Forbundet af Offentligt Ansatte. Årsmøde Statusrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbundet af Offentligt Ansatte. Årsmøde 2001. Statusrapport"

Transkript

1 Forbundet af Offentligt Ansatte Årsmøde 2001 Statusrapport

2 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Layout og indhold: Forbundet af Offentligt Ansatte Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...6 OVERENSKOMSTER OG FAGLIGE SAGER...7 Nye lønformer...7 Det lokale arbejde med nye lønformer...7 Tvisteløsning...7 Lønudviklingen...8 Nye aftaler og fortolkninger m.v...9 Lokale tilpasninger...9 Decentrale arbejdstidsaftaler...10 Det private overenskomstområde...10 Arriva-OK...11 Virksomhedsoverdragelse...11 Afskedigelsessager...12 FRA UDLICITERING TIL UDVIKLING...13 Strategien UDLICITERING...14 Rådgivning og bistand...14 Tendenser og udliciteringer...14 Frit-valgs-ordninger på ældreområdet...15 Nye aktører på markedet om de ældre...16 Udbud af færgefart...16 Indlicitering...16 Privatiseringer af vaskerier...17 Databasen for udvikling og udlicitering...17 Udliciteringsnetværket...17 Lov om virksomhedsoverdragelse...17 Kommunalt medansvar for arbejdsmiljø ved udlicitering...18 Standarder på rengøringsområdet (INSTA 800)...18 Kursus om opmåling af rengøringsopgaver...18 Statens og kommunernes indkøb (SKI)...18 UDVIKLING...20 Arbejdspladspulje...20 Væksthus på ældreområdet...20 Kvalitet i ældreplejen...21 Rengøringskonference...21 Kvalitetsprisen for den offentlige sektor...22 Samarbejde om udvikling på sygehusene (SUS)...22 Elektronisk kompetenceudviklingsværktøj...22 Sektordialog omkring SUS...22 Plejeprofiludvalget...23 DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED...25 Delmål...25 Forskningsprojekt om det rummelige arbejdsmarked...25 SOCIALPOLITIK...25 Førtidspensionsreformen...25 Arbejdsevnekriterium og kun én ydelse

4 Fleksjob...26 Antal fleksjobbere i FOA...27 Møder og forespørgsler...27 Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats...27 Projekt syge ledige...27 ARBEJDSMARKEDSPOLITIK...28 FOA-udspil til kursskifte i arbejdsmarkedspolitikken...28 Intern grundregistrering...28 Indsatsen over for ledige, der er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet...28 Møder og konferencer...29 Arbejdsløsheden blandt FOA s medlemmer...29 SERVICEJOB...30 Forbedringer af forsøget...30 Det supplerende tilskud...30 ETNISK LIGESTILLING...31 Temadag og følgegrupper...31 Antal medlemmer med anden etnisk baggrund...31 LIGESTILLING...33 Forbedrede orlovsordninger...33 Nedsættelse af et ligestillingspolitisk ad hoc udvalg...33 SENIORPOLITIK...34 FOA s seniorprojekt...34 Arbejdsgruppe i HS om seniorpolitik...34 UDDANNELSESOMRÅDET...35 Flere store reformer...35 VEU-reformen...35 Nye finansieringsmodeller - de tre søjler...36 Arbejdsmarkedsuddannelser...37 Arbejdsmarkedets UddannelsesFinanciering (AUF)...38 ØVRIGE UDDANNELSESAKTIVITETER...39 Skolekontaktarbejdet...39 Samarbejdet med LO, KTO og DKK...39 EU-projekter...40 Pjecer og forskning...40 ERHVERVSUDDANNELSESOMRÅDET...42 Reformen...42 Skolernes økonomi og praktikpladssituationen...42 SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET...43 Reformen af social- og sundhedsuddannelserne...43 Forandringerne i hovedtræk...43 Uddannelserne bliver synlige...43 Kvalificering til livslang læring...44 Personlige uddannelsesplaner...44 FOA følger uddannelserne...44 Uddannelsespolitisk samarbejde...45 Implementering og profilering...45 Merit og voksenforløb

5 Undersøgelser på social- og sundhedsområdet...45 Rekruttering og fastholdelse...46 Perspektiver på videreuddannelse for social- og sundhedsassistenter...46 VEO-projekter...46 Arbejdsmarkedsuddannelser...47 DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE...48 Fine tal...48 Den pædagogiske grunduddannelse...48 KØKKEN- OG RENGØRINGSOMRÅDET / TEKNIK- OG SERVICEOMRÅDET...49 Serviceområdet...49 Arbejdsmarkedsuddannelser...49 Erhvervsuddannelser...49 ARBEJDSMILJØET...51 Politisk focus på arbejdsmiljøet...51 Regeringens incitamentspakke om arbejdsmiljø...51 Forslag til lov om ændring af arbejdsmiljøloven...52 Udbyderansvar...52 Ad hoc-udvalg om arbejdet med ændringer i arbejdsmiljølovgivningen nye særligt farlige fag...53 Branchearbejdsmiljørådene (BAR)...53 Medindflydelse og Medbestemmelse (MED)...53 Personalepolitisk Forum...54 Stafetten, arbejdsfastholdelse og sygepolitik...54 Personalepolitiske projekter og samarbejdsområder...55 Arbejdstid...55 Sundhedsfremme...56 Udbygning af Bedriftssundhedstjenesten (BST)...56 BST's nye rolle...56 Betænkning om arbejdsskadeforsikring - igen dagesundersøgelsen...58 INTERNATIONALT ARBEJDE...59 Internationalen for stats- og kommunalt ansatte (ISKA)...59 European Federation of Public Service Unions (EPSU)...59 Kommunalt ansattes Nordiske Samarbejde (KNS)...60 Nordens Offentligt ansattes Faglige Sammenslutning (NOFS)...60 DAN-ISKA...61 ORGANISATIONEN...62 Fordeling af de politiske ansvarsområder...62 Forretningsorden for hovedbestyrelsen...62 Udvalgsstrukturen...63 Opfølgning på arbejdet med fagpolitisk målsætning og prioritering af indsatsområder for forbundet og A-kassen...64 Køreplan for ekstraordinær kongres...65 Fokus på velfærd...66 Organisationsudvikling...66 Serviceinformation at love, hvad man holder...67 Afdelingsprojektet

6 LEDEROMRÅDET...69 UNGDOMSARBEJDET...70 Det tværfaglige ungdomsarbejde...71 Det internationale ungdomsarbejde...71 Elevarbejdet...71 Landselevaktiviteter...72 FOA S FAGLIGE SENIORER...72 PARTISTØTTE...73 MEDLEMSHVERVNING...73 Eleverne...75 Andre initiativer...75 MEDLEMSUDVIKLINGEN...76 TR-UDDANNELSE...78 Decentraliseringen en succes...78 Nye krav...78 Den decentrale grunduddannelse...79 IT i grunduddannelsen...79 KURSUSTILBUD EFTER GRUNDUDDANNELSEN...79 PC- kørekort...79 G4 og Overbygning på TR-grunduddannelsen...80 FPI - FOA s Pædagogiske Institut...81 FIU-kurserne...81 Det nye FIU...81 Konsekvenser for FOA...82 Et nyt fællesskab på nettet...83 FOA s TR-træf og LO s Topmøde...84 FOA-ferie...85 INFORMATION OG PRESSE...86 FOA-BLADET...86 Den redaktionelle linie og Internet...87 Den typiske bruger...87 FOA net...88 Pjecer...88 REGNSKAB FORBUND OG A-KASSEADMINISTRATION...90 De samlede indtægter og udgifter...90 Udgifterne på hovedposterne...91 Kongressen satte sit præg...92 Resultatet...92 REGNSKAB STREJKEFONDEN...95 REGNSKAB OFFENTLIGT ANSATTES ARBEJDSLØSHEDSKASSE...97 RAMMEBUDGETTET FOR BUDGETTET FOR BILAG HOVEDBESTYRELSENS SAMMENSÆTNING BILAG MEDLEMSUDVIKLINGEN

7 FORORD Der er gået 1 år siden kongressen fandt sted. Der var fire væsentlige temaer til debat: Forhandling i fremtiden Arbejde under forandring Ansvar og velfærd Bevægelsen og værdierne Forbundet samledes om sloganet Solidariteten starter her. Kongressen konstaterede, at FOA s medlemsgrupper er frontløbere for udvikling og forbedring af den offentlige sektor og vores velfærd. Det er den indsats, der er blevet taget hul på i det første kongresår, og som denne beretning vidner om. Fagbevægelsen oplever for tiden et faldende engagement og et faldende medlemstal. Det rejser spørgsmålet, om der er det faglige fællesskab, vore medlemmer efterlyser? Er det faglige projekt virkeligheden for vore medlemmer. De spørgsmål vil blive endnu mere påtrængende i den resterende kongresperiode. Derfor er det nødvendigt, at alle bidrager med løsningsforslag, hvis fagbevægelsen skal have en fremtid. Poul Winckler forbundsformand 6

8 OVERENSKOMSTER OG FAGLIGE SAGER Nye lønformer Med virkning fra 1. april 2000 overgik næsten alle resterende FOA-grupper på gammel løn til ny løn. Menigt brand- og beredskabspersonale overgik som de sidste til ny løn med virkning fra 1. januar Herefter er alle FOAoverenskomster på det (amts-) kommunale område baseret på nye lønformer. Overgang fra et lønsystem til et andet og anderledes lønsystem er altid vanskeligt. Erfaringerne fra overgangen 1. april 1998 var dog en vigtig ballast både for de centrale parter med udformningen af overgangsbestemmelserne og for de decentrale parter ved anvendelsen af overgangsbestemmelserne. Det og det mindre antal overgange fra gammel til ny løn betød, at overgangene i år 2000 alt i alt forløb både hurtigere og mere smertefrit end overgangene i 1998 Det lokale arbejde med nye lønformer Arbejdet med nye lønformer fylder meget i afdelingernes hverdag. Når indplaceringer i det nye lønsystem er overstået og vi med årerne kommer ud af skyggen fra overgangsordningerne - vil vægten i arbejdet med ny løn flytte sig mere og mere til det egentlige. Nemlig spørgsmålet om at aftale løn for relevante funktioner og kvalifikationer. Forhandlingerne om ny løn flytter i stigende omfang fra kommuneniveau til arbejdspladsniveau. Det betyder generelt, at tillidsrepræsentanternes rolle efterhånden flytter sig fra at deltage i til at varetage forhandlingerne. I beretningsperioden har hovedtendensen også for FOA været som beskrevet ovenfor. Der er indgået en mængde aftaler om ny løn ved de lokale forhandlinger. Antallet af uenigheder, som er gået videre i tvisteløsningssystemet var relativt få. Tvisteløsning Forbundet har indtil primo august 2001 deltaget i 98 såkaldte fase-2- forhandlinger. Det vil sige forhandlinger, hvor de centrale parter deltager i lokale forhandlingsmøder med henblik på at hjælpe de lokale parter til at finde løsning på en uenighed om fastsættelse af funktions- eller kvalifikationsløn. Kun 8 af disse sager blev ikke løst / afsluttet og dermed behandlet videre ved fase-3 forhandlinger. Det vil sige forhandlinger, hvor de centrale parter direkte overtager forhandlingerne og forsøger at aftale lokalt bindende løsninger med hinanden. Af disse 8 sager er der i 7 opnået en løsning. 7

9 Hvis man sammenligner antallet af fase-2 og fase 3 forhandlinger med forbundets mange kommunalt ansatte medlemmer, kan man konstatere, at langt de fleste lønaftaler forhandles færdig af de lokale parter. Denne konstatering er ikke det samme som, at det nye lønsystem med lokale forhandlinger er en ubetinget succes. Årsagen til at så få sager går videre i tvisteløsningssystemet kan også være, at afdelingernes forventninger til et positivt resultat heraf er beskedne. Men det største generelle kritikpunkt har været de meget lange tidsterminer, der har været for at få gennemført de lokale forhandlinger. Det afgørende mål for om det nye lønsystem virker efter hensigten er dog de lokale parters aftaler og deres vurdering af forhandlingsresultaterne og den samlede lønudvikling for de (amts-) kommunalt ansatte ved overenskomstperiodens udløb 31. marts Lønudviklingen Det Fælleskommunale Løn Datakontors (FLD) opgørelse af den samlede lønudvikling for (amts-) kommunalt ansatte i en 3 års periode ( februar 1998 februar 2001), viser en gennemsnitlig lønstigning på 13,4 %. De generelle lønstigninger i samme periode har været godt 6,5%. Den øvrige stigning er en blanding af overenskomstresultaterne ( puljer til omklassificering, overgangsordninger mv.) samt lokale aftaler om ny løn. FOA's medlemsgrupper har klaret sig forskelligt i konkurrencen om ny løn. Blandt de, der har hentet mest hjem ved lokale lønforhandlinger kan nævnes buschauffører, pædagogiske konsulenter og en række ledergrupper. SOSU-gruppen har samlet haft en gennemsnitlig lønudvikling på 16,1 %, altså et pænt stykke over gennemsnittet. Dette forhold skyldes ikke alene, at SOSUgrupperne har haft særligt gunstige resultater af de lokale lønforhandlinger, men også at SOSU-gruppens sammensætning hele tiden ændrer sig mod højere uddannelsesniveau og dermed højere løn. Man kan sige, at SOSU-gruppen ikke kun har forhandlet sig men også uddannet sig til den særligt store lønudvikling. Risikoen ved ny løn for, at ordningen fører til øgede lønforskelle mellem kønnene har haft og skal have stor opmærksomhed. FOA har været aktiv i debatten herom, og har sammen med Akademikernes Centralorganisation (AC) og Kommunernes Landsforening igangsat en undersøgelse, der skal klarlægge eventuelle kønsbestemte forskelle i lønudviklingen. Denne undersøgelse er et supplement til det tværgående projekt om ny løn og ligeløn, som gennemføres af KTO og de (amts-) kommunale arbejdsgivere. Begge projekter forventes færdige inden OK FOA's database om ny løn har vist sig ikke at være tilstrækkelig anvendelig for afdelingerne til at indberette de indgåede aftaler om ny løn. Der satses derfor på at omlægge denne database radikalt, så afdelingerne i langt større omfang videregiver deres erfaringer og resultater fra forhandlinger om ny løn til hinanden i et fælles elektronisk informationssystem. 8

10 Nye aftaler og fortolkninger m.v. De spørgsmål, som kort efter de første FOA-gruppers overgang til ny løn i 1998 medførte en række fortolkningssager, var primært overgangsbestemmelser bestemmelserne om overgangstillæg og bestemmelser om udligningstillæg og spørgsmål om mulig lokal modregning i disse tillæg. De FOA-grupper, der overgik til ny løn pr. 1. april 2000 har i langt højere grad haft fast grund under fødderne, fordi disse spørgsmål er endeligt afklaret tidligere. Siden 1995 har der ikke kunnet opnås enighed om fornyelse af overenskomsterne for beredskabspersonale samt brandpersonale i København og Frederiksberg kommuner, men den 21. februar 2001 blev parterne enige om indholdet i overenskomsterne. Parterne har opnået enighed om fornyelse af overenskomsterne, der indeholder overgang til ny løn, lønfremgang til alle på mindst 1 løntrin, 2 obligatoriske funktionsløntrin for ambulancebehandlere og mulighed for yderligere lønfremgang gennem lokale arbejdstidsaftaler. Arbejdstidsbestemmelser, herunder antallet af døgnvagter, er uændret. Videre- og efteruddannelsesreformen -VEU som Folketinget vedtog, og som fik virkning fra 2001, viste sig at indeholde en utilsigtede effekt nemlig at de økonomiske vilkår for FOA-medlemmer på opskoling blev forringet. Efter flere møder om sagen med relevante ministre og de kommunale arbejdsgiverparter aftalte forbundet en løsning med arbejdsgiverne, der sikrer fuld sædvanlig løn for fuld tid i opskolingsperioden. Forinden havde mange afdelinger været i gang med at forhandle og aftale lokale løsninger på problemet, som - forenklet - bestod i, at deltidsansatte, som valgte at tage et opskolingsår til social- og sundhedshjælper eller assistent stod tilbage med færre penge i opskolingsåret end før VEU-reformen. Tilsvarende situation kunne dagplejere på PGU-uddannelse lande i. De lokale forhandlinger og aftaler var med til at presse de centrale arbejdsgiverparter til en samlet løsning i form af ændrede lønbestemmelser under opskoling midt i en overenskomstperiode. Lokale tilpasninger Ved forhandlingerne om OK-99 på det pædagogiske område, var FOA uden nogen form for dramatik med til at aftale, at man i overenskomstperioden skulle se nærmere på en mulig ændring af områdebestemmelsen for daginstitutionspædagoger i Københavns kommune. Hensigten var at åbne for beskæftigelse i fælles indskoling. Pædagogernes overenskomst skulle åbnes for beskæftigelse inde på skoleområdet. Dramatisk blev til gengæld Københavns kommunes ændring af strukturen på børneområdet. Kommunens konkrete forslag om nedlæggelse af fritidshjem og etablering af skole-fritidsordninger førte til omfattende og langvarige arbejdsnedlæggelser blandt det pædagogiske personale i Københavns kommunes daginstitutioner / fritidshjem i sommeren

11 Den langvarige konflikt sluttede først, da kommunen ændrede sine konkrete planer væsentligt. Det principielle resultat blev en aftale om at ændre overenskomsternes områdebestemmelser således at arbejde i skole-fritidsordninger er mulig ligesom i landets andre kommuner. På dagplejeområdet viste der sig behov for tilpasninger i de overenskomstbestemte vilkår. Flere kommuners tiltag i retning af integration på småbørnsområdet mellem dagplejen og vuggestuer har medført drøftelser om fravigelse af dele af dagplejeoverenskomsten. Der er indgået konkrete aftaler om fravigelser mellem FOA og enkelte kommuner. Formålet med fravigelserne er at åbne for etablering af gæstedagplejehuse. Forhandlinger om sådanne ordninger er komplicerede, på grund af den uskarpe skillelinie mellem fælles faciliteter for dagplejere og dagplejebørn og børneinstitutioner. De lokale forhandlinger har været ført under medvirken af forbundet. Decentrale arbejdstidsaftaler Især social- og sundhedsområdet var mål for den generelle KTO-aftale om decentrale arbejdstidsregler, som var et resultat af OK-99-forhandlingerne. Der er blevet igangsat lokale projekter med forsøg med arbejdspladsbaserede arbejdstidsaftaler. Midler til igangsættelsen var aftalt som et led i det generelle 99- forlig. Midlerne bruges til forberedelse og gennemførelse af projekter, som efterfølgende skal anvendes som inspiration i andre kommuner / arbejdspladser på det kommunale område. Der ydes også til projekterne konsulentbistand, ligesom repræsentanter for KTO-organisationerne herunder FOA indgår i styregrupper for projekterne. Projekterne skal være gennemført og evalueret inden overenskomstperiodens udløb i Det private overenskomstområde Det første forlig på det private arbejdsmarked blev indgået relativt tidligt i år 2000 mellem Dansk Industri og CO-Industri. Dette forlig blev model for efterfølgende forlig på det private område og for det mæglingsforslag, som blev udarbejdet til at samle de områder op, hvor der ikke kunne opnås enighed om et forlig. FOA indgik forlig med Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) om fornyelse af 1998-overenskomsten i en fireårig overenskomst, som rækker frem til år Dette forligs centrale elementer er de samme, som i CO-Industri s forlig med Dansk Industri: Forhøjelse af grundlønningerne med aftalte kronebeløb hvert år i overenskomstperioden. Forbedrede tillægsbetalinger for ubekvemme arbejdstider. Flere feriefridage til 5 i alt i løbet af overenskomstperioden. Forbedrede pensionsbestemmelser. 10

12 Forbedrede uddannelsesmuligheder for tillidsrepræsentanter. Efterfølgende er FOA s overenskomst med SBA anvendt som model for den efterhånden længere række af selvstændige overenskomster med private arbejdsgivere, som forbundet har indgået. Opprioriteringen af det private område viser sig tydeligt i antallet af tiltrædelsesoverenskomster og selvstændige overenskomster. Dette kan aflæses både af overenskomstoversigten på FOA-NET og på FOA s hjemmeside. Overenskomster og tiltrædelsesoverenskomster fordeler sig ud over hele FOA s naturlige faglige område. Det er dog social- og sundhedssektoren, der (også) på det private område dækker langt flest medlemmer med overenskomster blandt andet også i f.eks. vikarbureauer og lægehuse. Arriva-OK Forbundet og ARRIVA Danmark A/S har opnået enighed om fornyelse af overenskomsten for buschauffører indtil den 1. marts Blandt andet kan fremhæves: Opsigelsesreglerne efter funktionærloven - dog efter 1 års ansættelse - er opretholdt Der er aftalt stigninger i lønsatserne Der er bibeholdt 12 % pensionsordning DA/LO-hovedaftalen er gældende Pause- og hviletidsbestemmelserne er videreført Alle vagter skal starte og slutte samme sted De opsparede feriefridage udbetales og pr. 2. maj 2001 overgår man til nyt feriefridagssystem Feriegodtgørelsen er på 1 % Retten til fuld løn under barsel m.v. er opretholdt Omsorgsreglerne er samtidig bortfaldet Betaling til fællestillidsrepræsentantordning bortfaldet pr. 1. april 2001 Virksomhedsoverdragelse I det forløbne år har Folketinget ændret loven om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Baggrunden var en præcisering på baggrund af et EU-direktiv, men i arbejdet med implementeringen af direktivet lykkedes det fagbevægelsen at få rejst spørgsmålet om videreførelse af de kollektive rettigheder i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Dette krav kom fagbevægelsen dog ikke igennem med, men der skete en opstramning og præcisering af reglerne om passivitet, således at erhververen inden 5 11

13 uger fra han vidste eller burde vide, at de ansatte havde en kollektiv overenskomst skal meddele, hvis han ikke ønsker at indtræde i overenskomsten - ellers fanger bordet. Det kan dog tidligst ske 3 uger efter overtagelsen. Desuden vil det fremover være muligt at foretage en fagretslig behandling af overtrædelse af de individuelle rettigheder, samt flere andre mindre forbedringer. Afskedigelsessager Antallet af afskedigelser af FOA s medlemmer lå også i år 2000 på ca Afskedigelsesstatistikkerne blev omlagt i slutningen af år Denne omlægning indebærer, at en samlet detaljeret opgørelse for år 2000 ikke er udarbejdet. Med virkning fra 1. januar 2001 opgøres og offentliggøres forbundets statistik løbende hver måned på FOA-NET statistikken kan, når den foreligger i starten af år 2002 sammenlignes direkte med statistikkerne for tidligere år. Det vil heraf blandt andet kunne aflæses, om ophævelsen af 120-dages reglen har betydet færre afskedigelser. 12

14 FRA UDLICITERING TIL UDVIKLING Langt de fleste af punkterne i FOA s handlingsplan mod udlicitering er gennemført. Der udestår kun nogle få punkter. Herudover er der gennemført en række aktiviteter, som blev aktuelle undervejs, og som derfor ikke fremgår af planen. På forbundets kongres 2000 blev de kommende års arbejde med udvikling og udlicitering således lagt fast i de fagpolitiske målsætninger: Fokus på udvikling. Strategien Arbejdet med udvikling og udlicitering i de kommende fire år bygger på, at arbejdspladserne kommer i centrum for udviklingen. Hermed får både lokalafdelinger og tillidsvalgte en mere fremtrædende rolle. Det gælder ikke mindst i forhold til udviklings- og omstillingsprojekter samt udbudsforløb. Der skal derfor fortsat udvikles arbejdsmetoder og værktøj, der kan styrke både afdelinger og tillidsvalgte i deres daglige arbejde før udbud, under udbud og efter udbud samt i udviklingsprojekter af anden karakter f.eks. intern kontraktstyring, kvalitetsudvikling eller arbejde med den lærende organisation. På hovedbestyrelsens møde i december 2000 blev de fagpolitiske målsætninger for Fokus på udvikling udpeget som indsatsområde i kongresperioden. Det blev besluttet, at der skal udarbejdes en konkret arbejdsplan med mål, succeskriterier, bemanding, økonomi og plan for evaluering. Første skridt i retning af en konkret arbejdsplan blev taget, da en handleplan for de kommende to år blev præsenteret og godkendt på hovedbestyrelsens møde april Handleplanen beskriver en lang række aktiviteter, som skal iværksættes. 13

15 UDLICITERING Rådgivning og bistand Det er afdelinger og tillidsrepræsentanter, der står i centrum for forbundets arbejde mod udlicitering. Det har derfor været et vigtigt indsatsområde at udvikle arbejdsmetoder og værktøj, der har kunne styrke både afdelinger og tillidsrepræsentanter i deres daglige arbejde før udbud, under udbud og efter udbud, hvor opgaven er udliciteret eller beholdt i eget regi. Det er forbundets strategi ikke at overtage opgaverne fra afdelingerne. For det første, fordi erfaringen viser, at det er vigtigt, at ansvaret for et udbudsforløb ligger lokalt. Det er tillidsrepræsentanterne, der har fingeren på pulsen, og som skal leve med løsningerne bagefter. For det andet, fordi forbundet kan nå bredere ud ved at begrænse involveringen i den enkelte sag. For det tredje, fordi udlicitering er et politisk udviklingsredskab. Det er risikabelt at gøre udbud og udlicitering til et spørgsmål om teknik alene. Det er vigtigt lokalt at fastholde den politiske debat i forbindelse med udbud og udlicitering. Det er vigtigt, at reglerne overholdes, men det er farligt at fokusere alene på tekniske fejl og regelbrud. Derfor bør der sættes større fokus på den lokale politiske debat. Forbundets rådgivningsindsats har hovedsageligt været inden for fire områder: Gennemlæsning og kommentering af udbudsmaterialer, dokumenter og rapporter Vejledning i afdelingernes og tillidsrepræsentanters strategier overfor det politiske niveau Møder med arbejdsgiverrepræsentanter. Vejledning i juridiske spørgsmål om f.eks. virksomhedsoverdragelse, udliciteringsprotokollat, EU-direktiv m.v. Tendenser og udliciteringer Der har i den forgangne periode været forskellige sager af mere principel karakter. Esbjerg Centralsygehus har arbejdet på at gennemføre et udbud af rengøringsopgaverne over to år. Det har været store politiske problemer i Ribe amt, bl.a. fordi Sygehusudvalget i forbindelse med udbudet løb fra en gammel aftale om udvikling af arbejdspladserne på sygehusene. Hertil kom, at der ikke var mere end et enkelt firma, som kunne leve op til kravene i prækvalifikationen. Nu er der så et andet udbud i gang, hvor ISS, Completa og sygehusenes rengøringsorganisation byder på opgaven. 14

16 Medarbejderne har arbejdet på at få krav om arbejdsmiljø ind i udbudsmaterialet, hvilket der i samarbejde med BST også er kommet. Ligeledes har amtet bemærket sig udbyderansvaret i forbindelse med overholdelse af loven. HS har sendt serviceopgaver i udbud siden Bl.a. er rengøringen på Hvidovre, Amager og Frederiksberg hospitaler overtaget af private selskaber. KLS som organiserer medarbejderne har arbejdet meget for at synliggøre overfor politikere og andre, hvilke menneskelige omkostninger udliciteringerne har for medarbejderne. Således har KLS foretaget en undersøgelse for at afdække, hvorfor personalet faldt fra efter kort tid som privatansat. Rengøring på Bispebjerg Hospital blev også udbudt, men der valgte HS at indgår en 3 til 5-årig kontrakt med hospitalets egen rengøringsafdeling. Frederiksborg amt overlod pr. 1. juli Eurest A/S driften af køkkenerne, kantinerne og kioskerne på amtets sygehuse. Personalet ønskede at deltage i et kontrolbud, men blev afskåret fra dette, da amtet mente, at de ikke kunne byde på den samlede pakke. Amtet ønsker med udbuddet, samtidig at ændre konceptet for levering af mad til patienter og deres pårørende. De indfører et såkaldt P3-koncept (Patienter, Pårørende og Personale). Ønsket er, at man kan bestille varieret mad til de tre grupper, og at det skal ske ved et decentral IT-baseret ordresystem. FOA har etableret et godt samarbejde med Eurest A/S om overgangen fra at være ansat af amtet til at være ansat i Eurest A/S. Således har Eurest A/S indgået en tiltrædelsesoverenskomst frem til april 2002 og vil gerne efterfølgende tegne overenskomst med FOA, som grundlæggende bygger på overenskomsten med amtet. FOA s aftale med Eurest A/S kan på sigt betyde en roligere overgang for medlemmer, hvis der sker flere udliciteringer på sygehusområdet. Der er ikke sket nogen afskedigelser af personale med baggrund i udliciteringen. Frit-valgs-ordninger på ældreområdet Inden for ældreplejeområdet forsøger flere kommuner sig med Frit-valgsordninger, hvor kommunen vælger kun selv at løse en del af opgaverne inden for området og udlicitere de resterende. Det er så op til den enkelte modtager at vælge mellem den kommunale eller den private hjemmepleje. Ordningen betyder, at der både skal være et kommunalt beredskab til at løse opgaver for borgerne og samtidig skal den private virksomhed til at have kapacitet til at løse samme opgave. Herning kommune har etableret en Frit valgs ordning inden for hjemmeplejen, der omfatter rengøring og praktisk hjælp (omsorgs- og lettere plejeydelser) til ældre, handicappede m.fl. i eget hjem. Kommunen har indgået aftale med Aktiv Senior Care og Ca brugere har mulighed for at benytte sig af frit valgs ordningen. 15

17 Skive kommune har ligeledes etableret en Frit valgs ordning inden for hjemmeplejen. Ordning er for kommunens ca. 500 pensionister. Græsted-Gilleleje kommune har efter en fireårig periode med Frit valgs ordning mellem kommunal og et privat selskab udliciteret samtlige udførende opgaver indenfor hjemmeplejen. Der er således ikke længere mulighed for at vælge mellem kommunal og privat, men udelukkende valg mellem private leverandører. Det er både opgaver for borgere i eget hjem samt kommunens fire omsorgscentre, der er udliciteret. Nye aktører på markedet om de ældre Kolding kommune har valgt at sende driften af et plejecenter i udbud. Det er driften af Plejecentret Dreyershus, herunder de sociale ydelser i form af ældrepleje, aktivitets- og træningstilbud i forbindelse med daghjem/dagcenter, forplejning og rengøring. Det er således alle opgaver på det nye plejecenter, der er udliciteret. Som nye på udbudsmarkedet vandt OK-Fonden. OK-Fonden er en gammel kending af FOA, da de har driftsoverenskomst med en række kommuner om drift af selvejende plejehjem. OK-Fonden er en spændende aktør på markedet, da den ikke som de andre aktører skal tjene på aftalerne med kommunerne, men udelukkende er en nonprofit virksomhed. Udbud af færgefart I 1999 vedtog Folketinget en lov om færgefart, som påbyder offentlige instanser at udbyde offentligt finansierede eller støttede færgeruter. I den forbindelse arbejdede FOA på at få udbyderpligten ud af lovforslaget, bl.a. ved at skrive til trafikminister Jakob Buksti. Det betød desværre ikke, at udbudspligten blev udeladt af loven. Siden har der været flere udbud af færgeruter. Det viser sig, at FOA havde ret i, at der ikke var nogle økonomiske fordele for amter og kommuner i at udbyde, for selvom få har budt på opgaverne har der ikke været nogle økonomisk fordelagtige bud og således er p.t. ingen af færgeruterne udliciteret. Indlicitering Den forgangne periode har også været præget af, at der flere steder, hvor man tidligere har valgt at udlicitere opgaver, nu har valgt at tage opgaverne tilbage i offentligt regi. Denne udvikling har været mest markant på rengøringsområdet. Baggrunden for fravalget af de private leverandører er som oftest en massiv kritik af kvaliteten, der ikke har levet op til forventningerne. Således kan nævnes, at ISS enten har opsagt eller er blev opsagt i Ålborg kommune, Frederiksberg Kommune og Greve kommune. Og tidligere blev Forenede Rengørings kontrakt med Esbjerg Kommune opsagt. Ikke alle kommuner har valgt at beholde opgaven i eget regi på trods af udliciteringsfiaskoen. Ålborg og Esbjerg kommuner tog opgaverne tilbage og Frederiksberg kommune ønskede ikke, at alle skoler skal være udliciteret og vælger ikke ubetinget det billigste tilbud længere. 16

18 Privatiseringer af vaskerier To vaskerier i hovedstadsområdet er blevet privatiseret den 1. januar Det drejer sig om KOROVA, som blev overtaget af Berendsen Textil Service A/S og Institutionsvask, der blev overtaget af Forenede Dampvaskerier A/S. FOA har arbejdet meget for at beholde overenskomsterne, og for at medarbejderne kunne bibeholde deres gode arbejdsforhold og rettigheder. Da de to private selskaber i forvejen har overenskomster med KAD og SID, var det ikke muligt ikke bibeholde overenskomsten. Vaskeriet på Bispebjerg Hospital er fortsat, som det eneste offentlige storvaskeri offentligt drevet. Databasen for udvikling og udlicitering FOA deltager aktivt i udviklingen af Udliciteringsdatabasen på Det Kommunale Kartels hjemmeside. Således arbejdes der med udvikling af selve hjemmesiden, med det formål, at den bliver lettere tilgængelig, og at det bliver nemmere at søge de spændende sager frem. Ligeledes har FOA aktivt deltaget i udvikling af regelbanken, så det bliver nemmere at finde frem til de relevante oplysninger, love, regler og afgørelser. Udliciteringsnetværket Udliciteringsnetværket er et netværk bestående af 1 ressourceperson fra hver af FOA-afdelingerne samt konsulenter fra forbundet. Formålet med netværket er at skabe et forum for udveksling af erfaringer og informationer om udlicitering på tværs af landet mellem de personer i afdelingerne, der håndterer udliciteringssager. Informationer og erfaringer udveksles elektronisk, telefonisk og personligt. Netværket mødes en gang om året til et seminar desuden udsendes et nyhedsbrev. Det første nyhedsbrev fra Udliciteringsnetværket var et startskud, hvor udlicitering af opgaverne på Frydenholm i Søllerød kommune, udlicitering af portøropgaver i Sønderjyllands amt samt Græsted-Gilleleje kommunes udlicitering af alle udførende opgaver på ældreområdet blev taget op til debat. I andet nummer var emnerne: Muligheder for lige og fair konkurrence i forbindelse med udlicitering, udbud af køkkendrift på Amtssygehuset i Herlev, projektarbejde om udlicitering i Vejle kommune og erfaringer med udlicitering i Stockholm. Tredje nummer var et temanummer fra netværkets seminar. Netværkets medlemmer bruger flittigt Det Kommunale Kartel udliciteringsdatabase, derfor har det været naturligt at inddrage netværket i arbejdet med at udvikle og forbedre databasen. Lov om virksomhedsoverdragelse Den 1. juli 2001 trådte en lovændring i kraft vedrørende lov om medarbejdernes retsstilling i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Der er kun tale om meget 17

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt

FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt FOA: Pædagogisk sektor S t a t usra p p o rt Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Mike Kollöffel Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri Indhold Statusrapport

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning BERETNING KONGRES 2012 Indhold Hovedbestyrelsens indledning 2 TL s politiske struktur 6 Medlemsudvikling 8 Personale og organisation

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse

Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse Februar 2013 J.nr. 2013-1161 1. Indledning Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til ligelønslovens 6 a, hvorefter beskæftigelsesministeren

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Ledelse i fællesskab

Ledelse i fællesskab Ledelse i fællesskab Nye opgaver for ledelse, medarbejdere og tillidsvalgte? Hvordan får vi en god arbejdsplads? Ledelse i fællesskab Hvorfor ledelse i fællesskab? Pjecens titel er valgt for at understrege,

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

Samarbejdsudvalg i staten

Samarbejdsudvalg i staten Centralrådet for statens samarbejdsudvalg Samarbejdsudvalg i staten Jubilæumsskrift udgivet i anledning af 50 året for de første statslige samarbejdsbestemmelser December 1999 Indhold Forord...............................

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat Forhandlingskonference, 4. juni 2009 På vej mod OK-11 Referat 3 Velkomst ved Anders Bondo Christensen, formand for KTO KTO s formand Anders Bondo Christensen bød velkommen til konferencen, hvor fokus

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere