Bekendtgørelse nr. 860 af 19. november 1999 Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse nr. 860 af 19. november 1999 Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra"

Transkript

1 Bekendtgørelse nr. 860 af 19. november 1999 Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra I medfør af 44, 45, stk. 2, 45 a, 73, 80, 92 og I IO, stk. 3 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lov bekendtgørelse nr. 698 af 22. September 1998, som senest ændret ved lov nr. 373 af 2. juni 1999, fastsættes: Bekendtgørelsens område og definitioner 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og ved håndtering af affaldsfraktioner herfra opstået ved: 1) affaldsbehandling af motordrevne køretøjer, 2) reparation og vedligeholdelse af motordrevne køretøjer. Stk. 2. Medmindre andet følger af denne bekendtgørelse, finder den øvrige lovgivning om håndtering af affald anvendelse denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Motordrevet køretøj'): Køretøj der er forsynet med motor som drivkraft. Motordrevne køretøjer inddeles i motorkøretøj (bil og motorcykel) knallert, traktor og motorredskab. 2) Personbil (M 1): Bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet. 3) Varebil (N I ): Bil, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg. 4) Bil: Motorkøretøj, der er forsynet med 4 eller flere hjul eller med bælter, valser, meder eller lignende, samt motorkøretøj på 3 hjul, hvis egenvægt overstiger 400 kg. 5) Affaldsbehandling: Enhver aktivitet der finder sted, når et udtjent køretøj er afleveret til et anlæg med henblik på udtagning og aftapning af stoffer, komponenter og materialer, adskillelse, opskæring, fragmentering, nyttiggørelse og/eller bortskaffelse af køretøjet og dets komponenter.

2 3. Bekendtgørelsen omfatter ikke: 1) Knallerter og 2) Motorredskaber, der er bestemt til at føres af gående. 4. Borgere, virksomheder, offentlige og private institutioner er forpligtet til at aflevere affald i form af personbiler (Ml) og varebiler (N1) til virksomheder registreret i henhold til 5 eller til bilforhandlere, der opfylder de i 7, stk. 2 nævnte betingelser. Stk. 2. Borgere, virksomheder, offentlige og private institutioner er forpligtet til at aflevere affald i form af andre motordrevne køretøjer end de i stk. 1 nævnte, til de af kommunalbestyrelsen anviste virksomheder. Registrering cif affaldsbehandlere m. v. 5. Den, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling af personbiler (MI) og/eller varebiler (NI) i henhold til 9, er forpligtet til at lade sig registrere hos Miljøstyrelsen. Stk. 2. Anmodningen om registrering skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse, SE-nummer. virksomhedens anslåede årlige kapacitet (angivet som antal biler) og skal være underskrevet af den for virksomheden ansvarlige ledelse. Stk. 3. Anmodning om registrering skal bilægges en erklæring fra tilsynsmyndigheden om, at virksomheden har godkendelse til at foretage affaldsbehandling af biler i henhold til miljøbeskyttelsesloven kapitel 5, og/eller at virksomheden har efterlevet eventuelle påbud. Stk. 4. Anmodningen om registrering skal bilægges dokumentation for, at virksomheden er certificeret, jf. 6. Stk. 5. Miljøstyrelsen bekræfter registreringen over for virksomheden med datoen herfor senest tre uger efter modtagelsen af anmodningen og den fulde dokumentation Stk. 6. Ændringer i oplysninger, angivet efter stk. 2-4, skal snarest meddeles Miljøstyrelsen. Stk. 7 Såfremt tilsynsmyndigheden nedlægger forbud mod virksomhedens fortsatte drift, eller såfremt certifikatet inddrages, jf. 6, stk. 4, træffer Miljøstyrelsen afgørelse om at ophæve registreringen.

3 Miljø eller kvalitetsstyring 6. Den, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling af personbiler (MI) og/eller varebiler (N I)jf. 9, skal have etableret et certificeret miljøstyringssystem i overensstemmelse med ISO eller et kvalitetsstyringssystem i verensstemmelse med ISO 9001 eller ISO 9002, eller skal være registreret som deltager i den europæiske fællesskabsordning for miljøstyring og miljørevision (EMAS). Stk. 2. Det efter stk. 1 etablerede miljø- eller kvalitetsstyringssystem skal som minimum omfatte alle aktiviteter, der er reguleret i denne bekendtgørelse. Stk. 3. Det i stk. I nævnte miljø- eller kvalitetsstyringssystem skal certificeres af en akkrediteret virksomhed. Stk. 4. Hvis den certificerede virksomhed for inddraget certifikatet, skal den inden otte dage fremsende meddelelse herom til Miljøstyrelsen og tilsynsmyndigheden. Skrotningsattest 7. Den, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling af personbiler (MI) og/eller varebiler (NI) i henhold til 9, skal udstede en skrotningsattest til den, der leverer køretøjet til affaldsbehandling. Stk. 2. Den, der erhvervsmæssigt omsætter (forhandler) personbiler (M1) og/eller varebiler (N1) kan udstede skrotningsattest på vegne af en virksomhed registreret efter 5 stk. 1, såfremt forhandleren har indgået aftale med den registrerede affaldsbehandlingsvirksomhed om levering af de modtagne biler til særskilt behandling på den registrerede virksomhed. Stk. 3. Skrotningsattester, der udstedes i henhold til stk. 1., eller 2, skal udstedes på en af Miljøstyrelsen godkendt standardblanket og skal indeholde følgende: 1) Oplysning om køretøjets seneste registreringsnummer og ejerforhold, 2) Oplysning om køretøjets stelnummer, 3) Oplysning om køretøjet er en personbil (M1) eller varebil (N1). 4) En erklæring om, at køretøjet håndteres og behandles i overensstemmelse med 9, stk. 1, jf. bilag 1-3 og 12 i denne bekendtgørelse, 5) Den registrerede virksomheds navn, adresse og SE-nummer, 6) Datoen for modtagelsen af køretøjet, og 7) Datoen for udstedelsen af skrotningsattesten.

4 Stk. 4. Skrotningsattesten skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse. Register 8. Den, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling, jf. 9, af motordrevne køretøjer, der er omfattet af denne bekendtgørelse, skal føre et register over følgende oplysninger: 1)antallet af modtagne køretøjer, opdelt på følgende kategorier, personbiler (M1), varebiler (N1) og andre motordrevne køretøjer. 2) fraktion, art, mængde og sammensætning af det producerede affald, jf. reglerne i affaldsbekendtgørelsen, 3) navne og adresser for virksomheder, hvortil de i bilag 1 nævnte stoffer, materialer og komponenter er leveret til videre håndtering (genanvendelse, forbrænding med energiudnyttelse eller bortskaffelse). Stk. 2. Oplysninger nævnt i stk. 1, nr. 1-3 skal efter anmodning indberettes til Miljøstyrelsen. Indberetningen skal ske på edb-læsbart medie. Særskilt behandling 9. Det påhviler enhver, der til videre håndtering modtager affald i form af motordrevne køretøjer, at sikre, at de i bilag 1 nævnte stoffer, materialer og komponenter m.v. udtages og håndteres efter retningslinierne i bilag 2 og 3. Stk. 2. Udtagningen af stoffer, materialer og komponenter, skal foretages inden for de frister, der er fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse, dog senest en måned efter modtagelsen af det motordrevne køretøj. Dette gælder dog ikke dæk. Stk. 3 Såfremt det motordrevne køretøj indgår som bevismateriale i en retssag eller i en forsikringssag gælder fristen i stk. 2 først fra det tidspunkt, hvor rådigheden over køretøjet overgår til virksomheden. Anden affaldshåndtering 10. Efter udtagning af de i bilag 1 nævnte stoffer, materialer og komponenter kan andre materialer og komponenter udtages til genbrug.

5 Stk. 2. Efter udtagning af de i bilag 1 nævnte stoffer, materialer og komponenter kan affald i form af motordrevne køretøjer tilføres til autoophugningsvirksomheder, der er godkendt i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens kap. 5 eller tilsvarende lovgivning i udlandet, med henblik på øget genbrug, jf. stk Det påhviler enhver, der ved reparation og vedligeholdelse af motordrevne køretøjer, frembringer de i bilag 1 nævnte stoffer, materialer og komponenter at sikre, at disse håndteres efter retningslinierne i bilag 3. Stk. 2. En forhandler, der modtager affald i form af biler på vegne af en registreret virksomhed, jf. 7, stk. 2, skal opbevare disse biler på et impermeabelt areal med afløb til sandfang og olieudskiller. Antallet af biler der opbevares med henblik på aflevering til autoophugning må ikke overstige fem, og bilerne skal afleveres senest en måned efter modtagelsen hos forhandleren. 12. Efter udtagning af stoffer, materialer og komponenter, jf. 9 eller IO, skal restaffaldsfraktionen tilføres anlæg for mekanisk neddeling og sortering herunder shredderanlæg og sakse med henblik på størst mulig genanvendelse. Stk. 2. Afleveringen af restaffaldsfraktionen i henhold til stk. 1 skal ske til virksomheder, der er godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5 eller tilsvarende lovgivning i udlandet. Administrative bestemmelser 13. Miljøstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrative myndighed. Straf 14. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder, 4, 2) foretager særskilt behandling af person- eller varebiler uden at være registreret, jf. 5, 3) foretager særskilt behandling af person- eller varebiler, uden at betingelserne for at være registreret, jf. 5, er til stede, 4) overtræder 6, stk. 4, 5) udsteder skrotningsattester, jf. 7, uden at være registreret, jf. 5, 6) undlader at føre register som foreskrevet i 8, stk. 1,

6 7) undlader at foretage indberetning efter anmodning som foreskrevet i 8, stk. 2, 8) undlader at håndtere affald i form af motordrevne køretøjer som foreskrevet i 9,10 og 11, og bilag 1-3, eller 9) undlader at foretage tilførsel til anlæg for mekanisk neddeling og sortering, herunder shredderanlæg og sakse som foreskrevet i 12. Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttrædelse 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. december 1999, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Eksisterende virksomheder, der erhvervsmæssigt foretager affaldsbehandling af affald i form af motordrevne køretøjer, herunder særskilt behandling, er først forpligtet til at overholde bekendtgørelsens bestemmelser fra den 1. juli Eksisterende virksomheder registreres tidligst med virkning fra den 1. maj Stk og 7 træder først i kraft den 1. juli Miljø- og Energiministeriet, den 29. november 1999 Bilag 1 SVEND AUKEN Helge Andreasen Følgende væsker, stoffer, materialer og komponenter skal udtages/aftappes inden videre håndtering:

7 Olie Bremsevæske Koblingsvæske Frostsikringsvæske (kølervæske) Sprinklervæske CFC kølemidler (Chlorfluorcarboner) i køle- og fryseanlæg Motorbenzin Dieselolie Oliefiltre Bly akkumulatorer Ni-Cd akkumulatorer Blyholdige balanceklodser Kviksølvkontakter Asbestholdige bremsedele Dæk Katalysatorer Airbags Selestrammere Trykbeholdere, brandslukkere og gasbeholdere

8 Elektroniske Udstyr: audioapparater, videoapparater, navigationsudstyr, mobiltelefoner Bilag 2 Forskrifter for aftapning af væsker og udtagning af stoffer, materialer og komponenter i henhold fil 9, stk. 1 og bilag 1. Olie: Motorolie samt gear- og hydraulikolier fra gearkasse, bagtøj, servostyring samt pneumatiske systemer skal aftappes. Aftapning af olie foretages ved fjernelse af eksisterende bundprop eller om nødvendigt ved gennemboring, der udføres således, at den mest effektive tømning opnås. Såfremt køretøjet er udstyret med servostyring, tømmes væskebeholder. Rørtilgange på servocylinder afmonteres og tømmes effektivt. Tandstangsmanchetter tømmes effektivt for olie og fedt. Såfremt køretøjet er udstyret med oliekøler afmonteres tilslutningsslanger, for at sikre effektiv tømning. Såfremt køretøjet er udstyret med hydropneumatiske systemer foretages effektiv tømning ved afmontering af væskebeholder. Slanger, pumper m.v. tømmes effektivt ved gennemblæsning eller sugning. Ved aftapningen af olie anvendes tragt, rør m.v., som sikrer effektivt mod spild. Aftapningen foretages i mindst 10 minutter, hvorefter huller tilproppes.

9 De nødvendige faciliteter for sugning og/eller blæsning af olie i slanger, pumper m.v. skal forefindes på virksomheden. Den aftappede olie opbevares i egnet beholder. Bremsevæske og koblingsvæske: Aftapning af bremse- og koblingsvæske foretages ved åbning af eksisterende udluftningsventiler. Såfremt en effektiv aftapning ikke opnås herved suppleres med sugning eller gennemblæsning rørforbindelser m.v. Bremse- og koblingsvæske i væskebeholder tømmes ved sugning. Ved aftapningen anvendes tragt. rør m.v. som sikrer effektivt mod spild. Udluftningsventiler m.v. lukkes efter fuldendt aftapning. De nødvendige faciliteter for sugning og/eller blæsning af bremsevæske og koblingsvæske skal forefindes på virksomheden. Den aftappede bremse - og koblingsvæske opbevares i egnet beholder. Frostsikringsvæske (kølervæske): Aftapning af kølervæske foretages ved åbning af eksisterende aftapningsventiler i køler og motor. Aftapning foretages i mindst 3 minutter. Herefter afmonteres nederste slange til køler og varmeapparat. Ved aftapningen anvendes tragt, rør m.v. som sikrer effektivt mod spild. Den aftappede kølervæske opbevares i egnet beholder. Sprinklervæske:

10 Aftapning af sprinklervæske foretages ved anvendelse af sugeaggregat eller ved anden tilsvarende effektiv metode, som sikrer effektiv tømning. Ved aftapningen anvendes tragt, rør m.v., som sikrer effektivt mod spild Den aftappede sprinklervæske opbevares i egnet beholder. CFC kølemidler: Aftapning af kølemiddel foretages ved anvendelse af hertil indrettet anlæg, hvorved kølermidlet overføres i et lukket system til godkendte trykbeholdere. Kølemidler opbevares i trykbeholdere godkendt til opbevaring af CFC. Motorbenzin og dieselolie: Brændstofbeholdere tømmes effektivt ved sugning gennem påfyldningsstudsen og gennemhulning af brændstofbeholderen. Såfremt brændstofbeholderen ikke kan tømmes effektivt ved ovennævnte metode, skal brændstofbeholderen afmonteres for at sikre effektiv tømning. Studsen og hullet lukkes efter tømning. Brændstof tillades genbrugt i virksomheden. Ikke genbrugelig brændstof afleveres som nedenfor anført. Aftappet brændstof overføres til opbevaringstank eller beholder godkendt til opbevaring af benzin. Oliefiltre: Oliefiltre afmonteres. Studsen tilproppes efter afmontering. Oliefiltre opbevares i egnede lukkede beholdere.

11 Bly akkumulatorer: Bly akkumulatorer afmonteres. Bly akkumulatorer opbevares i syrefaste containere. Airbags: Airbags skal enten udløses eller udtages til genbrug efter godkendte forskrifter. Opbevaring af airbags skal ske i overensstemmelse med beredskabsstyrelsens regler. Selestrammere: Pyrotekniske selestrammere skal udløses eller udtages til genbrug efter godkendte forskrifter. Opbevaring af pyrotekniske selestrammere skal ske i overensstemmelse med beredskabsstyrelsens regler Bilag 3 Affald, der frembringes i forbindelse med affaldsbehandling af motordrevne køretøjer i henhold til 9, stk. I og bilag I eller i forbindelse med reparation og vedligeholdelse af disse i henhold til I 1, stk. I og bilag 1, skal håndteres på følgende måde: Olie: Olie fra motor, gearkasse, bagtøj, oliekøler, servostyring samt pneumatiske systemer afleveres i en selvstændig fraktion fil kommunale indsamlingsordninger for farligt affald eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten kan aflevere affaldet i overensstemmelse med fritagelse fra benyttelsespligten, meddelt af kommunalbestyrelsen.

12 Bremsevæske og koblingsvæske: Bremsevæske og koblingsvæske afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt affald eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten kan aflevere affaldet i overensstemmelse med fritagelse fra benyttelsespligten, meddelt af kommunalbestyrelsen Frostsikringsvæske (Kølervæske): Kølervæske afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt affald e1ler til virksomheder, hvortil affaldsproducenten kan aflevere affaldet i overensstemmelse med fritagelse fra benyttelsespligten, meddelt af kommunalbestyrelsen. Sprinklervæske: Sprinklervæske afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt affald eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten kan aflevere affaldet i overensstemmelse med fritagelse fra benyttelsespligten, meddelt af kommunalbestyrelsen. Kølemidler: Chlorfluorcarboner afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt affald eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten kan aflevere affaldet i overensstemmelse med fritagelse fra benyttelsespligten, meddelt af kommunalbestyrelsen. Kølemidler destrueres ved forbrænding i anlæg godkendt til forbrænding af CFC eller ved anden tilsvarende effektiv godkendt destruktionsmetode. Motorbenzin og dieselolie: Brændstof i form af benzin og dieselolie som ikke genbruges i virksomheden afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt affald eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten kan aflevere affaldet i

13 overensstemmelse med fritagelse fra benyttelsespligten, meddelt af kommunalbestyrelsen.. Oliefiltre: Oliefiltre afleveres i selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt affald eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten kan aflevere affaldet i overensstemmelse med fritagelse fra benyttelsespligten, meddelt af kommunalbestyrelsen. Bly akkumulatorer: Bly akkumulatorer afleveres til virksomheder der håndterer bly akkumulatorer med henblik på genanvendelse i henhold til de til enhver tid gældende regler om indsamling af bly akkumulatorer. Ni-Cd akkumulatorer: Lukkede Nikkel-cadmium akkumulatorer afleveres til virksomheder der håndterer nikkel-cadmium akkumulatorer med henblik på genanvendelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om indsamling af nikkel-cadmium-akkumulatorer. Blyholdig balanceklodser: Blyholdige balanceklodser afleveres til genindvindingsvirksomheder der håndterer blyholdigt affald med henblik på genanvendelse. Kviksølvkontakter: Kviksølvkontakter afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt affald eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten kan aflevere affaldet i overensstemmelse med fritagelse, fra benyttelsespligten, meddelt af kommunalbestyrelsen.

14 Asbestholdige bremse- og koblingsdele: Asbestholdige bremse- koblingsdele afleveres til bortskaffelse i overensstemmelse med kommunale regulativer eller anvisninger. Dæk: Dæk afleveres til virksomheder, der håndterer deck med henblik på nyttiggørelse i henhold til de til enhver tid gældende regler om indsamling af dæk. Glas: Glas i form af bilruder, der afmonteres ved reparation eller ophugning, afleveres til virksomheder, der håndterer glas med henblik på genanvendelse. Katalysatorer: Katalysatorer afleveres til virksomheder, der håndterer katalysatorer med henblik på genanvendelse. Airbags og selestrammere: Airbags og selestrammere håndteres i overensstemmelse med de til enhver til gældende regler herom. Trykbeholdere, brandslukkere og gasbeholdere: Trykbeholdere, brandslukkere og gasbeholdere afleveres i overensstemmelse med kommunale regulativer eller anvisninger. Elektronisk udstyr: Elektronisk udstyr i form af audioapparater, videoapparater, navigationsudstyr og mobiltelefoner afleveres til kommunale indsamlingsordninger enten for affald i form af elektriske og elektroniske produkter, eller for farligt affald eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten kan aflevere affaldet

15 i overensstemmelse med fritagelse fra benyttelsespligten, meddelt af kommunalbestyrelsen AL Miljø- og Energiministeriet Miljøstyrelsen j.nr. M J. H. Schultz Grafisk A/S

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra 1)

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra 1) Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra BEK nr 480 af 19/06/2002 (Gældende) Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer

Læs mere

Orientering om bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra.

Orientering om bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra. MILJØstyrelsen 15. februar 2010 Jord & affald pgr Orientering om bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra. BEKENDTGØRELSENS OMRÅDE: Alle virksomheder,

Læs mere

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 9 q, stk. 3, 4, og 6, 9 r, 9 s, 9 t, 9 u, stk. 1 og 4, 44, stk. 1 og

Læs mere

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra BEK nr 1708 af 20/12/2006 (Gældende) Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer

Læs mere

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra 1 2

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra 1 2 Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra 1 2 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 9 q, stk. 3-6, 9 r, 9 s, 9 z, stk. 1-3 og 5, 9 æ, 9 ø, 44, stk.

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 19. december 2012. Nr. 1312. Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra 1)2) I medfør af 7, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 Sag 139/2010 (1. afdeling) Danish Car Service ApS (advokat Niels Lomborg) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-704-00070 Senere ændringer til forskriften BEK nr 822

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor I medfør af 7, 7a, 44, 45, stk. 2, 80 og 110, stk. 3 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly 1)

Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly 1) BEK nr 856 af 05/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, j.nr. MST-6220-00158 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Hassellunden 10, 2765 Smørum

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Hassellunden 10, 2765 Smørum Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Smørum Autoland ApS Hassellunden 10, 2765 Smørum september 2013

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Gode råd til en. sikker håndtering af affald

Gode råd til en. sikker håndtering af affald Gode råd til en sikker håndtering af affald M I N I V E J L E D N I n G Affaldshåndtering Som du ved, er der en del forskellige affaldsprodukter, når et autoværksted er i gang. Der anvendes forskellige

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse skal hermed meddele Diyar Auto vilkårsændring af vilkår 10, 29 og 37 i miljøgodkendelse af 15. maj 2006.

Center for Miljøbeskyttelse skal hermed meddele Diyar Auto vilkårsændring af vilkår 10, 29 og 37 i miljøgodkendelse af 15. maj 2006. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DIYAR AUTO V/H DIYAR ABDUL-WAHAB Speditørvej 1 A,-2 2450 KØBENHAVN SV Vilkårsændring: Ændret sikkerhedsstillelse, affaldsmængde og fordeling

Læs mere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere i Augustenborg, Broager, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg Kommune 2004 Lidt om dette regulativ Regulativet

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra 1)2)

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra 1)2) BEK nr 1312 af 19/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, MST-7012-00007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Skrotbiler. Skrotbiler hos private, på kommunale veje og meget mere om skrot

Skrotbiler. Skrotbiler hos private, på kommunale veje og meget mere om skrot Skrotbiler Skrotbiler hos private, på kommunale veje og meget mere om skrot Formål med pjecen At have retningslinjer der skal forhindre, at gamle biler lækker olie, benzin og andre væsker ud på jorden.

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Anmeldelsen skal være forvaltningen i hænde senest 4 uger før etableringen, udvidelsen eller ændringen påtænkes gennemført.

Anmeldelsen skal være forvaltningen i hænde senest 4 uger før etableringen, udvidelsen eller ændringen påtænkes gennemført. Side 1 af 5 Sendes til Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Anmeldelse af autoværksted (Jf. Bekendtgørelseom miljøkraviforbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.,

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Med afleveringsattest Stena Jern & Metal A/S Rugmarken 10 3520 Farum Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Stena Jern & Metal

Læs mere

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. J.nr. 764-00065 Den Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Spørgsmål 143 Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 6. januar 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) BEK nr 1432 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-523-00005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1683

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Regulativ for jord - Jordhåndtering - Områdeklassificering - Skema til anmeldelse af jordflytning Gældende fra den 5. april 2012 REGULATIV FOR JORD 1 Formål 1.1 Jordhåndtering Formålet med dette regulativ

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 943 af 23/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-765-00026 Senere ændringer til forskriften BEK nr 143

Læs mere

Regulativet har desuden til formål at fastlægge arbejdsgangen for anmeldelse af jordflytning.

Regulativet har desuden til formål at fastlægge arbejdsgangen for anmeldelse af jordflytning. Regulativ for jord Regulativet har til formål at sikre, at flytning af jord i Billund Kommune sker efter gældende regler, herunder at inddrage og udtage områder fra områdeklassificeringen samt at fastlægge

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2, 18,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 366 af 15/04/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. 001-02706 Senere ændringer til forskriften BEK nr 743 af

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 870 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7031-00026 Senere ændringer

Læs mere

Ændring af vilkår 40 om sikkerhedsstillelse i miljøgodkendelse af 25. marts 2008

Ændring af vilkår 40 om sikkerhedsstillelse i miljøgodkendelse af 25. marts 2008 Ændring af vilkår 40 om sikkerhedsstillelse i miljøgodkendelse af 25. marts 2008 i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer Virksomhedens navn og adresse: Telefon

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Sammendrag Heundtofte autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup CVR nr.

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.)

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 3. august 2006 EM 2006/47 Dok.: MKO40577 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven for Grønland (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 1 I færdselslov for Grønland

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Ansøgning om dispensation og aktivitetsbeskrivelser

Ansøgning om dispensation og aktivitetsbeskrivelser autogenbrugsvirksomhed i området side 1 Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 2-302A Resume af ansøgning Ovenstående lokalplan nr. 2-302A fastlægger, at der i lokalområdet må etableres virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 1311 af 04/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5201-0045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 1. december 2010. Nr. 1326. Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget 1) Herved bekendtgøres lov nr. 450 af 31. maj 2000 om fremme

Læs mere

Regulativ for jord. Ishøj Kommune

Regulativ for jord. Ishøj Kommune Regulativ for jord Ishøj Kommune 1 Indholdsfortegnelse Generel del... 3 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Gebyrer... 3 4 Klage m.v.... 3 5 Overtrædelse og straf... 4 AFFALDSORDNING FOR JORD... 4 6 Ordning

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1

Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1 Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1 I medfør af 30, stk. 1, 32 c, 38 d, stk. 1, 43, stk. 1, 45, stk. 1, 46, stk. 2, 47, 59, stk. 4

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) BEK nr 130 af 06/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7041-00016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Miljøhåndbog. for skrotbil.dk Sabro, Galten, & Randers Danish Car-service ApS/Galten Ophug Brødstedlundvej Randers Tlf.: /

Miljøhåndbog. for skrotbil.dk Sabro, Galten, & Randers Danish Car-service ApS/Galten Ophug Brødstedlundvej Randers Tlf.: / skrotbil.dk. Side 1 af 26 Galten, den 26.04.2015 Skrotbil/Galten Galten ophug Århusvej 10 8464 Galten Tlf. 201 201 44 Fax 8694 5255 Miljøhåndbog for skrotbil.dk Sabro, Galten, & Randers Danish Car-service

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser 1)

Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser 1) BEK nr 9 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Anmeldelse af autoværksted

Anmeldelse af autoværksted Sendes til Side 1 af 5 Skive Kommune Teknik, Miljø og Udvikling Rådhuspladsen 2 7800 Skive Anmeldelse af autoværksted (Jf. Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Taksatorprocesser version 5

Taksatorprocesser version 5 Taksatorprocesser version 5 01.01.2016 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir. 41

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Regulativ-tillæg for kasserede elektriske og elektroniske produkter 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6 Affaldsproducenters

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 224 af 06/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00626 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 (Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen) I medfør af 4, stk. 1, 22, stk. 3 og 4,

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer - Erklæringer fra Kommissionen

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer - Erklæringer fra Kommissionen 32000L0053 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer - Erklæringer fra Kommissionen EF-Tidende nr. L 269 af 21/10/2000 s. 0034-0043 Europa-Parlamentets

Læs mere

Høringsudkast af 21. november 2005

Høringsudkast af 21. november 2005 Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om transport og import af genetisk modificerede organismer 1 I medfør af 10 stk. 2, 13, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 19, 27, stk. 1 og 2 og 36 i lov om miljø

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1)

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1) BEK nr 328 af 19/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-304-00061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1914

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015. Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1)

Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015. Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1) Skatteministeriet J. nr. 13-5457626 Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015 Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1) I medfør af 10, stk. 2, 36, stk. 2, 41,

Læs mere

Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015

Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015 Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015 Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Havnemester Lolland Havne Torben Christiansen Havnefoged Femø Havn Indhold: 1. Beskrivelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Ikrafttrådt 1. januar 2012 1 I Generel del...3 1 Formål m.v...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Registrering af udenlandske virksomheder...3 5 Gebyrer...4

Læs mere

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret Nuværende regulativ for erhvervsaffald 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder, jf. 3, nr. 18, i Århus Kommune med henblik på at forebygge

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

Jordregulativ Lolland Kommune

Jordregulativ Lolland Kommune Jordregulativ Lolland Kommune Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, tmm@lolland.dk, www.lolland.dk 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

Jordregulativ for Brønderslev Kommune

Jordregulativ for Brønderslev Kommune Jordregulativ for Brønderslev Kommune Gældende fra den 16. oktober 2018 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 raadhus@99454545.dk www.bronderslev.dk 0 Indholdsfortegnelse Baggrund... 2

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer L 269/34 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Det

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere