Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010"

Transkript

1 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2010 HELMAND-PLANEN 2010

2 INDHOLDsfortegnelse Indledning... 1 Rammerne... 5 Sikkerhed Militær Politi Politik Stabilisering og udvikling Bilag: Matrix over benchmarks for Helmand-indsatsen i

3 1 Indledning I 2010 går Danmark og de afghanske sikkerhedsstyrker for alvor ind i et direkte samarbejde, der på sigt vil sætte de afghanske sikkerhedsstyrker i stand til at overtage sikkerhedsansvaret. Massivt pres, herunder fra Danmark, har medvirket til en væsentlig tilførsel af afghanske sikkerhedsstyrker til Helmand, herunder også til det danske område ved Gereshk. Danmark vil i 2010 foretage en markant omlægning af indsatsen til kapacitetsopbygning og etablering af partnerskab med afghanske sikkerhedsstyrker. Den danske kampgruppe har taget de indledende skridt i etablering af et tæt partnerskab med en afghansk enhed af bataljonsstørrelse (ca. 500 personer), der i marts 2010 er ankommet til Helmand-provinsen og er i færd med at forberede indsættelse i Gereshk-området. De afghanske myndigheder planlægger endvidere at indsætte fire nyuddannede politikompagnier i det danske operationsområde. Det betyder konkret, at afghanske og danske soldater i 2010 vil planlægge, træne og gennemføre operationer sammen, med henblik på at kapaciteten hos de afghanske sikkerhedsstyrker øges, og de afghanske enheder på sigt kan overtage ansvaret. Dette partnerskab skal således medvirke til at skabe forudsætning for en gradvis omlægning og reduktion af den militære indsats til fordel for den civile, som beskrevet i den danske Afghanistan-strategi En sådan gradvis omlægning og reduktion skal ske på en ansvarlig måde, i fuld overensstemmelse med udviklingen på jorden og i tæt konsultation med vore NATO-allierede, herunder særligt Storbritannien og USA. Præsident Obama har meldt ud, at USA i december 2010 vil evaluere resultaterne af den forstærkede indsats i 2010 og se på mulighederne for at indlede en tilpasning af den amerikanske indsats i Afghanistan omkring sommeren På samme måde vil regeringen undersøge mulighederne for omlægning og reduktion af det danske engagement, når planlægningen for den danske indsats i Helmand 2011 påbegyndes i efteråret Målet er således at skabe rammer og forudsætninger i 2010, der fra 2011 muliggør en ændret sammensætning i retning af en mere tilbagetrukket støttende rolle og reduktion af det danske styrkebidrag. Danmark indgår i en samlet planlægning for Helmand, og i praksis vil der blive tale om en glidende overgang, hvor Danmark arbejder tæt sammen med vore partnere i Helmand om at opnå de nødvendige resultater. Beslutning om præcise tidspunkter for formel overdragelse af sikkerhedsansvaret afhænger af de samlede resultater, der kan opnås i Helmand-provinsen. Udover de afghanske sikkerhedsstyrkers kapacitet vil de sikkerhedsmæssige fremskridt og dermed overdragelsesprocessen afhænge af oprørsgruppernes kapacitet og fremgangen i stabiliserings- og udviklingsindsatsen.

4 2 Som et led i kapacitetsopbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrker vil afghanske og danske soldater planlægge, træne og gennemføre operationer sammen.

5 3 Den danske kampgruppe og den afghanske enhed vil løbet af sommeren sammen planlægge for partnerskabet med den afghanske enhed samt foretage en konkret vurdering af enhedens uddannelsesbehov. Planlægningen vil skulle foretages på baggrund af den overordnede transitionsplanlægning mellem det internationale samfund og den afghanske regering i forbindelse med den kommende ministerkonference i Kabul i forsommeren På det foreløbige grundlag og med baggrund i tidligere erfaringer forventes, at kapacitetsopbygning af en afghansk enhed af bataljonsstørrelse vil skulle omfatte både oplæring i grundlæggende soldaterfærdigheder og den mere krævende træning i ledelse og samvirke mellem bataljonens forskellige enheder og med andre enheder. Den konkrete plan for træningsforløbet skal udarbejdes ud fra de forudsætninger, som den pågældende afghanske enhed har og skal løbende tilpasses udviklingen. Afhængig af den pågældende afghanske enheds udgangspunkt vil et uddannelsesforløb samlet set kunne strække sig over måneder, før den afghanske enhed kan gennemføre krævende selvstændige operationer. Den samlede indsats i Helmand vil i 2010 fokusere mere på konsolidering af kontrol med befolkningscentrene og opbygning af den afghanske regerings kapacitet til at overtage sikkerhedsansvaret og etablere sin myndighedsudøvelse i lokalområderne. Etablering af langsigtet stabilitet gennem opbygning af en effektiv og ansvarlig stat og bæredygtig økonomisk vækst er helt afhængig af stabiliteten i denne sikkerhedsskabelse. Regeringen styrker nu sin tilstedeværelse i befolkningscentrene i Helmand og øger sine serviceydelser til befolkningen, blandt andet inden for retsområdet, sundhed og uddannelse. I 2010 skal de nationale udviklingsprogrammer udbredes til en meget større del af provinsen. Også efter at den afghanske regering overtager det primære sikkerhedsansvar, vil landet have brug for international civil og militær bistand mange år ud i fremtiden. Den styrkede indsats med fokus på transition og kapacitetsopbygning finder sted indenfor rammerne af den danske Afghanistan-strategi , som fastslår tre konkrete mål for indsatsen i Helmand ultimo 2012: 1. De afghanske sikkerhedsstyrker kan selvstændigt gennemføre operationer på brigadeniveau og håndhæve den afghanske regerings autoritet i de vigtigste dele af provinsen og her understøtte civil afghansk myndighedsudøvelse 2. Der kan generelt gennemføres langsigtede udviklings- og genopbygningsindsatser i de dele af provinsen, som de afghanske sikkerhedsstyrker kontrollerer 3. Et flertal af befolkningen i Helmand støtter generelt myndighederne og kun et mindretal er påvirkelig for intimidering. De overordnede rammer for den internationale indsats i Afghanistan blev drøftet på London-konferencen i januar 2010, som satte en række processer i gang for at styrke grundlaget for den internationale indsats og en accelereret transitionsproces i de kommende år. Planlægningen for transitionsprocessen følger to hovedspor: (1) kapacitetsopbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker og overdragelse af sikkerhedsansvaret samt (2)

6 4 styrkelse af den afghanske regerings effektivitet, ansvarlighed og den afghanske befolknings tillid til regeringen. Disse processer forventes udmøntet i konkrete programmer og konkret handling på den planlagte ministerkonference i Kabul i forsommeren På det tidspunkt vil der være større klarhed over den samlede planlægning af transitionsprocessen på alle områder, herunder på sikkerhedsområdet. I 2010 er der hermed lagt op til en væsentlig intensivering af det internationale engagement i Afghanistan som helhed, både i forhold til sikkerhed og til udviklingsprocesserne. I 2010 vil det fortsat være nødvendigt at trænge oprørsgrupperne tilbage fra de få centrale befolkningscentre, hvor oprørsgrupperne stadig er etableret, for her at skabe en stabil situation, hvor de afghanske sikkerhedsstyrker og civile myndigheder kan etablere myndighedsudøvelse. ISAF-chefen general McChrystal forventer i det lys, at 2010 bliver endnu et hårdt år, men også, at vi vil nå et vendepunkt i slutningen af 2010, hvor oprørsgruppernes kapacitet vil være væsentligt reduceret og befolkningens tillid til regeringen øget. Den nye afghanske regering kommer til at spille en vigtig rolle i transitionen, og derfor vil resolut opfølgning i forhold til regeringen være helt afgørende. Præsident Karzai skal holdes fast på sine udmeldinger. Ambitionen er, at den afghanske regering skal kunne begynde at overtage ansvaret for sikkerheden i de centrale befolkningscentre i 2010 og Danmark vil i den forbindelse arbejde for tiltag, der kan styrke de afghanske myndigheders legitimitet i befolkningen, herunder dens indsats for at bekæmpe korruption på alle niveauer af det afghanske samfund. Dette ses som fundamentet for et stabilt og mere udviklet Afghanistan, som kan tage vare på egen sikkerhed, fortsætte en demokratisk udvikling og fremme respekten for menneskerettigheder og indsatsen mod narkotikaproduktion og -smugling.

7 5 Rammerne I 2009 blev der lagt nye rammer for indsatsen i Afghanistan. Den 1. december holdt præsident Obama en central tale, hvori han udmeldte USA s nye politik i kølvandet på den strategiske vurdering, som den tiltrædende chef for ISAF, general Stanley McChrystal, gennemførte i august Præsidenten bebudede først og fremmest indsættelse af over yderligere amerikanske tropper til at presse oprørerne tilbage og for at fremskynde de rette betingelser for ansvarsoverdragelse til afghanerne selv. Præsidenten lagde vægt på at ændre fokus fra direkte bekæmpelse af oprørsgrupperne til beskyttelse af befolkningen, i første omgang i de centrale befolkningscentre, for at skabe en sådan sikkerhedssituation, at udviklingsprocesserne kan accelereres. Endelig satte Præsident Obama juli 2011 som det tidspunkt, hvor neddroslingen af det militære styrkebidrag kan begynde på en ansvarlig måde og i overensstemmelse med udviklingen på jorden. Med præsident Obamas udmelding sættes der derved fokus på the three T s - targetting the insurgency, training og transfer of lead security (målrettede operationer mod oprørerne, træning og overdragelse af sikkerhedsansvaret). På NATO-udenrigsministrenes drøftelse den 4. december 2009 blev denne nye linje tiltrådt og NATO-allierede tilkendegav, at man agtede at stille yderligere cirka tropper. Blandt bekræftede yderligere troppebidrag er 500 fra UK, 500 fra Tyskland (med 350 i reserve til mulig deployering i forbindelse med parlamentsvalget i 2010), 600 fra Rumænien, 600 fra Polen, 162 fra Portugal, 500 fra Spanien, 57 fra Slovakiet, 100 fra Bulgarien og 80 fra Makedonien. Stemmeseddel til præsidentvalget Foto: UNAMA

8 6 På det politiske plan viste det problematiske forløb omkring præsidentvalget i august 2009 tydeligt, at der er behov for en helt anderledes opfølgning fra det internationale samfunds side med klarere forventninger til den afghanske regering, hvis den skal kunne begynde at overtage det fulde ansvar for sikkerhed, myndighedsudøvelse og udvikling i løbet af de næste år. Valget og den efterfølgende langtrukne regeringsdannelsesproces viste tydeligt, at der er behov for at sætte afgørende ind for at forbedre regeringsførelse og bekæmpe korruption. Det demonstrerede også hvor afgørende, det er for transitionsstrategien, at regeringen opfattes som legitim og effektiv. En ny prøve på seriøsiteten i regeringens indsats for at forbedre regeringsførelse kommer den 18. september 2010, hvor der afholdes parlamentsvalg. I januar 2010 afholdtes en stor konference om Afghanistan i London, hvor den internationale indsats gik ind i en ny fase: transition frem mod afghansk ansvarsovertagelse. Det blev fastslået, at afghanske sikkerhedsstyrker skal lede og gennemføre de fleste operationer i de usikre områder af Afghanistan i løbet af tre år og tage ansvar for fysisk sikkerhed inden for fem år. Indsatsen i 2010 skal skabe forudsætningerne for at et antal provinser kan overdrages allerede sent i 2010 eller tidligt i 2011, hvor ISAF overgår til en støtterolle. Konferencen slog fast, at transition må foregå på en ansvarlig måde og i overensstemmelse med udviklingen på jorden. London-konferencen satte også en styrket reintegrationsproces i højsædet som et væsentligt led i en politisk løsning på konflikten, ikke mindst hvis vi som planlagt når til et vendepunkt i indsatsen senere i På den civile side var der et klart fokus på at sikre en væsent- lig forbedring af regeringsførelse og på at gøre regeringen mere effektiv i sin myndighedsudøvelse over hele landet samt ikke mindst at styrke den internationale koordination. Konferencen tog ingen konkrete beslutninger, men udgør en samlende ramme for de programmer og processer, der er blevet iværksat som følge af McChrystals strategiske vurdering og erfaringerne fra præsidentvalget. Alle disse programmer og processer skal konsolideres på en udenrigsministerkonference, der tænkes afholdt i Kabul i forsommeren Den danske indsats for at fremme stabilisering og udvikling i Helmand har trods mange udfordringer budt på solide resultater. Men det er fortsat en udfordring at udrulle den afghanske regerings indsats til alle de centrale områder, således at de afghanske myndigheder selv kan overtage ansvaret for myndighedsudøvelse og udvikling og derved modvirke, at landet igen kommer i intern konflikt eller på ny bliver til et arnested for terrorister. Det er bemærkelsesværdigt, at meningsmålinger generelt viser en stigende tiltro blandt den afghanske befolkning til, at udviklingen går i den rigtige retning. En undersøgelse i december 2009 fra ACSOR (Afghan Center for Socio-Economic and Opinion Research) for blandt andre BBC viser, at 70 pct. af befolkningen mener, det går den rigtige vej. Det er en stigning på 30 pct. i forhold til en lignende undersøgelse ved udgangen af 2008.

9 rc south 7

10 8 Kort over det centrale Helmand Oversigt over dansk indsættelse på baser den 31. december 2009

11 9 Danmarks indsats i Afghanistan finder fortsat sted indenfor internationale rammer. Den danske bataljonskampgruppe indgår i Task Force Helmand (TFH) under britisk kommando. TFH modtager sine ordrer og instrukser fra ISAF regionalkommando syd (Regional Command South RC(S). RC(S) vil i løbet af 2010 blive opdelt i to regionalkommandoer på grund af den store tilførsel af nye især amerikanske styrker til området. Den danske kampgruppe planlægges at forblive under kommando af den britisk-ledede Task Force Helmand i et nyt regionalkommando sydvest. Den danske civile stabiliseringsindsats i Helmand finder sted under provinsgenopbygningsholdet (Provincial Reconstruction Team - PRT) i Lashkar Gah, Helmands provinshovedstad. PRTet er under britisk civil ledelse, arbejder på grundlag af en konsolideret Helmand-plan og på instruktion fra regionalkommando syd. Den danske udviklingsindsats i Helmand kanaliseres primært gennem den afghanske regering på baggrund af de nationale udviklingsstrategier og -programmer. Danmarks konkrete indsats planlægges således i samarbejde med de centrale partnere i Helmand. Det er den samlede målopnåelse, der er vigtig, snarere end hvem der konkret løser de forskellige opgaver.

12 10 Sikkerhed Militær I 2010 vil den danske kampgruppe fortsat deltage i stabiliserings- og sikkerhedsoperationer i rammen af Task Force Helmand. Det primære formål er at beskytte lokalbefolkningen i og omkring Gereshk, skabe bedre vilkår for det lokale styres myndighedsudøvelse og sikre større planlagte stabiliseringsprojekter. Kapacitetsopbygning af afghanske sikkerhedsstyrker, primært gennem etablering af partnerskab, vil blive omdrejningspunktet i arbejdet mod på sigt at kunne overdrage ansvaret for sikkerheden til de afghanske politi- og hærstyrker i og omkring Gereshk. Hovedparten af den danske kampgruppe vil være engageret i et tæt partnerskab mellem danske og afghanske enheder, hvilket bl.a. vil omfatte, at danske soldater løser opgaver side om side med afghanske soldater må ligesom 2009 forventes at blive et hårdt år, hvor den legitime afghanske regerings bevæbnede modstandere vil gøre alt, hvad de kan, for at forhindre regeringen i at udstrække sin myndighed til hele det danske ansvarsområde. ISAF vil i 2010 lægge et endnu større fokus på Helmand, hvor udfordringerne er størst. Det dobbelte fokus i den nye plan indledningsvis tilbagerulning af oprørerne fra befolkningscentrene og større fokus på kapacitetsopbygning vil få betydning for den samlede indsats i Helmand. I 2009 tilgik den amerikanske Task Force Leatherneck (TFL) fra Marinekorpset til Helmand. I 2010 forventes endnu en amerikansk enhed på brigadeniveau fra Marinekorpset indsat i Helmand. Med den massive tilførsel af amerikanske styrker vil regionalkommando syd nå et internationalt styrketal på næsten soldater. Blandt andet på den baggrund vil regionalkommando syd, som Helmand hører under, i løbet af 2010, som nævnt ovenfor, blive splittet op i to nye regionalkommandoer. Disse forhold kan medføre en ændring af opgavefordelingen og operationsområder i Helmand, herunder det danske omkring Gereshk, idet den danske kampgruppe planlægges at forblive under kommando af den britisk-ledede Task Force Helmand. ISAF s oprørsbekæmpelse bygger på en clear hold build transfer -tilgang, hvor hovedtanken først er at begrænse oprørsgruppernes indflydelse i et givet område gennem en primært militær indsats (clear), dernæst at stabilisere sikkerheden i området gennem opbygning af den afghanske kapacitet og iværksætte en civil stabiliseringsindsats (hold), for endelig at indlede den egentlige civile udvikling af området (build) i retning af at sætte de afghanske myndigheder fuldt i stand til at leve op til deres ansvar for myndighedsudøvelse og udvikling (transfer). Udviklingen fra clear til transfer vil ske som en glidende overgang, idet man lokalt kan man befinde sig i forskellige faser på samme tid. Kapacitetsopbygningen finder sted i alle faser, indledningsvis uden for operationsområdet, dernæst ved partnerskab i operationsområdet, for til sidst helt at overgå til afghansk ansvar og ledelse. Tilbageslag kan forekomme, bl.a. som følge af oprørsgruppernes forsøg på at hindre udviklingen. I den optik er hold-fasen afgørende. Befolkningens tro på at den afghanske regering kan skabe en bedre fremtid, afhænger af de afghanske og internationale styrkers evne til at fastholde

13 11 I clear-fasen er CIMIC de første, der taler med de lokale og får identificeret behov for umiddelbare stabiliseringstiltag, som f.eks. reparation af en vandpumpe.

14 12 en tilstedeværelse i de områder, hvor oprørsgrupperne er trængt tilbage. Netop den tankegang har fremtvunget et paradigmeskifte for NATO s samlede indsats, hvor kampen om den afghanske befolknings tillid og opbakning er central. For de civile elementer af denne samtænkte indsats, se under Stabilisering og udvikling. Der vil i 2010 fortsat være behov for at fordrive oprørerne fra de sidste befolkningscentre, men fokus overgår mere og mere til hold. Sådanne clear -operationer blev gennemført i 2009, herunder med dansk deltagelse sammen med den afghanske hær og med amerikanske og britiske styrker. Sammensætningen af det danske styrkebidrag vil løbende blive evalueret i forhold til opgaverne og den aktuelle trussel, således at det bedst muligt afspejler de operative behov i operationsområdet. I den forbindelse vil der i overensstemmelse med B 24 kunne blive tale om i perioder at udsende specialoperationsstyrker og luftmilitære bidrag, som vil kunne supplere ISAF og den danske bataljonskampgruppe. De afghanske sikkerhedsstyrker og ISAF vil i 2010 prioritere beskyttelse af civilbefolkningen og herigennem skabe betingelserne for sikkerhed og udvikling. Der skal findes den rette balance mellem at opretholde og forbedre sikkerhedssituationen i det danske operationsområde omkring Gereshk og samtidig bidrage til at forbinde det økonomiske centrum Gereshk med provinshovedstaden Lashkar Gah. Forbedring af bevægelsesfriheden mellem de to befolkningscentre og omkring hovedvej nr. 1 vil øge mulighederne for regeringens myndighedsudøvelse samt støtte den økonomiske vækst i Helmand. Oprørsgrupperne forventes at ville reagere på dette ved at forøge antallet af angreb både mod civile og militære mål. I 2010 vil oprørsgrupperne sandsynligvis i højere grad end tidligere søge at undgå direkte konfrontation med de teknologisk overlegne internationale styrker, herunder de danske. Oprørsgrupperne forventes i stigende grad at ville udfordre de afghanske sikkerhedsstyrker og ISAF i de befolkningstætte områder, primært gennem anvendelse af vejsidebomber (IED - Improvised Explosive Devices) samt terror rettet mod civilbefolkningen (asymmetrisk krigsførelse). Regeringsstrukturer, ISAF, lokale myndigheder og især afghanske sikkerhedsstyrker forventes fortsat at ville udgøre de primære mål for oprørsgrupperne. I 2010 skal kapacitetsopbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrker i Helmand accelereres, dvs. både i forhold til den afghanske hær og i forhold til politiet, der skal overtage sikkerhedsansvaret i befolkningscentrene. Det overordnede mål er at opbygge sikkerhedsstyrkerne på nationalt plan fra de nuværende cirka (hær og politi) til i hæren og ved politiet inden oktober Det er hensigten, at den afghanske hær skal forøge sin indsats i det sydlige Afghanistan i 2010 ved tilførsel af et nyt korps 215 Korps. Selv om den præcise fordeling af de nye tropper ikke er fastlagt endnu, kan det betyde, at der fremover kan være to brigader i Helmand med et samlet styrketal på ca mand mod de nuværende ca Den planlagte forøgelse af de afghanske sikkerhedsstyrker vurderes at øge evnen til at etablere og udbygge sikkerheden i de befolkningstætte områder. De nye afghanske enheder skal på sigt overtage ansvaret i bl.a. det danske operationsområde. Det er derfor en britisk-dansk prioritet

15 13 at presse på for, at tilførslen af afghanske tropper til Helmand finder sted som planlagt. Det er forventningen, at Kabul-konferencen i forsommeren 2010 vil skabe forudsætningen for, at NATO og den afghanske regering kan aftale en overordnet plan for overdragelse af sikkerhedsansvaret i de enkelte afghanske provinser. En sådan overordnet plan vil give de afghanske sikkerhedsstyrker og ISAF s regionale kommandoer mulighed for at planlægge og prioritere den militære kapacitetsopbygning i samarbejde med de stedlige afghanske militære hovedkvarterer. Denne planlægning ses udmøntet i en løbende prioritering og indsættelse af de rådige afghanske enheder. Det er hensigten i første omgang at prioritere overdragelse af relativt rolige afghanske provinser og først senere i processen, i takt med at den afghanske kapacitet vokser, at overdrage det samlede ansvar for mere uroplagede provinser, som f.eks. Helmand. Derimod planlægges det, at påbegynde overdragelsen af ansvaret for enkelte distrikter i Helmand allerede i I 2010 forventes nye afghanske enheder at tilgå Helmandprovinsen. Disse, eller eventuelt andre tilstrækkeligt uddannede afghanske enheder, forventes på sigt sammen med det afghanske politi at skulle overtage sikkerhedsansvaret fra den danske kampgruppe. En bataljon (kandak) er allerede ankommet til Helmand-provinsen. Den består af tre infanterikompagnier, et støttekompagni samt et stabskompagni med i alt ca. 500 mand. Den danske kampgruppe og kandakken har etableret tæt kontakt og koordinerer de indledende skridt mod etablering af et tæt partnerskab. Kandakken forventes trinvis at blive Den afghanske hær er vokset fra ca soldater i 2008 til over soldater. Målet er at nå soldater inden oktober 2011.

16 14 indsat i det danske operationsområde i løbet af april måned. De nærmere detaljer omkring kandakkens indsættelse vil bero på aftaler mellem kandakken og den danske kampgruppe samt direktiver fra overordnede afghanske og ISAF-myndigheder. I løbet af foråret forventes endvidere fire nyuddannede politikompagnier indsat i det danske operationsområde. Det er de afghanske myndigheder, der prioriterer indsættelsen af afghanske enheder. Den danske kampgruppe vil tilrettelægge og gennemføre kapacitetsopbygning af de afghanske enheder, som er tilknyttet Gereshk-området. Som del af træningen vil den danske kampgruppe bl.a. arbejde med at øge de afghanske soldaters grundlæggende soldaterfærdigheder indenfor førstehjælp, våbenhåndtering, forhold overfor vejsidebomber, fysisk udholdenhed, kørsel under vanskelige vilkår og taktisk kommunikation. Kampgruppen vil også skulle styrke lederskab og kommandoforhold samt samvirket mellem de enkelte militære komponenter. Den konkrete plan for træningsforløbet skal løbende tilpasses udviklingen og de forudsætninger, som den pågældende afghanske enhed har. Afhængig af den pågældende afghanske enheds udgangspunkt vil et uddannelsesforløb samlet set kunne strække sig over måneder, før den pågældende enhed kan gennemføre krævende selvstændige operationer. Udover de konkrete muligheder for at kapacitetsopbygge de afghanske militære styrker vil kampgruppen anvende rådige ressourcer til at samarbejde med og kapacitetsopbygge afghanske politienheder i Gereshk-området i det omfang, der er mulighed for det. Den primære kapacitetsopbygning af de afghanske enheder vil ske gennem sådanne partnerskaber. Det indebærer, at sammenlignelige danske og afghanske enheder skal planlægge, træne og gennemføre operationer sammen. Partnerskabet foregår på alle niveauer. Efterhånden som kapacitetsopbygningen skrider frem, vil det mere og mere være de afghanske enheder, der overtager ansvaret for de operative opgaver. På endnu længere sigt vil de danske opgaver mere og mere antage en vejledende og støttende karakter. Danmark vil jf. Afghanistan-strategien arbejde for at overdrage sikkerhedsansvaret hvor det er muligt, når det er muligt. Det kunne eksempelvis ske i forbindelse med de fremskudte baser, når og hvis situationen tillader det. En sådan beslutning vil i det aktuelle tilfælde skulle baseres på en militærfaglig vurdering. Kampgruppens nuværende organisation giver gode muligheder for at etablere det tætte samarbejde med de afghanske sikkerhedsstyrker, men vil løbende blive justeret for at skabe de optimale arbejdsbetingelser. Det skal fremhæves, at det nære partnerskab med de afghanske enheder ikke er uden risiko. Bæredygtig kapacitetsopbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker er en proces, hvorigennem taktiske enheder graduerer op igennem fire kategorier (CM Capability Milestones): CM4 (træningsniveau med behov for betydelig støtte, kan ikke selv gennemføre operationer), CM3 (indledende operationel kapacitet, støtte er nødvendig, kan gennemføre operationer på kompagni-niveau), CM2 (delvis operationel kapacitet, støtten skifter til operationsstøtte, kan gennemføre operationer på bataljons-niveau) og CM1 (fuld operationel kapacitet, ingen støtte nødvendig, kan fuldt ud og selvstændigt gennemføre

17 Afghanske og danske soldater gør klar til fælles patrulje. 15

18 16 operationer på bataljonsniveau). De afghanske enheders niveau er derfor afgørende for, hvilken støtte den danske kampgruppe skal yde, ikke mindst under operationer. Effektiv fremdrift i kapacitetsopbygningen er derfor ligeledes afgørende for, at den afghanske enhed rykker op og den danske kampgruppes indsats omlægges i retning af en stadig mere tilbagetrukket støtterolle. Kapacitetsopbygningen koordineres og planlægges på det nationale niveau af NATO/US-træningsmissionen, NTM-A (NATO Training Mission-Afghanistan) og CSTC-A (Combined Security Transition Command-Afghanistan). I november 2009 blev den amerikanske kapacitetsopbygningsmission CSTC-A sammenlagt under én kommando med den nyoprettede NTM-A (NATO Training Mission-Afghanistan). NTM- A s opgave er at støtte kapacitetsopbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrker. Dette skal blandt andet ske gennem mentoring af afghanske officerer på højt niveau samt øget støtte til udviklingen af en professionel afghansk politistyrke. Med oprettelsen af NTM-A er der skabt grundlag for en bedre koordineret kapacitetsopbygningsindsats. Organisationers primære opgave er at stå for kapacitetsopbygningen ovenfra, dvs. dimensionere en samlet, koordineret og harmoniseret kapacitetsopbygningsproces for de afghanske sikkerhedsstyrkers kommandoniveauer. De er også ansvarlig for den primære OMLT-indsats i forhold til kommandoniveauerne i de taktiske enheder. Endelig står organisationerne for at opbygge sikkerhedsstyrkernes generelle trænings- og uddannelsessystem og -faciliteter. Til dette formål har NATO oprettet en trustfond, der skal støtte kapacitetsopbygningsprocessen ( ANA Trust Fund ). Trustfonden støtter kapacitetsopbygningen af den afghanske hær blandt andet gennem træningsudstyr, nye faciliteter og nyt materiel. Det tætte samarbejde med de afghanske sikkerhedsstyrker indebærer nye muligheder, men også nye risici for den danske kampgruppe. Det må forventes, at der kan komme sager, hvor de afghanske sikkerhedsstyrker begår lovovertrædelser. Danmark vil gribe ind overfor afghanske partnere der udøver enten tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling, hvor det er muligt, ligesom danske soldater vil rapportere om og håndtere eventuelle episoder på behørig vis. Endelig er der set enkelte eksempler på, at afghanske sikkerhedsstyrker i nogle tilfælde med infiltrerede Taleban-elementer - har anvendt våbenmagt imod deres ISAF-partnere. Der foregår nu en udbygget kontrol i forbindelse med rekruttering til hæren og politiet, men risikoen for sådanne hændelser kan stadig ikke helt udelukkes. En anden måde at gennemføre kapacitetsopbygning af de afghanske enheder er ved mentoring (oplæring) gennem ISAFs såkaldte Operational Mentoring and Liaison Teams (OMLT). OMLT er typisk små hold på mand, der støtter en afghansk enhed kun på kommandoniveauerne. En række britiske OMLT i det danske operationsområde vil i 2010 sandsynligvis komme til at operere under dansk kommando. Danske styrker har til dato med stor succes opereret side om side med afghanske hærenheder, hvor britiske OMLT har været tilknyttet. Det planlagte partnerskab mellem den danske kampgruppe og en afghansk infanteribataljon med britisk

19 17 Fælles planlægning af bevogtningsopgaver med afghansk garnisonsenhed ved det danske garnisons-omlt i Helmand. OMLT under dansk kommando vil således etablere de nødvendige forudsætninger for kapacitetsopbygning af den afghanske bataljon. Det er PRT Helmands mål at påbegynde overdragelsen af sikkerhedsansvaret til afghanerne selv i Hensigten er at starte med overdragelsen i de centrale bycentre i nogle distrikter og derfra udbrede overdragelsen til mere og mere af det pågældende distrikt. Overdragelsen omfatter en kombineret indsats ved den afghanske hær og politiet samt ved de civile myndigheder. Det kræver også, at de afghanske lokale myndigheder er i stand til fuldt ud at varetage deres ansvar indenfor myndighedsudøvelse. Hæren indsættes i patruljebaser med henblik på at hindre oprøreres adgang. Politiet overtager sikkerhedsansvaret i selve byen. De civile myndigheder er i stand til at varetage den fulde myndighedsudøvelse. Samtidig må ISAF og PRT Helmand hele tiden være rede til at støtte. Planen er at påbegynde overdragelsesprocesserne i to af Helmands 13 distrikter i 2010 Garmsir og Lashkar Gah. Derudover forstærkes indsatsen for at gøre endnu flere distrikter klar til at påbegynde overdragelse. Danmark kommer til at spille en særlig rolle i at gøre sikkerhedsstyrkerne i og omkring Gereshk klar til at starte overdragelse så tidligt som muligt.

20 18 I rammen af disse overordnede opgaver vil Danmark i 2010 gennemføre følgende: Danmark vil gennemføre militær kapacitetsopbygning af afghanske sikkerhedsstyrker, primært gennem etablering af partnerskab med hele eller dele af de afghanske enheder, der på sigt forventes at skulle overtage sikkerhedsansvaret i det danske operationsområde i Gereshk. Danmark vil fortsætte kapacitetsopbygning af en ANA-garnisonsenhed gennem et dansk garnisons-omlt, der blev etableret primo Garnisons-OMLT indgår i NTM-A styrkestruktur. Danmark vil fastholde kontrol med sikkerheden i det tildelte operationsområde i og omkring Gereshk med henblik på at beskytte civilbefolkningen og støtte stabiliseringsindsatsen. Danmark vil indgå i stabiliserings- og sikkerhedsoperationer i rammen af PRT Helmand og Task Force Helmand. Danmark vil give bidrag til NATO s ANA Trust Fund. Bidraget tænkes finansieret over den nye interministerielle globalramme for samtænkningsindsatser, som regeringen vil starte op i Danmark vil undersøge mulighederne for at støtte sundhedsfaciliteter i Helmand med henblik på at afghanske patienter, der udskrives fra felthospitalet i Camp Bastion, kan modtage opfølgende behandling. Task Force Helmands felthospital i Camp Bastion behandler et stort antal afghanske soldater og civile. De civile hospitaler i Helmand skal have den fornødne kapacitet til at forestå den opfølgende behandling af de afghanske sårede. PRT Helmand, som Danmark er del af, vil påbegynde overdragelse af sikkerhedsansvaret i to centrale distrikter (Garmsir, Lashkar Gah) ud af Helmands 13 distrikter i Overdragelsen er en proces, der vil strække sig over nogle år. Danmark vil bidrage til NATOs træningsmission (NTM-A) hovedkvartersstruktur med op til fem eksperter. Danmark vil arbejde for hurtigst muligt at påbegynde overdragelse af sikkerhedsansvaret i Gereshk.

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2010 HELMAND-PLANEN 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Rammerne... 5 Sikkerhed... 10 Militær... 10 Politi... 19 Politik...

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

AFRAPPORTERING 2011 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN

AFRAPPORTERING 2011 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN AFRAPPORTERING 2011 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN FOTOS Forside fra venstre: Franz-Michael Mellbin, Forsvarets Mediecenter, ISAF Media Hjørnebilleder: Side 1,3,7,9: Franz-Michael Mellbin, side 5,11,13,17:

Læs mere

HELMAND-PLANEN 2011-2012

HELMAND-PLANEN 2011-2012 HELMAND-PLANEN 2011-2012 SAMT AFRAPPORTERING FOR DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN I 2010 Kort: NATO Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre

Læs mere

Tre vigtige besøg på tre dage

Tre vigtige besøg på tre dage Tre vigtige besøg på tre dage AFGHANISTAN, Helmand: - Den forgangne uge bød på tre hektiske besøgsdage i Lashkar Gah. Udenrigsministeren og to generaler kom, så og rejste igen. Af Stabselementet ved Task

Læs mere

FAKTA. endvidere i 2013 og 2014 fortsætte omlægningen initieret med Helmand-planen 2011-2012 fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats.

FAKTA. endvidere i 2013 og 2014 fortsætte omlægningen initieret med Helmand-planen 2011-2012 fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats. KORTE FAKTA - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Indledning... 1. Sikkerhedssituationen og den militære indsats... 3. Den politiske, økonomiske og sociale situation... 16

Indledning... 1. Sikkerhedssituationen og den militære indsats... 3. Den politiske, økonomiske og sociale situation... 16 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2009 AFRAPPORTERING 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Sikkerhedssituationen og den militære indsats... 3 Den politiske,

Læs mere

Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014. På vej mod fuldt afghansk ansvar

Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014. På vej mod fuldt afghansk ansvar Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014 På vej mod fuldt afghansk ansvar Indholdsfortegnelse Kort: NATO Illustration og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter,

Læs mere

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan De fem elementer i planen er: 1. Etablering af en taskforce på ambassaden i Kabul for at styrke anti-korruptionsarbejdet og udvikle et særskilt

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan Afrapportering 2012 Den danske indsats i Afghanistan April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sikkerhed - militær... 4 Danske enheder i Afghanistan... 6 Sikkerhed - politi... 7 Freds- og forsoningsprocessen

Læs mere

HELMAND-PLANEN

HELMAND-PLANEN HELMAND-PLANEN 2011-2012 SAMT AFRAPPORTERING FOR DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN I 2010 DANSKE SOLDATER I HELMAND Nahr-e Saraj distriktet Bastion/ Shorabak/ Leatherneck Price Patrol Base Line Budwan Rahim

Læs mere

Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012...1. Rammen for den internationale indsats... 4. Resultater af den danske og internationale indsats...

Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012...1. Rammen for den internationale indsats... 4. Resultater af den danske og internationale indsats... Indhold Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012...1 Rammen for den internationale indsats... 4 Resultater af den danske og internationale indsats... 4 Udfordringerne... 8 Principper for Danmarks indsats

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012 Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen Folketingsmedlem Bjarne Laustsen Folketingsmedlem Marie Krarup Folketingsmedlem Zenia Stampe Folketingsmedlem Holger K. Nielsen Folketingsmedlem Villum Christensen

Læs mere

Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012

Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012 Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012 Pr. 31. december 2011 Benchmarks. 1 Hermed foreligger status på graden af målopfyldelse af Helmandplanen 2011 2012 pr. 31. december 2011. Statusoversigten

Læs mere

Åbent samråd Armadillo

Åbent samråd Armadillo Det Udenrigspolitiske Nævn 2009-10 UPN alm. del Bilag 116 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Åbent samråd Armadillo Spørgsmål: Ministeren bedes kommentere de danske soldaters optræden, som den fremgår af

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008 UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008 2 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Situationen

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

INDHOLD. Kort over Helmand Indledning Principper for den danske indsats i Helmand De hidtidige erfaringer fra Helmand...

INDHOLD. Kort over Helmand Indledning Principper for den danske indsats i Helmand De hidtidige erfaringer fra Helmand... INDHOLD Kort over Helmand... 2 1. Indledning... 3 2. Principper for den danske indsats i Helmand... 3 3. De hidtidige erfaringer fra Helmand... 4 4. Den aktuelle situation i Helmand... 5 5. Den danske

Læs mere

Italesættelse af krigen i Afghanistan

Italesættelse af krigen i Afghanistan Italesættelse af krigen i Afghanistan 1 Fakta Danmark har i alt (gennem årene) haft over 10.000 tropper udstationeret i Afghanistan. 43 soldater er blevet dræbt. Der er brugt mere end 13 milliarder danske

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2009 HELMAND-PLANEN 2009 2 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Rammerne for indsatsen i 2009....

Læs mere

4 Genopbygning og udvikling Situationen i Afghanistan Resultater og erfaringer... 20

4 Genopbygning og udvikling Situationen i Afghanistan Resultater og erfaringer... 20 Indhold 1 Indledning... 1 2 Overordnede rammer for indsatsen... 4 3 Sikkerhed... 6 Ramme og strategier for sikkerhedsindsatsen... 6 Kapacitetsopbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker... 9 Sikkerhedsudfordringer...

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN

MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN Som opfølgning på et vel initieret samarbejde, Global Medical Aid (GMA) og Forsvaret imellem, og gennemført donation af medicin og hospitalsudstyr i Helmand,

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark sikkerhedskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 30.4.2014 JOIN(2014) 17 final FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG

Læs mere

Oversigt over bilag vedrørende B 42

Oversigt over bilag vedrørende B 42 Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 1 O Oversigt over bilag vedrørende B 42 Bilagsnr. Titel 1 Vurdering af situationen i Afghanistan og Irak 2 Udkast til tidsplan for B 42 3 Revideret udkast til tidplan for

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK Den Islamiske Republik Afghanistans regering og Kongeriget Danmarks regering (herefter benævnt parterne

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

[Redegørelse for samarbejdet mellem den danske styrke i Irak og den irakiske regeringshær.]

[Redegørelse for samarbejdet mellem den danske styrke i Irak og den irakiske regeringshær.] Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 43 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Talepunkt til brug for Forsvarsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål A, Forsvarsudvalget, den 19. november 2015

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

[TYPE HEADING HERE] AFGHANISTANSTRATEGIEN 2015- Evt. teaser UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET

[TYPE HEADING HERE] AFGHANISTANSTRATEGIEN 2015- Evt. teaser UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET [TYPE HEADING HERE] NB: Do NOT delete line below this text! If you do, please press the UNDO button or ctrl+z (but delete this text before publishing) AFGHANISTANSTRATEGIEN

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief NATO i Afghanistan Hvad kan vi lære af missionen, og er vi villige til at

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Radikale principper for forsvarspolitikken

Radikale principper for forsvarspolitikken Radikale principper for forsvarspolitikken Tag ansvar Radikale principper for forsvarspolitikken 1.0. Radikale principper for forsvarspolitikken - Forsvaret er blot et af mange instrumenter i Danmarks

Læs mere

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien 26. juni 2014 Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at antallet af udrejste fra Danmark til konflikten i Syrien nu overstiger 100 personer,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder

Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder

Læs mere

Fredsforslag til ISRAEL & PALÆSTINA. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk

Fredsforslag til ISRAEL & PALÆSTINA. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk 1 Fredsforslag til ISRAEL & PALÆSTINA Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 Fredsforslag til ISRAEL & PALÆSTINA Af fredsprofessor Johan Galtung (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den mest

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv Resumé Dette brief opsummerer hovedtrækkene i den analyse af samtænkning af civile og militære virkemidler, som DIIS har gennemført for den danske regering i 2008-9. Briefet gør status over, hvordan samtænkning

Læs mere

- DET TALTE ORD GÆLDER -

- DET TALTE ORD GÆLDER - Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 275 Offentligt Taleseddel Samr dssp rgsm l M og N bent samr d den 15. maj 2012 Det første spørgsmål M lyder: - DET TALTE ORD GÆLDER - Ministeren

Læs mere

BRIEF. THE AFGHAN WAY Vejen frem: Afghansk sikkerhed efter afghanske standarder.

BRIEF. THE AFGHAN WAY Vejen frem: Afghansk sikkerhed efter afghanske standarder. BRIEF THE AFGHAN WAY Vejen frem: Afghansk sikkerhed efter afghanske standarder. Af David Vestenskov, Cand. Mag., projektforsker, Center for Militærhistorie FORSVARSAKADEMIETS FORLAG BRIEF THE AFGHAN WAY

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Dansk støtte til forbedringen af kvinders rettigheder

Dansk støtte til forbedringen af kvinders rettigheder Dansk støtte til forbedringen af kvinders rettigheder Danmark støtter forbedringen af kvinders rettigheder både direkte og indirekte gennem en lang række programmer og tiltag. Direkte gennem en række konkrete

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Kompetenceprofil for sanitetsassistent HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER

Kompetenceprofil for sanitetsassistent HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER Kompetenceprofil for sanitetsassistent HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Konstabel, Sanitetsassistent M112 (flyvevåbnet) Ca. 15

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn, Europaudvalget 2010 UPN Alm.del Bilag 65, Rådsmøde almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn, Europaudvalget 2010 UPN Alm.del Bilag 65, Rådsmøde almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn, Europaudvalget 2010 UPN Alm.del Bilag 65, Rådsmøde 3004+3005 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Den 17. marts 2010 Rådsmøde (almindelige

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Strategi for implementering af frivilligpolitikken

Strategi for implementering af frivilligpolitikken Strategi for implementering af frivilligpolitikken Social- og sundhedsområdet udenfor ældrecentrene Indledning Byrådet vedtog den 29. august 2013 en frivilligpolitik for Rebild Kommune. Samtidig vedtog

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Forsvarsministerens tale om Dansk forsvars internationale rolle i relation til menneskerettigheder Søndag den 1. maj 2005 på Amnesty International s landsmøde. Jeg vil gerne indlede med at sige tak til

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere