Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen"

Transkript

1 Cyl 144 H HAACK Olaf Kriminalretsassessor; f. 13. Juli 1874: Søn af Trafikinspektør F Haack. Student (Aarhus) 1891; cand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Assistent i Justitsministeriet 1902; kst. Herredsfoged i Rougsø rn. fl. Herreder ; Assessor i Kriminal- og Politiretten HAASE Angelo fh. Redaktør, Kommunelærer; f. 3. Juli 1838 i Roskilde; Søn af Købmand J C Haase og Hustru f. Angelo; gift m Julie Emma H., f. 21. Marts 1845 i Grønland, Datter af Kolonibestyrer Holger Biilmann og Hustru f. Bang.

2 145 Hag Student (Metropolitanskolen) 1857; cand. phil. 1858; Huslærer paa Landhæk ved Nibe ; Redaktør af Sværmere 1863; Lærer ved Kbhvns Kommuneskoler fra 1864; Journalist ved Folket«Avis ; Redaktør af Punch og af Puk Adresse : Overgaden o. V 92, Kbhvn. HADERUP Victor Professor, Dr. med., R.p.p.: f. 25..Juli 1845 i Vesterborg ved Nakskov: Søn af Dr. med. E Haderup (død 1870) og Hustru f. Nachte. gall (død 1870); gift 1. Gang m. Valborg Mathilde H. (død 1880), Adoptivdatter af General Nachtegall (død 1847) og Hustru Petrea f. Resch (død 1881), 2. Gang m. Michaela Johanne H.. f. 2. April 1847 paa Nielstrup ved Sakskøbing, datter af Forpagter, Fideikommisbesidder G G Bartholin-Eichel (død 1902) og Hustru Holga f. Aagaard (død 1875). Student (Nyk.jøbing F.) 1863; med. Eks. 1871; uddannet som Tandlæge; studerede som Læge Sommeren 1877 ved Perlins Universitet under Professor Albrecht: Klinik i Kbhvn. for Mund- og Tandsygdomme 1878: Medlem af Kommissionen for Tandlægeeksamen 1880: Læge ved Poliklinikens Afd. for Tandsygdomme 1884: Medredaktør af Skandinavisk Tidsskrift for Tandlæger og af Skand. Tidsskritt for Tandläkare : Leder af teoretisk "Undervisning ved Tandlægeskolen ; Dr. med. 1888; Formand for Dansk Tandlægeforening og ; Medlem af Bestyrelserne for Lægeforeningen for Kbhvn 1886 og Polikliniken 1884; Redaktør af Nordisk Tidsskrift for Abnormvæsen : Formand for Den skandinaviske Tandlægeforening : Leder af fonetisk Kursus ved Universitetet , ved Statens Lærerhøjskole 1898: Medlem af flere udenlandske Tandlægeselskaber ; Redaktør af Tandlægebladet. Udenl. Orden: S.V. Adresse : Prinsesse Alexandrines Allé G, Charlottenlund. HAFSTEIN Hannes fh. Minister f. Island, K'.DM.p.p.; f. 4. Dec paa Mødruvellir i Hørgardalur, Øfjordssyssel, Island; Søn af Amtmand J P Havsteen og Hustru Kristjana Gunnarsson; gift m. Ragnheidnr Thordersen H, f. 3. April paa Kalfholt, Rangarvallesyssel. Student (Reykjavik) 1880: cand. jur. 1886: Landssekretær : Sysselmand paa Isefjord 1895: Minister for Island : Altingsmand og fra 1909; Direktør for Islands Bank fra Lyrisk Digter; Oversættelser (bl. a. Heine). Udenl. Orden : F.Æ.L. Adresse : Reykjavik. HACE Alfred Kammerherre, Hofjægermester, K'.DM.p.p.; f. 30. Maj 1843 i Kbhvn.; Søn af Godsejer Alfred Hago og Hustru Vilhelmine f. Faber; gift m. Emily Caroline f. Schack de Brockdorit, f. 26. Jan i Antwerpen. Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1861; cand. polit. 1866; arvede Oremandsgaard og Kallehave Færgegaard 1872: Ejer af Snapparp i Skaane Formand for Allerslev Sogneraad ; Næstformand i Præstø Amts Landboforening ; Repræsentant i Nationalbanken ; Direktør i Sparekassen for Præstø By og Omegn fra 1876; Medlem af Bestyrelsen for Dansk F'oreniug for Lystsejlads 1883 og for Sjællands Stifts Försvarsförening 1882; Formand for Østifternes Haveselskab fra 1889; Præsident for De samvirkende danske Haveselskaber 1910; Formand for Foreningen Skolehaven fra 1905; Medlem af Forsikringsselska. bet Danmarks Repræsentantskab fra 1890, af dets Bestyrelse fra Folketingsmand for Præstøkredsen ; kongevalgt Landstingsmand fra 1895: Landbrugsminister i Ministeriet Herring ; Medlem af l'orsvarskommissionen ; Formand for Højres Repræsentantskab Udenl. Ordner: P.V.V.; B.St.A. Adresse : Frederiksholms Kanal 16. Kbhvn., og Oremandsgaard pr. Mern. HACE Christopher Grosserer, K'.DM. p.p.; f. 28. Nov paa Lienlund ved Nakskov; Søn af Konsul C Th. F Hage og Hustru f. Hammerich; ugift. Firma : Hage & Co Student (Nykjøbing F.) 1867; Artillcriløjtnant 1870; cand. polit. 1871; Universitetets Guldmedalje 1874; Købmand i Nakskov 1875; Grosserer i Kbhvn. 1879; Medlem af Grosserer-Societetets Komite ; Medstifter af den liberale Vælgerforening i Kbhvn.; Folketingsmand for Kbhvns 7. Kreds og ; Medlem af Venstrerefnrmpartiets Bestyrelse : Finansminister (og tillige Trafikminister) i Ministeriet Deuntze.r ; Udgiver af Haandbog i Handelsvideuskab: Medlem af Landmandsbankens Bankraad; Formand i Bestyrelsen for De forenede Jjernstøberier; i Bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse og for Puggaardske Legater Udenl. Ordner : M.Gr., S.N. Adresse: Stockholmsgade 43, Kbhvn. 10

3 Hag HAGE Hother Raadmand: f. 19. Juni 1853 i Nakskov; Søn af Konsul, Købmand Christoffer Hage (død 1872); ugift. Landbrugskandidat 1877: Direktør for Aktieselskabet Dansk Markfrøhandel : Raadmand for Magistratens 2. Afdeling fra I Bestyrelsen for Kbhvns radikale Venstreforening: i Direktionen for Thorvaldsens Museum; tidligere Medlem af Bestyrelsen i Foreningen til at fremme Blindes Selvvirksomhed. Udenl. Orden : F.Æ L. Adresse: Bredgade 73, Kbhvn. HAGE Johannes Godsejer, R.DM.p.p.: f. 26. Maj 1842 i Emdrup; Søn af Godsejer Alfred Hage og Hustru Vilhelmine f. Faber. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen : Medlem af Frederiksborg Amtsraad ; Grundlægger af Malerisamlingen paa Nivaagaard, som han 1908 skænkede til Offentligheden; har oprettet Nivaagaards Hospital for kroniske Syge i Frederiksborg Amt. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse: Nivaagaard pr. Nivaa, HACEMANN C A Direktør, Fabrikejer, K'.DM.; f 16. Haj 1842 paa Rodstenseje ved Aarhus: Søn af Godsejer O V Hagemann og Hustru f. Poulsen; gift m. Mathilde H f. 17. Sept. i Assens, Datter af Konsul Bertel Bruun og Hustru f. Bräsch. Cand. polyt. 1865; Kemiker ved Kryolithsodafabrikken Øresund 1864, for Kryolith- Mine- og Handelsselskabet i de forenede Stater ; Medejer af Fabrikken Øresund 1869, der 1902 omdannedes til et Aktieselskab, i hvis Bestyrelse II bar Sæde: byggede Sukkerfabrikken i Odense , anlagde FæIlessukkerkogerierne paa St, Croix 1878 og Sukkerfabrikkerne i Nakskov, Stege og Assens; Direktør i Aktieselskabet De danske Sukkerfabrikker og fra 1898 Formand i dets Bestyrelse jiorgerrepræsentant i Kbhvn : Medlem af Jærnbaneraadet ; Ejer af Plantagerne!a Orange, Prosperity og Williams paa St.Croix: Fjer af Borupgaard ved' Snekkersten 1899; Direkt.ør for Polyteknisk Læreanstalt fra Formand i Bestyrelsen for Aktieselskabet Burmeister & Wains Maskin- & Skibsbyggeri for Finsens Lysinstitut for Vejlefjord Sanatoriets Direktion, for Dansk Ingeniørforening og for Polyteknisk Understøttelsesforening. I Direktionen for Sparekassen for Kbhvn. og Omegn; i Be 14h styrelserne for Aktieselskaberne De danske Spritfabrikker, St. Croix Sukkerfabrikker og Faxe Kalkbrud. for Selskabet til Naturlærens Udbredelse, Fængselshjælpen i Kbhvn. og den danske Afdeling af den Letterstedske Forening 1899: Medlem af Privatbankens Bank mad, 1909 det«formand; Stifter af G A Hagemanns Kollegium 1907: Medlem af Toldraadet Adresse: Bredgade 51, Kbhvn. HAGEN G B Arkitekt; f. 12. Febr. 1873: Søn af Komponist S A E Hagen og Hustru Serine f. Klingsey; gift m. Astrid f. Gregersen (Ægteskabet opløst). 4. Kl. Hovedeks. 1890; Murersvend 1894; arbejdet i 10 Aar hos Professor Chr. L Thuren: Afgangsbevis fra Kunstakademiet 1906: udstillede første Gang paa Charlottenborg I Bestyrelsen for Kunstnerforeningen af 18. Nov. Har bl. a. bygget : Grosserer H C Petersens Sommerbolig i Smidstrup ved Vedbæk; Guldvarefabrikant Beruh. Hertz' Villa i Vedbæk; fik 1. Præmie ved Konkurrencen om Kbhvns Belysningsvæsens Administrationsbygn og er Arkitekt ved dette Foretagende (sammen m. Rolf Schroeder). Adresse : Rnadhusstrædc 3. Kbhvn. HAGERUP Eiler H Boghandler, R.; f. 13. Juli 1854 i Kbhvn.; Søn af Boghandler Hans Hagerup (død 1883) og Hustru f. Werner: gift m. Elisabeth II., f. 8. Maj paa Disagergaard ved Slagelse, Datter af Godsforvalter F J Poulsen og Hustru f. Nannestad. Lærling i den Hempelske Boghandel i Odense : Medhjælper i Quedlinburg og i Faderens Forretning ; Indehaver af Firmaet II Hagerup fra 1884: Sortimentsboghandel, Forlagsvirksomhed. Kunst- og Papirhandel; erhvervede 1899 Det Hempelske Forlag i Odense. Kasserer og Hovedkommissionær for Det kgl. danske geografiske Selskab, for Historisk Forening og for Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie: Formand for Dansk Musikhandler-Forening og Næstformand for den danske Turistforenings sjællandske Afdeling: Ejer af Strandhytten i Vordingborg Landsogn. Adresse: Frederiksberg Allé 8, Kbh. HAGERUP Francis norsk Gesandt, Dr. phil. & jur.. SK.p.p.; f. 22. Jan i Horten, Norge; Søn af Statsraad. Admiral H S Hagerup (død 1859"!: gift m. Frederikke Dorthea f. Bødtker. f. 20. Dec i Kristiania. Student (Trondhjem) 1870; studerede en Tid Medicin; cand. jur. 1876: Studier over Formueret i Tyskland og

4 i. -IV Kal Frankrig; Assessor i Kristiania Byret 1879; DT. jul : Professor i Retsvidenskab ved Kristianias Universitet os : tillige ekstraordinær Assessor i Højesteret. Justitsminister i Ministeriet Slang ; Ministerpræsident og ; norsk befuldm. Minister i Haag, Brüssel og Kbhvn. tra 1906; Medlem af det norske Storthing Fresdoktor ved Lunds og Leipzigs Universiteter. Er Forfatter af talrigo retsvidenskabelige Værker og Afhandlinger (Proces, Formueret og Strafferet), UdenT. Ordener : N.St.O.; S.N.; E.L.; svensk Redningsinedalje i Guld. Adresse : Stockholmsgade 43. Kbhvn. HALD Jørgen G aar de jer; f. 25. Febr i Redsted paa Mors; Søn af Husmand og Købmand Jens K Hald (død 1881) og Hustru f. Thomsen (død 1868); gift m. Karen Kirstine II., f. 20. Marts 1844 i Hæbbelstrup ved Brønderslev, Datter af Gaardejer Karl Povlsen (dod 1872) og Hustru Maren f. Kristensen (død 1891). Privat Undervisning : Lærer : Gaardejer ; Landkøbmand ; atter Gaardejer siden Medlem af Sognesparekassens Bestyrelse ; Formand for Det radikale Venstres Landsforbund fra 1905; Medlem af Kontorudvalget for Sæby Bank fra 1907; Kasserer for Udstykningsforeningen for Hjørring Amt (stiftet 1910). Adresse: Hugdrmi pr. Dybvad. HALK Frode Dr. med., Overlæge: f. 23. Febr i Halk ved Haderslev; Søn af Præst, Professor II V Kalmussen (død 1891) og Hustru f. Arnkie! (død 1874); gift m. Fernanda II., f. 1. Aug i Kbhvn., Datter af Kammerherre Oberst Vilhelm von Lindholm og Hustru f. von Hedemann. Student (Haderslev Læreres Skole) 1874; med. Eks. 1881: Reservelæge ved Garnisons Sygehus ; Dr. med. 1883: Reservelæge ved Almindelig Hospital Afd. I : privat Docent : Reservemedikus ved Frederiks Hospital Afd. A ; Vakeinator ved den kommunale Vakcinationsanstalt : Plejebørnslæge ved Fødselsstiftelsen ; Overlæge ved St. Josefs Hospital fra Fjer af Frodeslund og Halkhovedplantagcr i Jylland. Adresse : Frederiksgade 21, Kbhvn. Sommerbolig; Halkhovedplanlage ved Glyngøre. HALKIER Gotfred Grosserer, K'.DM.; f. 3. Juni 1837 i Kbhvn.; Søn af Grosserer P A Halkier (død 1859) og Hustru Sophie f. Munch (død 1882); gift m. Henriette (Ettie) f. Taylor, f. 21. Nov i London. Uddannet hos II Pontoppidan & Co. i Hamborg, Westenholz Brothers i Loudon og Winekelmann, Berdolt & Go. i Antwerpen; indtraadte som Deltager i Firmaet G Halkier & Co Medlem af Privatbankens Bankraad , Formand Medlem af Bestyrelserne for De danske Sukkerfabrikker, De forenede Bryggerier og Nordisk Kabel- og Traadfabrikkcr. Adresse: Kronprinsesseg. 26. Kbhvn. Sommerbolig ; Lindehuset Vedbæk. HALKIER Herman Hojestcretsadvokat. R.DM.: f. 8. Mai 1839 i Kbhvn.; Søn af Grosserer P A Halkier (død 1859) og Hustru Sophie f. Muneh (dod 1882); gift m. Harriet II., f. 14. Juni 1850 i Kbhvn. Datter af Kommandør H I, Moe (død 1884) og Hustru Betty f. Kierulff (død 1904). Student (Metropolitanskolen) 18D6 ; cand. jur. 1862: Universitetets Guldmedalje 1863; Højesteretsadvokat 1869; Censor ved de juridiske Eksaminer ; Folketingsmand for Kbhvns 7. Kreds : kontrolerende Direktør i Det kgl. octr. alm. Brandassurance Compagni; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Mælkeforsyning, for The Scandinavian preserved Butter Co. og for Sygeplejerskeforeningen. Fru Harriet Halkier er Næstformand i Foreningen til Værn for enligt stillede Kvinder og Medlem af Bestyrelsen for Sygeplejerskeforeningen. Adresse: Kronprinsesseg. 2, Kbhvn. HALLAGER Frederik Overlæge, Dr. med., R.DM.: f. 28. Sent i Nakskov ; Søn af Præst LN Hallager og Hustru f. Erichsen; gift 1. Gang m. Antonie f. Biilow (død 1879); 2. Gang m. Louise f. Biilow (død 1891). Student (Nykjøbing F.) 1868; med. Eks. 1875; Reservelæge ved Sindssygeanstalten ved Viborg 1878; Dr. med. 1884; Overlæge veri Sindssygeanstalten i Viborg ved Aarhus fra 1901; Formand for Epileptikerhjemmet i Nyborg. Adresse : Sindssygeanstalten ved Aarhus. HALLDORSSON Olafur Konferensraad, R.DM.; f. 15. Maj 1855 i Præstegaarden Hof Vapnafjord, Island; Søn af Provst Halldor Jonsson. Student (Reykjavik) 1877; cand jur. 1882; ansat i Islands Ministerium 1883, Kontorchef smstds. 1889: Chef for det islandske Ministeriums Kontor Translatør i Islandsk; Æresmedlem af Det islandske litterære Selskab. Har været Medudgiver af Lovsam-

5 Hal 148 frag für Island samt Udgiver af Jonsbok. Adresse : Kbhvn. HALSTED Martin Madsen Kaptajn, Statsrevisor, B.p.p.; f. 5. Aug i Ø. Nordlunde; Søn af Indsidder Niels Madsen (død 1901) og Hustru f. Marcussen (død 1879); gilt m. Anna Doris H., f. 16. Jan. i Kbhvn. Datter af Ejer af Hotel d'angleterre Fritz Krager (død 1871) og Hustru f. Lund (død 1870). Tjenestekarl og Skibsdreng til 1867; paa Rødkilde Højskole ; Sekondløjtnant 1871; Afgangsprøve fra Officerskolen 1875; s. A. Premierløjtnant med Garnison i Fredericia, fra 1878 i Nyborg; Kaptajn 1885; i Kbhvn. fra 1892; Afsked 1901; Statsrevisor s. A. Mdl. af Nyborg Byraad : Stifter af Selsk. De danske Forsvarsbrødre for Nyborg og Omegn; Folketingsmand (Højre) for Sakskjøbing-Kredsen og for Odense 2. Kreds fra 1898; Kredsformand for Højres Arbejder- og Vælgerforenings 6. Kreds; Medlem af Højres Repræsentantskab fra 1894, af Højres Forretningsudvalg og Partiets Generalsekretær fra 1896; Medlem af Folketingets Finansudvalg. Udenl. Orden : R.St.A. Adresse : Lipkesgadc 25. Kbhvn. HAMERIK Asger Professor, Komponist, R.; f. 8. April 1843 paa Frederiksberg; Søn af Professor Fr. Hammerich (død 1877); gift m. Margaret H., f. 13. Dec. i Columbia, Tennessee. Elev af G Matthisson-Hansen og Niels W Gade. i Berlin af Wuerst og H v, Biilow og i Paris af Hector Berlioz; Direktør for Musikkonscrvatoriet Peabody-Institute i Baltimore Kompositioner : Tovelille. Hjalmar og Ingeborg; La vendetta; Den Rejsende; Fem nordiske Suiter; Syv Symfonier: Symphonie poétiquc; tragique; lyriquc; majestueuse; serieuse; spirituelle: og Kor-Symfonie: Requiem; Kristelig Trilogi: Jødisk Trilogi; To Damekor: Majdans og Høstdans; Opera uden Ord; Koncert-Romance for Violoncello; Fire Orgelpræludier; Frihedshymne; Kantater og Koncertstykker. Adresse : Chr. Winthers Vej 16, Kbh. HAMMELEFF Frederik Billedhugger; f. 9. Nov 1847 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn P H Hammeleff (død 1850) og Hustru f. Weiner (død 1854): gift m. Julie H.. Datter af Overpolitibetjent Anders Andersen og Hustru Nelly f. Bur. Elev af Bissen; udstillede første Gang 1868; Elev af Kunstakademiet ; Anckerske Legat Har udført dekorative Arbejder til Frederiksborg Slot, Jesus Kirken og Glyptoteket: Loftsdekoration i Privatbanken; Portrætbuster af Biskop Svane, Hans Tegner og Ulrik Frederik Gyldenløve; Medailloner af danske Kunstnere til Kunstmuseet; Portrætbuster af Professorinde A Munch; Professor Carl Christensen og Billed hugger Hansen-Jacobsen. Adresse : Frijsenborg Allé 2, Kbhvn. HAMMELEV Theodor Oberst i Fodfolket, R.DM.; f. 29. Aug Sekondløjtnant 1874; Premierløjtnant 1880; Kaptajn 1890; Souschef ved 1. Generalkommando ; Oberstløjtnant 1904; Oberst og Chef for 8. Regiment Adresse : Aarhus. HAMMER Frits Kommandør, Søfartsinspektør, R.DM.p.p.; f. 29. Dee paa Hjortholm. Langeland; Søn af Kaptajnløjtnant O C Hammer og Hustru f. Hastrup; gift m. Clara Lucina f. Nielsen, f. 2. Nov i Horsens. Sekondløjtnant 1873; Premierløjtnant 1874; Kaptajn 1888: Afsked 1904: kar. Kommandør; Søfartschcf ved Statsbanerne fra 1899: Søfartsinspektør Udenl. Ordner.- M.Gr.; N.St.O.: S.V. Adresse : Fredericiagade 15. Kbhvn. HAMMER Hans Christian Oberst i Artilleriet. R. DM. p.p.; f. 23. Juni 1856 i Rendsborg; Søn af Generalmajor Jørgen Hammer og Hustru f. Blichert; gift m. Hedevig Elisabeth f. Hoffmeyer (død 1908). Student (Odense) 1874; Sekondløjtnant 1877; Premierløjtnant 1880; Kaptajn 1887: Kontorchef i Krigsministeriet ; Oberstløjtnant 1904; Oberst 1908; Chef for 1. Feltaitilleriregimenf: Lærer ved Officerskolcn: Medarbejder ved Salmonsens Konversationsleksikon. Udenl. Orden : S.Sv. Adresse : Tordenskjoldsgade 19, Kbh. HAMMER R Kommandør i Søetaten, K'. DM.p.p.; f. 25. Febr i Wyck paa Føhr, Slesvig: Søn af Kaptajnløjtnant O C Hammer (død 1892) og Hustru f. Hastrup; gift m. Fanny Eleonora f. von Hedemann, f. 30. Marts I Kbhvn. Sekondløjtnant 1875: Premierløjtnant 1876; Kaptajn 1890; Kommandør 1902; Chef for Søværnets Offiecrskote fra 1903: Formand for Undervisningsraadet for Søværnets Skoler fra 1903 og Medlem af Forfremmelsesrraadet for Søofficerskorpset fra 1906: Medlem af Bestyrelsen foi Foreningen De danske Atlanterhavsøer fra 1903 og for Det grønlandske Selskab fra 1909.

6 t«ham Udenl. Ordner: F.Æ.L.; Gr.Fr.; N. St.O.j Pr.R.Ø. Adresse : Cort. Adelers Gade 1, Kbhvn. HAMMER-JENSEN Ingeborg Dr. phil.; f. 20. Jan i Kbhvn.; Datter af Klokker,ved Helligaandskirken A E Hammer: gift m. Kommunelærer, cand phil. J C Jensen. Student (N Zahles Skole) 1898; mag. art. 1905: Dr. phil. (Den ældste Atomlære) Adresse: Øresundsgade 1, Kbhvn. HAMMERICH Angul Professor, Dr. phil., R.; f. 25. Nov i Kbhvn.; Søn af Professor theol. Fr. Hammerich og Hustru Julie f. Scheuet mann; gift m. Golla Bodenhoff f. Jensen (død 1903). Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1867; cand. polit. 1872; Assistent i j Statsanstalten far Livsforsikring ; Musikkritiker ved Nær og Fjærn, ved Illustreret Tidende og ved Nationaltidende fra 1880: Dr. phil. 1892; Docent ved Universitetet, fra Formand for musikhistorisk Museum og for den kbhvnske Afdeling af Internationalt Musikselskab; Sekretær i Kammermusikforeningen; Medlem af den danske Styrelse for Den Letterstedtske Forening. Litterære Arbejder: Musikforeningens Historie ; Kjøbenhavns ; Musikkonservatoriums Historie (1892); Musikken ved Chr. IV. Hof (1892) (Doktordisputats); Kammermusikforeningens Historie; Studier over Broncelurerne i Nationalmuseet i Kjøbenhavn (1893); Et historisk Orgel paa Frederiksborg Slot (1897); Studier over Islandsk Musik (1900); Illustreret beskrivende Katalog over Musikhistorisk Museum (1909). Adresse : Steen Blichers Vej 18, Kbh. HAMMERICH Emil Overretsassessor, R.; f. 6. April 1855; Søn af Kenferensraad L. Hammerich og Hustru f. Worsaae; gift in. Anna Louise H., f. 15. Juni 1860 i Holbæk. Datter af Overmaaler i H P Jensen og Hustru f. Anthon. Student (Aarhus) 1872; cand. jur. 1879; Amtsfuldmægtig i Holbæk s. A.; Birkefuldmægtig i Helsinge 1884; Amtsfuldmægtig i Næstved 1889; Assessor i Landsoverretten for Nørrejylland Har udgivet forskellige juridiske Skrifter, deriblandt Dansk lovleksikon i 7 Bind; Vejledning til Behandling af Alimentationssager; Land- og Købstadkommunerncs Vejvæsen ; Love, Expeditioner og Domme vedrørende Stempelafgiften, m. fl. Adresse : Viborg. HAMMERICH Holger Etatsraad, Ingenior, R.DM.; f. 20. Nov paa Krsthvn.; Søn af Professor, Dr. phil. M J Hammerich og Hustru f. Aagaard; gift m. Pauline Elisabeth f. Mølmark, f. 4. Dec. i Svendborg. Student 1863; studerede i nogle Aar Medicin, derefter ( ) Ingeniørvidenskab; Civilingeniør i Nordamerika ; Ingeniør ved Syd-fyenske Bane ; Medindehaver af Tuxen og Hammerichs Maskinfabrik i Nakskov ; Ingeniør for De danske Sukkerfabrikker Borgerrepræsentant i Kbhvn ; Medlem af Folketinget for Nakskovkredsen og for Kbhvns 6. Kreds fra 1895 (Højre); Medlem af Bestyrelserne for Ny Carlsbergfondet, Foreningen for national Kunst, Kbhvns Frihavn, Højres Arbejder- og Vælgerforening, Plantageselskabet Dansk Vestindien, Aktieselskabet Titan og Spritfabrikken Fortuna; Medlem af Havneraadet, af Direktionerne for Kolindsund og Kallehave Jærnbaneselskaber og af Centralkomitéen 1909: Formand i Bestyrelserne for Carl Lunds Fabrikker og Fanø Vesterhavsbad. Adresse: Kastelvej 21, Kbhvn HAMMERICH Johannes Etatsraad, R. DM,: f. 5. Februar 1844 paa Krsthvn.; Søn af Professor, Dr. phil. M J Hammerich og Hustru f. Aagaard; gift m. Tomine f. Groth, f. 16. Dec. i Kbhvn. Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1862; cand. phil. 1863; Forpagter, senere Ejer af Iselingen. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register). Medlem af Præstø Amtsraad og Amtsskoledirektionen for Præstø Amt; i Direktionen for Sindssygeanstalten ved Vordinborg; Formand i Direktionen for Vordingborg Sparekasse. Adresse: Iselingen pr. Vordinghor«-. HAMMERICH K A Borgmester, R.; f. 10. Marts 1861 i Flensborg; Søn af Konfercnsraad Louis Hammerich og Hustru f. Worsaae: gift m. Louise Camilla f. Bentzen f. 27. Juli 1866 i Kbhvn. Student. (Aarhus) 1878; cand. jur. 1883; Fuldmægtig i Kronborg vestre Birk s. A.; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. fra 1884: ansat i Justitsministeriet 1887: Fuldmægtig 1895; Ekspeditionssekretær 1896; Kontorchef 1904; Borgmester i Roskilde fra Medlem af Direktionen for Sparekassen for Roskilde og Omegn fra 1905; Medlem af Repræsentantskabet for Købstædernes alm. Brandforsikring fra Adresse : Roskilde. HAMMERICH Louis Grosserer, R.: f. 2. Juli 1859 i Flensborg; Søn af Konferensraad Louis Hammerich (se denne); gift m. Eleonora (Ellen) H., f. 4.

7 Ham Juni 1866 i Aarhus, Datter af Fabri-! kant, Raadmand H Liisberg (død 1883) i og Hustru Julie f. Lassen (død 1908). Præliminæreksamen (Aarhus Kate dralskole) 1875; uddannet hos Hans Broge Medlem af Aarhus Handelsförenings Bestyrelse : Medlem af Aarhus Privatbanks, Det danske Hedeselskabs og Aarhus Teaters Repræsentantskab, i af Jydsk Hypotekforenings Kontrol, komité og af Bestyrelsen for Aarhus elektriske Sporvej, for Aktieselskaberne Grundarealer ved Aarhus Aa, Hans Schourup og Jyllands Staal- og Maskinforretning, Kragelund Teglværk. Turisten, Aarhusbugtens Dampskibsselskab og Aarhus højere Pigeskole samt for Jydsk Handelshøjskole. Medlem af Sø- og Handelsretten i Aarhus; Værge for Aarhus Domkirke; i Bestyrelsen for Aarhus Kirkefond. Adresse; Fredenstorv 12, Aarhus. Sommerbolig; Søholt p>" Riis Skov St. - HAMMERICH Louis Konferensraad, K'.DM.p.p.; f. 16. Juli 1830 i Kiel; Søn af Etatsraad, Borgmester Emil Hammerich og Hustru f. Tværmocs; gift m. Ida f. Worsaae (død 1902). Student (Kiel) 1847; deltog som Frivillig i Treaarskrigeii; Sekondløjtnant 1848; Premierløjtnant 1850; slesvigsk cand. jur. 1853; Borgmester i Eckernførde s. A.; Herredsfoged i Bøking i Herred 1856: Politimester i Flensborg 1859; Afsked 1864; dansk cand. jur. 1865; Byfoged i Aarhus ; Birkedommer i Kronborg vestre Birk Udenl. Orden : R.St.Stan. Adresse : Aarhus. HAMMERSHAIMB Hjalmar Overretssagfører; f. 4. Maj 1856 i Kvivik paa Nordstrømø; Søn af Provst V U Hammershaimb (død 1909) og Hustru f. Gad. Student (Melropolitanskolen) 1874; cand. jur. 1880: Amfsfuldmægtig paa Færøerne 1882; Sagførerfuldmægtig 1886; Underretssagfører i Aalborg 1888; Overretssagfører sammesteds Formand i Direktionen for Forsikringsanstalten for danske Værnepligtige; Direktør for Livsforsikringsforeningen Fremtiden; Formand for Foreningen af Sagførere i Aalborg; Kasserer for Foreningen Børnenes Vel i Aalborg; Formand for Grundejerforeningen for Hasseriis Villakvarter. Adresse ; Hasseriis Villakvarter, Aalborg. HAMMERSHØI Svend Kunstmaler; f. 1873; Søn af Grosserer C P Hammershøi (død 1893) og Hustru f. Bentzen ann. im Elev af Kunstakademiet , senere af Zahrtmann; udstillede første Gang Hovedværker: Haven bag Prinsens Palæ (Kunstmuseet); et Billede fra Refsnæs (Galleriet i Kristiania). Adresse: Christian \V'inthei;s Vej 15. Kbhvn. HAMMERSHØI Vilhelm Kunstmaler; f. 15. Mai 1864 i Kbhvn.; Søn af Grosserer G P Hammershøi (død 1893) og Hustru f. Rentzmann; gift m. Ida H., f. 15. Marts i Stubbekjøbing, Datter af Købmand J P Ilsted og Hustru f. Lund. Elev af Kunstakademiet og af Krøyer; udstillede første Gang 1885; Medstifter af Den frie Udstilling, hvor han har udstillet fra Medlem af Kunstforeningens Bestyrelse til 1910 og af Akademiets Plenarforsamling. Hovedværker : Portræt af en ung Pige (1885); Christiansborg Slot (1892): Dobbeltportræt (1898: London); Solsiraaler (1902): St. Stefano (1903; Kom): Fra CJjentofte Sø (1903); Fem Portrætter (1902): Kronborg (1900). Ca. 60 Arbejder findes i Pr. Alfr. Bramsens Samling i Kbhvn. Guldmedalje (2. Kl.) i München 1891; Guldmedalje (1. Kl.). München 1909: Sølvmedalje paa A'erdensudst. i Paris Adresse: Bredg. 25, Kbhvn. HANNOVER Emil Museumsdirektør, f. 27. Sept i Kbhvn.; Søn af Professor Adolph Hannover (død 1894) og Hustru f. Fridericia; gift 1. Gang m. Alice f. Ruben, 2. Gang m. Karen Anna f. Topsøe. Elev af Kunstakademiet: studerede Kunsthistorie: Medarbejder ved Kunstbladet, Tilskueren, lidsskrift for Kunstindustri, Politiken m. rn.; Bibliotekar ved Kunstindustrimuseet 1894, Direktør fra 1906; Redaktør af Kunstbladet. Har skrevet : Antoine Watteau (1888); Maleren Christen Købke; Maleren C W Eckersberg; Maleren (Konstantin Hansen. Medarbejder ved Kunstens Historie i Danmark og ved Danmarks Malerkunst. Adresse; V-Boulevard 24, Kbhvn. HANNOVER H I Professor, Direktør for Statsprøveanstalten, II.p.p.; f. 17. Maj 1861 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad. Professor Adolph Hannover (død 1894) og Hustru Ida f. Fridericia; gift m. Laura f. Michaelsen, f. 9. Jan i Kbhvn. Student (prr?, dimit.) 1878; cand. polyt. 1884; Konstruktør hos Bonnesen og Danstrup ; Lærer ved Teknisk Selskabs Skole ; Docent i Teknologi ved Polyteknisk Læreanstalt

8 , Professor 1894: Direkter for Statsprøveanstalten fra 1896; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvn.s Spritfabrikker fra 1896 og for Teknologisk Institut fra Litterære Arbejder: Bevægelseslære (1888); Om Maskinerne paa Verdensudstillingen i Chicago (1895); Autograferede Forelæsningstegninger over Teknologi; Mekanisk Teknologi I: Metallernes og Legeringernes Egenskaber og Anvendelse (i899); Forelæsninger over Metalbearbe.jdning I-II (1904); en Bække Afhandlinger i tekniske Tidsskrifter. Udenl. Ordner: N. St.O.; S.V. Adresse : Malmøgade 9, Kbhvn. HANSEN Adolf Heinrich Kunstmaler; f. 29. Nov i Kbhvn.; Søn af Etatsraad Heinrich Hansen og Hustru f. Burmeister; gift m. Karen Margrethe H Datter af Justitsminister Leuning. Student (Haderslev Læreres Skole) 1878; cand. phil. 1879; studerede i 4 Aar Teologi; blev optaget paa Kunstakademiet 1883; udstillede første Gang paa Charlottenborg 1884; Lærer ved Akademiet fra 1887, ved Kunstskolen for Kvinder fra 1888; Arkitekturmaler, Dyremaler. Adresse : Overførstergaarden, Jægersborg pr. Gjentofte. HANSEN Aksel Billedhugger; f. 2. Sept i Odense; Søn af Snedkermester Vilhelm Hansen (død 1881) og Hustru Caroline f. Hansen; gift m. Ellen Margrethe H.. f. 3. Febr. i Kbhvn., Datter af Professor Henrik Smith og Hustru Emilie f. Jensen. uddannet som Billedskærer; Elev af Kunstakademiet; Afgang herfra 1879; udstillede første Gang 1880; i Bestyrelsen for Dansk Skulpturforening Ira 1909; Medlem af udstillingskomitéen paa Charlottenborg fra Hovedværker: En Dreng, som spiller paa Fløjte; Eeho (Glyptoteket og i Bronce i Rosenborg Have); Kristus bespottes af Jøderne (Kunstmuseet); Ambrosius (.Marmorkirken); Kristusstatue (Jesus-Kirken); Kristus velsigner de smaa Børn; Hostrups Buste (Det kgl. Teater og i Bronze paa Regenscn); N.1 Fjords Statue (ved Forsøgslaboratoriet) ; Holmblads Monument (Søllerød Kirkegaard); Lægen Prof. Brandes Monument (ved Sygehjemmet); Pjerrotmonumentet (Tivoli); Uffe hin spage; Prof. Segelckcs Monument (ved Land Han bohøjskolen). Dekorative Arbejder: Et Midtparti i Sandsten med 3 Statuer: Retfærdigheden, den lovgivende og den udøvende Magt (Odense Raadhus); 4 Statuer (Kunstmuseets Facade): Hans Tausens Mindesmærke (i Birkende); den store Spisesal paa Sølyst; Levins Gravmæle (Mosaisk Kirkegaard). Adresse: Chr. Winthers Vej 17. Kbhvn. HANSEN Alfred Wilhelm Musikforlægger, K.; f. 29. Okt i Kbhvn.; Søn af Musikforlægger J W Hansen (død 1904) og Hustru f. Petersen; gift m. Mathilde H, f. 27. Sept. i Kbhvn., Datter af Teaterdirektør Th. Andersen og Hustru f. Tholstrup. Firma ; Wilhelm Hansen. Lærling og fra 1878 Forretningsfører i Faderens Forretning; fra 1904 Indehaver af denne sammen med Broderen Jonas W. H. (se denne). I Bestyrelsen for Forening til Understøttelse af trængende Musiklærere og Musiklærerinder. Adresse: Bredgade 29, Kbhvn. HANSEN Allan Grosserer; f. 10. April 1875; Søn af Grosserer Harald Hansen og Hustru Anna f. de Jonquiéres; gift m. Bodil H.. f. 9. Dec. Datter af Grosserer P N Heering (se denne). Firma: A N Hansen & Co. Student (Metropolitanskolen) Formand i Bestyrelsen for Skandinavisk-amerikansk Petroleums Akts.; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Dampmøller. Adresse : Dronn. Tværgade 4. Kbhvn. HANSEN Ancher Christian Sagfører, Hypotekforeningsdirektør, Jan paa Futtrup i Thisted Amt; Søn af Landstingsmand Justitsraad C A H Hansen (død 1894) og Hustru Laurentze f. Jørgensen: gift m. isanna Sophie Cathrine H., f. 30. April 1849 i Bidsted i Thy, Datter af Sognepræst Gamborg (død 1872) og Hustru f. Foersom (død 1892). Exam. jur. 1864; Sagførerfuldm. ved Kbhvns Overret 1869; Sagfører i Frederikssund fra 1872; Direktør i Østifternes Hypotek-Forening. Medlem af Bestyrelsen for Spare- og Laanekassen for Frederikssund og Omegn og af det staaende Udvalg for de store Sparekasser i Danmark; Medlem af Kontrolkomitéen af sammes staaende Udvalg i Østifternes Landhypotekforening; Formand for og Medstifter af Frederikssunds Mellem- og Realskole; Suppleant i Overligningskommissionen ; Tiendekommissær for Frederiksborg Amts 5. Kreds; fh. Medlem af Frederikssunds Byraad; Medlem af Sagførerraadet Forslagsstiller af Sammenslutning af forskellige Jærnbaneplaner til en samlet sjællandsk Midtbane og Formand i Udvalgene for dens Gennemførelse (nu Statsbane). \dresse : Frederikssund.

9 Han 152 HANSEN Anders L Generalmajor, K". DM.; f. 19. Dec i Kbhvn.; Søn af ; Husejer Niels Hansen og Hustru Louise f. Koch: gift m. Dorothea f. Andreasen, f. 24. Dec Sekondløjtnant 1875; Premierløjtnant i Fodfolket 1878: gjorde Tjeneste, ved Generalstaben ; Kaptajn 1889; ansat ved Generalstaben ; til Tjeneste i Krigsministeriet ; Oberstløjtnant og Chef for 21. Bataillon Stabschef ved 1. Generalkommando 1906: Oberst og Chef for 10. Regiment (Aalborg) 1906; Generalmajor og Chef for Generalstaben Adresse-: Thorvaldsensvej 2, Kbhvn. HANSEN Andreas N Grosserer; f. 9. Aug. 1872; Søn af Grosserer Harald Hansen og Hustru Anna f. de Jonquiéres; gift m. Muriel f. Nielsen, f. 10. Dec Firma: A N Hansen & Co. Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1890; cand. phil. 1891; Kjer af Hestkjøbgaard ved Birkerød. Medlem af Bestyrelserne for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse«for Skibshypotekbanken. for Foreningen til Søfartens Fremme og for Fjerde Søforsikringsselskab; Medlem af Translatøreksamenskommissionen. Adresse: Hestkjøbgaard pr. Birkerød. HANSEN Carl Assurancebcstyrer; f. 8. Jan paa Holsteinsminde; Søn af Rebslager A H Hansen og Hustru Karen f. Jensdatter; gift m. Elise Marie f. Johansen, f. 25. April 1859 i Karre bækstorp. Lært Rebslagerfaget; paa Højskole j ; Assurancebestyrer for Præstø ; m. f!. Amters Brandforsikringsforeningl896; Forligskommissær ; Sogneraadsformand ; Medlem af Sorø Amtsraad ; Folketingsmand for Vordingborgkredsen fra 1903; Formand i Bestyrelsen for Holsteinsminde Opdragelsesanstalt. Adresse: Linnésgade 24, Kbhvn., og Holsteinsminde pr. I'uglebjerg. HANSEN Carl Gaardejer; f. 15. Maj 1870 paa Vinde Vestergaard ved Skive; Søn af Gaardejer Chr. Hansen og Hustru Ingeborg f. Jensdatter; gift m. Anne Dorthea Kirstine f. Jensen, f. 30. Juni i Skive. Paa Sekondløjtnantskolen i Kronborg 1889; Ejer af Fødegaarden ; Medejer af Hovedgaarden Nørgaard i Salling : Ejer af Højgaard i Hem Sogn fra Sogneraadsmedlem ; Form. for Skive Mejeri for Danelykke Mejeri fra 1909, for Viborg Amts Me jer iforen , for de samvirkende jydske Mejeri foren, fra og for de samv. danske Mejeriforcn. i 1902; Medlem af Kbhvns Smørnoteringsudvalg , af Andclsudvalget ; Formand for Husmandsforeningen Fremad , for Garantselskabet Skive Folkeblad fra 1906, for Venstreforeningen af 1908 ( Skiveprogrammet") og for Hem Hind borg Dø! by Afholdsforening. Folketingsmand for Skivekredsen (Venstrereformpartiet); Formand for Andelsforeningernes Sanatorieforening ; Sekretær for Skive Omegns Udstykningsfoiening; Revisor i Kgr. Danmarks Hypotekbank og i jydsk Land-Hypotekforening fra Adresse : Hem pr. Skive. HANSEN Carl Adam Dr med., Stiftsfysikus, R.; f. 11. Febr i Tybrind paa Fyen; Søn af Læge GAF Hansen og Hustru f. Camradt; gift m. Andrea IL, f. 30. Maj i Nyker, Datter af Præst H C Bentzen og Hustru f Mohr. Student (Odense) 1868: ' med. Eks. 1875; Medlem af Nysted Byraad , af Oversundhedskommissionen for Maribo Amt 1889; Dr. med. 1892; Læge ved Sygehuset 1896; Stiftsfysikus for Lolland-Falster Adresse : Nysted. HANSEN Carl H Professor ved Landbohøjskolen; f i Odense. Cand. pharm. 1890; Dyrlæge 1897; Professor i Farmakologi ved Landbohøjskolen 1901; Bestyrer af Landbohøjskolens Dispensationsanstalt og Forstander for Kliniken for mindre Husdyr. Adresse : Nyvej 3, Kbhvn. HANSEN Chr. D A Etatsraad, K'.DM. p.p.; f. 25. Febr paa Kragsberg ved Odense; Søn af Proprietær C H Hansen og Hustru f. Ammentorp: gift 1. Gang m. Cæcilia Elisa f. Købke (død 1879), 2. Gang m. Agnes Mathilde f. Hedemann, f. 3. Sept i Kbhvn, Datter af Kammerherre Chr. F Hedemann og Hustru f. Kiellerup. ISesiddelser: Bødstrup og Mullerup (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register). Cand. pharm. 1865; Manuduktør og Docent ; Assistent ved Universiteteta kemiske Laboratorium ; Stifter af Ny Pharmaceutisk Tidende 1869; Universitetets Guldmedalje 1872; Opretter og Indehaver af Chr. Hansens Teknisk kemisk Laboratorium (i Kbh.) siden 1874 og af Chr. Hansens Laboratory (Little Fall's U. S. A.) siden 1878; oprettede Krone Apoteket 1876; købte Godserne Bødstrup 1880 og Mullerup 1882; skænkede 1892 Staten Grund og Bygning til Farmaceutisk Læreanstalt; Direktør for samme til 1895;

10 153 Han Æresmedlem af Svendborg Amts landøkonomiske Selskab og Danmarks Apotekerforening. Udenl. Ordner: F.M.A.; Fr. off. de rinstr. publ. Adressei Slotsholmsgade 16. Kbbvn., og Mullerup or. Gudme. HANSEN Chr. C Direktør, Vicekonsul; f i Løjtcrsdorf, Sønderjylland; Søn af F C Hansen. Var i 11 Aar hos Meulengracht i Horsens, derefter Bestyrer af dennes Aarhusfilial; Direktør for Korn- og Foderstofkompagniet Forretningsudvalget for Danske Korn- og Foderstof-Importørers Fællesorganisation; i Direktionen for Kreditreformforeningen ; Næstformand i Handelsföreningen i Aarhus. Adresse : Havnegade 8, Aarhus. HANSEN Christen Møllermester; f. 10. Dec i Gjørslcv Sogn; Søn af Husmand H C, Hansen. Uddannet som Møllersvend; Mester paa Arbejdernes Fællesbageri fra Medlem af Sundby Sogneraad , af Kbhvns Borgerrepræsentation ; Folketingsmand fori Kbhvns 9. Kreds fra Medstifter og Bestyrelsesmedlem af Forsamlingsbygningen paa Krsthvn.; Medlem af Nærumgaard Børnehjems Bestyrelse. Adresse : Tingvej 48, Kbhvn. HANSEN Christian Terman Overlæge, f. 10. Okt i Helsinge; Søn af Distriktslæge L T Hansen og Hustru f. Fabricius; ugift. Student (Roskilde) 1882; med. Eks. 1889; Reservelæge ved Silkeborg Vandkuranstalt 1890, ved Garnisons Sygehus , ved Vestre Hospital og ved Kommunehospitalet Afd. IV ; Chef for Garnisons Sygehus' Klinik for Hud- og Kønssygdomme 1900; Korpslæge 1902; Overlæge Adresse : Bredgade 4, Kbhvn. HANSEN Eline Skoleinspektrice; f. 22. Okt i Assens. Elev paa N Zahles Privatlærerindekursus ; Lærerinde ved Sæby Realskole; Almuelærerindeeks. 1883; Lærerinde ved en højere Pigeskole i Aarhus; Kommunelærerinde i Kbhvn. fra 1889: Eksamen fra det norske Statskursus for Køkkenlærerinder 1897; studeret Skolekøkkenvæsenet i Tyskland, Belgien, England og Skotland og virket for Sagen i Foredrag og Artikler: Lærerinde ved Statens Lærehøjskole fra 1901; Skoleinspektrice Medlem af Kbhvns Skoledirektions staaende Udvalg af Lærere og Lærerinder fra 1904: Formand for Kbhvns Kommunelærerindeforening Adresse i Ravnsborggade 19, Kbhvn. HANSEN Fr. Statskonsulent, Landbrugskandidat, R.; f. 23. Maj 1854 i Unerue, Egebjerg; Søn _af Boelsmand II Hansen og Hustru 1. Rasmussen; gift m. Anine f. Kofod. f. 28. Dec. Elev paa Vallekilde og Testrup Højskoler, samt paa Tune Landboskole; Landbrugseksamen 1883; Lærer ved Lyngby Landboskole ; Lærer i Kemi og Botanik ved Askov Højskole fra 1884; Statskonsulent i Planteavl for Jylland fra 1893; Bestyrer af Forsøgsstationen for Plantekultur i Askov; Formand for Kolding Omegns Landboforening og for Fællesledelsen af Kvægavls- og Kontrolforeningen i Koldingkredsen. Adresse; Askov pr. Vejen. HANSEN Frederik Læge, Professor ved Universitetet; f. 22. Sept i Kolding; Søn af Skibsbygmester H,T C Hansen og Hustru f. Davidsen; gift m Clara f. Asschenfeldt-Hansen. Student (Kolding) 1887; med. Eks. 1894; Prosector anatomiæ ; Dr. med. 1900; Professor anatomiæ 1901; Bestyrer af Universitetets normal-anatomiske Museum; Lærer i Anatomi ved Tandlægeskolen. Medlem af International Brain Commission. Adresse: Smallegadc 46, Kbhvn. HANSEN Frederik Redaktør; f. 22.Juli 1861 i Bellinge ved Odense; Søn af Gartner Hans Christensen. Student (Odense) 1880; cand phil. 1881; ansat ved Højres Generalkorrespondance ; Medarbejder ved Jyllandsposten, Fædrelandet og Dagens Nyheder. Redaktør af Avisen fra 1883, af Vort Land fra 1900; Højres Kandidat ved Folketingsvalget i Kbhvns 5. Kreds 1892 og 95 og i 4. Kreds Adresse : Esperance Allé 15, Charlottenlund. HANSEN Fritz Kaptajn, R.DM.p.p.; f. 30. Jan i Kbhvn.; Søn af Jacob Hansen og Hustru Elisabeth f. Petersen; gift m. Dorthea f. Berg. f. 9. Juli paa Jerlevgaard ved Vejle. Sekondløjtnant 1874; Premierløjtnant i Artilleriet 1881; Kaptajn 3 892; Afsked Formand for Dansk Cyklist Forbund til 1909, for Dansk Idræts-Forbund til 1909 og for Olympiske Lege i Athen. Direktør for Forsikrings-Aktieselskabet Norden. Udenl. Ordner: Gr.Fr.; R.St.A.; S.Sv. Adresse : Kbhvn. HANSEN Godfred Pr.-Løjtnant i Søetaten, FM. i Guld, p.p.: f. 23. Febr i Kbhvn.; Søn af Konferensraad H N Hansen (død 1910) og Hustru Ovidia f. Rode.

11 Han 154 Sekondløjtnant 1897; Premierløjtnant 1902; deltog som Næstkommanderende i i Roald Ammundsens Gjøa-Ekspedition. Udenl. Ord. : M.St.O. Adresse: V-Boulevard 25, Kbhvn. HANSEN Gustav Etatsraad, Grosserer, R.; f. 29. Aug paa Oregaard. Gjentofte Sogn; Søn af Etatsraad, Grosserer A N Hansen og Hustru 1. Grut; gift m. Louise H. (se denne). Firma: Jørgen Bech & Sønner. Student (Melropolitanskoien) 1862; cand. jur. 1869; Medejer af Godset Gamalstorp i Vestergøtland 1870 og af Tirsbæk i Jylland 1873; Grosserer i Kbhvn. 1871; Medlem af Sø- og Handelsretten ; Landstingsmand (Højre) : Medlem af Havneraadet, af Landmandsbankens Bankraad fra 1897 og af Direktionen for Det kgl. octr. Sø-Assurance Kompagni fra Adresse : Clir. d. 9. Gade 1, Kbhvn. HANSEN Hans Nikolaj Kunstmaler, Raderer; f. 15. Maj 1853 i Kbhvn.;! Søn af Vinhandler C J A Hansen og Hustru f. Andrup: gift 1. Gang m. Theodora Frederikke Ida f. Rasmus- i sen, 2. Gang m. Ella Susanne H., Datler af Etatsraad Ruben og Hustru f. Koppel. Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1872; Elev af Kunstakademiet ; uddannet sig i Paris ander Bonnat og under Puvis de Chavannes 1889; Sølvmedalje Paris 1901; Guldmedalje München Formand for Forening for grafisk Kunst fra 1909; Medlem af Fremtidens Bestyrelse fra Malerier: Uden for Sigbrits Port; Fra en Kirkegaard; Troubadourer; Bondedammen; Syge paa St. Helenas Grav; Josef og Fru Potifar; Frederik d. 2. og hans Mænd; Sigbrit paa Amager. Illustrationer til Oehlenschlægers Aladdin og St. Hansaftenspfi; Holbergs Peder Taars og Wessels Gaffelen. Baderinger: De tre Skalke; Kostumebilleder af Olaf Poulsen, Schram og J P E Hartmann; En Florentiner; Oestiuspyramiden; Marcus Aurelius; Titania, Forgangen Kat, Christiansborgs Brand; Pigen paa Kirkegaarden; Sommernatsdrømmen ; Kirke; Potifars Hjemkomst; Kejserbesøget; Rembrandtfesten; Den gamle Admiral. Adresse : Fredensborg. HANSEN Hans Peter Skolebestyrer; f. 26. Maj 1867 i Kbhvn.; Son af Konferensraad H N Hansen 'død 1910) og Hustru Ovidia f. Rode; gift m. Gerda H., f. 6. Marts i Kbhvn., Datter af Oberst Axel Liljefalk (se denne). Student 1884; cand. Iheol. 1891; Inspektør ved Borgerdydskolen i Helgolandsgade; Bestyrer af Efterslægtselskabcts Skole fra I Bestyrelsen for To Løver, for Carl Ploug's Legat og for Understøtteisesselskabet Filadelfia: Formand for Studenterforeningens Økonomiudvalg. Adresse: Valdemarsgade 29, Kbhvn. HANSEN Heinrich Arkitekt, Bygningsinspektør; f. 7. Aug i Kbhvn.; Søn. af Tømrer L F Birkedal Hansen og Hustru Marie f. Grewe; gift m. Olga f. Jensen, f. 29. Jan. i Kbhvn. Medlem af Statsprøveanstaltens Bestyrelsesraad: Vurderingsmand ved Ejendomsskylden og Landbygningernes aim. Brandforsikring; Viceformand for Dansk Arkitektforening. Adresse: Sortedamsdossering 63 A, Kbhvn. HANSEN H J Dr. phil.; f. 10. Aug i Bellinge ved Odense: Søn af Husmand Hans Hansen og Hustru Kirsten Jakobsdatter. Student (Odense) 1875; mag. scient. 1879; Dr.phil. 1883; ansat ved zoologisk Museum fra 1875 som videnskabelig Medhjælper ved dets entomologiske Afdeling Talrige videnskabelige Arbejder, de fleste i Tidsskrifter og Rejseværker i Danmark, Sverrig, England, Tyskland Belgien, Schweitz og Fristaterne. En Række Brochurer af militær-politisk el ler kritisk Indhold. Adresse : Femte Juni PI. 1, Kbhvn. HANSEN I A Smed, Fagforeningsformand; f. 8. Okt i Nakskov; Søn af Arbejdsmand Hans Jacobsen og Hustru Didrikke Mortensdatter; gift m. Elsa Marie f. Hansen, f. 22. Sept. i Gloslunde, Lolland. Formand for Dansk Smede- og Maskinarbejder Forbund, for Skibsmedenes Fagforening i Kbhvn. og for De faglærte Jærn- og Metalarbejderes Arbejdsløshedskasse i Danmark; i Bestyrelsen for De samvirkende Fagforbund i Danmark; Medlem af Kontrol Komitéen for den socialdemokratiske Presse; Dommer i Den permanente Voldgiftsret; i Bestyrelsen for Dansk Forening for Arbejderbeskyttelse; Medlem af Toldraadet Adresse: Larslejstræde 1, Kbhvn. HANSEN J A Fabrikant. Murermester. R.: f. 21. Dec i Kolding; Søn af Murermester H P Hansen og Hustru f. Tøndering; gift m. Dorthea Kirstine f. Lage, f. 26. Maj i St. Andst. I Murerlære 1867: Svend 1873; overtog Faderens Forretning Anlagde 1884 et Kalkva:rk, 1888 et Dampteglværk (i Seest), senere et Cementstøberi. Formand for Kolding Haandværkerog Industriforening; mangeaarigt Med-

12 155 Han lem af Byraadet ofr Ligningskommissionen; Formand for Kolding tekniske Selskab og Skole: Formand for Teknisk Provinsskoleforcning; Medlem af Forsikringsselskabet Fremtidens Repræsent-antskab. Adresse.: Kolding. HANSEN Jean Etatsraad, K=.DM.; f. 6. Okt i Faaborg; San af Købmand Jens Hansen og Hustru f. Madsen; gift m. Jensine Johanne Margrethe f. Hansen, f. 19. Sept. i Faa- ; borg. Student (priv. dimit.) 1856; cand. jur. 1863; Løjtnant i Krigen 1864; Assistent i Kbhvns Magistrat ; Sag- ; førerfuldmægtig i Kblivn. 1870; Overretssagfører 1870; Sekretær ved det Lolland-Falsterske Jærnbaneanlæg 1874 og ved det østsjællandske Jærnbanesclskab Formand for Østsjællandske Jærnbaneselskab, for Gjedse.r Jærnbanesclskab, for Lolland-Falstaske Jærnbaneselskab, for Aktieselskaberne Bornholms Granitværk og Gamle Kalkværk; Medlem af Privatbankens Bankraad: i Bestyrelserne for Aktieselskaberne De kbhvnske Sporveje, De danske Spritfalir. og I C Modeweg & Søn; Medstifter af Kbhvns Telefonselskab. Adresse: Bredgade 70 Kbhvn. Sommerbolig: Vedbæk. HANSEN Johan Generalkonsul, RDM. p.p.; f. 6. Febr i Kbhvn.; Søn af Grosserer C IC Hansen og Hustru f. Pøhls; gift m. Emma f. Hik i ns, f. ; 9. Nov. i London. Firma: C K Hansen. Associé i Faderens Forretning 1857, Eneindehaver 1868; optog kort efter nu afdøde Konsul Oluf Hansen og i 1897 Sønnerne Johan os Robert Hansen (se disse) i Firmaet. Korresponderende Reder for Damp- I skibsselskaberne af 1896", Dannebrog Og Neptun; østrig-ungarsk Generalkonsul. Medlem af Bestyrelsen for Nordisk Musikforlag, for Kirkelig Forening for indre Mission i Kbhvn., for Værnehjemmene Bethania og Vesterled og for lien danske Forening til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd \ i fremmede Havne. TJdenl. Ordner: Ø.F.J.; Ø.J.Kr. Adresse: Toldbodvej 32, Kbhvn. HANSEN Johan Grosserer; f. 14. Nov i Kbhvn.; Søn af Generalkonsul Johan Hansen (se denne); gift m. Margrethe H., f. 8. Jnni i Kbhvn., Datter af Bankdirektør G J Decker (se denne). F'irma : C K Hansen. Ansat i Faderens Forretning 1879; optaget som Kompagnon 1897; Medlem af Kbhvns Kommunalbestyrelse Minister for Handel og Søfart i Ministerierne Neergaard og Holstein ; Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Helsingørkredsen 1909: i Direktionen for Bombebøssen og for Handels- og Kontoristforeningen ; i Bestyrelserne for Kbhvns Handelsbank. Dansk Eksportforening, Dansk Selskab for International Søret. Burmeister & Wains Skibsværft og Dansk Koncertforening; Medlem af Overskatteraadet; tidligere Medlem af Grosserersocietetets Komité. Adresse : Kristianiagade 8, Kbhvn. HANSEN Jonas Wilhelm Musikforlægger, R.; f. 10. April 1850 i Kbhvn.; Søn af Musikforlægger J W Hansen (død 1904) og Hustru f. Petersen; gift m. Kirstine H., f. 17. Maj paa Frederiksberg, Datter af Teaterdirektør Th. Andersen og Hustru f. Tholstrup. Firma : Wilhelm Hansen. Lærling i Faderens Forretning og fra 1875 Forretningsfører for denne; Indehaver af Forretningen sammen med Broderen Alfred W. H. fra 1904 (se denne). Adresse : Bredgade 63, Kbhvn. HANSEN Josef Theodor Arkitekturmaler; f. 4. Jan i Kanders; Son af Skræddermester Thomas Hansen og Hustru Esther f. Davidsen; gift m. Anna Maria Kirstine H. (død 1873), Datter af Arbejdsmand Jens Thygesen. Lært Malerfaget; Elev af Kunstakademiet ; udstillede første Gang 1873; har opholdt sig ialt 17 Aar i Italien samt i længere Tid i Grækenland, Spanien og Frankrig; bar malet paa Bonnats Skole. Malerier : Det Indre af St. Andreas Kirken i Ordrup (1879); Det store Galleri paa Slottet; Palazzo Borgliese (Kunstmuseet); San Marco i Venezia (Kunstmuseet); Sala della quatre Porte; Dogepaladset i Venedig Bl. m. Illustrator til Trap's Danmark. Adresse: St. Annæ Plads 3, Kbhvn. HANSEN Jørgen Næstformand; f. 6. April 1837 i Jørsløv i Karise Sogn: Søn af Gaardmand Hans Olsen (død 1892) og Hustru Ane f. Andersen (død 1872); gift 1. Gang m. Sofie H. (død 1887), Datter af Pottemager Rasmussen i Svendborg, 2. Gang in. Rasmine Sofie H., f. 10. Juni 1848 i Svendborg, Datter af Skipper Knud Vinter (død 1858) og Hustru f. Rasmussen (død 1887). Skolelærereks. (Jonstrup) 1857; Hjælpelærer ved Karise Skole ; Lærer ved Klemensker søndre Skole , ved Ølstykke Skole ; Folketingsmand for Kværndrupkredsen (Ven-

13 Han 156 stre) ; Medlem af Styrelsen (Næstformand) for Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger fra dens Oprettelse Tidligere Bestyrelsesmedlem for Brugsforeningen ( ): Formand for Skytteforeningen, Sangforeningen m. m. i Ølstykke; Kreds bestyrer i Khhvns Understøttelsesforenings Raadbus-Afdeling. Adresse: Læssøesgade 1 A. Khhvn. HANSEN K Statskonsulent. R.; f. 2. Nov i Tarm. Virkede som Skolelærer samt ved praktisk Land- og Havebrug til 1886; Landbrugseksamen 1888; Lærer paa Ladelund og Lyngby Landboskoler; Leder af Statens Forsøgsstation ved Lyngby fra 1890; Statskonsulent i Planteavl for Øerne fra 1893; Inspektør og Sekretær ved Dansk Landbrugsmuseum fra 1898; i Bestyrelsen for Landbrugskolonierne for fattige Børn fra 1902 og for Kbhvns Amts Landboforening fra 1909; Formand for Foreningen af danske Landbrugskandidater fra 1908 og for Diskussionsklub for Landmænd for Lyngby og Omegn fra 1901; Medlem af Det kgl. svenske Landbrugsakademl. Litterære Arbejder : Fortegnelse over danske Landbrugsskrifter (1900); Landbrugets Kulturplanter (sammen med Chr. Christensen. 1907); Lucernen (1907); Markens vigtigste ukrudtsplanter (1903); Planteavlen paa Sjælland (1905); Afbildninger-af Genstande i Dansk Landbrugsmuseum I (1907); Husmands-Bøger (1910). Talrige Beretninger og Tids. skriftsafhandlinger. Redaktør af Husmandens Haandbog; Medarbejder ved Salmonsens Leksikon, Landbrugets Ord. bog, Praktisk Landbrug, Om Landbruget i Danmark, Danmarks Landbrug m. m. Adresse: Forsøgsstationen, Lyngby HANSEN Kristian Redaktør; f. 2. Dec i Lynge ved Sorø; Søn af Gaard ejer N Hansen. Uddannet som Journalist bos Martin i Sorø; Medarbejder ved Sorø Amtstidende 1885, ved Politiken 1889; Redaktør af Aarhus Amtstidende fra Adresse : Riis Skov HANSEN Louise Etatsraadinde: f. 16. Dec. i Kbhvn.: Datter af cand. jur. Bull; gift m. Etatsraad, Grosserer Gustav Hansen (se denne). Formand for Kvindernes Handelsog Kontoristforening og for dennes Sygekasse til Adresse: Chr. d. 9. Gade 1, Kbhvn. HANSEN Meta cand. polit.; f. 22. Dec i Fredensborg; Datter af Parcellist H Hansen; ugift. Student (N Zahles Skole) 1888: cand. polit. 1893: Assistent i Statens statistiske Bureau fra Formand for Kbhvns Kvindevalgretsforening; Medlem af Bestyrelsen for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik Adresse: Svanemosegaardsvcj 10, Kbhvn. HANSEN Nicolai Komponist; f. 20. Febr i Kbhvn.; Søn af Mel- og Grynhandler Ohr. Hansen og Hustru f. Schmidt; gift m. Jørginc Theodora Mario f. Jørgensen, f. 29. Juni i Kbhvn. Elev af Schiørring og Attrup; tiddannelsesrejse til Paris 1882: Medlem af Neruda Kvartetten til 1889; Musikdirektør ved Folketeatret ; Orkesterdirigent i Musikforeningen Euphrosyne; Musiklærer ved Det kgl.blin deinstitut. Formand for Musikerforeningen i Kbhvn. fra 1901: i Bestyrelsen for Musikernes Understøttelsessamfund og i Forretningsudvalget for Skole-Sangstævner i Danmark. Har udgivet : Praktisk Violinskole (2 Dele); Ny Violinskole for Seminarier; 30 melodiske Etuder for Violin; Bearbejdelser og Arrangements af indenog udenl. Komponisters Værker; Sange for én og flere Stemmer; 2 Operetter; Supplement til enhver Violinskole; Violinspillerens Undorholdningsbog o. s. v. Adresse : J E Ohlsensgade 19, Kbhv HANSEN Niels Justitsraad, Gaardejer, D.M.; f. 27. Dec i Kirkeskjensved; Søn af Gaardejer Hans Nielsen og Hustru Johanne Olsdattcr: gift m. Signe Marie f. Christensen (død 1909). Sognefoged 1871: Sogneraadsformand ; Amtsraadsmedlem fra ; i Bestyrelsen for gi. Roskilde Amts Landboforening ; Kontordagshestyrer i den sjællandske Bondestands Sparekasse 1886: Landvæsenskommissær 1892; Distriktsvurderingsmand i Kreditkassen for Østifterne 1896; Medlem af Landstinget fra 1882, af Landstingets Finansudvalg og af Rigsretten fra 1903, tillige Medlem af Tuberkulosekommissionen Adresse : Studiestræde 18, Kbhvn., og Gundsølille pr. Roskilde. HANSEN Niels Operasanger; f. 23. Marts 1880 i Kjeldstrup Hyllemark ved Slagelse: Søn af Typograf N J Hansen (død 1880) og Hustru Birthe Kirstine f. Christensen; gift m. Thora Alvilda H., f. 13. Sept i Kbhvn., Datter af Vognmand H F Henriksen (død 1901) og Hustru Ane f. Hansen. Kom til Kbhvn. 1894; i Tapetsererlære; arbejdede som Svend i 7½ Aar; Elev af Konservatoriet (1906) og af Vald. Lincke; optaget paa Det kgl. Teaters Operaskole 1908; debuterede 27. Nov som Rodolphe i La Boheme; har senere sunget Hoffmann i

14 157 Han Hoffmanns Æventyr; fast knyttet til Teatret Sommeradresse : Taarbæk, HANSEN N J Forstander; f. 29. Okt i Ø-Hæsinge paa Fyen; Søn af Gaardmand J Hansen (død 1905) og Hustru Margrethe f. Hansen (død 1904); pift 1 Gang m. Agnes f. Kold (død 1898), 2. Gang m. Mathilde f. Kold, f. 20. Dec. 1868, Datter af Bagermester Kold og Hustru Nicoline f. Jacobsen. Skolelærereksamen; Huslærer ; Lærer paa Holsteinsmiiide Opdragelsesanstalt ; Forstander paa Himnielbjerggaarden fra Adresse ; Himmelbjerggaarden pr. By, HANSEN Ole Gaardejer, K'.DM.p.p.; i. 17. Dec i Hømb ved Kingsted; Søn af Gaarde.ier II Olsen. Elev paa Hindholm Højskole og Tune Landbrugsskole; Formand for Bringstrup Sogneraad ; Medlem af Sorø Amtsraad og af Bestyrelsen for den sjællandske Bondestands Sparekasse 1890, Næstformand : Folketingsmand for Lejrekredsen ; Medlem af Finansudvalget og af Skattekommissionen 1900; Landbrugsminister i Ministerierne Dcuntzer og J C Christensen ; laudbrugskyndig Direktør i Nationalbanken 1908, Afsked s. A. Udenl. Ordner: N.St.O.; S.U. Adresse : Thorvaldsensvej 2, Kbhvn. og Bringstrup pr. Ringsted. HANSEN Oscar Docent, Dr. phil.; f. 14. Dec i Rudkjøbing; Søn af Politibetjent J Hansen og Hustru f. Blangsted; gift m. Elisa II., Datter af Boghandler P G Philipsen og Hustru Bella i. Nathansen. Var i en Aarrække Vinkyper; Student (priv. dimit.) 1882; cand. mag. (Filosofi) 1887; Dir. phil. (Kants Erkendelsesteori) 1892; Lærer i Pædagogik ved Vesterbros Seminarium , Docent i Pædagogik 1905; Folketingsmandl (Venstrereformpartiet) for Valhykredsen ; Medlem af Havneraadct fra 1901; en Tid Formand for Klubben Cyklisten; Stifter af Studentersamfundets Musæumsudvalg 1892; i Bestyrelsen for Studentersamfundets Aftenundervisning for Arbejdere ; Medstifter af Provinsbørns Feriebesøg 1887; Mcdleder af Forskrivning af videnskabelig engelsk Literatur Skrifter: Troen som Bevidsthedstilstand (1887): Arvelighed og Alkohol (1892); Filosofien i Danmark I (1897); De østasiatiske Keligioner (1893); Det klassiske Kina (1894); Opdragelseslære (1898); Udviklingslæren (1902). Adresse : Vedbæk. HANSEN P Oberstløjtnant, R.DM.p.p.; f. 13. Febr i Eltang Sogn; Søn af Gaardejer Hans Petersen og Hustru f. Hansen; gift m. Clara f. Mohr, f. 16. April i Vejlø Præstegaard. Sekondløjtnant i Ingeniørkorpset 1868; Premierløjtnant 1870; Kaptajn 1879; Afsked 1897; kar. Oberstløjtnant. Medlem af Den militære Hallekommission, af Dansk Arbejderbanks Bankraad og af Kbhvns Sygehjems Bestyrelse. Udenl. Orden : N.St.O. Adresse : Granholt, Gelsvej, Holte. HANSEN P Torveassistent, Gartner; f. 11. Nov i Allerslev ved Præstø; Søn af Parcellist H C Hansen og Hustru Margrethe Jensdatter; gift m. Flora Wilhelmine Caroline f. Dencker, f. 19. Dec. i Kbbvn. Formand for Det kbhvnske Haveselskab: Formand for Biavlerforeningen for gl. Kbhvns Amt og for De samvirkende danske Biavlere; Forretningsfører for Aktieselsk. Alexandra. Adresse ; Jagtvej 59, Kbhvn. HANSEN P C V Professor ved polyteknisk Læreanstalt, Dr. phil., R.; f. 28. Maj 1844 i Kbhvn.: Søn af Skibsfører JP Hansen og Hustru Dorthea f. Lii; gift m. Mary f. v. Essen Sidemos (død 1910). Student (privat dimit.) 1865: cand. mag. 1869; Universitetets Guldmedalje 1869 og 1871; Dr. phil. 1874; Lærer ved Privatskoler; Docent ved Polyteknisk Læreanstalt 1887, Professor 1894; Censor ved Skoleembedseksamen fra Adresse ; Sortedamsdossering 75, Kbh. HANSEN Peter Kunstmaler; f. 13. Maj 1868 i Faaborg; Søn af Dekorationsmaler Syrak Hansen og Hustru f. Rasmussen; gift m. Elise f. Schoubyc, f. 5 April i Aarhus. Elev af Teknisk Skole og af Kr. Zahrtmann; udstillede første Gang 1889 (en Portrætgruppe af Børn); udstiller fra 1894 paa den frie Udstilling. Hovedværker: Samson; Moden Rug; Italienske Tiggere: Paa Isen udenfor Byen; Legende Børn (de tre sidstnævnte paa Kunstmusæet); Pløjemanden vender (Faaborg Musæet); Bal i en Provinsby. Adresse: Enghavevej 40, Kbhvn. HANSEN Philip Sagfører, Godsforvalter; f. 24. Marts 1850 i Kbhvn. Eksam. jor. 1869; Byfogedfuldmægtig i Middelfart 1875; Sagfører smstds. 1877; Medlem af Byraadet. Medlem af Den danske Sagførerforenings Hovedbestyreise og af Bestyrelsen for Akts. I S Hess & Søn; Formand for Aktieselskabet Middelfart

15 Han 158 Lervarefabrik; Medlem af Overskattemadet for Assens Amtsraadskreds. Adresse : Middelfart. HANSEN P J C Departementschef, R. DM.; f 18. April 1852 i Kbhvn.; Søn af Præsi E E Hansen (død 1873) og Hustru Laura f. Borregaard; gift m. Isca f. Thomsen, f. 24. Maj i Bogense. Student (Metropolitanskolcn) 1871; oand. jur. 1877: Assistent i Finansministeriet 1878, Fuldmægtig 1889, Ekspeditionssekretær 1890, Kontorchef 1898, Departementschef Formand for Centralforeningen for Ministeriernes Embedsmænd og Assistenter og som saadan Ordfører ved Forhandlingerne om Lønningsloven for Centraladministrationen ; Medlem af Bestyrelsen for St. Croix Sukkerfabrik; Formand i Administrationen tor Etatsraad H C Jacobsens og Frues Fideikommis (Medlem fra 1883); Medlem af Klasselotteriets Justitsdi-! rektion. 2, Charlotten Adresse: Johanncvej lund. HANSEN P N Læge, Dr. med.; f. 10. Febr i Tjæreborg ved Esbjerg; Søn af Gaardejer Hans Larsen og Hustru Karen f. Pedersen: gift m. Ingeborg II., f. 18. Marts 1875 paa Fredskovsminde ved Sorø, Datter af Kammerherre, Overførster R B Leth (se denne). Student (Ribe) 1888; med. Eks. 1895: Reservelæge ved Kommunehospitalet i Aarhus : universitetets Guldmedalje 1896; Dr. med. 1901; Prosektor ved patalogisk anatomisk Institut : Re«ervekirurg ved Kommunehospitalet Afd ; Visitator ved Kommunehospitalet og Censor ved med. Emliedseks ; Afdelingslæge ved j Poliklinikens Afd. for kirurgiske Syg- j domme og Overlæge ved Arbejderforsikringsraadet; Docent i Kirurgi ved Tandlægeskolen. Adresse: Vesterbrogade 35, Kbhvn. HANSEN Rasmus Gaardejer, R.; f. 13. Okt i Gulev, Viborg Amt; Søn af Gaardejer II J Poulsen og Hustru Karen f. Rasmussen; gift m. Karen Marie f. Jensen (død 1894). Gennemgik Rytteriets Korporal- og Sergentskole : købte 1885 sin nuværende Gaard i Mammen: Medlem af Bestyrelsen for Viborg Amts landøkonomiske Forening samt Dommer over Heste i samme Forening; Folketingsmand for Sønderviugekredsen 1895; tilhørte indtil 1909 Venstrereformpartiet, staar nu udenfor Partierne. Adresse : N-Voldgade 24, Kbhvn., og Mammen pr. Bjerringbro. HANSEN Robert Grosserer, II.; f. 13. Nov i Kbhvn.; Søn af Generalkonsul Johan Hansen (se denne); gift m. Laura H, f. 26. Aug. i Kbhvn. Firma: C K Hansen. Ansat i Faderens Forretning 1880; Associé fra Korresponderende Reder for Dampskibsselskaberne af 1896", Dannebrog og Neptun; Medlem af Bestyrelserne for Kbhvns Flydedok og Skibsværft, Klampenborg Væddeløbsbane, Landbrugslotteriet, Private Reassurandører og Skibshypotekbanken; Medlem af Grosserer Societetets Komité. Adresse: Kristianiagade 8, Kbhvn. HANSEN R T Konferensraad. R.DM. p.p.; f. 15. OH i Kbhvn.; Søn af Købmand Cornelius Hansen og Hustru Christiane f. Nielsen; gift 1. Gang m. Ida Caroline Augusta f. Jensen (død 1882), 2. Gang m. Christiane Lovise f. Jensen f. 31. Dec. Fh. Trafikchef for Sjælland-Falster. tldenl. Ordener: M.Gr.; S.V.; O.C. F.K. Adresse: Christiansholms Villakvarter, Skovvej 8. Klampenborg. HANSEN Saren Politilæge; f. 27. Juni 1857 i Odense: Søn af Maskinmester Peter Hansen og Hustru f. Sørensen; gift m. Henriette H., f. 24. Aug i Kolding, Datter af Ritmester C A F C L Paulsen og Hustru f. Pind Student (Odense) 1877; med. Eks. 1885; berejste i 1885 og 1888 Grønlands Vestkyst for at undersøge den indfødte Befolknings Antropologi; studerede Antropologi i Udlandet ; Reservelæge i Hæren 1889; Universitetets Guldmedalje 1892; Vakcinator ved Kommunens Vakcinationsanstalt ; Politilæge fra 1895; Medlem af den antropologiske Komité fra 1905: Medlem af Styrelsen for Foreningen Danmarks Folkeminder; korresponderende Medlem af Münchener Gesellschaft für Anthropologie etc.; udenlandsk Medlem af Société d'anthropologie de Paris; Væl'geraadsmedlem fra 1905; Af edlem af Bestyrelsen for Selskabet af 7. Septbr til Støtte for faderløs Ungdom. Udenl. Ord. : Fr.off.d'acad. Adresse : Sølvgade 20, Kbhvn. HANSEN Th. O Finanshovedkasserer, R.: f. 4. Dec i Kblivn.; Søn af kgl. Kammermusikus C J Hansen og Hustru f. Stockmann; gift m. Julie Agnes Valborg H., f. 23. Aug i Kbhvn.. Datter af Slagtermester Niels Walløe og nustru f. Åminde. Student (Sorø) 1863; cand. jur. 1871; Assistent i Finansministeriet s. A., Fuldmægtig 1891, Kontorchef 1898 og Finanshovedkasserer fra 1902.

16 159 Han Organist ved St. Jacobskirke : Adresse : Classensgade 11, Kbhvn. HANSEN Ulf Højesteretssagfører; f. 9. Jan i Kbhvn.; Søn af Højesteretssagfører Octavius Hansen (død 1903) og Hustru Ida f. Wulff; gift m. i Kilen H., f. 13. Marts 1871 i Frederikssund, Datter af Apoteker G L Becker (død 1900) og Hustru Frederikke f. Foersoem. Student (Metropolitanskolen) 1884; cand. jur. 1888: Overretssagfører 1892; Højesteretssagfører Formand i Bestyrelsen for Badeanstalten København, for Raadvaddams Fabrikker, for Snørebaandsvæveriet. for Degras og J Fisker & Co. Akts.; i Bestyrelsen for Aktieselskaberne Klampenborg Væddeløbsbane, Anglo Danisb Hotel Co., Landbrugslotteriet og Aktieselskabet Damgaardsbanken; Medlem af Bestyrelsen i Foreningen Dansk Arbejde. Adresse : Nybrogade 14, Kbhvn. HANSEN Victor Kontreadmiral, Forfatte.r, K.DM.FM. i Guld p.p.; f. 9. Okt i Kbhvn.; Søn af Kammermusikus C J Hansen og Hustru f. Stockmann: gift m. Hansine Marie f. Bøttzauw (død 1898). Løjtnant 1857; en kort Tid Havnemester i St. Thomas 1862; Premierløjtnant 1868; deltog i Træfningerne ved i Rygen og Helgoland 1864; privat Dampskibsfører ; Næstkommanderende ved Søofficersskolen ; Kaptajn 1874; Kommandør 1886; Afsked 1898; kar. Kontreadmiral; Overlods i det østlige Distrikt Præsident for Dansk Idræts Forbund : Præsident for Selskabet De forenede danske Motorejere 1910; Formand for Forbrugsforeningen for Embeds- og Bestillingsmænd, for Den danske Afdeling af Foreningen for Oprettelsen af Skandinaviske Sømandshjem i fremmede Havne, for Den danske Turistforenings Hovedbestyrelse ; Formand i Bestyrelsen for Det forenede Bugserselskab og for Akts. Paladshotellet; Medlem af Bestyrelserne for Dampskibsselskaberne Kjøbenhavn, Union, Østersøen, Inga, Ocean og Dan, samt for Cosmopolitan Shipping Company. Er Forfatter til en Lærebog i Sømandsskab (1875); en Omarbejdelse af Farvandsbeskrivelscr (1875); Under forskellige Himmelstrøg (1885); Illustreret, Idrætsbog ( ); Vore Søhelte (1897); Afsnittene 4, 6 og 7 af Værket Fredensborg; Redaktør af Dansk Sportstidende og af Tidsskrift for Søvæsen. Udenl. Ordner; P.S.BA.; Pr.B.Ø.: B.W.; S.V.; T.M. Adresse: Holsteinsgade 31, Kbhvn. Sommerbolig : Søllerød. HANSEN Victor Malermester, R.; f. 5. Sept i Kbhvn.; Søn af kgl. Rideknægt F C Hansen og Hustru Anna Marie f. Kaarsgaard; gift in. Emma Charlotte Bothilde f. Petersen (død 1889). Sekretær i Haandværkerforeningens Bestyrelse; Viceformand for Malernes Understøttelsesfond; Inspektør for Haandværkerstiftelsen Alderstrøst. Adresse; Nørrebrogade 17. Kbhvn. HANSEN Vilhelm Etatsraad, Direktor f. 30. Nov i Kbhvn.; Søn af Skræddermester Edvard Hansen (død 1865) og Hustru Mathilde f. Nielsen (død 1865); gift in. Marie Amalie II., f. 12. Marts 1868 i Kbhvn., Datter af Bogholder Poul Strange (død 1908) og Hustru Adolfine f. Beistrup (død 1900). Oprettede 1883 en Farvehandel; Grossererborgerskab 1891; Direktør for Akts. Nordisk Benzin Co. fra Formand for Akts. Nørrebroen Badeanstalt; Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskaberne Baadfarten paa Søerne og Nordisk Benzin Co.; Kasserer for Børnehjemmet af 23. April og for Nørrebros Bespisningsforening. Adresse: Amicisvej 9, Kbhvn. HANSEN Vilhelm Læge, Fysikus, E. DM.; f. 28. Maj 1837 i Lyndhy ved Roskilde; Søn af Skolelærer J E Hansen og Hustru f. Leegaard: gift m. Juliane II. (død 1901), Datter af Urtekræmmer J G Hansen og Hustru f. Hvidt. Student (Roskilde) 1856; med. Eks. 1862: Medlem af Roskilde Byraad ; Læge ved Amtssygehuset i Roskilde ; Jærnbanelæge ; Distriktslæge i Bornholms sydvestlige Del og fung. Fysikus 1886: Fysikus 1901; Byraadsmedlcm i Rønne , Amtsraadsmedlem Farmand for Udvalget for Anlæg af Eønne-Neksø-Banen og Medlem af Udvalget for Anlæg af Bønne-Allinge-Banen. Adresse : Rønne. HANSEN Vilhelm Malermester, nof-dekorationsmaler. E.; f. 30. Jan i Kbhvn.; Søn af Kornmaaler Hans Hansen og Hustru f. Balsløv; gift m. Johanne Susanne f. Ebbesen, f. 10. Febr. i Kousted Præstegaard pr. Banders. Firma : Bernh. Schrøder, Nielsen & Hansen. Etableret 1879: Medlem af Industriforeningens Bestyrelse. Adresse: Amaliegade 3, Kbhvn. HANSEN Wilhelm Direktør, B.: f. 27 Nov i Kbhvn.; Søn af Bentier Adolph Hansen og Hustru f. Buntzen;

17 Han IM gift m. Henny Nathalie f. Soelberg Jensen, f. 5. Maj i Nykjøbing S. Stifter af og adm. Direktør for Dansk Folkeforsikringsanstalt; adm. Direktør i Forsikringsselskabet Hafnia. Formand for De danske Livsforsikringsselskabers Forening; Medlem af Kbhvns Laanc- og Diskontobanks Bankraad. Adresse; Hambrosgade 8, Kbhvn. Sommerbolig: Villa Gemma, Humlebæk. HANSEN-JACOBSEN Niels Billedhugger; f. 10. Sept i Vejen: Søn af! Gaardejer C P Jacobsen og Hustru f. Hansen; gift 1. Gang m. Anna Gabriele J. (død 1901). Datter af Provst A P Rohde og Hustru f. Brusen, 2. Gang m. Kaja Louise J., Datter af Købmand J Jørgensen og Hustru f. Jensen (død 1887). Elev af Kunstakademiet 1884, Afgang 1888; udstillede først«gang Bestyrelsesmedlem i Skulpturforeningen; Medlem af Société Nationale des i Beaux-Arts i Paris og af LTnion Internationale des Beaux-Arts et Lettres i Paris. Hovedværker : Loke lænket til Klippen (1889); Thox (1891); Bocciaspilleren (1891); Døden og Moderen (Kunstmuseet; Afstøbning ved Helligaandskirken); Friheden; Militarismen; Skyggen; Modcrsmaalet (1902, i Skibelund Krat); Trold, der lugter Menneskekød (ved Jesuskirken); Kong Lear i (1904); Ahlmanns Monumentet i Vendsyssel (1907); Ørken (1908); Tiden og Mennesket (1910); talrige keramiske Arbejder. Adresse: Nygaardsvcj 6, Kbhim).; Sommerbolig : Vejen. HANSON C H fh. Konsul i Chicago. R, DM.: t. 1. Juli 1842 i Fredericia; Søn af Farver F D Hansen, og Hustru Christine f. Maaløe; gift m. Luise Christine f. Holm, f. 12. Febr. i Fredericia. 1 Handelslære i Kolding: Frivillig i! Nordstaternes Hær i Borgerkrigen ; anlagde en Gravør- og Stempelfabrik i Chicago; Direktør for The Western State Bank; Dansk Konsul i Chicago Adresse : 44 Clark Street, Chicago. HANSSEN Cato Spang Assessor i Højesteret, RDM.; f. 22. April 1849 i Sønderborg; Søn af Raadmand, Stænderdeputeret H P Hansen (død 1862) og Hustru Catharina f. Spang (død 1849);, gift ni. Thyra Marie H., f. 23. Der. i Kbhvn., Datter af Konfcrensraad Til. E Petersen (død 1908) og Hustru Jobanne f. Rothe. Student (Herlufsholm) 1867; cand. jur. 1873; Assistent i Justitsministeriet 1876, Fuldmægtig 1890, Kontorchef 1891; Sekretær i Kbhvns Borgerrepræsentation ; Assessor i Overretten 1893, i Højesteret 1908: Formand i Overskatteraadet for Kbhvn. Adresse : Malmøgade 8, Kbhvn. HARBOE Emil Højesteretssagfører; f. 26. Nov. 1867: Søn af Mægler SAF Harboe og Hustru f. Brchm; gift m. Holga Helena H, f. 30. Marts 1874 i Rom, Datter af Billedhugger, Professor John Børjeson (død 1910) og Hustru f. Bartholin. Student (Metropolitanskolen) 1885; cand. jur. 1891: Overretssagfører 1894; Højesteretssagfører Ledende Senior i Studenterforeningen fra 1909; Formand for Aktieselskabet Dansk Kafferisteri; Medlem af Laanekassens Tilsynsraad. Adresse : Chr. d. 9. Gade 7, Kbhvn, HARBOE Ludvig Forpagter; f. 5. Marts 1866; Søn af Sparekassebogholder Henrik Harboe og Hustru Emilie f. Holst; gift m. Marie Amalie f. Jensen, f, 2. Febr. i St. Lysholt, Landvæseriskommissær; Tiendekommissær; Medlem af Danmarks Agrarforenings Forretningsudvalg; Formand for Hesteavlsforeningen Frem; Bestyrelsesmedlem i Kustos; Sogneraadsmedlem. Adresse; Hellebækgaard pr. Hellebæk. HARBOU Hans Walter Oberst, K'.DM. p.p.; f. 17. April 1853 i Altona; Søn af Generalmajor Johannes Harbou os Hustru Louise f. Hellesen; gift 1. Gang in. Sofie f. Dahlerup (død 1890), 2. Gang m. Ludovica f. Gandil, f. 30. Dec. i Kbhvn. Student (SchneeklothsSkole) 1870; cand phil. 1871; Sekondløjtn. 1874; l-r.-løjtn. 1876: Adjutant ved 1. Generalkommando ; Kaptajn 1885; Souschef ved 1. Generalkommando : Oberstløjtnant 1898; Tjenestegørende i Krigs, ministeriet ; Stabschef ved 1. Generalkommando ; Oberst og Chef for 2. Regiment og Kommandant paa Kronborg 1906; Formand i Frederiksborg Amts historiske Selskab; Medlem af Bestyrelsen af Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie: Redaktør af Personnlhistorisk Tidsskrift Udenl. Ordner: A.A.B.; F.Æ.L.; N O.N.; N.St.O.; S.Sv. Adresse : Kronborg, Helsingør. HARDER Knud Sagfører, Sparekassedirektør; f i Kjertcmmde; Søn af Kancelliraad, Distriktslæge K G Harder og Hustru f. Johansen; gift m. Christine Sophie H., Datter af Raadmand Urban Hansen og Hustru f. Kingo.

18 161 ^ Har_ Sagfører i Rudkjøbing 1876; Branddirektør for Langelands Herreder fra Sv.; 0.F.J. Udenl. Ordner: B.M.F.; F.Æ.L.; S. 1883; Direktør for Langelandske Landbostands Sparekasse fra 1881; Medlem HARHOFF P C C Bankdirektør, R.; f Adresse : Østerbrogade 21, Kbhvn. af Bestyrelsen for Sydfyenske Dampskibsselsk.; fra 1884 Juridisk Konsu Borgmester C J C Harhoff og Hustru 2. Febr. 1843; Søn af Konforensraad, lent og Sagfører for Grevskabet Langeland og Stamhuset Ahlefeldt; Godsforvalter for Stamhuset Nedergaard, f. v. Krogh; gift m. Magna Valborg Julie Augusta H, f. 21. Juni i Svendborg, Datter af Oberst L II L Muus Faareveile og Skovsgaard; Medlem af Bestyrelsen for Proprietær R Boesgaards og Frøken E C Bocsgaards Student (Sorø) 1860; cand. jur. 1867; og Hustru f. Synnestvedt. Legat. Herredsfuldmægtig i Ringsted s. A.; Direktør for Sparekassen for Ringsted Adresse : Rudkjøbing. og Omegn 1871 og i Landmandsbanken HARDER Poul Dr. phil.; f. 24. Juni fra i Vejle; Søn af Købmand Nicolai Harder (død 1892) og Hustru Margrethe f. Jespersen; ugift. Adresse : Havnegade 13 A, Kbhvn. HARPØTH Chr. Overretssagfører, MfD R.; f. 14. Maj 1866 i Lemvig; Søn af Student 1896; cand. polyt. 1903; Universitetets Guldmedalje 1904; Dr. phil. Hustru f. Preisler; gift m. Dorthea Prokurator Jens Harpøth (død 1901) og 1908; Studieophold i Berlin og Wien Kirstine f. Rich, f. 10. Nov. i Kbhvn. 1905; Undersøgelsesrejse til Grønland 1906, til Island 1908 og 09; ansat ved Student (priv. dimit.) 1885; Exam. Danmarks geologiske Undersøgelse fra jur. 1891; cand jur. 1895; Overretssagfører 1895; Sekretær i Kbhvns Han Formand for Dansk geologisk Forening fra Adresse : Frederikshaldsg. 15, Kbhvn. delsbank Adresse : Ryvangs Allé 78, Hellerup. HARPØTH William Direktør; f. 8. Febr i Snertinge; Søn af Læge C Harpøth (død 1906) og Hustru f Watt; HARDING M C cand. polyt., Inspektør; f. 29. Okt i Ærøeskjøbing; Søn af gift m. Ellen H., f. 5. Sept i Bagermester N H Harding og Hustru Slagelse, Datter af Vognfabrikant Peter Petersen og Hustru Minna f. Sø f. Brink; gift m. Meta f. Jessen, f. 24. Okt. i Nordborg, AIs. rensen. Skolelærereksamen 1885; cand. polyt. Student (Roskilde) 1889; cand. jur. 1892; Universitetets Guldmedalje for en 1895; Fuldmægtig ved Antvorskov Birk Prisafhandling i Kemi 1891; Student 1895, ved Ramsø-Tune Herreder 1898, i 1899; cand. phil. 1899; Hjælpeassistent Frederiksberg Kommunes Sekretariat ved Polyteknisk Læreanstalts kemiske 1900, Ekspeditionssekretær smstds. 1902; Laboratorium 1892; Assistent ved Universitetets kemiske Laboratorium raad 1904; Direktør for Forsørgelses- Sekretær i Frederiksberg Overskatte- 1902; Inspektør ved Polyteknisk Læreanstalt disk Direktør for Frederiksberg komvæsenet paa Frederiksberg 1907; juri Sekretær ved De Massmannske Søndagsskoler, i Selskabet for Naturlæ Ived Diakonissestiftelsens Menigbedsmunale Forvaltning fra 1907; Kasserer rens Udbredelse og i Overbestyrelsen pleje; i Bestyrelsen for Frdbg. Plejeforening. for Finsens med. Lysinstitut; Kasserer for Polyteknisk Understøttelsesforening; i Bestyrelsen for G A Hage HARSLØF Valdemar Læge, Dr. med.; Adresse: Virginiavej 2, Kbhvn. manns Kollegium. f. 5. Okt paa Ødegaard ved Saxkjøbing; Søn af Forpagter J W Han Adresse: Polyteknisk Læreanstalt, Sølvgade, Kbhvn. sen (død 1879) og Hustru f. Friis; gift HARHOFF C F K Oberst, KVDM.p.p.; m. Dagmar H., f. 29. Marts 1872 i f. 26. Jan i Ringsted; Søn af Konferensraad, Borgmester C J C Harhoff mand Rudolf Vett (død 1907) og Hu Guldborg paa Lolland, Datter af Køb og Hustru f. v. Krogh; gift m. Charlotte Ida Augusta f. Carstensen (død" Student (Nykjøbing) 1886: cand. stru Mathilde f. Fæster. 1896). theol. 1892; med. Eks. 1898; Reservelæge ved Randers Kommunehospital Student (Sorø) 1802; cand. phil. 1863; Sekondløjtnant 1868; Premierløjtnant ; Dr. med. 1907; prakt. Læge i 1870; Kaptajn 1880; Oberstløjtnant Brønshøj fra ; Oberst og Stabschef hos Generalinspektoren for Artilleriet 1899; Chef Medstifter af Foreningen for yngre Læger 1903, Medlem af dens Bestyrelse for Officerskolen 1904; Afsked 1910; fra 1904; Medlem af Gymnastisk Selskabs Hovedbestyrelse fra 1906; Med Formand i Kommissionen for den Classenske Legatskole stifter af og Formand for Det nationale Fremskridtsforbund fra U

19 Har 162 Har udgivet : Den operative Behandling af ulcus ventriculi (Mavesa:ir) Adresse : Frederikssundvej 112, Kbh. HARTEN Heinrich von Stabslæge, Dr. med., K'.DM.p.p.; t. 9. Juni 1850 paa Skørringegaard paa Falster; Søn af Godsejer L E von Harten og Hustru f. Sundorph; gift m. Fanny v. H., f. 29. Dce i Kbhvn., Datter at Møntguardejn S C S Groth og Hustru f. Birkerod. Student (Nykjøbing F.) 1869; med. Eks. 1875; Reservelæge ved Garnisons Sygehus 1877, i Hæren Korpslæge 1880; Dr. med. 1883; Overlæge 1895 og Stabslæge Udenl. Ord.: 8.1». Adresse : Holmens Kanal 5, Kbhvn. HARTMANN F J C Sekretær i Komitéen for Charlottenborg-udstillingen; f. 2. Dee i Frederiksborg Nyhuse; Søn af Murermester F C Hartmann og Hustru Caroline f. Pommerink: gift m. Agnes Jørgine f. Langvadt, f. paa Stangmoseled" ved Kolding. Forretningsfører i Tombolakomitéen og for Foreningen til Erhvervelse af Kunstnerboliger. Adresse; Kastelsvej 11, Kbhvn. HARTMANN Godfred Overrctssagfører; f. 18. Juli 1874 i Kbhvn.; Søn af Overretssagfører Fr. Aug. Hartmann (død 1908) og Hustru f. de Jonquiéres; ugift. Student 1894; cand. jur. 1901: Overretssagfører 1904; Medlem af Kbhvns private Laancbanks Repræsentantskab; Forretningsfører for Det kgl. danske Musikkonservatorium. Adresse: Kronprinsensgade 36, Kbh. HARTZ Nikolaj Dr. phil., R.; f. 23. Aug i Randers; Søn af Skotøjshandler C P Hartz og Hustru f. Bøggild: gitt m. Anna f. Berg, f. 27. Aug. i Kjells ved Tønsberg, Norge. Student (Randers) 1885; cand. mag. 1895; Assistent ved Danmarks geologiske Undersøgelse 1896; Deltager i bota- i niske og palæontologiske Undersøgelsesrejser til Grønland 1889, 1890 og ; videnskabelig Leder af Carlsbcrgfondcts Ekspedition til Østgrønland 1900: Lærer ved Statens Lærerhøjskole; Dr. phil. Har skrevet : Østgrønlands Vegctationsforhold (1895); Planteforsteninger fra Cap Stewart i Østgrønland (1896);, talrige Afhandlinger i Meddelelser om Grønland; Danmarks geologiske Undersøgelse; Botanisk Forenings Tidsskrift og Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Adresse : Duntzfeldts Allé 6, Hellerup. HASLUND Otto Professor, Kunstmaler; f. 4. Nov i Kbhvn.; Søn af Malermester O H Haslund (død 1874) og Hustru f. Bentzon (død 1896): gift m. Frederikke IL, f. 31. Jan paa Binnitze, Lolland, Datter af Prokurator J G V Aagaard (død 1857) og Hustru f. Bartholin (død 1887). Elev af Kunstakademiet ; udstillede første Gang 1865; lille Sølvmedalje 1864; Neuhausenske Præmie 1871 og 1881; Medlem af Akademiraadet 1892, af Udstillingskomitéen fra Hovedværker : Hjemvendcn fra Markedet (1872); Romerske Abbater, der ryge i Smug (1875); Koncert (1887 Kunstmuseet); Selvportræt (1909); Køer paa en Mark (Kunstmuseet); Portrætter : Brygger Carl Jacobsens Børn og mange andre Børneportrætter, Professor V Steenberg og Professor Janus la Cour. Adresse: Carlsbergvej 4, Kbhvn. Sommerbolig : Elbo pr. Taulov St. HASSELBALCH Christian Fabrikejer, Grosserer, R.DM.p.p.; f. 27. Feb i Randers; Søn af Købmand Steen Hasselbalch og Hustru f. Hoge. Firma: Hasselbalch & Co. Adm. Direktør for Aktieselskabet Dansk Gardin- & Textil-Fabrik; Formand for Privatbankens Bankraad fra 1909; Kasserer for Fængselshjælpcn; Mtdlem af Bestyrelsen for og Hjemmet for Vanføre. Udenl. Orden : F.Æ.L. Adresse: Kristianiagade Samfundet 3, Kbhvn., og Pinichøj or. Rungsted. HASSELBALCH Karl Dr. med., Laboratorieforstander; f. 1. Nov paa Aastrup ved Hjørring; Søn af Godsejer H P J Hasselbalch og Hustru f Spärck ; gift 1. Gang m. Elisabeth H. (død 1904), Datter af Distriktslæge N C Heerfordt og Hustru f. Møller; 2. Gang m. Antonie Sophie IL, f, 18. Sept. i Kbhvn., Datter af Direktør G A Hagemann (se denne). Student (Sorø) 1891; med. Eks. 1898; Dr. med 1899; Forstander for Laboratoriet ved Finsens Lysinstitut fra Arbejder; Om Hønsefostrets respiratoriske Stofskifte; Det kemiske Lysbads Virkninger paa Respiration og Kresløbsbetingelser. Adresse: Rosenvængets Hovedvej 37, Kbhvn. HASSELRIIS Louis Billedhugger, R.;f. 12. Jan i Hillerød; Søn af Apoteker HEL Hasselriis (død 1908) og Hustru f. Schondel (død 1854); ugift. Elev hos H V Bissen, derefter paa Kunstakademiet ; udstillede første Gang 1863; Akademiets lille Guldmedalje 1868: har siden 1869 været bosat i Rom; Medalje for en Statue af Heinr. Heine ved Udstillingen i Wien 1873.

20 163 Hau Hovedværker : Statuette af Johannes Evald (Nationalgalleriet i Kristiania 1866): David bereder sig til Kamp med Goliath 1869; Buster af O V Rimestad (Arbejderforeningens Forsamlingssal) og Professor C Holten; En Diskoskaster (1873), udført i Marmor for Statens Samling 1887; Statue af Bellmann (Statens Samling 1874); Statue af Heinr. Heine (til den østerrigske Kejserindes Tilla Aehilleion paa Korfu; nu tilh. Hamborg By); Statue af H C Andersen (Odense 1877); Danmarksmonumentet (foran Statens Museum for Kunst 1897); En Faun (Aborreparken); En Satyr, der suger Vin (Ørstedsparken). Adresse : Rom. HASTRUP Otto fh. Overretsassessor, R. DM.; f. 24. April 1846 paa Hovedgaarden Bøgsted; Søn af Cand. jur. Severin Hastrup (død 1882) og Hustru Louise f. Gleerup. Student (v. Westønske Institut) 1863; cand. jur. 1868: By- og Herredsfuldmægtig i Stubbekjøbing 1870; Revisor ved de sjællandske Jærnbaner 1877; Assessor i Kriminalretten 1883, i Overretten I Bestyrelsen for Foreningen for Alderdoms Friboliger og for Kong Frederik den 7endes Stiftelse for hjælpeløse og forladte Pigebørn. Adresse : Rathsacksvej 24, Kbhvn. HAUBERG Peter Museumsinspektør; f. 29. Sept i Kbhvn.; Søn af Etatsraad, Assessor pharmaciæ J C Hauberg og Hustru f, Arboe; gift m. Michelle Christiane f. Stender, f. 12. Nov paa Gadegaard, Vestermariæ Sogn. Bornholm. Student 1863; studerede Polyteknik; Elev af Kunstakademiet ; udstillede Malerier ; Medejer af '; en Bog- og Kunsthandel ; Assistent ved Den kgl. Mønt- og Medaljesamling 1885; Inspektør ved samme 1887, ved Folkemuseet , ved Thorvaldsens Museum fra 1891 og ved Nationalmuseets 2. Afd. fra 1892; Bestyrer af Den kgl. Mønt- og Medaljesamling fra 1898; Næstformand for Foreningen Bornholm i Kbhvn. Litterære Arbejder : Bornholm, Billeder og Text; Myntforhold og Udmyntningen i Danmark indtil 1146; Danmarks Myntvæsen i Tidsrummet ; Danmarks Myntvæsen og Mynter i Tidsrummet ; Danmarks Myntvæsen i Tidsrummet : Gullands Myntvæsen; Skandinaviens Fund af romersk Guld- og Sølvmynt før Aar 550. Adresse : St. Knuds Vej 24, Kbhvn. HAUBERG Sophus Direktør, R.; f. 28. Dec i Kbhvn.; Søn af Etatsraad Assessor, pharm. J C Hauberg og Hustru f. Arboe; gift 1. Gang m. Elizabeth f. Bruce (død 1878), 2. Gang m. Ellen Sophie H., f. 29. Jan. i Kbhvn., Datter af Grosserer T P C Kastrup og Hustru f. Schoustrup. Student (Sorø) 1867; cand. phil. 1868: stud. polyt ; Medinteressent i Firmaet Hellerung & Haubergs Maskinfabrik 1872; byggede Maskinfabrikken S C Hauberg i Kbhvn. 1885; administrerende Direktør for Aktieselskabet Kofoed & Hauberg 1888, for Maskinfabrikken Titan Medlem af Laane- og Diskontobankens Bankraad, af Bestyrelserne- for Det danske Elektricitetskompagni, Det danske Mælkekompagni, Vølund og Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitets- Aktieselskab; i Kontrolkomitéen for Frederiksholms Tegl- og Kalkværker. Formand for Industrifagenes Sammenslutning; Næstformand i Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforenings Hovedbestyrelse; Medlem af Repræsentantskabet i Industriforeningen fra 1909; i Bestyrelsen for Dansk Eksportforening; Medlem af Centralkomitéen; Kasserer i Dansk Forening for Arbejderbeskyttelse; Mdl. af Den perm. Voldgiftsret. Adresse: Stockholmsgade 31, Kbhvn. HAUCH Adam Rektor, R.MfDR,.; f. 18. Sep i Sorø; Søn af Digteren Johannes Carsten Hauch (død 1872) og Hustru Elisabeth f. Juel; gift m Elise H., adopt. Vilsoét, f. 6. Marts 1850, Datter af kgl. Skuespiller G E Gundersen. Student (Metropolitanskolen) 1854; cand. fiiol. 1864; deltog i Krigen 1864; Lærer ved Søkadetakademiet 1865, ved Officerskolen 18C8: oprettede en Latinog Realskole 1872, nedlagt 1890; Overlærer ved Roskilde Kathedralskole 1892, Rektor ved samme Adresse : Rektorboiigen, Roskilde. HAUCH Charlotte Frue, Forstanderinde, Redaktør; f. 20. Dec i Nørre-Sundby; Datter af Distriktslæge Emil Brodersen og Hustru Thora f. Witlerup; gift m. Inspektør Carsten Hauch, f. 10. Nov. 1869, Søn af Direktør Adam Hauch (død 1895) og Hustru Sophie f. Skeel (død 1908). (Ægteskabet Opløst). Forstanderinde for Dansk Kunstflidsforening ; Redaktør af Kvindernes Fælleskorrespondance. Adresse: Niels Hemmingsens Gade 8, Kbhvn. HAUCH Erik Overaccoueheur, Dr. med ; f. 20. Aug i Kbhvn.; Søn af Direktør, cand. jur. Adam Hauch (død 1895) og Hustru Sophie f. Skeel (død 1908); gift m. Julie f. David. f. 30.

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 DANSK MEJERISTAT Redigeret af G. ELLBRECHT Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 Andelsmejeriet Godthåb, Uglev side 2 Andelsmejeriet Jegindø

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Stamtavle over slægten Glahnson

Stamtavle over slægten Glahnson Stamtavle over slægten Glahnson Efterslægt af Frederik Theodor Glahnson (1821-1903), Købmand og Grosserer Uddrag af Kirkebog for Skt. Petri Tyske Kirke Jesper Holm 2016, Vers 1. 16-05-2016 1 INDLEDNING

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen

Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen Valdemar blev født 1 dec 1881 på Stabjerggård i Årslev, Sorø amt, som yngst i en søskendeflok på 4, han var søn af gårdmand Niels Hansen

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn Anders Jørgensen (1508) * 21 Jul 1795 - Thisted, Tapdrup sogn 21 JUL 1795 - Hjemme 16 OKT 1877 - Stenhuse, Vindum sogn Ane 2 ~ 28 JUN 1816 - Vinkel Ane Mogensdatter (1509) * 1796 - Vinkel 26 MAJ 1877 -

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908.

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908. Slægt Register over FAMILIEN ENGELSEN Sluttet Marts 1908. Slægten Engelsen Fisker Christian Hansen, født 1733, begravet 7. Juni 1795 paa Esbønderup Kirkegaard blev gift 11. Oktober 1761 med Kirsten Gundersdatter,

Læs mere

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Fritze..... Maren...... Caroline....... Leismann........................................... 1 Kildehenvisninger............................................................................

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938 30 apr 2006 Side 1 NIELS Johannes Nielsen Født 19 apr 1888 #2 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift 19 apr 1916 Fakse Ladeplads Død 22 jul 1975 EDVARD Nielsen Født 23 sep 1844 #4 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på Ane nr. 13: Inger Mathilde Sophie Hansen (1869-død efter 1933) gift 12. maj 1894 med Ole Peter (1856-1905) Karin Andersen 2010-01 side - 1 År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1885-1891 1

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1885-1891 1 Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1885-1891 1-1885, 5. maj. Carl Gothard Rasmussen, døbt i Vantinge 31. maj 1885, Ugift, Marie Nielsen af Vantinge, Udlagt Barnefader, Ungkarl Rasmus Nielsen

Læs mere

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Stenhugger Lars Jørgen Pedersen Nov. 11 Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

S l æ g te n M a d v i g

S l æ g te n M a d v i g S l æ g te n M a d v i g K. Thorsen. 1935 Afskrevet 1979 efter Originalen på Bornholms Museum E. K. Slægten M a d v i g s Hjemsted er Fiskerlejet Madvig (Matvik) ved Trensum By, Hellerød Sogn, Bregne Herred,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. (1808) Status (1808) Matr.nr. 54/54-a, Vester Egede (Senere 16-h og 54) Fæstehuse under gården Christianslund med

Læs mere

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt 23 aug 2008 Side 1 ARNOLD Christian Andersen Født 13 feb 1896 #65 Gift 17 aug 1919 Kastrup Kirke, Død 4 dec 1980 Glumsø SOGN 509 ikke aflev. NIELS Christian Andersen Født 27 mar 1859 #171 Regnstrup, Gunnerslev

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer:

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer: Kongevejen 41 Timesgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 18 Lønholt by, Grønholt sogn, nu matr. 18a Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 11.498m2.. Afgav 15. april 1874 matr.nr. 18d Lønholt

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Efterslægt Rasmus Mortensen

Efterslægt Rasmus Mortensen Efterslægt Rasmus Mortensen 1. generation 1. Rasmus Mortensen blev født på en ukendt dato, døde før 25 Maj 1660 i Kirkerup, Sømme, Roskilde, og blev begravet den 25 Maj 1660 i Kirkerup, Sømme, Roskilde.

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850.

Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850. Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850. Byernes, Antal Navn Alder Ægte Føde- Personernes titel, af disse var forstedernes fam. stand sted embede, forretning,

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere