Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015"

Transkript

1 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer Virksomhedstype Tidspunkt for tilsynet 11. maj 2015 Baggrunden for tilsynet Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein Sønderupvej 26, 6920 Videbæk 6.4.c Behandling/forarb. af ublandet mælk >200 tons/dag Basistilsyn Varsling af tilsynet 24. april 2015 Deltagere fra virksomheden Tilsynet udført af Tilsynet omfattede Pernille Nielsen Erik Vesløv Kurt NN vedr. spildevand og olietank Helle Nielsen Mette Thorsen Henrik Møller Hestbech Samlet tilsyn med vilkår i virksomhedens miljøgodkendelser samt fysisk tilsyn Håndhævelser Seneste samlede tilsyn blev gennemført i Der har ikke været meddelt håndhævelser i perioden. Tilsynet afstedkom ikke håndhævelser. Indberetninger om egenkontrol. Kontrolområde Luft Konklusion Seneste præstationskontrol for virksomhedens fyringsanlæg er gennemført i Alle fyringsanlæg overholder de gældende grænseværdier med god margin. Jordforurening Der blev ikke observeret jordforurening ved tilsynet Miljøstyrelsen Lyseng Allé Højbjerg Tlf CVR EAN (drift) (tilskud)

2 Liste over gældende afgørelser: 1. Miljøgodkendelse af den samlede virksomhed af 29. november Miljøgodkendelse af nyt kedelhus med kedelanlæg af 3. november Miljøgodkendelse af ny indvejningstank af 14. marts Miljøgodkendelse af nyt spraytårn af 8. november Miljøgodkendelse en udvidelse af virksomhedens filtreringsprocesser af 20. marts Miljøgodkendelse af eksisterende udviklingsafdeling samt opførelse af nyt kemikalielager og fire nye produktionssiloer af 31. maj Miljøgodkendelse af en ny gasfyret kalorifere på 7,4 MW af 24. september Miljøgodkendelse af etablering af et nyt anlæg til produktion af laktose, samt udvidelse af laktoseproduktionen af 1. maj Miljøgodkendelse af produktion af hydrolysat (proteiner) af 7. oktober Påbud om ændring af vilkår om kemikalieoplag af. 29. januar Miljøgodkendelse af nyt kemikalielager af 11. juni 2015 Gennemgang af miljøforhold Generelle forhold Virksomhedens udendørs arealer fremstod pænt og ryddeligt. Tilstedeværende personale kunne redegøre for miljøforholdene, herunder det arbejde der er udført med at separere spildevandsstrømmene så overfaldevand nu ledes til infiltrationsanlæg. Indretning og drift Virksomheden er generelt indrettet og drevet i henhold til gældende miljøgodkendelser. Virksomhedens udendørs oplag af kemikalier blev besigtiget ved tilsynet. En del palletanke opbevares på udendørs område, hvor enkeltkappede tanke står på riste over opsamlings-sump. Dobbeltkappede tanke opbevares uden opsamlingssump i henhold til vilkår. Kloaker i området afvander til spildevandssystemet. Det udendørs kemikalieoplag forventes nedlagt i forbindelse med opførelse af nyt kemikalielager i løbet af Uden for isvandsbygningen blev det ved tilsynet konstateret, at nogle palletanke med saltsyre, som stod nær arealer med afløb til overfladevandssystemet. Virksomheden redegjorde for, at disse tanke lige var blevet leveret, og snarest ville blive flyttet ind i bygningen. Da forholdet blev bragt i orden i forbindelse med tilsynet, foretager Miljøstyrelsen sig ikke yderligere i sagen. Tankoplag af kemikalier i udendørs tankgård forventes afviklet når det nye kemikalielager er opført. Der vil dog fortsat foregå tankning af indendørs kemikalietanke på området. Ved tilsynet blev der påfyldt salpetersyre fra tankvogn. Der er ikke kloakafløb fra arealet hvorfra der tankes. Mindre spild vil derfor kunne opsamles af chaufføren. Området mellem tankningsplads og vejområde hælder ned mod vejen, hvor der er kloaker tilsluttet infiltrationsanlægget. Ved større spild i forbindelse med tankning vil kemikalier således kunne løbe til overfladevandssystemet. Virksomheden redegjorde for, at sandsynligheden for et større spild er meget lille da påfyldning af tanke altid overvåges af chaufføren. Endvidere vil et spild kunne tilbageholdes i forbassinet til infiltrationsanlægget og herefter ledes til renseanlægget. Virksomheden har efter tilsynet meddelt Miljøstyrelsen, at tankningsområdet vil blive ændret, så der laves et område på tankningspladsen med hældning mod et afløb, der er ført til renseanlægget. På baggrund heraf vurderer Miljøstyrelsen, at risikoen for spild der kan medfører forurening er begrænset tilstrækkeligt. 2

3 Luftforurening Fyringsanlæg. Der foretages præstationskontrol hvert 2. år. Seneste kontrolmåling blev udført i 2014, og viser at grænseværdierne for NOx og CO overholdes med god margin Målinger af støvemission gennemføres som præstationskontrol i forbindelse med etablering af nye afkast fra støvgenerende kilder. Siden sidste tilsyn er der lavet kontrol af afkast fra spraytårn 4. Målinger af støvemissionen fra disse afkast viser, at grænseværdierne i miljøgodkendelsen overholdes. Lugt Der blev ikke konstateret lugtgener ved tilsynet. Der har heller ikke været klager over lugt. Spildevand Ved tilsynet var der særlig fokus på afløbssystemet som følge af at virksomhedens spildevandssystem er blevet separeret så regnvand fra tag- og kørearealer nu ledes til et infiltrationsanlæg med nedsivning til grundvandet i stedet for som hidtil at blive ledt med processpildevandet til Arlas fælles renseanlæg. De senest opdaterede kloakplan var udgangspunkt for tilsynet. På kloakplanen var angivet hvilke områder, der afvander til hhv. overfladevand, processpildevand og sanitært spildevand. Kloakriste og dæksler på virksomheden var afmærket med farver, der svarer til farverne på kloakplanen. Virksomhedens medarbejder kunne redegøre for, at flere kloaker med kontakt til overfladevandssystemet var blevet afblændet, for at sikre at arealer, hvor der håndteres kemikalier og flydende råvarer/produkter ikke afvander til infiltrationsanlægget. I henhold til vilkår i miljøgodkendelse af laktoseanlægget fra 2013 er der etableret et sikkerhedssystem, der automatisk registrer større udsving i sammensætningen af overfladevandet og lukker for tilledningen til infiltrationsanlægget, såfremt alarmværdierne overskrides. Virksomheden oplyste, at elektroderne i målerne renses 3 gange ugentligt. Når alarmen går udtages manuelt en vandprøve til nærmere undersøgelse. Alarmgrænserne blev drøftet. For COD er alarmgrænsen ppm, for ph går alarmen hvis ph er mindre end 4 eller større end 11. Der har været udfordringer med den øvre ph-grænse, som er blevet hævet fra 10 til 11 for at nedbringe antallet af alarmer. Virksomheden redegjorde selv for, at behovet for en alarmgrænse på ph = 11 kan tyde på, at der er et sted i kloaksystemet, hvor basiske kemikalier en gang i mellem kan komme i kontakt med overfladevandssystemet. Miljøstyrelsen mente, at et behov for en øvre alarmgrænse på ph=11 er meget højt, og vil kræve yderligere undersøgelse af årsagen. Det blev aftalt, at virksomheden undersøger årsagen til de høje ph udsving nøjere, og sender Miljøstyrelsen en redegørelse for dette. Ved tilsynet viste måleren en ph på 7, hvilket er indenfor normalområdet for overfladevand. Virksomheden har efter tilsynet meddelt, at årsagen til de høje ph-udsving er fundet, og at alarmgrænsen igen er sat ned til ph=10. Fremover vil der være opmærksomhed på, at alarmgrænsen skal fastholdes og årsager til evt. ph udsving skal findes. Ved tilsynet blev ejer- og ansvarsforhold omkring den tidligere offentlige vej, Sønderupvej, nord for virksomhedens produktionsanlæg drøftet. Virksomheden oplyste, at vejområdet nu er ejet af Arla, men kunne ikke redegøre for, hvor regnvand fra vejområdet blev ledt hen. Det blev aftalt, at Arla undersøger dette, og vender tilbage til Miljøstyrelsen med en afklaring af dette. Efter tilsynet har Arla informeret Miljøstyrelsen om, at vejarealet, herunder fremtidig 3

4 vedligeholdelse, afvanding o.lign. er overdraget til Arla Foods amba og Arla Foods Ingredients Group P/S i forening. Kloaker for regnvand i dette område er alle ført til Danmark Proteins nedsivningsbassin via forbassin. Støj Seneste samlede støjrapport blev lavet i 2012 i forbindelse med udarbejdelse af VVMredegørelse for Mejericluster Videbæk. Siden er flere nye produktionsafsnit blevet miljøgodkendt og opført under forudsætning af, at de gældende støjgrænser fortsat kan overholdes. I henhold til vilkår i disse miljøgodkendelser skal støjgrænserne eftervises, når anlæggene i drift. Dette vil snart være tilfældet for det nye laktoseanlæg. Det blev herudover aftalt, at den næste samlede eftervisning af støj fra hele virksomheden vil blive gennemført i forbindelse med den kommende revurdering. Affald Affaldsmængder er opgivet i det grønne regnskab. Overjordiske olietanke Den overjordiske olietank til nødforsyning af fyringsanlæg blev besigtiget. Den er placeret på fast underlag nord for kedelbygningen, og står således nær ved det nye infiltrationsanlæg. Tanken er dobbeltkappet med overvågning i kappen. Alarm for utæthed er placeret inde i kedelbygningen. Alarmen blev forevist ved tilsynet. Kedelpasseren oplyste, at personale runderer området bag kedelbygningen dagligt. Indberetning/rapportering Nøgletal fra virksomhedens driftsjournal indberettes i øjeblikket via det grønne regnskab. Det seneste grønne regnskab for 2014 indeholder de relevante data. Indvejning og produktion ligger indenfor de mængder, der er lagt til grund ved de seneste miljøgodkendelser. Da dele af denne indberetning bortfalder som følge af, at kravet om grønne regnskaber bortfalder, skal der fremover findes en ny måde at indberette data på. Driftsforstyrrelser og uheld Der har ikke været uheld med udslip til miljøet siden sidste tilsyn. Der har været et udslip af 25 tons moderlud til spildevandssystemet, som blev håndteret på renseanlægget. Herudover har der i forbindelse med indkøring af det nye lactoseanlæg i perioder været problemer med store udsving i spildvandets sammensætning, hvilket har givet udfordringer for renseanlægget, og givet unormalt høje værdier for udledningen til Vorgod Å. Der er løbende dialog mellem Danmark Protein og renseanlæggets personale om dette, og renseanlæggets udledning har iflg. Miljøstyrelsens oplysninger kunnet holdes under grænseværdierne. I forbindelse med ibrugtagningen af det nye infiltrationsanlæg blev det automatiske lukkesystem testet, da det viste sig, at der var en kloak til spildevand, der ikke var koblet af overfladevandssystemet. Alarmen udløstes og kloakken er nu koblet af. Herudover har der ikke været spild, som har udløst den automatiske lukning. Sand fra de mange byggeprojekter får nogle gange alarmen til at reagere. Opsummering: Tilsynet bekræftede, at virksomheden drives i overensstemmelse med vilkår i gældende miljøgodkendelser. Tilstedeværende personale kunne redegøre for virksomhedens miljøforhold, herunder arbejdet med at sikre at der kun ledes rengvand fra tag- og kørearealer, hvor der ikke håndteres kemikalier og flydende råvarer, til det nye infiltrationsanlæg. 4

5 På tilsynet aftaltes, at Arla undersøger de nye ejer-, ansvars og afløbsforhold for vejområdet nord for Danmark Proteins produktionsanlæg, og sender en redegørelse til Miljøstyrelsen. Denne del af Sønderupvej var tidligere en offentlig vej, men er nu ejet af Arla. Arla undersøger årsagen til, at der er behov for høje alarmgrænser for ph (ph=11) ved indløbet til forbassinet til infiltrationsanlægget, og sender en redegørelse til Miljøstyrelsen. Ovenstående redegørelser er fremsendt til Miljøstyrelsen d. 19. juni 2015 Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen. 5

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere