Analyse 3. oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse 3. oktober 2012"

Transkript

1 3. oktober Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse, der skal til for at genoptjene en ny dagpengeperiode skærpet. Analysen belyser konsekvenserne af at lempe genoptjeningskravet. Hovedkonklusioner Det har været drøftet, om ændringen af genoptjeningskravet for at få dagpenge bør rulles tilbage og dermed lempes fra 52 til 26 ugers beskæftigelse (inden for 3 år). Det vil i givet fald betyde, at ledige i gennemsnit skal have beskæftigelse 2 måneder om året for at fastholde sin dagpengeret, mod ca. 4 måneder med de nye regler. I denne analyse skønnes over de økonomiske konsekvenser af at stamme genoptjeningskravet i lyset af de oplysninger, der er kommet til siden forslaget blev fremsat og vedtaget. Beregningerne giver dermed også et svar på, hvad det koster at rulle beslutningen tilbage igen. Af selve Genopretningsaftalen fremgår det, at skærpelsen af genoptjeningskravet vil medføre en besparelse på ca. 75 mio. kr. i I det fremsatte lovforslag blev skønnet opjusteret til 163 mio. kr. (før skat, når forslaget er fuldt indfaset i 2014, og uden adfærdseffekt). Det svarer til ca. 110 mio. kr., når der korrigeres for indkomstskat. Det forventede antal ledige, som bliver omfattet af skærpede genoptjeningskrav, er imidlertid mere end fordoblet fra personer til ca personer (ved uændret adfærd), siden man første gang skønnede over forslagets virkning. Da flere er omfattet af det skærpede genoptjeningskrav, end tidligere skønnet bliver den umiddelbare besparelse ved forslaget større end hidtil antaget. På baggrund af den nye målgruppe skønnes det groft, at der vil være tale om en besparelse på 350 mio. kr. i 2013 og 275 mio. kr. i 2014 opgjort efter indkomstskat. Besparelsen er lidt større i 2013 end i 2012, som følge af den valgte indfasning af reformen. Disse skøn tager ikke højde for, at skærpelsen af genoptjeningskravet bidrager væsentligt til dagpengereformens langsigtede beskæftigelseseffekt. Rulles stramningen af genoptjeningskravet tilbage, mindskes arbejdsudbuddet med personer og det langsigtet finansieringsbehov øges med ca. ¾ mia. kr. frem mod Kontakt Ledende arbejdsmarkedsøkonom Andreas Højbjerre Tlf FONDEN KRAKA KOMPAGNISTRÆDE 20A, 3. SAL 1208 KØBENHAVN K

2 Antallet som omfattes af genoptjeningskravet er fordoblet på tre år Den gruppe, som er påvirket af det skærpede genoptjeningskrav, består af ledige, der har været 2 år i dagpengesystemet og har optjent mellem 26 og 52 ugers beskæftigelse. Gruppen vil hermed genoptjene en ny dagpengeperiode, når genoptjeningskravet er 26 uger, men ikke når kravet er 52 uger. Med gældende regler, hvor dagpengeperioden er 4 år, var der i 2011 ca personer, som krydsede 2-årsgrænsen i dagpengesystemet. Heraf havde ca optjent mellem 26 og 52 ugers beskæftigelse i løbet af de foregående 3 år, jf. figur 1. I 2009 udgjorde den samme gruppe omkring (svarende til den oprindelige målgruppe for forslaget). Skønnet for hvor mange, som risikerer at miste dagpengeretten på grund af stramningen af genoptjeningskravet (ved uændret adfærd), er hermed mere end fordoblet, siden man første gang skønnede over forslagets virkning. Stigningen i antallet af ledige, som omfattes af det skærpede krav, skyldes, at ledigheden steg igennem 2009, og at der er blevet flere ledige med dagpengeforløb på mere end 2 år. Skønnene er opgjort ved uændret adfærd. Der er således ikke taget hensyn til, at stramningen af genoptjeningskravet vil øge antallet af personer, som finder beskæftigelse. Figur 1: Antal personer som krydser 2-årsgrænsen i dagpengesystemet og optjent beskæftigelse på tidspunktet, Antal personer Over 52 uger uger Antal personer Under 26 uger Anm.: Beskæftigelsen er opgjort som det optjente antal uger siden de ledige startede deres dagpengeforløb dog maksimalt inden for en referenceperiode på 3 år. Beskæftigelsen er opgjort på baggrund af overgang til selvforsørgelse. Markering for mindre end 50 pct. dagpenge i ugen tæller som 0,25 uges beskæftigelse, mens mellem 50 pct. og fulde dagpenge i ugen tæller som 0,75 uges beskæftigelse. Kilde egne beregninger på baggrund af Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM. I 2013 er der en særlig udfordring, som følge af indfasningen af reformen, herunder den seneste udskydelse af reformen med et halvt år. Det skønnes således med usikkerhed, at personer er i risiko for at miste dagpengeretten i 2013, som følge af det skærpede genoptjeningskrav. 2

3 Økonomiske konsekvenser af at lempe genoptjeningskravet på kort sigt Da gruppen, som bliver omfattet af det skærpede genoptjeningskrav, er vokset, vil besparelsen ved at stramme genoptjeningskravet forøges. Det skønnes groft 1, at besparelsen vil være på ca. 350 mio. kr. i 2013 og 275 mio. kr. i 2014 opgjort efter skat (dvs. ca. 500 mio. kr. og 400 mio. kr. før skat - når der ses bort fra adfærdseffekter), jf. tabel 1. Det er en opjustering i forhold til tidligere skøn. I lovforslaget blev det vurderet, at besparelsen var på 110 mio. kr. (efter skat) i 2014, når forslaget er fuldt indfaset.. I Genopretningsaftale var skønnet 75 mio. kr. jf. boks 1. Tabel 1: Offentlige merudgifter ved at lempe genoptjeningskravet fra 26 til 52 uger (uden afledte effekter på beskæftigelsen mv.) Oprindeligt skøn Nyt skøn Indfasning, 2013 I alt, 2013 Målgruppe Offentlige mindreudgifter efter skat Anm.: Det oprindelige skøn er fra de økonomiske bemærkninger til lovforslaget fra 2010 (fuld indfaset i 2014). De opdaterede skøn er baseret på en genberegning er forslagets målgruppe (se analysen Konsekvenser af en kortere dagpengeperiode ) og samme gennemsnitspris, som blev lagt til grund i lovforslaget. I søjlen med Indfasning tages højde for reglerne om indfasningen af den afkortede dagpengeperiode (juli 2010) og 26-ugersforlængelsesmuligheden (juli 2012). Tallene er baseret på afgangsmønsteret for ledige i samt antallet og varighedsfordelingen af ledige ved udgangen af 1. halvår Efter skat dækker over, at der er korrigeret for tilbageløb til statskassen i form ændret indkomstskattebetaling. De opdaterede skøn er ved det nuværende ledighedsniveau. Lovforslaget vedr. nedsættelse af dagpengeperioden og egne beregninger. Langsigtede konsekvenser af at lempe genoptjeningskravet Afkortningen af dagpengeperioden og skærpelsen af genoptjeningskravet skønnes samlet at øge beskæftigelsen med ca personer på lang sigt. Reformen ventes samlet at styrke finanserne med ca. 4 mia. kr. Arbejdsmarkedskommissionen skønnede, at forslaget om at skærpe genoptjeningskravet fra 26 til 52 uger vil øge arbejdsudbuddet med personer og samlet set forbedre de offentlige finanser med ¾ mia. kr. I dette skøn indgår både den direkte og beskæftigelseseffekten af forslaget. Det svarer til, at skærpelsen af genoptjeningskravet står for knap 1/5 af dagpengereformens samlede langsigtede virkning på beskæftigelsen og de offentlige finanser. Hvis stramningen af genoptjeningskravet rulles tilbage, vil der således være et yderligere langsigtet finansieringsbehov på ca. ¾ mia. kr., i forhold til det, der er indregnet i planen. Det vil i kraft af reglerne i den nye budgetlov indebære, at vækstrammen for offentlig service og andre udgifter under udgiftsloftet må reduceres tilsvarende, med mindre der findes flertal for anden finansiering. Dagpengereformens langsigtede effekt på arbejdsudbuddet reduceres med personer. De langsigtede skøn er reelt upåvirket af, at målgruppen på kort sigt ser ud til at blive større end hidtil antaget. 1 Skønnet er basseret på den genberegnede målgruppe for forslaget, mens de restende forudsætningerne uændrede i forhold til det, der blev lagt til grund i det oprindelige skøn. Der er derfor tale om et groft skøn, da andre forudsætninger også kan have ændret sig. 3

4 Tabel 3: Økonomiske konsekvenser af at lempe genoptjeningskravet fra 26 til 52 uger Lang sigt Økonomiske konsekvenser (mio. kr.) /4 mia. Ændring i arbejdsudbud (antal personer) Anm.: Skønnede for 2013 og 2014 er efter skat, jf. tabel 1. Det langsigtede skøn er baseret med en 1/3 reduktion af den langsigtede arbejdsudbudseffekt af dagpengereformen korrigeret for at den intensive aktivering af langtidsledige dagpengemodtagere bortfaldt med afkortningen af dagpengeperioden. Arbejdsmarkedskommissionen 2009, Lovforslaget vedr. nedsættelse af dagpengeperioden og egne beregninger. 4

5 Boks 1: Ændringer i dagpengesystemet Som en del af dagpengereformen blev beskæftigelseskravet for genoptjening af retten til dagpenge ændret for personer, som har opbrugt deres dagpengeperiode. Ændringen betyder, at en person, som er fuldtidsforsikret, skal opfylde et krav om sammenlagt 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for 3 år for at genoptjene dagpengeretten efter udløbet af sin dagpengeperiode (genoptjeningskravet). Tidligere var genoptjeningskravet 26 ugers fuldtidsbeskæftigelse. Med ændringen er beskæftigelseskravet for genoptjening af dagpengeret harmoniseret med det almindelige beskæftigelseskrav. Beskæftigelseskravet er således i alle situationer det samme, dvs. både ved optjening af dagpengeret første gang, ved løbende genoptjening af dagpengeret undervejs i dagpengeperioden, og ved udløbet af dagpengeperioden. Ændringen blev gennemført sådan, at det øgede genoptjeningskrav gælder for de personer, som skal påbegynde en ny dagpengeperiode efter juli Ændringen skulle træde i kraft den 2. juli 2012, men blev udskudt sammen med afkortningen af dagpengeperioden og træder hermed i kraft 1. januar Økonomien i forslaget, som det fremgår af lovforslag mv. I forbindelse med vedtagelsen af afkortelsen af dagpengeperioden (2010) blev det skønnet, at en skærpelse af genoptjeningskravet fra 26 til 52 uger ville betyde offentlige mindreudgifter på 163 mio. kr., når forslaget var fuldt indfaset i Mindreudgifterne består dels af færre udgifter til dagpenge (modregnet ekstra udgifter til kontanthjælp) og en besparelse på aktiveringen som følge af mindre og billigere gennemsnitligt aktivering i kontanthjælpssystemet. I det første skøn fra Genopretningsaftalen var skønnet 75 mio. kr. i I dette skøn er der ikke taget højde som sammenhængen mellem den afkortede dagpengeperiode og genoptjeningskravet. I skønnet på 163 mio. kr. er det lagt til grund, at dagpengemodtagere ville blive berørt af forslaget. Beregningen dækker over forslagets såkaldte direkte budgetvirkning og medtager ikke effekten på beskæftigelsen. 5

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Jesper Kühl, De Økonomiske Råds Sekretariat 3.oktober 2014 Notatet redegør for beregningerne af konsekvenserne af at lempe genoptjeningskravet

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET

KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET II.1 Indledning Reform af dagpengesystemet Analyse af ændringer i dagpengesystemet Dagpenge forsikrer indkomst, mens kontanthjælp sikrer forsørgelse Dagpengereformen fra 2010

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fejl i overskrift til punkt 2 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 Notatet kommenterer vismændenes (DØR s) diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 7. oktober 2014. 1 Kontakt Professor og formand for AE Direktør

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Dagpenge Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Den bedste tryghed skabes ved at der er arbejde og uddannelse til alle. Dette opnås bedst gennem en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen 2. Befolkningens fordeling på beskæftigede og ikke-beskæftigede 3. Befolkningsudviklingen 4. Udsigt til mangel på arbejdskraft i fravær af reform

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Danmarks Konvergensprogram 2006

Danmarks Konvergensprogram 2006 Danmarks Konvergensprogram 2006 November 2006 Regeringen Danmarks Konvergensprogram for 2006 Opdatering for perioden 2005-2010 November 2006 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 12. juni 2015 Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Enhedslistens folketingssekretariat 20. maj 2013 NOTAT Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Dette notat beskriver hovedelementerne i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Notatet er delt op

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med maj 2015 11. juni 2015 1 Michel Klos Sammenfatning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier

Læs mere