Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland"

Transkript

1 Bilag 12 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland REGIONAL UDVIKLING Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 1

2 Udarbejdet for Region Nordjylland, Regional Udvikling af: Thomas Lange Moos-Bjerre og Lange Tlf Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

3 Bilag 12 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 3

4 Bilag 12 4 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

5 INDHOLD DEL 1: DEL 2: INDLEDNING... Nye tendencer nye reformer... ALLEREDE I 2014 KNÆKKER KURVEN DEL 3: HVAD KAN VI BRUGE ANALYSEN TIL? Kort om metode, anvendelse og begrænsninger... Store ungdomsårgange erstattes af små som igen erstattes af større DEL 4: FOKUS PÅ STX... IB og studenterkursus DEL 5: FOKUS PÅ HF DEL 6: FOKUS PÅ HHX DEL 7: FOKUS PÅ HTX DEL 8: MULIGE EFFEKTER AF KARAKTERBEGRÆNSNINGER Hvilke karakterkrav giver mening? Individuelle vurderinger og opkvalificering Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 5

6 1. INDLEDNING Denne analyse er en opdatering af den tidligere Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser, som Regionsrådet i samarbejde med gymnasierne fik udarbejdet i Der foregår en interessant udvikling i de unges søgning mod de gymnasiale uddannelser i disse år. Fra 2009 til 2013 har gymnasierne i Nordjylland så vel som på landsplan oplevet en markant stigning i antallet af elever der søger om optagelse. Udviklingen bryder med det ellers stabile mønster der har præget de unges søgning siden 1990 hvor elevoptaget hvert år frem til 2009 er steget med et gennemsnit på 1%. Gymnasiernes oplevelse underbygges af tal fra Undervisningsministeriets Profilmodel der viser at stigningen i tilgangen til de gymnasiale uddannelser siden 2009 er den væsentligste vi har set i mere end 20 år. Formålet med denne analyse er bl.a. at give et indblik i hvor stor betydning udviklingen i årene skal tillægges og hvilke konsekvenser nye karakterkrav til ansøgere til de gymnasiale uddannelser vil få analysen brugte den stabile udvikling fra 1990 til 2009 som grundscenarie og fremlagde herudover 3 alternative scenarier. Et af scenarierne opererede med at den stigning i elevtilgangen der var registreret fra 2009 til 2011 ville fortsætte, og konklusionen her var at man ud fra dette scenarie samlet set kunne forvente en stigning i elevtilgangen trods den forventede befolkningsnedgang i Region Nordjylland. Det var altså dette scenarie der viste sig som den bedste forudsigelse af fremtiden. Spørgsmålet er nu om vi kan forvente at denne vækst i elevernes søgning mod gymnasierne vil fortsætte, og i så fald hvor længe? Samtidig er det vigtigt i forhold til de enkelte institutioners planlægning både på mellemlangt og langt sigt at kortlægge hvordan udviklingen: fordeler sig på de forskellige uddannelsesretninger: de almene gymnasier (STX og HF) og de erhvervsfaglige gymnasier (HHX og HTX) fordeler sig geografisk i regionen. 6 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

7 Nye tendencer nye reformer Ét er udviklingen i de unges præferencer for uddannelse, noget andet er de mange reformer på uddannelsesområdet bl.a. erhvervsskolereformen, vejledningsreformen samt igangværende reformarbejde inden for de videregående uddannelser og på det gmnasiale område. Det debatteres for øjeblikket om det vil være fremmende for kvaliteten af de gymnasiale uddannelser at indføre krav til adgangsgivende karaktergennemsnit fra folkeskolen og i givet fald hvor snittet bør ligge. Med baggrund heri er der i denne analyse medtaget beregninger på hvilke konsekvenser for elevoptaget adgangsbegrænsning vil kunne få på de forskellige gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx og htx). Indførelse af karaktergennemsnit kan vise sig at få ligeså stor indflydelse på elevtilgangen som befolkningsbevægelser og udviklingen af de unges uddannelsespræferencer. Elevtilgangen er fra 2009 til 2013 steget markant på STX, mens den er uændret på HF, HHX og HTX. Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 7

8 2. ALLEREDE I 2014 KNÆKKER KURVEN For at vurdere hvor stor betydning stigningen i elevtilgangen fra 2009 til 2013 skal tillægges har vi i første omgang set på bevægelserne i det efterfølgende år. De nyeste tal fra Danmarks Statistik dækker elevoptaget til og med Tallene for 2014 er endnu ikke tilgængelige fra Danmarks Statistik, så her har vi i stedet behandlet Region Nordjyllands tal for elevoptaget i sommeren 2014 på hver enkelt gymnasieskole. Disse tal er ret interessante idet de viser at udviklingen allerede vender her: kurven flader ud og tilstrømningen stagnerer. Figur 1 viser elevtilgangen fordelt på de fire uddannelsesretninger. Her kan vi se at andelen af unge der startede på HF, HHX og HTX i 2013 er den samme som i På STX steg andelen fra 64% i 2009 til 74% i 2013 en stigning på knap 400 elever. Det er således STX der bærer hele stigningen. Figur 1 viser også at tilstrømningen til de gymnasiale uddannelser stagnerer i Samtidig med at befolkningsgrundlaget for de gymnasiale uddannelser i en del nordjyske kommuner, især Læsø, Figur 1 Udvikling i andele af unge i Region Nordjylland, der tilgår gymnasial uddannelse 80% 70% 62% 62% 60% 61% 61% 60% 63% 61% 63% 64% 69% 71% 74% 75% 60% I alt 50% 40% 30% 30% 30% 31% 31% 30% 31% 34% 34% 34% 34% 36% 38% 39% 41% Stx Hhx Hf Htx 20% 10% 0% Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

9 En karakterbegrænsning på 4 vil påvirke under 5 procent af eleverne på STX, HHX og HTX, men 20 procent på HF. Frederikshavn, Hjørring, Thisted, Morsø, Jammerbugt og Vesthimmerland kommuner siden 2009 er blevet mindre så er den samlede tilgang til de gymnasiale uddannelser i den samme periode øget markant. Faktisk har stigningen været så stor at den udligner befolkningstilbagegangen i den samme periode. Udviklingen i elevoptaget frem til i dag fortæller os således at: krav, samt de forventede reformer på videregående uddannelser og på gymnasieområdet på sigt kan betyde en reduktion i tilstrømningen til de gymnasiale uddannelser. I kapitel 9 har vi analyseret konsekvenserne af de forskellige karaktergennemsnit. På baggrund af analysen kan vi konkludere at en karakterbegrænsning på 4 vil påvirke under 5 procent af eleverne på STX, HHX og HTX, men 20 procent på HF. En karakterbegrænsning på 7 vil derimod have en mærkbart begrænsende effekt. Den vil frasortere hver fjerde elev på STX, hver anden elev på HHX og HTX og næsten ni ud af ti på HF. Et gennemsnit på 02 vil knapt nok have en registrerbar effekt på nogen af uddannelserne. For at give en brugbar pejling for de enkelte skoler i regionen vil vi se på, hvordan udviklingen fordeler sig, dels på de fire uddannelsesretninger, og dels på befolkningsudviklingen i regionens geografiske områder. STX står for stort set hele væksten. Kurven allerede knækker i 2014 hvor optaget stagnerer. I sig selv er udviklingen på et enkelt år ikke nok til at bygge en forventning til fremtiden på. Men når vi samtidig ser på hvad påvirker elevtilstrømningen? Samlet set er der grund til at tro at den allerede vedtagne reform af erhvervsuddannelser med indførelse af karakter- En karakterbegrænsning på 7 vil frasortere hver fjerde elev på STX, hver anden elev på HHX og HTX og næsten ni ud af ti elever på HF. Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 9

10 3. HVAD KAN VI BRUGE ANALYSEN TIL? - kort om metode, anvendelse og begrænsninger Når fremskrivningsanalysen læses er det væsentligt at pointere at der ikke er tale om en prognose for hvordan elevoptaget vil udvikle sig. Erfaringen viser nemlig at den slags forudsigelser sjældent kan indfange virkeligheden. Det er den pludselige og overraskende udvikling vi så i årene et klart eksempel på. De resultater vi præsenterer her er alene tekniske beregninger af tilgangen til de gymnasiale uddannelser frem til 2030 og 2040, forudsat der ikke sker andre ændringer som påvirker tilgangen til uddannelserne. Vi har lavet fremskrivningerne for hver enkelt uddannelsesretning: STX, HF, HHX og HTX. Fremskrivningsresultaterne kan anvendes til at holde de kommende års udvikling i tilgangen på de enkelte skoler op imod. Det vil sige at i det omfang den faktiske udvikling adskiller sig fra fremskrivningen kan det konkluderes at der er sket ændringer positive eller negative i optagemønstrene. Forudsætningen om at der ikke sker andre ændringer som påvirker tilgangen til uddannelserne er i sagens natur meget teoretisk: Vi kan med stor sikkerhed antage at der vil ske ændringer, men at lade de formodede ændringer indgå som faktorer i beregningerne vil skabe større forvirring end klarhed. Fremskrivningerne præsenteres derfor isoleret, men det må samtidig forventes, at de mange nye reformer på uddannelsesområdet også vil komme til at påvirke optagemønstrene for gymnasieuddannelserne. De langsigtede resultater for tiden frem mod 2040 skal læses med større forbehold for usikkerhed i de tilgrundliggende befolkningsprognoser. At vi alligevel har taget dem med skyldes, at de er interessante, fordi de fremhæver, at gymnasierne i nogle områder i Nordjylland må indstille sig på strukturelle fald i elevgrundlaget, mens andre blot skal overkomme en årrække med mindre ungdomsårgange, hvorefter elevgrundlaget atter vil øges. 10 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

11 Store ungdomsårgange erstattes af små som igen erstattes af større De kommende år bliver ungdomsårgangene mindre, både i Nordjylland og i resten af landet. Overordnet set vil rekrutteringsgrundlaget for de gymnasiale institutioner mindskes frem til Figuren (figur 2) viser hvordan antallet af årige kommer til at udvikle sig i de nordjyske sogne i perioden Danmarks Statistiks mere langsigtede befolkningsprognoser viser til gengæld også at ungdomsårgangene igen vil blive større frem mod Disse langsigtede prognoser er i Mindskes mere end 5% p.a. Mindskes 2-5% p.a. Mindskes 1-2% p.a. Uændret (-1% till + 1% p.a.) Øges 1-2% p.a. Øges 2-5% p.a. Øges mere end 5% p.a. Figur 2. Udvikling i antallet af årige frem til 2030 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 11

12 sagens natur mere usikre, idet der er tale om unge, der endnu ikke er født! Alligevel er det en betydningsfuld dimension for analysen af kapacitetskravene, at de nuværende store ungdomsårgange (fra 2009 til i dag) må ventes også at få mange børn. Figuren (figur 3) viser hvordan antallet af årige kommer til at udvikle sig i de nordjyske sogne i perioden Mens den kommende befolkningsudvikling samlet set betyder at elevtilgangen reduceres frem til 2030 og derefter stiger igen til samme niveau som i dag i 2040, så er der væsentlig forskel på hvordan optageområderne for de enkelte Mindskes 2-5% p.a. Mindskes 1-2% p.a. Uændret (-1% till + 1% p.a.) Øges 1-2% p.a. Øges 2-5% p.a. Øges mere end 5% p.a. Figur 3. Udvikling i antallet af årige frem til Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

13 gymnasier udvikler sig. Mens den kommende befolkningsudvikling samlet set betyder at elevtilgangen reduceres frem til 2030 og derefter stiger igen til samme niveau som i dag i 2040, så er der væsentlig forskel på hvordan optageområderne for de enkelte gymnasier udvikler sig. I fremskrivningsanalysen har vi fastlåst udviklingen i elevtilstrømningen til det niveau, den har i Fremskrivningen frem til 2040 er beregnet ved anvendelse af befolkningsfremskrivningerne for sognene frem til Ud fra analysen kan vi drage følgende hovedkonklusioner: De nuværende store ungdomsårgange erstattes i de næste ca. 15 år af stadigt mindre ungdomsårgange. Det betyder at der i 2030 vil være ca. 20% færre unge til rådighed for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland. Fra ca øges ungdomsårgangene idet de nuværende store årgange til den tid vil have børn i gymnasiealderen. Danmarks Statistik vurderer at ungdomsårgangene i 2040 vil være næsten lige så store som i dag. og Vendsyssel mindskes. Specielt er afvandringen fra landområderne et markant træk i det aktuelle bosætningsmønster. For uddannelsesinstitutionerne i Nordjylland betyder ændringerne i bosætningen at uddannelsesinstitutioner der ligger i Aalborg kan imødese at elevgrundlaget efter et midlertidigt fald frem til ca vil øges til at være10-20% større end i dag. Uddannelsesinstitutionerne i Thy-Mors-Jammerbugt og Vendsyssel, og i lidt mindre skala også i Himmerland, rammes omvendt af afvandring fra optageområderne. Her bliver reduktioner i elevgrundlaget på over 30% frem til 2030 ikke usædvanligt. Med de forventede større ungdomsårgange der kommer frem til 2040 stiger elevgrundlaget lidt igen, men ikke nok til ændre på at disse institutioner kommer til at tilpasse sig et markant lavere rekrutteringsgrundlag. I de næste afsnit gennemgår vi fremskrivningerne for hver enkelt uddannelsesretning sammenholdt med de demografisbasrede forventninger til hver enkelt institutions optageområde. Bevægelsen fra mindre byområder til større byer viser ikke tegn på at bremse op. I Nordjylland betyder det at befolkningen i og syd for Aalborg vil vokse yderligere, mens især Thy-Mors-Jammerbugt-området Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 13

14 4. FOKUS PÅ STX Der findes 14 almene gymnasier i Nordjylland der udbyder STX. Fire i Aalborg Kommune, to i Brønderslev Kommune og ét i hver af de øvrige nordjyske kommuner med undtagelse af Læsø. Figur 4 viser for hvert sogn den STX-institution med det største elevoptag i perioden For sogne med få unge kan ganske få personer være udslagsgivende for resultatet. I Aalborg Kommune ligger gymnasierne så tæt at mange elever inden for meget rimelig transportafstand kan komme til mere end et gymnasium. Især for Aalborg Katedralskole og Hasseris Gymnasium er der tale om, at eleverne kommer fra flere steder i oplandet. Omvendt har både Aalborghus Gymnasium og Nørresundby Gymnasium, ligesom gymnasierne i de andre kommuner, et meget veldefineret optageområde. Vesthimmerlands Gymnasium og HF Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Dronninglund Gymnasium Thisted Gymnasium og HF-kursus Fjerritslev Gymnasium Nørresundby Gymnasium og HF Mariagerfjord Gymnasium Morsø Gymnasium Hjørring Gymnasium og HF-kursus Hasseris Gymnasium Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hjørring Gymnasium og HF-kursus Aalborghus Gymnasium Støvring Gymnasium Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og HF Aalborg Katedralskole Dronninglund Gymnasium Thisted Gymnasium og HF-kursus Fjerritslev Gymnasium Hasseris Gymnasium Nørresundby Gymnasium og HF Aalborg Katedralskole Aalborghus Gymnasium Støvring Gymnasium Morsø Gymnasium Vesthimmerlands Gymnasium og HF Mariagerfjord Gymnasium Figur 4: Optageområder for STX-institutioner Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

15 I alle andre kommuner end Aalborg er der langt mellem gymnasierne. Det er her også meget tydeligt at gymnasiernes optageområder ligger geografisk omkring institutionerne. Man kan tale om at eleverne i vid udstrækning går på det lokale gymnasium. Med undtagelse af gymnasierne i Hjørring, Jammerbugt og Rebild kommuner har alle gymnasierne samlet set oplevet stigende elevtilgang siden De kommende fem år falder det samlede elevgrundlag for STX-gymnasierne i Nordjylland en smule. Elevgrundlaget ventes at holde sig uændret Herefter sker der igen fald i elevgrundlaget fra Isoleret set betyder det faldende elevgrundlag i regionen at elevtilgangen frem til 2030 må ventes at falde med ca. 20% (over 600 elever). Derved vil det samlede antal nye elever i 2030 svare til det som de nordjyske institutioner havde i Fra 2030 øges ungdomsårgangene igen. Hvis tilgangsmønstrene er de samme til den tid som i dag vil elevtilgangen i 2040 atter nå samme niveau som i dag. Figur 5 viser at: Tilgangen til STX er øget markant de senere år og især i perioden Fra 2013 til 2014 er der sket et tilgangsfald på ca. 3 procent. I 2014 var der knapt elever der påbegyndte STX på nordjyske gymnasier. Befolkningsudviklingen frem til 2030 i gymnasiernes optageområder giver forventning Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 15

16 om at tilgangen til STX vil falde ganske lidt frem til ca og lidt mere fra 2025 til Tilgangen igen vil øges efter 2030 som følge af at der kommer flere unge i optageområderne. I 2040 vil tilgangen (givet samme tilgangsmønstre som i dag) nå samme niveau som i dag. Den kommende befolkningsudvikling betyder at STX-tilgangen reduceres frem til 2030 og derefter stiger igen til samme niveau som i dag i Men der er, som figur 6 viser, væsentlig forskel på hvordan optageområderne for de enkelte gymnasier udvikler sig. Figur 6 viser at: Det samlede elevgrundlag for STX i 2020 vil være 8% lavere og i % lavere end i I 2040 vil elevgrundlaget igen være øget så det kun er 1% lavere end i Især gymnasierne i Fjerritslev, Morsø og Frederikshavn bliver ramt af faldende ungdomsårgange. Her bliver ungdomsår- Figur 5: Historisk og forventet tilgang til STX Historiske tal Fremskrivning Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

17 gangene 32-41% mindre frem til 2030, og 19-29% mindre i Gymnasierne i Aalborg by og Støvring bliver i langt mindre grad påvirket af faldende årgange frem til 2030, og i perioden efter 2030 vil elevgrundlaget igen stige markant. I 2040 vil disse gymnasier have et elev- Figur 6: Demografibaserede forventninger til STX-optag Fjerritslev Gymnasium Morsø Gymnasium Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Dronninglund Gymnasium Mariagerfjord Gymnasium Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Brønderslev Gymnasium og HF Nørresundby Gymnasium og HF Vesthimmerlands Gymnasium og HF Støvring Gymnasium Hasseris Gymnasium Aalborg Katedralskole Aalborghus Gymnasium -41% -29% -12% -25% -36% -15% -19% -32% -17% -13% -28% -13% -11% -28% -10% -12% -27% -11% -10% -25% -8% -7% -23% -5% -1% -22% -8% -5% -21% -12% -12% -2% -11% -1% -9% -5% -5% -4% +9% +14% +16% % Samlet Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, % -8% -1% Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 17

18 grundlag der er vokset med 9-22% siden De øvrige gymnasier i Thy, Vendsyssel og Himmerland vil også opleve et fald i elevgrundlaget. Frem mod 2030 falder elevgrundlaget med 21-28%. I 2040 vil elevgrundlaget være 1-13% lavere end i IB og studenterkursus Hasseris Gymnasium har, udover almindelig STX, årligt et par klasser der påbegynder den internationale uddannelse International Baccalaureate (IB). Dette optag ventes at fortsætte i fremskrivningsperioden. Aalborg Studenterkursus, der alene udbyder 2-årigt studenterkursus, falder med et meget diffust optagelsesområde og en uddannelse der er uden for de fire hovedkategorier uden for selve analysen. Fra 2000 til 2013 var førsteårstilgangen til studenterkurserne stabil mellem 100 og 150 elever. 18 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

19 5. FOKUS PÅ HF Der udbydes i dag HF på i 14 skoler i Nordjylland. Heraf ligger de fire i Aalborg Kommune, mens der ligger to i Hjørring Kommune og to i Thisted. De øvrige HF-institutioner findes i Brønderslev, Frederikshavn, Fjerritslev, Vesthimmerland og Mariagerfjord. Figur 7 viser for hvert sogn den HF-institution med det største elevoptag i perioden For sogne med få unge kan ganske få personer være udslagsgivende for resultatet. Mange af HF-eleverne er ældre end eleverne ved de andre gymnasiale uddannelser, og de flytter derfor oftere i forbindelse med optagelse på uddannelsen. Optageområderne for HF er derfor knapt så velafgrænsede som for STX. Enkelte HF-udbud har dog, i lighed med STX-udbuddene, helt klare opland, hvorfra majoriteten af elever kommer. Vesthimmerlands Gymnasium og HF Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Thisted Gymnasium og HF-kursus Fjerritslev Gymnasium Nørresundby Gymnasium og HF Mariagerfjord Gymnasium Aalborghus Gymnasium Aalborg Katedralskole Hjørring Gymnasium og HF-kursus VUC & hf Nordjylland, Hjørring Brønderslev Gymnasium og HF VUC & hf Nordjylland, Aalborg Thy-Mors HF & VUC, Morsø Thy-Mors HF & VUC, Thisted VUC & hf Nordjylland, Hjørring Hjørring Gymnasium og HF-kursus Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Brønderslev Gymnasium og HF Thisted Gymnasium og HF-kursus Fjerritslev Gymnasium Nørresundby Gymnasium og HF Aalborg Katedralskole VUC & hf Nordjylland, Aalborg Aalborghus Gymnasium Thy-Mors HF & VUC, Thisted Vesthimmerlands Gymnasium og HF Thy-Mors HF & VUC, Morsø Figur 7 Optageområder for HF-institutioner Mariagerfjord Gymnasium Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, 2014 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 19

20 Figur 8 viser at: Tilgangen til HF har været meget svingende Efter usædvanligt høje tilgangstal i 2011 og 2012 er tilgangen i 2014 igen tilbage på niveauet fra I 2014 var der godt 600 elever der påbegyndte HF i Nordjylland. Befolkningsudviklingen betyder at elevgrundlaget frem til vil falde. Herefter vil større ungdomsårgange have positiv effekt på elevgrundlaget, der igen stiger frem til I 2040 vil elevgrundlaget i HF-institutionernes optageområde være ca. 10% lavere end i Enkelte institutioner har siden 2009 oplevet et fald i elevtilgangen, mens andre har oplevet moderat vækst. De fleste har nogenlunde fastholdt elevtilstrømningen i perioden fra 2009 til HF-uddannelsesinstitutionerne rekrutterer typisk elever fra mere udstrakte omtageområder end STX. Derfor er der ikke nær så store institutionsforskelle på hvordan befolkningsgrundlaget udvikler sig de kommende år. Figur 8: Historisk og forventet tilgang til HF Historiske tal Fremskrivning Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

21 Stadigvæk er det dog institutionerne i Thy-Mors-Jammerbugt og i Vendsyssel der rammes mest markant af befolkningsnedgangen. Figur 9: Demografibaserede forventninger til HF-optag Fjerritslev Gymnasium Thisted Gymnasium og HF-Kursus Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus VUC&hf Nordjylland, Hjørring Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Thy-Mors HF & VUC, Morsø Thy-Mors HF & VUC, Thisted Mariagerfjord Gymnasium Brønderslev Gymnasium og HF Vesthimmerlands Gymnasium og HF Nørresundby Gymnasium og HF Aalborg Katedralskole Aalborghus Gymnasium VUC&hf Nordjylland, Aalborg -31% -29% -29% -29% -28% -27% -25% -24% -25% -22% -20% -21% -19% -19% -18% -15% -14% -15% -14% -16% -16% -15% -13% -13% -15% Figur 9 viser at: -11% -13% -12% -12% -11% -11% -9% -9% -9% I forhold til 2014 vil det samlede elevgrundlag for de nordjyske HF-uddannelser i 2020 være 11% lavere. I 2030 vil det være -8% -8% -7% -5% -3% +6% +10% % Samlet Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, % -11% -7% Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 21

22 20% lavere, mens det i 2040 igen vil være øget så det kun er 7% lavere end i HF-institutionerne i Aalborg kommer frem mod 2030 til at opleve at der bliver 7-16% færre unge i optageområderne. Efter 2030 vender udviklingen i Aalborgområdet idet store årgange betyder at elevgrundlagene vil stige til samme eller højere niveauer som i Især institutionerne i Aalborg by kan vente vækst frem mod Alle andre institutioner må se frem til mere strukturelle fald i elevgrundlaget. Især falder antallet af unge i Thy-Mors-Jammerbugt og Vendsyssel. Faldet bliver også her størst frem mod 2030, men selvom der også her kommer større ungdomsårgange igen frem mod 2040 vil det faldende elevgrundlag være et varigt vilkår i disse områder. 22 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

23 6. FOKUS PÅ HHX Der findes 9 handelsgymnasier i Nordjylland. De ligger i Aalborg, Vesthimmerland, Hjørring, Thisted, Frederikshavn, Morsø og Jammerbugt kommuner. Figur 10 viser for hvert sogn den HHX-institution med det største elevoptag i perioden For sogne med få unge kan ganske få personer være udslagsgivende for resultatet. De ni udbudssteder med HHX er spredt i regionen, og figur 10 viser at handelsgymnasierne har meget klart definerede optageområder. Aalborg Handelsskole dækker i dag et meget stort optageområde. Figur 11 viser at: Tilgangen til HHX har været jævn i perioden med en lille stigning de Erhvervsskolerne Aars Frederikshavn Handelsskole Aalborg Handelsskole EUC Nordvest, Thisted Fjerritslev Gymnasium Tradium, Hobro EUC Nord, Hjørring EUC Nordvest, Jammerbugt EUC Nordvest, Morsø EUC Nord, Hjørring Frederikshavn Handelsskole EUC Nordvest, Thisted EUC Nordvest, Jammerbugt Aalborg Handelsskole Erhvervsskolerne Aars EUC Nordvest, Morsø Tradium, Hobro Figur11 Optageområder for HHX-institutioner Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, 2014 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 23

24 seneste par år. I 2014 var der ca elever som gik i gang med en HHX-uddannelse på de nordjyske handelsgymnasier. Befolkningsudviklingen betyder at elevgrundlaget frem til 2030 vil falde. Faldet sker mest markant de sidste år af perioden. Efter 2030 vil stigende ungdomsårgange betyde at elevgrundlaget igen stiger. I 2040 vil elevgrundlaget for HHX-uddannelsen være af samme størrelse som i For HHX tegner sig reelt samme mønster som for de almengymnasiale uddannelser. Aalborg Handelsgymnasium, der de seneste år har haft stor vækst, slipper på grund af sin beliggenhed for at skulle tilpasse sig ændrede optagevilkår. Andre handelsgymnasier må indstille sig på at der bliver væsentligt færre unge at rekruttere blandt. Figur 12 viser at: Fra 2014 til 2020 falder elevgrundlaget i HHX-optagelsesområderne med 8%. I 2030 vil faldet være 20%. Fra 2030 til 2040 stiger elevgrundlaget igen så det i 2040 kun er 2% lavere end i Figur 11: Historisk og forventet tilgang til HHX Historiske tal Fremskrivning Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

25 For handelsgymnasierne i Thy-Mors-Jammerbugt, Vendsyssel og Vesthimmerland betyder befolkningsudviklingen store nedgange i rekrutteringsgrundlaget. I 2030 vil elevgrundlaget være mellem 25 og 36% lavere end i I 2040 vil faldet være reduceret til mellem 12 og 22%. derefter øges elevgrundlaget igen markant så der i 2040 vil være ca. 13% flere unge i optageområderne end i For Aalborg Handelsskole ser fremtiden lys ud. Her vil de kommende 15 år byde på faldende elevgrundlag på op til 11%, men Figur 12: Demografibaserede forventninger til HHX-optag Fjerritslev Gymnasium EUC Nordvest, Morsø Frederikshavn Handelsskole EUC Nordvest, Thisted EUC Nord, Hjørring Erhvervsskolerne Aars Aalborg Handelsskole -36% -34% -33% -31% -22% -21% -16% -20% -17% -16% -12% -12% -26% -9% -10% -25% -13% -11% -4% -4% +13% Samlet Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, % -8% -2% Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 25

26 7. FOKUS PÅ HTX Der findes i dag 6 tekniske gymnasier i Nordjylland. De ligger i Hjørring, Frederikshavn, Mariagerfjord, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg. Figur 13 viser for hvert sogn den HTX-institution med det største elevoptag i perioden For sogne med få unge kan ganske få personer være udslagsgivende for resultatet. I lighed med handelsgymnasierne, så er deler de tekniske gymnasier regionen i veldefinerede optageområder. Figur 14 viser at: Tilgangen til HTX har været stigende fra 2004 til Fra 2012 til 2014 er tilgangen igen faldet en smule. I 2014 var der ca. 550 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord, Frederikshavn Tech College Aalborg, Aalborg EUC Nordvest, Thisted Mariagerfjord Gymnasium EUC Nord, Hjørring EUC Nord, Hjørring EUC Nord, Frederikshavn EUC Nordvest, Thisted Tech College Aalborg, Aalborg Erhvervsskolerne Aars Mariagerfjord Gymnasium Figur 13: Optageområder for HTX-institutioner Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

27 elever som begyndte uddannelse på de nordjyske tekniske gymnasier. Befolkningsudviklingen betyder at elevgrundlaget frem til 2030 vil falde. Faldet sker mest markant i anden halvdel af 2020erne. Efter 2030 vil stigende ungdomsårgange betyde at elevgrundlaget igen stiger. I 2040 vil elevgrundlaget for HHX-uddannelsen være af samme størrelse som i Også for HTX tegner sig et billede af, at institutionerne uden for Aalborg, dvs. EUC Nordvest i Thisted, EUC Nord i Hjørring og Frederikshavn, Mariagerfjord Gymnasium og Erhvervsskolerne Aars, må forvente væsentligt færre elever i optageområderne, mens Tech College Aalborg slipper med en mindre og midlertidig reduktion i rekrutteringsområdernes antal af unge. Figur 15 viser at: Der fra 2014 til 2020 bliver 9% færre årige i HHX-uddannelsernes optageområder. I 2030 er ungdomsårgangene Figur 14: Historisk og forventet tilgang til HTX-optag Historiske tal Fremskrivning Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, 2014 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 27

28 mindsket yderligere til at være 21% mindre end i Fra 2030 til 2040 stiger antallet af unge igen så der i 2040 kun er 3% færre årige sammenlignet med For de tekniske gymnasier i Thisted, Frederikshavn og Hjørring er reduktionen i antallet af unge mest alvorlig. Her vil der i 2030 være 24-31% mindsket rekrutteringsgrundlag i institutionernes nuværende optageområder. I 2040 vil mindskelsen være 10-17%. For de himmerlandske institutioner bliver der ligeledes tale om et væsentligt fald i elevgrundlaget frem mod Fra 2030 til 2040 reduceres faldet i elevgrundlag imidlertid til at være på 5-8% i forhold til For Tech College Aalborg betyder befolkningsudviklingen et fald i elevgrundlaget på 13 procent i perioden frem til Herefter betyder store årgange af unge at elevgrundlaget stiger til et niveau der i 2040 må ventes at være 10% højere end i Figur 15: Demografibaserede forventninger til HTX-optag EUC Nordvest, Thisted EUC Nord, Frederikshavn EUC Nord, Hjørring Mariagerfjord Gymnasium Erhvervsskolerne Aars Tech College Aalborg -31% -30% -24% -24% -22% -16% -9% -17% -16% -10% -11% -8% -6% -5% -13% -13% -5% +10% Samlet -21% Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, % -3% 28 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

29 8. MULIGE EFFEKTER AF KARAKTERBEGRÆNSNINGER Med indførelsen af karakterkrav til de erhvervsfaglige uddannelser er der også åbnet for en diskussion af hvilke karakterkrav der kan eller bør være til de gymnasiale uddannelser. Indførelsen af karakterkrav på 02 i dansk og matematik for optagelse på erhvervsuddannelser begrundes med, at erhvervsskolerne hidtil har måttet optage en gruppe unge der fagligt var for ringe til at kunne gennemføre en uddannelse. Denne problemstilling, nemlig at eleverne end ikke har fagligt niveau, der lever op til folkeskolens afgangsprøvesns krav til beståelse, gør sig kun begrænset gældende på det gymnasiale område. Debatten om eventuelle karakterkrav går da også mest på om der bør indføres karakterkrav til gymnasiet som er strengere end til erhvervsskolerne, fx krav om karaktererne 4 eller 7 fra 9. klasse. Disse krav undersøges her. 1 Figur 16: Andel elever med tilgang til de fire gymn. udd med karaktergennemsnit på 4 og 7. Andel med mindst 4 Stx Hf Hhx Htx 0% 20% 40% 60% 80% 100% Stx Hf Hhx Htx Andel med mindst 7 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Nordjylland Hele landet Kilde: Databanken. UVM Da der ikke findes et egentligt eksamensresultat fra 9. klasse, anvendes her gennemsnittet af samtlige karakterer (standpunkts-, prøve og fagkarakterer) afgivet i 9. klasse. Personer med færre end 7 karakterer og personer med afgangsprøve forud for 2002 indgår ikke i karakterberegningen. Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 29

30 Figur 17: Andel elever med tilgang til STX med karaktergennemsnit på 4 og 7. Aalborghus Gymnasium Aalborg Katedralskole Vesthimmerlands Gymnasium og HF Thisted Gymnasium og HF-Kursus Støvring Gymnasium Nørresundby Gymnasium og HF Morsø Gymnasium Mariagerfjord Gymnasium Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Hasseris Gymnasium Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus Fjerritslev Gymnasium Dronninglund Gymnasium Brønderslev Gymnasium og HF 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel med mindst 7 Andel med mindst 4 Kilde: Databanken. UVM 2014 Figur 18: Andel elever med tilgang til HF Andel med med karaktergennemsnit mindst 7 på Andel 4 og med 7. mindst 4 Aalborghus Gymnasium Aalborg Katedralskole VUC&hf Nordjylland, Aalborg Vesthimmerlands Gymnasium og HF Thy-Mors HF & VUC Thisted Gymnasium og HF-Kursus Nørresundby Gymnasium og HF Mariagerfjord Gymnasium Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus Fjerritslev Gymnasium Brønderslev Gymnasium og HF 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde: Databanken. UVM 2014 Andel med mindst 7 Andel med mindst 4 30 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

31 Opgørelsen viser at næsten alle elever på STX har karaktergennemsnit over 4. Karaktergennemsnit over 7 har 2/3 af STX-eleverne. Et krav om karaktergennemsnit på 4 vil derfor ikke have nogen mærkbar effekt. Et krav om at karaktergennemsnittet fra 9. klasse skal være 7 vil imidlertid udelukke ca. 1/3 af de nuværende elever. HF-elever har en anden profil. Ofte er det jo elever der har været ude et par år efter grundskolen der søger HF i takt med at fx erhvervserfaringer tydeliggør at den unge har et uddannelsesbehov. Og tit søges HF af personer der har planer om at søge ind på mere professionsrettede uddannelser. HF-uddannelsen vil blive ramt væsentlig hårdere end STX. Her er det nemlig kun 4/5 der har et gennemsnit fra 9. klasse på 4 og under 1/5 der har karaktergennemsnit på mindst 7. De erhvervsgymnasiale elever har som profil bedre karakterer end eleverne ved HF, men ringere end eleverne ved STX. På HHX er det 93% der har mindst 4 i gennemsnit, mens 44% har 7 eller derover. Mange HHX-elever søger efter endt gymnasial uddannelse ind på erhvervsuddannelsernes hovedforløb (bl.a. inden for handelsområdet). HTX-eleverne har rundt regnet samme profil som HHX-eleverne. 96% af alle elever har karaktergennemsnit fra 9. klasse på mindst 4, mens 53% har gennemsnit på mindst 7. Hvilke karakterkrav giver mening? De meget forskelle elevprofiler ved de fire gymnasiale uddannelser åbner for en mere detaljeret debat om, hvilke karakterkrav der giver mening. Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 31

32 STX og de erhvervsgymnasiale uddannelser vil kun blive berørt meget perifært af et generelt krav om 4 i karaktergennemsnit. Et sådant krav vil derimod have stor effekt på HF hvor en femtedel af de kommende elever må forventes at falde for kravet. Et krav på 4 i karaktergennemsnit kunne således måske bruges til i relevant fornuftigt omfang at hæve niveauet hos nye elever på HF. Omvendt vil et krav om 7 betyde at 1-2% af de kommende STX-elever, 3-4% af de kommende HTX-eleverne og 6-7% af de kommende HHX-elever umiddelbart vil forhindres adgang til uddannelserne. Meget kunne tale for, at der indføres forskellige krav til de forskellige gymnasiale uddannelser. Figur 19: Andel elever med tilgang til HHX med karaktergennemsnit på 4 og 7. Aalborg Handelsskole Tradium Frederikshavn Handelsskole Fjerritslev Gymnasium EUC Nordvest, Thisted EUC Nord, Hjørring Erhvervsskolerne Aars 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde: Databanken. UVM 2014 Andel med mindst 7 Andel med mindst 4 Figur 20: Andel elever med tilgang til HTX med karaktergennemsnit på 4 og 7. Tech College Aalborg Mariagerfjord Gymnasium EUC Nordvest, Thisted EUC Nord, Hjørring Erhvervsskolerne Aars 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel med mindst 7 Andel med mindst 4 Kilde: Databanken. UVM Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

33 Bilag 12 Individuelle vurderinger og opkvalificering Eleverne i HF-institutionerne og de erhvervsgymnasiale institutioner ligger karaktermæssigt lidt lavere end hos STX. Samtidig er disse uddannelser i højere grad professionsrettede. Derfor kan de være interesserede i en mulighed for kompensation for manglende karakterer hvis deres elever på anden måde kan vise, at de har en god indstilling til uddannelsen. Med indførelse af adgangskrav kan man også forestille sig, at der oprettes grundskolesuppleringskurser der, ligesom de nuværende gymnasiale suppleringskurser, giver elever,der søger gymnasiale uddannelser mulighed for, gennem intensive forløb eller målrettede forløb i 10. klasse, at forbedre deres grundskolekarakterer. Endelig vil der med indførelse af rimelige adgangskrav ske en naturlig tilpasning så de elever der kan og vil i gymnasiale uddannelser også gør sig i stand til det.2 2 Dette mønster sås med indførelsen af specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser i Her blev en akut og alarmerende nedgang (17%) i søgningen til uddannelser vendt til en fornyet stigning i løbet af kun to år efter indførelsen af kravene. Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 33

34 Regional Udvikling - Uddannelse, Kultur & Oplevelsesøkonomi Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Tlf.: Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland REGIONAL UDVIKLING Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 1 Udarbejdet for Region Nordjylland,

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Søgning til og fremtidig elevgrundlag for STX i Nordjylland. En analyse af det historiske optag samt en fremskrivning heraf til og med 2020

Søgning til og fremtidig elevgrundlag for STX i Nordjylland. En analyse af det historiske optag samt en fremskrivning heraf til og med 2020 Søgning til og fremtidig elevgrundlag for STX i Nordjylland En analyse af det historiske optag samt en fremskrivning heraf til og med 2020 Søgning til og fremtidig elevgrundlag for STX i Nordjylland Udarbejdet

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning Indledning.............................................................................. 3 Kampen

Læs mere

Søgning til og fremtidig elevgrundlag for HF i Nordjylland. En analyse af det historiske optag samt en fremskrivning heraf til og med 2020

Søgning til og fremtidig elevgrundlag for HF i Nordjylland. En analyse af det historiske optag samt en fremskrivning heraf til og med 2020 Søgning til og fremtidig elevgrundlag for HF i Nordjylland En analyse af det historiske optag samt en fremskrivning heraf til og med 2020 Søgning til og fremtidig elevgrundlag for HF i Nordjylland Udarbejdet

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet.

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. 2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Indledning Foranlediget af lukningen af Skårup Seminarium har Regionsrådet ønsket at få en beskrivelse af ansøgnings- og optagelsesmønsteret til

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling.

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling. Projektbeskrivelse Hf- og hvad så? Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører som en del af EVA s handlingsplan for 2015 en undersøgelse af hf-kursister på toårigt hf med fokus på kursisternes uddannelsesmønstre

Læs mere

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 9 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives ud fra en antagelse om, at uddannelsessystemet

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 9

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2015

Det almene gymnasium i tal 2015 Det almene gymnasium i tal 2015 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 De almengymnasiale studerende før,

Læs mere

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen Analyse 5. april 2016 Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende Af Nicolai Kaarsen Regeringen har forslået at indføre adgangskrav på gymnasierne, så unge skal have mindst 4

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

2. Uddannelse i Danmark

2. Uddannelse i Danmark 2. Uddannelse i Danmark 2.1. Uddannelsessystemet i Danmark Danmark har et parallelt uddannelsessystem, jvf. fig. 2.1 1 : - det ordinære uddannelsessystem - voksen- og efteruddannelsessystemet Disse vil

Læs mere

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser Kære censor Censorkorpset spiller en helt central rolle i det danske eksamenssystem. Derfor vil jeg indledningsvis benytte lejligheden

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne.

2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne. 2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Undervisningsministeriet Indførelse af socialt taxameter og øget geografisk tilskud 6. oktober 2014 Det fremgår

Læs mere

De unges veje gennem uddannelsessystemet i Nordjylland

De unges veje gennem uddannelsessystemet i Nordjylland De unges veje gennem uddannelsessystemet i Nordjylland De unges veje gennem uddannelsessystemet i Nordjylland Udarbejdet af UNI C Forfattet af Thomas Lange, Kurt Johannesen og Tine Høtbjerg Henriksen Udgivet

Læs mere

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER Analysen er udarbejdet af og for Studenters overgang til ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt, hvor mange studenter,

Læs mere

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse.

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse. Folketingets Uddannelsesudvalg ft@ft.dk 11-06-2010 Sag nr. 06/2313 Dokumentnr. 26709/10 Uddannelsesmuligheder til alle unge en langsigtet løsning For at indfri målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Der er valgt at anvende en forholdsvis mekanisk fremskrivningsmodel med få forudsætninger.

Der er valgt at anvende en forholdsvis mekanisk fremskrivningsmodel med få forudsætninger. Bilag 24. Antal ansøgere til Stx i Fredericia, Kolding og Vejle. - En fremskrivning til 23 1. Indledning Gymnasierne har fået stadig flere stx-ansøgere og -optagne. Det er derfor relevant at se nærmere

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 Denne publikation udgør Region Nordjyllands årlige uddannelsesindblik. Heri opgøres aktuelle og væsentlige uddannelsesresultater for Region Nordjylland. Til denne publikation

Læs mere

Oprettelse af 2-årigt HF i Vordingborg

Oprettelse af 2-årigt HF i Vordingborg NOTAT Hovednotat 1 Oprettelse af 2-årigt HF i Vordingborg Voksenuddannelsescenteret VUC Storstrøm har den 8. december 2010 indsendt ansøgning til Regionsrådet om at oprette udbud af 2-årigt højere forberedelseseksamen

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Optag vinter 2010 Diplomingeniør

Optag vinter 2010 Diplomingeniør Optag vinter 2010 Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU. Profilen

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Rapport, februar 2011 Eventuelle henvendelser

Læs mere

Analyse 20. januar 2015

Analyse 20. januar 2015 20. januar 2015 Stigende karakterforskelle mellem drenge og piger ved grundskolens 9. kl. afgangsprøver Af Kristian Thor Jakobsen Generelt klarer kvinder sig bedre end mænd i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Optag vinter 2011 Diplomingeniør

Optag vinter 2011 Diplomingeniør Optag vinter 2011 Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU. Profilen

Læs mere

Talmateriale til belysning af behovet for at etablere et 2-årigt HF udbud på Bjerringbro gymnasium.

Talmateriale til belysning af behovet for at etablere et 2-årigt HF udbud på Bjerringbro gymnasium. Talmateriale til belysning af behovet for at etablere et 2-årigt HF udbud på Bjerringbro gymnasium. Tallene er hentet fra Danmarks Statistik, Ministeriet for Børn og Unge s databaser, rejseplanen og egne

Læs mere

Optag sommer 2011. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Optag sommer 2011. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende Optag sommer Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Studerende på velfærdsuddannelserne. University College Nordjylland. En undersøgelse af rekruttering og optag

Studerende på velfærdsuddannelserne. University College Nordjylland. En undersøgelse af rekruttering og optag Studerende på velfærdsuddannelserne på University College Nordjylland En undersøgelse af rekruttering og optag Studerende på velfærdsuddannelserne på University College Nordjylland Udarbejdet af UNI C

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Nordjylland - EUD

Uddannelsesinstitutioner i Nordjylland - EUD Sammenfattende notat om EUD-udbud Alle erhvervsskoler i Danmark skal, som beskrevet i de vedlagte bilag, i 2016 ansøge om at få lov til at udbyde erhvervsuddannelser, uanset om de udbyder dem i forvejen.

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende Optag sommer 202 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år bliver der af DTU

Læs mere

VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE?

VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE? 15. maj 2006 af Niels Glavind Resumé: VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE? 10. klassernes fremtid er et af de mange elementer, som er i spil i forbindelse med diskussionerne om velfærdsreformer.

Læs mere

Optag 2015. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen. Profil af de studerende

Optag 2015. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen. Profil af de studerende Optag 0 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Ulrik Okkels Indledning Denne profil indeholder deskriptiv

Læs mere

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Hadsund

Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Hadsund Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Hadsund Høringsparter udover Regionsrådet i Region Nordjylland: - Mariagerfjord Gymnasium - Aalborghus Gymnasium - Aalborg

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser Bilag 1 Implementering af dele af Uddannelsesstrategien 2012 - fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser I Uddannelsesstrategien 2012-2013 blev der peget

Læs mere

Optag vinter 2013 Diplomingeniør

Optag vinter 2013 Diplomingeniør Optag vinter 213 Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU.

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. BEK nr 747 af 29/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Hf er en almen studieforberedende uddannelse. I den nye gymnasiereform er der lagt op til, at hf skal være moderne og mere praksisorienteret

Læs mere

Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne

Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne 2015 I dette notat redegøres for: Hvor mange elever er startet på en erhvervsuddannelse i juli-september 2015 i fht. tidligere. Optagelsesprocessen på

Læs mere

Grundforløbet Sundhed, Omsorg og Pædagogik Grundforløbet SOP er en uddannelse som eleverne kan starte på efter 9. eller 10. klasse.

Grundforløbet Sundhed, Omsorg og Pædagogik Grundforløbet SOP er en uddannelse som eleverne kan starte på efter 9. eller 10. klasse. Baggrund for ansøgning om etablering af grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik (SOP) i Haslev. SOSU Sjælland har indsendt en ansøgning for at oprette SOP, Grundforløb Sundhed Omsorg og Pædagogik i Haslev.

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF. Metode

NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF. Metode NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF er tiltænkt rollen som social og faglig løftestang for de personer, der ikke følger den direkte vej gennem ungdomsuddannelsessystemet. I dette notat viser DEA, at hf

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Svar på spørgsmål 182. Bilag 1. Andel elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 7 i bundne prøvefag fordelt

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Juni 2015 Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om Formandskabet Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 27. maj 2014 kl. 12 Vismandsrapport om Konjunkturudsigterne og aktuel økonomisk politik Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Vismandsrapporten

Læs mere

ÅRGANG 2004. Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004. Studieadministrationen

ÅRGANG 2004. Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004. Studieadministrationen ÅRGANG 2004 Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004 Studieadministrationen Årgang 2004-undersøgelsen Indhold: Profil af de studerende på årgang 2004... 2 Antal og køn... 3 Kvotient,

Læs mere

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx Vejlefjordskolen Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

Læs mere

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 2 af 24 Bilag 1 - Side 3 af 24 Bilag 1 - Side 4 af 24 Bilag 1 - Side 5 af 24 Bilag 1 - Side 6 af 24 Bilag 1 - Side 7 af 24 Bilag 1 - Side 8 af 24 Bilag 1 - Side 9

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

11.000 unge tager folkeskolefag om

11.000 unge tager folkeskolefag om 7. juni 2012 ARTIKEL Af David Elmer 11.000 unge tager folkeskolefag om Sidste år tog 11.000 unge, der ellers havde mindst ni års folkeskole i rimelig frisk erindring, basale folkeskolefag om igen. Det

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

Oversigt over projekter på Thy-Mors HF & VUC i skoleåret 2015-2016

Oversigt over projekter på Thy-Mors HF & VUC i skoleåret 2015-2016 Projekttitel Formål og tidsramme Øverste ansvar & ansøger Partnere Indhold HF-Cold Hawaii Pædagogisk udvikling af undervisningen på HF Cold Hawaii Tidsramme: 01.06.2013-01.06.2016 Erik Dose Hvid Netværkspartnere:

Læs mere

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2015 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2015 (Ordinær)... 4 28.05.2015 (Ordinær)... 5 22.05.2015 (Netadgang)... 6 28.05.2015

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Afdelingen for Stabsfunktioner og Internationale forhold Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392

Læs mere

Strategisk uddannelsessatsning indenfor erhvervsområder i vækst: oplevelsesøkonomi, turisme mm. Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner

Strategisk uddannelsessatsning indenfor erhvervsområder i vækst: oplevelsesøkonomi, turisme mm. Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner Strategisk uddannelsessatsning indenfor erhvervsområder i vækst: oplevelsesøkonomi, turisme mm. Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner Den13.1. 2012, kl. 9 11 på Thy Uddannelsescenter, Lerpyttervej 43,

Læs mere

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1 FremKom 3 Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 1 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Thy-Mors. 2 Udfordring 1: FremKom analysen

Læs mere

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler, og de er sammenholdt med tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere

REFORMKOKS Færre voksne starter på erhvervsuddannelse Af Kristine Jensen Onsdag den 22. juni 2016, 05:00

REFORMKOKS Færre voksne starter på erhvervsuddannelse Af Kristine Jensen Onsdag den 22. juni 2016, 05:00 REFORMKOKS Færre voksne starter på erhvervsuddannelse Af Kristine Jensen Onsdag den 22. juni 2016, 05:00 Del: Antallet af voksne over 25 år der starter på en erhvervsuddannelse er faldet efter reformen

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Kvaliteten af skoleopholdene og mødedisciplin summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Kvaliteten af skoleopholdene og mødedisciplin summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Kvaliteten af skoleopholdene og mødedisciplin summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne overordnet set har et positivt syn på kvaliteten af

Læs mere