehavn Området må kun anvendes til offentlige formål: lystbådehavn, herunder kajanlæg, anløbspladser samt øvrige anlæg til lystbådehavnen. Anlæg skal være foreneligt med besejlingsmæssige hensyn. 3.7 Arealanvendelse, område F Området må kun anvendes til: * Brolanding #) * Kulturelle formål ##) * Fritidsformål ###) * Rekreative formål #) Herunder adgangsarealer og parkering. ##) Herunder kun kulturformidling, medborgerhus eller forsamlingshus. ###) Herunder kun klub/forening. 4. Udstykning Udstykning kan kun finde sted på baggrund af en af Aalborg Kommune godkendt udstykningsplan. Opholds- og fællesarealer må ikke udstykkes, men skal deklareres til den eller de grundejere (ejerlav) der stiftes i området. Området må kun anvendes til formål med tilknytning til havnen. Der må inden for området kun 20 Juni 2001

20 Planbestemmelser 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Placering og omfang, fællesbestemmelser For at sikre et bymæssigt miljø i gaderne, mod brolandingen og langs fjorden fastlægger lokalplanen byggelinier, etagehøjder og byggefelter som vist på lokalplanens Bilag 2. Etagehøjder er angivet med tal, der viser de maksimale etagehøjder. Aalborg Kommune kan forlange at den viste etagehøjde tillige er minimum. Byggelinier. Er angivet som fuldt optrukne linier. Byggefelter. De skraverede byggefelter angiver bebyggelsens maksimale udstrækning på grunden. De på Bilag 2 viste passager skal respekteres. 5.2 Placering og omfang, område A Bebyggelsen langs Vesterbrogade, Strandgade og Mellem Broerne skal udføres som sluttet randbebyggelse og med en bygningsdybde på højst 10 meter, dog under forudsætning af at den kan tilpasses den øvrige bebyggelse, og med mulighed for at der kan opføres mindre påbygninger jf. pkt Vesterbrogade 6, Solgården, er fritliggende i forhold til den øvrige bebyggelse. Langs Vesterbrogade, Strandgade og Mellem Broerne skal bygningshøjden tilpasses gaden og nabobebyggelsen i hvert enkelt tilfælde. 5.3 Påbygning, område A Mindre påbygninger kan opføres på eksisterende bygningsfacader, se Fig. 2. Påbygninger kan opføres med henblik på at gøre boligerne tidssvarende fx i forbindelse med etablering af eget wc/bad/køkken. Påbygningen skal opføres i materialer, der harmonerer med den bygning, den påbygges. Maks. højde på påbygning Min. 2,50 m Maks. 60 % af bagfacadens længde Min. 2,50 m Maks. 1,80 m Fig. 2. Påbygninger kan udføres med henblik på at gøre boligerne tidssvarende med fx wc/bad/køkken. Påbygningen kan ikke gives en større højde end den bygning, den påbygges, målt fra terræn til taggesims. Påbygninger kan maksimalt gives en dybde på 1,80 m ud fra randbebyggelsen som er vist på Bilag 2, og en længde på maksimalt 50% af bagfacadens længde. Påbygninger skal endvidere holdes 2,50 m fra naboskel. Opførelsen kan ske uanset bygningsreglementets bestemmelser i kap stk. 2 om bebyggelsens højde i forhold til naboskel og sti, og uanset bestemmelserne i lokalplanens pkt. 5.2 om bygningsdybde. 5.4 Placering og omfang, område B Ny bebyggelse skal opføres inden for byggefelterne vist på Bilag 2. Langs havnefronten skal bebyggelse opføres som længehuse med gavl mod Mellem Broerne. Inden for området må bebyggelse ikke opføres med mere end 3½ etager og højden må ikke overstige 15 m, målt fra naturligt terræn. Gesimshøjden skal tilpasses "Royal". Sokkelkote på ny bebyggelse skal minimum være +1,55 m DNN. Juni

21 Planbestemmelser 5.5 Placering og omfang, område C Området må ikke bebygges. 5.6 Placering og omfang. område D Bebyggelse må opføres med udgangspunkt i byggelinien og principielt som vist på Bilag 4. Bebyggelse kræver i hvert tilfælde godkendelse af Aalborg Kommune. Inden for området må bebyggelse ikke opføres med mere end én etage. Der vil blive stillet særlige krav til materialevalget og udformningen. 5.7 Placering og omfang, område E Området må ikke bebygges. 5.8 Placering og omfang, område F Området må ikke bebygges ud over mindre enkeltbygninger til områdets drift eller tekniske forsyning. Der vil blive stillet særlige krav til materialevalg, udformning og indpasning på arealet. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Bebyggelsens udseende, hele området Bygningernes materialer, udformning, farve og øvrige ydre fremtræden skal skabe en god helhedsvirkning sammen med omgivelserne og give de forskellige afsnit af bebyggelsen et fællespræg og en arkitektonisk tilfredsstillende fremtræden. Eksisterende bebyggelse må ikke ændres uden Aalborg Kommunes tilladelse. Bygningsoverflader skal fremstå i naturlige, genanvendelige materialer, såsom tegl, natursten, træ, metal, beton og glas. Butiksfacader skal fremstå med udstillingsvinduer, som ikke må blændes ved tilklæbning eller lignende, således de får karakter af facadebeklædning. Glaspartier skal fremtræde transparente og må ikke uden Aalborg Kommunes tilladelse udføres med toning eller spejlvirkning. Facadeudstyr. Skiltning, reklamering og facadebelysning samt opsætning af markiser, solafskærmninger og andet facadeudstyr må ikke finde sted uden Aalborg Kommunes godkendelse og skal udformes således, at der efter kommunens skøn opnås en god helhedsvirkning i forhold til bebyggelsens arkitektoniske udtryk. 6.2 Bebyggelsens udseende, område B Bebyggelsen skal opføres på grundlag af en samlet bebyggelsesplan for området. Facader mod vej og havnepromenade skal fortrinsvis udføres som blank mur i gule teglsten. Karnapper og altaner mv. skal udformes således at de indgår som en integreret del af bygningskroppen. Facader mod interne veje og gårdrum kan udformes med fortrinsvis lette facadepartier af glas, metal, træ mv. med henblik på at skabe en god visuel sammenhæng mellem boliger og friarealer. Tages udformning skal godkendes af Aalborg Kommune og skal efter kommunens skøn medvirke til at opnå det tilsigtede fællespræg inden for lokalplanens område. Tage må ikke udføres med saddeltag. Udnyttede tagetager kan udformes som tilbagerykket etage. 6.3 Bevaringsværdige bygninger Funkisbebyggelsen langs Vesterbrogade og palæbygningen "Royal" må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Aalborg Kommunes tilladelse. Bestemmelserne omfatter også vedligeholdelses- og moderniseringsarbejder som fx skalmuring, udskiftning af tagbelægning, vinduer, udvendige døre, tagrender og maling af facader. 22 Juni 2001

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE LOKALPLAN 07-026 INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer,

Læs mere

LOKALPLAN 12-054. Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-054. Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-054 Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING FEBRUAR 1998 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande

Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i miljøklasser, hvor klasse er den mindst miljøbelastende, og klasse den mest miljøbelastende. Klasse omfatter virksomheder og

Læs mere

Bilag A Erhvervskategorier

Bilag A Erhvervskategorier Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder

Læs mere

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MARTS 2003 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 10-045 ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MARTS 1996 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan

Læs mere

Vejledning om miljøklasser

Vejledning om miljøklasser Vejledning om miljøklasser Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende og klasse 7 den mest miljøbelastende. Opdelingen er baseret på Håndbog om Miljø og Planlægning,

Læs mere

LOKALPLAN 06-015 BOLIGOMRÅDET KÆRBYPARKEN KÆRBY

LOKALPLAN 06-015 BOLIGOMRÅDET KÆRBYPARKEN KÆRBY LOKALPLAN 06-015 BOLIGOMRÅDET KÆRBYPARKEN KÆRBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2002 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf.

Læs mere

LOKALPLAN 01-025 BOLIGOMRÅDE, NIBEVEJ ST. RESTRUP

LOKALPLAN 01-025 BOLIGOMRÅDE, NIBEVEJ ST. RESTRUP LOKALPLAN 01-025 BOLIGOMRÅDE, NIBEVEJ ST. RESTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219, 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Bilag A - Erhvervskategorier Bilag B - Støj fra erhverv Bilag C - Støj fra trafik Bilag D - Støj fra vindmøller Bilag E - Støj fra fritidsanlæg (ikke

Bilag A - Erhvervskategorier Bilag B - Støj fra erhverv Bilag C - Støj fra trafik Bilag D - Støj fra vindmøller Bilag E - Støj fra fritidsanlæg (ikke Bilag Bilag A - Erhvervskategorier Bilag B - Støj fra erhverv Bilag C - Støj fra trafik Bilag D - Støj fra vindmøller Bilag E - Støj fra fritidsanlæg (ikke udarbejdet) Bilag F - Parkeringsnormer Bilag

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN I REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre, at der kan indrettes børneinstitution på arealet nord for Træningshøjskolen.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN 09-038. Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN

LOKALPLAN 09-038. Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN LOKALPLAN 09-038 Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING NOVEMBER 1996 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

LOKALPLAN 05-060 BOLIGOMRÅDE, OBELS HAVE OG ASTRID OBELS VEJ HASSERIS

LOKALPLAN 05-060 BOLIGOMRÅDE, OBELS HAVE OG ASTRID OBELS VEJ HASSERIS LOKALPLAN 05-060 BOLIGOMRÅDE, OBELS HAVE OG ASTRID OBELS VEJ HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17 Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00 Sejlflod Kommune Lokalplan nr 50.31.03 Centerområde ved Tofthøjvej 17 Vejledning...... 3 Redegørelse...... 4 Lokalplanens område.....^^

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 09-050 BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED VESTRE HAVNEPROMENADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-050 BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED VESTRE HAVNEPROMENADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-050 BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED VESTRE HAVNEPROMENADE VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 12-050 BØRNEINSTITUTION, SYRENBAKKEN NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-050 BØRNEINSTITUTION, SYRENBAKKEN NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-050 BØRNEINSTITUTION, SYRENBAKKEN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING FEBRUAR 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG

LOKALPLAN BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG LOKALPLAN 05-051 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKTOBER 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 339 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Skole Vanløse Bevaring, udbygning m.v. Offentlige formål Juni 2001 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

LOKALPLAN 10-069 FOR KARRÉERNE LANGELAND SYD, SØKROEN OG ÆRØGADE-KARRÉEN Ø-GADEKVARTERET

LOKALPLAN 10-069 FOR KARRÉERNE LANGELAND SYD, SØKROEN OG ÆRØGADE-KARRÉEN Ø-GADEKVARTERET LOKALPLAN 10-069 FOR KARRÉERNE LANGELAND SYD, SØKROEN OG ÆRØGADE-KARRÉEN Ø-GADEKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Februar 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere