REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)"

Transkript

1 REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 21. juni 2010 kl Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Konstituering Udpegning af yderligere medlemmer mv. af LBR Vedtagelse af forretningsorden Temadrøftelse: Fattigdomsanalyse BeskæftigelsesPlan 2011 (BP2011) Orientering fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Erhvervs- og Beskæftigelsespolitisk konference Evaluering af dialog- og mødeform Orientering fra jobcenteret Resultatopfølgning Budgetopfølgning Projektopfølgning Indkomne ansøgninger Udpegning til styregruppen for integration Indstilling af LBR-driftbudget Eventuelt/meddelelser Afbud fra: Birgit Jørgensen Hanne Ulendorf Klaus Madsen Frank Tonsberg John Hvass Allan Andersen Referat af LBR-møde 14. juni side 1 af 97

2 1. Godkendelse af dagsorden Resumé: LBR godkender dagsorden Det indstilles: at LBR godkender dagsorden Sagsbeskrivelse: Dagsorden til møder i LBR udarbejdes af sekretariatet efter formandskabets anvisninger. LBR har dog mulighed for ved mødets start at udskyde behandlingen af punkter eller tilføje punkter efter nærmere bestemmelser fastsat i forretningsordenen. Lovgrundlag: Forretningsordenens 6 Bilag: Ingen Beslutning: LBR godkender dagsorden med tilføjelse af punkt 16: Indstilling af LBR-driftbudget Punktet eventuelt bliver dermed nyt punkt 17. Referat af LBR-møde 14. juni side 2 af 97

3 2. Konstituering Resumé: LBR konstituerer sig med 1. og 2. næstformand Det indstilles: at LBR vælger 1. og 2. næstformand Sagsbeskrivelse: LBR s funktionsperiode følger den kommunale byrådsperiode dog periodisk forskudt således, at LBR i indeværende byrådsperiode tiltræder 1. juni 2010 og fratræder 31. maj Udpegningen af medlemmer af LBR foretages af Byrådet gennem indstilling fra de af lovgivningen udpegede organisationer samt en repræsentant fra Byrådet. Økonomiudvalget i Holbæk Kommune har på møde af 16. juni indstillet til beslutning på Byrådsmøde 22. juni 2010, at de af organisationerne bemeldte repræsentanter (samt suppleanter) udpeges til LBR. LBR skal konstituere sig ved førstkommende møde i den nye funktionsperiode. Dog har kommunaliseringen af beskæftigelsesindsatsen medført ændringer i bestemmelserne herfor med den konsekvens, at det altid er den af Byrådet udpegede repræsentant (Borgmesteren eller formanden for det fagudvalg, hvorunder beskæftigelsesindsatsen er placeret), som er formand for LBR. Det tilkommer derfor LBR, at konstituere sig med 1. og 2. næstformand. Formanden, 1. og 2. næstformanden udgør tilsammen formandskabet. Valghandlingen varetages på mødet af formanden, og sekretariatet vil sikre, at bestemmelserne om valgets afholdelse overholdes. Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktiv beskæftigelsesindsats Bilag: Ingen Beslutning: LBR beslutter enstemmigt, at vælge Birgit Jørgensen som 1. næstformand og John Hvass som 2. næstformand Referat af LBR-møde 14. juni side 3 af 97

4 3. Udpegning af yderligere medlemmer mv. af LBR Resumé: LBR har mulighed for at udpege yderligere medlemmer mv. af LBR Det indstilles: at LBR beslutter at udpege 1 eller 2 yderligere medlemmer af LBR. Udpegningen er gældende for hele funktionsperioden at LBR beslutter at invitere en eller flere faste gæster. Invitationen er gældende for hele funktionsperioden. Sagsbeskrivelse: Udpegningen af medlemmer af LBR foretages af Byrådet gennem indstilling fra udvalgte organisationer og Byrådet selv. LBR i Holbæk består i forlængelse af disse indstillinger af: Kenny Jensby (Byrådet) Birgit Jørgensen (LO) Hanne Ulendorf (LO) Frank Jørgensen (LO) John Hvass (DA) Inger Kehlet (DA) Ej udpeget (DA) Klaus Madsen (AC) Nils Lomholdt (FTF) Jytte Brouer (DH Holbæk) Mogens Hansen (DH Holbæk) Henrik Wøhlk (PLO) Som suppleanter for disse er udpeget: Amalie Pedersen (Byrådet) Lene Ertner (LO) Irene Askengren (LO) Allan Andersen (LO) Kurt Jensen (DH Holbæk) LBR har mulighed for at udpege op til 2 yderligere medlemmer af LBR. Muligheden herfor sigter i lovteksten til foreninger og dermed til faglige foreninger eller særlige lokale foreninger eller interessegrupper, der ikke i forvejen er en del af LBR, men som med fordel for beskæftigelsesindsatsen kunne knyttes tættere til denne. Derfor indstiller administrationen, at LBR drøfter muligheden for at udpege repræsentanter for lokale erhvervsforeninger, faglige foreninger, styregruppen for integrationsstrategien eller andre sammenhænge, der ikke er repræsenteret i LBR. Lovtekstens fokus på foreninger medfører, at lokale uddannelsesinstitutioner o.lign. ikke kan udpeges som faste medlemmer af LBR. Et godt samarbejde med bl.a. de lokale Referat af LBR-møde 14. juni side 4 af 97

5 ungdomsuddannelser er af væsentlig betydning for beskæftigelsesindsatsen, og derfor indstiller administrationen, at LBR drøfter muligheden for fast at invitere repræsentanter for fx lokale uddannelsesinstitutioner, Sprogcenter Holbæk, Ungdommens Uddannelsesvejledning m.fl. Gæster vil i almindelighed have tale- men ikke stemmeret. Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktiv beskæftigelsesindsats Bilag: 3.1 Henvendelse fra foreningen Ligeværd Beslutning: LBR beslutter at udpege et medlem af Styregruppen for Integration som fast medlem af LBR. at invitere EUC som fast gæst i indeværende funktionsperiode. ikke at supplere LBR med repræsentanter fra foreningen Ligeværd. at sekretariatet i samarbejde med formandskabet bemyndiges til at indkalde gæster ad hoc i det omfang de måtte være relevante for enkelte punkters behandling at behandle udpegninger af yderligere ét fast medlem samt mulige øvrige faste gæster ved LBR-mødet i august 2010 Sekretariatet sørger for, at alle suppleanter modtager dagsorden og referat af LBR s møder Referat af LBR-møde 14. juni side 5 af 97

6 3.1 Henvendelse fra foreningen Ligeværd Referat af LBR-møde 14. juni side 6 af 97

7 4. Vedtagelse af forretningsorden Resumé: LBR skal vedtage forretningsorden Det indstilles: at LBR drøfter og vedtager forretningsordenen Sagsbeskrivelse: LBR udøver sin virksomhed på baggrund af lovgivning og en forretningsorden. LBR har revideret sin forretningsorden senest ved møde den 18. august 2009 og den gældende forretningsorden vedlægges sagen med anbefaling om vedtagelse i sin aktuelle form og ordlyd med den redaktionelle konsekvensrettelse, at Arbejdsmarkedsudvalget i denne byrådsperiode er nedlagt til fordel for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, samt datomæssige ændringer i 15 og 16. Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktiv beskæftigelsesindsats Bilag: Bilag 4.1 Gældende forretningsorden Beslutning: Forretningsordenen vedtaget med de af sekretariatet foretagne redaktionelle rettelser. LBR ønsker forretningsorden evalueret ved mødet i december 2010 ifm. den årlige evaluering af Sekretariatsbetjeningen og LBR-arbejdets organisering Referat af LBR-møde 14. juni side 7 af 97

8 Bilag 4.1 Forretningsorden for LBR i Holbæk Kommune Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet, jf. 44 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Opgaver og sammensætning 2. Opgaverne for og sammensætning af det lokale beskæftigelsesråd er fastlagt i lov om ansvaret for og styringen af den aktiv beskæftigelsesindsats Stk. 2. Efter indstilling fra rådets medlemmer i forening udpeger kommunalbestyrelsen op til 2 medlemmer, der repræsenterer relevante lokale foreninger. Stk. 3. Hvis et medlem eller en suppleant forlader det lokale beskæftigelsesråd i rådets funktionsperiode, indstiller den pågældende organisation eller myndighed et nyt medlem eller en ny suppleant, der udpeges for resten af perioden. Stk. 4. Det lokale beskæftigelsesråd overvåger resultater og effekter af beskæftigelses-indsatsen i jobcenteret og rådgiver de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen om tiltag til forbedring af indsatsen. Stk. 5. Det lokale beskæftigelsesråd inddrages i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for jobcentret og kan indstille til de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret, at der sker ændringer i planen. Stk. 6. Det lokale beskæftigelsesråd kan på baggrund af den årlige resultatrevision om jobcentrets indsats, indstille til de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret, at der sker ændringer i indsatsen. Stk. 7. Det lokale beskæftigelsesråd kan indstille til det regionale beskæftigelsesråd, at beskæftigelsesregionen tager beskæftigelsesrettede initiativer, jf i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Stk. 8. De lokale beskæftigelsesråd udarbejder inden for de overordnede rammer i beskæftigelsesplanen for jobcentret en plan for hvilke initiativer, der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Planen sendes til høring hos de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret. Stk. 9. Det lokale beskæftigelsesråd kan ikke behandle sager, der vedrører enkeltpersoner eller enkelt virksomheder. Konstituering 3. Det lokale beskæftigelsesråd afholder konstituerende møde snarest efter, at kommunalbestyrelsen har udpeget rådets medlemmer. Sekretariatet, jf. 11, for det lokale beskæftigelsesråd indkalder til mødet. Stk. 2. Formand for LBR er den af Byrådet udpege repræsentant. Dvs. Borgmesteren eller formanden for det stående udvalg hvorunder beskæftigelsesindsatsen er organiseret Stk. 3. På det konstituerende møde vælger rådet blandt sine medlemmer to næstformænd, der tillige med formanden herefter kaldes formandskabet. Der vælges en første næstformand og en anden næstformand. Valgene foretages ved flertalsvalg. Næstformændene vælges for en 2-årig periode. Forhandlingerne på det konstituerende møde ledes af formanden. Stk. 4. Formandskabet har til opgave at forberede og tilrettelægge Rådets møder sammen med Rådets sekretariat. Stk. 5. Formanden leder møderne og i dennes forfald er det første næstformanden. Såfremt både formanden og første næstformanden har forfald, er det anden næstformanden der er mødeleder. Er hele formandskabet fraværende ved mødet, ledes dette af et medlem, der vælges ved stemmeflertal. Stk. 6. Ved udløbet af de to næstformænds 2-årige funktionsperiode påhviler det formanden at foranledige nyvalg. Referat af LBR-møde 14. juni side 8 af 97

9 Stk. 7. Der foretages fornyet næstformandsvalg, hvis en af næstformændene udtræder af rådet, eller hvis 2/3 af rådets medlemmer beslutter dette. Valget optages som selvstændigt punkt på dagsordenen for det møde, hvori valget afholdes. Stk. 8. Hvis der ved valg af næstformænd opstår stemmelighed foranlediger formanden ny afstemning, eventuelt på et nyt møde. Ved fornyet stemmelighed foranlediger formanden, at der foretages lodtrækning blandt kandidaterne. Mødevirksomhed m.v. 4. Det lokale beskæftigelsesråd afholder normalt ordinært møde 6 gange om året. Den ordinære møderække fastlægges for et år ad gangen. Stk. 2. Ekstraordinære møder afholdes, når formandskabet finder det fornødent, eller når 1/3 af rådets medlemmer fremsætter anmodning herom ved henvendelse til formanden eller sekretariatet. Stk. 3. Rådet kan afholde seminarer, temamøder mv. efter behov. 5. Sekretariatet indkalder til møde ved fremsendelse af dagsorden senest 7 dage før mødets afholdelse. For tilhørende materiale kan fristen fraviges, hvis formandskabet eller lederen af sekretariatet finder det nødvendigt af hensyn til at tilvejebringe et fyldestgørende beslutningsgrundlag. Stk. 2. Forslag til beskæftigelsesplan for jobcentret og planen for den virksomhedsrettede indsats skal udsendes til Rådet senest 14 dage forud for Rådets drøftelser. Stk. 3. Dagsorden mv. kan fremsendes elektronisk eller som almindelig brevforsendelse. Stk. 4. Suppleanterne modtager samme mødemateriale som medlemmerne. 6. Formandskabet fastsætter dagsordenen i samråd med sekretariatet. Stk. 2. Dagsorden for de ordinære møder indeholder følgende faste punkter: Godkendelse af dagsorden Budgetopfølgning og status over LBR s økonomi Resultatopfølgning Orientering fra Jobcenteret Orientering fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Eventuelt Endvidere skal der for de af LBR støttede projekter der strækker sig udover 3 måneder, ske en løbende kvartalsvis afrapportering. Stk. 3. Ethvert medlem kan anmode om at få optaget et punkt på dagsordenen ved at sende forslaget til sekretariatet senest 10 dage før mødet. Stk. 4. De enkelte punkter på dagsordenen skal indeholde en sagsfremstilling med relevante bilag og en indstilling. Stk. 5. En sag, der ikke har været optaget på dagsorden, jf. 5, stk. 1, kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis formanden finder, at sagen ikke tåler opsættelse, og hvis dette kan tiltrædes af et flertal af rådets medlemmer. En sag kan endvidere optages på dagsordenen, hvis der er enighed herom. 7. I rådets møder deltager medlemmer af rådet, suppleanter der er indtrådt i et medlems sted og rådets sekretariat. Stk. 2. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i rådet indtræder suppleanten i medlemmets sted. Medlemmet indkalder selv sin suppleant. Stk. 3. Formandskabet eller rådet kan indbyde særligt sagkyndige, der ikke er medlemmer af rådet, til at deltage under behandlingen af en sag uden stemmeret. Stk. 4. Rådets møder mv. er ikke offentlige. Stk. 5. Rådets referater er offentlige. Referat af LBR-møde 14. juni side 9 af 97

10 8. Møderne i det lokale beskæftigelsesudvalg ledes af formanden og i dennes fravær er det første næstformanden. Såfremt både formanden og første næstformanden har fravær, er det anden næstformanden der er mødeleder. Er hele formandskabet fraværende ved mødet, ledes dette af et medlem, der vælges ved stemmeflertal. 9. Det lokale beskæftigelsesråd er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Stk. 2. Medlemmer af det lokale beskæftigelsesråd kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er til stede under disse. Stk. 3. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Afstemning sker normalt ved håndsoprækning. Afgives der ved en afstemning lige mange stemmer for og imod, er forslaget bortfaldet. 10. Det lokale beskæftigelsesråd kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper. Rådet fastsætter udvalgenes og arbejdsgruppernes sammensætning og kommissorium. Stk. 2. I udvalg og arbejdsgrupper kan de organisationer og myndigheder, der er repræsenteret i det lokale beskæftigelsesråd, lade sig repræsentere af andre end medlemmer af rådet. 11. Der føres beslutningsprotokol af møderne i det lokale beskæftigelsesråd som underskrives af formandskabet. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført dette. Under mødet læses protokollen højt og godkendes. Derefter lægges protokollen indeholdende beslutninger og mindretalsudtalelser på Holbæk Kommunes hjemmeside. Såfremt der er indsigelser skal disse rettes til sekretariatet senest 14 dage efter mødets afholdelse. 12. Udgifterne ved beskæftigelsesrådets virksomhed afholdes af kommunalbestyrelsen på baggrund af et årligt budget, der udarbejdes af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra rådet. Sekretariatsbetjening 13. Det lokale beskæftigelsesråds sekretariatsfunktion varetages af de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret. Stk. 2. Sekretariatet skal stå for forberedelse af møder i det lokale beskæftigelsesråd og eventuelle underudvalg. Sekretariatet skal også bidrage med konkrete analyser og oplæg til brug for løsning af opgaver i Rådet og i eventuelle underudvalg. Stk. 3. Sekretariatet har pligt til at sikre, at post stilet LBR fra Ministeren, Arbejdsmarkedsstyrelsen, KL, RBR, Beskæftigelsesregionen, andre LBR, jobcentre og lign., formidles hurtigst muligt, og skal desuden tilse, at der sker en løbende orientering af det lokale beskæftigelsesråd. Tavshedspligt og habilitet 14. Information til presse m.v. om Rådets virksomhed gives af formanden eller efter aftale med formanden af en af næstformændene. Stk. 2. Rådets medlemmer og suppleanter er omfattet af forvaltningslovens og straffelovens almindelige bestemmelser om tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som er kommet til deres kendskab ved udøvelse af deres hverv, jf. forvaltningslovens kap.8 og straffelovens 152b. Stk. 3. Rådet er omfattet af forvaltningslovens almindelige bestemmelser om inhabilitet, jf. forvaltningslovens kap 2. Ikrafttrædelse m.v. 15. Nærværende forretningsorden er vedtaget på det lokale beskæftigelsesråds møde den 21. juni 2010 og træder i kraft umiddelbart herefter. 16. Nærværende forretningsorden evalueres på LBR s møde i december Referat af LBR-møde 14. juni side 10 af 97

11 5. Temadrøftelse: Fattigdomsanalyse Det indstilles: at LBR drøfter den af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udarbejdede fattigdomsanalyse fra et beskæftigelsespolitisk udgangspunkt Sagsbeskrivelse: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) udgiver 29. april 2010 en analyse af fattigdommens udvikling i Danmark siden Analysen kortlægger, hvordan fattigdom og børnefattigdom er fordelt mellem landets kommuner og regioner, samt hvordan fattigdommen har udviklet sig regionalt inden for de senere år. I første del af analysen ses på det samlede billede, der tegner sig på tværs af de danske kommuner. I analysens anden del følger en gennemgang af Danmarks fem regioner, hvor det undersøges, hvordan fattigdom ser ud i de enkelte kommuner og regioner, samt hvordan fattigdommen og børnefattigdommen har udviklet sig regionalt siden Analysens hovedkonklusioner landsplan: Antallet af fattige i Danmark fortsætter med at stige, og der er nu fattige personer i Danmark. Hvis de studerende fraregnes, er der godt fattige personer i Danmark. Fattigdommen i Danmark er skævt fordelt mellem landets kommuner. En række af landets yderkantsområder har en høj andel af fattige sammenlignet med resten af landet. Samtidig er hovedstaden relativt hårdt ramt. Samme billede tegner sig, når man ser på fattigdommen blandt børn. København, Tønder, Langeland, Lolland, Bornholm og Morsø er de kommuner i Danmark, der i dag har den største andel af børn, der lever i fattigdom. Den stigende fattigdom på alle niveauer i Danmark udgør et voksende samfundsproblem. Hvis tendensen fortsætter, vil vi i fremtiden opleve en stadig større social og økonomisk ulighed på tværs af landsdele og kommunegrænser. Analysens konklusioner Holbæk: I forhold til fattigdom, placerer Holbæk sig med 3,9 procent fattige sig i nederste (fjerde) kvartil, og er dermed blandt de 24 kommuner i Danmark med relativt størst fattigdom. Holbæk har oplevet en stigning i fattigdommen fra 2,2 procent i 2001 og dermed en stigning på 89 procent. I forhold til antallet af fattige børn, placerer Holbæk sig med 5,1 procent i næst-nederste (3. kvartil). Holbæk har oplevet en stigning fra 2,4 procent i 2001 og dermed en stigning på 139 procent. Fra et niveau under landsgennemsnittet, til et niveau over landsgennemsnittet. Lovgrundlag: Intet Bilag: Bilag 5.1 Fattigdomsanalyse Beslutning: Punktet blev udsat til behandling på møde senere i 2010 Referat af LBR-møde 14. juni side 11 af 97

12 Bilag 5.1 Fattigdomsanalyse Referat af LBR-møde 14. juni side 12 af 97

13 Referat af LBR-møde 14. juni side 13 af 97

14 Referat af LBR-møde 14. juni side 14 af 97

15 Referat af LBR-møde 14. juni side 15 af 97

16 Referat af LBR-møde 14. juni side 16 af 97

17 Referat af LBR-møde 14. juni side 17 af 97

18 Referat af LBR-møde 14. juni side 18 af 97

19 Referat af LBR-møde 14. juni side 19 af 97

20 Referat af LBR-møde 14. juni side 20 af 97

21 Referat af LBR-møde 14. juni side 21 af 97

22 Referat af LBR-møde 14. juni side 22 af 97

23 Referat af LBR-møde 14. juni side 23 af 97

24 Referat af LBR-møde 14. juni side 24 af 97

25 Referat af LBR-møde 14. juni side 25 af 97

26 Referat af LBR-møde 14. juni side 26 af 97

27 Referat af LBR-møde 14. juni side 27 af 97

28 Referat af LBR-møde 14. juni side 28 af 97

29 Referat af LBR-møde 14. juni side 29 af 97

30 6. BeskæftigelsesPlan 2011 (BP2011) Resumé: Beskæftigelsesplanen tages op til fornyet drøftelse i LBR på baggrund af udarbejdelsen af målsætninger for ministerens og de lokale mål, samt de udarbejdede strategier for at sikre målopfyldelsen. Det indstilles: at LBR drøfter mål og strategier i Beskæftigelsesplan 2011 at LBR udpeger 2 repræsentanter til udarbejdelse af udkast til plan for virksomhedsrettet indsats Sagsbeskrivelse: Beskæftigelsesplanen beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer samt tilrettelægge og udøve beskæftigelsesindsatsen i det kommende år. Beskæftigelsesplanen udarbejdes i et tæt samarbejde mellem bl.a. jobcenteret, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Det Lokale BeskæftigelsesRåd og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Beskæftigelsesplanen er sendt til kommentering i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, og kommentarer herfra vil hvis modtaget blive forelagt på mødet. På mødet ønsker administrationen at modtage kommentarer og vurderinger ift. målsætninger for ministerens og de lokale mål, samt de udarbejdede strategier. LBRs drøftelse vil efterfølgende blive indarbejdet i Beskæftigelsesplanen forinden denne sendes i høring i LBR 30. juni. Beskæftigelsesplanen indeholder foruden hoveddokumentet en række bilag. Bl.a. ResultatRevision 2009, som Byrådet med LBR og Beskæftigelsesregionens kommentarer har godkendt, og LBR s plan for den virksomhedsrettede indsats, der ligger til grund for det i november planlagte projektudbud. Administrationen indstiller på den baggrund, at LBR af sin midte udpeger 2 repræsentanter til at udarbejde udkast til plan for den virksomhedsrettede indsats til senere drøftelse og godkendelse. Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag: Bilag 6.1 Beskæftigelsesplan 2011 pr. 14. juni 2010 Beslutning: LBR drøfter planen og tilføjer enkelte redaktionelle ændringer. LBR tilslutter sig overordnet målsætningernes niveau som beskrevet, den overordnede strategi samt strategien for den borgerrettede indsats LBR udtrykker ønske om en effektanalyse af de forskellige virksomhedsrettede redskaber og et særligt fokus på uddannelsesaktivering. Denne vil blive forelagt LBR på møde hurtigst muligt LBR udpeger John Hvass og Hans Kristian Jensen til på sekretariatets oplæg at udarbejde plan for virksomhedsrettet indsats 2011 Referat af LBR-møde 14. juni side 30 af 97

31 Bilag 6.1 Udkast til BP2011 Referat af LBR-møde 14. juni side 31 af 97

32 Referat af LBR-møde 14. juni side 32 af 97

33 Referat af LBR-møde 14. juni side 33 af 97

34 Referat af LBR-møde 14. juni side 34 af 97

35 Referat af LBR-møde 14. juni side 35 af 97

36 Referat af LBR-møde 14. juni side 36 af 97

37 Referat af LBR-møde 14. juni side 37 af 97

38 Referat af LBR-møde 14. juni side 38 af 97

39 Referat af LBR-møde 14. juni side 39 af 97

40 Referat af LBR-møde 14. juni side 40 af 97

41 Referat af LBR-møde 14. juni side 41 af 97

42 Referat af LBR-møde 14. juni side 42 af 97

43 Referat af LBR-møde 14. juni side 43 af 97

44 Referat af LBR-møde 14. juni side 44 af 97

45 Referat af LBR-møde 14. juni side 45 af 97

46 Referat af LBR-møde 14. juni side 46 af 97

47 Referat af LBR-møde 14. juni side 47 af 97

48 Referat af LBR-møde 14. juni side 48 af 97

49 Referat af LBR-møde 14. juni side 49 af 97

50 Referat af LBR-møde 14. juni side 50 af 97

51 Referat af LBR-møde 14. juni side 51 af 97

52 Referat af LBR-møde 14. juni side 52 af 97

53 Referat af LBR-møde 14. juni side 53 af 97

54 Referat af LBR-møde 14. juni side 54 af 97

55 Referat af LBR-møde 14. juni side 55 af 97

56 7. Orientering fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Resumé: LBR holdes løbende orienteret om fagudvalgets arbejde Det indstilles: at LBR tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse: LBR holdes løbende orienteret om udvalgets arbejde og sager af særlig interesse. Styregruppe for integration Holbæk Byråd har besluttet at nedsætte en styregruppe for integration. Dette bl.a. med baggrund i den særlige etniske udfordring Holbæk kommune har, og ønsket om at sikre kvalificeret dialog om hvordan der kan sikres en bedre integration. Byrådet ønsker at også beskæftigelsesområdet inddrages i arbejdet, og derfor bliver LBR tilbudt at udpege en repræsentant til styregruppen (punkt 16). EGU-indsatsen Det er på baggrund af drøftelser om omfanget og kvaliteten af varetagelsen af EGU-opgaven besluttet, at jobcenteret kan indgå driftaftale med Produktionsskolen PH og NV Pro gældende fra 1. juli 2010 til 30. juni Ekstraordinær budgetopfølgning Byrådet har iværksat en ekstraordinær budgetopfølgning på alle områder. I forlængelse af denne, har udvalget på baggrund af drøftelse med jobcenteret indstillet, at hæve jobcenterets samlede aktiveringsgrad fra 50 til 60 % således, at der opnås en budgetforbedring i såvel 2010 som Erhvervs- og Turismepolitik Den nye byrådsperiode betyder bl.a., at der iværksættes nye politiske udviklingsarbejder. Udvalget har ønsket at udvikle flere politikområder, herunder Holbæks Erhvervs- og Turismepolitik. Der er nu vedtaget en procesplan for udviklingen af denne, herunder afholdelsen en konference i september Lovgrundlag: Intet Bilag: Ingen Beslutning: Orienteringen tages til efterretning Referat af LBR-møde 14. juni side 56 af 97

57 8. Erhvervs- og Beskæftigelsespolitisk konference Resumé: LBR har tidligere besluttet at afholde erhvervs- og beskæftigelsespolitisk konference i september Det indstilles: at LBR tager beslutning om udvikling og afholdelse af erhvervs- og beskæftigelsespolitisk konference Sagsbeskrivelse: I forlængelse af Byrådets beslutning om afholdelse af konference om udviklingen af Erhvervsog Turismestrategi i september, bedes LBR tage stilling til, hvorvidt LBR ønsker at fastholdelse egen erhvervs- og beskæftigelsespolitisk konference. I fald ønsket fastholdes, bedes LBR: Drøfte konferencens specifikke tema/punkter drøfte form og deltagerkreds udpege 1 eller 2 ansvarlige fra LBR s midte til styregruppe med det formål at sparre med sekretariatet om udviklingen af konferencen Lovgrundlag: Intet Bilag: Ingen Beslutning: LBR udskyder beslutning om afholdelse af erhvervs- og beskæftigelsespolitisk konference til LBRmødet i oktober Referat af LBR-møde 14. juni side 57 af 97

58 9. Evaluering af dialog- og mødeform Resumé: Ny sag Det indstilles: at LBR drøfter hvilken dialog- og mødeform der ønskes med Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse at LBR giver sekretariatet i opdrag at udarbejde oplæg til dialogens form og indhold Sagsbeskrivelse: LBR og Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse fører løbende dialog om udviklingen på arbejdsmarkedet. Dette sker i formel sammenhæng gennem dialogmøder med fælles dagsorden. Dialogen skal først og fremmest sikre bredt ejerskab og samarbejde til gavn for beskæftigelsespolitikken og dennes udførelse. Det er sekretariatets opfattelse, at dette formål kan sikres ad anden og mere kvalitativ vej end den nuværende. Dialogformen ønskes derfor taget op til drøftelse og fornyet overvejelse. Lovgrundlag: Intet Bilag: Ingen Beslutning: LBR ønsker en dialogform med Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, der giver tid og plads til mere principielle drøftelser, - gerne på baggrund af fælles oplæg mv. Sekretariatet udarbejder forslag til møderække og indhold Referat af LBR-møde 14. juni side 58 af 97

59 10. Orientering fra jobcenteret Resumé: LBR holdes løbende orienteret om jobcenterets arbejde Det indstilles: at LBR tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse: Jobcenteret orienterer LBR om sager af særlig interesse. Der orienteres bl.a. om: Indførelsen af den nye match model, der påfører Jobcenter store systemtekniske vanskeligheder, hvorfor Jobcenteret ikke forventer at have en tilfredsstillende rettidighed i indsatsen. Fejlmængden i de centrale systemer er meget stor, og der har været og er stadig iværksat manuelle nødløsninger for at sikre borgernes rettigheder i indsatsen. Regeringens genopretningsplan indeholder en del lovændringer på beskæftigelsesområdet. Jobcenteret vil kort gennemgå nogle af disse, herunder konsekvenserne ifm. beskæringen i dagpengeperioden, produktionsskolernes ændrede vilkår samt reduktionen i LBR s midler Jobcenteret orienterer om det pågående arbejde med implementeringen af Ungepakke II. Bilag: Bilag 10.1 Notat fra KL om genopretningsplanen Beslutning: Genopretningsplanen betyder umiddelbart en reduktion i LBR s projektbevilling på ca kr. LBR tager orienteringen til efterretning Referat af LBR-møde 14. juni side 59 af 97

60 Bilag 10.1 Notat fra KL om genopretningsplanen Aftale om genopretning af dansk økonomi beskæftigelse og integration Baggrund I kølvandet på finanskrisen er det offentlige overskud vendt til et underskud. Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en række tiltag, der skal genoprette dansk økonomi. En væsentlig del af tiltagene er på beskæftigelses- og integrationsområdet. Indstilling Det indstilles, at KL indtager følgende synspunkter i forhold til aftalen på beskæftigelses- og integrationsområdet: Ændringerne skal udformes, så de bliver så administrativt smidige som mulig. Der skal ikke indføres mere bureaukrati i form af bøvlede tælleperioder, snitflader m.v., som vil binde ressourcer og gøre administrationen mindre effektiv i jobcentrene. De byrdefordelingsmæssige konsekvenser af især ændringen af dagpengeperioden bør belyses.. Den kortere dagpengeperiode og fokus på effektivisering bør være anledning til, at lovgivningen på beskæftigelsesområdet revurderes grundlæggende, så rammevilkårene for indsatsen bliver mere fleksible. Sagsfremstilling På de store linjer indeholder aftalen følgende elementer: Det offentlige underskud nedbringes med 24 mia. kr. i Beløbet betyder, at Danmark vil leve op til den forventede henstilling fra EU om at nedbringe det offentlige underskud. Kommunerne friholdes for de annoncerede besparelser i 2012 og 2013 på 4 mia. kr. Sundhedsområdet løftes med 5 mia. kr. i Der afsættes 5 mia. kr. til flere i uddannelse samt svage og udsatte grupper m.v. Omprioritering af offentlige udgifter. Arbejdsmarkedsreform, der sigter mod at styrke vækst og beskæftigelse. På beskæftigelsesområdet indeholder aftalen følgende konkrete tiltag: Dagpengeperioden halveres fra fire til to år. Statens vurderer, at arbejdsudbuddet vil stige med personer. Forslaget skal ses i sammenhæng med regeringens udspil vedr. langtidsledighed, hvor indsatsen i dagpengeperioden intensiveres, jf. efterretningssag om regeringens udspil om langtidsledighed. Vilkåret for genoptjening af dagpenge ændres fra 26 uger til 52 ugers fuldtidsarbejde inden for 3 år. Perioden for beregning af dagpenge udvides, så den tager afsæt i de seneste 12 måneders indtægt frem for de seneste 13 uger. Det betyder, at færre personer vil opnå retten til den højeste dagpengesats, og flere vil søge om enkeltydelser og supplerende kontanthjælp. Beskæftigelseskravet for retten til sygedagpenge øges fra 13 til 26 uger. Det vil føre til færre på sygedagpenge og flere på kontanthjælp. Samtidig vil der fremover ikke blive udbetalt sygedagpenge på søgnehelligdage. Referat af LBR-møde 14. juni side 60 af 97

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Rita Andreasen, Tommy Stripp, Lene

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere