Fordi mænd og kvinder har forskellige betingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordi mænd og kvinder har forskellige betingelser"

Transkript

1 Fordi mænd og kvinder har forskellige betingelser En praktisk guide til mainstreaming i det politiske analysearbejde Kønsopdelte data + Analyse + Kønsperspektiv = Kønsanalyse MainstreaMingnetværket af 2005

2 pjecen er udgivet af mainstreamingnetværket af 2005 september 2010 / revideret december 2010 mainstreamingnetværket af 2005 består af kønsog ligestillingseksperter fra dansk magisterforening, kvinderådet, 3F Fagligt Fælles Forbund, ruc, kvinfo, socialpædagoernes landsforbund, dansk metal, Freia/aau, Foa Fag & arbejde, dansk kvindesamfund, teknisk landsforbund, dannerhuset, lo, Hk danmark, Foreningen for kønsforskning, FtF, specialfunktionen for ligestilling, aba/arbejdermuseet, københavns kommune samt en lang række enkeltpersoner iøvrigt. mainstreamingnetværket af 2005 kan kontaktes via marianne bruun, 3F, kampmannsgade 4, 1790 kbh. V., tlf , mail: materialet er tilgængeligt i elektronisk form på og kan rekvireres ved henvendelse til marianne bruun, se ovenfor. layout: Zentens tryk: 3F

3 Indholdsfortegnelse indledning 4 Mænd og kvinder har forskellige betingelser 4 Hvem og hvorfor? 5 Den gode kønsanalyse 6 første skridt: De politiske målsætninger 6 andet skridt: valg af teori 6 tredje skridt: relevant information 7 fjerde skridt: analysen 8 femte skridt: konklusion og forslag 8 et godt eksempel 10 nyttig litteratur 12 nyttige links og kontakter 12

4 Indledning i de politiske partier bliver emnet ligestilling ofte debatteret både i forbindelse med partiernes organisation og i forhold til de politiske holdninger, som man repræsenterer som parti. emner som ligeløn, barsel og prostitution bliver diskuteret fra folketingets talerstol og i medierne. Mænd og kvinder har forskellige betingelser Det er dog imidlertid ikke kun emner som de ovennævnte, der påvirker mænds og kvinders liv betydeligt og forskelligt. når der skæres ned på antallet af busruter i københavn, har det en langt større betydning for kvinder, der i højere grad end mænd, er brugere af den offentlige nærtransport. når der indføres obligatoriske sundhedstjek af alle 50-årige, vil det først og fremmest bidrage til, at flere mænd får et bedre helbred, da mænd almindeligvis ikke besøger en læge nær så ofte som kvinder. når udviklingsbistanden fokuserer på mikrolån til kvinder, er det ud fra en erkendelse af mænds og kvinders forskellige positioner og situationer og det kan give helt nye handlemuligheder. når åbningstiderne for børnehaven ændres, når forsvaret laver en ny strategi, når aktieomsætningsafgiften forhøjes alt påvirker mænd og kvinder forskelligt. Dermed ikke sagt, at det nødvendigvis er et ideal, at mænd og kvinder skal påvirkes på præcis samme måde og leve identiske liv. Men uhensigtsmæssige, uretfærdige og utidssvarende skævheder skal modarbejdes. Derfor er det vigtigt for den enkelte politiker og det enkelte parti at tydeliggøre de ligestillingspolitiske målsætninger, de har. Det helt afgørende er, at de politiske beslutninger, man træffer, bliver til på baggrund af et oplyst grundlag og på baggrund af en bevidsthed om, at køn er en faktor, der har stor betydning for alle politikområder. Transport er kønnet Der er dokumenteret forskelle i, hvordan kvinder og mænd bruger transport. Mænd rejser længere og tager oftere bilen, hvor kvinder oftere tager offentlig transport og generelt rejser mere lokalt. Der er med andre ord forskellig, kønsbestemt brug af et fælles transportsystem. forskellene i kvinders og mænds brug af transport er relateret til uligheder på arbejdsmarkedet og arbejdsfordelingen i hjemmet, ligesom de er relateret til byens struktur. vejnettets design er f.eks. i højere grad designet efter den model, mænd oftest rejser efter. Derudover spiller de prægninger, kvinder og mænd bliver udsat for i deres opvækst og i deres sociale liv ind på deres rejsemønstre. kilde; Bæredygtig & Ligestillet transport: gender Mainstreaming european transport research and Policies, ku

5 Hvem og hvorfor? Denne guide henvender sig først og fremmest til de mange, der arbejder med politisk anlyse, politisk udvikling og politisk formidling i de politiske partier. guiden er fremstillet på opfordring af folketingspolitikere, der ønsker at kvalificere mainstreamingindsatsen i Danmark. guiden tjener til at inspirere til en systematisk og professionel inddragelse af køns- og ligestillingspolitikske data og analyse i det lovforberedende arbejde. alt sammen med det formål at øge ligestillingen mellem mænd og kvinder. Mainstreamingstrategien er et helt centralt redskab, som er anerkendt på både nationalt, europæisk og globalt plan. Ligestillingsloven 4: Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Mainstream hovedstrømmen er i denne sammenhæng de overordnede og fremherskende ideer, holdninger, praksisser eller tendenser i det politiske arbejde. Det er her, man overvejer de valg og træffer de beslutninger, der indvirker på de økonomiske, sociale og politiske valgmuligheder. Det er her, tingene sker. Hovedstrømmen afgør, hvem der får hvad og danner basis for fordelingen af ressourcer og muligheder. Med mainstreamingstrategien dedikerer samfundet sig til en ny kønspolitisk opmærksomhed inden for den store hovedstrøm af politiske indsatsområder. Den ligestillingspolitiske interesse skulle så at sige, gerne løftes fra en niche-opmærksomhed til en opmærksomhed, der indgår i al politik og planlægning. Europa-kommissionen, KOM (96)67: "Mainstreaming af kønsaspektet indebærer, at ligestillingsbestræbelserne ikke begrænses til særforanstaltninger for kvinder (eller mænd), men at alle generelle aktioner og politikker udtrykkeligt mobiliseres med henblik på at fremme ligestillingen, idet man på planlægningsstadiet aktivt og åbent tager hensyn til de mulige følgevirkninger for de to køns respektive situation. Dette indebærer, at man systematisk undersøger foranstaltninger og politikker, og at man under udformning og gennemførelse af disse tager hensyn til sådanne mu li ge følgevirkninger". 5

6 Den gode kønsanalyse Der er ikke noget hokus-pokus i at implementere mainstreamingstrategien. Og der er ikke noget entydigt svar på, hvordan man gennemfører en mainstreaming-analyse. Det er i sidste ende afhængigt af problemstillingen, hvilke redskaber der er mest hensigtsmæssige at tage i brug. i det følgende beskriver vi fem overordnede skridt, det kan være en idé at følge. Første skridt: De politiske målsætninger før man kan gå i gang med en mainstreaming-proces, er det afgørende, at man har nogle veldefinerede politiske målsætninger på ligestillingsområdet at arbejde ud fra. De danner pejlemærker for hele analyseprocessen. at vide hvor man vil hen, er som bekendt en grundlæggende forudsætning for at vide, hvad man skal kigge efter. Andet skridt: Valg af teori viden om køn er nødvendig. en fornuftig kønsanalyse klarer sig ikke uden inddragelse af grundlæggende teori om kønsroller, relationer og ligestilling. i teorierne kan man finde basis for forklaringer på ulighed mellem mænd og kvinder og på hvordan, disse kan imødegås. teorier kan bistå til at forklare eksisterende og potentiel uligestilling mellem mænd og kvinder, og anvise handlingsforslag. som minimum bør en kønsanalyse inddrage viden om følgende: l Køn og magt. vores samfund er formet af en kønsbestemt magtstruktur, som deler befolkningen i mænd og kvinder, og værdsætter deres bidrag ulige. Denne magtstruktur er så gennemgribende, at den kan synes "normal" og "naturlig". Den kønsbestemte magtstruktur er indlejret. Det betyder, at den figurerer i institutioner og systemer, som vi indgår i, selv om vi som individer i øvrigt støtter ligestilling mellem mænd og kvinder. l Køn konstrueres. fordi køn i vid udstrækning er en kulturel og social konstruktion, ændrer kønsroller og relationer sig over tid. Mange kønsrelaterede skævheder og uligheder i samfundet har rod i det forhold, at mænd og kvinder ofte indtager og arbej - der i forskellige rum. Deres behov, prioriteter, erfaringer og perspektiver er påvirket af den levede virkelighed. l Adgang til ressourcer er ikke det samme som kontrol over ressourcer, og kontrol over ressourcer er ofte ulige fordelt mellem mænd og kvinder. ressourcer omfatter ikke kun materielle ressourcer, men også tid, viden og information. f.eks. er viden og erfaring ikke altid lige værdsat. l De jure (formel) ligestilling mellem kønnene giver ikke altid udslag i de facto (reel) ligestilling mellem kønnene. kultur, holdninger og stereotyper har også stor betydning for, hvilken indflydelse den enkelte har 6

7 kønsmainstreaming er en proces bestående i at vurdere, hvilke følgevirkninger enhver planlagt handling, herunder lovgivning, politiske initiativer eller programmer, vil have for kvinder og for mænd, på ethvert område og niveau. Der er tale om en strategi, hvormed begge køns bekymringer og erfaringer gøres til en integreret dimension af udformning, gennemførelse, overvågning og evaluering af politiske initiativer og programmer på alle politiske, økonomiske og samfundsmæssige områder, således at kvinder såvel som mænd drager ligelige fordele og at uligheden ikke videreføres. Det endelige mål er at opnå ligestilling mellem kønnene. De Forenede Nationer, ECOSOC (1997) og dermed for en realisering af de facto ligestilling mellem kønnene. forslag til teori om køn kan for eksempel rekvireres via kvinfo. Tredje skridt: Relevant information indsaml så mange informationer om mænd og kvinders vilkår og handlemønstre som muligt. en god analyse forudsætter et godt datamateriale. l Bed altid om kønsopdelte statistikker når statistisk materiale efterspørges (for eksempel i et udvalgsspørgsmål). l Bed altid den siddende regering om at lave ligestillingskonsekvensberegninger på alle deres oplæg, lovforslag og udspil. se f.eks. skabeloner og vejledning på om mainstreaming. l Lad materialet udfordres af en ekspert, der ved noget om køn og ligestilling. giv plads til sparring i forberedelsen af større politiske beslutninger. l Opbyg ekspertise og beslut rutiner for sikring af et kønsperspektiv i det politiske analysearbejde. 7

8 Fjerde skridt: Analysen Hvordan den konkrete analyse skal foregå, afhænger selvfølgelig i høj grad af selve analyseobjektet. Der er dog nogle gode spørgsmål, der altid er værd at stille de er listet op i en lille liste her overfor., TjeklIsTe Dataindsamling l Hvem retter forslaget sig imod? l Hvordan indvirker forslaget på de to køns dagligdag? l Hvad er særligt kendetegnende for de deltagende af hvert køn? Ressourcer/fordeling forskellige livsvilkår og muligheder afspejler sig typisk i ressourcefordelingen. ressourcer er ikke alene penge, men omfatter også: Femte skridt: Konklusion og forslag Den kønspolitiske analyse vil med de ligestillingspolitiske målsætninger in mente give anledning til nogle anbefalinger til den politiske udmelding. Det kan være store eller små justeringer, der er brug for, når der skal rokkes ved strukturelle barrierer for øget ligestilling. anbefalingerne kan bestå i alt fra valg af retorik, forslag om nye undersøgelser, forskning og ny politikudvikling. anbefalingerne kan vælge at forfordele det ene køn frem for det andet af hensyn til at fremme vedtagne ligestillingspolitiske målsætninger. l Tid: det vil sige den tid, de to køn bruger på produktive aktiviteter (såsom lønnet eller ulønnet arbejde, karrierepauser), reproduktive aktiviteter (børneomsorg, husholdningsopgaver), fællesaktiviteter (foreningsliv, politisk arbejde) og individuelle interesser (sport, fritidsaktiviteter, selvudvikling). l Oplysninger: om arbejde, efteruddannelse, finansieringsmuligheder, virksomhedsetablering, arbejds- og ligestillingslovgivning. l Penge og økonomisk magt: økonomisk afhængighed og uafhængighed, privat indkomst. 8

9 l Uddannelse: niveauer/sektorer og deres relevans i lyset af arbejdsmarkedstenden - serne. l Arbejde og karriere: kønsfordeling pr. sektor, funktion, niveau, ansvarsposition og beskæfti gelses type (fast kontraktansættelse, deltids, fuldtids), andele af hvert køn, som er arbejdsløse, langtidsledige, på orlov, jobsøgende, selvstændige og virksomhedsle - dere. l Sociale tjenester: henholdsvis kvinders og mænds adgang til sociale tjenesteydelser såsom sundhedsvæsen, boliger, børnepasning, omsorg og pleje, samt ydelsernes imødekommelse af de faktiske behov. Sociale normer og værdier følgevirkningerne af sociale normer og værdier bør overvejes: l Hersker der forudantagelser om, hvad de to køn "plejer at tage sig af" inden for målområdet? Hvordan indvirker disse i så fald på kønsroller, arbejdsdeling samt kønnenes respektive holdninger og adfærd? l knyttes der forskellige værdier til de to køn eller til feminine henholdsvis maskuline egenskaber? giver disse i så fald anledning til ulig - heder? Ligestillingslovens 2: ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. en instruktion om at forskelsbehandle en person på grund af køn betragtes som forskelsbehandling. Stk. 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller vil blive behandlet i en tilsvarende situation. Stk. 3: Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene køn særlig ufordelaftigt i forhold til per soner af det andet køn. Medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt formål og midlerne til at opfylde dette formål er hensigtsmæssige og nødvendige. 9

10 Et godt eksempel Ligestillingsvurdering af lovforslag er en vurdering af, om et lovforslag kan have forskellige konsekvenser for den kvindelige og mandlige befolkning eller dele af disse grupper, samt en vurdering af, hvad dette betyder for ligestillingen mellem kvinder og mænd. Denne type konsekvensvurdering kan ligeledes benyttes ved udarbejdelse af bekendtgørelser eller andre typer bestemmelser (www.lige.dk/mainstreaming). (L 168, bilag 3, arbejdsmarkedsudvalget) Forslagets formål Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 1. marts 2009 aftale om forårspakke 2.0 vækst, klima og lavere skat. I lyset af den konjunkturmæssige situation, er parterne enige om at give mulighed for udbetaling af de opsparede midler i SPordningen i Det følger af aftalen, at beskatning af hævede indskud udgør 35 pct. af de første kr. og 50 pct. af resten. Forslagets indhold Lovforslaget udmønter den del af Forårspakke 2.0, der omhandler udbetaling af midler i SP-ordningen. Det fremgår af bilag 2 til aftale om forårspakke 2.0, at medlemmer af Særlig Pensionsopsparing og nuværende pensionister med løbende udbetaling fra SP-ordningen i perioden fra den 1. juni 2009 til 31. december 2009 kan anmode om at få udbetalt indeståendet på deres SP-konto som et engangsbeløb. Kontohavere, der har flyttet deres indestående i SP-ordningen til en særskilt SPkonto i et andet pensionsinstitut, vil også have mulighed for at anmode om at få udbetalt indeståendet på SP-kontoen som et engangsbeløb i den pågældende periode. Den primære målgruppe for lovforslaget Forslaget retter sig mod alle, der har et indestående i SP. Nedenfor ses tabel 1 og 2 fordelt på køn. Indeståendets størrelse SP indeståendet afspejler helt overordnet en persons erhvervsaktiviteten i perioden fra Af tabellerne kan det således ses, at der er ca flere mænd end kvinder, som har et indestående i SP. Det ses endvidere, at mænd har en større opsparinger end kvinder. (Tabel 1). 10

11 Særlig stor forskel er der når man ser på de meget store indeståender over kr. (Tabel 2). Gennemsnitligt sparer mænd mere op til alderdommen end kvinderne. I 2006 var forskellen 170 kr. for hver 100 kr., kvinder lagde fra til pension. I dag får 8 ud af 10 pensionister langt hovedparten af deres indtægter fra ATP og folkepensionen, og over halvdelen har ikke andre indtægter. På læn gere sigt vil dette billede ændre sig. Inden for de næste år vil ca. halvdelen af pensionister få mindst halvdelen af indtægterne fra ATP og folkepensionen. Der er en større andel af kvinder, der ikke er omfattet af andre pensionsordninger end ATP og Folkepensionen. Tabel 1. Arbejdsmarkedsudvalget L 168 Bilag 3 Offentligt Formue fordelt på køn (kilde: ATP) KØN Saldogruppe Antal Kvinder Alle Mænd Saldogruppe Alle Alle Saldogruppe Alle Samlet vurdering Forslaget vil medføre, at medlemmer af SP får mulighed for at hæve deres indestående. Der er flere mandlige medlemmer af SP end kvindelige og mændenes formue er gennemsnitligt større end kvindernes. Mænd vil få et gennemsnitligt større beløb til rådighed ved udbetaling end kvinder. Udbetalingen af SP, vil alt andet lige medføre, at forskellene mellem kvinder og mænds pensionsopsparinger bliver mindre. Dette forudsætter dog, at lige mange mænd og kvinder vælger at få udbetalt SP. Såfremt flere kvinder end mænd får udbetalt deres SP indestående, vil forskellen mellem mænd og kvinders samlede pensionsopsparing stige. Tabel 2: Store formuer i SP SALDO Antal Beløb Saldogruppe K Over M Over (kilde: ATP) 11

12 NYTTIGE LINKS OG KONTAKTER: Center for kønsforskning Århus Universitet Bartholins allé 16, 8000 Århus C CKMM Center for Køn, Magt og Mangfoldighed ved Roskilde Universitet Universitetsvej 1, postboks 260, 4000 roskilde Foreningen for Kønsforskning i Danmark c/o sociologisk institut Øster farimagsgade 5, 1014 københavn k FReiA Center for Kønsforskning ved Aalborg Universitet fibigerstræde 2, 9220 aalborg Øst Kvinderådet niels Hemmingsensgade 10, Postboks 1069, 1008 kbh. k tel.: KvinFO Christians Brygge 3, 1219 københavn k. tlf Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Besøgsadresse: frederiksholms kanal 4B, 2., 1220 københavn k tlf Postadresse: stormgade 2-6, 1470 københavn k Specialfunktionen for ligestilling (Arbejdsmarkedsstyrelsen) vestre Havnepromenade 7, 9000 aalborg tlf institut for menneskerettighder strandgade 56, 1401 københavn k NYTTIG LITTERATUR: Anette Borchorst og Drude Dahlerup: Ligestillingspolitik som diskurs og praksis, samfundslitteratur 2003 Agnete Andersen og Ruth Nielsen: Mainstreaming i juridisk perspektiv, DJØf forlag 2007 Nina Lykke: kønsforskning. en guide til feministisk teori, samfundslitteratur 2008 Carol Bacchi: Women, Policy and Politics. the Construction of Policy Problems, sage 1999 Carol Bacchi: Mainstreaming Politics: gendering Practices and Politics, University of adelaide Press mainstreaming/) Helle Skjerbæk, red.: Midt i strømmen om ligestilling, mainstreaming og mangfoldighed, DJØf forlag, 2001 Judith Squires: the new Politics of gender equality, Palgrave Macmillan temasiderne om mainstreaming

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag 1. Indledning Det fremgår af regeringens strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige, februar 2013, at der skal ske en mere systematisk ligestillingsvurdering

Læs mere

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del Bilag 85 Offentligt Bilag 1 Nedenstående tekst er en gennemskrivning og revision af den eksisterende vejledning foretaget af Mainstreamingnetværket af 2005. Revisionen

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Ifølge ligestillingslovens 5, stk. 1 skal ministerier, statslige institutioner og statslige virksomheder med mere end 50 ansatte hvert andet år inden den 1. september udarbejde

Læs mere

Kulturministeriets departement

Kulturministeriets departement Kulturministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Patientombuddet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater DMI Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der

Læs mere

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding Designskolen Kolding Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut EVA - Danmarks Evalueringsinstitut Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Den Danske Filmskole

Den Danske Filmskole Den Danske Filmskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Finansministeriets departement

Finansministeriets departement Finansministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Civilstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Ankestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi Dania Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Skatteministeriets departement

Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Print og gem indberetningsskemaet. Ligestillingspolitik på forvaltningsområ det

Print og gem indberetningsskemaet. Ligestillingspolitik på forvaltningsområ det Page 1 of 5 Print og gem indberetningsskemaet Den endelige indberetning fremgår nedenstående side. For at kunne dokumentere indberetning af ligestillingsredegørelsen, bedes du gemme denne kvitteringsside

Læs mere

Radikale Venstres folketingsgruppe - nov. 2007

Radikale Venstres folketingsgruppe - nov. 2007 Lige stilling Radikale Venstres folketingsgruppe - nov. 2007 8. november 2007 Ligestilling er for vigtigt til at overlade til den siddende regering Ligestilling betaler sig. Ja, i kroner og ører. Det er

Læs mere

FL København. - nye strukturer? nye muligheder. Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? - sammen om ligestilling

FL København. - nye strukturer? nye muligheder. Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? - sammen om ligestilling 2015 FL 2015 - København - sammen om ligestilling - nye strukturer? nye muligheder for kvinder? Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? Baggrund: Fagbevægelsen, og især de kvindedominerede forbund,

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsen

Patent- og Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Styrelsen for IT og Læring

Styrelsen for IT og Læring Styrelsen for IT og Læring Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Københavns Erhvervsakademi

Københavns Erhvervsakademi Københavns Erhvervsakademi Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Ligestilling i kommunalpolitik

Ligestilling i kommunalpolitik En artikel fra KRITISK DEBAT Ligestilling i kommunalpolitik Skrevet af: Ann-Dorte Christensen Offentliggjort: 15. oktober 2005 Det står sløjt til med ligestillingen i de kommunale bestyrelser og i den

Læs mere

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Professionshøjskolen University College Nordjylland Professionshøjskolen University College Nordjylland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet

Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet Departementet 6. november 2003 J.nr. 2003-010-0041 Personale og økonomi Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet Oktober 2003 P:\SurveyAndDataAnalysis\PLS Survey projekter\mainstreaming.dk\portal\ligestillingsrapporter\skat

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Socialstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Erhvervsakademi Midtvest

Erhvervsakademi Midtvest Erhvervsakademi Midtvest Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Direktoratet for kriminalforsorgen

Direktoratet for kriminalforsorgen Direktoratet for kriminalforsorgen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Tinglysning Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Danmarks Medie og Journalisthøjskole

Danmarks Medie og Journalisthøjskole Danmarks Medie og Journalisthøjskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Professionshøjskolen UCC

Professionshøjskolen UCC Professionshøjskolen UCC Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors)

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEH ANDLING ER E N MENNE SKERET INTRO LIGEBEHANDLING ER EN MENNESKERET MISSION ˮInstitut for Menneskerettigheder skal fremme ligebehandling og herigennem bidrage

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Thisted Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets departement

Beskæftigelsesministeriets departement Beskæftigelsesministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Nationalmuseet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Lyngby-Taarbaek Kommune

Lyngby-Taarbaek Kommune Lyngby-Taarbaek Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lemvig Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Søfartsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i

Læs mere

Skat og Ligestilling. Inge Henningsen

Skat og Ligestilling. Inge Henningsen Skat og Ligestilling Inge Henningsen Kvinderådet Repræsentantskabsmøde 2016 Skat er et aktuelt politisk problem Skattelovgivning er væsentlig bestanddel af regeringens forslag til finanslov 2017 og 2025-plan

Læs mere

Ikke-diskrimination og ligebehandling med udgangspunkt i ligestilling af kvinder og mænd. 30. oktober 2017

Ikke-diskrimination og ligebehandling med udgangspunkt i ligestilling af kvinder og mænd. 30. oktober 2017 Ikke-diskrimination og ligebehandling med udgangspunkt i ligestilling af kvinder og mænd 30. oktober 2017 HVILKE UDFORDRINGER NÆVNER RAPPORTEN? Der er færre mænd end kvinder på pædagoguddannelsen og få

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) LBK nr 1678 af 19/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 2013-967

Læs mere

Køn vikler sig ind i alt om køn og global bæredygtighed

Køn vikler sig ind i alt om køn og global bæredygtighed Køn vikler sig ind i alt om køn og global bæredygtighed Inge Henningsen og Dorte Marie Søndergaard Rødding Højskole. 8. marts 2017 Verdensmål 5 Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet Indledning Københavns Universitet Formålet med de statslige organisationers ligestillingsredegørelser 29 er at gøre ligestillingsindsatsen synlig for borgerne og indsamle god praksis som inspiration til

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Erhvervsakademiet Dania 1 Indhold Status om ligestilling fra Erhvervsakademiet Dania 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Erhvervsakademiet Dania Vores gode

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning Ministeriet for Ligestilling og Kirke er et lille departement med i alt 58 ansatte. Departementet er delt op i to ressortområder.

Læs mere

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Sikkerhedsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Hvidovre Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Politiet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Statsforvaltningen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Hjemmeværnskommandoen

Hjemmeværnskommandoen Hjemmeværnskommandoen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Energistyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Socialministeriets ligestillingsrapport 2005

Socialministeriets ligestillingsrapport 2005 Socialministeriets ligestillingsrapport 2005 1. Indledning Socialministeriets ligestillingsrapport sammenfatter ligestillingsforholdene på de 7 institutioner under Socialministeriet, der har mere end 50

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Danmarks Statistik Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Skanderborg Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Fødevarestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Dtp/grafisk opsætning: MONTAGEbureauet ApS. Tryk og bogbind: Kailow Graphic. Udgave, oplag: 1. udgave, 500 eksemplarer ISBN 87-91292-09-3

Dtp/grafisk opsætning: MONTAGEbureauet ApS. Tryk og bogbind: Kailow Graphic. Udgave, oplag: 1. udgave, 500 eksemplarer ISBN 87-91292-09-3 Gode råd om mainstreaming en ny strategi for ligestilling Udgivelsesår: Februar 2003 Udgiver: Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. Postboks 40 1002 København K Tlf. 33 92 33 11 Fax 33 91 31 15 lige@lige.dk

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vejen Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skanderborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Køge Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aabenraa Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Naturstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsen Moderniseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 SKAT 1 Indhold Status om ligestilling fra SKAT 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for SKAT Vores gode eksempler for SKAT 6 P E R S O N A L E O M R Å D E T Hvad

Læs mere

I ligestillingsredegørelsen for 2013, redegøres der udelukkende for ligestilling af kvinder og mænd i regionen.

I ligestillingsredegørelsen for 2013, redegøres der udelukkende for ligestilling af kvinder og mænd i regionen. Til: Koncerndirektionen Koncern Organisation og Personale Enhed for personalepolitik og arbejdsmiljø Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5000 Ref.: Mette Rye Dato: 16. september 2013 Ligestillingsredegørelsen

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Moderniseringsstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Moderniseringsstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Moderniseringsstyrelsen Vores gode

Læs mere

Lov om ligestilling af kvinder og mænd

Lov om ligestilling af kvinder og mænd Om dataværktøjet Lov om ligestilling af kvinder og mænd 4. Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Ligestillingsloven

Læs mere

2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009. Betænkning.

2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009. Betænkning. 2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

gladsaxe.dk Integrationspolitik

gladsaxe.dk Integrationspolitik gladsaxe.dk Integrationspolitik 2017 1 retning Forord I 2006 besluttede det daværende byråd, at Gladsaxe Kommune for første gang skulle have en egentlig integrationspolitik. Resultatet blev en politik,

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Hørsholm Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere