Forbundet af Offentligt Ansatte. Årsmøde Statusrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbundet af Offentligt Ansatte. Årsmøde 2001. Statusrapport"

Transkript

1 Forbundet af Offentligt Ansatte Årsmøde 2001 Statusrapport

2 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Layout og indhold: Forbundet af Offentligt Ansatte Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...6 OVERENSKOMSTER OG FAGLIGE SAGER...7 Nye lønformer...7 Det lokale arbejde med nye lønformer...7 Tvisteløsning...7 Lønudviklingen...8 Nye aftaler og fortolkninger m.v...9 Lokale tilpasninger...9 Decentrale arbejdstidsaftaler...10 Det private overenskomstområde...10 Arriva-OK...11 Virksomhedsoverdragelse...11 Afskedigelsessager...12 FRA UDLICITERING TIL UDVIKLING...13 Strategien UDLICITERING...14 Rådgivning og bistand...14 Tendenser og udliciteringer...14 Frit-valgs-ordninger på ældreområdet...15 Nye aktører på markedet om de ældre...16 Udbud af færgefart...16 Indlicitering...16 Privatiseringer af vaskerier...17 Databasen for udvikling og udlicitering...17 Udliciteringsnetværket...17 Lov om virksomhedsoverdragelse...17 Kommunalt medansvar for arbejdsmiljø ved udlicitering...18 Standarder på rengøringsområdet (INSTA 800)...18 Kursus om opmåling af rengøringsopgaver...18 Statens og kommunernes indkøb (SKI)...18 UDVIKLING...20 Arbejdspladspulje...20 Væksthus på ældreområdet...20 Kvalitet i ældreplejen...21 Rengøringskonference...21 Kvalitetsprisen for den offentlige sektor...22 Samarbejde om udvikling på sygehusene (SUS)...22 Elektronisk kompetenceudviklingsværktøj...22 Sektordialog omkring SUS...22 Plejeprofiludvalget...23 DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED...25 Delmål...25 Forskningsprojekt om det rummelige arbejdsmarked...25 SOCIALPOLITIK...25 Førtidspensionsreformen...25 Arbejdsevnekriterium og kun én ydelse

4 Fleksjob...26 Antal fleksjobbere i FOA...27 Møder og forespørgsler...27 Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats...27 Projekt syge ledige...27 ARBEJDSMARKEDSPOLITIK...28 FOA-udspil til kursskifte i arbejdsmarkedspolitikken...28 Intern grundregistrering...28 Indsatsen over for ledige, der er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet...28 Møder og konferencer...29 Arbejdsløsheden blandt FOA s medlemmer...29 SERVICEJOB...30 Forbedringer af forsøget...30 Det supplerende tilskud...30 ETNISK LIGESTILLING...31 Temadag og følgegrupper...31 Antal medlemmer med anden etnisk baggrund...31 LIGESTILLING...33 Forbedrede orlovsordninger...33 Nedsættelse af et ligestillingspolitisk ad hoc udvalg...33 SENIORPOLITIK...34 FOA s seniorprojekt...34 Arbejdsgruppe i HS om seniorpolitik...34 UDDANNELSESOMRÅDET...35 Flere store reformer...35 VEU-reformen...35 Nye finansieringsmodeller - de tre søjler...36 Arbejdsmarkedsuddannelser...37 Arbejdsmarkedets UddannelsesFinanciering (AUF)...38 ØVRIGE UDDANNELSESAKTIVITETER...39 Skolekontaktarbejdet...39 Samarbejdet med LO, KTO og DKK...39 EU-projekter...40 Pjecer og forskning...40 ERHVERVSUDDANNELSESOMRÅDET...42 Reformen...42 Skolernes økonomi og praktikpladssituationen...42 SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET...43 Reformen af social- og sundhedsuddannelserne...43 Forandringerne i hovedtræk...43 Uddannelserne bliver synlige...43 Kvalificering til livslang læring...44 Personlige uddannelsesplaner...44 FOA følger uddannelserne...44 Uddannelsespolitisk samarbejde...45 Implementering og profilering...45 Merit og voksenforløb

5 Undersøgelser på social- og sundhedsområdet...45 Rekruttering og fastholdelse...46 Perspektiver på videreuddannelse for social- og sundhedsassistenter...46 VEO-projekter...46 Arbejdsmarkedsuddannelser...47 DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE...48 Fine tal...48 Den pædagogiske grunduddannelse...48 KØKKEN- OG RENGØRINGSOMRÅDET / TEKNIK- OG SERVICEOMRÅDET...49 Serviceområdet...49 Arbejdsmarkedsuddannelser...49 Erhvervsuddannelser...49 ARBEJDSMILJØET...51 Politisk focus på arbejdsmiljøet...51 Regeringens incitamentspakke om arbejdsmiljø...51 Forslag til lov om ændring af arbejdsmiljøloven...52 Udbyderansvar...52 Ad hoc-udvalg om arbejdet med ændringer i arbejdsmiljølovgivningen nye særligt farlige fag...53 Branchearbejdsmiljørådene (BAR)...53 Medindflydelse og Medbestemmelse (MED)...53 Personalepolitisk Forum...54 Stafetten, arbejdsfastholdelse og sygepolitik...54 Personalepolitiske projekter og samarbejdsområder...55 Arbejdstid...55 Sundhedsfremme...56 Udbygning af Bedriftssundhedstjenesten (BST)...56 BST's nye rolle...56 Betænkning om arbejdsskadeforsikring - igen dagesundersøgelsen...58 INTERNATIONALT ARBEJDE...59 Internationalen for stats- og kommunalt ansatte (ISKA)...59 European Federation of Public Service Unions (EPSU)...59 Kommunalt ansattes Nordiske Samarbejde (KNS)...60 Nordens Offentligt ansattes Faglige Sammenslutning (NOFS)...60 DAN-ISKA...61 ORGANISATIONEN...62 Fordeling af de politiske ansvarsområder...62 Forretningsorden for hovedbestyrelsen...62 Udvalgsstrukturen...63 Opfølgning på arbejdet med fagpolitisk målsætning og prioritering af indsatsområder for forbundet og A-kassen...64 Køreplan for ekstraordinær kongres...65 Fokus på velfærd...66 Organisationsudvikling...66 Serviceinformation at love, hvad man holder...67 Afdelingsprojektet

6 LEDEROMRÅDET...69 UNGDOMSARBEJDET...70 Det tværfaglige ungdomsarbejde...71 Det internationale ungdomsarbejde...71 Elevarbejdet...71 Landselevaktiviteter...72 FOA S FAGLIGE SENIORER...72 PARTISTØTTE...73 MEDLEMSHVERVNING...73 Eleverne...75 Andre initiativer...75 MEDLEMSUDVIKLINGEN...76 TR-UDDANNELSE...78 Decentraliseringen en succes...78 Nye krav...78 Den decentrale grunduddannelse...79 IT i grunduddannelsen...79 KURSUSTILBUD EFTER GRUNDUDDANNELSEN...79 PC- kørekort...79 G4 og Overbygning på TR-grunduddannelsen...80 FPI - FOA s Pædagogiske Institut...81 FIU-kurserne...81 Det nye FIU...81 Konsekvenser for FOA...82 Et nyt fællesskab på nettet...83 FOA s TR-træf og LO s Topmøde...84 FOA-ferie...85 INFORMATION OG PRESSE...86 FOA-BLADET...86 Den redaktionelle linie og Internet...87 Den typiske bruger...87 FOA net...88 Pjecer...88 REGNSKAB FORBUND OG A-KASSEADMINISTRATION...90 De samlede indtægter og udgifter...90 Udgifterne på hovedposterne...91 Kongressen satte sit præg...92 Resultatet...92 REGNSKAB STREJKEFONDEN...95 REGNSKAB OFFENTLIGT ANSATTES ARBEJDSLØSHEDSKASSE...97 RAMMEBUDGETTET FOR BUDGETTET FOR BILAG HOVEDBESTYRELSENS SAMMENSÆTNING BILAG MEDLEMSUDVIKLINGEN

7 FORORD Der er gået 1 år siden kongressen fandt sted. Der var fire væsentlige temaer til debat: Forhandling i fremtiden Arbejde under forandring Ansvar og velfærd Bevægelsen og værdierne Forbundet samledes om sloganet Solidariteten starter her. Kongressen konstaterede, at FOA s medlemsgrupper er frontløbere for udvikling og forbedring af den offentlige sektor og vores velfærd. Det er den indsats, der er blevet taget hul på i det første kongresår, og som denne beretning vidner om. Fagbevægelsen oplever for tiden et faldende engagement og et faldende medlemstal. Det rejser spørgsmålet, om der er det faglige fællesskab, vore medlemmer efterlyser? Er det faglige projekt virkeligheden for vore medlemmer. De spørgsmål vil blive endnu mere påtrængende i den resterende kongresperiode. Derfor er det nødvendigt, at alle bidrager med løsningsforslag, hvis fagbevægelsen skal have en fremtid. Poul Winckler forbundsformand 6

8 OVERENSKOMSTER OG FAGLIGE SAGER Nye lønformer Med virkning fra 1. april 2000 overgik næsten alle resterende FOA-grupper på gammel løn til ny løn. Menigt brand- og beredskabspersonale overgik som de sidste til ny løn med virkning fra 1. januar Herefter er alle FOAoverenskomster på det (amts-) kommunale område baseret på nye lønformer. Overgang fra et lønsystem til et andet og anderledes lønsystem er altid vanskeligt. Erfaringerne fra overgangen 1. april 1998 var dog en vigtig ballast både for de centrale parter med udformningen af overgangsbestemmelserne og for de decentrale parter ved anvendelsen af overgangsbestemmelserne. Det og det mindre antal overgange fra gammel til ny løn betød, at overgangene i år 2000 alt i alt forløb både hurtigere og mere smertefrit end overgangene i 1998 Det lokale arbejde med nye lønformer Arbejdet med nye lønformer fylder meget i afdelingernes hverdag. Når indplaceringer i det nye lønsystem er overstået og vi med årerne kommer ud af skyggen fra overgangsordningerne - vil vægten i arbejdet med ny løn flytte sig mere og mere til det egentlige. Nemlig spørgsmålet om at aftale løn for relevante funktioner og kvalifikationer. Forhandlingerne om ny løn flytter i stigende omfang fra kommuneniveau til arbejdspladsniveau. Det betyder generelt, at tillidsrepræsentanternes rolle efterhånden flytter sig fra at deltage i til at varetage forhandlingerne. I beretningsperioden har hovedtendensen også for FOA været som beskrevet ovenfor. Der er indgået en mængde aftaler om ny løn ved de lokale forhandlinger. Antallet af uenigheder, som er gået videre i tvisteløsningssystemet var relativt få. Tvisteløsning Forbundet har indtil primo august 2001 deltaget i 98 såkaldte fase-2- forhandlinger. Det vil sige forhandlinger, hvor de centrale parter deltager i lokale forhandlingsmøder med henblik på at hjælpe de lokale parter til at finde løsning på en uenighed om fastsættelse af funktions- eller kvalifikationsløn. Kun 8 af disse sager blev ikke løst / afsluttet og dermed behandlet videre ved fase-3 forhandlinger. Det vil sige forhandlinger, hvor de centrale parter direkte overtager forhandlingerne og forsøger at aftale lokalt bindende løsninger med hinanden. Af disse 8 sager er der i 7 opnået en løsning. 7

9 Hvis man sammenligner antallet af fase-2 og fase 3 forhandlinger med forbundets mange kommunalt ansatte medlemmer, kan man konstatere, at langt de fleste lønaftaler forhandles færdig af de lokale parter. Denne konstatering er ikke det samme som, at det nye lønsystem med lokale forhandlinger er en ubetinget succes. Årsagen til at så få sager går videre i tvisteløsningssystemet kan også være, at afdelingernes forventninger til et positivt resultat heraf er beskedne. Men det største generelle kritikpunkt har været de meget lange tidsterminer, der har været for at få gennemført de lokale forhandlinger. Det afgørende mål for om det nye lønsystem virker efter hensigten er dog de lokale parters aftaler og deres vurdering af forhandlingsresultaterne og den samlede lønudvikling for de (amts-) kommunalt ansatte ved overenskomstperiodens udløb 31. marts Lønudviklingen Det Fælleskommunale Løn Datakontors (FLD) opgørelse af den samlede lønudvikling for (amts-) kommunalt ansatte i en 3 års periode ( februar 1998 februar 2001), viser en gennemsnitlig lønstigning på 13,4 %. De generelle lønstigninger i samme periode har været godt 6,5%. Den øvrige stigning er en blanding af overenskomstresultaterne ( puljer til omklassificering, overgangsordninger mv.) samt lokale aftaler om ny løn. FOA's medlemsgrupper har klaret sig forskelligt i konkurrencen om ny løn. Blandt de, der har hentet mest hjem ved lokale lønforhandlinger kan nævnes buschauffører, pædagogiske konsulenter og en række ledergrupper. SOSU-gruppen har samlet haft en gennemsnitlig lønudvikling på 16,1 %, altså et pænt stykke over gennemsnittet. Dette forhold skyldes ikke alene, at SOSUgrupperne har haft særligt gunstige resultater af de lokale lønforhandlinger, men også at SOSU-gruppens sammensætning hele tiden ændrer sig mod højere uddannelsesniveau og dermed højere løn. Man kan sige, at SOSU-gruppen ikke kun har forhandlet sig men også uddannet sig til den særligt store lønudvikling. Risikoen ved ny løn for, at ordningen fører til øgede lønforskelle mellem kønnene har haft og skal have stor opmærksomhed. FOA har været aktiv i debatten herom, og har sammen med Akademikernes Centralorganisation (AC) og Kommunernes Landsforening igangsat en undersøgelse, der skal klarlægge eventuelle kønsbestemte forskelle i lønudviklingen. Denne undersøgelse er et supplement til det tværgående projekt om ny løn og ligeløn, som gennemføres af KTO og de (amts-) kommunale arbejdsgivere. Begge projekter forventes færdige inden OK FOA's database om ny løn har vist sig ikke at være tilstrækkelig anvendelig for afdelingerne til at indberette de indgåede aftaler om ny løn. Der satses derfor på at omlægge denne database radikalt, så afdelingerne i langt større omfang videregiver deres erfaringer og resultater fra forhandlinger om ny løn til hinanden i et fælles elektronisk informationssystem. 8

10 Nye aftaler og fortolkninger m.v. De spørgsmål, som kort efter de første FOA-gruppers overgang til ny løn i 1998 medførte en række fortolkningssager, var primært overgangsbestemmelser bestemmelserne om overgangstillæg og bestemmelser om udligningstillæg og spørgsmål om mulig lokal modregning i disse tillæg. De FOA-grupper, der overgik til ny løn pr. 1. april 2000 har i langt højere grad haft fast grund under fødderne, fordi disse spørgsmål er endeligt afklaret tidligere. Siden 1995 har der ikke kunnet opnås enighed om fornyelse af overenskomsterne for beredskabspersonale samt brandpersonale i København og Frederiksberg kommuner, men den 21. februar 2001 blev parterne enige om indholdet i overenskomsterne. Parterne har opnået enighed om fornyelse af overenskomsterne, der indeholder overgang til ny løn, lønfremgang til alle på mindst 1 løntrin, 2 obligatoriske funktionsløntrin for ambulancebehandlere og mulighed for yderligere lønfremgang gennem lokale arbejdstidsaftaler. Arbejdstidsbestemmelser, herunder antallet af døgnvagter, er uændret. Videre- og efteruddannelsesreformen -VEU som Folketinget vedtog, og som fik virkning fra 2001, viste sig at indeholde en utilsigtede effekt nemlig at de økonomiske vilkår for FOA-medlemmer på opskoling blev forringet. Efter flere møder om sagen med relevante ministre og de kommunale arbejdsgiverparter aftalte forbundet en løsning med arbejdsgiverne, der sikrer fuld sædvanlig løn for fuld tid i opskolingsperioden. Forinden havde mange afdelinger været i gang med at forhandle og aftale lokale løsninger på problemet, som - forenklet - bestod i, at deltidsansatte, som valgte at tage et opskolingsår til social- og sundhedshjælper eller assistent stod tilbage med færre penge i opskolingsåret end før VEU-reformen. Tilsvarende situation kunne dagplejere på PGU-uddannelse lande i. De lokale forhandlinger og aftaler var med til at presse de centrale arbejdsgiverparter til en samlet løsning i form af ændrede lønbestemmelser under opskoling midt i en overenskomstperiode. Lokale tilpasninger Ved forhandlingerne om OK-99 på det pædagogiske område, var FOA uden nogen form for dramatik med til at aftale, at man i overenskomstperioden skulle se nærmere på en mulig ændring af områdebestemmelsen for daginstitutionspædagoger i Københavns kommune. Hensigten var at åbne for beskæftigelse i fælles indskoling. Pædagogernes overenskomst skulle åbnes for beskæftigelse inde på skoleområdet. Dramatisk blev til gengæld Københavns kommunes ændring af strukturen på børneområdet. Kommunens konkrete forslag om nedlæggelse af fritidshjem og etablering af skole-fritidsordninger førte til omfattende og langvarige arbejdsnedlæggelser blandt det pædagogiske personale i Københavns kommunes daginstitutioner / fritidshjem i sommeren

11 Den langvarige konflikt sluttede først, da kommunen ændrede sine konkrete planer væsentligt. Det principielle resultat blev en aftale om at ændre overenskomsternes områdebestemmelser således at arbejde i skole-fritidsordninger er mulig ligesom i landets andre kommuner. På dagplejeområdet viste der sig behov for tilpasninger i de overenskomstbestemte vilkår. Flere kommuners tiltag i retning af integration på småbørnsområdet mellem dagplejen og vuggestuer har medført drøftelser om fravigelse af dele af dagplejeoverenskomsten. Der er indgået konkrete aftaler om fravigelser mellem FOA og enkelte kommuner. Formålet med fravigelserne er at åbne for etablering af gæstedagplejehuse. Forhandlinger om sådanne ordninger er komplicerede, på grund af den uskarpe skillelinie mellem fælles faciliteter for dagplejere og dagplejebørn og børneinstitutioner. De lokale forhandlinger har været ført under medvirken af forbundet. Decentrale arbejdstidsaftaler Især social- og sundhedsområdet var mål for den generelle KTO-aftale om decentrale arbejdstidsregler, som var et resultat af OK-99-forhandlingerne. Der er blevet igangsat lokale projekter med forsøg med arbejdspladsbaserede arbejdstidsaftaler. Midler til igangsættelsen var aftalt som et led i det generelle 99- forlig. Midlerne bruges til forberedelse og gennemførelse af projekter, som efterfølgende skal anvendes som inspiration i andre kommuner / arbejdspladser på det kommunale område. Der ydes også til projekterne konsulentbistand, ligesom repræsentanter for KTO-organisationerne herunder FOA indgår i styregrupper for projekterne. Projekterne skal være gennemført og evalueret inden overenskomstperiodens udløb i Det private overenskomstområde Det første forlig på det private arbejdsmarked blev indgået relativt tidligt i år 2000 mellem Dansk Industri og CO-Industri. Dette forlig blev model for efterfølgende forlig på det private område og for det mæglingsforslag, som blev udarbejdet til at samle de områder op, hvor der ikke kunne opnås enighed om et forlig. FOA indgik forlig med Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) om fornyelse af 1998-overenskomsten i en fireårig overenskomst, som rækker frem til år Dette forligs centrale elementer er de samme, som i CO-Industri s forlig med Dansk Industri: Forhøjelse af grundlønningerne med aftalte kronebeløb hvert år i overenskomstperioden. Forbedrede tillægsbetalinger for ubekvemme arbejdstider. Flere feriefridage til 5 i alt i løbet af overenskomstperioden. Forbedrede pensionsbestemmelser. 10

12 Forbedrede uddannelsesmuligheder for tillidsrepræsentanter. Efterfølgende er FOA s overenskomst med SBA anvendt som model for den efterhånden længere række af selvstændige overenskomster med private arbejdsgivere, som forbundet har indgået. Opprioriteringen af det private område viser sig tydeligt i antallet af tiltrædelsesoverenskomster og selvstændige overenskomster. Dette kan aflæses både af overenskomstoversigten på FOA-NET og på FOA s hjemmeside. Overenskomster og tiltrædelsesoverenskomster fordeler sig ud over hele FOA s naturlige faglige område. Det er dog social- og sundhedssektoren, der (også) på det private område dækker langt flest medlemmer med overenskomster blandt andet også i f.eks. vikarbureauer og lægehuse. Arriva-OK Forbundet og ARRIVA Danmark A/S har opnået enighed om fornyelse af overenskomsten for buschauffører indtil den 1. marts Blandt andet kan fremhæves: Opsigelsesreglerne efter funktionærloven - dog efter 1 års ansættelse - er opretholdt Der er aftalt stigninger i lønsatserne Der er bibeholdt 12 % pensionsordning DA/LO-hovedaftalen er gældende Pause- og hviletidsbestemmelserne er videreført Alle vagter skal starte og slutte samme sted De opsparede feriefridage udbetales og pr. 2. maj 2001 overgår man til nyt feriefridagssystem Feriegodtgørelsen er på 1 % Retten til fuld løn under barsel m.v. er opretholdt Omsorgsreglerne er samtidig bortfaldet Betaling til fællestillidsrepræsentantordning bortfaldet pr. 1. april 2001 Virksomhedsoverdragelse I det forløbne år har Folketinget ændret loven om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Baggrunden var en præcisering på baggrund af et EU-direktiv, men i arbejdet med implementeringen af direktivet lykkedes det fagbevægelsen at få rejst spørgsmålet om videreførelse af de kollektive rettigheder i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Dette krav kom fagbevægelsen dog ikke igennem med, men der skete en opstramning og præcisering af reglerne om passivitet, således at erhververen inden 5 11

13 uger fra han vidste eller burde vide, at de ansatte havde en kollektiv overenskomst skal meddele, hvis han ikke ønsker at indtræde i overenskomsten - ellers fanger bordet. Det kan dog tidligst ske 3 uger efter overtagelsen. Desuden vil det fremover være muligt at foretage en fagretslig behandling af overtrædelse af de individuelle rettigheder, samt flere andre mindre forbedringer. Afskedigelsessager Antallet af afskedigelser af FOA s medlemmer lå også i år 2000 på ca Afskedigelsesstatistikkerne blev omlagt i slutningen af år Denne omlægning indebærer, at en samlet detaljeret opgørelse for år 2000 ikke er udarbejdet. Med virkning fra 1. januar 2001 opgøres og offentliggøres forbundets statistik løbende hver måned på FOA-NET statistikken kan, når den foreligger i starten af år 2002 sammenlignes direkte med statistikkerne for tidligere år. Det vil heraf blandt andet kunne aflæses, om ophævelsen af 120-dages reglen har betydet færre afskedigelser. 12

14 FRA UDLICITERING TIL UDVIKLING Langt de fleste af punkterne i FOA s handlingsplan mod udlicitering er gennemført. Der udestår kun nogle få punkter. Herudover er der gennemført en række aktiviteter, som blev aktuelle undervejs, og som derfor ikke fremgår af planen. På forbundets kongres 2000 blev de kommende års arbejde med udvikling og udlicitering således lagt fast i de fagpolitiske målsætninger: Fokus på udvikling. Strategien Arbejdet med udvikling og udlicitering i de kommende fire år bygger på, at arbejdspladserne kommer i centrum for udviklingen. Hermed får både lokalafdelinger og tillidsvalgte en mere fremtrædende rolle. Det gælder ikke mindst i forhold til udviklings- og omstillingsprojekter samt udbudsforløb. Der skal derfor fortsat udvikles arbejdsmetoder og værktøj, der kan styrke både afdelinger og tillidsvalgte i deres daglige arbejde før udbud, under udbud og efter udbud samt i udviklingsprojekter af anden karakter f.eks. intern kontraktstyring, kvalitetsudvikling eller arbejde med den lærende organisation. På hovedbestyrelsens møde i december 2000 blev de fagpolitiske målsætninger for Fokus på udvikling udpeget som indsatsområde i kongresperioden. Det blev besluttet, at der skal udarbejdes en konkret arbejdsplan med mål, succeskriterier, bemanding, økonomi og plan for evaluering. Første skridt i retning af en konkret arbejdsplan blev taget, da en handleplan for de kommende to år blev præsenteret og godkendt på hovedbestyrelsens møde april Handleplanen beskriver en lang række aktiviteter, som skal iværksættes. 13

15 UDLICITERING Rådgivning og bistand Det er afdelinger og tillidsrepræsentanter, der står i centrum for forbundets arbejde mod udlicitering. Det har derfor været et vigtigt indsatsområde at udvikle arbejdsmetoder og værktøj, der har kunne styrke både afdelinger og tillidsrepræsentanter i deres daglige arbejde før udbud, under udbud og efter udbud, hvor opgaven er udliciteret eller beholdt i eget regi. Det er forbundets strategi ikke at overtage opgaverne fra afdelingerne. For det første, fordi erfaringen viser, at det er vigtigt, at ansvaret for et udbudsforløb ligger lokalt. Det er tillidsrepræsentanterne, der har fingeren på pulsen, og som skal leve med løsningerne bagefter. For det andet, fordi forbundet kan nå bredere ud ved at begrænse involveringen i den enkelte sag. For det tredje, fordi udlicitering er et politisk udviklingsredskab. Det er risikabelt at gøre udbud og udlicitering til et spørgsmål om teknik alene. Det er vigtigt lokalt at fastholde den politiske debat i forbindelse med udbud og udlicitering. Det er vigtigt, at reglerne overholdes, men det er farligt at fokusere alene på tekniske fejl og regelbrud. Derfor bør der sættes større fokus på den lokale politiske debat. Forbundets rådgivningsindsats har hovedsageligt været inden for fire områder: Gennemlæsning og kommentering af udbudsmaterialer, dokumenter og rapporter Vejledning i afdelingernes og tillidsrepræsentanters strategier overfor det politiske niveau Møder med arbejdsgiverrepræsentanter. Vejledning i juridiske spørgsmål om f.eks. virksomhedsoverdragelse, udliciteringsprotokollat, EU-direktiv m.v. Tendenser og udliciteringer Der har i den forgangne periode været forskellige sager af mere principel karakter. Esbjerg Centralsygehus har arbejdet på at gennemføre et udbud af rengøringsopgaverne over to år. Det har været store politiske problemer i Ribe amt, bl.a. fordi Sygehusudvalget i forbindelse med udbudet løb fra en gammel aftale om udvikling af arbejdspladserne på sygehusene. Hertil kom, at der ikke var mere end et enkelt firma, som kunne leve op til kravene i prækvalifikationen. Nu er der så et andet udbud i gang, hvor ISS, Completa og sygehusenes rengøringsorganisation byder på opgaven. 14

16 Medarbejderne har arbejdet på at få krav om arbejdsmiljø ind i udbudsmaterialet, hvilket der i samarbejde med BST også er kommet. Ligeledes har amtet bemærket sig udbyderansvaret i forbindelse med overholdelse af loven. HS har sendt serviceopgaver i udbud siden Bl.a. er rengøringen på Hvidovre, Amager og Frederiksberg hospitaler overtaget af private selskaber. KLS som organiserer medarbejderne har arbejdet meget for at synliggøre overfor politikere og andre, hvilke menneskelige omkostninger udliciteringerne har for medarbejderne. Således har KLS foretaget en undersøgelse for at afdække, hvorfor personalet faldt fra efter kort tid som privatansat. Rengøring på Bispebjerg Hospital blev også udbudt, men der valgte HS at indgår en 3 til 5-årig kontrakt med hospitalets egen rengøringsafdeling. Frederiksborg amt overlod pr. 1. juli Eurest A/S driften af køkkenerne, kantinerne og kioskerne på amtets sygehuse. Personalet ønskede at deltage i et kontrolbud, men blev afskåret fra dette, da amtet mente, at de ikke kunne byde på den samlede pakke. Amtet ønsker med udbuddet, samtidig at ændre konceptet for levering af mad til patienter og deres pårørende. De indfører et såkaldt P3-koncept (Patienter, Pårørende og Personale). Ønsket er, at man kan bestille varieret mad til de tre grupper, og at det skal ske ved et decentral IT-baseret ordresystem. FOA har etableret et godt samarbejde med Eurest A/S om overgangen fra at være ansat af amtet til at være ansat i Eurest A/S. Således har Eurest A/S indgået en tiltrædelsesoverenskomst frem til april 2002 og vil gerne efterfølgende tegne overenskomst med FOA, som grundlæggende bygger på overenskomsten med amtet. FOA s aftale med Eurest A/S kan på sigt betyde en roligere overgang for medlemmer, hvis der sker flere udliciteringer på sygehusområdet. Der er ikke sket nogen afskedigelser af personale med baggrund i udliciteringen. Frit-valgs-ordninger på ældreområdet Inden for ældreplejeområdet forsøger flere kommuner sig med Frit-valgsordninger, hvor kommunen vælger kun selv at løse en del af opgaverne inden for området og udlicitere de resterende. Det er så op til den enkelte modtager at vælge mellem den kommunale eller den private hjemmepleje. Ordningen betyder, at der både skal være et kommunalt beredskab til at løse opgaver for borgerne og samtidig skal den private virksomhed til at have kapacitet til at løse samme opgave. Herning kommune har etableret en Frit valgs ordning inden for hjemmeplejen, der omfatter rengøring og praktisk hjælp (omsorgs- og lettere plejeydelser) til ældre, handicappede m.fl. i eget hjem. Kommunen har indgået aftale med Aktiv Senior Care og Ca brugere har mulighed for at benytte sig af frit valgs ordningen. 15

17 Skive kommune har ligeledes etableret en Frit valgs ordning inden for hjemmeplejen. Ordning er for kommunens ca. 500 pensionister. Græsted-Gilleleje kommune har efter en fireårig periode med Frit valgs ordning mellem kommunal og et privat selskab udliciteret samtlige udførende opgaver indenfor hjemmeplejen. Der er således ikke længere mulighed for at vælge mellem kommunal og privat, men udelukkende valg mellem private leverandører. Det er både opgaver for borgere i eget hjem samt kommunens fire omsorgscentre, der er udliciteret. Nye aktører på markedet om de ældre Kolding kommune har valgt at sende driften af et plejecenter i udbud. Det er driften af Plejecentret Dreyershus, herunder de sociale ydelser i form af ældrepleje, aktivitets- og træningstilbud i forbindelse med daghjem/dagcenter, forplejning og rengøring. Det er således alle opgaver på det nye plejecenter, der er udliciteret. Som nye på udbudsmarkedet vandt OK-Fonden. OK-Fonden er en gammel kending af FOA, da de har driftsoverenskomst med en række kommuner om drift af selvejende plejehjem. OK-Fonden er en spændende aktør på markedet, da den ikke som de andre aktører skal tjene på aftalerne med kommunerne, men udelukkende er en nonprofit virksomhed. Udbud af færgefart I 1999 vedtog Folketinget en lov om færgefart, som påbyder offentlige instanser at udbyde offentligt finansierede eller støttede færgeruter. I den forbindelse arbejdede FOA på at få udbyderpligten ud af lovforslaget, bl.a. ved at skrive til trafikminister Jakob Buksti. Det betød desværre ikke, at udbudspligten blev udeladt af loven. Siden har der været flere udbud af færgeruter. Det viser sig, at FOA havde ret i, at der ikke var nogle økonomiske fordele for amter og kommuner i at udbyde, for selvom få har budt på opgaverne har der ikke været nogle økonomisk fordelagtige bud og således er p.t. ingen af færgeruterne udliciteret. Indlicitering Den forgangne periode har også været præget af, at der flere steder, hvor man tidligere har valgt at udlicitere opgaver, nu har valgt at tage opgaverne tilbage i offentligt regi. Denne udvikling har været mest markant på rengøringsområdet. Baggrunden for fravalget af de private leverandører er som oftest en massiv kritik af kvaliteten, der ikke har levet op til forventningerne. Således kan nævnes, at ISS enten har opsagt eller er blev opsagt i Ålborg kommune, Frederiksberg Kommune og Greve kommune. Og tidligere blev Forenede Rengørings kontrakt med Esbjerg Kommune opsagt. Ikke alle kommuner har valgt at beholde opgaven i eget regi på trods af udliciteringsfiaskoen. Ålborg og Esbjerg kommuner tog opgaverne tilbage og Frederiksberg kommune ønskede ikke, at alle skoler skal være udliciteret og vælger ikke ubetinget det billigste tilbud længere. 16

18 Privatiseringer af vaskerier To vaskerier i hovedstadsområdet er blevet privatiseret den 1. januar Det drejer sig om KOROVA, som blev overtaget af Berendsen Textil Service A/S og Institutionsvask, der blev overtaget af Forenede Dampvaskerier A/S. FOA har arbejdet meget for at beholde overenskomsterne, og for at medarbejderne kunne bibeholde deres gode arbejdsforhold og rettigheder. Da de to private selskaber i forvejen har overenskomster med KAD og SID, var det ikke muligt ikke bibeholde overenskomsten. Vaskeriet på Bispebjerg Hospital er fortsat, som det eneste offentlige storvaskeri offentligt drevet. Databasen for udvikling og udlicitering FOA deltager aktivt i udviklingen af Udliciteringsdatabasen på Det Kommunale Kartels hjemmeside. Således arbejdes der med udvikling af selve hjemmesiden, med det formål, at den bliver lettere tilgængelig, og at det bliver nemmere at søge de spændende sager frem. Ligeledes har FOA aktivt deltaget i udvikling af regelbanken, så det bliver nemmere at finde frem til de relevante oplysninger, love, regler og afgørelser. Udliciteringsnetværket Udliciteringsnetværket er et netværk bestående af 1 ressourceperson fra hver af FOA-afdelingerne samt konsulenter fra forbundet. Formålet med netværket er at skabe et forum for udveksling af erfaringer og informationer om udlicitering på tværs af landet mellem de personer i afdelingerne, der håndterer udliciteringssager. Informationer og erfaringer udveksles elektronisk, telefonisk og personligt. Netværket mødes en gang om året til et seminar desuden udsendes et nyhedsbrev. Det første nyhedsbrev fra Udliciteringsnetværket var et startskud, hvor udlicitering af opgaverne på Frydenholm i Søllerød kommune, udlicitering af portøropgaver i Sønderjyllands amt samt Græsted-Gilleleje kommunes udlicitering af alle udførende opgaver på ældreområdet blev taget op til debat. I andet nummer var emnerne: Muligheder for lige og fair konkurrence i forbindelse med udlicitering, udbud af køkkendrift på Amtssygehuset i Herlev, projektarbejde om udlicitering i Vejle kommune og erfaringer med udlicitering i Stockholm. Tredje nummer var et temanummer fra netværkets seminar. Netværkets medlemmer bruger flittigt Det Kommunale Kartel udliciteringsdatabase, derfor har det været naturligt at inddrage netværket i arbejdet med at udvikle og forbedre databasen. Lov om virksomhedsoverdragelse Den 1. juli 2001 trådte en lovændring i kraft vedrørende lov om medarbejdernes retsstilling i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Der er kun tale om meget 17

19 små ændringer til den oprindelige lov. Disse er omtalt under overenskomstafsnittet. Kommunalt medansvar for arbejdsmiljø ved udlicitering En ændring af Arbejdsmiljøloven, der træder i kraft den 1. januar 2002, pålægger nu udbyderne et medansvar for arbejdsmiljøet ved udlicitering. Bestemmelsen fastlægger, at en udbyder af en tjenesteydelse, "skal ved udarbejdelsen af sit udbudsmateriale påse, at der er taget hensyn til sikkerheden og sundheden ved opgavens udførelse". Lovændringen er yderligere omtalt under miljøafsnittet. Standarder på rengøringsområdet (INSTA 800) INSTA 800 er en nordisk standard udarbejdet af Dansk Standard i fællesskab med de øvrige nordiske lande. Standarden opfylder de Europæiske rammekrav til en kvalitetsstandard og kan derfor i lighed med andre nationale standarder benyttes i udbudsforretninger Standarden er udarbejdet i regi af Dansk Standard og i et samarbejde mellem FOA, KAD og den private rengøringsbranche. Til gengæld har de offentlige arbejdsgivere ikke ønsket at deltage i arbejdet. Det er FOA s forhåbning, at standarden vil betyde en mere ensartet opfattelse af rengøringskvaliteten, og tvinge de kommunale politikere til at tage stilling til kvaliteten i produktet, de betaler for frem for udelukkende at se på prisen. Standarden skal evalueres om et år, hvor man forventer at se nogle resultater af, hvor standarden bruges nu. Standarden er ikke så udbredt i øjeblikket af flere grunde, men den væsentligste er, at de private konsulentfirmaer bruger ikke standarden i væsentligt omfang. Kursus om opmåling af rengøringsopgaver Ud fra princippet om, at problemerne skal løses, hvor de opstår, er det forbundets praksis, at afdelingerne så vidt muligt selv skal have kompetence på opmålingsområdet, så de kan rådgive tillidsvalgte, der bliver involveret i en opmåling. Forbundet forespurgte samtlige afdelinger om behovet for at afholde et kursus. Og med baggrund i den undersøgelse blev den december 2000 afholdt et opmålingskursus på Roskilde Højskole. Der deltog ca. 20 i kurset. Statens og kommunernes indkøb (SKI) SKI er ejet af Finansministeriet og Kommunernes Landsforening og har hidtil indkøbt varer for stat og kommuner alt fra papirclips og toiletpapir til PC ere og biler. SKI har ca. 2 mio. varenumre og har kunder i det offentlige. Formålet med SKI er at opnå store rabatter. SKI vil nu også indkøbe serviceydelser for kunderne. Bestyrelsen har besluttet, at man i første omgang vil undersøge mulighederne for at købe rengøringsydelser. Formålet er også her at opnå besparelser. 18

20 Det betyder, at SKI indgår rammeaftaler med en række rengøringsfirmaer, og at SKI på denne baggrund står for udliciteringen af opgaven, når en kunde henvender sig. Det kan f.eks. være en kommune, der ønsker at udlicitere skolerengøringen. Det betyder, at kommunen ikke længere er udbyder, men kunde hos SKI. Det fritager dog ikke kommunerne fra det vanskelige og ressourcekrævende arbejde med at beskrive den opgave, der ønskes udbudt. SKI har valgt rengøring som det første område, fordi der allerede er en række erfaringer med at udlicitere rengøringsydelser. Modellen er, at SKI inddeler landet i 5 regioner, og at der prækvalificeres cirka 5 rengøringsfirmaer i hver region. Der indgås en rammeaftale med hvert firma. Hvad angår krav til løn- og ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø, osv. stilles der kun minimumskrav i rammeaftalerne. Det er op til den enkelte kommune at stille supplerende krav til rammeaftalen, men så holder priserne i rammeaftalerne ikke mere. Der vil således være meget lille incitament til at stille supplerende krav. For at få belyst problemet yderligere har Forbundet bedt Konkurrencestyrelsen vurdere projektet. Det er styrelsens vurdering, at der ikke er konkurrencemæssige problemer i projektet. Det er lovligt at indgå parallelle rammeaftaler med en række rengøringsfirmaer, og der er ikke noget problem i at lade SKI forestå en udlicitering på en kommunes vegne. Det skal understreges, at styrelsen udelukkende vurderer projektet udfra konkurrencelovgivningen. FOA har tilkendegivet, at FOA er betænkelige ved projektet. Det kan måske forebygge en række udbudstekniske fejl, men rammeaftalerne vil som udgangspunkt give medarbejderne ringere vilkår og mindre indflydelse. Man kan også frygte, at man ikke mere vil udarbejde kontrolbud, fordi kommunen ikke er udbyder, men kunde hos SKI. DKK har på vegne af bl.a. FOA indklaget SKI for brud på EUs udbudsdirektiv. 19

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 3 af september F-medlemmer i kommuner

NYHEDSBREV NR. 3 af september F-medlemmer i kommuner NYHEDSBREV NR. 3 af september 2009 3F-medlemmer i kommuner læs i dette nummer Lokale lønforhandlinger Personalepolitisk Messe 2010 tager form Værktøj til trivselsmåling Aktuelle kurser og temadage i efteråret

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Mine krav - dine krav

Mine krav - dine krav Forbund Mine krav - dine krav Kommunal overenskomst 2015 Indhold Forord 3 Løn, realløn, ligeløn og lokal løn 4 Uddannelse og større tryghed i ansættelsen 6 Tidsbegrænsede ansættelser og timelønsansættelser

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

T epartsaftalen 2007 2007

T epartsaftalen 2007 2007 F O A F A G O G A R B E J D E Trepartsaftalen 2007 Hvad betyder den for dig og dine kolleger Trepartsaftalen 2007 Hvad betyder den for dig og dine kolleger Læs trepartsaftalen på www.foa.dk Redaktion:

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten NYHEDSBREV NR. 1 af marts 3F-medlemmer i Staten læs i dette nummer Status aftaler og overenskomster Staten lønninger pr. 1. april Særlige ydelser pr. 1. april Nye satserne for jubilæumsgratiale pr. 1.

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område KTO Sekretariatet 16. februar 2013 3211.2 Hovedelementerne i KTO-forliget 2013 på KL s område Den 16. februar 2013 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 2-årigt forlig. Desuden er der opnået enighed

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E

V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E Forbundet af Offentligt Ansatte Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA, er Danmarks tredje største fagforbund med næsten 200.000 medlemmer. Fælles for alle FOAs medlemmer

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 2 af juni 2009 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer Valg til TR Forum i PensionDanmark Køre- og hviletidsbestemmelser Sådan holder du din ferie Aktuelle kurser og temadage Valg til

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse. Udlicitering af plejehjem

Virksomhedsoverdragelse. Udlicitering af plejehjem Virksomhedsoverdragelse 28 feb Virksomhedsoverdragelse Udlicitering af plejehjem Virksomhedsoverdragelse 28 feb Lov om virksomhedsoverdragelse Lovbekendtgørelse nr 710 af 20 august 2002 om lønmodtageres

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA gør meget mere end at sikre gode overenskomster og at arbejde politisk for medlemmernes interesser. Når du er medlem af FOA, står vi også klar til at hjælpe

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner TEKNIK-SERVICE Overenskomst for ambulanceuddannet personale FOA og Danske regioner Informationsmøder Vi ved, at uanset hvor meget materiale vi laver, vil der være en lang række uafklarede spørgsmål. Derfor

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Rengøring. Et debatoplæg om rengøring

Rengøring. Et debatoplæg om rengøring Rengøring Et debatoplæg om rengøring Det sku være så rent er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, Køkken- og rengøringssektoren. Pjecen lægger op til debat om rengøringsfagligheden og forholdene

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

TR-konference 2001. rapport2002. Bedre vilkår til tillidsvalgte

TR-konference 2001. rapport2002. Bedre vilkår til tillidsvalgte TR-konference 2001 rapport2002 Bedre vilkår til tillidsvalgte Konference for tillidsrepræsentanter i Teknik- og servicesektoren december 2001 Bedre vilkår til tillidsvalgte Konference for tillidsrepræsentanter

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

De første 10 år med Sundhedskartellet

De første 10 år med Sundhedskartellet De første 10 år med Sundhedskartellet De første 10 år med Sundhedskartellet Copyright Sundhedskartellet 2007 Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd - Grafisk Enhed 07-92 1.

Læs mere

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel F O A f a g o g a r b e j d e Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel 1 Udtal dig trygt Med denne pjece ønsker FOA at støtte dig som medlem i at bruge din ytringsfrihed og sige

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere