Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob"

Transkript

1 Bilag 7 Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Borgmesterens Afdeling August

2 1. Resumé I forlængelse af analysen vedr. de ikke styrbare overførselsområder i 2012 blev det i forbindelse med budgetforliget for 2013 besluttet at analysere seniorjobområdet nærmere. Det budgetmæssige ansvar for seniorjob er placeret hos Borgmesterens Afdeling. Området adskiller sig på mange måder fra klassiske forsørgelsesudgifter, ved også at give kommunen mulighed for at få en arbejdskraft for omkostningen til seniorjobbere, som bliver ansat i ekstraordinært arbejde i en af kommunens afdelinger. Området er, som beskæftigelsesområdet generelt, i høj grad påvirket af konjunkturerne. De forbundne kar på overførselsområdet gør at lovændringer på et sted, i høj grad også kan have betydning for andre dele af overførselsområdet, som det f.eks. har gjort sig gældende med sammenhængen mellem den forkortede dagpengeperiode og antallet af personer som anmoder om et seniorjob. I forlængelse af de kraftigt stigende udgifter til ordningen vedtog Magistraten i februar 2013 en ændring af styringen på området. Ændringen indebærer at den ansættende afdeling kompenseres for en fastsat grundløn pr. fuldtidsansat i seniorjob. Udgifter herover afholdes af afdelingen selv. På nuværende tidspunkt anbefales det ikke at ændre yderligere på denne model, idet det dog anbefales at kompensationsbeløbet fremover fremskrives med satsreguleringsprocenten. Det anbefales endvidere, at Magistraten også fremadrettet kan træffe beslutning ved behov for justering af ordningen. For så vidt den interne organisering og ansvarsfordeling på området anbefales det på baggrund af analysen, at fastholde denne uændret. Dette indebærer, at det overordnede ansvar for seniorjobordningen i kommunen fastholdes i HR i Borgmesterens Afdeling 1, mens arbejdet med at hjælpe den berettigede med at få et job, sker i samarbejde med Beskæftigelsesforvaltningen gennem den gældende bestillerudfører aftale indgået i I tilknytning hertil anbefales det, at gøre udgifterne til ordningen (inkl. kompensationsydelse) styrbare fra og med Dette anbefales ledsaget af en model som indebærer regulering af budgettet til området i Borgmesterens Afdeling i forhold til det faktiske antal personer på kompensationsydelse samt fuldtidsstillinger i ordningen. 1 Der henvises i øvrigt til kompetencefordelingen på det personalemæssige område vedtaget af Magistraten (tilgængelig på medarbejderportalen), samt til orienteringsskrivelse til ledere i Aarhus Kommune om seniorjobordningen fra 22. februar 2013 (vedlagt som bilag). 2

3 Endelig anbefales det, at der træffes beslutning om, at den overordnede målsætning på området er, at ordningen ses som en midlertidig løsning, hvor målet er, at de berettigede seniorjobbere under ansættelsen motiveres til at søge ordinær beskæftigelse, og derved kommer væk fra offentlig forsørgelse i tråd med de generelle beskæftigelsespolitiske målsætninger. 2. Indledning Baggrunden for analysen er, at det i forbindelse med analysen af de ikke-styrbare overførselsområder, som blev gennemført i 1. halvår 2012, blev anbefalet, at vurdere to konkrete områder nærmere frem mod budgetlægningen for konkret drejede det sig om merudgiftsydelser og seniorjob. Baggrunden herfor var, at det ikke i forbindelse med den store gennemgang af de ikke-styrbare udgiftsområder var muligt at få analyseret alle områder til bunds indenfor tidsrammen samt at de to områder adskiller sig fra de øvrige analyserede overførselsudgifter ved ikke at være klassiske forsørgelsesudgifter. Baggrund for analysen i 2012, var følgende formulering som Byrådet vedtog jf. budgetforliget for 2012, at: forligsparterne (er) enige om at anmode Borgmesterens Afdeling om at udarbejde en analyse af de ikke-styrbare overførselsudgifter[..]. Analysen af seniorjobområdet har til formål at beskrive, i hvilket omfang det indeholder elementer af styrbarhed/påvirkelighed, der kan føre til ændret styring af området. Dette kan ske ved enten at flytte området til det styrbare område, ved at indføre delvis styrbarhed på området og/eller ved indførelse af en eventuel alternativ model med en tættere grad af opfølgning, ændringer i sagsgange, organisering og ansvarsfordeling eller lignende. Vurderingen af den fremtidige styring på området sker med afsæt i de kriterier, som Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2012, der definerer skellet mellem styrbare og ikke-styrbare udgiftsområder. Analysen indledes i kapitel tre med et generelt overblik over området, både hvad angår beskrivelse af området, organisering samt en overblik over økonomien og de interne processer på området set i sammenhæng med andre kommuner. 3

4 Kapitel fire indeholder overvejelser om de personalepolitiske problemstillinger i ordningen og hvordan økonomistyringen af seniorjobudgifterne i Aarhus Kommune fremover kan tilrettelægges. Kapitel fem indeholder vurdering af den administrative praksis på området, samt overvejelser om mulige ændringer, som har til formål at sænke de samlede udgifter til ordningen. 3. Seniorjobordningen For at kunne afdække styringsmulighederne på området, gives her et overblik over seniorjobordningen. Både en generel introduktion til området, den nuværende praksis i Aarhus samt udgiftsniveauet og de interne procedure sammenholdt med andre byer Generel beskrivelse af ordningen Personer, hvis ret til dagpenge udløber inden for 5 år før efterlønsalderen, har ret til et seniorjob i deres bopælskommune. Betingelserne for at kunne gå på efterløn, den dag efterlønsalderen nås, skal desuden være opfyldt. Ansættelse i seniorjob kan tidligst ske den dag dagpengeretten udløber. Som følge af finanslovsaftalen for 2013 blev det desuden muligt for en afgrænset gruppe at opnå ret til seniorjob, selvom der er mere end 5 år til efterlønsalderen. Det drejer sig om personer, der opfylder disse tre betingelser: er født i perioden 1. juli december 1957 opbruger dagpengeretten i perioden 1. januar juni 2013 er fyldt 55 år, når dagpengeretten opbruges Kommunen skal tilbyde ansættelse i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid til personer, der er fuldtidsforsikrede og 30 timer om ugen til deltidsforsikrede. Der er også mulighed for andre timetal med en tilsvarende løntilpasning. Kommunen skal tilbyde et arbejde, som den ledige er i stand til at påtage sig, og som har et reelt indhold. Kommunen er ikke forpligtet til at ansætte inden for bestemte områder. Seniorjob er støttet arbejde og kan derfor ikke berettige til en ny dagpengeret. Opnår borgeren ordinært arbejde men bliver herefter uforskyldt ledig, har denne på ny ret til seniorjob. Men, hvis borgeren genoptjener en ny ret til dagpenge, bortfalder dennes ret til seniorjob. 4

5 Ansættelse af personer i seniorjob skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte i den pågældende kommunale virksomhed (merbeskæftigelseskravet). Kommunen har pligt til at ansætte personer, der ønsker seniorjob senest 2 måneder efter, at kommunen har modtaget ansøgningen. Overholder kommunen ikke tidsfristen, har personen ret til kompensationsydelse, som beløbsmæssigt svarer til de arbejdsløshedsdagpenge, som personen modtog inden dagpengeperiodens udløb. Kompensationen ændrer ikke ved, at kommunen har pligt til at ansætte personen i et seniorjob. En person, der er ansat i et seniorjob (eller modtager kompensationsydelse), kan af jobcentret henvises til ordinært arbejde. Personen skal derfor være registreret som arbejdssøgende uden ydelse i Jobcentret og have indlagt oplysninger om sin arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund mv. (CV) i Jobnet (Beskæftigelsesministeriets database). Seniorjobbet ophører: den dato, hvor personen når efterlønsalderen hvis personen afslår rimeligt ordinært arbejde, som er formidlet af jobcentret hvis personen bliver meldt ud af sin arbejdsløshedskasse eller af efterlønsordningen ved afskedigelse efter de almindelige regler. Som det fremgår ovenfor skal ansatte i seniorjob være registreret som arbejdssøgende og stå til rådighed for ordinært arbejde anvist af Jobcentret. Afslår en person ansat i et seniorjob et rimeligt ordinært arbejde, ophører seniorjobbet Baggrund og rammer Ordningen med seniorjob blev indført som led i velfærdsaftalen fra 2006 og videreført ved aftalen om senere tilbagetrækningsalder i De første år blev ordningen kun brugt af få personer, men siden efteråret 2012 har tilgangen og udgifterne til ordningen været i kraftig stigning. Stigningen skyldes især den forkortede dagpengeperiode, den generelle økonomiske situation og et trægt arbejdsmarked samt et øget fokus på området over det seneste år blandt andet i medierne. 5

6 Området er under landspolitisk bevågenhed, og det vurderes sandsynligt, at der kan komme ændringer af området fremadrettet. Regeringen ønsker, at så få som muligt skal stå uden forsørgelse og at flere skal væk fra offentlig forsørgelse og i beskæftigelse. Gruppen i seniorjobordningen er særlig, da det for den enkelte kan opleves som sidste stop inden tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Ordningen er senest nævnt i forbindelse med regeringens og Enhedslistens aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra maj 2013, som betyder at nogle af de borgere, som før havde været berettigede til seniorjob nu får udskudt retten i mellem 3 måneder og 15 måneder. Udgifterne til ordningen, dvs. lønudgiften til de ansatte i ordningen i kommunen, er defineret som en overførselsudgift, selvom de som udgangspunkt afviger fra de fleste andre forsørgelsesudgifter. Kommunerne bliver kompenseret fra staten - dels via øvrige overførsler i statstilskuddet dels via refusion. På den måde er målet, som for de budgetgaranterede områder og det øvrige overførselsområde, at kommunerne under ét kompenseres for nettoudgifterne til ordningen. Om kommunerne bliver underkompenseret på dette specifikke område af det øvrige overførselsområde, afhænger af flere dele. Primært handler det om, hvorvidt forudsætningerne om antal/nettoudgifter i ordningen i regeringens økonomiaftale for kommunerne for det pågældende år, svarer til de faktiske udgifter i kommunen. Disse kan afvige på antal, men også i forhold til hvilken løn seniorjobberen ansættes til. Områderne på det øvrige overførselsområde bliver som udgangspunkt ikke midtvejs- eller efterreguleret lige som budgetgarantien, men fastsat ud fra antal forventede personer i ordningen. Skønnet for antal fuldtidspersoner i regeringsaftalen om kommunernes økonomi for 2013 er på landsplan i indeværende år langt under det på nuværende tidspunkt faktisk forventede antal i ordningen, og der forventes derfor en markant underkompensation på landsplan i I forbindelse med regeringsaftalen for 2014, er der dog ikke aftalt en midtvejsregulering af de øvrige overførsler, da kommunerne i forhold til en række andre forudsætninger i aftalen for 2013 har haft mindreudgifter der mere end udligner de forventede merudgifter til de øvrige overførsler. Fremadrettet må det forventes at skønnene i de kommende regeringsaftaler i højere grad vil svare til faktiske niveau for ordningen på landsplan. Udover kompensationen via statstilskuddet indhenter kommunen som nævnt en refusion pr. fuldtidsansat på kr. årligt 2. 2 Der er dog ingen refusion, hvis den berettigede ikke er blevet ansat i et seniorjob i kommunen og kommer på kompensationsydelse 6

7 6-byerne Randers Esbjerg Aalborg Odense Aarhus København 3.3 Udgiftsniveauet på seniorjobområdet i 6 byerne For at sammenligne udgiftsniveauet i Aarhus med andre kommuner, er en rundspørge blandt 6-byerne foretaget. Her er det blandt andet blevet afdækket, hvad det forventede underskud på seniorjobordningen er i de respektive kommuner, samt hvad gennemsnitslønnen er for de ansatte i ordningen. Der skal dog nævnes, at der er store usikkerheder forbundet med tallene, da der er forskellige måder, hvorpå kommunerne har opgjort udgifterne. På baggrund af antal ledige i seniorjob (årsværk), der er ansat i 1. kvartal, samt det antal (årsværk), der er kendskab til på baggrund af ansøgninger om seniorjob, er det forventede underskud for 2013 beregnet. Tallene fremgår af tabel 1. Tabel 1 Udgift til Seniorjob Pr. 1. April ( Mio. kr.) Regnskab ,6 1,8 1,7 2,1 0,7 0,4 12,3 Forventet ,0 30,6 22,9 36,3 14,4 10,6 192,8 Underkompensation ,2 19,1 14,0 28,1 9,3 7,3 129,0 Samlet forventes 6- byerne at blive underkompenseret med 129 mio. kr. på ordningen i Da der kun er indregnet kendte seniorjob pr. 1. april 2013, vil den faktiske underkompensation/merudgift for hele 2013 forventeligt blive noget større. Hvor meget hver enkelt kommune taber på ordningen, afhænger både af antallet af ledige ansat i seniorjob, samt hvilken gennemsnitsløn seniorjobberne er ansat til. Som ovenfor nævnt, er der ikke aftalt en midtvejsregulering af de øvrige overførselsudgifter. I Aarhus Kommune indgår afvigelserne på seniorjob i opsamlingen knyttet til den budgetmæssige forudsætning om, at kommunen samlet set taber 25 mio. kr. årligt på overførselsområdet. Det isolerede engangstab i 2013 på seniorjob giver derfor ikke anledning til ændringer af forudsætningerne for budgetlægningen for Af tabel 2 fremgår gennemsnitslønnen per fuldtidsansat i seniorjob i 6- byerne. Gennemsnitslønningerne ligger omkring kr. per år, 7

8 6-byerne Randers Esbjerg Aalborg Odense Aarhus København dog ligger Esbjerg noget under med en gennemsnitsløn på kr., ligesom der også er betydelig variation af lønningerne indenfor ordningen i de enkelte byer. Tabel 2 Årsløn Seniorjob (Kr.) Gennemsnit Aarhus er således placeret meget lig de andre store byer. Det forventes dog at den gennemsnitlige løn i Aarhus vil falde set i lyset af den ændrede administration af ordningen som blev besluttet i Magistraten primo 2013 (uddybet nedenfor). Der er desuden her kun medtaget udgifterne til de ansatte i seniorjob, mens de samlede udgifter i kommunerne også indeholder udgifterne til kompensationsydelse, hvor der ikke kan indhentes refusion fra staten. Fremadrettet er der i Magistratens budgetforslag budgetlagt med udgifter til seniorjob, som ligger noget under kommunens andel af kompensation på landsplan (befolkningsandelen). Denne forventede merindtægt indgår dog i beregningen af kommunens samlede udgifter til overførselsudgifter, og bliver således overskrevet af den underkompensation, som der samlet set budgetteres med. Udgifter og indtægter vedr. seniorjob, kan således ikke ses isoleret fra det øvrige overførselsområde, jævnfør de forbundne kar. Med andre ord neutraliseres de økonomiske konsekvenser af bevægelserne mellem de forskellige overførselstyper i budgetsituationen, da dette samlet set har vist sig at give det mest retvisende resultat på længere sigt Styring og organisering i Aarhus og 6-byerne Indtil 18. februar 2013 blev alle lønudgifter til en seniorjobansat i kommunen konteret på en ikke-styrbar sektor i Borgmesterens Afdeling. Placeringen af den seniorjobansatte skete før overvejelser om en egentlig lønfastsættelse og økonomistyringen på området var begrænset. Efter den nye ordning trådte i kraft er en høj grad af styrbarhed lagt ind i ordningen, da der nu kun betales op til kr. af den årlige lønudgift fra den centrale ikke-styrbare sektor. Hvis et ansættelsessted finder job til en seniorjobber, som berettiger vedkommende til en overenskomstmæssig løn over grænsen skal ansættelsesstedet selv bære lønomkostningen over de kr. Opgaverne vedr. ansættelser i seniorjobordningen er i Aarhus fordelt mellem Borgmesterens Afdeling og Beskæftigelsesforvaltningen. Det 8

9 overordnede ansvar for seniorjobberen ligger i HR i Borgmesterens Afdeling 3, mens ansvaret for at finde seniorjobbet til den berettigede ligger hos Beskæftigelsesforvaltningen i Jobcenteret. Ansvarsfordelingen mellem de to forvaltninger er, som tidligere nævnt, baseret på den bestiller-udfører model, som blev vedtaget i kommunen i HR bestiller en ydelse hos Beskæftigelsesforvaltningen, hjælp til at finde et seniorjob, da det er i Beskæftigelsesforvaltningen kompetencerne til at få en ledig i job ligger, og for denne ydelse betaler Borgmesterens Afdeling en fastsat pris pr. henvist. Efter den nye ordning blev vedtaget i Magistraten i februar 2013, bruger Jobcenteret den interne formidlingsportal, Jobskyen, til at anvise job til den berettigede gennem en håndholdt proces. Jobbene på jobskyen har alle magistratsafdelinger ansvar for at melde stillinger ind til løbende. Herefter sker jobformidlingen som ved ordinære ansættelser mellem ansøger og ansættelsesstedet. Hvis henvisningen ikke fører til job, modtager Jobcenteret informationer herom, og hjælper den berettigede videre mod et job. Som udgangspunkt henviser Jobcenteret kun én person pr. opslået stilling i Jobskyen, medmindre der er særskilt aftale om at fravige denne regel Sammenligning med praksis i 6- byerne I de andre 6-byer er organiseringen og styringen af området tilrettelagt på forskellige måder. I de tre byer (København, Aalborg og Randers) ligger det samlede ansvar i den afdeling, hvori arbejdsmarkedseller beskæftigelsesforvaltningen ligger. I Odense har man en ansvarsfordeling, hvor det overordnede ansvar for ansættelserne ligger i Borgmesterforvaltningen, mens ansvaret for økonomi og regler vedr. ansættelse ligger i social- og arbejdsmarkedsforvaltningen. I Esbjerg ligger ansvaret samlet i fællesadministrationen i HR afdelingen. Alle byer er eller har inden for den seneste tid været inde i overvejelser omkring organiseringen og håndteringen af seniorjob. Alle kommuner har indtil efteråret 2012 haft et lille antal personer i ordningen og i takt med at presset på ordningen har taget til, har flere ændret den interne praksis med placering og håndtering af de berettigede. I to byer, Aalborg og Randers, er der på nuværende tidspunkt en håndholdt indsats ved hver enkelt berettigede, hvor imod der i de resterende byer findes jobbanker/kataloger med mulige jobs den berettigede kan søge. Der er også to kommuner, København og Odense, hvor 3 Der henvises i øvrigt til kompetencefordelingen på det personalemæssige område vedtaget af Magistraten (tilgængelig på medarbejderportalen), samt til orienteringsskrivelse til ledere i Aarhus Kommune om seniorjobordningen fra 22. februar 2013 (vedlagt som bilag). 9

10 der er indlagt en strategi, hvor det er den berettigede selv, som skal opsøge og finde job i kommunen ud fra en række hjælpeforanstaltninger med bl.a. opslag, møder o.l., modsat i Aarhus, hvor Jobcenteret hjælper med at udvælge og kontakte mulige ansættelsessteder. I Aarhus er der omvendt en metode, som ligger nogenlunde midt mellem valget i de andre byer. Processen er efter den nye ordning trådte i kraft i højere grad automatiseret, så der bruges færre ressourcer på at finde job efter ibrugtagelsen af jobskyen. Og jo flere ledige stillinger magistratsafdelingerne lægger på jobskyen jo lettere bliver det at placere den berettigede i et passende job. Ved at der følges op på hver enkelt, er der desuden i Aarhus en lav andel af berettigede på kompensationsydelse sammenholdt med de andre store byer. Endvidere følger Jobcenteret med i, om der er ordinære stillinger som bliver slået op, der kunne passe til ansatte i seniorjob i Aarhus Kommune. Det er kun København, som har udmeldt specifikke kvoter til forvaltningerne på, hvordan fordelingen af de forventede seniorjobs i året skal være. Kvoterne er beregnet på baggrund af antal årsværk for ordinære ansatte. Modsat i Aarhus, hvor det på nuværende tidspunkt er valgt, at magistratsafdelingerne melder ind med stillinger i det omfang det er muligt at skabe dem. Området er i de fleste byer aktivitetsstyret efter prognoser på, hvor mange der forventes i ordningen. Desuden tyder det på, at decentrale ansættelsessteder i de øvrige 6-byer kompenseres fuldt ud for udgifter til lønninger til seniorjobberne. 4. Mulighederne for øget grad af styrbarhed 4.1 Personalepolitiske problemstillinger De særlige vilkår, som gælder for seniorjob, rejser to centrale personalepolitiske problemstillinger. For det første, spørgsmålet om seniorjob som en varig eller midlertidig løsning og for det andet problemstillingen mellem at oprette og ansætte i ordinære og ekstraordinære ansættelser. Seniorjob som en midlertidig løsning Både blandt seniorjobberne og på (de fleste) ansættelsessteder i Aarhus Kommune har der indtil nu været en opfattelse af, at et seniorjob er en stilling, som først ophører den dag, seniorjobberen er berettiget til at gå på efterløn. Denne opfattelse ser bort fra, at ansatte i seniorjob skal stå til rådighed for formidling af et ordinært job. 10

11 Andre kommuner, bl.a. Skanderborg Kommune, har valgt at udnytte dette vilkår til en aktiv indsats for at få seniorjobbere i ordinær beskæftigelse. Seniorjob betragtes her som en ansættelse af midlertidig varighed. Seniorjob etableres derfor i kombination med en aktiv beskæftigelsesindsats fra Jobcenterets side. Således bliver målet at sikre, at seniorjobordningen ikke kommer til at passivisere borgerne, men bliver afsæt til ordinær og varig beskæftigelse. Modsætningen hertil er et arbejdsliv som senior på offentlig forsørgelse. Derudover viser undersøgelser, som KL har lavet, at akutledige, som forventer at kunne få et seniorjob eller et fleksjob er mindre aktive til at søge job end andre akutledige, når de er ved at miste dagpengene. Anbefaling: At Aarhus Kommunes seniorjobordning betrages som en midlertidig løsning i tråd med målsætningen bag ordningen, og hvor der gøres en indsats for at hjælpe seniorjobberen tilbage i ordinær beskæftigelse. Seniorjob og ordinære job Seniorjob er ekstraordinære job, som ledige under bestemte forudsætninger har krav på at kommunen stiller til rådighed. Når lønudgiften til seniorjob ikke på nuværende tidspunkt finansieres fuldt ud af staten, jf. forrige afsnit, presses kommunens generelle økonomi. På den baggrund kan konsekvensen blive, at man med den ene hånd må ansætte folk i seniorjob, mens man med den anden hånd nedlægger ordinære stillinger for at finansiere seniorjobordningen, hvilket ikke er i overensstemmelse med principperne bag seniorjobordningen. Der skal være tale om ekstraordinær beskæftigelse og ansættelse af seniorjobbere må derfor ikke ske i stillinger, som er blevet ledige fordi ordinært ansatte medarbejdere er blevet afskediget. Ansættelsesstedernes ledelse i samarbejde med tillidsrepræsentanterne - er ansvarlige for at sikre, at disse vilkår for ansættelse af seniorjobbere bliver efterlevet. Den øgede efterspørgsel efter seniorjob forstærker det dilemma, som kommunen står over for med de mange forskellige ekstraordinære job, som kommunen skal stille rådighed. På den ene side skal kommunen bidrage til etablering af de forudsatte ekstraordinære job, på den anden side bør dette ske på en måde så udgifterne til indsatsen holdes under kontrol. Med de ovenfor beskrevne justeringer af den interne administration af ordningen vurderes det, at der er fundet en fornuftig balance i de forskellige hensyn. 11

12 Kompetencefordeling på det personalemæssige område Magistraten vedtog i 2007 den gældende kompetencefordeling på det personalemæssige område. Magistratsafdelingernes kompetence i forhold til bl.a. ansættelse, tjenstlige sanktioner, afskedigelse og lønfastsættelse på alle stillinger med undtagelse af chefområdet, gælder også i forhold til ansatte i seniorjob. Dog således, at en eventuel afskedigelse skal ske i samarbejde med Jobcentret. Der henvises i øvrigt til Kompetencefordelingsplanen (instruktion nr ) samt til orienteringsskrivelse til ledere i Aarhus Kommune om seniorjobordningen fra 22. februar 2013 (vedlagt som bilag) Styrbarhed Efter den nye ordning blev vedtaget i Magistraten primo 2013, hvor der maksimalt sker kompensation af de decentrale ansættelsessteder med et beløb på kr., er der lagt en høj grad styrbarhed ind i ordningen og det vurderes derfor være naturligt at gøre området styrbart. Det er også i tråd med kriterierne for ikke-styrbarhed, at et område, hvor udgifterne kan påvirkes væsentligt af politiske beslutninger, som området blev ved ændringen, bør anses som styrbare. Fremtidig budgettering af området kan herefter ske med afsæt i det forventede antal personer i ordningen for det pågældende år og den fastsatte maksimale interne kompensation til ansættelsesstederne. Så længe der er ansatte i ordningen på den gamle ordning, hvor udgiften til løn er højere, anbefales det, at budgettet ligeledes reguleres efter det, ligesom der i forbindelse med regnskabet bør foretages en efterregulering i forhold til det faktiske antal fuldtidsansatte i ordningen samt antal personer på kompensationsydelse. Anbefaling: At udgifterne til seniorjob overføres til det styrbare område fra og med 2014, og at der tilknyttes en reguleringsmodel til ordningen som beskrevet ovenfor. Opfølgning og ændringer i sagsgange Det kan ligeledes på baggrund af ordningens mål om en midlertidig ansættelse og forsørgelse tænkes, at der med den ændrede beskæftigelsesindsats, som Jobcenteret på nuværende tidspunkt bruger med bl.a. opfølgning over for personer ansat i seniorjob, er mulighed for at påvirke udgifterne til seniorjobordningen i endnu højere grad. En styrket indsats ift. at anvise ordinære jobs til ansatte i seniorjobs kan således muligvis bidrage til, at et seniorjob i Aarhus Kommune i 12

13 højere grad betragtes som en midlertidig foranstaltning, der skal dygtiggøre, opkvalificere og forberede til andet ordinært arbejde. Med andre ord vil der formentlig i højere grad ske en sikring af, at den enkelte seniorjobber holdes arbejdsmarkedsparat. Det er også i tråd med reglen om, at en person i seniorjob mister retten til seniorjob, hvis et ordinært job afslås. Herved må antallet af personer ansat i seniorjob - og dermed kommunens udgifter til lønninger mv. - forventes at kunne nedbringes. Dette arbejde er, som før nævnt, allerede sat i værk i Jobcenteret og afholdes indenfor nuværende økonomiske rammer. Jobcenteret og HR har ligeledes produceret en folder, som skal møde den berettigede allerede i A-kassen. På den måde sikres det, at den kommende seniorjobber bliver mødt med samme udmeldinger hele vejen gennem processen og ikke får forventninger til, hvad det kommende job vil indeholde, som kommunen ikke vil kunne indfri. Derudover har Jobcenteret opmærksomhed på, at seniorjobansøgeren informeres om, at jobbet er et tilbud kommunen giver, men det er helt op til den berettigede, om vedkommende ønsker at tage i mod det job kommunen kan tilbyde. Der er brug for, at processen gennem kommunen er aktiv, om muligt proaktiv, og at alle afdelinger fortsat tager ansvar for at melde ind med stillinger til Jobskyen, for at sikre en god og hurtig proces. Ligeledes bør ansættelsesprocesserne holdes korte, så kun de færreste behøver at komme på kompensationsydelse. Hvis der vurderes, at der ligger for få ledige stillinger i Jobskyen kunne en mulighed være at indføre kvoter til afdelingerne med antal job, der skal meldes ind årligt. Foreløbigt vurderes dette dog ikke nødvendigt, idet udviklingen i forhold til antal opslåede job og antal personer på kompensationsydelse vil blive fulgt løbende. 5. Vurdering af administrativ praksis og mulige løsninger Den nuværende administrative praksis på området inkl. de ændringer som blev gennemført primo 2013 vurderes ikke nødvendige at justere på nuværende tidspunkt. Det anbefales dog, at det fastsatte interne kompensationsbeløb fremover fremskrives med satsreguleringsprocenten. Som nævnt vil udviklingen på området blive fulgt, og det anbefales i tilknytning hertil, at Magistraten gives mulighed for at justere på den interne ordning eksempelvis hvis antallet af opslåede job ikke vurderes tilstrækkelige og/eller andelen af personer på kompensationsydelse stiger. 13

14 Det overordnede ansvar for seniorjobordningen ligger centralt, da det vurderes at være retvisende at ansættelsesansvaret og ansvar for reglerne på ordningen ligger i Borgmesterens Afdeling. For de involverede forvaltninger vurderes samarbejdet i Aarhus at fungere godt, og selvom der er flere led i processen, vurderes dette effektivt, da opdelingen af ansvaret er tydeligt. En yderligere indsats i forhold til seniorjobbere end de allerede igangsatte initiativer, f.eks. informationsfolderen, vurderes ikke at være nødvendig eller økonomisk rentabel. Kommunens overordnede mål med at have så få borgere på offentlig forsørgelse som muligt gælder her som på andre forsørgelsesudgiftsområder. Økonomistyringen bør endvidere følges nøje, da ændringer på beskæftigelsesområdet generelt kan have stor betydning for antallet i ordningen, som det f.eks. gør sig gældende med den forkortede dagpengeperiode. Borgmesterens Afdeling vil i samarbejde med Beskæftigelsesforvaltningen sikre dette. Bilag: Orienteringsskrivelse til ledere i Aarhus Kommune om seniorjobordningen af 22. februar

15 Notat Emne: Til: Seniorjob Ledere i Aarhus Kommune Den 22. februar 2013 Orientering om seniorjobordningen Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Magistraten har den 18. februar 2013 besluttet at justere seniorjobordningen i Aarhus Kommune, herunder i forhold til de økonomiske vilkår for arbejdsstederne. Justeringen foretages for at begrænse et forventet merforbrug på grund af en markant forøgelse af behovet for seniorjob. Justeringen af seniorjobordningen i Aarhus Kommune har givet anledning til at udarbejde nedenstående samlede orientering om seniorjobordningen. Skæringsdato Ansættelse i seniorjob efter 18. februar 2013 sker derfor på grundlag af den justerede seniorjobordning. For ansatte i seniorjob, som er tiltrådt inden 18. februar 2013 eller hvor der inden 18. februar 2013 er indgået aftale om tiltrædelse i et seniorjob, gælder derimod de hidtidige vilkår for seniorjob. MBA-HR 8100 Aarhus C Sagsnr. 13/ Journalnr. Sagsbeh. Erling Guldborg Rasmussen Telefon Direkte telefon Fax Borgere, der ønsker ansættelse i seniorjob Borgere, der ønsker et seniorjob i Aarhus Kommune, kontakter HR i Borgmesterens Afdeling. Borgmesterens Afdeling kontrollerer, at borgeren har ret til et seniorjob. Hvis borgeren har ret til et seniorjob, sender Borgmesterens Afdeling anmodningen om et seniorjob videre til Jobcenteret. Jobcenteret holder en samtale med den jobsøgende for at få afdækket kvalifikationer og interesser. Jobcenteret undersøger på den baggrund relevante jobmuligheder i Aarhus Kommune.

16 Hvis der ikke er mulighed for at tilbyde et job inden for den jobsøgendes interesseområde, anviser Jobcenteret et job blandt de seniorjob, som er opslået på Jobcenterets interne formidlingsportal, Jobskyen. Arbejdssteder, der ønsker at ansætte borgere i seniorjob Merbeskæftigelse Ansættelse af personer i seniorjob må ikke træde i stedet for ansættelse af medarbejdere i ordinære stillinger. Der gælder således samme vilkår, som gælder ved løntilskudsansættelse. Tillidsrepræsentanten skal ligesom ved løntilskudsansættelse være enig i, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. Økonomi Personer ansat i seniorjob inden 18. februar 2013 Lønudgiften til personer ansat i et seniorjob inden 18. februar 2013 finansieres af den fælles seniorjobkonto. Personer ansat i seniorjob efter 18. februar 2013 Lønudgiften til personer ansat i et seniorjob efter 18. februar 2013 finansieres med op til kr. årligt af den fælles seniorjobkonto. Lønudgifter til det enkelte seniorjob, som overstiger dette beløb, betales af det enkelte ansættelsessted. Dette gælder også øvrige omkostninger, som er forbundet med ansættelsen herunder it-udstyr, arbejdsredskaber, ledertimer o.l. Der udsendes snarest en vejledning om kontering mv. af lønudgiften til seniorjob. Opslag af seniorjob Seniorjob skal opslås i den fælles interne formidlingsportal, Jobskyen, efter samme model, som bruges ved opslag af f.eks. løntilskudsjob, fritidsjob o.l. Proceduren for opslag i Jobskyen udmeldes af din egen magistratsafdeling. Ansættelse i seniorjob Jobcenteret henviser personen til et seniorjob fra Jobskyen. Personen aftaler herefter en ansættelsessamtale med arbejdspladsen. På grundlag af samtalen træffer arbejdspladsen beslutning om ansættelse på samme måde, som man gør ved ansættelse af andre medarbejdere. Jobcenteret (evt. via egen personaleafdeling) skal have en tilbagemelding på, om den jobsøgende bliver tilbudt seniorjobbet. Hvis arbejdsstedet ønsker at få flere personer henvist til et seniorjob med henblik på at foretage en udvælgelse herimellem, kontakter arbejdsstedet (evt. via egen personaleafdeling) Jobcentret for at få af-

17 klaret muligheden herfor. Udgangspunktet er, at Jobcentret kun henviser én person til seniorjobbet. Personen bliver tilbudt seniorjobbet Løn- og arbejdsvilkårene for personer i seniorjob skal være overenskomstmæssige, og udgangspunktet for den overenskomstmæssige indplacering af personen er det konkrete job og de funktioner, der udføres (og ikke personens uddannelsesmæssige baggrund). Lønnen skal forhandles med den lokale tillidsrepræsentant ved ansættelsen. Arbejdsstedet udfærdiger ansættelsesbrev til seniorjob. Der findes en særlig skabelon til ansættelsesbreve til seniorjob, som kan findes via Indberetningsportalen. Det fremgår af ansættelsesbrevet, at ansættelsen er tidsbegrænset og ophører den dato, pågældende kan gå på efterløn. Personen bliver ikke tilbudt seniorjobbet Hvis personen ikke bliver tilbudt seniorjobbet, skal arbejdsstedet give den pågældende og Jobcenteret (evt. via egen personaleafdeling) en tilbagemelding herom. Jobcenteret (evt. via egen personaleafdeling) skal have oplyst baggrunden for arbejdsstedets beslutning for at kunne vurdere, om den pågældende skal have tilbudt et andet seniorjob. Under ansættelsen i seniorjob Personer i seniorjob er som udgangspunkt omfattet af de samme regler og vilkår som ordinært ansatte medarbejdere. Personer i seniorjob optjener også ret til ferie med løn på de vilkår, der gælder for det relevante ansættelsesområde, men har ikke ret til feriedagpenge, som følge af at dagpengeperioden er opbrugt. Hvis det efter ansættelsen af en person i seniorjob viser sig, at personen (reelt) ikke står til rådighed for arbejdspladsen, fx fordi pågældende har andre problemer end ledighed, kontaktes Jobcentret via egen personaleafdeling med henblik på at få afklaret, om der fortsat er pligt til at beskæftige personen. Ophør af ansættelsen i seniorjob Afskedigelse af personer i seniorjob Personer i seniorjob kan som udgangspunkt afskediges af de samme årsager, som personer ansat i ordinært job. Afskedigelsessagen skal behandles på samme måde som andre afskedigelsessager, dog er der særlige procedurer ved afsked på grund af sygdom og ved nedlæggelse af stillingen, fx som følge af besparelser eller omorganiseringer, jf. nedenfor.

18 Personer i seniorjob kan afskediges på grund af sygefravær, men da hensynet til driften er et andet ved seniorjob (da der er tale om merbeskæftigelse), skal du altid kontakte din personaleafdeling, inden der tages skridt til en afskedigelse. En person i seniorjob, der er blevet afskediget på grund af misligholdelse af ansættelsesforholdet, har normalt ikke ret til et nyt seniorjob. Hvis pågældende mener at være berettiget til et nyt seniorjob eller der af anden grund er tvivl herom, skal arbejdsstedet orientere Jobcenteret og Borgmesterens Afdeling (evt. via egen personaleafdeling). Arbejdsstedet skal få pågældendes samtykke til, at oplysninger om årsagen til afskedigelsen bliver givet videre til Jobcenteret og Borgmesterens Afdeling. Arbejdsstedet sender herefter en mail til Borgmesterens Afdeling (evt. via egen personaleafdeling) om, at personen mener at være berettiget til et nyt seniorjob sammen med kopi af den begrundede afskedigelse. Borgmesterens Afdeling vurderer, om pågældende er berettiget til et nyt seniorjob. Hvis dette vurderes at være tilfældet, anmodes Jobcenteret om at anvise et nyt seniorjob. Hvis der er uenighed, om afskedigelsen er berettiget, skal dette behandles efter de almindelige regler, det vil sige i det fagretlige system eller ved domstolene. Nedlæggelse af seniorjobbet Hvis stillingen nedlægges, fx som følge af besparelser eller omorganiseringer, skal arbejdspladsen via mail orientere Jobcenteret herom (evt. via egen personaleafdeling). Arbejdspladsen må forvente at skulle betale løn til personen i op til 3 måneder fra Jobcenteret er orienteret om stillingsnedlæggelsen. Jobcenteret skal anvise et nyt seniorjob til personen. Ophør af seniorjobbet Ansættelsen i seniorjobbet ophører når pågældende opnår efterlønsalderen hvis pågældende afslår et rimeligt, ordinært arbejde, som Jobcenteret har formidlet. Jobcenteret giver Borgmesterens Afdeling besked herom. hvis pågældende ikke længere vil kunne gå på efterløn, når efterlønsalderen er nået, fx hvis pågældende har meldt sig ud af sin a-kasse eller ikke længere indbetaler sine medlems- eller efterlønsbidrag. Jobcenteret får i denne situation besked fra a-

19 kassen. Jobcenteret anmoder herefter arbejdsstedet om at bringe ansættelsen til ophør. Hvis en person i seniorjob mister retten til seniorjobbet, fordi pågældende afslår et rimeligt, ordinært arbejde, eller ikke længere vil kunne gå på efterløn, jf. ovenfor, skal seniorjobbet bringes til ophør uden hensyntagen til det opsigelsesvarsel, der gælder på det pågældende område. Pågældende skal dog have mulighed for at udnytte sine klagemuligheder hos Beskæftigelsesankenævnet og Arbejdsdirektoratet, og der kan derfor tidligst træffes afgørelse om at bringe seniorjobbet til ophør, når klagefristen på 4 uger er udløbet. Hvor kan jeg få hjælp Din personaleafdeling Hvis du har spørgsmål til seniorjobordningen i Aarhus Komme eller har brug for hjælp i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af personer i seniorjob, skal du kontakte din personaleafdeling. Jobcenteret Hvis du har spørgsmål eller skal i kontakt med Jobcenteret, kan du henvende dig til Jobcenterets kontaktpersoner. Det er i parantesangivet hvilken magistratsafdeling den enkelte konsulent primært er tilknyttet Anne-Mette Hjortshøj, mailadr.: Tlf.nr / mobilnr (MSO og MSB) Erik Sørensen, mailadr.: Tlf.nr / mobilnr (MKB) Jan Johansen, mailadr.: Tlf.nr / mobilnr ( MBU) Steen Laursen, mailadr.: Tlf.nr / mobilnr (BA og MTM) Du kan også skrive til Jobcenteret på mail: Borgmesterens Afdeling, HR Hvis du har spørgsmål eller skal i kontakt med Borgmesterens Afdeling, HR, kan du skrive på mail: Du kan også kontakte Lone Appel Nørskov på tlf.nr

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med maj 2015 11. juni 2015 1 Michel Klos Sammenfatning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Regeringen DA KL Danske Regioner Aftale om akutjob 24. oktober 2012 Overgangen til den vedtagne dagpengereform, herunder den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige periodeforlængelse med FL12 samt de

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

TR NYT udgives af: OK 2015 2. Løntrin kommuner og regioner. Jobordninger 4. Test ved ansættelser. Frihed 1. maj og Grundlovesdag.

TR NYT udgives af: OK 2015 2. Løntrin kommuner og regioner. Jobordninger 4. Test ved ansættelser. Frihed 1. maj og Grundlovesdag. Nummer 1 marts 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46)

Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 46 Bilag 3 Offentligt N O T A T 1. november 2012 Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) J.nr. 2012-9430 JAIC/AMS Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere