Biskop og menighed på kollisionskurs Af Børge Mannov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biskop og menighed på kollisionskurs Af Børge Mannov"

Transkript

1 Biskop og menighed på kollisionskurs Af Børge Mannov Katolsk Dialog følger op på historien i sidste nummer om biskop Kozons beslutning om at afsætte pastor Georg Nibler. Pastor Nibler er blevet bakket så kraftigt op af sin menighed, at biskoppen faktisk har følt det nødvendigt at stemple menigheden som skismatisk. Det er ikke længere en strid mellem en biskop og en sognepræst, men en konfrontation mellem biskop Kozon og menigheden. Ikke den første, men utvivlsomt den alvorligste. Nibler får aktindsigt Den 11. juni 2002 det er for resten fandens fødselsdag - skriver biskop Kozon et brev til pastor Nibler, hvori han gør det klart, at efter Niblers skriftlige afslag 28. maj på at indsende sin afskedsbegæring må sagen nu gå sin gang efter kirkerettens regler. Biskoppen henviser i denne forbindelse til canon 1741, 1, der taler om en opførsel, der er til alvorlig skade eller forvirring for det kirkelige fællesskab. Han beder derfor Nibler om at aftale tid med bispekontoret for et besøg, hvor Niblers ønske om aktindsigt kan opfyldes, idet Nibler derefter i henhold til reglerne skriftligt skal fremsætte sine synspunkter og modargumenter. Biskoppen giver Nibler frist til den 26. juni med fremsendelsen af sine synspunkter. Aktindsigten fandt sted den 17. juni. Den 24. juni, to dage før fristens udløb, skriver Nibler til biskop Kozon. Han konstaterer, at der udover hans egne breve og enkelte positive breve kun var fremlagt 5-6 negative breve, hvoraf en meget stor del var 9-10 år gamle. Nibler betegner det fremlagte materiale som særdeles mangelfuldt, idet det hverken fremgår, hvor mange breve, biskoppen har modtaget, efter hvilke kriterier, de er blevet udvalgt til aktindsigten, eller hvad biskoppen har gjort for at finde ud af, om klagerne er berettigede. I øvrigt benytter Nibler lejligheden til at gentage sine over for biskoppen tidligere fremførte argumenter for, at anklagerne om, at han har isoleret menigheden, er urigtige. Det er tværtimod omvendt, mener Nibler. Menigheden i Lyngby har altid været åben over for andre menigheder og præster. Men han og flere af hans kolleger har oplevet, at de bevidst er blevet frosset ud af det kirkelige fællesskab. Ingen har været villig til blot at orientere sig om, om det, vi havde fundet frem til, kunne anvendes, også kun i begrænset omfang, andre steder. Nibler konkluderer, at kirkerettens bestemmelser kun ved en bevidst fordrejelse kan komme til anvendelse i min sag, hvorfor jeg stadig ikke kan erkende mig skyldig. Han afslutter sit brev med at beklage, at den almene fornemmelse i vide kredse i og uden for vor Kirke vokser: der ligger mere bag denne sag, end vi er orienteret om! Dette kan ikke være sagens kerne. Det er derfor en udbredt mening, at der i denne sag er en skjult dagsorden. En advokat træder ind i sagen. Advokat David Rubin, old boy fra 70erne, der har kendt Nibler fra sin spejdertid i Lyngby, erfarer om sagen gennem medierne og tilbyder Nibler sin assistance allerede i et brev af den 27. maj. Advokat Rubin kommer på banen den 4. juli, hvor han som advokat for Nibler tilsender biskop Kozon en påklage med meddelelse om, at påklagen skal betragtes som en anke til biskoppens overordnede, såfremt biskoppen fastholder sin beslutning. Rubins påklage er et velunderbygget juridisk indlæg i sagen, men det bliver afvist af generalvikar Lars Messerschmidt i et brev af den 5. juli under henvisning til, at der dels endnu ikke er udstedt et dekret om Niblers afskedigelse og derfor ikke foreligger en afgørelse, der kan ankes, og at der dels i kirkeretten stilles en række krav til en sådan advokat: Han skal som jurist være fortrolig med kirkeretten, 1

2 han skal være katolik, og han skal godkendes af den kirkelige domstol. Rubin er ikke katolik. Jeg har spurgt Lars Messerschmidt, om der fandtes en liste over advokater i Danmark, godkendt af kirken? Det gjorde der ikke den eneste, Lars Messerschmidt kunne komme i tanke om, er juristen, vicestatsadvokat Lars Munk Plum, der er doktor i kanonisk ret. Han er imidlertid biskoppens advokat og har derfor meddelt, at han er afskåret fra at være advokat i en sag mod biskoppen. Uanset David Rubins gode vilje og påstand om, at biskoppens fyring af Nibler vil være ugyldig, fordi den hverken formelt eller materielt opfylder de krav, der stilles i den kanoniske ret, så tæller det ikke. David Rubin er jo ikke katolik. Formalia er ikke i orden, og formalia er tilsyneladende det vigtigste i denne sag, det er det, den drejer sig om for dem, der har startet den. Proceduren efter kirkerettens regler Canon 1745 siger, at hvis præsten bestrider gyldigheden af biskoppens beslutning om at fratage ham embedet og de grunde, hvorpå beslutningen hviler, så skal biskoppen opfordre ham til, efter at han har fået indsigt i sagens akter, at sammenfatte sine indvendinger skriftligt og forelægge dem for biskoppen sammen med eventuelle modbeviser. Herefter skal biskoppen, efter at have foretaget en fornøden fuldstændiggørelse af beslutningen om at fratage ham embedet, på ny drøfte sagen med de to præster, som han tidligere har rådført sig med, for derefter at træffe endelig afgørelse af spørgsmålet om embedsfratagelse. Proceduren efter biskop Kozons regler Den 4. juli, hvor Rubin fremsender sin påklage til biskop Kozon, har pastor Nibler allerede i henhold til canon 1745 fremsendt sine indvendinger og modargumenter, det skete som nævnt den 24. juni. Da biskoppen modtager Rubins påklage var sagen altså nået til det stadium, hvor biskoppen sammen med sine to rådgivere, sognepræsterne pater Gerhard Sanders S.J. og prælat Dietrich Timmermann, skulle gennemgå og vurdere de indvendinger og forklaringer, som Nibler allerede den 24. juni havde fremført, før biskoppen traf sin endelige beslutning. Pater Sanders har oplyst, at Rubins påklage var både biskoppen og hans to rådgivere bekendt under den rådslagning, der gik forud for udstedelsen af afskedigelsesdekretet. Påklagen har utvivlsomt også været alle deltagerne i mødet den 6. august i Det biskoppelige Råd bekendt. Dette møde, der varede hele dagen, blev afholdt dagen før biskoppen udstedte dekretet. Ikke desto mindre indeholder hverken biskoppens dekret eller det medfølgende omfattende bilag et eneste ord eller en eneste reference til det af Rubin fremførte, der konkluderer, at biskoppens beslutning om at afskedige Nibler vil være ugyldig, fordi den både formelt og materielt tilsidesætter de krav, som efter kirkeretten skal være opfyldt. Hvorfor negligeres Rubins indlæg? Biskoppen og hans rådgivere kendte altså Rubins indlæg. Det har ligget på biskoppens skrivebord i 33 dage, før han udstedte dekretet. Men formelt eksisterer det måske slet ikke. Det er jo ikke indsendt inden fristens udløb den 26. juni, det er ikke underskrevet af Nibler, selvom ingen kan bestride, at Rubin agerede som hans advokat, og endelig er Rubin ikke og vil han ikke blive godkendt af kirken. Kort sagt, medmindre den høje beslutningstager nærede et stærkt ønske om at få vendt enhver sten og at veje alle pro & contra op mod hinanden, så var det ikke nødvendigt at ofre tid og argumenter på Rubins indlæg. Og det blev der så heller ikke. Igen ser man, at sagen afgøres på formalia. Det havde været klogere af biskoppen at se sagens realiteter, som de professionelt blev præsenteret af advokaten, lige i øjnene og tage stilling til de konkrete og veldokumenterede påstande, som Rubin fremførte på Niblers vegne. 2

3 Men det havde indebåret den mulighed, at biskoppen var blevet nødt til at overveje at indgå et kompromis, og det vil han ikke. Der har fra menighedens side gentagne gange i de forløbne måneder været foreslået kompromisser, biskoppen har fået mindst et konkret udformet forslag forelagt, men han har blankt afvist ethvert kompromis. Nibler skulle væk nu, den dialog, han har tilbudt Nibler, har aldrig handlet om betingelserne for, at Nibler kunne forblive i embedet de sidste tre år af hans periode. Dekretets begrundelser Biskop Kozons dekret af den 7. august indledes med en oversigt over sagens forløb i tiden fra den 18. februar til dekretets udstedelse. Advokat Rubins påklage af den 4. juli er ikke nævnt. Den overordnede begrundelse for Niblers afsættelse er, at din embedsførelse er blevet til skade for din menighed og for bispedømmet (jf. canon 1740). Canon 1740 lyder således: En sognepræst, hvis embedsførelse af den ene eller anden grund, også selvom der ikke foreligger svær skyld, er blevet skadelig eller i det mindste resultatløs, kan af biskoppen afsættes fra sit embede. (Min oversættelse, BM) I den efterfølgende bestemmelse, canon 1741, fastsættes konkret, hvilke 5 forhold der retsmæssigt kan begrunde en afsættelse. Her henholder biskop Kozon sig til stk 1, hvorefter Niblers synderegister if. biskoppen Skt. Knud Lavards menighed er blevet en slags valgmenighed omkring Niblers person. Den adskiller sig afgørende fra andre menigheder i bispedømmet, og mange af sognets medlemmer har måttet søge andet steds hen. Nibler er ulydig. I praksis anerkender han ikke, at den biskoppelige autoritet er garanten for at hans embedsførelse sker i hele kirkens ånd. Nibler polemiserer under sine gudstjenester mod de kirkelige autoriteter og har brutalt irettesat kirkegængere, der ikke gør, som han vil. Nibler har erstattet trosbekendelsen med Det haver så byligen regnet og krænket sakramenternes integritet ved at lave sine egne trosbekendelser, hvoraf en blev brugt ved en dåb. Nibler har erstattet de autoriserede bibeltekster med sine egne omskrivninger og har i utilbørligt omfang lavet om på de fastlagte ritualer, brugt egne salmer og egne versificerede tekster i stedet for missalets embedsbønner. Selv den eukarististiske bøn har han lavet om på. Nibler har accepteret og i visse tilfælde endda indbudt ikke-katolikker til at deltage i nadveren. Nibler har ved denne systematiske omformning af liturgien udfordret menigheden. Enten måtte de gøre, som han ville, eller blive borte. Nibler har ikke helhjertet rettet sig efter de mange formaninger, han har fået gennem mange år, og biskoppen må derfor konkludere, at hans embedsførelse har været til alvorlig skade og forvirring for det kirkelige fællesskab. Nibler har fastholdt, at han ikke kan erklære sig skyldig i anklagen for at skade menigheden eller bispedømmet. Derfor kan biskoppen ikke se, hvordan Nibler kan genoprette ordnede forhold i menigheden, selvom Nibler nu som lovet fejrer messen efter forskrifterne, for han gør det jo under protest. En opførsel, der medfører alvorlige skader eller forvirring for det kirkelige fællesskab kan begrunde en afsættelse. Biskoppens beslutning hviler på de i tekstboksen opregnede påstande. Det er denne opførsel, der efter biskop Kozons mening medfører "alvorlige skader eller forvirring for det kirkelige fællesskab". Men det er naturligvis biskoppen, der skal godtgøre, at hans påstande er rigtige. Hvis han ikke kan det, er afsættelsesdekretet ugyldigt. Ingen dokumentation I sit indlæg af 4. juli bestrider advokat Rubin på Niblers vegne, at biskoppen har ført bevis for sine påstande. Han skriver om aktindsigten: De for pastor Nibler på mødet den 17. juni 2002 forelagte sagsakter indeholdt imidlertid ingen oplysninger om de af biskoppen hævdede for- hold for tiden efter forlængelsen af embedsperioden og indtil 18. februar 2002, hvor biskoppen meddelte pastor Nibler, at han skulle fratræde embedet som sognepræst i Lyngby. Akterne indeholdt alene ganske få klager for perioden efter 18. februar 2002, på hvilket tidspunkt biskoppens beslutning var blevet offentlig kendt. Dette er meget mærkeligt, og burde give biskoppen anledning til en kommentar. På det tidspunkt, hvor der for første gang siden

4 dukker klager op, var det jo sivet ud, at biskoppen ønskede Niblers afgang. Var klagerne bestilt, og i så fald af hvem? Hvad kan forklaringen være på, at biskoppen ikke har fremlagt en eneste klage i forbindelse med, at han i 2000 forlængede Niblers embedsperiode med 5 år eller fra de følgende par år, men kun kan fremlægge klager, der enten er meget gamle eller er dateret efter at det bliver kendt, at biskoppen ønsker at afsætte ham? Bestilt arbejde Biskoppen har selv rekvireret en klage, nemlig den eneste, der er bilagt dekretet. Det drejer sig om nogle papirer fra en gammel dame, fremsendt som lovet til biskoppen den 18. juli i år. Klage er et misvisende ord, for det drejer sig om et dagbogsnotat om pinsemessen i 1994 i Skt. Knud Lavards kirke, samt et brev fra den gamle dame til Nibler, dateret den 16. oktober Brevskriveren kan godt se, at Nibler er en fornyer, der forstår at få folk til at lytte og forstår at bevæge sine tilhørere, men hun har opgivet ham, fordi han efter hendes erfaring er så selvoptaget, at han hverken lytter eller gider svare på selv venligt fremsat kritik. Derfor har hun valgt en anden kirke som sin sognekirke. Det er svært at se, hvad denne gamle korrespondance skal tjene til, siden biskoppen vedlægger den som et eksempel på en klage. Måske skal den understøtte biskoppens opfattelse af Nibler som en præst, der trods sin ildhu er fanget i et egotrip? Men det er tankevækkende, at biskoppen selv skal ud og støvsuge menigheden for at finde frem til eksempler på klager over Nibler. Har bispekontoret orden i sagerne? Ingen af de forhold, der er opregnet i dekretet, er af ny dato. Det erkendes klart af biskoppen ja, han bruger netop den kendsgerning, at dette har stået på i mange, mange år, som begrundelse for, at nu skal Nibler afsættes, midt i sin embedsperiode. Der er heller ikke af biskoppen blevet fremlagt nogen oplysninger for slet ikke at tale om dokumentation for antallet af medlemmer, der i protest mod Niblers liturgi og opførsel har valgt at forlade menigheden. Hvis bispekontoret og generalvikar Lars Messerschmidt har orden i sagerne, burde det heller ikke være noget problem at dokumentere en påstand som den, som man med generalvikar Lars Messerschmidt som kilde kan læse i dagbladet Urban den 21. august, at der nu ikke er noget underligt i, at Nibler har fået så stor opbakning fra sine sognebørn. I følge biskoppens højre hånd er det nemlig lykkedes Nibler at skræmme alle modstandere væk og omgive sig med sympatisører". Måske er der heller ikke noget underligt i for at bruge Messerschmidts egne ord at biskoppen ikke lægger tal og dokumentation frem for sine påstande. Måske er der slet ikke nogen dokumentation, der er værd at henvise til. Eller måske føler biskoppen sig bare højt hævet over de retsprincipper, der ellers gælder for alle i vort samfund. Hvem ved? Hvorfor først nu? Biskoppen har heller ikke besvaret et andet, centralt spørgsmål, som han allerede for lang tid siden er blevet stillet: Hvorfor har biskoppen i år 2000 forlænget Niblers embedsperiode med 5 år, når han allerede på det tidspunkt kendte og misbilligede Niblers embedsførelse? Hvad nyt er der sket, her midt i Niblers sidste embedsperiode, der kan begrunde, at han skal afsættes i utide? Det eneste, der er nyt, er, at Nibler i februar i år lovede biskoppen at holde sig til den officielle liturgi. Biskoppen bestrider ikke, at Nibler har holdt denne aftale. Men det tæller alligevel ikke. For selv om Nibler bøjede sig, så skete det under protest, skriver biskoppen. Kan det virkeligt være fyringsgrund, at en præst, der retter sig efter biskoppens krav til hans embedsførelse, stadigt fastholder, at den praksis, han tidligere har ført, ikke var til ska- 4

5 de, men gavn? Kan en biskop ikke alene kræve, at de liturgiske regler overholdes, men også forlange, at de præster, der er uenige med biskoppen, offentligt bekender og angrer deres fejltagelser? Hvad er det for et billede af et samfund, der tegnes af biskop Kozons handlinger? Det er hverken dansk eller katolsk. Det hører hjemme i den verden, som vi slap af med, da muren faldt. Menighedens opbakning Over for de indtil videre løse påstande om alle dem, der er flygtet fra menigheden eller har klaget til biskoppen står i hundredevis af skriftlige tilkendegivelser, der klart viser, at der er hårdt brug for Nibler som sognepræst, selv om næppe nogen er ukritiske over for hans særlige stil. Men ingen af alle disse vidnesbyrd tæller i biskoppens regnestykke. Af den simple grund, at den katolske menighed ikke har noget at skulle have sagt, når det gælder hvem, der skal være deres præst. At den menighed, Nibler tjener og åbenbart også ind imellem herser med, er en af de mest blomstrende her i landet, duer ikke. For denne menighed ligner ikke de andre. At den slutter så kraftigt op om sin præst bliver af biskoppen tolket som et tegn på, at der også er noget i vejen med menigheden: den er skismatisk! Den ligner ikke de andre katolske menigheder, og det går ikke an. Det er kirkeretten og dens kirkebegreb, der åbenbart tæller, når biskoppen skal afgøre, hvad der er en god katolsk præst og en god katolsk menighed. Den katolske kirke ifølge kirkeretten Kirkeretten giver ikke menighedens medlemmer nogen som helst indflydelse på spørgsmålet om, hvem der skal være deres præst. Den katolske kirkes officielle billede af den katolske menighed er, at det er en flok får, der ledes af en pastor (som for resten betyder hyrde), og biskoppens rolle er at være fader for både præst og menighed. Ja, kirkeretten pålægger ligefrem biskoppen at tale faderligt til sine præster i en situation som den, Nibler er kommet ud i. Biskoppen selv er så en slags lillebror til paven, men Paven er ikke en helt almindelig storebror. Han er nemlig Kristi stedfortræder her på jorden, han skal adlydes. Så man kritiserer ikke storebror, for slet ikke at tale om at erklære sig uenig med ham. Man knæler for storebror, og det er såmænd ikke så mange år siden, at mange katolikker også knælede for lillebror. Men det fik biskop Theodor Suhr dog stort set sat en stopper for her i landet. Det er denne fra den romerske kejsertid overleverede opfattelse af kirken som et åndeligt imperium, der stadigt rumsterer under mitraen på mange fine gejstlige. Det er denne forældede grundindstilling til, hvad det vil sige at være kirke, der gør det så vanskeligt for kirken at forny sig. Derfor er sagen om pastor Georg Niblers forsøg på fornyelse og menighedens forsøg på også at få et ord indført så vigtig. Biskopperne i vor del af verden må se i øjnene, at de ikke sidder inde med viden eller kundskaber, der hæver dem over menigheden. Mange lægfolk er bedre funderet i både teologi, filosofi og historie end mange biskopper. Og de har en erfaring om menneskers liv i dag, som er nægtet den cølibatære gejstlighed i dens smuldrende elfenbenstårne. Vi har et gammelt ord der siger, at den Gud giver embedet, giver han også forstanden. Det kan vi så holde os til. Så hvis vi har en biskop, der ikke kan forstå, så er det altså ikke Gud, der har givet ham embedet. Hvad nu? I skrivende stund er sagen afgjort i første instans, og Nibler bliver nødt til at træde tilbage fra sit embede som sognepræst i Lyngby den 30. september uden at det vides, hvad han så skal tage sig til eller hvem, der skal efterfølge ham i Lyngby. Det kan ikke udelukkes, at biskoppen beslutter at nedlægge sognet og fordele det på de omliggende sogne. Men der er mulighed for at appellere biskoppens afgørelse til Kongregationen for Gejstligheden i Rom. Fristen herfor er sat til 5

6 den 23. august, og Nibler har besluttet at anke afgørelsen. Sagen har vakt betydelig opsigt både i den danske offentlighed og inden for bispedømmet, hvor der er tydelige tegn på, at der spontant er ved at danne sig netværk af katolikker, der i fællesskab vil forsøge at skabe muligheder for, at lægfolket får indflydelse på bispedømmets forhold. Det har de ikke i dag, hvor erfaringerne viser, at hvis biskop Kozons enevoldsmagt ikke bliver brudt, så er mulighederne for en hårdt tiltrængt fornyelse af den katolske kirke i Danmark ikke til stede. Niblers anke er baseret på den påklage, som Rubin har udarbejdet, men som biskoppen valgte at ignorere, da han udstedte sit dekret. Biskoppen vil nu, hvor den fremsættes af Nibler som en anke, alligevel blive nødt til at tage stilling til den. Også denne bagvendte fremgangsmåde kunne give anledning til undren. Den nærliggende forklaring kunne være, at eftersom biskoppen tydeligvis fra sagens start har været fast besluttet på at afsætte Nibler nu og derfor konsekvent har afvist ethvert forslag om kompromis, så har han set sin interesse i at stille sognepræsten og menigheden over for en fuldbyrdet kendsgerning i tillid til, at hans overordnede i Rom vil vige tilbage fra at desavouere ham. Måske får han ret. Menighedsrådet i Lyngby vedtog på sit møde den 19. august at sende en klage til Rom over biskop Kozons despotiske styring af bispedømmet. * 6

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Biskoppen, sognepræsten og menighederne

Biskoppen, sognepræsten og menighederne Biskoppen, sognepræsten og menighederne Af Børge Mannov Katolsk Dialog ønsker at bidrage til en dialog mellem katolikkerne, baseret på kendsgerninger og viden om de faktiske forhold. Biskoppens forsøg

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

Fyringen af Katolsk Orienterings redaktør i 1997

Fyringen af Katolsk Orienterings redaktør i 1997 Page 1 of 6 Fyringen af Katolsk Orienterings redaktør i 1997 "Katolsk Orienterings chefredaktør og ansvarshavende redaktør siden 1974, pastor Willem Wuyts, O.Præm., har den 18. november meddelt biskoppen,

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Hvem er vi? Kristi Legeme!

Hvem er vi? Kristi Legeme! Hvem er vi? Kristi Legeme! I er Kristi legeme og hver især hans lemmer. Og i kirken har Gud sat nogle til at være for det første apostle, for det andet profeter, for det tredje lærere, endvidere nogle

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Afgørelsesdato:

Afgørelsesdato: Advokatsamfundet's Videndatabase Registreret af: Pia Birkegård Afgørelsesdato: 08-10-2008 København, den 8. oktober 2008 J.nr.02-0401-07-2588 K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B. Den 30. august 2011 blev der i sag nr. 55/2010 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 27. januar 2015 i sag nr. 16/2014 [A Bowlingklub] mod [B Bowlingklub] Sagen er behandlet af Morten Larsen, Ole Borch og Claus Juel Hansen. APPELLEN

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 28. marts 2012 Sagsnr. 2010 634/VTA/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: Klagen vedrører advokat As adfærd og salær på

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Den katolske Kirke vil undersøge overgrebssager til bunds (Pressemeddelelse udsendt af bispekontoret for nogle dage siden.)

Den katolske Kirke vil undersøge overgrebssager til bunds (Pressemeddelelse udsendt af bispekontoret for nogle dage siden.) Nyhedsmail nr. 86 29-mar-2010 Den katolske Kirke vil undersøge overgrebssager til bunds (Pressemeddelelse udsendt af bispekontoret for nogle dage siden.) Den katolske Kirke i Danmark er i den sidste tid

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0339 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 1. juli 2013 Sagsnr. 2011-4711/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der havde en betydelig skattegæld

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

København, den 14. maj 2008 J.nr

København, den 14. maj 2008 J.nr København, den 14. maj 2008 J.nr. 02-0408-07-0690 K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A, på vegne af klager, klaget over indklagede og indklagede modklaget over advokat A. Sagens tema:

Læs mere

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS Forbindelser med offentligheden I hvidbogen om administrativ reform, som Kommissionen vedtog den 1. marts 2000, understreges nøgleprincipperne for en europæisk

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Stilling sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Materialesamling -4- Klage over 5 advokater. Palle Flebo-Hansen

Materialesamling -4- Klage over 5 advokater. Palle Flebo-Hansen Materialesamling -4- Klage over 5 advokater Palle Flebo-Hansen De advokatetiske regler. Materialesamling -4-1 17.1. En advokat må ikke ved udførelse af en sag gå videre, end berettigede hensyn til varetagelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord!

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. oktober 2016 Kirkedag: 19.s.e.Trin/B Tekst: 1 Mos 28,10-18; 1 Kor 12,12-20; Joh 1,35-51 Salmer: SK: 731 * 26 * 164 * 334,1-2+5 LL: 731 * 26 * 335 * 164

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Ansøgning om genansættelse fra præst, der var afskediget af disciplinære grunde

Ansøgning om genansættelse fra præst, der var afskediget af disciplinære grunde Ansøgning om genansættelse fra præst, der var afskediget af disciplinære grunde Udtalt, at kirkeministeriet ikke havde haft tilstrækkelig støtte for at antage, at der, uanset hvor A måtte søge præsteembede,

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0101 Klageren: XX 8240 Risskov Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

K E N D E L S E. Opdraget blev bekræftet ved af 25. juli 2012 til X, hvor indklagede bl.a. anførte:

K E N D E L S E. Opdraget blev bekræftet ved  af 25. juli 2012 til X, hvor indklagede bl.a. anførte: København, den 7. maj 2015 Sagsnr. 2015-186/LIH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer (JIHMO)

Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer (JIHMO) Pressemeddelelse Juridisk område Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 24 41 Telefax 89 89 19 99 E-mail: psh@jyskebank.dk 26.02.2010 Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer (JIHMO) Jyske

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 31. juli 2016 Kirkedag: 10.s.e.Trin/B Tekst: Ez 33,23+30-33; Hebr 3,12-14;Matt 11,16-24 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 143 * 6,2 * 11 Gørløse: 1 * 347 * 592 *

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal Dirigenten Inden vi går over til at se på dirigentens virke, skal det påpeges, at det er store krav, man stiller til en dirigent. Hvis et møde skal afvikles under ordnede forhold, må der være en dirigent.

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2012 (J.nr. 2011-0024800).

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Islands Brygge 7 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med, at ovn

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE Kommunalbestyrelsens møder 1. Stk. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre.

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2010-0019. Ankenævnets

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2010-0019. Ankenævnets AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0019 Klageren: Indklagede: xx på vegne yy DSB S-tog A/S Klagen vedrører: 17 kontrolafgifter á 750 kr. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand,

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Svar: Jamen, jeg vil da indlede med at takke Finansudvalget for anledningen til at følge op på samrådet fra april.

Svar: Jamen, jeg vil da indlede med at takke Finansudvalget for anledningen til at følge op på samrådet fra april. Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del Svar på 17 Spørgsmål 11 Offentligt T A L E september 2010 Samråd i FiU den 14. september 2010 kl. 10 om ferie-/efterløn 2010-0003606 Samrådsspørgsmål B til 17: Ministeren

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 30. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kristian Lützau Strandvejen 347 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 21. april 2015 i sag nr. 7/2015 [Klub A]s indbringelse af DBTU s Appeludvalgs afgørelse af 16. marts 2015 Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen,

Læs mere

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk En e-bog fra AROS Forlag Se flere titler på www.arosforlag.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere