REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)"

Transkript

1 REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 21. juni 2010 kl Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Konstituering Udpegning af yderligere medlemmer mv. af LBR Vedtagelse af forretningsorden Temadrøftelse: Fattigdomsanalyse BeskæftigelsesPlan 2011 (BP2011) Orientering fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Erhvervs- og Beskæftigelsespolitisk konference Evaluering af dialog- og mødeform Orientering fra jobcenteret Resultatopfølgning Budgetopfølgning Projektopfølgning Indkomne ansøgninger Udpegning til styregruppen for integration Indstilling af LBR-driftbudget Eventuelt/meddelelser Afbud fra: Birgit Jørgensen Hanne Ulendorf Klaus Madsen Frank Tonsberg John Hvass Allan Andersen Referat af LBR-møde 14. juni side 1 af 97

2 1. Godkendelse af dagsorden Resumé: LBR godkender dagsorden Det indstilles: at LBR godkender dagsorden Sagsbeskrivelse: Dagsorden til møder i LBR udarbejdes af sekretariatet efter formandskabets anvisninger. LBR har dog mulighed for ved mødets start at udskyde behandlingen af punkter eller tilføje punkter efter nærmere bestemmelser fastsat i forretningsordenen. Lovgrundlag: Forretningsordenens 6 Bilag: Ingen Beslutning: LBR godkender dagsorden med tilføjelse af punkt 16: Indstilling af LBR-driftbudget Punktet eventuelt bliver dermed nyt punkt 17. Referat af LBR-møde 14. juni side 2 af 97

3 2. Konstituering Resumé: LBR konstituerer sig med 1. og 2. næstformand Det indstilles: at LBR vælger 1. og 2. næstformand Sagsbeskrivelse: LBR s funktionsperiode følger den kommunale byrådsperiode dog periodisk forskudt således, at LBR i indeværende byrådsperiode tiltræder 1. juni 2010 og fratræder 31. maj Udpegningen af medlemmer af LBR foretages af Byrådet gennem indstilling fra de af lovgivningen udpegede organisationer samt en repræsentant fra Byrådet. Økonomiudvalget i Holbæk Kommune har på møde af 16. juni indstillet til beslutning på Byrådsmøde 22. juni 2010, at de af organisationerne bemeldte repræsentanter (samt suppleanter) udpeges til LBR. LBR skal konstituere sig ved førstkommende møde i den nye funktionsperiode. Dog har kommunaliseringen af beskæftigelsesindsatsen medført ændringer i bestemmelserne herfor med den konsekvens, at det altid er den af Byrådet udpegede repræsentant (Borgmesteren eller formanden for det fagudvalg, hvorunder beskæftigelsesindsatsen er placeret), som er formand for LBR. Det tilkommer derfor LBR, at konstituere sig med 1. og 2. næstformand. Formanden, 1. og 2. næstformanden udgør tilsammen formandskabet. Valghandlingen varetages på mødet af formanden, og sekretariatet vil sikre, at bestemmelserne om valgets afholdelse overholdes. Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktiv beskæftigelsesindsats Bilag: Ingen Beslutning: LBR beslutter enstemmigt, at vælge Birgit Jørgensen som 1. næstformand og John Hvass som 2. næstformand Referat af LBR-møde 14. juni side 3 af 97

4 3. Udpegning af yderligere medlemmer mv. af LBR Resumé: LBR har mulighed for at udpege yderligere medlemmer mv. af LBR Det indstilles: at LBR beslutter at udpege 1 eller 2 yderligere medlemmer af LBR. Udpegningen er gældende for hele funktionsperioden at LBR beslutter at invitere en eller flere faste gæster. Invitationen er gældende for hele funktionsperioden. Sagsbeskrivelse: Udpegningen af medlemmer af LBR foretages af Byrådet gennem indstilling fra udvalgte organisationer og Byrådet selv. LBR i Holbæk består i forlængelse af disse indstillinger af: Kenny Jensby (Byrådet) Birgit Jørgensen (LO) Hanne Ulendorf (LO) Frank Jørgensen (LO) John Hvass (DA) Inger Kehlet (DA) Ej udpeget (DA) Klaus Madsen (AC) Nils Lomholdt (FTF) Jytte Brouer (DH Holbæk) Mogens Hansen (DH Holbæk) Henrik Wøhlk (PLO) Som suppleanter for disse er udpeget: Amalie Pedersen (Byrådet) Lene Ertner (LO) Irene Askengren (LO) Allan Andersen (LO) Kurt Jensen (DH Holbæk) LBR har mulighed for at udpege op til 2 yderligere medlemmer af LBR. Muligheden herfor sigter i lovteksten til foreninger og dermed til faglige foreninger eller særlige lokale foreninger eller interessegrupper, der ikke i forvejen er en del af LBR, men som med fordel for beskæftigelsesindsatsen kunne knyttes tættere til denne. Derfor indstiller administrationen, at LBR drøfter muligheden for at udpege repræsentanter for lokale erhvervsforeninger, faglige foreninger, styregruppen for integrationsstrategien eller andre sammenhænge, der ikke er repræsenteret i LBR. Lovtekstens fokus på foreninger medfører, at lokale uddannelsesinstitutioner o.lign. ikke kan udpeges som faste medlemmer af LBR. Et godt samarbejde med bl.a. de lokale Referat af LBR-møde 14. juni side 4 af 97

5 ungdomsuddannelser er af væsentlig betydning for beskæftigelsesindsatsen, og derfor indstiller administrationen, at LBR drøfter muligheden for fast at invitere repræsentanter for fx lokale uddannelsesinstitutioner, Sprogcenter Holbæk, Ungdommens Uddannelsesvejledning m.fl. Gæster vil i almindelighed have tale- men ikke stemmeret. Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktiv beskæftigelsesindsats Bilag: 3.1 Henvendelse fra foreningen Ligeværd Beslutning: LBR beslutter at udpege et medlem af Styregruppen for Integration som fast medlem af LBR. at invitere EUC som fast gæst i indeværende funktionsperiode. ikke at supplere LBR med repræsentanter fra foreningen Ligeværd. at sekretariatet i samarbejde med formandskabet bemyndiges til at indkalde gæster ad hoc i det omfang de måtte være relevante for enkelte punkters behandling at behandle udpegninger af yderligere ét fast medlem samt mulige øvrige faste gæster ved LBR-mødet i august 2010 Sekretariatet sørger for, at alle suppleanter modtager dagsorden og referat af LBR s møder Referat af LBR-møde 14. juni side 5 af 97

6 3.1 Henvendelse fra foreningen Ligeværd Referat af LBR-møde 14. juni side 6 af 97

7 4. Vedtagelse af forretningsorden Resumé: LBR skal vedtage forretningsorden Det indstilles: at LBR drøfter og vedtager forretningsordenen Sagsbeskrivelse: LBR udøver sin virksomhed på baggrund af lovgivning og en forretningsorden. LBR har revideret sin forretningsorden senest ved møde den 18. august 2009 og den gældende forretningsorden vedlægges sagen med anbefaling om vedtagelse i sin aktuelle form og ordlyd med den redaktionelle konsekvensrettelse, at Arbejdsmarkedsudvalget i denne byrådsperiode er nedlagt til fordel for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, samt datomæssige ændringer i 15 og 16. Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktiv beskæftigelsesindsats Bilag: Bilag 4.1 Gældende forretningsorden Beslutning: Forretningsordenen vedtaget med de af sekretariatet foretagne redaktionelle rettelser. LBR ønsker forretningsorden evalueret ved mødet i december 2010 ifm. den årlige evaluering af Sekretariatsbetjeningen og LBR-arbejdets organisering Referat af LBR-møde 14. juni side 7 af 97

8 Bilag 4.1 Forretningsorden for LBR i Holbæk Kommune Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet, jf. 44 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Opgaver og sammensætning 2. Opgaverne for og sammensætning af det lokale beskæftigelsesråd er fastlagt i lov om ansvaret for og styringen af den aktiv beskæftigelsesindsats Stk. 2. Efter indstilling fra rådets medlemmer i forening udpeger kommunalbestyrelsen op til 2 medlemmer, der repræsenterer relevante lokale foreninger. Stk. 3. Hvis et medlem eller en suppleant forlader det lokale beskæftigelsesråd i rådets funktionsperiode, indstiller den pågældende organisation eller myndighed et nyt medlem eller en ny suppleant, der udpeges for resten af perioden. Stk. 4. Det lokale beskæftigelsesråd overvåger resultater og effekter af beskæftigelses-indsatsen i jobcenteret og rådgiver de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen om tiltag til forbedring af indsatsen. Stk. 5. Det lokale beskæftigelsesråd inddrages i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for jobcentret og kan indstille til de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret, at der sker ændringer i planen. Stk. 6. Det lokale beskæftigelsesråd kan på baggrund af den årlige resultatrevision om jobcentrets indsats, indstille til de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret, at der sker ændringer i indsatsen. Stk. 7. Det lokale beskæftigelsesråd kan indstille til det regionale beskæftigelsesråd, at beskæftigelsesregionen tager beskæftigelsesrettede initiativer, jf i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Stk. 8. De lokale beskæftigelsesråd udarbejder inden for de overordnede rammer i beskæftigelsesplanen for jobcentret en plan for hvilke initiativer, der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Planen sendes til høring hos de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret. Stk. 9. Det lokale beskæftigelsesråd kan ikke behandle sager, der vedrører enkeltpersoner eller enkelt virksomheder. Konstituering 3. Det lokale beskæftigelsesråd afholder konstituerende møde snarest efter, at kommunalbestyrelsen har udpeget rådets medlemmer. Sekretariatet, jf. 11, for det lokale beskæftigelsesråd indkalder til mødet. Stk. 2. Formand for LBR er den af Byrådet udpege repræsentant. Dvs. Borgmesteren eller formanden for det stående udvalg hvorunder beskæftigelsesindsatsen er organiseret Stk. 3. På det konstituerende møde vælger rådet blandt sine medlemmer to næstformænd, der tillige med formanden herefter kaldes formandskabet. Der vælges en første næstformand og en anden næstformand. Valgene foretages ved flertalsvalg. Næstformændene vælges for en 2-årig periode. Forhandlingerne på det konstituerende møde ledes af formanden. Stk. 4. Formandskabet har til opgave at forberede og tilrettelægge Rådets møder sammen med Rådets sekretariat. Stk. 5. Formanden leder møderne og i dennes forfald er det første næstformanden. Såfremt både formanden og første næstformanden har forfald, er det anden næstformanden der er mødeleder. Er hele formandskabet fraværende ved mødet, ledes dette af et medlem, der vælges ved stemmeflertal. Stk. 6. Ved udløbet af de to næstformænds 2-årige funktionsperiode påhviler det formanden at foranledige nyvalg. Referat af LBR-møde 14. juni side 8 af 97

9 Stk. 7. Der foretages fornyet næstformandsvalg, hvis en af næstformændene udtræder af rådet, eller hvis 2/3 af rådets medlemmer beslutter dette. Valget optages som selvstændigt punkt på dagsordenen for det møde, hvori valget afholdes. Stk. 8. Hvis der ved valg af næstformænd opstår stemmelighed foranlediger formanden ny afstemning, eventuelt på et nyt møde. Ved fornyet stemmelighed foranlediger formanden, at der foretages lodtrækning blandt kandidaterne. Mødevirksomhed m.v. 4. Det lokale beskæftigelsesråd afholder normalt ordinært møde 6 gange om året. Den ordinære møderække fastlægges for et år ad gangen. Stk. 2. Ekstraordinære møder afholdes, når formandskabet finder det fornødent, eller når 1/3 af rådets medlemmer fremsætter anmodning herom ved henvendelse til formanden eller sekretariatet. Stk. 3. Rådet kan afholde seminarer, temamøder mv. efter behov. 5. Sekretariatet indkalder til møde ved fremsendelse af dagsorden senest 7 dage før mødets afholdelse. For tilhørende materiale kan fristen fraviges, hvis formandskabet eller lederen af sekretariatet finder det nødvendigt af hensyn til at tilvejebringe et fyldestgørende beslutningsgrundlag. Stk. 2. Forslag til beskæftigelsesplan for jobcentret og planen for den virksomhedsrettede indsats skal udsendes til Rådet senest 14 dage forud for Rådets drøftelser. Stk. 3. Dagsorden mv. kan fremsendes elektronisk eller som almindelig brevforsendelse. Stk. 4. Suppleanterne modtager samme mødemateriale som medlemmerne. 6. Formandskabet fastsætter dagsordenen i samråd med sekretariatet. Stk. 2. Dagsorden for de ordinære møder indeholder følgende faste punkter: Godkendelse af dagsorden Budgetopfølgning og status over LBR s økonomi Resultatopfølgning Orientering fra Jobcenteret Orientering fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Eventuelt Endvidere skal der for de af LBR støttede projekter der strækker sig udover 3 måneder, ske en løbende kvartalsvis afrapportering. Stk. 3. Ethvert medlem kan anmode om at få optaget et punkt på dagsordenen ved at sende forslaget til sekretariatet senest 10 dage før mødet. Stk. 4. De enkelte punkter på dagsordenen skal indeholde en sagsfremstilling med relevante bilag og en indstilling. Stk. 5. En sag, der ikke har været optaget på dagsorden, jf. 5, stk. 1, kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis formanden finder, at sagen ikke tåler opsættelse, og hvis dette kan tiltrædes af et flertal af rådets medlemmer. En sag kan endvidere optages på dagsordenen, hvis der er enighed herom. 7. I rådets møder deltager medlemmer af rådet, suppleanter der er indtrådt i et medlems sted og rådets sekretariat. Stk. 2. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i rådet indtræder suppleanten i medlemmets sted. Medlemmet indkalder selv sin suppleant. Stk. 3. Formandskabet eller rådet kan indbyde særligt sagkyndige, der ikke er medlemmer af rådet, til at deltage under behandlingen af en sag uden stemmeret. Stk. 4. Rådets møder mv. er ikke offentlige. Stk. 5. Rådets referater er offentlige. Referat af LBR-møde 14. juni side 9 af 97

10 8. Møderne i det lokale beskæftigelsesudvalg ledes af formanden og i dennes fravær er det første næstformanden. Såfremt både formanden og første næstformanden har fravær, er det anden næstformanden der er mødeleder. Er hele formandskabet fraværende ved mødet, ledes dette af et medlem, der vælges ved stemmeflertal. 9. Det lokale beskæftigelsesråd er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Stk. 2. Medlemmer af det lokale beskæftigelsesråd kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er til stede under disse. Stk. 3. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Afstemning sker normalt ved håndsoprækning. Afgives der ved en afstemning lige mange stemmer for og imod, er forslaget bortfaldet. 10. Det lokale beskæftigelsesråd kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper. Rådet fastsætter udvalgenes og arbejdsgruppernes sammensætning og kommissorium. Stk. 2. I udvalg og arbejdsgrupper kan de organisationer og myndigheder, der er repræsenteret i det lokale beskæftigelsesråd, lade sig repræsentere af andre end medlemmer af rådet. 11. Der føres beslutningsprotokol af møderne i det lokale beskæftigelsesråd som underskrives af formandskabet. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført dette. Under mødet læses protokollen højt og godkendes. Derefter lægges protokollen indeholdende beslutninger og mindretalsudtalelser på Holbæk Kommunes hjemmeside. Såfremt der er indsigelser skal disse rettes til sekretariatet senest 14 dage efter mødets afholdelse. 12. Udgifterne ved beskæftigelsesrådets virksomhed afholdes af kommunalbestyrelsen på baggrund af et årligt budget, der udarbejdes af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra rådet. Sekretariatsbetjening 13. Det lokale beskæftigelsesråds sekretariatsfunktion varetages af de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret. Stk. 2. Sekretariatet skal stå for forberedelse af møder i det lokale beskæftigelsesråd og eventuelle underudvalg. Sekretariatet skal også bidrage med konkrete analyser og oplæg til brug for løsning af opgaver i Rådet og i eventuelle underudvalg. Stk. 3. Sekretariatet har pligt til at sikre, at post stilet LBR fra Ministeren, Arbejdsmarkedsstyrelsen, KL, RBR, Beskæftigelsesregionen, andre LBR, jobcentre og lign., formidles hurtigst muligt, og skal desuden tilse, at der sker en løbende orientering af det lokale beskæftigelsesråd. Tavshedspligt og habilitet 14. Information til presse m.v. om Rådets virksomhed gives af formanden eller efter aftale med formanden af en af næstformændene. Stk. 2. Rådets medlemmer og suppleanter er omfattet af forvaltningslovens og straffelovens almindelige bestemmelser om tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som er kommet til deres kendskab ved udøvelse af deres hverv, jf. forvaltningslovens kap.8 og straffelovens 152b. Stk. 3. Rådet er omfattet af forvaltningslovens almindelige bestemmelser om inhabilitet, jf. forvaltningslovens kap 2. Ikrafttrædelse m.v. 15. Nærværende forretningsorden er vedtaget på det lokale beskæftigelsesråds møde den 21. juni 2010 og træder i kraft umiddelbart herefter. 16. Nærværende forretningsorden evalueres på LBR s møde i december Referat af LBR-møde 14. juni side 10 af 97

11 5. Temadrøftelse: Fattigdomsanalyse Det indstilles: at LBR drøfter den af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udarbejdede fattigdomsanalyse fra et beskæftigelsespolitisk udgangspunkt Sagsbeskrivelse: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) udgiver 29. april 2010 en analyse af fattigdommens udvikling i Danmark siden Analysen kortlægger, hvordan fattigdom og børnefattigdom er fordelt mellem landets kommuner og regioner, samt hvordan fattigdommen har udviklet sig regionalt inden for de senere år. I første del af analysen ses på det samlede billede, der tegner sig på tværs af de danske kommuner. I analysens anden del følger en gennemgang af Danmarks fem regioner, hvor det undersøges, hvordan fattigdom ser ud i de enkelte kommuner og regioner, samt hvordan fattigdommen og børnefattigdommen har udviklet sig regionalt siden Analysens hovedkonklusioner landsplan: Antallet af fattige i Danmark fortsætter med at stige, og der er nu fattige personer i Danmark. Hvis de studerende fraregnes, er der godt fattige personer i Danmark. Fattigdommen i Danmark er skævt fordelt mellem landets kommuner. En række af landets yderkantsområder har en høj andel af fattige sammenlignet med resten af landet. Samtidig er hovedstaden relativt hårdt ramt. Samme billede tegner sig, når man ser på fattigdommen blandt børn. København, Tønder, Langeland, Lolland, Bornholm og Morsø er de kommuner i Danmark, der i dag har den største andel af børn, der lever i fattigdom. Den stigende fattigdom på alle niveauer i Danmark udgør et voksende samfundsproblem. Hvis tendensen fortsætter, vil vi i fremtiden opleve en stadig større social og økonomisk ulighed på tværs af landsdele og kommunegrænser. Analysens konklusioner Holbæk: I forhold til fattigdom, placerer Holbæk sig med 3,9 procent fattige sig i nederste (fjerde) kvartil, og er dermed blandt de 24 kommuner i Danmark med relativt størst fattigdom. Holbæk har oplevet en stigning i fattigdommen fra 2,2 procent i 2001 og dermed en stigning på 89 procent. I forhold til antallet af fattige børn, placerer Holbæk sig med 5,1 procent i næst-nederste (3. kvartil). Holbæk har oplevet en stigning fra 2,4 procent i 2001 og dermed en stigning på 139 procent. Fra et niveau under landsgennemsnittet, til et niveau over landsgennemsnittet. Lovgrundlag: Intet Bilag: Bilag 5.1 Fattigdomsanalyse Beslutning: Punktet blev udsat til behandling på møde senere i 2010 Referat af LBR-møde 14. juni side 11 af 97

12 Bilag 5.1 Fattigdomsanalyse Referat af LBR-møde 14. juni side 12 af 97

13 Referat af LBR-møde 14. juni side 13 af 97

14 Referat af LBR-møde 14. juni side 14 af 97

15 Referat af LBR-møde 14. juni side 15 af 97

16 Referat af LBR-møde 14. juni side 16 af 97

17 Referat af LBR-møde 14. juni side 17 af 97

18 Referat af LBR-møde 14. juni side 18 af 97

19 Referat af LBR-møde 14. juni side 19 af 97

20 Referat af LBR-møde 14. juni side 20 af 97

21 Referat af LBR-møde 14. juni side 21 af 97

22 Referat af LBR-møde 14. juni side 22 af 97

23 Referat af LBR-møde 14. juni side 23 af 97

24 Referat af LBR-møde 14. juni side 24 af 97

25 Referat af LBR-møde 14. juni side 25 af 97

26 Referat af LBR-møde 14. juni side 26 af 97

27 Referat af LBR-møde 14. juni side 27 af 97

28 Referat af LBR-møde 14. juni side 28 af 97

29 Referat af LBR-møde 14. juni side 29 af 97

30 6. BeskæftigelsesPlan 2011 (BP2011) Resumé: Beskæftigelsesplanen tages op til fornyet drøftelse i LBR på baggrund af udarbejdelsen af målsætninger for ministerens og de lokale mål, samt de udarbejdede strategier for at sikre målopfyldelsen. Det indstilles: at LBR drøfter mål og strategier i Beskæftigelsesplan 2011 at LBR udpeger 2 repræsentanter til udarbejdelse af udkast til plan for virksomhedsrettet indsats Sagsbeskrivelse: Beskæftigelsesplanen beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer samt tilrettelægge og udøve beskæftigelsesindsatsen i det kommende år. Beskæftigelsesplanen udarbejdes i et tæt samarbejde mellem bl.a. jobcenteret, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Det Lokale BeskæftigelsesRåd og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Beskæftigelsesplanen er sendt til kommentering i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, og kommentarer herfra vil hvis modtaget blive forelagt på mødet. På mødet ønsker administrationen at modtage kommentarer og vurderinger ift. målsætninger for ministerens og de lokale mål, samt de udarbejdede strategier. LBRs drøftelse vil efterfølgende blive indarbejdet i Beskæftigelsesplanen forinden denne sendes i høring i LBR 30. juni. Beskæftigelsesplanen indeholder foruden hoveddokumentet en række bilag. Bl.a. ResultatRevision 2009, som Byrådet med LBR og Beskæftigelsesregionens kommentarer har godkendt, og LBR s plan for den virksomhedsrettede indsats, der ligger til grund for det i november planlagte projektudbud. Administrationen indstiller på den baggrund, at LBR af sin midte udpeger 2 repræsentanter til at udarbejde udkast til plan for den virksomhedsrettede indsats til senere drøftelse og godkendelse. Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag: Bilag 6.1 Beskæftigelsesplan 2011 pr. 14. juni 2010 Beslutning: LBR drøfter planen og tilføjer enkelte redaktionelle ændringer. LBR tilslutter sig overordnet målsætningernes niveau som beskrevet, den overordnede strategi samt strategien for den borgerrettede indsats LBR udtrykker ønske om en effektanalyse af de forskellige virksomhedsrettede redskaber og et særligt fokus på uddannelsesaktivering. Denne vil blive forelagt LBR på møde hurtigst muligt LBR udpeger John Hvass og Hans Kristian Jensen til på sekretariatets oplæg at udarbejde plan for virksomhedsrettet indsats 2011 Referat af LBR-møde 14. juni side 30 af 97

31 Bilag 6.1 Udkast til BP2011 Referat af LBR-møde 14. juni side 31 af 97

32 Referat af LBR-møde 14. juni side 32 af 97

33 Referat af LBR-møde 14. juni side 33 af 97

34 Referat af LBR-møde 14. juni side 34 af 97

35 Referat af LBR-møde 14. juni side 35 af 97

36 Referat af LBR-møde 14. juni side 36 af 97

37 Referat af LBR-møde 14. juni side 37 af 97

38 Referat af LBR-møde 14. juni side 38 af 97

39 Referat af LBR-møde 14. juni side 39 af 97

40 Referat af LBR-møde 14. juni side 40 af 97

41 Referat af LBR-møde 14. juni side 41 af 97

42 Referat af LBR-møde 14. juni side 42 af 97

43 Referat af LBR-møde 14. juni side 43 af 97

44 Referat af LBR-møde 14. juni side 44 af 97

45 Referat af LBR-møde 14. juni side 45 af 97

46 Referat af LBR-møde 14. juni side 46 af 97

47 Referat af LBR-møde 14. juni side 47 af 97

48 Referat af LBR-møde 14. juni side 48 af 97

49 Referat af LBR-møde 14. juni side 49 af 97

50 Referat af LBR-møde 14. juni side 50 af 97

51 Referat af LBR-møde 14. juni side 51 af 97

52 Referat af LBR-møde 14. juni side 52 af 97

53 Referat af LBR-møde 14. juni side 53 af 97

54 Referat af LBR-møde 14. juni side 54 af 97

55 Referat af LBR-møde 14. juni side 55 af 97

56 7. Orientering fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Resumé: LBR holdes løbende orienteret om fagudvalgets arbejde Det indstilles: at LBR tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse: LBR holdes løbende orienteret om udvalgets arbejde og sager af særlig interesse. Styregruppe for integration Holbæk Byråd har besluttet at nedsætte en styregruppe for integration. Dette bl.a. med baggrund i den særlige etniske udfordring Holbæk kommune har, og ønsket om at sikre kvalificeret dialog om hvordan der kan sikres en bedre integration. Byrådet ønsker at også beskæftigelsesområdet inddrages i arbejdet, og derfor bliver LBR tilbudt at udpege en repræsentant til styregruppen (punkt 16). EGU-indsatsen Det er på baggrund af drøftelser om omfanget og kvaliteten af varetagelsen af EGU-opgaven besluttet, at jobcenteret kan indgå driftaftale med Produktionsskolen PH og NV Pro gældende fra 1. juli 2010 til 30. juni Ekstraordinær budgetopfølgning Byrådet har iværksat en ekstraordinær budgetopfølgning på alle områder. I forlængelse af denne, har udvalget på baggrund af drøftelse med jobcenteret indstillet, at hæve jobcenterets samlede aktiveringsgrad fra 50 til 60 % således, at der opnås en budgetforbedring i såvel 2010 som Erhvervs- og Turismepolitik Den nye byrådsperiode betyder bl.a., at der iværksættes nye politiske udviklingsarbejder. Udvalget har ønsket at udvikle flere politikområder, herunder Holbæks Erhvervs- og Turismepolitik. Der er nu vedtaget en procesplan for udviklingen af denne, herunder afholdelsen en konference i september Lovgrundlag: Intet Bilag: Ingen Beslutning: Orienteringen tages til efterretning Referat af LBR-møde 14. juni side 56 af 97

57 8. Erhvervs- og Beskæftigelsespolitisk konference Resumé: LBR har tidligere besluttet at afholde erhvervs- og beskæftigelsespolitisk konference i september Det indstilles: at LBR tager beslutning om udvikling og afholdelse af erhvervs- og beskæftigelsespolitisk konference Sagsbeskrivelse: I forlængelse af Byrådets beslutning om afholdelse af konference om udviklingen af Erhvervsog Turismestrategi i september, bedes LBR tage stilling til, hvorvidt LBR ønsker at fastholdelse egen erhvervs- og beskæftigelsespolitisk konference. I fald ønsket fastholdes, bedes LBR: Drøfte konferencens specifikke tema/punkter drøfte form og deltagerkreds udpege 1 eller 2 ansvarlige fra LBR s midte til styregruppe med det formål at sparre med sekretariatet om udviklingen af konferencen Lovgrundlag: Intet Bilag: Ingen Beslutning: LBR udskyder beslutning om afholdelse af erhvervs- og beskæftigelsespolitisk konference til LBRmødet i oktober Referat af LBR-møde 14. juni side 57 af 97

58 9. Evaluering af dialog- og mødeform Resumé: Ny sag Det indstilles: at LBR drøfter hvilken dialog- og mødeform der ønskes med Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse at LBR giver sekretariatet i opdrag at udarbejde oplæg til dialogens form og indhold Sagsbeskrivelse: LBR og Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse fører løbende dialog om udviklingen på arbejdsmarkedet. Dette sker i formel sammenhæng gennem dialogmøder med fælles dagsorden. Dialogen skal først og fremmest sikre bredt ejerskab og samarbejde til gavn for beskæftigelsespolitikken og dennes udførelse. Det er sekretariatets opfattelse, at dette formål kan sikres ad anden og mere kvalitativ vej end den nuværende. Dialogformen ønskes derfor taget op til drøftelse og fornyet overvejelse. Lovgrundlag: Intet Bilag: Ingen Beslutning: LBR ønsker en dialogform med Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, der giver tid og plads til mere principielle drøftelser, - gerne på baggrund af fælles oplæg mv. Sekretariatet udarbejder forslag til møderække og indhold Referat af LBR-møde 14. juni side 58 af 97

59 10. Orientering fra jobcenteret Resumé: LBR holdes løbende orienteret om jobcenterets arbejde Det indstilles: at LBR tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse: Jobcenteret orienterer LBR om sager af særlig interesse. Der orienteres bl.a. om: Indførelsen af den nye match model, der påfører Jobcenter store systemtekniske vanskeligheder, hvorfor Jobcenteret ikke forventer at have en tilfredsstillende rettidighed i indsatsen. Fejlmængden i de centrale systemer er meget stor, og der har været og er stadig iværksat manuelle nødløsninger for at sikre borgernes rettigheder i indsatsen. Regeringens genopretningsplan indeholder en del lovændringer på beskæftigelsesområdet. Jobcenteret vil kort gennemgå nogle af disse, herunder konsekvenserne ifm. beskæringen i dagpengeperioden, produktionsskolernes ændrede vilkår samt reduktionen i LBR s midler Jobcenteret orienterer om det pågående arbejde med implementeringen af Ungepakke II. Bilag: Bilag 10.1 Notat fra KL om genopretningsplanen Beslutning: Genopretningsplanen betyder umiddelbart en reduktion i LBR s projektbevilling på ca kr. LBR tager orienteringen til efterretning Referat af LBR-møde 14. juni side 59 af 97

60 Bilag 10.1 Notat fra KL om genopretningsplanen Aftale om genopretning af dansk økonomi beskæftigelse og integration Baggrund I kølvandet på finanskrisen er det offentlige overskud vendt til et underskud. Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en række tiltag, der skal genoprette dansk økonomi. En væsentlig del af tiltagene er på beskæftigelses- og integrationsområdet. Indstilling Det indstilles, at KL indtager følgende synspunkter i forhold til aftalen på beskæftigelses- og integrationsområdet: Ændringerne skal udformes, så de bliver så administrativt smidige som mulig. Der skal ikke indføres mere bureaukrati i form af bøvlede tælleperioder, snitflader m.v., som vil binde ressourcer og gøre administrationen mindre effektiv i jobcentrene. De byrdefordelingsmæssige konsekvenser af især ændringen af dagpengeperioden bør belyses.. Den kortere dagpengeperiode og fokus på effektivisering bør være anledning til, at lovgivningen på beskæftigelsesområdet revurderes grundlæggende, så rammevilkårene for indsatsen bliver mere fleksible. Sagsfremstilling På de store linjer indeholder aftalen følgende elementer: Det offentlige underskud nedbringes med 24 mia. kr. i Beløbet betyder, at Danmark vil leve op til den forventede henstilling fra EU om at nedbringe det offentlige underskud. Kommunerne friholdes for de annoncerede besparelser i 2012 og 2013 på 4 mia. kr. Sundhedsområdet løftes med 5 mia. kr. i Der afsættes 5 mia. kr. til flere i uddannelse samt svage og udsatte grupper m.v. Omprioritering af offentlige udgifter. Arbejdsmarkedsreform, der sigter mod at styrke vækst og beskæftigelse. På beskæftigelsesområdet indeholder aftalen følgende konkrete tiltag: Dagpengeperioden halveres fra fire til to år. Statens vurderer, at arbejdsudbuddet vil stige med personer. Forslaget skal ses i sammenhæng med regeringens udspil vedr. langtidsledighed, hvor indsatsen i dagpengeperioden intensiveres, jf. efterretningssag om regeringens udspil om langtidsledighed. Vilkåret for genoptjening af dagpenge ændres fra 26 uger til 52 ugers fuldtidsarbejde inden for 3 år. Perioden for beregning af dagpenge udvides, så den tager afsæt i de seneste 12 måneders indtægt frem for de seneste 13 uger. Det betyder, at færre personer vil opnå retten til den højeste dagpengesats, og flere vil søge om enkeltydelser og supplerende kontanthjælp. Beskæftigelseskravet for retten til sygedagpenge øges fra 13 til 26 uger. Det vil føre til færre på sygedagpenge og flere på kontanthjælp. Samtidig vil der fremover ikke blive udbetalt sygedagpenge på søgnehelligdage. Referat af LBR-møde 14. juni side 60 af 97

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 17. august 2010 kl. 17.30 19.00 Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 24. januar 2011 kl. 14.00 21.00 Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Nyt medlem

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 9. maj 2011 kl. 16.00 19.00 Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Aktiverings- og udbudsstrategi...3

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 25. oktober 2010 kl. 15.30 17.00 (i umiddelbar forlængelse af dialogmødet med RBR) Hotel Scandic i Ringsted Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden 3 002. Godkendelse af referat 4 003. Valg af midlertidig

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem:

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem: 1 Billede: Mand og dame giver håndtryk. Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd Udarbejdet i samarbejde mellem: Logo for LO Logo for FTF Logo for DA Logo for DH Logo for KL 2 Anbefalinger til det

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant Baltorpvej 156 2750 Ballerup Tlf: 4477 6500 Dato: 15. april 2010 Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Borgmester

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT Dato d. 18. marts 2014 Tidspunkt 19.00 21.00 Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Til stede Fraværende Bemærk Stella

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 4. februar 2013 kl. 16.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 4. februar 2013 kl. 16.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 4. februar 2013 kl. 16.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk Dagsorden med beslutninger 1. Godkendelse af dagsorden... 3 Tiltrådt... 3 2. Orientering

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

REFERAT Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 30. januar 2012, kl. 16.00 18.00, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Lokale 1.A

REFERAT Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 30. januar 2012, kl. 16.00 18.00, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Lokale 1.A REFERAT Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 30. januar 2012, kl. 16.00 18.00, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Lokale 1.A Fremmødte med stemmeret: Kenny Jensby, formand Hans Kristian Jensen Hanne Ulendorf

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Holbæk Kommune Marts 215 Data i denne figur er kommunens egne tal 214 1% 9% 8% 7% 6% Skolevalg for Holbæk Kommunes skolesøgende børn fra. 9. klasse 9 11 32 2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011

8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011 Referat fra mødet i Udvalget for Arbejdsmarked den 2. januar 2012 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro Mødet sluttede kl. 18.40 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Information til politikerne

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere