Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner"

Transkript

1 Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner 2 3

2 introduktion der har i de senere år været et stigende fokus på, at kommuner og andre offentlige instanser bør og kan agere samfundsansvarligt i deres indkøb og bidrage til bedre arbejds- og miljøforhold globalt. Borgere, medarbejdere, medier m.fl. forventer på forskellig vis, at det offentlige tager etiske hensyn, når de køber ind. den offentlige sektors rolle som kunde og forbruger har også fået fokus fra regeringens side, der prioriterer inddragelsen af samfundsansvarlige offentlige indkøb højt. ifølge Regeringens Handlingsplan for Virksomheders Samfundsansvar fra 2008 skal der blandt andet gennemføres tiltag for at sikre, at hensynet til samfundsansvar systematisk inddrages i fællesstatslige indkøbsaftaler, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i Fn global Compact. det samlede offentlige indkøb i staten, regionerne og kommunerne udgør årligt ca. 160 mia. kr. og ifølge Regeringens strategi for bæredygtig udvikling fra 2009 står kommunerne for omtrent to tredjedele af danmarks offentlige indkøbsbudget. kommunerne besidder som andre store virksomheder en betydelig indkøbsmagt, der giver mulighed for at påvirke udviklingen i leverandørkæden. kommuner, der ønsker at arbejde seriøst med etiske indkøb, er nødt til at inddrage etiske hensyn i de overordnede beslutninger om kommunens indkøb; herunder i indkøbsog udbudspolitikker. En politik for etiske indkøb er et vigtigt signal at sende både internt til f. eks. indkøbere og eksternt til bl.a. leverandører om, hvordan kommunen fokuserer på etiske forhold i forbindelse med indkøb og udbud. gennem etiske indkøb kan det offentlige bidrage til at påvirke den måde, hvorpå leverandører arbejder med samfundsansvar og bidrage til at forbedre arbejds- og miljøforholdene i udviklingslandene og de nye vækstøkonomier, som f.eks. kina og indien. Lande hvor ordentlige arbejds- og miljøforhold ofte er en mangelvare. dansk initiativ for Etisk Handel (dieh) ønsker med denne guide at bidrage til at gøre det mere overskueligt for kommunerne at inddrage etiske hensyn i deres indkøbspolitik og til at omsætte denne til praktiske tiltag i de daglige indkøb og udbud. dieh ønsker overordnet set at fremme en ensartet formulering og udmøntning af etiske retningslinjer for såvel det offentlige som for private virksomheder, der er leverandører til den offentlige sektor. guiden skal fremme viden om etiske offentlige indkøb og inspirere kommunerne til at påbegynde arbejdet med inddragelse af samfundsansvarlige tiltag i indkøbsaftaler. fordelene VED ETiSKE offentlige indkøb den offentlige sektor er en del af den globale handel med varer og tjenester. mange af de indkøbte varer er produceret i udviklingslandene og de nye vækstøkonomier og med større risiko for at være produceret under dårlige arbejdsforhold. det er derfor vigtigt, at man som ansvarlig offentlig instans sætter rammerne for etiske krav i udbud, således at dårlige og ulovlige arbejdsforhold og overtrædelser af menneskerettigheder ikke bliver en prisreducerende konkurrencefordel. Fordele ved etiske offentlige indkøb er at: kommunen bidrager til forbedringer af arbejds- og miljøforhold kommunen lever op til politiske krav herunder de målsætninger, der stilles fra regeringen samt egen målsætning om en etisk indkøbspolitik definition af samfundsansvar kommunen opnår et bedre omdømme, og kan dermed profilere sig i forhold til borgere og ved rekruttering af nye medarbejdere kommunen minimerer risikoen for negativ omtale i medierne Rådet for Samfundsansvar har defineret samfundsansvar på følgende måde: Virksomheder viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med sine interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for samfundsansvar. dansk initiativ for Etisk Handel (dieh) dieh er et medlemsbaseret ressourcecenter, der søger at fremme international handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder og bidrager til en bæredygtig udvikling. dieh samler erhvervslivet, offentlige instanser, fagbevægelsen og folkelige organisationer for i fællesskab at finde konstruktive løsninger på de udfordringer og dilemmaer, danske virksomheder og kommuner står over for i relation til deres producenter og leverandører i udviklingslandene og på de nye vækstmarkeder. Hvad er Etisk Handel? Etisk Handel er virksomheders og organisationers frivillige arbejde for at forbedre arbejds- og miljøforholdene i de globale leverandørkæder. i dieh dækker Etisk Handel over ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring. Forum for Bæredygtige indkøb Fordelene ved og behovet for at agere efter etiske krav i offentlige indkøb, er efterhånden bredt anerkendt af mange væsentlige aktører: i oktober 2010 nedsatte miljøminister karen Ellemann et Forum for Bæredygtige indkøb, hvis formål er at fremme miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser hos professionelle indkøbere. man har haft behov for et sådant forum blandt andet for at nedbryde de barrierer, der ofte står i vejen for bæredygtige indkøb: manglende ledelsesmæssig opbakning, manglende viden, manglende tid og fokus på anskaffelsespris frem for på totalomkostningspriser. derudover efterspørges der viden om hvilke muligheder, der ligger i EU s udbudsregler. kilde: miljøstyrelsen, 2 3

3 En etisk indkøbspolitik For at kommunen kan vise et samfundsansvarligt engagement og omsætte ord til handling, bør der udarbejdes en etisk indkøbspolitik, så kommunerne i praksis vil kunne bidrage til en positiv samfundsudvikling både nationalt og internationalt. EkSEmPEL kommunens politik for etiske hensyn i indkøb og udbud: En etisk indkøbspolitik Foto: marta maireles gonzaléz kommunen ønsker at fremme en bæredygtig og samfundsansvarlig udvikling. dette skal gøres ved både at understøtte igangværende initiativer vedrørende etiske indkøb og ved at inddrage sociale og etiske hensyn i alle indkøb og udbud, hvor det er muligt. kommunen har tilsluttet sig følgende to initiativer som led i at fremme kommnuens etiske indkøbspolitik: kommunen har meldt sig ind i dieh (dansk initiativ for Etisk Handel), hvis formål er at fremme etisk handel, og bistå private virksomheder og offentlige instanser i håndteringen af deres samfundsansvar i globale leverandørkæder og efterlevelse af dieh Retningslinjer for Etisk Handel, der er baseret på Fns global Compacts 10 principper og ilos kernekonventioner. kommunen er blevet udnævnt som Fairtrade By, hvilket gør, at kommunen har fokus på og ønsker at fremme Fair trade kaffe, te eller andre produkter i lokale butikker, restauranter og cafeer i kommunen. kommunen informerer om Fair trade overfor borgere og erhvervsliv i kommunen for at fremme offentlige indkøb af produkter med eksempelvis Fairtrade-mærket. den etiske indkøbspolitik udmønter sig i kommunens indkøb og udbud på følgende måde: Varer og produkter indkøbt/udbudt til kommunen skal i hele værdikæden være produceret under forhold, der lever op til sociale og etiske hensyn og opfylder minimumskrav til blandt andet arbejdsløn og arbejdssikkerhed og -sundhed. Varer, der opfylder kriterierne til etiske mærkningsordninger, som f. eks Fairtrade-mærket og FSC-mærket vil blive foretrukket, hvor det er teknisk, kvalitetsmæssigt og økonomisk muligt. konkret vil der blive indarbejdet en række minimumskrav etiske klausuler i kommunens kontrakter. disse klausuler vil forpligte leverandørerne til at overholde etiske retningslinjer, som f.eks. ordentlige arbejdsforhold, foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger, bekæmpelse af børnearbejde mv. Som opfølgning på ovenstående politik for etiske indkøb har kommunen igangsat tiltag til at følge op på om leverandørerne overholder kommunens etiske retningslinjer. opfølgningen er baseret på en tæt dialog, og samarbejde mellem kommunen og leverandørerne. derudover er der udarbejdet en handlingsplan med konkrete tiltag for at sikre en effektiv implementering af denne etiske indkøbspolitik. kommunen rapporterer årligt til dieh om resultaterne af indsatsen. 4 5

4 HAnDlingSplAn for implementering Af En ETiSK indkøbspolitik når den etiske indkøbspolitik skal udmøntes i praksis anbefales det, at man først udarbejder en handlingsplan. den giver et overblik over, hvordan den etiske indkøbspolitik kan realiseres i praksis på en forholdsvis enkel og overskuelig måde. En handlingsplan er en strategisk og praktisk oversigt over de tiltag, der skal gennemføres i en bestemt periode for at realisere den etiske indkøbspolitik. Handlingsplanen er således en operationalisering og konkretisering af både korte og langsigtede mål for etiske indkøb. Handlingsplanen gennemføres typisk i en trinvis proces, og består af en række faser, som leder frem til realiseringen af de fastsatte mål: Handlingsplan for etiske offentlige indkøb implementeringsfaser 1. Forankring 2. Prioritering 3. Fastsætte mål 4. Stille krav 5. opfølgning og forbedring 6. kommunikation og rapportering 1. forankring -IDEnTIfIcér DEn/DE ansvarlige og SKaB forankring I HElE organisationen Fuld forankring af kommunens etiske offentlige indkøb betyder, at alle involverede, fra kommunalbestyrelse til medarbejdere, går ind for idéen og ved, hvad hensyn til etiske forhold i indkøb og udbud betyder for kommunen i relation til samarbejdspartnere og leverandører. En forankring hænger tæt sammen med god kommunikation af forbedringer og fremskridt. i praksis kan det være svært at opnå forankring rundt i hele kommunen, men erfaringer viser, at der er store fordele at hente, hvis man kan opnå en væsentlig opbakning til kommunens etiske indkøbspolitik blandt medarbejderne. Brug af kompetencer på tværs af organisationen det er vigtigt at inddrage relevante kompetencer uden for indkøbsafdelingen for at sikre, at de krav der stilles er hensigtsmæssige, rimelige og relevante og for at sikre ejerskab hos medarbejderne i arbejdet med etiske offentlige indkøb. Ved f.eks. køb af byggematerialer er det relevant at inddrage kommunens tekniske forvaltning, ligesom miljøafdelingen kan være en god sparringspartner eksempelvis for at sikre, at de træ-baserede materialer, der skal anvendes til byggeriet opfylder kravene for lovligt og bæredygtigt træ. Foto: maria kim Lassen Foto: anne Sofie Fischer Politisk opbakning og forankring i den administrative ledelse det anbefales, at forankringen ligger både på det politiske niveau og i den administrative ledelse. det er altafgørende for en succesfuld implementering, at den administrative ledelse prioriterer samfundsansvar som et indsatsområde og sikrer at konkrete tiltag til efterlevelse af kommunens etiske indkøbspolitik defineres. Efterfølgende skal disse konkrete tiltag implementeres og følges op på. inddragelse af medarbejderne det kan være en god motivationsfaktor, at inddrage medarbejderne via hovedsamarbejdsudvalg eller decentrale samarbejdsudvalg til at drøfte den etiske indkøbspolitik og udmøntningen i praksis. dette kan medvirke til en mere effektiv omstilling til mere etiske indkøb, da erfaringen fra virksomheder ofte har vist, at medarbejderne kan bidrage med gode og innovative forslag, der skaber engagement og ejerskab. 6 7

5 2. prioritering -IDEnTIfIcér og PrIorITér DE mest relevante InDKøBSomrÅDEr arbejdet med at inddrage etiske hensyn i offentlige indkøb er en lang proces og kan virke uoverskueligt at påbegynde. derfor kan det være nødvendigt at prioritere sin indsats helt overordnet og vurdere de områder, hvor risikoen for overtrædelser af grundlæggende rettigheder og internationale standarder er størst. implementering af etiske offentlige indkøb er en proces, det kan derfor være en god idé at skabe små succeser, lære af erfaringerne og fortsætte den prioriterede indsats på baggrund af det. Følgende forslag til kriterier kan anvendes til at udvælge og prioritere de vareområder, hvor der fastsættes etiske krav: Hvad er produktets symbolværdi for kommunen? Produkter, der nemt kan relateres til kommunen og dens kerneydelser, har en høj symbolværdi. F.eks. produkter med kommunens navn og logo som hjemmepleje biler eller indkøb til børnehaver og prestigefulde byggerier som kunstmuseer eller ny gågade med granitmosaik, er også meget synlige for borgerne. alle disse er eksempler på områder, som kommunen kan vælge at prioritere højt pga. symbolværdien. Hvilke indkøbsområder er de største? Større indkøbsområder kan give større mulighed for at gøre en forskel gennem kommunens indkøb eller vil være de områder, der sandsynligvis har størst bevågenhed fra eksempelvis medierne. EkSEmPEL En prioriteret produktgruppeoversigt kommunen har i første omgang valgt at fokusere på etiske offentlige indkøb inden for følgende indkøbsområder Foto: kennet Havgaard Hvor er kommunen en stor kunde? Hvis kommunen er en væsentlig kunde for en konkret leverandør på et bestemt vareområde, har kommunen sandsynligvis en vis indflydelse overfor leverandøren. kommunen kan i kraft af dens indkøbsstørrelse i relation til den pågældende leverandør stille etiske krav, som leverandøren vil have et ønske om at kunne efterleve eller forsøge at imødekomme. kommunen kan således positivt gøre sin indflydelse gældende. Er produktet produceret i et udviklingsland eller i et EU-land? En risikovurdering kan baseres på tilstanden i produktionslandene. Produkter produceret i lande, hvor der eksempelvis ofte forekommer overtrædelser af grundlæggende menneske og arbejdstagerrettigheder, bør prioriteres og opfølgning på leverandører bliver en helt afgørende faktor. 1. træ og træ-baserede produkter f.eks. udendørs legepladser, møbler, papir, toiletpapir, køkkenruller mv., da det er en stor post i budgettet 2. tøj og tekstiler til kommunens ansatte, da tøjet erfaringsmæssigt ofte produceres i udviklingslande f.eks. i asien, hvor børnearbejde ofte forekommer 3. kaffe og te, da det er en mindre post i budgettet med høj symbolværdi, og da der er en række standarder på området med kriterier, der kan refereres til i udbudsmaterialet 8 9

6 3. fastsætte MÅl -opstil KonKrETE mål for HVErT PrIorITErET InDKøBSomrÅDE 4. STillE KRAV -relevante ETISKE KraV når indsatsområderne er vurderet og prioriteret, skal der efterfølgende opstilles målbare og konkrete mål. det kræver omhyggelig planlægning at omsætte de fastsatte mål, så de afspejles i udbuddene, hvis den etiske indkøbspolitik på sigt skal efterleves. Hvis der eksempelvis vælges at sætte fokus på træ og træ-baserede produkter, som første prioritet, er det nødvendigt at konkretisere dette yderligere med specifikke mål. EkSEmPEL Konkrete mål for træ og træ-baserede varer 1. kommunens indkøb af papir-baserede produkter (kopipapir, køkkenruller, toiletpapir mv.) skal alle være baseret på træ, der er lovligt og bæredygtigt, dvs. alle udbud, der udarbejdes efter en gældende dato, skal stille krav om at træet er lovligt og bæredygtigt. Hvordan man i praksis gør dette, kan man se i naturstyrelsens vejledning for indkøb af lovligt og bæredygtigt træ. 2. alle tildelte leverandører skal følge kommunens etiske retningslinjer. disse skal ligge klar en specifik dato. Private virksomheder og offentlige instanser står overfor de samme udfordringer og dilemmaer, når etiske hensyn skal inddrages i deres indkøb. men måden hvorpå disse krav kan stilles er anderledes i den offentlige sektor blandt andet pga. de eksisterende regler på området. de etiske krav, der oftest stilles omfatter ilos kernekonventioner, Fns Børnekonvention, national lovgivning og grundlæggende miljøhensyn. Etiske krav er ikke entydigt adresseret i den eksisterende lovgivning, og det er vigtigt at man ikke stiller krav således, at man kommer i konflikt med konkurrencelovgivningen og EU s udbudsregler. ifølge norske og svenske udredninger jf. Etiske krav i offentlige anskaffelser, er det lovligt at stille etiske krav, men disse skal følges op. ifølge EU kommissionen kan etiske krav stilles til kontraktens gennemførelse, altså som kontraktvilkår og stadig flere offentlige virksomheder i norge og Sverige stiller disse krav som kontraktvilkår. udbudsretlige principper herunder ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Flere skandinaviske lande har ud fra et juridisk synspunkt undersøgt muligheden for at stille etiske krav ved offentlige indkøb og udbud heriblandt norge og Sverige i henholdsvis 2008 og i Sverige blev det forestået af Sveriges kommuner og Landsting (SkL). På baggrund af disse undersøgelser anbefaler man at følgende krav kan stilles som kontraktvilkår: Fns børnekonvention artikel 32, om børns ret til beskyttelse fra økonomisk udnyttelse og dets ret til skolegang og personlig udvikling ilos otte kernekonventioner: - 29 og 105 om tvangsarbejde - 87 og 98 om foreningsfrihed og kollektive forhandlinger og 111 om diskrimination og 182 om børnearbejde indkøbspraksis når man som kommune udarbejder udbud, er det meget vigtigt, at man ikke fremsætter krav til produkt og processer, der får en utilsigtet negativ effekt på leverandørerne hele vejen ud i kæden. Leveringstider, produktspecifikationer, design m.m. skal nøje gennemgås og planlægges, således at man ikke fremsætter et udbud, der i sidste ende bidrager til opretholdelsen af kritiske arbejdsforhold, herunder børnearbejde ude i leverandørkæden. man skal eksempelvis ikke stille krav om brug af materialer f.eks. en meget speciel granittype, der kun kan udvindes i bestemte områder i kina, hvor der tidligere har været problemer med uacceptable arbejdsforhold. kommunen bør derfor have som målsætning at indgå i dialog med samarbejdspartnere og leverandører i processen for at udarbejde og gennemføre udbud. Hvis man bliver opmærksom på, at det er tvivlsomt hvorvidt et produkt kan produceres og leveres på en ansvarlig måde, bør man overveje alternativer. de etiske krav skal i lighed med alle typer krav ved offentlige indkøb formuleres på en måde, der er i overensstemmelse med de grundlæggende anbefalinger fra Rådet for Samfundsansvar i danmark efterspørges en tilsvarende konkret officiel udredning af de juridiske forudsætninger ved etiske krav ved offentlige indkøb og udbud. Blandt andet anbefaler Rådet for Samfundsansvar, at regeringen tager initiativ til en drøftelse i EU-regi af, om de gældende EU-regler i tilstrækkelig grad gør det muligt at inddrage virksomheders samfundsansvar i forbindelse med offentlige indkøb. det er nemt at stille etiske krav, men at følge op på dem i henhold til de gældende regler på området kræver viden og ressourcer. derudover anbefaler Rådet for Samfundsansvar, at man også i danmark styrker indsatsen for Producentlandets arbejdsmiljølovgivning kilde: Etiske krav i offentlige anskaffelser, 2009 at stille realistiske og hensigtsmæssige krav til samfundsansvar i offentlige indkøb f.eks. ved at udarbejde en fælles indkøbsvejledning. dette har man i norge og Sverige løst ved at tage udgangspunkt i online værktøjet det nordiske CSR kompas, og udarbejdet henholdsvis en norsk og svensk version, som udover vejledning til private virksomheder også inkluderer specifikke anbefalinger til den offentlige sektor om inddragelse af etiske krav i indkøb. disse værktøjer bliver offentliggjort i slutningen af marts 2011 i Sverige og i slutningen af april 2011 i norge

7 5. opfølgning og FORBEDRING -Specificér opfølgningstiltag og forbedringer 6. KOMMUNIKATION og rapportering -Kommunikér de konkrete etiske tiltag i indkøbspolitikken Leverandøren kan forpligtes til at dokumentere fremskridt i sit arbejde med etisk handel eksempelvis gennem en årlig rapportering via DIEH, FN Global Compact, årsregnskabsloven eller lignende. Det gælder om kun at forlange det, der er kapacitet til at følge op på i praksis og anvende internt i kommunen. Et kerneelement ved virksomheders arbejde med samfundsansvar er løbende forbedringer. Derfor anbefaler DIEH, at man fokuserer på at etablere et tæt samarbejde med ens leverandører bl.a. for at mindske risikoen for brud på ens etiske retningslinjer. Det anbefales, at man vælger et par leverandører og på baggrund af erfaringerne fra samarbejdet med disse, udvide samarbejdet til også at omfatte andre leverandører. Det drejer sig om sammen at forbedre forholdene og dermed igangsætte positive tiltag til at fremme leverandørernes arbejde med samfundsansvar. Mange års erfaringer fra private virksomheders arbejde med etiske krav til underleverandører har vist, at det vigtigste ikke kun er at kontrollere men at samarbejde om løbende forbedringer, så kravene har større mulighed for at resultere i reelle forbedringer i leverandørkæden. Kommunen hverken kan eller skal tjekke alle led i leverandørkæden, men kommunen har ansvaret for, at der bliver stillet realistiske etiske krav i udbuddet, som leverandøren skal efterleve. Definitionen af kontraktbrud og konsekvenserne skal være tydeligt beskrevet. Det drejer sig bl.a. om, hvornår konsekvenserne træder i kraft, hvad der sker i sanktionsperioden og ikke mindst, hvad der sker efterfølgende. Hvis kontrakten misligholdes i forhold til de etiske krav anbefales det, at kommunen forlanger at leverandøren udarbejder en handlingsplan for, hvordan der rettes op på det misligholdte forhold inden for en vis tidshorisont. Mål og rapportering er nødvendige for at kunne vide om en etisk indkøbspolitik er implementeret. Det er samtidig en stor hjælp til at evaluere de tiltag, som kommunen har sat i gang. Rapportering er også vigtig for at opnå gennemsigtighed og bidrage til at skabe overblik over fremskridt med de etiske tiltag. Tænk forenkling og profilering. Dokumentér fremdrift og udfordringer Det giver god mening, at der bliver fulgt op på målene i handlingsplanen, og at resultatet af indsatsen bliver dokumenteret. Hvordan er retningslinjerne blevet kommunikeret og til hvem? Hvor mange af leverandørerne følger op på egne underleverandører, og er der registreret eventuelle brud? Virksomheder oplever i stigende grad, at interessenter (f.eks. politikere, forbrugere og medier) forventer, at man kan dokumentere, at der følges op på krav til etisk handel. Dette gælder også indkøb i den offentlige sektor. Informér om resultater og udfordringer Åbenhed omkring opnåede resultater og udfordringerne med etiske indkøb er vigtig for at skabe tillid hos borgerne, leverandørerne, samarbejdspartnere og andre interessenter. Forudsætningen for god kommunikation om kommunens indsats med etiske indkøb er, at der kommunikeres om status, fremtidige planer og de udfordringer, som skal håndteres. Fortæl også hvordan kommunen har prioriteret ressourcer og begrund gerne valget af prioriteter for at synliggøre den proces, man går igennem. Internt er det vigtigt, at man jævnligt kommunikerer om fremskridt til kommunalbestyrelse såvel som medarbejdere. Indkøberen har her et medansvar for at hjælpe med at facilitere kommunikationen, som er en kombination af løbende opfølgning samt identificering af konkrete områder for forbedringer og at skabe succeshistorier for kommunen

8 REFERENCELISTE ETISKE RETNINGSLINJER International Labour Organisation (ILO) kernekonventionerne FN Global Compacts 10 principper Dansk Initiativ for Etisk Handel Nationale initiativer for etisk handel Rådet for Samfundsansvar MÆRKNINGSORDNINGER Fairtrade-mærket Forest Stewardship Council (FSC) Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) OVERSIGTER OG VEJLEDNINGER Regeringens strategi for bæredygtig udvikling, marts Økonomistyrelsen Samfundsansvar og Miljøhensyn ISO Oversigt over Kommunernes forpligtelser til samfundsansvarlige indkøb Oversigt_kommunernes_samfundsansvars-initiativer.pdf Naturstyrelsens vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ Europa Kommissionens håndbog om varetagelse af miljøhensyn i forbindelse med offentlige indkøb Europa Kommissionens vejledning fra oktober 2010: Buying Social - a guide to taking account of social considerations in public procurement Etiske krav i offentlige anskaffelser, Norsk vejledning til offentlige indkøb udarbejdet af Initiativ for Etisk Handel i Norge for Barne- og Likestillingsdepartementet EU s udbudsdirektiv https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=26719 CSR Kompasset Norge (ultimo april 2011) CSR Kompasset Sverige (ultimo marts 2011)

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 SEKRETARIAT: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Tlf. 33 30 77 00 rfs@eogs.dk www.raadetforsamfundsansvar.dk

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring

ÅRSBERETNING 2010 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring ÅRSBERETNING 2010 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring FORORD Velkommen til den tredje udgave af Dansk Initiativ for Etisk Handels

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice?

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? Rengøringsservice Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? 30. september 2013 2 Agenda 1. Kort om rammeaftalens opbygning 2. Krav til leverandører (prækvalifikation) 3. Kundens

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 BILAG 1 Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 Forord Københavns Kommune er hver dag ansvarlig for at levere en lang række serviceydelser til byens borgere lige fra

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009. DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden

Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009. DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden ÅRSBERETNING 2009 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden SAMFUNDSANSVAR - EN FÆLLES INDSATS Velkommen til anden udgave af Dansk initiativ for etisk Handels (DieH) årsberetning.

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

SOCIALE KLAUSULER OG SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

SOCIALE KLAUSULER OG SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER SOCIALE KLAUSULER OG SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER FORENINGEN FOR KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSRET Chefkonsulent Hanna Ege, Økonomi- og Indenrigsministeriet Advokat Rikke Søgaard Berth, Horten 9. september

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes indkøbspolitik fastlægger kommunens krav til leverandørerne. Indkøbspolitikken indeholder desuden de overordnede retningslinjer for, hvorledes organisationen

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Vedrørende Aarhus Kommunes mulighed for at varetage Fair Trade-hensyn

Vedrørende Aarhus Kommunes mulighed for at varetage Fair Trade-hensyn Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2 8000 Århus C Sagsnr. 2012-00470 Doknr. 88576 Dato 03-05-2013 Vedrørende Aarhus Kommunes mulighed for at varetage Fair Trade-hensyn Ved e-mail af 13. september 2012 anmodede

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere