Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald"

Transkript

1 Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Randers Kommune

2 Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Bekendtgjort Forord Kommuneplaner skal ifølge planloven revideres hvert fjerde år. Dette er den 1. kommuneplan for den nye kommune. Kommuneplan 2009 blev vedtaget i byrådet den 8. februar 2010, og offentliggøres den 26. marts Kommuneplan 2009 erstatter tidligere kommuneplaner incl. tillæg, og regionplan En kommuneplan styrer bl.a. arealanvendelsen. Men planen har også stor indflydelse på mange offentlige og private aktiviteter i det hele taget. bæredygtige energi- og transportløsninger. Det kræver en målrettet og aktiv indsats overalt i samfundet, og det forudsætter, at den kommunale planlægning er gearet til at håndtere de kommende års udfordringer. Randers Byråd vedtog i 2008 en miljø- og naturpolitik, der bl.a. indebærer, at CO2-udslip i kommunen skal nedbringes med 75 % inden 2030, og 75 % af energiforbruget senest i 2030 skal komme fra vedvarende eller fra CO2- neutral energi. I de kommende år vil vi have stor fokus på disse udfordringer, hvilket også har været et gennemgående tema i denne kommuneplan. Kommuneplanen koordinerer kommunens politikker på forskellige områder og danner udgangspunkt for, at kommuneplanlægningen kan blive strategisk og koordinerende for hele kommunens virke. Klima og bæredygtighed Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi forvalter fremtiden her og nu uden at gå på kompromis med kommende generationers muligheder for at få dækket deres behov. Klimaændringerne får indflydelse på mange områder som f. eks. vandforsyning, kystbeskyttelse, landbrug, infrastruktur, bygninger og natur. Den fysiske planlægning skal forebygge følgerne af klimaændringerne. Randers Kommune ønsker at bidrage til at reducere udslippet af drivhusgasser og satse på Kommuneplan 2009 består af følgende hæfter: Hovedstruktur, som i brede træk beskriver planlægningen for hele kommunen. Det er dels fastlæggelse af bymønster og centerstruktur. Dels fastlægger hovedstrukturen den overordnede arealanvendelse; hvor skal der være erhverv, boliger eller grønne områder mv. Hovedstrukturen er inddelt efter emner. Frem for alt er det i hovedstrukturen, at principperne for kommunens planlægning tilkendegives. Bl.a. skal kommunens sektorpolitikker tage deres udgangspunkt i hovedstrukturen. Hovedstrukturen beskæftiger sig således ikke kun med fysisk planlægning. Det er også stedet, hvor pejlemærkerne for den samlede indsats udstikkes.

3 Rammer for lokalplanlægningen, som dels indeholder en beskrivelse af den enkelte bydel og dels viser, hvad der skal ske i de enkelte bydele. Rammerne angiver grænser for, hvilket indhold en lokalplan kan have. Lokalplanen vil ofte indeholde skærpede bestemmelser i forhold til lokalplanrammerne. Det kan for eksempel være mht. bebyggelsesprocent, etageareal eller bygningshøjder. Lokalplanrammerne er inddelt efter bydele. I forbindelse med lokalplanrammerne for hver bydel, er der indsat en kort beskrivelse af bydelen. I beskrivelsen bliver de vigtigste potentialer og problemer i bydelen kort behandlet. Retningslinier fastlægger principperne for areal anvendelsen i kommunen. Retningslinierne udgør også et grundlag for kommunens administration af planlovens landzonebestemmelser og for kommunens administration af kompetencer indenfor anden lovgivning, bl.a. natur-, miljø-, bygge- og vejlovgivningen og husdyrloven. Retningslinierne, og de områdeudpegninger de medfører, angiver hvilke forhold, der skal tages hensyn til i administrationen og hvilke konkrete skøn, der skal foretages. Høringsperioden Denne Kommuneplan er udarbejdet på baggrund af planstrategien Indholdet i planen er blevet koordineret med nabokommunerne. Forslag til Kommuneplan 2009 var i offentlig høring i perioden 17. august oktober I løbet af perioden blev der afholdt i alt 17 borgermøder. Der indkom 54 kommentarer og ændringsforslag i løbet af perioden. Du kan finde kommuneplanen og kommentarer til kommuneplan på Med venlig hilsen Henning Jensen Nyhuus Borgmester Miljøvurdering. Der er foretaget miljøvurdering af kommuneplanforslaget i overensstemmelse med miljøvurderingsloven. Vurderingerne indgår som et selvstændigt dokument i kommuneplanen. Kommuneplanen vil ved den endelige vedtagelse erstatte de 6 eksisterende kommuneplaner for Randers Kommune inklusiv samtlige tillæg. Kommuneplanen erstatter herudover også en meget stor del af de gældende regionplanretningslinier.

4

5 Kommuneplanens rammer Kommuneplanens rammebestemmelser fastlægger, hvad de enkelte arealer i kommunen må anvendes til, og hvordan der må bygges. Rammerne består dels af generelle rammer, dels af konkrete rammer med rammebestemmelser for de enkelte rammeområder. De generelle rammer indeholder en række fælles bestemmelser, der gælder for alle de rammebelagte arealer i Randers Kommune, med mindre andet er anført særskilt i de konkrete rammer for området. De konkrete rammer indeholder specifikke bestemmelser gældende for hvert enkelt rammeområde i kommunen. Til hver bydel eller by hører et kort, der viser afgrænsningen af rammeområderne. Grundlag for lokalplaner Rammerne er det nødvendige bindeled mellem kommuneplanens hovedstruktur, retningslinier og lokalplanlægningen, og udgør således grundlaget for kommunens udarbejdelse og vedtagelse af lokalplaner. Det skal ved lokalplanlægningen sikres, at kommuneplanens hovedstruktur kan virkeliggøres. Lokalplaners indhold skal derfor være i overensstemmelse med kommuneplanens mål, retningslinier og bestemmelser for arealanvendelse, trafikbetjening og serviceforsyning. Lokalplaners indhold skal følge kommuneplanens rammebestemmelser. Hvis byrådet ønsker at udarbejde en lokalplan, hvis indhold er i strid med rammebestemmelserne, skal kommuneplanen ændres inden eller samtidig med, at lokalplanen vedtages. En ændring sker som regel ved, at der i forbindelse med lokalplanen udarbejdes et kommuneplantillæg, der vedhæftes planen. Grundlag for administration Rammebestemmelserne anvendes ved behandling af byggesager, der ikke nødvendiggør udarbejdelse af lokalplan. Inden for byzoner kan byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Rammeområder uden lokalplan Områder, som er omfattet af kommuneplanens rammer, men som ikke er omfattet af lokalplaner eller byplanvedtægter og som ligger i landzone, skal administreres efter planlovens landzonebestemmelser og efter byggeloven på grundlag af kommuneplanens rammebestemmelser. Indeholder kommuneplanens rammer ikke bebyggelseregulerende bestemmelser for f.eks. bygningers højde eller antal etager, så er planlovens landzonebestemmelser og byggelovens rammer gældende. Planlovens landzonebestemmelser kan imidlertid ikke anvendes sammen med kommuneplanens rammer med henblik på at tillade egentlig byvækst i kommunecenteret, centerbyerne, lokalcentrene eller landsbyerne. En sådan byvæskst skal finde sted efter en lokalplanlægning af det pågældende område og ikke med enkelttilladelser efter planlovens landzonebestemmelser. Det fremgår af rammebestemmelserne om et rammeområde skal overføres til byzone eller forblive i landzone.

6 Planlovens landzonebestemmelser Formålet med planlovens landzonebestemmelser er at modvirke byspredning ved at hindre uønsket og ukontrollerede bebyggelser og anlæg i det åbne land og at sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor der gennem region-, kommuneog lokalplanlægning er åbnet mulighed herfor. Udgangspunktet er, at landzonerne skal friholdes for anden (uplanlagt) bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Landzonebestemmelserne er således af central betydning for jordbrugserhvervene, befolkningens rekreative interesser og beskyttelsen af areal og naturressourcer og er et vigtigt virkemiddel til sikring af gennemførelsen af den sammenfattende fysiske planlægning. Byggeloven Der er i byggeloven fastsat en række bebyggelsesregulerende bestemmelser, som skal overholdes. Lokalplaner kan fastsætte andre bestemmelser end dem, der er fastlagt i byggeloven. Når en lokalplan er vedtaget, er det lokalplanens bestemmelser, der er gældende. Områdeinddeling Kommunens areal inddeles i 5 distrikter med en underinddeling i byer eller bydele. Distrikt 1: Randers Omfatter Randers by og forstæder. Området er underinddelt i 10 bydele: Bykernen, Randers, Romalt, Vorup og Kristrup, Hornbæk, Ydervang og Vestervang, Nordre Fælled, Dronningborg, Paderup og Munkdrup samt Sdr. Borup. Distrikt 2: Assentoft Omfatter den sydøstlige del af kommunen og indeholder byerne Assentoft, Hørning, Årslev, Uggelhuse og Langkastrup samt øvrige landområder og mindre landsbyer. Distrikt 4: Purhus Omfatter den nordvestlige del af kommunen og indeholder byerne Spentrup, Øster Bjerregrav, Sønderbæk, Fårup, Asferg og Gassum samt øvrige landområder og mindre landsbyer. Distrikt 5: Nørhald Omfatter den nordøstlige del af kommunen og indeholder byerne Havndal, Harridslev, Mejlby, Mellerup, Gjerlev, Øster Tørslev, Udbyhøj samt øvrige landområder og mindre landsbyer. Rammebestemmelser Rammedelen indledes med en kort beskrivelse af hvert distrikt og de største byer. I distrikt 1 Randers er der desuden en mere udførlig beskrivelse af de 10 bydele. Til hver by eller bydel hører et rammekort, hvor man kan se de rammebelagte områders beliggenhed. Herefter følger rammebestemmelserne for hvert enkelt område opsat i et skema. I de byer eller bydele, hvor der er mulighed for detailhandel, findes endvidere et kort med bydelsafgrænsningen og bestemmelserne for detailhandlen i området. Hvert rammeområde har sit eget nummer der fortæller om anvendelse og beliggenhed, f.eks B.33. Det første tal indikerer, hvilket distrikt, rammeområdet hører til (1=Distrikt 1 Randers). Det andet tal angiver, hvilken by eller bydel rammeområdet ligger i. B står for boligområde, der er anvendelsen af rammen, og 33 er en fortløbende nummerering. Rammeområderne er opdelt efter anvendelsen fastsat i den danske plan dk2 standard, som er vist i tabel 1 Rammebetegnelser og underbetegnelser. Distrikt 3: Langå Omfatter den sydvestlige del af kommunen og indeholder byerne Langå, Haslund, Stevnstrup, Tebbestrup og Øster Velling samt øvrige landområder og mindre landsbyer.

7 Bogstav B BE E C R Generel anvendelse Boligområde Blandet bolig og erhverv Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område S Sommerhusområde O T L A Andet Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landområde Tabel 1 Rammebetegnelser og underbetegnelser Definition Rene boligområder med begrænset mulighed for lokal detailhandel, lokal privat og offentlig service og fællesanlæg. Boligandel på mindst 80%. Blanding af boliger og erhverv med en boligandel mellem 20 og 80% og tilsvarende en erhvervsandel mellem 20 og 80%. Rene erhvervsområder med begrænset mulighed for lokal detailhandel, lokal privat og offentlig service og fællesanlæg. Erhvervsandel på mindst 80%. Større indkøbscentre. Omfatter bl.a. lavprisvarehus, samt klynger af større udvalgsvarebutikker. Omfatter alle fritids- og turistanlæg og rekreative grønne områder i og uden for byerne. Omfatter arealer der er udlagt til sommerhusområder. Omfatter arealer udlagt til uddannelses-, sundheds-, kulturelle, administrative samt sociale formål. Kategorien tekniske anlæg kan omfatte trafikanlæg og kommunikationsanlæg, forsyningsanlæg og andre tekniske anlæg herunder miljøanlæg, rensningsanlæg, deponeringsanlæg, m.v. Kategorien landområde omfatter alle arealer, der ikke er omfattet af ovenstående kategorier, som: Jordbrugsområder, større naturområder, militære områder og områder til råstofindvinding. Kategorien andet er en opsamlings-kasse hvor områder hvis anvendelse ikke passer ind i strukturen kan placeres. Der bør være tale om ganske få områder. Specifikke anvendelser Boligområde Boligområde - Åben lav Boligområde - Tæt lav Etagebolig Blandet boligområde Blandet byområde Landsbyområde Jordbrugsparceller Blandet bolig og erhverv Kontor og serviceerhverv Lettere industri Tungere industri Industri med særlige beliggenhedskrav Havneerhverv Erhvervsområde Bycenter Bydelscenter Mindre butiksområder Område til butiksformål Skilte/facade regulering Bygningsbevarende reguleringer Rekreativt grønt område Kolonihaver Idrætsanlæg Golfbaner Støjende fritidsanlæg Lystbådehavn Feriecentre Campingplads Forlystelsesanlæg Rekreativt område Sommerhusområde Uddannelsesinstitutioner Sundhedsinstitutioner Sociale institutioner Kulturelle institutioner Administration Kirker og kirkegårde Område til offentlige formål Forsyningsanlæg Vindmølleanlæg Deponeringsanlæg Rensningsanlæg Trafikanlæg Tekniske anlæg Jordbrugsområde Naturområde Militærområde Råstofområde Landområder Andet

8

9 Rammer for lokalplanlægningen Rammerne for lokalplanlægningen indeholder en beskrivelse af den enkelte bydel og viser, hvad der skal ske i de enkelte bydele. Rammerne angiver grænser for, hvilket indhold en lokalplan kan have. Lokalplanen vil ofte indeholde skærpede bestemmelser i forhold til lokalplanrammerne. Det kan for eksempel være mht. bebyggelsesprocent, etageareal eller bygningshøjder. Lokalplanrammerne er inddelt efter bydele. Udgiver Randers Kommune 2010 Redaktion Stadsarkitektens Kontor samt Ehverv og Udvikling Layout Jeanette Bundgaard og Bettina Vahle Fotos Jeannot Huyot Oplag 100 stk. Kommuneplanen kan hentes på Internettet på adressen: Har du spørgsmål til Kommuneplan 2009, kan du sende en til: Eller skrive et brev til: Randers Kommune Stadsarkitektens Kontor Laksetorvet Randers C Se også det digitale kort på:

10 Indholdsfortegnelse Side Rammer Distrikt 5 Nørhald Side Generelle rammer Side Lokalcenterbyen Harridslev Side Lokalcenterbyen Havndal Side Lokalcenterbyen Øster Tørslev Side Landsbyen Gjerlev Side Landsbyen Mejlby Side Landsbyen Mellerup Side Landsbyen Hald Side Landsbyen Albæk Side Landsbyen Dalbyover Side Landsbyen Udbyhøj

11 Side Landsbyen Gimming Side Landsbyen Linde Side Landsbyen Tvede Side Mindre landsbyer Side Åbent land

12

13 1

14 Rammer Distrikt 5 - Nørhald

15 Havndal Ø. Tørslev EJ EJ JV HØ OV BR UD HO BY HA Distrikt 5 DS UN DV MAR Distrikt 4 EJ IAGE J RVE Distrikt 5 VIBO Harridslev RGV EJ Distrikt 1 M EJ V FT HA M TO EL Distrikt 2 EB VEJ S ÅRHU Distrikt 3 EL VE J GRENÅVEJ NV N Ø V SV Oversigtskort Distrikt 5 Nørhald Distrikt 5 Skov Byzone Vand Byer distrikt 5 NØ S SØ

16 De mange små idylliske bysamfund, nærheden til Randers by, de gode trafikforbindelser, de storslåede landskaber samt nærheden til flotte fjord- og havmiljøer, er tilsammen med til at gøre distriktet til et attraktiv bosætningsopland til Randers by. Generelt set må det forventes, at interessen for at bygge nyt vil være større i den sydlige del af distriktet end i den nordlige. Kulturmiljøer kan nævnes færgeoverfarterne ved Mellerup og Udbyhøj. Herregårdene Gjesinggård, Støvringgård, Overgård og Trudsholm. Naturområderne ved Sødring og Råby Kær, engene ved Tjærby. Distrik 5 Nørhald Distriktet udgøres af Randers Kommunes nordøstlige del og afgrænses af Randers fjord mod syd, Randers by og Hadsundvej mod vest. Området er især karakteriseret ved kyststrækningen langs Randers Fjord og Mariager Fjord, der består af store områder med fredede naturarealer. Distrikt 5 - Nørhald dækker et areal på ha og er beliggende i naturskønne omgivelser langs den nordvestlige side af Randers Fjord og østkysten af Kattegat. Området er forholdsvis tyndt befolket, med omkring indbyggere fordelt på 3 lokalcenterbyer, Harridslev, Havndal og Øster Tørslev med hver ca indbyggere, samt 28 landsbyer og mindre landsbyer. Generelt har den sydlige del af distriktet haft en mere gunstig befolkningsudvikling end den nordlige del. Langt størstedelen af distriktet er beliggende i åbent land og byudviklingen har de sidste år fordelt sig jævnt på de 5-6 største byer. Distrikt 5 Nørhald er en del af det nære opland til Randers by og er velforbundet med de to overordnede landeveje fra Randers mod henholdsvis Hadsund og Udbyhøj. Mange af distriktets større byer ligger placeret langs disse to landeveje, hvilket giver gode forbindelser med offentlig transport til Randers. Bymønster Byerne i distriktet er indplaceret i bymønsteret for Randers Kommune som følger: Lokalcentre: Harridslev, Havndal og Øster Tørslev. Landsbyer: Gjerlev, Mejlby, Mellerup, Hald, Albæk, Dalbyover, Udbyhøj, Gimming, Linde og Tvede. Mindre landsbyer: Råby, Støvring, Udbyneder, Dalbyneder, Udbyover, Tjærby, Tørring, Vestrup, Vinstrup, Knejsted, Lindbjerg, Sødring, Stovby, Østrup, Klattrup, Stangerum, Bjerre og Lem. Byernes struktur Harridslev Harridslev er med sin størrelse, institutioner, servicetilbud, trafikforbindelser og centrale beliggenhed det største af distrikt 5 Nørhalds 3 lokalcentre. Harridslev har omkring indbyggere og har en større folkeskole med idrætsanlæg og sportshal. Der findes børnehave og ældrecenter, og der er et udbredt stisystem, så der kan cykles til skole og til børneinstitutioner samt til byen. Centralt i byen ligger en større dagligvareforretning. Havndal Havndal er et af distriktets lokalcentre, byen har omkring indbyggere, og er den anden største by i distriktet. Byen har en skole, børnehave og servicetilbud inden for flere kategorier. Side 17

17 boliger Bakkegårdsvej Stangerumvej Distrikt 5 Gjerlevvej Nyt byudviklingsområde til boliger, hvor den tidligere flygtningelandsby i Øster Tørslev lå. Øster Tørslev Øster Tørslev er med sin størrelse, institutioner, servicetilbud, trafikforbindelser og centrale beliggenhed et af distrikt 5 Nørhalds 3 lokalcentre. Byen har omkring indbyggere og er den 3. største by i distriktet efter Harridslev og Havndal. Øster Tørslev har en børnehave og alderdomshjem, servicetilbud, dagligvareforretning og gode trafikforbindelser samt en større folkeskole, Grønhøjskolen. Ved skolen finder man derudover idrætsanlæg med sportshal. Mellerup Landsbyen Mellerup har en række kvaliteter, der gør byen til en attraktiv bosætningsby, som f.eks. nærheden til Randers by og betjening med kollektiv trafik. Mellerup er hjemsted for både en efterskole og en friskole. Mellerup har desuden en række unikke kvaliteter som nærheden til golfbanen i Støvring, de store, flotte skove og kystlandskabet samt fjordmiljøet ved lystbådehavnen og færgehavnen. Byudviklingsområder Erhvervsområder I Distrikt 5 Nørhald er der erhvervsområder i Ø. Tørslev, Harridslev, Havndal, Gjerlev, Mejlby, Mellerup og Hald. Opgørelserne viser, at der er en rummelighed og mange byggemuligheder inden for de eksisterende områder. Der er en spredning i geografi og karakter, således at de fleste former for behov kan tilfredsstilles.

18 Side 19 Trudsholm Harridslev Harridslev er en med sin nære beliggenhed til Randers en attraktiv bosætningsby og fungerer som forstad til Randers. Der er en rummelighed samt byggemuligheder inden for de eksisterende boligområder og der udlægges derfor ikke nye arealer til byvækst i denne kommuneplan. Havndal Boligudbygningen i Havndal har gennem de seneste mange år været stærkt begrænset, og derfor er bosætningspotentialet i Havndal ikke særligt stort. Der er dog byggegrunde til rådighed i Havndal, og med udgangspunkt i den hidtidige boligudvikling vil den nuværende restrummelighed kunne dække behovet i denne planperiode. Der er ialt ca. 6,5 ha. til boligformål i de eksisterende rammer, og der udlægges ikke nye boligområder i Havndal. I området ved den vestlige ende af Udbyover Sø kan der skabes et attraktivt boligområde med udsigt over søen. Der er ledige parcelhusgrunde og grunde til tæt-lav boligbyggeri på Venusvej i den sydlige del af byen. Ud over at ligge tæt på stadion mangler Venusvej attraktionsværdier, i form af udsigt eller nærhed til natur- og rekreative områder, der kunne øge boligudbygningen i Havndal. Ud over de grunde, der allerede er udstykket, ligger der umiddelbart øst for Venusvej et ca. 1,6 ha. stort uplanlagt boligområde. Området ved Søstien har hidtil været udlagt til offentlige formål, hovedageligt i form af idrætsfaciliteter. Med tilbygningen til klubhuset og etableringen af en ny fodboldbane sker udbyg-

19 Landsbyen Udbyhøj ved Randers Fjord. Distrikt 5 ningen af idrætsfaciliteterne reelt ved det eksisterende stadion. Den nordlige del af området ved Søstien er blevet til boligområde. Med udsigt og umiddelbar adgang til området omkring Udbyover Sø, samt ikke mindst en beliggenhed meget tæt ved idrætshallen og skolen, vil der kunne skabes et meget attraktivt boligområde. Der er både blandede bolig- og erhvervsområder samt rene erhvervsområder i Havndal. Byen er i dag velforsynet med erhvervsarealer, og det vurderes, at der er tilstrækkeligt med erhvervsarealer indenfor denne planperiode. Der er ca. 11 ha. til erhvervsformål i de eksisterende rammer, og der udlægges derfor ikke nye erhvervsområder i Havndal. Sommerhusområde Sommerhusområdet ved Sødring rummer på nuværende tidspunkt i alt 60 huse. Der er ikke mulighed for at udvide området. Landsbyerne Byerne gives mulighed for en begrænset udvikling, svarende til maksimalt 10 boliger i hver by over en 4-års periode. Der gives således mulighed for tilførelse af nye boliger og erhverv i et omfang, der indpasser sig landsbyernes nuværende landsbystruktur. I de enkelte landsbyer er der peget på, hvor der er mulighed for byudvikling indenfor landsbyens rammeafgrænsning. Afgrænsningen af landsbyerne og de arealer, der kan anvendes til byudvilking ses på kortbilagene under afsnittene for den enkelte byer. Øster Tørslev I Øster Tørslev er de kommunale byggegrunde stort set udsolgt. Der udlægges derfor nye arealer til boligformål på de kommunale arealer, hvor der tidligere har ligget en flygtningelandsby. Der udlægges ikke yderligere arealer til byvækst i denne kommuneplan. Rammeafgrænsningen ændrer ikke byernes landzonestatus, men definerer grænsen mod det åbne land, samtidig med at det giver en administrativ lettelse ved landzoneansøgninger om byggeri, udstykning og ændret anvendelse i landsbyen. Inden for landsbyens rammeafgrænsning kan kommunen give tilladelse til byggeri, fx i form af huludfyldninger og mulig-

20 Landsbyen Hald. hed for at indpasse erhverv, der ikke belaster omgivelserne og landsbymiljøet. I de rammebelagte mindre landsbyer kan der inden for landsbyafgrænsningen tillades en begrænset bebyggelse til helt lokale behov som f.eks. huludfyldning mellem bestående bebyggelse. De mindre landsbyer ligger alle i landzone og ny bebyggelse skal således administreres efter Planlovens landzonebestemmelser. Kort Side 21 Landsbyen Dalbyover.

21 Distrikt 5 Landsbyen Gjerlev. med rammer og de fælles rammebestemmelser over de mindre landsbyer kan ses under afsnittet Mindre landsbyer. Dalbyover Dalbyover er en landsby med et meget sammensat forløb. Landsbyen består af en nordlig og en sydlig del, der samler sig omkring Kronborgvej. I den vestligste del af landsbyen ligger kirken. Dalbyover har omkring 250 indbyggere, og der er 9 byggemuligheder i landsbyen. Disse fordeler sig både i den nordlige og sydlige del af landsbyen. Størst er arealt med bygggemuligheder i den sydlige del af landsbyen. Udbyhøj Udbyhøj er en meget åben landsby, beliggende ud mod Randers fjord. Der er i landsbyen flere forskellige byggemuligheder, i alt 20. Byggemulighederne består af to lokalplanlagte arealer i den nordlige del af byen, samt et mindre areal i midten. Udbyhøj har omkring 250 indbyggere. Der er i landsbyen flere arealer, der skal friholdes for bebyggelse for at sikre landsbyens åbne karakter. Gjerlev Gjerlev er en landsby der er opbygget af en ældre landsbykerne mod syd og en nyere bebyggelse, der forgrener sin mod nord. I landsbyens nordlige del er der lokaliseret erhverv. Midt i den ældre del af landsbyen ligger kirken. Gjerlev har omring 600 indbyggere, og der er 20 byggemuligheder i byen. Disse er primært lokaliseret i landsbyens vestlige forlængelse, mens der mod nord er byggemuligheder til erhverv. Hald Hald har omkring 350 indbyggere og udgør en samlet og meget fin landsby med et meget tæt indre. Der er 6 byggemuligheder i landsbyen, alle lokaliseret i den nordlige del. Byggemulighederne til boliger ligger som en naturlig forlængelse af en nyere udstykning. De resterende byggemuligheder bør primært tænkes til erhverv, idet der er meget kort afstand til den meget trafikerede, overordnede vej, der løber vest om Hald.

22 Landsbyen Mellerup. Tvede Tvede er en landsby, der slynger sig smukt i landskabet, hvilket giver en meget fin oplevelse af terrænet. Der er omkring 200 indbyggere i landsbyen, der strækker sig omkring Bavnevej. I den nordvestlige del ligger kirken, hvortil der er et fint udsyn. Der er ingen nuværende byggemuligheder i Tvede, hvilket skyldes, at byen er omsluttet af aktive landbrug samt det fine landskab, som landsbyen ligger i, er omfattet af mange fredninger og beskyttelselinier. Der vil dog kunne findes byggemuligheder, såfremt nogle af de omkringliggende landbrug går ud af drift. Linde Der er omkring 200 indbyggere i Linde,der er en meget langstrakt landsby. Aller østligst i landsbyen ligger kirken. Landsbyen danner et meget fint forløb omkring Lindegårdevej, hvilket der skal værnes om. Der er 4 byggemuligheder i landsbyen, alle beliggende i landsbyens vestlige del. De udgør derved en fortsættelse af landsbyens naturlige forløb. I landbyens sydvestlige del er der et areal, der skal friholdes for bebyggelse. Mejlby Mejlby er en landsby med omkring 600 indbyggere. Landsbyen består af en ældre bebyggelse mod sydøst, hvorudfra der strækker sig en betydelig nyere bebyggelse mod vest og nord. I midten af landsbyen er der et areal, der skal friholdes for bebyggelse for at sikre de rekreative værdier i landsbyen. Mellerup Mellerup er en landsby med omkring 600 indbyggere. Landsbyen ligger på kanten af engarealerne ned mod Randers fjord. I Mellerup ligger der to kirker midt i landsbyen. Der er 30 byggemuligheder i Mellerup. De består dels af et større areal mod vest samt et større lokalplanlagt men uudnyttet areal i den nordlige del af byen. Albæk Albæk er en langstrakt landsby, beliggende ud mod Randers fjord. Byen ligger i et kuperet terræn, hvilket giver en fin oplevelse af det skiftende landskab. I centrum af landsbyen ligger der en kirke. Der er omkring 300 indbyggere i Side 23

23 Råby Gadekær Distrikt 5 landsbyen. I Albæk er der 20 byggemuligheder, hvilket skyldes et større lokalplanlagt område syd for Nedrevej. Dette areal er det eneste sted i byen hvor der åbnes op for ny bebyggelse, idet det er vigtigt at værne om landsbyen karkater. De mindre landsbyer Råby, Støvring, Udbyneder, Dalbyneder, Udbyover, Tjærby, Tørring, Vestrup, Vinstrup, Knejsted, Lindbjerg, Sødring, Stovby, Østrup, Klattrup, Stangerum, Bjerre og Lem. Gimming Landsbyen Gimming ligger i områdets sydøstlige del og er afgrænset som vist på kortet over landsbyen. Gimming ligger som centrum i en stjerneformet udstykningsstruktur med kirken placeret i midten. Denne struktur understreges af de 6 veje, som mødes i byen, og af de fine grønne markkiler, der når helt ind til landsbyens midte. Landsbyen er opbygget omkring et forgrenet vejnet og har en stor udstrækning med flere kvarterer. Tidligere har gårdene ligget samlet omkring en tofte med kirken placeret i østenden. Gimming har omkring 250 indbyggere og der er samlet set 9 byggemuligheder i landsbyen. Der er udpeget områder, der skal friholdes for bebyggelse, for at sikre det historiske indtryk af landsbyen. De grønne områder Havndal Den grønne struktur omkring Havndal udgøres af Trudsholm plantage, en mindre skovklædt slugt syd-vest for Håndværkervænget og området omkring Udbyover Sø. Trudsholm plantage ligger ca. 500 meter nord for Havndal og er et velbenyttet rekreativt område for borgerne i Havndal. For nogle år tilbage tog en borgergruppe i Havndal initiativ til etableringen af en sti omkring Udbyover Sø. Hermed blev søen et mere tilgængeligt rekreativt område, hvor der er mulighed for at nyde naturen og dyrelivet omkring søen. I Havndal ligger desuden kulturmiljøerne Lyshøj Mølle og de to herregårde Trudsholm og Overgaard Gods. Det er kun Lyshøj Mølle, der kan besøges, mens herregårdene må betragtes på afstand.

24 Støvringgård Kloster. Golfbane I løbet af 2003 er der mellem Mellerup og Støvring anlagt en af Danmarks smukkest beliggende golfbaner flot udsigt. Banen er beliggende på Støvringgård Klosters jorder, hvor den optager godt 80 ha. jord. Der er tale om en 18-hullers golfbane med en par 3-bane med 6 huller samt øvelsesområde med udslagningsanlæg, sandbunker, puttinggreens, greens m.m. Offentlige institutioner Skoler Korshøjskolen i Harridslev er en to-sporet folkeskole med ca. 500 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. Der er SFO tilknyttet skolen. Der er 2 børnehaver: Korshøj Børnehave og Børnehuset Unoden. Havndal skole er en 2-sporet overbygningsskole med 232 elever. Der er SFO er tilknyttet skolen. I Øster Tørslev ligger Grønhøjskolen med 350 elever. Efterskolen i Mellerup er en vigtig faktor for det lokale kulturliv. Skolen har planer om opførelse af et MultiKultihus, som vil kunne blive et vigtigt supplement til de lokale kultur- og fritidsressourcer. Infrastruktur Havndal Der er reserveret areal til en omfartsvej syd om Havndal. Denne reservation må dog anses som uaktuel, da trafikpresset i Havndal hovedsaglig skyldes tung trafik til og fra Overgaard Gods. Derfor er omfartsvejen i stedet planlagt til at gå nord om Havndal fra Vesterbro til Klattrupgade. Marguerit-ruten Marguerit-ruten er en naturskøn rute på danske biveje, i alt km sammenhængende rutenet ad små og mellemstore veje rundt i hele Danmark. I Nørhald følger Margueritruten kystvejene fra Tjærby, over Vestrup, Østrup og Støvringgård til Mellerup. Færger To færger sejler over Randers Fjord, ved Mellerup og Udbyhøj, og forbinder således Nørhald med Djursland. Tekniske anlæg Der er arealreservationer til tekniske anlæg. Det er 400 kv højspændingsledningen mellem Trige og Vendsysselværket samt vindmølleområderne ved Overgaard Gods og syd for Havndal. Side 25

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04. Forslag til offentlig debat i perioden 09. februar 2011 til 06. april 2011 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04. Forslag til offentlig debat i perioden 09. februar 2011 til 06. april 2011 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 Forslag til offentlig debat i perioden 09. februar 2011 til 06. april 2011 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. JANUAR 2011 KOMMUNEPLAN 09

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-08 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-08 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-08 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. FEBRUAR 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.35.BE.01 - Tørring. REDEGØRELSE: Udarbejdelsen

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO

4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO 4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO 77 4.1 Hovedby - Maribo Vest 78 DISTRIKT MARIBO 4.1 Hovedby - Maribo Øst DISTRIKT MARIBO 79 Rammenr.: 360-C2 Rammenavn: Bymidte Ved Åen i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser:

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget Tillæg 1 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd 23. marts 2015 Tillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 23. marts 2015 godkendt tillæg 1 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig Revideret forslag til Tillæg nr. 34 til, for to områder til centerformål i Søndervig Ringkøbing-Skjern Kommune 12. maj 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forudgående offentlig høring... 3 Redegørelse...

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen

Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen I F G H Delområde 3 med angivelse af kortudsnit for byområder (A-D) og landområder (E-N) 300 3 E A L M B K D J C N 301 Delområde 3 - Byområder Slangerup

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE

BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE Bilag 1 MA BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 30. APRIL 2014 EMNE: Ændring af: - 51.R.01 Idrætshal og idrætsanlæg - 51.B.11 Øst for og

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

Rammer for lokalplanlægning 1-B260 1-B420 1-G2 1-E2 1-E3 1-G4 1-T2. Holbæk Motorvejen 2-G7 2-F4 2-B410 2-T1 2-F3 2-G3 2-G2 2-B410 2-D5 2D2 1-B290 1-G1

Rammer for lokalplanlægning 1-B260 1-B420 1-G2 1-E2 1-E3 1-G4 1-T2. Holbæk Motorvejen 2-G7 2-F4 2-B410 2-T1 2-F3 2-G3 2-G2 2-B410 2-D5 2D2 1-B290 1-G1 1-G4 1-B420 1-E2 1-E3 1-G2 1-B260 2-F3 2-F4 2-D5 2-G3 2-B410 2D2 2-T1 2-G2 2-B410 2-G7 Holbæk Motorvejen 1-T2 1-B1 -G5 20 1-B290 1-G1 1-B280 1-B201 1-B320 1-B 1-B420 1-B230 1-B 1-B250 4 1-D6 1-B251 1-BG251

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere