Analyse 19. september 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse 19. september 2012"

Transkript

1 19. september 1. Konsekvenser af en kortere dagpengeperiode Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 13 afkortet fra til år. I analysen undersøges lediges afgang fra dagpengesystemet omkring det tidspunkt, hvor dagpengene opbruges. Samtidig skønnes over hvor mange ledige, som fremover risikerer at miste dagpengeretten. Hovedkonklusioner Dagpengeperiodens længde har betydning for lediges jobsøgning. Andelen af ledige, som finder arbejde, femdobles således i månederne op til, at dagpengene udløber. Effekten er der, selvom jobsituationen er vanskeligere efter den økonomiske afmatning. Analysen underbygger dermed, at dagpengereformen vil medvirke til at nedbringe langtidsledigheden og på sigt også øge beskæftigelsen. Det ventes, at dagpengereformen kan forbedre de offentlige finanser med mia. kr. på længere sigt. Den samfundsøkonomiske gevinst skal holdes op imod, at antallet som årligt vil opbruge dagpengeretten vil vokse, og at tilskyndelsen til at forsikre sig mod ledighed reduceres. Danske erfaringer og internationale undersøgelser understøtter, at en kortere dagpengeperiode vil føre til større afgang til beskæftigelse op til -årsgrænsen, ligesom man i dag ser ved -årsgrænsen. Tages højde for den ændrede adfærd, skønnes groft, at omkring. vil opbruge dagpengeretten årligt, når den kortere dagpengeperiode er indfaset (ved det nuværende ledighedsniveau). I 13 er der en særlig stor udfordring, fordi relativt mange står til at miste dagpengeretten den første del af året. Det er en konsekvens af den model, der blev valgt da afkortningen skulle indfases. Samlet er det vurderingen, at omkring 1. vil opbruge -års dagpengeret i 13, når der tages hensyn til adfærdsændringer mv. Regeringen har i september 1 fremlagt akutpakken, som målrettet hjælper personer, der er tæt på at opbruge deres dagpengeret. Hvis pakken er effektiv, og jobcentrene gør en indsats, som ligger ud over det normale, vil det alt andet lige trække i retning af, at antallet af personer, der mister dagpengeretten i 13, kan blive lavere end forudsat. De angivne skøn er forbundet med betydelig usikkerhed. Kontakt Ledende arbejdsmarkedsøkonom Andreas Højbjerre Tlf FONDEN KRAKA KOMPAGNISTRÆDE A, 3. SAL 1 KØBENHAVN K

2 Afgangsmønsteret fra dagpengesystemet I månederne før dagpengeperioden udløber, er der en klar stigning i den andel af dagpengemodtagerne, som finder beskæftigelse, eller på anden måde bliver selvforsørgende. Det fremgår af figur, som viser andelen af dagpengemodtagerne, der kommer i arbejde (eller på anden vis bliver selvforsørgende) på forskellige tidspunkter i ledighedsforløbet. Mere end pct. bliver hver uge selvforsørgende i de første par måneder af dagpengeforløbet. Frem mod ca. et halvt år før -årsgrænsen falder andelen, som bliver selvforsørgende, gradvist til under pct. I de sidste måneder før -årsgrænsen skifter billedet igen. Her stiger andelen, som bliver selvforsørgende markant. Det samme gør sig gældende, når man ser på den andel, som kommer direkte i arbejde. I månederne lige op til, at dagpengeperioden udløber, femdobles sandsynligheden for, at ledige finder arbejde. Figur 1: Andel som bliver selvforsørgende eller beskæftigede på forskellige tidspunkter i dagpengeforløbet Til selvforsørgelse og beskæftigelse Til beskæftigelse Antal uger i dagpengesysetmet Ugentlig opgørelse af den betingede sandsynlighed for af afgå fra dagpengesystemet. Fire sammenhængende uger uden dagpenge markerer afgang fra dagpengesystemet. Markering uden ydelse og samtidig med lønindberetning (e-indkomst) i samme måned angiver beskæftigelse. Dagpengeancienniteten er opgjort på baggrund af gældende regler for forbrug af dagpengeklip og de seneste 3 indplaceringsdatoer i dagpengesystemet. Figurer omfatter ledige, som starter nye dagpengeforløb (ny indplacering) i perioden -7. Personer, som overgår til en anden ydelse end dagpenge indgår ikke i beregningen af afgangssandsynligheden. Ledige kan optjene en ny dagpengeperiode i løbet af perioden og hermed indgå med flere dagpengeforløb. Figuren tager udgangspunkt i ledighedsforløb, som starter i og 7. Afgang fra dagpengesystemet for de personer, der nærmer sig den -årige dagpengeperiodes udløb, sker dermed i 1 og 11, hvor ledigheden er højere end i en normal konjunktursituation. Den stigende afgang fra ledighed understøtter således, at dagpengeperiodens længde har betydning for, hvor hurtigt ledige kommer i beskæftigelse, også i mindre gode tider. Samtidig er det dog vigtigt at huske, at bruttoledigheden og antallet af bruttoledi-

3 ge målt i forhold til antallet af nyopslåede stillinger ikke er specielt høj, når man anlægger et længere historisk perspektiv. Stigningen i afgangen til beskæftigelse sidst i ledighedsperioden skal desuden ses i sammenhæng med, at der kun var knap. personer, som modtog dagpenge i år i 11, mens mere end 3. personer var berørt af ledighed i kortere eller længere tid i løbet af 11. Hvor mange modtager dagpenge i år? Der var ca. 9. personer, som passerede -årsgrænsen i dagpengesystemet i 11. Det fremgår af figur 1, der viser, hvor stor en andel af dagpengemodtagerne, som på det givne tidspunkt i dagpengeforløbet havde optjent 5 ugers beskæftigelse (inden for en referenceperiode på 3 år), siden de blev indplaceret i dagpengesystemet. Af de ca. 9., som passerede -årsgrænsen, havde omkring. personer mere end 5 ugers beskæftigelse inden for referenceperioden. Med et 5-ugers genoptjeningskrav til en ny dagpengeperiode, vil omkring. dermed automatisk få ret til en ny -årlig periode, selv om de har fået dagpenge i to år. Hertil kommer, at knap 1. personer med 3 måneders ekstra arbejde i referenceperioden kan opnå 5 ugers beskæftigelse og hermed retten til en ny dagpengeperiode. Figur : Antal som krydser forskellige grænser i dagpengesystemet og optjent beskæftigelse på tidspunktet, 11 Antal Over 5 uger Under 5 uger Antal mdr. mdr. 1 år år 3 år år Tid i dagpengesystemet Angiver antal dagpengemodtagere som i løbet af året krydser den angivne dagpengeanciennitet. Beskæftigelsesopgørelsen i forhold til optjening af en ny dagpengeperiode er opgjort på baggrund af selvforsørgelse. Markering for mindre ned 5 pct. dagpenge i ugen tæller som,5 uges beskæftigelse, mens mellem 5 pct. og fuld dagpenge i ugen tæller som,75 uge. Enkelte personer kan indgå flere gange. 3

4 Skøn over afgang fra dagpengesystemet med en -årlig dagpengeperiode Ledigheden har været forholdsvis stabil siden 11, og det samme gælder langtidsledigheden. Hvis det billede er nogenlunde uændret i 13, er det et rimeligt skøn, at der vil være ca. 9. personer, som i 13 vil være i risiko for at miste deres dagpenge som følge af afkortningen af dagpengeperioden. I en mere normal konjunktursituation, hvor ledigheden er lavere, vil risikogruppen også være mindre. Den kortere dagpengeperiode må imidlertid forventes at føre til større afgang til beskæftigelse op til -årsgrænsen, ligesom man i dag ser det ved -årsgrænsen. Det afspejler dels, at jobsøgningen stiger, når dagpengeperiodens udløb nærmer sig, men også at der i jobcentrene er særligt fokus at finde beskæftigelse til denne gruppe. Dette underbygges af tidligere danske erfaringer med at afkorte dagpengeperioden og af internationale undersøgelser. Da dagpengeperioden blev afkortet fra 5 til år i 1999 flyttede stigningen i afgangen fra dagpengesystemet således fra 5-årsgrænsen til - årsgrænsen 1. Dengang var bruttoledigheden -5. højere, end den er i dag. Tendensen kendes også fra internationale undersøgelser på området. I Norge flyttede stigningen af afgangen fra dagpengesystemet fra 3 til -årsgrænsen, da den norske dagpengeperiode blev forkortet fra 3 til år. At en afkortet dagpengeperiode også kan have effekt i en lavkonjunktur kan også findes i andre undersøgelser 3. Vurderingen af effekten af den forkortede dagpengeperiode er baseret på den afgang til beskæftigelse, som i dag observeres omkring -årsgrænsen, samt tidligere erfaringer med ændringer i dagpengeperioden. Det antages således, at overgang til beskæftigelse i de sidste tre måneder op til den nye -årsgrænse vil stige i samme omfang, som man i dag kan observere i månederne op til den nuværende -årsgrænse. Det betyder isolereret set, at antallet, som står til at opbruge års dagpenge, skønsmæssigt reduceres med omkring 3 pct. (dvs. med ca.. personer). Udover at afgangen fra dagpengesystemet stiger op til -årsgrænsen, vil en kortere dagpengeperiode også betyde, at nogle ledige søger mere intensivt efter job tidligere i ledighedsforløbet. Efter den norske dagpengeperiode blev forkortet til år i 3 og steg afgangssandsynligheden til beskæftigelse eksempelvis omkring,3 pct. højere fra et halvt år inde i ledighedsforløbet og frem til den markante stigning i månederne før den nye - årsgrænse. Hvis det lægges til grund, at afgangssandsynligheden i samme omfang i Danmark, vil antallet af personer, som mister dagpengeretten efter år, falde med yderligere ca. 1. personer. 1 Arbejdsmarkedskommissionen, Velfærd kræver arbejde, 9. Virkninger av forkortet dagpengeperiode, Søkelys på arbejdslivet, nr (udkommer 1) 3 Schmieder, Johannes F., Till von Wachter, and Stefan Bender (11): The effects of extended unemployment insurance over the business cycle: Evidence from regression discontinuity estimates over twenty years, Working paper, Boston University, March 11

5 Det skønnes derfor samlet, at i størrelsesordenen. som udgangspunkt vil miste dagpengeretten, når den kortere dagpengeperiode er indfaset, jf. også tabel 1 (kolonnen løbende tilgang ). I en mere normal konjunktursituation, hvor ledigheden er lavere end i dag, vil antallet alt andet lige være mindre. Skønnet er baseret på ændringer i afgang til beskæftigelse og ikke til selvforsørgelse mere bredt hvor stigningen i afgangen er noget større sidst i dagpengeperioden. Det forudsatte afgangsmønster kan ses i figur 3 (den stiplede kurve). Figur 3: Afgang til beskæftigelse fra dagpenge, og skøn over fremtidig afgang med en årlige dagpengeperiode Skøn for afgang med en -årlige dagpengeperiode år år 3 år år Tid i dagpengesystemet Den stiplede linje angiver afgangen, hvis afgangsmønstret ½ år inden nuværende - årsgrænse flyttes til ½ år inden den fremtidige -årsgrænse. Derudover løftes afgangssandsynligheden,3 pct. i dagpengeperioden fra ½ år til 1½ år. De første år af dagpengeforløbet af afgangssandsynligheden til beskæftigelse korrigeret i forhold afgangen til selvforsørgelse og beskæftigelse fra figur 1. I 13 er der som nævnt en helt særlig udfordring. Med den midlertidige udskydelse af forkortelsen af dagpengeperioden vil der således være særligt mange, som risikerer at miste deres dagpenge i første halvdel af 13. Det fremgår af figur, som viser et skøn for hvor mange, som er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet i de enkelte måneder næste år dvs. hvis man ikke tager hensyn til adfærdsvirkningerne mv. Samlet er det op mod. der næste år er i risiko for at miste dagpengeretten. Når der tages hensyn til, at afgangen vil stige frem mod den nye dagpengeperiodes udløb, kan det det groft anslås, at i størrelsesordenen 1. kan opbruge deres dagpengeret i 13, som følge af afkortningen, jf. tabel 1 5. En del af disse (personer over 55 år med efterlønsrettigheder) vil være berettiget til et senior job. Andre vil være berettiget til kontanthjælp, hvis de opfylder betingelserne. 5 En alternativ tilgang er at se på antallet af dagpengemodtagere ved udgangen af 1. halvår. 1, som er i risiko for at miste dagpengeretten i 13. Dette tal er på. hvilket er en smule mindre end de 9. i tabel 1, 5

6 Regeringen har i september 1 fremlagt akutpakken, som skal hjælpe personer, der er tæt på at opbruge deres dagpengeret. Der er ikke indregnet nogen særskilt effekt af dette initiativ. Hvis pakken er effektiv, og jobcentrene gør en indsats, som ligger ud over det normale, vil det alt andet lige trække i retning af, at antallet af personer, der mister dagpengeretten i 13, kan blive lavere end forudsat. Tabel 1: Skøn over antal som opbruger deres dagpenge med -årlig dagpengeperiode, 13 (akutpakken er ikke eksplicit indregnet) Løbende tilgang Indfasning I alt Risikogruppe (uden ændret adfærd) Genoptjener ny periode på ved dagpengeudløb Reduktion som følge af øget afgang lige inden udløb af dagpenge I alt 1... Øget afgang fra dagpengesytemet i øvrigt Skøn over samlet årligt udfald i Den løbende tilgang er baseret på antallet som krydser -årssgrænsen 11. I forhold til indfasningen er der taget højde for regler omkring indfasningen af den afkortede dagpengeperiode (juli 1) og -ugersforlængelsesmuligheden (juli 1). Tallet for er baseret på afgangsmønsteret for ledige i -11 samt antallet og varighedsfordelingen af ledige ved udgangen af 1. halvår 1. Reduktionen lige inden udløb af dagpenge angiver afgangen, hvis afgangsmønstret ½ år inden nuværende -årsgrænse flyttes til ½ år inden den fremtidige -årsgrænse. Øget afgang i øvrigt dækker over et antaget løft i den ugentlige afgang på,3 pct.-point. I antallet af personer som genoptjener en ny dagpengeperiode er medtaget 1. personer, som kan genoptjene med 3 måneders ekstra arbejde i løbet af referenceperioden. Figur : Risikogruppe for at miste dagpengeretten i 13 uden ændret adfærd Antal personer. Antal personer Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Risikogruppe for at miste dagpengeretten i 13 (inkl. indfasningen). Tallet for er baseret på afgangsmønsteret for ledige i -11 samt antallet og varighedsfordelingen af ledige ved udgangen af 1. halvår 1.

7 Boks: Ændringer i dagpengesystemet Afkortning af dagpengeperioden Som et led i Genopretningsaftalen blev det vedtaget, at afkorte dagpengeperioden fra år til år (inden for en periode på henholdsvis og 3 år). En overgangsbestemmelse sikrede, at alle, der får begrænset deres ret til dagpenge efter lovens ikrafttrædelse den 1. juli 1, bevarer retten til dagpenge i sammenlagt år efter ikrafttrædelsestidspunktet. Overgangsbestemmelsen indebar, at forsikrede ledige med - års anciennitet i dagpengesystemet ved ikrafttrædelsen den 1. juli 1 ikke blev påvirket af det nye regelsæt, mens personer med under års anciennitet på ikrafttrædelsestidspunktet vil have ret til dagpenge i yderligere år. Som følge af indfasningen, vil de første ledige miste dagpengeret som følge af de nye regler d. 1. juli 1. Med finansloven for 1 blev der vedtaget en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden. Dagpengeperioden blev forlænget med ½ år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i. halvår 1, dog således, at den samlede dagpengeperiode ikke overstiger år. Den midlertidige forlængelse omfatter også personer, der er blevet ledige efter 1. juli 1 (en udvidelse i forhold til regeringens første finanslovsudspil). Som følge af forlængelsen blev tidspunktet for, hvornår de første ledige mister dagpengeretten som følge af de nye regler, udskudt til d. 1. januar 13. Genoptjeningskravet Som en del af dagpengereformen blev beskæftigelseskravet for til dagpenge for personer, som har opbrugt deres dagpengeperiode, ændret. Ændringen betyder, at en person, som er fuldtidsforsikret, skal opfylde et krav om sammenlagt 5 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for 3 år for at genoptjene dagpengeretten efter udløbet af sin dagpengeperiode (genoptjeningskravet). Tidligere var genoptjeningskravet ugers fuldtidsbeskæftigelse. Med ændringen er beskæftigelseskravet for genoptjening af dagpengeret harmoniseret med det almindelige beskæftigelseskrav. Beskæftigelseskravet er således i alle situationer det samme, dvs. både ved optjening af dagpengeret første gang, ved løbende genoptjening af dagpengeret undervejs i og ved udløbet af dagpengeperioden. Ændringen blev gennemført sådan, at det øgede genoptjeningskrav gælder for de personer, som skal påbegynde en ny dagpengeperiode efter juli 1. Ændringen skulle træde i kraft den. juli 1, men blev udskudt sammen med afkortningen af dagpengeperioden. 7

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Jesper Kühl, De Økonomiske Råds Sekretariat 3.oktober 2014 Notatet redegør for beregningerne af konsekvenserne af at lempe genoptjeningskravet

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET

KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET II.1 Indledning Reform af dagpengesystemet Analyse af ændringer i dagpengesystemet Dagpenge forsikrer indkomst, mens kontanthjælp sikrer forsørgelse Dagpengereformen fra 2010

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fejl i overskrift til punkt 2 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

HVAD VIRKER FOR LEDIGE UNGE?

HVAD VIRKER FOR LEDIGE UNGE? HVAD VIRKER FOR LEDIGE UNGE? En vidensopsamling om effekterne af ydelsessystemets indretning og den aktive beskæftigelsesindsats Januar 2014 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde 20A, 3.

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Regeringen DA KL Danske Regioner Aftale om akutjob 24. oktober 2012 Overgangen til den vedtagne dagpengereform, herunder den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige periodeforlængelse med FL12 samt de

Læs mere

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014 Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre Januar 14 1 ARBEJDSMARKEDET FOR NYUDDANNEDE MAGISTRE Januar 14 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status for 2013 og 2014 10. februar 2015 1 Michel Klos Indledning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med maj 2015 11. juni 2015 1 Michel Klos Sammenfatning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2010

Økonomisk Redegørelse. August 2010 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 Notatet kommenterer vismændenes (DØR s) diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 7. oktober 2014. 1 Kontakt Professor og formand for AE Direktør

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere