Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred Svendborg. Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg."

Transkript

1 Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret kunne ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som mistede dagpengeretten på grund af dagpengeperiodens udløb, bevare retten til dagpenge indtil det fyldte 60. år, såfremt de ved udløbet af dagpengeperioden var fyldt 55 år, og ved fortsat medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag kunne opfylde anciennitetskravet for at kunne gå på efterløn ved det fyldte 60. år. I forbindelse med finansloven 2013 har regeringen midlertidigt udvidet målgruppen til også at gælde personer, der er født i tiden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1957, og hvis ret til dagpenge er udløbet eller udløber i perioden fra 1. januar 2012 til og med 30. juni Retten til dagpenge må dog ikke være udløbet før det fyldte 55. år. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred Svendborg Tlf februar 2013 Jobcentersekretariat Jacob Bojesen Larsen Personer, som opfylder betingelserne om alder og udløb af dagpengeretten, får også mulighed for at få et seniorjob, selv om de har bedt om at få efterlønsbidraget udbetalt i De skal også have kunnet opfylde anciennitetskravet ved den gældende efterlønsalder. Er man også meldt ud af a-kassen i perioden fra 1. januar 2012 til og med den 16. november, kan man ved genindmeldelse i a-kassen få mulighed for et seniorjob. En ansat i seniorjob er ikke forpligtet til at søge job, men skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være tilmeldt jobcentret. Det betyder, at jobcentret i princippet kan henvise personen til ordinært arbejde. Merbeskæftigelse Ansættelse af personer i seniorjob skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte i den pågældende kommunale virksomhed. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til den normale beskæftigelse hos den kommunale virksomhed. Dette skal påses af de ansatte og ledelsen i fællesskab. Det betragtes som nettoudvidelse, hvis personen, der ansættes i seniorjob, afløser en fastansat, der er på orlov efter lov om børnepasningsorlov eller lov om værnepligtsorlov eller deltager i

2 uddannelsesjobrotation, herunder efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Ved afgørelse af, om der foreligger nettoudvidelse, indgår en bedømmelse af, om der i tilknytning til ansættelsen i seniorjob er foretaget afskedigelser af ansatte uden støtte, om ansatte uden støtte er fratrådt, eller ansættelse sker i en stilling, der er blevet ledig ved nylig afskedigelse eller fratrædelse af en ansat uden støtte. Seniorjobbets indhold Der skal være tale om arbejde med et reelt indhold og det er kommunen der fastsætter arbejdsområdet og det konkrete indhold af seniorjobbet. Repræsentanter for de ansatte på arbejdspladsen skal medvirke ved fastlæggelse af seniorjobbets indhold for at bidrage til at jobbet har et rimeligt indhold, så den ansatte i seniorjob oplever kvalitet i jobbet. Løn- og ansættelsesvilkår Medarbejdere i seniorjob ansættes på overenskomstmæssige vilkår og lønog ansættelsesvilkårene følger de sædvanligt gældende regler for ordinært ansatte. Når kommunen modtager en ansøgning til seniorjob, inviteres ansøgeren til en samtale i HR-afdelingen. Formålet med samtalen er at afdække ansøgerens kvalifikationer og ønsker til seniorjob. Ansøgeren har ikke krav på ansættelse indenfor bestemte områder, men der bør bl.a. lægges vægt på personens kvalifikationer, herunder uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund samt interesser. Efter samtalen sendes ansøgningen videre til de direktørområder, hvor det kunne være relevant at ansætte ansøgeren i seniorjob. Den enkelte arbejdsplads inviterer efterfølgende ansøgeren til en samtale. Såfremt en ansat i seniorjob ikke kan honorere kravene i jobbet, skal kommunen finde et andet seniorjob, der passer til vedkommendes evner og kvalifikationer. Misligholder en ansat i seniorjob sin ansættelseskontrakt, vil vedkommende blive opsagt til fratræden iht. gældende regler. Kan borgeren ikke umiddelbart tilbydes et seniorjob skal kommunen udbetale kompensation svarende til dagpengesatsen indtil pågældende ansættes i et seniorjob Jobmuligheder Ifølge lov om seniorjob skal ansøgerne ansættes i et seniorjob i kommunen, som har arbejdsgiverforpligtelsen og instruktionsbeføjelsen overfor den ansatte. Det vurderes at det er muligt at finde relevant beskæftigelse som opfylder kravene om, at der skal være tale om merbeskæftigelse og som vil være meningsfyldt for både den ansatte og kommunen. Side 2 af 6

3 Det kan dog blive vanskeligt at finde det nødvendige antal seniorjob i den kommunale organisation. Derfor kan det overvejes at oprette særlige seniorjobhold og stillinger, hvor medarbejdere udfører arbejde for foreninger mv. Det er undersøgt om det er muligt at ansatte i seniorjob i kommunen kan udføre opgaver for selvejende institutioner, klubber m.fl. som kommunen lovligt kan yde tilskud til. Det er kommunens vurdering, at det er muligt såfremt instruktionsbeføjelserne fortsat ligger i kommunen. Det kan f.eks. være et hold af medarbejdere, der udfører praktiske opgaver og lettere håndværksmæssige opgaver, som ellers ikke ville blive udført på grund af økonomien. Korttidsansættelse Der er forskel på, hvor lang tid en person skal være i seniorjob, fra en uge og op til 8 år. Såfremt en ansøger kun skal have seniorjob i en kort periode, f.eks. tre måneder, skal man overveje om der skal afsættes ressourcer til at finde et seniorjob samt til oplæring mm. Nogle ansøgere er ansat i løntilskudsjob indtil deres dagpengeret udløber, som med fordel vil kunne ansættes i seniorjob samme sted i den forholdsvis korte periode. Det vil derfor altid være en konkret individuel vurdering. Tidlig indsats i forhold til målgruppen for seniorjob I hele 2012 har alle ledige med mindre end 6 måneder til dagpengerettens ophør været omfattet af et intensivt kontaktforløb fra jobcentret med fokus på intensiveret jobsøgning. Målgruppen for seniorjob har således været til samtale mindst hver anden uge, hvor der er vejledt i og fulgt op på jobsøgning. Fra oktober 2012 er målgruppen tillige omfattet af akutpakken. I aldersgruppen år er ledigheden på niveau med gennemsnittet, men gruppen har en længere varighed end gennemsnittet. Det er jobcentrets erfaring, at der er en stor interesse for seniorjob, og at de økonomiske incitamenter i ordningen er så stærke, at de synes at virke afdæmpende på jobsøgningsadfærden. Målgruppen har som nævnt længere varighed på dagpenge og øget risiko for langtidsledighed, hvilket vil øge pres på og interesse i seniorjobordningen. Det kan søges imødegået ved at øge indsatsen for at få målgruppen i ordinær beskæftigelse, permanent eller i en periode, således at dagpengeretten genoptjenes. Det kan f.eks. ske ved et intensiveret kontakt- og samtaleforløb allerede efter 3 måneders ledighed fulgt op med beskæftigelsesrettede tilbud. Omfang Pr. 6. februar 2013 har 54 personer ansøgt om seniorjob. Fordelingen på faggrupper fremgår af tabel 1. Side 3 af 6

4 Herudover skønner jobcentret, at op mod 90 personer med ret til seniorjob kan miste retten til dagpenge frem til 1. juli I alt vurderes seniorjobordningen at kunne antage et omfang svarende til 100 årsværk i Side 4 af 6

5 Tabel 1. Ansøgere til seniorjob pr. 6. februar 2013 fordelt på faggruppe og køn Pedel / håndværker / tekn. service 19 Kontor (udd. indenfor området) 3 Pædagog / dagplejer / lærer mm. 3 Kantine / rengøring / husassistent 4 Andet (herunder ufaglært) 25 Kvinder 14 Mænd 40 Økonomi Udgiften forbundet med seniorjob er individuel og afhænger af overenskomst samt hvor vedkommende skal indplacers iht. overenskomsten. Af tabel 2 fremgår eksempler på den årlige udgift forbundet med at ansætte henholdsvis en ufaglært og en faglært, samt den anslåede gennemsnitlige udgift. Til sammenligning er angivet udgifterne til henholdsvis en ledig på dagpenge og en ledig ansat i kommunalt løntilskudsjob. Tabel 2. Årlige udgifter til personer i målgruppen for seniorjob og ledige Bruttoudgift (1.000 kr.) Tilskud/refusion (1.000 kr.) Nettoudgift (1.000 kr.) Ufaglært Faglært (f.eks. lærer / socialpæd.) Gennemsnit (anslået) Kompensation Dagpenge (passiv) Løntilskud De samlede udgifter afhænger udover antallet af borgere i målgruppen og målgruppens faggruppesammensætning af, i hvilket omfang det lykkes at tilbyde borgerne seniorjob, eller om der i stedet skal udbetales kompensation svarende til dagpengesatsen. Antages det, at alle berettigede tilbydes seniorjob, vil de samlede udgifter i 2013 udgøre op til 100 x kr. = 16,8 mio. kr. Dertil kommer de ressourcer, der anvendes i ansættelsesforløbet. Udgifterne til seniorjob er ikke omfattet af budgetgarantien. Hvis der samlet er merforbrug på overførselsudgifter forventes KL dog at indgå drøftelser med Regeringen om kompensation for de øgede udgifter til seniorjob, der Side 5 af 6

6 følger af blandt andet den afkortede dagpengeperiode og udvidelsen af seniorjob-ordningen. Anbefalinger Da det kan være vanskeligt at stille det nødvendige antal seniorjob til rådighed, og da afsøgning af muligheder og ansættelsesproces er ressourcekrævende, anbefales det, at der som udgangspunkt ikke tilbydes seniorjob til ansøgere, der har 3 måneder eller mindre til efterløn. Vanskeligheden ved at stille det nødvendige antal seniorjob til rådighed i den kommunale organisation kan gøre det nødvendigt at iværksætte ekstraordinære tiltag. Der skal derfor tages stilling til, om der skal arbejdes videre med forslag om etablering af særlige arbejdshold og stillinger, hvor medarbejder udfører arbejde for foreninger, selvejende institutioner m.fl. Det stærkt stigende antal ansøgere til seniorjob vil medføre en betydelig kommunal merudgift i for Svendborg Kommune op til mio. kr. Da der er en klar forventning om, at denne merudgift afføder et øget tilskud fra staten, anbefales det at afvente de kommende midtvejsforhandlinger mellem KL og regeringen inden der eventuelt tages skridt til iværksætte besparelser til finansiering af merudgiften. Da der er risiko for at seniorjob-ordningen især sidst i ledighedsforløbet virker afdæmpende på jobsøgningsadfærden, anbefales det, at jobcentrets særlige intensive indsats omlægges, så den for denne målgruppe ligger tidligere i ledighedsforløbet. Side 6 af 6

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Regeringen DA KL Danske Regioner Aftale om akutjob 24. oktober 2012 Overgangen til den vedtagne dagpengereform, herunder den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige periodeforlængelse med FL12 samt de

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

VEJLEDNING om LØNTILSKUD

VEJLEDNING om LØNTILSKUD 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere