DRIVKR ÆFTER BAG ARBEJDSMARKEDS - POLITIKKEN R E DIGER E T A F PE R KONGSHØJ M A DSE N OG L ISBE T H PE DE R SE N 03:13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIVKR ÆFTER BAG ARBEJDSMARKEDS - POLITIKKEN R E DIGER E T A F PE R KONGSHØJ M A DSE N OG L ISBE T H PE DE R SE N 03:13"

Transkript

1 DRIVKR ÆFTER BAG ARBEJDSMARKEDS - POLITIKKEN R E DIGER E T A F PE R KONGSHØJ M A DSE N OG L ISBE T H PE DE R SE N 03:13

2 DRIVKR ÆFTER BAG ARBEJDSMARKEDS - POLITIKKEN R EDIGER ET A F PER KONGSHØJ M A DSE N OG L ISBET H PEDER SE N K Ø B E N H AV N S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 3 : 1 3

3 F O R O R D Arbejdsmarkedspolitikken er gennem de seneste årtier blevet et centralt politisk styringsinstrument, som det til stadighed er nødvendigt at vurdere og justere i lyset af de vekslende arbejdsmarkedspolitiske udfordringer. Formålet med denne antologi er at sammenfatte viden om den proces, der førte til udformningen af arbejdsmarkedspolitikken, idet der her lægges særlig vægt på 1990 ernes beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Antologien belyser for det første de lange historiske træk i arbejdsmarkedspolitikkens udvikling og søger at afdække betydningen af de økonomiske konjunkturer og de politiske strømninger i ind- og udland. For det andet analyseres de politiske processer bag politikudformningen. Hvilke aktører deltog og med hvilke intentioner? Antologien består af et sammenfattende og perspektiverende indledningskapitel samt otte kapitler forfattet af forskere og arbejdsmarkedspolitiske aktører, der gennem tiden har fulgt og evalueret arbejdsmarkedsreformernes implementering og virkninger. Den samler dermed tværfaglig viden fra forskningsmiljøer, der gennem årene har beskæftiget sig med antologiens tema og belyser politikudviklingen fra både økonomiske, politologiske og sociologiske vinkler. 2 F O R O R D

4 Antologien er redigeret af cand. polit. Per Kongshøj Madsen, Institut for Statskundskab Københavns Universitet og cand. polit., ph.d. Lisbeth Pedersen, Socialforskningsinstituttet. Den er finansieret af Beskæftigelsesministeriet (tidligere Arbejdsministeriet) og Socialforskningsinstituttet. København, august 2003 Jørgen Søndergaard F O R O R D 3

5 I N D H O L D F O R O R D 2 I M I R A K L E R N E S VÆ R K S T E D 12 A F P E R K O N G S H Ø J M A D S E N O G L I S B E T H P E D E R S E N Det danske jobmirakel 12 Arbejdsmarkedspolitikken højere på dagsordenen 13 Danmark beskæftigelsespolitisk vidunderbarn 13 Derfor en antologi om drivkræfter bag 14 arbejdsmarkedspolitikken Men ikke hele arbejdsmarkedspolitikken 14 Fire artikler om udviklingslinier 15 Udviklingslinier i arbejdsmarkedspolitikken 17 Aktørerne på den arbejdsmarkedspolitiske scene 20 Nogle udfordringer for fremtidens 23 arbejdsmarkedspolitik 4 I N D H O L D

6 D E L 1 U D V I K L I N G S L I N I E R I 26 A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K K E N D E C E N T R A L I S E R I N G O G 28 R E G I O N A L I S E R I N G A R B E J D S - M A R K E D S P O L I T I K K E N S E F F E K T O G V I R K N I N G P Å A R B E J D S M A R K E D E T A F J A N H E N D E L I OW I T Z Den aktuelle arbejdsmarkedssituation i Danmark 28 Arbejdsmarkedsudviklingen i Danmark 28 enestående positiv Arbejdsmarkedet og grænserne for den 29 generelle økonomiske udvikling Arbejdsmarkedsreformen i Strukturarbejdsløsheden reduceret 31 Målsætning og virkning 33 Udviklingslinier i dansk arbejdsmarkedspolitik 36 i et 25-årigt perspektiv Passiv dansk arbejdsmarkedspolitik 37 i 1960 erne og 1970 erne Beskæftigelsesplanen i Ungdomsarbejdsløshedsindsatsen 39 Lov om arbejdstilbud til langtidsledige 40 Det tostrengede system etableres 41 Konsensus om dansk arbejdsmarkedspolitik 42 Fortsat fald i beskæftigelsen og vækst 43 i arbejdsløsheden Flaskehals- og strukturproblemer på 44 arbejdsmarkedet AF regionaliseres i Enstrenget arbejdsmarkedslovgivning 47 men tostrenget indsats Regionalisering og central samordning 48 Udfordringer til fremtidens arbejdsmarkedspolitik 50 Litteratur 53 I N D H O L D 5

7 H VA D K A N V I L Æ R E A F 9 0 E R N E S 54 A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K? A F P E T E R P L O U G M A N N Introduktion erne bliver forskellige fra 90 erne 54 Erfaringer med arbejdsmarkedspolitikken 55 i 90 erne Behov for nye strategiske sigtelinier 57 Var 90 ernes arbejdsmarkedspolitik egentlig en succes? 57 Phillipskurve-mysteriet 57 Arbejdsmarkedspolitisk succes i indsatsen 63 over for de ledige Opsamling moderat succes 65 Skævvridningen af arbejdsmarkedspolitikken 66 Arbejdsmarkedspolitikkens traditionelle søjler 66 Arbejdsformidlingen 68 Efteruddannelsessystemet/AMU-systemet 70 Dagpengesystemet 72 Opsamling 74 Sigtepunkter for fremtidens arbejdsmarkedspolitik 75 Hvad er de fremtidige arbejdsmarkedspolitiske 77 udfordringer? Tre centrale udfordringer 77 Strategi for en koordineret arbejdsmarkeds- og 78 beskæftigelsespolitik Krav til den traditionelle arbejdsmarkedspolitik 93 Konklusion 96 Litteratur 98 6 I N D H O L D

8 L E D I G E S U N D E R S T Ø T T E L S E S P E R I O D E A F A N D E R S R O S D A H L Indledning 100 Understøttelsesår og -dage 101 Arbejdskravet frem til Forlængelse af dagpengeperioden i 1970 erne 108 Arbejdstilbudsordningen 112 Uddannelses- og iværksætterydelse 115 Lovrevisionen pr Arbejdsmarkedsreformer i 1990 erne 119 Diskussion 124 Konklusion 131 Litteratur 134 F Y R T Å R N E L L E R S L Æ B E J O L L E? 136 D A N S K A R B E J D S M A R K E D S - O G B E S K Æ F T I G E L S E S P O L I T I K O G D E N E U R O P Æ I S K E B E S K Æ F T I G E L S E S S T R A T E G I A F P E R K O N G S H Ø J M A D S E N Perspektiver på EU og dansk arbejdsmarkedspolitik 136 Det danske arbejdsmarked i et EU-perspektiv 138 Politikintegration og åben koordinering: Fra Essen 140 til Luxembourg Et skandinavisk beskæftigelsesprojekt? 147 Hvilke forskelle er der mellem de 148 beskæftigelsespolitiske regimer i EU? Beskæftigelsespolitiske regimer og social udstødning 152 Konklusioner 154 Bilag 157 Litteratur 158 I N D H O L D 7

9 D E L 2 P O L I T I S K E T I L B L I V E L S E S P R O C E S S E R A K T I V G Ø R E L S E A F A K T I V E R I N G E N 164 K O M M E R I K K E A F S I G S E LV B E T Y D N I N G E N A F I N S T I T U T I O N E LT D E S I G N F O R U D V I K L I N G A F L E D I G H E D S I N D S A T S E R A F H E N N I N G J Ø R G E N S E N O G F L E M M I N G L A R S E N Indledning 164 Arbejdsmarkedets parters betydning som drivkraft 168 for arbejdsmarkedspolitikken Diskurs- og indholdsmæssige skift aktivliniens 173 indtog Den administrative styring og dens betydning 182 for arbejdsmarkedspolitikken Økonomiens betydning for arbejdsmarkedspolitikken 185 Institutionalisering af levedygtige tilpasninger 190 og regional politikfornyelse Konklusion 194 Litteratur I N D H O L D

10 PA R T S S T Y R I N G I A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K K E N P E R S P E K T I V E R O G A LT E R N A T I V E R A F M I K K E L M A I L A N D O G J E S P E R D U E Indledning 202 Neo-korporatisme: teori om relationer mellem stat 203 og interesseorganisationer Argumenter for og imod partsinddragelse 206 Arbejdsmarkedets parters indflydelse på 207 Arbejdsmarkedsreformens tilblivelse Arbejdsmarkedets parters indflydelse på reformens 211 justeringer og implementering Implementeringen 211 Reformens justeringer 212 Opsamling: dynamisk neo-korporatisme 215 Perspektiver for fremtidens arbejdsmarkedspolitik 216 Mere partsstyring 219 Nye aktører 220 Mere samarbejde 222 Mere marked 224 Opsummering og perspektivering 225 Litteratur 229 I N D H O L D 9

11 D E N S T I L L E R E V O L U T I O N I 234 V E L F Æ R D S S T A T E N F R A F O R S Ø R G E L S E O G H I E R A R K I T I L A K T I V E R I N G O G N E T VÆ R K S S T Y R I N G A F J A C O B T O R F I N G Parallelforskydning af politisk indhold og styreform 235 Den overordnede forståelsesramme: fra KWNS 237 til SWPR Workfare på dansk 241 Aktivliniens tilblivelse og udformning 243 Den nye story-line 245 Etablering af en robust diskurskoalition 250 Det politiske kompromis 251 Sporafhængighed 253 Arenaforskydninger 254 Netværksstyring af den arbejdsmarkedsrettede indsats 257 Mod en ny inklusionsorienteret velfærdsmodel? 263 Litteratur I N D H O L D

12 K A N A L R U N D F A R T E L L E R Z A P N I N G? 268 O M K A N A L E R O G A R E N A E R I D E N A K T I V E A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K A F S Ø R E N W I N T E R Politikkanaler, arenaer og fælles beslutningsfælder 269 Lovgivnings- og implementeringskanaler 269 Parlamentarisk-bureaukratiske og 270 korporative arenaer Magt, fælles beslutningsfælder og fleksibilitet 272 gennem arena- og kanalskift Data 275 Kanaler og arenaer i den aktive arbejdsmarkedspolitik 276 Lovgivningskanalen 277 Korporative elementer i den aktive 280 arbejdsmarkedspolitik Den parlamentarisk-bureaukratiske 282 implementeringskanal Aktørinteresser og incitamenter 283 Implementering som en politisk proces 289 Regeringsindgreb via den parlamentarisk- 295 bureaukratiske arena Hvem har så magten i arbejdsmarkedspolitikken? 302 Konklusion 309 Litteratur 313 O M F O R F A T T E R N E 318 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T S 322 U D G I V E L S E R S I D E N I N D H O L D 11

13 I M I R A K L E R N E S VÆ R K S T E D A F PER KONGSHØJ M A DSE N OG L ISBET H PEDER SE N Det danske jobmirakel Fra 1993 til 2002 er den danske arbejdsløshed faldet fra 12 til 5 pct. af arbejdsstyrken uden nævneværdige inflationære tendenser. Den samlede beskæftigelse er fra 1993 til 2001 vokset fra til ca personer, heraf flertallet i den private sektor. Sidst men ikke mindst er denne vækst hidtil sket, uden at betalingsbalancen er gået i rødt (bortset fra 1998, hvor der var et underskud på 1,3 pct. af BNP). Dette jobmirakel har vakt betydelig international opmærksomhed og har også i nogen grad styrket den nationale selvfølelse. Har vi danskerne opfundet den inflationsfri vækstøkonomi med fuld beskæftigelse? Næppe. Men det er korrekt, at den danske model kombinerer en høj grad af fleksibilitet med et udviklet socialt sikkerhedsnet og en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Her er måske en nøgle til at forstå i det mindste en del af miraklet. Opfattelsen af arbejdsmarkedspolitikken som en vigtig bidragyder til de seneste års succes på arbejdsmarkedet finder støtte i et besnærende tidsmæssigt sammenfald mellem faldet i ledigheden og søsætningen af en række gennemgribende reformer af arbejdsmarkedspolitikken. Med den første Arbejdsmarkedsreform i 1994 indførtes en række nye tiltag (herunder omfattende orlovsordninger). Samtidig blev styringen af arbejdsmarkedspolitikken decentraliseret gennem oprettelsen af de 12 I M I R A K L E R N E S V Æ R K S T E D

14 regionale arbejdsmarkedsråd. Her fik arbejdsmarkedets parter en stor indflydelse på tilrettelæggelsen af den regionale arbejdsmarkedspolitik. Senere reformer har bidraget med blandt andet en væsentlig forkortelse af den samlede periode, hvor en ledig kan modtage dagpenge fra ca. 9 år til 4 år. Samtidig er balancen mellem passive ydelser og aktive indsatser blevet forskudt til fordel for de sidstnævnte. Selv om arbejdsmarkedspolitikken også har været udsat for kritik for eksempel for meningsløs aktivering er der en udbredt opfattelse af, at 1990 ernes reformer har ydet et selvstændigt bidrag til den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet i de senere år. Arbejdsmarkedspolitikken højere på dagsordenen Den internationale økonomiske og politiske udvikling trækker i sig selv imod en mere fremtrædende placering af arbejdsmarkedspolitikken på den nationale politiske dagsorden. Kontrollen med valutapolitik, pengepolitik og til dels også finanspolitik glider i stigende grad til overnationale organer. Åbenheden af den nationale økonomi lægger i sig selv bånd på den nationale fastlæggelse af fx skatter og afgifter. Tilbage som vigtige nationale styringsredskaber bliver derfor en række sektorpolitikker med arbejdsmarkedspolitikken som et fremtrædende eksempel. Danmark beskæftigelsespolitisk vidunderbarn På den internationale politiske scene har udviklingen ført til, at Danmark har fået status som beskæftigelsespolitisk vidunderbarn i nogen grad som afløser for Sverige, hvis arbejdsmarkedsudvikling i 1990 erne var præget af en forholdsvis høj ledighed efter den økonomiske krise i starten af årtiet. Interessen for dansk arbejdsmarkedspolitik er blevet skærpet af den europæiske beskæftigelsesstrategi, som siden 1998 har defineret den arbejdsmarkedspolitiske dagsorden i EU. Strategien omfatter arbejdsmarkedspolitikken i traditionel forstand, men også uddannelsespolitik, skattepolitik, erhvervspolitik og ligestillingspolitik. Givet at strategien i høj grad har en skandinavisk profil, kan det ikke undre, at Kommissionen har trukket på den danske succeshistorie i sin markedsføring af projektet. I M I R A K L E R N E S V Æ R K S T E D 13

15 Derfor en antologi om drivkræfter bag arbejdsmarkedspolitikken Både nationalt og internationalt har der således i de senere år været fokus på arbejdsmarkedspolitikken. Utallige er de analyser og evalueringer, som har belyst forskellige konkrete programmer eller forsøgt sig med samlede vurderinger af arbejdsmarkedspolitikkens rolle for arbejdsløshed eller beskæftigelsesudvikling. Formålet med denne antologi er ikke at føje endnu et par centimeter til rapportstakken. Derimod har vi to andre ambitioner med antologien. For det første vil vi gerne belyse de lange historiske træk i udviklingen af dansk arbejdsmarkedspolitik gennem de seneste år. I dagligdagen forsvinder de store linier ofte i diskussioner om politikjusteringer, og af hvem der nu skal betale. De skal samles op her. For det andet vil vi rejse spørgsmålet om de politiske sider af arbejdsmarkedspolitikken. Hvordan kunne de gennemgribende reformer komme i stand? Hvilke aktører skubbede og hvilke trådte på bremsen? Kan der peges på tabere og vindere i den politiske kamp om arbejdsmarkedspolitikken? Hvilke fordele og ulemper er der ved at involvere forskellige aktører i politikudviklingen? Svarene på disse spørgsmål er interessante i sig selv. Men de kan også give fingerpeg om mulighederne for fortsatte reformer, både af arbejdsmarkedspolitikken og af andre politikker. Der gives ikke helt entydige svar, hverken på de vigtigste drivkræfter eller på arbejdsmarkedspolitikkens makroøkonomiske betydning. Men der er igennem de senere år udviklet et frugtbart og mangesidet forskningsmiljø om dansk arbejdsmarkedspolitik. Vi har trukket på en række forskere herfra, da vi sammensatte antologiens forfatterpanel for at besvare spørgsmålet: Hvilke udviklingslinier og drivkræfter er der for dansk arbejdsmarkedspolitik? Men ikke hele arbejdsmarkedspolitikken Arbejdsmarkedspolitikken er et hus med mange rum: arbejdsformidling, arbejdsmarkedsuddannelse, arbejdsmiljø, aktive indsatser for de ledige, dagpengesystemet, ligestilling osv. Virkemidlerne, de organisatoriske rammer og de tilsigtede resultater er forskellige. Forskellige er også i nogen grad de forhold, som driver politikudviklingen fremad. Fokus i 14 I M I R A K L E R N E S V Æ R K S T E D

16 denne antologi er i første række på den aktive arbejdsmarkedspolitik og indsatsen for de arbejdsløse. Det gælder både i de historiske beskrivelser og i diskussionen af drivkræfterne. Når vi derfor for nemheds skyld bruger betegnelsen arbejdsmarkedspolitik, er det i denne snævrere betydning. Også ved læsningen af de enkelte forfatteres bidrag skal det konkrete indhold, som lægges i begrebet, haves i erindring. Det skal endelig nævnes, at forfatterne typisk afsluttede deres manuskripter i sommeren Den seneste udvikling af arbejdsmarkedspolitikken i form af Flere i arbejde -reformen har derfor ikke kunnet inddrages i analyserne. Fire artikler om udviklingslinier Hvordan har arbejdsmarkedspolitikken udviklet sig over tiden? Var det en helt ny politik, der var bestemt af de økonomiske konjunkturer, de politiske konstellationer i Danmark eller af de politiske strømninger uden for Danmark? Antologiens fire første artikler beskæftiger sig med disse spørgsmål. Hovedindholdet af artiklerne beskrives kort i det følgende. Arbejdsmarkedsreformen i 1994 markerede en nyorientering af arbejdsmarkedspolitikken. Flere af de aktiveringsredskaber, der indgik i reformen var dog kendte og afprøvede om end som mindre omfattende foranstaltninger. På samme måde lå flere af de styringsmæssige principper, der indgik i reformen, i forlængelse af grundliggende traditioner. I Jan Hendeliowitz artikel gives et rids af dansk arbejdsmarkedspolitik siden 1970 erne og frem til 1990 ernes arbejdsmarkedsreformer. Artiklen viser, hvordan grundlaget for dansk arbejdsmarkedspolitik blev udviklet fra slutningen af 1970 erne, hvor roller og ansvarsfordeling mellem arbejdsmarkedets aktører blev fastlagt. Artiklen understreger betydningen af arbejdsmarkedspolitikken som et strukturpolitisk redskab, der under den gunstige konjunkturudvikling i 1990 erne bidrog til at skabe økonomisk vækst og øget beskæftigelse. Samtidigt understreges betydningen af den regionale indsats for den succes, som arbejdsmarkedspolitikken havde i 1990 erne og for de fortsatte muligheder for at tackle de kommende års arbejdsmarkedspolitiske udfordringer. Peter Plougmann giver i sin artikel udtryk for et mere kritisk syn på arbejdsmarkedspolitikkens betydning for beskæftigelsesfremgangen i I M I R A K L E R N E S V Æ R K S T E D 15

17 1990 erne. Aktiveringspolitikken havde ifølge forfatteren kun moderat succes, og arbejdsmarkedspolitikken indeholdt også udbudsreducerende elementer, som var en hindring for at løse højkonjunkturens beskæftigelsespolitiske udfordringer. Samtidig er det forfatterens opfattelse, at arbejdsmarkedet efter år 2000 er så meget anderledes end fortidens, at det bliver vanskeligt at bruge erfaringerne fra 1990 ernes arbejdsmarkedspolitik ved 2000 ernes politikformulering. Arbejdsmarkedspolitikken er blevet skævvredet over mod en ensidig ledighedsbekæmpelse, og beskæftigelsespolitikken i 2000 erne vil i langt højere grad stille krav om nye rammer og dialogfora, der kan være med til at skabe den nødvendige kapacitet, kapabilitet og velfærd på arbejdsmarkedet. Anders Rosdahl beskriver udviklingen i arbejdsmarkedspolitikken ved at rette kikkerten mod arbejdsløshedsunderstøttelsen og særligt mod understøttelsens længde. Udbetaling af understøttelse til de ledige har gennem alle tider været en meget væsentlig del af arbejdsmarkedspolitikken. Arbejdsløshedsunderstøttelse er den lediges forsørgelsesgrundlag, men samtidigt har reglerne for understøttelsens niveau, varighed og tildelingskriterier betydelig indvirkning på både lønmodtageres og virksomheders arbejdsmarkedsadfærd og dermed på arbejdsmarkedets funktionsmåde. I artiklen Lediges understøttelsesperiode beskæftiger Anders Rosdahl sig med understøttelsesperiodens længde: Hvordan har den varieret over tiden, og hvordan kan variationerne forklares? Hvilke var drivkræfterne bag variationerne? I artiklen fremhæves de modsætningsfyldte mål, der altid har præget fastsættelsen af regler for udbetaling af understøttelse: På den ene side skal alle uforskyldte og arbejdsdygtige ledige kunne modtage understøttelse. På den anden side skal der ikke udbetales arbejdsløshedsdagpenge til personer, der ikke reelt er en del af arbejdsstyrken. Et af midlerne til at sikre, at understøttelsen udbetales til den tilsigtede målgruppe, er justeringer af ledighedsperiodens længde. Artiklen peger på, at først og fremmest konjunkturvariationer, men også strukturelle forhold kan forklare variationer i understøttelsesperiodens længde. Danmark har ikke været alene om at udvikle en aktiv arbejdsmarkedspolitik. USA og England har været foregangslande i udviklingen af tiltag, der skulle bringe de ledige fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse, men også EU har gennem de seneste 10 år haft indsatsen for en øget beskæftigelse og en reduktion af ledigheden langt fremme på 16 I M I R A K L E R N E S V Æ R K S T E D

18 den politiske dagsorden. EU s beskæftigelsesstrategi blev formuleret omtrent samtidigt med den danske arbejdsmarkedsreform. I artiklen Fyrtårn eller slæbejolle beskæftiger Per Kongshøj Madsen sig med Danmarks rolle i denne proces: Har den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark været et forbillede ved politikformuleringen i EU, eller er det tværtimod de europæiske tendenser i arbejdsmarkedspolitikken, der har sat sine spor i dansk arbejdsmarkedspolitik? I artiklen grupperes de europæiske lande i 3 forskellige beskæftigelsesregimer med varierende udgifter og ambitionsniveau i aktiveringspolitikken. En af artiklens pointer er, at de mest aktive regimer er bedst til at reducere ledighed og fattigdom. En anden er, at grundideen i EU s beskæftigelsesstrategi er hentet fra de aktive skandinaviske beskæftigelsespolitikker. Udviklingslinier i arbejdsmarkedspolitikken Tegningen af arbejdsmarkedspolitikkens udviklingslinier vil i nogen udstrækning afhænge af den vinkel, som politikken betragtes fra. På baggrund af antologiens artikler vil vi tegne følgende billede: Frem til anden halvdel af 1970 erne var arbejdsmarkedspolitikken designet til at sikre arbejdsmarkedets fleksibilitet gennem jobformidling, efteruddannelse og udbetaling af arbejdsløshedsunderstøttelse. Den var især rettet mod de beskæftigede og var ikke konstrueret til at tackle langvarig massearbejdsløshed og sociale problemer. Ledighedsniveauet havde gennem mange år været lavt, og derfor var de utilsigtede incitamentsvirkninger, der kan følge af at give økonomisk hjælp til personer uden arbejde, ikke et problem, der blev tildelt megen opmærksomhed. Man var dog også på dette tidspunkt bevidst om dilemmaet mellem at sikre et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag for de uforskyldt ledige og at undgå udbetaling af understøttelse til personer, der reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Ledigheden steg kraftigt fra 1973 til slutningen af 1970 erne, hvor det stod klart, at den høje ledighed ikke var et midlertidigt fænomen, og at især ungdomsarbejdsløsheden var omfattende og alvorlig. Der blev derfor iværksat nye tiltag med henblik på at reducere ungdomsarbejdsløsheden og forhindre langtidsledige i at miste dagpengeretten. Arbejdstilbudsordningen fra 1978 sikrede dagpengeretten for langvarigt ledige, der havde deltaget i et jobtilbud, og understøttelsesperioden blev dermed i realiteten gjort uendelig lang. Indførelsen af denne I M I R A K L E R N E S V Æ R K S T E D 17

19 ordning skyldtes ikke manglende bevidsthed om, at det var vigtigt at sikre de lediges tilknytning til arbejdsmarkedet. Men frygten for de uheldige incitamentsvirkninger af lange understøttelsesperioder vejede mindre tungt end frygten for, at en stor gruppe ledige mistede forsørgelsesgrundlaget. Desuden var det en udbredt opfattelse, at arbejdsudbuddet var for stort, og at jobbene til de ledige ikke fandtes. Starten af 1980 erne var præget af skiftet til en borgerlig regering og et kortvarigt opsving i økonomien. Opsvinget affødte alvorlige flaskehalsproblemer, hvilket medførte, at den regionale overvågning af arbejdsmarkedet blev skærpet, og arbejdsmarkedspolitikken blev gjort mere offensiv. Der blev sat øget fokus på en effektiv vejlednings- og formidlingsindsats samt en uddannelsesindsats, der skulle sikre en balance mellem arbejdsstyrkens kvalifikationer og arbejdsmarkedets behov. Midt i 1980 erne blev Arbejdstilbudsordningen suppleret med Uddannelsestilbudsordningen, og AMU-uddannelser blev udbygget, så de i højere grad kunne bidrage til at udbygge de svagest uddannedes kvalifikationer. Tilbuddene blev fremrykket, så de faldt tidligere i ledighedsperioden, og i 1989 indførtes Ungdomspakken. Med denne skærpedes pligtelementet i aktiveringsindsatsen. I starten af 1990 erne skiftede den politiske scene til en socialdemokratisk-liberal regering. Ledigheden var rekordhøj, og et af de store arbejdsmarkedspolitiske samtaleemner var det strukturelle ledighedsniveau. Hvor langt kunne man ved de givne strukturer på arbejdsmarkedet forvente at kunne presse ledighedsniveauet ned? Formålet med Arbejdsmarkedsreformen i 1994 var at skabe et smidigere arbejdsmarked for derigennem at bekæmpe strukturledigheden. Midlerne var at skærpe rådighedskravet og øge arbejdskraftens omstillingsparathed. I forhold til tidligere blev viften af redskaber i aktiveringsindsatsen gjort bredere, og der blev mere fokus på at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft gennem at opkvalificere den enkelte ledige. En af de afgørende ændringer i 1990 ernes arbejdsmarkedspolitik var, at understøttelsen blev reelt tidsbegrænset, og at aktivering blev en ret og en pligt for alle med længerevarende ledighed. Det var således ikke længere muligt at genoptjene retten til dagpenge gennem deltagelse i aktivering. Over tiden skete der en 18 I M I R A K L E R N E S V Æ R K S T E D

20 gradvis reduktion af ydelsesperioden og en fremrykning af aktiveringstilbuddene. Herved og på anden måde skærpedes rådighedskravet og incitamentet til at bringe de ledige hurtigere ud på et stadig strammere arbejdsmarked. Desuden blev arbejdsmarkedspolitikken gjort mere decentral, og der blev rum for regionale prioriteringer. For de ikke-forsikrede ledige blev der i 1990 erne gennemført en indsats, der på mange punkter var parallel med indsatsen for de forsikrede ledige. Lov om kommunal aktivering fra 1993 blev i 1998 afløst af lov om aktiv socialpolitik, og dermed blev alle kontanthjælpsmodtagere i princippet stillet over for et tilbud og et krav om aktivering efter en given ledighedsperiode. Disse to love om aktivering af kontanthjælpsmodtagere var en nyskabelse i dansk arbejdsmarkedspolitik. Ambitionen var nu ikke alene at bringe de ledige i arbejdsstyrken i beskæftigelse. Den rummede sammen med kampagnen om Det rummelige Arbejdsmarked (igangsat i 1994) også et ønske om at aktivere de menneskelige ressourcer, der stod uden for eller på kanten af arbejdsmarkedet for derigennem at øge livskvaliteten for disse mennesker og udbuddet af arbejdskraft. Kaster man et blik på den samlede periode siden starten af 1970 erne, har den arbejdsmarkedspolitiske dagsorden skiftet betydeligt over tiden. I begyndelsen af perioden var indsatsen udformet til at sikre de beskæftigedes fleksibilitet på et arbejdsmarked med lav ledighed. Med den høje og stigende ledighed fik sikring af de lediges forsørgelse stor betydning, og arbejdsmarkedspolitikken fik dermed et mere socialpolitisk sigte. Stigningen i udbetalingen af ydelser til personer uden beskæftigelse var samtidigt en måde at opretholde et højt efterspørgselsniveau i samfundet. I løbet af 1980 erne drejes indsatsen i stigende grad over mod en sikring af de lediges tilknytning til arbejdsmarkedet, og i 1990 erne var det tydeligt og utvetydigt brugen af menneskelige ressourcer i et aktivt arbejdsliv, der stod højt på den arbejdsmarkedspolitiske dagsorden. Med et distanceret blik på 1990 ernes ledighedsreformer kan man sige, at de redskaber, der indgik i indsatsen, i høj grad var kendte og tidligere brugte. Aktivering var i sig selv et afprøvet værktøj om end typen af tilbud blev mere varierede og pligtelementet havde med succes været anvendt tidligere i indsatsen mod ungdomsarbejdsløsheden. I forhold til de forudgående ca. 15 års arbejdsmarkedspolitik I M I R A K L E R N E S V Æ R K S T E D 19

21 var det nyt, at understøttelsesperioden blev gjort reelt tidsbegrænset, men incitamentsproblematikken var ikke ukendt. Det nye i 1990 ernes arbejdsmarkedspolitik var, at debatten på alle politiske niveauer og blandt alle arbejdsmarkedsaktører kom til at handle om det at bringe de menneskelige ressourcer aktivt i spil på arbejdsmarkedet, og at brugen af de arbejdsmarkedspolitiske instrumenter entydigt rettede sig mod dette mål. I den sammenhæng var det primært indsatsen omkring kontanthjælpsmodtagere, der kan siges at være en egentlig nyskabelse, da der heri lå en ambition om at inddrage de personer, der var længere væk fra arbejdsmarkedet. På den måde blev socialpolitikken i stigende grad arbejdsmarkedsorienteret. Hvad drev denne udvikling? Overordnet set var den formentlig i første omgang drevet af en øget bevidsthed om arbejdsløshedens uheldige sociale konsekvenser både for den enkelte og for samfundet. Stigningen i antallet af personer på overførselsindkomster medførte bekymring for samfundsøkonomien og for finansieringen af velfærdsstaten en stigning der formentlig både var et resultat af øgede incitamentsproblemer og øgede marginaliseringsproblemer. De indkomsterstattende ydelser var gennem 1970 erne og 1980 erne blevet tilgængelige for flere, og samtidigt medførte den almindelige arbejdsmarkedsudvikling, at flere blev bragt i en marginal position i forhold til arbejdsmarkedet. Samlet set betød det, at stadig flere produktive menneskelige ressourcer gik tabt. Samtidigt medførte en betydelig og vedvarende konjunkturforbedring fra starten af 1990 erne, at virksomhederne manglede arbejdskraft, og at det var nødvendigt at øge arbejdsudbuddet. Det var således de strukturelle og konjunkturelle udviklingstendenser, der var styrende for 1990 ernes arbejdsmarkedspolitiske holdningsskift. Omvendt spillede de parlamentariske forhold og de politiske strømninger i udlandet formentlig kun en begrænset rolle. EU s beskæftigelsesstrategi er således tydeligt skandinavisk inspireret og har derfor haft en ret begrænset selvstændig effekt på den interne danske udvikling. 4 artikler om aktørerne på den arbejdsmarkedspolitiske scene Gennem et sådant generelt billede af hovedstrømningerne i dansk arbejdsmarkedspolitik i 1990 erne har vi kunnet identificere nogle 20 I M I R A K L E R N E S V Æ R K S T E D

22 overordnede rammebetingelser og udviklingslinier. Men politikudviklinger kommer ikke af sig selv. Hvilke aktører formede konkret arbejdsmarkedspolitikken i perioden? Her giver fire artikler i antologien deres bidrag til at tegne et samlet billede af de komplekse politiske processer, som skaber dansk arbejdsmarkedspolitik. En af de etablerede sandheder om dansk arbejdsmarkedspolitik er, at det er parternes politik i det mindste i den forstand, at parterne spiller en betydelig rolle for den måde, hvorpå skiftende reformer udformes og implementeres. Derfor er det korporative system og parternes betydning også udgangspunktet for Henning Jørgensen og Flemming Larsen i deres artikel om, at Aktivgørelse af aktiveringen kommer ikke af sig selv. Det arbejdsmarkedspolitiske område er i høj grad præget af organisationsdeltagelse og kollektivkultur. Men på det seneste er parternes indflydelse dog på retur til fordel for en stærkere mål- og rammestyring og en større kommunal indflydelse. Historien om dansk arbejdsmarkedspolitik handler dog om mere end om parternes umiddelbare styrke. I et andet spor forfølger Henning Jørgensen og Flemming Larsen udviklingen af 1990 ernes aktivlinie i form af den stadig større vægt på krav til de ledige om at deltage i forskellige arbejdsmarkedspolitiske indsatser. Et tredje tema i artiklen belyser betydningen af de nye spilleregler for styringen af arbejdsmarkedspolitikken, og endelig skildres samspillet mellem arbejdsmarkedspolitikken og den makroøkonomiske udvikling. Den statslige institutionalisering af en social dialog omkring arbejdsmarkedspolitikken er i forfatternes optik den vigtigste faktor bag den danske udformning af aktivlinien. Om de særlige danske korporative strukturer kan overleve de skiftende nationale og internationale politiske konjunkturer er det store spørgsmål ved vurderingen af de kommende års danske arbejdsmarkedspolitik. Den danske korporatisme er også central for Mikkel Mailand og Jesper Dues analyse af Partsstyring i arbejdsmarkedspolitikken perspektiver og alternativer. Deres analyse af Arbejdsmarkedsreformen i 1994 betegner parternes indflydelse som betragtelig, ikke mindst i det vigtige forberedende arbejde, der gennemførtes i Zeuthen-udvalget. Siden er deres påvirkning af selve politikformuleringen blevet rullet noget tilbage, medens de stadig står stærkt i forhold til implementeringen af politikken. Men også andre drivkræfter kan identificeres. De skiftende økonomiske konjunkturer har gennem 1990 erne ændret fokus i retning af skærpede rådighedskrav og begrænsninger i I M I R A K L E R N E S V Æ R K S T E D 21

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014 Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats 20. januar 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1 EKSPERTGRUPPEN OG KOMMISSORIUM... 4 KAPITEL 2. RAMMER OG UDFORDRINGER... 9 2.1 BESKÆFTIGELSESPOLITIKKENS

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Dagpengereformer og flexicurity i forandring

Dagpengereformer og flexicurity i forandring 146 Dagpengereformer og flexicurity i forandring Mikkel Mailand April 2015 ISBN 978-87-93320-03-1 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Dagpengesystemet og flexicurity-modellen

Dagpengesystemet og flexicurity-modellen 114 Dagpengesystemet og flexicurity-modellen Mikkel Mailand Oktober 2010 ISBN 978-87-91833-55-7 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University of Copenhagen Forskningscenter for

Læs mere

Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet Evaluering af arbejdsmarkedsreformen III Mona Larsen Klaus Langager København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:13 Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet

Læs mere

Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel

Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel Nationaløkonomisk Tidsskrift 151 (2013): 278-293 Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel Torben Tranæs Rockwool Fondens Forskningsenhed, mail: tt@rff.dk RESUMÉ: Synspunktet i det følgende er, at (1)

Læs mere

Målgruppen der forsvandt

Målgruppen der forsvandt Målgruppen der forsvandt En analyse af handicapområdets position i dansk beskæftigelsespolitik og betingelserne for, at ledige med handicap kan komme i ordinær beskæftigelse Maleri: Suzanne Baadsgaard

Læs mere

Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark. Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen

Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark. Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen Rapport 9901 December 1999 Published by Centre for Labour Market and Social Research Universitetsparken, Building 350

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2005

Dansk Økonomi Forår 2005 Dansk Økonomi Forår 2005 Konjunkturvurdering Indkomstoverførsler og velfærdsstaten Danish Economy Spring 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms ISBN 87-89027-49-3

Læs mere

Regeringens beskæftigelsespolitik

Regeringens beskæftigelsespolitik Working Papers Socialt Arbete 2005:2 Regeringens beskæftigelsespolitik - En økonomisk-politisk kommentar til Flere i arbejde Konsulent Henning Hansen, Lektor Jens Lind och Professor Iver Hornemann Møller

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

det stille sporskifte i velfærdsstaten. en diskursteoretisk beslutningsprocesanalyse

det stille sporskifte i velfærdsstaten. en diskursteoretisk beslutningsprocesanalyse det stille sporskifte i velfærdsstaten. en diskursteoretisk beslutningsprocesanalyse MAGTUDREDNINGEN Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn

Læs mere

DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 8. ÅRGANG. uden for [nummer]

DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 8. ÅRGANG. uden for [nummer] 15 DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 8. ÅRGANG NR. 15. 2008 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 15, 8. årgang, 2008 Løssalg: 60 kr. Redaktion: Lise Færch,

Læs mere

6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$

6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$ 6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$ Social Årsrapport 2004 Socialpolitisk Forening Dortheavej 61 2400 København NV Tlf.: 35 82 83 50 www.socialpolitisk-forening.dk

Læs mere

Den Danske Model. - en europæisk succeshistorie. Mogens Lykketoft

Den Danske Model. - en europæisk succeshistorie. Mogens Lykketoft Den Danske Model - en europæisk succeshistorie Mogens Lykketoft Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlovsgade 14, 1. sal 1651 København V. Telefon: 33 55 77 11 E-mail: ae@ae.dk www.ae.dk

Læs mere

SOCIAL ÅRSRAPPORT SOCIALE YDELSER OG ULIGHED CASA & SOCIALPOLITISK FORENING

SOCIAL ÅRSRAPPORT SOCIALE YDELSER OG ULIGHED CASA & SOCIALPOLITISK FORENING SOCIAL ÅRSRAPPORT SOCIALE YDELSER OG ULIGHED 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2016 2016 CASA & SOCIALPOLITISK FORENING SOCIAL ÅRSRAPPORT 2014 SOCIALPOLITISK FORENING OG CENTER FOR ALTERNATIV SAMFUNDSANALYSE

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Kommuneforlaget A/S 2010 KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Den danske model i modvind

Den danske model i modvind 128 Den danske model i modvind Et debatoplæg udarbejdet for FTF Søren Kaj Andersen, Mikkel Mailand & Christian Lyhne Ibsen November 2012 ISBN 978-87-91833-76-2 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

Læs mere

Dorte Caswell, Henrik Lindegaard Andersen, Matilde Høybye-Mortensen, Anna May Markussen & Sille Lundfos Thuesen

Dorte Caswell, Henrik Lindegaard Andersen, Matilde Høybye-Mortensen, Anna May Markussen & Sille Lundfos Thuesen Dorte Caswell, Henrik Lindegaard Andersen, Matilde Høybye-Mortensen, Anna May Markussen & Sille Lundfos Thuesen Når kassen smækkes i Analyser af økonomiske sanktioner over for kontanthjælpsmodtagere Publikationen

Læs mere

EU OG DEN DANSKE MODEL

EU OG DEN DANSKE MODEL EU OG DEN DANSKE MODEL 27. juni 2014 Indholdsfortegnelse EU OG DEN DANSKE MODEL, PROBLEMFORMULERING... 5 INDLEDNING... 5 UDFORDRINGERNE... 6 1. NY STYRING UDFORDRER DET ØKONOMISK POLITISKE RÅDERUM OG

Læs mere

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867 Sted : Sociologiuddannelsen, Aalborg Universitet Gruppe : Eva Holm Nielsen og Julie Riishøj Nielsen Vejleder : Jens Christian Tonboe Tidsrum : 01.09.06 29.04.08 Temaramme : Speciale Titel : Negativ kategorisering

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne NFT 2/2006 i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark af Per Bremer Rasmussen og Peter Skjødt Per Bremer Rasmussen pbr@forsikringenshus.dk Som en lang

Læs mere

Kontanthjælp. Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK

Kontanthjælp. Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK Kontanthjælp Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK European Minimum Income Network December 2013 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Panorama.

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2013

Dansk Økonomi Efterår 2013 Dansk Økonomi Efterår 2013 Danish Economy Autumn 2013 English Summary Konjunkturvurdering Virksomheder under opsving og krise Dansk Økonomi, efterår 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014.

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014. Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Redaktionen er afsluttet

Læs mere