INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015"

Transkript

1 INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015

2 INTRODUKTION De seneste år har handlet om at få styr på økonomien efter finanskrisen. Rydde op efter spekulation, grådighed og uansvarlighed. Det har været hårdt. Men heldigvis tyder en hel del på, at det er ved at lykkes, selvom væksten i dansk økonomi fortsat er sårbar. Nu står vi så ved en skillevej. Vi kan vælge at spendere et spirende opsving på skattelettelser til erhvervslivet. Eller vi kan vælge i stedet at investere i mennesker, fællesskabet og en bæredygtig fremtid for vores børn og børnebørn. For SF står det helt klart. Vi skal investere frem for at spendere. Hvis Danmark skal klare sig godt i årene frem, er det det eneste fornuftige valg. Vi vil arbejde for bedre forhold i vores børns institutioner og skoler. Flere ansatte i børnehaver og vuggestuer og en vellykket inddragelse af børn med særlige behov i folkeskolen. Et stærkt Danmark kræver, at alle børn - uanset baggrund - kommer godt fra start. Vi vil sætte alle vores kræfter ind på at få en holdbar dagpengeløsning. For et stærkt Danmark kræver et trygt og velfungerende arbejdsmarked. Vi vil holde fast i en ambitiøs klima- og miljøindsats. Ikke kun fordi vi er nødt til at tænke fremad på vores børns vegne, men også fordi et stærkt Danmark bygger på grøn vækst og grønne arbejdspladser.

3 1. INVESTERING I MENNESKET I Danmark har vi et stærkt velfærdssamfund med en stærk og velfungerende offentlig sektor. Sådan skal det blive ved med at være, og derfor skal vi hele tiden styrke og forbedre vores velfærd. Det kræver investeringer i mennesket. Vi vil investere i daginstitutioner, så der bliver mere tid til børnene og mindre til bureaukratiet. Vi vil investere i folkeskolen, så der bliver plads til alle uden, at den enkelte bliver glemt. Og vi vil investere i sundhedsvæsenet, så alle hurtigt kan få den behandling, de har brug for. Også selvom det er sindet, og ikke kroppen, der har brug for behandling. På alle velfærdsområder er forebyggelse afgørende. En bedre forebyggende indsats handler om at sætte ind på det rigtige tidspunkt og forhindre, at problemerne bliver for store. Det er ikke kun en opgave for sundhedsvæsenet, men også for uddannelses- og socialområdet, og en sådan forebyggende indsats har både menneskeligt og økonomisk stor gevinst. Konkret foreslår SF: En styrket indsats til inklusionen i folkeskolen Det giver rigtig god mening at inkludere flere elever i den danske folkeskole. Vi har i mange år brugt ressourcer på at flytte elever væk fra fællesskabet i folkeskolen og over til specialundervisning. Penge, der nu i stedet kan bruges på at give de børn, der har behov for ekstra hjælp i skoledagen, bedre mulighed for at kunne klare sig i en normal folkeskole. Erfaringerne fra den øgede inklusion viser desværre, at der rundt omkring i landet er problemer med inklusionen. Det har betydning for alle elever og er en af de største udfordringer i den danske folkeskole. Derfor skal vi sætte ind med en ekstra indsats for at sikre, at alle lærere og skoler er klar til inklusionsopgaven. SF foreslår, at der over de næste tre år afsættes 200 millioner kroner årligt til bl.a. flere ressourcepersoner, der kan hjælpe lærerne i opstartsfasen, mere efteruddannelse og flere to-voksenordninger og inklusionspædagoger. Med en ekstra indsats i startfasen er det forventningen, at kommunerne om en årrække har de nødvendige erfaringer til at håndtere inklusionsopgaven med de normale midler til folkeskolen. Flere voksne til børnene I dag går stort set alle børn i daginstitution, og hverdagen i institutionerne har stor betydning for barnets skolegang og videre liv. Daginstitutioner er ikke bare opbevaringssteder for børnene, når forældrene er på arbejde, men et vigtigt sted, hvor børn mødes, udvikler sig og lærer at være en del af et fællesskab. Det skal vi investere mere i. I 2012 blev der afsat 500 millioner kroner til øget kvalitet på børneområdet, men ikke alle er blevet brugt på det, de var tiltænkt: mere personale. SF vil derfor afsætte 200 millioner kroner årligt, som kommunerne kan bruge til at ansætte flere voksne til børnene i daginstitutionerne. Kommunerne skal kunne dokumentere, at pengene går til flere ansatte. SF foreslår også, at pædagogstuderende i praktik ikke længere skal indgå i den daglige normering. I dag fungerer mange praktikanter som ekstra arbejdskraft i daginstitutioner, men det er forkert. De bør blot være et supplement i dagligdagen, og deres hovedfokus bør være på at lære, så de bliver bedst muligt rustet til deres kommende job. SF s forslag betyder, at den lønnede praktik afskaffes, og at staten overtager aflønningen af praktikanter, der overgår til SU. Det øger statens udgifter med op til 200 millioner kroner. Forslaget træder i kraft ved studiestart i 2015, og omkostningen til næste år er derfor kun det halve. Til gengæld får kommunerne frigjort penge. De kan i stedet bruges til at ansætte mere personale. Også her skal kommune dokumentere, at pengene går til bl.a. at ansætte flere pædagoger. Børn skal hjælpes tidligere Hvis hjælpen til børn ikke begynder tidligt nok, kan det have alvorlige konsekvenser for barnets fremtid. Derfor skal vi blive bedre til at målrette indsatsen over for de helt små børn og deres forældre. Det vil sikre flere børn en bedre start på livet.

4 En styrket indsats handler bl.a. om mere samarbejde på tværs af faggrupper. Flere kommuner er allerede i gang bl.a. med forældrekurser, at sikre socialt udsatte børn større tilknytning til daginstitutionerne mv. Og sådan er der mange eksempler på, at kommunerne er blevet bedre til at afprøve og udvikle nye tiltag til at hjælpe nye familier godt i gang med forældrerollen - med særlig fokus på dem, der er en smule sårbare. Kommunerne skal forpligtes til en sådan øget social innovation og tidligere indsats. Samtidig skal de motivere forældre til at sætte deres barn i institution, når det vurderes at have en positiv betydning for det enkelte barns udvikling. Der afsættes 100 millioner kroner årligt til den tidligere indsats i kommunerne. Uddannelse til udsatte unge Med regeringens sociale 2020-mål blev der fastlagt en række konkrete mål frem mod Et af dem var, at mindst 50 procent af de udsatte børn og unge som 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Det er et godt og ambitiøst mål, som SF selv var med til at fremlægge som en del af regeringen. Nu vil vi være med til at sikre, at målet bliver opfyldt. I dag kan kommunerne tilbyde hjælp til de unge, efter de er blevet 18 år - et såkaldt efterværn. Nogle unge har behov for en kontaktperson, de kan trække på, mens andre har brug for at kunne blive lidt længere på deres anbringelsessted. SF vil give alle unge, der har behov for et efterværn, mulighed for det. Derfor skal tilbuddet ændres til en rettighed, hvor fokus skal være på at få den unge videre i uddannelse. Som en start foreslår vi, at unge er sikret efterværnsstøtte til og med det 19. leveår. Vi udvider retten for en årgang ad gangen og afsætter i 2015 op mod 200 millioner kroner til at sikre ret til efterværn for alle 18-årige. Bedre hjælp til sårbare ledige Mennesker, der har behov for hjælp, skal have det. Det skal de etablerede ressourceforløb sikre. Forløbene bliver til i samarbejde mellem social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet og har som mål at hjælpe sårbare og udsatte mennesker videre i livet og tilbage i arbejde eller uddannelse. I praksis er ressourceforløbene dog for få og for uambitiøse, og den ledige får ikke den nødvendige hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Vi ved, at en tidlig og forebyggende indsats er det helt rigtige både økonomisk og menneskeligt, og SF vil afsætte 100 millioner kroner ekstra for at sikre, at der bliver startet de ressourceforløb, der er behov for. Mange kommuner har endnu ikke formået af leve op til kravet om en helhedsorienteret indsats, og udviklingen i kommunerne skal følges tæt. Millioner til social forskning Der mangler systematisk viden på socialområdet. Der laves mange evalueringer og rapporter, men det er sjældent muligt at drage tværgående og holdbare konklusioner. Det er et problem, for netop socialområdet er omkostningstungt, og der er mange potentielle gevinster ved at få flere væk fra overførselsindkomster. Også her vil små forbedringer have stor betydning for de berørte mennesker og frigive midler. SF vil støtte forskning i socialpolitikken. Vi foreslår, at der ud af forskningsmidlerne årligt afsættes 50 millioner kroner i fire år til en opsummering af eksisterende viden, udarbejdelse af retningslinjer for indsamling af yderligere viden samt til konkrete eksemplariske forskningsprojekter f.eks. i hvilke typer af ressourceforløb, der virker bedst. Fortsat fokus på psykiatrien Efter mange år som nedprioriteret områder er der sket store fremskridt på psykiatriområdet. Med en udrednings- og behandlingsgaranti for psykiatriske patienter, prioriteringer af psykiatrien inden for alle økonomiske aftaler og senest en psykiatriaftale, har området fået et markant løft. Men vi skal videre endnu. Vi vil bl.a. bruge flere penge til forebyggende og opsøgende teams for retspsykiatriske patienter, en bedre indsats for de mange misbrugere, der også har en psykisk lidelse og til bedre samarbejde om tilbud til mennesker med spiseforstyrrelser. Endelig kan vi ikke bare afvente evalueringen af psykologordningen. Vi vil allerede nu prioritere, at flere børn kan få tilskud til psykologhjælp. SF vil afsætte 150 millioner kroner til tiltag, der vil styrke psykiatriindsatsen yderligere.

5 2. INVESTERING I FÆLLESSKABET Trygheden på det danske arbejdsmarked er væk. Mange jobs forsvandt i kriseårene, og med dagpengereformen fra 2010 gennemførte VKregeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale en række drastiske ændringer af dagpengesystemet Dagpengeperioden blev halveret til to år og genoptjeningsperioden fordoblet til ét år. Næsten har mistet deres dagpenge siden januar 2013, og tallet forventes at stige til med udgangen af Det er et voldsomt angreb på hele det fleksible danske arbejdsmarked, hvor det er nemt for virksomhederne at fyre, mens arbejdstagerne til gengæld har tryghed ved, at de får dagpenge, mens de er arbejdsløse. Med de forkortede dagpenge giver et medlemskab af en a-kasse ikke længere den sociale tryghed, som er en hjørnesten i den danske model. Samtidig har regeringen nedsat en kommission, der skal komme med forslag til justeringer af dagpengesystemet. Oplægget er imidlertid, at kommissionen først kommer med dens anbefalinger om halvandet år. Dermed får de mange tusinder, som mister deres dagpenge, ikke den hjælp, de har brug for lige nu og her. Det vil SF rette op på. Også på kontanthjælpsområdet er der brug for ændringer. SF er enige i hovedintentionen i den kontanthjælpsreform, der trådte i kraft ved årsskiftet. Men der er tiltag, som vi hele tiden har været skeptiske over for, og som vi ønsker at justere. Endelig vil SF fortsat arbejde for en øget indsats overfor social dumping. Konkret foreslår SF: SF mener, at optjeningsperioden igen skal forkortes til seks måneder. Det vil også belønne de arbejdsløse, som viser, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet, og som gør en aktiv indsats for at komme i job. Den direkte udgift vil være 190 millioner kroner i Vi vil samtidig undersøge andre justeringer f.eks. ret til genoptjening ved jobrotation. Dagpengeperioden forlænges SF vil også sikre de arbejdsløse, der opfylder alle krav til jobsøgning, rådighed og så videre, er sikret økonomisk forsørgelse i mindst tre år. Det skal ske ved at forlænge dagpengeperioden fra to år til en 2+1-model, hvor den midlertidige arbejdsmarkedsydelse bliver gjort permanent og dermed dækker det tredje år. Det tredje år vil således være på en ydelse svarende til kontanthjælp, dog uden ægtefælle- og formueafhængighed. Fra årsskiftet bliver perioden, man kan være på arbejdsydelse, nedsat fra et år til ni måneder. SF foreslår, at perioden fremover fastholdes på 12 måneder. Udgiften i 2015 er begrænset. Afskaffelse af forsørgerpligten for ikke-gifte samboende SF har hele tiden være skeptisk i forhold til at ikkegifte samboende skal forsørge hinanden. Modsat for gifte har ikke-gifte ingen juridisk forsørgerpligt over for deres sambo, og gifte har også den fordel, at de kan overføre ubenyttet personfradrag til ægtefællen. SF vil derfor afskaffe den gensidige forsørgerpligt for ikke-gifte samboende. Det vil koste 330 millioner kroner årligt. Genoptjeningsperioden skal afkortes I det nuværende dagpengesystem gælder det, at en genoptjeningsperiode på et års arbejde giver ret til arbejdsløshedsdagpenge igen. Det er urimeligt og fjerner motivationen til f.eks. at tage barselsvikariater.

6 Ændringer for hårdt ramte unge Det har vist sig, at visse grupper af unge kontanthjælpsmodtagere med børn kommer i klemme i reformen. F.eks. er forsørgertillægget meget lavt, hvis man bor sammen med en dagpengemodtager. SF foreslår, at alle forsørgere - der er berettiget til kontanthjælp - får det højere forsørgertillæg svarende til det tillæg, som forsørgende SUmodtagere får. Udgiften hertil udgør 20 millioner kroner årligt. Herudover rammer reformen visse unge med en høj husleje hårdt. Der er i Finanslovsaftalen for 2014 et initiativ til at begrænse hjemløshed for unge, der i nogen grad kan afhjælpe problemet. SF foreslår, at der herudover afsættes 25 millioner kroner årligt, som skal give kommunerne bedre mulighed for at give særlig støtte til unge kontanthjælpsmodtagere med en høj husleje. Øget indsats overfor social dumping Social dumping er stadig et stort problem. Danske job og danske firmaer bliver undermineret gennem underbetaling og manglende betaling af skat, moms m.v. Mens SF sad i regering blev der taget mange gode initiativer i kampen mod social dumping. Også aftalen fra foråret om obligatorisk ID-kort på byggepladser er et afgørende skridt mod at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø. Men problemet er ikke løst. Derfor mener SF, at der er brug for flere initiativer. Vi foreslår bl.a. et kædeansvar for indbetalinger til det offentlige samt ID-kort inden for flere brancher. Der afsættes 50 millioner kroner til initiativer på området.

7 3. INVESTERING I PLANETEN Med SF ude af regering har vi desværre set, at der er blevet slækket på de grønne ambitioner. Bl.a. er randzonerne i landbruget blevet halveret med store konsekvenser for vores vandløb, søer og kystnære farvande, og regeringen har indtil videre været stærkt uambitiøse, når det kommer til at flytte penge fra den almindelige landbrugsstøtte over til natur, økologi og grøn udvikling i landbruget. SF vil ikke slække på de grønne målsætninger. Vi vil holde regeringen fast på den grønne dagsorden. Vi vil rette op på det, der er gået skævt. Og vi vil sikre, at Danmark fortsat skal have store ambitioner. Vores natur og klima er under pres. Men alt er endnu ikke tabt, hvis vi har viljen til at satse grønt og investere i planeten. Konkret foreslår SF: Klimamål skal nås Danmark har en ambitiøs målsætning om at nedbringe vores CO2-forurening med 40 procent i Med Energiaftalen i 2012 kom vi et langt stykke af vejen og blev enige om en reduktion på 34 procent. Med justeringer i Energiaftalen før sommerferien blev udledningen af CO2 dog øget med tons. Det var et skridt i den helt forkerte retning, og SF har allerede nu aftalt, at vi sammen med regeringen skal rette op på det i efteråret Men vi skal mere end blot rette op. Vi skal endnu tættere på de 40 procents reduktion. I SF ønsker vi en aftale om, at vi inden udgangen af 2015 skal have aftalt klimaforbedringer svarende til 1 million tons i Konkret kan det ske ved bl.a. øgede energikrav til nye vinduer, overdækning af gylletanke og tilskud til grøn erhvervstransport. Vi afsætter 225 millioner kroner til området i Rent vand og en moderne vandsektor For både mennesker og natur er det helt afgørende med rent vand. SF vil sikre rent drikkevand og mindre forurening i de danske vandløb, søer og fjorde. Vi vil sikre en bedre rensning af spildevand, og mulighed for at genbruge f.eks. fosfor fra spildevandet. Samtidig vokser efterspørgslen efter rent vand og behovet for rensning af spildevand stiger. De udfordringer skal Danmark bidrage til at løse. Derfor skal vandsektoren moderniseres og teknologiudviklingen øges. Det vil sikre danske grønne arbejdspladser og samtidig være til gavn for både miljøet og de danske forbrugere. Det vil være SF s udgangspunkt, når vi til efteråret skal drøfte konkretiseringer af effektiviseringerne inden for bl.a. vandområdet. Der skal stilles flere konkrete miljøkrav til vandsektoren. Nogle skal fastsættes som nationale mindstekrav i lovgivningen. Andre miljøkrav skal stilles gennem kommuners og vandselskabers egne miljø- og servicemål. Målet skal bl.a. være at sænke energiforbruget i og udslippet af klimagasser fra vandsektoren, udnytte energiindholdet i spildevandet, forbedre spildevandsrensningen og udnytte spildevandets ressourcer bedre. Flere miljøkrav vil være til gavn for både klimaet og forbrugerne. Samtidig skal det øge tilskyndelsen til innovation på området. Ud over de krav, der skal stilles generelt til vandog spildevandsforsyninger, skal der gennemføres forsøg, herunder fuldskalaforsøg med nye, innovative teknologier. Sådanne forsøg kan finansieres med midler fra det miljøteknologiske udviklingsprogram. SF foreslår blandt andet derfor, at der i fire år afsættes 200 millioner kroner om året fra forskningsmidlerne til dette formål.

8 Mere natur til alle Den danske naturs tilstand er ikke god. Naturen er for spredt og der er for lidt af dem. Derfor er der behov for langsigtede planer og flere midler. Med finanslovsaftalen for 2014 blev det vedtaget at oprette en naturfond. Med finanslovsforslaget for 2015 har regeringen justeret finansieringsmodellen, så fonden tilføres 125 millioner kroner årligt fra Det er langt fra nok. SF vil forøge kapitalen og dermed give fonden mulighed for at starte flere projekter og aktiviteter. Konkret foreslår SF, at fonden allerede i 2014 bliver tilført mindst 1 milliard kroner af ubrugte midler under det statslige driftsudgiftsloft. Dermed frigøres millioner kroner i de efterfølgende år, som SF vil prioritere til andre naturformål, jf. nedenfor. SF ønsker, at fonden placeres i den private sektor som en selvejende fond. Samtidig vil SF give kommunerne bedre muligheder for at skabe og udvikle bynær natur også som en del af den lokale klimatilpasning. Vi foreslår derfor, at kommunerne i lighed med statens naturfond skal kunne oprette lokale, selvejende fonde, som i samarbejde med private aktører kan investere i natur og grønne løsninger til glæde for borgerne. Især bør der satses på den bynære natur, da der her er flere mennesker, som i det daglige har mulighed for at færdes i og nyde naturen. Endelig foreslår SF, at der afsættes 125 millioner kroner til skovrejsning og ådalsprojekter.

9 4. ANDET Mindre og fremtidige indsatser Med SF s ændringsforslag afsættes der 400 millioner kroner som en reserve til mindre og nye forslag i Nogle af de mindre forslag, som SF vil prioritere i 2015, er bl.a. tiltag, der vil skaffe arbejdspladser, hjælp til de udsatte samt udvikling i hele landet. Også det økologiske område skal prioriteres i det kommende år. Til gavn for både kvaliteten i fødevarerne, miljøet og dyrevelfærden. Det handler om at sikre vækst, afsætningsmuligheder samt en fortsat udvikling af området. Den forebyggende indsats på sundhedsområdet skal også tilgodeses. Justeringer af økonomiske sanktioner Samtidig mener vi i SF, at vi skal se nærmere på de økonomiske sanktioner i kommuner og regioner. Faktum er, at et underforbrug er lige så problematisk som et overforbrug og til stor skade for både vækst og velfærd. Det er allerede blevet ændret på regnskabssanktionerne, så de er baseret på aftaleniveau og ikke budgetterne. Men det er åbenbart ikke nok. Tiden er derfor kommet til at gå de nuværende sanktioner efter i sømmene. Måske skal vi justere, så bøderne for små overskridelser reduceres. Måske skal der indføres mekanismer, så underforbrug også er økonomisk ufordelagtigt. SF har ikke lagt sig fast på en endelig model, men opfordrer til grundige diskussioner. Flere ansatte i SKAT Alle skal betale det, de skylder, til fællesskabet. Sådan er alle med til at bidrage til den velfærd, vi nyder godt af. I de seneste år er borgernes og virksomhedernes gæld til kommuner, politi, skat m.v. steget, så de samlede restancer i dag er på mellem 70 til 80 milliarder kroner. Cirka halvdelen er muligt at inddrive. Det skal vi have gjort noget ved. 5. FINANSIERING I SF s ændringsforslag til finansloven er der alt i alt tale om ekstraudgifter i 2015 på cirka 2,5 milliarder kroner. Størstedelen er øgede udgifter til offentligt forbrug. De finansieres gennem det råderum, der ligger i en fastlagt vækst i det offentlige forbrug på 0,6 procent. Øvrige finansieringsforslag er: Et overskud i aftale om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse I maj 2013 blev der indgået aftale om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Der er et overskud i aftalen på 75 mio. kr. i 2015, 275 mio. kr. i 2016 og 440 mio. kr. i Afvikling af midlertidig jordskattelettelse for landbruget VK-regeringen gennemførte en lempelse af jordskatten for landbruget på 500 millioner kroner. Oprindelig skulle lempelsen være to-årig, men den er blevet forlænget. Nu er det på tide at afskaffe lempelsen. Dog modregnes de cirka 150 millioner kroner som pesticidafgiften i mellemtiden er blevet forhøjet med. Provenuet er 350 millioner kroner. Efter tilbageløb skønnes provenuet til 190 millioner kroner. Brug af forskningsreserven Der anvendes 250 millioner kroner af forskningsreserven til at finansiere MUDP og en evaluering af de sociale indsatser. Øget ligning Flere medarbejdere i SKAT vil sikre inddrivelse af flere restancer og dermed flere indtægter til staten. Øget indtægter på 200 millioner kroner kan forventes i det kommende år. Derfor skal der ansættes flere medarbejdere i SKAT til at sikre en bedre inddrivelse. Det koster lidt ekstra, men vil samtidig også sikre flere indtægter til staten. SF foreslår, at der afsættes 50 millioner kroner til flere medarbejdere. Hvis de bare kan inddrive 0,5 procent af restancerne, vil det sikre et provenu på 200 millioner kroner. Reelt er tallet dog formentlig langt højere.

10 BILAG

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER 2 ORDFØRER/KONTAKT: VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 773 Offentligt Notat J.nr. DEP-0400-00034 2. september 2009 Talepinde til brug ved møderne med Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og Finansudvalget

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV 2 ORDFØRER/KONTAKT: RESUME KATALOG OVER SF S FORSLAG: 1) Loft over forældrebetalingen i SFO på 40 % 2) Minimumsnormeringer i SFO er og fritidshjem 3) Udvidelse

Læs mere

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi.

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 30. september 2015, samrådsspørgsmål T om omfanget og konsekvenserne

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

14-11-2014. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2014-0235589

14-11-2014. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2014-0235589 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om Finansloven 2015 Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 13. november 2014

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 1 En bæredygtig, sund og sammenhængende region. SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Sagsnr. 10-145 Vores ref. MLK/lph Deres ref. Den 21. marts 2012 LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 LO har modtaget

Læs mere

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 18. december 2013 SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Dette notat sammenligner effekten på den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

LO s ændringsforslag til finanslovforslag 2015

LO s ændringsforslag til finanslovforslag 2015 Finanslovforslaget for 2015 Sagsnr. 14-1613 Den 15. oktober 2014 LO s ændringsforslag til finanslovforslag 2015 Det seneste år er kommet ca. 24.000 flere job i den private sektor. Opsvinget er dog stadig

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige

Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation og evaluering

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Notat Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Indledning Regeringen har præsenteret to omfattende planer, som har betydning for den lokale beskæftigelsesindsats: Sags id: 10/33429

Læs mere

Problemet er ikke løst

Problemet er ikke løst Problemet er ikke løst Notat om dagpengekommissionens rapport Siden Dorthe Hedegaard faldt ud af dagpenge-systemet for halvandet år siden, har hun kæmpet for én ting: Jeg vil bare gerne have et job. Jeg

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne DI Analysepapir, januar 2012 Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Det offentlige forbrug udgør en i både historisk og international sammenhæng

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Hvorfor er der behov for at nytænke folkeskolen? Vi har en faglig udfordring Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere

Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere Af chefkonsulent Kirstine Flarup Tofthøj, kift@di.dk Maj 2017 Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere De seneste 10 års politiske reformer, som er gennemført af skiftende regeringer og folketingsflertal,

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 335 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af SOU Samrådsspørgsmål O Dato / tid

Læs mere

Jobkonsulent i kreds Lillebælt

Jobkonsulent i kreds Lillebælt Akutpakken Hvad betyder akutpakken for de ledige - og for arbejdspladserne? Hvad er det der sker med dagpenge systemet og arbejdsmarkedspolitikken lige nu? Hvad vil fagbevægelsen og hvor står SL? Jobkonsulent

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Budget Enhedslistens forslag til budget

Budget Enhedslistens forslag til budget Budget 2018-21 Enhedslistens forslag til budget 24. september 2017 Enhedslisten vil ikke være med til at skære mere ned på velfærden Budgetforliget blev i år uden Enhedslisten. Det borgerlige flertal lagde

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark?

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark? Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt T A L E 9. november 2016 Samrådstale vedr. spørgsmål T-V J.nr. 2016-7561 SYD/CAP MTA/MMA Samrådsspørgsmål T Ministeren

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere