Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014"

Transkript

1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624, ,238 33,2 Integration * Forholdsmæssigt forbrug pr svarer til 33,3%. Budgetvurderingen her er foretaget ud fra forbruget pr Integration. Antallet af integrationsflygtninge og familiesammenførte er lige nu på det højeste niveau nogen sinde i Varde Kommune, og det medfører ekstra udgifter til danskundervisning, tolk og integrationsydelse samt ekstra indtægter vedrørende grundtilskud. Pr er der 137 voksne integrationsflygtninge, hvoraf der er kommet 56 i 2013 og 23 indtil videre i Den største gruppe lige nu er borgere fra Syrien. Endvidere er der fortsat stor søgning til danskundervisning fra primært udenlandsk arbejdskraft. Udviklingen betyder: Merudgift til introduktionsydelse Merudgift til tolk Merudgift til danskundervisning Merindtægt grundtilskud I alt merudgift 2 mio. kr. 0,2 mio. kr. 0,5 mio. kr. -1,2 mio. kr. 1,5 mio. kr. Introduktionsprogrammet er omfattet af budgetgarantien. 2. Førtidspension. Lovændringen pr , hvor der som udgangspunkt ikke kan tilkendes førtidspension, men hvor der i stedet skal etableres et ressourceforløb, har betydet væsentlig færre nye tilkendelser af førtidspension. Tidligere blev der bevilget ca førtidspensioner årligt, mens der i 2013 år 1 med den nye lovgivning kun blev bevilget 45. Der er indtil videre bevilget 19 førtidspensioner pr og det skønnes, at der bevilges ca. 50 for hele Jævnfør KMD s lister er der beregnet en aldersmæssig afgang til folkepension på 54 sager og med øvrig afgang (primært dødsfald) skønnes den samlede afgang at være på ca. 70 sager. Den nuværende vurdering er et årligt mindre forbrug på 1,5 mio. kr. Førtidspension er omfattet af budgetgarantien. Dok. nr

2 3. Sygedagpenge. Antallet af sygedagsager i alt har været forholdsvis stabilt med ca. 720 sager de sidste år, men det dækker over en mindre tilgang af nye sager samt, at de længevarende forløb forbliver længere tid i sygedagpengesystemet. Siden 3 kvartal 2013 og fortsat ind i 2014 har der været en betragtelig stigning i antallet af sager over 52 uger. Antal modtagere over 52 uger: Uge Uge Uge Budgetforudsætningen for de langvarige forløb over 52 uger er 115 årsværk, og normalt vil en så væsentlig forskel mellem det faktiske antal og budgetforudsætningen medføre en merudgift. Men lovændring som skærpelse af optjeningskravet fra 13 uger til 26 uger for at være berettiget til sygedagpenge, har reduceret tilgangen, og samtidig udbetales der ikke sygedagpenge for bestemte helligdage (8 dage i 2014) og dermed en mindre udgift pr. sag. Deltids sygemeldinger, borgere der ikke tjener nok til at oppebære fuld dagpenge (4.075 kr. pr. uge) samt manglende udbetaling for helligdage medfører en gennemsnitlig årsugift på ca kr. mod et beregningsgrundlag for budget 2014 på ca kr. pr. sag. En af hovedårsagerne til, at det kniber med at få de langvarige forløb afviklet som tidligere, er de nye regler vedrørende førtidspension og ressourceforløb. Det har været en landsdækkende udfordring at få de nye rehabiliteringsteams til at fungere og dermed få sagerne afviklet. Det har medført prop i systemet og mange borgere er forblevet på de oprindelige ydelser som primært kontanthjælp og sygedagpenge. Varde Kommune har efter det første års erfaringer omorganiseret teamet, og allerede nu er der en større gennemstrømning af sager, og dermed er der en klar forventning om, at antallet af længevarende sygedagpengesager reduceres. Endvidere har sygedagpengeafdelingen været udfordret på personalesituationen med langvarige sygdomsforløb og barsel. Jobcentret forventer, at med den ændrede mødeafvikling, tilførsel af ekstra ressourcer til de langvarige forløb og en forbedret personalesituation vil de langvarige forløb over 52 uger kunne nedbringes til 130 årsværk for budget Grunden, til den store opmærksom på sygedagpengesager over 52 uger, er, at det er en fuld kommunal udgift, mens der er 100 % statsrefusion for forløb fra 0-4 uger, 50 % statsrefusion for forløb mellem 5-8 uger og aktive forløb op til 52 uger, mens der kun er 30 % statsrefusion for passive forløb fra uge 9 til uge 52. En samlet vurdering viser for nuværende en mindre udgift på 2 mio. kr. Sygedagpenge er ikke omfattet af budgetgarantien. 4. Enkeltydelser. Ny lovgivning fra betyder, at der skal ydes tilskud til alle former for tandpleje til borgere på overførselsindkomster. Loven er først rigtig kommet til borgernes kendskab her i 2014 og budgettet er allerede opbrugt. Endvidere har den nye kontanthjælpsreform med mindre ydelser til primært de unge medført et større pres på enkeltydelser til betaling af primært huslejerestancer

3 Der er lige nu fremsendt et lovforslag med forventet ikrafttræden , hvor unge under 30 år kan få op til 6 måneders huslejehjælp. Muligheden er målrettet børnefamilier og socialt udsatte. Den nuværende vurdering er en merudgift på 0,3 mio. kr. Den eventuelt kommende lovændring finansieres via DUT-regulering. 5. Kontanthjælp. Den nye kontanthjælpsreform fra medfører stor omlægning af såvel indsatsen som på ydelsesdelen. Blandt andet afskaffes kontanthjælp til unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse. De skal i stedet have uddannelseshjælp, som for de fleste betyder en væsentlig lavere ydelse i Tilsvarende sættes også unge, som stadig modtager kontanthjælp, ned i ydelse. En andel af reformen er indførelse af forsørgelsespligt mellem samlevende personer, hvor begge er fyldt 25 år, og i de situationer, hvor den ene eller begge ansøger om hjælp. Der er dog indført en overgangsregel, så forslaget kun får halv virkning i Lovændringerne vil medføre væsentlige kommunale besparelser på kontanthjælp, men samtidig er der en øget tilgang af både nye ansøgere, borgere der er faldet ud af dagpengesystemet, borgere der ikke kan optjene retten til at modtage sygedagpenge, og dermed er kontanthjælp den sidste mulighed for forsørgelse. Antal kontanthjælpsmodtagere: Januar 2013 Februar 2013 Januar 2014 Februar 2014 April En samlet vurdering for nuværende viser en mindre udgift på 1,5 mio. kr. Kontanthjælp er en del af budgetgarantien. 6. Boligsikring og boligydelse. Ydelserne udbetales fra Udbetaling Danmark. Det afsatte budget svarer ikke til de udgiftstræk, der foretages ved Varde Kommune fra Udbetaling Danmark og samtidig vil de nye kontanthjælpsregler med væsentlig mindre ydelser medføre større udbetaling af boligsikring. Der forventes en merudgift på 0,4 mio. kr. 7. Revalidering. Der har været et fald hen over de sidste år i antal revalideringsforløb bl.a. svarende til praksisændring fra flere SM-afgørelser, hvor tilkendelsesmulighederne er blevet skærpet. Udviklingen er fortsat i 2013, som kan uddybes ved følgende: Antal modtagere januar Antal modtagere januar Antal modtagere januar Antal modtagere januar Der forventes en mindre udgift på 1 mio. kr

4 Revalidering er en del af budgetgarantien. 8. Ressourceforløb. Jævnfør bemærkningerne vedrørende sygedagpenge har det været en landsdækkende udfordring at få de nye rehabiliteringsteams til at fungere, og det har medført, at alt for få sager er blevet afklaret og kommet videre i et ressourceforløb. Der har været prop i systemet og mange sager er ikke kommet videre fra f.eks. sygedagpenge og kontanthjælp til afklaring via ressourceforløb og evt. videre til førtidspension eller fleksjob. Varde Kommunes budgetforudsætning for 2014 er 124 årsværk, og det er endda ca. 25 % under det, som KL vurderede for Varde Kommune. Pr er der 30 sager. Som tidligere nævnt er der sket en omorganisering af sagsbehandlingen i rehabiliteringsteamet, og der er en langs større gennemstrømning af sager. Men for 2014 vil det væsentlig mindre sagstal betyde en forventet mindre udgift på 6 mio. kr. Ressourcebeløb er en del af budgetgarantien. 9. Forsikrede ledige omfattet af beskæftigelsestilskuddet. De kommunale udgifter er dagpenge til forsikrede ledige samt løntilskud. Varde Kommune har som tidligere år valgt at budgettere udgifterne svarende til det udmeldte beskæftigelsestilskud, som er 84,2 mio. kr. for Pr svarer Varde Kommunes udgifter til ca. 40 % og dermed langt over andelen for 4 måneder (33 1/3 %). Det samme var gældende sidste år, og der faldt udgiften til forsikrede ledige hen over de 2 sommerkvartaler, og svarede ca. til beskæftigelsestilskuddet inkl. midtvejsreguleringen, som foretages hvert år i juni måned. Der foretages på nuværende tidspunkt ingen budgetmæssige korrektioner, og den endelige budgetvurdering for 2014 vil blive foretaget pr , hvor midtvejsreguleringen også er udmeldt. 10. Budgetmæssige konsekvenser af beslutninger fra møde i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration d A. Som et led i kontanthjælpsreformen har Jobcentret pligt til at tilbyde realkompetencevurdering til ufaglærte ledige på kontanthjælp og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Den lovpligtige udgift er kr. B. Som et led i kontanthjælpsreformen har Jobcentret pligt til at tilbyde læse-, skrive- og regnekurser til ledige modtagere af uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Den lovpligtige udgift er kr. C

5 Finansloven for 2014 og kontanthjælpsreformen har ændret på budgetforudsætningerne for beskæftigelsesindsatsen. Reduceret driftsloft til aktivering betyder, at Varde Kommune mister 3,6 mio. i refusion. Kontanthjælpsreformen medfører en væsentlig opprioritering af brugen af mentorer, og for visse målgrupper som aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, er der ret og pligt til at modtage mentorstøtte. Varde Kommune er tildelt et driftslov på 5,646 mio. kr., hvor der inden for denne ramme ydes 50 % refusion. Den maksimale ramme til mentorer medfører en kommunal merudgift på 1,650 mio. Finansieringsbehovet for den mindre refusion og udvidelse af mentorrammen svarer i alt til 5,250 mio. kr., og finansieres af bl.a. reduceret brug af eksterne leverandører (4,3 mio. kr.) og reducerede overførselsudgifter (kontanthjælp, ressourceforløb, løntilskud forsikrede ledige) 0,950 mio. kr. Jævnfør nedennævnte tabel er der en samlet mindre udgift på i alt 9,468 mio. kr. Mio. kr. Område Afvigelse I alt Integration* Merudgift 1,5 Førtidspension* Mindre udgift -1,5 Sygedagpenge Mindre udgift -2 Enkeltydelser* Merudgift 0,3 Kontanthjælp* Mindre udgift -1,5 Boligsikring/boligydelse Merudgift 0,4 Revalidering* Mindre udgift -1 Ressourceforløb* Mindre udgift -6 I alt Mindre udgift -9,8 Konsekvenser af udvalgsbeslutninger d Realkompetencevurdering* Merudgift 0,072 Læse-, skrive og regnekurser* Merudgift 0,260 Mindre refusion, forøgelse af mentorbudget, reduceret brug af eksterne leverandører og mindre udgift til kontanthjælp, ressourceforløb, løntilskud forsikrede ledige. Balance 5,250-5,250 Den samlede indtægtstillægsbevilling Mindre udgift -9,468 * Omfattet af budgetgarantien og DUT svarer til -7,868 mio. kr

6

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler. 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler 137827042 5011000000 Førtidspension med 50 % refusion (054868) 8436862 Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Økonomi- og indenrigsministeriet lægger i nyt udspil op til en reform af refusions-systemet på beskæftigelsesområdet. Reformen dækker udgiftsområderne

Læs mere

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Styring, regulering eller retssikkerhed? John Klausen adjunkt, cand. jur., ph.d. 2010 John Klausen Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere