At være plejefamilie i Silkeborg Kommune. En vejledning i forhold til ansættelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At være plejefamilie i Silkeborg Kommune. En vejledning i forhold til ansættelse"

Transkript

1 At være plejefamilie i Silkeborg Kommune En vejledning i forhold til ansættelse Revideret marts 2019

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Plejevederlag, ansættelse og kontrakt... 3 Plejevederlag og supplerende ydelser... 3 Vederlagets størrelse... 3 Ansættelse og kontrakt... 4 Omkostningsbeløbet... 5 Omkostningsbeløbet forventes at dække... 5 Andet praktisk A-Å... 6 Barnedåb... 6 Barnepige... 6 Beklædning, fodtøj og medicinudgifter... 6 Briller og kontaktlinser... 7 Computer, Ipad, tablet, printer, internet m.v Cykel... 7 Daginstitution og skole, herunder privat pasning og skoletilbud... 8 Døgnaflastning... 8 Efterskole... 8 Ferie, pas og vaccination... 9 Forsikring Fritidsaktiviteter og udstyr Gaver Konfirmation/nonfirmation Kostbeløb/kostpenge ved weekends og ferier Kurser og supervision til plejeforældre Lejrskole Sygdom Særlig behandling Alternativ behandling understøttes ikke af Silkeborg Kommune Tøj og lommepenge til barnet

3 Indledning Denne pjece henvender sig til plejeforældre, som allerede samarbejder med Silkeborg Kommune, eller som overvejer at gøre det. Hensigten med pjecen er at give et overblik over relevante oplysninger i forbindelse med arbejdet som plejefamilie i Silkeborg Kommune. Samtidig indeholder pjecen en række oplysninger om de regler og retningslinjer, som vi arbejder med i Silkeborg Kommune. Det er kommunens opgave, at arbejde for at børn og unge, som har behov for særlig støtte, får en tryg opvækst. Dette kan bl.a. ske ved anbringelse i en plejefamilie eller ved aflastning i en aflastningsfamilie. I samarbejdet med jer som plejefamilie, vil I blive betragtet som alle øvrige samarbejdspartnere. Der vil derfor være en forventning om, at I bidrager med faglige refleksioner, synspunkter og observationer til gavn for den konkrete opgave. 2

4 Plejevederlag, ansættelse og kontrakt Plejevederlag og supplerende ydelser Plejefamilier er kontraktmæssigt ansat, og honoreres i vederlag og ydelser, der dækker plejefamiliens omkostninger (kost, logi og daglige fornødenheder). Arbejdsgiverbetalt pension er ikke indeholdt i plejevederlaget. Vederlagets størrelse Ved fastsættelse af vederlagets størrelse tages udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse, handleplanen og eventuelt andre dokumenter vedrørende barnet. Fastsættelse af antal af vederlag vurderes på baggrund af: Plejebarnets behov for hjælp og støtte De krav kommunen stiller til plejefamiliens kompetencer Den indsats som plejebarnets anbringelse kræver af plejeforældrene Om varetagelse af et fuldtidsjob er muligt eller ej samtidig med plejeopgaven Fastsættelse af antallet af vederlag sker altid på baggrund af en konkret vurdering af plejeforholdets karakter, herunder plejebarnets situation, samt graden af påvirkningen af familielivet i plejefamilien, og efter en forhandling med plejefamilien. Der er opfølgning på vederlag ved ændringer. 3

5 Ansættelse og kontrakt Ved ansættelse som plejefamilie indgår plejefamilien i kontraktforhold/ansættelse med Silkeborg Kommune. Der udarbejdes en kontrakt for hvert barn/ung. Løn- og ansættelsesvilkår nedskrives i kontrakten. Kontrakten indgås mellem Silkeborg Kommune og den person i plejefamilien (familieplejeren), der juridisk står for indgåelse af aftalen. Kontrakten kan under plejeforholdet som udgangspunkt ikke overdrages til ægtefælle. Kontrakten vil indeholde fastsættelsen af det aktuelle antal vederlag og de ydelser, plejefamilien får til dækning af omkostninger i forbindelse med plejeforholdet. Lønnen består af to dele, et skattepligtigt vederlag og en skattefri omkostningsdel. Det skattepligtige vederlag fastsættes, som ovenfor beskrevet, på baggrund af barnets behov for omsorg, støtte og behandling og de kvalifikationer, plejefamilien skal have for at løse opgaven. Den skattefri omkostningsdel består af en fast takst afhængigt af barnets alder. Taksten reguleres årligt. Omkostningsdelen dækker kost, logi, daglig hverdagskørsel, daglige fornødenheder og fornøjelser, fx frisør, biograf mv, og er nærmere beskrevet her under i afsnittet Hvad dækker omkostningsbeløbet. Plejekontrakten indeholder også regler vedrørende tavshedspligt, magtanvendelse, opsigelsesvarsel, 4

6 forsikringsforhold samt de pligter og rettigheder plejefamilien har vedrørende supervision og efteruddannelse samt oplysningspligt vedrørende ændringer i plejefamiliens personlige forhold. Omkostningsbeløbet Omkostningsbeløbet forventes at dække Almindelig kost Vask og personlig hygiejne. Håndkøbsmedicin samt lægeordineret medicin ved midlertidig behandling. (F.eks. penicillin). Ekstra dyr behandling kan ansøges hos familierådgiveren. Brug af telefon, mobiltelefon, TV, computer og porto. Entre til zoo, tivoli, biograf, svømmehal m.m., samt transport til disse. Skoletaske, passer, lineal, lommeregner, skolefoto, skole- og klassearrangementer, klassekasse m.v. Diverse fritidsarrangementer, gaver til skolekammerater og venner. Vedligeholdelse af cykel. Almindelig omsorgsbetinget kørsel (f.eks. Kørsel til/fra nærmeste distrikts skole/dagtilbud, tandlæge, frisør, alm. læge, kammerater og fritidsarrangementer. Pas. Indkøb af almindelig mobiltelefon. Barnepige 5

7 Andet praktisk A-Å Barnedåb Såfremt biologisk familie ikke afholder barnedåb, yder kommunen et tilskud på 6 gange normalbidraget, såfremt plejefamilien afholder en fest. Aktuel størrelse på normalbidraget, kan I se på Tilskuddet skal betragtes som en økonomisk ramme, inden for hvilken man i samarbejde med forældrene selv bestemmer de nærmere omstændigheder omkring dåben. Beløbet udbetales efter dokumentation for afholdelse af barnedåben. Barnepige Udgifter til eventuel barnepige afholdes af plejefamilien. I særlige tilfælde kan kommunen ansætte en barnepige, hvis det er formålstjenligt og beskrevet i handleplanen. Kommunen indhenter i disse tilfælde straffe- samt børneattest på barnepigen. Beklædning, fodtøj og medicinudgifter Beklædning dækkes efter gældende takster. 6

8 I helt særlige tilfælde, hvor forældrene er berettiget til støtte efter Servicelovens 41 stk. 3, såfremt barnet boede hjemme, kan kommunen yde ekstra hjælp til ekstraordinære store udgifter til beklædning efter forudgående ansøgning fra plejefamilien. Det kan f.eks. ske i tilfælde, hvor et handicappet barn slider særligt meget på tøjet, merudgifter til specialfodtøj efter lægelig anbefaling, medicinudgifter og lignende. Briller og kontaktlinser Udgifter til briller og kontaktlinser dækkes af kommunen efter aftale med familierådgiver. Computer, Ipad, tablet, printer, internet m.v. Udgangspunktet er, at barnet på lige fod med resten af familien, bruger plejefamiliens tablet eller Ipad, printer samt internet. Evt. udgifter i forbindelse med dette afholdes af omkostningsbeløbet. Første computer betales af Kommunen ved skolestart, hvis barnet ikke har en. (niveau kr). En ny PC kan herefter bevilges efter 5 år. Udstyret følger barnet. Cykel Der kan bevilliges tilskud til cykel + tilbehør herunder cykelhjelm ved konkret aldersbehov til et beløb på max kr. pr. gang. 7

9 Daginstitution og skole, herunder privat pasning og skoletilbud Det forventes at plejebarnet benytter de kommunale pasnings- og skoletilbud. Plejefamiliens udgift til forældrebetaling til kommunal daginstitution dækkes af kommunen, når det er besluttet og indskrevet i handleplanen. Ønskes et privat tilbud, skal dette drøftes med familierådgiver, der har den endelige beslutningskompetence. Silkeborg Kommune afholder ikke udgifter til privat dagpleje/skole. Døgnaflastning Som hovedregel etableres ikke døgnaflastning til børn anbragt i plejefamilie. Efterskole Aftaler omkring efterskoleophold drøftes altid i samarbejde med den unge, plejefamilien, biologiske forældre samt Familierådgivningen, og udmøntes konkret på opfølgningsmøderne. Det er familierådgiver, der til slut alene træffer den endelige afgørelse ift. eventuelt efterskoleophold. Ved ophold på efterskole honoreres plejefamilien som udgangspunkt med to gange vederlag. Omkostningsbeløbet fortsætter fratrukket kost. Plejefamilien orienteres ved bevilling af efterskoleopholdet. Kommunen betaler efterskoleopholdet. Familierådgiveren følger op på efterskoleopholdet via statusudtalelse, handleplansmøder m.v. 8

10 Udgifter i forbindelse med efterskoleophold fx IT udstyr, idrætstøj og lign. betales af omkostningsbeløbet. Særligt store udgifter kan bevilges af Familierådgivningen. Hvis der er særlige udgifter forbundet med efterskoleopholdet, skal dette tydeliggøres, inden der træffes endelig beslutning om bevilling. Etablering og indskrivningsbeløb Plejefamilien stiller et almindeligt møbleret værelse til rådighed. Der foretages en konkret vurdering af barnets eventuelle behov for yderligere indbo/udstyr. Indskrivningsbeløbet aftales med, godkendes og bevilliges af familierådgiver. Indskrivningsbeløbets maksimum fremgår af de vejledende satser fra KL. Plejefamilien skal kunne fremlægge dokumentation for, hvad indskrivningsbeløbet er brugt til, inden der kan ske en udbetaling. Udstyr, som anskaffes ved indskrivning, tilhører barnet og følger barnet ved fraflytning. Ferie, pas og vaccination Plejefamilier er omfattet af ferieloven. Der optjenes ret til ferie med løn i 5 uger pr. år. Hvis der ikke modtages andre ferieønsker fra plejefamilien, er ferieafholdelse på forhånd varslet i henhold til ferielovens regler til afholdelse med 3 ugers hovedferie i uge 28, 29 og 30. Desuden varsles ferieafholdelse i uge 42 og uge 7. Det forventes, at plejefamilien afholder ferie med plejebarnet, med mindre der er tale om helt særlige omstændigheder. 9

11 Kommunen yder et tilskud på 35 gange omkostningsbeløbet årligt til plejebarnets andel af ferierejsen. Administrationen hos Familierådgivningen i Silkeborg Kommune udbetaler beløbet en gang årligt 1. maj. Indeholdt i beløbet er også eventuelle udgifter til pas og vaccinationer samt øvrige aktivitetsudgifter under ferien (f.eks. billet til Legoland). Hvis plejefamilien ikke afholder ferie med plejebarnet, udbetales der ikke tilskud til ferie. Ved ferie i udlandet skal der anmodes om et såkaldt rejsedokument/travel document fra familierådgiver, hvori der står, at barnet er i pleje ved den pågældende plejefamilie. Forsikring Plejefamilien er omfattet af lov om arbejdsskadeforsikring. Anbragte børn ulykkesforsikres ikke af Silkeborg Kommune. Hvis barnet har en ulykkesforsikring på anbringelsestidspunktet, som er tegnet af forældrene, skal forældrene opsige denne, hvis de ikke fortsat ønsker at betale præmien. Plejefamilien skal sørge for, at det anbragte barn er dækket af en kombineret ansvars og familieforsikring, der dækker personskader og tingskader forvoldt af plejebarnet mod tredjemand eller tredjemands ejendom. Plejefamilien kan ansøge Silkeborg Kommune om erstatning af tingskader forvoldt mod plejefamilien, når 10

12 beløbet overstiger kr., hvis skaden ikke er omfattet af forsikring. Erstatningskrav fra plejefamilien, som ikke er omfattet af forsikringsdækning, vurderes i samråd med teamleder og juridisk team. Ved tvivlstilfælde kontaktes forsikringsteamet. Fritidsaktiviteter og udstyr Udgifter til én konkret fritidsaktivitet, kontingent og udstyr bliver dækket af Silkeborg Kommune. Udgifter til øvrige fritidsaktiviteter og udstyr er indeholdt i plejefamiliens omkostningsbeløb. Gaver Der kan ansøges om tilskud til gaver efter KL s gældende takster til jul og fødselsdag til indkøb af gave til plejebarnet fra plejefamilien. Konfirmation/nonfirmation Der kan udbetales midler til beklædning jf. gældende takster fra KL. Såfremt biologisk familie ikke afholder konfirmation/nonfimation yder kommunen et tilskud på 6 gange normalbidraget, såfremt plejefamilien afholder en fest. Aktuel størrelse på normal bidraget, kan I se på 11

13 Tilskuddet skal betragtes som en økonomisk ramme, inden for hvilken man i samarbejde med de biologiske forældre bestemmer de nærmere omstændigheder for konfirmationsfesten. Beløbet udbetales efter dokumentation for afholdelse af konfirmationen/nonfirmationen. Kostbeløb/kostpenge ved weekends og ferier Statens takst for kostbeløbet trækkes fra kost- og logi beløbet ved plejefamiliens ferie over 3 døgn uden plejebarn. Hvis barnet er på samvær i 3 døgn eller herover, udbetaler Silkeborg Kommune kostbeløbet til forældrene. Kurser og supervision til plejeforældre Plejefamilien har ret og pligt til deltagelse i minimum 2 undervisningsdage pr. år. Uddannelse arrangeres i samarbejde mellem Familieplejen og SOSU-skolen Silkeborg. Plejefamilien forventes at deltage i supervision i overensstemmelse med plejeopgavens omfang. Supervision ydes af Silkeborg Kommune. Lejrskole Som udgangspunkt er betaling til lejrskole indeholdt i omkostningsbeløbet. Anbringes barnet midt i et skoleår, 12

14 dækkes udgiften forholdsmæssigt efter det antal måneder, som barnet har været anbragt Sygdom Plejebarnets første sygedag: Der er ingen særskilt aftale for plejeforældre på dette område. Det forventes, at den enkelte plejefamilie indgår en aftale med sin arbejdsgiver om at kunne holde fri ved behov på barnets første sygedag. Egen sygdom: I tilfælde af sygdom i plejefamilien, forventes det, at plejefamilien selv sørger for pasning af plejebørn. Hvis der er tale om længerevarende sygdom, skal dette drøftes med familierådgiver, konsulent og Tilsynet, så det kan vurderes, hvorvidt plejeopgaven forsat kan løses forsvarligt. Særlig behandling Det er familierådgiver, der laver den endelige faglige vurdering og har bevillingskompetencen i forhold til særlig behandling (fx ergoterapi, fysioterapi, psykolog o.l.) Behandlingen skal være anbefalet af læge/sygehus. Alternativ behandling understøttes ikke af Silkeborg Kommune. Transport / kørsel Almindelig omsorgsbetinget kørsel er indeholdt i omkostningsbeløbet. F.eks. til og fra dagtilbud/skole, lægeog tandlægebesøg, fritidsaktivitet, legeaftaler. Kørsel til længerevarende behandling, der er forudbestemt i handleplanen, dækkes efter statens laveste takst. 13

15 Hvis det er et krav, at plejefamilien henter og bringer barnet til samvær med biologisk familie eller hvis plejefamilien er pålagt deltagelse i kurser, lovpligtige opfølgningsmøder, temadage mv., dækkes denne kørsel med statens laveste takst. Kørsel indberettes i DITMER en gang i måneden. Køresedler for indeværende år, skal afleveres inden årets udgang af hensyn til afslutning af budgetåret. Der udbetales som udgangspunkt ikke godtgørelse for tidligere år, når et nyt år er påbegyndt (dec. undtaget). Tøj og lommepenge til barnet Tøj- og lommepenge udbetales månedligt bagud til plejefamiliens NEM konto. Pengene tilhører børnene, så alle tøj- og lommepenge skal tilgå barnet. Blanket udleveres af Familieplejen. 14

16 15

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt Fælles fynsk praksis vedr. tillægsydelser til plejefamilier Forord Foranlediget af initiativ fra Odense kommune har der i et samarbejde mellem de

Læs mere

At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune

At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune En vejledning i forhold til ansættelse, omkostningsbeløb og vederlagsfastsættelse Retningslinjer i denne pjece er gældende for plejefamilier godkendt efter

Læs mere

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune Maj 2017 Generelt vedrørende døgnpleje / indskrivningsbeløb Ved døgnpleje forventes det, at plejefamilien kan stille et almindeligt

Læs mere

Tillægsydelser til plejefamilier

Tillægsydelser til plejefamilier Tillægsydelser til plejefamilier Godkendt af Socialudvalget den 3. april 2019 Indhold Økonomiske forhold under plejeanbringelsen...3 Aflønning...3 Omkostningsbeløbet...3 Etablering...3 Plejebarnets besøg

Læs mere

Tillæg til familieplejekontrakten

Tillæg til familieplejekontrakten Tillæg til familieplejekontrakten Målgruppe: Socialrådgivere, familieplejekonsulenter og plejefamilier Indskrivningsbeløb Der skal foretages en konkret vurdering af barnets behov for udstyr, og det forventes

Læs mere

At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune

At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune En vejledning i forhold til ansættelse, omkostningsbeløb og vederlagsfastsættelse Retningslinjer i denne pjece er gældende for plejefamilier godkendt efter

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd VEJLEDENDE RETNINGSLINJER FOR FULDTIDSANBRAGTE BØRN I FAMILIEPLEJE OG BØRN I AFLASTNING Omkostningsdelen Tilskud til særlige udgifter Kørselsgodtgørelse Fritidsjob Kostpenge

Læs mere

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer:

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer: Økonomi Gennemsnitsmodellen: Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen ny honoreringsmodel. Familieplejecenteret vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige

Læs mere

At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune

At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune En vejledning i forhold til ansættelse, omkostningsbeløb og vederlagsfastsættelse Retningslinjer i denne pjece er gældende for plejefamilier godkendt efter

Læs mere

- anbringelsens forventede varighed - barnets vanskeligheder - forældresamarbejde - krav til plejefamilien - plejefamiliens ressourcer.

- anbringelsens forventede varighed - barnets vanskeligheder - forældresamarbejde - krav til plejefamilien - plejefamiliens ressourcer. Økonomi Gennemsnitsmodellen Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen gennemsnitsmodellen. Familieplejen vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige plejeopgave

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune. Om kontraktforhold, aflønning, øvrige udgifter, sygdom og ferie.

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune. Om kontraktforhold, aflønning, øvrige udgifter, sygdom og ferie. Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune Om kontraktforhold, aflønning, øvrige udgifter, sygdom og ferie. November 2018 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Kontrakt...

Læs mere

Information for Pleje- & Aflastnings- familier. Familieplejen. Familieplejen. Børnecenter Døgn

Information for Pleje- & Aflastnings- familier. Familieplejen. Familieplejen. Børnecenter Døgn Familieplejen Information for Pleje- & Børnecenter Døgn Familieplejen Telefon: 76 16 08 10 Mail: chg@esbjergkommune.dk Hjemmeside: www.esbjergkommune.dk Aflastnings- familier H vorfor være pleje-/aflastningsfamilie?

Læs mere

Beskrivelse af plejefamilieforhold i forbindelse med aflastning og anbringelse

Beskrivelse af plejefamilieforhold i forbindelse med aflastning og anbringelse Børne- og Familierådgivningen Ungeenheden Beskrivelse af plejefamilieforhold i forbindelse med aflastning og anbringelse 2 Beskrivelse af plejefamilieforhold i forbindelse med aflastning og anbringelse

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 3 Barnets ophold i familiepleje. 4 Samarbejde med biologisk

Læs mere

HÅNDBOG FOR NETVÆRKSPLEJEFAMILIER

HÅNDBOG FOR NETVÆRKSPLEJEFAMILIER HÅNDBOG FOR NETVÆRKSPLEJEFAMILIER Familie og Ungecentret Familieplejeområdet, Rådhusgang 4, 6200 Aabenraa Familie og Ungecentret, juni 2016 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger vedr. netværksfamilier....3

Læs mere

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Information for Plejefamilier & Aflastningsfamilier Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Indholdsfortegnelse: Hvorfor være plejefamilie/aflastningsfamilie?... Side 3 Betingelser

Læs mere

Følgeudgifter/særlige udgifter

Følgeudgifter/særlige udgifter Følgeudgifter/særlige udgifter Plejefamilier kan ansøge rådgiver om hel eller delvis dækning af særlige udgifter, som ikke forventes afholdt af kost og logibeløbet. Rådgiver skal ved hver ansøgning om

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

At blive aflastnings- eller plejefamilie

At blive aflastnings- eller plejefamilie At blive aflastnings- eller plejefamilie Vil I gerne være aflastnings- eller plejefamilie, er det vigtigt at I: Kan give barnet stabile og trygge rammer og støtte barnets udvikling Kan samarbejde med barnets

Læs mere

Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie

Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret januar 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKTION...

Læs mere

Håndbog for plejefamilier i Rudersdal kommune Januar 2015. Indhold

Håndbog for plejefamilier i Rudersdal kommune Januar 2015. Indhold 1 Håndbog for plejefamilier i Rudersdal kommune Januar 2015. Indhold Indledning... 2 Sagsforløb... 2 Aflastning... 2 Døgnanbringelse... 3 Forskellige former for aflastning og familiepleje... 3 Godkendelsesprocedure...

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

Håndbog. til aflastnings- og plejefamilier. Februar 2011

Håndbog. til aflastnings- og plejefamilier. Februar 2011 Håndbog til aflastnings- og plejefamilier Februar 2011 Indhold Side Indledning... 3 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning... 3 Barnets ophold i familiepleje... 4 Samarbejde med biologisk

Læs mere

Beskrivelse af retningslinjer for netværksplejefamilier ansat af Varde Kommune, herunder procedurer for godkendelse, ansættelsesvilkår og tilsyn.

Beskrivelse af retningslinjer for netværksplejefamilier ansat af Varde Kommune, herunder procedurer for godkendelse, ansættelsesvilkår og tilsyn. Beskrivelse af retningslinjer for netværksplejefamilier ansat af Varde Kommune, herunder procedurer for godkendelse, ansættelsesvilkår og tilsyn. Netværksplejefamilie Overordnet kan en netværksplejefamilie

Læs mere

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Center for Børn og Familie januar 2016 1 Indledning... 4 Vederlagsfastsættelse... 4 Omkostningsbeløbet... 7 Etableringsudgifter...

Læs mere

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5 Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Fagsekretariatet Børn og Unge Familieplejeteamet Håndbog for plejefamilier.. når jeg bliver voksen, vil jeg bo lige midt imellem mor og far og jer med min mand og børn. Så kan I alle sammen komme og få

Læs mere

Håndbog for døgnplejefamilier

Håndbog for døgnplejefamilier Håndbog for døgnplejefamilier 1. Godkendelse til familiepleje For at kunne modtage barn/børn i døgnpleje for Holbæk kommune, skal der foreligge en godkendelse fra Socialtilsyn Hovedstaden, Frederiksberg

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2019 om plejefamilier

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2019 om plejefamilier Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2019 om plejefamilier I medfør af 37, stk. 7, 39, stk. 6, og 42, stk. 7, i Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, fastsættes:

Læs mere

Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aflastningsfamilie

Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aflastningsfamilie Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aflastningsfamilie Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret august 2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKTION...

Læs mere

Håndbog. til aflastnings- og plejefamilier

Håndbog. til aflastnings- og plejefamilier Håndbog til aflastnings- og plejefamilier Ringsted kommune januar 2008 redigeret januar 2015 Indledning Denne håndbog henvender sig til alle aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Ringsted Kommune

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser

Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser 1 Plejekontrakten Generelt om kontrakten Plejekontrakten indgås mellem Frederikssund kommune og den person i plejefamilien, der juridisk

Læs mere

Godkendelse af Indførsel af ny honoreringsmodel på plejefamilieområdet

Godkendelse af Indførsel af ny honoreringsmodel på plejefamilieområdet Punkt 2. Godkendelse af Indførsel af ny honoreringsmodel på plejefamilieområdet 2017-001542 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at der indføres

Læs mere

Håndbog. for. Plejefamilier

Håndbog. for. Plejefamilier Håndbog for Plejefamilier Kalundborg Kommune. Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse. Praktiske oplysninger om Kalundborg kommune.. side 3 Kvalitet i arbejdet som plejefamilie.. side 4 Samarbejde med kommunen

Læs mere

Taksttabel gældende for 2020

Taksttabel gældende for 2020 Taksttabel gældende for 2020 VEDERLAG/SATSER Serviceloven VEDERLAG M.V. SAMT VEJLEDENDE SATSER FOR LOMMEPENGE, ARBEJDSVEDERLAG, ØVRIGE UDGIFTER M.V. TIL BØRN OG UNGE I FORMIDLET DØGNOPHOLD OG I DØGNINSTITUTIONER

Læs mere

Håndbog for plejefamilier, der samarbejder med Gentofte kommune Sociale Institutioner og Familiepleje Gentofte kommune

Håndbog for plejefamilier, der samarbejder med Gentofte kommune Sociale Institutioner og Familiepleje Gentofte kommune Håndbog for plejefamilier, der samarbejder med Gentofte kommune 01-01-2017 Sociale Institutioner og Familiepleje Gentofte kommune Håndbog for Plejefamilier Indhold Kontaktoplysninger... 3 Hvordan bliver

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

Taksttabel gældende for 2015

Taksttabel gældende for 2015 Taksttabel gældende for 2015 VEDERLAG/SATSER VEDERLAG M.V. JVF. 142 SAMT VEJLEDENDE SATSER FOR LOMMEPENGE, ARBEJDSVEDERLAG M.V. TIL BØRN OG UNGE I FORMIDLET DØGNOPHOLD OG I DØGN-INSTITUTION EFTER 142 OG

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

Håndbog til plejefamilier i Slagelse Kommune

Håndbog til plejefamilier i Slagelse Kommune Håndbog til plejefamilier i Slagelse Kommune En håndbog der giver overblik til jer som allerede samarbejder med os og jer som overvejer det. Juni 2019 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 SAGSFORLØB...

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge I medfør af 11, stk. 3, 16, stk. 3, 17, stk. 5, 21, stk. 2, 35, stk. 3, og 38, stk. 4, i landstingsforordning nr. 1 af

Læs mere

Nuværende model for honorering af plejefamilier.

Nuværende model for honorering af plejefamilier. Notat Modeller for honorering af plejefamilier Nedenfor præsenteres to modeller for honorering af plejefamilier. De to modeller tager udgangspunkt i KL s vederlags takster, og fastsættes med udgangspunkt

Læs mere

Retningslinjer for Familiepleje i Næstved Kommune

Retningslinjer for Familiepleje i Næstved Kommune Sagsnr. 27.00.00-A00-4-16 Cpr. Nr. Dato 11-10-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Retningslinjer for Familiepleje i Næstved Kommune Vederlag Næstved Kommune bruger KLs vejledning som udgangspunkt for

Læs mere

Socialpædagogerne vil dog understrege, at KL s anbefaling af et loft over antallet af vederlag i praksis 1

Socialpædagogerne vil dog understrege, at KL s anbefaling af et loft over antallet af vederlag i praksis 1 I det følgende vil vi gennemgå alle de elementer, som bør behandles i din individuelle kontrakt. Husk, at denne gennemgang ikke kan erstatte den støtte, du som medlem af Socialpædagogerne kan få på dit

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Håndbog for familiepleje

Håndbog for familiepleje Se særlige regler for netværksanbringelser nederst Ydelse Aflastningsfamilie Døgnpleje Aflastning Familierådgivningen kan bevilge aflastning som supplement til døgnpleje. Især aktuel for børn, hvor der

Læs mere

Håndbog. Til aflastnings- og plejefamilier

Håndbog. Til aflastnings- og plejefamilier Håndbog Til aflastnings- og plejefamilier Allerød kommune januar 2019 Indledning. Intentionen med denne håndbog er at give kommende og allerede godkendte, plejefamilier og aflastningsfamilier et overblik

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier

Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier Socialforvaltningen BUDGETNOTAT Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier Baggrund Socialudvalget besluttede d. 27. maj 2015 at tage en drøftelse af plejefamiliers ansættelsesforhold. Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune 2015 Plejevederlag Indsatsområde Udbetaling af plejevederlag til personer, der passer en nærtstående plejekrævende person med kort levetid.

Læs mere

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune.

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune. Viborg Kommune Retningslinje Godkendt: Niveau: Dato: Mikkel Hastrup Afdelingsleder 11.3.2015 Udarbejdet af: Charlotte Lomholdt (kontrakt konsulent) Revideres af: Charlotte Lomholdt Generelle kontraktforhold

Læs mere

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Afdeling Telefon til afdelingen Forstander Mette Brunberg Direkte telefon 3043 8270 Fagligleder Telefon til gruppen Direkte telefon Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer

Læs mere

AFLASTNINGS ABC FAMILIEPLEJEN VEJLE KOMMUNE

AFLASTNINGS ABC FAMILIEPLEJEN VEJLE KOMMUNE AFLASTNINGS ABC FAMILIEPLEJEN VEJLE KOMMUNE 01 Velkommen som aflastningsfamilie hos Vejle Kommune. Kære aflastningsfamilie! Der kan opstå små og store spørgsmål undervejs i jeres arbejde som aflastningsfamilie.

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) I medfør af 37, stk. 7, 39, stk. 5 og 55, stk. 6 i Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om

Læs mere

Servicestandard for merudgifter

Servicestandard for merudgifter Servicestandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om Social Service 41 Mål med ydelsen Målet er at medvirke til, at Familier lever så normalt som muligt på trods af et barns eller en ungs nedsatte funktionsevne

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Center for Familiepleje KØBENHAVNS KOMMUNE Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvad er Center for Familiepleje?... 4 Godkendelse af plejefamilier... 5 Om Socialtilsyns

Læs mere

Indholdsfortegnelse: - 2 -

Indholdsfortegnelse: - 2 - Kommunen informerer Serviceinformation om hjælp i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Visitationsenheden November 2008 Tilrettet oktober 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Formål side 3

Læs mere

HÅNDBOG FOR AFLASTNINGS- FAMILIER Håndbogen beskriver hvilke tilbud man som aflastningsfamilie kan få fra både Myndighedscentret

HÅNDBOG FOR AFLASTNINGS- FAMILIER Håndbogen beskriver hvilke tilbud man som aflastningsfamilie kan få fra både Myndighedscentret HÅNDBOG FOR AFLASTNINGS- FAMILIER Håndbogen beskriver hvilke tilbud man som aflastningsfamilie kan få fra både Myndighedscentret og fra familieplejekonsulenterne. VERSION 1 August 2019 Myndighedscentret

Læs mere

Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem

Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem August 2016 Plejeorlov og -vederlag Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du

Læs mere

Kontrakt om formidlet døgnophold i familiepleje

Kontrakt om formidlet døgnophold i familiepleje Børne- og Undervisningsforvaltningen Familieafdelingen Springvandspladsen 5!Uventet afslutning på formel 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Hjørring Kommune Hjørring den Indsæt dato Sagsnr.: Indsæt sagsnr.

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2018 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, revideret juni 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om

Læs mere

Information til pleje- og aflastningsfamilier

Information til pleje- og aflastningsfamilier Informion til pleje- og aflastningsfamilier Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret maj 2011 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse FORVENTNINGER TIL PLEJE- OG AFLASTNINGSFAMILIER...3

Læs mere

Håndbog. for. Plejefamilier

Håndbog. for. Plejefamilier Håndbog for Plejefamilier Kalundborg Kommune. Oktober 2014 1 Indholdsfortegnelse. Praktiske oplysninger om Kalundborg kommune.. side 3 Definition af Plejefamiliebegrebet.. side 4 Kvalitet i arbejdet som

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Revideret november 2018 Lovgrundlag Lov om Social Service 96 Formål Formålet med Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er, at personer med omfattende

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

Information til pleje- og aflastningsfamilier

Information til pleje- og aflastningsfamilier Informion til pleje- og aflastningsfamilier Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret Marts 2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse 1. FORVENTNINGER TIL PLEJE- OG AFLASTNINGSFAMILIER...

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Målgruppe Målgruppen for afløsning eller aflastning er forældre, ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer børn eller voksne borgere i en af følgende målgrupper:

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Center for Familiepleje Københavns Kommune Juli 2015 Forord Kære plejefamilier I som allerede samarbejder med os, og jer som overvejer det. I denne håndbog har vi samlet nogle

Læs mere

Når du flytter i botilbud. Praktiske informationer og beboerbetaling i botilbud efter servicelovens 107 og 108

Når du flytter i botilbud. Praktiske informationer og beboerbetaling i botilbud efter servicelovens 107 og 108 Når du flytter i botilbud Praktiske informationer og beboerbetaling i botilbud efter servicelovens 107 og 108 Voksenhandicap maj 2017 Indledning I denne pjece finder du en oversigt over, hvad du som borger

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, Marts 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om de regler

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 Når du bor hos os En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 1. Indledning I denne pjece finder du en oversigt over det, du som borger skal være opmærksom

Læs mere

INFORMATION TIL AFLASTNINGSPERSONER

INFORMATION TIL AFLASTNINGSPERSONER INFORMATION TIL AFLASTNINGSPERSONER Information fra Aflastningsordningen Til dig der er aflastningsperson for et barn 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Center for Familiepleje Københavns Kommune Juli 2014 2 Forord Kære plejefamilier I som allerede samarbejder med os, og jer som overvejer det. I denne håndbog har vi samlet nogle

Læs mere

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Afdeling Margueritten Telefon 49 35 28 28 Leder Mette Brunberg Telefon 30 43 82 70 Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer Forældremyndighedsindehaverens navn Cpr.:

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere