Høringssvar. - fra brugerbestyrelser og råd vedr. det administrative budgetforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar. - fra brugerbestyrelser og råd vedr. det administrative budgetforslag 2014-17"

Transkript

1 Høringssvar - fra brugerbestyrelser og råd vedr. det administrative budgetforslag september 2013

2 Indkomne høringssvar 1 Engelsborgskolen - skolebestyrelsen 2 Fuglesangsgårdsskolen - MED-udvalg 3 Fuglesangsgårdsskolen - skolebestyrelsen 4 Heldagsskolen Fuglsanggård - MED-udvalg 5 Heldagsskolen Fuglsanggård - skolebestyrelsen 6 Hummeltofteskolen - MED-udvalg 7 Hummeltofteskolen - skolebestyrelsen 8 Lindegårdsskolen - skolebestyrelsen 9 Sorgenfriskolen - skolebestyrelsen 10 Taarbæk Skole - skolebestyrelsen 11 Virum Skole - skolebestyrelsen 12 Klub Lyngby - bestyrelsen 13 Seniorrådet 14 Ældre Sagen

3

4 Børne- og Ungdomsudvalget Kommunalbestyrelse Rådhuset 2800 Lyngby MED-udvalget 4. september 2013 Udtalelse om forslag til kommunalt budget 2014 og overslagsårene. MED-udvalget på Fuglsanggårdsskolen har drøftet det fremsendte forslag til budget den 3. september MED-udvalget tilslutter sig den af skolebestyrelsen fremsendte udtalelse. Ikke mindst bestyrelsens påpegning af behovet for at understøtte implementeringen af folkeskolereformen og den fortsatte opfyldelse af intensionerne omkring inklusion. MED-udvalget vil i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at udgiftsniveauet pr. elev i folkeskolen har været konstant faldende i LTK i de seneste mange år. Et forhold som også det udsendte administrative budgetforslag gør opmærksom på. Det er klart, at der er en nedre grænse for hvor længe det kan være tilfældet, uden at det vil føre til kvalitetstab, som kan mærkes i de resultater, skolen præsterer. I disse år, hvor store nye tiltag som øget inklusion og implementering af folkeskolereform skal gennemføres med succes, er der derfor behov for særlig opmærksomhed på at understøtte med budgetmidler. Ikke mindst i en periode, hvor økonomien i kommunen er markant bedre end i de seneste mange år. På MED-udvalgets vegne Søren Güllich. Fuglsanggårdsskolen Askevænget Virum Tlf Fax Lyngby-Taarbæk Kommune

5 Kommunalbestyrelsen Børne- og Fritidsudvalget Rådhuset 2800 Lyngby Skolebestyrelsen Den 29. august 2013 Høringssvar vedr. budget 2014 og overslagsårene i LTK. Skolebestyrelsen har på møde den 28. august drøftet det udsendte administrative budget for 2014 og overslagsårene. Bestyrelsen noterer sig med tilfredshed, at den økonomiske situation i kommunen nu er så god, at der ikke er behov for handlekataloger med spareeller effektiviseringsforslag. Set i lyset af de mange års reduktioner med forringelser til følge og til trods for at de ofte har været italesat som budgetreduktioner uden kvalitetsmæssige konsekvenser er det glædeligt, at det nu ser ud til, at der er mulighed for at understøtte de fremtidige udfordringer økonomisk. Her vil vi fra bestyrelsen særligt pege på den store udfordring med implementering af folkeskolereformen og arbejdet med inklusion. At udvide timetal og tillægge understøttende undervisning og samtidig fastholde eksisterende samarbejdsstrukturer, og kvalitet i undervisning og aktiviteter, vil ikke kunne finansieres udelukkende gennem omlægning af arbejdstid. Det kræver derfor tilførelse af resurser til skolerne. Formentlig også ud over det, som bloktilskuddet er hævet med i den anledning. Vi forventer, at man fra politisk hold vil se positivt på dette, således at den nødvendige resurse indarbejdes i budgettet. Samtidig vil bestyrelsen ikke undlade at gøre opmærksom på, at det er nødvendigt, at de beslutninger og udmeldinger, der gives til institutionerne fastholdes. Situationer hvor nye eller underbudgetterede tiltag som f.eks. etablering af velkomstklasser eller dækning af underskud på kablingsprojekt i løbet af året resulterer i reduktion i institutionernes budgetter, er uacceptabelt. På skolebestyrelsen Fuglsanggårdsskolens vegne Fuglsanggårdsskolen Askevænget Virum Hanne Lind Mortensen Formand for skolebestyrelsen Tlf Fax Lyngby-Taarbæk Kommune

6 Til Kommunalbestyrelsen Lyngby-Taarbæk Kommune Heldagsskolen Fuglsanggård 4. september 2013 Heldagsskolens MED-udvalg har gennemgået det udsendte Budgetforslag 2014 og har følgende bemærkninger til det udsendte: Det undrer os, at der i relation til et generelt stigende elevtal i Lyngby- Taarbæk kommune i overslagsårene ikke indarbejdes en stigning i antallet af elever i specialtilbud. I forhold til Skolereformen finder vi det udsendte forslag meget ukonkret, samtidig med at vi har forståelse for, at det kan være svært at være mere konkret i forhold til et lovforslag, der endnu ikke er endeligt vedtaget. Vi ser frem til en hurtig og præcis politisk afklaring, så planlægningen af skoleåret kan komme til at foregå ordentligt og med den nødvendige tid til samarbejde mellem skolens ledelse og medarbejdere. Samtidig ser vi gerne, at der politisk tages stilling til den problematik, der opstår ved øget tilstedeværelse og behov for de nødvendige arbejdspladser. Endelig har vi en klar forventning om, at man også på det politiske plan ønsker at fastholde den fælles folkeskole med høj kvalitet, vi er kendt for i Lyngby-Taarbæk kommune. Med venlig hilsen Jesper Bau, næstformand og Jørgen Reedtz, formand Heldagsskolen Fuglsanggård Fuglsanggårds Alle Virum Tlf Fax Lyngby-Taarbæk Kommune

7 Til Kommunalbestyrelsen Lyngby-Taarbæk Kommune Heldagsskolen Fuglsanggård Skolebestyrelsen 3. september 2013 Heldagsskolens bestyrelse har gennemgået det udsendte Budgetforslag 2014 og har følgende bemærkninger til det udsendte: I forhold til Skolereformen finder vi det udsendte forslag meget ukonkret, samtidig med at vi har forståelse for, at det kan være svært at være mere konkret i forhold til et lovforslag, der endnu ikke er endeligt vedtaget. Vi ser frem til en hurtig og præcis politisk afklaring, så planlægningen af skoleåret kan komme til at foregå ordentligt og med den nødvendige tid til samarbejde mellem skolens ledelse og medarbejdere. Det vil sige vi skal kende rammerne inden udgangen af året. Samtidig ser vi gerne at der politisk tages stilling til den problematik, der opstår ved øget tilstedeværelse og behov for de nødvendige arbejdspladser. Endelig har vi en klar forventning om, at man også på det politiske plan ønsker at fastholde den fælles folkeskole med høj kvalitet, vi er kendt for i Lyngby-Taarbæk kommune. Med venlig hilsen Anne Korsholm Formand Heldagsskolen Fuglsanggård Fuglsanggårds Alle Virum Tlf Fax Lyngby-Taarbæk Kommune

8 Den 2. september 2013 Høringssvar vedrørende det administrative budgetforslag for perioden Budgetforslag 2014 er blevet behandlet i MED-udvalget på Hummeltofteskolen. MED-udvalget har følgende kommentarer til budgetforslaget: Med vedtagelsen af folkeskolereformen skal minimumstimetallet hæves fra skoleåret 2014/2015. Der er ikke i budgetforslaget afsat ekstra resurser til finansiering af denne øgede mængde undervisning. Som en mulig finansiering nævnes en højere undervisningsandel for lærerne. MED-udvalget er bekymret over den negative påvirkning en øget arbejdsmængde vil have på arbejdsmiljøet. I denne forbindelse skal nævnes at undervisningsudgifterne i LTK er faldet med 13 % over de senest 4 år, og nu er de laveste blandt sammenligningskommunerne. Der bliver således allerede nu leveret meget undervisning for pengene. Lyngby-Taarbæk kommune har for mere end et år siden fået et påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende omklædningsforholdene i idrætshallen på Hummeltofteskolen. Det er med stor undren, at MED-udvalget konstaterer, at der ikke er afsat midler til at få omklædningsforholdene bragt i orden. Folkeskolereformen får på flere måder betydning for de fysiske forhold på skolerne. Hummeltofteskolen har både meget små og utilsvarende fysiske forhold, hvilket presser lærernes fysiske arbejdsmiljø. Her tænker vi på, skolens små klasselokaler med høje klassekvotienter uden mulighed for at kunne lave holdundervisning i gruppelokaler, manglende børnehaveklasselokaler og manglende indskolingshus. Reformens krav om mere tilstedeværelse på skolerne af lærerne til møder og forberedelse, kræver etablering af arbejdsfaciliteter for lærerne. Vi opfordrer ti,l at der bliver afsat midler til bygningsmæssigt at gøre Hummeltofteskolen til en tidssvarende skole. Af budgettet fremgår det desuden, at børnetallet for børn i den undervisningspligtige alder vil stige kraftigt allerede fra det kommende skoleår Hvis dette kommer til berøre Hummeltofteskolens kommende antal børnehaveklasser, vil det være meget bekymrende. Vi har ikke plads i hverken skole eller SFO til igen at modtage 4 nye klasser. Venlig hilsen MED-udvalget på Hummeltofteskolen Hummeltofteskolen, Grønnevej 218, 2830 Virum Tlf Fax Mail:

9 D Hummeltofteskolens skolebestyrelse har følgende bemærkninger til Lyngby Taarbæks kommunes budgetforslag 2014 og budgetoverslag : - De midler, som kommunen får tildelt som et tilskud i forbindelse med skolereformen, skal videreføres til indførelsen af skolereformen på de enkelte skoler. - Hverken i budgettet 2014 eller i budgetoverslaget er der afsat midler til at sikre, at Hummeltofteskolens bygninger er tidssvarende og kan opfylde de forventninger, der ligger i den kommende skolereform omkring undervisningsformer fx holddannelser. Klasselokalerne på Hummeltofteskolen er 48 m2, hvilket betyder, at lokalerne kun kan anvendes til traditionel klasseundervisning. - Det forventes, at børnegrundlaget i kommunen stiger. Hummeltofteskolens SFO vil ikke have fysisk kapacitet til endnu et spor, med mindre der sker en bygningsmæssig tilpasning. - Kommunen har fået et påbud fra Arbejdstilsynet om, at støjniveauet i (de meget små) omklædningsrum i idrætshallen skal sænkes. Arbejdstilsynets påbud er rettet mod lærernes arbejdsmiljø, men dette har selvfølgelig også konsekvenser for elevernes undervisningsmiljø. Der skal afsættes midler i budgettet til dette arbejde. - Der skal afsættes både direkte og indirekte ressourcer i budgettet til inklusion på de enkelte skoler. Med direkte ressourcer mener vi penge, som er øremærket den daglige undervisning. Med indirekte ressourcer mener vi, at der ligeledes skal øremærkes midler til de sammenhænge børnene, som inkluderes, i øvrigt indgår i. Specialområdet har gennem de seneste år været udsat for udelukkende besparelser. - Effektiviseringer og besparelser i kommunen på skoleområdet gennem de seneste år har nu betydet, at kommunen ikke kun ligger lavere i forhold til sammenlignelige kommuner, men at vi også på landsplan ligger markant lavere end gennemsnittet. Det er en udvikling, vi på ingen måder kan være stolte af. Vores bekymring går selvfølgelig på de konsekvenser, dette kan få for det faglige niveau på skolerne i kommunen. - Vi mener, at der i budgettet skal afsættes midler således, at svømmeundervisningen kan genoptages. Vi lever i et land omgivet af vand og mener, at det bør være en skoleforpligtelse at sikre, at børnene modtager svømmeundervisning. Med venlig hilsen Hummeltofteskolens skolebestyrelse Hummeltofteskolen, Grønnevej 218, 2830 Virum Tlf Fax Mail:

10 Kgs. Lyngby 4. september 2013 Høringssvar budget Skolebestyrelsen på Lindegårdsskolen Anlæg Der er afsat 20,93 millioner til udbygningen af Lindegårdsskolen i 2014, og en forventning om, at der derudover bruges 9,44 millioner i Desværre er processen med udbygningen af Lindegårdsskolen allerede meget forsinket i forhold til den tidsplan, som CAE har lavet for udbygningsprocessen, og det virker ikke realistisk, at bruge 9,44 millioner i Derfor er det skolebestyrelsens forventning, at hele det samlede beløb, der er afsat til udvidelse af skolen, også bruges til det, og at det kan overføres fra 2013 til Folkeskolereform Det er uklart, hvilke præmisser, der ligger til grund for beregningerne til, hvad Folkeskolereformen vil medføre af udgifter. Erfaringer fra andre kommuner fx Kolding viser store udgiftstigninger som følge af reformen, men det er svært at se i budgettet, at LTK er forberedt på det. Det er strengt nødvendigt, at skolerne meget hurtigt kan se de præmisser, de skal fungere under i 2014, fordi arbejdet med at forberede reformens ikrafttrædelse er afhængigt af budgettets præmisser. Det drejer sig fx om fordelingen af lærere og pædagoger og om lærernes undervisningsandel. På vegne af skolebestyrelsen på Lindegårdsskolen Anne Korsholm Formand Lindegårdsskolen Lyngbygårdsvej Kgs. Lyngby Tlf Fax Lyngby-Taarbæk Kommune

11 Udtalelse vedrørende Budgetforslag 2014 Skolebestyrelsen på Sorgenfriskolen glæder sig over, at der i budgetforslaget for 2014 ikke er nævneværdige besparelser på skoleområdet herunder området for specialundervisning. Børne og ungdomsområdet har gennem de seneste år, været ramt af talrige besparelser og omstruktureringer og det har længe været et stort ønske, at der bliver arbejdsro, således at der er tid og overskud til at kunne gå nye opgaver og tiltag i møde. Vi kunne dog have ønsket, at man havde taget tydeligere højde for de økonomiske aspekter i den nye folkeskolereform, som står på trapperne til implementering allerede i skoleåret 2014/2015. Selvom vi ved, at det er en politisk prioritering, hvorledes økonomien vedrørende reformen skal sammensættes, ændrer det dog ikke ved det faktum, at reformen langt fra kan finansieres med de nuværende afsatte midler. En tydeliggørelse af konsekvensen heraf kunne være ønskværdig og vil også synliggøre for skoleledere og bestyrelser, hvilke opgaver de står for at skulle løse i indeværende skoleår. I budgetforslaget nævnes, at forvaltningen forventer at antallet af elever i kommunens skoler vil stige med 582 i løbet af de kommende 10 år. Det vil derfor være rimeligt, at forvente en proportional stigning i antallet af elever med behov for et skoletilbud under specialområdet, hvorfor dette bør fremgå af de fremtidige budgetter for specialområdet. I nærværende budgetforslag opereres med det samme antal kroner i de kommende fire fem skoleår og det betyder i reelle tal, at budgettet rundt regnet beskæres med 2 3% om året når den nuværende inflationsrate regnes ind, hvilket stort set svarer til det, som burde lægges til hvert af årene, bare for at kompensere for den forventede tilgang af elever jf. ovennævnte fremskrivning. Samtidig vil det være rart, om man budgetmæssigt kunne aflæse virkningen af kommunens inklusionsstrategi, både tilbage i tiden og i budgetårerne. Hvor mange børn er flyttet fra specialområdet til de almindelige folkeskoler, hvor mange børn er rykket fra specialtilbud i andre kommuner til kommunens egne specialtilbud. Hvad har nettoprovenuet været og hvad skønnes det at blive? Slutteligt er det et stort ønske fra skolebestyrelsen på Sorgenfriskolen, at der i det kommende budget, bliver afsat økonomi til skolebestyrelsens fremsendte ansøgning om projektering og opførelse af en ny multihal. En multihal, som skal afløse den nuværende og ganske utidssvarende gymnastiksal og som vil kunne leve op til den nye skolereforms krav om daglig motion, samt den aktuelle og kommende børnemasses langt mere komplekse behov for motorisk træning og styrkelse. Vi mener at den samtidig som nævnt i ansøgningen vil være et attraktivt plus for lokalsamfundet og det lokale foreningsliv. På bestyrelsen vegne Tanya Brösen Formand

12 Taarbæk Til Børne- og Fritidsforvaltningen Høringssvar ang. Budgetforslag Skolebestyrelsen på Taarbæk Skole har på ordinært skolebestyrelsesmøde fået forelagt Budgetforslaget for Orienteringen vedrørende budgetforslaget indeholdt ingen overraskelser eller besparelser, så hvis kommunalbestyrelsen vedtager det fremlagte, synes vi det er godt. Med venlig hilsen Jochum Kirsebom Formand for Skolebestyrelsen Taarbæk Skole

13 Til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Virum den 3. september 2013 Høringssvar vedrørende budgetforslag Skolebestyrelsen på Virum Skole har på møde den 26. august 2013 behandlet budgetforslag Som udgangspunkt undres Bestyrelsen meget over, at udmøntningen af den vedtagne folkeskolereform fylder så lidt i forslaget. Vi er opmærksomme på, at processen omkring udarbejdelse og vedtagelse af budget og den konkrete implementering af reformen i Lyngby-Taarbæk Kommune er en udfordring, men mener, at man netop derfor bør indarbejde et beløb, som kan indgå, såfremt de anviste finansieringsmuligheder i forhold til implementering af reformen viser sig ikke at være realiserbare. Endvidere undres vi over, at den i foråret gennemførte analyse af moderniserings- /renoveringsbehov i lokaler på skolerne ikke har givet anledning til, at der afsættes de nødvendige ressourcer til indvendige renoveringsarbejder på skolerne, jfr. budgetaftalen for Specifikt kan nævnes, at fysiklokalet på Virum Skole ikke er blevet renoveret siden skolens hovedbygning blev taget i brug i 1973, og at utidssvarende indretning og installationer er meget uhensigtsmæssige faktorer i den daglige undervisning. Venlig hilsen Flemming Feilberg Skolebestyrelsesformand Virum Skole Skolebakken Virum Tlf Fax Lyngby-Taarbæk Kommune

14 Historik: Høring budget Klub Lyngby Mette Nissen til: :41 Cc: Beskeden er besvaret. Klub Lyngbys bestyrelse har drøftet det administrative budgetforsalg. Bestyrelsen synes, det er uigennemskueligt, hvor Klub Lyngby er i forhold til den kommende skolereform. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at bestyrelsen er bekymret for såvel fritids som ungdomsklubbernes fremtidige rolle. Men vi ser selvfølgelig positivt på, at der foreløbig ikke er lagt op til besparelser, velvidende at der kan komme ting i spil under de politiske forhandlinger. På vegne Klub Lyngbys bestyrelse Mette Nissen Formand

15 SENIORRÅDET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE HØRINGSSVAR Den 4. september 2013 Seniorrådet har gennemgået det kommunale budgetforslag for 2014 for Aktivitetsområde Træning og Omsorg. Budgettet kan ikke umiddelbart sammenlignes med tidligere års regnskaber, men det er en kendsgerning, at der gennem en årrække har været nedskæringer på ældreområdet. Seniorrådet kan konstatere, at der fra B13 til B14 kalkuleres med en reduktion af antal leverede timer til hjemmehjælp og pleje. Dette begrundes med paradigmeskiftet og differentieret rengøring. Det er Seniorrådets opfattelse, at en del af den besparelse, der blandt andet opnås som følge af paradigmeskiftet bør tilbageføres og bruges til en forøgelse/forbedring af hjemmehjælpen og -plejen. På Seniorrådets vegne Aase Steffensen

16 Lyngby-Taarbæk lokalbestyrelse Kgs. Lyngby, den 4. september Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse. Budgetforslag 2014 og budgetoverslag ÆldreSagen i Lyngby-Taarbæk har følgende bemærkninger til det fremlagte budgetforslag: Ældreområdet har i de seneste år været udsat for betydelige besparelser, som har givet sig udslag i et forringet serviceniveau. Ifølge budgetforslaget vil nettodriftsudgiften pr. 65+-årig falde yderligere og vil i perioden fra 2010 til 2017 være faldet med 21 %. Nøgletalssammenligninger viser desuden, at udgifterne til forebyggelse nu ligger under landsgennemsnittet, selv om paradigmeskiftet skulle sikre bedre forebyggelse. Der er derfor stærkt brug for tilførsel af midler til området, og ÆldreSagen vil specielt pege på - flere timer til hjemmehjælpen, - bedre mad på plejehjemmene, - transport af hjemmeboende til aktivitetscentre samt - flere nødkald. Vi har i øvrigt noteret os, at nettodriftsudgiften pr. 0-5-årig og 6-16-årig i budgetperioden vil være konstant eller svagt stigende. Venlig hilsen Helle Nielsen Formand for ÆldreSagen Gasværksvej Kgs. Lyngby hjemmeside: telefon

Oversigt over høringssvar til Budgetforslag

Oversigt over høringssvar til Budgetforslag Oversigt over høringssvar til Budgetforslag 2016 19 Børne og Ungdomsudvalget 1 Heldagsskolen Fuglsanggård Skolebestyrelsen 2 Fuglsanggårdsskolen Skolebestyrelsen 3 Engelsborgskolen Skolebestyrelsen 4 Hummeltofteskolen

Læs mere

Oversigt over høringssvar til Budgetforslag

Oversigt over høringssvar til Budgetforslag Oversigt over høringssvar til Budgetforslag 2017-20 Børne- og Ungdomsudvalget 1 Engelsborgskolen - Skolebestyrelsen 2 Hummeltofteskolen - Skolebestyrelsen 3 Sorgenfriskolen - Skolebestyrelsen 4 Lundtofte

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154

Læs mere

virum skole bestyrelsens årsberetning 2007/2008

virum skole bestyrelsens årsberetning 2007/2008 1 virum skole bestyrelsens årsberetning 2007/2008 2 Virum Skoles vision udarbejdet 2006 Virum Skole er skolen, som tør, vil og kan udvikle egen praksis, så eleverne er i stand til at leve i en verden i

Læs mere

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et

Læs mere

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter:

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter: SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Til: Byrådet m.fl. Dato: 17. december 2014 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 14/18683 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014. [Forside overskrift 2- max 2 linjer]

Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014. [Forside overskrift 2- max 2 linjer] Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014 [Forside overskrift 2- max 2 linjer] Da resultaterne for nationale test ikke må offentliggøres er de fjernet fra redegørelsen. 1. Indledning Kvalitetsredegørelsen

Læs mere

Vindinge Skole Dagsorden til skolebestyrelsesmøde.

Vindinge Skole Dagsorden til skolebestyrelsesmøde. 1 Vindinge Skole Dagsorden til skolebestyrelsesmøde. Dato: Tirsdag den 18. november 2014 kl. 18.30 til 21.00. Sted: Lærerværelset, Vindinge Skole, indgang i hjørnet ved lærerværelset/kontoret Referent:

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Folkeskolereform i København

Folkeskolereform i København Folkeskolereform i København Møde med skolebestyrelser d. 26. august 2013 Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen Trin 1 (fra skoleåret 2014/2015): Lektiehjælp og faglig fordybelse i ydertimerne frivillig

Læs mere

Sammenfatning af resultater marts 2014

Sammenfatning af resultater marts 2014 Sammenfatning af resultater marts 2014 Af Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Siddhartha Baviskar og Mikkel Lynggaard Generelt gælder, at de tolv kommuner, der indgår i Dokumentationsprojektet, dækker

Læs mere

Skovvangskolen Poppelvej 1A 3450 Allerød Tlf.: 4813 3200 Fax: 4813 3201 E-mail: skovvangskolen@alleroed.dk www.skovvang-skolen.dk

Skovvangskolen Poppelvej 1A 3450 Allerød Tlf.: 4813 3200 Fax: 4813 3201 E-mail: skovvangskolen@alleroed.dk www.skovvang-skolen.dk Skolebestyrelsesmøde Skovvangsskolen 28. maj 2008 Referat Skovvangskolen Poppelvej 1A 3450 Allerød Tlf.: 4813 3200 Fax: 4813 3201 E-mail: skovvangskolen@alleroed.dk www.skovvang-skolen.dk Til stede: Anne

Læs mere

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august

Læs mere

BilagØU_141208_pkt.26.01. Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune

BilagØU_141208_pkt.26.01. Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

SKUB PÅ SKOVSHOVED SKOLE

SKUB PÅ SKOVSHOVED SKOLE SKUB PÅ SKOVSHOVED SKOLE - rammerne for samarbejdet Udvikling 2003-2006 GENTOFTE KOMMUNE SKOVSHOVED SKOLE 1721 Om denne folder Formålet med denne folder er så kortfattet som muligt, at give et indblik

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Årsberetning 2013/2014. Fra Tårnbygårdsskolens skolebestyrelse. April 2014

Årsberetning 2013/2014. Fra Tårnbygårdsskolens skolebestyrelse. April 2014 Årsberetning 2013/2014 Fra Tårnbygårdsskolens skolebestyrelse April 2014 Tårnbygårdsskolen, specialskolen i Tårnby Her arbejder vi hen mod; - Inklusion i fællesskabet - Et godt skole hjem samarbejde -

Læs mere

Folkeskolereform Økonomi

Folkeskolereform Økonomi Folkeskolereform Økonomi De følgende sider indeholder beskrivelse af økonomien i forbindelse med folkeskolereformen, der træder i kraft august 2014. Budgetudvidelser (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 OU-

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Budget 2014 - Skolereform

Budget 2014 - Skolereform Budget 2014 - Skolereform v. Skole- og Dagtilbudschef Per Hansen Budgetseminar September 2013 ØKONOMI FAGLIGT LØFT AF FOLKESKOLEN - REFORM AF SKOLEN SKOLEÅR 2014 2015 2016 2017 Samlet forventet udgift

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget " Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen af skolereformen 2014.

I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget  Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen af skolereformen 2014. Halsnæs Kommune Rådhuset Udvalget for Skole, Familie og Børn 30. januar 2014 Høringssvar I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget " Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Att. : skolechef Arthur Corneliussen. Sæby d. 19. februar 2007

Att. : skolechef Arthur Corneliussen. Sæby d. 19. februar 2007 Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn Att. : skolechef Arthur Corneliussen. Sæby d. 19. februar 2007 Vedr. skolestruktur i Frederikshavn Kommune. Med nærværende

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen.

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 17.01.04-K04-1-14 Dato:25.1.2015 Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen. I det følgende

Læs mere

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13 Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar

Sammenskrivning af høringssvar 29/5-09 Nedenstående skal ses i sammenhæng med materialet Sammenskrivning af øvrige besparelsesforslag og statusbeskrivelser 12/5-09 Analyseområder Hjemmep lejen Pleje-cent re Højere BTP/ optimering Hjemmeplejen

Læs mere

Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Høringen er udsendt til: KLF, BUPL, FOA, Socialrådgiverforeningen, Psykolog Foreningen, institutioner, skoler,

Læs mere

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Risbjergskolen Risbjergskolen Risbjergvej 10-20 2650 Hvidovre Tlf: 3678 3997 www.risbjergskolen.hvidovre.dk Dato: 18.8.2016 Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Hvidovre Kommune

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Den 21. september 2015 Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk

Læs mere

Alle høringssvar vedrørende IT fagstrategi for skolerne 2009-2012

Alle høringssvar vedrørende IT fagstrategi for skolerne 2009-2012 Alle høringssvar vedrørende IT fagstrategi for skolerne 2009-2012 Damagerskolen Damagerskolens skolebestyrelses høringssvar om IT-fagstrategi for skolerne 2009 2012. Skolebestyrelsen har drøftet den udsendte

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. august 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.00-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/280 Styrelsesvedtægt

Læs mere

Afbud: Jens Christian Britze, Klaus Kolberg, Mette Vöge Jensen, Martyna Jakubowska.

Afbud: Jens Christian Britze, Klaus Kolberg, Mette Vöge Jensen, Martyna Jakubowska. Referater Emne: Skolebestyrelsesmøde Sted: Skolens kontor Dato: Onsdag d. 9.4.14 kl. 18.30 21.00 Deltagere: Hans Henrik Heidesleben, Per Høxbroe, Birgitte Dyreborg, Mikael Hermansen, Anthony Verniere Jr.,

Læs mere

Det vil være økonomisk fordelagtigt at tænke ovenstående i ombygningerne, der under alle omstændigheder skal foregå, i stedet for at gøre det efter.

Det vil være økonomisk fordelagtigt at tænke ovenstående i ombygningerne, der under alle omstændigheder skal foregå, i stedet for at gøre det efter. Høringssvar vedr. Forslag om at nedlægge Marielyst Skole og Høje Gladsaxe skole og oprettelse af en ny skole samt at nedlægge Klub Piraten og Klub Høje Gladsaxe Skolebestyrelsen på Høje Gladsaxe Skole

Læs mere

Årsberetning for Skolebestyrelsen

Årsberetning for Skolebestyrelsen Årsberetning for Skolebestyrelsen 2014 Skolebestyrelsen på Blovstrød Skole udsender hvert år en årsberetning, der kort beskriver de væsentligste sager og temaer fra året der gik. Skolebestyrelsen ved Blovstrød

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Informationsbrev nr. 1/13

Informationsbrev nr. 1/13 Udsendt 12. oktober 2013 Informationsbrevet nu elektronisk! vil gerne takke alle de medlemmer, der tog sig tid til at svare på medlemsundersøgelsen om Informationsbrevet skulle være trykt eller elektronisk.

Læs mere

Ændringsforslag til budget 2012-15

Ændringsforslag til budget 2012-15 sforslag til 2012-15 Udvalg: BUU Budgetområde: 3.01 Center: Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen

Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen Skolebestyrelsen Ørkildskolen Til skolebestyrelsen. Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen Fraværende: Ole Tougaard, Katja Schrøder, Charlotte

Læs mere

Der er en offentlig høring som annonceres i den lokale presse i uge 43.

Der er en offentlig høring som annonceres i den lokale presse i uge 43. Børne- og Ungdomsforvaltningen Politisk Strategisk Sekretariat Skolebestyrelser, faglige organisationer, Østerbro, Amager Øst og Amager Vest lokaludvalg, Fællesrådet for Folkeskolen, Fællesrådet for Fritidsinstitutioner

Læs mere

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 Principper Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 7. RESSOURCEANVENDELSE 5 8. SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

Læs mere

Påpeger de negative konsekvenser for 4H, hvis Allindelille Skole lukker. Morten Larsen og Stine Veisegaard

Påpeger de negative konsekvenser for 4H, hvis Allindelille Skole lukker. Morten Larsen og Stine Veisegaard Bilag 1 Afsender Kort opsummering af høringssvar vedr. Skolestruktur pr. 1. juni 2011 Preben Leonhardt Ønske om opmærksomhed på oplistede punkter. Bl.a. faldende elevtal på Søholmskolen og Asgårdskolen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Næsby Skole. Virksomhedsplan 2006

Næsby Skole. Virksomhedsplan 2006 Næsby Skole Skolevej 9, 5270 Odense N Tlf. 66 18 13 72 Fax 66 18 31 72 E-mail naesby-skole.buf@odense.dk Hj.side www.naesby-skole.odense.dk Virksomhedsplan 2006 1 Virksomhedsplan 2006. 1. Oversigt over

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 Uddannelsesudvalget Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Jørgen Bech (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Pelle

Læs mere

Bedre læring til Danmarks børn

Bedre læring til Danmarks børn Bedre læring til Danmarks børn 2 Bedre læring til Danmarks børn Hvis læringsresultaterne for børn i Danmark skal forbedres, kan det ikke nytte kun at se på forholdene i skolerne. Vi skal blive bedre til

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med).

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med). Oversigt over høringssvar modtaget af Ældre- og Sundhed. 1. Hanne Davidsen 2. Ældre Sagen Allerød 3. Venstre Allerød 4. Elsie W. Andersen Kære Dorthe Jay Allerød den 10. marts 2016 Tak for det tilsendte

Læs mere

Forslag til driftsudvidelser Budget 2015-18

Forslag til driftsudvidelser Budget 2015-18 Demografifremskrivning ældreområdet Social- og ældreudvalget Ændringer i driftsbudgettet -900-675 4.100 9.300 Siden kommunesammenlægningen er der årligt sket en beregning af de økonomiske konsekvenser

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003. Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16.

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003. Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16. FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003 Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16.30 Mødested: B101 Ingen # 306770/22-05-2003 21-05-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 1: Styrkelsen af det faglige niveau via udvikling af undervisningen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog, som

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Indholdet af LTU s virksomhedsplan 2011 har været drøftet både i bestyrelsen og MEDudvalget i løbet af december 2010.

Indholdet af LTU s virksomhedsplan 2011 har været drøftet både i bestyrelsen og MEDudvalget i løbet af december 2010. LTUs Virksomhedsplan 2011(version 22122010) En overgangsvirksomhedsplan fra skoleåret 2009/2010 til den kommende 2-årige virksomhedsplan, der skal være gældende for kalenderårene 2012-2013 1. Indledning

Læs mere

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at reducere budgettet til specialundervisning med

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmødet den 12.11.2012 kl. 19.00 21.00. Tilbuddet i kantinen er ændret efter besøg fra Arbejdstilsynet.

Referat fra skolebestyrelsesmødet den 12.11.2012 kl. 19.00 21.00. Tilbuddet i kantinen er ændret efter besøg fra Arbejdstilsynet. Til skolebestyrelsen Nyløkke 4 DK-6200 Aabenraa Tlf. 7376 8300 Fax 7462 6673 Dato: 6.11.2012 hojekolstrupskole@aabenraa.dk www.hkolstrupskole.dk Referat fra skolebestyrelsesmødet den 12.11.2012 kl. 19.00

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål mv. i høringssvarene

Besvarelse af spørgsmål mv. i høringssvarene Notat Side 1 af 11 Til Til Kopi til Byrådet Besvarelse af spørgsmål mv. i høringssvarene Der er høringssvar, som har rejst tvivl om forudsætninger for enkelte af spareforslagene. I det følgende svares

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Fremtidens fritidstilbud

Fremtidens fritidstilbud Fremtidens fritidstilbud 1. DEL kl. 19.30-21.00: Debat om fritidstilbud på Christianshavn 2. DEL kl. 21.00-21.30: Aktuelle sager Deltagere: ca. 30 personer 1. DEL Kl. 19.30-21.00 Debat om fritidstilbud

Læs mere

Alle børn og unge er en del af fællesskabet

Alle børn og unge er en del af fællesskabet Alle børn og unge er en del af fællesskabet Herning Kommunes Inklusionsstrategi PIXIUDGAVE Til forældre Forskning har vist, at forskellighed i børnegruppen skaber et markant bedre udviklings- og læringsgrundlag

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN FOR FUNDER OG KRAGELUND SKOLER AFGIVER HERMED SIT HØRINGSSVAR TIL SKOLESTRUKTURFORSLAGET SKOLESTRATEGI 2021

SKOLEBESTYRELSEN FOR FUNDER OG KRAGELUND SKOLER AFGIVER HERMED SIT HØRINGSSVAR TIL SKOLESTRUKTURFORSLAGET SKOLESTRATEGI 2021 SKOLEBESTYRELSEN FOR FUNDER OG KRAGELUND SKOLER AFGIVER HERMED SIT HØRINGSSVAR TIL SKOLESTRUKTURFORSLAGET SKOLESTRATEGI 2021 Indledningsvis vil vi gerne påpege, at skolebestyrelsen for Funder og Kragelund

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

0% 100% Enkelte Få Nogle En del Mange De fleste

0% 100% Enkelte Få Nogle En del Mange De fleste Fokus på folkeskolen Sammenfattende notat vedr. høringssvar Fokus på Folkeskolen - sammenfattende notat vedr. høringssvar Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. november 2011 at udsende forslag til ny

Læs mere

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ Disposition 1. Indledning 2. Spørgsmål Æ 3. Spørgsmål Ø 4. Spørgsmål Å 1. Indledning I tilknytning til en undersøgelse gennemført af Skole og Samfund har Udvalget bedt mig om at besvare tre spørgsmål om

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Vi har en række mere konkrete kommentarer til de enkelte delplaner.

Vi har en række mere konkrete kommentarer til de enkelte delplaner. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 04-06-2013 Bilag 5: Oversigt over høringssvar DH Københavns svar på høringen vedrørende revideret handleplan til Københavns

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Kommunens serviceramme er i budgetårene overskredet med ca. 50 mio. kroner.

Kommunens serviceramme er i budgetårene overskredet med ca. 50 mio. kroner. Skoleområdet Folkeskoler Stationsvej 36 3460 Birkerød Att.: skolechef Martin Tinning Sendt via mail til hd@rudersdal.dk Vedbæk, torsdag 18. august 2011 Høringssvar til Budget 2012-2015 Kommunens serviceramme

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015. Fanø Kommune

Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015. Fanø Kommune Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015 Fanø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 4 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Udfordringerne i budget 2016 starter allerede ved det forventede resultat af årsregnskabet 2015.

Udfordringerne i budget 2016 starter allerede ved det forventede resultat af årsregnskabet 2015. Indlæg 1. behandling af budgettet. Udfordringerne i budget 2016 starter allerede ved det forventede resultat af årsregnskabet 2015. Ud af et lå på 36 millioner til styrkelse af likviditeten, så gik de

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie Kvalitetsrapport 2013-2014 Skole og Familie Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 4.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 01. februar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:00-17:00 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Spurvelundskolen Spurvelundsvej 16-5270 Odense N Tlf. 63 75 27 00 Fax 63 75 27 13 spurvelundskolen.buf@odense.dk EAN: 5798006606832

Spurvelundskolen Spurvelundsvej 16-5270 Odense N Tlf. 63 75 27 00 Fax 63 75 27 13 spurvelundskolen.buf@odense.dk EAN: 5798006606832 Spurvelundskolen Spurvelundsvej 16-5270 Odense N Tlf. 63 75 27 00 Fax 63 75 27 13 spurvelundskolen.buf@odense.dk EAN: 5798006606832 Skolebestyrelsesmøde onsdag den 18. april 2012 kl.19.00 Indkaldte deltagere:

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Udmøntning af Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 16. december 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Læsevejledning Læsevejledningen

Læs mere