Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen"

Transkript

1 Cyl 144 H HAACK Olaf Kriminalretsassessor; f. 13. Juli 1874: Søn af Trafikinspektør F Haack. Student (Aarhus) 1891; cand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Assistent i Justitsministeriet 1902; kst. Herredsfoged i Rougsø rn. fl. Herreder ; Assessor i Kriminal- og Politiretten HAASE Angelo fh. Redaktør, Kommunelærer; f. 3. Juli 1838 i Roskilde; Søn af Købmand J C Haase og Hustru f. Angelo; gift m Julie Emma H., f. 21. Marts 1845 i Grønland, Datter af Kolonibestyrer Holger Biilmann og Hustru f. Bang.

2 145 Hag Student (Metropolitanskolen) 1857; cand. phil. 1858; Huslærer paa Landhæk ved Nibe ; Redaktør af Sværmere 1863; Lærer ved Kbhvns Kommuneskoler fra 1864; Journalist ved Folket«Avis ; Redaktør af Punch og af Puk Adresse : Overgaden o. V 92, Kbhvn. HADERUP Victor Professor, Dr. med., R.p.p.: f. 25..Juli 1845 i Vesterborg ved Nakskov: Søn af Dr. med. E Haderup (død 1870) og Hustru f. Nachte. gall (død 1870); gift 1. Gang m. Valborg Mathilde H. (død 1880), Adoptivdatter af General Nachtegall (død 1847) og Hustru Petrea f. Resch (død 1881), 2. Gang m. Michaela Johanne H.. f. 2. April 1847 paa Nielstrup ved Sakskøbing, datter af Forpagter, Fideikommisbesidder G G Bartholin-Eichel (død 1902) og Hustru Holga f. Aagaard (død 1875). Student (Nyk.jøbing F.) 1863; med. Eks. 1871; uddannet som Tandlæge; studerede som Læge Sommeren 1877 ved Perlins Universitet under Professor Albrecht: Klinik i Kbhvn. for Mund- og Tandsygdomme 1878: Medlem af Kommissionen for Tandlægeeksamen 1880: Læge ved Poliklinikens Afd. for Tandsygdomme 1884: Medredaktør af Skandinavisk Tidsskrift for Tandlæger og af Skand. Tidsskritt for Tandläkare : Leder af teoretisk "Undervisning ved Tandlægeskolen ; Dr. med. 1888; Formand for Dansk Tandlægeforening og ; Medlem af Bestyrelserne for Lægeforeningen for Kbhvn 1886 og Polikliniken 1884; Redaktør af Nordisk Tidsskrift for Abnormvæsen : Formand for Den skandinaviske Tandlægeforening : Leder af fonetisk Kursus ved Universitetet , ved Statens Lærerhøjskole 1898: Medlem af flere udenlandske Tandlægeselskaber ; Redaktør af Tandlægebladet. Udenl. Orden: S.V. Adresse : Prinsesse Alexandrines Allé G, Charlottenlund. HAFSTEIN Hannes fh. Minister f. Island, K'.DM.p.p.; f. 4. Dec paa Mødruvellir i Hørgardalur, Øfjordssyssel, Island; Søn af Amtmand J P Havsteen og Hustru Kristjana Gunnarsson; gift m. Ragnheidnr Thordersen H, f. 3. April paa Kalfholt, Rangarvallesyssel. Student (Reykjavik) 1880: cand. jur. 1886: Landssekretær : Sysselmand paa Isefjord 1895: Minister for Island : Altingsmand og fra 1909; Direktør for Islands Bank fra Lyrisk Digter; Oversættelser (bl. a. Heine). Udenl. Orden : F.Æ.L. Adresse : Reykjavik. HACE Alfred Kammerherre, Hofjægermester, K'.DM.p.p.; f. 30. Maj 1843 i Kbhvn.; Søn af Godsejer Alfred Hago og Hustru Vilhelmine f. Faber; gift m. Emily Caroline f. Schack de Brockdorit, f. 26. Jan i Antwerpen. Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1861; cand. polit. 1866; arvede Oremandsgaard og Kallehave Færgegaard 1872: Ejer af Snapparp i Skaane Formand for Allerslev Sogneraad ; Næstformand i Præstø Amts Landboforening ; Repræsentant i Nationalbanken ; Direktør i Sparekassen for Præstø By og Omegn fra 1876; Medlem af Bestyrelsen for Dansk F'oreniug for Lystsejlads 1883 og for Sjællands Stifts Försvarsförening 1882; Formand for Østifternes Haveselskab fra 1889; Præsident for De samvirkende danske Haveselskaber 1910; Formand for Foreningen Skolehaven fra 1905; Medlem af Forsikringsselska. bet Danmarks Repræsentantskab fra 1890, af dets Bestyrelse fra Folketingsmand for Præstøkredsen ; kongevalgt Landstingsmand fra 1895: Landbrugsminister i Ministeriet Herring ; Medlem af l'orsvarskommissionen ; Formand for Højres Repræsentantskab Udenl. Ordner: P.V.V.; B.St.A. Adresse : Frederiksholms Kanal 16. Kbhvn., og Oremandsgaard pr. Mern. HACE Christopher Grosserer, K'.DM. p.p.; f. 28. Nov paa Lienlund ved Nakskov; Søn af Konsul C Th. F Hage og Hustru f. Hammerich; ugift. Firma : Hage & Co Student (Nykjøbing F.) 1867; Artillcriløjtnant 1870; cand. polit. 1871; Universitetets Guldmedalje 1874; Købmand i Nakskov 1875; Grosserer i Kbhvn. 1879; Medlem af Grosserer-Societetets Komite ; Medstifter af den liberale Vælgerforening i Kbhvn.; Folketingsmand for Kbhvns 7. Kreds og ; Medlem af Venstrerefnrmpartiets Bestyrelse : Finansminister (og tillige Trafikminister) i Ministeriet Deuntze.r ; Udgiver af Haandbog i Handelsvideuskab: Medlem af Landmandsbankens Bankraad; Formand i Bestyrelsen for De forenede Jjernstøberier; i Bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse og for Puggaardske Legater Udenl. Ordner : M.Gr., S.N. Adresse: Stockholmsgade 43, Kbhvn. 10

3 Hag HAGE Hother Raadmand: f. 19. Juni 1853 i Nakskov; Søn af Konsul, Købmand Christoffer Hage (død 1872); ugift. Landbrugskandidat 1877: Direktør for Aktieselskabet Dansk Markfrøhandel : Raadmand for Magistratens 2. Afdeling fra I Bestyrelsen for Kbhvns radikale Venstreforening: i Direktionen for Thorvaldsens Museum; tidligere Medlem af Bestyrelsen i Foreningen til at fremme Blindes Selvvirksomhed. Udenl. Orden : F.Æ L. Adresse: Bredgade 73, Kbhvn. HAGE Johannes Godsejer, R.DM.p.p.: f. 26. Maj 1842 i Emdrup; Søn af Godsejer Alfred Hage og Hustru Vilhelmine f. Faber. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen : Medlem af Frederiksborg Amtsraad ; Grundlægger af Malerisamlingen paa Nivaagaard, som han 1908 skænkede til Offentligheden; har oprettet Nivaagaards Hospital for kroniske Syge i Frederiksborg Amt. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse: Nivaagaard pr. Nivaa, HACEMANN C A Direktør, Fabrikejer, K'.DM.; f 16. Haj 1842 paa Rodstenseje ved Aarhus: Søn af Godsejer O V Hagemann og Hustru f. Poulsen; gift m. Mathilde H f. 17. Sept. i Assens, Datter af Konsul Bertel Bruun og Hustru f. Bräsch. Cand. polyt. 1865; Kemiker ved Kryolithsodafabrikken Øresund 1864, for Kryolith- Mine- og Handelsselskabet i de forenede Stater ; Medejer af Fabrikken Øresund 1869, der 1902 omdannedes til et Aktieselskab, i hvis Bestyrelse II bar Sæde: byggede Sukkerfabrikken i Odense , anlagde FæIlessukkerkogerierne paa St, Croix 1878 og Sukkerfabrikkerne i Nakskov, Stege og Assens; Direktør i Aktieselskabet De danske Sukkerfabrikker og fra 1898 Formand i dets Bestyrelse jiorgerrepræsentant i Kbhvn : Medlem af Jærnbaneraadet ; Ejer af Plantagerne!a Orange, Prosperity og Williams paa St.Croix: Fjer af Borupgaard ved' Snekkersten 1899; Direkt.ør for Polyteknisk Læreanstalt fra Formand i Bestyrelsen for Aktieselskabet Burmeister & Wains Maskin- & Skibsbyggeri for Finsens Lysinstitut for Vejlefjord Sanatoriets Direktion, for Dansk Ingeniørforening og for Polyteknisk Understøttelsesforening. I Direktionen for Sparekassen for Kbhvn. og Omegn; i Be 14h styrelserne for Aktieselskaberne De danske Spritfabrikker, St. Croix Sukkerfabrikker og Faxe Kalkbrud. for Selskabet til Naturlærens Udbredelse, Fængselshjælpen i Kbhvn. og den danske Afdeling af den Letterstedske Forening 1899: Medlem af Privatbankens Bank mad, 1909 det«formand; Stifter af G A Hagemanns Kollegium 1907: Medlem af Toldraadet Adresse: Bredgade 51, Kbhvn. HAGEN G B Arkitekt; f. 12. Febr. 1873: Søn af Komponist S A E Hagen og Hustru Serine f. Klingsey; gift m. Astrid f. Gregersen (Ægteskabet opløst). 4. Kl. Hovedeks. 1890; Murersvend 1894; arbejdet i 10 Aar hos Professor Chr. L Thuren: Afgangsbevis fra Kunstakademiet 1906: udstillede første Gang paa Charlottenborg I Bestyrelsen for Kunstnerforeningen af 18. Nov. Har bl. a. bygget : Grosserer H C Petersens Sommerbolig i Smidstrup ved Vedbæk; Guldvarefabrikant Beruh. Hertz' Villa i Vedbæk; fik 1. Præmie ved Konkurrencen om Kbhvns Belysningsvæsens Administrationsbygn og er Arkitekt ved dette Foretagende (sammen m. Rolf Schroeder). Adresse : Rnadhusstrædc 3. Kbhvn. HAGERUP Eiler H Boghandler, R.; f. 13. Juli 1854 i Kbhvn.; Søn af Boghandler Hans Hagerup (død 1883) og Hustru f. Werner: gift m. Elisabeth II., f. 8. Maj paa Disagergaard ved Slagelse, Datter af Godsforvalter F J Poulsen og Hustru f. Nannestad. Lærling i den Hempelske Boghandel i Odense : Medhjælper i Quedlinburg og i Faderens Forretning ; Indehaver af Firmaet II Hagerup fra 1884: Sortimentsboghandel, Forlagsvirksomhed. Kunst- og Papirhandel; erhvervede 1899 Det Hempelske Forlag i Odense. Kasserer og Hovedkommissionær for Det kgl. danske geografiske Selskab, for Historisk Forening og for Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie: Formand for Dansk Musikhandler-Forening og Næstformand for den danske Turistforenings sjællandske Afdeling: Ejer af Strandhytten i Vordingborg Landsogn. Adresse: Frederiksberg Allé 8, Kbh. HAGERUP Francis norsk Gesandt, Dr. phil. & jur.. SK.p.p.; f. 22. Jan i Horten, Norge; Søn af Statsraad. Admiral H S Hagerup (død 1859"!: gift m. Frederikke Dorthea f. Bødtker. f. 20. Dec i Kristiania. Student (Trondhjem) 1870; studerede en Tid Medicin; cand. jur. 1876: Studier over Formueret i Tyskland og

4 i. -IV Kal Frankrig; Assessor i Kristiania Byret 1879; DT. jul : Professor i Retsvidenskab ved Kristianias Universitet os : tillige ekstraordinær Assessor i Højesteret. Justitsminister i Ministeriet Slang ; Ministerpræsident og ; norsk befuldm. Minister i Haag, Brüssel og Kbhvn. tra 1906; Medlem af det norske Storthing Fresdoktor ved Lunds og Leipzigs Universiteter. Er Forfatter af talrigo retsvidenskabelige Værker og Afhandlinger (Proces, Formueret og Strafferet), UdenT. Ordener : N.St.O.; S.N.; E.L.; svensk Redningsinedalje i Guld. Adresse : Stockholmsgade 43. Kbhvn. HALD Jørgen G aar de jer; f. 25. Febr i Redsted paa Mors; Søn af Husmand og Købmand Jens K Hald (død 1881) og Hustru f. Thomsen (død 1868); gift m. Karen Kirstine II., f. 20. Marts 1844 i Hæbbelstrup ved Brønderslev, Datter af Gaardejer Karl Povlsen (dod 1872) og Hustru Maren f. Kristensen (død 1891). Privat Undervisning : Lærer : Gaardejer ; Landkøbmand ; atter Gaardejer siden Medlem af Sognesparekassens Bestyrelse ; Formand for Det radikale Venstres Landsforbund fra 1905; Medlem af Kontorudvalget for Sæby Bank fra 1907; Kasserer for Udstykningsforeningen for Hjørring Amt (stiftet 1910). Adresse: Hugdrmi pr. Dybvad. HALK Frode Dr. med., Overlæge: f. 23. Febr i Halk ved Haderslev; Søn af Præst, Professor II V Kalmussen (død 1891) og Hustru f. Arnkie! (død 1874); gift m. Fernanda II., f. 1. Aug i Kbhvn., Datter af Kammerherre Oberst Vilhelm von Lindholm og Hustru f. von Hedemann. Student (Haderslev Læreres Skole) 1874; med. Eks. 1881: Reservelæge ved Garnisons Sygehus ; Dr. med. 1883: Reservelæge ved Almindelig Hospital Afd. I : privat Docent : Reservemedikus ved Frederiks Hospital Afd. A ; Vakeinator ved den kommunale Vakcinationsanstalt : Plejebørnslæge ved Fødselsstiftelsen ; Overlæge ved St. Josefs Hospital fra Fjer af Frodeslund og Halkhovedplantagcr i Jylland. Adresse : Frederiksgade 21, Kbhvn. Sommerbolig; Halkhovedplanlage ved Glyngøre. HALKIER Gotfred Grosserer, K'.DM.; f. 3. Juni 1837 i Kbhvn.; Søn af Grosserer P A Halkier (død 1859) og Hustru Sophie f. Munch (død 1882); gift m. Henriette (Ettie) f. Taylor, f. 21. Nov i London. Uddannet hos II Pontoppidan & Co. i Hamborg, Westenholz Brothers i Loudon og Winekelmann, Berdolt & Go. i Antwerpen; indtraadte som Deltager i Firmaet G Halkier & Co Medlem af Privatbankens Bankraad , Formand Medlem af Bestyrelserne for De danske Sukkerfabrikker, De forenede Bryggerier og Nordisk Kabel- og Traadfabrikkcr. Adresse: Kronprinsesseg. 26. Kbhvn. Sommerbolig ; Lindehuset Vedbæk. HALKIER Herman Hojestcretsadvokat. R.DM.: f. 8. Mai 1839 i Kbhvn.; Søn af Grosserer P A Halkier (død 1859) og Hustru Sophie f. Muneh (dod 1882); gift m. Harriet II., f. 14. Juni 1850 i Kbhvn. Datter af Kommandør H I, Moe (død 1884) og Hustru Betty f. Kierulff (død 1904). Student (Metropolitanskolen) 18D6 ; cand. jur. 1862: Universitetets Guldmedalje 1863; Højesteretsadvokat 1869; Censor ved de juridiske Eksaminer ; Folketingsmand for Kbhvns 7. Kreds : kontrolerende Direktør i Det kgl. octr. alm. Brandassurance Compagni; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Mælkeforsyning, for The Scandinavian preserved Butter Co. og for Sygeplejerskeforeningen. Fru Harriet Halkier er Næstformand i Foreningen til Værn for enligt stillede Kvinder og Medlem af Bestyrelsen for Sygeplejerskeforeningen. Adresse: Kronprinsesseg. 2, Kbhvn. HALLAGER Frederik Overlæge, Dr. med., R.DM.: f. 28. Sent i Nakskov ; Søn af Præst LN Hallager og Hustru f. Erichsen; gift 1. Gang m. Antonie f. Biilow (død 1879); 2. Gang m. Louise f. Biilow (død 1891). Student (Nykjøbing F.) 1868; med. Eks. 1875; Reservelæge ved Sindssygeanstalten ved Viborg 1878; Dr. med. 1884; Overlæge veri Sindssygeanstalten i Viborg ved Aarhus fra 1901; Formand for Epileptikerhjemmet i Nyborg. Adresse : Sindssygeanstalten ved Aarhus. HALLDORSSON Olafur Konferensraad, R.DM.; f. 15. Maj 1855 i Præstegaarden Hof Vapnafjord, Island; Søn af Provst Halldor Jonsson. Student (Reykjavik) 1877; cand jur. 1882; ansat i Islands Ministerium 1883, Kontorchef smstds. 1889: Chef for det islandske Ministeriums Kontor Translatør i Islandsk; Æresmedlem af Det islandske litterære Selskab. Har været Medudgiver af Lovsam-

5 Hal 148 frag für Island samt Udgiver af Jonsbok. Adresse : Kbhvn. HALSTED Martin Madsen Kaptajn, Statsrevisor, B.p.p.; f. 5. Aug i Ø. Nordlunde; Søn af Indsidder Niels Madsen (død 1901) og Hustru f. Marcussen (død 1879); gilt m. Anna Doris H., f. 16. Jan. i Kbhvn. Datter af Ejer af Hotel d'angleterre Fritz Krager (død 1871) og Hustru f. Lund (død 1870). Tjenestekarl og Skibsdreng til 1867; paa Rødkilde Højskole ; Sekondløjtnant 1871; Afgangsprøve fra Officerskolen 1875; s. A. Premierløjtnant med Garnison i Fredericia, fra 1878 i Nyborg; Kaptajn 1885; i Kbhvn. fra 1892; Afsked 1901; Statsrevisor s. A. Mdl. af Nyborg Byraad : Stifter af Selsk. De danske Forsvarsbrødre for Nyborg og Omegn; Folketingsmand (Højre) for Sakskjøbing-Kredsen og for Odense 2. Kreds fra 1898; Kredsformand for Højres Arbejder- og Vælgerforenings 6. Kreds; Medlem af Højres Repræsentantskab fra 1894, af Højres Forretningsudvalg og Partiets Generalsekretær fra 1896; Medlem af Folketingets Finansudvalg. Udenl. Orden : R.St.A. Adresse : Lipkesgadc 25. Kbhvn. HAMERIK Asger Professor, Komponist, R.; f. 8. April 1843 paa Frederiksberg; Søn af Professor Fr. Hammerich (død 1877); gift m. Margaret H., f. 13. Dec. i Columbia, Tennessee. Elev af G Matthisson-Hansen og Niels W Gade. i Berlin af Wuerst og H v, Biilow og i Paris af Hector Berlioz; Direktør for Musikkonscrvatoriet Peabody-Institute i Baltimore Kompositioner : Tovelille. Hjalmar og Ingeborg; La vendetta; Den Rejsende; Fem nordiske Suiter; Syv Symfonier: Symphonie poétiquc; tragique; lyriquc; majestueuse; serieuse; spirituelle: og Kor-Symfonie: Requiem; Kristelig Trilogi: Jødisk Trilogi; To Damekor: Majdans og Høstdans; Opera uden Ord; Koncert-Romance for Violoncello; Fire Orgelpræludier; Frihedshymne; Kantater og Koncertstykker. Adresse : Chr. Winthers Vej 16, Kbh. HAMMELEFF Frederik Billedhugger; f. 9. Nov 1847 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn P H Hammeleff (død 1850) og Hustru f. Weiner (død 1854): gift m. Julie H.. Datter af Overpolitibetjent Anders Andersen og Hustru Nelly f. Bur. Elev af Bissen; udstillede første Gang 1868; Elev af Kunstakademiet ; Anckerske Legat Har udført dekorative Arbejder til Frederiksborg Slot, Jesus Kirken og Glyptoteket: Loftsdekoration i Privatbanken; Portrætbuster af Biskop Svane, Hans Tegner og Ulrik Frederik Gyldenløve; Medailloner af danske Kunstnere til Kunstmuseet; Portrætbuster af Professorinde A Munch; Professor Carl Christensen og Billed hugger Hansen-Jacobsen. Adresse : Frijsenborg Allé 2, Kbhvn. HAMMELEV Theodor Oberst i Fodfolket, R.DM.; f. 29. Aug Sekondløjtnant 1874; Premierløjtnant 1880; Kaptajn 1890; Souschef ved 1. Generalkommando ; Oberstløjtnant 1904; Oberst og Chef for 8. Regiment Adresse : Aarhus. HAMMER Frits Kommandør, Søfartsinspektør, R.DM.p.p.; f. 29. Dee paa Hjortholm. Langeland; Søn af Kaptajnløjtnant O C Hammer og Hustru f. Hastrup; gift m. Clara Lucina f. Nielsen, f. 2. Nov i Horsens. Sekondløjtnant 1873; Premierløjtnant 1874; Kaptajn 1888: Afsked 1904: kar. Kommandør; Søfartschcf ved Statsbanerne fra 1899: Søfartsinspektør Udenl. Ordner.- M.Gr.; N.St.O.: S.V. Adresse : Fredericiagade 15. Kbhvn. HAMMER Hans Christian Oberst i Artilleriet. R. DM. p.p.; f. 23. Juni 1856 i Rendsborg; Søn af Generalmajor Jørgen Hammer og Hustru f. Blichert; gift m. Hedevig Elisabeth f. Hoffmeyer (død 1908). Student (Odense) 1874; Sekondløjtnant 1877; Premierløjtnant 1880; Kaptajn 1887: Kontorchef i Krigsministeriet ; Oberstløjtnant 1904; Oberst 1908; Chef for 1. Feltaitilleriregimenf: Lærer ved Officerskolcn: Medarbejder ved Salmonsens Konversationsleksikon. Udenl. Orden : S.Sv. Adresse : Tordenskjoldsgade 19, Kbh. HAMMER R Kommandør i Søetaten, K'. DM.p.p.; f. 25. Febr i Wyck paa Føhr, Slesvig: Søn af Kaptajnløjtnant O C Hammer (død 1892) og Hustru f. Hastrup; gift m. Fanny Eleonora f. von Hedemann, f. 30. Marts I Kbhvn. Sekondløjtnant 1875: Premierløjtnant 1876; Kaptajn 1890; Kommandør 1902; Chef for Søværnets Offiecrskote fra 1903: Formand for Undervisningsraadet for Søværnets Skoler fra 1903 og Medlem af Forfremmelsesrraadet for Søofficerskorpset fra 1906: Medlem af Bestyrelsen foi Foreningen De danske Atlanterhavsøer fra 1903 og for Det grønlandske Selskab fra 1909.

6 t«ham Udenl. Ordner: F.Æ.L.; Gr.Fr.; N. St.O.j Pr.R.Ø. Adresse : Cort. Adelers Gade 1, Kbhvn. HAMMER-JENSEN Ingeborg Dr. phil.; f. 20. Jan i Kbhvn.; Datter af Klokker,ved Helligaandskirken A E Hammer: gift m. Kommunelærer, cand phil. J C Jensen. Student (N Zahles Skole) 1898; mag. art. 1905: Dr. phil. (Den ældste Atomlære) Adresse: Øresundsgade 1, Kbhvn. HAMMERICH Angul Professor, Dr. phil., R.; f. 25. Nov i Kbhvn.; Søn af Professor theol. Fr. Hammerich og Hustru Julie f. Scheuet mann; gift m. Golla Bodenhoff f. Jensen (død 1903). Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1867; cand. polit. 1872; Assistent i j Statsanstalten far Livsforsikring ; Musikkritiker ved Nær og Fjærn, ved Illustreret Tidende og ved Nationaltidende fra 1880: Dr. phil. 1892; Docent ved Universitetet, fra Formand for musikhistorisk Museum og for den kbhvnske Afdeling af Internationalt Musikselskab; Sekretær i Kammermusikforeningen; Medlem af den danske Styrelse for Den Letterstedtske Forening. Litterære Arbejder: Musikforeningens Historie ; Kjøbenhavns ; Musikkonservatoriums Historie (1892); Musikken ved Chr. IV. Hof (1892) (Doktordisputats); Kammermusikforeningens Historie; Studier over Broncelurerne i Nationalmuseet i Kjøbenhavn (1893); Et historisk Orgel paa Frederiksborg Slot (1897); Studier over Islandsk Musik (1900); Illustreret beskrivende Katalog over Musikhistorisk Museum (1909). Adresse : Steen Blichers Vej 18, Kbh. HAMMERICH Emil Overretsassessor, R.; f. 6. April 1855; Søn af Kenferensraad L. Hammerich og Hustru f. Worsaae; gift in. Anna Louise H., f. 15. Juni 1860 i Holbæk. Datter af Overmaaler i H P Jensen og Hustru f. Anthon. Student (Aarhus) 1872; cand. jur. 1879; Amtsfuldmægtig i Holbæk s. A.; Birkefuldmægtig i Helsinge 1884; Amtsfuldmægtig i Næstved 1889; Assessor i Landsoverretten for Nørrejylland Har udgivet forskellige juridiske Skrifter, deriblandt Dansk lovleksikon i 7 Bind; Vejledning til Behandling af Alimentationssager; Land- og Købstadkommunerncs Vejvæsen ; Love, Expeditioner og Domme vedrørende Stempelafgiften, m. fl. Adresse : Viborg. HAMMERICH Holger Etatsraad, Ingenior, R.DM.; f. 20. Nov paa Krsthvn.; Søn af Professor, Dr. phil. M J Hammerich og Hustru f. Aagaard; gift m. Pauline Elisabeth f. Mølmark, f. 4. Dec. i Svendborg. Student 1863; studerede i nogle Aar Medicin, derefter ( ) Ingeniørvidenskab; Civilingeniør i Nordamerika ; Ingeniør ved Syd-fyenske Bane ; Medindehaver af Tuxen og Hammerichs Maskinfabrik i Nakskov ; Ingeniør for De danske Sukkerfabrikker Borgerrepræsentant i Kbhvn ; Medlem af Folketinget for Nakskovkredsen og for Kbhvns 6. Kreds fra 1895 (Højre); Medlem af Bestyrelserne for Ny Carlsbergfondet, Foreningen for national Kunst, Kbhvns Frihavn, Højres Arbejder- og Vælgerforening, Plantageselskabet Dansk Vestindien, Aktieselskabet Titan og Spritfabrikken Fortuna; Medlem af Havneraadet, af Direktionerne for Kolindsund og Kallehave Jærnbaneselskaber og af Centralkomitéen 1909: Formand i Bestyrelserne for Carl Lunds Fabrikker og Fanø Vesterhavsbad. Adresse: Kastelvej 21, Kbhvn HAMMERICH Johannes Etatsraad, R. DM,: f. 5. Februar 1844 paa Krsthvn.; Søn af Professor, Dr. phil. M J Hammerich og Hustru f. Aagaard; gift m. Tomine f. Groth, f. 16. Dec. i Kbhvn. Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1862; cand. phil. 1863; Forpagter, senere Ejer af Iselingen. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register). Medlem af Præstø Amtsraad og Amtsskoledirektionen for Præstø Amt; i Direktionen for Sindssygeanstalten ved Vordinborg; Formand i Direktionen for Vordingborg Sparekasse. Adresse: Iselingen pr. Vordinghor«-. HAMMERICH K A Borgmester, R.; f. 10. Marts 1861 i Flensborg; Søn af Konfercnsraad Louis Hammerich og Hustru f. Worsaae: gift m. Louise Camilla f. Bentzen f. 27. Juli 1866 i Kbhvn. Student. (Aarhus) 1878; cand. jur. 1883; Fuldmægtig i Kronborg vestre Birk s. A.; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. fra 1884: ansat i Justitsministeriet 1887: Fuldmægtig 1895; Ekspeditionssekretær 1896; Kontorchef 1904; Borgmester i Roskilde fra Medlem af Direktionen for Sparekassen for Roskilde og Omegn fra 1905; Medlem af Repræsentantskabet for Købstædernes alm. Brandforsikring fra Adresse : Roskilde. HAMMERICH Louis Grosserer, R.: f. 2. Juli 1859 i Flensborg; Søn af Konferensraad Louis Hammerich (se denne); gift m. Eleonora (Ellen) H., f. 4.

7 Ham Juni 1866 i Aarhus, Datter af Fabri-! kant, Raadmand H Liisberg (død 1883) i og Hustru Julie f. Lassen (død 1908). Præliminæreksamen (Aarhus Kate dralskole) 1875; uddannet hos Hans Broge Medlem af Aarhus Handelsförenings Bestyrelse : Medlem af Aarhus Privatbanks, Det danske Hedeselskabs og Aarhus Teaters Repræsentantskab, i af Jydsk Hypotekforenings Kontrol, komité og af Bestyrelsen for Aarhus elektriske Sporvej, for Aktieselskaberne Grundarealer ved Aarhus Aa, Hans Schourup og Jyllands Staal- og Maskinforretning, Kragelund Teglværk. Turisten, Aarhusbugtens Dampskibsselskab og Aarhus højere Pigeskole samt for Jydsk Handelshøjskole. Medlem af Sø- og Handelsretten i Aarhus; Værge for Aarhus Domkirke; i Bestyrelsen for Aarhus Kirkefond. Adresse; Fredenstorv 12, Aarhus. Sommerbolig; Søholt p>" Riis Skov St. - HAMMERICH Louis Konferensraad, K'.DM.p.p.; f. 16. Juli 1830 i Kiel; Søn af Etatsraad, Borgmester Emil Hammerich og Hustru f. Tværmocs; gift m. Ida f. Worsaae (død 1902). Student (Kiel) 1847; deltog som Frivillig i Treaarskrigeii; Sekondløjtnant 1848; Premierløjtnant 1850; slesvigsk cand. jur. 1853; Borgmester i Eckernførde s. A.; Herredsfoged i Bøking i Herred 1856: Politimester i Flensborg 1859; Afsked 1864; dansk cand. jur. 1865; Byfoged i Aarhus ; Birkedommer i Kronborg vestre Birk Udenl. Orden : R.St.Stan. Adresse : Aarhus. HAMMERSHAIMB Hjalmar Overretssagfører; f. 4. Maj 1856 i Kvivik paa Nordstrømø; Søn af Provst V U Hammershaimb (død 1909) og Hustru f. Gad. Student (Melropolitanskolen) 1874; cand. jur. 1880: Amfsfuldmægtig paa Færøerne 1882; Sagførerfuldmægtig 1886; Underretssagfører i Aalborg 1888; Overretssagfører sammesteds Formand i Direktionen for Forsikringsanstalten for danske Værnepligtige; Direktør for Livsforsikringsforeningen Fremtiden; Formand for Foreningen af Sagførere i Aalborg; Kasserer for Foreningen Børnenes Vel i Aalborg; Formand for Grundejerforeningen for Hasseriis Villakvarter. Adresse ; Hasseriis Villakvarter, Aalborg. HAMMERSHØI Svend Kunstmaler; f. 1873; Søn af Grosserer C P Hammershøi (død 1893) og Hustru f. Bentzen ann. im Elev af Kunstakademiet , senere af Zahrtmann; udstillede første Gang Hovedværker: Haven bag Prinsens Palæ (Kunstmuseet); et Billede fra Refsnæs (Galleriet i Kristiania). Adresse: Christian \V'inthei;s Vej 15. Kbhvn. HAMMERSHØI Vilhelm Kunstmaler; f. 15. Mai 1864 i Kbhvn.; Søn af Grosserer G P Hammershøi (død 1893) og Hustru f. Rentzmann; gift m. Ida H., f. 15. Marts i Stubbekjøbing, Datter af Købmand J P Ilsted og Hustru f. Lund. Elev af Kunstakademiet og af Krøyer; udstillede første Gang 1885; Medstifter af Den frie Udstilling, hvor han har udstillet fra Medlem af Kunstforeningens Bestyrelse til 1910 og af Akademiets Plenarforsamling. Hovedværker : Portræt af en ung Pige (1885); Christiansborg Slot (1892): Dobbeltportræt (1898: London); Solsiraaler (1902): St. Stefano (1903; Kom): Fra CJjentofte Sø (1903); Fem Portrætter (1902): Kronborg (1900). Ca. 60 Arbejder findes i Pr. Alfr. Bramsens Samling i Kbhvn. Guldmedalje (2. Kl.) i München 1891; Guldmedalje (1. Kl.). München 1909: Sølvmedalje paa A'erdensudst. i Paris Adresse: Bredg. 25, Kbhvn. HANNOVER Emil Museumsdirektør, f. 27. Sept i Kbhvn.; Søn af Professor Adolph Hannover (død 1894) og Hustru f. Fridericia; gift 1. Gang m. Alice f. Ruben, 2. Gang m. Karen Anna f. Topsøe. Elev af Kunstakademiet: studerede Kunsthistorie: Medarbejder ved Kunstbladet, Tilskueren, lidsskrift for Kunstindustri, Politiken m. rn.; Bibliotekar ved Kunstindustrimuseet 1894, Direktør fra 1906; Redaktør af Kunstbladet. Har skrevet : Antoine Watteau (1888); Maleren Christen Købke; Maleren C W Eckersberg; Maleren (Konstantin Hansen. Medarbejder ved Kunstens Historie i Danmark og ved Danmarks Malerkunst. Adresse; V-Boulevard 24, Kbhvn. HANNOVER H I Professor, Direktør for Statsprøveanstalten, II.p.p.; f. 17. Maj 1861 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad. Professor Adolph Hannover (død 1894) og Hustru Ida f. Fridericia; gift m. Laura f. Michaelsen, f. 9. Jan i Kbhvn. Student (prr?, dimit.) 1878; cand. polyt. 1884; Konstruktør hos Bonnesen og Danstrup ; Lærer ved Teknisk Selskabs Skole ; Docent i Teknologi ved Polyteknisk Læreanstalt

8 , Professor 1894: Direkter for Statsprøveanstalten fra 1896; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvn.s Spritfabrikker fra 1896 og for Teknologisk Institut fra Litterære Arbejder: Bevægelseslære (1888); Om Maskinerne paa Verdensudstillingen i Chicago (1895); Autograferede Forelæsningstegninger over Teknologi; Mekanisk Teknologi I: Metallernes og Legeringernes Egenskaber og Anvendelse (i899); Forelæsninger over Metalbearbe.jdning I-II (1904); en Bække Afhandlinger i tekniske Tidsskrifter. Udenl. Ordner: N. St.O.; S.V. Adresse : Malmøgade 9, Kbhvn. HANSEN Adolf Heinrich Kunstmaler; f. 29. Nov i Kbhvn.; Søn af Etatsraad Heinrich Hansen og Hustru f. Burmeister; gift m. Karen Margrethe H Datter af Justitsminister Leuning. Student (Haderslev Læreres Skole) 1878; cand. phil. 1879; studerede i 4 Aar Teologi; blev optaget paa Kunstakademiet 1883; udstillede første Gang paa Charlottenborg 1884; Lærer ved Akademiet fra 1887, ved Kunstskolen for Kvinder fra 1888; Arkitekturmaler, Dyremaler. Adresse : Overførstergaarden, Jægersborg pr. Gjentofte. HANSEN Aksel Billedhugger; f. 2. Sept i Odense; Søn af Snedkermester Vilhelm Hansen (død 1881) og Hustru Caroline f. Hansen; gift m. Ellen Margrethe H.. f. 3. Febr. i Kbhvn., Datter af Professor Henrik Smith og Hustru Emilie f. Jensen. uddannet som Billedskærer; Elev af Kunstakademiet; Afgang herfra 1879; udstillede første Gang 1880; i Bestyrelsen for Dansk Skulpturforening Ira 1909; Medlem af udstillingskomitéen paa Charlottenborg fra Hovedværker: En Dreng, som spiller paa Fløjte; Eeho (Glyptoteket og i Bronce i Rosenborg Have); Kristus bespottes af Jøderne (Kunstmuseet); Ambrosius (.Marmorkirken); Kristusstatue (Jesus-Kirken); Kristus velsigner de smaa Børn; Hostrups Buste (Det kgl. Teater og i Bronze paa Regenscn); N.1 Fjords Statue (ved Forsøgslaboratoriet) ; Holmblads Monument (Søllerød Kirkegaard); Lægen Prof. Brandes Monument (ved Sygehjemmet); Pjerrotmonumentet (Tivoli); Uffe hin spage; Prof. Segelckcs Monument (ved Land Han bohøjskolen). Dekorative Arbejder: Et Midtparti i Sandsten med 3 Statuer: Retfærdigheden, den lovgivende og den udøvende Magt (Odense Raadhus); 4 Statuer (Kunstmuseets Facade): Hans Tausens Mindesmærke (i Birkende); den store Spisesal paa Sølyst; Levins Gravmæle (Mosaisk Kirkegaard). Adresse: Chr. Winthers Vej 17. Kbhvn. HANSEN Alfred Wilhelm Musikforlægger, K.; f. 29. Okt i Kbhvn.; Søn af Musikforlægger J W Hansen (død 1904) og Hustru f. Petersen; gift m. Mathilde H, f. 27. Sept. i Kbhvn., Datter af Teaterdirektør Th. Andersen og Hustru f. Tholstrup. Firma ; Wilhelm Hansen. Lærling og fra 1878 Forretningsfører i Faderens Forretning; fra 1904 Indehaver af denne sammen med Broderen Jonas W. H. (se denne). I Bestyrelsen for Forening til Understøttelse af trængende Musiklærere og Musiklærerinder. Adresse: Bredgade 29, Kbhvn. HANSEN Allan Grosserer; f. 10. April 1875; Søn af Grosserer Harald Hansen og Hustru Anna f. de Jonquiéres; gift m. Bodil H.. f. 9. Dec. Datter af Grosserer P N Heering (se denne). Firma: A N Hansen & Co. Student (Metropolitanskolen) Formand i Bestyrelsen for Skandinavisk-amerikansk Petroleums Akts.; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Dampmøller. Adresse : Dronn. Tværgade 4. Kbhvn. HANSEN Ancher Christian Sagfører, Hypotekforeningsdirektør, Jan paa Futtrup i Thisted Amt; Søn af Landstingsmand Justitsraad C A H Hansen (død 1894) og Hustru Laurentze f. Jørgensen: gift m. isanna Sophie Cathrine H., f. 30. April 1849 i Bidsted i Thy, Datter af Sognepræst Gamborg (død 1872) og Hustru f. Foersom (død 1892). Exam. jur. 1864; Sagførerfuldm. ved Kbhvns Overret 1869; Sagfører i Frederikssund fra 1872; Direktør i Østifternes Hypotek-Forening. Medlem af Bestyrelsen for Spare- og Laanekassen for Frederikssund og Omegn og af det staaende Udvalg for de store Sparekasser i Danmark; Medlem af Kontrolkomitéen af sammes staaende Udvalg i Østifternes Landhypotekforening; Formand for og Medstifter af Frederikssunds Mellem- og Realskole; Suppleant i Overligningskommissionen ; Tiendekommissær for Frederiksborg Amts 5. Kreds; fh. Medlem af Frederikssunds Byraad; Medlem af Sagførerraadet Forslagsstiller af Sammenslutning af forskellige Jærnbaneplaner til en samlet sjællandsk Midtbane og Formand i Udvalgene for dens Gennemførelse (nu Statsbane). \dresse : Frederikssund.

9 Han 152 HANSEN Anders L Generalmajor, K". DM.; f. 19. Dec i Kbhvn.; Søn af ; Husejer Niels Hansen og Hustru Louise f. Koch: gift m. Dorothea f. Andreasen, f. 24. Dec Sekondløjtnant 1875; Premierløjtnant i Fodfolket 1878: gjorde Tjeneste, ved Generalstaben ; Kaptajn 1889; ansat ved Generalstaben ; til Tjeneste i Krigsministeriet ; Oberstløjtnant og Chef for 21. Bataillon Stabschef ved 1. Generalkommando 1906: Oberst og Chef for 10. Regiment (Aalborg) 1906; Generalmajor og Chef for Generalstaben Adresse-: Thorvaldsensvej 2, Kbhvn. HANSEN Andreas N Grosserer; f. 9. Aug. 1872; Søn af Grosserer Harald Hansen og Hustru Anna f. de Jonquiéres; gift m. Muriel f. Nielsen, f. 10. Dec Firma: A N Hansen & Co. Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1890; cand. phil. 1891; Kjer af Hestkjøbgaard ved Birkerød. Medlem af Bestyrelserne for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse«for Skibshypotekbanken. for Foreningen til Søfartens Fremme og for Fjerde Søforsikringsselskab; Medlem af Translatøreksamenskommissionen. Adresse: Hestkjøbgaard pr. Birkerød. HANSEN Carl Assurancebcstyrer; f. 8. Jan paa Holsteinsminde; Søn af Rebslager A H Hansen og Hustru Karen f. Jensdatter; gift m. Elise Marie f. Johansen, f. 25. April 1859 i Karre bækstorp. Lært Rebslagerfaget; paa Højskole j ; Assurancebestyrer for Præstø ; m. f!. Amters Brandforsikringsforeningl896; Forligskommissær ; Sogneraadsformand ; Medlem af Sorø Amtsraad ; Folketingsmand for Vordingborgkredsen fra 1903; Formand i Bestyrelsen for Holsteinsminde Opdragelsesanstalt. Adresse: Linnésgade 24, Kbhvn., og Holsteinsminde pr. I'uglebjerg. HANSEN Carl Gaardejer; f. 15. Maj 1870 paa Vinde Vestergaard ved Skive; Søn af Gaardejer Chr. Hansen og Hustru Ingeborg f. Jensdatter; gift m. Anne Dorthea Kirstine f. Jensen, f. 30. Juni i Skive. Paa Sekondløjtnantskolen i Kronborg 1889; Ejer af Fødegaarden ; Medejer af Hovedgaarden Nørgaard i Salling : Ejer af Højgaard i Hem Sogn fra Sogneraadsmedlem ; Form. for Skive Mejeri for Danelykke Mejeri fra 1909, for Viborg Amts Me jer iforen , for de samvirkende jydske Mejeri foren, fra og for de samv. danske Mejeriforcn. i 1902; Medlem af Kbhvns Smørnoteringsudvalg , af Andclsudvalget ; Formand for Husmandsforeningen Fremad , for Garantselskabet Skive Folkeblad fra 1906, for Venstreforeningen af 1908 ( Skiveprogrammet") og for Hem Hind borg Dø! by Afholdsforening. Folketingsmand for Skivekredsen (Venstrereformpartiet); Formand for Andelsforeningernes Sanatorieforening ; Sekretær for Skive Omegns Udstykningsfoiening; Revisor i Kgr. Danmarks Hypotekbank og i jydsk Land-Hypotekforening fra Adresse : Hem pr. Skive. HANSEN Carl Adam Dr med., Stiftsfysikus, R.; f. 11. Febr i Tybrind paa Fyen; Søn af Læge GAF Hansen og Hustru f. Camradt; gift m. Andrea IL, f. 30. Maj i Nyker, Datter af Præst H C Bentzen og Hustru f Mohr. Student (Odense) 1868: ' med. Eks. 1875; Medlem af Nysted Byraad , af Oversundhedskommissionen for Maribo Amt 1889; Dr. med. 1892; Læge ved Sygehuset 1896; Stiftsfysikus for Lolland-Falster Adresse : Nysted. HANSEN Carl H Professor ved Landbohøjskolen; f i Odense. Cand. pharm. 1890; Dyrlæge 1897; Professor i Farmakologi ved Landbohøjskolen 1901; Bestyrer af Landbohøjskolens Dispensationsanstalt og Forstander for Kliniken for mindre Husdyr. Adresse : Nyvej 3, Kbhvn. HANSEN Chr. D A Etatsraad, K'.DM. p.p.; f. 25. Febr paa Kragsberg ved Odense; Søn af Proprietær C H Hansen og Hustru f. Ammentorp: gift 1. Gang m. Cæcilia Elisa f. Købke (død 1879), 2. Gang m. Agnes Mathilde f. Hedemann, f. 3. Sept i Kbhvn, Datter af Kammerherre Chr. F Hedemann og Hustru f. Kiellerup. ISesiddelser: Bødstrup og Mullerup (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register). Cand. pharm. 1865; Manuduktør og Docent ; Assistent ved Universiteteta kemiske Laboratorium ; Stifter af Ny Pharmaceutisk Tidende 1869; Universitetets Guldmedalje 1872; Opretter og Indehaver af Chr. Hansens Teknisk kemisk Laboratorium (i Kbh.) siden 1874 og af Chr. Hansens Laboratory (Little Fall's U. S. A.) siden 1878; oprettede Krone Apoteket 1876; købte Godserne Bødstrup 1880 og Mullerup 1882; skænkede 1892 Staten Grund og Bygning til Farmaceutisk Læreanstalt; Direktør for samme til 1895;

10 153 Han Æresmedlem af Svendborg Amts landøkonomiske Selskab og Danmarks Apotekerforening. Udenl. Ordner: F.M.A.; Fr. off. de rinstr. publ. Adressei Slotsholmsgade 16. Kbbvn., og Mullerup or. Gudme. HANSEN Chr. C Direktør, Vicekonsul; f i Løjtcrsdorf, Sønderjylland; Søn af F C Hansen. Var i 11 Aar hos Meulengracht i Horsens, derefter Bestyrer af dennes Aarhusfilial; Direktør for Korn- og Foderstofkompagniet Forretningsudvalget for Danske Korn- og Foderstof-Importørers Fællesorganisation; i Direktionen for Kreditreformforeningen ; Næstformand i Handelsföreningen i Aarhus. Adresse : Havnegade 8, Aarhus. HANSEN Christen Møllermester; f. 10. Dec i Gjørslcv Sogn; Søn af Husmand H C, Hansen. Uddannet som Møllersvend; Mester paa Arbejdernes Fællesbageri fra Medlem af Sundby Sogneraad , af Kbhvns Borgerrepræsentation ; Folketingsmand fori Kbhvns 9. Kreds fra Medstifter og Bestyrelsesmedlem af Forsamlingsbygningen paa Krsthvn.; Medlem af Nærumgaard Børnehjems Bestyrelse. Adresse : Tingvej 48, Kbhvn. HANSEN Christian Terman Overlæge, f. 10. Okt i Helsinge; Søn af Distriktslæge L T Hansen og Hustru f. Fabricius; ugift. Student (Roskilde) 1882; med. Eks. 1889; Reservelæge ved Silkeborg Vandkuranstalt 1890, ved Garnisons Sygehus , ved Vestre Hospital og ved Kommunehospitalet Afd. IV ; Chef for Garnisons Sygehus' Klinik for Hud- og Kønssygdomme 1900; Korpslæge 1902; Overlæge Adresse : Bredgade 4, Kbhvn. HANSEN Eline Skoleinspektrice; f. 22. Okt i Assens. Elev paa N Zahles Privatlærerindekursus ; Lærerinde ved Sæby Realskole; Almuelærerindeeks. 1883; Lærerinde ved en højere Pigeskole i Aarhus; Kommunelærerinde i Kbhvn. fra 1889: Eksamen fra det norske Statskursus for Køkkenlærerinder 1897; studeret Skolekøkkenvæsenet i Tyskland, Belgien, England og Skotland og virket for Sagen i Foredrag og Artikler: Lærerinde ved Statens Lærehøjskole fra 1901; Skoleinspektrice Medlem af Kbhvns Skoledirektions staaende Udvalg af Lærere og Lærerinder fra 1904: Formand for Kbhvns Kommunelærerindeforening Adresse i Ravnsborggade 19, Kbhvn. HANSEN Fr. Statskonsulent, Landbrugskandidat, R.; f. 23. Maj 1854 i Unerue, Egebjerg; Søn _af Boelsmand II Hansen og Hustru 1. Rasmussen; gift m. Anine f. Kofod. f. 28. Dec. Elev paa Vallekilde og Testrup Højskoler, samt paa Tune Landboskole; Landbrugseksamen 1883; Lærer ved Lyngby Landboskole ; Lærer i Kemi og Botanik ved Askov Højskole fra 1884; Statskonsulent i Planteavl for Jylland fra 1893; Bestyrer af Forsøgsstationen for Plantekultur i Askov; Formand for Kolding Omegns Landboforening og for Fællesledelsen af Kvægavls- og Kontrolforeningen i Koldingkredsen. Adresse; Askov pr. Vejen. HANSEN Frederik Læge, Professor ved Universitetet; f. 22. Sept i Kolding; Søn af Skibsbygmester H,T C Hansen og Hustru f. Davidsen; gift m Clara f. Asschenfeldt-Hansen. Student (Kolding) 1887; med. Eks. 1894; Prosector anatomiæ ; Dr. med. 1900; Professor anatomiæ 1901; Bestyrer af Universitetets normal-anatomiske Museum; Lærer i Anatomi ved Tandlægeskolen. Medlem af International Brain Commission. Adresse: Smallegadc 46, Kbhvn. HANSEN Frederik Redaktør; f. 22.Juli 1861 i Bellinge ved Odense; Søn af Gartner Hans Christensen. Student (Odense) 1880; cand phil. 1881; ansat ved Højres Generalkorrespondance ; Medarbejder ved Jyllandsposten, Fædrelandet og Dagens Nyheder. Redaktør af Avisen fra 1883, af Vort Land fra 1900; Højres Kandidat ved Folketingsvalget i Kbhvns 5. Kreds 1892 og 95 og i 4. Kreds Adresse : Esperance Allé 15, Charlottenlund. HANSEN Fritz Kaptajn, R.DM.p.p.; f. 30. Jan i Kbhvn.; Søn af Jacob Hansen og Hustru Elisabeth f. Petersen; gift m. Dorthea f. Berg. f. 9. Juli paa Jerlevgaard ved Vejle. Sekondløjtnant 1874; Premierløjtnant i Artilleriet 1881; Kaptajn 3 892; Afsked Formand for Dansk Cyklist Forbund til 1909, for Dansk Idræts-Forbund til 1909 og for Olympiske Lege i Athen. Direktør for Forsikrings-Aktieselskabet Norden. Udenl. Ordner: Gr.Fr.; R.St.A.; S.Sv. Adresse : Kbhvn. HANSEN Godfred Pr.-Løjtnant i Søetaten, FM. i Guld, p.p.: f. 23. Febr i Kbhvn.; Søn af Konferensraad H N Hansen (død 1910) og Hustru Ovidia f. Rode.

11 Han 154 Sekondløjtnant 1897; Premierløjtnant 1902; deltog som Næstkommanderende i i Roald Ammundsens Gjøa-Ekspedition. Udenl. Ord. : M.St.O. Adresse: V-Boulevard 25, Kbhvn. HANSEN Gustav Etatsraad, Grosserer, R.; f. 29. Aug paa Oregaard. Gjentofte Sogn; Søn af Etatsraad, Grosserer A N Hansen og Hustru 1. Grut; gift m. Louise H. (se denne). Firma: Jørgen Bech & Sønner. Student (Melropolitanskoien) 1862; cand. jur. 1869; Medejer af Godset Gamalstorp i Vestergøtland 1870 og af Tirsbæk i Jylland 1873; Grosserer i Kbhvn. 1871; Medlem af Sø- og Handelsretten ; Landstingsmand (Højre) : Medlem af Havneraadet, af Landmandsbankens Bankraad fra 1897 og af Direktionen for Det kgl. octr. Sø-Assurance Kompagni fra Adresse : Clir. d. 9. Gade 1, Kbhvn. HANSEN Hans Nikolaj Kunstmaler, Raderer; f. 15. Maj 1853 i Kbhvn.;! Søn af Vinhandler C J A Hansen og Hustru f. Andrup: gift 1. Gang m. Theodora Frederikke Ida f. Rasmus- i sen, 2. Gang m. Ella Susanne H., Datler af Etatsraad Ruben og Hustru f. Koppel. Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1872; Elev af Kunstakademiet ; uddannet sig i Paris ander Bonnat og under Puvis de Chavannes 1889; Sølvmedalje Paris 1901; Guldmedalje München Formand for Forening for grafisk Kunst fra 1909; Medlem af Fremtidens Bestyrelse fra Malerier: Uden for Sigbrits Port; Fra en Kirkegaard; Troubadourer; Bondedammen; Syge paa St. Helenas Grav; Josef og Fru Potifar; Frederik d. 2. og hans Mænd; Sigbrit paa Amager. Illustrationer til Oehlenschlægers Aladdin og St. Hansaftenspfi; Holbergs Peder Taars og Wessels Gaffelen. Baderinger: De tre Skalke; Kostumebilleder af Olaf Poulsen, Schram og J P E Hartmann; En Florentiner; Oestiuspyramiden; Marcus Aurelius; Titania, Forgangen Kat, Christiansborgs Brand; Pigen paa Kirkegaarden; Sommernatsdrømmen ; Kirke; Potifars Hjemkomst; Kejserbesøget; Rembrandtfesten; Den gamle Admiral. Adresse : Fredensborg. HANSEN Hans Peter Skolebestyrer; f. 26. Maj 1867 i Kbhvn.; Son af Konferensraad H N Hansen 'død 1910) og Hustru Ovidia f. Rode; gift m. Gerda H., f. 6. Marts i Kbhvn., Datter af Oberst Axel Liljefalk (se denne). Student 1884; cand. Iheol. 1891; Inspektør ved Borgerdydskolen i Helgolandsgade; Bestyrer af Efterslægtselskabcts Skole fra I Bestyrelsen for To Løver, for Carl Ploug's Legat og for Understøtteisesselskabet Filadelfia: Formand for Studenterforeningens Økonomiudvalg. Adresse: Valdemarsgade 29, Kbhvn. HANSEN Heinrich Arkitekt, Bygningsinspektør; f. 7. Aug i Kbhvn.; Søn. af Tømrer L F Birkedal Hansen og Hustru Marie f. Grewe; gift m. Olga f. Jensen, f. 29. Jan. i Kbhvn. Medlem af Statsprøveanstaltens Bestyrelsesraad: Vurderingsmand ved Ejendomsskylden og Landbygningernes aim. Brandforsikring; Viceformand for Dansk Arkitektforening. Adresse: Sortedamsdossering 63 A, Kbhvn. HANSEN H J Dr. phil.; f. 10. Aug i Bellinge ved Odense: Søn af Husmand Hans Hansen og Hustru Kirsten Jakobsdatter. Student (Odense) 1875; mag. scient. 1879; Dr.phil. 1883; ansat ved zoologisk Museum fra 1875 som videnskabelig Medhjælper ved dets entomologiske Afdeling Talrige videnskabelige Arbejder, de fleste i Tidsskrifter og Rejseværker i Danmark, Sverrig, England, Tyskland Belgien, Schweitz og Fristaterne. En Række Brochurer af militær-politisk el ler kritisk Indhold. Adresse : Femte Juni PI. 1, Kbhvn. HANSEN I A Smed, Fagforeningsformand; f. 8. Okt i Nakskov; Søn af Arbejdsmand Hans Jacobsen og Hustru Didrikke Mortensdatter; gift m. Elsa Marie f. Hansen, f. 22. Sept. i Gloslunde, Lolland. Formand for Dansk Smede- og Maskinarbejder Forbund, for Skibsmedenes Fagforening i Kbhvn. og for De faglærte Jærn- og Metalarbejderes Arbejdsløshedskasse i Danmark; i Bestyrelsen for De samvirkende Fagforbund i Danmark; Medlem af Kontrol Komitéen for den socialdemokratiske Presse; Dommer i Den permanente Voldgiftsret; i Bestyrelsen for Dansk Forening for Arbejderbeskyttelse; Medlem af Toldraadet Adresse: Larslejstræde 1, Kbhvn. HANSEN J A Fabrikant. Murermester. R.: f. 21. Dec i Kolding; Søn af Murermester H P Hansen og Hustru f. Tøndering; gift m. Dorthea Kirstine f. Lage, f. 26. Maj i St. Andst. I Murerlære 1867: Svend 1873; overtog Faderens Forretning Anlagde 1884 et Kalkva:rk, 1888 et Dampteglværk (i Seest), senere et Cementstøberi. Formand for Kolding Haandværkerog Industriforening; mangeaarigt Med-

12 155 Han lem af Byraadet ofr Ligningskommissionen; Formand for Kolding tekniske Selskab og Skole: Formand for Teknisk Provinsskoleforcning; Medlem af Forsikringsselskabet Fremtidens Repræsent-antskab. Adresse.: Kolding. HANSEN Jean Etatsraad, K=.DM.; f. 6. Okt i Faaborg; San af Købmand Jens Hansen og Hustru f. Madsen; gift m. Jensine Johanne Margrethe f. Hansen, f. 19. Sept. i Faa- ; borg. Student (priv. dimit.) 1856; cand. jur. 1863; Løjtnant i Krigen 1864; Assistent i Kbhvns Magistrat ; Sag- ; førerfuldmægtig i Kblivn. 1870; Overretssagfører 1870; Sekretær ved det Lolland-Falsterske Jærnbaneanlæg 1874 og ved det østsjællandske Jærnbanesclskab Formand for Østsjællandske Jærnbaneselskab, for Gjedse.r Jærnbanesclskab, for Lolland-Falstaske Jærnbaneselskab, for Aktieselskaberne Bornholms Granitværk og Gamle Kalkværk; Medlem af Privatbankens Bankraad: i Bestyrelserne for Aktieselskaberne De kbhvnske Sporveje, De danske Spritfalir. og I C Modeweg & Søn; Medstifter af Kbhvns Telefonselskab. Adresse: Bredgade 70 Kbhvn. Sommerbolig: Vedbæk. HANSEN Johan Generalkonsul, RDM. p.p.; f. 6. Febr i Kbhvn.; Søn af Grosserer C IC Hansen og Hustru f. Pøhls; gift m. Emma f. Hik i ns, f. ; 9. Nov. i London. Firma: C K Hansen. Associé i Faderens Forretning 1857, Eneindehaver 1868; optog kort efter nu afdøde Konsul Oluf Hansen og i 1897 Sønnerne Johan os Robert Hansen (se disse) i Firmaet. Korresponderende Reder for Damp- I skibsselskaberne af 1896", Dannebrog Og Neptun; østrig-ungarsk Generalkonsul. Medlem af Bestyrelsen for Nordisk Musikforlag, for Kirkelig Forening for indre Mission i Kbhvn., for Værnehjemmene Bethania og Vesterled og for lien danske Forening til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd \ i fremmede Havne. TJdenl. Ordner: Ø.F.J.; Ø.J.Kr. Adresse: Toldbodvej 32, Kbhvn. HANSEN Johan Grosserer; f. 14. Nov i Kbhvn.; Søn af Generalkonsul Johan Hansen (se denne); gift m. Margrethe H., f. 8. Jnni i Kbhvn., Datter af Bankdirektør G J Decker (se denne). F'irma : C K Hansen. Ansat i Faderens Forretning 1879; optaget som Kompagnon 1897; Medlem af Kbhvns Kommunalbestyrelse Minister for Handel og Søfart i Ministerierne Neergaard og Holstein ; Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Helsingørkredsen 1909: i Direktionen for Bombebøssen og for Handels- og Kontoristforeningen ; i Bestyrelserne for Kbhvns Handelsbank. Dansk Eksportforening, Dansk Selskab for International Søret. Burmeister & Wains Skibsværft og Dansk Koncertforening; Medlem af Overskatteraadet; tidligere Medlem af Grosserersocietetets Komité. Adresse : Kristianiagade 8, Kbhvn. HANSEN Jonas Wilhelm Musikforlægger, R.; f. 10. April 1850 i Kbhvn.; Søn af Musikforlægger J W Hansen (død 1904) og Hustru f. Petersen; gift m. Kirstine H., f. 17. Maj paa Frederiksberg, Datter af Teaterdirektør Th. Andersen og Hustru f. Tholstrup. Firma : Wilhelm Hansen. Lærling i Faderens Forretning og fra 1875 Forretningsfører for denne; Indehaver af Forretningen sammen med Broderen Alfred W. H. fra 1904 (se denne). Adresse : Bredgade 63, Kbhvn. HANSEN Josef Theodor Arkitekturmaler; f. 4. Jan i Kanders; Son af Skræddermester Thomas Hansen og Hustru Esther f. Davidsen; gift m. Anna Maria Kirstine H. (død 1873), Datter af Arbejdsmand Jens Thygesen. Lært Malerfaget; Elev af Kunstakademiet ; udstillede første Gang 1873; har opholdt sig ialt 17 Aar i Italien samt i længere Tid i Grækenland, Spanien og Frankrig; bar malet paa Bonnats Skole. Malerier : Det Indre af St. Andreas Kirken i Ordrup (1879); Det store Galleri paa Slottet; Palazzo Borgliese (Kunstmuseet); San Marco i Venezia (Kunstmuseet); Sala della quatre Porte; Dogepaladset i Venedig Bl. m. Illustrator til Trap's Danmark. Adresse: St. Annæ Plads 3, Kbhvn. HANSEN Jørgen Næstformand; f. 6. April 1837 i Jørsløv i Karise Sogn: Søn af Gaardmand Hans Olsen (død 1892) og Hustru Ane f. Andersen (død 1872); gift 1. Gang m. Sofie H. (død 1887), Datter af Pottemager Rasmussen i Svendborg, 2. Gang in. Rasmine Sofie H., f. 10. Juni 1848 i Svendborg, Datter af Skipper Knud Vinter (død 1858) og Hustru f. Rasmussen (død 1887). Skolelærereks. (Jonstrup) 1857; Hjælpelærer ved Karise Skole ; Lærer ved Klemensker søndre Skole , ved Ølstykke Skole ; Folketingsmand for Kværndrupkredsen (Ven-

13 Han 156 stre) ; Medlem af Styrelsen (Næstformand) for Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger fra dens Oprettelse Tidligere Bestyrelsesmedlem for Brugsforeningen ( ): Formand for Skytteforeningen, Sangforeningen m. m. i Ølstykke; Kreds bestyrer i Khhvns Understøttelsesforenings Raadbus-Afdeling. Adresse: Læssøesgade 1 A. Khhvn. HANSEN K Statskonsulent. R.; f. 2. Nov i Tarm. Virkede som Skolelærer samt ved praktisk Land- og Havebrug til 1886; Landbrugseksamen 1888; Lærer paa Ladelund og Lyngby Landboskoler; Leder af Statens Forsøgsstation ved Lyngby fra 1890; Statskonsulent i Planteavl for Øerne fra 1893; Inspektør og Sekretær ved Dansk Landbrugsmuseum fra 1898; i Bestyrelsen for Landbrugskolonierne for fattige Børn fra 1902 og for Kbhvns Amts Landboforening fra 1909; Formand for Foreningen af danske Landbrugskandidater fra 1908 og for Diskussionsklub for Landmænd for Lyngby og Omegn fra 1901; Medlem af Det kgl. svenske Landbrugsakademl. Litterære Arbejder : Fortegnelse over danske Landbrugsskrifter (1900); Landbrugets Kulturplanter (sammen med Chr. Christensen. 1907); Lucernen (1907); Markens vigtigste ukrudtsplanter (1903); Planteavlen paa Sjælland (1905); Afbildninger-af Genstande i Dansk Landbrugsmuseum I (1907); Husmands-Bøger (1910). Talrige Beretninger og Tids. skriftsafhandlinger. Redaktør af Husmandens Haandbog; Medarbejder ved Salmonsens Leksikon, Landbrugets Ord. bog, Praktisk Landbrug, Om Landbruget i Danmark, Danmarks Landbrug m. m. Adresse: Forsøgsstationen, Lyngby HANSEN Kristian Redaktør; f. 2. Dec i Lynge ved Sorø; Søn af Gaard ejer N Hansen. Uddannet som Journalist bos Martin i Sorø; Medarbejder ved Sorø Amtstidende 1885, ved Politiken 1889; Redaktør af Aarhus Amtstidende fra Adresse : Riis Skov HANSEN Louise Etatsraadinde: f. 16. Dec. i Kbhvn.: Datter af cand. jur. Bull; gift m. Etatsraad, Grosserer Gustav Hansen (se denne). Formand for Kvindernes Handelsog Kontoristforening og for dennes Sygekasse til Adresse: Chr. d. 9. Gade 1, Kbhvn. HANSEN Meta cand. polit.; f. 22. Dec i Fredensborg; Datter af Parcellist H Hansen; ugift. Student (N Zahles Skole) 1888: cand. polit. 1893: Assistent i Statens statistiske Bureau fra Formand for Kbhvns Kvindevalgretsforening; Medlem af Bestyrelsen for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik Adresse: Svanemosegaardsvcj 10, Kbhvn. HANSEN Nicolai Komponist; f. 20. Febr i Kbhvn.; Søn af Mel- og Grynhandler Ohr. Hansen og Hustru f. Schmidt; gift m. Jørginc Theodora Mario f. Jørgensen, f. 29. Juni i Kbhvn. Elev af Schiørring og Attrup; tiddannelsesrejse til Paris 1882: Medlem af Neruda Kvartetten til 1889; Musikdirektør ved Folketeatret ; Orkesterdirigent i Musikforeningen Euphrosyne; Musiklærer ved Det kgl.blin deinstitut. Formand for Musikerforeningen i Kbhvn. fra 1901: i Bestyrelsen for Musikernes Understøttelsessamfund og i Forretningsudvalget for Skole-Sangstævner i Danmark. Har udgivet : Praktisk Violinskole (2 Dele); Ny Violinskole for Seminarier; 30 melodiske Etuder for Violin; Bearbejdelser og Arrangements af indenog udenl. Komponisters Værker; Sange for én og flere Stemmer; 2 Operetter; Supplement til enhver Violinskole; Violinspillerens Undorholdningsbog o. s. v. Adresse : J E Ohlsensgade 19, Kbhv HANSEN Niels Justitsraad, Gaardejer, D.M.; f. 27. Dec i Kirkeskjensved; Søn af Gaardejer Hans Nielsen og Hustru Johanne Olsdattcr: gift m. Signe Marie f. Christensen (død 1909). Sognefoged 1871: Sogneraadsformand ; Amtsraadsmedlem fra ; i Bestyrelsen for gi. Roskilde Amts Landboforening ; Kontordagshestyrer i den sjællandske Bondestands Sparekasse 1886: Landvæsenskommissær 1892; Distriktsvurderingsmand i Kreditkassen for Østifterne 1896; Medlem af Landstinget fra 1882, af Landstingets Finansudvalg og af Rigsretten fra 1903, tillige Medlem af Tuberkulosekommissionen Adresse : Studiestræde 18, Kbhvn., og Gundsølille pr. Roskilde. HANSEN Niels Operasanger; f. 23. Marts 1880 i Kjeldstrup Hyllemark ved Slagelse: Søn af Typograf N J Hansen (død 1880) og Hustru Birthe Kirstine f. Christensen; gift m. Thora Alvilda H., f. 13. Sept i Kbhvn., Datter af Vognmand H F Henriksen (død 1901) og Hustru Ane f. Hansen. Kom til Kbhvn. 1894; i Tapetsererlære; arbejdede som Svend i 7½ Aar; Elev af Konservatoriet (1906) og af Vald. Lincke; optaget paa Det kgl. Teaters Operaskole 1908; debuterede 27. Nov som Rodolphe i La Boheme; har senere sunget Hoffmann i

14 157 Han Hoffmanns Æventyr; fast knyttet til Teatret Sommeradresse : Taarbæk, HANSEN N J Forstander; f. 29. Okt i Ø-Hæsinge paa Fyen; Søn af Gaardmand J Hansen (død 1905) og Hustru Margrethe f. Hansen (død 1904); pift 1 Gang m. Agnes f. Kold (død 1898), 2. Gang m. Mathilde f. Kold, f. 20. Dec. 1868, Datter af Bagermester Kold og Hustru Nicoline f. Jacobsen. Skolelærereksamen; Huslærer ; Lærer paa Holsteinsmiiide Opdragelsesanstalt ; Forstander paa Himnielbjerggaarden fra Adresse ; Himmelbjerggaarden pr. By, HANSEN Ole Gaardejer, K'.DM.p.p.; i. 17. Dec i Hømb ved Kingsted; Søn af Gaarde.ier II Olsen. Elev paa Hindholm Højskole og Tune Landbrugsskole; Formand for Bringstrup Sogneraad ; Medlem af Sorø Amtsraad og af Bestyrelsen for den sjællandske Bondestands Sparekasse 1890, Næstformand : Folketingsmand for Lejrekredsen ; Medlem af Finansudvalget og af Skattekommissionen 1900; Landbrugsminister i Ministerierne Dcuntzer og J C Christensen ; laudbrugskyndig Direktør i Nationalbanken 1908, Afsked s. A. Udenl. Ordner: N.St.O.; S.U. Adresse : Thorvaldsensvej 2, Kbhvn. og Bringstrup pr. Ringsted. HANSEN Oscar Docent, Dr. phil.; f. 14. Dec i Rudkjøbing; Søn af Politibetjent J Hansen og Hustru f. Blangsted; gift m. Elisa II., Datter af Boghandler P G Philipsen og Hustru Bella i. Nathansen. Var i en Aarrække Vinkyper; Student (priv. dimit.) 1882; cand. mag. (Filosofi) 1887; Dir. phil. (Kants Erkendelsesteori) 1892; Lærer i Pædagogik ved Vesterbros Seminarium , Docent i Pædagogik 1905; Folketingsmandl (Venstrereformpartiet) for Valhykredsen ; Medlem af Havneraadct fra 1901; en Tid Formand for Klubben Cyklisten; Stifter af Studentersamfundets Musæumsudvalg 1892; i Bestyrelsen for Studentersamfundets Aftenundervisning for Arbejdere ; Medstifter af Provinsbørns Feriebesøg 1887; Mcdleder af Forskrivning af videnskabelig engelsk Literatur Skrifter: Troen som Bevidsthedstilstand (1887): Arvelighed og Alkohol (1892); Filosofien i Danmark I (1897); De østasiatiske Keligioner (1893); Det klassiske Kina (1894); Opdragelseslære (1898); Udviklingslæren (1902). Adresse : Vedbæk. HANSEN P Oberstløjtnant, R.DM.p.p.; f. 13. Febr i Eltang Sogn; Søn af Gaardejer Hans Petersen og Hustru f. Hansen; gift m. Clara f. Mohr, f. 16. April i Vejlø Præstegaard. Sekondløjtnant i Ingeniørkorpset 1868; Premierløjtnant 1870; Kaptajn 1879; Afsked 1897; kar. Oberstløjtnant. Medlem af Den militære Hallekommission, af Dansk Arbejderbanks Bankraad og af Kbhvns Sygehjems Bestyrelse. Udenl. Orden : N.St.O. Adresse : Granholt, Gelsvej, Holte. HANSEN P Torveassistent, Gartner; f. 11. Nov i Allerslev ved Præstø; Søn af Parcellist H C Hansen og Hustru Margrethe Jensdatter; gift m. Flora Wilhelmine Caroline f. Dencker, f. 19. Dec. i Kbbvn. Formand for Det kbhvnske Haveselskab: Formand for Biavlerforeningen for gl. Kbhvns Amt og for De samvirkende danske Biavlere; Forretningsfører for Aktieselsk. Alexandra. Adresse ; Jagtvej 59, Kbhvn. HANSEN P C V Professor ved polyteknisk Læreanstalt, Dr. phil., R.; f. 28. Maj 1844 i Kbhvn.: Søn af Skibsfører JP Hansen og Hustru Dorthea f. Lii; gift m. Mary f. v. Essen Sidemos (død 1910). Student (privat dimit.) 1865: cand. mag. 1869; Universitetets Guldmedalje 1869 og 1871; Dr. phil. 1874; Lærer ved Privatskoler; Docent ved Polyteknisk Læreanstalt 1887, Professor 1894; Censor ved Skoleembedseksamen fra Adresse ; Sortedamsdossering 75, Kbh. HANSEN Peter Kunstmaler; f. 13. Maj 1868 i Faaborg; Søn af Dekorationsmaler Syrak Hansen og Hustru f. Rasmussen; gift m. Elise f. Schoubyc, f. 5 April i Aarhus. Elev af Teknisk Skole og af Kr. Zahrtmann; udstillede første Gang 1889 (en Portrætgruppe af Børn); udstiller fra 1894 paa den frie Udstilling. Hovedværker: Samson; Moden Rug; Italienske Tiggere: Paa Isen udenfor Byen; Legende Børn (de tre sidstnævnte paa Kunstmusæet); Pløjemanden vender (Faaborg Musæet); Bal i en Provinsby. Adresse: Enghavevej 40, Kbhvn. HANSEN Philip Sagfører, Godsforvalter; f. 24. Marts 1850 i Kbhvn. Eksam. jor. 1869; Byfogedfuldmægtig i Middelfart 1875; Sagfører smstds. 1877; Medlem af Byraadet. Medlem af Den danske Sagførerforenings Hovedbestyreise og af Bestyrelsen for Akts. I S Hess & Søn; Formand for Aktieselskabet Middelfart

15 Han 158 Lervarefabrik; Medlem af Overskattemadet for Assens Amtsraadskreds. Adresse : Middelfart. HANSEN P J C Departementschef, R. DM.; f 18. April 1852 i Kbhvn.; Søn af Præsi E E Hansen (død 1873) og Hustru Laura f. Borregaard; gift m. Isca f. Thomsen, f. 24. Maj i Bogense. Student (Metropolitanskolcn) 1871; oand. jur. 1877: Assistent i Finansministeriet 1878, Fuldmægtig 1889, Ekspeditionssekretær 1890, Kontorchef 1898, Departementschef Formand for Centralforeningen for Ministeriernes Embedsmænd og Assistenter og som saadan Ordfører ved Forhandlingerne om Lønningsloven for Centraladministrationen ; Medlem af Bestyrelsen for St. Croix Sukkerfabrik; Formand i Administrationen tor Etatsraad H C Jacobsens og Frues Fideikommis (Medlem fra 1883); Medlem af Klasselotteriets Justitsdi-! rektion. 2, Charlotten Adresse: Johanncvej lund. HANSEN P N Læge, Dr. med.; f. 10. Febr i Tjæreborg ved Esbjerg; Søn af Gaardejer Hans Larsen og Hustru Karen f. Pedersen: gift m. Ingeborg II., f. 18. Marts 1875 paa Fredskovsminde ved Sorø, Datter af Kammerherre, Overførster R B Leth (se denne). Student (Ribe) 1888; med. Eks. 1895: Reservelæge ved Kommunehospitalet i Aarhus : universitetets Guldmedalje 1896; Dr. med. 1901; Prosektor ved patalogisk anatomisk Institut : Re«ervekirurg ved Kommunehospitalet Afd ; Visitator ved Kommunehospitalet og Censor ved med. Emliedseks ; Afdelingslæge ved j Poliklinikens Afd. for kirurgiske Syg- j domme og Overlæge ved Arbejderforsikringsraadet; Docent i Kirurgi ved Tandlægeskolen. Adresse: Vesterbrogade 35, Kbhvn. HANSEN Rasmus Gaardejer, R.; f. 13. Okt i Gulev, Viborg Amt; Søn af Gaardejer II J Poulsen og Hustru Karen f. Rasmussen; gift m. Karen Marie f. Jensen (død 1894). Gennemgik Rytteriets Korporal- og Sergentskole : købte 1885 sin nuværende Gaard i Mammen: Medlem af Bestyrelsen for Viborg Amts landøkonomiske Forening samt Dommer over Heste i samme Forening; Folketingsmand for Sønderviugekredsen 1895; tilhørte indtil 1909 Venstrereformpartiet, staar nu udenfor Partierne. Adresse : N-Voldgade 24, Kbhvn., og Mammen pr. Bjerringbro. HANSEN Robert Grosserer, II.; f. 13. Nov i Kbhvn.; Søn af Generalkonsul Johan Hansen (se denne); gift m. Laura H, f. 26. Aug. i Kbhvn. Firma: C K Hansen. Ansat i Faderens Forretning 1880; Associé fra Korresponderende Reder for Dampskibsselskaberne af 1896", Dannebrog og Neptun; Medlem af Bestyrelserne for Kbhvns Flydedok og Skibsværft, Klampenborg Væddeløbsbane, Landbrugslotteriet, Private Reassurandører og Skibshypotekbanken; Medlem af Grosserer Societetets Komité. Adresse: Kristianiagade 8, Kbhvn. HANSEN R T Konferensraad. R.DM. p.p.; f. 15. OH i Kbhvn.; Søn af Købmand Cornelius Hansen og Hustru Christiane f. Nielsen; gift 1. Gang m. Ida Caroline Augusta f. Jensen (død 1882), 2. Gang m. Christiane Lovise f. Jensen f. 31. Dec. Fh. Trafikchef for Sjælland-Falster. tldenl. Ordener: M.Gr.; S.V.; O.C. F.K. Adresse: Christiansholms Villakvarter, Skovvej 8. Klampenborg. HANSEN Saren Politilæge; f. 27. Juni 1857 i Odense: Søn af Maskinmester Peter Hansen og Hustru f. Sørensen; gift m. Henriette H., f. 24. Aug i Kolding, Datter af Ritmester C A F C L Paulsen og Hustru f. Pind Student (Odense) 1877; med. Eks. 1885; berejste i 1885 og 1888 Grønlands Vestkyst for at undersøge den indfødte Befolknings Antropologi; studerede Antropologi i Udlandet ; Reservelæge i Hæren 1889; Universitetets Guldmedalje 1892; Vakcinator ved Kommunens Vakcinationsanstalt ; Politilæge fra 1895; Medlem af den antropologiske Komité fra 1905: Medlem af Styrelsen for Foreningen Danmarks Folkeminder; korresponderende Medlem af Münchener Gesellschaft für Anthropologie etc.; udenlandsk Medlem af Société d'anthropologie de Paris; Væl'geraadsmedlem fra 1905; Af edlem af Bestyrelsen for Selskabet af 7. Septbr til Støtte for faderløs Ungdom. Udenl. Ord. : Fr.off.d'acad. Adresse : Sølvgade 20, Kbhvn. HANSEN Th. O Finanshovedkasserer, R.: f. 4. Dec i Kblivn.; Søn af kgl. Kammermusikus C J Hansen og Hustru f. Stockmann; gift m. Julie Agnes Valborg H., f. 23. Aug i Kbhvn.. Datter af Slagtermester Niels Walløe og nustru f. Åminde. Student (Sorø) 1863; cand. jur. 1871; Assistent i Finansministeriet s. A., Fuldmægtig 1891, Kontorchef 1898 og Finanshovedkasserer fra 1902.

16 159 Han Organist ved St. Jacobskirke : Adresse : Classensgade 11, Kbhvn. HANSEN Ulf Højesteretssagfører; f. 9. Jan i Kbhvn.; Søn af Højesteretssagfører Octavius Hansen (død 1903) og Hustru Ida f. Wulff; gift m. i Kilen H., f. 13. Marts 1871 i Frederikssund, Datter af Apoteker G L Becker (død 1900) og Hustru Frederikke f. Foersoem. Student (Metropolitanskolen) 1884; cand. jur. 1888: Overretssagfører 1892; Højesteretssagfører Formand i Bestyrelsen for Badeanstalten København, for Raadvaddams Fabrikker, for Snørebaandsvæveriet. for Degras og J Fisker & Co. Akts.; i Bestyrelsen for Aktieselskaberne Klampenborg Væddeløbsbane, Anglo Danisb Hotel Co., Landbrugslotteriet og Aktieselskabet Damgaardsbanken; Medlem af Bestyrelsen i Foreningen Dansk Arbejde. Adresse : Nybrogade 14, Kbhvn. HANSEN Victor Kontreadmiral, Forfatte.r, K.DM.FM. i Guld p.p.; f. 9. Okt i Kbhvn.; Søn af Kammermusikus C J Hansen og Hustru f. Stockmann: gift m. Hansine Marie f. Bøttzauw (død 1898). Løjtnant 1857; en kort Tid Havnemester i St. Thomas 1862; Premierløjtnant 1868; deltog i Træfningerne ved i Rygen og Helgoland 1864; privat Dampskibsfører ; Næstkommanderende ved Søofficersskolen ; Kaptajn 1874; Kommandør 1886; Afsked 1898; kar. Kontreadmiral; Overlods i det østlige Distrikt Præsident for Dansk Idræts Forbund : Præsident for Selskabet De forenede danske Motorejere 1910; Formand for Forbrugsforeningen for Embeds- og Bestillingsmænd, for Den danske Afdeling af Foreningen for Oprettelsen af Skandinaviske Sømandshjem i fremmede Havne, for Den danske Turistforenings Hovedbestyrelse ; Formand i Bestyrelsen for Det forenede Bugserselskab og for Akts. Paladshotellet; Medlem af Bestyrelserne for Dampskibsselskaberne Kjøbenhavn, Union, Østersøen, Inga, Ocean og Dan, samt for Cosmopolitan Shipping Company. Er Forfatter til en Lærebog i Sømandsskab (1875); en Omarbejdelse af Farvandsbeskrivelscr (1875); Under forskellige Himmelstrøg (1885); Illustreret, Idrætsbog ( ); Vore Søhelte (1897); Afsnittene 4, 6 og 7 af Værket Fredensborg; Redaktør af Dansk Sportstidende og af Tidsskrift for Søvæsen. Udenl. Ordner; P.S.BA.; Pr.B.Ø.: B.W.; S.V.; T.M. Adresse: Holsteinsgade 31, Kbhvn. Sommerbolig : Søllerød. HANSEN Victor Malermester, R.; f. 5. Sept i Kbhvn.; Søn af kgl. Rideknægt F C Hansen og Hustru Anna Marie f. Kaarsgaard; gift in. Emma Charlotte Bothilde f. Petersen (død 1889). Sekretær i Haandværkerforeningens Bestyrelse; Viceformand for Malernes Understøttelsesfond; Inspektør for Haandværkerstiftelsen Alderstrøst. Adresse; Nørrebrogade 17. Kbhvn. HANSEN Vilhelm Etatsraad, Direktor f. 30. Nov i Kbhvn.; Søn af Skræddermester Edvard Hansen (død 1865) og Hustru Mathilde f. Nielsen (død 1865); gift in. Marie Amalie II., f. 12. Marts 1868 i Kbhvn., Datter af Bogholder Poul Strange (død 1908) og Hustru Adolfine f. Beistrup (død 1900). Oprettede 1883 en Farvehandel; Grossererborgerskab 1891; Direktør for Akts. Nordisk Benzin Co. fra Formand for Akts. Nørrebroen Badeanstalt; Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskaberne Baadfarten paa Søerne og Nordisk Benzin Co.; Kasserer for Børnehjemmet af 23. April og for Nørrebros Bespisningsforening. Adresse: Amicisvej 9, Kbhvn. HANSEN Vilhelm Læge, Fysikus, E. DM.; f. 28. Maj 1837 i Lyndhy ved Roskilde; Søn af Skolelærer J E Hansen og Hustru f. Leegaard: gift m. Juliane II. (død 1901), Datter af Urtekræmmer J G Hansen og Hustru f. Hvidt. Student (Roskilde) 1856; med. Eks. 1862: Medlem af Roskilde Byraad ; Læge ved Amtssygehuset i Roskilde ; Jærnbanelæge ; Distriktslæge i Bornholms sydvestlige Del og fung. Fysikus 1886: Fysikus 1901; Byraadsmedlcm i Rønne , Amtsraadsmedlem Farmand for Udvalget for Anlæg af Eønne-Neksø-Banen og Medlem af Udvalget for Anlæg af Bønne-Allinge-Banen. Adresse : Rønne. HANSEN Vilhelm Malermester, nof-dekorationsmaler. E.; f. 30. Jan i Kbhvn.; Søn af Kornmaaler Hans Hansen og Hustru f. Balsløv; gift m. Johanne Susanne f. Ebbesen, f. 10. Febr. i Kousted Præstegaard pr. Banders. Firma : Bernh. Schrøder, Nielsen & Hansen. Etableret 1879: Medlem af Industriforeningens Bestyrelse. Adresse: Amaliegade 3, Kbhvn. HANSEN Wilhelm Direktør, B.: f. 27 Nov i Kbhvn.; Søn af Bentier Adolph Hansen og Hustru f. Buntzen;

17 Han IM gift m. Henny Nathalie f. Soelberg Jensen, f. 5. Maj i Nykjøbing S. Stifter af og adm. Direktør for Dansk Folkeforsikringsanstalt; adm. Direktør i Forsikringsselskabet Hafnia. Formand for De danske Livsforsikringsselskabers Forening; Medlem af Kbhvns Laanc- og Diskontobanks Bankraad. Adresse; Hambrosgade 8, Kbhvn. Sommerbolig: Villa Gemma, Humlebæk. HANSEN-JACOBSEN Niels Billedhugger; f. 10. Sept i Vejen: Søn af! Gaardejer C P Jacobsen og Hustru f. Hansen; gift 1. Gang m. Anna Gabriele J. (død 1901). Datter af Provst A P Rohde og Hustru f. Brusen, 2. Gang m. Kaja Louise J., Datter af Købmand J Jørgensen og Hustru f. Jensen (død 1887). Elev af Kunstakademiet 1884, Afgang 1888; udstillede først«gang Bestyrelsesmedlem i Skulpturforeningen; Medlem af Société Nationale des i Beaux-Arts i Paris og af LTnion Internationale des Beaux-Arts et Lettres i Paris. Hovedværker : Loke lænket til Klippen (1889); Thox (1891); Bocciaspilleren (1891); Døden og Moderen (Kunstmuseet; Afstøbning ved Helligaandskirken); Friheden; Militarismen; Skyggen; Modcrsmaalet (1902, i Skibelund Krat); Trold, der lugter Menneskekød (ved Jesuskirken); Kong Lear i (1904); Ahlmanns Monumentet i Vendsyssel (1907); Ørken (1908); Tiden og Mennesket (1910); talrige keramiske Arbejder. Adresse: Nygaardsvcj 6, Kbhim).; Sommerbolig : Vejen. HANSON C H fh. Konsul i Chicago. R, DM.: t. 1. Juli 1842 i Fredericia; Søn af Farver F D Hansen, og Hustru Christine f. Maaløe; gift m. Luise Christine f. Holm, f. 12. Febr. i Fredericia. 1 Handelslære i Kolding: Frivillig i! Nordstaternes Hær i Borgerkrigen ; anlagde en Gravør- og Stempelfabrik i Chicago; Direktør for The Western State Bank; Dansk Konsul i Chicago Adresse : 44 Clark Street, Chicago. HANSSEN Cato Spang Assessor i Højesteret, RDM.; f. 22. April 1849 i Sønderborg; Søn af Raadmand, Stænderdeputeret H P Hansen (død 1862) og Hustru Catharina f. Spang (død 1849);, gift ni. Thyra Marie H., f. 23. Der. i Kbhvn., Datter af Konfcrensraad Til. E Petersen (død 1908) og Hustru Jobanne f. Rothe. Student (Herlufsholm) 1867; cand. jur. 1873; Assistent i Justitsministeriet 1876, Fuldmægtig 1890, Kontorchef 1891; Sekretær i Kbhvns Borgerrepræsentation ; Assessor i Overretten 1893, i Højesteret 1908: Formand i Overskatteraadet for Kbhvn. Adresse : Malmøgade 8, Kbhvn. HARBOE Emil Højesteretssagfører; f. 26. Nov. 1867: Søn af Mægler SAF Harboe og Hustru f. Brchm; gift m. Holga Helena H, f. 30. Marts 1874 i Rom, Datter af Billedhugger, Professor John Børjeson (død 1910) og Hustru f. Bartholin. Student (Metropolitanskolen) 1885; cand. jur. 1891: Overretssagfører 1894; Højesteretssagfører Ledende Senior i Studenterforeningen fra 1909; Formand for Aktieselskabet Dansk Kafferisteri; Medlem af Laanekassens Tilsynsraad. Adresse : Chr. d. 9. Gade 7, Kbhvn, HARBOE Ludvig Forpagter; f. 5. Marts 1866; Søn af Sparekassebogholder Henrik Harboe og Hustru Emilie f. Holst; gift m. Marie Amalie f. Jensen, f, 2. Febr. i St. Lysholt, Landvæseriskommissær; Tiendekommissær; Medlem af Danmarks Agrarforenings Forretningsudvalg; Formand for Hesteavlsforeningen Frem; Bestyrelsesmedlem i Kustos; Sogneraadsmedlem. Adresse; Hellebækgaard pr. Hellebæk. HARBOU Hans Walter Oberst, K'.DM. p.p.; f. 17. April 1853 i Altona; Søn af Generalmajor Johannes Harbou os Hustru Louise f. Hellesen; gift 1. Gang in. Sofie f. Dahlerup (død 1890), 2. Gang m. Ludovica f. Gandil, f. 30. Dec. i Kbhvn. Student (SchneeklothsSkole) 1870; cand phil. 1871; Sekondløjtn. 1874; l-r.-løjtn. 1876: Adjutant ved 1. Generalkommando ; Kaptajn 1885; Souschef ved 1. Generalkommando : Oberstløjtnant 1898; Tjenestegørende i Krigs, ministeriet ; Stabschef ved 1. Generalkommando ; Oberst og Chef for 2. Regiment og Kommandant paa Kronborg 1906; Formand i Frederiksborg Amts historiske Selskab; Medlem af Bestyrelsen af Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie: Redaktør af Personnlhistorisk Tidsskrift Udenl. Ordner: A.A.B.; F.Æ.L.; N O.N.; N.St.O.; S.Sv. Adresse : Kronborg, Helsingør. HARDER Knud Sagfører, Sparekassedirektør; f i Kjertcmmde; Søn af Kancelliraad, Distriktslæge K G Harder og Hustru f. Johansen; gift m. Christine Sophie H., Datter af Raadmand Urban Hansen og Hustru f. Kingo.

18 161 ^ Har_ Sagfører i Rudkjøbing 1876; Branddirektør for Langelands Herreder fra Sv.; 0.F.J. Udenl. Ordner: B.M.F.; F.Æ.L.; S. 1883; Direktør for Langelandske Landbostands Sparekasse fra 1881; Medlem HARHOFF P C C Bankdirektør, R.; f Adresse : Østerbrogade 21, Kbhvn. af Bestyrelsen for Sydfyenske Dampskibsselsk.; fra 1884 Juridisk Konsu Borgmester C J C Harhoff og Hustru 2. Febr. 1843; Søn af Konforensraad, lent og Sagfører for Grevskabet Langeland og Stamhuset Ahlefeldt; Godsforvalter for Stamhuset Nedergaard, f. v. Krogh; gift m. Magna Valborg Julie Augusta H, f. 21. Juni i Svendborg, Datter af Oberst L II L Muus Faareveile og Skovsgaard; Medlem af Bestyrelsen for Proprietær R Boesgaards og Frøken E C Bocsgaards Student (Sorø) 1860; cand. jur. 1867; og Hustru f. Synnestvedt. Legat. Herredsfuldmægtig i Ringsted s. A.; Direktør for Sparekassen for Ringsted Adresse : Rudkjøbing. og Omegn 1871 og i Landmandsbanken HARDER Poul Dr. phil.; f. 24. Juni fra i Vejle; Søn af Købmand Nicolai Harder (død 1892) og Hustru Margrethe f. Jespersen; ugift. Adresse : Havnegade 13 A, Kbhvn. HARPØTH Chr. Overretssagfører, MfD R.; f. 14. Maj 1866 i Lemvig; Søn af Student 1896; cand. polyt. 1903; Universitetets Guldmedalje 1904; Dr. phil. Hustru f. Preisler; gift m. Dorthea Prokurator Jens Harpøth (død 1901) og 1908; Studieophold i Berlin og Wien Kirstine f. Rich, f. 10. Nov. i Kbhvn. 1905; Undersøgelsesrejse til Grønland 1906, til Island 1908 og 09; ansat ved Student (priv. dimit.) 1885; Exam. Danmarks geologiske Undersøgelse fra jur. 1891; cand jur. 1895; Overretssagfører 1895; Sekretær i Kbhvns Han Formand for Dansk geologisk Forening fra Adresse : Frederikshaldsg. 15, Kbhvn. delsbank Adresse : Ryvangs Allé 78, Hellerup. HARPØTH William Direktør; f. 8. Febr i Snertinge; Søn af Læge C Harpøth (død 1906) og Hustru f Watt; HARDING M C cand. polyt., Inspektør; f. 29. Okt i Ærøeskjøbing; Søn af gift m. Ellen H., f. 5. Sept i Bagermester N H Harding og Hustru Slagelse, Datter af Vognfabrikant Peter Petersen og Hustru Minna f. Sø f. Brink; gift m. Meta f. Jessen, f. 24. Okt. i Nordborg, AIs. rensen. Skolelærereksamen 1885; cand. polyt. Student (Roskilde) 1889; cand. jur. 1892; Universitetets Guldmedalje for en 1895; Fuldmægtig ved Antvorskov Birk Prisafhandling i Kemi 1891; Student 1895, ved Ramsø-Tune Herreder 1898, i 1899; cand. phil. 1899; Hjælpeassistent Frederiksberg Kommunes Sekretariat ved Polyteknisk Læreanstalts kemiske 1900, Ekspeditionssekretær smstds. 1902; Laboratorium 1892; Assistent ved Universitetets kemiske Laboratorium raad 1904; Direktør for Forsørgelses- Sekretær i Frederiksberg Overskatte- 1902; Inspektør ved Polyteknisk Læreanstalt disk Direktør for Frederiksberg komvæsenet paa Frederiksberg 1907; juri Sekretær ved De Massmannske Søndagsskoler, i Selskabet for Naturlæ Ived Diakonissestiftelsens Menigbedsmunale Forvaltning fra 1907; Kasserer rens Udbredelse og i Overbestyrelsen pleje; i Bestyrelsen for Frdbg. Plejeforening. for Finsens med. Lysinstitut; Kasserer for Polyteknisk Understøttelsesforening; i Bestyrelsen for G A Hage HARSLØF Valdemar Læge, Dr. med.; Adresse: Virginiavej 2, Kbhvn. manns Kollegium. f. 5. Okt paa Ødegaard ved Saxkjøbing; Søn af Forpagter J W Han Adresse: Polyteknisk Læreanstalt, Sølvgade, Kbhvn. sen (død 1879) og Hustru f. Friis; gift HARHOFF C F K Oberst, KVDM.p.p.; m. Dagmar H., f. 29. Marts 1872 i f. 26. Jan i Ringsted; Søn af Konferensraad, Borgmester C J C Harhoff mand Rudolf Vett (død 1907) og Hu Guldborg paa Lolland, Datter af Køb og Hustru f. v. Krogh; gift m. Charlotte Ida Augusta f. Carstensen (død" Student (Nykjøbing) 1886: cand. stru Mathilde f. Fæster. 1896). theol. 1892; med. Eks. 1898; Reservelæge ved Randers Kommunehospital Student (Sorø) 1802; cand. phil. 1863; Sekondløjtnant 1868; Premierløjtnant ; Dr. med. 1907; prakt. Læge i 1870; Kaptajn 1880; Oberstløjtnant Brønshøj fra ; Oberst og Stabschef hos Generalinspektoren for Artilleriet 1899; Chef Medstifter af Foreningen for yngre Læger 1903, Medlem af dens Bestyrelse for Officerskolen 1904; Afsked 1910; fra 1904; Medlem af Gymnastisk Selskabs Hovedbestyrelse fra 1906; Med Formand i Kommissionen for den Classenske Legatskole stifter af og Formand for Det nationale Fremskridtsforbund fra U

19 Har 162 Har udgivet : Den operative Behandling af ulcus ventriculi (Mavesa:ir) Adresse : Frederikssundvej 112, Kbh. HARTEN Heinrich von Stabslæge, Dr. med., K'.DM.p.p.; t. 9. Juni 1850 paa Skørringegaard paa Falster; Søn af Godsejer L E von Harten og Hustru f. Sundorph; gift m. Fanny v. H., f. 29. Dce i Kbhvn., Datter at Møntguardejn S C S Groth og Hustru f. Birkerod. Student (Nykjøbing F.) 1869; med. Eks. 1875; Reservelæge ved Garnisons Sygehus 1877, i Hæren Korpslæge 1880; Dr. med. 1883; Overlæge 1895 og Stabslæge Udenl. Ord.: 8.1». Adresse : Holmens Kanal 5, Kbhvn. HARTMANN F J C Sekretær i Komitéen for Charlottenborg-udstillingen; f. 2. Dee i Frederiksborg Nyhuse; Søn af Murermester F C Hartmann og Hustru Caroline f. Pommerink: gift m. Agnes Jørgine f. Langvadt, f. paa Stangmoseled" ved Kolding. Forretningsfører i Tombolakomitéen og for Foreningen til Erhvervelse af Kunstnerboliger. Adresse; Kastelsvej 11, Kbhvn. HARTMANN Godfred Overrctssagfører; f. 18. Juli 1874 i Kbhvn.; Søn af Overretssagfører Fr. Aug. Hartmann (død 1908) og Hustru f. de Jonquiéres; ugift. Student 1894; cand. jur. 1901: Overretssagfører 1904; Medlem af Kbhvns private Laancbanks Repræsentantskab; Forretningsfører for Det kgl. danske Musikkonservatorium. Adresse: Kronprinsensgade 36, Kbh. HARTZ Nikolaj Dr. phil., R.; f. 23. Aug i Randers; Søn af Skotøjshandler C P Hartz og Hustru f. Bøggild: gitt m. Anna f. Berg, f. 27. Aug. i Kjells ved Tønsberg, Norge. Student (Randers) 1885; cand. mag. 1895; Assistent ved Danmarks geologiske Undersøgelse 1896; Deltager i bota- i niske og palæontologiske Undersøgelsesrejser til Grønland 1889, 1890 og ; videnskabelig Leder af Carlsbcrgfondcts Ekspedition til Østgrønland 1900: Lærer ved Statens Lærerhøjskole; Dr. phil. Har skrevet : Østgrønlands Vegctationsforhold (1895); Planteforsteninger fra Cap Stewart i Østgrønland (1896);, talrige Afhandlinger i Meddelelser om Grønland; Danmarks geologiske Undersøgelse; Botanisk Forenings Tidsskrift og Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Adresse : Duntzfeldts Allé 6, Hellerup. HASLUND Otto Professor, Kunstmaler; f. 4. Nov i Kbhvn.; Søn af Malermester O H Haslund (død 1874) og Hustru f. Bentzon (død 1896): gift m. Frederikke IL, f. 31. Jan paa Binnitze, Lolland, Datter af Prokurator J G V Aagaard (død 1857) og Hustru f. Bartholin (død 1887). Elev af Kunstakademiet ; udstillede første Gang 1865; lille Sølvmedalje 1864; Neuhausenske Præmie 1871 og 1881; Medlem af Akademiraadet 1892, af Udstillingskomitéen fra Hovedværker : Hjemvendcn fra Markedet (1872); Romerske Abbater, der ryge i Smug (1875); Koncert (1887 Kunstmuseet); Selvportræt (1909); Køer paa en Mark (Kunstmuseet); Portrætter : Brygger Carl Jacobsens Børn og mange andre Børneportrætter, Professor V Steenberg og Professor Janus la Cour. Adresse: Carlsbergvej 4, Kbhvn. Sommerbolig : Elbo pr. Taulov St. HASSELBALCH Christian Fabrikejer, Grosserer, R.DM.p.p.; f. 27. Feb i Randers; Søn af Købmand Steen Hasselbalch og Hustru f. Hoge. Firma: Hasselbalch & Co. Adm. Direktør for Aktieselskabet Dansk Gardin- & Textil-Fabrik; Formand for Privatbankens Bankraad fra 1909; Kasserer for Fængselshjælpcn; Mtdlem af Bestyrelsen for og Hjemmet for Vanføre. Udenl. Orden : F.Æ.L. Adresse: Kristianiagade Samfundet 3, Kbhvn., og Pinichøj or. Rungsted. HASSELBALCH Karl Dr. med., Laboratorieforstander; f. 1. Nov paa Aastrup ved Hjørring; Søn af Godsejer H P J Hasselbalch og Hustru f Spärck ; gift 1. Gang m. Elisabeth H. (død 1904), Datter af Distriktslæge N C Heerfordt og Hustru f. Møller; 2. Gang m. Antonie Sophie IL, f, 18. Sept. i Kbhvn., Datter af Direktør G A Hagemann (se denne). Student (Sorø) 1891; med. Eks. 1898; Dr. med 1899; Forstander for Laboratoriet ved Finsens Lysinstitut fra Arbejder; Om Hønsefostrets respiratoriske Stofskifte; Det kemiske Lysbads Virkninger paa Respiration og Kresløbsbetingelser. Adresse: Rosenvængets Hovedvej 37, Kbhvn. HASSELRIIS Louis Billedhugger, R.;f. 12. Jan i Hillerød; Søn af Apoteker HEL Hasselriis (død 1908) og Hustru f. Schondel (død 1854); ugift. Elev hos H V Bissen, derefter paa Kunstakademiet ; udstillede første Gang 1863; Akademiets lille Guldmedalje 1868: har siden 1869 været bosat i Rom; Medalje for en Statue af Heinr. Heine ved Udstillingen i Wien 1873.

20 163 Hau Hovedværker : Statuette af Johannes Evald (Nationalgalleriet i Kristiania 1866): David bereder sig til Kamp med Goliath 1869; Buster af O V Rimestad (Arbejderforeningens Forsamlingssal) og Professor C Holten; En Diskoskaster (1873), udført i Marmor for Statens Samling 1887; Statue af Bellmann (Statens Samling 1874); Statue af Heinr. Heine (til den østerrigske Kejserindes Tilla Aehilleion paa Korfu; nu tilh. Hamborg By); Statue af H C Andersen (Odense 1877); Danmarksmonumentet (foran Statens Museum for Kunst 1897); En Faun (Aborreparken); En Satyr, der suger Vin (Ørstedsparken). Adresse : Rom. HASTRUP Otto fh. Overretsassessor, R. DM.; f. 24. April 1846 paa Hovedgaarden Bøgsted; Søn af Cand. jur. Severin Hastrup (død 1882) og Hustru Louise f. Gleerup. Student (v. Westønske Institut) 1863; cand. jur. 1868: By- og Herredsfuldmægtig i Stubbekjøbing 1870; Revisor ved de sjællandske Jærnbaner 1877; Assessor i Kriminalretten 1883, i Overretten I Bestyrelsen for Foreningen for Alderdoms Friboliger og for Kong Frederik den 7endes Stiftelse for hjælpeløse og forladte Pigebørn. Adresse : Rathsacksvej 24, Kbhvn. HAUBERG Peter Museumsinspektør; f. 29. Sept i Kbhvn.; Søn af Etatsraad, Assessor pharmaciæ J C Hauberg og Hustru f, Arboe; gift m. Michelle Christiane f. Stender, f. 12. Nov paa Gadegaard, Vestermariæ Sogn. Bornholm. Student 1863; studerede Polyteknik; Elev af Kunstakademiet ; udstillede Malerier ; Medejer af '; en Bog- og Kunsthandel ; Assistent ved Den kgl. Mønt- og Medaljesamling 1885; Inspektør ved samme 1887, ved Folkemuseet , ved Thorvaldsens Museum fra 1891 og ved Nationalmuseets 2. Afd. fra 1892; Bestyrer af Den kgl. Mønt- og Medaljesamling fra 1898; Næstformand for Foreningen Bornholm i Kbhvn. Litterære Arbejder : Bornholm, Billeder og Text; Myntforhold og Udmyntningen i Danmark indtil 1146; Danmarks Myntvæsen i Tidsrummet ; Danmarks Myntvæsen og Mynter i Tidsrummet ; Danmarks Myntvæsen i Tidsrummet : Gullands Myntvæsen; Skandinaviens Fund af romersk Guld- og Sølvmynt før Aar 550. Adresse : St. Knuds Vej 24, Kbhvn. HAUBERG Sophus Direktør, R.; f. 28. Dec i Kbhvn.; Søn af Etatsraad Assessor, pharm. J C Hauberg og Hustru f. Arboe; gift 1. Gang m. Elizabeth f. Bruce (død 1878), 2. Gang m. Ellen Sophie H., f. 29. Jan. i Kbhvn., Datter af Grosserer T P C Kastrup og Hustru f. Schoustrup. Student (Sorø) 1867; cand. phil. 1868: stud. polyt ; Medinteressent i Firmaet Hellerung & Haubergs Maskinfabrik 1872; byggede Maskinfabrikken S C Hauberg i Kbhvn. 1885; administrerende Direktør for Aktieselskabet Kofoed & Hauberg 1888, for Maskinfabrikken Titan Medlem af Laane- og Diskontobankens Bankraad, af Bestyrelserne- for Det danske Elektricitetskompagni, Det danske Mælkekompagni, Vølund og Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitets- Aktieselskab; i Kontrolkomitéen for Frederiksholms Tegl- og Kalkværker. Formand for Industrifagenes Sammenslutning; Næstformand i Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforenings Hovedbestyrelse; Medlem af Repræsentantskabet i Industriforeningen fra 1909; i Bestyrelsen for Dansk Eksportforening; Medlem af Centralkomitéen; Kasserer i Dansk Forening for Arbejderbeskyttelse; Mdl. af Den perm. Voldgiftsret. Adresse: Stockholmsgade 31, Kbhvn. HAUCH Adam Rektor, R.MfDR,.; f. 18. Sep i Sorø; Søn af Digteren Johannes Carsten Hauch (død 1872) og Hustru Elisabeth f. Juel; gift m Elise H., adopt. Vilsoét, f. 6. Marts 1850, Datter af kgl. Skuespiller G E Gundersen. Student (Metropolitanskolen) 1854; cand. fiiol. 1864; deltog i Krigen 1864; Lærer ved Søkadetakademiet 1865, ved Officerskolen 18C8: oprettede en Latinog Realskole 1872, nedlagt 1890; Overlærer ved Roskilde Kathedralskole 1892, Rektor ved samme Adresse : Rektorboiigen, Roskilde. HAUCH Charlotte Frue, Forstanderinde, Redaktør; f. 20. Dec i Nørre-Sundby; Datter af Distriktslæge Emil Brodersen og Hustru Thora f. Witlerup; gift m. Inspektør Carsten Hauch, f. 10. Nov. 1869, Søn af Direktør Adam Hauch (død 1895) og Hustru Sophie f. Skeel (død 1908). (Ægteskabet Opløst). Forstanderinde for Dansk Kunstflidsforening ; Redaktør af Kvindernes Fælleskorrespondance. Adresse: Niels Hemmingsens Gade 8, Kbhvn. HAUCH Erik Overaccoueheur, Dr. med ; f. 20. Aug i Kbhvn.; Søn af Direktør, cand. jur. Adam Hauch (død 1895) og Hustru Sophie f. Skeel (død 1908); gift m. Julie f. David. f. 30.

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte.

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte. In«196 J JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM.; f. 5. Juni 1843 i Ribe: Søn af Sognepræst C L T Jaoobi og Hustru f. Thalbitzer; gift m. Petra Henriette J., f. 12. Okt. i Hatting, Datter af Sognepræst J Tf Zahrtmann

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant 355 Rab O QUAADE C F C P Kammerherre, K. p.p.; f. 25. Dec. 1852 i Kbhvn.; Søn af Gehejme-Konferensraad, Kammerherre G J Quaade (død 1889) og Hustru f. Baronesse Selby (død 1862); gift m. Regine. Laura

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f.

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. 26 B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, R.; f. 5. Febr. 1836 paa Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. Andresen (død 1886); gift m. Anna Margrete

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Løf 274 M MAAG Hjalmar Professor. Overlæge, R.; f. 2. Febr. 1853 paa Alkestrup v.ed Holbæk; Søn af Overretsprokurator Julius Maag og Hustru f. Liitken; gift m. Adolphe M., f. 22 Maj i Kiel, Datter af Konsul

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin;

Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin; Nør 336 O OBEL F C Etatsraad, Fabrikant, R. : f. 26. Dec. 1832 i Aalborg; Søn af Tobaksfabrikant C W Obel og Hustru Barbara f. Herskind: gift m. Charlotte Vilhelmine Emilie f. Schertiger f. 20. Dec. 1837

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

127 Cam. Reproduktionsanstalt. Medstifter af og Formand for Isenkræmmerforcningeu og fra 1899; Næstformand for Centraludvalget

127 Cam. Reproduktionsanstalt. Medstifter af og Formand for Isenkræmmerforcningeu og fra 1899; Næstformand for Centraludvalget FUS 126 G GAD Emma Forfatterinde, FM. i Guld; f. 21. Jan. 1852 i Kbh.; Datler af Grosserer P A Halkier og Hustru f. Munch; gift m. Kontreadmiral Urban Gad (se denne). Stifter af Kvindernes Handels- og

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Län 246. Litterære Arbejder ; Den store Sphinx ved Gizeh; En Thebansk Klosterforstanders

Län 246. Litterære Arbejder ; Den store Sphinx ved Gizeh; En Thebansk Klosterforstanders M5 Lan L LACHMANN Viggo Overretssagfører; f. 16. Juli 1864 i Kbhvn.; Søn af Grosserer J J Lachmann og Hustru Frederikke f. Kalkar; gift m. Engel f. Saxild, f. 18. April paa Skagen. Student (Metropolitanskolen)

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

Andersen, Jens Møller Albrecht, Andersen, Johannes,

Andersen, Jens Møller Albrecht, Andersen, Johannes, Side 2 I begyndelsen af 1930-erne rejste en bogagent rundt og forsøgte at overtale håndværkerne til at købe et dyrt - og værdiløst - 3-bindværk, der hed "Det danske Landhåndværk". Guleroden, der skulle

Læs mere

Flersætsperforatorernes nålesæt

Flersætsperforatorernes nålesæt Flersætsperforatorernes nålesæt Flersætsperforatorernes nålesæt: 2, 3, 4, 5, 8, 10 og 50 sæts, deres perfinbilleder, deres hovedtyper og deres undertyper: Afsnittet Flersætsperforatorernes nålesæt: 2,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Besidder af det. 1. Tesdorpfske Fideikommis;

Besidder af det. 1. Tesdorpfske Fideikommis; Sør 42J T TAGE-HANSEN Tage Professor, Overlæge, R.; f. 25. Aug. 1849 i Frederikshavn; Søn af Byskriver, Kancelliraad G V Hansen og Hustru f. Muller; gift m. Christine Margrethe T-H f. 2. Okt. paa Visborggaard

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V 12. august 2008 Sag nr. 12317 Høringsliste vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere mv.) Danmarks Biavlerforening

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Information. Manuskripter

Information. Manuskripter Information Ved Selskabets ordinære ordinrere generalforsamling d. 25. marts 1992 genvalgtes Niels Martin Jensen og Claus Røllum-Larsen R011um-Larsen til bestyrelsen. Peter Woetmann Christoffersen 0nskede

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009

Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009 Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009 Jægersprishallen ved. Jægerspris skole (tidl. Sogneskolen) Møllevej 100, 3630 Jægerspris I år afvikles hele turneringen lørdag d. 24 januar 2009 fra kl.

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere