Beskæftigelsesplan Jobcenter Kerteminde. 22. januar udkast

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar udkast

2 Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og beskæftigelsesindsatsen i det kommende år. Beskæftigelsesplanen er udarbejdet med henblik på at synliggøre målsætningerne og indsatsen på beskæftigelsesområdet. Samtidigt skal beskæftigelsesplanen ses som et aktivt understøttende bidrag til en innovativ erhvervspolitik i kommunen. Beskæftigelsespolitikkens udfordringer skal i høj grad løses i tæt samarbejde med arbejdsmarkedsparter og uddannelsesinstitutionerne. I Kerteminde Kommune har politikkerne fastlagt, at den beskæftigelsesmæssig indsats skal være tidlig, målrettet, individuel og virksomhedsrelateret. Der skal sikres tilbud til alle målgrupper samt være ekstraordinært fokus på indsatsen overfor de unge og langtidsledighed. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i en analyse af de væsentligste udfordringer Jobcenter Kerteminde står overfor i 2012 som er: - stigende ledighed og langtidsledighed blandt forsikrede ledige - stigning i gruppen unge ledige - stigning i antal på ledighedsydelse og fleksjob - lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken og hos de ledige( især de unge) - den geografiske mobilitet hos de ledige skal øges Herudover er der fire minimumskrav /områder som er fastlagt centralt fra af beskæftigelsesministeren: 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2. En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 3. Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats 4. Budget for beskæftigelsesindsatsen Temaerne i beskæftigelsesplanen har været drøftet på fælles strategiseminar med Det Lokale Beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalget (Økonomiudvalget). Udkast til beskæftigelsesplan 2013 har været drøftet på møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalget, inden udkastet er sendt til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd og til kommentering i Beskæftigelsesregion Syddanmark. Beskæftigelsesplanen er behandlet i såvel Det Lokale Beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalget inden vedtagelsen i Kerteminde Byråd. En del af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kerteminde Kommune er sammenfaldende med de fleste andre fynske kommuners, og derfor indgår Kerteminde Kommune i et tættere samarbejde med de andre fynske kommuners Jobcentre, med henblik på at beskrive fælles udfordringer for det fynske beskæftigelsesområde, for på sigt at arbejde hen imod en mere koordineret/fælles beskæftigelsesplan for 2014 for det fynske område. 1

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Beskæftigelsesministerens mål Beskæftigelsespolitiske mål i Kerteminde Kommune Kerteminde Kommunes udfordringer i Tilgangen til permanente forsørgelsesydelser Ledighed for unge under 30 år Mobiliteten blandt de jobsøgende Lavt Uddannelsesniveau Ledige fordelt på forskellige ydelseskategorier Forsikrede ledige Særlige udfordringer for de forsikrede ledige Kontant- og starthjælp Særlige udfordringer for kontanthjælpsmodtagere Ledighedsydelse Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Mål og strategi for den borgerrettede indsats Forventede antal borgere 2013 fordelt på ledighed: Jobklare match Reduktion af arbejdskraftreserven Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats Jobrotation Budget Tillæg nr. 1 til beskæftigelsesplanen samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for Tillæg nr. 2 til beskæftigelsesplanen 2013 Det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer Tillæg nr. 3 til beskæftigelsesplanen Anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og inaktive virksomhedsrettede tilbud

4 1. Indledning Kerteminde Kommune har været ramt særligt hårdt af den økonomiske og finansielle krise som opstod i I kølvandet på krisen og stigende pres fra globalisering og hård konkurrenceevne lukket Lindø værftet endeligt i december Ledigheden i Kerteminde Kommune var i 1. kvartal 2012 den højeste på landsplan, hvilket særligt skyldes lukningen af Lindø værftet, som betød tab af et stort antal industriarbejdspladser, som ikke umiddelbart kan genskabes på nogen anden virksomhed i kommunen. Derudover ses der tendens til et faldende antal arbejdspladser i offentlig regi. I 2012 ses der dog spirende tendenser til at krisen er bremset op. Beskæftigelsen og ledigheden stabiliseres i Region Syddanmark, der ses vækst i den private beskæftigelse, mens økonomien og dermed antallet af stillinger i det offentlige reduceres. Det forventes at væksten kommer lidt senere i Kerteminde Kommune end i de større byer og kommuner. Derfor må Kerteminde Kommunes beskæftigelsesindsats i sammenhæng med kommunens erhvervspolitik være med til at sikre, at arbejdskraften er opkvalificeret og parat når væksten også rammer Kerteminde. Beskæftigelsesplanen for 2013 indeholder målsætninger og strategier for hvordan Kerteminde Kommune sikrer, at de ledige opkvalificeres til fremtidens arbejdsmarked og samtidig opnår selvforsørgelse hurtigst muligt. En af de store udfordringer i Kerteminde er den meget lave uddannelsesniveau samtidigt med tab af mange industriarbejdspladser hvor der typisk har været jobmulighed tidligere. En udvikling der kræver generelt løft af uddannelsesniveauet hos såvel de ansatte som de ledige. Det betyder samtidigt at mange ledige skal skifte branche og dermed have helt nye kvalifikationer hvilket den beskæftigelsespolitiske indsats skal kunne understøtte. I Kerteminde Kommune mener vi, at en tidlig, målrettet og individuel indsats er den sikreste og hurtigste vej tilbage på arbejdsmarkedet for den ledige. Derfor beskriver denne beskæftigelsesplan en lang række initiativer som tilbydes den ledige. Hovedmålet er selvforsørgelse og redskaberne for at nå dertil er bl.a. aktivering med mening, motiverende samtaler og tilbud til alle grupper af ledige. Kerteminde Kommune anerkender de lediges individuelle behov for at kunne opnå selvforsørgelse og derfor tilbydes den ledige altid forløb, som er tilpasset de individuelle behov, men som stadig overholder gældende lovgivning. En anden udfordring i Kerteminde Kommune er borgernes lave mobilitet, selvom den er svagt stigende. En lav mobilitet er en udfordring fordi der i nærområdet ikke er nær så mange opslåede stillinger, som hvis man udvidede sit geografiske søgefelt med blot 30 min. De seneste analyser fra Beskæftigelsesregion Syddanmark viser, at en sådan udvidelse vil tidoble antal opslåede stillinger. Samlet set står Kerteminde Kommune overfor en lang række udfordringer i kraft af den økonomiske situation i Danmark og Europa. 3

5 2. Beskæftigelsesministerens mål 2013 Beskæftigelsesministerens 4 mål i 2013 er: 1. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på fortidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres* 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet langtidsledige personer begrænses mest muligt. 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. *Antallet af personer på førtidspension forventes grundet ny reform i 2013 at reducere antallet yderligere. Kommunens politik på dette område er at først når alt andet er afprøvet uden at kunne medføre fastholdelse på arbejdsmarkedet - kan der blive tale om førtidspension. 2.1 Beskæftigelsespolitiske mål i Kerteminde Kommune 2013 Kerteminde Kommune har valgt at opstille følgende beskæftigelsespolitiske mål MÅL 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 22 pct, svarer til en stigning på 7 procentpoint fra december 2011 til december MÅL 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilkendelse af personer til førtidspension skal begrænses til i alt 1014 personer i december 2013 (rullende år), svarer til et fald på 1 pct. fra december 2011 (1024) til december Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 353 personer (antal personer) i december 2013, svarer til en stigning på 3 pct. fra december 2011 (343) til december 2013.* *Stigningen skyldes at der forventes en markant stigning i antallet af langtidsledige i Kerteminde Kommune grundet Lindø-værftets lukning. Kerteminde Kommune vil forsøge at begrænse denne stigning. Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder * Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen * se mere under afsnit 6. 4

6 3. Kerteminde Kommunes udfordringer i 2013 Kerteminde Kommune er påvirket af den økonomiske og finansielle krise i Danmark og hele Europa. For at tilpasse beskæftigelsesindsatsen til borgernes behov er det vigtigt at se på hvilke aldersgrupper, der er påvirket stærkest af krisen. En af de store udfordringer udover kraftig stigende ledighed hos de forsikrede ledige, er en faldende erhvervsfrekvens ( dvs. færre i den arbejdsduelige alder år) samtidigt med at beskæftigelsesfrekvensen er faldende (dvs. stigende ledighed). I dette afsnit er der opstillet en række figurer, som dokumenterer udviklingen på en række parametre for kommunens borgere. 3.1 Tilgangen til permanente forsørgelsesydelser Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Der ses et klart fald i tilgangen til permanente forsørgelsesydelser i 2011, især for førtidspension. Faldet i tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser skyldes hovedsageligt at antallet af tilkendelser er reduceret markant. Samtidig er der kontinuerligt en aldersbetinget afgang på området, som samlet er med til at reducere antallet af borgere på permanente offentlige forsørgelsesydelser. Figur 1: Tilgangen til permanente forsørgelsesydelser i 2011 Tilgang til permanente forsørgelsesydelser Antal (seneste 12 måneder) I alt Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måned Kilde: Jobindsats.dk Note: Der måles på tilgangen de seneste 12 måneder, dvs. i februar 2012 tælles der fra februar 2011 til januar Ledighed for unge under 30 år Unge skal i uddannelse eller job. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Der ses et fald i antallet af unge under 30 år i matchkategori 1 fra januar til december Dog ses der en stigning i antallet af unge under 30 år i matchkategori 2 og 3. 5

7 Figur 2: Unge under 30 år, fordelt på matchkategori Unge under 30 år Match 1: Jobklar Antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måned Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Kilde: Jobindsats.dk, 2011 Note: Der er målt i helårspersoner samt på bruttoledigheden for unge kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløshedsdagpenge under 30 år 3.3 Mobiliteten blandt de jobsøgende Beskæftigelsesregion Syddanmark har påpeget, at der for en række kommuner vil være en væsentlig gevinst at hente, ved at udvide borgernes pendlingsafstand fra bopælen. En analyse dokumenterer således, at der ved at udvide pendlingsafstanden til 30 min kørsel betyder en stigning i antal opslåede stillinger fra 122 til 2006 stillinger. En større geografisk mobilitet øger altså muligheden for at finde eller genfinde beskæftigelse væsentligt. Det ses af figur 3, at den gennemsnitlige pendlingsafstand i Kerteminde Kommune er lavere end gennemsnittet i Region Syddanmark. Den lavere pendling kan delvis tilskrives at Lindø som stor arbejdsplads frem til 2012 hvor det lukkede, har givet job til mange Kerteminde borgere der fremover skal øge deres geografiske mobilitet for at finde nyt job. Figur 3: Udvikling i gennemsnitlig pendlingsafstand Gennemsnitlig pendlingsafstand 24 Antal km fra bopæl I alt Mænd Kvinder Region Syddanmark Kilde: Statistikbanken, tabel AFSTB2 3.4 Lavt Uddannelsesniveau Beskæftigelsesregion Syddanmark har lavet en beregning, der viser at i øjeblikket forventes ca. 85% af en ungdomsårgang i Kerteminde Kommune at gennemføre en ungdomsuddannelse (se figur 4). Regeringen har en målsætning om at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse uddannelse i De aktuelle tal viser at Kerteminde Kommune i lighed med de andre kommuner i Region Syddanmark har udfordringer ift. at nå regeringen mål for Figur 4. Andel af unge i kommunerne i Region Syddanmark, som forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse 6

8 Kilde: Ungeindsatsen i Region Syddanmark, Beskæftigelsesregion Syddanmark, p Ledige fordelt på forskellige ydelseskategorier Der er forskel på hvordan antallet af ledige i de enkelte ydelseskategorier fordeler sig henover året. Nedenfor ses figurer over udviklingen på nogle af de centrale ydelseskategorier i Forsikrede ledige Området for forsikrede ledige er i høj grad påvirket af lukningen af Lindø værftet. Det ses af figur 5, at der henover sommeren 2011 var et fald i antal ledige, som dog steg med udgangen af Dette skal sammenholdes med, at der særligt i vintermåneder er mange fra de grønne erhverv, som bliver sæsonafskediget. Stigningen er yderligere accelereret i 1 kvartal 2012 hvor der pr 1 maj 2012 er næsten 1100 ledige. Figur 5: Udvikling i antal fuldtidspersoner, der modtager arbejdsløshedsdagpenge Forsikrede ledige Antal fuldtidspersoner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: Jobindsats.dk Særlige udfordringer for de forsikrede ledige Der er særlig fokus på langtidsledigheden (arbejdskraftreserven) blandt de forsikrede ledige. I kraft af at kommunen har mistet et stort antal industriarbejdspladser, er der væsentlig risiko for at ledige med uddannelser rettet mod industrien bliver langtidsledige. Ved lukningen af Lindø værftet har Kerteminde Kommune modtaget penge til efteruddannelse og opkvalificering af de fyrede medarbejdere på Lindø fra EU s Globaliseringsfond. Pengene skal anvendes til individuelt tilrettelagte uddannelsesforløb indenfor områder, hvor der i fremtiden vil være behov for kvalificeret arbejdskraft, som er beskrevet i vækstpakken for Region Syddanmark og Lindø området. 7

9 3.5.3 Kontant- og starthjælp Området for kontant- og starthjælp er præget af udsving over året. Der ses et fald i antal ledige i marts og august hvor erhvervsuddannelserne har optagelse. Samtidig ses der en stigning i sommermånederne og december, hvilket hænger sammen med frafald fra uddannelserne samt ophør af ungdomsuddannelser i sommerferie, hvor mange søger forsørgelse inden start på en videregående uddannelse. Som beskrevet i afsnittet vedr. erhvervsfrekvensen og beskæftigelsesfrekvensen er det særligt de unge under 30 år, der har oplevet et fald. Dette kan skyldes at udbuddet af job har været faldende, samt at arbejdsgiverne ikke har været villige til at ansætte medarbejdere med kort eller ingen erhvervserfaring. Figur 6: Udvikling i antal fuldtidspersoner, der modtager kontant- eller starthjælp Kontant- og starthjælp Antal fuldtidspersoner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: Jobindsats.dk 2011 Note: Fra januar 2012 er der ikke længere noget der hedder starthjælp. Ledige der før modtog starthjælp modtager fremadrettet kontanthjælp Særlige udfordringer for kontanthjælpsmodtagere En af udfordringerne på området for kontanthjælp er antallet af unge ledige, særligt i match kategori 2 og 3 (ledige med problemer udover ledighed). Antallet af unge i matchkategori 2 og 3 er stigende, og der er behov for, at der iværksættes en særlig indsats for denne gruppe borgere, herunder en videreførelse af den målrettede mentorindsats, der blev iværksat i 2011 og Som det fremgår af figur 2 har en stor gruppe ledige under 30 år en erhvervsuddannelse (match 1 = jobklare). Der kan derfor være behov for at sikre flere praktikpladser til de unge efter deres grundforløb. Figuren viser også en gruppe unge arbejdsløse uden en ungdomsuddannelse, hvilket der skal sættes fokus på. Generelt betyder det større fokus på uddannelsespålæg, motiverende samtaler med henblik på at gøre de unge mere uddannelsesorienteret, til de unge som søger kontanthjælp. Der skal i 2013 fortsat laves en målrettet vejledningsindsats på ungdoms- og uddannelsesområdet, der sikrer en sammenhæng mellem den vejledning (og dermed de uddannelsesplaner) der er lavet i folkeskolen. Indsatsen i Jobcenteret skal efterfølgende sikre, at de unge har udarbejdet en uddannelsesplan, inden de ansøger om kontanthjælp Ledighedsydelse Udviklingen på ledighedsydelsesområdet viser en svag stigning i antallet i slutningen af 2011 (se figur 6) og som fortsætter ind i 1. kvartal af Antallet af ledige, der opnår over 18 mdr. på ledighedsydelse inden for 24 mdr. og dermed medfører mistet statsrefusion for kommunen forventes i 2013 at udvise et fald (se figur 7). I 2013 fortsættes den målrettede og tidlig indsats for målgruppen på ledighedsydelse, der skal medvirke til at flere opnår fleksjob hurtigere. Figur 6: Udvikling i antal fuldtidspersoner, der modtager ledighedsydelse 8

10 Ledighedsydelse Antal fuldtidspersoner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: Jobindsats.dk 2011 Figur 7: Udvikling i antal fuldtidspersoner i fleksjob Fleksjob Antal fuldtidspersoner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: Jobindsats.dk 2011 Antallet af personer i fleksjob i kommunen er meget højt set ift. til mange andre kommuner. Det er lykkedes at fastholde en høj grad af fleksjob under krisen og denne indsats skal i 2013 fortsættes gennem et målrettet intensivt virksomhedsopsøgende arbejde, Det forventes at der i løbet af 2012 vedtages en ny fleksjobordning, som ville skulle implementeres i indsatsen i Figur 8: Udviklingen i antallet af førtidspensionister Førtidspension Antal fuldtidspersoner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: Jobindsats.dk 2011 Endeligt kan det dokumenteres at antallet af borgere på førtidspension er kontinuerligt faldende om end stabiliserende sidst i

11 4. Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats 4.1 Mål og strategi for den borgerrettede indsats Det overordnede mål for den borgervendte indsats er, at borgeren kommer i beskæftigelse så hurtigt som muligt eller afklares i forhold til jobmuligheder på arbejdsmarkedet. Udgangspunktet for den borgervendte indsats er lovgivningen på området. Herudover skal indsatsen efterleve de politikker i kommunen, der har relevans for den beskæftigelsesrettede indsats og de politisk vedtagne strategier. Med baggrund i ændret lovgivning i 2012 hvor der dels blev ophævet kravet om intensiv aktivering, og til dels blev blødt op på hvornår og hvor længe den ledige skal aktiveres vil indsatsen i 2013 i højere grad blive en indsats, der er målrettet og dermed mere tilpasset den enkelte lediges behov og ønsker ift. arbejdsmarkedets krav. Der vil i høj grad være fokus på: - geografisk mobilitet ift. job i Norge, Sønderjylland og uden for Fyn - en tidlig modulopbygget indsats samt straksaktivering (ikke forsikrede) - undgå/minimere langvarige ydelser - ens indsats til ens målgrupper - en mere coachende tilgang i kontaktsamtalerne - anvendelse af rehabiliteringstilbud ift. den enkelte ledige - målrettede ressourceforløb for ledige ift. førtidspensionsreform - uddannelse og efteruddannelse af de ledige Forventede antal borgere 2013 fordelt på ledighed: I Kerteminde Kommune forventes ledighedstallene at fordele sig i 2013 på følgende grupper: - Forsikrede ledige Kontanthjælp/starthjælp (arbejdsmarkedsparate og ikke arbejdsparate) Sygedagpenge 236* - Revalidering 75 - Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension 1040 * Kun medtaget sager med varighed over 9 uger Jobklare match 1 I forhold til denne målgruppe, vil indsatsen koncentrere sig om: - rettidighed og jobindhold i kontaktsamtalerne - aktive tilbud, hvor de gør en forskel - proaktive tilbud til nye/større grupper af ledige, som tilmeldes fokus på en differentieret aktivering der er individuelt tilpasset - fokus på borgerens egne muligheder for kompetenceudvikling (eks. 6-ugers selvvalgt uddannelse, fritidsundervisning og jobrotation) Målet er i 2013 at fortsætte arbejdet på at harmonisere indsatsen for denne målgruppe på tværs af forsørgelsesgrundlaget Reduktion af arbejdskraftreserven Det overordnede mål er, at minimere tilgangen til arbejdskraftreserven og i løbet af 2013 at reducere denne. I indsatsen vil der derfor være fokus på: - fokus på jobsøgning i kontaktsamtaler 10

12 - aktive modulopbyggede tilbud til udvalgte målgrupper - tidlig indsats/ eller vejledningsforløb for de jobklare målgrupper Indsatsklare match 2 (3) I forhold til denne målgruppe, som består af personer som har problemer ud over ledighed (typiske psykiske diagnoser, misbrug eller andre problemer) vil indsatsen i høj grad bygge på et samarbejde på tværs af forvaltninger i kommunen. Der skal arbejdes meget individuelt og tilbuddene skal laves fleksible således, at der samtidigt med f.eks. virksomhedsaktivering også kan planlægges behandlingsindsats. Gruppen er som udgangspunkt et godt stykke væk fra arbejdsmarkedet /uddannelse, og skal gennem målrettet indsats: motiveres og kompetenceudvikles, således de kan ommatches til matchgruppe 1, og dermed opnå højere grad af selvforsørgelse. Jobcenteret har etableret en lille gruppe af virksomhedsmentorer, der som primær opgave har at fastholde den ledige i virksomhedsaktivering eller uddannelse. og eventuel behandling. Et arbejde der i høj grad sker på tværs af faggrupper og forvaltninger i kommunen samt i tæt samarbejde med eksterne aktører (vejledere, behandlere). Det er især ledige fra denne gruppe, der har risiko for at ende på varig forsørgelse, hvis ikke der hurtigt iværksættes en indsats. 4.2 Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats Beskæftigelsesministerens fjerde mål i 2013 er: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Jobcenteret skal være en moderne servicevirksomhed og naturlig samarbejdspartner for virksomhederne. Det skal ske gennem en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne. Et styrket samarbejde mellem jobcentrene og de lokale virksomheder vil medvirke til at flere ledige kommer i job, og understøtte at indsatsen tager udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft. Jobcenter Kerteminde vil samarbejde med alle områdets virksomheder, om at sikre et dynamisk og velfungerende arbejdsmarked, ligesom jobcenteret vil servicere alle borgere i kommunen, der skal have en direkte beskæftigelsesrettet indsats eller ønsker vejledning om erhverv og uddannelsesforhold (f.eks. iværksætterkurser). Der vil være stor variation i behovet for indsats og service over for de forskellige borgere og virksomheder. Jobcenteret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler mv. Virksomhederne skal vide, hvilken service de kan forvente fra jobcentrene. Uanset om samarbejdet mellem jobcentrene og virksomhederne sker gennem henvendelser fra virksomhederne eller gennem jobcentrenes opsøgende arbejde over for de lokale virksomheder. Jobcentrene kan blandt andet tilbyde: - én indgang til jobcentret med en fast kontaktperson - en hurtig og fleksibel reaktion på virksomhedens henvendelser - klar viden om hvordan jobcentret kan bidrage til at løse virksomhedens rekrutteringsbehov mv. - klar viden om mulighederne for rekruttering via Jobnet.dk - klar viden om de lediges kvalifikationer 11

13 - klar viden om jobcentrets redskaber og tilbud herunder løntilskudsjob, voksenlærlingetilskud, jobrotation, fleksjob og delvise raskmeldinger Jobrotation Kerteminde Kommune har en stor gruppe borgere, som ikke har nogen kompetencegivende uddannelse og mulighederne for efteruddannelse benyttes traditionelt mindst af denne gruppe. Et vigtigt redskab til opkvalificering er jobrotation. Kerteminde Kommune satser i 2013 på, at løfte uddannelsesniveauet for hele arbejdsstyrken, både ledige og ansatte, men via jobrotationsredskabet især at få opkvalificeret de mange unge, der ikke har fået gennemført en kompetencegivende erhvervsuddannelse. Virksomhedsindsatsen skal medvirke til: - at de ledige får mulighed for at deltage i virksomhedsrettede tilbud (herunder jobrotation), forløb for udsatte ledige og uddannelsesforberedende forløb for unge - at flere unge tager en erhvervskompetencegivende uddannelse, og sikre praktikforløb for de unge, som har brug for konkrete erfaringer fra en arbejdsplads samt synliggør behovene for praktik- og lærepladser til de unge - at nedbringe sygefraværet gennem en forebyggende indsats på virksomhederne, og samarbejde om en hurtigere tilbagevenden til arbejdet for sygemeldte medarbejdere - etablere partnerskabsaftaler med det formål at udvikle og fastholde et gensidigt forpligtende samarbejde omkring rekruttering og fastholdelse af medarbejdere - partnerskabsaftalen kan også indeholde en aftale om etablering af et virksomhedscenter, en mentorordning eller et jobrotationsprojekt - at opfange de muligheder der er for etablering af job i virksomhederne, der bl.a. kan medvirke til at færre mister deres dagpengeret Virksomhedsindsatsen skal medvirke til at Jobcenteret får viden om virksomhedernes behov for arbejdskraft nu og på længere sigt. Således kan den borgerrettede indsats i højere grad målrettes dette behov og dermed opnå en højere effekt. 12

14 5. Budget Budgettet er undervejs. 13

15 6. Tillæg nr. 1 til beskæftigelsesplanen samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 Kerteminde Kommune har valgt at opstille følgende beskæftigelsespolitiske mål MÅL 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på X pct, svarer til en stigning på X procentpoint fra december 2011 til december Dette gøres ved at have fokus på: - udvidelse af rammen for praktikpladser i kommunens egne institutioner - differentierede tilbud i kompetencecenterregi for gøre flere klar til en virksomhedsrettet indsats og udslusning - forebygge at unge placeres permanent på offentlig forsørgelse ved f.eks. at tydeliggøre at kontanthjælp er en midlertidig ydelse - tæt samspil med Ungdommens Uddannelsesvejledning og universiteterne - fortsatte særligt tilrettelagte forløb for unge med pålæg om uddannelse - tidlig indsats - læse/stavetest efter behov - forsøge at tilrettelægge skoletilbud, der også inkluderer unge med særlige behov/udfordringer - job- og uddannelsesmesse - samarbejde med andre jobcentre evt. fælles jobrotationsprojekter i samarbejde med Beskæftigelses Regionens Syddanmarks jobrotationskonsulent - undersøge mulighederne for alternative læringsmiljøer f.eks. 1 dag i skole 4 dage på job - forebygge frafald ved et etablere et samarbejde mellem jobcenteret, Ungdommens Uddannelsesvejledning, forældrene og den unge selv - at anvende mulighederne i revalideringsloven mere aktivt med henblik på at få flere opkvalificeret og dermed tilknyttet arbejdsmarkedet MÅL 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilkendelse af personer til førtidspension skal begrænses til i alt 1014 personer i december 2013 (rullende år), svarer til et fald på 1 pct. fra december 2011 (1024) til december Dette gøres ved at have fokus på: - målrettede ressouceforløb for ledige ift. den kommende førtidspensionsreform - sikre et tværfagligt samarbejde, hvor der arbejdes tæt sammen med det formål at sikre borgeren størst mulig tilknytning til arbejdsmarkedet - jobområder, som gør det muligt at rumme medarbejdere med alternative kompetencer Ift. sygedagpenge vil fokus være: - udarbejde, ajourføre ressourceprofil - tidlig indsats med fælles info-møder af nye sygedagpengemodtagere - virksomhedskontakt herunder anvendelse af arbejdsmarkedskonsulenter - særlig indsats i sager over 52 uger - særligt forsøg med praktik i egen virksomhed (Kerteminde Kommune) ved sygdom - forsøg med ansættelse af sygekoordinator i samarbejde med det lokale beskæftigelsesråd, der skal sikre den korsteste vej i behandlingssystemet Ift. sundhedsvæsenet vil fokus være: - at stimulere et godt samarbejde med almen praksis - være opmærksom på udfordringer og succes i arbejdet med almen praksis og sundhedsvæsenet generelt ift. udarbejdelsen af de nye sundhedsaftaler f.eks. fokus på reducering af ventetider til speciallæge 14

16 Kerteminde Kommune kan konstatere at tildelingen og det totale antal førtidspensionister er lavt sammenlignet med andre kommuner. Resultatrevisionen for beskæftigelsesplanen 2012 viser at Kerteminde Kommune har sparet 13 mio. kr. på førtidspension sammenlignet med klyngen som kommunen sammenlignes med. Dette stemmer overens med prioriteringen i kommunen om alle muligheder skal undersøges, før der tildeles en førtidspension. Opsummerende har Kerteminde Kommune formået at begrænse antallet og stigningen i tildelingen af førtidspensioner. Derfor forventes faldet i tilkendelsen af førtidspensioner at være lille, da tildelingen i forvejen er lille. Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 353 personer (antal personer) i december 2013, svarer til en stigning på 3 pct. fra december 2011 (343) til december 2013.* *Stigningen skyldes at der forventes en markant stigning i antallet af langtidsledige i Kerteminde Kommune grundet Lindø-værftets lukning. Kerteminde Kommune vil forsøge at begrænse denne stigning. Dette gøres ved at have fokus på: - ekstraordinær indsats senest ved 15. måneders ledighed (forsikrede), med fokus på: jobklublignende aktivitet, mentor/coachlignende støtte i tæt samarbejde med de faglige organisationer, a- kasser der bl.a. skal medvirke til at færre mister dagpengeretten ved at få flere ledige tilknyttet arbejdsmarkedet i ordinære jobs - øgning af private og offentlige løntilskud + mentorstøtte, øget fokus på jobrotation, herunder enkeltmandsrotation, voksenlærlingeordningen i vejlednings-/og afklaringsforløb - læse/staveproblemer og afhjælpning heraf evt. obligatorisk test af udvalgte ledige målgrupper - fremrykket indsats for udvalgte målgrupper/brancher - mikrolån til opstart af egen virksomhed (Århus modellen) - fokus på mulighed for sidemandsoplæring af ledige i virksomheder, hvor beskæftigede er på vej til efterløn eller pension kan være et redskab, der kunne afprøves etablering af virksomhedscentre især til de svagere ledighedsgrupper, som brobygningsprojekt ift. til uddannelse - sundhed og motivation skal indgå i alle aktiveringstilbud - at gennemføre en individuel indsats tilpasset den enkeltes nuværende kompetencer og fremtidige behov for at kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet - at holde individuelle samtaler med de ledige for at sikre relevant aktivering i form af tilbud eller virksomhedspraktik og løntilskud - at øge effekten ved gennemførelse af aktivitetstilbuddene via. øget fokus på at sikre en tættere dialog og opfølgning på den enkeltes aktivitetstilbud - at forsøge med coahlignende kontaktsamtaleforløb inden for de første 3 mdr. ledighed, for udvalgte grupper Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen 15

17 Dette gøres ved at have fokus på: - at nedbringe sygefraværet gennem en forebyggende indsats hos virksomhederne, og samarbejde om en hurtigere tilbagevenden til arbejdet for sygemeldte medarbejdere - etablere partnerskabsaftaler med det formål at udvikle og fastholde et gensidigt forpligtende samarbejde omkring rekruttering og fastholdelse af medarbejdere - partnerskabsaftalen kan også indeholde en aftale om etablering af et virksomhedscenter, en mentorordning eller et jobrotationsprojekt - én indgang til jobcentret med en fast kontaktperson - en hurtig og fleksibel reaktion på virksomhedens henvendelser - sikre klar viden om hvordan jobcentret kan bidrage til at løse virksomhedens rekrutteringsbehov mv. - sikre klar viden om jobcentrets redskaber og tilbud herunder løntilskudsjob, - voksenlærlingetilskud, jobrotation, fleksjob og delvise raskmeldinger. - opsøgende virksomhedsbesøg - fokus på voksenlærlinge evt. kampagne - etablering af socioøkonomiske virksomheder - overveje en offensiv markedsføring med fokus på fordelene ved at etablere virksomhed i Kerteminde Kommune - undersøge muligheder for job i andre virksomheder uden for kommunen, Fyn mv. - indbygge sociale klausuler i udbud og f.eks. udlicitere i mindre udbud 16

18 7. Tillæg nr. 2 til beskæftigelsesplanen 2013 Det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) i Kerteminde Kommune prioriterer, at LBR s midler anvendes til følgende virksomhedsrettede initiativer: - aktiv markedsføring af Jobcenters tilbud overfor kommunens virksomheder. Især med fokus på de mindre virksomheder. Indsatsen kan dels bestå i virksomhedsopsøgende arbejde og dels udlevering af virksomhedsmapper samt udsendelse af LBR nyt 2 gange årligt - etablering af nye virksomhedsnetværk samt mentornetværk - etablering af virksomhedscentre for særligt udsatte grupper af ledige - projekter der indbefatter særlige initiativer for udsatte grupper på arbejdsmarkedet, herunder understøtning af partnerskabsaftaler, brug af mentor ordninger, formidlingsaktiviteter overfor ledige med andre problemer end ledighed samt projekter, der sikrer unge under 30 år de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger.. 17

19 8. Tillæg nr. 3 til beskæftigelsesplanen Anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og inaktive virksomhedsrettede tilbud Kerteminde kommune har modtaget ca kr over en 4årig periode fra regeringens pulje til ansættelse af ekstra virksomhedskonsulenter til styrkelse af det virksomhedsopsøgende arbejde, især med henblik på at skaffe nye jobmuligheder til langtidsledige, og de svageste kontanthjælpsmodtagere, med mere end 12 mdr. sammenhængende offentlig forsørgelse. Bevillingen medfører at der i fire år vil være midler, der svarer til ca. et. 1/2 årsværk, til at styrke arbejdet med at give flere i målgruppen et virksomhedsrettet tilbud. En overordnet plan for indsatsen er tidligere blevet drøftet og godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget i Kerteminde Kommune og videresendt til byrådet sammen med beskæftigelsesplan Efterfølgende har Arbejdsmarkedsudvalget ønsket en mere detaljeret beskrivelse af hvorledes indsatsen kan gennemføres herunder bud på konkrete målsætninger. Forslag til en mere detaljeret indsatsplan: Jobcenteret ønsker at anvende de ekstra midler til styrkelse af den nuværende virksomhedsrettede indsats på to hovedområder. Dette gøres ved: - flere virksomhedsbesøg for at fremskaffe virksomhedspraktik-, løntilskud og voksenlærlingepladser inden den private sektor indenfor flaskehals/ubalanceområder jfr. arbejdsmarkedsbalancen i Region Syddanmark - at etablere nye virksomhedscentre/sikre optimal brug af de eksisterende - indenfor særlige udvalgte brancheområder og/eller virksomhedsstørrelser at skaffe pladser til ledige med anden etnisk baggrund end dansk og dels ved - at gennemføre flere kontaktsamtaler med målgruppen medens de er i virksomhedsrettede tilbud, således de i højere grad fastholder deres tilknytning til virksomheden Målet er at flere personer, der er langtidsledige eller i risiko for at blive det, får et virksomhedsrettet tilbud med en intensiv opfølgning. Målsætning/resultatkrav: Det forventes at den ekstraordinære indsats for målgruppen i hvert af årerne medfører gennemførelse af: 200 virksomhedsbesøg og 200 kontaktforløbssamtaler. I hvert af årerne forventes fremskaffet: 50 virksomhedspraktikker og 25 løntilskudsjob og 1-2 voksenlærlinge pladser. 18

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Oktober 2011 Beskæftigelsesplan 2012-2013 1. Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014 Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august Indledning Jobcentret orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor

Læs mere

Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune

Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune BP13 Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune Justeret, januar 2013 Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf. 59 66 66 66 Fax 59 66 14 10 www.jobnet.dk Indhold 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013...

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Skive Kommune

Arbejdsmarkedet i Skive Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SKIVE...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SKIVE...4 BESKÆFTIGELSEN ER STABILISERET I SKIVE...

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger:

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: Madsby Legepark Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: 1. Kan udgifterne til at drive Madsbyparken nedbringes, hvis parken omdannes til et beskæftigelsesprojekt? 1) ved at

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS...4 BESKÆFTIGELSEN STIGER I AARHUS... 4

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 5. februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 2013... 4 3. Arbejdsmarkedet i Egedal... 6 4. De vigtigste

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 27. juni 2012 J.nr.: 2012-0000662 Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Mødedeltagere:

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014.

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. FTF & LO skal kvittere for en beskæftigelsesplan med mange gode elementer. Faxe bruger en stor del af planen til at drage sammenligninger

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 2 3 4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Indholdsfortegnelse Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Stigende efterspørgsel på arbejdskraft og faldende ledighed 5 Mangel på kvalificeret arbejdskraft 6 Gruppen af

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere