Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient"

Transkript

1 2. juni 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri m.v., med virkning fra hhv. den 1. maj 2008 og den 1. marts Dette indebærer, at bygherren for tilsagn om offentlig støtte til etablering af almene ungdoms-, familie- og ældreboliger efter 115 i almenboligloven, tilsagn om offentlig støtte til etablering af selvejende ungdomsboliginstitutioner efter 117 i almenboligloven samt for tilsagn om offentlig støtte til etablering af friplejeboliger efter 10, stk. 1, i friplejeboligloven, der meddeles fra den 1. maj 2008 hhv. 1. marts 2007, hos sine rådgivere hhv. entreprenører skal indsamle og indberette en række oplysninger til brug for beregning af nøgletal under byggeprocessen. Det drejer sig for rådgivere om baggrundsoplysninger om projektet og de enkelte rådgivere samt nøgletalsoplysninger vedrørende kundetilfredshed. Oplysningerne indberettes dels via BOSSINF- STB dels via ekstern evaluator. For entreprenører drejer det sig om baggrundsoplysninger om projektet og de enkelte entrepriser samt nøgletalsoplysninger vedrørende overholdelse af tidsfrister, kvalitet (mangler), arbejdsmiljø, prisniveau og prisændringer i udførelsen samt kundetilfredshed. Oplysningerne indberettes dels via BOSSINF-STB dels via ekstern evaluator. Bemærk, at BOSSINF-STB endnu ikke er tilpasset indførelsen af rådgivernøgletal. Det forventes, at tilpasningerne er implementeret 25. august. Indtil tilpasningerne er gennemført, vil det ikke være muligt at indberette nøgletalsoplysninger om rådgivere i BOSSINF-STB. For de konkrete projekter omfattet af rådgiverevaluering, som får tilsagn fra den 1. maj og frem til implementeringen af ændringerne i BOSSINF, betyder det, at en rådgivers valgte evaluator i denne periode ikke kan modtage stamoplysninger om rådgiveren, baggrundsoplysninger om projektet eller kontaktperson til bygherre via BOSSINF. Når tilpasningen af BOSSINF-STB er på plads, og et projekt er på status 30, kan kommunen via aktivering af knap i kommuneklienten foretage statusskift til løbende 30. Oplysningerne kan umiddelbart herefter indtastes af bygherren i bygherreklienten på denne status, og de vil straks efter indtastningen, når bygherren gemmer det indtastede, blive overført til evaluator. Har kommunen åbnet for indberetning af skema B (status 40/40-X), vil bygherrens indtastning af oplysninger først blive overført til evaluator med kommunens godkendelse af skema B. 1

2 Vurderer bygherre og rådgiver det uhensigtsmæssigt, at evaluator først modtager oplysningerne efter implementeringen, kan oplysningerne fremsendes til evaluator på anden vis, eksempelvis pr. brev eller mail. Når implementeringen er gennemført, indberettes de fremsendte oplysninger tilsvarende i BOSSINF-STB. Bemærk endvidere, at BOSSINF-STB endnu ikke er tilpasset forenklingen af entreprenørnøgletalssystemet gennemført for projekter med tilsagn fra 1. maj Det forventes, at tilpasningerne, som for rådgivernøgletallene, er implementeret 25. august. Forenklingen af entreprenørnøgletalssystemet betyder, at underentreprenører ikke længere skal bidrage til indsamlingen af nøgletal, og hermed at der ikke skal sendes oplysninger om underentreprenører til ekstern evaluator via BOSSINF-STB, det vil sige oplysninger om virksomhedens CVR-nummer, navn og adresse, kontaktperson til ekstern evaluator samt forventet påbegyndelses- og afleveringsdato. Underentreprenører skal fortsat indberettes i BOSSINF-STB (CVR-nummer, navn og adresse), men der skal ikke indberettes oplysninger om kontaktperson til ekstern evaluator eller forventet påbegyndelses- og afleveringsdato for projekter med tilsagn fra 1. maj Med tilpasningen udgår disse indberetningsfelter og indtil den er gennemført, skal disse felter ikke udfyldes for projekter med tilsagn fra 1. maj Krav om digital indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient Det er et krav til bygherren, at oplysninger som indberettes via BOSSINF-STB vedrørende såvel rådgiver- som entreprenørnøgletal, indberettes digitalt via BOSSINF-STB s bygherreklient. Nogle få nøgletalsoplysninger kan dog med kommunens godkendelse fortsat indberettes på papirskema. Det drejer sig for entreprenørnøgletallene om oplysninger på projektniveau om dato for overstået mangelafhjælpningsperiode, faktiske omkostninger til udførende og årsager til ændringer af omkostninger til udførende. 2

3 1.2. Hvilke projekter, entrepriser og rådgivningsopgaver er omfattet af krav om nøgletalsindberetning? Rådgivernøgletal Kravet om indsamling af nøgletalsoplysninger for rådgivere gælder kun for byggeprojekter, hvis kravene til bygherren om annoncering efter tilbudsloven eller udbud efter udbudsdirektivet gælder. I dag er der f.eks. som udgangspunkt annonceringspligt, hvis det samlede anslåede honorar til rådgivning er større end kr. ekskl. moms. Det betyder konkret, at reglerne derfor som udgangspunkt gælder, hvis bygherren vurderer, at det samlede anslåede honorar til rådgivere overstiger kr. ekskl. moms. Hvis bygherren ønsker at bruge flere forskellige virksomheder i tilknytning til en konkret byggeopgave (delt rådgivning) er det altså den samlede værdi af kontrakterne, der skal overstige beløbsgrænsen. Bygherren skal på skema A indberette, om bygherren vurderer, at kravene om annoncering efter tilbudsloven eller udbud efter udbudsdirektivet gælder. Vurderer bygherren, at dette er tilfældet på tidspunktet for skema A indberetningen, er byggeprojektet omfattet af kravet om indsamling af nøgletal for rådgivere og nøgletalsevaluering. Uanset om byggeprojektet er omfattet af kravet om indsamling, gælder kravet for den enkelte rådgivningsopgave dog kun i det omfang, rådgiverhonoraret (den indgåede kontraktsum) overstiger kr. ekskl. moms (svarende til kr. inkl. moms). Den indgåede kontraktsum indberettes på skema A samtidig med rådgiveren, eller hurtigst muligt herefter, hvis rådgiveren ikke er kendt på skema A-tidspunktet. Selvom kravene til bygherren om annoncering efter tilbudsloven eller udbud efter udbudsdirektivet ikke gælder for byggeprojektet, kan bygherren alligevel vælge at lade projektet nøgletalsevaluere og dermed forpligte de medvirkende rådgivere til at aflevere nøgletalsoplysninger og blive nøgletalsevalueret. Bygherren kan i den forbindelse overveje en bagatelgrænse for evaluering af rådgivere. I det omfang bygherren vælger at lade et byggeprojekt under bagatelgrænsen nøgletalsevaluere, angiver bygherren dette i forbindelse med indberetning af skema A. Selvom en rådgivningsopgave ikke overstiger bagatelgrænsen på kr. ekskl. moms (svarende til kr. inkl. moms), kan rådgiveren og bygherre alligevel vælge at lade rådgivningsopgaven nøgletalsevaluere. Herudover kan bygherren stille det som krav, hvis byggeprojektet er omfattet af kravet om nøgletalsevaluering, eller bygherren har valgt at lade projektet evaluere frivilligt. I det omfang bygherren og rådgiveren vælger at foretage frivillig nøgletalsevaluering af en rådgivningsopgave under bagatelgrænsen, angiver bygherren dette på samme tidspunkt, som bygherren indberetter rådgiveren i BOSSINF-STB Entreprenørnøgletal Kravet om indsamling af nøgletalsoplysninger for entreprenører gælder kun for byggeprojekter, hvis samlede anslåede entreprisesum overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms (svarende til 6,25 mio. kr. inkl. moms). Et projekts samlede anslåede entreprisesum opgøres som de samlede 3

4 håndværkerudgifter indberettet på skema A. Overstiger de samlede håndværkerudgifter godkendt på skema A, således 5 mio. kr. ekskl. moms (6,25 mio. kr. inkl. moms), er byggeprojektet omfattet af kravet om indsamling af nøgletal for entreprenører og nøgletalsevaluering. Kravet gælder endvidere kun for den enkelte entreprise, i det omfang entreprisesummen (den indgåede kontraktsum som indberettes på skema B), overstiger kr. ekskl. moms (svarende til kr. inkl. moms). Selvom den samlede anslåede entreprisesum for et byggeprojekt ikke overstiger bagatelgrænsen på 5 mio. kr. ekskl. moms (svarende til 6,25 mio. kr. inkl. moms), kan bygherren alligevel vælge at lade projektet nøgletalsevaluere og dermed forpligte de medvirkende entreprenører til at aflevere nøgletalsoplysninger og blive nøgletalsevalueret. Bygherren kan i den forbindelse overveje en bagatelgrænse for evaluering af entreprenører. I det omfang bygherren vælger at lade et byggeprojekt under bagatelgrænsen nøgletalsevaluere, angiver bygherren dette i forbindelse med indberetning af skema A. Selvom en entreprisesum ikke overstiger bagatelgrænsen på kr. ekskl. moms (svarende til kr. inkl. moms), kan entreprenøren og bygherre alligevel vælge at lade entreprisen nøgletalsevaluere. Herudover kan bygherren stille det som krav, hvis byggeprojektet er omfattet af kravet om nøgletalsevaluering for entreprenører, eller bygherren har valgt at lade projektet evaluere frivilligt. I det omfang bygherren og entreprenøren vælger at foretage frivillig nøgletalsevaluering af en entreprise under bagatelgrænsen, angiver bygherren dette i forbindelse med indberetning af skema B Hvornår skal nøgletalsoplysningerne indberettes? Som for de øvrige oplysninger der skal indberettes i forbindelse med støttesagen på skema ABC, skal oplysninger om nøgletal for rådgivere og entreprenører som indberettes via BOSSINF-STB indberettes på tre forskellige tidspunkter i løbet af byggesagen: 1) Når bygherren ansøger kommunen om tilsagn til opførelse af byggeprojektet (skema A, status 10-X). 2) Inden byggeriet påbegyndes (skema B, status løbende 30 og 40-X). Oplysninger om rådgivere tilknyttet efter skema A indberetningen, indberettes løbende på skema B, på status løbende 30. 3) Ved byggeriets afslutning (skema C, status løbende 60 og 70-X). Oplysninger om entreprenører tilknyttet efter skema B indberetningen, samt nøgletalsoplysninger for entreprenører som foreligger før indberetningen af projektoplysninger på skema C ved byggeriets afslutning indberettes løbende på skema C, på status løbende 60. I bygherreklienten fremgår det, på hvilket tidspunkt, de forskellige oplysninger skal indberettes se endvidere bilag 1a (for rådgivere) og bilag 1b (for entreprenører), hvor samlede oversigter over de oplysninger som skal indberettes er vist. Nogle indberetningsfelter vil på en given status være lukkede i bygherreklienten og skal derfor ikke udfyldes. Åbne felter med en cirkel udfor skal udfyldes på den givne status, det vil sige oplysningen er krævet. I bilag 2 er sagsforløbet fra 4

5 ansøgning om tilsagn til afslutning, som et alment byggeprojekt gennemløber, nærmere beskrevet. I bilag 3 er vist en statusoversigt over de tilknyttede statuskoder i BOSSINF-STB Hjælpetekster i BOSSINF-STB s bygherreklient Til hver nøgletalsoplysning for rådgivere og entreprenører som skal indberettes er der en hjælpetekst i bygherreklienten. I hjælpeteksten er det defineret præcist, hvad som skal indberettes. Endvidere er det beskrevet, på hvilke(t) tidspunkt(er) oplysningen skal indberettes, og om oplysningen er krævet eller ej. Nedenfor findes endvidere en samlet oversigt over alle hjælpeteksterne i BOSSINF-STB Kontrol-funktioner i BOSSINF-STB s bygherreklient I bygherreklienten er der indbygget en række kontrol-funktioner, som fungerer som en hjælp til indberetningen. Kontrol-funktionerne tjekker eksempelvis, om en indtastet dato for påbegyndelsen af en entreprise ligger før den indtastede dato for afleveringen af entreprisen. Når bygherren har afsluttet sin indberetning på en given status, aktiveres samtlige kontroller ved hjælp af knappen Kontroller, således at bygherrens opmærksomhed henledes på eventuelle fejl i/mangler ved indberetningen, som kan rettes/afhjælpes. Herudover kan kontrollerne for en enkelt tilknyttet medvirkende virksomhed, såvel rådgiver som entreprenør, aktiveres ved tryk på knappen Kontrol udfor virksomheden. Når projektet overføres til kommunen ved hjælp af knappen Overfør til kommunen, aktiveres kontrollerne endvidere automatisk. Når kontrollerne aktiveres kommer der en liste frem, som viser hvilke kontroller der ikke er opfyldt. Nogle kontroller skal være opfyldt, og det vil ikke være muligt at indberette oplysningerne til kommunen, uden at fejlen er rettet. Andre kontroller kan overskrides, og BOSSINF-STB giver blot en advarsel. Af kontrollisten fremgår det, hvilke kontroller som skal være opfyldt og hvilke der er en advarsel Yderligere oplysninger Har du spørgsmål til indberetning af oplysninger i BOSSINF-STB, enten af teknisk karakter eller til eksempelvis definitionerne af de enkelte oplysninger, kan du kontakte KMD s BOSSINFservicecenter på telefonnummer I bekendtgørelse nr. 248 af 14. april 2008 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri kan læses mere om nøgletalsindsamling og -evaluering. Bekendtgørelsen kan findes på Velfærdsministeriets hjemmeside samt på Retsinformation 5

6 2. Hjælpetekster til indberetning af oplysninger om nøgletal for rådgivere Når de nødvendige tilpasninger af BOSSINF-STB er implementeret, forventeligt ultimo august 2008, tilføjes hjælpetekster her samt i bygherreklienten. 3. Hjælpetekster til indberetning af oplysninger om nøgletal for entreprenører Nedenfor følger hjælpetekster til indberetning af baggrundsoplysninger om de medvirkende entreprenører og de enkelte nøgletalsoplysninger vedrørende entreprenørerne. Hjælpeteksterne er så vidt muligt opstillet i samme rækkefølge som indberetningsfelterne er vist i BOSSINF-STB s bygherreklient samt i det tilhørende papirskema OPLYSNINGER PÅ PROJEKTNIVEAU Nøgletalsoplysninger og prisændringer rammen Nøgletalsoplysninger F1499: Hvis indberetning af nøgletal vedrørende projektet ikke er krævet, kan oplysningerne indberettes frivilligt Feltet kan afkrydses, hvis projektets samlede håndværkerudgifter indberettet på skema A ligger under bagatelgrænsen på 6,25 mio. kr. inkl. moms (5 mio. kr. ekskl. moms), og bygherren frivilligt vælger at lade entreprenørerne på projektet nøgletalsevaluere. Vælger bygherren frivillig evaluering af entreprenører, betyder det, at de entreprenører som bygherren direkte tegner kontrakt med, skal nøgletalsevalueres og der skal indsamles nøgletalsoplysninger for entrepriserne. Valg af frivillig evaluering binder således de entreprenører som bygherren direkte har indgået kontrakt med, og som har en forventet entreprisesum over bagatelgrænsen på kr. inkl. moms ( kr. ekskl. moms), til at indgå kontrakt med ekstern evaluator om nøgletalsevaluering og betale ekstern evaluator et honorar herfor. Feltet afkrydses på skema A, hvis bygherren ønsker frivillig evaluering, og kan indberettes enten elektronisk på status 10-X eller på papirskema, hvor kommunen indberetter det elektronisk på status 10. Har bygherren på skema A valgt frivillig nøgletalsevaluering, kan bygherren på skema B fortryde og fjerne afkrydsningen i feltet. Bygherren kan ikke fortryde på skema C. Har 6

7 bygherren på skema A ikke valgt frivillig nøgletalsevaluering, kan bygherren ikke fortryde på hverken skema B eller C og vælge frivillig nøgletalsevaluering. F1620: Dato for overstået mangelafhjælpningsperiode for projektet I feltet indtastes datoen for overstået mangelafhjælpningsperiode for projektet (syntaks ddmm-åååå). Datoen for overstået mangelafhjælpningsperiode for projektet defineres som datoen, hvor samtlige mangler som er registreret i mangellisten (afleveringsprotokollen), er afhjulpet, eller parterne er blevet enige om en anden løsning, for den entreprenør som sidst får afhjulpet sine mangler. Dette gælder også, hvis den entreprenør som sidst får afhjulpet sine mangler ikke indberetter nøgletalsoplysninger. Er der for den entreprenør som sidst får afhjulpet sine mangler uenighed om mangelafhjælpningsdatoen, indtastes datoen, som, bygherren mener, er korrekt. Datoen indberettes på skema C og kan indberettes enten elektronisk på status 70-X eller på papirskema, hvor kommunen indberetter elektronisk på status 70. Foreligger datoen for overstået mangelafhjælpningsperiode for projektet ikke på tidspunktet for bygherrens indberetning af skema C, skal bygherren indsende oplysninger om datoen til Velfærdsministeriet når den foreligger. Bygherren kan anvende et særligt skema, der er udarbejdet af Velfærdsministeriet, og som findes på ministeriets hjemmeside ( Velfærdsministeriet indberetter efterfølgende oplysningen i BOSSINF- STB på statuskode 89-X, hvorfra den oversendes til ekstern evaluator Nøgletalsoplysninger og prisændringer rammen Prisændringer (mio. kr. med tre decimaler) F1607: Prisændringer angivet Feltet skal afkrydses på skema C og kan indberettes enten elektronisk på status 70-X eller på papirskema, hvor kommunen indberetter elektronisk på status 70. Feltet er indført, da BOSSINF-systemet ikke kan skelne mellem manglende indberetning og et nul, og i begge tilfælde vil der blive indberettet et nul. Afkrydsning i feltet angiver således, at et blankt felt eller et nul i et felt om prisændringer (F1600-F1606) svarer til, at bygherren har indberettet værdien nul det vil sige ingen ændringer af omkostninger til de udførende for en given årsagskategori. 7

8 F1600-F1606 og F1608: Prisændringer fordelt på årsag og Prisændringer i alt I de syv felter om prisændringer fordelt på årsag (F1600-F1606) indtastes ændringer af omkostninger til de udførende entreprenører, som bygherren direkte har indgået kontrakt med (svarende til forskellen mellem de forventede og faktiske entreprisesummer) klassificeret på de syv årsagskategorier. Ændringerne indberettes inkl. moms som mio. kr. med tre decimaler, og kan antage både positive og negative værdier. De syv årsagskategorier henviser til AB92 og ABT93, men det er ikke en forudsætning for at fordele prisændringerne på årsagskategorierne, at disse betingelser er gældende. Feltet Prisændringer i alt (F1608) er et beregnet felt, som summerer de indtastede værdier i de syv klassifikationsfelter F1600-F1606. Denne sum skal være lig med den beregnede sum Difference mellem faktisk og forventet omkostninger til udførende (F1626). Oplysningerne om ændringer skal indberettes på skema C og kan indberettes enten elektronisk på status 70-X eller på papirskema, hvor kommunen indberetter elektronisk på status 70. Indberettes et projekt på skema C med afsatte beløb (og projektet dermed overgår til statuskode 80), kan der være usikkerhed om de faktiske omkostninger til de udførende og hermed om nøgletalsoplysningerne vedrørende årsager til ændringer i omkostninger til de udførende. Er det tilfældet, indberettes på skema C de forventede værdier for årsager til ændringer i omkostningerne. Viser det sig, at en eller flere værdier efterfølgende ændres, når de endelige omkostninger til de udførende er kendt, indsendes de ændrede værdier til Velfærdsministeriet. Bygherren kan anvende et særligt skema, der er udarbejdet af Velfærdsministeriet, og som findes på ministeriets hjemmeside ( Velfærdsministeriet indberetter efterfølgende oplysningerne i BOSSINF-STB på statuskode 89-X, hvorfra værdierne oversendes til ekstern evaluator. F1621-F1623: Faktisk projektsum, Forventet projektsum og Difference mellem faktisk og forventet projektsum De tre felter er beregnede felter, som beregnes automatisk i BOSSINF-STB. Felterne beregnes alle inkl. moms og angives i mio. kr. med tre decimaler. Den Forventet projektsum (F1621) beregnes på baggrund af økonomioplysningerne indberettet på skema B og udgøres af felterne Bygningsbasis (F5119), Fundering og pilotering (F5120), Anlæg af friarealer (F5180), Anlæg af vej, fortov mv. (F5210), Håndværkerudgifter i alt (F6330), Teknisk rådgivning (F5240), Teknisk/juridisk rådgivning (F5250), Anden rådgivning (F5260) og Udtørring (F5300). 8

9 Den Faktisk projektsum (F1622) beregnes på baggrund af økonomioplysningerne indberettet på skema C og udgøres (som den forventede projektsum) af felterne Bygningsbasis (F5119), Fundering og pilotering (F5120), Anlæg af friarealer (F5180), Anlæg af vej, fortov mv. (F5210), Håndværkerudgifter i alt (F6330), Teknisk rådgivning (F5240), Teknisk/juridisk rådgivning (F5250), Anden rådgivning (F5260) og Udtørring (F5300). Difference mellem faktisk og forventet projektsum (F1623) beregnes som forskellen mellem de to ovenstående beregnede felter. F1624-F1626: Faktisk omkostninger til udførende, Forventede omkostninger til udførende og Difference mellem faktisk og forventet omkostninger til udførende De Forventede omkostninger til udførende (F1624) er et beregnet felt. Feltet beregnes inkl. moms og angives i mio. kr. med tre decimaler. Feltet beregnes på baggrund af skema B indberetningen som summen af de forventede entreprisesummer (felterne Forventet entreprisesum ) for alle de entreprenører, som bygherren direkte har indgået kontrakt med både de som indberetter nøgletalsoplysninger, og de som ikke indberetter oplysninger. De Faktiske omkostninger til udførende (F1625) skal indberettes på skema C og kan indberettes enten elektronisk på status 70-X eller på papirskema, hvor kommunen indberetter elektronisk på status 70. Omkostningerne indberettes inkl. moms som mio. kr. med tre decimaler. De faktiske omkostninger til udførende defineres som summen af de faktiske entreprisesummer for alle de udførende entreprenører, som bygherren direkte har indgået kontrakt med både de som indberetter nøgletalsoplysninger, og de som ikke indberetter oplysninger. Indberettes et projekt på skema C med afsatte beløb (og projektet dermed overgår til statuskode 80), kan der være usikkerhed om de faktiske omkostninger til de udførende. Er det tilfældet, indberettes de forventede omkostninger til de udførende på skema C. Viser det sig, at værdien efterfølgende ændres, når de endelige omkostninger til de udførende er kendt, indsendes den ændrede værdi til Velfærdsministeriet. Bygherren kan anvende et særligt skema, der er udarbejdet af Velfærdsministeriet, og som findes på ministeriets hjemmeside ( Velfærdsministeriet indberetter efterfølgende oplysningen i BOSSINF- STB på statuskode 89-X, hvorfra værdien oversendes til ekstern evaluator. Difference mellem faktiske og forventede omkostninger til udførende (F1626) beregnes som forskellen mellem de to ovenstående felter. 9

10 Nøgletalsoplysninger og prisændringer rammen Kontaktperson til ekstern evaluator F1613-F1615: Navn, Telefon og -adresse I felterne vedrørende kontaktperson til ekstern evaluator (F ) indtastes navn, telefonnummer og -adresse på den person i bygherrens virksomhed som ekstern evaluator skal kontakte i forbindelse med evalueringen af projektet. Oplysningerne om kontaktperson skal indberettes på status 40-X. Har bygherren overdraget evalueringsopgaven til en rådgiver, er det kontaktpersonen i rådgiverens virksomhed som indtastes. I praksis skal kontaktpersonen besvare et elektronisk spørgeskema om kundetilfredshed for hver udførende entreprenører som nøgletalsevalueres. Det elektroniske skema for en entreprenør fremsendes fra ekstern evaluator, når entreprisen er afsluttet OPLYSNINGER PÅ MEDVIRKENDE VIRKSOMHEDSNIVEAU Medvirkende virksomheder - rammen Virksomhedsoplysninger F1507: Entreprisetype Ved tilknytning af medvirkende virksomheder til projektet på status 40-X (og eventuelt på løbende 60 og 70-X for de virksomheder som tilknyttes efter indberetning af skema B), indberettes de medvirkende virksomheder under projektets entreprisetype. Bygherren åbner således ved klik på Fagentreprise, Hovedentreprise, Totalentreprise, Storentreprise eller Partnering den relevante fane for projektet, afhængig af den udbudte entreprisetype. Bemærk til entreprisetypen Fagentreprise skal knyttes mindst tre fagentreprenører. Opføres et projekt med to fagentreprenører, indberettes de medvirkende virksomheder under entreprisetypen Storentreprise som storentreprenører. 10

11 F1508: Opgavetype Feltet anvendes til at angive en medvirkende virksomheds opgavetype, eksempelvis rådgiver, entreprenør eller totalentreprenør. En medvirkende virksomhed tilknyttes således projektet ved at indtaste virksomhedens CVR-nummer udfor den relevante virksomhedstype, jf. hjælpetekst til Virksomhedstype (F1509), under den relevante opgavetype på status 40- X (og eventuelt på løbende 60 og 70-X for de virksomheder som tilknyttes efter indberetning af skema B). De opgavetyper som kan vælges afhænger af den valgte entreprisetype og fremgår ved klik på den relevante fane. F1509: Virksomhedstype Feltet anvendes til at angive en medvirkende virksomheds type, eksempelvis tømrer, murer eller VVS. En medvirkende virksomhed tilknyttes således projektet ved at indtaste virksomhedens CVR-nummer udfor den relevante virksomhedstype under den relevante opgavetype, jf. hjælpetekst til Opgavetype (F1508), på status 40-X (og eventuelt på løbende 60 og 70-X for de virksomheder som tilknyttes efter indberetning af skema B). De virksomhedstyper som kan vælges afhænger af den valgte entreprisetype samt opgavetype og fremgår ved klik på den relevante fane. F1500-F1501 og F1503-F1505: CVR-nummer og Adresse Oplysninger om CVR-nummer kan findes på I feltet CVR-nummer indtastes CVR-nummer for den medvirkende virksomhed. Alle de udførende entreprenører, som bygherre direkte har indgået kontrakt med skal indberettes i BOSSINF-STB, uanset om de skal indberette nøgletalsoplysninger eller ej. Når et CVR-nummer indtastes i BOSSINF-STB, og bygherren trykker på knappen Tilknyt, valideres det indtastede CVR-nummer op imod CVR-online. Hvis det indtastede CVR-nummer er validt, henter BOSSINF-STB automatisk de tilhørende navne- og adresseoplysninger via CVR-online. En udenlandsk virksomhed som ikke har et dansk CVR-nummer, kan ikke tilknyttes projektet i BOSSINF-STB via bygherreklienten. I stedet tages kontakt til Velfærdsministeriet enten via mail eller telefonisk ( ) med henblik på indberetning af navne- og adresseoplysninger samt nøgletalsoplysninger. 11

12 CVR-nummer skal indberettes på status 40-X. For de udførende entreprenører som tilknyttes projektet efter bygherrens indberetning af skema B, skal feltet indtastes på status løbende 60 eller status 70-X, hurtigst muligt efter entreprenøren tilknyttes projektet. F1780-F1782: Kontaktperson til ekstern evaluator - Navn, Telefonnummer og -adresse I felterne vedrørende kontaktperson til ekstern evaluator (F ) indtastes navn, telefonnummer og -adresse på den person i entreprenørens virksomhed som ekstern evaluator skal kontakte i forbindelse med evalueringen af entreprisen. Oplysningerne om kontaktperson skal indberettes på status 40-X, for hver tilknyttet entreprenør som indberetter nøgletalsoplysninger. For de entreprenører som tilknyttes projektet efter bygherrens indberetning af skema B, skal felterne indtastes på status løbende 60 eller status 70-X, hurtigst muligt og samtidig med at virksomhedens CVR-nummer indtastes. F1770: Nøgletalsdata indberettes for entreprise under kr. Feltet afkrydses for en entreprenør, hvis entreprenørens forventede entreprisesum udgør kr. inkl. moms ( kr. ekskl. moms) eller mindre (og entreprisen således ligger under bagatelgrænsen) og entreprenøren samt bygherre vælger at indberette nøgletalsoplysninger frivilligt og lade entreprisen nøgletalsevaluere. Feltet skal afkrydses på status 40-X. For de entreprenører som tilknyttes projektet efter bygherrens indberetning af skema B, skal feltet afkrydses på status løbende 60 eller status 70-X (hvis entreprenøren ønsker frivillig nøgletalsevaluering), hurtigst muligt og samtidig med at entreprenørens CVR-nummer indtastes. Afkrydses feltet betyder det, at entreprenørens adresseoplysninger sendes til den valgte eksterne evaluator. Evaluator sender på den baggrund et udkast til kontrakt til entreprenøren med henblik på at indgå aftale om evaluering. Er feltet afkrydset for en entreprenør på status 40-X, og afkrydsningen indberettet på skema B, er det muligt at fjerne afkrydsningen igen på skema C. Tilsvarende er det muligt at afkrydse feltet på skema C for en entreprenør, selvom der ikke er indberettet en afkrydsning på skema B. 12

13 F1786: Ophørt entreprise Feltet afkrydses for en entreprenør på status løbende 60 eller 70-X hurtigst muligt efter entreprisens ophør. Ophør af en entreprise kan eksempelvis ske i tilfælde af konkurs, eller hvis en planlagt entreprise ikke udføres alligevel på grund af besparelser. Eventuelt indtastede nøgletalsoplysninger for entreprisen slettes. Det er ikke muligt for bygherren at foretage indberetning af skema C, hvis der for en entreprenør er krydset af i Ophørt entreprise, og der samtidig er indtastet værdier for en eller flere nøgletalsoplysninger. Erstattes entreprenøren af en anden entreprenør af samme virksomhedstype, slettes den ophørte virksomhed og den nye entreprenørs CVR-nummer indtastes, det vil sige feltet Ophørt entreprise anvendes ikke. F1787: Ej indberetning af nøgletalsdata, overtagelse af ophørt entreprise Feltet kan afkrydses, hvis en entreprenør har overtaget en ophørt entreprise, og det ikke er muligt at stille krav om nøgletalsevaluering og indberetning af nøgletalsoplysninger. Feltet afkrydses på status løbende 60 eller 70-X, samtidig med at entreprenørens CVR-nummer indtastes. Feltet kan kun afkrydses, hvis entreprenøren har overtaget en anden entreprise. Der skal som udgangspunkt indberettes nøgletal for virksomheder, der overtager en ophørt entreprise, f.eks. som følge af entreprenørens konkurs eller ophævelse af kontrakten efter påbegyndelsen. Der kan dog være situationer, hvor det ikke vil være muligt og rimeligt at kræve indberetning, f.eks. hvor arbejdet skal overtages sent i forløbet og udføres efter regning, således at bygherren ikke har mulighed for at udbyde entreprisen med evalueringskrav. F1783: Entreprenør fritaget for afgivelse af nøgletalsdata Feltet kan afkrydses, hvis entreprenøren udfører en entrepriseopgave som ikke er omfattet af kravet om nøgletalsevaluering og indberetning af nøgletalsoplysninger. Feltet afkrydses på status 40-X. For de entreprenører som tilknyttes projektet efter bygherrens indberetning af skema B, afkrydses feltet på status løbende 60 eller status 70-X, hurtigst muligt og samtidig med at entreprenørens CVR-nummer indtastes. Det er ikke for alle entreprisetyper der stilles krav om nøgletalsevaluering. Således er entrepriser vedrørende anlægsgartneropgaver, nedrivnings- og stilladsopgaver og kortvarige opgaver som f.eks. diamantskæring undtaget. Feltet kan kun afkrydses, hvis virksomhedstypen for entreprenøren er angivet til at være enten øvrig entreprenør eller 13

14 øvrig partner og må endvidere kun afkrydses, hvis entreprenøren udfører en af de ovenfor anførte undtagede entrepriseopgaver. Har entreprenøren en forventet entreprisesum under bagatelgrænsen på kr. inkl. moms ( kr. ekskl. moms), og entreprenøren således ikke er omfattet af kravet om nøgletalsevaluering og indberetning af nøgletalsoplysninger, skal feltet ikke afkrydses. En entreprenør som udfører en af de ovenfor anførte entrepriseopgaver kan ikke vælge frivillig evaluering og skal heller ikke fremvise nøgletal ved udvælgelse. Er feltet afkrydset, må der ikke indtastes nøgletalsoplysninger for entreprenøren. Det er således ikke muligt for bygherren at foretage indberetning af skema A, B og C, hvis der for en entreprenør er krydset af i Entreprenør fritaget for afgivelse af nøgletalsdata, og der samtidig er indtastet værdier for én eller flere nøgletalsoplysninger. F1784, F1721-F1724, F1741-F1746, F1733, F1735, F1751-F1756: Ingen indsigelser fra entreprenør og Indsigelser fra entreprenør Felterne vedrørende indsigelser afkrydses på enten status løbende 60 eller status 70-X for hver tilknyttet entreprenør som indberetter nøgletalsoplysninger. De felter som har tilknyttet et indsigelsesfelt er alle de nøgletalsoplysninger som anvendes til beregning af entreprenørens nøgletal. Bygherre afkrydser felterne for en entreprenør på baggrund af entreprenørens validering af nøgletalsoplysningerne. Når entreprenøren har modtaget det udfyldte nøgletalsskema fra bygherren, afkrydser entreprenøren således indsigelsesfelterne og returnerer skemaet til bygherren (se evt. hjælpetekster til felterne vedrørende validering (F1812, F1560, F1562- F1564)). Er entreprenøren enig i alle de af bygherren indtastede værdier, afkrydses feltet Ingen indsigelser fra entreprenør, og skemaet er klar til fremsendelse til ekstern evaluator og indberetning til kommunalbestyrelsen. Er entreprenøren uenig i én eller flere af de indtastede værdier, skal bygherren hurtigst muligt kontakte entreprenøren hvis ikke entreprenøren allerede har kontaktet bygherren med henblik på at opnå enighed om oplysningerne. Har bygherren ikke taget kontakt til entreprenøren efter 2 uger, bør entreprenøren tage kontakt til bygherren. Opnår bygherre og entreprenør enten gennem dialog eller ekstern validering enighed, sletter bygherren den oprindeligt indtastede værdi og indtaster den nye værdi der er opnået enighed om og krydser af, at entreprenøren ingen indsigelser har (ved afkrydsning i feltet Ingen indsigelser fra entreprenør ). Skemaet er nu klar til fremsendelse til ekstern evaluator og indberetning til kommunalbestyrelsen. 14

15 Opnår bygherre og entreprenør ikke enighed, sletter bygherren den oprindeligt indtastede værdi for oplysningen som der er uenighed om, men bibeholder entreprenørens afkrydsning i feltet indsigelser ud for oplysningen. Skemaet (med blankt felt) er nu klar til fremsendelse til ekstern evaluator og indberetning til kommunalbestyrelsen. Hvis bygherren indtaster, at entreprenøren er uenig i en given oplysning, skal bygherren således samtidig fjerne den oprindeligt indtastede værdi for oplysningen, som entreprenøren har gjort indsigelse mod. Det er ikke muligt for bygherren at foretage indberetning af skema C, hvis der for en entreprenør er krydset af i et indsigelsesfelt, og der samtidig er indtastet en værdi i det tilhørende datafelt. Det er endvidere ikke muligt for bygherren at foretage indberetning af skema C, hvis der for en entreprenør er krydset af i Ingen indsigelser fra entreprenør og samtidig krydset af i én eller flere indsigelsesfelter til de enkelte nøgletalsoplysninger. Er der så stor uenighed mellem bygherre og entreprenør om nøgletalsoplysningerne, at evalueringen af entreprenøren afbrydes helt, indtaster bygherren for alle oplysninger, at entreprenøren har gjort indsigelse, og sletter alle de oprindeligt indtastede nøgletalsoplysninger, således alle datafelter indberettes blanke. Hvis entreprenøren på tidspunktet for bygherrens indberetning af skema C ikke har returneret det af bygherren udfyldte og fremsendte nøgletalsskema, efterlades indsigelsesfelterne samt de tilhørende nøgletalsfelter blanke, ligesom feltet Entreprenørens returneringsdato (F1560) efterlades blankt. F1790: Evaluator I feltet indtastes navnet på den eksterne evaluator som entreprenøren har valgt at lade sig evaluere af. Byggeriets Evaluerings Center er indtastet i feltet, da det på nuværende tidspunkt er eneste eksisterende eksterne evaluator. F1534: Forventet entreprisesum I feltet indtastes entreprenørens forventede entreprisesum. Den forventede entreprisesum indtastes inkl. moms og opgøres i mio. kr. med 3 decimaler. Den forventede entreprisesum skal indtastes på status 40-X, for hver tilknyttet udførende entreprenør som bygherren direkte har indgået kontrakt med, uanset om entreprenørens forventede entreprisesum ligger over eller under bagatelgrænsen for indberetning af nøgletalsoplysninger på kr. inkl. moms ( kr. ekskl. moms). For de udførende entreprenører som tilknyttes projektet efter bygherrens indberetning af skema B, 15

16 skal feltet indtastes på status løbende 60 eller status 70-X, hurtigst muligt og samtidig med CVR-nummer. Den forventede entreprisesum defineres som entreprisesummen fastsat i den indgåede kontrakt mellem entreprenør og bygherre. Er den forventede entreprisesum større end kr. inkl. moms, skal der indberettes nøgletalsoplysninger for entreprenøren, og entreprisen skal evalueres. Den forventede entreprisesum anvendes ikke til beregning af entreprenørens nøgletal, og skal derfor ikke valideres af entreprenøren. F1535: Faktisk entreprisesum I feltet indtastes entreprenørens faktiske entreprisesum. Den faktiske entreprisesum indtastes inkl. moms og opgøres i mio. kr. med 3 decimaler. Den faktiske entreprisesum skal indberettes på enten status løbende 60 eller status 70-X, for hver tilknyttet entreprenør som indberetter nøgletalsoplysninger hvis den foreligger. Foreligger den faktiske entreprisesum ikke på tidspunktet for bygherrens indberetning af skema C til kommunen, indberettes skema C uden feltet er udfyldt. Når den faktiske entreprisesum for entreprenøren efterfølgende foreligger, indsendes værdien til Velfærdsministeriet. Bygherren kan anvende et særligt skema, der er udarbejdet af Velfærdsministeriet, og som findes på ministeriets hjemmeside ( Velfærdsministeriet indberetter efterfølgende oplysningen i BOSSINF-STB på statuskode 89-X, hvorfra værdien oversendes til ekstern evaluator. Den faktiske entreprisesum defineres som virksomhedens samlede omsætning på entreprisen dog kun omsætning fra bygherren. Ekstraarbejder og arbejder udført i regning samt eventuelt tilbageholdsbeløb medregnes. Den indtastede faktiske entreprisesum anvendes til beregning af entreprenørens nøgletal og skal derfor valideres af entreprenøren. Se i øvrigt hjælpetekst til feltet Indsigelser fra entreprenør (F1735). 16

17 Medvirkende virksomheder - rammen Entreprisens datoer F1520: Forventet påbegyndelsesdato I feltet indtastes entreprisens forventede påbegyndelsesdato (syntaks dd-mm-åååå), som forventes på tidspunktet for bygherrens indberetning af skema B, ifølge den gældende hovedtidsplan. Den forventede påbegyndelsesdato skal indtastes på status 40-X, for hver entreprenør som indberetter nøgletalsoplysninger. For de entreprenører som tilknyttes projektet efter bygherrens indberetning af skema B, skal den indberettes på status løbende 60 eller status 70-X, hurtigst muligt og gerne samtidig med CVR-nummer. Den forventede påbegyndelsesdato anvendes ikke til beregning af entreprenørens nøgletal, og skal derfor ikke valideres af entreprenøren. F1522: Forventet afleveringsdato I feltet indtastes entreprisens forventede afleveringsdato (syntaks dd-mm-åååå). Den forventede afleveringsdato skal indtastes på status 40-X og eventuelt igen på enten løbende 60 eller 70-X, for hver tilknyttet entreprenør som indberetter nøgletalsoplysninger. På status 40-X indtastes den forventede afleveringsdato som forventes på tidspunktet for bygherrens indberetning af skema B ifølge den på tidspunktet gældende hovedtidsplan for byggeprojektet. Den forventede afleveringsdato som indtastes på status 40-X og indberettes som en del af skema B anvendes ikke til beregning af entreprenørens nøgletal, og skal derfor ikke valideres af entreprenøren. På enten status løbende 60 eller 70-X skal indtastes den forventede afleveringsdato for entreprisen som forventes på tidspunktet for entreprenørens påbegyndelse på byggepladsen i henhold til den gældende hovedtidsplan for byggeprojektet. Når entreprisen indgår i en samlet afleveringsforretning indtastes den forventede færdiggørelsesdato i stedet for den forventede afleveringsdato for entreprisen. Det sker, hvis den faktiske afleveringsforretning ikke forventes at finde sted inden for 10 arbejdsdage efter færdiggørelsen, jf. AB92, 28. Når entreprisen ikke indgår i en samlet afleveringsforretning indtastes datoen hvor afleveringsforretningen forventes gennemført, jf. AB92,

18 Den indtastede forventede afleveringsdato, som indtastes på enten status løbende 60 eller 70-X, anvendes til beregning af entreprenørens nøgletal og skal derfor valideres. Se i øvrigt hjælpetekst til feltet Indsigelser fra entreprenør (F1722). F1521: Faktisk påbegyndelsesdato I feltet indtastes entreprisens faktiske påbegyndelsesdato (syntaks dd-mm-åååå). Den faktiske påbegyndelsesdato skal indtastes på enten status løbende 60 eller 70-X, for hver tilknyttet entreprenør som indberetter nøgletalsoplysninger. Den faktiske påbegyndelsesdato defineres som datoen, hvor entreprenøren påbegynder sit arbejde på byggepladsen, det vil sige den dato, hvor den første registrering af timelønnede medarbejdere på byggepladsen sker også hvis der er tale om en medarbejder for en underentreprenør. Den indtastede faktiske påbegyndelsesdato anvendes til beregning af entreprenørens nøgletal og skal derfor valideres. Se i øvrigt hjælpetekst til feltet Indsigelser fra entreprenør (F1721). F1523: Faktisk afleveringsdato I feltet indtastes entreprisens faktiske afleveringsdato (syntaks dd-mm-åååå). Den faktiske afleveringsdato skal indtastes på enten status løbende 60 eller 70-X, for hver tilknyttet entreprenør som indberetter nøgletalsoplysninger. Den faktiske afleveringsdato defineres som datoen, hvor afleveringsforretningen for entreprisen gennemføres. Afleveringen er defineret jf. AB92, 28. Påvises væsentlige mangler ved afleveringsforretningen således afleveringen ikke gennemføres, afholdes ny afleveringsforretning når entreprenøren har meddelt bygherren at manglerne er afhjulpet. Gennemføres den nye afleveringsforretning er denne gennemførselsdato entreprisens faktiske afleveringsdato. Hvis der ikke indkaldes til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter færdiggørelsesdatoen. For entrepriser, hvor afleveringsforretningen ikke finder sted senest 10 arbejdsdage efter færdiggørelsen, jf. AB 92, 28, er færdiggørelsesdatoen entreprisens faktiske afleveringsdato. Dette kan eksempelvis være tilfældet hvis entreprisen indgår i en samlet afleveringsforretning. Den indtastede faktiske afleveringsdato anvendes til beregning af entreprenørens nøgletal og skal derfor valideres. Se i øvrigt hjælpetekst til feltet Indsigelser fra entreprenør (F1723). 18

19 F1524: Dato for overstået mangelafhjælpningsperiode I feltet indtastes entreprisens dato for overstået mangelafhjælpningsperiode (syntaks dd-mmåååå). Datoen for overstået mangelafhjælpningsperiode skal indberettes på enten status løbende 60 eller status 70-X, for hver tilknyttet entreprenør som indberetter nøgletalsoplysninger hvis den foreligger. Foreligger datoen ikke på tidspunktet for bygherrens indberetning af skema C til kommunen, indberettes skema C uden feltet er udfyldt. Når datoen for overstået mangelafhjælpningsperiode for entreprenøren efterfølgende foreligger, indsendes værdien til Velfærdsministeriet. Bygherren kan anvende et særligt skema, der er udarbejdet af Velfærdsministeriet, og som findes på ministeriets hjemmeside ( Velfærdsministeriet indberetter efterfølgende oplysningerne i BOSSINF-STB på statuskode 89-X, hvorfra værdien oversendes til ekstern evaluator. Datoen for overstået mangelafhjælpningsperiode defineres som datoen, hvor samtlige mangler som er registreret i mangellisten (afleveringsprotokollen), er afhjulpet, eller parterne er blevet enige om en anden løsning, eksempelvis et nedslag i prisen. Hvis der ikke er registreret mangler ved afleveringen, er datoen for overstået mangelafhjælpningsperiode samme dato som den faktiske afleveringsdato. Når entreprisen indgår i en samlet afleveringsforretning og færdiggørelsesdatoen således er entreprisens Faktisk afleveringsdato (F1523), er datoen for overstået mangelafhjælpningsperiode, datoen hvor manglerne registreret ved færdiggørelsen er afhjulpet. Er der ved færdiggørelsen ikke registreret nogen mangler, er datoen for overstået mangelafhjælpningsperiode samme dato som Faktisk afleveringsdato (F1523). Den indtastede dato for overstået mangelafhjælpningsperiode anvendes til beregning af entreprenørens nøgletal og skal derfor valideres. Se i øvrigt hjælpetekst til feltet Indsigelser fra entreprenør (F1724) Medvirkende virksomheder - rammen Mangler ved entreprisen (antal) F1540: Mangler ved entreprisen angivet Feltet skal afkrydses på enten status løbende 60 eller 70-X, for hver tilknyttet entreprenør som indberetter nøgletalsoplysninger. Feltet er indført, da BOSSINF-systemet ikke kan skelne mellem manglende indberetning og et nul, og i begge tilfælde vil der blive indberettet et nul. Afkrydsning i feltet angiver således, at et blankt felt eller et nul i et felt om mangler (F1541-F1546) svarer til, at bygherren har indberettet værdien nul det vil sige der er ingen mangler for den givne alvorsklasse. 19

20 F1541-F1546: Mangler fordelt efter alvorsklasse I de seks felter (F1541-F1546) indtastes antallet af mangler for entreprisen fordelt på de seks alvorsklasser. Antallet af mangler indberettes som positive heltal. Antallet af mangler skal indtastes på enten status løbende 60 eller 70-X, for hver tilknyttet entreprenør som indberetter nøgletalsoplysninger. Klassifikationen af mangler følger Byggeskadefondens svigtklassifikation. Mangler opgøres som antallet af konkrete mangler og ikke som typer af mangler. Går samme type af mangel igen på flere bygningsdele, tælles den som antallet af bygningsdele, hvor manglen er konstateret. Er der eksempelvis 5 døre som er ridsede, tæller det som 5 mangler. Forhold der skal undersøges nærmere, beskriver omfanget af forhold, hvis konsekvens ikke endeligt kan fastsættes ved afleveringsforretningen. Det behøver således ikke være mangler, men kan også være uenighed om, hvorvidt der er tale om ekstraarbejder eller tillægsydelser. En entreprenør hæfter for eventuelle underentreprenørers mangler, hvorfor de tælles med som mangler hos entreprenøren. Når entreprisen indgår i en samlet afleveringsforretning indtastes antallet af mangler som registreres for entreprisen fra entreprenørens færdiggørelsesdato til datoen for afleveringsforretningen samt antallet af mangler som registreres ved afleveringsforretningen i afleveringsprotokollen. Når entreprisen ikke indgår i en samlet afleveringsforretning indtastes antallet af mangler som registreres for entreprisen ved afleveringsforretningen i afleveringsprotokollen. Der skal kun registreres mangler for den gennemførte afleveringsforretning og ikke, hvis det nægtes at modtage arbejdet. Hvis en entreprise afleveres i dele eller etaper med individuelle afleveringsforretninger, indtastes det samlede antal mangler for delafleveringerne. De indtastede mangler fordelt på de seks alvorsklasser anvendes til beregning af entreprenørens nøgletal og skal derfor valideres. Se i øvrigt hjælpetekst til felterne Indsigelser fra entreprenør (F1741-F1746). F1549: Sum Feltet Sum (F1549) er et beregnet felt som summerer antallet af mangler og forhold der skal undersøges nærmere indtastet i de seks klassifikationsfelter F1541-F

21 Medvirkende virksomheder - rammen Entreprisens tilbageholdsbeløb F1813: Tilbageholdsbeløb angivet Feltet skal afkrydses på enten status løbende 60 eller 70-X, for hver tilknyttet entreprenør som indberetter nøgletalsoplysninger. Feltet er indført, da BOSSINF-systemet ikke kan skelne mellem manglende indberetning og et nul, og i begge tilfælde vil der blive indberettet et nul. Afkrydsning i feltet angiver således, at et blankt felt eller et nul i Tilbageholdsbeløb (F1532) svarer til, at bygherren har indberettet værdien nul det vil sige tilbageholdsbeløbet som bygherren tilbageholder for entreprisen udgør nul kr. F1532: Tilbageholdsbeløb I feltet indtastes entreprisens tilbageholdsbeløb. Tilbageholdsbeløbet indberettes inkl. moms som mio. kr. med tre decimaler. Entreprisens tilbageholdsbeløb skal indtastes på enten status løbende 60 eller 70-X, for hver tilknyttet entreprenør som indberetter nøgletalsoplysninger. Tilbageholdsbeløbet defineres som det beløb bygherren tilbageholder ved entreprisens afleveringsforretning som sikkerhed for udbedring af eventuelle mangler, eller ved færdiggørelsen, hvis entreprisen indgår i et projekt med samlet afleveringsforretning. Det indtastede tilbageholdsbeløb anvendes til beregning af entreprenørens nøgletal, og skal derfor valideres af entreprenøren. Se i øvrigt hjælpetekst til feltet Indsigelser fra entreprenør (F1732) Medvirkende virksomheder - rammen Entreprisens arbejdsmiljø F1530: Entreprisens arbejdsmiljø angivet Feltet skal afkrydses på enten status løbende 60 eller 70-X, for hver tilknyttet entreprenør som indberetter nøgletalsoplysninger. Feltet er indført, da BOSSINF-systemet ikke kan skelne mellem manglende indberetning og et nul, og i begge tilfælde vil der blive indberettet et nul. Afkrydsning i feltet angiver således, at et blankt felt eller et nul i Antal anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet (F1533) 21

22 svarer til, at bygherren har indberettet værdien nul det vil sige nul antal anmeldte arbejdsulykker. F1533: Antal anmeldte ulykker til Arbejdstilsynet I feltet indtastes antallet af anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet for entreprenøren. Antallet af arbejdsulykker indberettes som positivt heltal. Antal anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet skal indtastes på enten status løbende 60 eller 70-X, for hver tilknyttet entreprenør som indberetter nøgletalsoplysninger. Arbejdsulykker defineres som af Arbejdstilsynets som pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, som sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade. Arbejdsgiver (virksomheden den tilskadekomne er ansat i) har pligt til at anmelde de arbejdsulykker til Arbejdstilsynet, som medfører uarbejdsdygtighed, det vil sige fravær fra arbejdspladsen, i mindst 1 dag udover tilskadekomstdagen. Kun antallet af disse medregnes. Der medtages desuden kun ikke-personhenførbare oplysninger om antal arbejdsulykker. Kun arbejdsulykker som sker på byggepladsen eller under transport til eller fra byggepladsen medregnes. Der skal ikke medregnes eventuelle arbejdsulykker som sker for funktionæransatte medarbejdere. En entreprenør hæfter for eventuelle underentreprenørers arbejdsulykker, hvorfor de medregnes som arbejdsulykker hos entreprenøren. De indtastede antal arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet anvendes til beregning af entreprenørens nøgletal og skal derfor valideres. Se i øvrigt hjælpetekst til feltet Indsigelser fra entreprenør (F1733) Medvirkende virksomheder - rammen Tidsfristændringer (i arbejdsdage) F1550: Tidsfristændringer angivet Feltet skal afkrydses på enten status løbende 60 eller 70-X, for hver tilknyttet entreprenør som indberetter nøgletalsoplysninger. Feltet er indført, da BOSSINF-systemet ikke kan skelne mellem manglende indberetning og et nul, og i begge tilfælde vil der blive indberettet et nul. Afkrydsning i feltet angiver således, at et blankt felt eller et nul i et felt om tidsfristændringer (F1551-F1556) svarer til, at 22

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 17. november 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

Høringsudkast 21.05.2010

Høringsudkast 21.05.2010 Høringsudkast 21.05.2010 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009,

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Nøgletalsoplysninger på projektniveau Indgår der partnering i projektet

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger og prisændringer STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger på projektniveau STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte Nyt BOSSINF for alment byggeri Forenkling, modernisering og digital indberetning Læs om formål, hovedelementerne, hvordan du indberetter, og hvem du kan kontakte Nu skal bygherre altid indberette skema

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. I medfør af 2, stk. 1 og 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret ved lov nr. 413 af 1. juni 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 18. juni 2010. Nr. 675. Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. BEK nr 1469 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j.nr. 09/04208

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mailadresse

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...3 2. Hvorfor nøgletal...3 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse...5 3.1 Hvem er omfattet

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Hovedprojektets BOSSID

Hovedprojektets BOSSID &! " # $ # " % & ' ( * ( * & +, -. $ # / # " % & ' ( * ( * & + 0 1 2! 3 # $ - Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn Telefon F1030 4 5 $ 6 - " 6 3! 7!! 8 9 $ - 5!

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 214 Opdateret: 1-6-215 Udskrevet: 3-6-215 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F11 Kommunenavn - F12 Modtagelsesdato 849 Jammerbugt

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Høringsudkast VFM Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold

Høringsudkast VFM Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold Høringsudkast VFM 11.07.08 Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold Forord 1. Nøgletalssystemet 1.1 Baggrund og formål 1.2 Præsentation af nøgletalsystemet 1.3 Anvendelsesområde 1.3.1 Boligtyper

Læs mere

Skemaet er "klik-bart" så du kan blot klikke på en hovedoverskrift eller et tema og du vil blive ledt til det pågældende afsnit i "PIXI-bogen".

Skemaet er klik-bart så du kan blot klikke på en hovedoverskrift eller et tema og du vil blive ledt til det pågældende afsnit i PIXI-bogen. Den Gode aflevering - en "PIXI-bog" Denne "PIXI-bog" om DEN GODE AFLEVERING er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Midtjylland og COWI. Bogen henleder opmærksomheden på temaer, giver gode råd, præsenterer

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Aalborg Lufthavn Efterår 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion

Læs mere

Orienteringsmøder 2005

Orienteringsmøder 2005 Orienteringsmøder 2005 Status for svigt/skader evt. ændringer af 1-års eftersyn v/ole Bønnelycke Gør eftersynsrapporterne bedre og mere præcise v/jørgen Wegener Eksempler på svigt og skader fra det virkelige

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Udfyldelse af bilag Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af anmodning

Læs mere

Hovedprojektets BOSSID

Hovedprojektets BOSSID &!"#$#"%&'(&(*&+ 21 3456.78456(9.:#$5,-.$#/#"%&0(*(*&1 ;#946 002+&+2 Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson F1030 Navn F1031 F1032 Telefon E-mail-adresse 10. Familieboliger

Læs mere

Hovedprojektets BOSSID

Hovedprojektets BOSSID *!"#$#"%&'(*(&*' /0 1!2 +,-$#.#"%&'(*(&*' 3#$45$6,"#2,#2 #$, Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson F1030 Navn F1031 F1032 Telefon 78*9*0'7 #$:;5$6,"#2,#2

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 Udlændinge-, Integrations- Opdateret: 09-12-2014 og Boligministeriet udskrevet: 02-03-2016 Beliggenhedskommune ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG aq BO Cg KcnYTuneruTfner

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Oplysninger om rådgivernøgletal Indgår der partnering i projektet F2240 Nøgletalsoplysninger

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v.

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. Afsnit I Indledning, baggrund og anvendelsesområde Kapitel 1 Indledning Denne vejledning skal bidrage til de statslige bygherrers fortolkning af

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

UDKAST. Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal

UDKAST. Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal UDKAST 2. juli 2009 /jnj/kp (EBST)/aou (ISM) Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal 1. Indledning Dette notat beskriver det kommende nøgletalssystem for bygherrer. Notatet er udarbejdet parallelt

Læs mere

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb Opgavestyring i Elevplan Vejledning Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 1 Flow Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 2 Opgaver oprettes på et læringselement, eller et udbudt læringselement Opgaver oprettes

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

ST0TTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010

ST0TTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 MINISTERIET FOR BY, BOLIG og LANDDISTRIKTER STTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 21 Op aterm: 21-11-214 Udskravet: 16- -215 ANSGNINGSSKEMA / INDTASTN1NGSBILAG A B _ C X Beliggenhedskommune Kc uuercmnef F11 Kanmunersvn

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 MINISTERIET FOR BY, BOLIG og LANDDISTRIKTER STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 21 Opdateret: 17-12-214 Udskrevet: 2-7-215 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A bq C[X) Beliggenhedskommune Boligtype 1. Familieboliger

Læs mere

Leverandørvejledning. håndværkerydelse

Leverandørvejledning. håndværkerydelse Leverandørvejledning håndværkerydelse Leverandørvejledning Håndværkerydelser Som håndværker kan du blive tildelt opgaver fra AlmenIndkøb på to forskellige måder. Enten ved direkte tildeling eller ved et

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder,

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Side 1 Svendborg Kommune Opdateret marts 2014* Center for Ejendomme og Teknisk Service Rådgivning og Renovering Trafik og Infrastruktur * Opdateringen omfatter Beslutning om social klausuler er indskrevet

Læs mere

Oversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre

Oversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre Oversigt Byggesag Entreprenør Bygherre Indhold Indkaldelse til projektgennemgang Fund af fortidsminder Byggemødereferat Varsel om standsning Entreprenørens og dennes underentreprenørers anmodning om medtagelse

Læs mere

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. maj 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Generelle ændringer i indberetningen til Tilbudsportalen 15. marts 2016

Generelle ændringer i indberetningen til Tilbudsportalen 15. marts 2016 Generelle ændringer i indberetningen til Tilbudsportalen 15. marts 2016 Automatisk godkendelse Automatisk godkendelse af oplysninger Hvad skal tilsynskonsulenten gøre? Når man tilføjer eller opdaterer

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN...

Læs mere

Tilsyn med udenlandske virksomheder

Tilsyn med udenlandske virksomheder Kvalitetsprocedure Tilsyn med udenlandske virksomheder Kvalitetsprocedure DT-5 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 1. juli 2008 Senest redigeret: 1. januar 2016 Aktuel

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Styring af bygge- og anlægsprojekter. Ved Tina Braad

Styring af bygge- og anlægsprojekter. Ved Tina Braad Styring af bygge- og anlægsprojekter Ved Tina Braad 2 Styring af bygge- og anlægsprojekter Tidsplaner som styringsværktøj Sanktioner over for entreprenøren Administration af dagbøder Entreprenørens forsinkelseskrav

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2011

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2011 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2011 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen

Vejledning i brug af Foreningsportalen Vejledning i brug af Foreningsportalen ved ansøgning om deltagertilskud 2009 rettelser i oplysninger ved ansøgning om andre tilskud Denne vejledning viser, hvordan foreninger kan søge deltagertilskud digitalt.

Læs mere

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 1 Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler 1. Indledning Økonomiudvalget vedtog den 18. juni 2013, at der

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

HVORDAN AFGIVES SAMLET TILBUD VED ET SAMLET UDBUD

HVORDAN AFGIVES SAMLET TILBUD VED ET SAMLET UDBUD HVORDAN AFGIVES SAMLET TILBUD VED ET SAMLET UDBUD BRUG AF TILBUDSSAMLELISTEN Revideret udgave 2014-04-29 Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes tilbudssamlelisten skal benyttes og udfyldes. Vejledningen

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92))

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset OMRÅDE: Kultur? Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/carsten Dencker Dir. tlf.: 3821 4356 Mail:

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer)

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) 1. Parterne Mellem og NCC Construction Danmark A/S (CVR-nr. 69894011) (CVR-nr. ) i det følgende kaldet NCC i det følgende kaldet entreprenøren

Læs mere

Digital eksamen for studerende

Digital eksamen for studerende Digital eksamen for studerende Indhold Digital eksamen for studerende... 1 Information om eksamen... 1 Eksamenen er i gang... 3 Udfyldelse af besvarelsesinformationer... 4 Upload besvarelse... 5 Sådan

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering Opgave formulering Indhold Opgave formulering... 1 Indledning... 3 Tilbudsfasen... 4 Jord... 4 Beton... 5 Afløb... 5 Elementer... 5 Hovedentreprise kalkulation... 5 Kontrahering... 5 Mobiliseringen...

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v. NOTAT Dato: 10. marts 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 574797 Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Læs mere

BORUM. Råd giver aftale. Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre BYGGERÅDGIVNING. Vedrørende: Beliggende Smakkegårdsvej 94-104

BORUM. Råd giver aftale. Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre BYGGERÅDGIVNING. Vedrørende: Beliggende Smakkegårdsvej 94-104 Side 1 af 6 BORUM BYGGERÅDGIVNING Råd giver aftale Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre Vedrørende: E/F Smakkegårdsbo 4-5 Beliggende Smakkegårdsvej 94-104 2820 Gentofte Udfærdiget Juni

Læs mere

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse Revideret d. 15. august 2014 Indholdsfortegnelse 1. Status for Sprogvurderingen... 2 2. Opret en sprogvurdering og indtast besvarelser... 3 3. Opret forælder og send mail... 5 4. Afslut aktuel sprogvurdering...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Ole Jepsen A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 1. oktober 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating systemet kort fortalt...

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Projekt A Vinter 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI APRIL 2013

STØTTET BOLIGBYGGERI APRIL 2013 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI APRIL 2013 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

BOSSINF-STB brugervejledning

BOSSINF-STB brugervejledning BOSSINF-STB brugervejledning Bygherreklient Version 1.1.0 BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version 1.1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til lovgivning, proces og sagsbehandling... 4 2 Oversigt

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2 Vejledning for det elektroniske sælgeroplysningsskema (ver. 1. 01-09-2016) Indholdsfortegnelse 1 Sælgeroplysningsskema... 2 1.1 Bygningssagkyndig udfylder...2 1.1.1 Sælger kan svare på alle spørgsmål...

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere