Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr L02 Vindmølleområde ved Høgsted. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx.xx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx.xx"

Transkript

1 Offentlig fremlagt xx.xx.xx - xx.xx.xx Forslag til Lokalplan Papirformat: A4 Lokalplan nr L02 Vindmølleområde ved Høgsted MOTORVEJ HØGSTED VREJLEV KLOSTERVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet DDO, COWI

2 Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype, som kommunalbestyrelsen kan anvende til at fastlægge bindende bestemmelser om, hvordan de enkelte arealer i kommunen bliver anvendt og bebygget. Der skal ifølge planlovens kapitel 5 udarbejdes en lokalplan, inden et større bygge- eller anlægsarbejde bliver udført, eller der foretages væsentlige nedrivninger eller ændringer af en ejendom. Der kan altid udarbejdes lokalplan, når kommunalbestyrelsen skønner, at det er nødvendigt. I en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastlægge nærmere retningslinjer for, hvordan: et areal bliver anvendt, bygninger, veje og stier bliver placeret og udformet, friarealer bliver placeret og udformet, samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer. Bestemmelserne skal medvirke til, at et område bliver anvendt og udformet under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning. Offentliggørelse Inden kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, bliver der offentliggjort et forslag til lokalplan i mindst 8 uger, sådan at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og komme med ændringsforslag. Når kommunalbestyrelsen har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den bliver tinglyst og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Et forslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed efter reglerne i 29 eller 29a har modsat sig dette skriftligt over for kommunalbestyrelsen. Forslaget kan først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. om- og nybyggeri eller ændret anvendelse af bestående ejendomme, skal være i overensstemmelse med lokalplanens ideer. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan, når det ikke strider mod planens overordnede idé.

3 Indholdsfortegnelse Oversigtskort 4 Beskrivelse af lokalplanens indhold 5 1 Lokalplanens formål 6 2 Område og zonestatus 6 3 Områdets anvendelse 7 4 Udstykning 7 5 Bebyggelsens omfang og placering 7 6 Bebyggelsens udseende 8 7 Ubebyggede arealer 8 8 Vej, sti og parkering 9 9 Tekniske anlæg 9 10 Miljø 9 11 Grundejerforening 9 12 Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse 9 13 Lokalplan og byplanvedtægt 9 14 Servitutter 9 15 Lokalplanens retsvirkninger 10 Bilag 1 - Matrikelkort 1: Bilag 2 - Lokalplanens kort 1: Bilag 3 - Illustrationsplan Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Hjørring Kommuneplan Natur og landskab Kulturarv Miljø Forsyning og teknisk anlæg Øvrige forhold Servitutter 29 Byrådets behandling af lokalplanen 30 Offentliggørelse 31 Lokalplan nr L02

4 Oversigtskort Papirformat: A4 Oversigtskort Nord HARKEN TÅRS GULDAGER HØGSTED VRÅ POULSTRUP Lokalplan nr L02 Geodatastyrelsen 4

5 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens formål er at give mulighed for opstilling af fem vindmøller ved Høgsted i et område, som ligger ca. 5,5 km syd for Hjørring, ca. 4 km vest for Tårs, ca. 2 km nord for Poulstrup og ca. 400 meter øst for Hirtshalsmotorvejen E39. De fem vindmøller vil tilsammen have en effekt på minimum 16,5 MW. Lokalplanområdet ligger i landzone og anvendes i dag til landbrug. De umiddelbare omgivelser er et åbent marklandskab, som består af store markfelter og kun enkelte læhegn. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for opstilling af de fem vindmøller, der skal sikre størst mulig hensyntagen til nabobeboelser, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser samt optimal udnyttelse af vindressourcerne. Lokalplanen fastlægger kun det planmæssige grundlag for opstilling af fem vindmøller med tilhørende anlæg. Området kan uanset denne lokalplan fortsat anvendes til landbrugsformål, og der kan etableres de for dette formål nødvendige veje, grøfter, dræning m.v. Lokalplan nr L02 5

6 Bestemmelser I henhold til Planloven, lovbek. nr. 587 af 27. maj 2013, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: - at give mulighed for at området kan anvendes til vindmølleområde, - at sikre, at vindmøllerne fremtræder ensartede og harmoniske i landskabet, - at sikre, at området udnyttes energimæssigt bedst muligt, og - at sikre, at området reetableres, når vindmølledriften ophører. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter dele af følgende matr. nre.: 8-ad, 8-ac, Guldager By, Vrejlev 1-a, 1-am, 2-a, 5-l, 8-s, Høgsted By, Vrejlev samt alle ejendomme, som udstykkes efter d. 17. marts Området ligger i landzone og skal forblive i landzone. 2.3 Bonusvirkning. Vedtagelsen af lokalplanen erstatter landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1 til: Opførelse af max. fem vindmøller og nødvendig bebyggelse/tekniske anlæg, udstykning, samt vejanlæg og arbejdsarealer, der etableres i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Ved ophør af el-produktionen fra vindmøllerne skal de pågældende vindmøller med dertil hørende anlæg fjernes af vindmølleejerne inden ét år fra driftsophør. Forhold omkring fjernelse af vindmølleanlæg ved driftsophør tinglyses på de pågældende ejendomme. Fundamenter til disse vindmøller skal fjernes i en dybde på min. 1 meter. Arealet skal herefter reetableres til landbrugsmæssig drift. Lokalplan nr L02 6

7 Bestemmelser Fjernelse af vindmøllerne med tilhørende anlæg samt reetablering skal ske uden udgifter for det offentlige. Hvis fjernelse og reetablering ikke er sket inden ét år, kan Byrådet lade dette ske på vindmølleejernes regning. 3 Områdets anvendelse 3.1 Områdets anvendelse fastlægges til vindmølleområde, hvor der kan opstilles fem møller med tilhørende vej- og arbejdsarealer. Der kan opføres teknikbygninger med tilknytning til vindmøllernes drift. 3.2 Arealer indenfor området, der ikke anvendes i forbindelse med vindmølleområdet, må kun anvendes til landbrugsdrift. 1 m 4 Udstykning 1 m Teknikbygning Grundflade 1 m 4.1 Der kan ske udstykning af den enkelte mølle incl. arbejds-/kranplads. Udstykningen må ikke omfatte areal, der ikke er nødvendig for opstilling af den pågældende mølle. 1 m Ad. 4.1 Udstykningmulighed for teknikbygning. Der må ske udstykning af teknikbygninger. Udstykningen må max have en størrelse med bygningens grundflade + 1 m. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Der kan i området opstilles max. fem vindmøller med en højde på max. 150 m (målt fra niveauplan til vingespids i topposition). Vindmøller skal have samme højde. 5.2 Vindmøller skal opstilles på en lige linje med lige stor afstand mellem møllerne og opstilles i princippet som vist på bilag 2. Den indbyrdes afstand mellem møllerne skal være mellem 325 m og 335 m. 5.3 Vindmøllerne skal opstilles i en sammenhængende række. Hvis byggeriet påbegyndes, skal der opstilles mindst to møller. Ad. 5.4 En vindmølles hoveddimensioner. 5.4 Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal ligge mellem 1:1,10 og 1:1,35. Forholdet skal være ens for alle møller. Lokalplan nr L02 7

8 Bestemmelser 5.5 Overkant af vindmøllernes fundamenter må højst være 1 meter over terræn. 5.6 Der kan opføres to teknikbygninger. Bygningerne må have et samlet areal på maksimalt 40 m 2 og en højde på max 3,5 meter. Teknikbygningerne skal placeres i tilknytning til vendeplads/arbejdsareal ved én af vindmøllerne. 6 Bebyggelsens udseende 6.1 Vindmøllerne skal være ens med hensyn til tårn, kabine og vinger. 6.2 Tårn, kabine og vinger skal fremtræde i samme lysegrå farve. 6.3 Vindmøller skal have omdrejningsretning med uret, når vindmøllerne betragtes med vinden i ryggen. 6.4 Vindmøller må kun opføres med rørtårn og med en rotor med 3 vinger. 6.5 Vingerne skal være ensfarvede og med et glanstal på max. 30, målt efter ISO 2813 standard. 6.6 Der må ikke opsættes reklameskilte på eller i forbindelse med vindmølleparken. Dog må vindmølleproducentens logo være synligt på kabinens 2 sider. 6.7 Vindmøllerne må afmærkes af hensyn til luftfartstrafikken efter de til enhver tid gældende regler. Anden permanent belysning af møllerne med tilhørende anlæg er ikke tilladt 6.8 Teknikbygninger skal udføres med grå eller sorte facader og sort tag. 7 Ubebyggede arealer 7.1 Ingen bestemmelser. Lokalplan nr L02 8

9 Bestemmelser 8 Vej, sti og parkering 8.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Vestergårdsvej. Der udlægges arealer til veje til den enkelte vindmølle som vist på bilag Nye veje skal udlægges i en bredde på mellem 5 og 6 meter. 8.3 Ved hver vindmølle må der anlægges en permanent arbejds-/kranplads. Den permante arbejds-/kranplads må have en størrelse på max m Veje og permanente arbejds-/kranpladser skal anlægges med kørefast vejbelægning. 8.5 Der må ikke etableres permanent belysning af veje eller vendepladser/ arbejdsarealer. 9 Tekniske anlæg 9.1 Nye ledningsanlæg, herunder kabler til højspændingsnettet, skal fremføres som jordkabler. 10 Miljø 10.1 Ingen bestemmelser. 11 Grundejerforening Ingen bestemmelser. 12 Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse Ingen bestemmelser. 13 Lokalplan og byplanvedtægt Ingen bestemmelser. 14 Servitutter Ingen bestemmelser. Lokalplan nr L02 9

10 Bestemmelser 15 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når indsigelsesperioden er udløbet og byrådet kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige retsvirkninger. Lokalplanens blivende retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen,kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres. Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives. Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan. Lokalplan nr L02 10

11 Bestemmelser Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere. Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål, ikke kan bruges på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren under visse forudsætninger kræve, at kommunen overtager den. Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan han under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den. Lokalplan nr L02 11

12 Bilag og illustrationer 16bb 8ad 8ac Nord 8 MOTORVEJ 20f 1am Nord 8s 5l 2a 18b 1a TIL HØGSTED Signaturforklaring: Lokalplangrænse 1d Bilag 1 Matrikelkort Vindmølleområde ved Høgsted Mål 1 : Lokalplan nr L02 12

13 Bilag og illustrationer Nord MOTORVEJ TIL HØGSTED Signaturforklaring: Lokalplangrænse Vindmølle Bilag 2 Lokalplanens kort Vindmølleområde ved Høgsted Mål 1 : Lokalplan nr L02 13

14 Bilag og illustrationer Nord Bilag 3 Illustrationsplans Vindmølleområde ved Høgsted Mål 1 : Lokalplan nr L02 14

15 Redegørelse 1. Lokalplanens formål Visualisering mod nord-nordvest fra Vrejlev Klostervej ved Høgstedvej. Afstanden til nærmeste vindmølle er cirka 1,4 kilometer. Lokalplanens formål er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for opstilling af fem vindmøller med en totalhøjde på op til 150 m. Anledningen er en konkret projektansøgning om opstilling af vindmøller i et område ved Høgsted. Lokalplanen angiver placeringen af møllerne og indeholder bestemmelser for møllernes størrelse og udseende. Herved sikres, at de nye møller fremtræder ensartede og, at de opstilles under størst mulig hensyntagen til nabobeboelser, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser samt optimal udnyttelse af vindressourcerne. I Hjørring Kommuneplan 2013 er området ved Høgsted udpeget som potentielt område til opstilling af minimum to vindmøller med en totalhøjde på minimum 125 meter. Ved at nedlægge en beboelse ved Vestergårdsvej 23B udvides mølleområdet mod syd for at give mulighed for opstilling af op til fem vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter. Opstilling af flere end tre møller eller møller højere end 80 meter kræver altid en VVM-redegørelse, som skal undersøge miljøpåvirkningen af projektet. Det er derfor en forudsætning for en realisering af det ansøgte projekt, at der udarbejdes en Miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering. Lokalplan nr L02 15

16 Redegørelse Visualisering, Haurholmvej ved motorvejen mod syd-sydøst fra broen over motorvejen. Afstanden til nærmeste vindmølle er cirka 1,0 kilometer. Miljørapporten lægges til grund for den endelige beslutning om områdets egnethed til vindmøllepark. Miljørapporten foreligger som et separat dokument og indeholder bl.a. et ikke-teknisk resumé, hvor rapportens indhold beskrives i almindeligt sprog. Samtidig udarbejdes der et kommuneplantillæg, som fastlægger de fysike rammer for projektet og som udlægger en støjkonsekvenszone, støjberegningszone og et område omkring møllerne, hvor skovrejsning er uønsket. Lokalplanen er udarbejdet sideløbende med miljørapporten og kommuneplantillægget og er i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplantillægget. Hjørring Kommune gennemførte en forudgående debatfase for projektet fra den 29. oktober 2014 til den 26. november De indkomne bemærkninger er indgået i udarbejdelse af Miljørapporten. 2. Lokalplanområdet Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning er vist på oversigtkortet på side 4. Området ligger syd for Hjørring nordvest for landsbyen Høgsted. Lokalplan nr L02 16

17 Redegørelse Visualisering fra udsigtstårnet Bellevue i Hjørring Bjerge. Afstanden til den nærmeste nye mølle er 9,8 kilometer. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 19,2 ha. Området ligger i landzone og anvendes i dag til landbrugsformål. Terrænkoterne inden for lokalplanområdet går fra meter hvilket tilsammen giver en højdeforskel på 3 meter over en strækning på cirka 1,4 km. Inden for lokalområdet er der et vandløb samt arealer med eng og mose, der ligesom vandløbet er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3. Lokalplanområdet ligger ca. 5,5 km syd for Hjørring, ca. 4 km vest for Tårs, ca. 2 km nord for Poulstrup og ca. 400 meter øst for Hirtshalsmotorvejen E39. Området afgrænses mod nord, syd, vest og øst af landbrugsarealer. Derudover ligger der i nærheden af lokalplanområdet et mindre antal ejendomme med beboelse. Målt 1 km fra de planlagte vindmøller drejer det sig om 21 boliger, hvoraf en vil blive afregistreret i forbindelse med realisering af vindmølleprojektet. Selve lokalplanområdet og de umiddelbare omgivelser er et åbent marklandskab, som består af store markfelter og kun enkelte læhegn. Langs områdets vandløb ligger der moseområder og enge, som visse steder er under tilgroning af lavt buskads. Det åbne marklandskab fortsætter mod nord til Hjørring. Lokalplan nr L02 17

18 Redegørelse 3. Lokalplanens indhold Lokalplanen muliggør opstilling af fem vindmøller i området samt tilhørende anlæg som veje, vendepladser/arbejdsarealer o.l., der er nødvendige for driften. Herudover kan området anvendes til landbrugsformål, der i vid udstrækning kan fortsætte som hidtil. Zonestatus fastholdes som landzone. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets afgrænsning, antallet og størrelsen af vindmøllerne. Bestemmelserne for deres udseende omfatter farve, refleksion, omdrejningsretning, antal vinger, rotordiameter og forholdet mellem navhøjden og rotordiameter, det såkaldte harmoniforhold. Disse bestemmelser skal sikre, at møllerne fremtræder så harmonisk og afdæmpet i landskabet som muligt. Det nye anlæg ved Høgsted omfatter fem vindmøller. Afhængig af valg af møllefabrikat vil rotordiameteren blive på 117 eller 120 meter, navhøjden på 91,5 89,5 meter. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter er dermed enten 1:1,28 eller 1:1,34, hvilket er i overensstemmelse med kommuneplanens og lokalplanens krav. Lokalplanen sikrer endvidere, at nødvendige teknikbygninger til teknisk styring af vindmølleparken kan opføres i tilknytning til vindmøllerne. Det drejer sig om et SCADA-anlæg på maksimalt 30 m² og en koblingsstation på maksimalt 10 m². De to anlæg kan alternativt rummes i én teknikbygning på 40 m². Teknikbygningernes størrelse og farve reguleres for at sikre bygningernes indpasning i landskabet. Til hver vindmølle vil der blive anlagt en arbejds-, vende- og kranplads på op til m2. Veje til vindmøllerne vil blive anlagt med en kørebredde på maksimalt 6 meter på lige strækninger. Sving må udføres efter de specifikationer, som udarbejdes for transport af mølledele - normalt en svingradius på ca. 40 meter indvendigt i kurver. Desuden fastsætter lokalplanen bestemmelser for arbejdsveje og arealer. Lokalplanen indeholder ikke miljøkrav til vindmøllerne. Vedr. støj er reglerne om grænseværdier for nabobeboelser fastsat i bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om støj fra vindmøller. Vedr. skyggekast er grænserne fastsat som retningslinje i kommuneplanen. Der er nærmere redegjort for Lokalplan nr L02 18

19 Redegørelse støj og skyggekast fra vindmøllerne i Miljørapporten. Af de udarbejdede støj- og skyggekastberegninger fremgår det, at gældende love og vejledninger for påvirkning af de nærmeste nabobeboelser overholdes for alle de ansøgte mølletyper. Lokalplanområdet forbliver i landzone. Lokalplanen indeholder bestemmelser, som erstatter de tilladelser efter planlovens 35, stk. 1 (landzonetilladelser), som er nødvendige for planens virkeliggørelse. Det drejer sig om tilladelse til udstykning, ændret anvendelse af arealer, ændret anvendelse af eksisterende bygninger samt opførelse af vindmøller ioverensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Møllerne har en forventet levetid på 30 år. Når driften indstilles, skal møllerne og de tilhørende anlæg fjernes. Herefter skal de rømmede arealer tilbageføres til naturtilstand eller landbrugsmæssig drift. Eventuelt kan møllerne udskiftes med nye mølletyper efter en nærmere vurdering. 4. Hjørring Kommuneplan 2013 Papirformat: A4 En kommuneplan består af: - overordnede mål og strategier for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen - retningslinjer for arealanvendelsen for en række emner - rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Retningslinjer Lokalplanområdet berører følgende af kommuneplanens retningslinjer: Geodatastyrelsen Vindmølleområdets placering i forhold til potentielt vindmølleområde. Vindmøller Retningslinje 5.12 Planlægning af vindmølleparker Kommuneplan 2013 for Hjørring Kommune udlægger et potentielt vindmølleområde ved Høgsted. Da der er tale om et potentielt vindmølleområde, er områdets afgrænsning ikke endeligt fastlagt i kommuneplanen, og der er heller ikke fastsat rammebestemmelser og retningslinjer for områdets konkrete udnyttelse. Retningslinje 5.14 Afstandskrav ved opstilling af vindmøller I henhold til retningslinjen bør den indbyrdes afstand mellem vindmøller i en vindmøllepark være 3-4 x rotordiameteren Lokalplan nr L02 19

20 Redegørelse og den må ikke overstige 5 x rotordiameteren. Hensigten med retningslinjen, som er at opnår størst mulig effekt med mindst mulig landskabelig påvirkning stadig. Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinjen. Retningslinje 5.15 Udseende og opstillingsmønster i vindmølleparker I henhold til retningslinjen skal forholdet mellem navhøjde og rotordiameter ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35, og vingernes omdrejningsretning skal være med uret (betragtet med vinden i ryggen). Baggrunden for retningslinjen er, at det størrelsesmæssige forhold mellem vindmøllens tårn og vinger har betydning for, hvor harmonisk vindmøllen opfattes. Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinjen. Særlige bevaringsværdigt landskab I henhold til kommuneplanens retningslinje 16.2 om beskyttelse af bevaringsværdige landskaber, skal disse områder så vidt muligt friholdes for byggeri og/eller anvendelse, der kan skæmme landskabet. Større og/eller dominerende byggeri og anlæg samt større veje og tekniske anlæg, som eksempelvis husstandsmøller og antenner, skal så vidt muligt undgås. Øvrigt byggeri og anlæg, herunder erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri for landbrug, skovbrug og fiskeri, skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabets skala og karaktertræk... Landskabets karakter i området omkring Høgsted er et produktionslandskab med en del større og mindre naturområder, i form af eng- og mosearealer, og tekniske anlæg, i form af motorvejen og højspændingslinjen. Landskabets skala opleves i selve vindmølleområdet, og områderne umiddelbart mod nord, øst og vest, som middel til stor. De åbne markfelter med langt mellem læhegn og åbne engområder giver mange steder mulighed for lange udsyn i landskabet. På baggrund af den eksisterende påvirkning fra de tekniske anlæg vurderes landskabet i området ikke at være sårbart over for nye store anlæg som vindmøller - for yderligere beskrivelse se i Miljørapporten kapitel 4. Værdifuldt kulturmiljø I henhold til kommuneplanens retningslinje 15.1 skal de kulturhistoriske værdier beskyttes indenfor de værdifulde kulturmiljøer beskyttes. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb, der i væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier, må ikke finde sted i disse områder. Lokalplan nr L02 20

21 Redegørelse I kommuneplan 2013 for Hjørring Kommune er der udpeget et særligt værdifuldt kulturmiljø (nr. 31), der omfatter Aabenterp, Høgsted og Lie Gårde. Kulturmiljøet overlapper den sydlige halvdel af vindmølleområdet ved Høgsted og de tre sydligste møller (M1-M3) står inden for udpegningen. Kulturmiljøet er et eksempel på velbevarede bosætningsog dyrkningsmønstre på landet fra omkring 1800 til i dag. Udstykningsmønstre er stadigt meget synlige i de eksisterende læhegn og markstrukturen, eksempelvis stjerneudstykningen omkring landsbyen Høgsted. Bebyggelsesstrukturerne i landsbyerne og de enkelte gårde er velbevarede. I følge beskrivelsen af kulturmiljøet er det sårbart over for store fysiske ændringer i bygningsmassen og i læhegnsstrukturen. De beskyttelsesværdige bevoksninger, der er nærmest vindmøllerne er de læhegn, som understreger stjerneudstykningen omkring landsbyen Høgsted. Disse læhegn berøres ikke af vindmølleprojektet. Påvirkningen af kulturmiljøet vil være visuel. Rammer for lokalplanlægningen og ændrede og nye retningslinjer Kommuneplan Hjørring 2013 udlægger et potentielt vindmølleområde ved Høgsted med mulighed for opstilling af vindmøller med en højde på max. 150 m. Da der er tale om et potentielt vindmølleområde, er områdets afgrænsning ikke endeligt fastlagt i kommuneplanen, og der er heller ikke fastsat rammebestemmelser vedr. områdets konkrete udformning. Der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 27, der supplerer kommuneplanen, så der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen. Kommuneplantillægget omfatter det samme område som lokalplanen, men har samtidig betydning for et større område. Der udlægges således en støjkonsekvenszone og støjberegningszone. Støjkonsekvenszonen og støjberegningszonen fastlægges endeligt, når der meddeles byggetilladelse til vindmøllerne. Endvidere udlægges i en afstand på 500 m til den enkelte mølle et område, hvor skovrejsning er uønsket (retningslinje 12.2 Uønsket skovrejsningsområde ). Det betyder, at der indenfor dette område ikke kan plantes skov på landbrugsjord. Retningslinjen vedrører dog kun etablering af sammenhængende skov med et areal over 0,5 ha. Det vil sige at der ikke er forbud mod etablering af mindre beplantninger f.eks. vildtremiser. Lokalplan nr L02 21

22 Redegørelse Udpegning af arealet til uønsket skovrejsning har til formål at sikre vindmøllernes effekt i hele levetiden, bl.a. så skov ikke medfører ændrede læ- og turbulensforhold for vindmøllerne. Fredskovspligtige arealer er ikke omfattet af udpegningen om uønsket skovrejsning. Der kan plantes nye skov til erstatning for de læhegn og mindre beplantninger, som det er nødvendigt at fjerne i forbindelse med opstilling af vindmøllerne. Kommuneplantillæg nr. 27 offentliggøres samtidig med lokalplanen. 5. Natur og landskab Beskyttet natur Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev mv., som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Der er inden for lokalplanområdet kun relativt få naturområder, der er beskyttet efter 3 i naturbeskyttelsesloven. Vigtigst er en række enge og vandhuller, samt en central afvandingsgrøft, der løber nordpå og afvander til Uggerby å. Grøften er ikke omgivet af en åbeskyttelseslinje. Alle fem møller og servicevejen etableres på arealer, der anvendes til traditionel landbrugsproduktion, hvor arealerne er i omdrift, ingen møller berører direkte beskyttede arealer. Men flere vil dog få vingeoverslag over dels afvandingsgrøften og dels nogle centralt beliggende vandhuller. Der skal ikke dispenseres for dette. Servicevejen mellem vindmøllerne krydser et mindre vandløb. Der skal eventuelt etableres en rørbro, hvor vandløbet bliver ført igennem et rør med samme diameter og fald som vandløbets fulde bundbredde og retning. Krydsning af vandløbet kræver tilladelse efter Vandløbsloven LBK nr 1208 af 30/09/2013. Natura 2000-områder Afstanden fra lokalplanområdet til de nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder er mere end 10 km. På grund af afstanden vurderes områderne og de arter, som indgår i udpegningsgrundlagene, ikke at blive påvirket. Bilag IV-arter Med baggrund i EF-habitatdirektivets artikel 12 er der i Miljørap- Lokalplan nr L02 22

23 Redegørelse porten foretaget en vurdering af påvirkningen af beskyttede dyre- og plantearter på direktivets bilag IV. I en konkret feltundersøgelse er der fundet forekomst af fire arter af flagermus. To i så relativt stort et omfang, at der foreslås gennemført en afværgeforanstaltning, omfattende enten fældning af en del af den nærliggende plantage, og større læhegn mellem de tre sydligste møller. Eller beskæring af læhegn og standsning af den sydligste mølle under specielle vejrbetingelser. Eller standsning af de tre sydligste møller under specielle vejrbetingelser i august-september. Med gennemførelse af en af disse foranstaltninger vurderes det, at møllerne ikke vil udgøre en potentiel fare for flagermusbestande i området eller for områdets generelle økologiske funktionalitet i forhold til flagermus. Mht. padder og krybdyr vil møllerne ikke udgøre nogen trussel, idet der ikke er egnede biotoper på stedet og naturbiotoper i det hele taget ikke berøres. Af samme grund er det højst usandsynligt, at man vil kunne træffe andre beskyttede dyr fra habitatdirektivets liste, og møllerne vurderes derfor ikke at få nogen negativ effekt på nogen bilag IV-arter. 6. Kulturarv Kirker Vrejlev Kloster og Kirke ligger ca. 2 km sydvest for lokalplanområdet. I Miljørapporten er der redegjort for den visuelle påvirkning af Vrejlev Kirke og øvrige kirker i det omkringliggende landskab. Beskyttede diger Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger jf. Museumslovens 29a. Det nærmeste beskyttede dige ligger umiddelbart sydøst for lokalplanområdet. I forbindelse med opstilling af vindmøllerne ved Høgsted vil der blive anlagt en adgangsvej langs digets østlige og nordlige kant. Det beskyttede dige skal respekteres, så det ikke beskadiges ved anlæg af den nye vej. Såfremt jorddiget alligevel blive beskadiget under anlægsarbejdet, skal det reetableres straks efter, at anlægsarbejdet er afsluttet. Orientering om museumsloven Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelsen af jordarbejdet skal Museumslovens iagttages. Disse bestemmelser Lokalplan nr L02 23

24 Redegørelse vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser. Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder f.eks. knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m. skal arbejdet standses i det omfang, det vedrører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Vendsyssel Historiske Museum, Museumsgade 3, 9800 Hjørring. Eventuelle spørgsmål herom kan ligeledes rettes til museet. 7. Miljø Vindmøllebekendtgørelsen LBK nr af 10. december 2014 om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller fastsætter, at der kun må lokalplanlægges for vindmøller indenfor områder, der er udpeget i kommuneplanens retningslinjer for arealanvendelsen. Ved planlægning for en eller flere vindmøller mindre end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller, skal redegørelsen for planforslaget særligt belyse den landskabelige påvirkning af anlæggene under ét, herunder oplyse hvorfor påvirkningen anses for ubetænkelig. Det visuelle samspil med de eksisterende vindmøller ved Rønnovsholm og øvrige eksisterende, og planlagte, vindmøller inden for en afstand på fem til seks kilometer fra lokalplanområdet fremgår af miljørapporten. Det er heri vurderet, at det visuelle samspil mellem vindmøllerne under et er ubetænkelig. Herudover fastsætter bekendtgørelsen bl.a., at vindmøller skal opstilles fortrinsvist i grupper, og i et i forhold til landskabet let opfatteligt geometrisk mønster, og at de ikke må opstilles nærmere nabobeboelser end 4 gange møllens totalhøjde. Dette svarer til en afstand på 600 meter for de op til 150 meter høje vindmøller, som lokalplanen giver mulighed for at opstille. Den nærmeste bolig med beboelse ligger 602 meter fra nærmeste mølle, og afstandskravet er dermed overholdt ved alle nabobeboelser. I forbindelse med realisering af vindmølleprojektet vil to boliger blive nedlagt. Støj Støjbelastningen fra vindmøller reguleres af bekendtgørelse nr af 15/ om støj fra vindmøller. Lokalplan nr L02 24

25 Redegørelse Ifølge bekendtgørelsen må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s og 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra nabobeboelse i det åbne land. I områder, som er udlagt til eller anvendes til støjfølsom arealanvendelse, må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s og 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. Den samlede lavfrekvente støj må indendørs i beboelse i det åbne land og i områder udlagt til støjfølsomt område ikke overstige 20 db ved en vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s. I Miljørapporten er der redegjort for de udarbejdede beregninger af støjpåvirkningen, hvoraf det fremgår, at de gældende støjgrænser kan overholdes. Inden møllerne opstilles skal bygherren anmelde vindmøllerne til Hjørring Kommune. Ved anmeldelsen skal det påvises, at støjgrænserne kan overholdes. Hjørring Kommune kan forlange en efterfølgende støjmåling for at sikre, at grænseværdierne ikke bliver overskredet. I kommuneplantilægget for området udlægges et støjkonsekvensområde, der skal sikre, at der ikke etableres ny beboelse eller støjfølsom anvendelse hvor støjgrænserne vil blive overskredet. Skyggekast Miljøministeriet anbefaler i vejledningen til vindmøllecirkulæret, at ingen naboer udsættes for skyggekast i mere end 10 timer årligt beregnet som reel tid. Denne anbefaling indgår i kommuneplanens generelle retningslinjer for vindmøller. I Miljørapporten er der redegjort for de udarbejdede beregninger af skyggekastet ved nabobeboelser, som umiddelbart viser, at op til 13 nabobeboelser bliver påført mere end 10 timers udendørs skyggekast pr. år. Hjørring Kommune vil i VVMtilladelsen stille krav om at nabobolig max. må udsættes for 10 timers udendørs skyggekast pr. år. Det forudsættes derfor, at vindmøllerne forsynes med teknik og software til håndtering af skyggestop. Herved stoppes én eller flere af vindmøllerne, så det sikres, at ingen nabobeboelser udsættes for skyggekast i mere end 10 timer pr. år. Dermed overholdes kravet for skyggekast ved samtlige naboboliger. Lokalplan nr L02 25

26 Redegørelse Reflekser For at begrænse gener med reflekser fra vindmøllerne, stilles der krav om, at møllevingerne udføres med et glanstal på max. 30 målt efter ISO 2813 standard. Drikkevand Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og i et nitratfølsomt indvindingsopland. Ifølge Vandplanernes retningslinje 41 kan der i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande planlægges for potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg, hvis der ikke er alternative placeringer udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser nitratfølsomme indvindingsoplande, hvis der er vægtige planlægningsmæssige hensyn, og hvis en række redegørelseskrav er opfyldt. Redegørelsen i forhold til Vandplanerne retningslinje 41 kan ses i kommuneplantillæg nr. 27. Jordforurening Hjørring Kommune har ikke kendskab til, at der er jordforurening i lokalplanområdet. Hvis der under bygge-, anlægs- eller jordarbejde træffes forurening, skal arbejdet standses, og Hjørring Kommune - Teknik- & Miljøområdet skal underrettes. Der skal foretages en vurdering af forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse m.m. Er en umiddelbar indsats overfor forureningen påkrævet, vurderer kommunen, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. Region Nordjylland vurderer herefter, om den fundne forurening skal kortlægges efter reglerne i jordforureningsloven. VVM Opstilling af flere end tre vindmøller eller opstilling af vindmøller højere end 80 meter kræver altid en VVM-redegørelse jf. VVM-bekendtgørelsen. Endvidere er projektet omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er derfor en forudsætning for en realisering af det ansøgte projekt, at der udover nærværende lokalplan udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg og en miljørapport, der både indeholder VVM-redegørelse og miljøvurdering. Miljørapporten lægges til grund for den endelige beslutning om områdets egnethed til vindmøllepark. Miljørapporten foreligger som et separat dokument og indeholder bl.a. et ikke-teknisk resumé, hvor rapportens indhold beskrives i almindeligt sprog. Lokalplan nr L02 26

27 Redegørelse Hjørring Kommune gennemførte en forudgående debatfase for projektet fra den 29. oktober til 26. november Der blev desuden afholdt en ide- og inspirationsworkshop, hvor naboer til planområdet var inviteret. De indkomne bemærkninger fra debatfasen og workshoppen har indgået i udarbejdelse af Miljørapporten. Lov om miljøvurdering Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og vurderer, at planforslagene (lokalplan og kommuneplantillæg) er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Kommunen har allerede orienteret Naturstyrelsen og Vendsyssel Museum. Samtidig er en række organisationer og foreninger orienteret om projektet bl.a. Vendsyssel Friluftsråd, Danmarks Naturfredningsforening Hjørring samt Foreningen for By og Land Hjørring (FBL). Der er truffet aftale om miljørapportens omfang og detaljeringsniveau med disse myndigheder. Endvidere har offentlighedens bemærkninger under foroffentlighedsfasen indvirket på disponeringen og indholdet af den samlede miljørapport. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg, skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse. 8. Forsyning og tekniske anlæg Ledninger i jorden Der findes nedgravede ledninger indenfor lokalplanområdet. Ledningerne er tinglyste, og der skal i forbindelse med udstykningen og opførelse af bebyggelse tages hensyn til de afstandskrav mv., der kan være pålagt ledningerne. Der gøres opmærksom på, at der også kan være ledninger, som ikke er tinglyste. 9. Øvrige forhold Vejadgange Nye adgange for kørende, vejtilslutninger, ændret anvendelse af benyttelse af eksisterende overkørsler m.v. kræver tilladelse fra Hjørring Kommune som vejmyndighed i henhold til Lokalplan nr L02 27

28 Redegørelse vejlovgivningen. Lov om fremme af vedvarende energi (VE-Loven) Ifølge Lov om fremme af vedvarende energi (Klima-, energi- og boligministeriet 2013), skal vindmølle ejer udbyde min. 20 % af vindmølleprojektet i lokalområdet. Beboerne inden for 4,5 km fra opstillingsstedet har førsteret til 50 andele pr. voksen i husstanden. Der vil blive givet nærmere information om ordningen på et borgermøde. Et andet punkt i loven er værditabsordningen. Værditabsordningen kan søges af de naboer, som ved projektets gennemførelse forventer at få en værdiforringelse af deres ejendom. Det er energinet.dk der administrer ordningen. Der vil blive givet nærmere information om ordningen på et borgermøde. Et tredje punkt er den grønne ordning, der giver kommunen mulighed for at søge om tilskud hos Energinet.dk til at dække omkostninger til projekter, der styrker landskabelige eller rekreative værdier eller til kulturelle og informative aktiviteter. Beløbets størrelse fastsættes ud fra størrelsen på de opsatte vindmøller, og forventes i dette projekt at udgøre minimum kroner. Landbrugspligt Arealerne, hvor vindmøllerne opstilles, er omfattet af landbrugspligt. Opstillingen af vindmøller vil ikke være til hinder for fortsat landbrugsmæssig drift inden for lokalplanområdet. Jævnfør vejledningen om reglerne i Lov om landbrugsejendomme kræves Jordbrugskommissionens tilladelse til brugs- eller lejeaftaler om opstilling af vindmøller på en landbrugsejendom, hvis møllernes grundareal er på over 25 m 2, eller aftalen gælder for et længere tidsrum end 30 år. Ophævelse af landbrugspligten ved eventuel udstykning af arealer til fundamenter, arbejdsarealer og tilkørselsveje kræver også kommissionens tilladelse. Der må derfor ikke foretages ændringer af eksisterende forhold, før NaturErhvervsstyrelsen har godkendt, at landbrugspligten ophæves for dette areal. Ophævelse af landbrugspligt sker i forbindelse med Geodatastyrelsens godkendelse af udstykningen. Jordbrugskommissionen kan i forbindelse med ophævelsen stille betingelser i medfør af Landbrugsloven om tilbageskødning af arealet til en landbrugsejendom, når anvendelsen til vindmøller ophører. Lokalplan nr L02 28

29 Redegørelse Trafikstyrelsen I henhold til Luftfartsloven skal vindmøller med en totalhøjde på over 100 meter anmeldes til Trafikstyrelsen, og opførelsen af møllerne må ikke påbegyndes, før der er udstedt attest om, at hindringen skønnes, ikke at være til fare for lufttrafikkens sikkerhed. Luftfartshindringer med en højde på 100 meter og op til 150 meter skal afmærkes, hvis Trafikstyrelsen kræver det. Efter de almindeligt gældende regler skal vindmøller afmærkes med lavintensivt, fast, rødt lys på minimum 10 Candela, og lysmarkeringen skal være aktiveret hele døgnet. Lysmarkeringen skal placeres på nacellen, og lyset skal altid, uanset møllevingernes placering, være synligt 360 grader i et vandret plan, hvilket kræver to lamper på hver mølle. 10. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vand-, fjernvarme-, gas- og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Lokalplan nr L02 29

30 Vedtagelse Byrådets behandling af lokalplanen Vedtaget som forslag af Hjørring byråd den xxx. p.b.v. Arne Boelt / Tommy Christiansen Borgmester Kommunaldirektør Endelig vedtaget af Hjørring byråd den xxx p.b.v. Arne Boelt / Tommy Christiansen Borgmester Kommunaldirektør Lokalplan nr L02 30

31 Offentliggørelse Offentliggjort høring eller afgørelser den xx. mdr. år (dato for hvornår det er på hjemmesiden) Lokalplan nr L02 31

Lokalplan. Lokalplan nr. 800.8111-L02. Vindmølleområde ved Høgsted. Politisk behandling. Ny tekst er vist med rød, se side 20, 21 og 24

Lokalplan. Lokalplan nr. 800.8111-L02. Vindmølleområde ved Høgsted. Politisk behandling. Ny tekst er vist med rød, se side 20, 21 og 24 Politisk behandling Ny tekst er vist med rød, se side 20, 21 og 24 Lokalplan Lokalplan nr. 800.8111-L02 Papirformat: A4 MOTORVE J Vindmølleområde ved Høgsted HØGSTED RVEJ TE KLOS EJLEV VR Hjørring Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013

Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Lokalplan 1200-36 Vindmøller ved Turebylille Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Turebylille Turebyholmvej Sydmotorvejen Vordingborgvej Vindmøller ved Turebylille Offentlig

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Vindmølleområde ved Gilbjergvej

Vindmølleområde ved Gilbjergvej Vindmølleområde ved Gilbjergvej Kommuneplantillæg nr. 7 Forslag Maj 2011 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens område.

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015.

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. LOKALPLAN 24-001 VINDMØLLER VED MARSVINSLUND FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 3 3.

Læs mere

Lokalplan nr. 414 A. Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum. Forslag

Lokalplan nr. 414 A. Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum. Forslag Lokalplan nr. 414 A Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege (Forslag) Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Maj 2013 KOMMUNE- & LOKALPLANLÆGNING Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle KVA Vind 6 på Tingvej 12, 4241 Vemmelev. Matr. nr. 11b Stude by, Hemmeshøj

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle KVA Vind 6 på Tingvej 12, 4241 Vemmelev. Matr. nr. 11b Stude by, Hemmeshøj Niels Christian Vedel Müller Tingvej 12 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 Forhold til anden planlægning 7 Planloven 7 Vindmøllecirkulæret 8 VE-loven 8 Kommuneplan 9 Zonestatus

Læs mere

Lokalplan nr. 258 samt Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune og Temaplan for Vindmøller i Ringkøbing-Skjern

Lokalplan nr. 258 samt Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune og Temaplan for Vindmøller i Ringkøbing-Skjern Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Lokalplan nr. 258 samt Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune og Temaplan for Vindmøller i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Lokalplan nr. 279. For et område til vindmøller ved Bindesbøl. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 279. For et område til vindmøller ved Bindesbøl. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 279 For et område til vindmøller ved Bindesbøl Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 20. april 2010 Nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 201 samt tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 201 samt tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune Returadresse Planlægning Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 201 samt tillæg nr. 15 Sagsbehandler Pia Degn Eriksen Direkte telefon 99741184 E-post planlagning@rksk.dk

Læs mere

...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG

...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG ...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG Baggrund og formål Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et bestemt område. Det kan

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Temaplan for vindmøller Tønder Kommune TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø August 2013 Kommuneplantillæg nr. 12-001 er udarbejdet af

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan. Vindmølleområde Krejbjerg

Lokalplan. Vindmølleområde Krejbjerg Lokalplan 260 Vindmølleområde Krejbjerg Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens område 4 Lokalplanens formål 6 Lokalplanens indhold 7 Tekniske Forhold 9 Vej-, sti- og parkeringsforhold

Læs mere

FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011

FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011 FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011 Lokalplan nr. 239 Vindmølleområde Lindum Teknisk Forvaltning - Vedtaget 21. december. 2011 Planloven Lov om planlægning (Planloven) er grundlaget

Læs mere

LOKALPLAN 210 TEKNISK ANLÆG, VINDMØLLEANLÆG. Ll. Binderup Smorupvej

LOKALPLAN 210 TEKNISK ANLÆG, VINDMØLLEANLÆG. Ll. Binderup Smorupvej LOKALPLAN 210 TEKNISK ANLÆG, VINDMØLLEANLÆG. Vindmølleområde Brorstrup Område A Ll. Binderup Smorupvej Brorstrup Kærvej Kirkevej Rodhøjvej Løgstørvej Kgs. Tisted Elbjergvej Tisbjergvej REBILD KOMMUNE HOBROVEJ

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

Lokalplan. Lokalplan nr. 104.1110 - L06 Boligområde ved Odbjergvej, Hjørring. Høgesangervej. Haldbjerg Bagterpvej. Odbjergvej.

Lokalplan. Lokalplan nr. 104.1110 - L06 Boligområde ved Odbjergvej, Hjørring. Høgesangervej. Haldbjerg Bagterpvej. Odbjergvej. Halvorsmind Lokalplan Lokalplan nr. 104.1110 - L06 Boligområde ved Odbjergvej, Hjørring Høgesangervej Haldbjerg Bagterpvej Odbjergvej Ulvegravene Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Halvorsmindevej

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

LANDZONETILLADELSE - HUSSTANDSVINDMØLLE

LANDZONETILLADELSE - HUSSTANDSVINDMØLLE Urhøj Smedje ApS Krogvejen 40 4281 Gørlev Att: Heidi Daggaard Johansen Sendt til: heidi@urhoj.dk 3. JULI 2013 LANDZONETILLADELSE - HUSSTANDSVINDMØLLE Matr. Nr. 42m, Grænge By, Toreby, Majbøllevej 166,

Læs mere

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDMØLLE?ARK VED LANDTING LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanens formål er at give mulighed for at etablere en vindmøllepark i Landting området. Ved vindmølleparkens

Læs mere

Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr L12 Vindmølleområde mellem Sønder Rubjerg og Vejby. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx.

Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr L12 Vindmølleområde mellem Sønder Rubjerg og Vejby. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx. Offentlig fremlagt xx.xx.xx - xx.xx.xx Forslag til Lokalplan Lokalplan nr. 900.8111-L12 Vindmølleområde mellem Sønder Rubjerg og Vejby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

Planlægning for vindmøller ved Højstrup

Planlægning for vindmøller ved Højstrup Planlægning for vindmøller ved Højstrup Plan for i aften Projektet og planprocessen VVM redegørelsen Pause Spørgerunde Værditabsordningen Borgermøde d. 11/10 2012, Højstrupvej 42, Østervrå Planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

LOKALPLAN 24-001. og Kommuneplantillæg nr. 19. Vindmøller, Saltum Kær Saltum

LOKALPLAN 24-001. og Kommuneplantillæg nr. 19. Vindmøller, Saltum Kær Saltum LOKALPLAN 24-001 og Kommuneplantillæg nr. 19 Vindmøller, Saltum Kær Saltum September 2007 Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen Ortofoto BlomInfo,

Læs mere

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 01-012 VINDMØLLER NORD-VEST FOR NYRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1996 Vejledning En lokalplan fastlæggerbestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege September 2014 Lokalplanen Lokalplan Kommunalbestyrelsen har d. 28. august 2014 vedtaget lokalplan T15.01.01. Planen er offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

S. E. Brockhuus har på dine vegne søgt om landzonetilladelse til opstilling af 3 husstandsvindmøller på ejendommen

S. E. Brockhuus har på dine vegne søgt om landzonetilladelse til opstilling af 3 husstandsvindmøller på ejendommen Hesteherregårdspension Aggersvold Dato: 16-10-2014 c/o Investeringsselskabet af 30.4.1 Sagsb.: Milee Store Strandstræde 21, 2.tv. Sagsnr.: 14/59632 1255 København K Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 200x For et område ved Rønne Stadion Nord December 2013 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er et sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum

Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum Lokalplan 11 Vindmøller ved Bovnum Varde Kommune September 2007 Lokalplan 11 Indholdsfortegnelse 1 VARDE KOMMUNE LOKALPLAN 11 VINDMØLLER VED BOVNUM INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 I REDEGØRELSE 4 Baggrund

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søndervej 48, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Tillæg nr. 12 til Tranekær Kommuneplan 2000 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 258 samt tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 258 samt tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 258 samt tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Lokalplan nr. 281. For et område til vindmøller sydvest for Tim. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 281. For et område til vindmøller sydvest for Tim. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 281 For et område til vindmøller sydvest for Tim Ringkøbing-Skjern Kommune 15. november 2011 Nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune Planlægning Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Planlægger:

Læs mere

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 590 for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling 2 Indhold Lokalplanens redegørelse 5 Baggrund Lokalplanområdet

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Holbæk Marina. Holbæk Fjord

Holbæk Marina. Holbæk Fjord Lokalplan Nr. 3.32 Holbæk Marina Holbæk Fjord Skelbækvej Sofiesminde Sofiesminde Sofiesminde Sofiesminde Sofiesminde Sofiesminde Sofiesminde Sofiesminde Sofiesminde Alle Planafdelingen August 2008 Hvad

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 September 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Lokalplanområdet 2 / 18

Lokalplanområdet 2 / 18 Baggrund Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udskifte det eksisterende asfaltanlæg til et moderne, miljømæssigt tidssvarende anlæg, herunder nødvendige tilpasninger af oplag og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bistrupvej 5, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Offentlig fremlagt fra den 11.01.2016 til den 07.03.2016 forslag Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne.

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne. Morten S. Kristiansen Sales Manager HSWind Clausholmvej 24 8960 Randers SØ Mail: Morten@hswind.dk 2. marts 2012 Sagsident: 11-54755 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Tillæg nr 29 Vindmølleområde mellem Sdr. Rubjerg og Vejby

Tillæg nr 29 Vindmølleområde mellem Sdr. Rubjerg og Vejby Tillæg nr 29 Vindmølleområde mellem Sdr. Rubjerg og Vejby Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 29 Vindmølleområde mellem Sdr. Rubjerg og Vejby plannr Tillæg nr 29 Dato for offentliggørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 458. Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum. Forslag

Lokalplan nr. 458. Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum. Forslag Lokalplan nr. 458 Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Kommuneplan 2013. Tillæg nr. 44 Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Kommuneplan 2013. Tillæg nr. 44 Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 44 Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 76

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 76 LOKALPLAN NR. 76 FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLEPARK VED GESTENGE I STAUNING ~TUFT~PN WflMMTTMT~ i LOKALPLAN NR. 76 Lokalplan for et område til vindmøllepark ved Gestenge i Stauning. Udarbejdet i oktober 1994

Læs mere

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen Niels Weinreich Dato: 20-11-2013 Lilleskovvej 25 Sagsb.: Milee 4350 Ugerløse Sagsnr.: 13/15688 Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har søgt om landzonetilladelse til at

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej LOKALPLAN NR. 11-577 for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2001 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev T Anmelder: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde tlf.: 96 77 99 00 ORIGINAL 22542? 03 OUU0.0070 LOKALPLAN NR. 20.20.04 ORIGINAL 225390 03 0000.0070.04.20015 TÅ 400r00 K Område til offentlige

Læs mere

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter 2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Plannavn Formål Rugballegård Ridecenter Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering

Læs mere