REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)"

Transkript

1 REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 21. juni 2010 kl Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Konstituering Udpegning af yderligere medlemmer mv. af LBR Vedtagelse af forretningsorden Temadrøftelse: Fattigdomsanalyse BeskæftigelsesPlan 2011 (BP2011) Orientering fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Erhvervs- og Beskæftigelsespolitisk konference Evaluering af dialog- og mødeform Orientering fra jobcenteret Resultatopfølgning Budgetopfølgning Projektopfølgning Indkomne ansøgninger Udpegning til styregruppen for integration Indstilling af LBR-driftbudget Eventuelt/meddelelser Afbud fra: Birgit Jørgensen Hanne Ulendorf Klaus Madsen Frank Tonsberg John Hvass Allan Andersen Referat af LBR-møde 14. juni side 1 af 97

2 1. Godkendelse af dagsorden Resumé: LBR godkender dagsorden Det indstilles: at LBR godkender dagsorden Sagsbeskrivelse: Dagsorden til møder i LBR udarbejdes af sekretariatet efter formandskabets anvisninger. LBR har dog mulighed for ved mødets start at udskyde behandlingen af punkter eller tilføje punkter efter nærmere bestemmelser fastsat i forretningsordenen. Lovgrundlag: Forretningsordenens 6 Bilag: Ingen Beslutning: LBR godkender dagsorden med tilføjelse af punkt 16: Indstilling af LBR-driftbudget Punktet eventuelt bliver dermed nyt punkt 17. Referat af LBR-møde 14. juni side 2 af 97

3 2. Konstituering Resumé: LBR konstituerer sig med 1. og 2. næstformand Det indstilles: at LBR vælger 1. og 2. næstformand Sagsbeskrivelse: LBR s funktionsperiode følger den kommunale byrådsperiode dog periodisk forskudt således, at LBR i indeværende byrådsperiode tiltræder 1. juni 2010 og fratræder 31. maj Udpegningen af medlemmer af LBR foretages af Byrådet gennem indstilling fra de af lovgivningen udpegede organisationer samt en repræsentant fra Byrådet. Økonomiudvalget i Holbæk Kommune har på møde af 16. juni indstillet til beslutning på Byrådsmøde 22. juni 2010, at de af organisationerne bemeldte repræsentanter (samt suppleanter) udpeges til LBR. LBR skal konstituere sig ved førstkommende møde i den nye funktionsperiode. Dog har kommunaliseringen af beskæftigelsesindsatsen medført ændringer i bestemmelserne herfor med den konsekvens, at det altid er den af Byrådet udpegede repræsentant (Borgmesteren eller formanden for det fagudvalg, hvorunder beskæftigelsesindsatsen er placeret), som er formand for LBR. Det tilkommer derfor LBR, at konstituere sig med 1. og 2. næstformand. Formanden, 1. og 2. næstformanden udgør tilsammen formandskabet. Valghandlingen varetages på mødet af formanden, og sekretariatet vil sikre, at bestemmelserne om valgets afholdelse overholdes. Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktiv beskæftigelsesindsats Bilag: Ingen Beslutning: LBR beslutter enstemmigt, at vælge Birgit Jørgensen som 1. næstformand og John Hvass som 2. næstformand Referat af LBR-møde 14. juni side 3 af 97

4 3. Udpegning af yderligere medlemmer mv. af LBR Resumé: LBR har mulighed for at udpege yderligere medlemmer mv. af LBR Det indstilles: at LBR beslutter at udpege 1 eller 2 yderligere medlemmer af LBR. Udpegningen er gældende for hele funktionsperioden at LBR beslutter at invitere en eller flere faste gæster. Invitationen er gældende for hele funktionsperioden. Sagsbeskrivelse: Udpegningen af medlemmer af LBR foretages af Byrådet gennem indstilling fra udvalgte organisationer og Byrådet selv. LBR i Holbæk består i forlængelse af disse indstillinger af: Kenny Jensby (Byrådet) Birgit Jørgensen (LO) Hanne Ulendorf (LO) Frank Jørgensen (LO) John Hvass (DA) Inger Kehlet (DA) Ej udpeget (DA) Klaus Madsen (AC) Nils Lomholdt (FTF) Jytte Brouer (DH Holbæk) Mogens Hansen (DH Holbæk) Henrik Wøhlk (PLO) Som suppleanter for disse er udpeget: Amalie Pedersen (Byrådet) Lene Ertner (LO) Irene Askengren (LO) Allan Andersen (LO) Kurt Jensen (DH Holbæk) LBR har mulighed for at udpege op til 2 yderligere medlemmer af LBR. Muligheden herfor sigter i lovteksten til foreninger og dermed til faglige foreninger eller særlige lokale foreninger eller interessegrupper, der ikke i forvejen er en del af LBR, men som med fordel for beskæftigelsesindsatsen kunne knyttes tættere til denne. Derfor indstiller administrationen, at LBR drøfter muligheden for at udpege repræsentanter for lokale erhvervsforeninger, faglige foreninger, styregruppen for integrationsstrategien eller andre sammenhænge, der ikke er repræsenteret i LBR. Lovtekstens fokus på foreninger medfører, at lokale uddannelsesinstitutioner o.lign. ikke kan udpeges som faste medlemmer af LBR. Et godt samarbejde med bl.a. de lokale Referat af LBR-møde 14. juni side 4 af 97

5 ungdomsuddannelser er af væsentlig betydning for beskæftigelsesindsatsen, og derfor indstiller administrationen, at LBR drøfter muligheden for fast at invitere repræsentanter for fx lokale uddannelsesinstitutioner, Sprogcenter Holbæk, Ungdommens Uddannelsesvejledning m.fl. Gæster vil i almindelighed have tale- men ikke stemmeret. Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktiv beskæftigelsesindsats Bilag: 3.1 Henvendelse fra foreningen Ligeværd Beslutning: LBR beslutter at udpege et medlem af Styregruppen for Integration som fast medlem af LBR. at invitere EUC som fast gæst i indeværende funktionsperiode. ikke at supplere LBR med repræsentanter fra foreningen Ligeværd. at sekretariatet i samarbejde med formandskabet bemyndiges til at indkalde gæster ad hoc i det omfang de måtte være relevante for enkelte punkters behandling at behandle udpegninger af yderligere ét fast medlem samt mulige øvrige faste gæster ved LBR-mødet i august 2010 Sekretariatet sørger for, at alle suppleanter modtager dagsorden og referat af LBR s møder Referat af LBR-møde 14. juni side 5 af 97

6 3.1 Henvendelse fra foreningen Ligeværd Referat af LBR-møde 14. juni side 6 af 97

7 4. Vedtagelse af forretningsorden Resumé: LBR skal vedtage forretningsorden Det indstilles: at LBR drøfter og vedtager forretningsordenen Sagsbeskrivelse: LBR udøver sin virksomhed på baggrund af lovgivning og en forretningsorden. LBR har revideret sin forretningsorden senest ved møde den 18. august 2009 og den gældende forretningsorden vedlægges sagen med anbefaling om vedtagelse i sin aktuelle form og ordlyd med den redaktionelle konsekvensrettelse, at Arbejdsmarkedsudvalget i denne byrådsperiode er nedlagt til fordel for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, samt datomæssige ændringer i 15 og 16. Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktiv beskæftigelsesindsats Bilag: Bilag 4.1 Gældende forretningsorden Beslutning: Forretningsordenen vedtaget med de af sekretariatet foretagne redaktionelle rettelser. LBR ønsker forretningsorden evalueret ved mødet i december 2010 ifm. den årlige evaluering af Sekretariatsbetjeningen og LBR-arbejdets organisering Referat af LBR-møde 14. juni side 7 af 97

8 Bilag 4.1 Forretningsorden for LBR i Holbæk Kommune Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet, jf. 44 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Opgaver og sammensætning 2. Opgaverne for og sammensætning af det lokale beskæftigelsesråd er fastlagt i lov om ansvaret for og styringen af den aktiv beskæftigelsesindsats Stk. 2. Efter indstilling fra rådets medlemmer i forening udpeger kommunalbestyrelsen op til 2 medlemmer, der repræsenterer relevante lokale foreninger. Stk. 3. Hvis et medlem eller en suppleant forlader det lokale beskæftigelsesråd i rådets funktionsperiode, indstiller den pågældende organisation eller myndighed et nyt medlem eller en ny suppleant, der udpeges for resten af perioden. Stk. 4. Det lokale beskæftigelsesråd overvåger resultater og effekter af beskæftigelses-indsatsen i jobcenteret og rådgiver de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen om tiltag til forbedring af indsatsen. Stk. 5. Det lokale beskæftigelsesråd inddrages i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for jobcentret og kan indstille til de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret, at der sker ændringer i planen. Stk. 6. Det lokale beskæftigelsesråd kan på baggrund af den årlige resultatrevision om jobcentrets indsats, indstille til de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret, at der sker ændringer i indsatsen. Stk. 7. Det lokale beskæftigelsesråd kan indstille til det regionale beskæftigelsesråd, at beskæftigelsesregionen tager beskæftigelsesrettede initiativer, jf i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Stk. 8. De lokale beskæftigelsesråd udarbejder inden for de overordnede rammer i beskæftigelsesplanen for jobcentret en plan for hvilke initiativer, der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Planen sendes til høring hos de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret. Stk. 9. Det lokale beskæftigelsesråd kan ikke behandle sager, der vedrører enkeltpersoner eller enkelt virksomheder. Konstituering 3. Det lokale beskæftigelsesråd afholder konstituerende møde snarest efter, at kommunalbestyrelsen har udpeget rådets medlemmer. Sekretariatet, jf. 11, for det lokale beskæftigelsesråd indkalder til mødet. Stk. 2. Formand for LBR er den af Byrådet udpege repræsentant. Dvs. Borgmesteren eller formanden for det stående udvalg hvorunder beskæftigelsesindsatsen er organiseret Stk. 3. På det konstituerende møde vælger rådet blandt sine medlemmer to næstformænd, der tillige med formanden herefter kaldes formandskabet. Der vælges en første næstformand og en anden næstformand. Valgene foretages ved flertalsvalg. Næstformændene vælges for en 2-årig periode. Forhandlingerne på det konstituerende møde ledes af formanden. Stk. 4. Formandskabet har til opgave at forberede og tilrettelægge Rådets møder sammen med Rådets sekretariat. Stk. 5. Formanden leder møderne og i dennes forfald er det første næstformanden. Såfremt både formanden og første næstformanden har forfald, er det anden næstformanden der er mødeleder. Er hele formandskabet fraværende ved mødet, ledes dette af et medlem, der vælges ved stemmeflertal. Stk. 6. Ved udløbet af de to næstformænds 2-årige funktionsperiode påhviler det formanden at foranledige nyvalg. Referat af LBR-møde 14. juni side 8 af 97

9 Stk. 7. Der foretages fornyet næstformandsvalg, hvis en af næstformændene udtræder af rådet, eller hvis 2/3 af rådets medlemmer beslutter dette. Valget optages som selvstændigt punkt på dagsordenen for det møde, hvori valget afholdes. Stk. 8. Hvis der ved valg af næstformænd opstår stemmelighed foranlediger formanden ny afstemning, eventuelt på et nyt møde. Ved fornyet stemmelighed foranlediger formanden, at der foretages lodtrækning blandt kandidaterne. Mødevirksomhed m.v. 4. Det lokale beskæftigelsesråd afholder normalt ordinært møde 6 gange om året. Den ordinære møderække fastlægges for et år ad gangen. Stk. 2. Ekstraordinære møder afholdes, når formandskabet finder det fornødent, eller når 1/3 af rådets medlemmer fremsætter anmodning herom ved henvendelse til formanden eller sekretariatet. Stk. 3. Rådet kan afholde seminarer, temamøder mv. efter behov. 5. Sekretariatet indkalder til møde ved fremsendelse af dagsorden senest 7 dage før mødets afholdelse. For tilhørende materiale kan fristen fraviges, hvis formandskabet eller lederen af sekretariatet finder det nødvendigt af hensyn til at tilvejebringe et fyldestgørende beslutningsgrundlag. Stk. 2. Forslag til beskæftigelsesplan for jobcentret og planen for den virksomhedsrettede indsats skal udsendes til Rådet senest 14 dage forud for Rådets drøftelser. Stk. 3. Dagsorden mv. kan fremsendes elektronisk eller som almindelig brevforsendelse. Stk. 4. Suppleanterne modtager samme mødemateriale som medlemmerne. 6. Formandskabet fastsætter dagsordenen i samråd med sekretariatet. Stk. 2. Dagsorden for de ordinære møder indeholder følgende faste punkter: Godkendelse af dagsorden Budgetopfølgning og status over LBR s økonomi Resultatopfølgning Orientering fra Jobcenteret Orientering fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Eventuelt Endvidere skal der for de af LBR støttede projekter der strækker sig udover 3 måneder, ske en løbende kvartalsvis afrapportering. Stk. 3. Ethvert medlem kan anmode om at få optaget et punkt på dagsordenen ved at sende forslaget til sekretariatet senest 10 dage før mødet. Stk. 4. De enkelte punkter på dagsordenen skal indeholde en sagsfremstilling med relevante bilag og en indstilling. Stk. 5. En sag, der ikke har været optaget på dagsorden, jf. 5, stk. 1, kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis formanden finder, at sagen ikke tåler opsættelse, og hvis dette kan tiltrædes af et flertal af rådets medlemmer. En sag kan endvidere optages på dagsordenen, hvis der er enighed herom. 7. I rådets møder deltager medlemmer af rådet, suppleanter der er indtrådt i et medlems sted og rådets sekretariat. Stk. 2. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i rådet indtræder suppleanten i medlemmets sted. Medlemmet indkalder selv sin suppleant. Stk. 3. Formandskabet eller rådet kan indbyde særligt sagkyndige, der ikke er medlemmer af rådet, til at deltage under behandlingen af en sag uden stemmeret. Stk. 4. Rådets møder mv. er ikke offentlige. Stk. 5. Rådets referater er offentlige. Referat af LBR-møde 14. juni side 9 af 97

10 8. Møderne i det lokale beskæftigelsesudvalg ledes af formanden og i dennes fravær er det første næstformanden. Såfremt både formanden og første næstformanden har fravær, er det anden næstformanden der er mødeleder. Er hele formandskabet fraværende ved mødet, ledes dette af et medlem, der vælges ved stemmeflertal. 9. Det lokale beskæftigelsesråd er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Stk. 2. Medlemmer af det lokale beskæftigelsesråd kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er til stede under disse. Stk. 3. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Afstemning sker normalt ved håndsoprækning. Afgives der ved en afstemning lige mange stemmer for og imod, er forslaget bortfaldet. 10. Det lokale beskæftigelsesråd kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper. Rådet fastsætter udvalgenes og arbejdsgruppernes sammensætning og kommissorium. Stk. 2. I udvalg og arbejdsgrupper kan de organisationer og myndigheder, der er repræsenteret i det lokale beskæftigelsesråd, lade sig repræsentere af andre end medlemmer af rådet. 11. Der føres beslutningsprotokol af møderne i det lokale beskæftigelsesråd som underskrives af formandskabet. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført dette. Under mødet læses protokollen højt og godkendes. Derefter lægges protokollen indeholdende beslutninger og mindretalsudtalelser på Holbæk Kommunes hjemmeside. Såfremt der er indsigelser skal disse rettes til sekretariatet senest 14 dage efter mødets afholdelse. 12. Udgifterne ved beskæftigelsesrådets virksomhed afholdes af kommunalbestyrelsen på baggrund af et årligt budget, der udarbejdes af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra rådet. Sekretariatsbetjening 13. Det lokale beskæftigelsesråds sekretariatsfunktion varetages af de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret. Stk. 2. Sekretariatet skal stå for forberedelse af møder i det lokale beskæftigelsesråd og eventuelle underudvalg. Sekretariatet skal også bidrage med konkrete analyser og oplæg til brug for løsning af opgaver i Rådet og i eventuelle underudvalg. Stk. 3. Sekretariatet har pligt til at sikre, at post stilet LBR fra Ministeren, Arbejdsmarkedsstyrelsen, KL, RBR, Beskæftigelsesregionen, andre LBR, jobcentre og lign., formidles hurtigst muligt, og skal desuden tilse, at der sker en løbende orientering af det lokale beskæftigelsesråd. Tavshedspligt og habilitet 14. Information til presse m.v. om Rådets virksomhed gives af formanden eller efter aftale med formanden af en af næstformændene. Stk. 2. Rådets medlemmer og suppleanter er omfattet af forvaltningslovens og straffelovens almindelige bestemmelser om tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som er kommet til deres kendskab ved udøvelse af deres hverv, jf. forvaltningslovens kap.8 og straffelovens 152b. Stk. 3. Rådet er omfattet af forvaltningslovens almindelige bestemmelser om inhabilitet, jf. forvaltningslovens kap 2. Ikrafttrædelse m.v. 15. Nærværende forretningsorden er vedtaget på det lokale beskæftigelsesråds møde den 21. juni 2010 og træder i kraft umiddelbart herefter. 16. Nærværende forretningsorden evalueres på LBR s møde i december Referat af LBR-møde 14. juni side 10 af 97

11 5. Temadrøftelse: Fattigdomsanalyse Det indstilles: at LBR drøfter den af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udarbejdede fattigdomsanalyse fra et beskæftigelsespolitisk udgangspunkt Sagsbeskrivelse: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) udgiver 29. april 2010 en analyse af fattigdommens udvikling i Danmark siden Analysen kortlægger, hvordan fattigdom og børnefattigdom er fordelt mellem landets kommuner og regioner, samt hvordan fattigdommen har udviklet sig regionalt inden for de senere år. I første del af analysen ses på det samlede billede, der tegner sig på tværs af de danske kommuner. I analysens anden del følger en gennemgang af Danmarks fem regioner, hvor det undersøges, hvordan fattigdom ser ud i de enkelte kommuner og regioner, samt hvordan fattigdommen og børnefattigdommen har udviklet sig regionalt siden Analysens hovedkonklusioner landsplan: Antallet af fattige i Danmark fortsætter med at stige, og der er nu fattige personer i Danmark. Hvis de studerende fraregnes, er der godt fattige personer i Danmark. Fattigdommen i Danmark er skævt fordelt mellem landets kommuner. En række af landets yderkantsområder har en høj andel af fattige sammenlignet med resten af landet. Samtidig er hovedstaden relativt hårdt ramt. Samme billede tegner sig, når man ser på fattigdommen blandt børn. København, Tønder, Langeland, Lolland, Bornholm og Morsø er de kommuner i Danmark, der i dag har den største andel af børn, der lever i fattigdom. Den stigende fattigdom på alle niveauer i Danmark udgør et voksende samfundsproblem. Hvis tendensen fortsætter, vil vi i fremtiden opleve en stadig større social og økonomisk ulighed på tværs af landsdele og kommunegrænser. Analysens konklusioner Holbæk: I forhold til fattigdom, placerer Holbæk sig med 3,9 procent fattige sig i nederste (fjerde) kvartil, og er dermed blandt de 24 kommuner i Danmark med relativt størst fattigdom. Holbæk har oplevet en stigning i fattigdommen fra 2,2 procent i 2001 og dermed en stigning på 89 procent. I forhold til antallet af fattige børn, placerer Holbæk sig med 5,1 procent i næst-nederste (3. kvartil). Holbæk har oplevet en stigning fra 2,4 procent i 2001 og dermed en stigning på 139 procent. Fra et niveau under landsgennemsnittet, til et niveau over landsgennemsnittet. Lovgrundlag: Intet Bilag: Bilag 5.1 Fattigdomsanalyse Beslutning: Punktet blev udsat til behandling på møde senere i 2010 Referat af LBR-møde 14. juni side 11 af 97

12 Bilag 5.1 Fattigdomsanalyse Referat af LBR-møde 14. juni side 12 af 97

13 Referat af LBR-møde 14. juni side 13 af 97

14 Referat af LBR-møde 14. juni side 14 af 97

15 Referat af LBR-møde 14. juni side 15 af 97

16 Referat af LBR-møde 14. juni side 16 af 97

17 Referat af LBR-møde 14. juni side 17 af 97

18 Referat af LBR-møde 14. juni side 18 af 97

19 Referat af LBR-møde 14. juni side 19 af 97

20 Referat af LBR-møde 14. juni side 20 af 97

21 Referat af LBR-møde 14. juni side 21 af 97

22 Referat af LBR-møde 14. juni side 22 af 97

23 Referat af LBR-møde 14. juni side 23 af 97

24 Referat af LBR-møde 14. juni side 24 af 97

25 Referat af LBR-møde 14. juni side 25 af 97

26 Referat af LBR-møde 14. juni side 26 af 97

27 Referat af LBR-møde 14. juni side 27 af 97

28 Referat af LBR-møde 14. juni side 28 af 97

29 Referat af LBR-møde 14. juni side 29 af 97

30 6. BeskæftigelsesPlan 2011 (BP2011) Resumé: Beskæftigelsesplanen tages op til fornyet drøftelse i LBR på baggrund af udarbejdelsen af målsætninger for ministerens og de lokale mål, samt de udarbejdede strategier for at sikre målopfyldelsen. Det indstilles: at LBR drøfter mål og strategier i Beskæftigelsesplan 2011 at LBR udpeger 2 repræsentanter til udarbejdelse af udkast til plan for virksomhedsrettet indsats Sagsbeskrivelse: Beskæftigelsesplanen beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer samt tilrettelægge og udøve beskæftigelsesindsatsen i det kommende år. Beskæftigelsesplanen udarbejdes i et tæt samarbejde mellem bl.a. jobcenteret, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Det Lokale BeskæftigelsesRåd og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Beskæftigelsesplanen er sendt til kommentering i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, og kommentarer herfra vil hvis modtaget blive forelagt på mødet. På mødet ønsker administrationen at modtage kommentarer og vurderinger ift. målsætninger for ministerens og de lokale mål, samt de udarbejdede strategier. LBRs drøftelse vil efterfølgende blive indarbejdet i Beskæftigelsesplanen forinden denne sendes i høring i LBR 30. juni. Beskæftigelsesplanen indeholder foruden hoveddokumentet en række bilag. Bl.a. ResultatRevision 2009, som Byrådet med LBR og Beskæftigelsesregionens kommentarer har godkendt, og LBR s plan for den virksomhedsrettede indsats, der ligger til grund for det i november planlagte projektudbud. Administrationen indstiller på den baggrund, at LBR af sin midte udpeger 2 repræsentanter til at udarbejde udkast til plan for den virksomhedsrettede indsats til senere drøftelse og godkendelse. Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag: Bilag 6.1 Beskæftigelsesplan 2011 pr. 14. juni 2010 Beslutning: LBR drøfter planen og tilføjer enkelte redaktionelle ændringer. LBR tilslutter sig overordnet målsætningernes niveau som beskrevet, den overordnede strategi samt strategien for den borgerrettede indsats LBR udtrykker ønske om en effektanalyse af de forskellige virksomhedsrettede redskaber og et særligt fokus på uddannelsesaktivering. Denne vil blive forelagt LBR på møde hurtigst muligt LBR udpeger John Hvass og Hans Kristian Jensen til på sekretariatets oplæg at udarbejde plan for virksomhedsrettet indsats 2011 Referat af LBR-møde 14. juni side 30 af 97

31 Bilag 6.1 Udkast til BP2011 Referat af LBR-møde 14. juni side 31 af 97

32 Referat af LBR-møde 14. juni side 32 af 97

33 Referat af LBR-møde 14. juni side 33 af 97

34 Referat af LBR-møde 14. juni side 34 af 97

35 Referat af LBR-møde 14. juni side 35 af 97

36 Referat af LBR-møde 14. juni side 36 af 97

37 Referat af LBR-møde 14. juni side 37 af 97

38 Referat af LBR-møde 14. juni side 38 af 97

39 Referat af LBR-møde 14. juni side 39 af 97

40 Referat af LBR-møde 14. juni side 40 af 97

41 Referat af LBR-møde 14. juni side 41 af 97

42 Referat af LBR-møde 14. juni side 42 af 97

43 Referat af LBR-møde 14. juni side 43 af 97

44 Referat af LBR-møde 14. juni side 44 af 97

45 Referat af LBR-møde 14. juni side 45 af 97

46 Referat af LBR-møde 14. juni side 46 af 97

47 Referat af LBR-møde 14. juni side 47 af 97

48 Referat af LBR-møde 14. juni side 48 af 97

49 Referat af LBR-møde 14. juni side 49 af 97

50 Referat af LBR-møde 14. juni side 50 af 97

51 Referat af LBR-møde 14. juni side 51 af 97

52 Referat af LBR-møde 14. juni side 52 af 97

53 Referat af LBR-møde 14. juni side 53 af 97

54 Referat af LBR-møde 14. juni side 54 af 97

55 Referat af LBR-møde 14. juni side 55 af 97

56 7. Orientering fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Resumé: LBR holdes løbende orienteret om fagudvalgets arbejde Det indstilles: at LBR tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse: LBR holdes løbende orienteret om udvalgets arbejde og sager af særlig interesse. Styregruppe for integration Holbæk Byråd har besluttet at nedsætte en styregruppe for integration. Dette bl.a. med baggrund i den særlige etniske udfordring Holbæk kommune har, og ønsket om at sikre kvalificeret dialog om hvordan der kan sikres en bedre integration. Byrådet ønsker at også beskæftigelsesområdet inddrages i arbejdet, og derfor bliver LBR tilbudt at udpege en repræsentant til styregruppen (punkt 16). EGU-indsatsen Det er på baggrund af drøftelser om omfanget og kvaliteten af varetagelsen af EGU-opgaven besluttet, at jobcenteret kan indgå driftaftale med Produktionsskolen PH og NV Pro gældende fra 1. juli 2010 til 30. juni Ekstraordinær budgetopfølgning Byrådet har iværksat en ekstraordinær budgetopfølgning på alle områder. I forlængelse af denne, har udvalget på baggrund af drøftelse med jobcenteret indstillet, at hæve jobcenterets samlede aktiveringsgrad fra 50 til 60 % således, at der opnås en budgetforbedring i såvel 2010 som Erhvervs- og Turismepolitik Den nye byrådsperiode betyder bl.a., at der iværksættes nye politiske udviklingsarbejder. Udvalget har ønsket at udvikle flere politikområder, herunder Holbæks Erhvervs- og Turismepolitik. Der er nu vedtaget en procesplan for udviklingen af denne, herunder afholdelsen en konference i september Lovgrundlag: Intet Bilag: Ingen Beslutning: Orienteringen tages til efterretning Referat af LBR-møde 14. juni side 56 af 97

57 8. Erhvervs- og Beskæftigelsespolitisk konference Resumé: LBR har tidligere besluttet at afholde erhvervs- og beskæftigelsespolitisk konference i september Det indstilles: at LBR tager beslutning om udvikling og afholdelse af erhvervs- og beskæftigelsespolitisk konference Sagsbeskrivelse: I forlængelse af Byrådets beslutning om afholdelse af konference om udviklingen af Erhvervsog Turismestrategi i september, bedes LBR tage stilling til, hvorvidt LBR ønsker at fastholdelse egen erhvervs- og beskæftigelsespolitisk konference. I fald ønsket fastholdes, bedes LBR: Drøfte konferencens specifikke tema/punkter drøfte form og deltagerkreds udpege 1 eller 2 ansvarlige fra LBR s midte til styregruppe med det formål at sparre med sekretariatet om udviklingen af konferencen Lovgrundlag: Intet Bilag: Ingen Beslutning: LBR udskyder beslutning om afholdelse af erhvervs- og beskæftigelsespolitisk konference til LBRmødet i oktober Referat af LBR-møde 14. juni side 57 af 97

58 9. Evaluering af dialog- og mødeform Resumé: Ny sag Det indstilles: at LBR drøfter hvilken dialog- og mødeform der ønskes med Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse at LBR giver sekretariatet i opdrag at udarbejde oplæg til dialogens form og indhold Sagsbeskrivelse: LBR og Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse fører løbende dialog om udviklingen på arbejdsmarkedet. Dette sker i formel sammenhæng gennem dialogmøder med fælles dagsorden. Dialogen skal først og fremmest sikre bredt ejerskab og samarbejde til gavn for beskæftigelsespolitikken og dennes udførelse. Det er sekretariatets opfattelse, at dette formål kan sikres ad anden og mere kvalitativ vej end den nuværende. Dialogformen ønskes derfor taget op til drøftelse og fornyet overvejelse. Lovgrundlag: Intet Bilag: Ingen Beslutning: LBR ønsker en dialogform med Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, der giver tid og plads til mere principielle drøftelser, - gerne på baggrund af fælles oplæg mv. Sekretariatet udarbejder forslag til møderække og indhold Referat af LBR-møde 14. juni side 58 af 97

59 10. Orientering fra jobcenteret Resumé: LBR holdes løbende orienteret om jobcenterets arbejde Det indstilles: at LBR tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse: Jobcenteret orienterer LBR om sager af særlig interesse. Der orienteres bl.a. om: Indførelsen af den nye match model, der påfører Jobcenter store systemtekniske vanskeligheder, hvorfor Jobcenteret ikke forventer at have en tilfredsstillende rettidighed i indsatsen. Fejlmængden i de centrale systemer er meget stor, og der har været og er stadig iværksat manuelle nødløsninger for at sikre borgernes rettigheder i indsatsen. Regeringens genopretningsplan indeholder en del lovændringer på beskæftigelsesområdet. Jobcenteret vil kort gennemgå nogle af disse, herunder konsekvenserne ifm. beskæringen i dagpengeperioden, produktionsskolernes ændrede vilkår samt reduktionen i LBR s midler Jobcenteret orienterer om det pågående arbejde med implementeringen af Ungepakke II. Bilag: Bilag 10.1 Notat fra KL om genopretningsplanen Beslutning: Genopretningsplanen betyder umiddelbart en reduktion i LBR s projektbevilling på ca kr. LBR tager orienteringen til efterretning Referat af LBR-møde 14. juni side 59 af 97

60 Bilag 10.1 Notat fra KL om genopretningsplanen Aftale om genopretning af dansk økonomi beskæftigelse og integration Baggrund I kølvandet på finanskrisen er det offentlige overskud vendt til et underskud. Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en række tiltag, der skal genoprette dansk økonomi. En væsentlig del af tiltagene er på beskæftigelses- og integrationsområdet. Indstilling Det indstilles, at KL indtager følgende synspunkter i forhold til aftalen på beskæftigelses- og integrationsområdet: Ændringerne skal udformes, så de bliver så administrativt smidige som mulig. Der skal ikke indføres mere bureaukrati i form af bøvlede tælleperioder, snitflader m.v., som vil binde ressourcer og gøre administrationen mindre effektiv i jobcentrene. De byrdefordelingsmæssige konsekvenser af især ændringen af dagpengeperioden bør belyses.. Den kortere dagpengeperiode og fokus på effektivisering bør være anledning til, at lovgivningen på beskæftigelsesområdet revurderes grundlæggende, så rammevilkårene for indsatsen bliver mere fleksible. Sagsfremstilling På de store linjer indeholder aftalen følgende elementer: Det offentlige underskud nedbringes med 24 mia. kr. i Beløbet betyder, at Danmark vil leve op til den forventede henstilling fra EU om at nedbringe det offentlige underskud. Kommunerne friholdes for de annoncerede besparelser i 2012 og 2013 på 4 mia. kr. Sundhedsområdet løftes med 5 mia. kr. i Der afsættes 5 mia. kr. til flere i uddannelse samt svage og udsatte grupper m.v. Omprioritering af offentlige udgifter. Arbejdsmarkedsreform, der sigter mod at styrke vækst og beskæftigelse. På beskæftigelsesområdet indeholder aftalen følgende konkrete tiltag: Dagpengeperioden halveres fra fire til to år. Statens vurderer, at arbejdsudbuddet vil stige med personer. Forslaget skal ses i sammenhæng med regeringens udspil vedr. langtidsledighed, hvor indsatsen i dagpengeperioden intensiveres, jf. efterretningssag om regeringens udspil om langtidsledighed. Vilkåret for genoptjening af dagpenge ændres fra 26 uger til 52 ugers fuldtidsarbejde inden for 3 år. Perioden for beregning af dagpenge udvides, så den tager afsæt i de seneste 12 måneders indtægt frem for de seneste 13 uger. Det betyder, at færre personer vil opnå retten til den højeste dagpengesats, og flere vil søge om enkeltydelser og supplerende kontanthjælp. Beskæftigelseskravet for retten til sygedagpenge øges fra 13 til 26 uger. Det vil føre til færre på sygedagpenge og flere på kontanthjælp. Samtidig vil der fremover ikke blive udbetalt sygedagpenge på søgnehelligdage. Referat af LBR-møde 14. juni side 60 af 97

BESLUTNINGSREFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

BESLUTNINGSREFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) BESLUTNINGSREFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 21. juni 2010 kl. 16.00 18.15 Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 17. august 2010 kl. 17.30 19.00 Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland I henhold til 37 i Lov nr. 522 om ansvaret for og

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

BESLUTNINGSREFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) BESLUTNINGSREFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 25. oktober 2010 kl. 15.30 17.00 (i umiddelbar forlængelse af dialogmødet med RBR) Hotel Scandic i Ringsted Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Referat Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

Referat Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Referat Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 29. august kl. 16.00 20.00 (Bemærk udvidet møde pga. dagsordens udstrækning) Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A 1. Godkendelse

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Dagsorden til møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 18. juni 2012 - kl. 16.00 18.00 Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk

Dagsorden til møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 18. juni 2012 - kl. 16.00 18.00 Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk Dagsorden til møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 18. juni 2012 - kl. 16.00 18.00 Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Yderligere høring af ResultatRevision 2011

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 24. januar 2011 kl. 14.00 21.00 Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Nyt medlem

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl

Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl. 10.30 12.00 Mødet afholdt på Cafe Danner Slotsgården 11, 3630 Jægerspris. Efter mødet var der fælles frokost

Læs mere

Retningslinjer for fravalg af Holbæk Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner

Retningslinjer for fravalg af Holbæk Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner Børn og Unge sekretariatet November 2010 Retningslinjer for fravalg af Holbæk Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner Børn fra Slotsparkens vuggestue 2008 samt regler for forældrearrangerede

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 14. december 2010 kl. 14.00 16.00 Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget FORRETNINGSORDEN

Beskæftigelsesudvalget FORRETNINGSORDEN Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesudvalget Indledning FORRETNINGSORDEN Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er én ud af syv forvaltninger i Aalborg Kommune. Som følge af ny lovgivning

Læs mere

Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. juni 2014 Til stede Ikke til stede Søren Heisel (Gentofte Kommune) Arne E. Jørgensen (AC) Aviva Steinbock (DA) Ellen Margrethe Andersen

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 9. maj 2011 kl. 16.00 19.00 Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Aktiverings- og udbudsstrategi...3

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. feb. 2014 Mødetid: 8.00-10.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Borgmester Peter Sørensen, udvalgsformand Bjarne Sørensen, Per Laursen (DA), Jens Christian

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 24. januar 2011 kl. 14.00 21.00 Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Nyt medlem

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Formål og opgaver 1. Udsatterådet, benævnt Rådet i det følgende, skal være et samlet talerør og en formel indgang til medindflydelse på de kommunale indsatser

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 27. august 2012 - kl. 16.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 27. august 2012 - kl. 16.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 27. august 2012 - kl. 16.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk Indhold 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Temadrøftelse - Erhvervs- og turismestrategi...

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.05.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Dialog med Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Referat Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

Referat Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Referat Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 29. august kl. 16.00 20.00 (Bemærk udvidet møde pga. dagsordens udstrækning) Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A 1. Godkendelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Integrationsrådets forretningsorden

Integrationsrådets forretningsorden Kapitel 1 Integrationsrådets overordnede formål 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Indholdsfortegnelse: Sag nr. 1 Aktuel orientering om arbejdsmarkedet i Frederikssund.

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Forretningsorden for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. Kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget Forretningsorden for Nærdemokratiudvalget Nærdemokratiudvalget er nedsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget i henhold til 10, stk. 10, nr. 3 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune, jfr. Styrelseslovens

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af Det Lokale Beskæftigelsesråds Møde nr. 27 Tirsdag den 4.10 2011 kl.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd. Kapitel 1. Integrationsrådets formål og opgaver

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd. Kapitel 1. Integrationsrådets formål og opgaver Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Aalborg Kommunes integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup Kommune

Forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup Kommune CENTER FOR MILJØ OG TEKNIK Dato: 13. juni 2012 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsnr.: 2012-13684 Dok. nr.: 2012-95323 Forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup Kommune Formål 1 Grønt Råd

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 14.05.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2010...3 2. Resultatrevision for indsatsåret 2008...5

Læs mere

28. november Rubrik. Forretningsorden Udsatterådet. Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013

28. november Rubrik. Forretningsorden Udsatterådet. Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013 28. november 2013 Rubrik Forretningsorden Udsatterådet Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013 Udsatterådet i Forretningsorden Formål og opgaver 1. Rådet skal, med udgangspunkt i værdierne ansvar,

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 19.01.2010, kl. 08:30 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Udpegning af næstformand...... 4 3 Mødekalender for 2010...... 5 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Lovgrundlag 1 I henhold til dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Mission, Vision og Strategi. Det regionale Beskæftigelsesråd Hovedstaden & Sjælland

Mission, Vision og Strategi. Det regionale Beskæftigelsesråd Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Mission, Vision og Strategi Det regionale Beskæftigelsesråd Hovedstaden & Sjælland December 2012 1/9 Mission, Vision og strategi for arbejdet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Beslutningsreferat af mødet torsdag den 15. maj 2008 kl. 13.00 i Jobcenter Odense, Tolderlundsvej 2, stuen, mødelokale 0.12 Tidspunktet for mødets start blev fremrykket

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet 2014.

Vedtægter for Ældrerådet 2014. Punkt 5. Vedtægter for Ældrerådet 2014. 2014-913. Det tidligere Ældreråd har udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Aalborg Kommune. Forslaget har været til 1. behandling i Ældrerådet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune af 6. februar 2014 Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Organisationsændring af ledelsen på Holbæk Kommunes Folkeskoler. Tirsdag den 20. december 2011

Organisationsændring af ledelsen på Holbæk Kommunes Folkeskoler. Tirsdag den 20. december 2011 Organisationsændring af ledelsen på Holbæk Kommunes Folkeskoler Tirsdag den 20. december 2011 Organisationsændring Ny skolestruktur Byrådet i Holbæk Kommune besluttede den 9. november en ny skolestruktur

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet Valgperioden 2014-2017 I medfør af retssikkerhedsloven 37 a har Byrådet i Silkeborg Kommune nedsat et Handicapråd og i henhold til retssikkerhedsbekendtgørelsen 29 har

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 25. oktober 2010 kl. 15.30 17.00 (i umiddelbar forlængelse af dialogmødet med RBR) Hotel Scandic i Ringsted Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vipperød (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 584 af 31. maj 2010 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere