Albanigade 54E, 1.sal, 5000 Odense C Tlf , ÅRSRAPPORT 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albanigade 54E, 1.sal, 5000 Odense C Tlf. 66 14 60 61, E-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk ÅRSRAPPORT 2010"

Transkript

1 Albanigade 54E, 1.sal, 5000 Odense C Tlf , ÅRSRAPPORT 2010 Side 1 af 61

2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegninger LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS GODKENDELSE DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Indledning Virksomheden Generelle oplysninger om virksomheden Institutionens formål og aktiviteter Institutionens organisation organisationsdiagram Bestyrelsens sammensætning Personalemæssige ressourcer Årsberetningen Ledelsesberetningen tværgående Ledelsesberetningen for grundbevillingen (CFSA) Bevillingsafregning Målopfyldelse i forhold til resultatkontrakten Målopfyldelse i forhold til centralt fastsatte mål Ledelsesberetning for rekvirerede projekter Ledelsesberetning for markedsfinansierede aktiviteter, herunder projekter der ikke har karakter af rekvirerede projekter Finansiel rapport Anvendte regnskabspraksis Finansiel resultatopgørelse Balance aktiver/passiver Egenkapital Regnskabsmæssige forklaringer Noter Side 2 af 61

3 1. Påtegninger 1.1 LEDELSENS PÅTEGNING Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Socialministeriet. Afsnittet vedrørende den finansielle rapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af centrets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til godkendelse. Odense, den 28. marts 2011 Laust Kristensen Side 3 af 61

4 1.2 BESTYRELSENS GODKENDELSE Godkendt på bestyrelsesmøde den 28. marts 2011 Finn Mortensen, formand Vibe Klarup Voetmann Susanne Larsen John Andersen Claus H. Sørensen Tania Ellis Kirsten Munk Centrets ledelse Laust Kristensen, centerleder Side 4 af 61

5 1.3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til bestyrelsen i Center For Frivilligt Socialt Arbejde PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Center For Frivilligt Socialt Arbejde for perioden 1. januar 31. december 2010, side (i Finansiel rapport), omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Socialministeriet og efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Socialministeriet. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Socialministeriets revisionsinstruks for revision ved Center for Frivilligt Socialt arbejde af 21. november Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Center For Frivilligt Socialt Arbejdes udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Center For Frivilligt Socialt Arbejdes interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Side 5 af 61

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Center For Frivilligt Socialt Arbejdes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af Center For Frivilligt Socialt Arbejdes aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Socialministeriet og efter årsregnskabsloven. Det er endvidere vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af Center For Frivilligt Socialt Arbejdes årsregnskab for 1. januar december 2010 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Center For Frivilligt Socialt Arbejde, og at oplysningerne i årsregnskabet om resultater er dokumenterede og dækkende i overensstemmelse med Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Socialministeriet. Ledelsens ansvar Center For Frivilligt Socialt Arbejdes ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved Center For Frivilligt Socialt Arbejdes forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Socialministeriet. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Socialministeriets revisionsinstruks for revision ved Center for Frivilligt Socialt arbejde af 21. november 2002 har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Center For Frivilligt Socialt Arbejde har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået Center For Frivilligt Socialt Arbejdes rapportering i årsregnskabet om resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Socialministeriet. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i regnskabsåret 1. januar december 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet om resultater ikke er dokumenterede eller i overensstemmelse med Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Socialministeriet. Side 6 af 61

7 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Socialministeriet og årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Socialministeriet og årsregnskabsloven. Odense, den 28. marts 2011 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab John Blendstrup Statsautoriseret revisor Side 7 af 61

8 2. Indledning Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er en selvejende institution under Socialministeriet og blev oprettet i 1992 med henblik på at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark. De senere år har centret i stigende omfang også fået samarbejdsrelationer med frivilligt arbejde i en bredere civilsamfundskontekst. Formålet med årsrapporten er at give en samlet og sammenhængende information om Center Frivilligt Socialt Arbejdes (CFSA) finansielle og ressourcemæssige situation, målsætninger og resultatopnåelse for et givet regnskabsår. Årsrapporten er henvendt til Socialministeriet som opdragsgiver, bestyrelsen og til alle andre interessenter, som ønsker at følge udviklingen i CFSA s arbejde og prioritering af ressourceanvendelsen. Rapporten er opdelt i følgende hovedafsnit: Påtegninger Indledning Præsentation af institutionen Årsberetninger og resultatopfyldelser Finansiel rapport Noter CFSA finansieres af en grundbevilling efter Finansloven og har desuden indtægter fra særlige projekter og anden indtægtsdækket virksomhed. Grundbevillingen har følgende 2 spor: 1. Grundbevilling i forhold til det frivillige sociale område 2. Grundbevilling i forhold til Landssekretariatet Projekt Frivillig CFSA indgik for 2010 en resultatkontrakt med Socialministeriet, som med udgangspunkt i centrets vedtægter og forandringsteori fastsætter mål for centrets virksomhed i forhold til grundbevillingen for det frivillige sociale område. Der er i årsrapporten redegjort for målopfyldelsen i forhold til resultatkontrakten. Landssekretariatet Projekt Frivillig er medtaget som et tillæg til resultatkontrakten for 2010 og indarbejdes fra 2011 som en integreret del af resultatkontrakten. Med virkning fra 1. oktober 2009 har CFSA haft til opgave at opbygge og drive et landssekretariat til koordinering af Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse (Projekt Frivillig) som er nærmere beskrevet i en særskilt rapport. Bag aktiviteten står Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Kulturministeriet med førstnævnte som koordinerende ministerium. Uddrag fra udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse: Landssekretariatet forankres institutionelt hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) i Odense. Fordelene ved at placere landssekretariatet hos CFSA er flere. For det første at landssekretariatet kan udnytte CFSA s organisatoriske ramme særligt i forhold til økonomi- og personaleadministration. For det andet kan landssekretariatet trække på eksisterende viden og netværk om frivilligt arbejde i CFSA. I 2009 var Projekt Frivillig finansieret af en særskilt bevilling efter Finansloven, men fra 2010 bevillingerne samlet i én grundbevilling. CFSA har dog fastholdt en adskillelse af de to spor i budgetter og årsrapporter. CFSA er omfattet af regnskabsmæssige retningslinjer for selvejende institutioner på Socialministeriets område omfattet af Rigsrevisorlovens 4, og årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og ledsages af revisionsprotokollat. Side 8 af 61

9 3. Virksomheden 3.1. Generelle oplysninger om virksomheden VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Virksomheden Center for frivilligt socialt arbejde Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Etableret: 1992 Hjemsted: Odense Regnskabsår: 1. januar december 2010 Bestyrelsesformand Daglig ledelse Revisor Pengeinstitut Finn Mortensen Centerleder Laust Kristensen BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1, postboks Odense C Danske Bank Flakhaven 5100 Odense C Side 9 af 61

10 3.2 Institutionens formål og aktiviteter CFSA er et landsdækkende center, der blev oprettet i 1992 som en selvejende institution under Socialministeriet. Centrets formål er at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark, blandt andet gennem information, rådgivning, kurser, konferencer og konsulentbistand. CFSA skal arbejde for en selvstændig og mangfoldig frivillig social sektor, som bidrager til udviklingen af velfærdssamfundet i samspil med offentlige myndigheder og private virksomheder. Bestyrelsen har i 2010 udarbejdet en ny flerårig mål- og strategiplan for centrets udvikling og drift i Planen indeholder bl.a. en strategi for centrets arbejde i et bredere civilsamfundsperspektiv. Der blev i 2007 udarbejdet en forandringsteori, der med senere mindre redaktionelle ændringer ser således ud: Umiddelbare resultater Effekter På mellemlang sigt Langsigtede effekter Vidensopbygning Bidrag til politikudvikling Rådgivning og konsulentydelser Uddannelsesvirksomhed Organisations og netværksudvikling Modeller for tværsektorielt samarbejde Generel formidling Støttefunktioner Være et synligt og tilgængeligt vidensog kompetencecenter for frivilligt socialt arbejde Skabe ydelser med basis i både forskningsmæssig og praksisbaseret viden Sikre at CFSAs arbejde primært baserer sig på hjælp til selvhjælp Udvikle og støtte vækstlaget i den frivillige sociale sektor Understøtte etablerede organisationer i omstilling og udvikling Fremme og udvikle CFSAs evne til at omsætte viden og konkrete erfaringer til konkrete rammer for handling i rummet mellem forskning, praksis og politik Sikre de bedst mulige betingelser for vækst og udvikling af den frivillige sociale sektor Være det sted i landet med den største, bedste og mest brugte viden om frivilligt socialt arbejde Udvikle og fremme værdiskabende samspil mellem civilsamfundets aktører CFSA s udgifter finansieres af: Grundbevilling efter Finansloven o Center for frivilligt socialt arbejde o Landssekretariatet for Projekt Frivillig Indtægter fra projekter Anden indtægtsgivende virksomhed Side 10 af 61

11 Der anvendes følgende opdeling og begreber i CFSA s økonomistyring: FL-bevilling = Finanslovsbevilling (omtales også som grundbevilling) B-konti omtales i årsrapporten som bevillingsfinansierede aktiviteter (grundbevilling). Det er den del af centrets økonomi, der vedrører udadrettede basisaktiviteter, der finansieres af grundbevillingen (CFSA og Landssekretariatet Projekt Frivillig) Alle aktiviteter jr. Resultatkontrakten. Hvor der forekommer hel eller delvis brugerbetaling *) konteres indtægten også under grundbevillingen. Bruttoudgifterne udgør herefter alle medgåede ressourcer, mens nettoudgiften er udtryk for alle udgifter til medgåede ressourcer fratrukket hel eller delvis brugerbetaling. Der er overførselsret mellem årene i forhold for over- og underskud. Det fremgår bl.a. af årsrapporten, i hvilket omfang der for det enkelte regnskabsår er tale om overførsler fra det foregående regnskabsår og til det efterfølgende. Grundbevillingen udbetales som aconto-rater til centret efter konkret anmodning. Årsrapporten redegør for forholdet mellem Finanslovens grundbevilling og den faktiske udbetaling af bevillingen til centret. *) Hvor der ikke er tale om markedsfinansieret aktivitet uden for grundbevillingen. P-konti omtales i årsrapporten som tilskudfinansierede aktiviteter. Det er den del af centrets økonomi, der vedrører projekter med puljefinansiering. Alle projektaktiviteter, hvortil der er udstedt bevillingsbrev. I praksis vil der kun være tale om projekter, der er statslig finansieret, mens f.eks. et projekt med privat fondsfinansiering vil betragtes som en markedsfinansieret aktivitet. Flerårige projekter afsluttes først ved udløb og går i 0 i årsregnskaber. M-konti omtales i årsrapporten som markedsfinansierede aktiviteter. Det er den del af centrets aktiviteter, som er fuld selvfinasieret på markedsvilkår. Indtægtsdækket virksomhed i øvrigt. Ved evt. tvivl om hvorvidt der er tale om en indtægtsdækket virksomhed, tager centerlederen stilling til spørgsmålet. For de markedsfinansierede aktiviteter skal foreligge realistiske overslag/budgetter samt efterkalkulationer, der sikker overblik over rentabilitet og afregning i forhold til centrets grundbevilling i forhold til medgået tid. Ressourcerne til denne type virksomhed vil typisk blive købt i centrets grundbevilling enten som løntimer eller overhead. Ved køb (omkontering) af timer anvendes tages udgangspunkt i følgende: Konsulenter = godkendt timepris Andre personalegrupper - herunder lejlighedsvist ansat studentermedhjælp = den faktiske udgift. Ved større aktiviteter kan også ansættes personale direkte til løsning af opgaven. Efter afregning til grundbevillingen jf. ovenstående bør CFSA på dette område sikre sig et rimeligt overskud, der kan bruges til udvikling og imødegåelse af evt. tab på fremtidige aktiviteter i form af indtægtsdækket virksomhed. Årets resultat og det akkumulerede resultat kan aflæses i egenkapitalen. F-konti = økonomi fælles for støttefunktioner. Side 11 af 61

12 3.3 Institutionens organisation organisationsdiagram Bestyrelsen Socialministeriet Centerleder Faglige konsulenter Administration og fagligt støttepersonale CFSA s interne organisering blev i 2008 ændret fra 3 faste teams til dynamiske og tværfaglige matrix-enheder, der kontinuerligt tilpasses arbejdsopgaverne. 3.4 Bestyrelsens sammensætning CFSA fik ny bestyrelse i 2009, og jf. vedtægter fra april 2009 består bestyrelsen af en formand og 6 medlemmer. Bestyrelsen beskikkes af Velfærdsministeriet (nu Socialministeriet) og sammensættes således: Formanden, der har viden inden for området samt drift af virksomheder eller organisationer, udpeges af Velfærdsministeriet 1 medlem, som repræsenterer Velfærdsministeriet, udpeges af Velfærdsministeriet 1 medlem med særlig indsigt og interesse i det frivillige sociale arbejde, udpeges af Velfærdsministeriet 1 medlem fra det private erhvervsliv med interesse for frivilligt socialt arbejde / civilsamfundet udpeges af Velfærdsministeriet 1 medlem udpeges af KL 1 medlem, der kan fungere som uafhængig person med sagkundskab inden for civilsamfundet, udpeges af Forskningsrådet for samfund og erhverv. 1 medlem, der udpeges af Frivilligrådet blandt rådets medlemmer. Frivilligrådet udpeger desuden en suppleant, der kan give møde i centrets bestyrelse ved eventuelt fravær. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af CFSA under hensyntagen til centrets formål. Den daglige ledelse af CFSA med ansvar for økonomi, faglige linier og drift varetages af centerlederen, under ansvar for bestyrelsen. Side 12 af 61

13 3.5 Personalemæssige ressourcer Årsværk i regnskabsåret 2010, de tre foregående år og budgetår 2011 B-år Antal årsværk 11,8 13,3 14,1 16,3 16,7 Indeks 2010 = Et årsværk svarer til beskæftigelsen for en fuldtidsansat, d.v.s timer (52 uger á 37 timer) Personalesammensætning fordeling på alder og køn Kvinder Mænd Alder Antal Pct. Antal Pct. < 30 år 2 14, år 4 28,6 1 16, år 5 35,7 3 50, år 3 21,4 1 16,7 > 60 år ,7 Gnstl. alder Gnstl. alder I alt Personaleomsætning Antal Procent *) 1) Nyansatte 4 20,5 2) Fratrådte 5 25,6 3) Gnst. antal ansatte i året 19,5 *) 1) hhv. 2) pct af 3) Personaleomsætningen opgøres for et kalenderår som antallet af afgåede i procent af det gennemsnitlige antal ansatte for perioden. Tallet er incl. 1 løntilskudsansættelse i 1½ måned samt 1 vikaransættelse i forbindelse med barselsorlov Ansatte på socialt kapitel Antal Ansatte i job på særlige vilkår Ansatte i fleksjob* 2 Ansatte på revalidering Ansatte i jobtræning (alle ordninger)** 3 Ansatte i skånejob med løntilskud Ansatte på særlige vilkår i alt 5 * 2 medarbejdere med hhv 4 og 5 timer dagligt ** Vi har haft 2 i virksomhedspraktik (ulønnet) samt 1 ansat med løntilskud. Side 13 af 61

14 Sygefravær Antal Gennemsnitligt antal sygedage pr. årsværk 4,2 Antal sygefraværsperioder: - af kort varighed (< 2 uger) 42,0 - af lang varighed (> 2 uger) - Barnets første og anden sygedag, gnsntl. fravær pr. årsværk 0,6 Antal medarbejdere uden sygefravær * 5,0 Antal medarbejdere i alt 16,3 *heraf 2 medarbejdere fratrådt hhv. marts og april og 1 i løntilskudsansættelse i 1½ md Gennemsnitlig årsløn Regnskabsår Regnskabsår Årsløn pr. årsværk Årsløn pr. medarbejder Gennemsnitlig nettoårsløn ekskl. eget og arbejdsgivers overenskomstmæssige pensionsbidrag Over- og merarbejde Timer Overarbejde 219,00 Merarbejde Over- og merarbejdstimer i alt 219,00 Nettosaldo på flekstidsordning Side 14 af 61

15 4. Årsberetningen 4.1 Ledelsesberetningen tværgående Regnskabet for 2010 afsluttes med overskud for alle finansieringsspor. Overskuddet videreføres til 2011 således: 1. Overskud på grundbevillingen indgår via balancen som hensat forpligtelse i forhold til Finanslovsbevillingen 2. I overskuddet for Projekt Frivillig indgår et etableringsbeløb, der er overført fra Overskud vedr. puljer/tilskudfinansiering videreføres i de flerårige regnskab for de enkelte projekter 4. Overskud på markedsfinansierede aktiviteter overføres til centrets egenkapital via balancen For samlet oversigt over årets resultat henvises til note 13. Årets samlede resultat må betegnes som meget tilfredsstillende, idet sidste års underskud på grundbevilingen er indhentet før forventet, og egenkapitalen er øget med et mindre beløb. Specifikke bemærkninger til årets resultat Ad bevillingsfinansierede aktiviteter (Grundbevillingen) 1) Med et overskud for 2010 på kr. er overført underskud fra 2009 indhentet, og akkumuleret således, at der overføres et overskud til 2011 på kr. Resultatet er bedre end budgetteret primært pga. omberegning af OH, mindreforbrug på bl.a. decemberkonferencen og udlån af personale til Projekt Frivillig. 2) For Landssekretariatet for Projekt Frivillig overføres uforbrugte midler med ialt kr. Mindreforbruget vedrører primært etableringsbevillingen og udskudte implementeringsaktiviter for Projekt Frivillig (kampagneaktiviteter). Det er disponeret over beløbet til kampagner med videre i 2011 Se også skema Ad projekter/tilskudsfinansierede virksomhed Videreførslen på de tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører Uddannelsespuljen og og Kommuneprojektet. Beløbet indeholder videreførsler fra tidligere år. Ad Markedsfinansieret virksomhed Med et overskud på kr. for året bliver det akkumulerede overskud på egenkapitalen i alt kr , hvilket betragtes som en nødvendig buffer i forhold til eventuelle udforudsete udgifter eller ekstraordinære aktiviteter fremover. I resultatet for de markedsfinansierede aktiviteter indgår en renteindtægt på kr. Resultatet for 2010 giver ikke anledning til ændringer i budgettet for En mere uddybende oversigt over aktiviteter i 2010 fremgår af følgende: Side 15 af 61

16 Årets aktiviteter I dette afsnit beskriver vi hovedparten af de aktiviteter, som har været fokus for arbejdet på Center for frivilligt socialt arbejde (CFSA) i CFSA s opgaver er opdelt i en række aktivitetsområder, som er ramme for aktivitetsbeskrivelsen. Aktivitetsområder omfatter: Vidensopbygning Bidrag til politikudvikling Rådgivning Individuel kompetenceudvikling Konsulentbistand og Netværk og netværksudvikling Frivilligt / offentligt samarbejde Generel formidling Landssekretariatet for Projekt Frivillig Administrative støttefunktioner og ledelse Vidensopbygning Dokumentation af frivilligt socialt arbejde Den 17., 18. og 19. maj afholdt Center for frivilligt socialt arbejde en række temamøder om dokumentation i henholdsvis Odense, Århus og København. Møderne blev afholdt i samarbejde med Frivilligcenter og Selvhjælp Odense, Frivilligcenter Århus samt Frivilligcenter Netvirket, SR- Bistand og Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave i København. Baggrunden for møderne var et ønske om at styrke formidlingen af og bistanden omkring dokumentationsarbejdet i frivillige sociale organisationer og gøre denne formidling/bistand mere synlig. Det var overraskende, men også meget positivt, at forholdsvis mange af de fremmødte faktisk allerede kendte til og selv arbejdede med dokumentationsmetoden. Deres erfaringer kom i spil på møderne, og der blev berettet om, hvordan dokumentationsarbejdet på forskellig vis havde bidraget positivt til organisationens arbejde. Denne erfaringsudveksling og vidensdeling var meget nyttig for deltagerne. Hvad der også kom frem på møderne var, at dokumentation for mange foreninger stadig er et svært tilgængeligt stof. Som en deltager udtrykte det: I min forening er de frivillige landmænd, og hvis jeg siger forandringsteori og dokumentation til dem, går de i sort. Deltageren fortalte endvidere, at vedkommende simpelthen ikke forstod det sprog/begrebsapparat, der bliver anvendt: selv om jeg kan læse hvad SMART-mål er, forstår jeg det ikke. Relateret til dette forhold udtrykte deltagerne generelt en undren over, at det offentlige ikke er villig til at støtte foreningerne med eksempelvis gratis kurser, rådgivning og lignende, når det offentlige stiller krav om dokumentation og anvendelse af denne ret komplicerede fremgangsmåde. Overordnet kan vi sige, at de mest positve i forhold til dokumentation var dem, der havde erfaring med at dokumentere i praksis, mens de, der endnu ikke havde erfaring med dokumentation, gav udtryk for større skepsis og bekymring. Side 16 af 61

17 Årsrapport om den frivillige sociale indsats Den 31. maj 2010 udbød Socialministeriet en opgave om monitorering af den frivillige sociale sektor. CFSA fik opgaven, som er afgrænset til at vare 1 år. Monitoreringsopgaven skal munde ud i en rapport, som har til formål at: 1. Synliggøre sektoren og den frivillige indsats 2. Følge udviklingstendenserne på området 3. Tydeliggøre værdien af det frivillige sociale arbejde samt 4. Bidrage til udvikling af den frivillige sociale sektor Rapporten er bygget op omkring følgende emner: Den frivillige sociale sektor frivillighed og foreningsliv. En monitorering af frivilligheden på individ og organisationsniveau. Samspillet mellem det frivillige og det offentlige. Fokus især på kommunerne og 18. Rapporten skal erstatte den hidtidige 18 redegørelse. Samspillet mellem det frivillige og erhvervslivet. Fokus er blandt andet på en kortlægning af virksomhedernes engagement. Det tværsektorielle samspil og nye konstellationer (fx socialøkonomiske virksomheder). Værdien af den frivillige indsats. Hvordan arbejder organisationer og foreninger med dokumentation af effekter mv.? Ny forskning og nye undersøgelser. Socialministeriets initiativer på området. De emner, som årsrapporten skal beskrive, tilvejebringes gennem 3 undersøgelser: 1. Foreningsundersøgelse. Afdækker faktuelle forhold (bl.a. målgruppe, aktiviteter, personale, økonomi, samarbejde, dokumentationserfaring) blandt 568 landsdækkende og lokale organisationer og foreninger. 2. Individundersøgelse. Er opdelt i to delundersøgelser: a. En befolkningssurvey, der giver ny viden om andelen af frivillige i DK, hvem de frivillige er (køn, alder, uddannelse m.v.), inden for hvilket område de er frivillige og for hvem, hvilke slags opgaver de udfører samt anvendt tid. Denne delundersøgelse gennemføres af Megafon. b. En frivilligundersøgelse, der ud over også at spørge til hvem de frivillige er, afdækker motivation og fremtidigt engagement blandt et mindre udvalg af frivillige tilknyttet frivillige organisationer og foreninger 3. Kommuneundersøgelse. Afdækker kommunernes samarbejde med de frivillige sociale foreninger og initiativer på frivillighedsområdet. Ankestyrelsen har stadig opgaven med at redegøre for kommunernes anvendelse af 18 midlerne. Dertil kommer en mindre indledende kvalitativ undersøgelse blandt virksomheder og virksomhedsorganisationer, der skal kvalificere en større, mere kvantitativ undersøgelse i 2011 om virksomheders engagement og samspil med den frivillige sociale sektor. Årsrapporten indeholder desuden en bibliografi over det seneste års relevante og publicerede bøger, undersøgelser og større rapporter om frivilligt (socialt) arbejde, frivillige (sociale) organisationer samt den frivillige (sociale) sektor. Endelig beskrives Socialministeriets initiativer og indsatsområder i Side 17 af 61

18 Til årsrapporten er knyttet en følgegruppe, der består af KL, Frivilligrådet og Socialministeriet. Medio oktober godkendte Socialministeriet den endelige model for udarbejdelse af Årsrapporten om den frivillige sociale indsats Årsrapporten forventes udgivet i begyndelsen af april Sygehusprojektet I 2010 har CFSA arbejdet med udvikling af et projekt om udvikling af samarbejdet mellem landets større hospitaler og civilsamfundet (Sygehusprojektet). Med ansættelsen af en konsulent (med løntilskud) i efteråret 2010 kom vi godt i gang med udviklingen af sygehusprojektet, men arbejdet er igen blevet bremset af, at medarbejderen fik tilbudt ordinært arbejde andetsteds. Den pågældende medarbejder nåede dog at gennemføre en undersøgelse af omfanget af frivillige på de danske sygehuse. Denne undersøgelse samt erfaringerne fra udlandet skal give grundlag for en workshop for de forskellige interessenter om mulighederne for at inddrage flere frivillige på de danske sygehuse til glæde for patienter, pårørende og ansatte. Workshoppen vil blive afviklet i Udvikling af undervisningsmaterialer om integration til Forenings-Danmark Et konsortium bestående af COWI og CFSA har i 2010 afgivet tilbud på en opgave om udvikling af undervisningsmateriale til Forenings-Danmark. Opgaven er udbudt af Integrationsministeriet. Konsortiets tilbud blev desværre ikke udvalgt, hvorfor projektet er skrinlagt. Bidrag til publikationen Volunteering Infrastructure in Europe CFSA har i 2010 udarbejdet det danske bidrag til publikationen Volunteering Infrastructure in Europe. Publikationen udgives af den europæiske paraplyorganisation CEV i forbindelse med det europæiske frivillighedsår Bogen beskriver for hver af de 27 EU-medlemsstater en lang række infrastrukturelle forhold som f.eks. lovgivning, økonomiske rammer, hvordan frivilligsektoren er opbygget, hvem er aktørerne i og omkring frivilligsektoren, sektorens bevågenhed mv. Bogen forventes udgivet i begyndelsen af Deltagelse i internationale projekter I 2010 sagde CFSA ja til at deltage i to internationale EU projekter: Europe for Citizen. Initieret af det italienske Centro Servizi Volontariato Provincia di Torino. Projektets formål er at skabe dialog, viden og netværk på tværs i Europa om frivillige organisationers arbejde for at fremme aktivt medborgerskab, social sammenhængskraft og frivillighed. Hovedaktørerne/partnerne i projektet er Italien, Spanien og Portugal, mens Danmark indgår sammen med Cypern som observatører og deltager i projektets netværksaktiviteter (3-4 konferencer). Volunteers In Training in Europe (VITE). Initieret af Centro Volontariato, Lucca. Formålet med projektet er at identificere good practise i forhold til læring/uddannelse af frivillige hvad er de gode kompetencer og hvordan kan de synliggøres (for eksempel via et frivillighedspas). Danmark indgår i projektet sammen med England, Tyskland, Spanien og Italien (deltagerne er alle medlemmer af the European Volunteer Centre, CEV). Begge projekter fik desværre afslag på ansøgning, og planerne for gennemførelse er derfor sat i bero. Øvrig projektudvikling Arbejdet med udvikling af nye projekter har i 2010 været begrænset begrundet i nye store opgaver som f.eks. iværksættelse af Projekt Frivillig og arbejdet med den kommende årsrapport. En ny Side 18 af 61

19 aftale om ansættelse af en konsulent med løntilskud pr. 10. januar 2011 skal bidrage til en opprioritering af udviklingsområdet. Internationale besøg på CFSA Den 11. marts var CFSA vært for en delegation fra USIDER (International Civil Society Support and Development Association) i Tyrkiet. Organisationen er interesseret i at få viden om og skabe kontakt til lignende centre i Europa med henblik på fremtidigt samarbejde. USIDER var blevet anbefalet at kontakte CFSA i Danmark. Den 10. august var CFSA vært for en gruppe japanere bestående af socialarbejdere, socialforskere, embedsmænd og politikere. Besøget var arrangeret af Båring Højskole. På CFSA fik de en introduktion til det frivillige sociale arbejde i Danmark. 13. januar blev der afholdt inspirations- og erfamøde på CFSA med Kirsten Koht, frivilligkonsulent fra Bærum kommune, Norge 17. december havde CFSA i forbindelse med decemberkonferencen besøg af Kirsten Koht, Bærum Kommune og Pål-Arne Winsnes fra projekt Byer i Midtnorge med et fælles informationsmøde med udveksling af erfaringer. Deltagelse i møder, konferencer, seminarer mv. 26. januar Iværksætterdag om socialt iværksætteri, RUC 23. februar Åbningsreception hos Cafe Kaffegal, Århus 5. marts Åbning af det nye IDEA Entrepreneurship Centre, Syddansk Universitet 14. april Socialt Iværksætteri v/væksthus Sjælland på Sørup Herregård 16. april Årsmøde Frivilligt Forum, Borups Højskole i København 26.april-1.maj CEV konferencen CEV Multi-Stakeholder Symposium i Valencia. Temaet for mødet var Kommunikation af det frivillig arbejde her diskuterede man blandt andet det Europæiske Frivillighedsår 2011, og EU kommissionen orienterede om planer for året. I alt deltog repræsentanter fra 27 lande. Ud over medlemmerne fra det frivillige område havde CEV inviteret virksomheder og offentlige myndigheder. Fra Danmark deltog to repræsentanter fra Socialministeriet. Det er CFSA s opfattelse at et tættere samarbejde og systematisk udveksling af erfaringer med blandt andre Tyskland, Holland og Sverige vil kunne bidrage til den danske udvikling af det frivillige sociale område. CFSA deltog endvidere i et møde med den catalanske organisation: Federació Catalana del Voluntariat Social, som orienterede om deres erfaringer med inddragelse af civilsamfundet på hospitalsområdet. 28. april Frivilligrådets Årsmøde 2010, Tivoli i København 6.maj CBS Konferencen 2010: Vidensklub for Frivillige Sociale Organisationers årlige konference om temaet: Frivilligt socialt arbejde i fremtidens velfærdssamfund maj KL s sociale temamøde, Aalborg 7. juni Møde i Socialministeriet om aktivitetsprogram for det Europæiske Frivillighedsår august Socialministeriets workshop om inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer, København 10. august Informationsmøde med Arne Møller og Farwha Nielsen om opstart af Videnscenter om integration (æresrelateret vold og tvangsægteskaber), CFSA 19. august Møde med Socialministeriet om aktivitetsforslag vedr. det Europæiske Frivillighedsår Side 19 af 61

20 26. august Innovativ Evaluering. Releasekonference i forbindelse med bogudgivelse v. Malene Skov Dinesen fra Ineva og Camilla Kølsen de Witt, Alexandra Instituttet, Fredericia. 3. september Dansk Evaluerings Selskabs Gå-hjem-møde om Theory-based Stakeholder Evaluation v. Evert Vedung og Morten Balle Hansen, Syddansk Universitet. 6. september Forebyggelsesfondens konference om forebyggelse af nedslidning på arbejdspladsen. Comwell i Kolding 27. september Møde i følgegruppen for Årsrapport om den frivillige sociale indsats 29. september Møde i følgegruppen for Projekt Frivillig 30. september Projekt Frivilligs landssekretariat deltager i Integrationsministeriets midtvejskonference Fastholdelse i uddannelse Dialog & inspiration 11. oktober Møde i koordinationsgruppen for Uddannelsespuljen 28. oktober Møde i styregruppen for Projekt Frivillig 28. oktober Deltagelse i konferencen: Frivillig organisasjonsliv i Norge. Nye kunnskab nye spørgsmål. Arrangeret af Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Oslo. 25. november Udvikling i kommunerne - sådan får vi mere ud af EU-programmerne. Kommunernes internationale konference Arrangeret af KL. 30. november Afslutningskonference for Fattigdomsåret, København 30.november Deltagelse med oplæg om Projekt Frivillig i høringen: Recognising the role of volunteers and volunteering for social cohesion and active citizenship. Høringen var arrangeret af European Civic Forum og Volunteurope, Bruxelles. 1. december Innovationsdag i ÆldreSagen 3. december Årsmøde ved Center for Socialt Entreprenørskab (CSE), RUC 5-8. december CEV Symposium Volunteering as a means of empowerment and social inclusion - A bridge between the European Years 2010 and 2011, Bruxelles. 6. december Projekt Frivillig deltager i afslutningskonference for projekt Ungehjælper-Unge. Arrangeret af Nationalt Center for Erhvervs-pædagogik - Metropol. Bibliotek og informationsservice Igennem 2010 har CFSAs bibliotek modtaget knapt 145 henvendelser fra frivillige organisationer, foreninger, private virksomheder og offentlige organisationer samt fra enkelte personer (forskere, studerende med flere). En samlet opgørelse over henvendelser kan ses under Rådgivning. Af konkrete henvendelser kan blandt andre nævnes: En japansk forsker, der ledte efter frivillige organisationer, som arbejdede med beskæftigelsesprojekter En medarbejder i et ministerium, der bad om hjælp til at kortlægge forskningen i det frivillige arbejde. Google i Danmark, der ønskede henvisninger til frivillige organisationer fortrinsvis i Århus, hvor deres ansatte kunne gøre en frivillig indsats. Oxford Research, der ønskede hjælp til beskrivelse af kompetenceprofiler på frivilligområdet Den tunesiske ambassade i Holland, der ønskede oplysninger om danske frivilligprogrammer for udenlandske unge Dansk Sygeplejeråd, der ønskede oplysninger om antallet af frivillige på danske hospitaler Andre henvendelser i årets løb handlede om undersøgelser og litteratur om emner som: Frivilliges indsats, frivillige organisationer og den frivillige sektor (faktaoplysninger) Side 20 af 61

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2006 (2. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2007...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

COLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD

COLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD CLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD Ejerforeningen 38-40,8000 Arhus C CVR-nr. 19903745 Arsrapport for 2008 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2009 Dirigent Ejerforeningen

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2009 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

DANSK GAS FORENING. CVR. nr

DANSK GAS FORENING. CVR. nr DANSK GAS FORENING CVR. nr. 19731715 Årsrapport 2007/2008 Årsberetning Årets resultat Resultatopgørelsen 1. juli 2007 til 30. juni 2008 udviser et underskud på 56.386 kr. mod et underskud i 2006/2007 på

Læs mere

Spodsbjerg. Kystbeskyttelseslaug

Spodsbjerg. Kystbeskyttelseslaug Spodsbjerg Kystbeskyttelseslaug Årsrapport for året 2007 Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning 1-2 Revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Dalbybugten A.m.b.a.

Andelsselskabet Dalbybugten A.m.b.a. Andelsselskabet Dalbybugten A.m.b.a. Digelag v/kasserer Agnes Barslund, Rasmus Nielsens vej 7, 5000 Odense C CVR-nr: 1449 3085 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2015 Godkendt på selskabets

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Albanigade 54E, 1.sal, 5000 Odense C Tlf. 66 14 60 61, E-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk ÅRSRAPPORT 2009

Albanigade 54E, 1.sal, 5000 Odense C Tlf. 66 14 60 61, E-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk ÅRSRAPPORT 2009 25. marts 2010 Albanigade 54E, 1.sal, 5000 Odense C Tlf. 66 14 60 61, E-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk ÅRSRAPPORT 2009 Side 1 af 56 Indholdsfortegnelse 1. Påtegninger... 3 1.1 LEDELSENS

Læs mere

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013. Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013. Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dansk EvalueringsSelskab Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse Side VIRKSOMHEDSSOPLYSNINGER

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsrapport. Dansk Historisk Fællesråd. Rigsdagsgården 9, 1218 København K CVR-nr for 2006

Årsrapport. Dansk Historisk Fællesråd. Rigsdagsgården 9, 1218 København K CVR-nr for 2006 =H Ernst &Yo u n g Dansk Historisk Fællesråd Rigsdagsgården 9, 1218 København K CVR-nr.22223917 Årsrapport for 2006 Godkendt på fæ llesrådets ordinære generalforsamling, den / 2007 dirigent 310 =!I Er

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2009 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2009 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet er

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

REGNSKAB VEDRØRENDE BEVARINGSFONDEN FOR FANØ

REGNSKAB VEDRØRENDE BEVARINGSFONDEN FOR FANØ REGNSKAB VEDRØRENDE BEVARINGSFONDEN FOR FANØ FOR ÅRET 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om fonden ' 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Industrivej Nord 9 Postboks 360 7400 Herning Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2014 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 339 Hundested - Tlf. 72683 - Telefax 72682 REG LAB (CVR.NR. 26 64 34 49) ÅRSRAPPORT 27 reglab27pdfgrundlag.lwp INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg Rødskebølle Skydebaneforening Bodøvej 22 5700 Svendborg Årsrapport for perioden 1. januar 31. december 2016 2 Bestyrelsens erklæring: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for år 2016 for Rødskebølle

Læs mere

Høje Hasseris. Grundejerforening. Årsregnskab 2012

Høje Hasseris. Grundejerforening. Årsregnskab 2012 Høje Hasseris Grundejerforening Høje Hasseris Grundejerforening Årsregnskab 2012 Bestyrelsen: Erling Henningsen, formand - Willy Møller Jensen, næstformand John Mikkelsen, sekretær Jens Mølgaard kasserer

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

LAG Nord. Årsrapport for tiden CVR-nr Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14.

LAG Nord. Årsrapport for tiden CVR-nr Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14. CVR-nr. 35 96 70 79 Årsrapport for tiden 24.09.14 31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14. april 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 (2. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2011 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2011 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere