Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010"

Transkript

1 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2010 HELMAND-PLANEN 2010

2 INDHOLDsfortegnelse Indledning... 1 Rammerne... 5 Sikkerhed Militær Politi Politik Stabilisering og udvikling Bilag: Matrix over benchmarks for Helmand-indsatsen i

3 1 Indledning I 2010 går Danmark og de afghanske sikkerhedsstyrker for alvor ind i et direkte samarbejde, der på sigt vil sætte de afghanske sikkerhedsstyrker i stand til at overtage sikkerhedsansvaret. Massivt pres, herunder fra Danmark, har medvirket til en væsentlig tilførsel af afghanske sikkerhedsstyrker til Helmand, herunder også til det danske område ved Gereshk. Danmark vil i 2010 foretage en markant omlægning af indsatsen til kapacitetsopbygning og etablering af partnerskab med afghanske sikkerhedsstyrker. Den danske kampgruppe har taget de indledende skridt i etablering af et tæt partnerskab med en afghansk enhed af bataljonsstørrelse (ca. 500 personer), der i marts 2010 er ankommet til Helmand-provinsen og er i færd med at forberede indsættelse i Gereshk-området. De afghanske myndigheder planlægger endvidere at indsætte fire nyuddannede politikompagnier i det danske operationsområde. Det betyder konkret, at afghanske og danske soldater i 2010 vil planlægge, træne og gennemføre operationer sammen, med henblik på at kapaciteten hos de afghanske sikkerhedsstyrker øges, og de afghanske enheder på sigt kan overtage ansvaret. Dette partnerskab skal således medvirke til at skabe forudsætning for en gradvis omlægning og reduktion af den militære indsats til fordel for den civile, som beskrevet i den danske Afghanistan-strategi En sådan gradvis omlægning og reduktion skal ske på en ansvarlig måde, i fuld overensstemmelse med udviklingen på jorden og i tæt konsultation med vore NATO-allierede, herunder særligt Storbritannien og USA. Præsident Obama har meldt ud, at USA i december 2010 vil evaluere resultaterne af den forstærkede indsats i 2010 og se på mulighederne for at indlede en tilpasning af den amerikanske indsats i Afghanistan omkring sommeren På samme måde vil regeringen undersøge mulighederne for omlægning og reduktion af det danske engagement, når planlægningen for den danske indsats i Helmand 2011 påbegyndes i efteråret Målet er således at skabe rammer og forudsætninger i 2010, der fra 2011 muliggør en ændret sammensætning i retning af en mere tilbagetrukket støttende rolle og reduktion af det danske styrkebidrag. Danmark indgår i en samlet planlægning for Helmand, og i praksis vil der blive tale om en glidende overgang, hvor Danmark arbejder tæt sammen med vore partnere i Helmand om at opnå de nødvendige resultater. Beslutning om præcise tidspunkter for formel overdragelse af sikkerhedsansvaret afhænger af de samlede resultater, der kan opnås i Helmand-provinsen. Udover de afghanske sikkerhedsstyrkers kapacitet vil de sikkerhedsmæssige fremskridt og dermed overdragelsesprocessen afhænge af oprørsgruppernes kapacitet og fremgangen i stabiliserings- og udviklingsindsatsen.

4 2 Som et led i kapacitetsopbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrker vil afghanske og danske soldater planlægge, træne og gennemføre operationer sammen.

5 3 Den danske kampgruppe og den afghanske enhed vil løbet af sommeren sammen planlægge for partnerskabet med den afghanske enhed samt foretage en konkret vurdering af enhedens uddannelsesbehov. Planlægningen vil skulle foretages på baggrund af den overordnede transitionsplanlægning mellem det internationale samfund og den afghanske regering i forbindelse med den kommende ministerkonference i Kabul i forsommeren På det foreløbige grundlag og med baggrund i tidligere erfaringer forventes, at kapacitetsopbygning af en afghansk enhed af bataljonsstørrelse vil skulle omfatte både oplæring i grundlæggende soldaterfærdigheder og den mere krævende træning i ledelse og samvirke mellem bataljonens forskellige enheder og med andre enheder. Den konkrete plan for træningsforløbet skal udarbejdes ud fra de forudsætninger, som den pågældende afghanske enhed har og skal løbende tilpasses udviklingen. Afhængig af den pågældende afghanske enheds udgangspunkt vil et uddannelsesforløb samlet set kunne strække sig over måneder, før den afghanske enhed kan gennemføre krævende selvstændige operationer. Den samlede indsats i Helmand vil i 2010 fokusere mere på konsolidering af kontrol med befolkningscentrene og opbygning af den afghanske regerings kapacitet til at overtage sikkerhedsansvaret og etablere sin myndighedsudøvelse i lokalområderne. Etablering af langsigtet stabilitet gennem opbygning af en effektiv og ansvarlig stat og bæredygtig økonomisk vækst er helt afhængig af stabiliteten i denne sikkerhedsskabelse. Regeringen styrker nu sin tilstedeværelse i befolkningscentrene i Helmand og øger sine serviceydelser til befolkningen, blandt andet inden for retsområdet, sundhed og uddannelse. I 2010 skal de nationale udviklingsprogrammer udbredes til en meget større del af provinsen. Også efter at den afghanske regering overtager det primære sikkerhedsansvar, vil landet have brug for international civil og militær bistand mange år ud i fremtiden. Den styrkede indsats med fokus på transition og kapacitetsopbygning finder sted indenfor rammerne af den danske Afghanistan-strategi , som fastslår tre konkrete mål for indsatsen i Helmand ultimo 2012: 1. De afghanske sikkerhedsstyrker kan selvstændigt gennemføre operationer på brigadeniveau og håndhæve den afghanske regerings autoritet i de vigtigste dele af provinsen og her understøtte civil afghansk myndighedsudøvelse 2. Der kan generelt gennemføres langsigtede udviklings- og genopbygningsindsatser i de dele af provinsen, som de afghanske sikkerhedsstyrker kontrollerer 3. Et flertal af befolkningen i Helmand støtter generelt myndighederne og kun et mindretal er påvirkelig for intimidering. De overordnede rammer for den internationale indsats i Afghanistan blev drøftet på London-konferencen i januar 2010, som satte en række processer i gang for at styrke grundlaget for den internationale indsats og en accelereret transitionsproces i de kommende år. Planlægningen for transitionsprocessen følger to hovedspor: (1) kapacitetsopbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker og overdragelse af sikkerhedsansvaret samt (2)

6 4 styrkelse af den afghanske regerings effektivitet, ansvarlighed og den afghanske befolknings tillid til regeringen. Disse processer forventes udmøntet i konkrete programmer og konkret handling på den planlagte ministerkonference i Kabul i forsommeren På det tidspunkt vil der være større klarhed over den samlede planlægning af transitionsprocessen på alle områder, herunder på sikkerhedsområdet. I 2010 er der hermed lagt op til en væsentlig intensivering af det internationale engagement i Afghanistan som helhed, både i forhold til sikkerhed og til udviklingsprocesserne. I 2010 vil det fortsat være nødvendigt at trænge oprørsgrupperne tilbage fra de få centrale befolkningscentre, hvor oprørsgrupperne stadig er etableret, for her at skabe en stabil situation, hvor de afghanske sikkerhedsstyrker og civile myndigheder kan etablere myndighedsudøvelse. ISAF-chefen general McChrystal forventer i det lys, at 2010 bliver endnu et hårdt år, men også, at vi vil nå et vendepunkt i slutningen af 2010, hvor oprørsgruppernes kapacitet vil være væsentligt reduceret og befolkningens tillid til regeringen øget. Den nye afghanske regering kommer til at spille en vigtig rolle i transitionen, og derfor vil resolut opfølgning i forhold til regeringen være helt afgørende. Præsident Karzai skal holdes fast på sine udmeldinger. Ambitionen er, at den afghanske regering skal kunne begynde at overtage ansvaret for sikkerheden i de centrale befolkningscentre i 2010 og Danmark vil i den forbindelse arbejde for tiltag, der kan styrke de afghanske myndigheders legitimitet i befolkningen, herunder dens indsats for at bekæmpe korruption på alle niveauer af det afghanske samfund. Dette ses som fundamentet for et stabilt og mere udviklet Afghanistan, som kan tage vare på egen sikkerhed, fortsætte en demokratisk udvikling og fremme respekten for menneskerettigheder og indsatsen mod narkotikaproduktion og -smugling.

7 5 Rammerne I 2009 blev der lagt nye rammer for indsatsen i Afghanistan. Den 1. december holdt præsident Obama en central tale, hvori han udmeldte USA s nye politik i kølvandet på den strategiske vurdering, som den tiltrædende chef for ISAF, general Stanley McChrystal, gennemførte i august Præsidenten bebudede først og fremmest indsættelse af over yderligere amerikanske tropper til at presse oprørerne tilbage og for at fremskynde de rette betingelser for ansvarsoverdragelse til afghanerne selv. Præsidenten lagde vægt på at ændre fokus fra direkte bekæmpelse af oprørsgrupperne til beskyttelse af befolkningen, i første omgang i de centrale befolkningscentre, for at skabe en sådan sikkerhedssituation, at udviklingsprocesserne kan accelereres. Endelig satte Præsident Obama juli 2011 som det tidspunkt, hvor neddroslingen af det militære styrkebidrag kan begynde på en ansvarlig måde og i overensstemmelse med udviklingen på jorden. Med præsident Obamas udmelding sættes der derved fokus på the three T s - targetting the insurgency, training og transfer of lead security (målrettede operationer mod oprørerne, træning og overdragelse af sikkerhedsansvaret). På NATO-udenrigsministrenes drøftelse den 4. december 2009 blev denne nye linje tiltrådt og NATO-allierede tilkendegav, at man agtede at stille yderligere cirka tropper. Blandt bekræftede yderligere troppebidrag er 500 fra UK, 500 fra Tyskland (med 350 i reserve til mulig deployering i forbindelse med parlamentsvalget i 2010), 600 fra Rumænien, 600 fra Polen, 162 fra Portugal, 500 fra Spanien, 57 fra Slovakiet, 100 fra Bulgarien og 80 fra Makedonien. Stemmeseddel til præsidentvalget Foto: UNAMA

8 6 På det politiske plan viste det problematiske forløb omkring præsidentvalget i august 2009 tydeligt, at der er behov for en helt anderledes opfølgning fra det internationale samfunds side med klarere forventninger til den afghanske regering, hvis den skal kunne begynde at overtage det fulde ansvar for sikkerhed, myndighedsudøvelse og udvikling i løbet af de næste år. Valget og den efterfølgende langtrukne regeringsdannelsesproces viste tydeligt, at der er behov for at sætte afgørende ind for at forbedre regeringsførelse og bekæmpe korruption. Det demonstrerede også hvor afgørende, det er for transitionsstrategien, at regeringen opfattes som legitim og effektiv. En ny prøve på seriøsiteten i regeringens indsats for at forbedre regeringsførelse kommer den 18. september 2010, hvor der afholdes parlamentsvalg. I januar 2010 afholdtes en stor konference om Afghanistan i London, hvor den internationale indsats gik ind i en ny fase: transition frem mod afghansk ansvarsovertagelse. Det blev fastslået, at afghanske sikkerhedsstyrker skal lede og gennemføre de fleste operationer i de usikre områder af Afghanistan i løbet af tre år og tage ansvar for fysisk sikkerhed inden for fem år. Indsatsen i 2010 skal skabe forudsætningerne for at et antal provinser kan overdrages allerede sent i 2010 eller tidligt i 2011, hvor ISAF overgår til en støtterolle. Konferencen slog fast, at transition må foregå på en ansvarlig måde og i overensstemmelse med udviklingen på jorden. London-konferencen satte også en styrket reintegrationsproces i højsædet som et væsentligt led i en politisk løsning på konflikten, ikke mindst hvis vi som planlagt når til et vendepunkt i indsatsen senere i På den civile side var der et klart fokus på at sikre en væsent- lig forbedring af regeringsførelse og på at gøre regeringen mere effektiv i sin myndighedsudøvelse over hele landet samt ikke mindst at styrke den internationale koordination. Konferencen tog ingen konkrete beslutninger, men udgør en samlende ramme for de programmer og processer, der er blevet iværksat som følge af McChrystals strategiske vurdering og erfaringerne fra præsidentvalget. Alle disse programmer og processer skal konsolideres på en udenrigsministerkonference, der tænkes afholdt i Kabul i forsommeren Den danske indsats for at fremme stabilisering og udvikling i Helmand har trods mange udfordringer budt på solide resultater. Men det er fortsat en udfordring at udrulle den afghanske regerings indsats til alle de centrale områder, således at de afghanske myndigheder selv kan overtage ansvaret for myndighedsudøvelse og udvikling og derved modvirke, at landet igen kommer i intern konflikt eller på ny bliver til et arnested for terrorister. Det er bemærkelsesværdigt, at meningsmålinger generelt viser en stigende tiltro blandt den afghanske befolkning til, at udviklingen går i den rigtige retning. En undersøgelse i december 2009 fra ACSOR (Afghan Center for Socio-Economic and Opinion Research) for blandt andre BBC viser, at 70 pct. af befolkningen mener, det går den rigtige vej. Det er en stigning på 30 pct. i forhold til en lignende undersøgelse ved udgangen af 2008.

9 rc south 7

10 8 Kort over det centrale Helmand Oversigt over dansk indsættelse på baser den 31. december 2009

11 9 Danmarks indsats i Afghanistan finder fortsat sted indenfor internationale rammer. Den danske bataljonskampgruppe indgår i Task Force Helmand (TFH) under britisk kommando. TFH modtager sine ordrer og instrukser fra ISAF regionalkommando syd (Regional Command South RC(S). RC(S) vil i løbet af 2010 blive opdelt i to regionalkommandoer på grund af den store tilførsel af nye især amerikanske styrker til området. Den danske kampgruppe planlægges at forblive under kommando af den britisk-ledede Task Force Helmand i et nyt regionalkommando sydvest. Den danske civile stabiliseringsindsats i Helmand finder sted under provinsgenopbygningsholdet (Provincial Reconstruction Team - PRT) i Lashkar Gah, Helmands provinshovedstad. PRTet er under britisk civil ledelse, arbejder på grundlag af en konsolideret Helmand-plan og på instruktion fra regionalkommando syd. Den danske udviklingsindsats i Helmand kanaliseres primært gennem den afghanske regering på baggrund af de nationale udviklingsstrategier og -programmer. Danmarks konkrete indsats planlægges således i samarbejde med de centrale partnere i Helmand. Det er den samlede målopnåelse, der er vigtig, snarere end hvem der konkret løser de forskellige opgaver.

12 10 Sikkerhed Militær I 2010 vil den danske kampgruppe fortsat deltage i stabiliserings- og sikkerhedsoperationer i rammen af Task Force Helmand. Det primære formål er at beskytte lokalbefolkningen i og omkring Gereshk, skabe bedre vilkår for det lokale styres myndighedsudøvelse og sikre større planlagte stabiliseringsprojekter. Kapacitetsopbygning af afghanske sikkerhedsstyrker, primært gennem etablering af partnerskab, vil blive omdrejningspunktet i arbejdet mod på sigt at kunne overdrage ansvaret for sikkerheden til de afghanske politi- og hærstyrker i og omkring Gereshk. Hovedparten af den danske kampgruppe vil være engageret i et tæt partnerskab mellem danske og afghanske enheder, hvilket bl.a. vil omfatte, at danske soldater løser opgaver side om side med afghanske soldater må ligesom 2009 forventes at blive et hårdt år, hvor den legitime afghanske regerings bevæbnede modstandere vil gøre alt, hvad de kan, for at forhindre regeringen i at udstrække sin myndighed til hele det danske ansvarsområde. ISAF vil i 2010 lægge et endnu større fokus på Helmand, hvor udfordringerne er størst. Det dobbelte fokus i den nye plan indledningsvis tilbagerulning af oprørerne fra befolkningscentrene og større fokus på kapacitetsopbygning vil få betydning for den samlede indsats i Helmand. I 2009 tilgik den amerikanske Task Force Leatherneck (TFL) fra Marinekorpset til Helmand. I 2010 forventes endnu en amerikansk enhed på brigadeniveau fra Marinekorpset indsat i Helmand. Med den massive tilførsel af amerikanske styrker vil regionalkommando syd nå et internationalt styrketal på næsten soldater. Blandt andet på den baggrund vil regionalkommando syd, som Helmand hører under, i løbet af 2010, som nævnt ovenfor, blive splittet op i to nye regionalkommandoer. Disse forhold kan medføre en ændring af opgavefordelingen og operationsområder i Helmand, herunder det danske omkring Gereshk, idet den danske kampgruppe planlægges at forblive under kommando af den britisk-ledede Task Force Helmand. ISAF s oprørsbekæmpelse bygger på en clear hold build transfer -tilgang, hvor hovedtanken først er at begrænse oprørsgruppernes indflydelse i et givet område gennem en primært militær indsats (clear), dernæst at stabilisere sikkerheden i området gennem opbygning af den afghanske kapacitet og iværksætte en civil stabiliseringsindsats (hold), for endelig at indlede den egentlige civile udvikling af området (build) i retning af at sætte de afghanske myndigheder fuldt i stand til at leve op til deres ansvar for myndighedsudøvelse og udvikling (transfer). Udviklingen fra clear til transfer vil ske som en glidende overgang, idet man lokalt kan man befinde sig i forskellige faser på samme tid. Kapacitetsopbygningen finder sted i alle faser, indledningsvis uden for operationsområdet, dernæst ved partnerskab i operationsområdet, for til sidst helt at overgå til afghansk ansvar og ledelse. Tilbageslag kan forekomme, bl.a. som følge af oprørsgruppernes forsøg på at hindre udviklingen. I den optik er hold-fasen afgørende. Befolkningens tro på at den afghanske regering kan skabe en bedre fremtid, afhænger af de afghanske og internationale styrkers evne til at fastholde

13 11 I clear-fasen er CIMIC de første, der taler med de lokale og får identificeret behov for umiddelbare stabiliseringstiltag, som f.eks. reparation af en vandpumpe.

14 12 en tilstedeværelse i de områder, hvor oprørsgrupperne er trængt tilbage. Netop den tankegang har fremtvunget et paradigmeskifte for NATO s samlede indsats, hvor kampen om den afghanske befolknings tillid og opbakning er central. For de civile elementer af denne samtænkte indsats, se under Stabilisering og udvikling. Der vil i 2010 fortsat være behov for at fordrive oprørerne fra de sidste befolkningscentre, men fokus overgår mere og mere til hold. Sådanne clear -operationer blev gennemført i 2009, herunder med dansk deltagelse sammen med den afghanske hær og med amerikanske og britiske styrker. Sammensætningen af det danske styrkebidrag vil løbende blive evalueret i forhold til opgaverne og den aktuelle trussel, således at det bedst muligt afspejler de operative behov i operationsområdet. I den forbindelse vil der i overensstemmelse med B 24 kunne blive tale om i perioder at udsende specialoperationsstyrker og luftmilitære bidrag, som vil kunne supplere ISAF og den danske bataljonskampgruppe. De afghanske sikkerhedsstyrker og ISAF vil i 2010 prioritere beskyttelse af civilbefolkningen og herigennem skabe betingelserne for sikkerhed og udvikling. Der skal findes den rette balance mellem at opretholde og forbedre sikkerhedssituationen i det danske operationsområde omkring Gereshk og samtidig bidrage til at forbinde det økonomiske centrum Gereshk med provinshovedstaden Lashkar Gah. Forbedring af bevægelsesfriheden mellem de to befolkningscentre og omkring hovedvej nr. 1 vil øge mulighederne for regeringens myndighedsudøvelse samt støtte den økonomiske vækst i Helmand. Oprørsgrupperne forventes at ville reagere på dette ved at forøge antallet af angreb både mod civile og militære mål. I 2010 vil oprørsgrupperne sandsynligvis i højere grad end tidligere søge at undgå direkte konfrontation med de teknologisk overlegne internationale styrker, herunder de danske. Oprørsgrupperne forventes i stigende grad at ville udfordre de afghanske sikkerhedsstyrker og ISAF i de befolkningstætte områder, primært gennem anvendelse af vejsidebomber (IED - Improvised Explosive Devices) samt terror rettet mod civilbefolkningen (asymmetrisk krigsførelse). Regeringsstrukturer, ISAF, lokale myndigheder og især afghanske sikkerhedsstyrker forventes fortsat at ville udgøre de primære mål for oprørsgrupperne. I 2010 skal kapacitetsopbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrker i Helmand accelereres, dvs. både i forhold til den afghanske hær og i forhold til politiet, der skal overtage sikkerhedsansvaret i befolkningscentrene. Det overordnede mål er at opbygge sikkerhedsstyrkerne på nationalt plan fra de nuværende cirka (hær og politi) til i hæren og ved politiet inden oktober Det er hensigten, at den afghanske hær skal forøge sin indsats i det sydlige Afghanistan i 2010 ved tilførsel af et nyt korps 215 Korps. Selv om den præcise fordeling af de nye tropper ikke er fastlagt endnu, kan det betyde, at der fremover kan være to brigader i Helmand med et samlet styrketal på ca mand mod de nuværende ca Den planlagte forøgelse af de afghanske sikkerhedsstyrker vurderes at øge evnen til at etablere og udbygge sikkerheden i de befolkningstætte områder. De nye afghanske enheder skal på sigt overtage ansvaret i bl.a. det danske operationsområde. Det er derfor en britisk-dansk prioritet

15 13 at presse på for, at tilførslen af afghanske tropper til Helmand finder sted som planlagt. Det er forventningen, at Kabul-konferencen i forsommeren 2010 vil skabe forudsætningen for, at NATO og den afghanske regering kan aftale en overordnet plan for overdragelse af sikkerhedsansvaret i de enkelte afghanske provinser. En sådan overordnet plan vil give de afghanske sikkerhedsstyrker og ISAF s regionale kommandoer mulighed for at planlægge og prioritere den militære kapacitetsopbygning i samarbejde med de stedlige afghanske militære hovedkvarterer. Denne planlægning ses udmøntet i en løbende prioritering og indsættelse af de rådige afghanske enheder. Det er hensigten i første omgang at prioritere overdragelse af relativt rolige afghanske provinser og først senere i processen, i takt med at den afghanske kapacitet vokser, at overdrage det samlede ansvar for mere uroplagede provinser, som f.eks. Helmand. Derimod planlægges det, at påbegynde overdragelsen af ansvaret for enkelte distrikter i Helmand allerede i I 2010 forventes nye afghanske enheder at tilgå Helmandprovinsen. Disse, eller eventuelt andre tilstrækkeligt uddannede afghanske enheder, forventes på sigt sammen med det afghanske politi at skulle overtage sikkerhedsansvaret fra den danske kampgruppe. En bataljon (kandak) er allerede ankommet til Helmand-provinsen. Den består af tre infanterikompagnier, et støttekompagni samt et stabskompagni med i alt ca. 500 mand. Den danske kampgruppe og kandakken har etableret tæt kontakt og koordinerer de indledende skridt mod etablering af et tæt partnerskab. Kandakken forventes trinvis at blive Den afghanske hær er vokset fra ca soldater i 2008 til over soldater. Målet er at nå soldater inden oktober 2011.

16 14 indsat i det danske operationsområde i løbet af april måned. De nærmere detaljer omkring kandakkens indsættelse vil bero på aftaler mellem kandakken og den danske kampgruppe samt direktiver fra overordnede afghanske og ISAF-myndigheder. I løbet af foråret forventes endvidere fire nyuddannede politikompagnier indsat i det danske operationsområde. Det er de afghanske myndigheder, der prioriterer indsættelsen af afghanske enheder. Den danske kampgruppe vil tilrettelægge og gennemføre kapacitetsopbygning af de afghanske enheder, som er tilknyttet Gereshk-området. Som del af træningen vil den danske kampgruppe bl.a. arbejde med at øge de afghanske soldaters grundlæggende soldaterfærdigheder indenfor førstehjælp, våbenhåndtering, forhold overfor vejsidebomber, fysisk udholdenhed, kørsel under vanskelige vilkår og taktisk kommunikation. Kampgruppen vil også skulle styrke lederskab og kommandoforhold samt samvirket mellem de enkelte militære komponenter. Den konkrete plan for træningsforløbet skal løbende tilpasses udviklingen og de forudsætninger, som den pågældende afghanske enhed har. Afhængig af den pågældende afghanske enheds udgangspunkt vil et uddannelsesforløb samlet set kunne strække sig over måneder, før den pågældende enhed kan gennemføre krævende selvstændige operationer. Udover de konkrete muligheder for at kapacitetsopbygge de afghanske militære styrker vil kampgruppen anvende rådige ressourcer til at samarbejde med og kapacitetsopbygge afghanske politienheder i Gereshk-området i det omfang, der er mulighed for det. Den primære kapacitetsopbygning af de afghanske enheder vil ske gennem sådanne partnerskaber. Det indebærer, at sammenlignelige danske og afghanske enheder skal planlægge, træne og gennemføre operationer sammen. Partnerskabet foregår på alle niveauer. Efterhånden som kapacitetsopbygningen skrider frem, vil det mere og mere være de afghanske enheder, der overtager ansvaret for de operative opgaver. På endnu længere sigt vil de danske opgaver mere og mere antage en vejledende og støttende karakter. Danmark vil jf. Afghanistan-strategien arbejde for at overdrage sikkerhedsansvaret hvor det er muligt, når det er muligt. Det kunne eksempelvis ske i forbindelse med de fremskudte baser, når og hvis situationen tillader det. En sådan beslutning vil i det aktuelle tilfælde skulle baseres på en militærfaglig vurdering. Kampgruppens nuværende organisation giver gode muligheder for at etablere det tætte samarbejde med de afghanske sikkerhedsstyrker, men vil løbende blive justeret for at skabe de optimale arbejdsbetingelser. Det skal fremhæves, at det nære partnerskab med de afghanske enheder ikke er uden risiko. Bæredygtig kapacitetsopbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker er en proces, hvorigennem taktiske enheder graduerer op igennem fire kategorier (CM Capability Milestones): CM4 (træningsniveau med behov for betydelig støtte, kan ikke selv gennemføre operationer), CM3 (indledende operationel kapacitet, støtte er nødvendig, kan gennemføre operationer på kompagni-niveau), CM2 (delvis operationel kapacitet, støtten skifter til operationsstøtte, kan gennemføre operationer på bataljons-niveau) og CM1 (fuld operationel kapacitet, ingen støtte nødvendig, kan fuldt ud og selvstændigt gennemføre

17 Afghanske og danske soldater gør klar til fælles patrulje. 15

18 16 operationer på bataljonsniveau). De afghanske enheders niveau er derfor afgørende for, hvilken støtte den danske kampgruppe skal yde, ikke mindst under operationer. Effektiv fremdrift i kapacitetsopbygningen er derfor ligeledes afgørende for, at den afghanske enhed rykker op og den danske kampgruppes indsats omlægges i retning af en stadig mere tilbagetrukket støtterolle. Kapacitetsopbygningen koordineres og planlægges på det nationale niveau af NATO/US-træningsmissionen, NTM-A (NATO Training Mission-Afghanistan) og CSTC-A (Combined Security Transition Command-Afghanistan). I november 2009 blev den amerikanske kapacitetsopbygningsmission CSTC-A sammenlagt under én kommando med den nyoprettede NTM-A (NATO Training Mission-Afghanistan). NTM- A s opgave er at støtte kapacitetsopbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrker. Dette skal blandt andet ske gennem mentoring af afghanske officerer på højt niveau samt øget støtte til udviklingen af en professionel afghansk politistyrke. Med oprettelsen af NTM-A er der skabt grundlag for en bedre koordineret kapacitetsopbygningsindsats. Organisationers primære opgave er at stå for kapacitetsopbygningen ovenfra, dvs. dimensionere en samlet, koordineret og harmoniseret kapacitetsopbygningsproces for de afghanske sikkerhedsstyrkers kommandoniveauer. De er også ansvarlig for den primære OMLT-indsats i forhold til kommandoniveauerne i de taktiske enheder. Endelig står organisationerne for at opbygge sikkerhedsstyrkernes generelle trænings- og uddannelsessystem og -faciliteter. Til dette formål har NATO oprettet en trustfond, der skal støtte kapacitetsopbygningsprocessen ( ANA Trust Fund ). Trustfonden støtter kapacitetsopbygningen af den afghanske hær blandt andet gennem træningsudstyr, nye faciliteter og nyt materiel. Det tætte samarbejde med de afghanske sikkerhedsstyrker indebærer nye muligheder, men også nye risici for den danske kampgruppe. Det må forventes, at der kan komme sager, hvor de afghanske sikkerhedsstyrker begår lovovertrædelser. Danmark vil gribe ind overfor afghanske partnere der udøver enten tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling, hvor det er muligt, ligesom danske soldater vil rapportere om og håndtere eventuelle episoder på behørig vis. Endelig er der set enkelte eksempler på, at afghanske sikkerhedsstyrker i nogle tilfælde med infiltrerede Taleban-elementer - har anvendt våbenmagt imod deres ISAF-partnere. Der foregår nu en udbygget kontrol i forbindelse med rekruttering til hæren og politiet, men risikoen for sådanne hændelser kan stadig ikke helt udelukkes. En anden måde at gennemføre kapacitetsopbygning af de afghanske enheder er ved mentoring (oplæring) gennem ISAFs såkaldte Operational Mentoring and Liaison Teams (OMLT). OMLT er typisk små hold på mand, der støtter en afghansk enhed kun på kommandoniveauerne. En række britiske OMLT i det danske operationsområde vil i 2010 sandsynligvis komme til at operere under dansk kommando. Danske styrker har til dato med stor succes opereret side om side med afghanske hærenheder, hvor britiske OMLT har været tilknyttet. Det planlagte partnerskab mellem den danske kampgruppe og en afghansk infanteribataljon med britisk

19 17 Fælles planlægning af bevogtningsopgaver med afghansk garnisonsenhed ved det danske garnisons-omlt i Helmand. OMLT under dansk kommando vil således etablere de nødvendige forudsætninger for kapacitetsopbygning af den afghanske bataljon. Det er PRT Helmands mål at påbegynde overdragelsen af sikkerhedsansvaret til afghanerne selv i Hensigten er at starte med overdragelsen i de centrale bycentre i nogle distrikter og derfra udbrede overdragelsen til mere og mere af det pågældende distrikt. Overdragelsen omfatter en kombineret indsats ved den afghanske hær og politiet samt ved de civile myndigheder. Det kræver også, at de afghanske lokale myndigheder er i stand til fuldt ud at varetage deres ansvar indenfor myndighedsudøvelse. Hæren indsættes i patruljebaser med henblik på at hindre oprøreres adgang. Politiet overtager sikkerhedsansvaret i selve byen. De civile myndigheder er i stand til at varetage den fulde myndighedsudøvelse. Samtidig må ISAF og PRT Helmand hele tiden være rede til at støtte. Planen er at påbegynde overdragelsesprocesserne i to af Helmands 13 distrikter i 2010 Garmsir og Lashkar Gah. Derudover forstærkes indsatsen for at gøre endnu flere distrikter klar til at påbegynde overdragelse. Danmark kommer til at spille en særlig rolle i at gøre sikkerhedsstyrkerne i og omkring Gereshk klar til at starte overdragelse så tidligt som muligt.

20 18 I rammen af disse overordnede opgaver vil Danmark i 2010 gennemføre følgende: Danmark vil gennemføre militær kapacitetsopbygning af afghanske sikkerhedsstyrker, primært gennem etablering af partnerskab med hele eller dele af de afghanske enheder, der på sigt forventes at skulle overtage sikkerhedsansvaret i det danske operationsområde i Gereshk. Danmark vil fortsætte kapacitetsopbygning af en ANA-garnisonsenhed gennem et dansk garnisons-omlt, der blev etableret primo Garnisons-OMLT indgår i NTM-A styrkestruktur. Danmark vil fastholde kontrol med sikkerheden i det tildelte operationsområde i og omkring Gereshk med henblik på at beskytte civilbefolkningen og støtte stabiliseringsindsatsen. Danmark vil indgå i stabiliserings- og sikkerhedsoperationer i rammen af PRT Helmand og Task Force Helmand. Danmark vil give bidrag til NATO s ANA Trust Fund. Bidraget tænkes finansieret over den nye interministerielle globalramme for samtænkningsindsatser, som regeringen vil starte op i Danmark vil undersøge mulighederne for at støtte sundhedsfaciliteter i Helmand med henblik på at afghanske patienter, der udskrives fra felthospitalet i Camp Bastion, kan modtage opfølgende behandling. Task Force Helmands felthospital i Camp Bastion behandler et stort antal afghanske soldater og civile. De civile hospitaler i Helmand skal have den fornødne kapacitet til at forestå den opfølgende behandling af de afghanske sårede. PRT Helmand, som Danmark er del af, vil påbegynde overdragelse af sikkerhedsansvaret i to centrale distrikter (Garmsir, Lashkar Gah) ud af Helmands 13 distrikter i Overdragelsen er en proces, der vil strække sig over nogle år. Danmark vil bidrage til NATOs træningsmission (NTM-A) hovedkvartersstruktur med op til fem eksperter. Danmark vil arbejde for hurtigst muligt at påbegynde overdragelse af sikkerhedsansvaret i Gereshk.

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

HELMAND-PLANEN 2011-2012

HELMAND-PLANEN 2011-2012 HELMAND-PLANEN 2011-2012 SAMT AFRAPPORTERING FOR DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN I 2010 Kort: NATO Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014. På vej mod fuldt afghansk ansvar

Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014. På vej mod fuldt afghansk ansvar Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014 På vej mod fuldt afghansk ansvar Indholdsfortegnelse Kort: NATO Illustration og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter,

Læs mere

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan Afrapportering 2012 Den danske indsats i Afghanistan April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sikkerhed - militær... 4 Danske enheder i Afghanistan... 6 Sikkerhed - politi... 7 Freds- og forsoningsprocessen

Læs mere

Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012

Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012 Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012 Pr. 31. december 2011 Benchmarks. 1 Hermed foreligger status på graden af målopfyldelse af Helmandplanen 2011 2012 pr. 31. december 2011. Statusoversigten

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008 UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008 2 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Situationen

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief NATO i Afghanistan Hvad kan vi lære af missionen, og er vi villige til at

Læs mere

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv Resumé Dette brief opsummerer hovedtrækkene i den analyse af samtænkning af civile og militære virkemidler, som DIIS har gennemført for den danske regering i 2008-9. Briefet gør status over, hvordan samtænkning

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

[Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14. august 2012 - februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE. Juni 2012 Side 1

[Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14. august 2012 - februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE. Juni 2012 Side 1 [Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14 august 2012 - februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE Juni 2012 Side 1 Chefen har ordet Kære pårørende Inden længe drager Det Danske Kontingent,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Afghanistan - et mishandlet land

Afghanistan - et mishandlet land Afghanistan - et mishandlet land Udenlandsk indblanding i nyere tid Materiale: Søren Mørch og Anne Okkels Olsen "USA's nye verdensorden" Systime 2006, side 12-28, 117-120, 129-155, tekst 11, 19 og 20 Uddrag

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 8. december 2009 MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år?

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år? 46.H.1-6. SSP Stabiliserings- og sikkerhedspolitik 3 Til drøftelse Strategisk drøftelse af udkast til Politik for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser N/A (godkendes af den interministerielle samtænkningsstyregruppe)

Læs mere

Udenrigsministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet DANMARKS SAMTÆNKTE STABILISERINGSINDSATSER I VERDENS BRÆNDPUNKTER

Udenrigsministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet DANMARKS SAMTÆNKTE STABILISERINGSINDSATSER I VERDENS BRÆNDPUNKTER Udenrigsministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet DANMARKS SAMTÆNKTE STABILISERINGSINDSATSER I VERDENS BRÆNDPUNKTER Forsidefotos fra venstre til højre: Touareg, Sahel, Vestafrika, 2003. Foto:

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

2.1 Målrapportering 2.2 Analyse af udvalgte emner

2.1 Målrapportering 2.2 Analyse af udvalgte emner #2009 ÅRSRAPPORT INDHOLD DEL 1 FORSVARSKOMMANDOENS BERETNING FOR 2009 1.1 Forsvarets formål 1.2 Årets økonomiske resultat 1.3 Årets faglige resultat 1.4 Afslutningen på forliget 2005-2009 1.5 Forsvarschefens

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01 MEK 46.B.117.b.8. Opfølgning af Rio+20: Verdensbanken: WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) World Bank 10,0 mio. kr. 2012-2016 N/A Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Temaartikler

Indholdsfortegnelse. Temaartikler Indholdsfortegnelse Temaartikler Forord 135 Oprørsbekæmpelse det militæroperative niveau Peter Dahl Thruelsen Landoperationer i rammen af en Counterinsurgency Campaign Major Lars Mouritsen Air Power og

Læs mere