LOKALPLAN NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY"

Transkript

1 LOKALPLAN NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001

2 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af en redegørelse og lokalplanbestemmelserne med vejledende forklaringer. I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet samt om, hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Lokalplanbestemmelserne er bindende. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Efter Planloven har byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan: - når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, - inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes i gang. Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage borgerne heri. Et lokalplanforslag skal derfor offentliggøres i mindst 8 uger. Herefter vurderer byrådet eventuelle indsigelser og ændringsforslag og vedtager planen endeligt. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen. Yderligere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Vesterbro 14 Postboks Aalborg Telefon Forsidebilledet viser set fra Limfjordsbroen Aalborg Kommune

3 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens formål...5 Lokalplanens baggrund...6 Lokalplanområdet...7 Lokalplanområdets omgivelser...8 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...14 Forholdet til kysten...14 Regionplanen...14 Kommuneplanen...14 Byfornyelse...14 Kommuneatlas...15 Banesporet...15 Miljøforhold...15 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder...16 Lokalplanen Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug...24 Retsvirkninger...25 Vedtagelse...25 Tinglysning...26 Bilag Erhvervskategorier, Bilag A...27 Støj fra erhverv, Bilag B...31 Støj fra trafik, Bilag C...33 Parkeringsnormer, Bilag F...35 Matrikelkort... Bilag 1 Byggemuligheder... Bilag 2 Bevaring, friarealer m.m... Bilag 3 Illustrationsplan... Bilag 4 Aalborg Kommune

4 Redegørelse Nord Slagterivej Vesterbrogade Limfjorden Lokalplanområdets afgrænsning. Lokalplanens formål Lokalplanen skal give mulighed for byomdannelse i området afgrænset af Slagterivej, Vesterbrogade, Havnegade og Limfjorden. Lokalplanen skal sikre et byområde hvor ny bebyggelse, havnepromenaden, brolandingen og lystbådehavnen tilsammen skaber en attraktiv havnefront i Nørresundby. Lokalplanen skal sikre områdets fortsatte anvendelse til bymæssige, rekreative arealer i tilknytning til midtbyen og fjorden, samt blandede bymæssige formål med mulighed for at indpasse boliger, butikker, restauranter, liberale erhverv, institutioner og publikumsorienterede virksomheder, som kan indpasses i eksisterende og ny bebyggelse. Lokalplanen skal sikre kvalitet ved nybyggeri, renovering og ombygning i området og fastlægge særlige anvendelsesbestemmelser. Juni

5 Redegørelse Lokalplanen skal sikre mulighed for ny bebyggelse langs havnepromenaden, hvor bebyggelsen er orienteret vinkelret på havnefronten og fremstår i et modernistisk formsprog. I lokalplanen lægges vægt på at fastholde og udbygge områdets oprindelige arkitektur, således at byen kan udvikles i takt med tiden og under respekt og hensyntagen for bevaringsværdige bygninger og bebyggelsesmønstre. Lokalplanen lægger derfor bebyggelsesregulerende bestemmelser, der har til hensigt at sikre en vis helhedsvirkning med hensyn til hovedformer og materialer, samtidig med at der gives mulighed for de variationer og fornyelser, der giver et levende bybillede. Der lægges ligeledes vægt på at området i højere grad sammenknyttes med Nørresundby midtby, og lokalplanen fastlægger bestemmelser for renovering af brolandingen, lystbådehavnen og havnepromenaden, samt skaber mulighed for en fjordnær bypark i Nygadelinien, hvorved der sikres en visuel forbindelse fra Torvegade til fjorden. Endelig lægger lokalplanen rammer for den kommende byfornyelse i området og danner grundlag for, at der kan træffes en beslutning om forbedring af først og fremmest områdets bolignære friarealer. Banesporet ligger ubenyttet hen, og arealerne langs banen anvendes hovedsagelig til parkering. Lokalplanens baggrund Det er Aalborg Kommunes mål at omdanne de nedslidte havnearealer i de centrale byområder til attraktive steder i byen. På er dette blevet yderligere aktualiseret i offentlighedsfaserne i forbindelse med Helhedsorienteret Byfornyelse i Nørresundby (1998) og forslag til Fjordkatalog (1998/99). Her blev der fra flere sider udtrykt ønske om at der udarbejdes en samlet overordnet strategi for hele Nørresundbys havnefront. Brolandingens arealer ser forsømte ud med tekniske anlæg, tilfældige skure og et ubenyttet jernbanespor. 6 Juni 2001

6 Redegørelse Lokalplanområdet Lokalplanen omfatter et område ved Nørresundby Havnefront, der er afgrænset af Slagterivej mod vest, Vesterbrogade mod nord, Havnegade mod øst og Limfjorden mod syd. Nørresundbys beliggenhed på Limfjordens solside er attraktiv. På grund af lysforholdene vil fjordens vandflade ofte opleves i modlys og Nørresundbys solbeskinnede havnearealer ligger som en invitation til nye rekreative og bymæssige funktioner. Bebyggelsen langs Vesterbrogade mangler bolignære friarealer. Indtil omkring år 1900 lå Nørresundbys kystlinie ca. der hvor den øst-vestgående baneline ligger i dag. En stor del af lokalplanens område ligger således på opfyldte arealer. Opfyldningen har øget afstanden mellem bymidten og fjorden, og afstanden understreges yderligere af det øst-vestgående banespor der udgør en egentlig barriere. I dag er området præget af at være et noget nedslidt boligområde med enkelte virksomheder ud mod havnearealerne. Krogh Jensens ejendom skaber rum mod fjorden. Bebyggelsen Mellem Broerne blev bygget først, der er enkelte små pakhuse tilbage. I øvrigt tegnes fjordfronten af Krogh Jensens to etagers pavillonbygning mod øst og af det smukt istandsatte "Royal", der er et markant element, både når man færdes langs fjorden og når man ankommer til Nørresundby ad broen. Strandgades bebyggelse er uhomogen og præges af banesporet der bryder gennem husrækken, men navnlig gadens provinsarkitektur virker fremmed mellem "Royal" og "Fjordgården"s skarptskårne bygningskroppe. Vigtige kik fra byen er blokeret af uheldig bebyggelse og hegn. Vesterbrogades funkisbebyggelse er dominerende for områdets nordlige del. Den lange buede form opleves som et stærkt element på trods af det noget nedslidte præg, navnlig til gården. Den fritstående funkisbebyggelse "Solgården" er en arkitektonisk Juni

7 Redegørelse perle der skal bevares. På Vesterbrogade nærmest brolandingen ligger "Fjordgården", der er et gedigent rødstensbyggeri fra 1950'erne. Området gennemskæres fra øst til vest af et banespor, der tidligere har forsynet de østlige havnearealer i Nørresundby, men i dag er ubenyttet. Området langs banestrækningen er ubebygget og anvendes hovedsagelig til parkering. Langs den sydlige afgrænsning er banestrækningen hegnet og danner både fysisk og visuel barriere mellem byen og fjorden. Når man kommer sydfra, hen over Limfjordsbroen (1930), er brolandingen Nørresundbys ankomstplads, markeret af "Brohuset" som ligger som et "point de vue" for enden af broen. Limfjordsbroens spændte bueform langt inde på land understreger arealerne under broen, der ligger forsømte med tekniske anlæg, tilfældige småskure, et ubenyttet jernbanespor og spredt beplantning. Lystbådehavnen og havnepromenaden er en indlysende kvalitet for området, der dog sløres af klodsede bådehuse og manglende sammenhæng i områdets belægninger og øvrige materialevalg. Lokalplanområdets omgivelser Umiddelbart nord for området ligger Nørresundby midtby. Østfor ligger havnearealer med P.P. Hedegaards virksomhed og ankomstplads for store skibe. Mod syd ligger fjorden og mod vest slagteriet "Danish Crown". Vejadgang til området sker ad Vesterbrogade, Slagterivej og Strandgade. Vesterbrogade, som er en af byens indfaldsveje, er belastet af betydelige trafikmængder. En stor del af trafikken til og fra slagteriet sker ad Slagterivej, Mellem Broerne og Strandgade. Området er derfor belastet af en uforholdsmæssig stor mængde tung trafik. Brolandingen er et trafikalt knudepunkt og meget domineret af trafikken. Mellem Broerne. 8 Juni 2001

8 Redegørelse Lokalplanen indeholder bygningsregulerende bestemmelser, der har til hensigt at fastholde og udbygge eksisterende bygningskvaliteter. Fx skal altaner i forbindelse med facaderenovering bringes i harmoni med resten af facadearkitekturen. Det er en god ide at se på det oprindelige facadeudtryk, når facaden skal renoveres. Royal. Royal - detalje. Funkisbebyggelsen langs Vesterbrogade. Solgården og Fjordgården. Funkisbebyggelsens altaner er facadens udsmykning. Juni

9 Redegørelse Lokalplanen lægger rammerne for nybyggeri på havnefronten og skal bl.a. sikre, at de nedslidte havnearealer kan omdannes til et aktivt sted i byen. Nørresundbys beliggenhed på fjordens solside er yderst attraktiv og inviterer til nye rekreative bymæssige aktiviteter, og samtidig til en sammenknytning af byen og fjorden i højere grad end det er tilfældet i dag. Som led i lokalplanlægningen er der udarbejdet en plan for af Arkitektfirmaet Lene Tranberg og Boje Lundgaard i samarbejde med Teknisk Forvaltning. Her vises nogle eksempler på intentionerne for nybyggeriet på havnefronten. Plan Perspektiv 10 Juni 2001

10 Redegørelse Perspektiv langs havnefront Materialer Perspektiv i gårdrum Materialer Opstalt Juni

11 Redegørelse Lokalplanen lægger rammerne for byfornyelse i området, der bl.a. skal sikre fælles friarealer i karréen langs Vesterbrogade. De viste billeder er blot eksempler på hvordan de nære friarealer kan udformes. Facadebeplantning kan bringe det grønne og levende ind i byen. Friarealerne skal tilgodese behov for fx legearealer og opholdsarealer for beboerne. Parkering kan etableres under et tag af træer og på grøn bund. 12 Juni 2001

12 Redegørelse På baggrund af erfaringer med Byøkologiprojektet i Aalborg udarbejdede kommunen i 1997 et standardkoncept, der udstikker retningslinier for miljøstyret byfornyelse. Retningslinierne gælder for den støttede byfornyelse, men det er intentionen, at de skal udvikles til også at omfatte det støttede nybyggeri. Miljømanualen kan lægge bindinger på områdets anvendelse, men anviser også muligheder. Læs mere i Miljømanualen for Aalborg Kommune Energi, boligkvalitet og god arkitektur. Der ses efterhånden mange gode løsninger på glastilbygninger på ældre ejendomme, her Brandstrupsgade 14, Aalborg. Regnvand kan bruges igen. I Valdemarsgade i Slagelse er der indrettet et væksthus hvor beboerne i området kan dyrke grøntsager og blomster. Vandingen sker til dels med regnvand som pumpes op fra et regnvandsbassin ved hjælp af soldrevne pumper. Kilde: Miljømanual Aalborg Foto: Jens V. Nielsen Juni 2001 Solenergi bliver mere og mere rentabel. Som led i en renovering er der etableret en helt ny gårdfacade med indbyggede solceller i Christiansgade 40 i Aalborg. 13

13 Redegørelse Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Forholdet til kysten Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedsområdet, der er fastlagt som et 3 km bredt bælte langs de danske kyster (jf. planlovens 16 stk. 3), hvilket betyder, at der i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan skal oplyses om den visuelle påvirkning af miljøet, og at der ved bygningshøjder over 8,5 m skal anføres begrundelse for større højder. Lokalplanområdet er en del af Nørresundby midtby, hvor der eksisterer bebyggelse med en højde højere end 8,5 m. Ny bebyggelse langs Mellem Broerne må opføres i maksimalt 3 etager med delvist udnyttet tagetage og med en maksimal bygningshøjde på 15 m, hvilket svarer til eksisterende bebyggelse i området. Regionplanen Ifølge Regionplantillæg nr. 66, Detailhandelsstruktur, ligger lokalplanområdet uden for afgrænsningen af Nørresundby midtby. Der må derfor kun etableres butikker på maksimalt 200 m 2. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen er Fjordkataloget (kommuneplanen), som er vedtaget af byrådet. Lokalplanområdet er omfattet af Fjordkatalogets rammer for Nørresundby midtby 3, der fastlægger områdets anvendelse til blandet bymæssig anvendelse, og rammerne for Brolandingen, der skal sikre pladsen en værdig udformning som byens ankomstplads fra syd. Byfornyelse Aalborg Kommune ønsker at sikre, at der kan gennemføres en byfornyelse i lokalplanområdet. Byfornyelsesbeslutningen vil kunne indeholde bestemmelser om renovering af utidssvarende ejendomme samt etablering af private fælles friarealer. Byfornyelsen gennemføres med hjemmel i byfornyelsesloven og med baggrund i nærværende lokalplan, som bl.a. skal sikre at de byfornyelsesbeslutninger der gennemføres fastholdes fremover. Formålet med forbedring af friarealerne er at skabe gode lege- og opholdsmuligheder for områdets beboere. A. Byfornyelsesbeslutning Efterfølgende lokalplanens godkendelse udarbejdes der en byfornyelsesbeslutning for bebyggelsen langs Vesterbrogade, der skal omhandle forbedring af områdets friarealer. Friarealerne etableres som fælles opholdsarealer. Nogle bagbygninger og garager fjernes, hvor de hindrer etablering af rimelige opholdsarealer, eller hvis de er af så dårlig stand, at de ikke kan opfylde de krav der almindeligvis kan stilles til sådanne bygninger. Udgifterne til etablering af fælles friarealer betales af stat og kommune. For yderligere oplysninger om friarealforbedringen henvises til byfornyelsesbeslutningen. B. Ejerlav Til varetagelse af drift, vedligeholdelse og renholdelse af fælles friarealer skal der i henhold til byfornyelsesbeslutningen stiftes et ejerlav. Alle ejendomme i et område, hvor der er etableret fælles friarealer, har pligt til at være medlem af ejerlavet. C. Miljøhensyn i byfornyelsen På baggrund af erfaringer med Byøkologiprojektet i Aalborg udarbejdede kommunen i 1997 et standardkoncept, der udstikker retningslinier for miljøstyret byfornyelse. Retningslinierne gælder for den støttede byfornyelse, men det er intentionen, at de skal udvikles til også at omfatte det støttede nybyggeri. Vær opmærksom på, at det til enhver tid gældende koncept for miljøhensyn kan lægge bindinger på områdets omdannelse. 14 Juni 2001

14 Redegørelse Kommuneatlas Kommuneatlas for Aalborg Nord er udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Aalborg Kommune i 1994, og indeholder en beskrivelse af bevaringsværdige bygninger og byområder. I Kommuneatlas inddeles bygningerne i 3 bevaringskategorier: Høj (bygninger givet en bevaringsværdi mellem 1 og 3), middel (mellem 4 og 6) og lav (mellem 7 og 9). På Bilag 3 er de bygninger indtegnet, som har fået tildelt høj eller middel bevaringsværdi. Disse bygninger skal som hovedregel bevares, og en eventuel ombygning skal ske med respekt for den oprindelige arkitektur. Af hensyn til den samlede bebyggelse kan Aalborg Kommune vurdere, at enkelte bevaringsværdige bygninger er egnet til nedrivning. Banesporet Banesporet, der har linieføring igennem karréen Slagterivej, Vesterbrogade, Strandgade og Mellem Broerne, fjernes. Miljøforhold A. Miljøvurdering af virksomheder Når Aalborg Kommune tillader etablering af nye virksomheder i området, sker det på baggrund af en miljøvurdering. Enhver virksomhedstype er klassificeret efter, hvor meget den erfaringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj, røg, støv, lugt, rystelser og trafik. Der benyttes et klassificeringssystem som fremgår af Bilag A. Det skal understreges at klassificeringen kun er vejledende. Lokalplanen begrænser ikke igangværende lovlig erhvervsudøvelse. Eksisterende virksomheder betragtes som nye, når de udvides eller ændres væsentligt, og der vil så blive foretaget en miljøvurdering. B. Trafikstøj I forbindelse med ombygninger eller nybyggeri skal bebyggelsen udformes sådan, at Miljøministeriets til enhver tid vejledende grænseværdier vedrørende trafikstøj overholdes. De gældende regler går ud på, at støjniveauet ikke må overstige 30 db(a) i beboelsesrum og 35 db(a) i kontorer og lignende. På de udendørs opholdsarealer er grænseværdien for støj fra trafik 55 db(a). Trafikstøj måles ved LAeq(24) - det døgnækvivalente, A-vægtede lydtryksniveau - jf. Miljøstyrelsens vejledning om trafikstøj. C. Støj og lugt fra erhverv Mod vest grænser lokalplanen op mod Danish Crown, der belaster området med tung trafik, lugt og støj, der kan sætte begrænsninger for miljøfølsom anvendelse i området. D. Jordforurening I lokalplanområdet har der foregået aktiviteter, der kan have forårsaget jordforurening. Det forventes, at Nordjyllands Amt i samarbejde med Aalborg Kommune vil kortlægge en del af området på vidensniveau 1 eller 2 i henhold til gældende lov om forurenet jord (Lov nr. 370 af 2. juni 1999). For kortlagte grunde gælder, at enhver flytning af jord fra arealet skal anmeldes til Aalborg Kommune. Anmeldelse af jordens anvendelse skal tillige ske til det pågældende amt og den pågældende kommune, hvor jorden ønskes anvendt. Hvis der under bygge-, anlægs- og jordarbejdet træffes forurening, skal arbejdet standses og kommunalbestyrelsen underrettes. Der må foretages en vurdering af forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse mv. Eventuelt kan en umiddelbar indsats over for forureningen være påkrævet. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og til jordforureningslovens 71. Juni

15 Redegørelse E. Grundvand Der stilles ikke særlige krav til grundvandet i forbindelse med fremtidig anvendelse af området til byggeri m.m. området søge Nordjyllands Amt om tilladelse. Amtet skal sikre, at anvendelsesændringen er sundheds- og miljømæssig forsvarlig eller at forureningen fjernes. F. Kloakering Lokalplanens område er omfattet af kommunens spildevandsplan. Området er fælleskloakeret, og spildevandet ledes til Renseanlæg Vest. Under regn ledes opspædet spildevand til Limfjorden. Der er behov for sanering af den eksisterende offentlige kloakledning, der er etableret i område B1 over matr.nr. 238 o, Nørresundby Bygrunde. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Vej- og trafikforhold Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan være af væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se færdselsslovens 100). Ændringer af kysten I forbindelse med eventuelle opfyldning i søterritoriet skal arealet efterfølgende overføres til byzone. Ændringer i søterritoriet kræver tilladelse fra Kystinspektoratet. Belysning Farvandsvæsenet skal inddrages ved etablering af belysning eller lignende inden for lokalplanens område, der kan have betydning for sejladsen i området. Forurening Hvis et kortlagt areal eller en del af et kortlagt areal ønskes anvendt til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område eller institution, skal ejeren eller brugeren af 16 Juni 2001

16 Anmelder: Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Vesterbro 14, 9000 Aalborg. Tlf Planbestemmelser Nord Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1: Indledning Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. Juni

17 Planbestemmelser 1. Formål Lokalplanens formål er at sikre et byområde, hvor ny bebyggelse, havnepromenaden, brolandingen og lystbådehavnen tilsammen skaber en attraktiv havnefront i Nørresundby, at sikre områdets fortsatte anvendelse til bymæssige, rekreative formål i tilknytning til midtbyen og fjorden, samt blandede bymæssige formål med mulighed for at indpasse boliger, butikker, restauranter, liberale erhverv, institutioner og publikumsorienterede virksomheder i ny og eksisterende bebyggelse, at sikre at ny bebyggelse langs havnepromenaden opføres efter en samlet plan, hvor bebyggelsen er orienteret vinkelret på havnefronten og bebyggelsen fremstår i et modernistisk formsprog (se redegørelsen side 10-11), at ændringer af bebyggelsens ydre fremtræden og bebyggelsens omgivelser søges tilpasset den stedlige byggetradition med hensyn til udformning og materialevalg (se redegørelsen side 7-9), Ved ændringer forstås: Nedrivninger, om- og tilbygninger samt øvrige istandsættelser af facade, tag, vinduesåbninger og lign. at sikre at ny bebyggelse og anlæg langs havnepromenaden og ved lystbådehavnen placeres så vigtige sigtelinier mellem midtbyen og fjorden bevares eller retableres. at tilvejebringe grundlag for områdets byfornyelse. Fig.1 Lokalplanområdets opdeling i delområder. 2. Område og zonestatus 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Nørresundby Bygrunde 118 a, 149 a, 149 c, 149 d, 149 i, 149 k ( ejerlejl incl.), 150 a, 150 c, 181 ae, 181 ag, 219, 229, 230, 232 a, 232 b, 232 c, 232 d (ejerlejl. 1-9 incl.), 232 e, 232 f (ejerlejl incl.), 232 g (ejerlejl incl.), 232 h (ejerlejl incl., incl. og ejerlejl. 35), 232 i, 232 k (ejerlejl. 1-8 incl.), 232 l, 234, 235, del af 238 a, 238 h, 238 i, 238 o, 238 t, 238 u, 238 y, 238 æ, 238 aa, 242, 244, 245, del af 249, offentlige vejarealer: del af "d", del af "m", "o", samt alle parceller der efter den 15. maj 2001 udstykkes 18 Juni 2001

18 Planbestemmelser fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område, eller som opstår ved inddæmning af den del af Limfjorden som ligger inden for lokalplanens område. 2.2 Opdeling i delområder Lokalplanens område opdeles i områderne A, B1, B2, C, D, E og F som vist på Fig.1 og Bilag Zoneforhold En del af lokalplanområdet ligger i landzone og overføres med denne lokalplan til byzone. Zoneoverførelsen af vandarealet træder i kraft, når arealet er indvundet og opfyldt, og den vil alene gælde for det indvundne landareal. 3. Arealanvendelse 3.1 Arealanvendelse, fællesbestemmelser Området må kun anvendes til blandet bymæssig anvendelse. Området fastlægges til boliger og rekreative formål (byhave, havnepromenade, brolanding og lystbådehavn med tilhørende faciliteter), med mulighed for at indrette liberale erhverv, butikker, restauranter, hoteller, fritidsformål og undervisning, samt håndværk og andre virksomheder der naturligt kan indpasses i området. Endvidere kan der indrettes kulturelle og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med områdets anvendelse til boliger og rekreative arealer. Der må ikke udøves virksomhed, som i mere end ubetydelig grad kan medføre forurening. *) Lokalplanen giver mulighed for en udbygning af områdets eksisterende antal boligetagemeter Butiksarealet må ikke overstige 200 m 2 pr. butik. Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformatorstationer og andre tekniske anlæg. Anlægget skal udformes under hensyn til bebyggelsen og de ubebyggede arealer og der skal i hvert tilfælde indhentes tilladelse fra Aalborg Kommune. *) Der stilles krav om at virksomheder og anlæg der placeres i området er miljøvenlige, det vil sige at de kun påvirker omgivelserne i ubetydelig eller ringe grad. Det gælder en række virksomheder inden for miljøklasse 1 og 2. Anvendelsen er nærmere forklaret i skemaet erhvervskategorier, Bilag A. Nærværende lokalplan er ikke til hinder for at eksisterende lovlig anvendelse fortsætter. 3.2 Arealanvendelse, område A Området må kun anvendes til: * Boliger #) * Butikker ##) * Hotel/Restaurant * Klinikker * Kontorer * Service * Kulturelle formål * Fritidsformål * Undervisning * Daginstitutioner ###) #) Bebyggelse langs Vesterbrogade, Strandgade og Mellem Broerne skal fortsat fortrinsvis anvendes til boligformål. Aalborg Kommune kan dog tillade at der kan indrettes mindre butikker, mindre værkstedsvirksomhed, restauranter samt private og offentlige servicefunktioner, som er publikumsorienterede og kan indpasses i den eksisterende bebyggelsesstruktur, og som i øvrigt passer ind i det miljø, som ønskes skabt i området. ##) Butiksarealet må ikke overstige 200 m 2 pr. butik. ###) Inden for området kan der indrettes en daginstitution til områdets forsyning. Juni

19 Planbestemmelser 3.3 Arealanvendelse, område B1 Området må kun anvendes til: * Boliger Ny bebyggelse langs Mellem Broerne skal anvendes til boligformål. Aalborg Kommune kan dog tillade at der kan indrettes mindre butikker, mindre værkstedsvirksomhed, restauranter samt private og offentlige servicefunktioner som er publikumsorienterede og kan indpasses i bebyggelsesstrukturen og som i øvrigt passer ind i det miljø som ønskes skabt på havnefronten. 3.4 Arealanvendelse, område B2 Området må kun anvendes til: * Butikker #) * Butikker med værksted ##) * Kontorer * Service * Kulturelle formål * Fritidsformål * Undervisning #) Butiksarealet må ikke overstige 200 m 2 pr. butik. ##) I stueetagen ud mod torvet og havnepromenaden kan der indrettes håndværk og anden virksomhed som naturligt kan indpasses i området og som er publikumsorienteret. 3.5 Arealanvendelse, område C Området må kun anvendes til: * Bypark Området må kun anvendes til offentlige formål: bypark, vej, parkering og rekreative anvendelser. 3.6 Arealanvendelse, område D Området må kun anvendes til: * Havnepromenade opføres eller indrettes bygninger til klubformål, butikker, restauranter, offentlige formål eller lignende, der har en naturlig tilknytning til havnefronten. 3.7 Arealanvendelse, område E Området må kun anvendes til: * Lystbådehavn Området må kun anvendes til offentlige formål: lystbådehavn, herunder kajanlæg, anløbspladser samt øvrige anlæg til lystbådehavnen. Anlæg skal være foreneligt med besejlingsmæssige hensyn. 3.7 Arealanvendelse, område F Området må kun anvendes til: * Brolanding #) * Kulturelle formål ##) * Fritidsformål ###) * Rekreative formål #) Herunder adgangsarealer og parkering. ##) Herunder kun kulturformidling, medborgerhus eller forsamlingshus. ###) Herunder kun klub/forening. 4. Udstykning Udstykning kan kun finde sted på baggrund af en af Aalborg Kommune godkendt udstykningsplan. Opholds- og fællesarealer må ikke udstykkes, men skal deklareres til den eller de grundejere (ejerlav) der stiftes i området. Området må kun anvendes til formål med tilknytning til havnen. Der må inden for området kun 20 Juni 2001

20 Planbestemmelser 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Placering og omfang, fællesbestemmelser For at sikre et bymæssigt miljø i gaderne, mod brolandingen og langs fjorden fastlægger lokalplanen byggelinier, etagehøjder og byggefelter som vist på lokalplanens Bilag 2. Etagehøjder er angivet med tal, der viser de maksimale etagehøjder. Aalborg Kommune kan forlange at den viste etagehøjde tillige er minimum. Byggelinier. Er angivet som fuldt optrukne linier. Byggefelter. De skraverede byggefelter angiver bebyggelsens maksimale udstrækning på grunden. De på Bilag 2 viste passager skal respekteres. 5.2 Placering og omfang, område A Bebyggelsen langs Vesterbrogade, Strandgade og Mellem Broerne skal udføres som sluttet randbebyggelse og med en bygningsdybde på højst 10 meter, dog under forudsætning af at den kan tilpasses den øvrige bebyggelse, og med mulighed for at der kan opføres mindre påbygninger jf. pkt Vesterbrogade 6, Solgården, er fritliggende i forhold til den øvrige bebyggelse. Langs Vesterbrogade, Strandgade og Mellem Broerne skal bygningshøjden tilpasses gaden og nabobebyggelsen i hvert enkelt tilfælde. 5.3 Påbygning, område A Mindre påbygninger kan opføres på eksisterende bygningsfacader, se Fig. 2. Påbygninger kan opføres med henblik på at gøre boligerne tidssvarende fx i forbindelse med etablering af eget wc/bad/køkken. Påbygningen skal opføres i materialer, der harmonerer med den bygning, den påbygges. Maks. højde på påbygning Min. 2,50 m Maks. 60 % af bagfacadens længde Min. 2,50 m Maks. 1,80 m Fig. 2. Påbygninger kan udføres med henblik på at gøre boligerne tidssvarende med fx wc/bad/køkken. Påbygningen kan ikke gives en større højde end den bygning, den påbygges, målt fra terræn til taggesims. Påbygninger kan maksimalt gives en dybde på 1,80 m ud fra randbebyggelsen som er vist på Bilag 2, og en længde på maksimalt 50% af bagfacadens længde. Påbygninger skal endvidere holdes 2,50 m fra naboskel. Opførelsen kan ske uanset bygningsreglementets bestemmelser i kap stk. 2 om bebyggelsens højde i forhold til naboskel og sti, og uanset bestemmelserne i lokalplanens pkt. 5.2 om bygningsdybde. 5.4 Placering og omfang, område B Ny bebyggelse skal opføres inden for byggefelterne vist på Bilag 2. Langs havnefronten skal bebyggelse opføres som længehuse med gavl mod Mellem Broerne. Inden for området må bebyggelse ikke opføres med mere end 3½ etager og højden må ikke overstige 15 m, målt fra naturligt terræn. Gesimshøjden skal tilpasses "Royal". Sokkelkote på ny bebyggelse skal minimum være +1,55 m DNN. Juni

21 Planbestemmelser 5.5 Placering og omfang, område C Området må ikke bebygges. 5.6 Placering og omfang. område D Bebyggelse må opføres med udgangspunkt i byggelinien og principielt som vist på Bilag 4. Bebyggelse kræver i hvert tilfælde godkendelse af Aalborg Kommune. Inden for området må bebyggelse ikke opføres med mere end én etage. Der vil blive stillet særlige krav til materialevalget og udformningen. 5.7 Placering og omfang, område E Området må ikke bebygges. 5.8 Placering og omfang, område F Området må ikke bebygges ud over mindre enkeltbygninger til områdets drift eller tekniske forsyning. Der vil blive stillet særlige krav til materialevalg, udformning og indpasning på arealet. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Bebyggelsens udseende, hele området Bygningernes materialer, udformning, farve og øvrige ydre fremtræden skal skabe en god helhedsvirkning sammen med omgivelserne og give de forskellige afsnit af bebyggelsen et fællespræg og en arkitektonisk tilfredsstillende fremtræden. Eksisterende bebyggelse må ikke ændres uden Aalborg Kommunes tilladelse. Bygningsoverflader skal fremstå i naturlige, genanvendelige materialer, såsom tegl, natursten, træ, metal, beton og glas. Butiksfacader skal fremstå med udstillingsvinduer, som ikke må blændes ved tilklæbning eller lignende, således de får karakter af facadebeklædning. Glaspartier skal fremtræde transparente og må ikke uden Aalborg Kommunes tilladelse udføres med toning eller spejlvirkning. Facadeudstyr. Skiltning, reklamering og facadebelysning samt opsætning af markiser, solafskærmninger og andet facadeudstyr må ikke finde sted uden Aalborg Kommunes godkendelse og skal udformes således, at der efter kommunens skøn opnås en god helhedsvirkning i forhold til bebyggelsens arkitektoniske udtryk. 6.2 Bebyggelsens udseende, område B Bebyggelsen skal opføres på grundlag af en samlet bebyggelsesplan for området. Facader mod vej og havnepromenade skal fortrinsvis udføres som blank mur i gule teglsten. Karnapper og altaner mv. skal udformes således at de indgår som en integreret del af bygningskroppen. Facader mod interne veje og gårdrum kan udformes med fortrinsvis lette facadepartier af glas, metal, træ mv. med henblik på at skabe en god visuel sammenhæng mellem boliger og friarealer. Tages udformning skal godkendes af Aalborg Kommune og skal efter kommunens skøn medvirke til at opnå det tilsigtede fællespræg inden for lokalplanens område. Tage må ikke udføres med saddeltag. Udnyttede tagetager kan udformes som tilbagerykket etage. 6.3 Bevaringsværdige bygninger Funkisbebyggelsen langs Vesterbrogade og palæbygningen "Royal" må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Aalborg Kommunes tilladelse. Bestemmelserne omfatter også vedligeholdelses- og moderniseringsarbejder som fx skalmuring, udskiftning af tagbelægning, vinduer, udvendige døre, tagrender og maling af facader. 22 Juni 2001

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 10-045 ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MARTS 1996 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan

Læs mere

LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf.

Læs mere

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye

Læs mere

LOKALPLAN 09-038. Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN

LOKALPLAN 09-038. Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN LOKALPLAN 09-038 Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING NOVEMBER 1996 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST

LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

LOKALPLAN 1-4-102 MARKUSKARRÉEN Ø-GADEKVARTERET

LOKALPLAN 1-4-102 MARKUSKARRÉEN Ø-GADEKVARTERET LOKALPLAN 1-4-102 MARKUSKARRÉEN Ø-GADEKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN SEPTEMBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET THISTEDVEJKVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR 3 BOLIGOMRÅDE SKOVVEJ / VESTERGADE MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN 01-020 BOLIGOMRÅDE M.M., ETAPE III FREJLEV NORD

LOKALPLAN 01-020 BOLIGOMRÅDE M.M., ETAPE III FREJLEV NORD LOKALPLAN 01-020 BOLIGOMRÅDE M.M., ETAPE III FREJLEV NORD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN 09-044 KARRÉ 1 REBERBANSGADE/KNUDSGADE/ VALDEMARSGADE INDRE VESTBY

LOKALPLAN 09-044 KARRÉ 1 REBERBANSGADE/KNUDSGADE/ VALDEMARSGADE INDRE VESTBY LOKALPLAN 09-044 KARRÉ 1 REBERBANSGADE/KNUDSGADE/ VALDEMARSGADE INDRE VESTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MARTS 2002 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

LOKALPLAN 3-5-101 BOLIGER, SOFIENDAL ENGE VEST AALBORG

LOKALPLAN 3-5-101 BOLIGER, SOFIENDAL ENGE VEST AALBORG LOKALPLAN 3-5-101 BOLIGER, SOFIENDAL ENGE VEST AALBORG AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN DECEMBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

for Dæhnfeldts Frølager

for Dæhnfeldts Frølager i for Dæhnfeldts Frølager Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering

Læs mere

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have LOKALPLAN NR. 0-568 for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere