SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen"

Transkript

1 SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen af Signafon, Companymobile A/S, København, CVR , herefter i aftalen benævnt Signafon. Companymobile A/S er binavn til TDC A/S 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon (Signafon) og kunden og gælder således for Signafons levering af mobilt bredbånd over telenettet (tjenesterne). Signafons tjenester udbydes ikke til kunder bosiddende på Færøerne og i Grønland. 1.2 Tjenesterne giver kunden mulighed for via det almindelige telenet i områder med dækning at opnå internetadgang via mobilt modem. Tjenesterne giver adgang til den download- og uploadhastighed som er anført på bestillingsblanketten. En beskrivelse af Signafons tjenester findes på Signafons hjemmeside, Uden forudgående aftale kan kunden dog ikke anvende Signafons tjenester ved ophold i udlandet. Hvis kundens forbrug på en måned overstiger 10GB, forbeholder Signafon sig ret til at begrænse yderligere forbrug, afbryde eller spærre abonnementet. Se pkt Tjenesterne giver alene kunden internetadgang og giver ikke kunden mulighed for at foretage almindelige taleopkald, sende SMS- og MMS beskeder eller datatrafik via mobiltelefoner. 1.3 Tjenesterne udbydes til både forbrugere og erhvervsdrivende. Forbrugere og erhvervsdrivende betegnes begge som kunden. Forbrugere må ikke anvende tjenesterne til erhvervsmæssig brug. Kunden er ikke berettiget til at anvende tjenesterne til formidling af teletrafik for andre. Punkt 2 i disse almindelige betingelser om fortrydelsesret gælder kun for forbrugere. Udbudsbekendtgørelsens 9, 10, 12, 14-16, 18, stk. 2 og 3, og finder ikke anvendelse på aftalen mellem Signafon og en erhvervsdrivende. 1.4 Levering af tjenesterne forudsætter, at kunden selv har nødvendigt udstyr som f.eks. en computer. Kunden er selv ansvarlig for vedligeholdelse mv. af dette udstyr. 2 Indgåelse af aftale og fortrydelsesret for forbrugere 2.1 Kun myndige personer over 18 år kan indgå aftale med Signafon. 2.2 Aftale om tjenesterne er indgået ved kundens underskrift på Signafons bestllingsblanket. Hvis der ikke er angivet en underskriftdato, er aftalen indgået den dato, hvor Signafon taster kundens ordre i Signafons system. 2.3 Umiddelbart efter aftalens indgåelse sender Signafon et velkomstbrev til kunden med et girokort. Når Signafon modtager kundens indbetaling i henhold til girokortet, sender Signafon en USB-nøgle og et sim-kort til kunden, hvorefter tjenesterne kan tages i brug. 2.4 Hvis udefra kommende tekniske årsager medfører, at kunden ikke kan modtage de bestilte tjenester, eller hvis Signafon efter en foretagen vurdering af kundens økonomiske forhold m.v. ikke ønsker at opretholde aftalen med kunden, annulleres aftalen med øjeblikkelig virkning ved, at Signafon hurtigst muligt giver kunden besked om dette. 2.5 Tilslutningen til internettet er knyttet til kundens USB-nøgle og SIM-kort, og kunden hæfter for ethvert forbrug af Signafons tjenester, der er registreret på kundens abonnement. 2.6 Kunden må ikke anvende tjenesterne på ubehørig vis, til ulovlige eller anstødelige aktiviteter eller formål eller på anden måde til væsentlig gene for andre. 2.7 Kunden skal oplyse om kundens navn og adresse (folkeregisteradresse), adresse samt CPR nummer til brug for løbende validering af kundens oplysninger. Hvis kunden flytter eller ændrer andre forhold, som kunden har oplyst (f.eks. navn eller oplysninger af betydning for betalingsforhold), skal kunden med 30 dages forudgående varsel skriftligt informere Signafon herom ved brug af formular, der fås på Signafons hjemmeside, eller ved henvendelse til Signafons brugerservice. Signafon kan kræve forevisning af bopælsattest og/eller billedlegitimation, hvis det skønnes nødvendigt. 2.8 Kunder, som er forbrugere, har ret til at fortryde aftalen i henhold til lov om visse forbrugeraftaler. 2.9 Fortrydelsesfristen er 14 dage Fristen for så vidt angår tjenesterne regnes fra datoen på kundens velkomstbrev, som kunden modtager umiddelbart efter, at aftalen indgås (den dag, hvor kunden skrev under på aftalen) Hvis velkomstbrevet er dateret den 1., har kunden frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller Grundlovsdag den 5. juni, kan kunden vente til den følgende hverdag Inden fortrydelsesfristens udløb skal kunden underrette Signafon om,

2 at kunden har fortrudt aftalen. Det er tilstrækkeligt, at kunden sender brevet inden fristens udløb. Hvis kunden vil sikre sig bevis for, at kunden har fortrudt rettidigt, kan kunden sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at kunden har fortrudt aftalen, skal gives skriftligt til Signafon på den adresse, som er angivet på bestillingsblanketten Kunden tiltræder, at den ovennævnte fortrydelsesret kun gælder, indtil Signafon påbegynder leveringen af tjenesterne, og kunden giver hermed sit samtykke til, at Signafon påbegynder leveringen af tjenesterne til kunden inden fortrydelsesrettens udløb. Leveringen af tjenesterne til kunden anses for påbegyndt ved det tidligste af de to følgende tidspunkter: når kunden fjerner SIM-kortet fra det plastikomslag, som SIM-kortet leveres i eller, når kunden første gang anvender USBnøglen og SIM-kortet. 3 Vurdering af kundens økonomiske forhold 3.1 Signafon kan til enhver tid på baggrund af de af kunden afgivne oplysninger foretage en vurdering af kundens økonomiske forhold, herunder indhente kreditoplysninger fra tredjemand. 3.2 Signafon kan til enhver tid forlange sikkerhedsstillelse fra kunden i form af et kontant depositum eller en uigenkaldelig anfordringsgaranti i et anerkendt pengeinstitut. Depositum forrentes ikke, og kunden afholder alle omkostninger forbundet med sikkerhedsstillelse. 4 Levering 4.1 Signafons tjenester vil være til rådighed for kunden, når kunden modtager en USB-nøgle og et SIM-kort fra Signafon. 5 USB-nøgle og SIM-kort 5.1 Signafon sender en USB-nøgle og et SIM-kort til kunden. Kunden er ansvarlig for, at USB-nøglen og SIM-kortet opbevares forsvarligt. 5.2 Pin-koden anvendes for at sikre, at det alene er den registrerede bruger, der anvender SIM-kortet. SIM-kortet spærres automatisk, hvis pin-koden indtastes forkert tre gange i træk. I så tilfælde skal PUK-koden anvendes for at åbne SIM-kortet. Hvis PUK-koden indtastes forkert 10 gange i træk, spærres SIMkortet permanent, og kunden skal bestille et nyt SIM-kort hos Signafon. Signafon kan opkræve et gebyr for levering af et nyt SIM-kort, jf. Signafons prisliste. 5.3 Hvis kunden mister SIM-kortet, hvis pin-koden uberettiget kommer til andres kendskab, eller hvis kunden har mistanke om dette eller, at SIM-kortet har været eller vil blive misbrugt, skal kunden straks spærre SIM-kortet ved at henvende sig til Signafons brugerservice. Kunden hæfter for brug af tjenesterne frem til spærring. Signafon bekræfter snarest muligt efter modtagelse af sådan besked, at SIM-kortet er spærret. 5.4 Kunden kan bestille et nyt SIM-kort mod betaling af et gebyr, eller kunden kan få ophævet en spærring på SIM-kortet mod et gebyr, hvis SIM-kortet findes igen, jf. Signafons prisliste. 6 Servicebeskrivelse 6.1 Kunden kan ikke uden forudgående aftale med SIgnafon anvende Signafons tjenester i udlandet. Kundens anvendelse af tjenesterne i Danmark kan i visse tilfælde blive ført via et udenlandsk netværk, og tjenesterne vil derfor i disse situationer ikke være tilgængelig. Hvis kunden efter aftale med Signafon bruger Signafons tjenester i udlandet, er brugen forbrugstakseret og underlagt de vilkår og takster, som gælder for den udenlandske operatør. 6.2 Kunden skal sikre, at kundens udstyr, der bruges i forbindelse med netværket, ikke bevirker forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for trafikken i netværket. Indtræder sådanne forstyrrelser m.v., skal kunden straks træffe foranstaltninger herimod. Hvis nødvendigt skal kunden straks afbryde tilslutningen eller i øvrigt standse den forstyrrende adfærd. 6.3 Der kan forekomme ændringer i telenettet og/eller i Signafons tjenester med henblik på at sikre en tilfredsstillende drift af telenettet og/eller Signafons tjenester eller for at imødekomme myndighedskrav. Signafon søger at informere kunden om sådanne ændringer med passende varsel, hvis Signafon skønner, at ændringerne har væsentlig betydning for kundens brug af tjenesterne. 7 Support og driftsforstyrrelser 7.1 Signafon søger at udbedre driftsforstyrrelser, som skyldes forhold, der er under Signafons kontrol inden for rimelig tid efter, at kunden har anmeldt fejlen til Signafons brugerservice, jf. dog punkt 12. Fejlafhjælpning sker indenfor sædvanlig arbejdstid. 7.2 Signafon er berettiget til at afbryde eller indskrænke kundens brug af tjenesterne, når dette skønnes nødvendigt af sikkerheds- eller driftsmæssige hensyn, eksempelvis ved vedligeholdelse og ændringer m.v. af netværk og/eller Signafons tjenester. Kunden vil modtage meddelelse om planlagte og længerevarende

3 afbrydelser hurtigst muligt. 7.3 Hvis kunden anmelder driftsforstyrrelser, som skyldes forhold, der er uden for Signafons kontrol, er Signafon berettiget til at opkræve kunden for Signafons udgifter til fejlsøgning, herunder kørsel m.v. 8 Priser, gebyrer, fakturering og betaling 8.1 En oversigt med priser for Signafons tjenester samt gebyrer på tidspunktet for aftalens indgåelse udleveres til kunden i forbindelse med kundens indgåelse af aftalen. Signafon kan ændre priser og gebyrer som angivet i punkt 13. De til enhver tid gældende priser for Signafons tjenester samt gebyrer kan ses på Signafons hjemmeside, eller fås ved henvendelse til Signafons brugerservice. 8.2 Girokort til betaling af oprettelsesafgift fremsendes sammen med velkomstbrevet snarest muligt efter aftalens indgåelse. Ved betaling heraf modtager kunden nyt brev med USB-nøgle og SIM-kort. I måneden efter kundens ibrugtagning af tjenesterne modtager kunden faktura til betaling af abonnement. 8.3 Abonnementsafgifter faktureres sædvanligvis månedsvis forud. For den første periode fra ibrugtagning og frem til det første månedsskift (eller det andet månedsskift, hvis ibrugtagning sker tæt på et månedsskift) faktureres abonnementsafgift dog bagud. Signafon opkræver abonnementsafgift med virkning fra den dag, hvor kunden første gang bruger USB-nøglen og SIM-kortet. 8.4 Al fakturering sker ved fremsendelse af en faktura pr. brev eller ved elektronisk fakturering hvor dette er aftalt med kunden. Hvor Signafon fakturerer kunden elektronisk, kan Signafon opkræve kunden et gebyr, hvis kunden i stedet ønsker at få tilsendt en papirfaktura, jf. Signafons prisliste. 8.5 Signafon kan på samme faktura opkræve betaling for ydelser, som Signafon har leveret til kunden under andre aftaler. 8.6 Signafon kan vente med at udstede faktura for en periode, hvis det samlede fakturabeløb er mindre end et af Signafon fastsat minimumsbeløb. I så fald vil beløbet blive medtaget på den næste faktura. 8.7 Medmindre andet er aftalt, skal kunden foretage betaling ved at tilmelde betalinger under aftalen til Betalingsservice. Hvis kunden ikke betaler via Betalingsservice, kan Signafon opkræve kunden et gebyr til dækning af Signafons omkostninger forbundet med håndteringen af alternativ betaling, jf. Signafons prisliste. 8.8 Sidste rettidige betalingsdag fremgår af fakturaen. Ved forsinket betaling opkræves morarenter fra sidste rettidige betalingsdag, og indtil betalingen sker med den i renteloven fastsatte morarentesats. Signafon opkræver et gebyr på p.t. kr. 100 ved fremsendelse af rykkerbrev. Signafon kan endvidere opkræve kunden inddrivelsesomkostninger og omkostninger til retslig inkasso. SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 8.9 Kunden skal snarest muligt og indenfor rimelig tid efter datoen anført i fakturaen rette skriftlig henvendelse til Signafon, hvis kunden mener, der er fejl i Signafons betalingskrav i henhold til fakturaen. Rimelig tid er for erhvervsdrivende senest inden 10 hverdage efter forfaldsdatoen. For forbrugere gælder, at de skal rette skriftlig henvendelse til Signafon vedrørende fejl i Signafons betalingskrav senest 30 hverdage efter forfaldsdatoen. Kunden er afskåret fra at gøre indsigelser gældende i forhold til Signafons betalingskrav, hvis kunden ikke har rettet henvendelse til Signafon som ovenfor anført Hvis Signafon skal kreditere kunden beløb, kan Signafon indsætte sådanne beløb direkte på kundens konto. Signafon vil informere kunden om baggrunden for krediteringen. 9 Uopsigelighedsperiode og aftalens ophør 9.1 Kunden kan opsige aftalen med 30 dages skriftligt varsel. Dog kan kunden tidligst sende opsigelsesvarsel 5 måneder efter aftalens indgåelse til ophør 6 måneder efter aftalens indgåelse. Signafon kan opsige aftalen med 30 dages skriftligt varsel. 9.2 Opsigelse skal ske pr. eller brev. 10 Misligholdelse og ophævelse af aftalen 10.1 Begge parter kan til enhver tid hæve aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis den anden part væsentligt misligholder aftalen og ikke afhjælper misligholdelsen inden rimelig frist efter at have modtaget skriftlig meddelelse herom. Ophævelse skal ske pr. brev Uanset punkt 10.1 kan Signafon blandt andet til enhver tid afbryde tjenesterne og/eller hæve aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis: (a) Kunden ikke opfylder krav om sikkerhedsstillelse eller krav om at stille et depositum rettidigt, eller kunden overskrider et aftalt kreditmaksimum, (b) Kunden ikke straks efter påkrav betaler forfaldne beløb inden den fastsatte frist eller undlader at give meddelelse om adresseændring, ændrede betalingsforhold m.v., jf. pkt. 2.7,

4 (c) En kunde, som er forbruger, anvender tjenesterne erhvervsmæssigt, herunder fx til formidling af trafik for andre, (d) Kunden ikke straks efter påkrav fra Signafon afbryder tilslutning af udstyr m.v., der giver anledning til forstyrrelser i telenettet, (e) Kundens brug af tjenesterne er i strid med disse almindelige betingelser eller gældende lovgivning, herunder krænkelse af tredjemands rettigheder, (f) Kunden erklæres konkurs, der åbnes forhandling om tvangsakkord for denne, kunden standser faktisk eller retligt sine betalinger, eller kundens formueforhold i øvrigt viser, at kunden må anses for ude af stand til at opfylde aftalen i rette tid, hvor eventuelt konkursbo efter skriftlig frist på minimum 14 dage ikke er indtrådt i aftalen, eller (g) Kunden flytter til udlandet, herunder Færøerne eller Grønland Afbrydelse af tjenesterne vil som hovedregel ske uden forudgående varsel, men med efterfølgende skriftlig underretning af kunden Afbrydelse af kundens forbindelse medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode Hvis kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, og Signafon ikke har ophævet aftalen, kan kunden mod betaling af et gebyr, jf. Signafons prisliste, få genåbnet sin adgang til Signafons tjenester Ud over i misligholdelsestilfælde kan afbrydelse ske, hvis (i) kundens forbrug når 10GB på en måned, medmindre andet er aftalt, se pkt. 1.2, eller (ii) ved kundens manglende reaktion på eller returnering af henvendelser fra Signafon i relation til aftalen. Kunden kan ved sådan afbrydelse rette henvendelse til Signafons brugerservice med henblik på genåbning af sin adgang til Signafons tjenester. Genåbning af tjenester for forbrug, der overstiger 10GB på en måned, sker dog alene efter Signafons accept heraf. 11 Ansvar 11.1 Signafon er ikke ansvarlig for afbrydelser eller andre driftsforstyrrelser i tjenesterne, som følge af fejl, nedbrud eller ændringer i udstyr og netværk m.v., der ejes eller drives af andre operatører, eller andre forhold, som ikke skyldes Signafons forsømmelse ved forsæt eller grov uagtsomhed. Signafon er ikke ansvarlig for afbrydelser eller fejl i tjenesterne, der skyldes kundens forhold Signafons produktansvar er begrænset i videst muligt omfang i henhold til gældende lovgivning og er begrænset til dødsfald eller personskade samt beskadigelse af produkter, som er beregnet til privat brug I det omfang Signafon måtte være erstatningsansvarlig over for kunden, er Signafon alene ansvarlig for kundens direkte tab. Signafon fraskriver sig ethvert ansvar for drifts- eller avancetab, tab af data, tab i forbindelse med forvanskning af meddelelser, tab som følge af at Signafons tjenester ikke kan benyttes som forudsat eller indirekte tab. Kunden kan ikke kræve erstatning for eventuelle merudgifter i forbindelse med anvendelse af en alternativ operatørs tjeneste. Signafons erstatningsansvar overfor kunden kan maksimalt udgøre kr pr. kalenderår uanset tabets årsag eller karakter. Erstatningsbeløb udbetales fortrinsvis ved kreditering på den førstkommende faktura Ved nedbrud, som Signafon er ansvarlig for, er kunden berettiget til et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode, dog kun hvis beløbet overstiger kr Force majeure 12.1 Signafon er ikke ansvarlig for følger af manglende opfyldelse af forpligtelser efter aftalen, såfremt dette umuliggøres eller gøres urimeligt byrdefuldt på grund af omstændigheder, der ligger uden for Signafons kontrol, såsom brand, krig eller militæraktioner, oprør, strejke og lockout, herunder blandt Signafons eller underleverandørers medarbejdere, naturkatastrofer, herunder lynnedslag og oversvømmelser, overbelastning af nettet, fejl i andres netværk og systemnedbrud m.v. ( force majure ). 13 Ændringer af aftalen, almindelige betingelser og priser 13.1 Afvigelser fra disse almindelige betingelser skal være skriftligt aftalt mellem parterne for at være gyldige. I den forbindelse kan ændringer ikke anses for aftalt mellem parterne ved, at kunden ensidigt foretager ændringer i tilmeldingsblanketten eller de almindelige betingelser. Repræsentanter for Signafon er ikke bemyndiget til at aftale ændringer af aftalen med kunden på vegne af Signafon Såfremt kunden ønsker at ændre i omfanget af bestilte tjenester, skal kunden udfylde en Signafon ændringsformular eller bestille nye tjenester via Signafons hjemmeside, Der er forskellige formularer for forskellige services. Formularerne fås på Signafons hjemmeside, eller ved henvendelse til Signafons brugerservice Ændringer af aftalen til kundens fordel, herunder pris- og gebyrnedsættelser, kan af Signafon foretages uden forudgående varsel til kunden.

5 13.4 Ændringer af denne aftale til ugunst for kunden, herunder pris- og/eller gebyrstigninger, meddeles kunden med et varsel på 30 dage. Kunden har ret til at opsige aftalen med et varsel på minimum 14 dage med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringerne træder i kraft Alle ændringer vil blive annonceret på Signafons hjemmeside, Ved væsentlige ændringer til ugunst for kunden, vil kunden blive underrettet enten ved fremsendelse af skriftligt brev direkte til kunden (eventuelt i forbindelse med fremsendelse af faktura), ved annoncering i landsdækkende dagblade og/eller pr. til den adresse, som kunden har oplyst ved indgåelse af aftale med Signafon. 14 Overdragelse 14.1 Kunden kan ikke overdrage aftalen til tredjemand uden Signafons forudgående skriftlige samtykke. Samtykket kan gøres betinget af kundens betaling af et gebyr. Kunden hæfter for alle betalingsforpligtelser under aftalen med Signafon, indtil retmæssig overdragelse er sket. Den hidtidige og den fremtidige kunde aftaler et tidspunkt for overdragelse med Signafon. Den fremtidige kunde er overfor Signafon ansvarlig for alle betalingsforpligtelser, der opstår efter overdragelsestidspunktet Signafon er berettiget til at overdrage aftalen til et med Signafon koncernforbundet selskab eller som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter til tredjemand. 15 Behandling af data og markedsføring 15.1 Signafon vil som led i aftalen foretage behandling af en række data om kunden. Sådanne data kan blandt andet bestå af kundens CPR nummer samt kommunikationsdata. Ved kommunikationsdata forstås Kundens navn, nummer, adresse, SIM-kortets nummer (IMSI), IP-numre tildelt kunden, samt informationer om det net kommunikationen udgår fra eller terminerer i og en forbindelses begyndelse, afslutning og varighed, herunder afsendende internetprotokoladresse, modtagende internetprotokol-adresse, transportprotokol og afsendende og modtagende portnummer Formålet med behandlingen af dataene er, at Signafon kan opfylde aftalen med kunden, herunder at sikre kunden aftalt adgang til internettet. Endvidere behandles dataene til validering og vedligeholdelse af de af kunden afgivne oplysninger, herunder entydig identifikation af kunden samt i op til 5 år - i forbindelse med debitering og fakturering af kunden. Dataene kan endvidere anvendes til markedsføring overfor kunden som angivet nedenfor Kunden giver hermed samtykke til og accepterer, at de personlige data, jf. pkt. 15.1, behandles af Signafon som dataansvarlig med det formål at administrere aftalen med kunden, at udbyde Signafons tjenester, drive Signafon og dets markedsførings-/salgsstruktur og for at opfylde forpligtelser i henhold til gældende lovgivning og regler. Kunden accepterer ligeledes, at Signafon videregiver disse data til tredjemand, indenfor og udenfor EU, til behandling på Signafons vegne i overensstemmelse med samme formål, herunder til Signafons samarbejdsparter samt til politiet, militæret og andre offentlige myndigheder i henhold til gældende lovgivning og regler Signafon kan indhente oplysninger om kunden fra tredjemand, herunder kreditvurderingsbureauer, blandt andet til brug for en vurdering af kundens økonomiske forhold Kunden kan ved at rette skriftlig henvendelse til Signafons brugerservice få oplyst, hvilke oplysninger om kunden, som Signafon behandler, dog med visse lovmæssige begrænsninger. Signafon bestræber sig på at sikre, at alle oplysninger er korrekte. Såfremt oplysninger måtte vise sig urigtige eller mangelfulde eller behandles uretmæssigt, kan kunden gøre indsigelse, og Signafon vil berigtige oplysningerne og afhjælpe forholdet snarest muligt Kunden giver herved sit samtykke til, at Signafon kan behandle egne trafikdata om kunden med henblik på markedsføring af elektroniske kommunikationstjenester eller levering af tillægstjenester. Kunden kan til enhver tid trække sit samtykke til den nævnte behandling tilbage ved henvendelse til Signafon Signafon påtager sig ikke noget ansvar for udenlandske operatørers brug af kundens trafikdata. 16 Klageadgang 16.1 Klager, der udspringer af aftalen, herunder den krævede betaling, indsendes skriftligt til Signafon, Postboks 201, 8310 Tranbjerg. Signafon træffer normalt afgørelse i sådanne sager senest 3 måneder efter, at klagen er modtaget Signafons afgørelse kan indbringes for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st., 1358 København K, telefon Tvister kan endvidere af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i overensstemmelse med gældende dansk ret.

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere