Albanigade 54E, 1.sal, 5000 Odense C Tlf , ÅRSRAPPORT 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albanigade 54E, 1.sal, 5000 Odense C Tlf. 66 14 60 61, E-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk ÅRSRAPPORT 2010"

Transkript

1 Albanigade 54E, 1.sal, 5000 Odense C Tlf , ÅRSRAPPORT 2010 Side 1 af 61

2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegninger LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS GODKENDELSE DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Indledning Virksomheden Generelle oplysninger om virksomheden Institutionens formål og aktiviteter Institutionens organisation organisationsdiagram Bestyrelsens sammensætning Personalemæssige ressourcer Årsberetningen Ledelsesberetningen tværgående Ledelsesberetningen for grundbevillingen (CFSA) Bevillingsafregning Målopfyldelse i forhold til resultatkontrakten Målopfyldelse i forhold til centralt fastsatte mål Ledelsesberetning for rekvirerede projekter Ledelsesberetning for markedsfinansierede aktiviteter, herunder projekter der ikke har karakter af rekvirerede projekter Finansiel rapport Anvendte regnskabspraksis Finansiel resultatopgørelse Balance aktiver/passiver Egenkapital Regnskabsmæssige forklaringer Noter Side 2 af 61

3 1. Påtegninger 1.1 LEDELSENS PÅTEGNING Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Socialministeriet. Afsnittet vedrørende den finansielle rapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af centrets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til godkendelse. Odense, den 28. marts 2011 Laust Kristensen Side 3 af 61

4 1.2 BESTYRELSENS GODKENDELSE Godkendt på bestyrelsesmøde den 28. marts 2011 Finn Mortensen, formand Vibe Klarup Voetmann Susanne Larsen John Andersen Claus H. Sørensen Tania Ellis Kirsten Munk Centrets ledelse Laust Kristensen, centerleder Side 4 af 61

5 1.3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til bestyrelsen i Center For Frivilligt Socialt Arbejde PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Center For Frivilligt Socialt Arbejde for perioden 1. januar 31. december 2010, side (i Finansiel rapport), omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Socialministeriet og efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Socialministeriet. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Socialministeriets revisionsinstruks for revision ved Center for Frivilligt Socialt arbejde af 21. november Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Center For Frivilligt Socialt Arbejdes udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Center For Frivilligt Socialt Arbejdes interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Side 5 af 61

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Center For Frivilligt Socialt Arbejdes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af Center For Frivilligt Socialt Arbejdes aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Socialministeriet og efter årsregnskabsloven. Det er endvidere vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af Center For Frivilligt Socialt Arbejdes årsregnskab for 1. januar december 2010 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Center For Frivilligt Socialt Arbejde, og at oplysningerne i årsregnskabet om resultater er dokumenterede og dækkende i overensstemmelse med Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Socialministeriet. Ledelsens ansvar Center For Frivilligt Socialt Arbejdes ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved Center For Frivilligt Socialt Arbejdes forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Socialministeriet. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Socialministeriets revisionsinstruks for revision ved Center for Frivilligt Socialt arbejde af 21. november 2002 har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Center For Frivilligt Socialt Arbejde har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået Center For Frivilligt Socialt Arbejdes rapportering i årsregnskabet om resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Socialministeriet. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i regnskabsåret 1. januar december 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet om resultater ikke er dokumenterede eller i overensstemmelse med Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Socialministeriet. Side 6 af 61

7 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Socialministeriet og årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Socialministeriet og årsregnskabsloven. Odense, den 28. marts 2011 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab John Blendstrup Statsautoriseret revisor Side 7 af 61

8 2. Indledning Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er en selvejende institution under Socialministeriet og blev oprettet i 1992 med henblik på at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark. De senere år har centret i stigende omfang også fået samarbejdsrelationer med frivilligt arbejde i en bredere civilsamfundskontekst. Formålet med årsrapporten er at give en samlet og sammenhængende information om Center Frivilligt Socialt Arbejdes (CFSA) finansielle og ressourcemæssige situation, målsætninger og resultatopnåelse for et givet regnskabsår. Årsrapporten er henvendt til Socialministeriet som opdragsgiver, bestyrelsen og til alle andre interessenter, som ønsker at følge udviklingen i CFSA s arbejde og prioritering af ressourceanvendelsen. Rapporten er opdelt i følgende hovedafsnit: Påtegninger Indledning Præsentation af institutionen Årsberetninger og resultatopfyldelser Finansiel rapport Noter CFSA finansieres af en grundbevilling efter Finansloven og har desuden indtægter fra særlige projekter og anden indtægtsdækket virksomhed. Grundbevillingen har følgende 2 spor: 1. Grundbevilling i forhold til det frivillige sociale område 2. Grundbevilling i forhold til Landssekretariatet Projekt Frivillig CFSA indgik for 2010 en resultatkontrakt med Socialministeriet, som med udgangspunkt i centrets vedtægter og forandringsteori fastsætter mål for centrets virksomhed i forhold til grundbevillingen for det frivillige sociale område. Der er i årsrapporten redegjort for målopfyldelsen i forhold til resultatkontrakten. Landssekretariatet Projekt Frivillig er medtaget som et tillæg til resultatkontrakten for 2010 og indarbejdes fra 2011 som en integreret del af resultatkontrakten. Med virkning fra 1. oktober 2009 har CFSA haft til opgave at opbygge og drive et landssekretariat til koordinering af Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse (Projekt Frivillig) som er nærmere beskrevet i en særskilt rapport. Bag aktiviteten står Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Kulturministeriet med førstnævnte som koordinerende ministerium. Uddrag fra udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse: Landssekretariatet forankres institutionelt hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) i Odense. Fordelene ved at placere landssekretariatet hos CFSA er flere. For det første at landssekretariatet kan udnytte CFSA s organisatoriske ramme særligt i forhold til økonomi- og personaleadministration. For det andet kan landssekretariatet trække på eksisterende viden og netværk om frivilligt arbejde i CFSA. I 2009 var Projekt Frivillig finansieret af en særskilt bevilling efter Finansloven, men fra 2010 bevillingerne samlet i én grundbevilling. CFSA har dog fastholdt en adskillelse af de to spor i budgetter og årsrapporter. CFSA er omfattet af regnskabsmæssige retningslinjer for selvejende institutioner på Socialministeriets område omfattet af Rigsrevisorlovens 4, og årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og ledsages af revisionsprotokollat. Side 8 af 61

9 3. Virksomheden 3.1. Generelle oplysninger om virksomheden VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Virksomheden Center for frivilligt socialt arbejde Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Etableret: 1992 Hjemsted: Odense Regnskabsår: 1. januar december 2010 Bestyrelsesformand Daglig ledelse Revisor Pengeinstitut Finn Mortensen Centerleder Laust Kristensen BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1, postboks Odense C Danske Bank Flakhaven 5100 Odense C Side 9 af 61

10 3.2 Institutionens formål og aktiviteter CFSA er et landsdækkende center, der blev oprettet i 1992 som en selvejende institution under Socialministeriet. Centrets formål er at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark, blandt andet gennem information, rådgivning, kurser, konferencer og konsulentbistand. CFSA skal arbejde for en selvstændig og mangfoldig frivillig social sektor, som bidrager til udviklingen af velfærdssamfundet i samspil med offentlige myndigheder og private virksomheder. Bestyrelsen har i 2010 udarbejdet en ny flerårig mål- og strategiplan for centrets udvikling og drift i Planen indeholder bl.a. en strategi for centrets arbejde i et bredere civilsamfundsperspektiv. Der blev i 2007 udarbejdet en forandringsteori, der med senere mindre redaktionelle ændringer ser således ud: Umiddelbare resultater Effekter På mellemlang sigt Langsigtede effekter Vidensopbygning Bidrag til politikudvikling Rådgivning og konsulentydelser Uddannelsesvirksomhed Organisations og netværksudvikling Modeller for tværsektorielt samarbejde Generel formidling Støttefunktioner Være et synligt og tilgængeligt vidensog kompetencecenter for frivilligt socialt arbejde Skabe ydelser med basis i både forskningsmæssig og praksisbaseret viden Sikre at CFSAs arbejde primært baserer sig på hjælp til selvhjælp Udvikle og støtte vækstlaget i den frivillige sociale sektor Understøtte etablerede organisationer i omstilling og udvikling Fremme og udvikle CFSAs evne til at omsætte viden og konkrete erfaringer til konkrete rammer for handling i rummet mellem forskning, praksis og politik Sikre de bedst mulige betingelser for vækst og udvikling af den frivillige sociale sektor Være det sted i landet med den største, bedste og mest brugte viden om frivilligt socialt arbejde Udvikle og fremme værdiskabende samspil mellem civilsamfundets aktører CFSA s udgifter finansieres af: Grundbevilling efter Finansloven o Center for frivilligt socialt arbejde o Landssekretariatet for Projekt Frivillig Indtægter fra projekter Anden indtægtsgivende virksomhed Side 10 af 61

11 Der anvendes følgende opdeling og begreber i CFSA s økonomistyring: FL-bevilling = Finanslovsbevilling (omtales også som grundbevilling) B-konti omtales i årsrapporten som bevillingsfinansierede aktiviteter (grundbevilling). Det er den del af centrets økonomi, der vedrører udadrettede basisaktiviteter, der finansieres af grundbevillingen (CFSA og Landssekretariatet Projekt Frivillig) Alle aktiviteter jr. Resultatkontrakten. Hvor der forekommer hel eller delvis brugerbetaling *) konteres indtægten også under grundbevillingen. Bruttoudgifterne udgør herefter alle medgåede ressourcer, mens nettoudgiften er udtryk for alle udgifter til medgåede ressourcer fratrukket hel eller delvis brugerbetaling. Der er overførselsret mellem årene i forhold for over- og underskud. Det fremgår bl.a. af årsrapporten, i hvilket omfang der for det enkelte regnskabsår er tale om overførsler fra det foregående regnskabsår og til det efterfølgende. Grundbevillingen udbetales som aconto-rater til centret efter konkret anmodning. Årsrapporten redegør for forholdet mellem Finanslovens grundbevilling og den faktiske udbetaling af bevillingen til centret. *) Hvor der ikke er tale om markedsfinansieret aktivitet uden for grundbevillingen. P-konti omtales i årsrapporten som tilskudfinansierede aktiviteter. Det er den del af centrets økonomi, der vedrører projekter med puljefinansiering. Alle projektaktiviteter, hvortil der er udstedt bevillingsbrev. I praksis vil der kun være tale om projekter, der er statslig finansieret, mens f.eks. et projekt med privat fondsfinansiering vil betragtes som en markedsfinansieret aktivitet. Flerårige projekter afsluttes først ved udløb og går i 0 i årsregnskaber. M-konti omtales i årsrapporten som markedsfinansierede aktiviteter. Det er den del af centrets aktiviteter, som er fuld selvfinasieret på markedsvilkår. Indtægtsdækket virksomhed i øvrigt. Ved evt. tvivl om hvorvidt der er tale om en indtægtsdækket virksomhed, tager centerlederen stilling til spørgsmålet. For de markedsfinansierede aktiviteter skal foreligge realistiske overslag/budgetter samt efterkalkulationer, der sikker overblik over rentabilitet og afregning i forhold til centrets grundbevilling i forhold til medgået tid. Ressourcerne til denne type virksomhed vil typisk blive købt i centrets grundbevilling enten som løntimer eller overhead. Ved køb (omkontering) af timer anvendes tages udgangspunkt i følgende: Konsulenter = godkendt timepris Andre personalegrupper - herunder lejlighedsvist ansat studentermedhjælp = den faktiske udgift. Ved større aktiviteter kan også ansættes personale direkte til løsning af opgaven. Efter afregning til grundbevillingen jf. ovenstående bør CFSA på dette område sikre sig et rimeligt overskud, der kan bruges til udvikling og imødegåelse af evt. tab på fremtidige aktiviteter i form af indtægtsdækket virksomhed. Årets resultat og det akkumulerede resultat kan aflæses i egenkapitalen. F-konti = økonomi fælles for støttefunktioner. Side 11 af 61

12 3.3 Institutionens organisation organisationsdiagram Bestyrelsen Socialministeriet Centerleder Faglige konsulenter Administration og fagligt støttepersonale CFSA s interne organisering blev i 2008 ændret fra 3 faste teams til dynamiske og tværfaglige matrix-enheder, der kontinuerligt tilpasses arbejdsopgaverne. 3.4 Bestyrelsens sammensætning CFSA fik ny bestyrelse i 2009, og jf. vedtægter fra april 2009 består bestyrelsen af en formand og 6 medlemmer. Bestyrelsen beskikkes af Velfærdsministeriet (nu Socialministeriet) og sammensættes således: Formanden, der har viden inden for området samt drift af virksomheder eller organisationer, udpeges af Velfærdsministeriet 1 medlem, som repræsenterer Velfærdsministeriet, udpeges af Velfærdsministeriet 1 medlem med særlig indsigt og interesse i det frivillige sociale arbejde, udpeges af Velfærdsministeriet 1 medlem fra det private erhvervsliv med interesse for frivilligt socialt arbejde / civilsamfundet udpeges af Velfærdsministeriet 1 medlem udpeges af KL 1 medlem, der kan fungere som uafhængig person med sagkundskab inden for civilsamfundet, udpeges af Forskningsrådet for samfund og erhverv. 1 medlem, der udpeges af Frivilligrådet blandt rådets medlemmer. Frivilligrådet udpeger desuden en suppleant, der kan give møde i centrets bestyrelse ved eventuelt fravær. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af CFSA under hensyntagen til centrets formål. Den daglige ledelse af CFSA med ansvar for økonomi, faglige linier og drift varetages af centerlederen, under ansvar for bestyrelsen. Side 12 af 61

13 3.5 Personalemæssige ressourcer Årsværk i regnskabsåret 2010, de tre foregående år og budgetår 2011 B-år Antal årsværk 11,8 13,3 14,1 16,3 16,7 Indeks 2010 = Et årsværk svarer til beskæftigelsen for en fuldtidsansat, d.v.s timer (52 uger á 37 timer) Personalesammensætning fordeling på alder og køn Kvinder Mænd Alder Antal Pct. Antal Pct. < 30 år 2 14, år 4 28,6 1 16, år 5 35,7 3 50, år 3 21,4 1 16,7 > 60 år ,7 Gnstl. alder Gnstl. alder I alt Personaleomsætning Antal Procent *) 1) Nyansatte 4 20,5 2) Fratrådte 5 25,6 3) Gnst. antal ansatte i året 19,5 *) 1) hhv. 2) pct af 3) Personaleomsætningen opgøres for et kalenderår som antallet af afgåede i procent af det gennemsnitlige antal ansatte for perioden. Tallet er incl. 1 løntilskudsansættelse i 1½ måned samt 1 vikaransættelse i forbindelse med barselsorlov Ansatte på socialt kapitel Antal Ansatte i job på særlige vilkår Ansatte i fleksjob* 2 Ansatte på revalidering Ansatte i jobtræning (alle ordninger)** 3 Ansatte i skånejob med løntilskud Ansatte på særlige vilkår i alt 5 * 2 medarbejdere med hhv 4 og 5 timer dagligt ** Vi har haft 2 i virksomhedspraktik (ulønnet) samt 1 ansat med løntilskud. Side 13 af 61

14 Sygefravær Antal Gennemsnitligt antal sygedage pr. årsværk 4,2 Antal sygefraværsperioder: - af kort varighed (< 2 uger) 42,0 - af lang varighed (> 2 uger) - Barnets første og anden sygedag, gnsntl. fravær pr. årsværk 0,6 Antal medarbejdere uden sygefravær * 5,0 Antal medarbejdere i alt 16,3 *heraf 2 medarbejdere fratrådt hhv. marts og april og 1 i løntilskudsansættelse i 1½ md Gennemsnitlig årsløn Regnskabsår Regnskabsår Årsløn pr. årsværk Årsløn pr. medarbejder Gennemsnitlig nettoårsløn ekskl. eget og arbejdsgivers overenskomstmæssige pensionsbidrag Over- og merarbejde Timer Overarbejde 219,00 Merarbejde Over- og merarbejdstimer i alt 219,00 Nettosaldo på flekstidsordning Side 14 af 61

15 4. Årsberetningen 4.1 Ledelsesberetningen tværgående Regnskabet for 2010 afsluttes med overskud for alle finansieringsspor. Overskuddet videreføres til 2011 således: 1. Overskud på grundbevillingen indgår via balancen som hensat forpligtelse i forhold til Finanslovsbevillingen 2. I overskuddet for Projekt Frivillig indgår et etableringsbeløb, der er overført fra Overskud vedr. puljer/tilskudfinansiering videreføres i de flerårige regnskab for de enkelte projekter 4. Overskud på markedsfinansierede aktiviteter overføres til centrets egenkapital via balancen For samlet oversigt over årets resultat henvises til note 13. Årets samlede resultat må betegnes som meget tilfredsstillende, idet sidste års underskud på grundbevilingen er indhentet før forventet, og egenkapitalen er øget med et mindre beløb. Specifikke bemærkninger til årets resultat Ad bevillingsfinansierede aktiviteter (Grundbevillingen) 1) Med et overskud for 2010 på kr. er overført underskud fra 2009 indhentet, og akkumuleret således, at der overføres et overskud til 2011 på kr. Resultatet er bedre end budgetteret primært pga. omberegning af OH, mindreforbrug på bl.a. decemberkonferencen og udlån af personale til Projekt Frivillig. 2) For Landssekretariatet for Projekt Frivillig overføres uforbrugte midler med ialt kr. Mindreforbruget vedrører primært etableringsbevillingen og udskudte implementeringsaktiviter for Projekt Frivillig (kampagneaktiviteter). Det er disponeret over beløbet til kampagner med videre i 2011 Se også skema Ad projekter/tilskudsfinansierede virksomhed Videreførslen på de tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører Uddannelsespuljen og og Kommuneprojektet. Beløbet indeholder videreførsler fra tidligere år. Ad Markedsfinansieret virksomhed Med et overskud på kr. for året bliver det akkumulerede overskud på egenkapitalen i alt kr , hvilket betragtes som en nødvendig buffer i forhold til eventuelle udforudsete udgifter eller ekstraordinære aktiviteter fremover. I resultatet for de markedsfinansierede aktiviteter indgår en renteindtægt på kr. Resultatet for 2010 giver ikke anledning til ændringer i budgettet for En mere uddybende oversigt over aktiviteter i 2010 fremgår af følgende: Side 15 af 61

16 Årets aktiviteter I dette afsnit beskriver vi hovedparten af de aktiviteter, som har været fokus for arbejdet på Center for frivilligt socialt arbejde (CFSA) i CFSA s opgaver er opdelt i en række aktivitetsområder, som er ramme for aktivitetsbeskrivelsen. Aktivitetsområder omfatter: Vidensopbygning Bidrag til politikudvikling Rådgivning Individuel kompetenceudvikling Konsulentbistand og Netværk og netværksudvikling Frivilligt / offentligt samarbejde Generel formidling Landssekretariatet for Projekt Frivillig Administrative støttefunktioner og ledelse Vidensopbygning Dokumentation af frivilligt socialt arbejde Den 17., 18. og 19. maj afholdt Center for frivilligt socialt arbejde en række temamøder om dokumentation i henholdsvis Odense, Århus og København. Møderne blev afholdt i samarbejde med Frivilligcenter og Selvhjælp Odense, Frivilligcenter Århus samt Frivilligcenter Netvirket, SR- Bistand og Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave i København. Baggrunden for møderne var et ønske om at styrke formidlingen af og bistanden omkring dokumentationsarbejdet i frivillige sociale organisationer og gøre denne formidling/bistand mere synlig. Det var overraskende, men også meget positivt, at forholdsvis mange af de fremmødte faktisk allerede kendte til og selv arbejdede med dokumentationsmetoden. Deres erfaringer kom i spil på møderne, og der blev berettet om, hvordan dokumentationsarbejdet på forskellig vis havde bidraget positivt til organisationens arbejde. Denne erfaringsudveksling og vidensdeling var meget nyttig for deltagerne. Hvad der også kom frem på møderne var, at dokumentation for mange foreninger stadig er et svært tilgængeligt stof. Som en deltager udtrykte det: I min forening er de frivillige landmænd, og hvis jeg siger forandringsteori og dokumentation til dem, går de i sort. Deltageren fortalte endvidere, at vedkommende simpelthen ikke forstod det sprog/begrebsapparat, der bliver anvendt: selv om jeg kan læse hvad SMART-mål er, forstår jeg det ikke. Relateret til dette forhold udtrykte deltagerne generelt en undren over, at det offentlige ikke er villig til at støtte foreningerne med eksempelvis gratis kurser, rådgivning og lignende, når det offentlige stiller krav om dokumentation og anvendelse af denne ret komplicerede fremgangsmåde. Overordnet kan vi sige, at de mest positve i forhold til dokumentation var dem, der havde erfaring med at dokumentere i praksis, mens de, der endnu ikke havde erfaring med dokumentation, gav udtryk for større skepsis og bekymring. Side 16 af 61

17 Årsrapport om den frivillige sociale indsats Den 31. maj 2010 udbød Socialministeriet en opgave om monitorering af den frivillige sociale sektor. CFSA fik opgaven, som er afgrænset til at vare 1 år. Monitoreringsopgaven skal munde ud i en rapport, som har til formål at: 1. Synliggøre sektoren og den frivillige indsats 2. Følge udviklingstendenserne på området 3. Tydeliggøre værdien af det frivillige sociale arbejde samt 4. Bidrage til udvikling af den frivillige sociale sektor Rapporten er bygget op omkring følgende emner: Den frivillige sociale sektor frivillighed og foreningsliv. En monitorering af frivilligheden på individ og organisationsniveau. Samspillet mellem det frivillige og det offentlige. Fokus især på kommunerne og 18. Rapporten skal erstatte den hidtidige 18 redegørelse. Samspillet mellem det frivillige og erhvervslivet. Fokus er blandt andet på en kortlægning af virksomhedernes engagement. Det tværsektorielle samspil og nye konstellationer (fx socialøkonomiske virksomheder). Værdien af den frivillige indsats. Hvordan arbejder organisationer og foreninger med dokumentation af effekter mv.? Ny forskning og nye undersøgelser. Socialministeriets initiativer på området. De emner, som årsrapporten skal beskrive, tilvejebringes gennem 3 undersøgelser: 1. Foreningsundersøgelse. Afdækker faktuelle forhold (bl.a. målgruppe, aktiviteter, personale, økonomi, samarbejde, dokumentationserfaring) blandt 568 landsdækkende og lokale organisationer og foreninger. 2. Individundersøgelse. Er opdelt i to delundersøgelser: a. En befolkningssurvey, der giver ny viden om andelen af frivillige i DK, hvem de frivillige er (køn, alder, uddannelse m.v.), inden for hvilket område de er frivillige og for hvem, hvilke slags opgaver de udfører samt anvendt tid. Denne delundersøgelse gennemføres af Megafon. b. En frivilligundersøgelse, der ud over også at spørge til hvem de frivillige er, afdækker motivation og fremtidigt engagement blandt et mindre udvalg af frivillige tilknyttet frivillige organisationer og foreninger 3. Kommuneundersøgelse. Afdækker kommunernes samarbejde med de frivillige sociale foreninger og initiativer på frivillighedsområdet. Ankestyrelsen har stadig opgaven med at redegøre for kommunernes anvendelse af 18 midlerne. Dertil kommer en mindre indledende kvalitativ undersøgelse blandt virksomheder og virksomhedsorganisationer, der skal kvalificere en større, mere kvantitativ undersøgelse i 2011 om virksomheders engagement og samspil med den frivillige sociale sektor. Årsrapporten indeholder desuden en bibliografi over det seneste års relevante og publicerede bøger, undersøgelser og større rapporter om frivilligt (socialt) arbejde, frivillige (sociale) organisationer samt den frivillige (sociale) sektor. Endelig beskrives Socialministeriets initiativer og indsatsområder i Side 17 af 61

18 Til årsrapporten er knyttet en følgegruppe, der består af KL, Frivilligrådet og Socialministeriet. Medio oktober godkendte Socialministeriet den endelige model for udarbejdelse af Årsrapporten om den frivillige sociale indsats Årsrapporten forventes udgivet i begyndelsen af april Sygehusprojektet I 2010 har CFSA arbejdet med udvikling af et projekt om udvikling af samarbejdet mellem landets større hospitaler og civilsamfundet (Sygehusprojektet). Med ansættelsen af en konsulent (med løntilskud) i efteråret 2010 kom vi godt i gang med udviklingen af sygehusprojektet, men arbejdet er igen blevet bremset af, at medarbejderen fik tilbudt ordinært arbejde andetsteds. Den pågældende medarbejder nåede dog at gennemføre en undersøgelse af omfanget af frivillige på de danske sygehuse. Denne undersøgelse samt erfaringerne fra udlandet skal give grundlag for en workshop for de forskellige interessenter om mulighederne for at inddrage flere frivillige på de danske sygehuse til glæde for patienter, pårørende og ansatte. Workshoppen vil blive afviklet i Udvikling af undervisningsmaterialer om integration til Forenings-Danmark Et konsortium bestående af COWI og CFSA har i 2010 afgivet tilbud på en opgave om udvikling af undervisningsmateriale til Forenings-Danmark. Opgaven er udbudt af Integrationsministeriet. Konsortiets tilbud blev desværre ikke udvalgt, hvorfor projektet er skrinlagt. Bidrag til publikationen Volunteering Infrastructure in Europe CFSA har i 2010 udarbejdet det danske bidrag til publikationen Volunteering Infrastructure in Europe. Publikationen udgives af den europæiske paraplyorganisation CEV i forbindelse med det europæiske frivillighedsår Bogen beskriver for hver af de 27 EU-medlemsstater en lang række infrastrukturelle forhold som f.eks. lovgivning, økonomiske rammer, hvordan frivilligsektoren er opbygget, hvem er aktørerne i og omkring frivilligsektoren, sektorens bevågenhed mv. Bogen forventes udgivet i begyndelsen af Deltagelse i internationale projekter I 2010 sagde CFSA ja til at deltage i to internationale EU projekter: Europe for Citizen. Initieret af det italienske Centro Servizi Volontariato Provincia di Torino. Projektets formål er at skabe dialog, viden og netværk på tværs i Europa om frivillige organisationers arbejde for at fremme aktivt medborgerskab, social sammenhængskraft og frivillighed. Hovedaktørerne/partnerne i projektet er Italien, Spanien og Portugal, mens Danmark indgår sammen med Cypern som observatører og deltager i projektets netværksaktiviteter (3-4 konferencer). Volunteers In Training in Europe (VITE). Initieret af Centro Volontariato, Lucca. Formålet med projektet er at identificere good practise i forhold til læring/uddannelse af frivillige hvad er de gode kompetencer og hvordan kan de synliggøres (for eksempel via et frivillighedspas). Danmark indgår i projektet sammen med England, Tyskland, Spanien og Italien (deltagerne er alle medlemmer af the European Volunteer Centre, CEV). Begge projekter fik desværre afslag på ansøgning, og planerne for gennemførelse er derfor sat i bero. Øvrig projektudvikling Arbejdet med udvikling af nye projekter har i 2010 været begrænset begrundet i nye store opgaver som f.eks. iværksættelse af Projekt Frivillig og arbejdet med den kommende årsrapport. En ny Side 18 af 61

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Forskning i frivillighed og civilsamfund

Forskning i frivillighed og civilsamfund Forskning i frivillighed og civilsamfund Med dette oplæg ønsker Frivilligrådet at give sit bidrag til overvejelserne om iværksættelse af et nyt ambitiøst forskningsprogram om frivillighed og civilsamfund

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2006 Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3. sal 1450 København K Telefon: 33 93 52

Læs mere

Materiale til FFD s generalforsamling og årsmøde 28. - 29. maj 2015 Nørgaards Højskole

Materiale til FFD s generalforsamling og årsmøde 28. - 29. maj 2015 Nørgaards Højskole Materiale til FFD s generalforsamling og årsmøde 28. - 29. maj 2015 Nørgaards Højskole 1 Indhold Program...3 Dagsorden...4 Workshops...5 Beretning 2014-2015...6 Handlingsplan 2015/16... 14 Regnskab 2014...

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2010 Dansk Producentansvars System 04-03-2011 CVR 29 02 88 42 Indholdsfortegnelse I. Del: Om DPA-System... 5 1. Oplysninger om den selvejende institution... 5 2.

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Årsrapport 2013 Skolekode 101.191 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

1.1 Virksomhedsoplysninger 3 1.2 Ledelsespåtegning 5 1.3 Revisionspåtegning 6

1.1 Virksomhedsoplysninger 3 1.2 Ledelsespåtegning 5 1.3 Revisionspåtegning 6 Årsrapport 2009 Indhold 1. Påtegning 1.1 Virksomhedsoplysninger 3 1.2 Ledelsespåtegning 5 1.3 Revisionspåtegning 6 2. Beretning 2.1 Præsentation 9 2.2 Strategi 9 2.3 Bestyrelsens arbejde 12 2.4 Udviklingskontrakt

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa SISO 2001-2002 Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn UFC Børn og Familier, Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Vidensopsamling...5 Kommunerne...5 Amterne...14 Andre instanser...15

Læs mere

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler,

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER Årsrapport 2009 for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Udgivet af: Dansk Center for Internationale

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

LEDELSESPÅTEGNING INDHOLD

LEDELSESPÅTEGNING INDHOLD ÅRSREGNSKAB 2012 1 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING 1 2 4 5 9 10 11 13 15 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Organisationsoplysninger Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis Regnskab 2012

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side 5. 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9

2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side 5. 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9 Ordinært repræsentantskabsmøde 2013 Søndag den 10. november 2013 kl. 9.00-12.30 Mødet afholdes på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Dagsorden 1. Valg af dirigent(er) side 3 2. Vedtagelse af forretningsorden

Læs mere