Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning"

Transkript

1 Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning

2 Denne side skal være tom.

3 Indhold Oversigt 5 Konventioner i manualen 5 Kapitel 1 - Generelle oplysninger 5 Indikationer 5 Kontraindikationer 5 Beskrivelse af anordningen 5 Leveringsform 5 Illustration og terminologi 6 Generelle advarsler 7 Generelle sikkerhedsregler 8 Kundeservice 8 Kapitel 2 - Brugsvejledning - Harmonic-anordninger 9 Opsætning 9 Funktioner på klar-skærmen 10 Betjening Advarsel 12 Kapitel 3 - Brugsvejledning - EnSeal-anordninger 13 Opsætning 13 Funktioner på klar-skærmen 14 Betjening Kapitel 4 - Fejlfinding og skærmvejledning 16 Generel fejlfinding 16 Harmonic-fejlfinding 17 EnSeal-fejlfinding 20 Skærmvejledning 21 Kapitel 5 - Rengøring, desinficering, forebyggende vedligeholdelse og reparation 28 Elektriske sikkerhedskontroller 28 Rengørings- og desinficeringsanvisninger 28 Vedligeholdelse og reparation 31 Bortskaffelse af Ethicon Endo-Surgery Generator G11 (beskyttelse af miljøet) 31 Kapitel 6 - Overholdelse af standarder 31 Appendiks 31 Systemspecifikationer 31 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 32 Symbolen 35 3 Generator G11

4 Denne side skal være tom.

5 Oversigt Læs al informationen grundigt. Det kan få alvorlige kirurgiske konsekvenser, hvis instruktionerne ikke følges nøje. Denne manual indeholder vigtige informationer om betjening af GEN11. Den bør gemmes på et sted, hvor den kan anvendes under brug, specielt med henblik på oversættelser af skærmbilleder. Udskriv eller kopiér sider til at have i nærheden efter behov. Vigtigt: Denne manual er udarbejdet som en brugsanvisning til Generator G11. Det er ikke en vejledning til kirurgiske teknikker. Gå til for at finde den nyeste version af denne manual. Harmonic og EnSeal varemærker, der tilhører Ethicon Endo-Surgery. Konventioner i manualen Afsnit med overskriften Forsigtig, Advarsel og Bemærk Oplysninger om, hvordan en opgave udføres på en sikkert og omhyggeligt, gives i form af afsnit med overskriften Forsigtig, Advarsel eller Bemærk. Disse afsnit findes i hele dokumentationen. Disse afsnit skal læses, før du går videre til næste trin i en procedure. Advarsel: Et Advarsels-afsnit angiver en betjenings- eller vedligeholdelsesprocedure, -praksis eller -betingelse, som hvis den ikke overholdes nøje, kan medføre personskade eller dødsfald. Forsigtig: Et Forsigtig-afsnit angiver en betjenings- eller vedligeholdelsesprocedure, -praksis eller -betingelse, som hvis den ikke overholdes nøje, kan medføre, at udstyret bliver beskadiget eller helt ødelagt. Bemærk: Et Bemærk-afsnit angiver et betjenings- eller vedligeholdelsesproblem, -praksis eller -betingelse, som er nødvendigt for at udføre en opgave effektivt. Kapitel 1 - Generelle oplysninger Indikationer Generator G11 leverer radiofrekvenseffekt til at drive EnSeal elektrokirurgiske instrumenter, som anvendes under åben eller laparoskopisk generel og gynækologisk kirurgi til at snitte og forsegle kar og snitte, gribe og dissekere væv. Desuden leverer generatoren energi til at drive Harmonic kirurgiske ultralydsinstrumenter, som er indiceret til bløddelsincisioner, når blødningskontrol og minimal termal læsion ønskes. Det er ikke påvist, at EnSeal- og Harmonic-instrumenter er effektive til steriliseringsprocedurer eller tubal koagulation, når de anvendes sammen med Generator G11. Instrumenterne må ikke anvendes til disse procedurer. Kontraindikationer Anvendelse af Generator G11 og de monterede instrumenter er kontraindiceret, når radiofrekvent eller ultralydskirurgi efter lægens skøn ikke er i patientens bedste interesse. Instrumenterne er ikke indiceret til incision i knogler. Beskrivelse af anordningen Generator G11 leverer energi til Harmonic og EnSeal kirurgiske instrumenter. Generatoren bruger et trykfølsomt skærminterface og har en unik modtagerport, som accepterer en Harmonic- eller en EnSeal-anordning. Der anvendes stik (HGA11 til Harmonic og EGA11 til EnSeal), så generatoren kan drive ældre anordninger. Leveringsform Generator G11 leveres i en næsten brugsklar tilstand. Forsendelseskassen indeholder Generator G11, elledning og brugsanvisning. Ethicon Endo-Surgery EnSeal- eller Harmonic-instrumenterne til engangsbrug indgår ikke i denne pakke og skal købes separat. Harmonicanordningsstikket (HGA11), EnSeal-anordningsstikket (EGA11), fodkontakten (FSW11) og rullebordet (CRT11) skal også købes separat. 5 Generator G11

6 Illustration og terminologi Generatorens frontpanel Figur 1 1 AFBRYDERKNAP Lyser grønt, når generatoren tændes. 2 DISPLAY/TRYKFØLSOM SKÆRM Viser systemoplysninger og fungerer som interface til justering af kontroller og indstillinger. 3 STIK/ ANORDNINGSMODTAGER Modtager, som bruges til at slutte stikkene eller enhederne til generatoren. Generatorens bagpanel Figur 2 4 ELLEDNINGSMODTAGER Modtager, som bruges til at slutte elledningen til generatoren. 5 FODKONTAKTS- MODTAGER Modtager, som bruges til at slutte fodkontakten til generatoren. 6 POTENTIAL- UDLIGNINGSKLEMME Giver mulighed for tilslutning til en potentialudligningsleder. Generator G11 6

7 Fodkontakt Figur 3 7 MIN [MIN.] (VENSTRE PEDAL) Aktiverer energi til EnSeal eller minimumenergi til Harmonic. 8 MAX [MAKS.] (HØJRE PEDAL) Aktiverer maksimumenergi til Harmonic. Generelle advarsler Kontrollér, at anordningen fungerer korrekt, før der administreres energi til forsegling af væv. Dette udstyr er kun beregnet til brug af uddannet lægepersonale, som er uddannet i anvendelse af ultralyds- eller elektrokirurgi. Forkert anvendelse af udstyret af uudannet medicinsk personale kan medføre farlige elektriske udladninger. Må ikke anvendes i nærheden af brændbare anæstetika eller oxiderende gasser som f.eks. lattergas (N 2 O) og oxygen på grund af eksplosionsfaren. Der bør anvendes ikke-brændbare stoffer til rengøring og desinficering, når det er muligt. Brændbare stoffer, der anvendes til rengøring eller desinficering eller som opløsningsmidler til klæbestoffer, bør få lov til at fordampe, før HF-kirurgi anvendes. Der er risiko for ophobning af brændbare opløsninger under patienten i kropsfordybninger som navlen og i kropshulrum som vagina. Væsker, som er ophobet i disse områder, skal tørres op før elektrokirurgien. Der gøres opmærksom på faren for antændelse af endogene eller brandfarlige gasser. Nogle materialer, f.eks. vat og gaze, kan, når de er mættet med oxygen, blive antændt af gnister, som opstår ved normal brug under elektrokirurgi. Brug ikke Generator G11 i fugtige miljøer, da det kan udgøre risiko for stød. Hvis der er kommet væsker ind i Generator G11, skal anordningen sendes til testning hos fabrikanten før anvendelse. Enheden må ikke betjenes tæt på flygtige opløsningsmidler som f.eks. metanol eller alkohol på grund af eksplosionsfaren. Undgå at anvende Generator G11 ved siden af eller oven på andet udstyr. Hvis dette er nødvendigt, skal Generator G11 og det andet udstyr overvåges for at sikre normal drift. Interferens, der opstår som følge af betjening af højfrekvent operationsudstyr, kan forstyrre driften af andet elektronmedicinsk udstyr som f.eks. monitorer og udstyr til billedfremstilling. Undersøg, om patienten har en pacemaker eller implanteret cardioverter/defibrillator. Bed fabrikanten af pacemakeren eller den implanterede cardioverter/defibrillator om oplysninger om effekten af radiofrekvent energi på disse anordninger. Hvis der anvendes andet tilbehør og andre kabler end de specificerede, kan det medføre uforudsigelig drift, øgede elektromagnetiske udladninger eller forringet elektromagnetisk immunitet. Kunden må ikke ændre dette udstyr. Hvis udstyret ændres, kan det have negativ indvirkning på den elektriske sikring og elektromagnetiske emissioner. Der er ingen indvendige dele, som kan repareres af brugeren. Ved service skal generatoren sendes til et autoriseret Ethicon Endo-Surgeryserviceværksted. For at undgå risiko for elektrisk stød må dette udstyr kun tilsluttes en lysnetkontakt med jordforbindelse. 7 Generator G11

8 Generator G11 isoleres fra lysnetforsyningen ved at tage elledningen ud af bagpanelet på generatoren eller af stikkontakten. Sørg for, at der er fri adgang til disse to steder. Anordningen er ikke MR-sikker og er ikke MR-kompatibel. Anordningen forsegler kar op til en diameter på maksimalt 7 mm, afhængigt af det anvendte instrument. Der er yderligere oplysninger i instrumentets brugsanvisning. Som med alle energikilder (elektrokirurgi, laser eller ultralyd) er der betænkeligheder ved biprodukternes cancerogene og infektiøse potentiale som f.eks. røg fra afbrændt væv og aerosoler. Der skal anvendes passende foranstaltninger som f.eks. øjenværn, filtermasker og effektivt røgudsugningsudstyr ved såvel åbne som laparoskopiske indgreb. Der skal i tilfælde af systemsvigt sikres adgang til passende reserveudstyr, der er relevant for den specifikke procedure. Efter at instrumentet er fjernet, undersøges vævet for hæmostase. Hvis der ikke er hæmostase, bør passende teknikker tages i brug for at opnå hæmostase. Generelle sikkerhedsregler Det trykfølsomme skærmdisplay på generatoren er meget følsomt. Brug ikke skarpe metalgenstande på den trykfølsomme skærm. Hvis bundskruerne fjernes, eller anordningen åbnes, ophæves garantien, og der kan opstå en farlig situation. Læs anvisningerne før anvendelse, og følg hospitalets retningslinjer for klinisk praksis vedrørende ultralydskirurgi, elektrokirurgi, gynækologi og laparoskopiske indgreb. Udskift kun sikringerne med den relevante type og nominelle effekt: Se Systemspecifikationer. Generator G11 må ikke steriliseres. Sterilisering beskadiger enheden. Hullerne i bunden af Generator G11 s og på bagpanelet må ikke blokeres, da de tilvejebringer den påkrævede luftstrøm til afkøling. Hvis der er mistanke om elektromagnetisk interferens med andet udstyr, vendes anordningen, eller mulige interferenskilder (f.eks. mobiltelefoner, radioer osv.) fjernes fra lokalet. Overvågningselektroder skal anbringes så langt væk fra anordningens engangsspidser som muligt, når der samtidig anvendes højfrekvent kirurgisk udstyr og fysiologisk monitoreringsudstyr. Monitoreringssystemer med anordninger til begrænsning af højfrekvensstrømstyrken anbefales. Det anbefales ikke at anvende overvågningselektroder af nåletypen. Aktivering af en radiofrekvensanordning, når der ikke er kontakt med målvævet, eller udstyret ikke befinder sig i den rigtige position til at levere energi, kan forårsage kapacitiv kobling. Patienten må ikke komme i kontakt med metaldele, som er jordet, eller som kan forudses at have kapacitet til jordforbindelse (f.eks. operationsbordets understøtning osv.). Kabler til de kirurgiske elektroder skal anbringes således, at der undgås kontakt med patienten eller andre elektroder. CRT11 anbefales, hvis Generator G11 flyttes ud af operationsstuen. Hold kontrol over generator og rullebord, når de flyttes over en dørtærskel. Kundeservice Garanti Denne garanti samt rettigheder og forpligtelser derunder skal være fortolket under og være underlagt lovene i staten Ohio, USA. Ethicon Endo-Surgery garanterer, at dette produkt er fri for defekter i materiale og udførelse ved normal brug og forebyggende vedligeholdelse i den respektive garantiperiode, der er vist nedenfor. Ethicon Endo-Surgerys forpligtelser under denne garanti er begrænset til, efter eget skøn, reparation eller erstatning af ethvert produkt eller dele heraf, der returneres til Ethicon Endo-Surgery eller dets distributør inden for den gældende tidsperiode vist nedenfor, og som undersøgelsen, til Ethicon Endo-Surgerys tilfredshed, afslørede, at være defekt. Denne garanti gælder ikke noget produkt, eller del heraf, der er blevet: (1) uhensigtsmæssigt påvirket pga. anvendelse sammen med anordninger, der er fremstillet eller distribueret af parter, der ikke er autoriseret af Ethicon Endo-Surgery (2) repareret eller ændret uden for Ethicon Endo- Surgerys fabrik på en måde, således at det efter Ethicon Endo-Surgerys skøn, påvirker dets stabilitet eller pålidelighed (3) udsat for forkert anvendelse, forsømmelse eller uheld eller (4) anvendt uden at være i henhold til parametrene for design og tilsigtet anvendelse, anvisninger og retningslinjer for produktet og dets funktionelle, driftsmæssige eller miljømæssige standarder for lignende produkter, der generelt accepteres inden for branchen. Generator G11 8

9 Ethicon Endo-Surgerys produkter garanteres for de følgende perioder efter levering til den oprindelige køber: Generator og elledning Et (1) år, dele og arbejdskraft Fodkontakt Et (1) år, dele og arbejdskraft Rullebord Et (1) år, dele og arbejdskraft MEDMINDRE DEN ERSTATTES AF GÆLDENDE LOKAL LOV, GÆLDER DENNE GARANTI I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL SAMT ALLE ANDRE FORPLIGTELSER ELLER ANSVAR FOR ETHICON ENDO- SURGERYS VEDKOMMENDE OG ER EN KØBERS ENESTE RETSMIDDEL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER ETHICON ENDO-SURGERY ERSTATNINGSPLIGTIG, HVAD ANGÅR SPECIELLE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL SKADER SOM RESULTAT AF TAB AF ANVENDELSE, PROFIT OG FORRETNINGER ELLER GOODWILL, UD OVER HVAD DER UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I EN SPECIFIK LOV. Ethicon Endo-Surgery hverken påtager sig eller godkender nogen anden person til at påtage sig noget ansvar i forbindelse med salg eller brug af nogen af Ethicon Endo-Surgerys produkter. Der er ingen garanti, der strækker sig ud over vilkårene heraf. Ethicon Endo-Surgery forbeholder sig ret til at foretage ændringer af produkter, der er bygget og/eller solgt af dem uden nogen forpligtelse til at foretage de samme eller lignende ændringer af produkter, der er bygget og/eller solgt af dem tidligere. Kundeservice Kontakt Ethicon Endo-Surgerys kundeserviceafdeling eller den lokale repræsentant for eventuel kundeservice eller teknisk support. Ring på USE-ENDO ( ) (kun i USA). Kapitel 2 - Brugsvejledning - Harmonic-anordninger Opsætning Forsigtig: Undgå at blokere generatorens ventilationsåbninger for at undgå, at generatoren bliver overophedet. 1 Undersøg Generator G11 og Harmonic-anordningen for skader. En defekt anordning må ikke anvendes. 2 Monter generatoren på rullebordet eller et andet passende møbel i den korrekte position. 3 Slut elledningen til elledningsmodtageren på generatorens bagpanel og til en stikkontakt med jordforbindelse. Strømkravene til Generator G11 er anført på mærkaten på generatorens bagpanel. 4 Slut fodkontaktstikket til fodkontaktmodtageren på generatorens bagpanel, hvis det er relevant. 5 Slut Harmonic-instrumentet til Generator G11. Hvis proppen ligner nedenstående billede, sluttes anordningen direkte til Generator G11-modtageren. Figur 4 Hvis proppen ser ud som på nedenstående billede, bruges stikket som interface mellem anordningen og generatoren. 9 Generator G11

10 Stik Prop Figur 5 Forsigtig: Kontrollér, at generatoren er fastmonteret på rullebordet eller et andet passende møbel, før den tændes. 6 Tænd generatoren med afbryderen på generatorens frontpanel. 7 Den grønne standbyindikator lyser, og systemet kører sin initialiseringssekvens. Der lyder en tone under initialiseringssekvensen. Når initialiseringssekvensen er udført, vises testpromptskærmen. 8 Følg vejledningen på skærmen for at køre testen. 9 Harmonic-klar-skærmen vises, og generatoren er klar til brug. Funktioner på klar-skærmen Harmonic-klar-skærmen har følgende funktioner: Figur 6 1 Tryk på denne knap for at gå til systemindstillingerne. Generator G11 10

11 2 ANORDNINGS- SPECIFIKATION Angiver, hvilken anordning der er i brug. 3 MIN [MIN.] Angiver minimumseffektindstillingen. Når denne effekt aktiveres (med fodkontakt eller håndkontakt), blinker MIN -indikatoren. Systemet anvender som standard MIN -effekten 3. Den anbefalede minimumseffekt kan ses i det enkelte instruments indlægsseddel. 4 MAX [MAKS.] Angiver indstillingen for maksimumeffekt. Denne indstilling er altid 5. Når denne effekt aktiveres (med fodkontakt eller håndkontakt), blinker MAX -indikatoren. 5 ØG EFFEKT Tryk på denne knap for at øge minimumsindstillingen (MIN) for effekt til det ønskede niveau (fra 1 til 5). Det valgte niveau vises på skærmen. Effekten kan reguleres, når generatoren er klar. 6 MINDSK EFFEKT Tryk på denne knap for at mindske minimumsindstillingen (MIN) for effekt til det ønskede niveau (fra 1 til 5). Det valgte niveau vises på skærmen. Effekten kan reguleres, når generatoren er klar. 7 LYDSTYRKE Tryk på plus- eller minusknappen for at justere aktiveringstonernes lydstyrke. Der høres en tone for at angive den valgte lydstyrke. Betjening Minimums- eller maksimumeffekt aktiveres fra Harmonic-anordningen eller fodkontakten. Brug den venstre pedal på fodkontakten til at aktivere minimumseffekten, og brug den højre pedal til maksimumeffekten. Under minimumsaktivering lyser MIN-området på generatorskærmen grønt og pulserer. Under maksimumaktivering lyser MAX-området grønt og pulserer. Når effekten er aktiveret, påbegyndes lydfeedback. Standardeffektværdien er 3 for minimum. Tryk på knappen øg effekt eller mindsk effekt for at øge eller mindske den effekt, der skal genereres i denne tilstand. Bemærk: Kun indstillingen for MIN-effekt kan ændres. MAX-effekten er altid indstillet til 5. Lydstyrke Juster lydstyrken med plus- eller minus-knappen. Standardindstillingen er 7. Nedlukning Sluk generatoren med afbryderen på enhedens frontpanel. Nedlukningssekvensen kan ikke initieres under effektaktivering. Under nedlukning fjerner generatoren indhold fra skærmen, informerer brugeren, hvis der er 10 eller færre håndstykkeanvendelser tilbage for det monterede håndstykke, og viser nedlukningsanimationen. Grundlæggende navigering Tryk på knappen for at justere systemindstillingerne og få adgang til systemoplysninger. Skærmen åbnes. Rul ned for at få yderligere valgmuligheder. Bemærk: Hvis der aktiveres effekt, mens du er i menuen, lukker vinduet automatisk og returnerer til klarskærmen. Tryk på luk-knappen X for at afslutte, uanset hvor du er i menuen. Tryk på tilbage-pilen for at gå til den foregående menu fra undermenuskærmene. 11 Generator G11

12 Displays lysstyrke Hånd/fod-aktivering Sprog Håndstykketest Systemoplysninger Figur 7 Displays lysstyrke Vælg Displays lysstyrke for at se et eksempel på klar-skærmen, mens lysstyrken justeres. Tryk på plus- eller minus-knappen for at justere lysstyrken. Tryk på tilbage-pilen eller luk-knappen for at afslutte, når du har justeret indstillingerne. Når den nye indstilling for lysstyrke er valgt, bliver denne indstilling den nye standardindstilling i systemet. Hånd/fod-aktivering Vælg håndkontaktaktivering eller fodkontaktaktivering eller begge dele på skærmen Hånd/fod-aktivering under start. Dette valg kan ændres, mens udstyret anvendes. En prik bruges til at angive den aktuelle indstilling, mens grønt lys fremhæver det aktuelle valg. Tryk på tilbage-pilen eller luk-knappen for at afslutte, når du har justeret indstillingerne. Sprog Vælg det foretrukne sprog på skærmen Sprog. Der er seks sprog at vælge imellem, og engelsk er standard. Når brugeren vælger og bekræfter valget af et nyt sprog, bliver dette sprog standardindstillingen på systemet. Tryk på den ønskede valgmulighed, og der vises en bekræftelsesskærm. Vælg OK for at bekræfte sprogvalget eller Cancel for at annullere sprogændringen. Håndstykketest Vælg Håndstykketest for at kontrollere, om håndstykket fungerer korrekt, ved at installere en testspids og køre testen uden noget instrument monteret. Der gives instrukser og resultater på skærmen for det specifikke håndstykke, der skal testes. Systemoplysninger Vælg Systemoplysninger for at se oplysninger på højt niveau om generatoren og den anordning, som er tilsluttet generatoren. Hospitalspersonalet kan bruge oplysningerne til at bestemme, om der skal bestilles et nyt håndstykke. På skærmen kan man også se versionsnummeret på den aktuelt installerede generatorsoftware. Biomed-oplysninger Biomed-oplysninger giver teknikerne mulighed for at få adgang til oplysninger om hver fejl, der er opstået på generatoren, og giver adgang til et Biomed-tilstand -display, der streamer data, når instrumentet er i brug. Tryk på tilbage-pilen eller luk-knappen for at afslutte. Advarsel Det aktive blad på et Harmonic-instrument opvarmer vævet ved friktion, og hensigten er, at det skal levere tilstrækkelig friktion og klippeeffekt til at snitte og koagulere det væv, som er i kontakt med det aktive blad. Derfor skal brugeren anvende bladet, fastspændingsarmen og skaftets distale dele med forsigtighed, da deres temperatur kan være høj. Der kan være yderligere temperaturoplysninger i brugsanvisningen til det enkelte instrument. Generator G11 12

13 Kapitel 3 - Brugsvejledning - EnSeal-anordninger Opsætning Forsigtig: Undgå at blokere generatorens ventilationsåbninger for at undgå, at generatoren bliver overophedet. 1 Undersøg Generator G11 og EnSeal-anordningen for skader. En defekt anordning må ikke anvendes. 2 Monter generatoren på rullebordet eller et andet passende møbel i den korrekte position. 3 Slut elledningen til elledningsmodtageren på generatorens bagpanel og til en stikkontakt med jordforbindelse. Strømkravene til Generator G11 er anført på mærkaten på generatorens bagpanel. 4 Slut fodkontaktstikket til fodkontaktmodtageren på generatorens bagpanel, hvis det er relevant. 5 Slut EnSeal-vævsforseglingsinstrumentet til Generator G11. Se brugsanvisningen til instrumentet. Hvis proppen ligner nedenstående billede, sluttes anordningen direkte til Generator G11-modtageren. Figur 8 Hvis proppen ser ud som på nedenstående billede, bruges stikket som interface mellem anordningen og generatoren. Stik Prop Figur 9 Forsigtig: Kontrollér, at generatoren er fastmonteret på rullebordet eller et andet passende møbel, før den tændes. 6 Tænd generatoren med afbryderen på generatorens frontpanel. 7 Den grønne standbyindikator lyser, og systemet kører sin initialiseringssekvens. Der lyder en tone under initialiseringssekvensen. Når initialiseringssekvensen er udført, vises EnSeal-klar-skærmen, og generatoren er klar til brug. 13 Generator G11

14 Funktioner på klar-skærmen EnSeal-klar-skærmen har følgende funktioner: 2 Klar Figur 10 1 Bruges til at gå til systemindstillingerne. 2 ANORDNINGS- SPECIFIKATION Angiver, hvilken anordning der er i brug. 3 Klar System klar-display. 4 LYDSTYRKE Tryk på plus- eller minusknappen for at justere aktiveringstonernes lydstyrke. Der høres en tone for at angive den valgte lydstyrke. Betjening Effekt aktiveres fra EnSeal-anordningen eller fra den venstre pedal på fodkontakten. EnSeal-anordningen har kun en driftstilstand. Der er ikke nogen effektindstillinger. Når effekten er aktiveret, påbegyndes lydfeedback. Når den øvre impedanstærskel nås, og før kniven er ført helt frem, skifter lydfeedbacken til en højere tone. Når både den øvre impedanstærskel er nået, og kniven er fuldt fremført (håndtaget er helt lukket), lyder der en enkelt tone, som angiver, at en cyklus er afsluttet. Før altid kniven frem med energi. Den enkelte tone for en afsluttet cyklus er den eneste indikation af en afsluttet cyklus og snit. Lydstyrke Juster lydstyrken med plus- eller minus-knappen. Standardindstillingen er 7. Nedlukning Sluk generatoren med afbryderen på enhedens frontpanel. Nedlukningssekvensen kan ikke initieres under effektaktivering. Under nedlukning fjerner generatoren indholdet fra skærmen og viser nedlukningsanimationen. Generator G11 14

15 Grundlæggende navigering Tryk på knappen for at justere systemopsætningen og få adgang til systemoplysninger. Skærmen åbnes. Rul ned for at få yderligere valgmuligheder. Bemærk: Hvis der aktiveres effekt, mens du er i menuen, lukker vinduet automatisk og returnerer til klarskærmen. Tryk på luk-knappen X for at afslutte, uanset hvor du er i menuen. Tryk på tilbage-pilen for at gå til den foregående menu fra undermenuskærmene. Displays lysstyrke Hånd/fod-aktivering Sprog Systemoplysninger Biomed-oplysninger Figur 11 Displays lysstyrke Vælg Displays lysstyrke for at se et eksempel på klar-skærmen, mens lysstyrken justeres. Tryk på plus- eller minus-knappen for at justere lysstyrken. Tryk på tilbage-pilen eller luk-knappen for at afslutte, når du har justeret indstillingerne. Når den nye indstilling for lysstyrke er valgt, bliver denne indstilling den nye standardindstilling i systemet. Hånd / fod-aktivering Vælg håndkontaktaktivering eller fodkontaktaktivering eller begge dele på skærmen Hånd / fod-aktivering under start. Dette valg kan ændres, mens udstyret anvendes. En prik bruges til at angive den aktuelle indstilling, mens grønt lys fremhæver det aktuelle valg. Tryk på tilbage-pilen eller luk-knappen for at afslutte, når du har justeret indstillingerne. Sprog Vælg det foretrukne sprog på skærmen Sprog. Der er seks sprog at vælge imellem, og engelsk er standard. Når brugeren vælger og bekræfter valget af et nyt sprog, bliver dette sprog standardindstillingen på systemet. Tryk på den ønskede valgmulighed, og der vises en bekræftelsesskærm. Vælg OK for at bekræfte sprogvalget eller Cancel for at annullere sprogændringen. Systemoplysninger Vælg Systemoplysninger for at se oplysninger på højt niveau om generatoren og den anordning, som er tilsluttet generatoren. På skærmen kan man også se versionsnummeret på den aktuelt installerede generatorsoftware. Biomed-oplysninger Biomed-oplysninger giver teknikerne adgang til oplysninger om hver fejl, der har været på generatoren. 15 Generator G11

16 Kapitel 4 - Fejlfinding og skærmvejledning Generel fejlfinding Informativ Brugerinterfacet for Generator G11 har en række informative skærme, som vejleder i effektiv brug af generatoren. Informative skærme har en ensartet mørk baggrund for at adskille dem fra alarmskærmene, som er vist nedenfor. Alarmsystem Generator G11 indeholder integreret diagnostik, som overvåger driften af generatoren og tilbehøret og blinker med informative skærme eller alarmer uden forsinkelse. Ud over lydalarmerne vises der alarmer på frontpanelet, som kirurgen eller sygeplejerskerne let kan se fra operationsfeltet. Alle alarmer er tekniske alarmer og er baseret på elektriske parametre. Generator G11 producerer ingen fysiologiske alarmer. Alarmindstillingerne og prioriteringen kan ikke ændres af brugeren. Alarmindstillingerne justeres heller ikke efter brugerens input, og de ændres heller ikke ved strømsvigt. Startselvtesten (POST) bekræfter, at generatoren kan betjenes. Da alarmerne er integreret i de softwarealgoritmer, som kører de relevante instrumenter, kontrollerer startselvtesten (POST) også alarmfunktionen. Derfor er en separat test til verificering af alarmudgangseffekt ikke nødvendig. Under startselvtesten (POST) udsendes der en lydtone fra generatoren, så brugeren kan kontrollere, at lydudgangseffekten fungerer. Den visuelle udgangseffekt kan også kontrolleres via startskærmene. Alarmlyden kan ikke sættes på pause, men den ophører automatisk, når brugeren afbryder aktivering af instrumentet. Alarmer og andre hændelser logges i generatoren. Loggen bevares, når strømmen afbrydes, og tilgås via Biomed-skærmen. Der er ikke noget påmindelsessignal. Lydtryksniveauer Mellemniveaualarmer: Over 75 dba (kan ikke justeres) Lavniveaualarmer: dba (kan ikke justeres) Alarmdefinitioner Der anvendes følgende alarmprioriteter til Generator G11. Alle alarmer stopper generatorens udgangseffekt, og alarmer med høj prioritet har forrang frem for alarmer med lavere prioritet. Kun en alarm vises på et givet tidspunkt, da enhver alarm standser udgangseffekten. Alarmer med lav prioritet Kræver indgriben fra operationspersonalet for at kunne fortsætte proceduren effektivt. Et problem med lav prioritet eskalerer generelt ikke til en farlig tilstand, selvom det ikke løses straks, men det skal løses for at kunne fortsætte proceduren. Skærmen viser en fast gul baggrund med et symbol for en alarm med lav prioritet. Der lyder en lydalarm med to toner sammen med en alarm med lav prioritet. Alarmer med mellemprioritet Kræver omgående indgriben fra operationspersonalet for at mindske eller mildne en farlig tilstand. Hvis denne alarm ignoreres, kan det medføre alvorlig personskade eller dødsfald. Skærmen viser en fast gul baggrund med et blinkende symbol for en alarm med mellemprioritet. Der lyder en lydalarm med tre toner sammen med en alarm med mellemprioritet. Alarmer med høj prioritet Der er ikke nogen tilstande med alarmer med høj prioritet i Generator G11. De følgende alarmer er generelle alarmer med lav prioritet: Visuelle alarmer Beskrivelse Fejlfindingstrin Reaktiver To k-aktiveringer registreret: HÅNDKONTAKT FODKONTAKT Reaktiver instrument for at fortsætte. To aktiveringskontakter er lukket i systemet. Det kan skyldes, at en kontakt sidder fast, eller at en ekstra kontakt ved en fejl er blevet lukket. Aktivér instrumentet igen for at fortsætte. Hvis operationspersonalet kun har aktiveret én kontakt, udskiftes det instrument eller den fodkontakt, der evt. har en kontakt, der sidder fast. Generator G11 16

17 Genstart generatoren Genstart generatoren for at nulstille systemet og fortsætte. Hvis problemet kommer igen, kontaktes EESrepræsentanten. Det er nødvendigt at nulstille systemet. Fjern instrumentet fra incisionen, sluk generatoren og tænd den igen ved hjælp af kontakten afbryderknappen foran på panelet. Hvis problemet fortsætter, skal generatoren sendes til et autoriseret servicecenter for Ethicon Endo-Surgery. Tryk på OK for at fortsætte Tryk på OK for at nulstille systemet og fortsætte. Hvis problemet kommer igen, kontaktes EESrepræsentanten. OK Det er nødvendigt at nulstille systemet. Tryk på OK for at vende tilbage til den tilstand, systemet var i, da fejlen opstod. Hvis problemet fortsætter, skal generatoren sendes til et autoriseret servicecenter for Ethicon Endo-Surgery. Kontakt EES-repræsentanten Fejl i kølingsventilator registreret. Angiver en intern fejl med generatorens køleventilatorer. Send generatoren til et autoriseret servicecenter for Ethicon Endo-Surgery. Generator overopheder Fjern blokeringer fra ventilationsåbninger. Generatoren er ved at overophede. Fjern eventuelle blokeringer fra ventilationsåbninger bag på og på undersiden af generatoren. Hvis ventilationsåbningerne ikke er blokeret, og problemet kommer igen, skal generatoren sendes til et autoriseret Ethicon Endo-Surgery-serviceværksted. Softwareopgradering nødvendig for at køre anordning Kontakt EES-repræsentanten Anordningen kræver en opgradering af generatorsoftwaren. Kontakt Ethicon Endo- Surgery-repræsentanten for en softwareopgradering. Kontakt EESrepræsentanten Ethvert generelt problem med systemet. Kontakt din Ethicon Endo-Surgeryrepræsentant. Harmonic-fejlfinding Bemærk: Følgende alarmer er specifikke for Harmonic-anordninger, som anvendes sammen med Generator G11. Alarmer Generator G11 understøtter følgende alarmer, som hjælper med at identificere og fejlfinde komponentproblemer, når der anvendes en Harmonic-anordning. Følgende liste er et supplement til, men ikke en erstatning for, klinisk vurdering og observation. 17 Generator G11

18 Ud over sikringer er der ingen dele i Generator G11, der kan serviceres af brugeren. For udskiftning eller service kontaktes Ethicon Endo- Surgerys kundeserviceafdeling eller den lokale repræsentant. Visuelle alarmer Beskrivelse Fejlfindingstrin Ingen anvendelser tilbage Udskift håndstykke. Ingen anvendelser tilbage Udskift håndstykke. Håndstykket har nået enden på sin levetid. Udskift håndstykket. Kontakt Ethicon Endo-Surgerys kundeserviceafdeling (ring på telefon USE-ENDO ( ) kun i USA), eller kontakt den lokale salgsrepræsentant for at drøfte lokale løsninger på og processer til bortskaffelse af affald. Udskift håndstykke Udskift håndstykke Håndstykket har ikke udført de interne diagnostikrutiner, og generatoren kan ikke drive håndstykket pålideligt. Udskift håndstykket. Kontakt Ethicon Endo-Surgerys kundeserviceafdeling (ring på telefon USE-ENDO ( ) kun i USA), eller kontakt den lokale salgsrepræsentant for at drøfte lokale løsninger på og processer til bortskaffelse af affald. Reducer tryk på blad Reaktiver instrument for at fortsætte. Instrumentet er belastet så meget, at udgangseffekten er stoppet. Reducer trykket på instrumentet, eller juster placeringen, så der er mindre væv i gabet. Frigør aktiveringskontakten, og reaktiver instrumentet for at fortsætte. Fjern instrument fra patient Næste Denne skærm er en forløber for yderligere diagnostik. For at undgå utilsigtet beskadigelse af væv under diagnostik vejledes kirurgen til at fjerne instrumentet fra incisionen, før der fortsættes. Fjern instrumentet fra incisionen. Når instrumentet er fjernet, trykkes der på knappen Næste for yderligere diagnostisk vejledning. Generator G11 18

19 Udskift instrumentet Bladfejl registreret. Tag håndstykke ud, og udskift instrument. Harmonic-instrumentet kan være beskadiget og kan ikke aktiveres. Tag håndstykket ud, og udskift instrumentet. Spænd samling Spænd samling Næste Instrumentet kan måske ikke samles korrekt med håndstykket. Tryk på knappen Næste for at fortsætte. Spænd instrumentet igen. Sørg for, at den ene hånd holder den relevante momentnøgle, og den anden hånd holder håndstykket (ikke instrumentet). Næste Åbn gabet under test Hvis der bruges saks, skal apparatets kæber være åbne under testen. Tryk på Næste for at gå videre og prøve testen igen med kæberne åbne. Næste Åbn gabet under test Hvis der bruges saks, skal apparatets kæber være åbne under testen. Tryk på Næste for at gå videre og prøve testen igen med kæberne åbne. Næste Udskift instrumentet Instrumentfejl registreret. Tag håndstykke ud, og udskift instrument. Reaktiver Reaktiver instrumentet for at nulstille systemet og fortsætte Angiver en intern fejl på instrumentet, som bevirker, at det ikke kan anvendes. Det er nødvendigt at nulstille systemet. Tag håndstykket ud, og udskift instrumentet. Bemærk: Forsøg at udskifte håndstykket for at kontrollere, om problemet findes i instrumenterne, hvis flere instrumenter har angivet en instrumentfejl på samme håndstykke. Aktivér instrumentet igen for at nulstille systemet og fortsætte. 19 Generator G11

20 Udskift instrumentet Instrumentfejl registreret. Tag håndstykke ud, og udskift instrument. Angiver en intern fejl med identifikationssystemkredsløbet i instrumentet. På visse avancerede anordninger er der installeret et særligt systemkredsløb til at identificere apparatet for generatoren og tilpasse generatorens effekt til apparatet. Tag håndstykket ud, og udskift instrumentet. Udskift håndstykket Kontakt EES-repræsentanten for at tjekke det pågældende håndstykke for fejl. Hvis problemet kommer igen, udskiftes instrumentet. Udskift håndstykket Angiver en intern fejl, der kan have med enten håndstykket eller instrumentet at gøre. Skift håndstykket først. Kontakt EESrepræsentanten for at få det aktuelle håndstykke kontrolleret for fejl. Hvis problemet fortsætter, skal håndstykket frakobles og instrumentet udskiftes. Kontakt EES-repræsentanten for at tjekke det pågældende håndstykke for fejl. Hvis problemet kommer igen, udskiftes instrumentet. EnSeal-fejlfinding Bemærk: Følgende alarmer er specifikke for EnSeal-anordninger, som anvendes sammen med Generator G11. Alarmer Generator G11 understøtter følgende alarmer, som hjælper med at identificere og fejlfinde komponentproblemer, når der anvendes et EnSeal-vævsforseglingsinstrument. Følgende liste er et supplement til, men ikke en erstatning for, klinisk vurdering og observation. Ud over sikringer er der ingen dele i Generator G11, der kan serviceres af brugeren. For udskiftning eller service kontaktes Ethicon Endo- Surgerys kundeserviceafdeling eller den lokale repræsentant. Visuelle alarmer Beskrivelse Fejlfindingstrin Flyt gabet og reaktiver Instrumentet aktiveres ved kontakt med (tynd) hud og metal med lav impedans (f.eks. stifter, clips, retraktorer og klemmer). Tilpas instrumentgabets position, og aktivér instrumentet igen. Generator G11 20

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ERBE. VIO 300 D kort vejledning 12.06

ERBE. VIO 300 D kort vejledning 12.06 VIO 300 D kort vejledning 12.06 Den korte vejledning er ingen erstatning for brugsanvisningen! Specielt indeholder den ikke alle sikkerhedsanvisninger. Apparatets stik kan De lade sammenstille individuelt.

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Installationsmanual Flydekontakt

Installationsmanual Flydekontakt Flydekontakt Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 2 VEDLIGEHOLDELSE... 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 BORTSKAFFELSE... 3 AKTIVERING OG TEST I ALARMSYSTEMET... 3 Side 1

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere