Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården"

Transkript

1 Forslag til ændring Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Marts 2014

2 Forslag til Ændring side 2 Kommuneplan

3 Forslag til Ændring Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den at offentliggøre Forslag til Ændring i Kommuneplan , Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården. Ændringen vil give mulighed for, ved opførelse af Kannikegården at genskabe en smuk ramme om Domkirken. Som det ses på kortet omfatter ændringen et bymidteområde syd for Domkirken i Ribe. I overensstemmelse med Forslag til Ændring udarbejdes Forslag til Lokalplan nr Redegørelse Baggrunden for kommuneplanændringen er, at Esbjerg Kommune ønsker at udarbejde det planlægningsmæssige grundlag for at opføre vinderprojektet fra en arkitektkonkurrence i 2012 om Ribe Domkirkes nye Kannikegård. Kommuneplanændringen er udvidet til at omfatte de to Rådhuskarréer, hvor der i 1994 blev udarbejdet lokalplanen nr for Ribe Domkirkes daværende planer for udbygning på parkeringspladsen bag Hans Tausens hus ud mod Skolegade. Lokalplan nr er forældet og aflyses med den nye lokalplan. Rammegrænserne i kommuneplanen skal ændres og der tilføres en ændret anvendelsesbestemmelse. Ændringerne anses for uvæsentlige, idet de omfatter et eksisterende område. Forslag til Ændring Vedtages forslaget medfører det ændringer i rammebestemmelserne. Miljøvurdering Kommuneplanændringen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering og skal ikke underkastes en miljøvurdering. Kommuneplan side 3

4 Forslag til Ændring Bemærkninger til forslaget I henhold til Lov om Planlægning er der fastsat en frist for at fremsende bemærkninger til forslaget på mindst otte uger. Byrådet har sat fristen fra den til den Har du bemærkninger eller ændringsforslag til kommuneplanforslaget, skal det indsendes skriftlig til Esbjerg Byråd, Teknik & Miljø, Plan, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, senest den Husk at angive navn og adresse. side 4 Kommuneplan

5 Forslag til Ændring Rammedel Af kortet kan ses et nyt enkeltområde som udskilles fra enkeltområde Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider. Kommuneplan side 5

6 Forslag til Ændring side 6 Kommuneplan

7 Kommuneplanændring nr Enkeltområde Område 40 Ribe Dom-Sankt Katharine Sogne 010 Ribe Bykerne 190 Hovedgaden Status Den er følgende gældende eller under forberedelse: Zonestatus: Byzone Kommuneplanstatus: Bestemmelser og bindinger er vedtaget af byrådet d Bestemmelser Der er fastlagt følgende rammer for indholdet i lokalplaner: Byzone Hovedcenter med små butikker Fastholdes som byzone. Anvendelsen fastlægges til hovedcenter med mulighed for at etablere boliger, herunder ungdomsboliger samt butikker, liberalt erhverv, hoteller, restaurationer, spillesteder, offentlige institutioner og lignende. Der må herudover placeres erhverv i form af mindre fremstillings- og servicevirksomheder der kan passes ind i den gamle bydels specielle miljø. Der må ikke tillades virksomheder, der i Håndbog om Miljø og Planlægning klassificeres højere end klasse 3. Byrådet har fastlagt bymidtens maksimale bruttoetageareal til butiksformål i de generelle rammer. Indenfor disse rammer kan der gives mulighed for dagligvare- og udvalgsvarebutikker på op til 500 m². B% max 110 Bebyggelsesprocenten fastsættes til max 110 for hver ejendom. Max 2½ etage Kirke Museum Mini- og mikrovindmøller Bygningshøjden over terræn fastsættes for ny bebyggelse til max 2 etager med udnyttelig tagetage. I området skal der sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for kirke og beslægtede aktiviteter. I området skal der sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for Museum og beslægtede aktiviteter. Der må ikke opsættes mini- og mikromøller i området. Opholdsarealer hovedcenter For erhverv skal der som minimum etableres velbeliggende og anvendelige opholdsarealer svarende til 5 % af etagearealet. For boliger skal der som minimum etableres velbeliggende og anvendelige opholdsarealer svarende til 10 % af boligernes etageareal. Dette areal kan udlægges som privat eller fælles opholdsareal. Ved etablering af mere end 3 boliger skal mindst 10 % af det samlede grundareal udlægges til et velbeliggende, anvendeligt og sammenhængende fælles Esbjerg kommuneplan , rammedel Udskrift dannet:

8 fortsat Bestemmelser Bebyggelsens indpasning Parkering Helårsboliger Bygningskultur Butik i stueetage Centerstøj 55 opholdsareal til rekreativ brug og i tilfælde hvor der bygges 10 boliger eller mere skal det fælles opholdsareal være minimum 500 m2. Ved etablering af mere end 10 boliger skal det fælles opholdsareal have en størrelse og udformning der kan rumme en række sideløbende aktiviteter så som boldspil, legeplads, solbadning og grillaktiviteter uden, at det er til gene for de omkringliggende boliger eller aktiviteterne indbyrdes. Opholdsarealer kan tilvejebringes som et hævet gårdareal, som altaner eller som tagterrasse. Ny bebyggelse og ombygninger skal afpasses i forhold til omgivelserne med hensyn til bygningsvolumen, placering og proportioner. Parkering fastsættes i overensstemmelse med kommunens parkeringsregulativ. Boliger skal sikres anvendelse som helårsboliger. De bevaringsværdige bygninger skal tilstræbes bevaret i forbindelse med tiltag i området. Af hovedstrukturens retningslinier for kulturmiljøer, historiske landskaber og bygningskultur i det åbne land fremgår det hvilke katagorier af bevaringsværdige bygninger, der tilstræbes bevaret i det enkelte område. Der må ikke indrettes engrosvirksomhed eller liberale erhverv i forhusenes stueetage. Forhusenes stueetage fastlægges primært til butikker. Støjbelastningen fra hver virksomhed fastsættes for perioderne dag/aften/nat til: * max 55/45/40 db(a) uden for egen grundgrænse i området, * max 50/45/40 db(a) i etageboligområder og * max 45/40/35 db(a) for områder med lav boligbebyggelse. Esbjerg kommuneplan , rammedel Udskrift dannet:

9 fortsat Bindinger Lokalplaner indenfor området skal endvidere sikre følgende bindinger: Fredning Natura 2000 Åbeskyttelseslinie Søbeskyttelseslinie Fortidsmindebeskyttelseslinie Større Sammenhængende landskaber Begrænset drikkevandsinteresseområde Jordforurening Støjisolinie(r) Kollektiv Varmeforsyning Hovedstiforbindelser Tinglyst bevaringsdeklaration Kulturmiljø Byggeskik og bebyggelsesforhold Værdifulde byrum Historiske landskaber Kirkeomgivelser kulturlevn Terrænkoter under +4,75 DVR90. * Inden for fredet område ( 33-51) må der ikke tillades forhold i strid med fredningen. Inden for de internationalt udpegede særlige naturbeskyttelsesområder må der ikke tillades etableret forhold, der kan skade det dyre- og planteliv, der søges sikret gennem EF-fuglebeskyttelsesdirektivet, Ramsarkonventionen eller EU Habitatdirektivet. (Natura 2000 områder) Inden for 150 m Åbeskyttelseslinie ( 16) må der ikke tillades etableret forhold i strid med Lov om naturbeskyttelse. Inden for 150 m Søbeskyttelseslinie ( 16) må der ikke tillades etableret forhold i strid med Lov om naturbeskyttelse. Inden for 100 m Fortidsminder ( 18) må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealet. Området søges friholdt for bebyggelser og anlæg der forstyrre oplevelsen af det sammenhængende landskab. Bebyggelser og anlæg skal indpasses i det sammenhængende landskab. Virksomheder og aktiviteter, der kan udgøre en forureningsrisiko for grundvandet, søges henvist via planlægning, til områder med begrænsede drikkevandsinteresser. Inden for området må der ikke etableres forhold der er i strid med områdets status som V1 eller V2 kortlagt. Inden for følgende støjisolinie(r) må der ikke tillades etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i henhold til de til enhver tid gældende love, vejledninger og lignende godtgøres, at grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende foranstaltninger kan respekteres, og det iøvrigt ikke er en belastning over for den tilladte aktivitet, der er baggrund for støjisolinien. * Vejstøj på Lden 58 db eller mere målt ved vejkant. * Virksomhedsstøjisolinien på 45/40/35 db(a). Indenfor varmeforsyningsområder har forsyningsselskaberne forsyningspligt til kollektiv varmeforsyning. Hovedstier betjener den overordnede gang- og cykeltrafik. Hovedstier skal være fremkommelige og være forbundet med det overordnede stinet. Etablerede hovedstier sikres Inden for det bevaringsværdige område må ejendommens ydre fremtræden ikke ændres uden forudgående tilladelse fra Esbjerg kommune. Bevaringsværdige bebyggelser og harmoniske helheder, pladser, torve, grønninger og tofter skal fastholdes som historiske miljøer. Inden for kulturmiljøet må der kun udføres byggearbejde og anlæg, der bidrager til at fastholde, forbedre og genskabe det bevaringsværdige miljø. Indenfor det bevaringsværdige område må byggeskik og bebyggelsesforhold ikke ændres uden forudgående tilladelse fra Esbjerg Kommune. I by- og gaderum skal kultur- og bymiljøet understøttes. Adgangen til bygningerne skal ske fra gadesiden. Erhvervslokaler i stueetagen med facade mod gaden skal have vinduer mod gaden. Vinduerne må ikke afblændes. Belægninger, beplantning og byinventar skal bidrage til at fastholde, forbedre og genskabe det bevaringsværdige miljø. Bevaringsværdige landskabstræk og harmoniske helheder, skal fastholdes som historiske miljøer. Inden for det udpegede historiske landskab må der kun udføres byggearbejde og anlæg, der bidrager til at fastholde, forbedre og genskabe områdets kulturhistoriske værdi. I området må der kun udlægges areal til byggeri, anlæg mv., der ikke væsentligt forringer oplevelsen af kirken i samspil med det omgivende landskab. Indenfor kulturarvsarealer kan der findes skjulte fortidsminder. Byggeri eller andet jordarbejde henlægges så vidt muligt udenfor det arkæologisk følsomme område. Kulturarvsarealer er ikke fredede. Der må i området ikke planlægges ny bebyggelse hvor Terrænkoten er under +4,75 DVR90. Esbjerg kommuneplan , rammedel Udskrift dannet:

10 Kommuneplanændring nr Enkeltområde Område 40 Ribe Dom-Sankt Katharine Sogne 010 Ribe Bykerne 191 Kannikegården Status Den er følgende gældende eller under forberedelse: Zonestatus: Byzone Kommuneplanstatus: Bestemmelser og bindinger er vedtaget af byrådet d Bestemmelser Der er fastlagt følgende rammer for indholdet i lokalplaner: Byzone Hovedcenter med små butikker Fastholdes som byzone. Anvendelsen fastlægges til hovedcenter med mulighed for at etablere boliger, herunder ungdomsboliger samt butikker, liberalt erhverv, hoteller, restaurationer, spillesteder, offentlige institutioner og lignende. Der må herudover placeres erhverv i form af mindre fremstillings- og servicevirksomheder der kan passes ind i den gamle bydels specielle miljø. Der må ikke tillades virksomheder, der i Håndbog om Miljø og Planlægning klassificeres højere end klasse 3. Byrådet har fastlagt bymidtens maksimale bruttoetageareal til butiksformål i de generelle rammer. Indenfor disse rammer kan der gives mulighed for dagligvare- og udvalgsvarebutikker på op til 500 m². B% max 200 Bebyggelsesprocenten fastsættes til max 200 for hver ejendom. Max 3½ etage Museum Mini- og mikrovindmøller Bygningshøjden over terræn fastsættes for ny bebyggelse til max 3 etager med udnyttelig tagetage. I området skal der sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for Museum og beslægtede aktiviteter. Der må ikke opsættes mini- og mikromøller i området. Opholdsarealer hovedcenter For erhverv skal der som minimum etableres velbeliggende og anvendelige opholdsarealer svarende til 5 % af etagearealet. For boliger skal der som minimum etableres velbeliggende og anvendelige opholdsarealer svarende til 10 % af boligernes etageareal. Dette areal kan udlægges som privat eller fælles opholdsareal. Ved etablering af mere end 3 boliger skal mindst 10 % af det samlede grundareal udlægges til et velbeliggende, anvendeligt og sammenhængende fælles opholdsareal til rekreativ brug og i tilfælde hvor der bygges 10 boliger eller mere skal det fælles opholdsareal være minimum 500 m2. Ved etablering af mere end 10 boliger skal det fælles opholdsareal have en Esbjerg kommuneplan , rammedel Udskrift dannet:

11 fortsat Bestemmelser Bebyggelsens indpasning Parkering Helårsboliger Bygningskultur Butik i stueetage Centerstøj 55 størrelse og udformning der kan rumme en række sideløbende aktiviteter så som boldspil, legeplads, solbadning og grillaktiviteter uden, at det er til gene for de omkringliggende boliger eller aktiviteterne indbyrdes. Opholdsarealer kan tilvejebringes som et hævet gårdareal, som altaner eller som tagterrasse. Ny bebyggelse og ombygninger skal afpasses i forhold til omgivelserne med hensyn til bygningsvolumen, placering og proportioner. Parkering fastsættes i overensstemmelse med kommunens parkeringsregulativ. Boliger skal sikres anvendelse som helårsboliger. De bevaringsværdige bygninger skal tilstræbes bevaret i forbindelse med tiltag i området. Af hovedstrukturens retningslinier for kulturmiljøer, historiske landskaber og bygningskultur i det åbne land fremgår det hvilke katagorier af bevaringsværdige bygninger, der tilstræbes bevaret i det enkelte område. Der må ikke indrettes engrosvirksomhed eller liberale erhverv i forhusenes stueetage. Forhusenes stueetage fastlægges primært til butikker. Støjbelastningen fra hver virksomhed fastsættes for perioderne dag/aften/nat til: * max 55/45/40 db(a) uden for egen grundgrænse i området, * max 50/45/40 db(a) i etageboligområder og * max 45/40/35 db(a) for områder med lav boligbebyggelse. Esbjerg kommuneplan , rammedel Udskrift dannet:

12 fortsat Bindinger Lokalplaner indenfor området skal endvidere sikre følgende bindinger: Åbeskyttelseslinie Begrænset drikkevandsinteresseområde Støjisolinie(r) Kollektiv Varmeforsyning Tinglyst bevaringsdeklaration Kulturmiljø Byggeskik og bebyggelsesforhold Værdifulde byrum Historiske landskaber Kirkeomgivelser kulturlevn Terrænkoter under +4,75 DVR90. Inden for 150 m Åbeskyttelseslinie ( 16) må der ikke tillades etableret forhold i strid med Lov om naturbeskyttelse. Virksomheder og aktiviteter, der kan udgøre en forureningsrisiko for grundvandet, søges henvist via planlægning, til områder med begrænsede drikkevandsinteresser. Inden for følgende støjisolinie(r) må der ikke tillades etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i henhold til de til enhver tid gældende love, vejledninger og lignende godtgøres, at grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende foranstaltninger kan respekteres, og det iøvrigt ikke er en belastning over for den tilladte aktivitet, der er baggrund for støjisolinien. * Vejstøj på Lden 58 db eller mere målt ved vejkant. Indenfor varmeforsyningsområder har forsyningsselskaberne forsyningspligt til kollektiv varmeforsyning. Inden for det bevaringsværdige område må ejendommens ydre fremtræden ikke ændres uden forudgående tilladelse fra Esbjerg kommune. Bevaringsværdige bebyggelser og harmoniske helheder, pladser, torve, grønninger og tofter skal fastholdes som historiske miljøer. Inden for kulturmiljøet må der kun udføres byggearbejde og anlæg, der bidrager til at fastholde, forbedre og genskabe det bevaringsværdige miljø. Indenfor det bevaringsværdige område må byggeskik og bebyggelsesforhold ikke ændres uden forudgående tilladelse fra Esbjerg Kommune. I by- og gaderum skal kultur- og bymiljøet understøttes. Adgangen til bygningerne skal ske fra gadesiden. Erhvervslokaler i stueetagen med facade mod gaden skal have vinduer mod gaden. Vinduerne må ikke afblændes. Belægninger, beplantning og byinventar skal bidrage til at fastholde, forbedre og genskabe det bevaringsværdige miljø. Bevaringsværdige landskabstræk og harmoniske helheder, skal fastholdes som historiske miljøer. Inden for det udpegede historiske landskab må der kun udføres byggearbejde og anlæg, der bidrager til at fastholde, forbedre og genskabe områdets kulturhistoriske værdi. I området må der kun udlægges areal til byggeri, anlæg mv., der ikke væsentligt forringer oplevelsen af kirken i samspil med det omgivende landskab. Indenfor kulturarvsarealer kan der findes skjulte fortidsminder. Byggeri eller andet jordarbejde henlægges så vidt muligt udenfor det arkæologisk følsomme område. Kulturarvsarealer er ikke fredede. Der må i området ikke planlægges ny bebyggelse hvor Terrænkoten er under +4,75 DVR90. Esbjerg kommuneplan , rammedel Udskrift dannet:

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf i Kommuneplan 2010-2022 Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 01-05-2012 Forslag til Ændring 2011.34 i kommuneplan

Læs mere

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf i Kommuneplan 2010-2022 Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf Plan s oplæg af 11-01-2012 Ikke vedtaget side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den. at offentliggøre Forslag til Ændring 2011.34

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015 Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Maj 2015 Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 19-02-2015 Forslag til

Læs mere

Ændring side 2 Kommuneplan

Ændring side 2 Kommuneplan Ændring 2014.20 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.20 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 19-03-2015 Forslag til Ændring 2014.20 i kommuneplan 2014-2026, Hjerting By, For et område på Havborgvej.

Læs mere

Jerne, Esbjerg By, Udvidelse af eksisterende offentlige institutioner ved Degnevej

Jerne, Esbjerg By, Udvidelse af eksisterende offentlige institutioner ved Degnevej Forslag til Ændring 2013.04 i Kommuneplan 2014-2026 Jerne, Esbjerg By, Udvidelse af eksisterende offentlige institutioner ved Degnevej Plan s oplæg af 27-05-2014 Ikke vedtaget Forslag til Ændring 2013.04

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Hjerting By, For et område på Havborgvej

Hjerting By, For et område på Havborgvej Forslag til Ændring 2014.20 i Kommuneplan 2014-2026 Hjerting By, For et område på Havborgvej Plan s oplæg af 05-03-2015 Ikke vedtaget Forslag til Ændring 2014.20 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til

Læs mere

Gl. Sædding, Boliger, Fyrparken 3-7

Gl. Sædding, Boliger, Fyrparken 3-7 Gl. Sædding, Boliger, Fyrparken 3-7 Ændring 2014.19 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.19 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 09-10-2015 Forslag til Ændring 2014.19 i kommuneplan 2014-2026,

Læs mere

Boligområde ved Tarp Byvej 81

Boligområde ved Tarp Byvej 81 Ændring 2005.34 i Kommuneplan 2006-2018 Boligområde ved Tarp Byvej 81 Marts 2008 Esbjerg Kommune Ændring 2005.34 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 31-10-2007 Forslag til Ændring 2005.34 i Kommuneplan

Læs mere

Hjerting By, Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Hjerting By, Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé i Kommuneplan 2010-2022 Hjerting By, Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Juni 2013 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 20-03-2013 Forslag til Ændring

Læs mere

Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg

Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg i Kommuneplan 2010-2022 Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg Juni 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 25-01-2012 Forslag til Ændring 2010.19

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej, Bramming

Boligområde ved Gabelsvej, Bramming Forslag til Ændring 2012.41 i Kommuneplan 2010-2022 Boligområde ved Gabelsvej, Bramming Juli 2012 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2012.41 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag til Ændring 2012.41 Baggrund

Læs mere

Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade

Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade Ændring 2011.26 i Kommuneplan 2010-2022 Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade Juni 2012 Esbjerg Kommune Ændring 2011.26 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Ændring 2011.26 Baggrund Esbjerg Byråd

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Ændring side 2 Kommuneplan

Ændring side 2 Kommuneplan Ændring 2015.30 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2015.30 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 16-09-2015 Forslag til Ændring 2015.30 i kommuneplan 2014-2026, Ribe Øst, Udvidelse af jordbrugsområde.

Læs mere

Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg

Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg i Kommuneplan 2010-2022 Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg Januar 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 16-01-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Ændring Guldager Landområde, Boliger vest for Sønderrisvej. September 2017

Ændring Guldager Landområde, Boliger vest for Sønderrisvej. September 2017 Ændring 2016.51 Guldager Landområde, Boliger vest for Sønderrisvej. September 2017 Ændring 2016.51 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2016.51 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 14-06-2017 Forslag

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde. s la. Oktober Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde. s la. Oktober Vores fremtid i storkommunen s la For g Ændring 2018.25 Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Oktober 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Forslag Plannavn Ændring 2018.25 Titel Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde

Læs mere

Ændring Esbjerg Rørkær, Boliger i bydelscentret, Teglværksgade. September 2016

Ændring Esbjerg Rørkær, Boliger i bydelscentret, Teglværksgade. September 2016 Ændring 2016.46 Esbjerg Rørkær, Boliger i bydelscentret, Teglværksgade September 2016 Ændring 2016.46 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2016.46 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 14-06-2016

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser. s la. Juni Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser. s la. Juni Vores fremtid i storkommunen s la For g Ændring 2017.07 Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Juni 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Forslag Plannavn Ændring 2017.07 Titel Indre by, nye bevarings-

Læs mere

Daginstitution ved Gl Vardevej 97

Daginstitution ved Gl Vardevej 97 i Kommuneplan 2010-2022 Daginstitution ved Gl Vardevej 97 Juli 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 18-06-2012 at offentliggøre i Kommuneplan 2010-2022, Daginstitution

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

Ændring side 2 Kommuneplan

Ændring side 2 Kommuneplan Ændring 2015.28 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2015.28 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 23-06-2015 Forslag til Ændring 2015.28 i kommuneplan 2014-2026, Tarp By, Centerområde ved Tarp Byvej.

Læs mere

St Darum, Gl Darumvej 9

St Darum, Gl Darumvej 9 i Kommuneplan 2010-2022 St Darum, Gl Darumvej 9 November 2013 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 04-11-2013 at offentliggøre Forslag til Ændring 2013.55 i Kommuneplan

Læs mere

Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej

Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej Forslag til Ændring 2011.23 i Kommuneplan 2010-2022 Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej December 2011 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2011.23 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag til Ændring 2011.23

Læs mere

Ændring 2014.09. side 2 Kommuneplan 2014-2026

Ændring 2014.09. side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.09 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.09 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 28-05-2014 Forslag til Ændring 2014.09 i kommuneplan 2014-2026, Havnen nord for Molevej. Byrådet

Læs mere

OPHÆVELSE. Forslag til ophævelse af lp nr Riberhus. Ribe bykerne. Plan nr

OPHÆVELSE. Forslag til ophævelse af lp nr Riberhus. Ribe bykerne. Plan nr OPHÆVELSE Forslag til ophævelse af lp nr. 01.09 Riberhus Ribe bykerne Plan nr. 40-010-0007 15. maj 2018 Ophævelse af lokalplan nr. 01.09 Riberhus Ophævelse af lokalplan nr. 01.09 Riberhus Indhold 1. Baggrund...

Læs mere

Daginstitution ved Gl. Vardevej 97

Daginstitution ved Gl. Vardevej 97 Ændring 2012.39 i Kommuneplan 2010-2022 Daginstitution ved Gl. Vardevej 97 December 2012 Esbjerg Kommune Ændring 2012.39 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Ændring 2012.39 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet. s la. Maj Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet. s la. Maj Vores fremtid i storkommunen s la For g Ændring 2018.14 Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Maj 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Forslag Plannavn Ændring 2018.14 Titel Strandby,

Læs mere

Ændring Bramming Vestby, Tømmerhandel med tilhørende byggemarked ved Vardevej. Maj 2014

Ændring Bramming Vestby, Tømmerhandel med tilhørende byggemarked ved Vardevej. Maj 2014 Bramming Vestby, Tømmerhandel med tilhørende byggemarked ved Vardevej Maj 2014 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 18-09-2013 Forslag til Ændring 2013.60 i kommuneplan

Læs mere

Rednings- og brandskole ved Uglvig, Novrup

Rednings- og brandskole ved Uglvig, Novrup Ændring 2007.9 i Kommuneplan 2006-2018 Rednings- og brandskole ved Uglvig, Novrup Juni 2009 Esbjerg Kommune Ændring 2007.9 side 2 Kommunelplan 2006-2018 Ændring 2007.9 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Hjerting Bydelscenter i Hjerting. e d ta. Maj Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Hjerting Bydelscenter i Hjerting. e d ta. Maj Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2017.11 Hjerting Bydelscenter i Hjerting Maj 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2017.11 Titel Hjerting Bydelscenter i Hjerting

Læs mere

Mosevangen, Markusskolen, Esbjerg

Mosevangen, Markusskolen, Esbjerg Ændring 2016.59 Mosevangen, Markusskolen, Esbjerg Juni 2017 Ændring 2016.59 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2016.59 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 01-03-2017 Forslag til Ændring 2016.59

Læs mere

Ændring e d ta. Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej. April Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen

Ændring e d ta. Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej. April Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2018.15 Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej April 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2018.15 Titel Jerne

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade. e d ta. Juni 2019

Ændring Kommuneplan. Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade. e d ta. Juni 2019 V ge e d ta t Ændring 2017.08 Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Juni 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2017.08 Titel

Læs mere

OPHÆVELSE. Forslag til ophævelse af lp nr Riberhus. Ribe bykerne. Plan nr

OPHÆVELSE. Forslag til ophævelse af lp nr Riberhus. Ribe bykerne. Plan nr OPHÆVELSE Forslag til ophævelse af lp nr. 01.09 Riberhus Ribe bykerne Plan nr. 40-010-0007 21. august 2018 Ophævelse af lokalplan nr. 01.09 Riberhus Ophævelse af lokalplan nr. 01.09 Riberhus Indhold 1.

Læs mere

Esbjerg By, Indre By, Shoppingcenter Esbjerg Banegård

Esbjerg By, Indre By, Shoppingcenter Esbjerg Banegård i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Indre By, Shoppingcenter Esbjerg Banegård November 2010 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 15-11-2010 at offentliggøre Forslag

Læs mere

Cafè, Smedegade i Esbjerg

Cafè, Smedegade i Esbjerg Ændring 2016.67 Cafè, Smedegade i Esbjerg Juni 2017 Ændring 2016.67 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 22-03-2017 Forslag til Ændring 2016.67 i kommuneplan 2014-2026, Café, Smedegade i Esbjerg.

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Indre By, Boliger ved Nygårdsvej. e d ta. Maj Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Indre By, Boliger ved Nygårdsvej. e d ta. Maj Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2017.02 Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Maj 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Stus Vedtaget Plannavn Ændring 2017.02 Titel Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Forslagsdo

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè. e d ta. August 2018

Ændring Kommuneplan. Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè. e d ta. August 2018 V ge e d ta t Ændring 2017.04 Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè August 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2017.04

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde. e d ta. Marts Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde. e d ta. Marts Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2018.25 Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Marts 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2018.25 Titel Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet. e d ta. Maj Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet. e d ta. Maj Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2018.14 Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Maj 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2018.14 Titel Strandby,

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej. s la. Juni Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej. s la. Juni Vores fremtid i storkommunen s la For g Ændring 2019.33 Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Juni 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Forslag Plannavn Ændring 2019.33 Titel Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej

Læs mere

Plantagevej, Hjerting

Plantagevej, Hjerting Forslag til Ændring 2006.03 i Kommuneplan 2006-2018 Plantagevej, Hjerting Maj 2008 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2006.03 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 19-05-2008 at offentliggøre Forslag til

Læs mere

Ribe Øst, Boliger, Ribelund

Ribe Øst, Boliger, Ribelund Ændring 2015.42 Ribe Øst, Boliger, Ribelund Juni 2017 Ændring 2015.42 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2015.42 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 07-04-2017 Forslag til Ændring 2015.42 i kommuneplan

Læs mere

Ændring e d ta. Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33. Marts Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen

Ændring e d ta. Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33. Marts Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2017.73 Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 Marts 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2017.73 Titel Farup Kirkeby, Boligområde,

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Forslag til Ændring

Forslag til Ændring Forslag til Ændring 2016.47 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2016.47 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 20-06-2016 at offentliggøre Forslag til Ændring 2016.47 i Kommuneplan 2014-2026, Vognsbøl,

Læs mere

Vognsbøl, Uddannelsessletten

Vognsbøl, Uddannelsessletten Forslag til ændring 2015.25 Vognsbøl, Uddannelsessletten Juni 2015 Forslag til Ændring 2015.25 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2015.25 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 19-05-2015 at offentliggøre

Læs mere

Tillæg nr. 42. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej,

Tillæg nr. 42. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej, Tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej, Ringkøbing Ringkøbing- 21. april 2015 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Ændring e d ta. Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg. Februar Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen

Ændring e d ta. Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg. Februar Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2016.50 Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Februar 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Ændring 2016.50 Ændring 2016.50 Status Vedtaget Plannavn Ændring

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 28. marts godkendt

Læs mere

Rådhuskarréerne med Kannikegården

Rådhuskarréerne med Kannikegården Lokalplan 40-010-0004 Ribe Bykerne Rådhuskarréerne med Kannikegården Juni 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Tjæreborg By, Boligområde nord for Hulvejen

Tjæreborg By, Boligområde nord for Hulvejen Ændring 2010.3 i Kommuneplan 2010-2022 Tjæreborg By, Boligområde nord for Hulvejen Juni 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.3 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.3 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 T I L L Æ G N R. 2 3 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Endelig vedtaget den

Læs mere

Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 omfatter følgende ændringer af Kommuneplan 2009-2020:

Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 omfatter følgende ændringer af Kommuneplan 2009-2020: TILLÆG 18 Baggrund og formål Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i tilknytning til lokalplan 10-012. Tillægget omfatter hele Østerportkarréen. Tillægget giver mulighed for at der

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Tillæg nr. 10. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 10. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 10 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 7. januar 2014 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

3 Distrikt Højreby 46 DISTRIKT HØJREBY

3 Distrikt Højreby 46 DISTRIKT HØJREBY 3 Distrikt Højreby 46 DISTRIKT HØJREBY 3.1 Centerby - Søllested DISTRIKT HØJREBY 47 Rammenr.: 359-1.C.1 Rammenavn: Lokalcenter i Søllested Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 24 for matr.nr. nr. 6b og 6d Kvaglund, Esbjerg Jorder

Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 24 for matr.nr. nr. 6b og 6d Kvaglund, Esbjerg Jorder Lokalplan 04-010-0002. Kvaglund Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 24 for matr.nr. nr. 6b og 6d Kvaglund, Esbjerg Jorder Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø i samarbejde med LandSyd - landinspektører I/S Fotos/Illustrationer:

Læs mere

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i og 91A samt med henblik på sammenligning Nye Bestemmelser i i forhold til gældende lokalplaner er markeret med fremhævet skrift i kolonnerne for

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Kolding bymidte. Tillæg til Kommuneplan. Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009

Kolding bymidte. Tillæg til Kommuneplan. Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009 Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009 Tillæg til Kommuneplan Kommuneplanen fastlægger mål for udviklingen i Kolding Kommune, og består af 2 dele: Hovedstruktur, der beskriver de overordnede mål og indsatsområder

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 17 Januar 2016 For en dagligvarebutik på Nørregade Natur og Udvikling 1 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag:

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej. e d ta. August Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej. e d ta. August Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2018.22 Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej August 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2018.22 Titel Grimstrup

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 3. Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

T I L L Æ G N R. 2 3. Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 T I L L Æ G N R. 2 3 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 2. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Salgsprospekt. for udviklingsejendommen. Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade

Salgsprospekt. for udviklingsejendommen. Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade Salgsprospekt for udviklingsejendommen Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade 1.800.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 720 m² Grundareal i h.t.

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade Aalborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg. Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009-2021 N.B.10 N.R.1 N.R.1. Kort over nye rammer - kommuneplantillæg nr.

Kommuneplantillæg. Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009-2021 N.B.10 N.R.1 N.R.1. Kort over nye rammer - kommuneplantillæg nr. Kommuneplantillæg Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009-2021 N.O.3 N.L.1 T.L.1 N.R.1 N.B.10 N.B.2 N.R.1 N.B.1 Kommuneplanrammer Signaturer: N.B.1 Kommuneplan ramme Område der overgår til N.R.1 Kort over nye

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Kjersing, Erhvervsområdet Next Step City

Kjersing, Erhvervsområdet Next Step City Ændring 2012.47 i Kommuneplan 2010-2022 Kjersing, Erhvervsområdet Next Step City Februar 2013 Esbjerg Kommune Ændring 2012.47 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Ændring 2012.47 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.033 for området ved Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.033 for området ved Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.033 for området ved Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

Erhvervsområde mellem Andrup og Motorvejen

Erhvervsområde mellem Andrup og Motorvejen Forslag til Ændring 2010.09 i Kommuneplan 2010-2022 Erhvervsområde mellem Andrup og Motorvejen Plan s oplæg af 02-05-2011 Ikke vedtaget Forslag til Ændring 2010.09 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag

Læs mere

Forslag til Ændring

Forslag til Ændring Forslag til Ændring 2015.35 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2015.35 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 08-12-2015 at offentliggøre Forslag til Ændring 2015.35 i Kommuneplan 2014-2026, Erhvervsområde,

Læs mere

OPHÆVELSE. Ophævelse af en del af lokalplan 498. Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding. Plan nr

OPHÆVELSE. Ophævelse af en del af lokalplan 498. Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding. Plan nr OPHÆVELSE Ophævelse af en del af lokalplan 498 Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding Plan nr. 02-010-0002 September 2016 Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø Fotos/Illustrationer: Plan Tryk: Esbjerg Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested HJØRRING KOMMUNE Teknik- & Miljøområdet Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 er udarbejdet som forslag i henhold

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

LOKALPLAN 75 FOR ET OMRÅDE VED GERLEV KRO

LOKALPLAN 75 FOR ET OMRÅDE VED GERLEV KRO LOKALPLAN 75 FOR ET OMRÅDE VED GERLEV KRO INDHOLD: INDHOLD:...2 LOKALPLAN 75 REDEGØRELSE...3 LOKALPLANENS BAGGRUND...3 LOKALPLANENS FORMÅL...3 EKSISTERENDE FORHOLD...4 Lokalplanområdets beliggenhed og

Læs mere

Lokalplan nr. 02-E-05.01 (Vedtaget)

Lokalplan nr. 02-E-05.01 (Vedtaget) Kommuneplantillæg nr. 20 Baggrund og formål Kommuneplantillæg nr. 20 til kommuneplan 2013-25 er udarbejdet for at give mulighed for at etablere et nyt erhvervsområde ved Asåvej/Østre Ringgade i Dronninglund.

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 39. Silkeborg Kommuneplan

VEDTAGET. Tillæg 39. Silkeborg Kommuneplan VEDTAGET Tillæg 39 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan 323 Boliger på Stadiongrunden og Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 2025 for Fredericia Kommune

Endelig vedtagelse af lokalplan 323 Boliger på Stadiongrunden og Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 2025 for Fredericia Kommune 8. februar 2016 Sags id.: 15/5503 Endelig vedtagelse af lokalplan 323 Boliger på Stadiongrunden og Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 2025 for Fredericia Kommune Fredericia Byråd har på mødet den 1. februar

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 52. Silkeborg Kommuneplan

Vedtaget. Tillæg 52. Silkeborg Kommuneplan Vedtaget Tillæg 52 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 13. juni 2016 Offentliggjort den 20. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 52 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Tillæg nr 24 - Offentlig område ved Bistrupvej, Hjørring

Tillæg nr 24 - Offentlig område ved Bistrupvej, Hjørring Tillæg nr 24 - Offentlig område ved Bistrupvej, Hjørring Vedtaget Dato for offentliggørelse af forslag Dato for vedtagelse Dato for ikrafttræden 24. november 2010 30. marts 2011 27. april 2011 Høringen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade.

Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade. Lokalplan 01-010-0020 Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade. Vedtaget Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 MAJ 2001 BOLIGOMRÅDE PÅ TOLSKOVVEJ, KR. HVALSØ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Baggrund for lokalplanforslaget 2 Hvad er en lokalplan? 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 36. Til Silkeborg Kommuneplan

VEDTAGET. Tillæg 36. Til Silkeborg Kommuneplan VEDTAGET Tillæg 36 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd 25. april 2016 Offentliggjort 2. maj 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 36 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere