Bilag 3. Sagsnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02-08-2012. Bilag 3. Sagsnr. 2012-103346"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om modtagne høringssvar i den offentlige høringsperiode vedrørende forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd" med kommuneplantillæg og forvaltningernes forslag til ændringer Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg har været i offentlig høring fra den 20. marts til den 15. maj I notatet gennemgås de modtagne 7 høringssvar med forvaltningens bemærkninger. I notatet gennemgås endvidere forvaltningernes forslag til ændringer i lokalplantillægget og kommuneplantillægget Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Peter Høiriis Nielsen Høringssvar: Tom Mose Petersen, Stockholmsgade 35, kld. th., 2100 København Ø Jan Kristensen, Ved Sporsløjfen 10, 2., 2100 København Ø Naturstyrelsen Roskilde Lisbeth Fagerli, Richard Mortensens Vej 77, 5., 2300 København S Mette Juncker, Richard Mortensens Vej 120, 2300 København S Anders Bo Nielsen, Islands Brygge 63A, 5. tv., 2300 København S Amager Vest Lokaludvalg v/form. Lars Rimfalk Jensen Forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen De fremkomne høringssvar giver anledning til forslag om at supplere redegørelsens afsnit om Fingerplan 2007 som anbefalet af Naturstyrelsen Roskilde og som beskrevet nedenfor. Herudover foreslås der ændringer foranlediget af, at arkitektkonkurrencen for Arenaen er afgjort, herunder af lokalplantegningerne. Endelig foreslås der en række ændringer foranlediget af de videre planovervejelser, samt mindre ændringer af redaktionel karakter. I kommuneplantillægget forslås der ændringer af placering af stiforløb og placering af vandarealer vist på kort 1, der viser de nye rammer for den blå og grønne struktur. Disse er ved en fejl ikke vist korrekt i forhold til lokalplantillægget. Center for Bydesign Njalsgade 13, 5. sal Postboks København S Telefon

2 Retningslinjerne: 1: 1: Lokalplanen indeholder bestemmelser om arenaens maksimale etageareal og bygningshøjde. Forvaltningerne vurderer at disse bestemmelser i tilstrækkelig grad regulerer størrelsen på arenaen, og at det er uhensigtsmæssigt samtidigt at angive et maksimalt tilskuerantal i lokalplantillæggets formålsbestemmelse. Formuleringen På den baggrund muliggøres opførelse af en arena med plads til tilskuere. foreslås derfor ændret til På den baggrund muliggøres opførelse af en multianvendelig arena.. 3 stk. 1 ændres I området kan der opføres et byggeri til en daginstitution og integreret i promenadeforløbet mindre bygninger til faciliteter i forbindelse med fritidsaktiviteter, herunder klublokaler, depotrum, materialegårde og rytterstue. til I området kan der opføres et byggeri til enten en daginstitution, til helårsboliger eller publikumsorienteret erhverv. I tilfælde af anden anvendelse end børneinstitution skal stueetager indrettes, så der bliver mulighed for publikumsorienterede erhverv. Desuden kan der - integreret i promenadeforløbet - opføres mindre bygninger til faciliteter i forbindelse med fritidsaktiviteter, herunder klublokaler, depotrum, materialegårde og rytterstue. Spørgsmålet har været drøftet med By og Havn. For at opnå en mere fleksibel udnyttelse af dette byggefelt muliggøres boliger, såfremt Københavns Kommune ikke ønsker at udnytte muligheden for indretning af børneinstitution på dette sted, jf. den som bilag 4 vedlagte byudviklingsaftale. En institution i Byfælleden drager stor nytte af denne som friareal, men vil omvendt også betyde hegning af det nødvendige, til institutionen hørende, friareal i Byfælleden. Dette er en ulempe set i forhold til anvendeligheden af dette store fælles byrum. En udvidet anvendelse af byggefeltet i Byfælleden med boliger eller publikumsorienterede erhverv giver større fleksibilitet og sikrer fortsat en anvendelse, der giver mening på netop dette sted. 5 stk. 2, pkt. a: Den maksimale højde rettes fra 15 til 18 meter, da en børneinstitution kræver ekstra stor rumhøjde. 5 stk. 3 tilføjes Ingen del af bebyggelsen må overstige en højde på 40 m. Kommentaren udgår, da resultatet af konkurrencen foreligger. 5 stk. 6: Pkt. c flyttes til 6 stk. 1 pkt. k, jf. nedenfor, da bestemmelsen mere naturligt hører til under bebyggelsens ydre fremtræden. Herefter bliver pkt. d pkt. c. 6 stk. 1: Punktet efter pkt. j skal være pkt. k med følgende formulering af første afsnit: De primære adgange til boligbebyggelser skal placeres mod de interne gader eller byrummene. Indgangspartier til erhvervsbyggeri langs Ørestads Boulevard skal primært placeres ud mod Ørestads Boulevard. Der skal herudover indrettes sekundære indgange til bygningerne fra det fælles friareal. Side 2 af 9

3 . 6 stk. 2: Kommentaren udgår, da arena-konkurrencen er afgjort. 6. Stk 6: Kommentaren får følgende formulering: Udformning af skøjtehallen og byggeriet kendes endnu ikke ift. indhold eller omfang. Institutioner bliver opført, når udbygningen af området skaber et behov. Bygningerne skal leve op til en høj arkitektonisk standard, som angivet i kommunens arkitekturpolitik. 7: Illustrationerne i bestemmelsen, der vedrørende byrummene omkring arenaen, ændres i overensstemmelse med vinderprojektets fodaftryk og angivelse af udadvendte og aktive facader ligesom visualiseringen af arenaen set fra Kanalrummet udskiftes med en visualisering af vinderprojektet med tilhørende ny billedtekst. 8, stk. 1, pkt. e: I afsnittet om etablering af cykelparkering er der i relation til arenaen fastsat både et krav på 1 cykelparkeringsplads pr. 5 siddepladser/tilskuere og et mindstekrav på cykelparkeringspladser. Da der er tale om en multifunktionel arena, med varierende tilskuerkapacitet, finder forvaltningerne det uhensigtsmæssigt at have et dobbeltkrav i lokalplanen. Kravet om mindst pladser vurderes at være tilstrækkelig. Et krav på 1 cykel-p-plads pr. 5 siddepladser vil svare til mindst cykel-ppladser ved publikumstal på , et højt antal cykelparkeringspladser, der kun vanskeligt ville kunne findes plads til indenfor området og kun ville være nødvendigt gange årligt ved arrangementer med spidsbelastning. Forvaltningen foreslår derfor, at forslagets formulering erstattes med følgende nye formulering: For arenaen gælder særligt, at der skal etableres mindst cykelparkeringspladser i området. Heraf forudsættes mindst pladser placeret i træbeplantede byrum syd for Hannemanns Allé, og mindst 250 pladser i og i tilknytning til henholdsvis byrum i og j. Øvrige pladser forudsættes placeret i tilknytning til arenaen og arenapladsen. Lokalplantegninger 2-5: Byggefelt VI på tegningerne ændres i overensstemmelse med vinderprojektet til arenaen. De ændrede tegninger er vedlagt som bilag 2. Redegørelsen konsekvensrettes i forhold til, at arkitektkonkurrencen er afgjort, og at der er indgået en byudviklingsaftale. I afsnittet om Fingerplan 2007 indsættes i sidste sætning efter det stationsnære kærneområde omkring følgende: den eksisterende metro- og regionaltogsstation Ørestad, den eksisterende metrostation Vestamager og. Herudover foretages der enkelte tilretninger af redaktionel karakter Høringssvar fra offentlige myndigheder Side 3 af 9

4 3. Høringssvar af 14. maj 2012 fra Miljøministeriet, Naturstyrelsen Roskilde I planredegørelsen anføres i afsnittet om lokalplantillæggets sammenhæng med Fingerplan 2007 bl.a., at lokalplanområdet ligger i det stationsnære kerneområde omkring den kommende metrostation Ørestad Syd. Idet arealerne i stort set hele deres udstrækning ligger i stationsnært kerneområde i forhold til de eksisterende metrostationer Ørestad og Vestamager, anbefaler Naturstyrelsen Roskilde, at kommunen henholder sig hertil og redegør herfor i planmaterialet. Redegørelsen foreslås tilrettet som anbefalet af Naturstyrelsen Roskilde. 7. Høringssvar dateret 10. maj og modtaget 16. maj 2012 fra Amager Vest Lokaludvalg Amager Vest Lokaludvalg er grundlæggende positiv over for forslaget til lokalplantillæg og takker for at have været inddraget tidligt i processen og for samarbejdet i forbindelse med borgermøderne. Udvalget udtaler sig især positivt om, at man forsøger at introducere en ny og mere blandet skala i Ørestad med mulighed for flere mindre opholdssteder og byrum samt forbedret mikroklima i forhold til vindpåvirkningen. De mindre byrum ønskes vægtet lige så højt som den store offentlige Byfælled for at få velfungerende nærmiljøer. Udvalget opfordrer til, at der udtænkes en strategi for at tiltrække erhvervsdrivende, der kan bidrage til et velfungerende nærmiljø. I erhvervsbyggeri bør man derfor sigte mod mindre enheder frem for store. Lokaludvalget foreslår den planlagte institution i Byfælleden flyttet til en placering i direkte sammenhæng med den kommende skole for at mindske gener ved trafik til og fra arenaen. Lokaludvalget vægter midlertidige aktiviteter højt og ønsker, at der i udbygningsperioden ser præsentabelt ud på ubebyggede arealer, at fællesarealer ikke benyttes byggeplads, at tung trafik ledes uden om området for at begrænse generne, og at der skabes mulighed for aktiviteter i stil med BKO anlægget (Bevægelsesklare områder) i Ørestad Nord. Lokaludvalget håber på, at funktionerne i det midlertidige PLUG N PLAY anlæg i Ørestad Syd kan genoprettes i det offentlige byrum i Ørestad Syd. Udvalget bifalder de mange træer i forslaget, som kan skabe læ og sammenhæng med de store naturarealer på Kalvebod Fælled, og foreslår et udbygget stisystem, der forbinder fælled og den nye bydel, samt videre tværs af fælleden skaber forbindelse til andre bydele (Sydhavnen, Valby m.fl.). Udvalget finder det vigtigt, at de mange besøgende til arenaen belaster området mindst muligt. Det skal det være nemt at komme af med affald, og der foreslås etableret offentlige toiletfaciliteter uden for Side 4 af 9

5 arenaen. Udvalget er tilfreds med de gode parkeringsforhold for både cykler og biler og ser helst p-husene opført, så der ikke opstår problemer med midlertidig overfladeparkering. Nye cykelforbindelser mod nord tidligt i udbygningsfasen vil være yderligere positive tiltag. Udvalget støtter den planlagte udvidelse af Hannemanns Allé og Ørestads Boulevard syd herfor, så kødannelser undgås. Udvalget går ind for miljø og bæredygtighed og anbefaler bl.a., at der stilles høje krav til bæredygtigt, forebyggelse af støjgener ved byggeri og mulighed for nedsivning af regnvand. Lokalplanen kan ikke bestemme størrelsen på de enkelte erhvervsvirksomheder, men de fastlagte bestemmelser om, at bebyggelsen skal udføres som mindre selvstændige enheder, lægger op til, at der ikke bliver tale om meget store enheder. Hertil kommer kravene om aktive og udadvendte stueetager, der forventes at bidrage til velfungerende nærmiljøer. Med hensyn til trafikgener ved børneinstitutionen i Byfælleden i forhold til arenaen bemærkes, at større arrangementer i arenaen som hovedregel vil ligge uden for institutionens åbningstid. Det indgår i kommunens planlægning, at der etableres gode stiforbindelser både i nærområdet og i forhold til de andre bydele. By & Havn har hidtil været meget opmærksom på mulighederne for midlertidige aktiviteter, og det forventes også at være tilfældet i fremtiden. Forvaltningen vil gøre By & Havn opmærksom på de af lokaludvalget fremførte synspunkter om parkering og toiletforhold. Bæredygtighed er et vigtigt tema i lokalplanen, herunder krav om lavenergi. Med hensyn til regnvand er der med kanalerne i Ørestad opbygget et system, der effektivt bortleder vandet på en bæredygtig måde. Høringssvar fra borgere og interesseorganisationer mv. 1. Høringssvar af 28. april 2012 fra Tom Mose Petersen, arkitekt Et grundlæggende træk og kvalitet i helhedsplanen for Ørestad af juni 1995 og afgørende for valget af netop dette forslag var planerne for landskabet og bydelens kanaler og søer det at Ørestad bestod af bykvarterer adskilt af byparker forbundet af Metro og kanalerne. Med de fremlagte planforslag sker der et grundlæggende og radikalt brud med de forudsætninger, der ligger til grund både for helhedsplanen fra 1995 og de efterfølgende lokalplaner. Bykvartererne Ørestad Syd og Ørestad City Syd er således her adskilt af en bypark, som vi kender det fra Ørestad City. Lokalplan nr. 398 rummer mulighed for et større offentligt byggeri som den foreslåede multiarena i byparken, men at den skal fortættes med boliger, skole, skøjtehal mv. er stik imod de kvaliteter, der ligger i plangrundlaget for Ørestad Side 5 af 9

6 Det hilses velkomment, at der gives mulighed for de foreslåede byggerier og funktioner, men at det sker på bekostning af kvarterets eneste bypark må betragtes som dårlig planlægning. Alle de foreslåede funktioner kunne efter faglige skøn være realiseret inden for rammerne af den gældende lokalplan. Tom Mose Petersen var direktør for tegnestuen ARKKI, som i forlængelse af idékonkurrencen for Ørestad medvirkede i udarbejdelsen af helhedsplanen fra 1995 og gennem 10 år var rådgiver for den arkitektfaglige del af planlægningen i Ørestad. Erfaringerne fra Ørestad City og den store grønning viser efter forvaltningens opfattelse, at det kan være problematisk at skabe attraktive miljøer med de særlige vindforhold, der er i Ørestad med beliggenheden ud til den åbne fælled. Det er den væsentligste baggrund for valget af den nye bystruktur, hvor grønningen indskrænkes. Forvaltningen er ikke enig i, at der er tale om dårlig planlægning, og finder ikke, at der er tale et grundlæggende brud med helhedsplanen. Der er således fortsat grøn kontakt til fælleden, og fortsat de nord sydgående byrum: Kanalrummet, Parkrummet og Skovrummet. 2. Høringssvar af 14. maj 2012 fra Jan Kristiansen, DBU København DBU København konstaterer, at den organiserede idræt er ikke eksisterende i Ørestad, og at den ikke er tænkt ind i planerne for udviklingen. Den kommende skole, som skal have en idrætslinje, kunne være omdrejningspunktet for etablering af en fodboldklub/idrætsforening. En forudsætning for en velfungerende fodboldklub er en bane, der opfylder minimumskravet på 102x65 m således, at klubben kan deltage i de af DBU København udskrevne turneringer. En full-size fodboldbane kan opstreges i flere størrelser, og kan også benyttes af andre idrætsgrene. DBU København indgår gerne i det videre forløb for at sikre bedst muligt resultat for børn og unge i Ørestad, så de ikke skal transportere sig gennem den københavnske trafik for at spille organiseret fodbold. Med forslaget til lokalplantillæg lægges der op til både en idrætshal og en skøjtehal, der også vil kunne bruges af den organiserede idræt. Ud for skolen ville der teoretisk være plads til en 11 mands fodboldbane (102x65m), men denne ville beslaglægge en væsentlig del af den grønne landskabelige byfælled, der på dette sted formidler overgangen til Kalvebod Fælled. I planen indgår der derfor kun en 7 mands fodboldbane. Hvis denne anlægges med kunstgræs, vil den kunne udnyttes intensivt til gavn for hele bydelen. Den nærmeste store fodboldbane i Københavns Kommune ligger i Hekla Park ved Artillerivej i en afstand af ca. 2,5 km. Side 6 af 9

7 4. Høringssvar af 14. maj 2012 fra Lisbeth Fagerli, beboer i Ørestad Syd Overordnet findes det nye forslag positivt både med hensyn til multiarena, skøjtehal, skole og boldbaner, men det anses for uforståeligt, at forslaget reducerer det grønne parkområde til en tredjedel, hvilket er helt urimeligt i forhold til beboerne. I lokalplan nr. 398 har man netop lagt vægt på byparken, da der ikke er andre væsentlige grønne områder i Ørestad Syd. De øvrige fastlagte pladsrum er for små til at dække beboernes behov. Man burde have udarbejdet en plan, der forholdt sig til helheden, og som udvidede nogle af de øvrige pladsrum som kompensation for, at man fratager beboerne så store grønne arealer. Med forslaget til lokalplantillæg prioriteres de mere intime byrum, hvor der skabes læ for vinden og grundlag for byliv. En af de væsentlige fordele ved Ørestad er beliggenheden op til den fredede fælled, hvor der er god plads til de beboere, der ønsker store grønne arealer at opholde og bevæge sig i. 5. Høringssvar af 15. maj 2012 fra Nicolai Zimling Fich og Mette Juncker, beboere i Ørestad Syd Der takkes for en visionær lokalplan, der med sin bebyggelsesstruktur lægger op til attraktive byrum. Derefter følger to overordnede kommentarer hvoraf et er meget konkret og det andet mere en opfordring til at reflektere over erfaringerne med byudviklingen, byrum og byliv i Ørestad. Vent ikke med at igangsætte byggeriet af den planlagte skole i Ørestad Syd. Antallet af børn i Ørestad adskiller sig markant fra resten af København, hvilket antallet af indskrevne børn på skolen i Ørestad allerede viser. Kommunen bør derfor ikke vente med at igangsætte byggeriet af den planlagte skole i Ørestad Syd. Konsekvenserne af manglende folkeskolepladser i Ørestad vil blive, at børnene placeres i private skoler, hvilket vel ikke kan være i kommunens interesse. Overvej stærkt at anvende bebyggelsesstruktur i varieret skala i flere dele af Ørestad Syd. I flere dele af Ørestad og især i Ørestad City er der problemer med at skabe byrum, hvor lokale beboere og besøgende har lyst til at opholde sig i længere tid. Vindforhold, høje bygninger og store åbne rum er ikke hyggelige og invitere ikke til ophold. Den varierede bebyggelsesstruktur, som er planlagt i Arenakvarteret skaber anderledes byrum, der på en anden måde invitere til ophold. Det kan man se i Västre Hamnen i Malmø. I Ørestad Syd er kanalrummet for vindomsust, skyggefuldt og lineært til at fungere godt i modsætning til søerne og parkrummet for enden ud mod fælleden, hvor 8-tallet åbner op, rækkehusene giver variation og hvor der ikke mindst er mere sol. Det er klart, at der er økonomiske Side 7 af 9

8 hensyn at tage, men lavere og mere varieret byggeri vil skabe et mere attraktivt byområde, som i højere grad vil fastholde ressourcestærke beboere, hvilket også må være i kommunens økonomiske interesse. Forvaltningen er opmærksom på de byrumsmæssige udfordringer, der er i Ørestad, og arbejder i samarbejde med By & Havn løbende på at forbedre forholdene bl.a. med beplantning og supplerende byggerier. Med hensyn til ønsket om et mere varieret og lavere byggeri er By & Havns økonomi tæt forbundet med størrelsen af det etageareal, der kan sælges. 6. Høringssvar af 15. maj 2012 fra Anders Bo Nielsen, næstformand for Venstre på Amager Overordnet bifalder Venstre på Amager forslaget, der vil kunne give hele København en arena og Ørestad et nyt og mere varieret kvarter uden helt at fjerne det grønne. Parkeringskravet om i plads pr. 200 m 2 etageareal anses for forældet, da erfaringerne fra Havnestad, Ørestad Nord og Ørestad City viser, at næsten alle har bil, og at mange har to. I planredegørelsen anføres det, at parkering ved større arrangementer forudsættes sikret ved dobbeltudnyttelse af de parkeringsanlæg der fortrinsvis benyttes til erhvervsparkering. I høringssvaret stilles der spørgsmål ved hvordan denne forudsætning tænkes opretholdt, og det anføres, at forudsætningen snarere må anses for at være et ønske og ikke et krav. Parkeringshuse bør etableres i takt med det øvrige byggeri og ikke efterfølgende. Bestemmelserne om parkering følger de rammer, der er fastlagt senest i Kommuneplan 2011, hvor der i de blandede områder i tætbyen og i byudviklingsområder sker en begrænsning af parkeringsdækningen til 1 plads pr. 200 m 2 etageareal. I Ørestad har det været gældende lige fra vedtagelsen af de første planer, idet der med den særligt gode trafikbetjening med Metro ønskes en prioritering af den kollektive trafik og en dobbeltudnyttelse af den relativt dyre parkeringsløsning med parkering overvejende i parkeringshuse etableret af By & Havn. I Ørestad er bilejerskabet da også markant lavere end i nybyggerier i områder, der er mindre velbeliggende i forhold til den kollektive trafik, som Sydhavnen og Holmen. Det er korrekt, at lokalplanen ikke i sig selv kan sikre en udnyttelse af erhvervsparkering i forbindelse med større arrangementer i arenaen, men den nordlige del af Ørestad Syd er domineret af erhverv og de parkeringshuse, som her opføres af By & Havn vil selvfølelig kunne benyttes af gæster til arenaen, der typisk vil være uden for almindelig Side 8 af 9

9 arbejdstid. For så vidt angår anlæg, der er opført/opføres i privat regi, vil arenaselskabet blive opfordret til at indgå en aftale. Opførelse af parkeringshuse følger sædvanlig praksis i Ørestad om, at der skal være opført en vis mængde byggeri, før anlægget kræves etableret. Side 9 af 9

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

Bilag 1. "Ørestad Syd". Startredegørelse. Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398

Bilag 1. Ørestad Syd. Startredegørelse. Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 Bilag 1 "Ørestad Syd" Startredegørelse Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd". N Center Boulevard Øresundsmotorvejen M Ørestad Station IC Kalvebod Fælled

Læs mere

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 11 Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr.

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 8 Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet.

Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet. BILAG 6 Hvidbog for forudgående høring for Grønttorvet II Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet. Den forudgående høring har været

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 22-10-2015 Sagsnr. 2015-0224600 UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV Dokumentnr. 2015-0224600-1

Læs mere

Startredegørelse. "Amagerfælledvej" Bilag 1

Startredegørelse. Amagerfælledvej Bilag 1 Startredegørelse "Amagerfælledvej" Bilag 1 Bilag 1 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af 6 lokalplanforslag - Amagerfælledvej, "Ragnhildgade Vest", "Beauvaisgrunden", "Østre Gasværk", "Torveporten"

Læs mere

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området.

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Ørestads Boulevard 4-5 Svend Aukens Plads 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Njalsgade 58, 60, 62,

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

ROSKILDE BADET. Lokalplan nr. 292. Roskilde Kommune. ny svømmehal. hovedindgang

ROSKILDE BADET. Lokalplan nr. 292. Roskilde Kommune. ny svømmehal. hovedindgang ROSKILDE BADET hovedindgang ny svømmehal Lokalplan nr. 292 Roskilde Kommune J.nr. 01.02.05.P16 Sagsid. 9900928 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Byg- og Planafdelingen

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Lokalplan 974, Boliger Aarhus Ø - Forslag

Lokalplan 974, Boliger Aarhus Ø - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. april 2014 Lokalplan 974, Boliger Aarhus Ø - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 974. Område til

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. januar 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 853, bevarende lokalplan for boligområdet Finnebyen, Århus V og Tillæg

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg Plan og Gis Dato: 23-05-2014 Sagsnr.: 12/35955 Dok.løbenr.: 144338/14 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767277 E-mail: klh@aabenraa.dk Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden.

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 981, Etageboligbebyggelse

Læs mere

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 1 Henvendelser i forbindelse med naboorientering om dispensation fra lokalplan nr. 437 Bryghusgrunden til midlertidig placering

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr

Sagsnr Dokumentnr Ejere, lejere og brugere Nørrebrogade 205-209 D, Nørrebrogade 194-218, Baldersgade 2, Bragesgade 1-5, Bragesgade 2-4, Farumgade 1-15, Farumgade 4-6, Esromgade 1-15 samt interesseorganisationer og lignende

Læs mere

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 26. november 2015 Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

Køge Nord skal ses i sammenhæng med Køge Kyst. Hvordan kan de 2 bydele komplementere hinanden.

Køge Nord skal ses i sammenhæng med Køge Kyst. Hvordan kan de 2 bydele komplementere hinanden. NOTAT Køge Nord Byudvikling: Opsamling på Byrådsseminar d. 24. marts 2015 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan 20. april 2015 2015-001256-14 Køge Nord Byudvikling: Opsamling på Byrådsseminar d. 24.

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 25-08-2016 Sagsnr. 2016-0277288 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 448-1 i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri

Læs mere

for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej

for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej Lokalplan GL 35.2 for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed side 3 Eksisterende forhold side 3 Lokalplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse)

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) Punkt 5. Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) 2014-6829 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35. for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35. for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35 for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35 for et areal ved Lundestien/Hartkornsvej ("Den kvarte lagkage") Udarbejdet af Plan og Teknik,

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. maj 2014 Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Endelig vedtagelse af lokalplan 969, Boligområde ved Dollerupvej, Aarhus

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

Aalborg den 07. november2013

Aalborg den 07. november2013 Aalborg den 07. november2013 Att.: Aalborg Byråd CC.: Aalborg kommune/teknisk forvaltning v/klaus Gunvald Som grundejerforening gør vi indsigelse mod kommuneplantillæg 4.024 og lokalplan 4-2-110, som er

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE

NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE FEBRUAR 2014 Forudgående høring om VVM-redegørelse for nye boligøer og kanaler på Enghave Brygge BYUDVIKLING PÅ ENGHAVE BRYGGE Det aktuelle projekt med boligøer og kanaler

Læs mere

ØRESTADSHUSET. Hvem er Sjælsø Gruppen? 127 ejerboliger i Ørestad City

ØRESTADSHUSET. Hvem er Sjælsø Gruppen? 127 ejerboliger i Ørestad City Kajplads 24, Islands Brygge, 58 ejerboliger Kidholm, Københavns nye kanalby, 90 ejerboliger Hvem er Sjælsø Gruppen? Sjælsø Gruppen A/S er børsnoteret og har siden 1977 udviklet ejendomme i form af nybyggeri

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved Boligudbygning Mål Målet er at skabe bysamfund, hvor bæredygtighed og hensynet til områdets landskabelige værdier og kulturmiljøer er styrende for udviklingen. Områdets nye boligområder Ved Lindgård og

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Borgerrepræsentationen har den 26. marts 2015 besluttet at sende dette forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 i offentlig høring

Læs mere

Borgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø

Borgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Borgmesteren Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 4631 3000 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk 15. maj

Læs mere

"Sundholm Syd" Startredegørelse

Sundholm Syd Startredegørelse "Sundholm syd" Startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan - eventuelt efter forudgående parallelopdrag. Området ligger i bydelen Amager Vest. Sundholmsvej

Læs mere

ET GRØNNERE BRYGGEN. Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd.

ET GRØNNERE BRYGGEN. Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd. ET GRØNNERE BRYGGEN Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd. GRØNNE BYRUM PÅ BRYGGEN Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd

Læs mere

17, stk. 4-udvalg med fokus på nybyggeri

17, stk. 4-udvalg med fokus på nybyggeri Rapport fra Helsingør Kommunes 17, stk. 4-udvalg med fokus på nybyggeri Dato: 2.juni 2015 version 1.1 Indhold Udvalget medlemmer og opgave... 3 Proces... 4 Data og fakta... 5 Arealer og byggemuligheder....

Læs mere

Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde

Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 23. april 2015 Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde Området er et ældre erhvervsområde på ca. 6 ha og rummer

Læs mere

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Bilag 3 - Kim Pedersen, advokat, på vegne af: Anna Marie Mikkelsen, Norsmindevej 201, 8340 Malling Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S, Tofteledet 16, 8330

Læs mere

Ejerforeningen 904 a Aalborg Bygrunde (Nørregade 32 / Løkkegade 16 A og B) Aalborg den 17. september 2007 Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Byg Stigsborg Brygge 5 Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Workshop: Input til bestyrelsens udviklingsarbejde

Workshop: Input til bestyrelsens udviklingsarbejde Referat [Vælg datoen] Workshop: Input til bestyrelsens udviklingsarbejde Ørestad Syd, Robert Jacobsens Kollegiet, den 26. november 2014 kl. 18.30 21.30 Velkomst: Oplægsholdere: Facilitator: Antal deltagere:

Læs mere

Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej

Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej Forslaget til Lokalplan 271 for et boligområde ved Baungårdsvej har været i offentlig høring i perioden 24. marts 2015-19. maj 2015. I perioden er der indkommet

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø

Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Arkitekternes Hus Strandgade 27A DK-1401 København K +45 3085 9000 aa@aa-dk.dk www.arkitektforeningen.dk CVR 62 57 23 10 Høringssvar

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center mellem Bella Center A/S CVR 26067715 Center Boulevard 5 2300 København S (herefter benævnt Grundejeren ) og Københavns Kommune Rådhuset 1599

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Bilag 16: Forslag til besvarelse af indsigelser og bemærkninger, lp 990. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Bilag 16: Forslag til besvarelse af indsigelser og bemærkninger, lp 990. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Bilag 16: Forslag til besvarelse af indsigelser og bemærkninger, lp 990 Side 1 af 8 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaf- tale og forslag til miljørapport har

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 870. Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby. Tillæg nr.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 870. Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby. Tillæg nr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 20. november 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 870. Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby. Tillæg nr. 146 til

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Strategi for Amager - Et debatoplæg fra Københavns Amt En langsigtet helhedsplanlægning af Amager på tværs af amts- og kommunegrænser bliver stadig mere påtrængende. Hvilke elementer skal indgå i planlægningen,

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København København 2015 - Verdens Miljømetropol I 2015 er København med rette kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø.

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 28. marts godkendt

Læs mere

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK 10. april 2013 STEDET STEDET Malmparken station ligger i et større erhvervsområde. Industri på tre sider og to større boligbebyggelser hvis arealer grænser op til stationsarealet.

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade Aalborg

Læs mere

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Detailplan for Vestsiden af FTL-havnen Side 1 af 11 Baggrund for detailplanen Juni 2012 vedtog byrådet Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/

Læs mere

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær Børneverden Undervisere Læring Kunst Det lokale Hverdag Kunstnere Voksne Fest Voksenverden Børn Samvær Bevægelse Det globale Kultur Udtryk Forskere Kildevæld Kulturcenter Laboratorium for udvikling af

Læs mere

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for master og antenner Kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Indholdsfortegnelse Redegørelse

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Hovedbudskab Byliv, social mangfoldighed og social bæredygtighed handler ikke kun om det, der foregår

Læs mere

Tulipgrunden, Brabrand - omdannelse til boligbebyggelse

Tulipgrunden, Brabrand - omdannelse til boligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. april 2015 Tulipgrunden, Brabrand - omdannelse til boligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne

DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2011 J.nr.: NMK-520-00011 (tidl. NKN-111-00064) og NMK-522-00033 Ref.: RTS DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermødet på Hedehusene Fritidscenter begyndte kl. 19.30, omkring 130 deltagerne havde fundet deres pladser, da Borgmester Michael Ziegler og Viceborgmester

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 51 For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

Indsigelse mod planforslagene for opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd

Indsigelse mod planforslagene for opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd UDKAST Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postboks 447 1505 København V www.blivhoert.kk.dk Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Plan- og

Læs mere

bemærkninger til Lokalplan nr. 319

bemærkninger til Lokalplan nr. 319 Plangruppens oplæg (slettes ved udsendelse efter byrådsbeslutning) Notat af 07.07.11 Vurdering af indsigelser og bemærkninger til Lokalplan nr. 319 Sommerhusområdet Blakshaven, Ahl ved Ebeltoft Bemærkninger

Læs mere

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af BY, ERHVERV OG KULTUR Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 14.B12.1 for et boligområde ved Grøndahlsvej i Herning Ved den endelige vedtagelse

Læs mere

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej.

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej. Til: Planudvalget U D K A S T Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde øst for Gammelgårdsvej. Dato: 2. marts 2011 Sags id: 190-2008-10408 Dokument: 190-2011-35681 By, Erhverv og Natur

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere