Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen"

Transkript

1 Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen

2 2 Lejelovsændringer 1. juli 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet istandsættelse Vedligeholdelsesregnskaber og vedligeholdelsesplaner Nettoprisindeksregulering og afskaffelse af trappeleje Nettoprisindeksregulering i OMK-ejendomme Varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse Huslejenævnssager omkostninger for udlejer og ændring i gebyrer Huslejenævnets kompetence Adgang til at opsige ejer/andelsbolig med 1 års varsel

3 3 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Nyt fra 1. juli 2015: Ind- og fraflytningssyn bliver obligatoriske. Formål: Undgå fraflytningstvister begrundet i manglende fastlæggelse af lejemålets stand ved ind- eller fraflytning. Ministeriet skønner, at 1/5 af sagerne ved huslejenævnet vedrører fraflytninger. Antallet ønskes reduceret. Pligt for udlejer til at udarbejde ind- og fraflytningsrapporter. Gælder kun for udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed. (Enkeltværelser ikke omfattet).

4 4 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Indflytningssyn (LL 9) Afholdes i forbindelse med indflytning Lejer skal indkaldes til indflytningssyn med et rimeligt varsel Ingen krav til, hvordan eller hvornår indkaldelse skal ske til indflytningssyn. Fx i lejekontrakten, i brev eller i mail. Udlejer bør dog sikre sig bevis for, at indkaldelse er sket. Loven synes at forudsætte, at indflytningssynet foretages, mens udlejer stadig selv kan skaffe sig adgang til lejemålet, dvs. før lejer har overtaget lejemålet/fået nøgler.

5 5 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Indflytningssyn (LL 9) (fortsat) Indflytningsrapport Udarbejdes af udlejer Skal udleveres på papir ved synet, hvis lejer møder op. Må eftersendes, hvis lejer ikke møder eller hvis lejer ikke ønsker at modtage synsrapporten. I så fald sendes rapporten til lejeren senest 2 uger efter synet. Ingen krav til, hvordan indflytningsrapporten skal se ud. Lejers mangelsindsigelser LL 14 Uanset indflytningsrapport kan lejer gøre mangler gældende senest 2 uger efter lejeforholdets begyndelse. Huslejenævnets kompetence i indflytningssager Huslejenævnet har iht. LL 106, nr. 11 fået kompetence til at tage stilling til om det lejede er mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse. Hvis lejer mener, at der er mangler ved indflytning, kan lejer derfor indbringe en sag herom for huslejenævnet, jf. LL 106, nr. 11.

6 6 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Fraflytningssyn (LL 98) : Pligt for udlejere, der på tidpunktet for fraflytningssynet udlejer mere end én beboelseslejlighed Afholdes senest 2 uger efter at udlejer er bekendt med lejers fraflytning Bekendt med fraflytning: fx at lejer har afleveret nøgler, og ikke længere disponerer over lejemålet, at lejeperioden er udløbet eller at udsættelsesforretning er gennemført. Lejer indkaldes skriftligt med mindst 1 uges varsel. Parterne kan dog aftale et kortere varsel, men kun når lejemålet er opsagt eller ophævet. Husk dokumentation for sådanne aftaler. Fraflytningsrapporten skal indeholde alle krav, også misligholdelseskrav.

7 7 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Fraflytningssyn (LL 98) (fortsat) : Fraflytningsrapport udarbejdes af udlejer Hvis lejer møder op til synet: Lejer skal have rapporten udleveret i papir ved synet. Dvs. udlejer skal have printer med, hvis rapporten laves digitalt! Hvis lejer ikke møder op til synet: Rapporten udarbejdes. Rapporten eftersendes til lejer senest 2 uger efter fraflytningssynet, hvis lejer ikke møder eller hvis lejer ikke ønsker at modtage synsrapporten. Lejers kvittering er ikke en accept af rapportens indhold. Fremsættelse af krav: Udlejer kan kun kræve de forhold, der er nævnt i fraflytningsrapporten udbedret for lejers regning. Udlejers krav skal være fremsat inden 2 uger fra flyttesynet, jf. LL 98, stk. 2. Ovennævnte frist gælder ikke ved skjulte mangler og svig. Her må der reklameres, når udlejer bliver opmærksom på mangler/svig.

8 8 Generelt om ind- og fraflytning: Konsekvens af manglende overholdelse af regler: Udlejer fortaber sin ret til at kræve almindelig istandsættelse ved fraflytning. Lejer hæfter dog stadig for misligholdelse, dvs. lejer kan ikke omkostningsfrit forvolde skade på lejemålet pga. udlejers manglende iagttagelse af reglerne (ved indflytning). Ikrafttræden ind-/fraflytningssyn Gælder indflytningssyn for lejemål indgået 1. juli 2015 eller senere. Gælder fraflytningssyn, der sker efter lovens ikrafttræden, dvs. 1. juli 2015 eller senere. Dvs. reglerne om fraflytningssyn gælder også i lejemål indgået forud for lovens ikrafttræden. Så pas på gamle aftaler om forlængelse af reklamationsfristen i LL 98, stk. 2. De kan formentlig ikke håndhæves.

9 9 Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet istandsættelse Efter 1. juli 2015: LL 19, stk. 2 gøres ufravigelig: Vedligeholdelse, herunder såvel indvendig, jf. 21, som anden vedligeholdelse, som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det er påkrævet under hensyn til ejendommen og det lejedes karakter, jf. dog 22. Formål Ikke normalistandsættelse i ordlyd Indfører betingelse om påkrævet istandsættelse: Lejer hæfter kun for istandsættelse ved fraflytning, hvis istandsættelse konkret er påkrævet (lejemålet skal trænge til vedligeholdelse). Det kan ikke længere aftales, at lejer (i alle tilfælde) skal aflevere lejemålet nyistandsat ved fraflytning. Skal være påkrævet. Det kan gyldigt aftales, at Lejer har overtaget lejemålet nyistandsat og skal aflevere lejemålet nyistandsat ved fraflytning, dog under forudsætning af, at nyistandsættelse er påkrævet ved fraflytning

10 10 Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet istandsættelse Fra ministeriets høringsnotat: For lejemål, som overtages nyistandsat.. må.. antages, at lejeren efter en lejeperiode af sædvanlig længde som hovedregel skal istandsætte svarende til nyistandsættelse. Pligt til istandsættelse indtræder ifølge høringsnotatet efter ca. 5 år. Vejledningen til ind- og fraflytningssyn: Har lejeren overtaget lejemålet nymalet, kan lejeren som efter de gældende regler komme til at skulle nymale lejemålet ved fraflytning. Som en generel tommelfingerregel må lejeren forvente at skulle nymale lejemålet efter 5 år ved sædvanligt brug. Efter omstændighederne kan pligten til nymaling dog indtræde på et tidligere tidspunkt. Svar fra ministeriet på spm. 10 og 106 til lovforslaget (L97), se Hvis en lejer har overtaget et lejemål nymalet, skal lejer nymale ved fraflytning efter 3-4 år.

11 11 Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet istandsættelse Efter lovændringen 1. juli 2015: Eksempel: Lejer har overtaget et lejemål uden nyistandsættelse og dermed med et vist almindeligt slid og ælde, da istandsættelse ikke var påkrævet ved tidligere lejers fraflytning. Ny lejer fraflytter efter 2 år, hvor istandsættelse er påkrævet. Lejer hæfter, men da lejer ikke kan pålægges at bringe det lejede i bedre stand end den, hvori lejer overtog det (LL 98, stk. 1, 3. pkt.), hæfter lejer formentlig kun for en del af istandsættelsesudgifterne. Helhedsvurdering: Lejer kan formentlig hæfte for fuld istandsættelse af nogle flader, når blot lejer ikke som helhed pålægges at bringe det lejede i bedre stand end den, hvori lejer overtog det.

12 12 Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet istandsættelse Efter 1. juli 2015: Indvendig vedligeholdelse defineres i loven (LL 21): Maling, hvidtning, tapetsering og lakering (og mellemslibning) af gulve. LL 24, stk. 2: Lejere i større ejendomme (OMK-ejendomme) omfattet af reglerne om omkostningsbestemt leje, herunder alle lejere af gennemgribende forbedrede lejemål ( 5, stk. 2), kan ikke pålægges vedligeholdelsespligt udover indvendig vedligeholdelse som defineret i loven (dog + låse og nøgler). Lejere i uregulerede lejemål kan fortsat pålægges udvidet vedligeholdelsespligt, dvs. i småhuse, 80/20-lejemål og lejemål i uregulerede kommune 15a-ejendomme (nyopførte, tidligere erhverv, tagboliger i større ejendomme) er også omfattet af begrænsningen. Nogle har dog en anden holdning. Følgende kan derfor fx gyldigt aftales i bl.a. småhuslejemål, men ikke i OMK-ejendomme (heller ikke i 5, stk. 2-lejemål): Lejer skal i lejeperioden vedligeholde og forny ruder, vand- og gashaner, blandingsbatterier, el-afbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, hårde hvidevarer og lign. installationer.

13 13 Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet istandsættelse Eksisterende aftaler opretholdes ændringerne gælder kun lejekontrakter, der indgås efter Lejer hæfter under alle omstændigheder for misligholdelse, dvs. skader, som skyldes lejer. Misligholdelse: Ex. hundekrads på karme, vandskade på køkkenbordplade, gennemslidt lak på trægulv Vejledning: Skruehuller er ikke misligholdelse, medmindre usædvanlig omfattende antal huller

14 14 Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet istandsættelse Ny typeformular A9 Tidligere typeformular A8 kunne anvendes indtil 1. oktober I dag kan kun A9 anvendes.

15 15 Vedligeholdelsesregnskaber Fra 1 juli 2015: Udlejer skal sende vedligeholdelsesregnskaber for BRL 18 og BRL 18 b til GI, så lejerne kan se disse på GI s hjemmeside. Det gælder også for ikke bindingspligtige ejendomme, hvor der således skal indsendes BRL 18-regnskab. Regnskaber indsendes en gang årligt. Udlejer skal ikke længere sende meddelelser om indestående på BRL 18 b til lejerne eller BR. Heller ikke i forbindelse med varsling af OMK-leje. Lejerne kan se indestående BRL 18 og BRL 18b på GI s hjemmeside. Der kan ikke længere ske nedsættelse af henlæggelser til BRL 18 eller BRL 18 b-konto pga. lejers udvidede vedligeholdelsespligt, da den ikke kan udvides. Eksisterende lejeaftaler med lav sats skal dog fortsat betale den lave sats.

16 16 Vedligeholdelsesplaner Udlejer skal lave rullende 10-årige vedligeholdelsesplaner i større ejendomme (7 eller flere beboelseslejligheder pr. 1. januar 1995). Undtagelse: Ejendomme opdelt i ejerlejligheder. Hvis mindst 7 ejerlejligheder er ejet af samme ejer pr. 1. januar 1995, og disse er udlejet, og ejer ikke har bestemmende indflydelse i foreningen, skal ejer ikke udarbejde vedligeholdelsesplaner. (Se udkast til bekendtgørelse.) Gælder ejendomme omfattet af BRL 18, dvs. også nyopførte ejendomme. Frist: Udlejer skal hvert år inden 1. juli, første gang inden 1. juli 2016, udarbejde en plan for ejendommens vedligeholdelse i den kommende 10 års periode.

17 17 Vedligeholdelsesplaner Planens indhold: Planen skal sikre, at ejendommen og installationer er i forsvarlig byggeteknisk stand. Planen skal redegøre for arbejder der skal sikre opfyldelsen af LL 19, hvorefter udlejer skal holde ejendommen forsvarligt vedlige. Planen skal beskrive forebyggende vedligeholdelsesarbejder (ikke afhjælpende foranstaltninger) Planen skal omfatte større vedligeholdelsesarbejder på ejendommen. Bemærkninger til forslaget nævner udskiftning af tag og facaderenovering som eksempler på større vedligeholdelsesarbejder. I bemærkningerne til forslaget anføres det, at der er en formodning for, at der er større vedligeholdelsesarbejder på alle ejendomme indenfor en 10 års periode! Planen skal revideres og ajourføres hvert år, dels i forhold til de arbejder, der indgår i den gældende plan, dels i forhold til det 10. år. Formkrav? Der er ikke egentlige krav til, hvordan planerne skal udformes, men de skal have et bestemt konkret indhold, så det efterfølgende kan konstateres, om planen er overholdt. Ifølge udkast til bekendtgørelse skal den indeholde følgende: De vedligeholdelse og fornyelsesaktiviteter, der er nødvendige for at ejendommen er i forsvarlig byggeteknisk stand. Tidspunktet for vedligeholdelses- og fornyelsesarbejdernes udførelse. De økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at efterleve planen. GI er i gang med at udarbejde et værktøj, der kan anvendes til udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner.

18 18 Vedligeholdelsesplaner Planen skal udarbejdes og revideres i samarbejde med BR, hvis en sådan findes. Der er intet nævnt i forslaget om, hvordan dette samarbejde skal foregå eller, hvad der i givet fald skal ske, hvis parterne ikke kan blive enige / ikke kan samarbejde. Ifølge udkast til bekendtgørelse skal udlejer hvert år indkalde BR til gennemgang af bygning med henblik på revision af plan. Huslejenævnet tillægges i BRL 22 kompetence til at træffe afgørelse i sager, hvor der er uenighed om udarbejdelse og gennemførelse af planen, og om hvilke beløb, der fradrages på kontoen for udvendig vedligeholdelse. Konsekvens af manglende vedligeholdelsesplan/manglende overholdelse af vedligeholdelsesplan Udlejeren mister retten til at opkræve beløb efter BRL 18 og 18 b, hvis udlejeren ikke har udarbejdet en vedligeholdelsesplan for ejendommen, og lejerne har indbragt sag herom for huslejenævnet. Udlejer kan ikke opkræve beløb iht. BRL 18 og 18b fra lejernes indbringelse af sag for huslejenævnet, indtil en vedligeholdelsesplan er udarbejdet og udleveret til lejerne. Udlejer skal stadig hensætte og indbetale til 18- og 18 b-konti, selvom han ikke kan opkræve beløbene hos lejerne.

19 19 Nettoprisindeksregulering og afskaffelse af trappeleje Muligheden for at aftale trappeleje (bestemte beløb til bestemte tidspunkter) afskaffes. Reglerne, om at der ikke kan aftales trappeleje, gælder for aftaler indgået efter lovens ikrafttræden. Trappelejeaftaler, der allerede var aftalt , fortsætter uanfægtet. Der kan i stedet aftales nettoprisindeksregulering af lejen, jf. LL 53, stk. 2. Hvis lejen er fastsat efter 5, stk. 1 (omkostningsbestemt leje) kan der næppe aftales NPIregulering. Ok ifølge ordlyd af 53, stk. 2; ikke ok efter forarbejderne. Dvs. der kan indgås aftale om NPI-regulering af lejen for: 1. Lejemål i uregulerede kommuner. 2. 5, stk. 2-lejemål (gennemgribende forbedrede lejemål udlejet til det lejedes værdi) 3. 80/20-lejemål (mere end 80% af ejendommen anvendt til erhverv den ) 4. Småhuse (6 eller færre lejligheder pr ) 5. Lejemål med fri lejefastsættelse (ejendomme opført efter 1991; tidligere erhverv; nyere tagboliger). Der kan ikke indgås aftale om NPI-regulering af lejen for 1. 5, stk. 1-lejemål, dvs. omkostningsbestemte lejemål, se dog ndf. om NPI-regulering som alternativ til OMKregulering.

20 20 Nettoprisindeksregulering og afskaffelse af trappeleje Eksempel på ordlyd: (bør indeholde reguleringsdato og indeksmåned) Lejen reguleres, i medfør af lejelovens 53, stk. 2, hvert år den 1. juli med ændringen i det af Danmarks Statistik beregnede nettoprisindeks med den årlige ændring i indekset fra april måned i året forud for reguleringstidspunktet til april måned forud for reguleringstidspunktet. Man kan ikke aftale minimumregulering. Heller ikke aftale, at lejen kun kan stige. Hvis indekset falder, og der er aftalt regulering i henhold til indekset, skal lejen nedsættes.

21 21 Nettoprisindeksregulering og afskaffelse af trappeleje Kombinationsforhøjelser og forbehold herfor Aftalen om NPI-regulering i lejekontrakten kan som hidtil kombineres med regulering efter lejelovgivningens almindelige regler, dvs. regulering ved (i) skatte- og afgiftsstigninger (alle lejemål) og (ii) efter det lejedes værdi (småhuse, uregulerede lejemål og 80/20-lejemål) eller (iii) omkostningsbestemt lejeforhøjelse ( 5, stk. 2-lejemål). Udlejer bør tage forbehold herfor i lejekontrakten for at undgå usikkerhed, jf. U H For et 5, stk. 2-lejemål (lejedes værdi) kan det fx aftales, at der sker NPI-regulering med forbehold for skatte- og afgiftsreguleringer og omkostningsbestemte lejeforhøjelser.

22 22 Nettoprisindeksregulering i OMK-ejendomme Som et alternativ til at varsle omkostningsbestemt lejeforhøjelse i større ejendomme kan udlejer efter 1. juli 2015 beslutte, at en del af lejen i en 2-års periode skal reguleres efter NPI i stedet for efter reglerne om OMK. Gælder både 5, stk. 1-lejemål og 5, stk. 2-lejemål i ejendommen (dog ikke 5, stk. 2-lejemål, hvis der er aftalt trappeleje (efter tidl. 53, stk. 2) eller NPI-regulering af lejen i lejekontrakten). Betingelserne herfor er: 1. Udlejer skal meddele sin beslutning til lejerne. 2. Beslutningen gælder alle lejere i ejendommen (bortset fra NPI-regulerede 5, stk. 2-lejemål og 15a-lejemål). 3. Reguleringen efter NPI gælder i 2 år hverken mere eller mindre. 4. Der kan tidligst træde en regulering efter NPI i kraft 12 måneder efter, at der sidst har været varslet forhøjelse efter reglerne om OMK, herunder 13a-varsling om hensættelser til vedligeholdelse. Indebærer måske krav om, at der skal være varslet OMK forinden 5. Det er kun den del af lejen, der vedrører driftsudgifter, dvs. ikke forbedringer, der kan reguleres efter NPI. Endvidere kan skatter og afgifter og afkastet af ejendommens værdi ikke NPI-reguleres. 6. Selve forhøjelsen skal varsles med 3 måneders varsel. Der skal ikke være indsigelsesadgang, men lejerne kan indbringe varslingen for huslejenævnet. 7. Inden 2-årsperiodens udløb skal udlejer beregne OMK og sende beregningen til lejerne. Hvis beregningen viser, at lejen efter indekseringen overstiger OMK-lejen, skal lejen nedsættes hertil med virkning fra 2-årsperiodens udløb (ingen tilbagevirkende kraft). Lejerne kan indbringe beregningen for huslejenævnet.

23 23 Nettoprisindeksregulering i OMK-ejendomme 5, stk. 1-leje på 800 kr./m2 Heraf budgetleje 400 kr./m2 Forbedringstillæg 400 kr./m2 Forbedringstillæg Forsikring, renhold, adm. Hensættelser vedligeholdelse Skatter/afgifter

24 24 Eksempel på forløb - nettoprisindeksregulering i OMK-ejendomme : OMKvarsling træder i kraft : U varsler NPIregulering i 2-årig periode : NPIregulering af lejen : NPIregulering af lejen : U pligt til ny OMKberegning og evt. lejenedsæt telse

25 25 Varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse Ejendomme uden BR/med BR. Efter 1. juli 2015: Krav om lejeforhøjelse skal være skriftligt, fremsættes samtidig overfor de lejere, hvis leje ønskes forhøjet. Kravet skal indeholde: Det gældende budget (= sammenligningsbudget). (NYT) Hvad gør udlejer, hvis der ikke findes et gældende budget Det nye budget. Driftsudgifter. Det er som udgangspunkt en del af lejeforhøjelsens beregning. Driftsindtægter. Det er ikke nærmere defineret, men er formentlig den del af gældende leje, som udlejer får ind i leje til at dække driftsudgifterne. (NYT) Lejeforhøjelsens størrelse. En beregning af forhøjelsen. Den fremtidige lejes størrelse. (NYT) Oplysning om lejers adgang til at gøre indsigelse./ Oplysning om at varslingsskrivelsen er forelagt BR, og oplysning om deres eventuelle udtalelser Lejeforhøjelsen er ugyldig, hvis varslingen ikke indeholder ovennævnte. Bemærk: 18-regnskab og oplysning om indestående på 18 b-konto skal ikke længere medsendes, da lejer kan finde oplysningerne hos GI.

26 26 Varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse Ejendomme med BR. Efter 1. juli 2015 (fortsat): Senest 7 dage før varsling overfor lejerne, skal udlejer til BR sende (Forhøringspligt) (NYT) Varsel om forhøjelsen Genpart af varslingsskrivelse(r)n(e). Dvs. som i gældende regler. Oplysning om det gældende budget og det nye budget samt fornøden redegørelse for budgetposterne, herunder om ændringer i de enkelte beløbs størrelse. Oplysning om BR s ret til at gøre indsigelse. Lejeforhøjelsen er ugyldig, hvis BR ikke modtager ovenstående. Bemærk: BRL 18-regnskab og oplysning om indestående på BRL 18 b-konto skal ikke længere sendes til BR. Der er ikke længere krav om afholdelse af budgetmøde (tidligere usanktioneret), da det erstattes af ovenstående forhøring, der til gengæld bliver en gyldighedsbetingelse. (NYT) BR kan inden 3 uger efter modtagelsen af varslingen fremsætte krav om, at udlejer inden 3 uger sender skriftlig redegørelse om nærmere angivne supplerende oplysninger sammen med dokumentation for bestemte udgifter i budgettet, jf. BRL 13, stk. 3. BR skal også have oplysning om deres adgang til at gøre indsigelse, jf. BRL 13, stk. 4.

27 27 Huslejenævnssager omkostninger for udlejer og ændring i gebyrer Gebyret for forhåndsgodkendelse af lejen nedsat fra kr. til 500 kr. Gælder ejere af enkelte lejligheder. Gebyret for en almindelig huslejenævnssag hævet fra 140 kr. til 300 kr. Udlejer skal betale kr til sagens behandling, hvis lejer har fået fuldt medhold. Lejer skal ikke betale noget, hvis udlejer får medhold. Hvornår har lejer fået fuldt medhold? Påstand som ved domstolene? Sager om lejens størrelse. Ugyldige lejeforhøjelser (ja) / reduktioner af varslede lejeforhøjelser (nej?) Varmeregnskabssager, kan være påstande Sager om tilbagebetaling af depositum, kan være påstand Huslejenævnet beslutter, om udlejer skal betales for sagens behandling. Udlejer får ikke refunderet gebyret, hvis udlejer får medhold i boligretten. Undtagelse måske ved nævnets sagsbehandlingsfejl / erstatningsansvar.

28 28 Huslejenævnets kompetence Huslejenævnet kan efter 1. juli 2015 sætte beløb på istandsættelsesarbejder i forbindelse med fraflytning. Problematisk, da huslejenævnsmedlemmerne oftest ikke har den nødvendige fagkundskab til at træffe afgørelser herom. Kan imidlertid være procesbesparende, da alternativet ofte vil være syn og skøn ved domstolene

29 29 Adgang til at opsige ejer/andelsbolig med 1 års varsel, hvis udlejer selv skal benytte boligen Efter 1. juli 2015 LL 82, litra c: Gælder enkeltudlejere af ejerlejligheder/andelsboliger. Ejer/andelshaver kan opsige lejeforhold vedrørende boligen, hvis ejer/andelshaver selv ønsker at bebo lejligheden. Reglen gælder kun ejere af ejerbolig/andelsbolig, der ejede den pågældende lejlighed/andel på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse OG som på tidspunktet for opsigelsen ikke ejer andre udlejede ejerboliger eller andelsboliger. Varsel: 1 år. Gælder kun lejeaftaler om andels- eller ejerbolig indgået efter lovens ikrafttræden.

30 30 Kontakt Jesper Bøge Pedersen Kim Nielsen Partner Aarhus Specialistadvokat Aarhus Fast Ejendom Fast Ejendom T M E T M E København Danmark Aarhus Danmark Shanghai Kina T

Lejelovsændringer Ved Frederik Foged og Kristin Jonasson

Lejelovsændringer Ved Frederik Foged og Kristin Jonasson Lejelovsændringer 1.7.2015 Ved Frederik Foged og Kristin Jonasson 2 Lejelovsændringer 1. juli 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet istandsættelse Vedligeholdelsesregnskaber

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015 Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015 Ikrafttrædelse 1.7.2015 Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf. (+45) 33 15 01 02 Fax (+45) 33 14 19 33 www.homannlaw.dk Loven har medført ændringer af; Lejeloven

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Lundebjerggård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet af Køge Boligselskab, juni 2014, efter reglerne i Lov om leje af almene boliger - lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om Vedligeholdelse og Istandsættelse

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 57, Bautastenen 50 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003 Indholdsfortegnelse Side Kort fortalt... 5 Generelt... 5 Overtagelse af boligen ved indflytning... 6 Vedligeholdelse i boperioden... 7 Ved fraflytning... 8 Særlig udvendig vedligeholdelse... 9 Særlige

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggården. Bemærk venligst, at hver afdeling har sit eget vedligeholdelsesreglement. Model A - normalistandsættelse, A-ordningen -

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken

Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne

Læs mere

Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Nærværelse regler er godkendt på det stiftende afdelingsmøde den 19.09.2012. Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 11, Kastetvej 105, C. V. Jessens Gade 1 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

A-ordningen med normalistandsættelsesbeløb - kort fortalt

A-ordningen med normalistandsættelsesbeløb - kort fortalt Side 1 af 5 sider Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 17/06-2015 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 17/06-2015 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 606 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 01-12-2013 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 01-12-2013 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Godkendt på afdelingsmøde

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 36, Runddyssen 2-354 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard

Andelsboligforeningen Beringsgaard Vedligeholdelsesreglementet baserer sig på standardvedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement / Afdeling 78 Model A Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Vedligeholdelsesreglement / Afdeling 78 Model A Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard - Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto

Standard - Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Afdeling Birkeparken Dato: 1. Januar 2000 Side 1 af 7 sider din bolig Om hvordan du skal vedligeholde og renholde Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr»

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr» VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr» MODEL A - med istandsættelse ved fraflytning.«lejekontrakt_selskab»«lejekontrakt_afdeling» «Lejekontrakt_Lejemål» «Lejekontrakt_Lejernr»

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Boliglejemål fraflytning kap. 16 v/ advokat Anne Louise Husen. Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 1

Boliglejemål fraflytning kap. 16 v/ advokat Anne Louise Husen. Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 1 Boliglejemål fraflytning kap. 16 v/ advokat Anne Louise Husen Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 1 NYE REGLER Flyttesyn obligatorisk Lejelov 9, stk. 2 om indflytning Lejelov 98, stk. 2-3 om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening

Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering

Læs mere

Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

A ordning kort fortalt.

A ordning kort fortalt. Boligforeningen P.M. Søndergade 1 9700 Brønderslev Tlf. 98821234 Standard Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A ordning kort fortalt. - Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 13. Håndværkerparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 13. Håndværkerparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 13. Håndværkerparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE?

HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE? HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE? - privat udlejning Vedligeholdelse Hvem skal vedligeholde? Det fremgår af lejekontrakten, hvem der har pligt til at vedligeholde. Reglerne om vedligeholdelse kan nemlig aftales

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Vedtaget af repræsentantskabet i Århus Omegn den 28. marts 2000

Vedligeholdelsesreglement Vedtaget af repræsentantskabet i Århus Omegn den 28. marts 2000 Vedligeholdelsesreglement Vedtaget af repræsentantskabet i Århus Omegn den 28. marts 2000 Model B - med vedligeholdelseskonto I. Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 2000 erstatter

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Model A B normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Vedligeholdelsesreglement. Model A B normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen, når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A B normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A B normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Afd. 35. Nørager. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 35. Nørager. Vedligeholdelsesreglement Afd. 35 Nørager Vedligeholdelsesreglement Sønderborg Andelsboligforenings repræsentantskab har besluttet at køre efter A-ordningen i henhold til Lov om almene boliger. A-ordningen - kort fortalt Lejeren

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo-afdeling 218-0 Det Hvide Snit

Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo-afdeling 218-0 Det Hvide Snit Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo-afdeling 218-0 Det Hvide Snit Model B med vedligeholdelseskonto LB afdeling 218-0 har på afdelingsmødet d. 14.11.2006 vedtaget at overgå fra den hidtidige A-ordning

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Afdeling 523 - KIRKEBAKKEN Kirkebakken 2-68 Model A normalistandsættelse Indholdsfortegnelse: Side: I. Generelt 2 II Overtagelse af boligen ved indflytning 2 III Vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 33 Jørgensgård - rækkehuse Afd. 33 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement

Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Side 1 af 6 14-10-2010 Generelt Med virkning fra den 1. december 2010 erstatter denne forretnings-

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13 NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA VI LEJERE ERE l 13 KÆRE LEJER Den 1. juli 2015 trådte en række vigtige ændringer af lejelovene i den privatejede udlejningssektor i kraft.

Læs mere

Boligselskabet KØLVRÅ

Boligselskabet KØLVRÅ Vedligeholdelsesreglement. Model A normalistandsættelse Gældende for: Boligselskabet Kølvrå, afdeling 1 A-ordningen kort fortalt. Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 250 - Enebærvej Godkendt på afdelingsmødet den 24.08.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Afd. 10 Havretoften, Rugtoften, Porsgrunngade og Ørstedsgade

Afd. 10 Havretoften, Rugtoften, Porsgrunngade og Ørstedsgade Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 10 Havretoften, Rugtoften, Porsgrunngade og Ørstedsgade Afd. 10 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 37 Hjortevej

Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 37 Hjortevej Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 37 Hjortevej Afd. 37 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggårdens afdeling 20,Pandoravej, Gug

Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggårdens afdeling 20,Pandoravej, Gug Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggårdens afdeling 20,Pandoravej, Gug Følgende reglement er en beskrivelse af de regler for vedligeholdelse, der særligt gør sig gældende for afdeling 20.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Generelt. Rengøringsstandard 3. Alle overflader fremtræder rengjorte. Der tages forbehold for misfarvning som følge af slid og ælde.

Generelt. Rengøringsstandard 3. Alle overflader fremtræder rengjorte. Der tages forbehold for misfarvning som følge af slid og ælde. Standard-vedligeholdelsesreglement Bikuben kollegiet afd. 21-01 Vedligeholdelsesordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling.

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening. Forretningsgang for. B-ordning. Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement

Postfunktionærernes Andels Boligforening. Forretningsgang for. B-ordning. Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Postfunktionærernes Andels Boligforening Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 13.11.03 Side 1 af 6 Generelt Med virkning

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for Boligselskabet NORDJYLLAND Arsenalvej 20 9800 Hjørring 2. udgave 14. december 2011 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Mørkhøjvænge Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Mørkhøjvænge. Godkendt på afdelingsmødet 18.05.2011 Indholdsfortegnelse I Generelt...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Billund Boligforening afd. 1 Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Billund Boligforening afd. 1 Model A normalistandsættelse VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING AFD. 1 21. august 2015 Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje

Læs mere

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER NYHEDSBREV / FEBRUAR NR. 2 2015 FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER 23.02.2015 Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen - Ændringer i lejeloven - W Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen Indhold: Obligatorisk indflytningssyn Lejers vedligeholdelsespligt - normalistandsættelse Obligatorisk fraflytningssyn

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning Omkostningsbestemt lejeforhøjelse Syv eller flere lejemål Privat udlejning Den omkostningsbestemte leje er sammensat af: 1 Driftsudgifter + udvendig vedligeholdelse + forbedringer. Forbedringerne/moderniseringen

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR AFD. 26 TØNDER ANDELSBOLIGFORENING. Afd. 26

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR AFD. 26 TØNDER ANDELSBOLIGFORENING. Afd. 26 TØNDER ANDELSBOLIGFORENING Afd. 26 Side 1 af 13 sider 3. udgave af 31.08.2005 Model A - med normalistandsættelse ved fraflytning Tønder Andelsboligforenings generalforsamling har besluttet at anvende A-ordningen

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR AFD.

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR AFD. TØNDER ANDELSBOLIGFORENING Afd. 27 side 1 af 13 sider 5. udgave af 01.06.10 Model A - med normalistandsættelse ved fraflytning Tønder Andelsboligforenings generalforsamling har besluttet at anvende A-ordningen

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning af private udlejningsboliger

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning af private udlejningsboliger 2010/1 BSF 115 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Thomas Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Sophie Hæstorp Andersen (S), René Skau

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 1-15926-XX LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Standard vedligeholdelsesreglement Pr. 1. januar 2016 Alabu Bolig gør venligst opmærksom på, at flere afdelinger har eget vedligeholdelsesreglement. Kontakt Beboerservice for yderligere oplysninger.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem 11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem Løvbjerg Ejendomsinvest A/S CVR-nr. 35 53 38 18 Strandkærvej 5 8700 Horsens som udlejer og [Navn] [CPR-nr.] [Nuværende adresse] [Mailadresse]

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo, afd. 157 - Lunden. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo, afd. 157 - Lunden. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo, afd. 157 - Lunden. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening Anden udgave af s nyhedsbrev i 2016 indeholder: Kursus om ind- og fraflytning... 1 Hanne og Niels får 23.650 kr. tilbage, da deres udlejer har mistet sit krav på istandsættelse... 2 Der er fordele ved

Læs mere

Indflytning & vedligeholdelse

Indflytning & vedligeholdelse Kære lejer. Velkommen til din nye bolig. Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Lovgivningen på området er imidlertid indviklet,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere