Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen."

Transkript

1 Afgørlsr - Rg. nr.: Frdningn vdrørr: Strandby Sydstrand Domm Taksations komm issi onn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 / REG. NR. ~9cfÆ. /J? 5'.I.-b u D S K R I F T af OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL følgnd År 1964, dn 4.fbruar, afsagd Ovrfrdningsnævnt k n d l s i sagn nr. 1665/63 vdrørnd frdning af t kystområd mllm Frdrikshavn og Strandby. I dn af Frdningsnævnt for Hjørring amtsrådskrds dn 17. april 1963 afsagt kndls hddr dt~ "Vd skrivls af 25. fbruar og 8. april 1960 rjst Frdrikshavn byråd og Elling sognråd ovrfor frdningsnævnt spørgsmål om frdning af n ca. 1,5 km lang kyststrækning vd Kattgat mllm Frdrikshavn og Strandby til ophold og badning ~1 for almnhdn. Dt anførs i skrivlsn, at områdt bydr på god badstrand md rnt vand og passnd bagaral af lav klittr, at dt liggr gansk nær Frdrikshavn, som indnfor byns kyststrækning har dårlig badforhold, og at Elling sognråd nødig sr hromhandld områd, dr som hlhd r bliggnd indnfor dnn kommun, bbyggt md sommrhus. Dr forfinds offntlig. adgang ad sognvjn, som førr fra hovdvj 10 til Strandby, ti) og dn nordlig parcl af frqningsområdt, som tilhørr kommu-

4 - 2 - nn, stills udn rstatning til rådighd som friluftsområd. Frdrikshavn kommun havd drhos til hnsigt at anlægg n vj llr sti sydfra md bro ovr Elling å til frdningsområdt, mn dtt spørgsmål r, jfr. ndnfor, udtagt af frdningssagn. Dt forslåd frdningsområd afgrænss mod nord af Strandby, mod øst af havt, mod vst af n sti, dr afgrænsr klittrn mod ngn, og mod syd af Elling å, sålds at dn sandtang, som følgr ån mod havt,mdtags. Ifølg kndlsn, jfr. ndnfor, frds sandtadgn dog ikk. Frdningspåstandn går ud på, at områdt skal bvars i naturtilstand md rt for almnhdn til ophold og badning, forbud mod bbyggls af nhvr art, bortst fra nødvndig toilttr og n kiosk. På strandn nærmst Strandby skal dnn bys indbyggr kunn tag sand i samm omfang som hidtil, dog ikk til ulmp for badgæstr. Dr kan indrtts n parkringsplads - vd Strandby. Dn 23. juni og l. juli 1960 holdt frdningsnævnt mød md lodsjrn. Flr af diss protstrd md frdning, og all forlangt fuld rstatning for frdning, aln md undtagls af kassrr Sørn Elvig, hvis han kan bibhold sit sommrhus på matr.nr. 21h, 21i. Ejrn af Lrbæk hovdgård protstrd særlig skarpt og gjord gældnd, at btinglsrn for frdning ftr naturfrdninrslovns l ikk var tilstd, da frdningn kun ~ I vil hav l~~al intrss, og særlig vill dn af Frdrikshavns kommun ønskd offntlig adgangsvj sydfra ovr Elling å virk ødlæggnd for jndommn, drundr for dt rig fuglliv i sivbvoksningrn og ngdragn vd åns ydr løb. Ejrn opfordr-

5 - 3 - d Frdrikshavns kommun til at bgræns frdningspåstandn til dt nordlig områd, sålds at Lrbæks jordr hlt udgik. Frdningssagn mått hrftr udsætts, og dn 25. juli 1962 frmsndt Frdrikshavns byråd til frdningsnævnt t ændrt frdningsforslag md anmodning om sagns gnoptagls. I dnn bgæring var frdningsområdt stærkt udvidt mod syd, sålds at dt nu gik hlt nd til købstadns nordlig græns og indbfattd dl af n rækk små soth~rhusparcllr syd for ån. Md nævnt bgæring fulgt n af byrådt indhntt udtalls dntrt lo. marts 1962 frr Naturfrdningsrådt, som dri mgt anbfalr frdningn dls for at sikr offntlighdn adgang til badning dls for at sikr og åbn adgang til dt særprægd naturområd vd ~lling å's udløb. "D rørbvoksd holm og aralr omkring Elling å's udløb har ikk ring naturhistorisk, spcilt ornitologisk, intrss som tilholdsstd og rastplads for fugl. ~Jd dn stignd tørlægning af mosr og rørbvoksd aralr knyttr dr sig stor intrss til bvarls af sådann områdr, hvor dtt kan sk. Naturfrdningsrådt må drfor tillægg frdningn af områdr omkring Elling å's udløb ~nt~ig intrss i naturhistorisk og ~ndrvisningsmæssig hnsnd, jfr., I I naturfrdningslovns 12, stk. l. nud hnsyn til dt rjst spørgsmål om bvarlsn af jrns jagtrt skal bmærks, at dt i først lini r vigtigt at bvar aralts nuværnd naturtilstand og hindr bbyggls og andr lignnd ændringr, hvorimod t jagtforbud - dr ikk kan gnnmførs ftr naturfrdningslovns, mn må gnnmførs ftr rsrvatlovn, i øjblikkt r mindr påkrævt.

6 I.' r Rådt kan drfor anbf~l frdningns gnnmførls i fuld udstrækning." Endvidr mdfulgt n udtalls af 12. marts 1962 fra Danmarks Naturfrdningsforning. "Forningn kan naturligvis gansk støtt bstræblsrn for at sikr sandstrandn syd for Strandby tt som offntlig badstrand. Md hnsyn til områqt vd nundingn af Elling å r dt vl ikk umuligt, at slv n lttr adgang kan mdfør n vis forringls f fugllivt og jagtmulighqrn. Alligvl må vi ans dt for t rimligt ønsk for Frdrikshavns indbyggr at få adgang til dn offntlig badstrand ad dn kønn og rlativt rolig vj forbi Rønnrn i stdt for at skull bnytt hovdvjn, som r væsntlig længr, landskabligt mindr intrssant, ol" og md sin hurtig trafik lidt gnt for gånd og cyklnd færdsl. Samtidig kan n vj mllm d udstrakt åbn strand ng og dt rørbvoksd områd vd åmundingn bliv særdls smuk. Danmarks Naturfrdningsforning må drfor støtt t~fikn om n forlængls af Frdrikshavn kommuns strandvj og skal i dnn sammnhæng stærkt anbfal n frdning af dn ny vjs omgivlsr, hlst på bgg sidr af vjn. Drimod vil man ikk ans dt for hnsigtsmæssigt at kombinr frdningn af åmundingn md n officil åbning af dtt områd for offntlighdn. En vis bgrænst færdsl, hovdsaglig af fuglintrssrd, vil formntlig forgå som hidtil. Mn jrn bør frmdls hav rt til at vanskliggør adgangn dirkt fra vjn vd t trådhgn, hvorvd dt antaglig samtidig kan undgås, at strækningn nærmst langs dnn får t for-

7 , r f! I \' ~ r~, trampt og mindr tiltalnd præg. II I skrivls af 7. novmbr 1962 har Frdningsplanudvalgt for Hjørring og Thistd amtr udtalt: "Frdningsplann for Elling Kommun r undr udarbjdls. Hri pårgns d flad aralr vst for dt aral, dr i nærværnd sag forslås frdt- friholdt for bbyggls, idt dt skønns mindr gnt hrtil. Såvidt dt r frdningsplanudvalgt bkndt, arbjdr dispositionsplann for Elling Ko~~un md udlægning af omhandld aral i landbrugszon, dr altså også omfattr dt aral dr hr forslås frdt. ][an kan fuldt ud tilslutt sig dn udstrækning frdningsforslagt nu har fåt - dls badstrandn - som r mgt fin og dn bdst nær FrdcO'rikshavn - og dls åudløbts oiagivlsr md dts ornitologisk og andr naturhistorisk værdir. Stianlæggt bag hl badstrandn anss for særdls værdifuldt, sålds at dn bdr kan bliv udnyttt i hl sin ud -- strækning. L1an vil ans dt for værnd af stor værdi, at dr tablrs riglig parkringsplads, såvl syd for Elling å som vd strandby. Frdningn vil få mgt stor værdi for dn samld frdningsplan for østkyst n. 11 Hrftr fortog frdningsnævnt dn 27. novmbr 1962 bsigtigls og afholdt mød md lodsjrn idn udvidd frdningssag. D nyinddragn lodsjr syd for ånpåpgd dn mgt stor ulmp, som n frdning af drs foraralr vill mdfør. Dn 17. januar 1963 holdt nævnt afsluttnd mød md lods-

8 - 6 - jrn. På dtt mød frafald t Frdrikshavns Kommun bgæringn om frdning syd for ån og liglds spørgsmålt om anlæg af vj, bro og parkringspladsø Frdriksnævnt hnstilld hrftr, at Frdrikshavns Kommun afholdt diss lodsjrs udgiftr til advokat-bistand Nd t samlt bløb af 500 kr" n af lodsjrn r udlænding. Kommunn vill ovrvj hnstillingn og har snr mddlt nævnt, at man vill afvnt frdningskndlsn, forindn stilling tags til spørgsmålt. Frdningsnævnt findr dt ftr samtlig omstændighdr rimligt, at kommunn friholdr diss lodsjr for nævnt udgift. Eftr gntagn bsigtigls af områdt skal frdningsnævnt udtal følgnd~ Strandn og klittrn r vlgnt til friluftsliv. Vandstandn r gansk lav som i n soppdam hnvd 50 mtr ud fra kystn og sålds særlig gnt for faillilirmd børn. I nævnt strandbrddn r smal og for n dl fyldt md skallr og urn - afstand finds paralllt md kystn n lang sandrvl, dr ligsom afgrænsr dt lavvandd bassin, og hrfra kan d badnd fortsætt ud i havt. rrdningsnævnt findr, at dtt kystområd i n længd af ca. 1,5 km fra Strandby mod syd dls fræbydr n sådan landskablig skønhd, dls r sålds bliggnd mindr nd l km nord for Frdrikshavns bygræns, og dls har n sådan btydning for bfolkningns friluftsliv, at dt opfyldr/ btinglsrn for frdning ftr naturfrdningslovns l og bør frds md adgang for almnhdn. Md hnsyn til sandtangn, dr syd for nævnt strækning -. følgr åns ydr løb, bmærks, at strandn hr r mindr god,

9 - 7 - hdr, som afljrs i bugtn. Når hrtil ko~nr, at dn r bskyttt af strandbygglinin ifølg naturfrdningslovns 25, stk. l 08 at bygglinin på 150 mtr langs ån ifølg paragraffns stk. 4, samt at aralrn vd åns forløb indnfor tangn r sumpd og rørbvoksd~ findr frdningsnævnt ikk at kunn imødkonrn Frdrikshavns byråds bgæring om at mdtag sandtangn i nærværnd frdning. Byrådts rpræsntant har da også i mødt dn l. juli 1960 rkndt, at tangn fra Lrbæks skl mod syd ikk r særlig værdifuld for frdningn. Elling sognråd har i mødt dn 17. januar 1963 udtalt sig i lignnd rtning. Hnsyn tags ndvicr til, at dt stor prs af Frdrikshavns bbor, som mått forvnts ftr n frdning md offntlig adgang, skønns at vill virk forstyrrnd på dt rig fuglliv omkring åns udløb~ Endlig bmærks, at Frdrikshavns kommun ikk ønskr at bidrag økonomisk til frdningn udovr, hvad dr følgr af bst~nlsn i naturfrdningslovns 17, sålds som dnn r affattt i lovbkndtgørls nr. 194 af 16. juni 1961 Frdningn omfattr hrftr d på dn følgnd sid nævnt jndo~n og ar~lr, som indtgnt på vdhæftd kort, ialt 17,9750 ha. +

10 Aralbrgning vdrc frdning af t kystområd syd for Strand~ gnnm trræn af Elling by og Strandby by i Elling sogn Matrn::'. jr Aral ml- Aral ml- Aral ml- Aral mllm kyst- lm græn- lm 50 TI lm græns lini(ko- s for bygglini for græst o,oo)og græsvækst til frd- vækst og græns for og 50 m ninrsgræn- frdningsgræsvækst. byggli- s llr græns (strandbrd) ni vstskl) _ELLING BY, ELLING SOGN 21 c Postbådførr Thofil Nilsn Skagnsvj 59 Fr.havil 21 d samril Bankdirktør Carlo Laursn Fr.havn Bank " 21 f samm I 21 g ]Ilalrmstr K.Randrup,Asylgad 7,Fr.havn,_ 21 h KommunassoSørn Dlvig,Kragho1msgad 9,Fr.havn i 21 samm ' 21 k Fiskksportør Ohrstn Clausn Strandvj 22,Strandby 21 1 Tømrrmstr 14700(syd) OhroJørgnsn Nørrgad 23, 12200(nord) Fr.havn Ib Fiskr r-i.a. Oarlsn,Strandby STRANDBY BY,ELLllJG SOGN. lf Elling komnlun Aralrn r brgnt ftr n af stadsingniørns kontor i Frdrikshavn udfærdigt konstruktion i l~looo undr hnsyntagn til udstykningsmåln... Frdrikshavn, 23.fbruar ~ Chr. Thirup (sign.) landinspktør.

11 , t l~ II Frdningns indhold. Områdt skal hnligg i naturtilstand. Dr må md ndnnævnt undtaglsr ikk opførs bygningr llr opstills skur, bodr, hgn, mastr llr andr~ærmnnd indrtningr. Dr må jhllr opstills tlt llr tænds bål. Almnhdn har rt til at ophold sig på og bad fra områd t dt o h d t f 21 g 21 h,un agn pa sommr~usgrun n ma r.nr.,,,, 21 i og 21 k Elling, idt ophold hr kun r tilladt på strandbrddn indtil græsvækstgrænsn. Dr må vd offntlig foranstaltning indrtts n llr to toiltb~gningr og n kiosk, alt ftr forud indhntt go~~:ndls af frdningsnævnt og i fornødnt omfang af ministrit for kulturll anliggndr, jfr. ndnfor om strandfrdningslinin. nr må indrtts parkring i llr vd områdts nordlig nd vd Strandby ftr godkndls af frdningsnævnt. Dr må ikk gravs på områdt, mn dr kan tags sand på strandn nærmst Strandby E 3aw~ omfang som hidtil, når dt kan sk udn ulmp for badnd. DO' 2l i 21 h o d t d h b' b h l ~a ma~r.nr. og ma nuværn sommr_us l o - ds, liglds dt nuværnd hgn, dog ikk længr mod øst nd til grænsn for græsvækstn, idt strandbrddn skal holdsfri i fuld brdd, Dt gældr for matr.nr. 21 g Dt nuværnd skur på matr.nr. 2l d kan bibholds. På matr.nr. 2l k må opførs t lavt sommrhus mllm 50 m og 100 m fra dn for græsvækst blottd strandbrd ftr forud ind-

12 ,. - lo - hntt godkndls af ministrit for kulturll anliggndr, og dr må havs trådhgn ud til nævnt græns for strandbrddn. På matr.nr. 21 og 21 f må opførs t sommrhus som lig nævnt for 21 k og hgns på san~ måd. I hnsnd til rstatningrn bmærks, at strandbygglini-.- n r fastsat til 50 m, og md byggcnsur af ministrit for kulturll anliggndr (strandfrdn.j.1938 nr. 677) fra dnn lini og indtil 100 m fra dn for græsvækst blottd strandbrd på matr.nr. 21 1, 21 k, 21 i, 21 h, 21 g 1 21 f, 21, 21 d og 21 c Elling by og sogn, og at ifølg dklaration af 6. marts 1939, tinglyst dn 13.s.m., offntlighdn har adgang til ophold på og badning j, 2 a l o 200 m af matr.nr. l nu 21, rgnt fra nordskllt og sydpa. fra dn ydrst klitrækk og strandbrddn på n strækning af Elling sognråd har i mødt dn 27. novmbr 1962 oplyst, at hl områdt i byudviklingsplann r udlagt som landbrugsaral. Forudn d sålds allrd gældnd rådighdsindskrænkningr tags vd rstatningrns fastsættls hnsyn til, at jrn vd frdningn får udbtslt bløb for aralrn so~ hlhd i stdt for at afvnt sukcssiv salg af bygggrund. Drimod tags ikk hnsyn til dt byggforbud indnfor 150 m fra ån, som blv indført vd lov nr. 192 af 16. juni 1961, og som dækkr n btydlig dl af Thofil Nilsns matr.nr. 21 c,d og af Laursns matr. nr. 21., f samt n dl af J ørgnsns ma tr.nr Matr.nr. Strandby lf jr aral rstatning Elling kommun 2,0600 ha o kr. '"

13 Matr.nr. jr aral rstatning. Hnry A. Carlsn 5,0200 ha 2 Forlangr 2 kr. pr. m for afståls og protstrr mod frdning. Af aralt r 3,1500 ha ubvokst strandbrd og rstn 1,8700 ha liggr mllm græsvækstkantn og dn absolutt 100 mtr atrandbygglini, lovns 25, stk. l. Erstatningn fastsætts til kr. Chr. Jørgnsn 5,4550 ha Porlangr 2 kr. pr m 2 og protstrr nod frdning. Af aralt r 2,6900 ha ubvokst strandbrd og 2,0700 ha liggr mllm græsvækstkantn og 50 mtr strandbygglinin, mdns rstn 0,6950 ha liggr i cnsurområdt mllm 50 m og 100 m fra græskantn. Ifølg dkl. af 6/ har almnhdn rt til ophold på 200 mtr langs kystn rgnt fra nordskl.. Erstatningn fastsætts til transport kr kr

14 Matr.nr. jr aral rstatning. transport kr. 21 c og 2l d Thofil Nilsn 3,7330 ha Forlangr 2 kr. pr. m 2 for afståls og l kr. pr. m 2 for værdiforringls af aralr vst for frdningsgrænsn, protstrr mod frdning. Et rdskabsskur, dr står på 2l d, kan bibholds. Ejrn anførr, at græsningsrttn givr ham 200 kr. årlig, at jagtrttn r udljt for 180 kr. årlig, og at d årlig skattr udgør c. 400 kr. Dokumntation for diss nbringndr forliggr ikk. ē Ejrn har fiskrt langs jndommns vstgræns langs ån, mn dtt aral brørs ikk af frdningn. 1,6150 ha af aralt r ubvokst strandbrd, 1,2400 ha liggr mllm græsvækstkantn og 50 mtr strandbygglinin, mdns rstn 0,8780 ha liggr i cnsurområdt mllm d 50 m og 100 m fra græsvækstkantn. Cnsurområdt på 21 c r vådt og sivbvokst. Erstatningn fastsætts til kr. transport kr.

15 Matr.nr. jr aral rstatning. transport kr~ 21 k K. Clausn og M. Clausn 0,3940 ha Forlangr l kr. 50 ør pr. kv.aln for frdning. Ejrn har i 1958 købt grundn for kr. for at opfør t sommrhus drpå. Af aralt udgør 0,2100 ha u- bvokst strandbrd, 0,1450 ha liggr mllm græsvækstkant og 50 mtr strandbygglinin, og rstn 0,0390 ha liggr i cnsurområdt mllm d 50 m og 100 m. Frdningn r ikk til hindr for, at dr opførs t sommrhus på sidstnævnt 390 m 2 mod dn allrd gældnd cnsur af ministrit for kulturll anliggndr. Da jrn ndvidr må hgn grundn ud til græsvækstkantn, mdførr frdningn kun dn ulmp, at almnhdn ikk blot må passr på dn ubvoksd strandbrd, mn nu også ophold sig på dnn. Erstatningn fastsætts til 400 kr~ 0,4190 ha Forlangr ikk rstatning, hvis hust og hgnt kan bibholds. transport kr.

16 Matr.nr. jr aral rstatning. transport kr. Da frdningn ikk r til hindr hrfor, btals kun rstatning som lig nævnt for ulmp vd almnhdns ophold på dn ubvoksd strandbrd. Erstatningn bstmms til 400 kr. 21 g K~ Randrup 0,1960 ha Gansk som lig nævnt ad 21 h og i Erstatningn bstmms til 300 kr. 21,21 f Carlo Laursn 0,6980 ha Ejrn har i 1960 købt grundn for kr. for drpå at bygg t hus. Ejrn forlangr 2 kr. pr. kv. Af aralt udgør 0,3200 ha ubvokst strandbrd. 0,2400 ha liggr aln for frdning. mllm græsvækstkantn og 50 ID bygglinin, rstn liggr i cnsurområdt mllm 50 m og 100 m fra græskantn. Frdningn r ikk til hindr for, at jrn på sidstnævnt aral opførr t sommrhus undr cnsur af ministrit for kulturll anliggndr og jhllr for indhgning ud til græsvækstkantn. transport kr.

17 ,! f t ~ Matr.nr. jr aral rstatning. transport kr. Frdningn mdførr hrftr kun ulmp som nævnt for d foran nævnt grund. Erstatningn fastsætts til 500 kr. aral ialt c. 17,9750 ha kr. Erstatningrn md rntr 5% årlig fra kndisns afsigls til btaling skr udbtals til jrn, da ingn andr ftr indkaldls i mdfør af naturfrdningslovns 10 har krævt btaling. Erstatningrn udrds i mdfør af lovns 17 af ndnnævnt kassr. Kndlsn tinglyss på d ovnnævnt jndomm md prioritt forud for pantgæld. Påtalrttn tilkommr frdningsnævnt for Hjørring amtsrådskrds." Konklusionn r sålydnd: "1) ovnfor nævnt jndomm matr.nr. lf Strandby, Ib, 21, 21 1, 21 c, 21 d, 21 f, 2l g, 2l h, 2l i og 2l k Elling by og sogn frds som ovnfor bskrvt undr frdningns indhold og som afgrænst på vdhæftd kort. I rstatning udbtals til lodsjrn d ovnfor anført bløb ialt kr. tillig md rntr 5% årlig fra 17. april Af rstatningn udrdr statskassn 3/4, mdns 1/4

18 tit udrds af Hjørring amtsfond og d i amtsrådskrdsn bliggnd købstadkormnunr ftr folktal i hnhold til dn snst offntliggjort folktælling." Kndlsn r forlagt Ovrfrdningsnævnt i mdfør af naturfrdningslovns 19, stk. 3, hvorhos dn r påankt af jrn af matr.nr. 21 c og 2l d Elling by og sogn, postbådsførr Thofil Nilsn, jrn af matr.nr ibid. tømrrmstr Chr. Jørgnsn og jrn af matr.nr. Ib ibid. fiskr Hnry A. Carlsn. Ovrfrdningsnævnt har dn l. juli 1963 bsigtigt d frdd aralr og forhandlt md d anknd lodsjr, rpræsontantr for Frdrikshavn byråd og andr i sagn intrssrd. Undr sagns bhandling vd Ovrfrdningsnævnt har Frdrikshavn byråd mddlt, at byrådt, som hnstillt i frdningsnævnts kndls, har vdtagt at yd t bløb på 500 kr. til advokatbistand for d sommrhusjr, for hvis vdkomnlnd frdningsb~æringn blv frafaldt. Da Ovrfrdningsnævnt af d i kndlsn anført grund kan tiltræd, at aralt r frdningsværdigt, har Ovrfrdningsnævnt bsluttt at stadfæst kndlsn md følgnd ændringr: Frdningn skal ikk vær til hindr for, at dr ovr dt frdd aral anlæggs sti llr vj. Ejrn af matr.nr.n 21 h og 21 i, kommunkassrr Sørn Elvig, har fåt Ovrfrdningsnævnts tilladls til at lad dt på jndommn værnd ældr sommrhus rstatt md t nyt sommrhus på 35 m 2

19 Ovrfrdningsnævnt har opnåt forlig md d anknd om forhøjd rstatningr. Postbådsførr Thofil Nilsns rstatning forhøjs til kr., tømrrmstr Chr. Jørgnsns rstatning forhøjs til kr. og fiskr Hnry A. Carlsns rstatning forhøjs til kr. Da dt af frdningn omfattd strandaral må forvnts at få særlig btydning for Frdrikshavns bbor og turistr hrfra, har Frdrikshavn kommun påtagt sig forlods at udrd kr. af d vd kndlsn fastsatt rstatningr. Dn for d anknd lodsjr mødnd advokat har hnstillt, at dr ud ovr d nævnt, af Ovrfrdningsnævnt fo,r frdningn tilbudt bløb, tillæggs d pågældnd t bløb til dækning af sagsomkostningr. Ovrfrdningsnævnt har imidlrtid ikk fundt, at dr i dnn sag forliggr sådann særlig omstændighdr, at dr r tilstrækklig grund til at aralr, som r på ialt ca ha, r vdhæftt nærværnd imødkomm hnstillingn. Et kort nr. HJ.131, visnd grænsrn for d frdd kndls. T h i b s t m m s : Dn af Frdningsnævnt for Hjørring amtsrådskrds dn 17. april 1963 afsagt kndls vdrørnd frdning af t kyst områd mllm Frdrikshavn og Strandby stadfæsts md d af dt foranstånd følgnd ændringr. I rstatning udbtals til: Fiskr Hnry A. Carlsn kr. Tømrrmstr Christian Jørgnsn kr.

20 Postbådsførr Thofil Nilsn 15OOO kr. Fiskksportørrn Krn Clausn og Mtllus Clausn md halvdln til hvr Kommunkassrr Sørn Elvig. 400 kr" 400 kr. Illalrmstr Ko Randrup o 300 kr. Bankdirktør Carlo Laursn. 500 kr. Af rstatningsbløbt, kr. md rntr 5 pct.p.a~ fra 17. april 1963 til btaling skr, btalr Frd2rikshavn kommun forlods kr., mdns rstbløbt fordls, så-- lds at statskassn hraf udrdr tr fjrddl, mdns dn sidst fjrddl udrds af Hjørring amtsfond og d i amtsrådskrdsn bliggnd købstadkomnlunr ftr folktal i hnhold til dn snst offntliggjort folktælling. - Udskriftns rigtighd bkræfts. ~a_g~s Kaas-Ptrsn -B~c~<'~ ".

21 FREDNINGSNÆVNET>

22 " År 1963 dn 17. april afsagd frdningsnævnt for Hjørring amtsrådskrds i f. s. nr. 554/59 Frdning af t kystområd mllm Frdrikshavn og Strandby sålydnd kndls., Vd skrivls af 25' fbruar og 8' april 1960 rjst Frdrikshavn byråd og Elling sognråd ovrfor frdningsnævnt spørgsmål om frdning af n ca. 1,5 km lang kyststrækning vd Kattgat mllm Frdrikshavn og Strandby til ophold og badning for almnhdn. Dt anførs i skrivlsn, at områdt bydr på god badstrand md rnt vand og passnd bagaral af lav klittr, at dt liggr gansk nær Frdrikshavn, som indnfor byns kyststrækning har dårlig badforhold, og at Elling sognråd nødig sr hromhandld områd, dr som hlhd r bliggnd indnfor dnn kommun, bbyggt md sommrhus. Dr forfinds offntlig adgang ad sognvjn, som førr fra hovdvj 10 til Strandby, og dn nordlig parcl af frdningsområdt, som tilhørr kommunn, stills udn rstatning til rådighd som friluftsområd. Frdrikshavn kommun havd drhos til hnsigt at anlægg n vj llr sti sydfra md bro ovr Elling å til frdningsområdt, mn dtt spørgsmål r, jfr. ndnfor, udtagt af frdningssagn. Dt forslåd frdningsområd afgrænss mod nord af Strandby, mod øst af havt, mod vst af n sti, dr afgrænsr klittrn mod ngn, og mod syd af Elling å, sålds at dn sandtang, som følgr ån mod havt, mdtags. Ifl. kndlsn, jfr. ndnfor, frds sandtangn dog ikk. Frdningspåstandn går ud på, at områdt skal bvars i naturtilstand md rt for almnhdn til ophold og badning, forbud mod bbyggls af nhvr art, bortst fra nødvndig toilttr og n kiosk. På strandn nærmst Strandby skal dnn bys indbyggr kunn tag sand i samm omfang som hidtil, dog ikk til ulmp for badgæstr. Dr kan indrtts n parkringsplads vd Strandby. Dn 23. juni og l. juli 1960 holdt frdningsnævnt mød md

23 KORT>

24

25

26 DISPENSATIONER> Afgørlsr - Rg. nr.: Dispnsationr i priodn:

27 REG. NR. ~ f'cf.2. jf/ic UDSKRIFT a f OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL År 1975, dn 24. marts, afsagd ovrfrdningsnæ7- nt følgnd t i l l æ g s k n d l s i sagn nr. 1665/63 om frdning af t kystområd mllm Frdrikshavn og Strandby - ovrfrdningsnævnts kndj.s af 4. fbruar T h i b s t m m s: Ovrfrdningsnæv~ts kndls skal ikk vær til hindr for, at dr ovr dn nordlig nd af dt frdd aral skr forlægning af landvj 635, og at dr i forbindls hrmd fortags opfyldning ud for dt frdd områd - mod nord - som vist på hgrtil indsnd t tgnings1l1atrial - 1:1000, datrt 22. marts 1974 og rvidrt 4. 2pril Dt r t vilkår for ovrfrdningsnævnts dispnsation fra frdningn, at dtailprojkt til sin tid forlæggs for frdningsplanudvalgt til bdømmls af, hvorlds spørgsmålt om sammnhæng-.ll.::'161". d frdo aralr :::'.0:-0 og syd for landvjn oprtholds, og hvorlds dn offntlig adgang vil kunn vartags på passnd vis.

28 - 2 - Dt bmærks, at ovrfrdningsnæv~t i forbindls md fornævnt dispnsation fra frdningskndlsn har bcsluttt at dispnsr fra strandbskyttlsslinin ftr naturfrdningslovns 46. Udskriftns rigtighd bkræfts. r-r- /;:-t' r /' ~ ti' l 1" ',.(.-(.-4, ~, J. Fiskr.,

29 REG.NR. QC)S$),00 Dn 10. marts FS 4/92. Prbn B. Andrsn, Skovalln 26, 9900 Frdrikshavn. I Frdnlngsnævnt har vd skrlvls af 4. fbruar 1992 fra Frdrlkshavn kommun modtagt Drs byggansøgnlng angånd tllladls ril tilbygnlng til dt kslstrnd sommrhus på matr. nr. 21 1:2. m. fl Elllng by, Elling. Sagn har vært forlagt Nordjyllands amt, landskabskontort, som har afgivt udtalls i skrivls af 13. fbruar Ejndommn r omfattt af Ovrfrdningsnævnts kndls af 4. fbruar Jg skal hrvd mddl, at t nigt frdnlngsnævn vd skriftllg votrlng har bsluttt for Slt vdkommnd l mdfør af naturfrdningslovns 34 at mddl tllladls tll dn ansøgt udvldls, dr skr vd lnddragls af kslstrnd, ovrdækkd trr~ssr. Frdnlngsnævnts afgørls kan påklags til Ovr frdnlngsnævnt af blandt andr ansøgrn, amtskommunn, kommunn og Danmarks Naturfrdnjngsfornlng. Klagfrlstn r 4 ugr fra dn dag, afgørlsn r mddlt dn pågældnd. Tilladlsn må ikk udnytts før klagfristns udløb. Er klag indglvt, må tjlladlsn lkk udnytts, mdmlndr dn oprtholds af ovrfrdnlngsnævnt. 5 år fra dato.., ~. SN/2-lIj/if- MiijOmlnistnt. J. nr.' l Tllladlsn borrfaldr, hv1s dn ikk udnytts indn Md vnllg hllsn r~u n k - P r p r s n :-\kt. nr., \ J I, ( I! ~~~ J ~\

30 Frdningsnævnt for Nordjyllands Amt, Badhusvj 17, 9000 Aalborg, Tlf.nr Aalborg, dn Frdrikshavn Kommun, Tknisk Forvaltning, Rådhus All 100, 9900 Frdrikshavn. REG. NR.2~<6:1 00. Vdr. FS 19/1998: Ansøgning om tilladls til tablring af tnnisbanr m.v. placring af t musumsskib samt bplantning på matr. nr. 1 f Strandby by, Elling, dr r omfattt af Ovrfrdningsnævnts kndls af 4. fbruar Drs j.nr Vd skrivls af 6. marts 1998 har D ansøgt om nævnts tilladls til ovnstånd projkt. Nævnt fortog bsigtigls og forhandling dn 16. april Rfrat af mødt vdlæggs. Ifølg frdningskndls skal områdt hnligg i naturtilstand. Dr må på dt frdd aral ik~ opførs bygningr.. llr opstills skur, bodr, hgn, mastr llr andr skæmmnd indrtningr. Frdningsnævnt har vd sin votring fundt, at dt forlagt projkt r så indgribnd i forhold til kndlsn, at dr r tal om n hl llr dlvis ophævls af frdningn, hvilkt i mdfør af naturbskyttlsslovns 50, stk. 2, skal sk vd gnnmførls af n frdningssag til ophævls af dn gaml frdning. Bslutningn kan indn 4 ugr påklags til Naturklagnævnt. Skriftlig klag indsnds til frdningsnævnt. Sortsø Jnsn.

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01273.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01273.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Kirk Domm la ksationskom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-12-1949 Kndlsr Dklarationr I FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen.

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen. 01511.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01511.00 Frdningn vdrørr: Vjstrup Kirk Domm la ksations kom miss io nn Naturklagnævnt I Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 21-09-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> Navn:

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen.

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen. 05379.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05379.00 Frdningn vdrørr: Drabæk Møll og dam, Dollrup Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Tillægskndls 12-09-1977, 14-01-1972 ti Frdningsnævnt 31-08-1970

Læs mere

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen.

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen. , 00059.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00059.00 Frdningn vdrørr: Tisvildlj Skrænt Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrd nings nævnt 12-06-1955 Frdningsnævnt 12-09-1953 Kndlsr 19-07-1919 Dklarationr

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 04570.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04570.00 Frdningn vdrørr: Myrtu Vst Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 31-12-1968 Frdningsnævnt 01-12-1967 Kndlsr Dklarationr - OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen.

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen. 05340.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05340.00 Frdningn vdrørr: Ramtn og Dystrup Sø Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 01-12-1971 Frdningsnævnt 16-12-1966 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet 01210.00 Afgørlsr- Rg. nr.: 01210.00 Frdningn vdrørr: Nivågård - s også rg.nr. 07760.00 Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrd ningsnævnt 12-06-1990, 23-06-1950 Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01957.02 Afgørlsr - Rg. nr.: 01957.02 Frdningn vdrørr: Gnnr Kirk Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-05-1955, 10-09-1955 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> REG.

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00978.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00978.00 Frdningn vdrørr: Skovgård Klippløkk Domm Taksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 13-03-1946 Frdnings'nævnt 10-12-1975, 22-06-1945 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Det midtjyske Søhøjland

Det midtjyske Søhøjland Dt midtysk Søhøland r skabt undr istidrn, mn som også r t rsultat af forkastningr dybt nd i grundfldssokln. Mossøs vandflad r på ca. 1700 ha. Dn gnnmløbs af Danmarks længst vandløb, Gudnån, dr strækkr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01530.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01530.00 Frdningn vdrørr: Nysogn Kirk Domm la ksatio nskom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-04-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> REG. NR.fl30

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK DU DANSKE LAND O G VA N D d v r s l v l Sjlrop BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK R U N DT OM BORNHOLM: ET O VER B L I K Ud i dn blå Østrsø liggr solskinsøn

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSDAGSORDEN KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 22-06-2000 Møddato: 22-06-2000 Mødtidspunkt: kl. 15.00 - Mødstd: B249 Fraværnd: # 91093/21-06-2000 22-06-2000 Bilags- og indholdsfortgnls

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Forurening vurderes at stamme fra Nybrovej 83. Der er i 1999 påvist op til 310 µg/l TCE i nedre sekundære magasin (8-10 mut)

Forurening vurderes at stamme fra Nybrovej 83. Der er i 1999 påvist op til 310 µg/l TCE i nedre sekundære magasin (8-10 mut) Ermlundn Kortlægnings-nr 173-00010 157-00038, aralanvndls Kortlægning s status Jægrsborg Dyrhav fyldplads. V2 Høj Sandtoftn 10, Nybrovj 83, Rustfri Stålmontag, mtalaffdtning/ Mtal ovrfladb handling. Bl.a.

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere