13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i ?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?"

Transkript

1 B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en lang række kommuner. Tekniske bemærkninger til sygedagpengeloven Der mangler en ophørsbestemmelse når borger overgår til anden ydelse, som f.eks. ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, fleksjob og revalidering. Kunne f.eks. placeres i 7. 7 d + e Hvis det skal være muligt at starte en opfølgningssag, før der er taget stilling til retten til sygedagpenge, er der ikke sammenhæng til BEK nr 1577 af 17/ 12/ og 7, hvoraf kravene til registrering af målgruppe mv. fremgår. Som det er i dag, får Jobcentret ikke besked om sager, hvor der ikke er ret til sygedagpenge. Den 24. marts 2014 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S Side 1/5 8 stk. 1 her fremgår det, at kommunen alene skal foretage opfølgning i løbende sager. Det strider imod fast-track, hvor der ikke er taget stilling til berettigelsen af sygedagpenge. 12 Det fremgår ikke af lovforslaget, at bekendtgørelsen om matchvurdering laves om, så sygedagpengemodtagere ikke længere er underlagt denne. Det giver dog ikke mening med to forskellige matchsystemer. 13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i ? 13 c, stk. 3 Den beskæftigede sygemeldtes ret til at afvise en tidlig indsats ønsket af arbejdsgiveren, kan i praksis underkendes af kommunen, hvis

2 kommunen vurderer, at behovet er til stede. Der bør gøres opmærksom på dette i lovforslaget. Bemærkningerne til 13 e, stk. 3. det er ikke konsekvent angivet, om sagen skal være forlagt rehabiliteringsteamet senest 4 uger efter visitationen, eller om indsatsen skal være iværksat efter senest 4 uger. Det realistiske er, at sagen har været forelagt rehabiliteringsteamet senest 4 uger efter visitati o- nen. 21 stk. 1 nr. 1 skal ses i sammenhæng med forslagets 13 b stk. 4, hvor det fastslås, at der sker bortfald i retten til sygedagpenge, så længe en sygemeldt i pågældende situation uden rimelig grund undlader at deltage i kontaktforløb eller tilbud efter LAB. Det må betyde, at retten til sygedagpenge også skal bortfalde jf. 21 stk. 1 nr. 1, når den sygemeldte ikke deltager i kontaktforløb/opfølgning? Bestemmelsen gør det vanskeligt at administrere sanktionsreglerne. 21 a KL forudsætter, at forsøget ikke påvirker arbejdsgivernes ledelsesrum i forhold til medarbejderes forpligtelse efter ansættelsesretlige princi p- per, herunder funktionærloven, til at medvirke aktivt til at vende tilbage til arbejdspladsen hurtigst muligt. I 25 stk. 3 ændres, da den henviser til 24 stk. 2 og 3 bør vel være stk. 3 og Den nuværende særregel for genoptjening i 26 foreslås ophævet. Det anføres under bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser, at: Det foreslås, at særreglen i 26 for genoptjening af sygedagpenge ophæves. Det betyder, at alle skal opfylde det almindelige beskæftigelseskrav i sygedagpengelovens 26, hvad enten de tidligere har nået revurderingstidspunktet ved en samlet sygedagpengeperiode eller ved flere sygedagpengeperioder, og hvad enten der er tale om pensionister eller andre. Henvisningen til 26 i linje 2 bør i stedet være til 32, som fastsætter beskæftigelseskravet. 27 stk. 1 punkt 4 Som bestemmelsen er skrevet kan det tolkes sådan, at sygedagpengene ophører, når sagen har været forelagt rehabiliteringsteamet. Men da rehabiliteringsteamet ikke træffer endelig afgørelse, om den sygemeldte er berettiget til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb, men blot indstiller til den endelige afgørelse, bør bestemmelsen præciseres som det er gjort i bemærkningerne. Det bør således også i lovbestemmelsen fremgå tydeligt, at personen modtager sygedagpenge frem til det tidspunkt, hvor personen overgår til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb (eller jobafklaringsforløb). 2

3 Til bemærkningernes punkt , 3. afsnit: 27, stk. 7 ændres til 27, stk. 1. nr stk. 2 foreslår KL udgår. På landsplan er der p.t. ca aktive sager, og i de sidste 18 mdr. har der været ca , oplyser KMD. Bestemmelsen blev indført på et tidspunkt, hvor der ikke var nogen behandlingsgaranti og man derfor havde nogle sager, hvor sygedagpengeperioden inklusiv forlængelse på i alt 26 uger blev opbrugt inden den sygemeldte kom i behandling på sygehuset. Med de nu meget lange perioder, hvor der kan ske forlængelse og behandlingsgaranti i sundhedsvæsenet, er denne bestemmelse ikke længere nødvendig. Den er i øvrigt tung at administrere. 30 stk. 5 bør udgå. Børnepasningsorlov er ophævet 32, stk. 1 For at opfylde det almindelige beskæftigelseskrav skal lønmodtagere have været arbejdsdygtige. Kan en dagpengeberettiget ledig opfylde dette uden at have været arbejdsdygtig og stået til rådighed for arbejdsmarkedet forud for sygemeldingen? F.eks. hvis man sygemeldes direkte fra revalidering? 42 stk. 2 lov om børnepasningsorlov bør udgå. Forældre med alvorlig syge børn bør ændres til ydelser efter lov om orlov og dagpenge ved barsel. 47 Oplysninger om arbejdstid forudsættes indhentet som hidtil ved, at arbejdsgiveren opgiver oplysningerne ved anmeldelsen af sygefraværet. En arbejdsgiver skal således indberette en dagsopdelt ugentlig arbejdstid. KL foreslår, at arbejdsgiverens indberetning af timer pr. dag bør suppleres af en mulighed for at angive et samlet ugentligt timeantal. 50 stk. 1 ugebeløbet bør nævnes i ny kroner f.eks (2014 sats). 38 stk. 3 og 4, 40 stk. 1 og 3, 59 stk. 2, 3, 4 og 6 samt 62 stk. 2 her er 1. fraværsdag ikke ændret til første fraværsdag. 47 Arbejdsgiver skal fortsat indberette de ugentlige timer under fraværet. Hvordan stemmer det overens med de timer, der er anført i E-indkomst de forudgående 3 måneder? Og vil det give anledning til manuel kontrol, (VAS-meddelelse) hvis der er forskel? Tekniske bemærkninger til beskæftigelsesloven 16, stk. 8 Der forslås individuelle samtaler med henblik på at vurdere, om personen fortsat er uarbejdsdygtig som følge af sygdom, jf. 68 f. Bør der i stedet henvises til 68 d? 3

4 68 d-f Det er uklart hvor mange gange en borger kan deltage i et jobafklaringsforløb. Er der et maksimum af for antallet af jobafklaringsforløb og på længden af den samlede periode en borger kan være i et jobafklaringsforløb? 68 d-f Det bør tydeliggøres, hvorvidt den intensiverede opfølgning fra mellem 3½ og 4. år er med henblik på at kunne dokumentere, at man står til rådighed i a-kasse? 68 d-f Der er mange sygemeldte, som har mere end ét ansættelsesforhold. I den forbindelse er der to situationer, hvor lovforslaget er uklart: Sygemeldte har to ansættelsesforhold og er sygemeldt fra begge. Der er tale om vidt forskellige jobs. Hvis sygemeldte forlænges, vil sygemeldte kunne vende tilbage til det ene job, men ikke det andet. Kan sygemeldte forlænges på sygedagpenge eller skal vedkommende overgå til jobafklaringsforløb? Sygemeldte har to ansættelsesforhold men er kun sygemeldt fra det ene. Kan sygemeldte forlænges på sygedagpenge eller skal vedkommende overgå til jobafklaringsforløb, selvom sygemeldte er i beskæftigelse i et andet ansættelsesforhold? Tekniske bemærkninger til aktivloven og 69 j-u En foreløbig gennemgang af bestemmelserne om ressourceforløb og forsalg til jobafklaringsforløb viser, at bestemmelserne stort set er ens. Det virker derfor overflødig at indføre et nyt regelsæt i stedet for at tilrette eksisterende. 70 f stk. 5 Det fremgår i bemærkninger til 70 f stk. 5, at ressourceforløbsydelsen kan blive suppleret med fleksløntilskud op til 98 % af arbejdsløshedsdagpengene højeste beløb. De to ydelser udbetales uafhængig af hinanden og vil ikke være muligt at it-understøtte som en samlet ydelse. Det vil give ydelsesmedarbejderen ekstra administrationsarbejde med to selvstændige forsørgelsesydelser. En mulighed kunne være at sætte satsen til den nye ressourceforløbsydelse for jobafklaringsforløb efter 69 j til satsen svarende til 98 % af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. 80 a I bemærkningerne refereres til lovens kapitel 12 a. Der formodes, at der henvises til LAB 12 a. 103 b Det fremgår af 69 k, stk. 4, at en person, der modtager ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb, har ret til ferie. Under 103 b vil det være hensigtsmæssigt at notere, hvilken betydning det har for konteringen af kommunens refusionsprocent. 4

5 68 a, stk. 3 Det fremgår, at der efter 68 skal ses bort fra 15,23 kr. pr. udført arbejdstime for indtægter( ). Øvrige beløbsangivelser er angivet i 2014-niveau, jf. f.eks. bemærkninger til 79, stk. 1 og 3 side 124, hvor 15,23 kr. formodentlig er 2013-niveau? Tekniske bemærkninger til lov om arbejdsløshedsforsikring For ledige, der bliver sygemeldt på 1. ledighedsdag, og som ikke har meldt sig ledige i a-kassen, anbefales det, at den sygemeldte melder sig ledig og sygemelder sig til a-kassen. Herved undgår kommunerne at skulle undersøge, om der ville være dagpengeret samt beregne dagpengebeløbets størrelse. 5

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Styring, regulering eller retssikkerhed? John Klausen adjunkt, cand. jur., ph.d. 2010 John Klausen Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Appendiks. Samtaler og kontakt

Appendiks. Samtaler og kontakt Appendiks Samtaler og kontakt 1. Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom A-kassens rådighedsvurdering af ledige dagpengemodtagere ved sygdom afskaffes, da a-kassen altid skal vurdere, om

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

VEJLEDNING om LØNTILSKUD

VEJLEDNING om LØNTILSKUD 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden

Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Resultatopfølgning NOTAT Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden i KMD A-refusion Afregning

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere