Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald"

Transkript

1 Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Randers Kommune

2 Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Bekendtgjort Forord Kommuneplaner skal ifølge planloven revideres hvert fjerde år. Dette er den 1. kommuneplan for den nye kommune. Kommuneplan 2009 blev vedtaget i byrådet den 8. februar 2010, og offentliggøres den 26. marts Kommuneplan 2009 erstatter tidligere kommuneplaner incl. tillæg, og regionplan En kommuneplan styrer bl.a. arealanvendelsen. Men planen har også stor indflydelse på mange offentlige og private aktiviteter i det hele taget. bæredygtige energi- og transportløsninger. Det kræver en målrettet og aktiv indsats overalt i samfundet, og det forudsætter, at den kommunale planlægning er gearet til at håndtere de kommende års udfordringer. Randers Byråd vedtog i 2008 en miljø- og naturpolitik, der bl.a. indebærer, at CO2-udslip i kommunen skal nedbringes med 75 % inden 2030, og 75 % af energiforbruget senest i 2030 skal komme fra vedvarende eller fra CO2- neutral energi. I de kommende år vil vi have stor fokus på disse udfordringer, hvilket også har været et gennemgående tema i denne kommuneplan. Kommuneplanen koordinerer kommunens politikker på forskellige områder og danner udgangspunkt for, at kommuneplanlægningen kan blive strategisk og koordinerende for hele kommunens virke. Klima og bæredygtighed Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi forvalter fremtiden her og nu uden at gå på kompromis med kommende generationers muligheder for at få dækket deres behov. Klimaændringerne får indflydelse på mange områder som f. eks. vandforsyning, kystbeskyttelse, landbrug, infrastruktur, bygninger og natur. Den fysiske planlægning skal forebygge følgerne af klimaændringerne. Randers Kommune ønsker at bidrage til at reducere udslippet af drivhusgasser og satse på Kommuneplan 2009 består af følgende hæfter: Hovedstruktur, som i brede træk beskriver planlægningen for hele kommunen. Det er dels fastlæggelse af bymønster og centerstruktur. Dels fastlægger hovedstrukturen den overordnede arealanvendelse; hvor skal der være erhverv, boliger eller grønne områder mv. Hovedstrukturen er inddelt efter emner. Frem for alt er det i hovedstrukturen, at principperne for kommunens planlægning tilkendegives. Bl.a. skal kommunens sektorpolitikker tage deres udgangspunkt i hovedstrukturen. Hovedstrukturen beskæftiger sig således ikke kun med fysisk planlægning. Det er også stedet, hvor pejlemærkerne for den samlede indsats udstikkes.

3 Rammer for lokalplanlægningen, som dels indeholder en beskrivelse af den enkelte bydel og dels viser, hvad der skal ske i de enkelte bydele. Rammerne angiver grænser for, hvilket indhold en lokalplan kan have. Lokalplanen vil ofte indeholde skærpede bestemmelser i forhold til lokalplanrammerne. Det kan for eksempel være mht. bebyggelsesprocent, etageareal eller bygningshøjder. Lokalplanrammerne er inddelt efter bydele. I forbindelse med lokalplanrammerne for hver bydel, er der indsat en kort beskrivelse af bydelen. I beskrivelsen bliver de vigtigste potentialer og problemer i bydelen kort behandlet. Retningslinier fastlægger principperne for areal anvendelsen i kommunen. Retningslinierne udgør også et grundlag for kommunens administration af planlovens landzonebestemmelser og for kommunens administration af kompetencer indenfor anden lovgivning, bl.a. natur-, miljø-, bygge- og vejlovgivningen og husdyrloven. Retningslinierne, og de områdeudpegninger de medfører, angiver hvilke forhold, der skal tages hensyn til i administrationen og hvilke konkrete skøn, der skal foretages. Høringsperioden Denne Kommuneplan er udarbejdet på baggrund af planstrategien Indholdet i planen er blevet koordineret med nabokommunerne. Forslag til Kommuneplan 2009 var i offentlig høring i perioden 17. august oktober I løbet af perioden blev der afholdt i alt 17 borgermøder. Der indkom 54 kommentarer og ændringsforslag i løbet af perioden. Du kan finde kommuneplanen og kommentarer til kommuneplan på Med venlig hilsen Henning Jensen Nyhuus Borgmester Miljøvurdering. Der er foretaget miljøvurdering af kommuneplanforslaget i overensstemmelse med miljøvurderingsloven. Vurderingerne indgår som et selvstændigt dokument i kommuneplanen. Kommuneplanen vil ved den endelige vedtagelse erstatte de 6 eksisterende kommuneplaner for Randers Kommune inklusiv samtlige tillæg. Kommuneplanen erstatter herudover også en meget stor del af de gældende regionplanretningslinier.

4

5 Kommuneplanens rammer Kommuneplanens rammebestemmelser fastlægger, hvad de enkelte arealer i kommunen må anvendes til, og hvordan der må bygges. Rammerne består dels af generelle rammer, dels af konkrete rammer med rammebestemmelser for de enkelte rammeområder. De generelle rammer indeholder en række fælles bestemmelser, der gælder for alle de rammebelagte arealer i Randers Kommune, med mindre andet er anført særskilt i de konkrete rammer for området. De konkrete rammer indeholder specifikke bestemmelser gældende for hvert enkelt rammeområde i kommunen. Til hver bydel eller by hører et kort, der viser afgrænsningen af rammeområderne. Grundlag for lokalplaner Rammerne er det nødvendige bindeled mellem kommuneplanens hovedstruktur, retningslinier og lokalplanlægningen, og udgør således grundlaget for kommunens udarbejdelse og vedtagelse af lokalplaner. Det skal ved lokalplanlægningen sikres, at kommuneplanens hovedstruktur kan virkeliggøres. Lokalplaners indhold skal derfor være i overensstemmelse med kommuneplanens mål, retningslinier og bestemmelser for arealanvendelse, trafikbetjening og serviceforsyning. Lokalplaners indhold skal følge kommuneplanens rammebestemmelser. Hvis byrådet ønsker at udarbejde en lokalplan, hvis indhold er i strid med rammebestemmelserne, skal kommuneplanen ændres inden eller samtidig med, at lokalplanen vedtages. En ændring sker som regel ved, at der i forbindelse med lokalplanen udarbejdes et kommuneplantillæg, der vedhæftes planen. Grundlag for administration Rammebestemmelserne anvendes ved behandling af byggesager, der ikke nødvendiggør udarbejdelse af lokalplan. Inden for byzoner kan byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Rammeområder uden lokalplan Områder, som er omfattet af kommuneplanens rammer, men som ikke er omfattet af lokalplaner eller byplanvedtægter og som ligger i landzone, skal administreres efter planlovens landzonebestemmelser og efter byggeloven på grundlag af kommuneplanens rammebestemmelser. Indeholder kommuneplanens rammer ikke bebyggelseregulerende bestemmelser for f.eks. bygningers højde eller antal etager, så er planlovens landzonebestemmelser og byggelovens rammer gældende. Planlovens landzonebestemmelser kan imidlertid ikke anvendes sammen med kommuneplanens rammer med henblik på at tillade egentlig byvækst i kommunecenteret, centerbyerne, lokalcentrene eller landsbyerne. En sådan byvæskst skal finde sted efter en lokalplanlægning af det pågældende område og ikke med enkelttilladelser efter planlovens landzonebestemmelser. Det fremgår af rammebestemmelserne om et rammeområde skal overføres til byzone eller forblive i landzone.

6 Planlovens landzonebestemmelser Formålet med planlovens landzonebestemmelser er at modvirke byspredning ved at hindre uønsket og ukontrollerede bebyggelser og anlæg i det åbne land og at sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor der gennem region-, kommuneog lokalplanlægning er åbnet mulighed herfor. Udgangspunktet er, at landzonerne skal friholdes for anden (uplanlagt) bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Landzonebestemmelserne er således af central betydning for jordbrugserhvervene, befolkningens rekreative interesser og beskyttelsen af areal og naturressourcer og er et vigtigt virkemiddel til sikring af gennemførelsen af den sammenfattende fysiske planlægning. Byggeloven Der er i byggeloven fastsat en række bebyggelsesregulerende bestemmelser, som skal overholdes. Lokalplaner kan fastsætte andre bestemmelser end dem, der er fastlagt i byggeloven. Når en lokalplan er vedtaget, er det lokalplanens bestemmelser, der er gældende. Områdeinddeling Kommunens areal inddeles i 5 distrikter med en underinddeling i byer eller bydele. Distrikt 1: Randers Omfatter Randers by og forstæder. Området er underinddelt i 10 bydele: Bykernen, Randers, Romalt, Vorup og Kristrup, Hornbæk, Ydervang og Vestervang, Nordre Fælled, Dronningborg, Paderup og Munkdrup samt Sdr. Borup. Distrikt 2: Assentoft Omfatter den sydøstlige del af kommunen og indeholder byerne Assentoft, Hørning, Årslev, Uggelhuse og Langkastrup samt øvrige landområder og mindre landsbyer. Distrikt 4: Purhus Omfatter den nordvestlige del af kommunen og indeholder byerne Spentrup, Øster Bjerregrav, Sønderbæk, Fårup, Asferg og Gassum samt øvrige landområder og mindre landsbyer. Distrikt 5: Nørhald Omfatter den nordøstlige del af kommunen og indeholder byerne Havndal, Harridslev, Mejlby, Mellerup, Gjerlev, Øster Tørslev, Udbyhøj samt øvrige landområder og mindre landsbyer. Rammebestemmelser Rammedelen indledes med en kort beskrivelse af hvert distrikt og de største byer. I distrikt 1 Randers er der desuden en mere udførlig beskrivelse af de 10 bydele. Til hver by eller bydel hører et rammekort, hvor man kan se de rammebelagte områders beliggenhed. Herefter følger rammebestemmelserne for hvert enkelt område opsat i et skema. I de byer eller bydele, hvor der er mulighed for detailhandel, findes endvidere et kort med bydelsafgrænsningen og bestemmelserne for detailhandlen i området. Hvert rammeområde har sit eget nummer der fortæller om anvendelse og beliggenhed, f.eks B.33. Det første tal indikerer, hvilket distrikt, rammeområdet hører til (1=Distrikt 1 Randers). Det andet tal angiver, hvilken by eller bydel rammeområdet ligger i. B står for boligområde, der er anvendelsen af rammen, og 33 er en fortløbende nummerering. Rammeområderne er opdelt efter anvendelsen fastsat i den danske plan dk2 standard, som er vist i tabel 1 Rammebetegnelser og underbetegnelser. Distrikt 3: Langå Omfatter den sydvestlige del af kommunen og indeholder byerne Langå, Haslund, Stevnstrup, Tebbestrup og Øster Velling samt øvrige landområder og mindre landsbyer.

7 Bogstav B BE E C R Generel anvendelse Boligområde Blandet bolig og erhverv Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område S Sommerhusområde O T L A Andet Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landområde Tabel 1 Rammebetegnelser og underbetegnelser Definition Rene boligområder med begrænset mulighed for lokal detailhandel, lokal privat og offentlig service og fællesanlæg. Boligandel på mindst 80%. Blanding af boliger og erhverv med en boligandel mellem 20 og 80% og tilsvarende en erhvervsandel mellem 20 og 80%. Rene erhvervsområder med begrænset mulighed for lokal detailhandel, lokal privat og offentlig service og fællesanlæg. Erhvervsandel på mindst 80%. Større indkøbscentre. Omfatter bl.a. lavprisvarehus, samt klynger af større udvalgsvarebutikker. Omfatter alle fritids- og turistanlæg og rekreative grønne områder i og uden for byerne. Omfatter arealer der er udlagt til sommerhusområder. Omfatter arealer udlagt til uddannelses-, sundheds-, kulturelle, administrative samt sociale formål. Kategorien tekniske anlæg kan omfatte trafikanlæg og kommunikationsanlæg, forsyningsanlæg og andre tekniske anlæg herunder miljøanlæg, rensningsanlæg, deponeringsanlæg, m.v. Kategorien landområde omfatter alle arealer, der ikke er omfattet af ovenstående kategorier, som: Jordbrugsområder, større naturområder, militære områder og områder til råstofindvinding. Kategorien andet er en opsamlings-kasse hvor områder hvis anvendelse ikke passer ind i strukturen kan placeres. Der bør være tale om ganske få områder. Specifikke anvendelser Boligområde Boligområde - Åben lav Boligområde - Tæt lav Etagebolig Blandet boligområde Blandet byområde Landsbyområde Jordbrugsparceller Blandet bolig og erhverv Kontor og serviceerhverv Lettere industri Tungere industri Industri med særlige beliggenhedskrav Havneerhverv Erhvervsområde Bycenter Bydelscenter Mindre butiksområder Område til butiksformål Skilte/facade regulering Bygningsbevarende reguleringer Rekreativt grønt område Kolonihaver Idrætsanlæg Golfbaner Støjende fritidsanlæg Lystbådehavn Feriecentre Campingplads Forlystelsesanlæg Rekreativt område Sommerhusområde Uddannelsesinstitutioner Sundhedsinstitutioner Sociale institutioner Kulturelle institutioner Administration Kirker og kirkegårde Område til offentlige formål Forsyningsanlæg Vindmølleanlæg Deponeringsanlæg Rensningsanlæg Trafikanlæg Tekniske anlæg Jordbrugsområde Naturområde Militærområde Råstofområde Landområder Andet

8

9 Rammer for lokalplanlægningen Rammerne for lokalplanlægningen indeholder en beskrivelse af den enkelte bydel og viser, hvad der skal ske i de enkelte bydele. Rammerne angiver grænser for, hvilket indhold en lokalplan kan have. Lokalplanen vil ofte indeholde skærpede bestemmelser i forhold til lokalplanrammerne. Det kan for eksempel være mht. bebyggelsesprocent, etageareal eller bygningshøjder. Lokalplanrammerne er inddelt efter bydele. Udgiver Randers Kommune 2010 Redaktion Stadsarkitektens Kontor samt Ehverv og Udvikling Layout Jeanette Bundgaard og Bettina Vahle Fotos Jeannot Huyot Oplag 100 stk. Kommuneplanen kan hentes på Internettet på adressen: Har du spørgsmål til Kommuneplan 2009, kan du sende en til: Eller skrive et brev til: Randers Kommune Stadsarkitektens Kontor Laksetorvet Randers C Se også det digitale kort på:

10 Indholdsfortegnelse Side Rammer Distrikt 5 Nørhald Side Generelle rammer Side Lokalcenterbyen Harridslev Side Lokalcenterbyen Havndal Side Lokalcenterbyen Øster Tørslev Side Landsbyen Gjerlev Side Landsbyen Mejlby Side Landsbyen Mellerup Side Landsbyen Hald Side Landsbyen Albæk Side Landsbyen Dalbyover Side Landsbyen Udbyhøj

11 Side Landsbyen Gimming Side Landsbyen Linde Side Landsbyen Tvede Side Mindre landsbyer Side Åbent land

12

13 1

14 Rammer Distrikt 5 - Nørhald

15 Havndal Ø. Tørslev EJ EJ JV HØ OV BR UD HO BY HA Distrikt 5 DS UN DV MAR Distrikt 4 EJ IAGE J RVE Distrikt 5 VIBO Harridslev RGV EJ Distrikt 1 M EJ V FT HA M TO EL Distrikt 2 EB VEJ S ÅRHU Distrikt 3 EL VE J GRENÅVEJ NV N Ø V SV Oversigtskort Distrikt 5 Nørhald Distrikt 5 Skov Byzone Vand Byer distrikt 5 NØ S SØ

16 De mange små idylliske bysamfund, nærheden til Randers by, de gode trafikforbindelser, de storslåede landskaber samt nærheden til flotte fjord- og havmiljøer, er tilsammen med til at gøre distriktet til et attraktiv bosætningsopland til Randers by. Generelt set må det forventes, at interessen for at bygge nyt vil være større i den sydlige del af distriktet end i den nordlige. Kulturmiljøer kan nævnes færgeoverfarterne ved Mellerup og Udbyhøj. Herregårdene Gjesinggård, Støvringgård, Overgård og Trudsholm. Naturområderne ved Sødring og Råby Kær, engene ved Tjærby. Distrik 5 Nørhald Distriktet udgøres af Randers Kommunes nordøstlige del og afgrænses af Randers fjord mod syd, Randers by og Hadsundvej mod vest. Området er især karakteriseret ved kyststrækningen langs Randers Fjord og Mariager Fjord, der består af store områder med fredede naturarealer. Distrikt 5 - Nørhald dækker et areal på ha og er beliggende i naturskønne omgivelser langs den nordvestlige side af Randers Fjord og østkysten af Kattegat. Området er forholdsvis tyndt befolket, med omkring indbyggere fordelt på 3 lokalcenterbyer, Harridslev, Havndal og Øster Tørslev med hver ca indbyggere, samt 28 landsbyer og mindre landsbyer. Generelt har den sydlige del af distriktet haft en mere gunstig befolkningsudvikling end den nordlige del. Langt størstedelen af distriktet er beliggende i åbent land og byudviklingen har de sidste år fordelt sig jævnt på de 5-6 største byer. Distrikt 5 Nørhald er en del af det nære opland til Randers by og er velforbundet med de to overordnede landeveje fra Randers mod henholdsvis Hadsund og Udbyhøj. Mange af distriktets større byer ligger placeret langs disse to landeveje, hvilket giver gode forbindelser med offentlig transport til Randers. Bymønster Byerne i distriktet er indplaceret i bymønsteret for Randers Kommune som følger: Lokalcentre: Harridslev, Havndal og Øster Tørslev. Landsbyer: Gjerlev, Mejlby, Mellerup, Hald, Albæk, Dalbyover, Udbyhøj, Gimming, Linde og Tvede. Mindre landsbyer: Råby, Støvring, Udbyneder, Dalbyneder, Udbyover, Tjærby, Tørring, Vestrup, Vinstrup, Knejsted, Lindbjerg, Sødring, Stovby, Østrup, Klattrup, Stangerum, Bjerre og Lem. Byernes struktur Harridslev Harridslev er med sin størrelse, institutioner, servicetilbud, trafikforbindelser og centrale beliggenhed det største af distrikt 5 Nørhalds 3 lokalcentre. Harridslev har omkring indbyggere og har en større folkeskole med idrætsanlæg og sportshal. Der findes børnehave og ældrecenter, og der er et udbredt stisystem, så der kan cykles til skole og til børneinstitutioner samt til byen. Centralt i byen ligger en større dagligvareforretning. Havndal Havndal er et af distriktets lokalcentre, byen har omkring indbyggere, og er den anden største by i distriktet. Byen har en skole, børnehave og servicetilbud inden for flere kategorier. Side 17

17 boliger Bakkegårdsvej Stangerumvej Distrikt 5 Gjerlevvej Nyt byudviklingsområde til boliger, hvor den tidligere flygtningelandsby i Øster Tørslev lå. Øster Tørslev Øster Tørslev er med sin størrelse, institutioner, servicetilbud, trafikforbindelser og centrale beliggenhed et af distrikt 5 Nørhalds 3 lokalcentre. Byen har omkring indbyggere og er den 3. største by i distriktet efter Harridslev og Havndal. Øster Tørslev har en børnehave og alderdomshjem, servicetilbud, dagligvareforretning og gode trafikforbindelser samt en større folkeskole, Grønhøjskolen. Ved skolen finder man derudover idrætsanlæg med sportshal. Mellerup Landsbyen Mellerup har en række kvaliteter, der gør byen til en attraktiv bosætningsby, som f.eks. nærheden til Randers by og betjening med kollektiv trafik. Mellerup er hjemsted for både en efterskole og en friskole. Mellerup har desuden en række unikke kvaliteter som nærheden til golfbanen i Støvring, de store, flotte skove og kystlandskabet samt fjordmiljøet ved lystbådehavnen og færgehavnen. Byudviklingsområder Erhvervsområder I Distrikt 5 Nørhald er der erhvervsområder i Ø. Tørslev, Harridslev, Havndal, Gjerlev, Mejlby, Mellerup og Hald. Opgørelserne viser, at der er en rummelighed og mange byggemuligheder inden for de eksisterende områder. Der er en spredning i geografi og karakter, således at de fleste former for behov kan tilfredsstilles.

18 Side 19 Trudsholm Harridslev Harridslev er en med sin nære beliggenhed til Randers en attraktiv bosætningsby og fungerer som forstad til Randers. Der er en rummelighed samt byggemuligheder inden for de eksisterende boligområder og der udlægges derfor ikke nye arealer til byvækst i denne kommuneplan. Havndal Boligudbygningen i Havndal har gennem de seneste mange år været stærkt begrænset, og derfor er bosætningspotentialet i Havndal ikke særligt stort. Der er dog byggegrunde til rådighed i Havndal, og med udgangspunkt i den hidtidige boligudvikling vil den nuværende restrummelighed kunne dække behovet i denne planperiode. Der er ialt ca. 6,5 ha. til boligformål i de eksisterende rammer, og der udlægges ikke nye boligområder i Havndal. I området ved den vestlige ende af Udbyover Sø kan der skabes et attraktivt boligområde med udsigt over søen. Der er ledige parcelhusgrunde og grunde til tæt-lav boligbyggeri på Venusvej i den sydlige del af byen. Ud over at ligge tæt på stadion mangler Venusvej attraktionsværdier, i form af udsigt eller nærhed til natur- og rekreative områder, der kunne øge boligudbygningen i Havndal. Ud over de grunde, der allerede er udstykket, ligger der umiddelbart øst for Venusvej et ca. 1,6 ha. stort uplanlagt boligområde. Området ved Søstien har hidtil været udlagt til offentlige formål, hovedageligt i form af idrætsfaciliteter. Med tilbygningen til klubhuset og etableringen af en ny fodboldbane sker udbyg-

19 Landsbyen Udbyhøj ved Randers Fjord. Distrikt 5 ningen af idrætsfaciliteterne reelt ved det eksisterende stadion. Den nordlige del af området ved Søstien er blevet til boligområde. Med udsigt og umiddelbar adgang til området omkring Udbyover Sø, samt ikke mindst en beliggenhed meget tæt ved idrætshallen og skolen, vil der kunne skabes et meget attraktivt boligområde. Der er både blandede bolig- og erhvervsområder samt rene erhvervsområder i Havndal. Byen er i dag velforsynet med erhvervsarealer, og det vurderes, at der er tilstrækkeligt med erhvervsarealer indenfor denne planperiode. Der er ca. 11 ha. til erhvervsformål i de eksisterende rammer, og der udlægges derfor ikke nye erhvervsområder i Havndal. Sommerhusområde Sommerhusområdet ved Sødring rummer på nuværende tidspunkt i alt 60 huse. Der er ikke mulighed for at udvide området. Landsbyerne Byerne gives mulighed for en begrænset udvikling, svarende til maksimalt 10 boliger i hver by over en 4-års periode. Der gives således mulighed for tilførelse af nye boliger og erhverv i et omfang, der indpasser sig landsbyernes nuværende landsbystruktur. I de enkelte landsbyer er der peget på, hvor der er mulighed for byudvikling indenfor landsbyens rammeafgrænsning. Afgrænsningen af landsbyerne og de arealer, der kan anvendes til byudvilking ses på kortbilagene under afsnittene for den enkelte byer. Øster Tørslev I Øster Tørslev er de kommunale byggegrunde stort set udsolgt. Der udlægges derfor nye arealer til boligformål på de kommunale arealer, hvor der tidligere har ligget en flygtningelandsby. Der udlægges ikke yderligere arealer til byvækst i denne kommuneplan. Rammeafgrænsningen ændrer ikke byernes landzonestatus, men definerer grænsen mod det åbne land, samtidig med at det giver en administrativ lettelse ved landzoneansøgninger om byggeri, udstykning og ændret anvendelse i landsbyen. Inden for landsbyens rammeafgrænsning kan kommunen give tilladelse til byggeri, fx i form af huludfyldninger og mulig-

20 Landsbyen Hald. hed for at indpasse erhverv, der ikke belaster omgivelserne og landsbymiljøet. I de rammebelagte mindre landsbyer kan der inden for landsbyafgrænsningen tillades en begrænset bebyggelse til helt lokale behov som f.eks. huludfyldning mellem bestående bebyggelse. De mindre landsbyer ligger alle i landzone og ny bebyggelse skal således administreres efter Planlovens landzonebestemmelser. Kort Side 21 Landsbyen Dalbyover.

21 Distrikt 5 Landsbyen Gjerlev. med rammer og de fælles rammebestemmelser over de mindre landsbyer kan ses under afsnittet Mindre landsbyer. Dalbyover Dalbyover er en landsby med et meget sammensat forløb. Landsbyen består af en nordlig og en sydlig del, der samler sig omkring Kronborgvej. I den vestligste del af landsbyen ligger kirken. Dalbyover har omkring 250 indbyggere, og der er 9 byggemuligheder i landsbyen. Disse fordeler sig både i den nordlige og sydlige del af landsbyen. Størst er arealt med bygggemuligheder i den sydlige del af landsbyen. Udbyhøj Udbyhøj er en meget åben landsby, beliggende ud mod Randers fjord. Der er i landsbyen flere forskellige byggemuligheder, i alt 20. Byggemulighederne består af to lokalplanlagte arealer i den nordlige del af byen, samt et mindre areal i midten. Udbyhøj har omkring 250 indbyggere. Der er i landsbyen flere arealer, der skal friholdes for bebyggelse for at sikre landsbyens åbne karakter. Gjerlev Gjerlev er en landsby der er opbygget af en ældre landsbykerne mod syd og en nyere bebyggelse, der forgrener sin mod nord. I landsbyens nordlige del er der lokaliseret erhverv. Midt i den ældre del af landsbyen ligger kirken. Gjerlev har omring 600 indbyggere, og der er 20 byggemuligheder i byen. Disse er primært lokaliseret i landsbyens vestlige forlængelse, mens der mod nord er byggemuligheder til erhverv. Hald Hald har omkring 350 indbyggere og udgør en samlet og meget fin landsby med et meget tæt indre. Der er 6 byggemuligheder i landsbyen, alle lokaliseret i den nordlige del. Byggemulighederne til boliger ligger som en naturlig forlængelse af en nyere udstykning. De resterende byggemuligheder bør primært tænkes til erhverv, idet der er meget kort afstand til den meget trafikerede, overordnede vej, der løber vest om Hald.

22 Landsbyen Mellerup. Tvede Tvede er en landsby, der slynger sig smukt i landskabet, hvilket giver en meget fin oplevelse af terrænet. Der er omkring 200 indbyggere i landsbyen, der strækker sig omkring Bavnevej. I den nordvestlige del ligger kirken, hvortil der er et fint udsyn. Der er ingen nuværende byggemuligheder i Tvede, hvilket skyldes, at byen er omsluttet af aktive landbrug samt det fine landskab, som landsbyen ligger i, er omfattet af mange fredninger og beskyttelselinier. Der vil dog kunne findes byggemuligheder, såfremt nogle af de omkringliggende landbrug går ud af drift. Linde Der er omkring 200 indbyggere i Linde,der er en meget langstrakt landsby. Aller østligst i landsbyen ligger kirken. Landsbyen danner et meget fint forløb omkring Lindegårdevej, hvilket der skal værnes om. Der er 4 byggemuligheder i landsbyen, alle beliggende i landsbyens vestlige del. De udgør derved en fortsættelse af landsbyens naturlige forløb. I landbyens sydvestlige del er der et areal, der skal friholdes for bebyggelse. Mejlby Mejlby er en landsby med omkring 600 indbyggere. Landsbyen består af en ældre bebyggelse mod sydøst, hvorudfra der strækker sig en betydelig nyere bebyggelse mod vest og nord. I midten af landsbyen er der et areal, der skal friholdes for bebyggelse for at sikre de rekreative værdier i landsbyen. Mellerup Mellerup er en landsby med omkring 600 indbyggere. Landsbyen ligger på kanten af engarealerne ned mod Randers fjord. I Mellerup ligger der to kirker midt i landsbyen. Der er 30 byggemuligheder i Mellerup. De består dels af et større areal mod vest samt et større lokalplanlagt men uudnyttet areal i den nordlige del af byen. Albæk Albæk er en langstrakt landsby, beliggende ud mod Randers fjord. Byen ligger i et kuperet terræn, hvilket giver en fin oplevelse af det skiftende landskab. I centrum af landsbyen ligger der en kirke. Der er omkring 300 indbyggere i Side 23

23 Råby Gadekær Distrikt 5 landsbyen. I Albæk er der 20 byggemuligheder, hvilket skyldes et større lokalplanlagt område syd for Nedrevej. Dette areal er det eneste sted i byen hvor der åbnes op for ny bebyggelse, idet det er vigtigt at værne om landsbyen karkater. De mindre landsbyer Råby, Støvring, Udbyneder, Dalbyneder, Udbyover, Tjærby, Tørring, Vestrup, Vinstrup, Knejsted, Lindbjerg, Sødring, Stovby, Østrup, Klattrup, Stangerum, Bjerre og Lem. Gimming Landsbyen Gimming ligger i områdets sydøstlige del og er afgrænset som vist på kortet over landsbyen. Gimming ligger som centrum i en stjerneformet udstykningsstruktur med kirken placeret i midten. Denne struktur understreges af de 6 veje, som mødes i byen, og af de fine grønne markkiler, der når helt ind til landsbyens midte. Landsbyen er opbygget omkring et forgrenet vejnet og har en stor udstrækning med flere kvarterer. Tidligere har gårdene ligget samlet omkring en tofte med kirken placeret i østenden. Gimming har omkring 250 indbyggere og der er samlet set 9 byggemuligheder i landsbyen. Der er udpeget områder, der skal friholdes for bebyggelse, for at sikre det historiske indtryk af landsbyen. De grønne områder Havndal Den grønne struktur omkring Havndal udgøres af Trudsholm plantage, en mindre skovklædt slugt syd-vest for Håndværkervænget og området omkring Udbyover Sø. Trudsholm plantage ligger ca. 500 meter nord for Havndal og er et velbenyttet rekreativt område for borgerne i Havndal. For nogle år tilbage tog en borgergruppe i Havndal initiativ til etableringen af en sti omkring Udbyover Sø. Hermed blev søen et mere tilgængeligt rekreativt område, hvor der er mulighed for at nyde naturen og dyrelivet omkring søen. I Havndal ligger desuden kulturmiljøerne Lyshøj Mølle og de to herregårde Trudsholm og Overgaard Gods. Det er kun Lyshøj Mølle, der kan besøges, mens herregårdene må betragtes på afstand.

24 Støvringgård Kloster. Golfbane I løbet af 2003 er der mellem Mellerup og Støvring anlagt en af Danmarks smukkest beliggende golfbaner flot udsigt. Banen er beliggende på Støvringgård Klosters jorder, hvor den optager godt 80 ha. jord. Der er tale om en 18-hullers golfbane med en par 3-bane med 6 huller samt øvelsesområde med udslagningsanlæg, sandbunker, puttinggreens, greens m.m. Offentlige institutioner Skoler Korshøjskolen i Harridslev er en to-sporet folkeskole med ca. 500 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. Der er SFO tilknyttet skolen. Der er 2 børnehaver: Korshøj Børnehave og Børnehuset Unoden. Havndal skole er en 2-sporet overbygningsskole med 232 elever. Der er SFO er tilknyttet skolen. I Øster Tørslev ligger Grønhøjskolen med 350 elever. Efterskolen i Mellerup er en vigtig faktor for det lokale kulturliv. Skolen har planer om opførelse af et MultiKultihus, som vil kunne blive et vigtigt supplement til de lokale kultur- og fritidsressourcer. Infrastruktur Havndal Der er reserveret areal til en omfartsvej syd om Havndal. Denne reservation må dog anses som uaktuel, da trafikpresset i Havndal hovedsaglig skyldes tung trafik til og fra Overgaard Gods. Derfor er omfartsvejen i stedet planlagt til at gå nord om Havndal fra Vesterbro til Klattrupgade. Marguerit-ruten Marguerit-ruten er en naturskøn rute på danske biveje, i alt km sammenhængende rutenet ad små og mellemstore veje rundt i hele Danmark. I Nørhald følger Margueritruten kystvejene fra Tjærby, over Vestrup, Østrup og Støvringgård til Mellerup. Færger To færger sejler over Randers Fjord, ved Mellerup og Udbyhøj, og forbinder således Nørhald med Djursland. Tekniske anlæg Der er arealreservationer til tekniske anlæg. Det er 400 kv højspændingsledningen mellem Trige og Vendsysselværket samt vindmølleområderne ved Overgaard Gods og syd for Havndal. Side 25

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder.

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder. 1.2 Arealudlæg til nye boliger og erhverv 1. Der er udlagt areal til byudvikling i alle kommunens byer. Arealet svarer til det forventede behov i planperioden. Arealudlæggene fremgår af Rammer for lokalplanlægning.

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Kommuneplan Kommuneplanramme F Campingplads

Kommuneplan Kommuneplanramme F Campingplads Forslag Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplanramme 6.3.001.F Campingplads September 2012 Tillæg nr. 13 til Sønderborg Kommuneplan 2009-2021 Gammelmark Campingplads Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 6-11. Side 12-31. Side 12-31. Side 12-31. Side 12-31. Side 12-31. Side 12-31. Side 12-31 7

Indholdsfortegnelse. Side 6-11. Side 12-31. Side 12-31. Side 12-31. Side 12-31. Side 12-31. Side 12-31. Side 12-31 7 forord Indholdsfortegnelse Side 6-11 Side 12-31 Side 12-31 Side 12-31 Side 12-31 Side 12-31 Side 12-31 Side 12-31 7 1 Rammer Distrikt 5 - Nørhald EJ JV HØ EJ OV BR UD BY MAR HO Rammer Distrikt 4 HA DS

Læs mere

Tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Tillæg 19 til Kommuneplan 2013 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev m Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Tørslev Øster Bjerregrav

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Gennemgang og klassificering af byzoner og kommuneplanlagte områder i Randers Kommune

Gennemgang og klassificering af byzoner og kommuneplanlagte områder i Randers Kommune Bilag 1 Gennemgang og klassificering af byzoner og kommuneplanlagte områder i Randers Kommune Områder fra den tidligere Randers Kommune Byzone Randers, Dronningborg, Vorup og Kristrup Randers byzone er

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 25. Årre 25.01 Årre By 25.02 Roust 25.03 Rousthøje 25.04 Hjortkær 25.10 Åbent land Årre Bevaringsværdige bygninger Rammer 25.01 Årre By Status Årre er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning.

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR LUNDE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR LUNDE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR LUNDE Kommune 1 11. Lunde 11.01 Lunde By 11.02 Kvong 11.03 Lydum 11.10 Åbent land Lunde Bevaringsværdige bygninger Rammer 1/12 Kort materialet i dette planhæfte indeholder

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Kommuneplantillæg 24. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 24. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Øster Tørslev. Asferg Spentrup.

Kommuneplantillæg 24. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 24. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Øster Tørslev. Asferg Spentrup. Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Tørslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Allingåbro Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund

Læs mere

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til:

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Forvaltning: Dato: Sendes til: Notat Vedrørende: Byggegrunde i oplandet Sagsnavn: Byggegrunde i oplandet Sagsnummer: 01.04.00-G01-3-15 Skrevet af: LMS, JJA, DJ E-mail: lms@randers.dk Forvaltning: Erhvervs- og udviklingssekretariat Dato:

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro Tillæg nr. 35 Kommuneplan 2009 Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Byrådet

Læs mere

PLANHÆFTE FOR TINGHØJ

PLANHÆFTE FOR TINGHØJ KOMMUNEPLAN 207 PLANHÆFTE FOR TINGHØJ Kommune 20. Tinghøj 20.0 Tinghøj By 20.02 Orten 20.03 Mejls 20.0 Åbent land Tinghøj Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder

Læs mere

Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013

Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013 Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Mejls. Orten. Tinghøj 20. TINGHØJ KOMMUNEPLAN 2013

Mejls. Orten. Tinghøj 20. TINGHØJ KOMMUNEPLAN 2013 Mejls Orten Tinghøj 20. TINGHØJ KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan Vedtaget Tillæg 22 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. oktober 2015 Offentliggjort den 4. november 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 22 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Kommuneplantillæg 18 til Kommuneplan Randers Kommune. Kommuneplantillæg 18. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Kommuneplantillæg 18 til Kommuneplan Randers Kommune. Kommuneplantillæg 18. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. til Kommuneplan 2013 Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Tørslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Allingåbro Stevnstrup Assentoft

Læs mere

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg H olbæ k moto pv e j K a ller u B æks tien Område 3831 r v e je n Kommuneplantillæg Tillæg nr 19 til Kommuneplan 2014 U Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende

Læs mere

Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013

Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013 Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. MARTS 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - etablering af et nyt rammeområde 12.E.03 omfattende erhvervsejendomme

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04. Forslag til offentlig debat i perioden 09. februar 2011 til 06. april 2011 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04. Forslag til offentlig debat i perioden 09. februar 2011 til 06. april 2011 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 Forslag til offentlig debat i perioden 09. februar 2011 til 06. april 2011 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. JANUAR 2011 KOMMUNEPLAN 09

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Tillæg nr. 39. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup

Tillæg nr. 39. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 12. maj 2015 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191 Dronningborg Maskinfabrik Randers Kommune INDHOLD Ophævelse af lokalplan nr. 191 Høringsperiode Minimum 8 uger fra offentliggørelsen af aflysningen Indhold

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Tillæg nr. 2. Til Kommuneplan , Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 2. Til Kommuneplan , Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 Til Kommuneplan 2009-2021, Ringkøbing-Skjern Kommune Område til boligformål, offentlige formål og ferie- og fritidsformål, Vellingvej 54-58, Ringkøbing DDO, Copyright COWI Kort- & Matrikelstyrelsen

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY TEKNISK FORVALTNING XXX 200X Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Gedved Kommune. Områdets beliggenhed og status Området,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere