Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard Aars

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars"

Transkript

1 Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard Aars

2 Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Orientering om nøgletal Revisionsberetning nr årsregnskabet Status vedr. budget 2013 for Beskæftigelsesudvalget Orientering om status på projektet for de udfaldstruede Drøftelse af udfordringerne for de udfaldstruede med LBR Godkendelse af beskæftigelsesplan Orientering om udviklingen i beskæftigelsen i Vesthimmerlands Kommune Eventuelt 169 2

3 Medlemmer Hans-Jørgen Kastberg Klavs Bojsen Morten Mejdahl Doris Lauritzen Berit Byg Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 080. Orientering fra formanden Sagsnr.: 12/1372 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen Orientering fra formanden. Lovgrundlag Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Orienteringen taget til efterretning. 4

5 081. Orientering fra administrationen Sagsnr.: 12/1375 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen. Orientering fra administrationen. Lovgrundlag Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Orienteringen taget til efterretning. 5

6 082. Orientering om nøgletal Sagsnr.: 12/1384 Fraværende: Bilag: /12Åben Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland - Øvrige nøgletal.pdf /12Åben Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland - Målgrupper.pdf /12Åben Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland - Aktivering.pdf /12Åben Supplerende nøgletal - Unge kontanthjælpsmodtagere tilgang og afgang.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anders Kallestrup Mortensen I det følgende vil de væsentligste fokuspunkter i nøgletallene være fremhævet Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland Målgrupper: A-dagpenge: Antallet af A-dagpengemodtagere er faldet med 12% fra 990 personer i august 2011 til 875 personer i august Kontanthjælp: Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 9% fra 836 personer i februar 2012 til 763 personer i august Dermed ligger antallet af kontanthjælpsmodtagere i august 2012 kun 1% over nivauet i august Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland Aktivering: Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland Øvrige nøgletal: Førtidpension: Antallet af førtidspensionister er steget med 3% fra 1875 personer i juli 2011 til 1931 personer i juli Ledighedsudviklingen: I juli 2012 lå ledighedsprocenten på 4,6% for de jobklare ledige, hvilket er 0,8 procentpoint lavere sammenlignet med juli Ledighedsprocenten i Vesthimmerland er ligeledes 0,9 procentpoint og 1 procentpoint lavere end henholdsvis Region Nordjylland og hele landet. Ministermål 1 - Arbejdskraftreserven: I juli 2012 er der 568 personer i arbejdskraftreserven, hvilket er under målsætningen på 700 personer. Der er har været fald på 32% i arbejdskraftreserven siden januar

7 Ministermål 3 - Unge på offentlig forsørgelse: I juli 2012 er der 756 unge fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, hvilket er over målsætningen på 700 fuldtidspersoner. Der har været et fald på 13% i antallet af unge fuldtidspersoner på offentlige forsørgelse siden januar Lokal mål - Sygedagpengeforløb over 52 uger: I juni 2012 var der 64 sygedagpengeforløb på over 52 uger, hvilket er over målsætningern på 60 sygedagpengeforløb på over 52 uger. Der har været et fald på 7% i antallet af sygedagpengeforløb på over 52 uger siden januar Lovgrundlag: Ingen Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget Økonomi: Udgiftsneutral Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Orienteringen taget til efterretning. 7

8 083. Revisionsberetning nr årsregnskabet 2011 Sagsnr.: 12/24850 Fraværende: Bilag: /12Åben Revisionsberetning nr Årsregnskab /12Åben Revisionspåtegning Regnskab /12Åben Bilag 2-4 til revisionsberetning nr /12Åben Tilbagemelding fra Beskæftigelsen - revisionsberetning nr. 10 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for I forhold til tidligere år, hvor der blev afgivet særskilt revisionsberetning for det sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige område er denne fra 2011 integreret i en samlet revisionsberetning for regnskabsåret Af revisionspåtegningen fremgår: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Vesthimmerlands Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Vesthimmerlands Kommunes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011, opgjort i henhold til kommunens regnskabspraksis i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Af selve revisionsberetningen fremgår: 1.2 Bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskab, revision mv. 8

9 skal revisionen gøre bemærkninger, hvis den mener, at regnskabet ikke er rigtigt, eller at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, ikke er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, jf. 42, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse. Revisionen skal tillige gøre bemærkning, hvis den mener, at udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, jf. 42, stk. 2, 3. pkt. i lov om kommunernes styrelse. Revisionens bemærkninger efter 2. pkt. og 3. pkt. skal fremgå særskilt af beretningen Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden: Kontanthjælp, sagsrevision Vi har konstateret et højt fejlniveau på området. Det drejer sig især om rettidighed i forhold til det individuelle kontaktforløb samt jobplansarbejdet. For nærmere beskrivelse henvises til pkt i bilag Ledighedsydelse til fleksjobvisiterede efter Aktivlovens kap. 7., sagsrevision Vi har konstaterede et højt fejlniveau på området. Det drejer sig om manglende revurdering. For nærmere beskrivelse henvises til pkt i bilag 2. Herudover har revisionen givet yderligere anbefalinger m.v. Der henvises til vedlagte notat, hvor de enkelte fagområder / forvaltninger har kommenteret de 2 revisionsbemærkninger og revisionens anbefalinger. Lovgrundlag Styrelseslovens 42c Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser Administrationen indstiller - at beretning nr. 10 tages til efterretning - at administrationens notat vedr. revisionsbemærkninger og anbefalinger godkendes 9

10 Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Administrationens indstilling godkendes. 10

11 084. Status vedr. budget 2013 for Beskæftigelsesudvalget Sagsnr.: 12/14124 Fraværende: Bilag: /12Åben Budgetønske, fortsættelse af TTA-indsatsen /12Åben Budgetønske - Ungdommens uddannelsesvejledning /12Åben Budgetønske - mængde/-prisændringer /12Åben Effektiviseringsforslag - effekt af frikommuneforsøg /12Åben Budgetbesparelse - Forstærket ungeindsats Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen På Beskæftigelsesudvalgets møde den 5. september 2012 er der præsenteret 3 budgetalternativer for Beskæftigelsesudvalgets område samt et effektiviseringsforslag. På mødet blev besluttet at administrationen skulle udarbejde et yderligere budgetønske. Herefter indeholder katalog med mulige budgettilpasninger for Beskæftigelsesudvalgets område: Ønsker til drift: - Fortsættelse af TTA (Tilbage til arbejde vedr. sygedagpenge), ønske på 1,914 mio. kr. i Ungdommens uddannelsesvejledning, ønske på 0,985 mio. kr. i Mængde-/prisændringer, ønske på 4,0 mio. kr. i 2013 Effektiviseringsforslag - Effekt af frikommuneforsøg, reduktion på 1,0 mio. i 2013 Besparelsesforslag - Styrket ungeindsats, reduktion på 3,5 mio. kr. i 2013 Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget Økonomi Administrationen indstiller - at status for budget 2013 for Beskæftigelsesudvalgets område tages til 11

12 efterretning, og dermed indgår i den videre budgetproces. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Administrationens indstilling godkendes. 12

13 085. Orientering om status på projektet for de udfaldstruede Sagsnr.: 11/39095 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anders Kallestrup Mortensen Baggrund for projektet Det lokale Beskæftigelsesråd i Vesthimmerland Kommune igangsatte i april 2012 et projekt med det formål at styrke indsatsen for ledige dagpengemodtagere, der var i risiko for at falde ud af dagpengesystemet. Projektets varighed er 1½ år. Målgruppen er dagpengemodtagere, der er i risiko for at miste retten til dagpenge, når de nye regler om en forkortet dagpengeperiode træder i kraft. Formålet med projektet er, at understøtte indsatsen for målgruppen. Projektet består af 3 faser; for det første skal der udarbejdes en kortlægning af målgruppen. Dernæst skal der, med udgangspunkt i kortlægningsanalysen, udarbejdes en redskabskasse til brug i indsatsen overfor målgruppen. Endelig skal relevante indsatser og aktiviteter sættes i værk med inddragelse af relevante samarbejdspartnere. Udarbejdelse af kortlægningsrapporten Kortlægningsrapporten er udarbejdet på baggrund af tilgængelige tal i jobcentrets Opera system samt møder og interviews med en række interne og eksterne samarbejdspartnere samt borgere. Internt er der foretaget interviews med beskæftigelsesmedarbejdere i forskellige afdelinger. Eksternt er der afholdt møder med udvalgte a-kasser (3F, Krifa, HK, Metal og Det Faglige Hus) samt enkelte anden aktører. Endelig er der foretaget dybdegående interviews med 6 borgere, der alle deltager i intensivt forløb for langtidsledige dagpengemodtagere hos anden aktør. Slutteligt er der i kortlægningsrapporten inddraget erfaringer og konklusioner fra regionale og landsækkende analyser om langtidsledighed. Kort fortalt viser kortlægningsrapporten at: Der er knap 180 udfaldstruede dagpengemodtagere i Vesthimmerland med en lille overvægt af mænd En stor andel er medlem af 3F sekundært Krifa 13

14 Aldersfordeling er forholdsvis jævn, men med en overvægt blandt de år De udfaldstruede har en længere aktiveringshistorik bag sig især løntilskud og virksomhedspraktik Målgruppen har forskellige barrierer og udfordringer, men de største barrierer er mangel på uddannelse og forældede/manglende kompetencer. Andre væsentlige barrierer er bl.a. mangel på netværk ifm jobsøgning, geografisk immobilitet, snævert jobperspektiv samt manglende motivation og negativt selvbillede. Status på projektet pt. Den nuværende status på projektet er, at der i juli måned 2012 blev udarbejdet en kortlægningsrapport. Analysen blev gennemgået af projektets styregruppe på møde den 6. juli Efterfølgende er rapporten blevet sendt ud til styregruppens medlemmer primo august måned. Kommende aktiviteter i projektet I forlængelse af erfaringer og konklusioner fra kortlægningsrapporten skal der igangsættes en indsats for en delgruppe af de udfaldstruede ledige. Det vil sandsynligvis blive for målgruppen år. De nærmere aktiviteter i indsatsen vil bliver nærmere defineret i de kommende uger. I den forbindelse er der planlagt et fælles erfa-møde ultimo august med deltagelse af jobcentermedarbejdere, hvor der skal kigges nærmere på hvilke aktiviteter der kunne indgå i indsatsen. Derudover er der planlagt styregruppemøde primo september samt et fællesmøde for a-kasser i slutningen af august. På dette møde vil der være en orientering om kortlægningsrapporten samt den indsats, der skal igangsættes. Formålet med mødet vil også være at inddrage a-kasserne i det videre samarbejde om de udfaldstruede dagpengemodtagere. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Orienteringen blev taget til efterretning. Karl Johan Pedersen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 14

15 Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Orienteringen udsættes til næste møde i Beskæftigelsesudvalget. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Orienteringen taget til efterretning. 15

16 086. Drøftelse af udfordringerne for de udfaldstruede med LBR Sagsnr.: 11/39095 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anders Kallestrup Mortensen LBR er blevet inviteret til at deltage i dette punkt, med henblik på at få en fælles drøftelse af de udfordringer, som de udfaldstruede står overfor. LBR er blevet inviteret fra kl Lovgrundlag: Ingen Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget Økonomi: Udgiftsneutral Administrationen indstiller - at udfordringerne for de udfaldstruede bliver drøftet. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Problemstillingen blev drøftet. Fælgende forslag til indsatser blev bl.a. drøftet: - Styrke motivationsarbejde i f.t. uddannelse - Sikre flere jobrotationsprojekter, også i kommunalt regi - Sikre flere jobrotationsprojekter på private virksomheder, evt. med prioritering af virksomheder med lokal ledelse - Udarbejde business case, der viser det økonomiske fordelagtige ved jobrotation - Sende politiske signaler om, at timer i jobrotationsprojekter tæller med ved genoptjening af dagpengeret - Kan der gøres noget for de borgere, der er faldet ud af A-kassesystemet. Evt. netværksdannelse 16

17 - Der laves en løbende status på Beskæftigelsesudvalgsmøder samt LBR-møder. 17

18 087. Godkendelse af beskæftigelsesplan 2013 Sagsnr.: 12/4563 Fraværende: Bilag: /12Åben Beskæftigelsesregionens bemærkninger til beskæftigelsesplan 2013.pdf /12Åben Beskæftigelsesplan 2013.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anders Kallestrup Mortensen Beskæftigelsesplan 2013 har været i høring hos LBR og Beskæftigelsesregionen i perioden fra den 1. juli 2012 til den 31. august LBR behandler beskæftigelsesplanen på det ordinære LBR-møde den 28. august og deres bemærkninger til beskæftigelsesplanen bliver fremlagt på mødet. Bemærkningerne fra Beskæftigelsesregionen er vedlagt som bilag. Som noget nyt i år skal den endelige målfastsættelse ikke fortages før ultimo 2012, og på den baggrund er der ikke indskrevet mål i beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen omfatter kun Beskæftigelsesministerens mål for 2013, da de dækker de udfordringer, som Vesthimmerlands Kommune står overfor på beskæftigelsesområdet. Målene er som følger: 1. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på erhvervskompetencegivende uddannelse" 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres 3. Langtidsledighed skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest mulig 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen 18

19 Den videre proces er skitseret i den efterfølgende tidsplan. Tidsplan D. 28. august LBR drøfter beskæftigelsesplanen og kommer med bemærkninger D. 5. september Beskæftigelsesudvalget vedtager beskæftigelsesplanen, som herefter sendes til kommunalbestyrelsen D. 20. september Kommunalbestyrelsen vedtager beskæftigelsesplanen Senest d. 31. Beskæftigelsesplanen sendes til RBR oktober 31. januar 2013 Beskæftigelsesplanen inklusiv mål og budget offentliggøres Lovgrundlag: Ingen Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi: Udgiftsneutral Administrationen indstiller - at beskæftigelsesplan 2013 godkendes. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Beskæftigelsesudvalget godkender beskæftigelsesplanen, der videresendes til Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse Beskæftigelsesudvalget ønsker en yderligere drøftelse af beskæftigelsesplan på næste udvalgsmøde Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Beskæftigelsesplan drøftet på møde. 19

20 20 Vesthimmerlands Kommune, Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012

21 21 Vesthimmerlands Kommune, Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012

22 088. Orientering om udviklingen i beskæftigelsen i Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 12/28091 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anders Kallestrup Mortensen På Beskæftigelsesudvalgsmødet d. 5. september efterspurgte beskæftigelsesudvalget en opgørelse over udviklingen i beskæftigelsen i Vesthimmerlands Kommune samt en opgørelse over udviklingen i antallet af unge og hvor mange der har gennemført en uddannelse. Den følgende tabel viser de seneste års udvikling i beskæftigelsesfrekvensen, antallet af borgere mellem 16 og 66 år samt antallet af beskæftigede mellem 16 og 66 år i Vesthimmerlands Kommune Beskæftigelsesfrekvens 78,5% 75,7% 71,9% 71,7% Antal årrige Antal beskæftigede årrige Kilde: Danmark statistik Tabellen viser, at beskæftigelsesfrekvensen er faldet med 6,8 procentpoint, hvilket har medført et fald i beskæftigelsen på lidt over 2000 personer. Befolkningstallet er i samme periode faldet med 460 personer. Den nedenstående tabel viser de årriges højst fuldførte uddannelse udover grundskolen Gymnasial udd Erhvervs udd Korte og mellemlange videregående udd Lange videregående udd I alt Samlet antal unge Andel unge med en uddannelse 32% 32% 32% 32% Kilde: Danmarks statistik 22

23 Tabellen viser, at antallet af unge med en uddannelse har været faldende, men andelen af unge med en uddannelse har været status quo, da det samlede antal unge ligeledes har været faldende. Lovgrundlag: Ingen Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget Økonomi: Udgiftsneutral Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. 23

24 Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Orienteringen taget til efterretning. 24

25 089. Eventuelt Sagsnr.: 12/1385 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen. Eventuelt. Lovgrundlag Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Orienteringen taget til efterretning. Udvalget ønsker en løbende status på frikommuneforsøg. 25

26 Underskrifter Hans-Jørgen Kastberg Klavs Bojsen Morten Mejdahl Doris Lauritzen Berit Byg 26

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal 2013 3 48 Driftslofter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere