Aktivering Disciplinering til arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivering Disciplinering til arbejde"

Transkript

1

2 Aktivering Disciplinering til arbejde Januar 2008 Iver Hornemann Møller, Jens Lind & Henning Hansen

3 Aktivering Disciplinering til arbejde CASA, Februar, Januar 2008 ISBN Elektronisk udgave: ISBN Omslag: Contrastudio LEO-serien 34 Denne udgivelse er kopieret/trykt på Svanemærket papir og indbundet i omslag lavet af PP

4 Forord Vores formål med denne bog er at bidrage til en øget debat og forståelse af beskæftigelsespolitikken. Hovedtemaet i bogen er den tiltagende fokusering på deltagelse i arbejdslivet, som gennemsyrer hele politikdannelsen og den offentlige og faglige debat inden for social- og arbejdsmarkedspolitikken. Vi retter specielt opmærksomheden på aktiveringen af arbejdsløse. Vi er udmærket klar over, at vores bidrag ikke helt følger de gængse tolkninger og begrundelser for reguleringen af befolkningens forhold til arbejdsmarkedet, idet vi ikke a priori accepterer nødvendigheden af, at sociale ydelser kobles sammen med en disciplinering til arbejdet. Vi vil ikke behandle stoffet set fra alle synsvinkler, som en almindelig lærebog ofte bestræber sig på at gøre. Vi vil heller ikke tage alle deltemaer op til debat. Snarere vil vi belyse, hvorfor og ud fra hvilke overvejelser og sammenhænge social- og arbejdsmarkedspolitikken har udviklet sig, som den har igennem de seneste år. Social- og arbejdsmarkedspolitikken benævnes her beskæftigelsespolitik, hvorved vi følger omlægning og samling af politikområderne i Beskæftigelsesministeriet i Inden for beskæftigelsespolitikken behandler vi specielt foranstaltningerne til aktivering af arbejdsløse, aktiveringspolitikken, men vi søger at analysere den i den bredere beskæftigelsespolitiske sammenhæng. Det er sammenhænge og ikke blot beskrivelser af aktiveringspolitikken, vi søger at fremlægge. Vores intention er at belyse motiverne og baggrunden for den førte aktiveringspolitik og i mindre grad at komme med konkrete anbefalinger om hensigtsmæssige justeringer i udformningen og forvaltningen af aktiveringen af arbejdsløse. Vi er også langt mere optaget af at forstå de samfundsprocesser og strukturer, som skaber beskæftigelsesmæssige problemer, og af, hvad der kan gøres for at mindske dem. Det er i vid udstrækning et spørgsmål om at anlægge et helhedsperspektiv på aktiveringspolitikken: At bestemme årsagerne til aktiveringens opståen og dominans og konsekvenserne af aktiveringen. Bogen lægger med andre ord sin tyngde på analyser, mens detaljerede beskrivelser får en mindre fremtrædende rolle. Der anlægges ikke alene teoretiske perspektiver, men også aktiveringens historie bliver trukket op. Vi har søgt at manøvrere os uden om både teoriløshed og historieløshed samtidig med, at vi har tilstræbt at gøre fremstillingen let tilgængelig. Bogen bygger således på en form for fagkritisk tradition, hvilket blandt andet betyder, at vi ikke på forhånd tager noget for givet, fx at aktivering altid er noget godt eller noget dårligt; at det er godt for alle at arbejde, eller at samfundet kun kan holdes sammen, hvis alle har en høj arbejdsmoral.

5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Fra paradiset til arbejdslejren Social- arbejds- og beskæftigelsespolitikken Interesser og politik Beskæftigelsespolitikkens udvikling Beskæftigelsespolitikkens sammenhænge Hovedtræk i beskæftigelsespolitikken Arbejdsløshed som samfundets ansvar Velfærdsstaten i krise Liberalisme og markedsstyring vinder frem Arbejdsløshedskurven knækker og aktiveringspolitikken vinder frem Øget aktivering og privatisering af beskæftigelsespolitikken Sammenfatning af beskæftigelsespolitikken Effekterne af beskæftigelsespolitik Arbejdsstyrke-effekter Fleks- og skånejob Matchkategorier Særlige effekter af aktiveringsforanstaltninger Nedsættelse af ydelser Bløde effekter Livsområder Personlige effekter af aktivering Positive effekter Aktive og passive midler Virker beskæftigelsespolitikken? Hvorfor kom aktiveringen? Væsentlige magtstrukturer Umiddelbare og strukturelle forklaringer De økonomiske magtnetværk De ideologiske netværk De politiske magtnetværk Sammenfatning Kan det gøres bedre? Sammenfatning Beskæftigelsespolitikkens udvikling Virker beskæftigelsespolitikken? Hvorfor kom aktiveringen? En socialpagt om rummelighed? Borgerløn en frigørelse fra arbejdet GMI Garanteret Mindste Indkomst...100

6 2

7 1 Indledning 1.1 Fra paradiset til arbejdslejren Arbejdet er en forbandelse! Det har vi lært, lige fra vi var ganske små. I skolen og måske især i søndagsskolen (hvis nogen kan huske, hvad det var) lærte vi om syndefaldet, at Adams straf for at lade sig lokke af Eva var, at han nu var nødt til at arbejde: Fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal agerjorden være forbandet for din skyld; med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tjørn og tidsel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for af den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive. (1. Mosebog) Det er stærke sager. Man kunne sige tingene lige ud den gang! Med en lettere forvanskning er citatet blevet til I dit ansigts sved skal du tjene dit brød, og det passer også bedre til nutidens kapitalistiske samfund, hvor man gennem arbejdet skal tjene penge for at kunne købe brød. Før syndefaldet levede menneskene i paradiset. Der kunne man spise uden at arbejde. Hvis man får brød uden at levere arbejde er det en paradisisk tilstand. I denne tilstand befinder arbejdsløse sig tilsyneladende i hvert fald så længe de får arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp. Og det får de i stadigt mindre udstrækning uden at skulle yde en arbejdsindsats eller på anden måde blive gjort opmærksom på, at det er en misforståelse at tro, at de lever i paradiset. Snarere får de arbejdsløse i disse år at vide, at de befinder sig i en arbejdslejr, hvor mottoet er Arbeit Macht Frei. Friheden opnår du kun ved at underkaste dig de krav, som myndighederne og arbejdsgiverne stiller og arbejdet er vejen til frihed. I hvert fald til den frihed som følger af at være en selvforsørgende lønslave. Arbejdsløse får også at vide, at godt nok ser det ud som om, at det brød, som velfærdssamfundet stiller til rådighed for dem i en kort periode, ligner brødet i paradiset. Det er det bare ikke. De er nemlig syndige, og syndige befinder sig ikke i paradiset: Det er deres egen skyld, at de er arbejdsløse, og derfor er der grænser for Guds tålmodighed med dem. De skal arbejde for at blive ved med at kunne spise. Arbejdet er ikke kun en forbandelse. Arbejdet er en kilde til udvikling af det enkelte menneske og menneskenes fællesskaber. Som Karl Marx udtrykte det, bearbejder mennesket sig selv, når det bearbejder naturen. Mennesket udvikler sig, får en mening med tilværelsen, bidrager til og integreres i fællesskabet gennem arbejdet. Denne positive tankegang er i 3

8 høj grad nærværende i de senere års syn på arbejdslivet. Op igennem 1980 erne og 1990 erne kom der mere og mere fokus på de kreative og skabende potentialer hos lønmodtagerne, og de gamle fordomme om arbejdet som et monotont helvede trådte i baggrunden. Nu skulle der satses på Human Resource Management, Det Gode Arbejde, lære- og udviklingsprocesser i arbejdslivet og Den Lærende Organisation. I forbindelse hermed blev de sociale aspekter af deltagelse i arbejdslivet i stigende grad betonet. Arbejdsløse gik i stå og blev sat uden for fællesskabet. Der skulle gives plads til dem for, at de kunne få en mening med tilværelsen og blive integreret i fællesskabet. Deltagelse i arbejdslivet blev og bliver i stigende grad anset for at være den vigtigste kilde til integration i samfundet. Dette gælder måske i særlig høj grad for immigranter: Den altdominerende tankegang blandt de toneangivende i fastlæggelsen af beskæftigelsespolitikken er, at integration af immigranter i samfundet går gennem integration i arbejdslivet. Selvom man sådan set lige så godt kunne argumentere for, at en forudsætning for at blive integreret i arbejdslivet er, at individet er integreret i de øvrige sociale fællesskaber (familien og det lokale samfunds forskellige sammenhænge), er der nok en del sandhed i, at deltagelse i arbejdslivet er vigtigt, men det er problematisk, når redskaberne til denne integration i overvejende grad bliver tvangsmæssige og ikke frivillige. Det er i høj grad dette, som denne bog tager afsæt i. Syndefaldet er en realitet. Arbejdet er en pestilens, men også en kilde til menneskelig udvikling, fællesskabsfølelse og integration. Men hvorfor behandles arbejdsløse som snyltere på fællesskabet, og hvorfor skal de tvinges til at arbejde, når eller hvis arbejdet rent faktisk er til deres eget bedste og har aktiveringspolitikken disse positive sider, når den tvinges ned over de arbejdsløse? 1.2 Social- arbejds- og beskæftigelsespolitikken Staten eller statsmagten havde allerede i de førkapitalistiske samfund en vigtig rolle i at holde sammen på det hele, og det hedder således i Henrik VIII s lovgivning fra 1530: Gamle og arbejdsudygtige tiggere får lov til at betle. Derimod en omgang pisk og indespærring til arbejdsføre vagabonder. De skal bindes bag en kærre og slås med svøber, indtil blodet strømmer fra deres krop, derpå aflægge ed på, at de vil vende tilbage til deres fødested, eller hvor de har opholdt sig i de sidste tre år og gå i gang med at arbejde. I den industrielle kapitalismes barndom i slutningen af 1700-tallet var også samfundsvidenskaben optaget af, at samtidig med, at den kapitalistiske produktionsmåde medførte en revolution i udviklingen og anvendelsen af ny teknologi, arbejdsredskaber og arbejdets organisering og derfor var en 4

9 hidtil uset kilde til forøgelse af den samfundsmæssige rigdom, medførte kapitalismen også tilbagevendende perioder med økonomisk krise, arbejdsløshed og fattigdom i befolkningen. Kriserne og den tilbagevendende elendighed medførte frygt for større samfundsomvæltninger og var i det hele taget som det stadigvæk er tilfældet i store dele af verden i dag årsag til modsætninger og utallige konflikter mellem de forskellige befolkningsgrupper. I slutningen af 1800-tallet blev de første egentlige og relativt omfattende lovgivninger etableret i Danmark for at dæmme op for utilfredshed og konflikter som følge af arbejdsløshed. Hovedsynspunktet var dog stadigvæk, at arbejdsløshed i det store og hele var selvforskyldt, og det var først i 1930 erne og i særdeleshed efter anden verdenskrig, at det blev erkendt blandt økonomer og politikere, at staten kunne spille en vigtig rolle i at undgå eller begrænse arbejdsløsheden ved at stimulere efterspørgslen efter varer og tjenester i kriseperioder. Det var også i 1950 erne og 1960 erne, at den såkaldte aktive arbejdsmarkedspolitik blev udskilt fra socialpolitikken i de fleste lande. Den aktive arbejdsmarkedspolitik var et supplement til den generelle økonomiske politik, men med nedtoningen af statens overordnede ansvar og betydning for beskæftigelsen, som bredte sig i løbet af 1980 erne, er arbejdsmarkedspolitikken eller beskæftigelsespolitikken, som den i stigende grad er blevet kaldt i Danmark efter 2001 blevet det vigtigste instrument, som staten kan benytte sig af, når markedskræfterne ikke selv kan sørge for at reducere arbejdsløsheden. Hvordan staten så intervenerer eller, hvordan beskæftigelsespolitikken konkret udformes, afhænger af en række forhold. Først og fremmest er indgrebene eller ændringerne historisk bestemt af de hidtidige strukturer, institutioner og adfærdsmønstre i samfundet. De bliver til enhver tid justeret i tråd med de herskende magtforhold og fortolkninger af de aktuelle problemstillinger. For eksempel bygger afgrænsningen mellem staten og dens lovgivning og organisationerne (fagforeningerne og arbejdsgiverorganisationerne) og deres kollektive aftaleregulering på strukturer og institutioner, der er opbygget for over hundrede år siden med Septemberforliget i Ligeledes er kernen i beskæftigelsespolitikken bygget op omkring den frivillige arbejdsløshedsforsikring, der blev etableret i Således blev eksempelvis efterlønsordningen fra 1979 etableret under arbejdsløshedsforsikringen, og aktiveringspolitikken var indtil de allerseneste år opdelt i et system for forsikrede og ikke-forsikrede arbejdsløse med en skarp opdeling mellem kommunernes og statens ansvar. Den løbende justering af beskæftigelsespolitikken er styret af de aktuelle politiske magtforhold og den udvikling eller de problemer, der viser sig på arbejdsmarkedet. Da niveauet for arbejdsløshedsdagpenge blev markant 5

10 hævet i slutningen af 1960 erne og begyndelsen af 1970 erne skete det i en periode, hvor velfærdsstaten var under kraftig udbygning, socialdemokratismen fejrede triumfer, og arbejdsløsheden var meget lav. Efter 1979 er arbejdsløshedsforsikringen gradvist blevet forringet, hvilket er sket under påvirkning af en svækkelse af den universalistiske velfærdsstat og neoliberalismens fremvækst. Forringelserne har derimod ikke varieret med arbejdsløshedens højde altså omfanget af de sociale problemer, som beskæftigelsespolitikken har skullet reducere men har fundet sted kontinuerligt og uafhængigt af arbejdsløshedens vækst eller fald. Ændringer i beskæftigelsespolitikken skal ikke kun tilskrives nationale forhold. Politikken i Danmark har altid været stærkt påvirket af udviklingen i andre lande, men har naturligvis sit eget særpræg. Socialpolitikkens etablering blev stærkt inspireret af Bismarcks lovgivning i 1890 erne, men fik også sin helt egen udformning. Eksempelvis blev arbejdsløshedsforsikringen i Danmark som nævnt gjort frivillig inspireret af Belgien (Ghentsystemet). Efter anden verdenskrig blev den aktive arbejdsmarkedspolitik stærkt inspireret af svenske ideer og institutioner, i løbet af 1980 erne blev OECD s anbefalinger i stigende grad fulgt, og siden starten af 1990 erne har EU haft stor indflydelse på udformningen og målsætningerne i beskæftigelsespolitikken. Beskæftigelsespolitikken er ikke kun arbejdsløsheds- og aktiveringspolitik. Beskæftigelsespolitikken berører i princippet alle statslige reguleringer, der har med arbejdslivet at gøre. Hele det arbejdsretlige område, der vedrører konfliktløsning på arbejdsmarkedet og hele reguleringen af arbejdsmiljøet hører i princippet også under beskæftigelsespolitikken. I denne bog vil vi have speciel fokus på aktiveringspolitikken forstået som de beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, der voksede frem især i 1970erne og som efterhånden blev udviklet til forpligtigelser for de arbejdsløse (udover at være arbejdssøgende) til at gøre noget til gengæld for den sociale ydelse, som bliver formindsket eller falder bort, hvis han/hun nægter at gøre det. På engelsk er betegnelserne for dette workfare, workline, insertion, raising employability, training fare og på norsk tales om arbejdslinien. Aktiveringspolitikken vil her blive relateret til de dele af beskæftigelsespolitikken, der er knyttede til denne, såsom arbejdsløshedsforsikringen og kontanthjælpen, men i sin helhed om alle politiske reguleringer, der har med udbuds- og efterspørgselsforholdene og anvendelsen af arbejdskraft at gøre. Vores sigte med at have aktiveringspolitikken som det centrale undersøgelsesområde er baseret på antagelsen om, at netop denne del af beskæftigelsespolitikken tydeligst udtrykker vor tids bestræbelser på at opprioritere deltagelse i arbejdslivet. Aktiveringspolitikken viser også med al tydelighed hvorledes, med hvilke redskaber og ud fra hvilke normer og etiske standarder de mindst privilegerede grupper i samfundet bliver behandlet. 6

11 Arbejdssamfundets tvangsforanstaltninger skinner tydeligst igennem med aktiveringspolitikken. 1.3 Interesser og politik Selvom mange rapporter om beskæftigelsespolitikken og ikke mindst om aktivering af arbejdsløse præsenteres som neutrale og objektive redegørelser om evalueringer af beskæftigelsesindsatsen er de ofte dybt politiske. Den herskende rationalitet i tilrettelæggelsen af beskæftigelsespolitikken tager udgangspunkt i en antagelse om, at det er et gode for samfundet, at det ikke må være alt for attraktivt at være arbejdsløs. De arbejdsløse skal have et klart incitament til at tage et arbejde, og det vil som regel sige, at arbejdsløshedsunderstøttelsen skal være betydeligt lavere end lønnen, og at aktiveringsforanstaltningerne gerne må være af en sådan karakter, at de arbejdsløse synes det er ubehageligt at blive aktiveret. En sådan politik er med til at holde prisen på arbejdskraft nede. Dermed kan arbejdsgiverne tjene flere penge, og virksomhedernes konkurrenceevne over for udlandet kan fastholdes eller forbedres. Når arbejdsløshed medfører afsavn og ulemper, vil de arbejdsløse ikke stille så store krav til løn og andre arbejdsforhold, og de, der er i beskæftigelse, vil finde sig i ringere betingelser for at undgå at blive arbejdsløse. Ganske vist er det det præcist modsatte af argumenterne for den såkaldte danske flexicurity-model, der berømmes i disse år for dens fortræffeligheder med hensyn til at sikre et fleksibelt arbejdsmarked og dermed en forbedret konkurrenceevne. Faktum er det modsatte: Fleksibiliteten fremmes gennem en frygt for arbejdsløshed, der er opstået gennem en mangeårig forringelse af levevilkårene for de arbejdsløse. For nogle grupper specielt indvandrerne har de senere år været specielt præget af markante forringelser, der er gennemført med det sigte at øge incitamenterne for at tage et arbejde og dermed blive integreret i det danske samfund. Disse sammenhænge kan ikke på nogen sandfærdig måde præsenteres som neutrale og upolitiske. I debatten og den politiske fastlæggelse af beskæftigelsespolitikken afspejles interessekonflikterne mellem lønmodtagere og arbejdsgivere og mellem de beskæftigede og ikke-beskæftigede dele af befolkningen. Det er måske også derfor, vi mener, at der må stikke et eller andet under, når aktiveringspolitikken roses i høje vendinger og hele tiden udbygges, vel vidende, at dens erklærede formål at hjælpe folk til at finde ikkestøttet beskæftigelse aldrig tilnærmelsesvis er blevet opnået. I sådan henseende er beskæftigelsespolitikken stort set nyttesløs. Det store spørgsmål er jo så: Hvorfor bliver man så ved? 7

12 Dette er hovedspørgsmålet i denne bog, der indledes med et kapitel om grundtrækkene i beskæftigelsespolitikken i Danmark siden 1970 erne, som danner en forståelsesramme til det efterfølgende kapitel om aktiveringens effekter og kapitel 3, hvor vi diskuterer, hvorfor aktiveringen blev etableret, og hvorfor den fortsat forbliver en væsentlig del af beskæftigelsespolitikken til trods for, at effekterne er ret tvivlsomme. 8

13 2 Beskæftigelsespolitikkens udvikling 2.1 Beskæftigelsespolitikkens sammenhænge Beskæftigelsespolitikken eller arbejdsmarkedspolitikken, som den blev kaldt før 2001 har primært taget form siden omkring midten af 1950 erne og i særdeleshed i 1960 erne. Inden da var hovedelementerne konfliktløsning, arbejdsløshedsforsikring og offentlige beskæftigelsesarbejder anset som en del af socialpolitikken, men stærkt inspireret af udviklingen i Sverige blev der også i Danmark udviklet en såkaldt aktiv arbejdsmarkedspolitik, der skulle understøtte velfærdsstatens generelle økonomisk-politiske målsætninger. Den svenske Rehn-Meidner model (Hedborg og Meidner, 1984) byggede på en keynesiansk variant, der ikke accepterede inflation og ideen om, at lønmodtagere i første omgang slog sig til tåls med nominelle lønstigninger ( pengeillusionen ), og den var betydeligt mere ambitiøs og interventionistisk end den danske. I Sverige fremmede man direkte centrale lønforhandlinger og solidarisk lønpolitik. De virksomheder, der ikke var konkurrencedygtige under disse betingelser, måtte bukke under. Lønnen var dermed ikke en vigtig konkurrenceparameter for virksomhederne, som fik et større incitament til at investere i ny teknologi. Ved afskedigelser og virksomhedslukninger trådte staten til med en udviklet regional- og erhvervspolitik kombineret med uddannelse og omskoling af arbejdskraften og en relativ høj erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i tilfælde af arbejdsløshed. Den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark satsede udelukkende på indsatser rettet mod udbudssiden, altså tilpasning af arbejdskraften, så den matchede de geografiske og kvalifikatoriske ubalancer. Dette skete først og fremmest gennem en reform af arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelserne (det sidste dog først i 1970 erne) og gennem en reform af arbejdsanvisningen i løbet af 1960 erne. Arbejdsanvisningen blev til et såkaldt statsligt enhedssystem, hvor anvisningen af arbejde blev frataget kommunerne og arbejdsløshedskasserne. Arbejdsløshedsforsikringen var i flere år ved at blive lagt ind under den pågående reform af socialpolitikken (den senere Bistandslov), men resultatet blev en fastholdelse af den frivillige forsikring gennem medlemskab af arbejdsløshedskasser, som havde eksisteret siden Niveauet for arbejdsløshedsdagpenge blev dog hævet betragteligt, ligesom finansieringen blev omlagt, så de marginale merudgifter ved høj arbejdsløshed blev afholdt af staten gennem skatteindtægter og altså ikke medlemmernes og arbejdsgivernes bidrag. Disse træk i arbejdsmarkedspolitikken understøtter således de væsentligste økonomisk-politiske målsætninger, nemlig økonomisk vækst, begrænsning 9

14 af inflation, øget beskæftigelse og en vis social omfordeling. Det vigtigste instrument til konjunkturregulering var dog den keynesiansk inspirerede finanspolitik, hvor den effektive efterspørgsel kunne stimuleres i perioder med arbejdsløshed og begrænses i perioder med fuld beskæftigelse. Denne sammenhæng dannede grundlag for den samlede beskæftigelsespolitik frem til 1980 erne, hvor keynesianismen i Danmark i lighed med alle andre udviklede kapitalistiske lande blev erstattet af monetaristiske principper. Allerede i starten af 1970 erne blev keynesianismen erklæret for utidssvarende, idet konjunkturomslaget, Oliekrisen, medførte stagflation, altså tilstedeværelsen af økonomisk stagnation og inflation samtidig. Staten kunne således ikke pumpe flere penge ud i økonomien uden, at der ville opstå en meget høj inflation og tilsyneladende uden at dette hjalp på den økonomiske vækst og beskæftigelsen. Økonomernes svar var monetarismen, som fornægtede finanspolitikken som konjunkturudligningsinstrument og anbefalede, at staten blot skulle sikre en lav inflation gennem penge- og rentepolitikken. Så skulle markedet nok sørge for den nødvendige økonomiske vækst med deraf følgende tilstrækkelig beskæftigelse. Politisk set blev dette program først gennemført med Margaret Thatchers magtovertagelse i Storbritannien i Senere overtog Ronald Reagan præsidentposten i USA med nogenlunde samme program, og i Danmark afløste den borgerlige firkløverregering Anker Jørgensens socialdemokratiske regering i I løbet af 1980 erne blev de offentlige udgifter stærkt beskåret, og dyrtidsreguleringen afskaffet, og med vedtagelsen af det indre marked og etableringen af fælles økonomisk politik i Europa (Maastricht 1992) var monetarismen blevet det dominerende makroøkonomiske dogme. I Danmark havde alle politiske partier med undtagelse af SF og Enhedslisten tilsluttet sig disse nyliberalistiske principper ligesom fagbevægelsen med underskrivelsen af Fælleserklæringen mellem regeringen, arbejdsgiverorganisationerne og fagforeningerne i 1987 havde accepteret det nye grundlag for samfundsøkonomien. Grundlaget for økonomisk vækst og beskæftigelse er hermed udelukkende konkurrenceevnen, som opnås gennem rationaliseringer og effektiviseringer af produktionen sammen med reduktion af omkostningerne, herunder først og fremmest lønnen, til et konkurrencedygtigt niveau. Samtidigt kommer der mere fokus på de strukturregulerende politikker, herunder arbejdsmarkedspolitikken, hvor det gælder om at opnå den mest effektive allokering af ressourcerne helst til de lavest mulige omkostninger. Selvom de grundlæggende principper og strukturer for arbejdsmarkedspolitikken blev fastlagt for år siden, er der hele tiden blevet foretaget 10

15 justeringer og ændringer både i de institutionelle og organisatoriske forhold og i det regelsæt, der styrer arbejdsformidlingen, arbejdsløshedsforsikringen og aktiveringen af de arbejdsløse. I grove træk har ændringerne siden 1979 fulgt en nogenlunde fast kurs kendetegnet ved en forringelse af arbejdsløshedsforsikringen og en øget vægtning af aktivering af de arbejdsløse. På det organisatorisk-institutionelle område har arbejdsformidlingen i stigende grad mistet betydning, dels i form af en øget inddragelse af arbejdsløshedskasserne og en liberalisering af formidlingen af arbejdskraft, og i de senere år en inddragelse af såkaldte anden aktør til udførelse af en række funktioner i administrationen og udførelsen af beskæftigelseslovgivningen ligesom kommunerne specielt med strukturreformen fra 2007 fik en markant mere betydningsfuld rolle. 2.2 Hovedtræk i beskæftigelsespolitikken Beskæftigelsespolitikken er således under konstant forandring under indtryk af de økonomiske og politiske omskiftelser i samfundet. I det følgende vil vi skitsere de vigtigste udviklingslinjer i det seneste 30 års beskæftigelsespolitik Arbejdsløshed som samfundets ansvar De væsentligste elementer i 1960 ernes lovrevision var etableringen af et nyt finansieringssystem for arbejdsløshedsforsikringen, al arbejdsformidling overgik til et 'statsligt enhedssystem', et nyt korporativt system med 14 arbejdsmarkedsnævn, og satserne for arbejdsløshedsdagpenge blev forhøjet til 80 % individuelt (forhøjet til 90 % i 1972) og 90 % generelt maksimum. De borgerlige partier og DA havde oprindeligt ønsket, at reformen af arbejdsløshedsforsikringen blev lagt ind under den daværende Socialreformkommissions arbejde med det sigte at afskaffe a- kassesystemet, men dette blev afværget gennem et kompliceret net af kompromiser i en række kommissioner og mellem de politiske partier, der resulterede i det endelige resultat (Lind, 1985). Udgangspunktet for lovrevisionen var etableringen af en aktiv arbejdsmarkedspolitik, der kunne understøtte målsætningerne i den generelle økonomiske politik gennem forbedrede institutionelle muligheder for at fremme den faglige og geografiske mobilitet mellem delmarkederne på arbejdsmarkedet, hvormed inflation og arbejdsløshed kunne begrænses. Reformen kan dermed ses som udtryk for en øget satsning på statslige interventioner i en højkonjunkturperiode. Væksten i arbejdsløsheden fra 1974 og frem blev betragtet som et forbigående fænomen, og frem til 1979 var de mest markante tendenser og nye initiativer i lovgivningen, at de arbejdsløses adgang til dagpenge blev lempet, dagpengeniveauet blev bevaret i forhold til løn og inflation, a-kasserne fik deres ret til arbejdsformidling tilbage (parallelformidlingen). Videre 11

16 blev der etableret beskæftigelsesfremmende foranstaltninger for unge, ligesom der i tilknytning til arbejdsløshedsforsikringen blev etableret en jobtilbudsordning for langtidsarbejdsløse og en efterlønsordning for 60- årige og derover. Alt i alt ændringer, der byggede på en antagelse om, at de sociale problemer som følge af arbejdsløshed skulle begrænses, fordi arbejdsløsheden er samfundsskabt og den enkelte arbejdsløse uden skyld i sin situation. Dette skal dog ikke forstås således, at der var udbredt enighed om alle spørgsmål. Det var eksempelvis stadigvæk DA s opfattelse, at arbejdsløshedsforsikringen skulle gøres obligatorisk i et enstrenget socialt system (Lind 1985:97), hvorved fagforeningerne ville miste en del medlemmer, og LO var stærkt kritisk over for jobtilbudsordningen, fordi den medførte en udhuling af arbejdsløshedsforsikringen. Netop DA s konstante modvilje mod a-kassesystemet tvang LO ud i en position, hvor man hele tiden skulle forsvare systemets legitimitet, og dette blev selvsagt gjort vanskeligere, når en stigende del af dagpengemodtagerne kunne formodes strengt taget ikke at kunne opfylde rådighedskravene i dagpengeretten. Dette var også baggrunden for, at bortfaldet af dagpengeretten efter 2½ års ledighed (26-ugers reglen) ikke blev ophævet i denne periode. En fjernelse af denne regel ville simpelthen udviske forskellen mellem arbejdsløshedsforsikringen og sociallovgivningen. I stedet blev løsningen på problemet med langtidsarbejdsløsheden en jobtilbudsordning, som formelt kvalificerede de langtidsarbejdsløse til en ny 2½-års periode på dagpenge. Efterlønsordningen, som blev gennemført i 1979 for at give plads til de mange arbejdsløse unge, blev i starten mødt med en del kritik, fordi den medførte, at en del ældre blev presset ud af arbejdsmarkedet, men det viste sig senere, at den blev en væsentlig attraktion for arbejdsløshedsforsikringen, fordi den, efter nogle justeringer, sikrede en nogenlunde anstændig exit fra arbejdsmarkedet. Indsatsen mod ungdomsarbejdsløsheden blev først og fremmest set som en nødvendighed, fordi problemet hurtigt voksede sig meget stort, og i 1970 erne blev det ikke anset som kontroversielt, at unge kunne kvalificere sig til a-kassemedlemskab gennem ophold på et kommunalt beskæftigelsesprojekt. Snarere var det en velegnet mulighed for at komme ind i a-kassesystemet med dets større muligheder for at give de unge adgang til det ordinære arbejdsmarked Velfærdsstaten i krise Hen imod slutningen af 1970 erne viste der sig tegn på, at arbejdsløshedspolitikken ikke kunne fortsætte i dette spor. For det første var både inflationen, underskuddet på de offentlige finanser og betalingsbalancen stadigt voksende. Økonomer og politikere begyndte at stille spørgsmål om, 12

17 hvornår og hvordan konkurrenceevnen kunne forbedres, og den stigende gældsætning standses. Med en permanent høj arbejdsløshed måtte først og fremmest de offentlige udgifter begrænses. For det andet mindskedes forståelsen for, at de arbejdsløse generelt var uden skyld i deres situation. Specielt arbejdsgiverne og de borgerlige partier hævdede i stigende grad, at en række arbejdsløse ikke 'reelt stod til rådighed for arbejdsmarkedet. De, i et internationalt perspektiv, relativt høje dagpengesatser og den i realiteten tidsmæssigt ubegrænsede adgang til at forblive i a-kassen antoges at medføre, at et stort antal arbejdsløse blev tiltrukket af arbejdsløshedsforsikringen for at kunne hæve støtte uden at risikere at blive sat i arbejde (Lind, 1985). For det tredje startede DA i 1978 et frontalangreb på arbejdsformidlingen og et bagholdsangreb på arbejdsløshedsforsikringen ved at lancere deres paradoksrapporter (DA, 1978 og 1979), hvori det blev hævdet, at virksomhederne ikke kunne få den arbejdskraft, de havde behov for. I en periode med høj arbejdsløshed kan dette synes overraskende, og DA mente, at det skyldtes, at arbejdsformidlingen ikke fungerede tilfredsstillende, at rådighedsreglerne ikke blev håndhævet, og at dagpengene var for høje i forhold til lønnen. Denne 'paradoksdebat' ebbede efterhånden ud i løbet af , men den dannede en væsentlig baggrund for de stramninger i rådighedskravet og begrænsningerne i adgangen til dagpenge, der fandt sted i 1979 og Dette gik først og fremmest ud over de unge og de deltidsbeskæftigede, medens 'kernegruppen' slap med en mindre nedsættelse af dagpengesatserne, der også indledtes i Disse forringelser af arbejdsløshedsforsikringen fandt sted under mottoet 'begrænsning af utilsigtet brug af dagpengene' og markerede, at opfattelsen af arbejdsløsheden havde skiftet karakter. De arbejdsløse var ikke mere uskyldige ofre for arbejdsløshed, men potentielle misbrugere af det sociale system. Arbejdsformidlingen var kommet i søgelyset som et mangelfuldt system, selvom hverken DA s eller Arbejdsdirektoratets paradoksrapporter havde kunnet påvise noget afgørende problem med hverken dagpengeniveau eller arbejdsformidlingens mangelfuldhed. I gav kritikken anledning til, at Arbejdsdirektoratet selv erklærede, at de mange særforanstaltninger for unge og langtidsledige gjorde det vanskeligt for AF at betjene det ordinære arbejdsmarked. Denne 'målsætningsdebat' blev understøttet af DA, som i stigende grad betragtede jobtilbudsordningen som nyttesløs i den forstand, at der ikke fandt en egentlig genoptræning af langtidsledige sted: Ordningens væsentligste funktion var at sikre en genoptjening af dagpengeretten. De socialdemokratiske regeringer havde bl.a. legitimeret deres forringelser af arbejdsløshedsforsikringen siden sommeren 1979 med en øget satsning 13

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

De beskæftigelsespolitiske udfordringer i Danmark

De beskæftigelsespolitiske udfordringer i Danmark De beskæftigelsespolitiske udfordringer i Danmark AALBORG D. 19. januar 2012 Konference mellem de lokale beskæftigelsesråd, arbejdsmarkedsudvalg og det regionale beskæftigelsesråd Carsten Koch Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Michael Jacobsen LO LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Udviklingen i arbejdsløsheden. Kan vi ånde lettet op! Arbejdsløshedstal skal fortolkes med forsigtighed

Læs mere

DØR s vurderinger vedr. enstrenget beskæftigelsesindsats

DØR s vurderinger vedr. enstrenget beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesministeriet Finansministeriet Notat 3. juni 2009 DØR s vurderinger vedr. enstrenget beskæftigelsesindsats De Økonomiske Råd (DØR) skriver om etableringen af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet.

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet. Salamimetoden: 04 11 2016 vsk Over de senere år er det gradvist blevet mindre og mindre attraktivt af forsikre sig mod ledighed i en a kasse. Og i Regeringens 2025 plan lægges der op til yderligere forringelser

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Den 1. januar 2003 trådte en del af den

Den 1. januar 2003 trådte en del af den Kronik Arbejdsmarkedsreformen og vejen til det frie valg på arbejdsmarkedet Jens Lind Den 1. januar 2003 trådte en del af den arbejdsmarkedsreform, der blev vedtaget i december 2002, i kraft. Den offentlige

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Problemet er ikke løst

Problemet er ikke løst Problemet er ikke løst Notat om dagpengekommissionens rapport Siden Dorthe Hedegaard faldt ud af dagpenge-systemet for halvandet år siden, har hun kæmpet for én ting: Jeg vil bare gerne have et job. Jeg

Læs mere

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Udfordring 1 Andel af befolkningen i arbejde, pct. Kilde: Finansministeriet, 2011

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

Fagbevægelsen. dino eller dynamo?

Fagbevægelsen. dino eller dynamo? Fagbevægelsen dino eller dynamo? Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, Center for Studier i Arbejdsliv, København 26.03.2015 3 konstateringer Fagbevægelsens relative

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Pressemeddelelse Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Materialet er klausuleret til torsdag den 1. november 2012 kl. 12 Vismændenes oplæg

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitikken og aktivering af arbejdsløse

Arbejdsmarkedspolitikken og aktivering af arbejdsløse Jens Lind og Iver Hornemann Møller Arbejdsmarkedspolitikken og aktivering af arbejdsløse Aktivering af arbejdsløse også kaldet workfare er her i 1990erne blevet en væsentlig ingrediens i dansk og europæisk

Læs mere

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Februar 2013 Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Høj beskæftigelse er en betingelse for velfærd og velstand i Danmark. I dag

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm.  Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat Thornings 1. maj dagpengeudmelding løser ikke grundproblemerne i dagpengereformen!

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN 15. august 2008 af Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN AE s beregninger viser, at hver tredje forsikrede ledig ikke påbegyndte deres første aktiveringsforløb

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Hvad er en strategi? En strategi en plan for organisations fremtidige mål, politikker og handlinger. De fremtidige mål fastslår, hvad der skal

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Hver sjette ledig står ikke til rådighed

Hver sjette ledig står ikke til rådighed 3. oktober 2013 ANALYSE Af Lone Hougaard & Jonas Zielke Schaarup Hver sjette ledig står ikke til rådighed Omkring 30 pct. af jobklare kontanthjælpsmodtagere står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet.

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Den danske flexicurity-model tilbage på sporet

Den danske flexicurity-model tilbage på sporet jefr/jehø/liss 11-0012 -18.01.2011 Kontakt: ftf@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Den danske flexicurity-model tilbage på sporet Med udgangspunkt i den danske flexicurity-model perspektiver notatet de seneste

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI

Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI De egnede - en konstant andel af danskerne? 100% 80% 60% 40% 20% Familieforsørgede Andel

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden - UgebrevetA4.dk 19-10-2015 19:45:45

Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden - UgebrevetA4.dk 19-10-2015 19:45:45 DAGPENGEUDSPIL Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 19. oktober 2015, 14:00 Del: Dagpengesystemet får en tiltrængt

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Færre traditionelle fleksjob efter fleksjobreformens ikrafttræden

Færre traditionelle fleksjob efter fleksjobreformens ikrafttræden Færre traditionelle fleksjob efter fleksjobreformens ikrafttræden Af Kim Madsen Copyright 2014 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som har beskæftiget sig med

Læs mere

Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere

Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere Af chefkonsulent Kirstine Flarup Tofthøj, kift@di.dk Maj 2017 Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere De seneste 10 års politiske reformer, som er gennemført af skiftende regeringer og folketingsflertal,

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

LO s målprogram Den 20. november Arbejdsmarked. Arbejdsmarkedspolitik og flexicurity

LO s målprogram Den 20. november Arbejdsmarked. Arbejdsmarkedspolitik og flexicurity LO s målprogram 2016-2019 Den 20. november 2015 Arbejdsmarked Arbejdsmarkedspolitik og flexicurity Hovedudfordringer 2016-2019: Med et Europa med åbne grænser og en stigende konkurrence på arbejdskraft

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere