Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning"

Transkript

1 Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning

2 Denne side skal være tom.

3 Indhold Oversigt 5 Konventioner i manualen 5 Kapitel 1 - Generelle oplysninger 5 Indikationer 5 Kontraindikationer 5 Beskrivelse af anordningen 5 Leveringsform 5 Illustration og terminologi 6 Generelle advarsler 7 Generelle sikkerhedsregler 8 Kundeservice 8 Kapitel 2 - Brugsvejledning - Harmonic-anordninger 9 Opsætning 9 Funktioner på klar-skærmen 10 Betjening Advarsel 12 Kapitel 3 - Brugsvejledning - EnSeal-anordninger 13 Opsætning 13 Funktioner på klar-skærmen 14 Betjening Kapitel 4 - Fejlfinding og skærmvejledning 16 Generel fejlfinding 16 Harmonic-fejlfinding 17 EnSeal-fejlfinding 20 Skærmvejledning 21 Kapitel 5 - Rengøring, desinficering, forebyggende vedligeholdelse og reparation 28 Elektriske sikkerhedskontroller 28 Rengørings- og desinficeringsanvisninger 28 Vedligeholdelse og reparation 31 Bortskaffelse af Ethicon Endo-Surgery Generator G11 (beskyttelse af miljøet) 31 Kapitel 6 - Overholdelse af standarder 31 Appendiks 31 Systemspecifikationer 31 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 32 Symbolen 35 3 Generator G11

4 Denne side skal være tom.

5 Oversigt Læs al informationen grundigt. Det kan få alvorlige kirurgiske konsekvenser, hvis instruktionerne ikke følges nøje. Denne manual indeholder vigtige informationer om betjening af GEN11. Den bør gemmes på et sted, hvor den kan anvendes under brug, specielt med henblik på oversættelser af skærmbilleder. Udskriv eller kopiér sider til at have i nærheden efter behov. Vigtigt: Denne manual er udarbejdet som en brugsanvisning til Generator G11. Det er ikke en vejledning til kirurgiske teknikker. Gå til for at finde den nyeste version af denne manual. Harmonic og EnSeal varemærker, der tilhører Ethicon Endo-Surgery. Konventioner i manualen Afsnit med overskriften Forsigtig, Advarsel og Bemærk Oplysninger om, hvordan en opgave udføres på en sikkert og omhyggeligt, gives i form af afsnit med overskriften Forsigtig, Advarsel eller Bemærk. Disse afsnit findes i hele dokumentationen. Disse afsnit skal læses, før du går videre til næste trin i en procedure. Advarsel: Et Advarsels-afsnit angiver en betjenings- eller vedligeholdelsesprocedure, -praksis eller -betingelse, som hvis den ikke overholdes nøje, kan medføre personskade eller dødsfald. Forsigtig: Et Forsigtig-afsnit angiver en betjenings- eller vedligeholdelsesprocedure, -praksis eller -betingelse, som hvis den ikke overholdes nøje, kan medføre, at udstyret bliver beskadiget eller helt ødelagt. Bemærk: Et Bemærk-afsnit angiver et betjenings- eller vedligeholdelsesproblem, -praksis eller -betingelse, som er nødvendigt for at udføre en opgave effektivt. Kapitel 1 - Generelle oplysninger Indikationer Generator G11 leverer radiofrekvenseffekt til at drive EnSeal elektrokirurgiske instrumenter, som anvendes under åben eller laparoskopisk generel og gynækologisk kirurgi til at snitte og forsegle kar og snitte, gribe og dissekere væv. Desuden leverer generatoren energi til at drive Harmonic kirurgiske ultralydsinstrumenter, som er indiceret til bløddelsincisioner, når blødningskontrol og minimal termal læsion ønskes. Det er ikke påvist, at EnSeal- og Harmonic-instrumenter er effektive til steriliseringsprocedurer eller tubal koagulation, når de anvendes sammen med Generator G11. Instrumenterne må ikke anvendes til disse procedurer. Kontraindikationer Anvendelse af Generator G11 og de monterede instrumenter er kontraindiceret, når radiofrekvent eller ultralydskirurgi efter lægens skøn ikke er i patientens bedste interesse. Instrumenterne er ikke indiceret til incision i knogler. Beskrivelse af anordningen Generator G11 leverer energi til Harmonic og EnSeal kirurgiske instrumenter. Generatoren bruger et trykfølsomt skærminterface og har en unik modtagerport, som accepterer en Harmonic- eller en EnSeal-anordning. Der anvendes stik (HGA11 til Harmonic og EGA11 til EnSeal), så generatoren kan drive ældre anordninger. Leveringsform Generator G11 leveres i en næsten brugsklar tilstand. Forsendelseskassen indeholder Generator G11, elledning og brugsanvisning. Ethicon Endo-Surgery EnSeal- eller Harmonic-instrumenterne til engangsbrug indgår ikke i denne pakke og skal købes separat. Harmonicanordningsstikket (HGA11), EnSeal-anordningsstikket (EGA11), fodkontakten (FSW11) og rullebordet (CRT11) skal også købes separat. 5 Generator G11

6 Illustration og terminologi Generatorens frontpanel Figur 1 1 AFBRYDERKNAP Lyser grønt, når generatoren tændes. 2 DISPLAY/TRYKFØLSOM SKÆRM Viser systemoplysninger og fungerer som interface til justering af kontroller og indstillinger. 3 STIK/ ANORDNINGSMODTAGER Modtager, som bruges til at slutte stikkene eller enhederne til generatoren. Generatorens bagpanel Figur 2 4 ELLEDNINGSMODTAGER Modtager, som bruges til at slutte elledningen til generatoren. 5 FODKONTAKTS- MODTAGER Modtager, som bruges til at slutte fodkontakten til generatoren. 6 POTENTIAL- UDLIGNINGSKLEMME Giver mulighed for tilslutning til en potentialudligningsleder. Generator G11 6

7 Fodkontakt Figur 3 7 MIN [MIN.] (VENSTRE PEDAL) Aktiverer energi til EnSeal eller minimumenergi til Harmonic. 8 MAX [MAKS.] (HØJRE PEDAL) Aktiverer maksimumenergi til Harmonic. Generelle advarsler Kontrollér, at anordningen fungerer korrekt, før der administreres energi til forsegling af væv. Dette udstyr er kun beregnet til brug af uddannet lægepersonale, som er uddannet i anvendelse af ultralyds- eller elektrokirurgi. Forkert anvendelse af udstyret af uudannet medicinsk personale kan medføre farlige elektriske udladninger. Må ikke anvendes i nærheden af brændbare anæstetika eller oxiderende gasser som f.eks. lattergas (N 2 O) og oxygen på grund af eksplosionsfaren. Der bør anvendes ikke-brændbare stoffer til rengøring og desinficering, når det er muligt. Brændbare stoffer, der anvendes til rengøring eller desinficering eller som opløsningsmidler til klæbestoffer, bør få lov til at fordampe, før HF-kirurgi anvendes. Der er risiko for ophobning af brændbare opløsninger under patienten i kropsfordybninger som navlen og i kropshulrum som vagina. Væsker, som er ophobet i disse områder, skal tørres op før elektrokirurgien. Der gøres opmærksom på faren for antændelse af endogene eller brandfarlige gasser. Nogle materialer, f.eks. vat og gaze, kan, når de er mættet med oxygen, blive antændt af gnister, som opstår ved normal brug under elektrokirurgi. Brug ikke Generator G11 i fugtige miljøer, da det kan udgøre risiko for stød. Hvis der er kommet væsker ind i Generator G11, skal anordningen sendes til testning hos fabrikanten før anvendelse. Enheden må ikke betjenes tæt på flygtige opløsningsmidler som f.eks. metanol eller alkohol på grund af eksplosionsfaren. Undgå at anvende Generator G11 ved siden af eller oven på andet udstyr. Hvis dette er nødvendigt, skal Generator G11 og det andet udstyr overvåges for at sikre normal drift. Interferens, der opstår som følge af betjening af højfrekvent operationsudstyr, kan forstyrre driften af andet elektronmedicinsk udstyr som f.eks. monitorer og udstyr til billedfremstilling. Undersøg, om patienten har en pacemaker eller implanteret cardioverter/defibrillator. Bed fabrikanten af pacemakeren eller den implanterede cardioverter/defibrillator om oplysninger om effekten af radiofrekvent energi på disse anordninger. Hvis der anvendes andet tilbehør og andre kabler end de specificerede, kan det medføre uforudsigelig drift, øgede elektromagnetiske udladninger eller forringet elektromagnetisk immunitet. Kunden må ikke ændre dette udstyr. Hvis udstyret ændres, kan det have negativ indvirkning på den elektriske sikring og elektromagnetiske emissioner. Der er ingen indvendige dele, som kan repareres af brugeren. Ved service skal generatoren sendes til et autoriseret Ethicon Endo-Surgeryserviceværksted. For at undgå risiko for elektrisk stød må dette udstyr kun tilsluttes en lysnetkontakt med jordforbindelse. 7 Generator G11

8 Generator G11 isoleres fra lysnetforsyningen ved at tage elledningen ud af bagpanelet på generatoren eller af stikkontakten. Sørg for, at der er fri adgang til disse to steder. Anordningen er ikke MR-sikker og er ikke MR-kompatibel. Anordningen forsegler kar op til en diameter på maksimalt 7 mm, afhængigt af det anvendte instrument. Der er yderligere oplysninger i instrumentets brugsanvisning. Som med alle energikilder (elektrokirurgi, laser eller ultralyd) er der betænkeligheder ved biprodukternes cancerogene og infektiøse potentiale som f.eks. røg fra afbrændt væv og aerosoler. Der skal anvendes passende foranstaltninger som f.eks. øjenværn, filtermasker og effektivt røgudsugningsudstyr ved såvel åbne som laparoskopiske indgreb. Der skal i tilfælde af systemsvigt sikres adgang til passende reserveudstyr, der er relevant for den specifikke procedure. Efter at instrumentet er fjernet, undersøges vævet for hæmostase. Hvis der ikke er hæmostase, bør passende teknikker tages i brug for at opnå hæmostase. Generelle sikkerhedsregler Det trykfølsomme skærmdisplay på generatoren er meget følsomt. Brug ikke skarpe metalgenstande på den trykfølsomme skærm. Hvis bundskruerne fjernes, eller anordningen åbnes, ophæves garantien, og der kan opstå en farlig situation. Læs anvisningerne før anvendelse, og følg hospitalets retningslinjer for klinisk praksis vedrørende ultralydskirurgi, elektrokirurgi, gynækologi og laparoskopiske indgreb. Udskift kun sikringerne med den relevante type og nominelle effekt: Se Systemspecifikationer. Generator G11 må ikke steriliseres. Sterilisering beskadiger enheden. Hullerne i bunden af Generator G11 s og på bagpanelet må ikke blokeres, da de tilvejebringer den påkrævede luftstrøm til afkøling. Hvis der er mistanke om elektromagnetisk interferens med andet udstyr, vendes anordningen, eller mulige interferenskilder (f.eks. mobiltelefoner, radioer osv.) fjernes fra lokalet. Overvågningselektroder skal anbringes så langt væk fra anordningens engangsspidser som muligt, når der samtidig anvendes højfrekvent kirurgisk udstyr og fysiologisk monitoreringsudstyr. Monitoreringssystemer med anordninger til begrænsning af højfrekvensstrømstyrken anbefales. Det anbefales ikke at anvende overvågningselektroder af nåletypen. Aktivering af en radiofrekvensanordning, når der ikke er kontakt med målvævet, eller udstyret ikke befinder sig i den rigtige position til at levere energi, kan forårsage kapacitiv kobling. Patienten må ikke komme i kontakt med metaldele, som er jordet, eller som kan forudses at have kapacitet til jordforbindelse (f.eks. operationsbordets understøtning osv.). Kabler til de kirurgiske elektroder skal anbringes således, at der undgås kontakt med patienten eller andre elektroder. CRT11 anbefales, hvis Generator G11 flyttes ud af operationsstuen. Hold kontrol over generator og rullebord, når de flyttes over en dørtærskel. Kundeservice Garanti Denne garanti samt rettigheder og forpligtelser derunder skal være fortolket under og være underlagt lovene i staten Ohio, USA. Ethicon Endo-Surgery garanterer, at dette produkt er fri for defekter i materiale og udførelse ved normal brug og forebyggende vedligeholdelse i den respektive garantiperiode, der er vist nedenfor. Ethicon Endo-Surgerys forpligtelser under denne garanti er begrænset til, efter eget skøn, reparation eller erstatning af ethvert produkt eller dele heraf, der returneres til Ethicon Endo-Surgery eller dets distributør inden for den gældende tidsperiode vist nedenfor, og som undersøgelsen, til Ethicon Endo-Surgerys tilfredshed, afslørede, at være defekt. Denne garanti gælder ikke noget produkt, eller del heraf, der er blevet: (1) uhensigtsmæssigt påvirket pga. anvendelse sammen med anordninger, der er fremstillet eller distribueret af parter, der ikke er autoriseret af Ethicon Endo-Surgery (2) repareret eller ændret uden for Ethicon Endo- Surgerys fabrik på en måde, således at det efter Ethicon Endo-Surgerys skøn, påvirker dets stabilitet eller pålidelighed (3) udsat for forkert anvendelse, forsømmelse eller uheld eller (4) anvendt uden at være i henhold til parametrene for design og tilsigtet anvendelse, anvisninger og retningslinjer for produktet og dets funktionelle, driftsmæssige eller miljømæssige standarder for lignende produkter, der generelt accepteres inden for branchen. Generator G11 8

9 Ethicon Endo-Surgerys produkter garanteres for de følgende perioder efter levering til den oprindelige køber: Generator og elledning Et (1) år, dele og arbejdskraft Fodkontakt Et (1) år, dele og arbejdskraft Rullebord Et (1) år, dele og arbejdskraft MEDMINDRE DEN ERSTATTES AF GÆLDENDE LOKAL LOV, GÆLDER DENNE GARANTI I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL SAMT ALLE ANDRE FORPLIGTELSER ELLER ANSVAR FOR ETHICON ENDO- SURGERYS VEDKOMMENDE OG ER EN KØBERS ENESTE RETSMIDDEL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER ETHICON ENDO-SURGERY ERSTATNINGSPLIGTIG, HVAD ANGÅR SPECIELLE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL SKADER SOM RESULTAT AF TAB AF ANVENDELSE, PROFIT OG FORRETNINGER ELLER GOODWILL, UD OVER HVAD DER UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I EN SPECIFIK LOV. Ethicon Endo-Surgery hverken påtager sig eller godkender nogen anden person til at påtage sig noget ansvar i forbindelse med salg eller brug af nogen af Ethicon Endo-Surgerys produkter. Der er ingen garanti, der strækker sig ud over vilkårene heraf. Ethicon Endo-Surgery forbeholder sig ret til at foretage ændringer af produkter, der er bygget og/eller solgt af dem uden nogen forpligtelse til at foretage de samme eller lignende ændringer af produkter, der er bygget og/eller solgt af dem tidligere. Kundeservice Kontakt Ethicon Endo-Surgerys kundeserviceafdeling eller den lokale repræsentant for eventuel kundeservice eller teknisk support. Ring på USE-ENDO ( ) (kun i USA). Kapitel 2 - Brugsvejledning - Harmonic-anordninger Opsætning Forsigtig: Undgå at blokere generatorens ventilationsåbninger for at undgå, at generatoren bliver overophedet. 1 Undersøg Generator G11 og Harmonic-anordningen for skader. En defekt anordning må ikke anvendes. 2 Monter generatoren på rullebordet eller et andet passende møbel i den korrekte position. 3 Slut elledningen til elledningsmodtageren på generatorens bagpanel og til en stikkontakt med jordforbindelse. Strømkravene til Generator G11 er anført på mærkaten på generatorens bagpanel. 4 Slut fodkontaktstikket til fodkontaktmodtageren på generatorens bagpanel, hvis det er relevant. 5 Slut Harmonic-instrumentet til Generator G11. Hvis proppen ligner nedenstående billede, sluttes anordningen direkte til Generator G11-modtageren. Figur 4 Hvis proppen ser ud som på nedenstående billede, bruges stikket som interface mellem anordningen og generatoren. 9 Generator G11

10 Stik Prop Figur 5 Forsigtig: Kontrollér, at generatoren er fastmonteret på rullebordet eller et andet passende møbel, før den tændes. 6 Tænd generatoren med afbryderen på generatorens frontpanel. 7 Den grønne standbyindikator lyser, og systemet kører sin initialiseringssekvens. Der lyder en tone under initialiseringssekvensen. Når initialiseringssekvensen er udført, vises testpromptskærmen. 8 Følg vejledningen på skærmen for at køre testen. 9 Harmonic-klar-skærmen vises, og generatoren er klar til brug. Funktioner på klar-skærmen Harmonic-klar-skærmen har følgende funktioner: Figur 6 1 Tryk på denne knap for at gå til systemindstillingerne. Generator G11 10

11 2 ANORDNINGS- SPECIFIKATION Angiver, hvilken anordning der er i brug. 3 MIN [MIN.] Angiver minimumseffektindstillingen. Når denne effekt aktiveres (med fodkontakt eller håndkontakt), blinker MIN -indikatoren. Systemet anvender som standard MIN -effekten 3. Den anbefalede minimumseffekt kan ses i det enkelte instruments indlægsseddel. 4 MAX [MAKS.] Angiver indstillingen for maksimumeffekt. Denne indstilling er altid 5. Når denne effekt aktiveres (med fodkontakt eller håndkontakt), blinker MAX -indikatoren. 5 ØG EFFEKT Tryk på denne knap for at øge minimumsindstillingen (MIN) for effekt til det ønskede niveau (fra 1 til 5). Det valgte niveau vises på skærmen. Effekten kan reguleres, når generatoren er klar. 6 MINDSK EFFEKT Tryk på denne knap for at mindske minimumsindstillingen (MIN) for effekt til det ønskede niveau (fra 1 til 5). Det valgte niveau vises på skærmen. Effekten kan reguleres, når generatoren er klar. 7 LYDSTYRKE Tryk på plus- eller minusknappen for at justere aktiveringstonernes lydstyrke. Der høres en tone for at angive den valgte lydstyrke. Betjening Minimums- eller maksimumeffekt aktiveres fra Harmonic-anordningen eller fodkontakten. Brug den venstre pedal på fodkontakten til at aktivere minimumseffekten, og brug den højre pedal til maksimumeffekten. Under minimumsaktivering lyser MIN-området på generatorskærmen grønt og pulserer. Under maksimumaktivering lyser MAX-området grønt og pulserer. Når effekten er aktiveret, påbegyndes lydfeedback. Standardeffektværdien er 3 for minimum. Tryk på knappen øg effekt eller mindsk effekt for at øge eller mindske den effekt, der skal genereres i denne tilstand. Bemærk: Kun indstillingen for MIN-effekt kan ændres. MAX-effekten er altid indstillet til 5. Lydstyrke Juster lydstyrken med plus- eller minus-knappen. Standardindstillingen er 7. Nedlukning Sluk generatoren med afbryderen på enhedens frontpanel. Nedlukningssekvensen kan ikke initieres under effektaktivering. Under nedlukning fjerner generatoren indhold fra skærmen, informerer brugeren, hvis der er 10 eller færre håndstykkeanvendelser tilbage for det monterede håndstykke, og viser nedlukningsanimationen. Grundlæggende navigering Tryk på knappen for at justere systemindstillingerne og få adgang til systemoplysninger. Skærmen åbnes. Rul ned for at få yderligere valgmuligheder. Bemærk: Hvis der aktiveres effekt, mens du er i menuen, lukker vinduet automatisk og returnerer til klarskærmen. Tryk på luk-knappen X for at afslutte, uanset hvor du er i menuen. Tryk på tilbage-pilen for at gå til den foregående menu fra undermenuskærmene. 11 Generator G11

12 Displays lysstyrke Hånd/fod-aktivering Sprog Håndstykketest Systemoplysninger Figur 7 Displays lysstyrke Vælg Displays lysstyrke for at se et eksempel på klar-skærmen, mens lysstyrken justeres. Tryk på plus- eller minus-knappen for at justere lysstyrken. Tryk på tilbage-pilen eller luk-knappen for at afslutte, når du har justeret indstillingerne. Når den nye indstilling for lysstyrke er valgt, bliver denne indstilling den nye standardindstilling i systemet. Hånd/fod-aktivering Vælg håndkontaktaktivering eller fodkontaktaktivering eller begge dele på skærmen Hånd/fod-aktivering under start. Dette valg kan ændres, mens udstyret anvendes. En prik bruges til at angive den aktuelle indstilling, mens grønt lys fremhæver det aktuelle valg. Tryk på tilbage-pilen eller luk-knappen for at afslutte, når du har justeret indstillingerne. Sprog Vælg det foretrukne sprog på skærmen Sprog. Der er seks sprog at vælge imellem, og engelsk er standard. Når brugeren vælger og bekræfter valget af et nyt sprog, bliver dette sprog standardindstillingen på systemet. Tryk på den ønskede valgmulighed, og der vises en bekræftelsesskærm. Vælg OK for at bekræfte sprogvalget eller Cancel for at annullere sprogændringen. Håndstykketest Vælg Håndstykketest for at kontrollere, om håndstykket fungerer korrekt, ved at installere en testspids og køre testen uden noget instrument monteret. Der gives instrukser og resultater på skærmen for det specifikke håndstykke, der skal testes. Systemoplysninger Vælg Systemoplysninger for at se oplysninger på højt niveau om generatoren og den anordning, som er tilsluttet generatoren. Hospitalspersonalet kan bruge oplysningerne til at bestemme, om der skal bestilles et nyt håndstykke. På skærmen kan man også se versionsnummeret på den aktuelt installerede generatorsoftware. Biomed-oplysninger Biomed-oplysninger giver teknikerne mulighed for at få adgang til oplysninger om hver fejl, der er opstået på generatoren, og giver adgang til et Biomed-tilstand -display, der streamer data, når instrumentet er i brug. Tryk på tilbage-pilen eller luk-knappen for at afslutte. Advarsel Det aktive blad på et Harmonic-instrument opvarmer vævet ved friktion, og hensigten er, at det skal levere tilstrækkelig friktion og klippeeffekt til at snitte og koagulere det væv, som er i kontakt med det aktive blad. Derfor skal brugeren anvende bladet, fastspændingsarmen og skaftets distale dele med forsigtighed, da deres temperatur kan være høj. Der kan være yderligere temperaturoplysninger i brugsanvisningen til det enkelte instrument. Generator G11 12

13 Kapitel 3 - Brugsvejledning - EnSeal-anordninger Opsætning Forsigtig: Undgå at blokere generatorens ventilationsåbninger for at undgå, at generatoren bliver overophedet. 1 Undersøg Generator G11 og EnSeal-anordningen for skader. En defekt anordning må ikke anvendes. 2 Monter generatoren på rullebordet eller et andet passende møbel i den korrekte position. 3 Slut elledningen til elledningsmodtageren på generatorens bagpanel og til en stikkontakt med jordforbindelse. Strømkravene til Generator G11 er anført på mærkaten på generatorens bagpanel. 4 Slut fodkontaktstikket til fodkontaktmodtageren på generatorens bagpanel, hvis det er relevant. 5 Slut EnSeal-vævsforseglingsinstrumentet til Generator G11. Se brugsanvisningen til instrumentet. Hvis proppen ligner nedenstående billede, sluttes anordningen direkte til Generator G11-modtageren. Figur 8 Hvis proppen ser ud som på nedenstående billede, bruges stikket som interface mellem anordningen og generatoren. Stik Prop Figur 9 Forsigtig: Kontrollér, at generatoren er fastmonteret på rullebordet eller et andet passende møbel, før den tændes. 6 Tænd generatoren med afbryderen på generatorens frontpanel. 7 Den grønne standbyindikator lyser, og systemet kører sin initialiseringssekvens. Der lyder en tone under initialiseringssekvensen. Når initialiseringssekvensen er udført, vises EnSeal-klar-skærmen, og generatoren er klar til brug. 13 Generator G11

14 Funktioner på klar-skærmen EnSeal-klar-skærmen har følgende funktioner: 2 Klar Figur 10 1 Bruges til at gå til systemindstillingerne. 2 ANORDNINGS- SPECIFIKATION Angiver, hvilken anordning der er i brug. 3 Klar System klar-display. 4 LYDSTYRKE Tryk på plus- eller minusknappen for at justere aktiveringstonernes lydstyrke. Der høres en tone for at angive den valgte lydstyrke. Betjening Effekt aktiveres fra EnSeal-anordningen eller fra den venstre pedal på fodkontakten. EnSeal-anordningen har kun en driftstilstand. Der er ikke nogen effektindstillinger. Når effekten er aktiveret, påbegyndes lydfeedback. Når den øvre impedanstærskel nås, og før kniven er ført helt frem, skifter lydfeedbacken til en højere tone. Når både den øvre impedanstærskel er nået, og kniven er fuldt fremført (håndtaget er helt lukket), lyder der en enkelt tone, som angiver, at en cyklus er afsluttet. Før altid kniven frem med energi. Den enkelte tone for en afsluttet cyklus er den eneste indikation af en afsluttet cyklus og snit. Lydstyrke Juster lydstyrken med plus- eller minus-knappen. Standardindstillingen er 7. Nedlukning Sluk generatoren med afbryderen på enhedens frontpanel. Nedlukningssekvensen kan ikke initieres under effektaktivering. Under nedlukning fjerner generatoren indholdet fra skærmen og viser nedlukningsanimationen. Generator G11 14

15 Grundlæggende navigering Tryk på knappen for at justere systemopsætningen og få adgang til systemoplysninger. Skærmen åbnes. Rul ned for at få yderligere valgmuligheder. Bemærk: Hvis der aktiveres effekt, mens du er i menuen, lukker vinduet automatisk og returnerer til klarskærmen. Tryk på luk-knappen X for at afslutte, uanset hvor du er i menuen. Tryk på tilbage-pilen for at gå til den foregående menu fra undermenuskærmene. Displays lysstyrke Hånd/fod-aktivering Sprog Systemoplysninger Biomed-oplysninger Figur 11 Displays lysstyrke Vælg Displays lysstyrke for at se et eksempel på klar-skærmen, mens lysstyrken justeres. Tryk på plus- eller minus-knappen for at justere lysstyrken. Tryk på tilbage-pilen eller luk-knappen for at afslutte, når du har justeret indstillingerne. Når den nye indstilling for lysstyrke er valgt, bliver denne indstilling den nye standardindstilling i systemet. Hånd / fod-aktivering Vælg håndkontaktaktivering eller fodkontaktaktivering eller begge dele på skærmen Hånd / fod-aktivering under start. Dette valg kan ændres, mens udstyret anvendes. En prik bruges til at angive den aktuelle indstilling, mens grønt lys fremhæver det aktuelle valg. Tryk på tilbage-pilen eller luk-knappen for at afslutte, når du har justeret indstillingerne. Sprog Vælg det foretrukne sprog på skærmen Sprog. Der er seks sprog at vælge imellem, og engelsk er standard. Når brugeren vælger og bekræfter valget af et nyt sprog, bliver dette sprog standardindstillingen på systemet. Tryk på den ønskede valgmulighed, og der vises en bekræftelsesskærm. Vælg OK for at bekræfte sprogvalget eller Cancel for at annullere sprogændringen. Systemoplysninger Vælg Systemoplysninger for at se oplysninger på højt niveau om generatoren og den anordning, som er tilsluttet generatoren. På skærmen kan man også se versionsnummeret på den aktuelt installerede generatorsoftware. Biomed-oplysninger Biomed-oplysninger giver teknikerne adgang til oplysninger om hver fejl, der har været på generatoren. 15 Generator G11

16 Kapitel 4 - Fejlfinding og skærmvejledning Generel fejlfinding Informativ Brugerinterfacet for Generator G11 har en række informative skærme, som vejleder i effektiv brug af generatoren. Informative skærme har en ensartet mørk baggrund for at adskille dem fra alarmskærmene, som er vist nedenfor. Alarmsystem Generator G11 indeholder integreret diagnostik, som overvåger driften af generatoren og tilbehøret og blinker med informative skærme eller alarmer uden forsinkelse. Ud over lydalarmerne vises der alarmer på frontpanelet, som kirurgen eller sygeplejerskerne let kan se fra operationsfeltet. Alle alarmer er tekniske alarmer og er baseret på elektriske parametre. Generator G11 producerer ingen fysiologiske alarmer. Alarmindstillingerne og prioriteringen kan ikke ændres af brugeren. Alarmindstillingerne justeres heller ikke efter brugerens input, og de ændres heller ikke ved strømsvigt. Startselvtesten (POST) bekræfter, at generatoren kan betjenes. Da alarmerne er integreret i de softwarealgoritmer, som kører de relevante instrumenter, kontrollerer startselvtesten (POST) også alarmfunktionen. Derfor er en separat test til verificering af alarmudgangseffekt ikke nødvendig. Under startselvtesten (POST) udsendes der en lydtone fra generatoren, så brugeren kan kontrollere, at lydudgangseffekten fungerer. Den visuelle udgangseffekt kan også kontrolleres via startskærmene. Alarmlyden kan ikke sættes på pause, men den ophører automatisk, når brugeren afbryder aktivering af instrumentet. Alarmer og andre hændelser logges i generatoren. Loggen bevares, når strømmen afbrydes, og tilgås via Biomed-skærmen. Der er ikke noget påmindelsessignal. Lydtryksniveauer Mellemniveaualarmer: Over 75 dba (kan ikke justeres) Lavniveaualarmer: dba (kan ikke justeres) Alarmdefinitioner Der anvendes følgende alarmprioriteter til Generator G11. Alle alarmer stopper generatorens udgangseffekt, og alarmer med høj prioritet har forrang frem for alarmer med lavere prioritet. Kun en alarm vises på et givet tidspunkt, da enhver alarm standser udgangseffekten. Alarmer med lav prioritet Kræver indgriben fra operationspersonalet for at kunne fortsætte proceduren effektivt. Et problem med lav prioritet eskalerer generelt ikke til en farlig tilstand, selvom det ikke løses straks, men det skal løses for at kunne fortsætte proceduren. Skærmen viser en fast gul baggrund med et symbol for en alarm med lav prioritet. Der lyder en lydalarm med to toner sammen med en alarm med lav prioritet. Alarmer med mellemprioritet Kræver omgående indgriben fra operationspersonalet for at mindske eller mildne en farlig tilstand. Hvis denne alarm ignoreres, kan det medføre alvorlig personskade eller dødsfald. Skærmen viser en fast gul baggrund med et blinkende symbol for en alarm med mellemprioritet. Der lyder en lydalarm med tre toner sammen med en alarm med mellemprioritet. Alarmer med høj prioritet Der er ikke nogen tilstande med alarmer med høj prioritet i Generator G11. De følgende alarmer er generelle alarmer med lav prioritet: Visuelle alarmer Beskrivelse Fejlfindingstrin Reaktiver To k-aktiveringer registreret: HÅNDKONTAKT FODKONTAKT Reaktiver instrument for at fortsætte. To aktiveringskontakter er lukket i systemet. Det kan skyldes, at en kontakt sidder fast, eller at en ekstra kontakt ved en fejl er blevet lukket. Aktivér instrumentet igen for at fortsætte. Hvis operationspersonalet kun har aktiveret én kontakt, udskiftes det instrument eller den fodkontakt, der evt. har en kontakt, der sidder fast. Generator G11 16

17 Genstart generatoren Genstart generatoren for at nulstille systemet og fortsætte. Hvis problemet kommer igen, kontaktes EESrepræsentanten. Det er nødvendigt at nulstille systemet. Fjern instrumentet fra incisionen, sluk generatoren og tænd den igen ved hjælp af kontakten afbryderknappen foran på panelet. Hvis problemet fortsætter, skal generatoren sendes til et autoriseret servicecenter for Ethicon Endo-Surgery. Tryk på OK for at fortsætte Tryk på OK for at nulstille systemet og fortsætte. Hvis problemet kommer igen, kontaktes EESrepræsentanten. OK Det er nødvendigt at nulstille systemet. Tryk på OK for at vende tilbage til den tilstand, systemet var i, da fejlen opstod. Hvis problemet fortsætter, skal generatoren sendes til et autoriseret servicecenter for Ethicon Endo-Surgery. Kontakt EES-repræsentanten Fejl i kølingsventilator registreret. Angiver en intern fejl med generatorens køleventilatorer. Send generatoren til et autoriseret servicecenter for Ethicon Endo-Surgery. Generator overopheder Fjern blokeringer fra ventilationsåbninger. Generatoren er ved at overophede. Fjern eventuelle blokeringer fra ventilationsåbninger bag på og på undersiden af generatoren. Hvis ventilationsåbningerne ikke er blokeret, og problemet kommer igen, skal generatoren sendes til et autoriseret Ethicon Endo-Surgery-serviceværksted. Softwareopgradering nødvendig for at køre anordning Kontakt EES-repræsentanten Anordningen kræver en opgradering af generatorsoftwaren. Kontakt Ethicon Endo- Surgery-repræsentanten for en softwareopgradering. Kontakt EESrepræsentanten Ethvert generelt problem med systemet. Kontakt din Ethicon Endo-Surgeryrepræsentant. Harmonic-fejlfinding Bemærk: Følgende alarmer er specifikke for Harmonic-anordninger, som anvendes sammen med Generator G11. Alarmer Generator G11 understøtter følgende alarmer, som hjælper med at identificere og fejlfinde komponentproblemer, når der anvendes en Harmonic-anordning. Følgende liste er et supplement til, men ikke en erstatning for, klinisk vurdering og observation. 17 Generator G11

18 Ud over sikringer er der ingen dele i Generator G11, der kan serviceres af brugeren. For udskiftning eller service kontaktes Ethicon Endo- Surgerys kundeserviceafdeling eller den lokale repræsentant. Visuelle alarmer Beskrivelse Fejlfindingstrin Ingen anvendelser tilbage Udskift håndstykke. Ingen anvendelser tilbage Udskift håndstykke. Håndstykket har nået enden på sin levetid. Udskift håndstykket. Kontakt Ethicon Endo-Surgerys kundeserviceafdeling (ring på telefon USE-ENDO ( ) kun i USA), eller kontakt den lokale salgsrepræsentant for at drøfte lokale løsninger på og processer til bortskaffelse af affald. Udskift håndstykke Udskift håndstykke Håndstykket har ikke udført de interne diagnostikrutiner, og generatoren kan ikke drive håndstykket pålideligt. Udskift håndstykket. Kontakt Ethicon Endo-Surgerys kundeserviceafdeling (ring på telefon USE-ENDO ( ) kun i USA), eller kontakt den lokale salgsrepræsentant for at drøfte lokale løsninger på og processer til bortskaffelse af affald. Reducer tryk på blad Reaktiver instrument for at fortsætte. Instrumentet er belastet så meget, at udgangseffekten er stoppet. Reducer trykket på instrumentet, eller juster placeringen, så der er mindre væv i gabet. Frigør aktiveringskontakten, og reaktiver instrumentet for at fortsætte. Fjern instrument fra patient Næste Denne skærm er en forløber for yderligere diagnostik. For at undgå utilsigtet beskadigelse af væv under diagnostik vejledes kirurgen til at fjerne instrumentet fra incisionen, før der fortsættes. Fjern instrumentet fra incisionen. Når instrumentet er fjernet, trykkes der på knappen Næste for yderligere diagnostisk vejledning. Generator G11 18

19 Udskift instrumentet Bladfejl registreret. Tag håndstykke ud, og udskift instrument. Harmonic-instrumentet kan være beskadiget og kan ikke aktiveres. Tag håndstykket ud, og udskift instrumentet. Spænd samling Spænd samling Næste Instrumentet kan måske ikke samles korrekt med håndstykket. Tryk på knappen Næste for at fortsætte. Spænd instrumentet igen. Sørg for, at den ene hånd holder den relevante momentnøgle, og den anden hånd holder håndstykket (ikke instrumentet). Næste Åbn gabet under test Hvis der bruges saks, skal apparatets kæber være åbne under testen. Tryk på Næste for at gå videre og prøve testen igen med kæberne åbne. Næste Åbn gabet under test Hvis der bruges saks, skal apparatets kæber være åbne under testen. Tryk på Næste for at gå videre og prøve testen igen med kæberne åbne. Næste Udskift instrumentet Instrumentfejl registreret. Tag håndstykke ud, og udskift instrument. Reaktiver Reaktiver instrumentet for at nulstille systemet og fortsætte Angiver en intern fejl på instrumentet, som bevirker, at det ikke kan anvendes. Det er nødvendigt at nulstille systemet. Tag håndstykket ud, og udskift instrumentet. Bemærk: Forsøg at udskifte håndstykket for at kontrollere, om problemet findes i instrumenterne, hvis flere instrumenter har angivet en instrumentfejl på samme håndstykke. Aktivér instrumentet igen for at nulstille systemet og fortsætte. 19 Generator G11

20 Udskift instrumentet Instrumentfejl registreret. Tag håndstykke ud, og udskift instrument. Angiver en intern fejl med identifikationssystemkredsløbet i instrumentet. På visse avancerede anordninger er der installeret et særligt systemkredsløb til at identificere apparatet for generatoren og tilpasse generatorens effekt til apparatet. Tag håndstykket ud, og udskift instrumentet. Udskift håndstykket Kontakt EES-repræsentanten for at tjekke det pågældende håndstykke for fejl. Hvis problemet kommer igen, udskiftes instrumentet. Udskift håndstykket Angiver en intern fejl, der kan have med enten håndstykket eller instrumentet at gøre. Skift håndstykket først. Kontakt EESrepræsentanten for at få det aktuelle håndstykke kontrolleret for fejl. Hvis problemet fortsætter, skal håndstykket frakobles og instrumentet udskiftes. Kontakt EES-repræsentanten for at tjekke det pågældende håndstykke for fejl. Hvis problemet kommer igen, udskiftes instrumentet. EnSeal-fejlfinding Bemærk: Følgende alarmer er specifikke for EnSeal-anordninger, som anvendes sammen med Generator G11. Alarmer Generator G11 understøtter følgende alarmer, som hjælper med at identificere og fejlfinde komponentproblemer, når der anvendes et EnSeal-vævsforseglingsinstrument. Følgende liste er et supplement til, men ikke en erstatning for, klinisk vurdering og observation. Ud over sikringer er der ingen dele i Generator G11, der kan serviceres af brugeren. For udskiftning eller service kontaktes Ethicon Endo- Surgerys kundeserviceafdeling eller den lokale repræsentant. Visuelle alarmer Beskrivelse Fejlfindingstrin Flyt gabet og reaktiver Instrumentet aktiveres ved kontakt med (tynd) hud og metal med lav impedans (f.eks. stifter, clips, retraktorer og klemmer). Tilpas instrumentgabets position, og aktivér instrumentet igen. Generator G11 20

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk Brugervejledning Dansk Contents Indledning... 1 Brugsindikationer... 1 Kontraindikationer... 1 Bivirkninger... 2 Almindelige advarsler og forsigtighedsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Interface til Astral-apparatet...

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com Udvidet Brugervejledning www.htc.com Læs, inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE FULDT UD OPLADT, NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR TELEFONEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES,

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Xuri Cell Expansion System W5

Xuri Cell Expansion System W5 Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3 Forskriftsmæssige

Læs mere

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Brugsanvisning 2011 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med den tilsigtede anvendelse af det produkt, som er beskrevet i denne

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Kun på recept (kun i USA)

Kun på recept (kun i USA) Fremstillet af Bioness Neuromodulation Ltd. En virksomhed under Bioness Inc. 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Worldwide Corporate Office Bioness Inc. 25103 Rye Canyon

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere