INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015"

Transkript

1 INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015

2 INTRODUKTION De seneste år har handlet om at få styr på økonomien efter finanskrisen. Rydde op efter spekulation, grådighed og uansvarlighed. Det har været hårdt. Men heldigvis tyder en hel del på, at det er ved at lykkes, selvom væksten i dansk økonomi fortsat er sårbar. Nu står vi så ved en skillevej. Vi kan vælge at spendere et spirende opsving på skattelettelser til erhvervslivet. Eller vi kan vælge i stedet at investere i mennesker, fællesskabet og en bæredygtig fremtid for vores børn og børnebørn. For SF står det helt klart. Vi skal investere frem for at spendere. Hvis Danmark skal klare sig godt i årene frem, er det det eneste fornuftige valg. Vi vil arbejde for bedre forhold i vores børns institutioner og skoler. Flere ansatte i børnehaver og vuggestuer og en vellykket inddragelse af børn med særlige behov i folkeskolen. Et stærkt Danmark kræver, at alle børn - uanset baggrund - kommer godt fra start. Vi vil sætte alle vores kræfter ind på at få en holdbar dagpengeløsning. For et stærkt Danmark kræver et trygt og velfungerende arbejdsmarked. Vi vil holde fast i en ambitiøs klima- og miljøindsats. Ikke kun fordi vi er nødt til at tænke fremad på vores børns vegne, men også fordi et stærkt Danmark bygger på grøn vækst og grønne arbejdspladser.

3 1. INVESTERING I MENNESKET I Danmark har vi et stærkt velfærdssamfund med en stærk og velfungerende offentlig sektor. Sådan skal det blive ved med at være, og derfor skal vi hele tiden styrke og forbedre vores velfærd. Det kræver investeringer i mennesket. Vi vil investere i daginstitutioner, så der bliver mere tid til børnene og mindre til bureaukratiet. Vi vil investere i folkeskolen, så der bliver plads til alle uden, at den enkelte bliver glemt. Og vi vil investere i sundhedsvæsenet, så alle hurtigt kan få den behandling, de har brug for. Også selvom det er sindet, og ikke kroppen, der har brug for behandling. På alle velfærdsområder er forebyggelse afgørende. En bedre forebyggende indsats handler om at sætte ind på det rigtige tidspunkt og forhindre, at problemerne bliver for store. Det er ikke kun en opgave for sundhedsvæsenet, men også for uddannelses- og socialområdet, og en sådan forebyggende indsats har både menneskeligt og økonomisk stor gevinst. Konkret foreslår SF: En styrket indsats til inklusionen i folkeskolen Det giver rigtig god mening at inkludere flere elever i den danske folkeskole. Vi har i mange år brugt ressourcer på at flytte elever væk fra fællesskabet i folkeskolen og over til specialundervisning. Penge, der nu i stedet kan bruges på at give de børn, der har behov for ekstra hjælp i skoledagen, bedre mulighed for at kunne klare sig i en normal folkeskole. Erfaringerne fra den øgede inklusion viser desværre, at der rundt omkring i landet er problemer med inklusionen. Det har betydning for alle elever og er en af de største udfordringer i den danske folkeskole. Derfor skal vi sætte ind med en ekstra indsats for at sikre, at alle lærere og skoler er klar til inklusionsopgaven. SF foreslår, at der over de næste tre år afsættes 200 millioner kroner årligt til bl.a. flere ressourcepersoner, der kan hjælpe lærerne i opstartsfasen, mere efteruddannelse og flere to-voksenordninger og inklusionspædagoger. Med en ekstra indsats i startfasen er det forventningen, at kommunerne om en årrække har de nødvendige erfaringer til at håndtere inklusionsopgaven med de normale midler til folkeskolen. Flere voksne til børnene I dag går stort set alle børn i daginstitution, og hverdagen i institutionerne har stor betydning for barnets skolegang og videre liv. Daginstitutioner er ikke bare opbevaringssteder for børnene, når forældrene er på arbejde, men et vigtigt sted, hvor børn mødes, udvikler sig og lærer at være en del af et fællesskab. Det skal vi investere mere i. I 2012 blev der afsat 500 millioner kroner til øget kvalitet på børneområdet, men ikke alle er blevet brugt på det, de var tiltænkt: mere personale. SF vil derfor afsætte 200 millioner kroner årligt, som kommunerne kan bruge til at ansætte flere voksne til børnene i daginstitutionerne. Kommunerne skal kunne dokumentere, at pengene går til flere ansatte. SF foreslår også, at pædagogstuderende i praktik ikke længere skal indgå i den daglige normering. I dag fungerer mange praktikanter som ekstra arbejdskraft i daginstitutioner, men det er forkert. De bør blot være et supplement i dagligdagen, og deres hovedfokus bør være på at lære, så de bliver bedst muligt rustet til deres kommende job. SF s forslag betyder, at den lønnede praktik afskaffes, og at staten overtager aflønningen af praktikanter, der overgår til SU. Det øger statens udgifter med op til 200 millioner kroner. Forslaget træder i kraft ved studiestart i 2015, og omkostningen til næste år er derfor kun det halve. Til gengæld får kommunerne frigjort penge. De kan i stedet bruges til at ansætte mere personale. Også her skal kommune dokumentere, at pengene går til bl.a. at ansætte flere pædagoger. Børn skal hjælpes tidligere Hvis hjælpen til børn ikke begynder tidligt nok, kan det have alvorlige konsekvenser for barnets fremtid. Derfor skal vi blive bedre til at målrette indsatsen over for de helt små børn og deres forældre. Det vil sikre flere børn en bedre start på livet.

4 En styrket indsats handler bl.a. om mere samarbejde på tværs af faggrupper. Flere kommuner er allerede i gang bl.a. med forældrekurser, at sikre socialt udsatte børn større tilknytning til daginstitutionerne mv. Og sådan er der mange eksempler på, at kommunerne er blevet bedre til at afprøve og udvikle nye tiltag til at hjælpe nye familier godt i gang med forældrerollen - med særlig fokus på dem, der er en smule sårbare. Kommunerne skal forpligtes til en sådan øget social innovation og tidligere indsats. Samtidig skal de motivere forældre til at sætte deres barn i institution, når det vurderes at have en positiv betydning for det enkelte barns udvikling. Der afsættes 100 millioner kroner årligt til den tidligere indsats i kommunerne. Uddannelse til udsatte unge Med regeringens sociale 2020-mål blev der fastlagt en række konkrete mål frem mod Et af dem var, at mindst 50 procent af de udsatte børn og unge som 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Det er et godt og ambitiøst mål, som SF selv var med til at fremlægge som en del af regeringen. Nu vil vi være med til at sikre, at målet bliver opfyldt. I dag kan kommunerne tilbyde hjælp til de unge, efter de er blevet 18 år - et såkaldt efterværn. Nogle unge har behov for en kontaktperson, de kan trække på, mens andre har brug for at kunne blive lidt længere på deres anbringelsessted. SF vil give alle unge, der har behov for et efterværn, mulighed for det. Derfor skal tilbuddet ændres til en rettighed, hvor fokus skal være på at få den unge videre i uddannelse. Som en start foreslår vi, at unge er sikret efterværnsstøtte til og med det 19. leveår. Vi udvider retten for en årgang ad gangen og afsætter i 2015 op mod 200 millioner kroner til at sikre ret til efterværn for alle 18-årige. Bedre hjælp til sårbare ledige Mennesker, der har behov for hjælp, skal have det. Det skal de etablerede ressourceforløb sikre. Forløbene bliver til i samarbejde mellem social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet og har som mål at hjælpe sårbare og udsatte mennesker videre i livet og tilbage i arbejde eller uddannelse. I praksis er ressourceforløbene dog for få og for uambitiøse, og den ledige får ikke den nødvendige hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Vi ved, at en tidlig og forebyggende indsats er det helt rigtige både økonomisk og menneskeligt, og SF vil afsætte 100 millioner kroner ekstra for at sikre, at der bliver startet de ressourceforløb, der er behov for. Mange kommuner har endnu ikke formået af leve op til kravet om en helhedsorienteret indsats, og udviklingen i kommunerne skal følges tæt. Millioner til social forskning Der mangler systematisk viden på socialområdet. Der laves mange evalueringer og rapporter, men det er sjældent muligt at drage tværgående og holdbare konklusioner. Det er et problem, for netop socialområdet er omkostningstungt, og der er mange potentielle gevinster ved at få flere væk fra overførselsindkomster. Også her vil små forbedringer have stor betydning for de berørte mennesker og frigive midler. SF vil støtte forskning i socialpolitikken. Vi foreslår, at der ud af forskningsmidlerne årligt afsættes 50 millioner kroner i fire år til en opsummering af eksisterende viden, udarbejdelse af retningslinjer for indsamling af yderligere viden samt til konkrete eksemplariske forskningsprojekter f.eks. i hvilke typer af ressourceforløb, der virker bedst. Fortsat fokus på psykiatrien Efter mange år som nedprioriteret områder er der sket store fremskridt på psykiatriområdet. Med en udrednings- og behandlingsgaranti for psykiatriske patienter, prioriteringer af psykiatrien inden for alle økonomiske aftaler og senest en psykiatriaftale, har området fået et markant løft. Men vi skal videre endnu. Vi vil bl.a. bruge flere penge til forebyggende og opsøgende teams for retspsykiatriske patienter, en bedre indsats for de mange misbrugere, der også har en psykisk lidelse og til bedre samarbejde om tilbud til mennesker med spiseforstyrrelser. Endelig kan vi ikke bare afvente evalueringen af psykologordningen. Vi vil allerede nu prioritere, at flere børn kan få tilskud til psykologhjælp. SF vil afsætte 150 millioner kroner til tiltag, der vil styrke psykiatriindsatsen yderligere.

5 2. INVESTERING I FÆLLESSKABET Trygheden på det danske arbejdsmarked er væk. Mange jobs forsvandt i kriseårene, og med dagpengereformen fra 2010 gennemførte VKregeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale en række drastiske ændringer af dagpengesystemet Dagpengeperioden blev halveret til to år og genoptjeningsperioden fordoblet til ét år. Næsten har mistet deres dagpenge siden januar 2013, og tallet forventes at stige til med udgangen af Det er et voldsomt angreb på hele det fleksible danske arbejdsmarked, hvor det er nemt for virksomhederne at fyre, mens arbejdstagerne til gengæld har tryghed ved, at de får dagpenge, mens de er arbejdsløse. Med de forkortede dagpenge giver et medlemskab af en a-kasse ikke længere den sociale tryghed, som er en hjørnesten i den danske model. Samtidig har regeringen nedsat en kommission, der skal komme med forslag til justeringer af dagpengesystemet. Oplægget er imidlertid, at kommissionen først kommer med dens anbefalinger om halvandet år. Dermed får de mange tusinder, som mister deres dagpenge, ikke den hjælp, de har brug for lige nu og her. Det vil SF rette op på. Også på kontanthjælpsområdet er der brug for ændringer. SF er enige i hovedintentionen i den kontanthjælpsreform, der trådte i kraft ved årsskiftet. Men der er tiltag, som vi hele tiden har været skeptiske over for, og som vi ønsker at justere. Endelig vil SF fortsat arbejde for en øget indsats overfor social dumping. Konkret foreslår SF: SF mener, at optjeningsperioden igen skal forkortes til seks måneder. Det vil også belønne de arbejdsløse, som viser, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet, og som gør en aktiv indsats for at komme i job. Den direkte udgift vil være 190 millioner kroner i Vi vil samtidig undersøge andre justeringer f.eks. ret til genoptjening ved jobrotation. Dagpengeperioden forlænges SF vil også sikre de arbejdsløse, der opfylder alle krav til jobsøgning, rådighed og så videre, er sikret økonomisk forsørgelse i mindst tre år. Det skal ske ved at forlænge dagpengeperioden fra to år til en 2+1-model, hvor den midlertidige arbejdsmarkedsydelse bliver gjort permanent og dermed dækker det tredje år. Det tredje år vil således være på en ydelse svarende til kontanthjælp, dog uden ægtefælle- og formueafhængighed. Fra årsskiftet bliver perioden, man kan være på arbejdsydelse, nedsat fra et år til ni måneder. SF foreslår, at perioden fremover fastholdes på 12 måneder. Udgiften i 2015 er begrænset. Afskaffelse af forsørgerpligten for ikke-gifte samboende SF har hele tiden være skeptisk i forhold til at ikkegifte samboende skal forsørge hinanden. Modsat for gifte har ikke-gifte ingen juridisk forsørgerpligt over for deres sambo, og gifte har også den fordel, at de kan overføre ubenyttet personfradrag til ægtefællen. SF vil derfor afskaffe den gensidige forsørgerpligt for ikke-gifte samboende. Det vil koste 330 millioner kroner årligt. Genoptjeningsperioden skal afkortes I det nuværende dagpengesystem gælder det, at en genoptjeningsperiode på et års arbejde giver ret til arbejdsløshedsdagpenge igen. Det er urimeligt og fjerner motivationen til f.eks. at tage barselsvikariater.

6 Ændringer for hårdt ramte unge Det har vist sig, at visse grupper af unge kontanthjælpsmodtagere med børn kommer i klemme i reformen. F.eks. er forsørgertillægget meget lavt, hvis man bor sammen med en dagpengemodtager. SF foreslår, at alle forsørgere - der er berettiget til kontanthjælp - får det højere forsørgertillæg svarende til det tillæg, som forsørgende SUmodtagere får. Udgiften hertil udgør 20 millioner kroner årligt. Herudover rammer reformen visse unge med en høj husleje hårdt. Der er i Finanslovsaftalen for 2014 et initiativ til at begrænse hjemløshed for unge, der i nogen grad kan afhjælpe problemet. SF foreslår, at der herudover afsættes 25 millioner kroner årligt, som skal give kommunerne bedre mulighed for at give særlig støtte til unge kontanthjælpsmodtagere med en høj husleje. Øget indsats overfor social dumping Social dumping er stadig et stort problem. Danske job og danske firmaer bliver undermineret gennem underbetaling og manglende betaling af skat, moms m.v. Mens SF sad i regering blev der taget mange gode initiativer i kampen mod social dumping. Også aftalen fra foråret om obligatorisk ID-kort på byggepladser er et afgørende skridt mod at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø. Men problemet er ikke løst. Derfor mener SF, at der er brug for flere initiativer. Vi foreslår bl.a. et kædeansvar for indbetalinger til det offentlige samt ID-kort inden for flere brancher. Der afsættes 50 millioner kroner til initiativer på området.

7 3. INVESTERING I PLANETEN Med SF ude af regering har vi desværre set, at der er blevet slækket på de grønne ambitioner. Bl.a. er randzonerne i landbruget blevet halveret med store konsekvenser for vores vandløb, søer og kystnære farvande, og regeringen har indtil videre været stærkt uambitiøse, når det kommer til at flytte penge fra den almindelige landbrugsstøtte over til natur, økologi og grøn udvikling i landbruget. SF vil ikke slække på de grønne målsætninger. Vi vil holde regeringen fast på den grønne dagsorden. Vi vil rette op på det, der er gået skævt. Og vi vil sikre, at Danmark fortsat skal have store ambitioner. Vores natur og klima er under pres. Men alt er endnu ikke tabt, hvis vi har viljen til at satse grønt og investere i planeten. Konkret foreslår SF: Klimamål skal nås Danmark har en ambitiøs målsætning om at nedbringe vores CO2-forurening med 40 procent i Med Energiaftalen i 2012 kom vi et langt stykke af vejen og blev enige om en reduktion på 34 procent. Med justeringer i Energiaftalen før sommerferien blev udledningen af CO2 dog øget med tons. Det var et skridt i den helt forkerte retning, og SF har allerede nu aftalt, at vi sammen med regeringen skal rette op på det i efteråret Men vi skal mere end blot rette op. Vi skal endnu tættere på de 40 procents reduktion. I SF ønsker vi en aftale om, at vi inden udgangen af 2015 skal have aftalt klimaforbedringer svarende til 1 million tons i Konkret kan det ske ved bl.a. øgede energikrav til nye vinduer, overdækning af gylletanke og tilskud til grøn erhvervstransport. Vi afsætter 225 millioner kroner til området i Rent vand og en moderne vandsektor For både mennesker og natur er det helt afgørende med rent vand. SF vil sikre rent drikkevand og mindre forurening i de danske vandløb, søer og fjorde. Vi vil sikre en bedre rensning af spildevand, og mulighed for at genbruge f.eks. fosfor fra spildevandet. Samtidig vokser efterspørgslen efter rent vand og behovet for rensning af spildevand stiger. De udfordringer skal Danmark bidrage til at løse. Derfor skal vandsektoren moderniseres og teknologiudviklingen øges. Det vil sikre danske grønne arbejdspladser og samtidig være til gavn for både miljøet og de danske forbrugere. Det vil være SF s udgangspunkt, når vi til efteråret skal drøfte konkretiseringer af effektiviseringerne inden for bl.a. vandområdet. Der skal stilles flere konkrete miljøkrav til vandsektoren. Nogle skal fastsættes som nationale mindstekrav i lovgivningen. Andre miljøkrav skal stilles gennem kommuners og vandselskabers egne miljø- og servicemål. Målet skal bl.a. være at sænke energiforbruget i og udslippet af klimagasser fra vandsektoren, udnytte energiindholdet i spildevandet, forbedre spildevandsrensningen og udnytte spildevandets ressourcer bedre. Flere miljøkrav vil være til gavn for både klimaet og forbrugerne. Samtidig skal det øge tilskyndelsen til innovation på området. Ud over de krav, der skal stilles generelt til vandog spildevandsforsyninger, skal der gennemføres forsøg, herunder fuldskalaforsøg med nye, innovative teknologier. Sådanne forsøg kan finansieres med midler fra det miljøteknologiske udviklingsprogram. SF foreslår blandt andet derfor, at der i fire år afsættes 200 millioner kroner om året fra forskningsmidlerne til dette formål.

8 Mere natur til alle Den danske naturs tilstand er ikke god. Naturen er for spredt og der er for lidt af dem. Derfor er der behov for langsigtede planer og flere midler. Med finanslovsaftalen for 2014 blev det vedtaget at oprette en naturfond. Med finanslovsforslaget for 2015 har regeringen justeret finansieringsmodellen, så fonden tilføres 125 millioner kroner årligt fra Det er langt fra nok. SF vil forøge kapitalen og dermed give fonden mulighed for at starte flere projekter og aktiviteter. Konkret foreslår SF, at fonden allerede i 2014 bliver tilført mindst 1 milliard kroner af ubrugte midler under det statslige driftsudgiftsloft. Dermed frigøres millioner kroner i de efterfølgende år, som SF vil prioritere til andre naturformål, jf. nedenfor. SF ønsker, at fonden placeres i den private sektor som en selvejende fond. Samtidig vil SF give kommunerne bedre muligheder for at skabe og udvikle bynær natur også som en del af den lokale klimatilpasning. Vi foreslår derfor, at kommunerne i lighed med statens naturfond skal kunne oprette lokale, selvejende fonde, som i samarbejde med private aktører kan investere i natur og grønne løsninger til glæde for borgerne. Især bør der satses på den bynære natur, da der her er flere mennesker, som i det daglige har mulighed for at færdes i og nyde naturen. Endelig foreslår SF, at der afsættes 125 millioner kroner til skovrejsning og ådalsprojekter.

9 4. ANDET Mindre og fremtidige indsatser Med SF s ændringsforslag afsættes der 400 millioner kroner som en reserve til mindre og nye forslag i Nogle af de mindre forslag, som SF vil prioritere i 2015, er bl.a. tiltag, der vil skaffe arbejdspladser, hjælp til de udsatte samt udvikling i hele landet. Også det økologiske område skal prioriteres i det kommende år. Til gavn for både kvaliteten i fødevarerne, miljøet og dyrevelfærden. Det handler om at sikre vækst, afsætningsmuligheder samt en fortsat udvikling af området. Den forebyggende indsats på sundhedsområdet skal også tilgodeses. Justeringer af økonomiske sanktioner Samtidig mener vi i SF, at vi skal se nærmere på de økonomiske sanktioner i kommuner og regioner. Faktum er, at et underforbrug er lige så problematisk som et overforbrug og til stor skade for både vækst og velfærd. Det er allerede blevet ændret på regnskabssanktionerne, så de er baseret på aftaleniveau og ikke budgetterne. Men det er åbenbart ikke nok. Tiden er derfor kommet til at gå de nuværende sanktioner efter i sømmene. Måske skal vi justere, så bøderne for små overskridelser reduceres. Måske skal der indføres mekanismer, så underforbrug også er økonomisk ufordelagtigt. SF har ikke lagt sig fast på en endelig model, men opfordrer til grundige diskussioner. Flere ansatte i SKAT Alle skal betale det, de skylder, til fællesskabet. Sådan er alle med til at bidrage til den velfærd, vi nyder godt af. I de seneste år er borgernes og virksomhedernes gæld til kommuner, politi, skat m.v. steget, så de samlede restancer i dag er på mellem 70 til 80 milliarder kroner. Cirka halvdelen er muligt at inddrive. Det skal vi have gjort noget ved. 5. FINANSIERING I SF s ændringsforslag til finansloven er der alt i alt tale om ekstraudgifter i 2015 på cirka 2,5 milliarder kroner. Størstedelen er øgede udgifter til offentligt forbrug. De finansieres gennem det råderum, der ligger i en fastlagt vækst i det offentlige forbrug på 0,6 procent. Øvrige finansieringsforslag er: Et overskud i aftale om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse I maj 2013 blev der indgået aftale om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Der er et overskud i aftalen på 75 mio. kr. i 2015, 275 mio. kr. i 2016 og 440 mio. kr. i Afvikling af midlertidig jordskattelettelse for landbruget VK-regeringen gennemførte en lempelse af jordskatten for landbruget på 500 millioner kroner. Oprindelig skulle lempelsen være to-årig, men den er blevet forlænget. Nu er det på tide at afskaffe lempelsen. Dog modregnes de cirka 150 millioner kroner som pesticidafgiften i mellemtiden er blevet forhøjet med. Provenuet er 350 millioner kroner. Efter tilbageløb skønnes provenuet til 190 millioner kroner. Brug af forskningsreserven Der anvendes 250 millioner kroner af forskningsreserven til at finansiere MUDP og en evaluering af de sociale indsatser. Øget ligning Flere medarbejdere i SKAT vil sikre inddrivelse af flere restancer og dermed flere indtægter til staten. Øget indtægter på 200 millioner kroner kan forventes i det kommende år. Derfor skal der ansættes flere medarbejdere i SKAT til at sikre en bedre inddrivelse. Det koster lidt ekstra, men vil samtidig også sikre flere indtægter til staten. SF foreslår, at der afsættes 50 millioner kroner til flere medarbejdere. Hvis de bare kan inddrive 0,5 procent af restancerne, vil det sikre et provenu på 200 millioner kroner. Reelt er tallet dog formentlig langt højere.

10 BILAG

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning.

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning. NOTAT Finanslov 2015 Regeringen har den 13. november indgået finanslovsaftale for 2015 med SF og Enhedslisten. Finansloven indeholder nye initiativer for i alt 14.661 mio. kr. i 2015-2018. Centrale nye

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer Bilag. Forslagsstillernes kommentarer 44C-61C. Fordeling af samfunds indtægter (Morten Blaabjerg) Det er i debattens forløb kommet til at stå klart for undertegnede, at vi må lave en formulering af forslaget

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. 39 mia. kr. mere til offentligt forbrug frem mod 2020 2. Løft i offentlig beskæftigelse med regeringens politik 3. Fordeling af 39 mia. kr. i 2016-2020 på prioritetsområder

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Enhedslistens folketingssekretariat 20. maj 2013 NOTAT Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Dette notat beskriver hovedelementerne i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Notatet er delt op

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet.

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Lovgivning DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen er udarbejdet til brug for

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg SF i Nordjylland har i indeværende periode taget medansvar for løsning af alle opgaver i regionen. Den psykiatriske skadestue er

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk Sæt liv i Ballerup Stem på Enhedslisten Sæt liv i Ballerup Enhedslisten ønsker et levende Ballerup på alle områder Vi vil puste liv i kulturen og beskæftigelsen, klimarenoveringer og billige almene boliger.

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET Vedtaget af DSF s levevilkårsudvalg d. 1. december 2013 Dette notat beskriver nogle af de problemer og barrierer studerende med børn møder i SUsystemet samt DSF

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere