2008/2328(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2008/2328(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget /2328(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula (PE v01-00) Uddannelse af indvandrerbørn (KOM(2008) /2328(INI)) AM\ doc PE v01-00

2 AM_Com_NonLegReport PE v /24 AM\ doc

3 1 Mikel Irujo Amezaga Punkt C a (nyt) Ca. der henviser til, at kulturelle forskelle ofte hæmmer forståelsen og dialogen mellem elever og mellem elever og lærere, Or. es 2 Christa Prets Punkt F F. der henviser til, at artikel 14 i charteret om grundlæggende rettigheder fastslår, at børn op til en vis alder, uanset deres baggrund, har en både grundlæggende ret og pligt til at modtage skoleuddannelse, F. der henviser til, at artikel 14 i charteret om grundlæggende rettigheder fastslår, at børn op til en vis alder, uanset deres baggrund, har en både grundlæggende ret og pligt til at modtage skoleuddannelse, og at denne ligeledes skal være i overensstemmelse med den nationale lovgivning og uddannelseslovgivningen, Or. de 3 Mikel Irujo Amezaga Punkt H H. der henviser til, at migration kan tilføre skolerne kulturel og uddannelsesmæssig H. der henviser til, at migration kan tilføre skolerne kulturel og uddannelsesmæssig værdi, men at den i mangel af passende AM\ doc 3/24 PE v01-00

4 værdi, ledsageforanstaltninger kan medføre alvorlige uoverensstemmelser, Or. es 4 Mikel Irujo Amezaga Punkt J J. der henviser til, at den voksende forskelligartethed i skolernes elevsammensætning, som er en følge af den øgede indvandring, er en udfordring for lærerne i deres arbejde, J. der henviser til, at den voksende forskelligartethed i skolernes elevsammensætning, som er en følge af den øgede indvandring, er en udfordring for lærerne i deres arbejde, og at lærerne ikke undervises i, hvordan de bedst håndterer denne nye form for forskelligartethed i undervisningen, Or. es 5 Giusto Catania Punkt 4 a (nyt) 4a. fremhæver, at retten til uddannelse skal anses for at være en generel ret, der ligeledes er sikret indvandrerbørn, herunder dem, der midlertidigt befinder sig i en ulovlig situation. Or. it PE v /24 AM\ doc

5 6 Giusto Catania Punkt 4 b (nyt) 4b. mener, at modtagelsescentrene for indvandrere skal tilbyde en lang række aktiviteter og programmer til fremme af den kulturelle udveksling mellem indvandrerne og værtssamfundet; mener i denne forbindelse, at alle faser i tilpasningsprocessen bør sikre indvandrernes ret til uddannelse som fastslået i adskillige internationale dokumenter; Or. it 7 Manolis Mavrommatis Punkt 5 5. minder om, at oprettelsen af integrerede støttecentre for indvandrere har stor betydning for, at indvandrere bliver i stand til effektivt at overvinde hindringer for integration med bistand fra professionelle (dvs. spørgsmål vedrørende arbejde, uddannelse, sundhed etc.) 1 ; 1 Beslutning af 16. januar 2008 om "Voksenundervisning: Det er aldrig for sent at lære." Vedtagne tekster, P6_TA(2008) minder om, at oprettelsen af integrerede støttecentre for indvandrere har stor betydning for, at lovlige indvandrere bliver i stand til effektivt at overvinde hindringer for integration med bistand fra professionelle (dvs. spørgsmål vedrørende arbejde, uddannelse, sundhed etc.) 1 ; 1 Beslutning af 16. januar 2008 om "Voksenundervisning: Det er aldrig for sent at lære." Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0013. Or. el AM\ doc 5/24 PE v01-00

6 8 Adrian Manole Punkt 5 a (nyt) 5a. tilskynder til medlemsstaternes udvikling af en partnerskabsmodel mellem skole og samfund, der vil gøre det muligt for børn, hvis forældre arbejder i udlandet, at benytte bistands-, støtte- og rådgivningsprogrammer, der udbydes af samfundet; 9 Christa Prets Punkt 6 6. pointerer, at indvandrerbørn og voksne indvandrere skal have mulighed for at lære værtslandets sprog, hvis deres integration skal lykkes fuldt ud; 6. pointerer, at indvandrerbørn og voksne indvandrere skal have og skal være villige til at benytte muligheden for at lære værtslandets sprog, hvis deres integration skal lykkes fuldt ud; Or. de 10 Mikel Irujo Amezaga Punkt 6 6. pointerer, at indvandrerbørn og voksne indvandrere skal have mulighed for at lære værtslandets sprog, hvis deres integration 6. pointerer, at indvandrerbørn og voksne indvandrere skal lære værtslandets sprog, PE v /24 AM\ doc

7 skal lykkes fuldt ud; hvis deres integration skal lykkes fuldt ud; Or. es 11 Adrian Manole Punkt 6 a (nyt) 6a. opfordrer medlemsstaternes regeringer til at sikre indvandrerbørn gratis uddannelse, herunder undervisning i værtslandets officielle sprog samt fremme af deres oprindelige sprog og kultur; 12 Adrian Manole Punkt 6 b (nyt) 6b. mener, at det er af afgørende betydning, at forældrene, og særligt mødrene, til indvandrerbørn inddrages i de programmer, der vedrører undervisning i værtslandets officielle sprog, for at sikre, at børnene ikke adskilles fra samfundet, og for at hjælpe dem med at blive integreret i skolen; AM\ doc 7/24 PE v01-00

8 13 Cornelis Visser Punkt 7 7. mener, at bevarelse og fremme af flersprogethed bør være en del af enhver skoles undervisningsgrundlag; pointerer, at sprogundervisning tidligt i skoleforløbet bør opprioriteres med det formål at fremme inddragelsen af indvandrere; 7. mener, at bevarelse og fremme af flersprogethed bør være en del af enhver skoles undervisningsgrundlag; pointerer, at sprogundervisning tidligt i skoleforløbet bør opprioriteres med det formål at fremme inddragelsen af indvandrere; mener imidlertid, at den tid, der afsættes til modersmålsundervisning inden for rammerne af læseplanen, og tilrettelæggelsen heraf specifikt skal overlades til medlemsstaterne; Or. nl 14 Christa Prets Punkt 7 7. mener, at bevarelse og fremme af flersprogethed bør være en del af enhver skoles undervisningsgrundlag; pointerer, at sprogundervisning tidligt i skoleforløbet bør opprioriteres med det formål at fremme inddragelsen af indvandrere; 7. mener, at bevarelse og fremme af flersprogethed bør være en del af enhver skoles undervisningsgrundlag; pointerer, at sprogundervisning fra førskolealderen bør opprioriteres med det formål at fremme inddragelsen af indvandrere; Or. de 15 Adrian Manole Punkt 7 a (nyt) PE v /24 AM\ doc

9 7a. anbefaler, at medlemsstaternes uddannelsessystemer samordnes, således at børn, der følger deres forældre, som er ansat i en anden medlemsstat, ikke vil have vanskeligt ved at blive indskrevet i en skole på et niveau, der svarer til det, de er blevet undervist på i deres oprindelsesmedlemsstat; 16 Nicodim Bulzesc Punkt 8 8. pointerer, at direkte inddragelse af familierne og andre medlemmer af lokalsamfundet er vigtigt; mener, at offentlige instanser, der yder socialrådgivning til indvandrere, bør tilskyndes til at samarbejde om at give bedre information om uddannelse og erhvervsuddannelse; 8. pointerer, at direkte inddragelse af familierne og andre medlemmer af lokalsamfundet er vigtigt, da integration i samfundet er hele samfundets og ikke blot skolernes ansvar; mener, at offentlige instanser, der yder socialrådgivning til indvandrere, bør tilskyndes til at samarbejde om at give bedre information om uddannelse og erhvervsuddannelse; 17 Iosif Matula Punkt 8 8. pointerer, at direkte inddragelse af familierne og andre medlemmer af 8. pointerer, at direkte inddragelse af familierne og andre medlemmer af AM\ doc 9/24 PE v01-00

10 lokalsamfundet er vigtigt; mener, at offentlige instanser, der yder socialrådgivning til indvandrere, bør tilskyndes til at samarbejde om at give bedre information om uddannelse og erhvervsuddannelse; lokalsamfundet er vigtigt; mener, at offentlige instanser, der yder socialrådgivning til indvandrere, bør tilskyndes til at samarbejde om at give bedre information om uddannelse og erhvervsuddannelse i relation til værtslandets arbejdsmarked; 18 Giusto Catania Punkt 8 a (nyt) 8a. anerkender, at civilsamfundet spiller en vigtig rolle med hensyn til at støtte indvandrere, og at det sideløbende med det officielle uddannelsessystem kan yde et meget væsentlig bidrag inden for områder, som f.eks. undervisning i værtssproget; Or. it 19 Giusto Catania Punkt 8 b (nyt) 8b. henleder opmærksomheden på den kraftige, aktuelle tendens til opdeling i mange uddannelsessystemer, hvor der oprettes separate linjer eller grene for forskellige elevkategorier, og fremhæver, at de bedste uddannelsesresultater med indvandrerelever opnås i klasser, hvor der ligeledes går børn, der taler værtslandets PE v /24 AM\ doc

11 sprog, hvilket Kommissionen også selv indrømmer; Or. it 20 Manolis Mavrommatis Punkt 9 9. understreger behovet for at integrere indvandrere og mindretal, især romaer, i samfundet; understreger, at integrationen skal baseres på principperne om lige uddannelsesmuligheder for alle, idet den lige adgang til uddannelse af god kvalitet skal sikres; afviser enhver løsning uanset om den er midlertidig eller permanent som bygger på eller vil resultere i adskillelse og ringe uddannelse; 9. understreger behovet for at integrere indvandrere og sociale grupper, såsom romaer, i samfundet; understreger, at integrationen skal baseres på principperne om lige uddannelsesmuligheder for alle, idet den lige adgang til uddannelse af god kvalitet skal sikres; afviser enhver løsning uanset om den er midlertidig eller permanent som bygger på eller vil resultere i adskillelse og ringe uddannelse; Or. el 21 Nicodim Bulzesc Punkt 9 9. understreger behovet for at integrere indvandrere og mindretal, især romaer, i samfundet; understreger, at integrationen skal baseres på principperne om lige uddannelsesmuligheder for alle, idet den lige adgang til uddannelse af god kvalitet skal sikres; afviser enhver løsning uanset om den er midlertidig eller permanent som bygger på eller vil resultere i adskillelse og ringe uddannelse; 9. understreger behovet for at integrere indvandrere og mindretal, f.eks. romaer, i samfundet; understreger, at integrationen skal baseres på principperne om lige uddannelsesmuligheder for alle, idet den lige adgang til uddannelse af god kvalitet skal sikres; afviser enhver løsning uanset om den er midlertidig eller permanent som bygger på eller vil resultere i adskillelse og ringe uddannelse; AM\ doc 11/24 PE v01-00

12 22 Daniel Petru Funeriu Punkt 9 a (nyt) 9a. understreger betydningen af at udvikle de tværkulturelle kommunikationsfærdigheder hos børn, både indvandrerbørn og børn fra værtslandet, og mener, at evnen til at formidle sin egen kultur og forstå andres kulturer og værdier bør udgøre et centralt element i nøglekompetencen "kulturel bevidsthed og udtryksevne"; 23 Mikel Irujo Amezaga Punkt foreslår, at der bevilges yderligere finansiel og administrativ støtte til sprogkurser for indvandrere, som skal gennemføres af uddannede undervisere, der også behersker indvandrernes modersmål; 10. foreslår, at der bevilges yderligere finansiel og administrativ støtte til sprogkurser for indvandrere, som skal gennemføres på værtslandets officielle sprog; Or. es PE v /24 AM\ doc

13 24 Manolis Mavrommatis Punkt foreslår, at der bevilges yderligere finansiel og administrativ støtte til sprogkurser for indvandrere, som skal gennemføres af uddannede undervisere, der også behersker indvandrernes modersmål; 10. foreslår, at der bevilges yderligere finansiel og administrativ støtte til sprogkurser for lovlige indvandrere, som skal gennemføres af uddannede undervisere, der også behersker indvandrernes modersmål;; Or. el 25 Christa Prets Punkt er overbevist om betydningen af, at børn udvikler lærer deres modersmål og det sprog, der tales i bopælslandet, samt at de lærer at læse og skrive så tidligt som muligt; 11. er overbevist om betydningen af, at børn lærer deres modersmål og det sprog, der tales i bopælslandet, samt at de lærer at læse og skrive fra førskolealderen; Or. de 26 Adrian Manole Punkt er overbevist om betydningen af, at børn udvikler lærer deres modersmål og det sprog, der tales i bopælslandet, samt at de lærer at læse og skrive så tidligt som 11. er overbevist om betydningen af, at børn lærer deres modersmål, det officielle sprog i deres hjemland og det sprog, der tales i bopælslandet, samt at de lærer at AM\ doc 13/24 PE v01-00

14 muligt; læse og skrive så tidligt som muligt; 27 Iosif Matula Punkt 11 a (nyt) 11a. anerkender betydningen af at medtage undervisning af indvandrerne på deres eget sprog i skolernes læseplan for at sikre, at de bevarer deres kulturelle arv; 28 Iosif Matula Punkt 12 a (nyt) 12a. fremhæver nødvendigheden af at inddrage unge indvandrere i en lang række aktiviteter uden for skoletiden, da dette er en fremragende metode til at integrere dem i skolelivet; 29 Daniel Petru Funeriu Punkt 13 PE v /24 AM\ doc

15 13. understreger, at jo tidligere og jo mere effektivt indvandrerbørn og unge integreres i skolen, desto bedre vil de klare sig i skolen, på en videregående uddannelse og på arbejdsmarkedet; 13. understreger, at jo tidligere og jo mere effektivt indvandrerbørn og unge integreres i skolen, desto bedre vil de klare sig i skolen, på en videregående uddannelse og på arbejdsmarkedet; er overbevist om, at tidlig førskoleundervisning styrker disse fremtidsudsigter betydeligt, og opfordrer derfor medlemsstaterne til at styrke indvandrernes deltagelse i førskoleundervisning; 30 Adrian Manole Punkt 13 a (nyt) 13a. anbefaler, at medlemsstaterne undgår dannelsen af ghettolignende skoler eller specialklasser for indvandrerbørn, og at de fremmer en rummelig uddannelsespolitik, inden for rammerne af hvilken børn fordeles i klasser på grundlag af uddannelsestrin og individuelle behov. 31 Adrian Manole Punkt 13 b (nyt) 13b. mener, at der i læseplanerne på AM\ doc 15/24 PE v01-00

16 skoler, hvor der går indvandrerbørn, i langt højere grad bør tages hensyn til indvandrerbørnenes behov, og at lærerne bør undervises i tværkulturelle færdigheder, således at de bliver i stand til at håndtere mangfoldigheden i skolerne så effektivt som muligt; 32 Daniel Petru Funeriu Punkt pointerer, at voksenuddannelse for indvandrere kan fremme integrationen af både voksne indvandrere og deres børn; 14. pointerer, at voksenuddannelse for indvandrere kan fremme integrationen af både voksne indvandrere og deres børn, og fremhæver derfor, at det er nødvendigt at lægge stor vægt på udviklingen af livslang læring for indvandrerforældre; 33 Daniel Petru Funeriu Punkt 14 a (nyt) 14a. er bekymret over, at så mange indvandrerbørn forlader skolen for tidligt, og mener, at der bør gøres en indsats for at sikre, at indvandrerbørn fuldfører deres skolegang; PE v /24 AM\ doc

17 34 Helga Trüpel Punkt understreger, at et uddannelsessystem af høj kvalitet skal være åbent for alle; 15. understreger, at et uddannelsessystem af høj kvalitet skal være åbent for alle, og at børns demokratiske kompetencer bør fremmes ved at tilskynde dem til at deltage i beslutningstagningen på skolerne, især gennem elevråd; 35 Christa Prets Punkt mener, at læreruddannelsen skal forberede lærerne på forskelligartethed, multikulturel undervisning og tosprogede tilgange til uddannelse; 17. mener, at læreruddannelsen skal forberede lærerne på forskelligartethed og multikulturel undervisning; Or. de 36 Maria Badia i Cutchet Punkt mener, at læreruddannelsen skal forberede lærerne på forskelligartethed, multikulturel undervisning og tosprogede tilgange til uddannelse; 17. mener, at læreruddannelsen skal forberede lærerne på forskelligartethed, multikulturel undervisning og flersprogede tilgange til uddannelse; AM\ doc 17/24 PE v01-00

18 37 Nicodim Bulzesc Punkt mener, at læreruddannelsen skal forberede lærerne på forskelligartethed, multikulturel undervisning og tosprogede tilgange til uddannelse; 17. mener, at læreruddannelsen skal være tværfaglig og forberede lærerne på forskelligartethed, multikulturel undervisning og tosprogede tilgange til uddannelse; 38 Iosif Matula Punkt 17 a (nyt) 17a. støtter mobilitetsordninger, der vil rekruttere lærere fra hjemlandet med henblik på at fremme indvandrerbørnenes kontakt med deres hjemlands kultur og civilisation; 39 Nicodim Bulzesc Punkt 17 b (nyt) PE v /24 AM\ doc

19 17b. fremhæver, at læreruddannelsens kvalitet bør være målrettet i form af lærermissioner; 40 Nicodim Bulzesc Punkt 17 c (nyt) 17c. understreger navnlig i denne forbindelse betydningen af lærernes mobilitet som en integreret del af læreruddannelsesplanerne; mener, at lærerne bør have mulighed for at tilbringe et eller to semestre på værtsuniversiteter i udlandet; 41 Nicodim Bulzesc Punkt 17 d (nyt) 17d. mener, at skolerne har behov for indvandrerlærere, da de tilbyder deres kolleger et væsentligt erfaringsgrundlag, udgør eksempler på vellykket social integration og kan fremstå som rollemodel for børn i vanskeligheder; AM\ doc 19/24 PE v01-00

20 42 Iosif Matula Punkt 18 a (nyt) 18a. understreger, at det er nødvendigt med rådgivningstjenester, der kan hjælpe indvandrerbørn og unge mennesker med at håndtere kulturchokket og tilpasse sig værtssamfundet; 43 Adrian Manole Punkt 18 b (nyt) 18b. foreslår, at hver enkelt medlemsstat udarbejder uddannelsesplaner, der er målrettet en øget bevidsthed om menneskerettigheder, og hvori der er lagt vægt på lighed, inddragelse og personlig frihed for at undgå det fremmedhad og den opdeling, der måske synes at være uundgåelig i forbindelse med indvandrere, og som kan brede sig med foruroligende hast. 44 Christa Prets Punkt 19 PE v /24 AM\ doc

21 19. pointerer, at alle indvandrere bør få den samme, ligeværdige behandling; mener, at uddannelsesinstitutionerne og den enkelte lærer bør anse mangfoldighed for normen og behandle alle elever med respekt og give indvandrere den støtte, de har brug for; 19. pointerer, at alle indvandrere og ikkeindvandrere bør få den samme, ligeværdige behandling; mener, at uddannelsesinstitutionerne og den enkelte lærer bør anse mangfoldighed for normen og behandle alle elever med respekt og give indvandrere den støtte, de har brug for; Or. de 45 Helga Trüpel Punkt 19 a (nyt) 19a. glæder sig over den uformelle uddannelses bidrag til, at unge indvandrere tilegner sig værdifulde færdigheder, der supplerer dem, de har tilegnet sig i skolerne, og opfordrer skolerne til at samarbejde mere intenst med udbyderne af den uformelle uddannelse, såsom ungdomsorganisationer; 46 Helga Trüpel Punkt 19 b (nyt) 19b. gentager, at forskelsbehandling inden for uddannelsesområdet på AM\ doc 21/24 PE v01-00

22 grundlag af race og etnisk tilhørsforhold er forbudt i henhold til direktiv 2000/43/EF, og opfordrer til, at enhverv form for forskelsbehandling, herunder på grundlag af nationalitet og bopælsstatus, gøres ulovlig på uddannelsesområdet; 47 Helga Trüpel Punkt 20 a (nyt) 20 a. fremhæver, at mangfoldigheden i skolerne bør fremmes, og at der bør rettes særlig opmærksomhed mod og ydes særlig støtte til de mest sårbare indvandrergrupper, herunder indvandrerpiger; 48 Helga Trüpel Punkt mener, at direktiv 77/486/EØF bør ændres og også bør omfatte uddannelse af børn, der ikke er statsborgere i nogen af medlemsstaterne; 21. mener, at direktiv 77/486/EØF bør ændres og også bør omfatte uddannelse af børn, der ikke er statsborgere i nogen af medlemsstaterne eller børn, hvis forældre ikke er statsborgere i nogen af EU's medlemsstater; PE v /24 AM\ doc

23 49 Giusto Catania Punkt 21 a (nyt) 21a. fremhæver betydningen af den nuværende EU-lovgivning, der sikrer studerende fra tredjelande ret til uddannelse, såsom direktiv 38/2004 og 109/2003; opfordrer Kommissionen til at påtage sig det igangværende tilsyn med alle de foranstaltninger, der er iværksat i medlemsstaterne, og som sigter mod at indskrænke eller afskaffe de erhvervede rettigheder; Or. it 50 Cornelis Visser Punkt 23 a (nyt) 23a. er af den opfattelse, at storbyer skal have mulighed for og gøre brug af friheden til at samordne politikker, der er udformet med henblik på fremme af integrationen af indvandrerbørn, med politikker og strategier vedrørende boliger, (børne)pasning, arbejdsmarkedet og sundhed og velfærd, som alle er områder, der har en dokumenteret indvirkning på indvandrerbørns akademiske resultater og vellykkede integration i samfundet; Or. nl AM\ doc 23/24 PE v01-00

24 PE v /24 AM\ doc

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-8. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/2115(DEC) 02.02.2015. Udkast til udtalelse Alain Cadec (PE541.468v01-00)

ÆNDRINGSFORSLAG 1-8. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/2115(DEC) 02.02.2015. Udkast til udtalelse Alain Cadec (PE541.468v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Fiskeriudvalget 02.02.2015 2014/2115(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Alain Cadec (PE541.468v01-00) Decharge 2013: EU-Fiskerikontrolagenturet (2014/2115(DEC)) AM\1048384.doc PE546.815v02-00

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16.12.2011 2011/0217(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 Udkast til udtalelse Ilda Figueiredo (PE475.999v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/0187(COD) 19.2.2009. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/0187(COD) 19.2.2009. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2008/0187(COD) 19.2.2009 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 .. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2102(INI) 06.10.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Sirpa Pietikäinen (PE448.751v01-00) Skat og udvikling - samarbejde med udviklingslandene om god

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 4-9. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/0069(COD) 17.9.2008

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 4-9. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/0069(COD) 17.9.2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2008/0069(COD) 17.9.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 4-9 Udkast til udtalelse Ramona Nicole Mănescu (PE 409.521v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. april 2002 PE 316.324/17-40 ÆNDRINGSFORSLAG 17-40 Udkast til udtalelse (PE 316.324) Jean Lambert Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 3.10.2012 2011/2275(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.054v01-00) om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten

Læs mere

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 17.9.2010 2010/2018(INI) KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Britta Thomsen (PE442.875v01-00) om kvindelige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG til Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/2025(BUD)

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG til Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/2025(BUD) EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 til Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/2025(BUD) 8.5.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-14 Helga Trüpel (PE404.769v01-00) 2009-budgettet: Første overvejelser vedrørende mandatet til samrådet

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k)

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k) 12.4.2011 DA Den Europæiske Unions Tidende C 114 A/3 BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) Europa-Parlamentet gennemfører en udvælgelsesprocedure på grundlag af kvalifikationsbeviser

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(97)36 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 2: SPECIALORGANER TIL BEKÆMPELSE AF RACISME, FREMMEDHAD, ANTISEMITISME OG

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI)

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI) EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI) 27.1.2009 ÆNDRINGSFORSLAG 1-27 Jamila Madeira (PE415.219v01-00) En fælles indvandringspolitik for Europa: Principper,

Læs mere

- der henviser til andragende 842/2001 af Louise McVay, - der henviser til forretningsordenens artikel 175, stk. 1,

- der henviser til andragende 842/2001 af Louise McVay, - der henviser til forretningsordenens artikel 175, stk. 1, P5_TA(2003)0601 Forskelsbehandling af personer med multipel sklerose Europa-Parlamentets beslutning om andragende 842/2001 om virkningerne af forskelsbehandling af personer med multipel sklerose inden

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 18-182

ÆNDRINGSFORSLAG 18-182 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2011/0435(COD) 10.7.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 18-182 Udkast til udtalelse Licia Ronzulli (PE489.564v01-00) om anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2000)21 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 5: BEKÆMPELSE AF INTOLERANCE OG DISKRIMINATION OVERFOR MUSLIMER VEDTAGET

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-99

ÆNDRINGSFORSLAG 1-99 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 11.11.2010 2010/2089(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-99 Sylvie Guillaume (PE448.914v01-00) Begrænsning af uligheder på sundhedsområdet

Læs mere

En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder

En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder P7_TA(2012)0118 En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder Europa-Parlamentets beslutning af 29. marts 2012 om en corporate governance-ramme for europæiske virksomheder (2011/2181(INI))

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed,

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed, EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 16. oktober 2003 PE 316.297/1-28 ÆNDRINGSFORSLAG 1-28 Udkast til betænkning (PE 316.297)

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ÆNDRINGSFORSLAG 28-33

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ÆNDRINGSFORSLAG 28-33 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2006/0135(CNS) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 28-33 Udkast til betænkning Evelyne Gebhardt (PE400.282v01-00) om

Læs mere

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30.9.2013 2013/2066(INI) UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Kvinders Rettigheder

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 23.3.2015 2014/2235(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede:

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-16

ÆNDRINGSFORSLAG 6-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 11.11.2010 2010/0067(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 6-16 Udkast til udtalelse Angelika Niebler (PE448.858v01-00) om forslag til Rådets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 30.4.2010 PE441.160v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 (PE441.159v01-00) om EU s holdning i forbindelse med G20-topmødet i Toronto AM\814973.doc PE441.160v01-00

Læs mere

Kortlægning af forskelsbehandling i Europa Den Europæiske Unions undersøgelse om mindretal og forskelsbehandling (EU-MIDIS)

Kortlægning af forskelsbehandling i Europa Den Europæiske Unions undersøgelse om mindretal og forskelsbehandling (EU-MIDIS) Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) MEMO / 9. december 2009 Kortlægning af forskelsbehandling i Europa Den Europæiske Unions undersøgelse om mindretal og forskelsbehandling

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 10.2.2011 2010/2307(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Unge på vej - en ramme for forbedring af undervisnings- og uddannelsessystemerne i Europa (2010/2307(INI))

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi. 29. august 2002 PE 316.

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi. 29. august 2002 PE 316. EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 29. august 2002 PE 316.259/1-15 ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 Udkast til udtalelse (PE 316.259) Neena

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 4. april 2002 PE 305.487/1-19 ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Udkast til udtalelse Emilia Franziska Müller Europa-Kommissionens hvidbog:

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

P6_TA-PROV(2008)0625 Livslang læring som grundlag for viden, kreativitet og innovation (2010)

P6_TA-PROV(2008)0625 Livslang læring som grundlag for viden, kreativitet og innovation (2010) P6_TA-PROV(2008)0625 Livslang læring som grundlag for viden, kreativitet og innovation (2010) Europa-Parlamentets beslutning af 18. december 2008 om livslang læring som grundlag for viden, kreativitet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16.3.2010 2009/2151(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vus@vus.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vus@vus. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vus@vus.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M Undervisningsministeriet Høringssvar bekendtgørelser om folkeskolen AFIKFP@uvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 2 6 M E N N E

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 8.10.2010 2010/2054(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om kvinders rolle inden for landbruget og i landdistrikterne (2010/2054(INI))

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 11.7.2013 PE516.631v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Udkast til forslag til beslutning Eva Joly, for Udviklingsudvalget (PE512.301v01-00) om kastebaseret diskrimination

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2014/2238(INI) 7.5.2015 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale

Læs mere

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole 1 Den professionelle bekymring på Lyne Friskole November 2015 Lovgrundlag Dette er lovgrundlaget, der skal sikre, at der tages hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte Underretningspligt Underretningspligt

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16-11-2010 OK 4/0405-0300-0037 /JH Kommissionens grønbog om øget anvendelse af elektronisk baserede offentlige

Læs mere

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk CVR-nr.: 20 70 02 11 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Familiesammenføring Slotsholmsgade 10 1216 København K. Høringssvaret

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder: Situationen for EU's romaborgere, der bor i andre medlemsstater

EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder: Situationen for EU's romaborgere, der bor i andre medlemsstater Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) MEMO / den 9. november 2009 EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder: Situationen for EU's romaborgere, der bor i andre medlemsstater

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

På mødet den 29. april 2015 noterede De Faste Repræsentanters Komité sig, at der nu var enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner.

På mødet den 29. april 2015 noterede De Faste Repræsentanters Komité sig, at der nu var enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. april 2015 (OR. en) 8407/15 NOTE fra: til: JEUN 34 EDUC 114 SOC 269 EMPL 158 De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) Rådet Tidl. dok. nr.: 8093/15

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Unge på vej - en ramme for forbedring af undervisnings- og uddannelsessystemerne i Europa

Unge på vej - en ramme for forbedring af undervisnings- og uddannelsessystemerne i Europa P7_TA(2011)0230 Unge på vej - en ramme for forbedring af undervisnings- og uddannelsessystemerne i Europa Europa-Parlamentets beslutning af 12. maj 2011 om Unge på vej - en ramme for forbedring af undervisnings-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 20.3.2015 2013/0433(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Læs mere

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Indhold 1) Ramme for integrationspolitikken, herunder målgruppe for integrationspolitikken 2) Horsens Kommunes

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.4.2001 KOM(2001) 181 endelig 2001/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om fastlæggelse af minimumsstandarder

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-35

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2008/2115(INI) 27.6.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 Siiri Oviir (PE407.727v01-00) Hvidbogen: Sammen om sundhed: en strategi for EU

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udvalget for Andragender 2002/2139(INI) 16. september fra Udvalget for Andragender

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udvalget for Andragender 2002/2139(INI) 16. september fra Udvalget for Andragender EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 2002/2139(INI) 16. september 2002 UDTALELSE fra Udvalget for Andragender til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om virkningen af Den Europæiske

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0638 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0638 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0638 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.10.2007 KOM(2007) 638 endelig 2007/0229 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om en kombineret ansøgningsprocedure

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 4.2.2008 PE400.674v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-30 Udkast til udtalelse Pia Elda Locatelli Hvidbog om idræt (2007/2261INI)) (PE400.386v01-00)

Læs mere

Kultur- og Uddannelsesudvalget

Kultur- og Uddannelsesudvalget Europa-Parlamentet 2014-2019 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2016/2101(INI) 28.9.2016 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om det europæiske semester for samordning

Læs mere

2008/0083(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 5-16 Udkast til udtalelse Margaritis Schinas

2008/0083(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 5-16 Udkast til udtalelse Margaritis Schinas EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 2008/0083(COD) 18.9.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 5-16 Udkast til udtalelse Margaritis Schinas (PE412.084v01-00) Krav til visse typer selskaber i fællesskabet

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 20.6.2011 ARBEJDSDOKUMENT om de europæiske ligestillingspolitikkers bidrag til bekæmpelsen af ungdomskriminalitet Udvalget

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-339

ÆNDRINGSFORSLAG 1-339 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2011/2087(INI) 9.9.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-339 Udkast til betænkning Santiago Fisas Ayxela (PE466.981v01-00) om sportens europæiske dimension

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Kultur- og Uddannelsesudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Kultur- og Uddannelsesudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 FORELØBIG 2004/2267(INI) 27.5.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om integration af indvandrere i Europa gennem skoler og flersproget undervisning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 20.11.2012 2012/2107(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 108-118 Udkast til betænkning Ivailo Kalfin (PE497.895v02-00) om særberetning nr. 6/2012 (decharge 2011) "Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Kultur- og Uddannelsesudvalget. 28.11.2006 PE 380.746v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Kultur- og Uddannelsesudvalget. 28.11.2006 PE 380.746v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 28.11.2006 PE 380.746v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-156 Udkast til betænkning Ivo Belet Professionel fodbolds fremtid i Europa (2006/2130(INI)) (PE

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Ministeriet for Børn og Undervisning Uddannelsesstyrelsen Svend.e.gertz@udst.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-200

ÆNDRINGSFORSLAG 1-200 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 25.7.2012 2011/2069(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-200 Udkast til betænkning Monika Flašíková Beňová (PE489.625v01-00)

Læs mere

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Samlenotat

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0204/2. Ændringsforslag. Brando Benifei, ordfører

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0204/2. Ændringsforslag. Brando Benifei, ordfører 29.6.2016 A8-0204/2 2 Henvisning 9 a (nyt) - der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juni 2016 med titlen: "Handlingsplan for integration af tredjelandsstatsborgere" (COM(2016)0377), 29.6.2016

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/2127(INI) 24.11.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Eider Gardiazabal Rubial (PE571.413v01-00) European Investment Bank (EIB) Annual Report 2014 (2015/2127(INI))

Læs mere