Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner"

Transkript

1 Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner 2 3

2 introduktion der har i de senere år været et stigende fokus på, at kommuner og andre offentlige instanser bør og kan agere samfundsansvarligt i deres indkøb og bidrage til bedre arbejds- og miljøforhold globalt. Borgere, medarbejdere, medier m.fl. forventer på forskellig vis, at det offentlige tager etiske hensyn, når de køber ind. den offentlige sektors rolle som kunde og forbruger har også fået fokus fra regeringens side, der prioriterer inddragelsen af samfundsansvarlige offentlige indkøb højt. ifølge Regeringens Handlingsplan for Virksomheders Samfundsansvar fra 2008 skal der blandt andet gennemføres tiltag for at sikre, at hensynet til samfundsansvar systematisk inddrages i fællesstatslige indkøbsaftaler, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i Fn global Compact. det samlede offentlige indkøb i staten, regionerne og kommunerne udgør årligt ca. 160 mia. kr. og ifølge Regeringens strategi for bæredygtig udvikling fra 2009 står kommunerne for omtrent to tredjedele af danmarks offentlige indkøbsbudget. kommunerne besidder som andre store virksomheder en betydelig indkøbsmagt, der giver mulighed for at påvirke udviklingen i leverandørkæden. kommuner, der ønsker at arbejde seriøst med etiske indkøb, er nødt til at inddrage etiske hensyn i de overordnede beslutninger om kommunens indkøb; herunder i indkøbsog udbudspolitikker. En politik for etiske indkøb er et vigtigt signal at sende både internt til f. eks. indkøbere og eksternt til bl.a. leverandører om, hvordan kommunen fokuserer på etiske forhold i forbindelse med indkøb og udbud. gennem etiske indkøb kan det offentlige bidrage til at påvirke den måde, hvorpå leverandører arbejder med samfundsansvar og bidrage til at forbedre arbejds- og miljøforholdene i udviklingslandene og de nye vækstøkonomier, som f.eks. kina og indien. Lande hvor ordentlige arbejds- og miljøforhold ofte er en mangelvare. dansk initiativ for Etisk Handel (dieh) ønsker med denne guide at bidrage til at gøre det mere overskueligt for kommunerne at inddrage etiske hensyn i deres indkøbspolitik og til at omsætte denne til praktiske tiltag i de daglige indkøb og udbud. dieh ønsker overordnet set at fremme en ensartet formulering og udmøntning af etiske retningslinjer for såvel det offentlige som for private virksomheder, der er leverandører til den offentlige sektor. guiden skal fremme viden om etiske offentlige indkøb og inspirere kommunerne til at påbegynde arbejdet med inddragelse af samfundsansvarlige tiltag i indkøbsaftaler. fordelene VED ETiSKE offentlige indkøb den offentlige sektor er en del af den globale handel med varer og tjenester. mange af de indkøbte varer er produceret i udviklingslandene og de nye vækstøkonomier og med større risiko for at være produceret under dårlige arbejdsforhold. det er derfor vigtigt, at man som ansvarlig offentlig instans sætter rammerne for etiske krav i udbud, således at dårlige og ulovlige arbejdsforhold og overtrædelser af menneskerettigheder ikke bliver en prisreducerende konkurrencefordel. Fordele ved etiske offentlige indkøb er at: kommunen bidrager til forbedringer af arbejds- og miljøforhold kommunen lever op til politiske krav herunder de målsætninger, der stilles fra regeringen samt egen målsætning om en etisk indkøbspolitik definition af samfundsansvar kommunen opnår et bedre omdømme, og kan dermed profilere sig i forhold til borgere og ved rekruttering af nye medarbejdere kommunen minimerer risikoen for negativ omtale i medierne Rådet for Samfundsansvar har defineret samfundsansvar på følgende måde: Virksomheder viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med sine interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for samfundsansvar. dansk initiativ for Etisk Handel (dieh) dieh er et medlemsbaseret ressourcecenter, der søger at fremme international handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder og bidrager til en bæredygtig udvikling. dieh samler erhvervslivet, offentlige instanser, fagbevægelsen og folkelige organisationer for i fællesskab at finde konstruktive løsninger på de udfordringer og dilemmaer, danske virksomheder og kommuner står over for i relation til deres producenter og leverandører i udviklingslandene og på de nye vækstmarkeder. Hvad er Etisk Handel? Etisk Handel er virksomheders og organisationers frivillige arbejde for at forbedre arbejds- og miljøforholdene i de globale leverandørkæder. i dieh dækker Etisk Handel over ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring. Forum for Bæredygtige indkøb Fordelene ved og behovet for at agere efter etiske krav i offentlige indkøb, er efterhånden bredt anerkendt af mange væsentlige aktører: i oktober 2010 nedsatte miljøminister karen Ellemann et Forum for Bæredygtige indkøb, hvis formål er at fremme miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser hos professionelle indkøbere. man har haft behov for et sådant forum blandt andet for at nedbryde de barrierer, der ofte står i vejen for bæredygtige indkøb: manglende ledelsesmæssig opbakning, manglende viden, manglende tid og fokus på anskaffelsespris frem for på totalomkostningspriser. derudover efterspørges der viden om hvilke muligheder, der ligger i EU s udbudsregler. kilde: miljøstyrelsen, 2 3

3 En etisk indkøbspolitik For at kommunen kan vise et samfundsansvarligt engagement og omsætte ord til handling, bør der udarbejdes en etisk indkøbspolitik, så kommunerne i praksis vil kunne bidrage til en positiv samfundsudvikling både nationalt og internationalt. EkSEmPEL kommunens politik for etiske hensyn i indkøb og udbud: En etisk indkøbspolitik Foto: marta maireles gonzaléz kommunen ønsker at fremme en bæredygtig og samfundsansvarlig udvikling. dette skal gøres ved både at understøtte igangværende initiativer vedrørende etiske indkøb og ved at inddrage sociale og etiske hensyn i alle indkøb og udbud, hvor det er muligt. kommunen har tilsluttet sig følgende to initiativer som led i at fremme kommnuens etiske indkøbspolitik: kommunen har meldt sig ind i dieh (dansk initiativ for Etisk Handel), hvis formål er at fremme etisk handel, og bistå private virksomheder og offentlige instanser i håndteringen af deres samfundsansvar i globale leverandørkæder og efterlevelse af dieh Retningslinjer for Etisk Handel, der er baseret på Fns global Compacts 10 principper og ilos kernekonventioner. kommunen er blevet udnævnt som Fairtrade By, hvilket gør, at kommunen har fokus på og ønsker at fremme Fair trade kaffe, te eller andre produkter i lokale butikker, restauranter og cafeer i kommunen. kommunen informerer om Fair trade overfor borgere og erhvervsliv i kommunen for at fremme offentlige indkøb af produkter med eksempelvis Fairtrade-mærket. den etiske indkøbspolitik udmønter sig i kommunens indkøb og udbud på følgende måde: Varer og produkter indkøbt/udbudt til kommunen skal i hele værdikæden være produceret under forhold, der lever op til sociale og etiske hensyn og opfylder minimumskrav til blandt andet arbejdsløn og arbejdssikkerhed og -sundhed. Varer, der opfylder kriterierne til etiske mærkningsordninger, som f. eks Fairtrade-mærket og FSC-mærket vil blive foretrukket, hvor det er teknisk, kvalitetsmæssigt og økonomisk muligt. konkret vil der blive indarbejdet en række minimumskrav etiske klausuler i kommunens kontrakter. disse klausuler vil forpligte leverandørerne til at overholde etiske retningslinjer, som f.eks. ordentlige arbejdsforhold, foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger, bekæmpelse af børnearbejde mv. Som opfølgning på ovenstående politik for etiske indkøb har kommunen igangsat tiltag til at følge op på om leverandørerne overholder kommunens etiske retningslinjer. opfølgningen er baseret på en tæt dialog, og samarbejde mellem kommunen og leverandørerne. derudover er der udarbejdet en handlingsplan med konkrete tiltag for at sikre en effektiv implementering af denne etiske indkøbspolitik. kommunen rapporterer årligt til dieh om resultaterne af indsatsen. 4 5

4 HAnDlingSplAn for implementering Af En ETiSK indkøbspolitik når den etiske indkøbspolitik skal udmøntes i praksis anbefales det, at man først udarbejder en handlingsplan. den giver et overblik over, hvordan den etiske indkøbspolitik kan realiseres i praksis på en forholdsvis enkel og overskuelig måde. En handlingsplan er en strategisk og praktisk oversigt over de tiltag, der skal gennemføres i en bestemt periode for at realisere den etiske indkøbspolitik. Handlingsplanen er således en operationalisering og konkretisering af både korte og langsigtede mål for etiske indkøb. Handlingsplanen gennemføres typisk i en trinvis proces, og består af en række faser, som leder frem til realiseringen af de fastsatte mål: Handlingsplan for etiske offentlige indkøb implementeringsfaser 1. Forankring 2. Prioritering 3. Fastsætte mål 4. Stille krav 5. opfølgning og forbedring 6. kommunikation og rapportering 1. forankring -IDEnTIfIcér DEn/DE ansvarlige og SKaB forankring I HElE organisationen Fuld forankring af kommunens etiske offentlige indkøb betyder, at alle involverede, fra kommunalbestyrelse til medarbejdere, går ind for idéen og ved, hvad hensyn til etiske forhold i indkøb og udbud betyder for kommunen i relation til samarbejdspartnere og leverandører. En forankring hænger tæt sammen med god kommunikation af forbedringer og fremskridt. i praksis kan det være svært at opnå forankring rundt i hele kommunen, men erfaringer viser, at der er store fordele at hente, hvis man kan opnå en væsentlig opbakning til kommunens etiske indkøbspolitik blandt medarbejderne. Brug af kompetencer på tværs af organisationen det er vigtigt at inddrage relevante kompetencer uden for indkøbsafdelingen for at sikre, at de krav der stilles er hensigtsmæssige, rimelige og relevante og for at sikre ejerskab hos medarbejderne i arbejdet med etiske offentlige indkøb. Ved f.eks. køb af byggematerialer er det relevant at inddrage kommunens tekniske forvaltning, ligesom miljøafdelingen kan være en god sparringspartner eksempelvis for at sikre, at de træ-baserede materialer, der skal anvendes til byggeriet opfylder kravene for lovligt og bæredygtigt træ. Foto: maria kim Lassen Foto: anne Sofie Fischer Politisk opbakning og forankring i den administrative ledelse det anbefales, at forankringen ligger både på det politiske niveau og i den administrative ledelse. det er altafgørende for en succesfuld implementering, at den administrative ledelse prioriterer samfundsansvar som et indsatsområde og sikrer at konkrete tiltag til efterlevelse af kommunens etiske indkøbspolitik defineres. Efterfølgende skal disse konkrete tiltag implementeres og følges op på. inddragelse af medarbejderne det kan være en god motivationsfaktor, at inddrage medarbejderne via hovedsamarbejdsudvalg eller decentrale samarbejdsudvalg til at drøfte den etiske indkøbspolitik og udmøntningen i praksis. dette kan medvirke til en mere effektiv omstilling til mere etiske indkøb, da erfaringen fra virksomheder ofte har vist, at medarbejderne kan bidrage med gode og innovative forslag, der skaber engagement og ejerskab. 6 7

5 2. prioritering -IDEnTIfIcér og PrIorITér DE mest relevante InDKøBSomrÅDEr arbejdet med at inddrage etiske hensyn i offentlige indkøb er en lang proces og kan virke uoverskueligt at påbegynde. derfor kan det være nødvendigt at prioritere sin indsats helt overordnet og vurdere de områder, hvor risikoen for overtrædelser af grundlæggende rettigheder og internationale standarder er størst. implementering af etiske offentlige indkøb er en proces, det kan derfor være en god idé at skabe små succeser, lære af erfaringerne og fortsætte den prioriterede indsats på baggrund af det. Følgende forslag til kriterier kan anvendes til at udvælge og prioritere de vareområder, hvor der fastsættes etiske krav: Hvad er produktets symbolværdi for kommunen? Produkter, der nemt kan relateres til kommunen og dens kerneydelser, har en høj symbolværdi. F.eks. produkter med kommunens navn og logo som hjemmepleje biler eller indkøb til børnehaver og prestigefulde byggerier som kunstmuseer eller ny gågade med granitmosaik, er også meget synlige for borgerne. alle disse er eksempler på områder, som kommunen kan vælge at prioritere højt pga. symbolværdien. Hvilke indkøbsområder er de største? Større indkøbsområder kan give større mulighed for at gøre en forskel gennem kommunens indkøb eller vil være de områder, der sandsynligvis har størst bevågenhed fra eksempelvis medierne. EkSEmPEL En prioriteret produktgruppeoversigt kommunen har i første omgang valgt at fokusere på etiske offentlige indkøb inden for følgende indkøbsområder Foto: kennet Havgaard Hvor er kommunen en stor kunde? Hvis kommunen er en væsentlig kunde for en konkret leverandør på et bestemt vareområde, har kommunen sandsynligvis en vis indflydelse overfor leverandøren. kommunen kan i kraft af dens indkøbsstørrelse i relation til den pågældende leverandør stille etiske krav, som leverandøren vil have et ønske om at kunne efterleve eller forsøge at imødekomme. kommunen kan således positivt gøre sin indflydelse gældende. Er produktet produceret i et udviklingsland eller i et EU-land? En risikovurdering kan baseres på tilstanden i produktionslandene. Produkter produceret i lande, hvor der eksempelvis ofte forekommer overtrædelser af grundlæggende menneske og arbejdstagerrettigheder, bør prioriteres og opfølgning på leverandører bliver en helt afgørende faktor. 1. træ og træ-baserede produkter f.eks. udendørs legepladser, møbler, papir, toiletpapir, køkkenruller mv., da det er en stor post i budgettet 2. tøj og tekstiler til kommunens ansatte, da tøjet erfaringsmæssigt ofte produceres i udviklingslande f.eks. i asien, hvor børnearbejde ofte forekommer 3. kaffe og te, da det er en mindre post i budgettet med høj symbolværdi, og da der er en række standarder på området med kriterier, der kan refereres til i udbudsmaterialet 8 9

6 3. fastsætte MÅl -opstil KonKrETE mål for HVErT PrIorITErET InDKøBSomrÅDE 4. STillE KRAV -relevante ETISKE KraV når indsatsområderne er vurderet og prioriteret, skal der efterfølgende opstilles målbare og konkrete mål. det kræver omhyggelig planlægning at omsætte de fastsatte mål, så de afspejles i udbuddene, hvis den etiske indkøbspolitik på sigt skal efterleves. Hvis der eksempelvis vælges at sætte fokus på træ og træ-baserede produkter, som første prioritet, er det nødvendigt at konkretisere dette yderligere med specifikke mål. EkSEmPEL Konkrete mål for træ og træ-baserede varer 1. kommunens indkøb af papir-baserede produkter (kopipapir, køkkenruller, toiletpapir mv.) skal alle være baseret på træ, der er lovligt og bæredygtigt, dvs. alle udbud, der udarbejdes efter en gældende dato, skal stille krav om at træet er lovligt og bæredygtigt. Hvordan man i praksis gør dette, kan man se i naturstyrelsens vejledning for indkøb af lovligt og bæredygtigt træ. 2. alle tildelte leverandører skal følge kommunens etiske retningslinjer. disse skal ligge klar en specifik dato. Private virksomheder og offentlige instanser står overfor de samme udfordringer og dilemmaer, når etiske hensyn skal inddrages i deres indkøb. men måden hvorpå disse krav kan stilles er anderledes i den offentlige sektor blandt andet pga. de eksisterende regler på området. de etiske krav, der oftest stilles omfatter ilos kernekonventioner, Fns Børnekonvention, national lovgivning og grundlæggende miljøhensyn. Etiske krav er ikke entydigt adresseret i den eksisterende lovgivning, og det er vigtigt at man ikke stiller krav således, at man kommer i konflikt med konkurrencelovgivningen og EU s udbudsregler. ifølge norske og svenske udredninger jf. Etiske krav i offentlige anskaffelser, er det lovligt at stille etiske krav, men disse skal følges op. ifølge EU kommissionen kan etiske krav stilles til kontraktens gennemførelse, altså som kontraktvilkår og stadig flere offentlige virksomheder i norge og Sverige stiller disse krav som kontraktvilkår. udbudsretlige principper herunder ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Flere skandinaviske lande har ud fra et juridisk synspunkt undersøgt muligheden for at stille etiske krav ved offentlige indkøb og udbud heriblandt norge og Sverige i henholdsvis 2008 og i Sverige blev det forestået af Sveriges kommuner og Landsting (SkL). På baggrund af disse undersøgelser anbefaler man at følgende krav kan stilles som kontraktvilkår: Fns børnekonvention artikel 32, om børns ret til beskyttelse fra økonomisk udnyttelse og dets ret til skolegang og personlig udvikling ilos otte kernekonventioner: - 29 og 105 om tvangsarbejde - 87 og 98 om foreningsfrihed og kollektive forhandlinger og 111 om diskrimination og 182 om børnearbejde indkøbspraksis når man som kommune udarbejder udbud, er det meget vigtigt, at man ikke fremsætter krav til produkt og processer, der får en utilsigtet negativ effekt på leverandørerne hele vejen ud i kæden. Leveringstider, produktspecifikationer, design m.m. skal nøje gennemgås og planlægges, således at man ikke fremsætter et udbud, der i sidste ende bidrager til opretholdelsen af kritiske arbejdsforhold, herunder børnearbejde ude i leverandørkæden. man skal eksempelvis ikke stille krav om brug af materialer f.eks. en meget speciel granittype, der kun kan udvindes i bestemte områder i kina, hvor der tidligere har været problemer med uacceptable arbejdsforhold. kommunen bør derfor have som målsætning at indgå i dialog med samarbejdspartnere og leverandører i processen for at udarbejde og gennemføre udbud. Hvis man bliver opmærksom på, at det er tvivlsomt hvorvidt et produkt kan produceres og leveres på en ansvarlig måde, bør man overveje alternativer. de etiske krav skal i lighed med alle typer krav ved offentlige indkøb formuleres på en måde, der er i overensstemmelse med de grundlæggende anbefalinger fra Rådet for Samfundsansvar i danmark efterspørges en tilsvarende konkret officiel udredning af de juridiske forudsætninger ved etiske krav ved offentlige indkøb og udbud. Blandt andet anbefaler Rådet for Samfundsansvar, at regeringen tager initiativ til en drøftelse i EU-regi af, om de gældende EU-regler i tilstrækkelig grad gør det muligt at inddrage virksomheders samfundsansvar i forbindelse med offentlige indkøb. det er nemt at stille etiske krav, men at følge op på dem i henhold til de gældende regler på området kræver viden og ressourcer. derudover anbefaler Rådet for Samfundsansvar, at man også i danmark styrker indsatsen for Producentlandets arbejdsmiljølovgivning kilde: Etiske krav i offentlige anskaffelser, 2009 at stille realistiske og hensigtsmæssige krav til samfundsansvar i offentlige indkøb f.eks. ved at udarbejde en fælles indkøbsvejledning. dette har man i norge og Sverige løst ved at tage udgangspunkt i online værktøjet det nordiske CSR kompas, og udarbejdet henholdsvis en norsk og svensk version, som udover vejledning til private virksomheder også inkluderer specifikke anbefalinger til den offentlige sektor om inddragelse af etiske krav i indkøb. disse værktøjer bliver offentliggjort i slutningen af marts 2011 i Sverige og i slutningen af april 2011 i norge

7 5. opfølgning og FORBEDRING -Specificér opfølgningstiltag og forbedringer 6. KOMMUNIKATION og rapportering -Kommunikér de konkrete etiske tiltag i indkøbspolitikken Leverandøren kan forpligtes til at dokumentere fremskridt i sit arbejde med etisk handel eksempelvis gennem en årlig rapportering via DIEH, FN Global Compact, årsregnskabsloven eller lignende. Det gælder om kun at forlange det, der er kapacitet til at følge op på i praksis og anvende internt i kommunen. Et kerneelement ved virksomheders arbejde med samfundsansvar er løbende forbedringer. Derfor anbefaler DIEH, at man fokuserer på at etablere et tæt samarbejde med ens leverandører bl.a. for at mindske risikoen for brud på ens etiske retningslinjer. Det anbefales, at man vælger et par leverandører og på baggrund af erfaringerne fra samarbejdet med disse, udvide samarbejdet til også at omfatte andre leverandører. Det drejer sig om sammen at forbedre forholdene og dermed igangsætte positive tiltag til at fremme leverandørernes arbejde med samfundsansvar. Mange års erfaringer fra private virksomheders arbejde med etiske krav til underleverandører har vist, at det vigtigste ikke kun er at kontrollere men at samarbejde om løbende forbedringer, så kravene har større mulighed for at resultere i reelle forbedringer i leverandørkæden. Kommunen hverken kan eller skal tjekke alle led i leverandørkæden, men kommunen har ansvaret for, at der bliver stillet realistiske etiske krav i udbuddet, som leverandøren skal efterleve. Definitionen af kontraktbrud og konsekvenserne skal være tydeligt beskrevet. Det drejer sig bl.a. om, hvornår konsekvenserne træder i kraft, hvad der sker i sanktionsperioden og ikke mindst, hvad der sker efterfølgende. Hvis kontrakten misligholdes i forhold til de etiske krav anbefales det, at kommunen forlanger at leverandøren udarbejder en handlingsplan for, hvordan der rettes op på det misligholdte forhold inden for en vis tidshorisont. Mål og rapportering er nødvendige for at kunne vide om en etisk indkøbspolitik er implementeret. Det er samtidig en stor hjælp til at evaluere de tiltag, som kommunen har sat i gang. Rapportering er også vigtig for at opnå gennemsigtighed og bidrage til at skabe overblik over fremskridt med de etiske tiltag. Tænk forenkling og profilering. Dokumentér fremdrift og udfordringer Det giver god mening, at der bliver fulgt op på målene i handlingsplanen, og at resultatet af indsatsen bliver dokumenteret. Hvordan er retningslinjerne blevet kommunikeret og til hvem? Hvor mange af leverandørerne følger op på egne underleverandører, og er der registreret eventuelle brud? Virksomheder oplever i stigende grad, at interessenter (f.eks. politikere, forbrugere og medier) forventer, at man kan dokumentere, at der følges op på krav til etisk handel. Dette gælder også indkøb i den offentlige sektor. Informér om resultater og udfordringer Åbenhed omkring opnåede resultater og udfordringerne med etiske indkøb er vigtig for at skabe tillid hos borgerne, leverandørerne, samarbejdspartnere og andre interessenter. Forudsætningen for god kommunikation om kommunens indsats med etiske indkøb er, at der kommunikeres om status, fremtidige planer og de udfordringer, som skal håndteres. Fortæl også hvordan kommunen har prioriteret ressourcer og begrund gerne valget af prioriteter for at synliggøre den proces, man går igennem. Internt er det vigtigt, at man jævnligt kommunikerer om fremskridt til kommunalbestyrelse såvel som medarbejdere. Indkøberen har her et medansvar for at hjælpe med at facilitere kommunikationen, som er en kombination af løbende opfølgning samt identificering af konkrete områder for forbedringer og at skabe succeshistorier for kommunen

8 REFERENCELISTE ETISKE RETNINGSLINJER International Labour Organisation (ILO) kernekonventionerne FN Global Compacts 10 principper Dansk Initiativ for Etisk Handel Nationale initiativer for etisk handel Rådet for Samfundsansvar MÆRKNINGSORDNINGER Fairtrade-mærket Forest Stewardship Council (FSC) Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) OVERSIGTER OG VEJLEDNINGER Regeringens strategi for bæredygtig udvikling, marts Økonomistyrelsen Samfundsansvar og Miljøhensyn ISO Oversigt over Kommunernes forpligtelser til samfundsansvarlige indkøb Oversigt_kommunernes_samfundsansvars-initiativer.pdf Naturstyrelsens vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ Europa Kommissionens håndbog om varetagelse af miljøhensyn i forbindelse med offentlige indkøb Europa Kommissionens vejledning fra oktober 2010: Buying Social - a guide to taking account of social considerations in public procurement Etiske krav i offentlige anskaffelser, Norsk vejledning til offentlige indkøb udarbejdet af Initiativ for Etisk Handel i Norge for Barne- og Likestillingsdepartementet EU s udbudsdirektiv CSR Kompasset Norge (ultimo april 2011) CSR Kompasset Sverige (ultimo marts 2011)

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder Leverandørstyring herunder offentlige indkøb Hanne Gürtler Sekretariatsleder Ansvarlig leverandørstyring Behov for en fælles indsats! Folkelige organisationer Fagbevægelsen Offentlige instanser Virksomheder

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Bilag 4: Økonomiforvaltningens bemærkninger til Enhedslistens ændringsforslag

Bilag 4: Økonomiforvaltningens bemærkninger til Enhedslistens ændringsforslag KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til ØU Bilag 4: Økonomiforvaltningens bemærkninger til Enhedslistens ændringsforslag Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 14. juni

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Politik for indkøb. i Region Sjælland

Politik for indkøb. i Region Sjælland Politik for indkøb i Region Sjælland Effektiv konkurrenceudsættelse skaber besparelser dialog er nøglen til innovation og kvalitet for fremtidens succesfulde indkøb 2 Forord Indkøb er et vigtigt område,

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 11-09-2012 Grønne og bæredygtige indkøb Bæredygtige indkøb v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 1 Grønne og bæredygtige indkøb 2 Program Hvad er bæredygtige

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Lyngby-Taarbæk Forsyning 2015 Indledning Lyngby-Taarbæk Forsyning foretager hvert år indkøb og udbud i stort omfang for at løse forsyningens kerneopgaver inden for vandforsyning,

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Praktisk håndtering af etiske krav

Praktisk håndtering af etiske krav Praktisk håndtering af etiske krav Seminar Samfundsansvar og offentlige indkøb Frederiksberg Rådhus 3. december 2009 v/ole Grage E. Nielsen Mekanisk Stenhuggeri A/S Martin Holleufer euro sten as DIEH medlemmer

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Seminar Samfundsansvar og Offentlige Indkøb

Seminar Samfundsansvar og Offentlige Indkøb VELKOMMEN Seminar Samfundsansvar og Offentlige Indkøb 3. december 2009 Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) Formålet er: At fremme international handel, der respekterer menneske og arbejdstagerrettigheder

Læs mere

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP Fast Track - Værktøj Indhold In- og ekstern rapportering / rapporteringssystem / GRI / COP... 2 Indledning... 2 Din rolle som advokat... 3 Rapportering

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Indkøbspolitik. for. Vestforsyning

Indkøbspolitik. for. Vestforsyning Indkøbspolitik for Vestforsyning 1. Overordnede mål Det er Vestforsynings overordnede mål med denne indkøbspolitik at skabe rammerne for køb af varer og tjenesteydelser på de mest fordelagtige vilkår.

Læs mere

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Ting, der holder længe, giver langt mindre miljøbelastning end ting, der kræver løbende udskiftning. Og de giver som regel større brugsglæde og mere

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Som Fairtrade By forpligter Frederiksberg sig til at formidle om Fairtrade internt til kommunens ansatte og eksternt til kommunens

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

ORBICON A/S ONSDAG DEN 15. MAJ 2013 ANNE STØTT HANSEN

ORBICON A/S ONSDAG DEN 15. MAJ 2013 ANNE STØTT HANSEN ORBICON A/S ONSDAG DEN 15. MAJ 2013 ANNE STØTT HANSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK WWW.WINLAW.DK Hvad er sociale klausuler?

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Vejledning til indkøbspolitikken

Vejledning til indkøbspolitikken Vejledning til indkøbspolitikken Særligt om varer, tjenesteydelser og IT-systemer Målsætninger Der henvises til Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøbspolitik 2016. Ringkøbing-Skjern Kommune har en målsætning

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

BAT s syn på CSR i byggeriet

BAT s syn på CSR i byggeriet BAT s syn på CSR i byggeriet Fagforbundene i BAT s indstilling til CSR og ønsker til indholdet i en CSR-strategi BAT 1. Introduktion CSR (Corporate Social Responsibility eller virksomhedernes samfundsansvar)

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Vedtaget af Byrådet d. 17.04.2013 Indhold 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 2 3. Indgåelse af aftaler 2 4. Anvendelse

Læs mere

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC-certificering som redskab til at opfylde EU-tømmerforordningens Due Diligence -krav Morten Husted Brodde, Rådgivning og kommunikation Non-profit-organisation,

Læs mere

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken.

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for kontraktindgåelse, arbejdsklausuler, det gode indkøb og leasingaftaler Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde:

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Att: Christian Lundmark Jensen. Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk. 6.

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Att: Christian Lundmark Jensen. Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk. 6. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Att: Christian Lundmark Jensen Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Danmark Telefon 3324 4266 info@skovforeningen.dk

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt i Byrådet den 20. juni 2016 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,9 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 1. juli 2011 /BRIMAD Referat til mødet i Udvalg vedrørende Klimaudfordringer 20. juni 2011 kl. 09:00 i Mødelokale Konference 1, Regionshuset Viborg,

Læs mere

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Dagens program 13.00-13.15: Kaffe og registrering 13.15-13.25: Velkomst ved 13.25-13.45: Introduktion til og FSC-ordningen 13.45-14:05:

Læs mere

Nyt cirkulære og ny vejledning

Nyt cirkulære og ny vejledning Nyt cirkulære og ny vejledning - om sikring af bæredygtigt træ i det offentliges aftaler INFO- og ERFA-møde om EUTR og off. indkøb af træ Århus, den 2. december 2014 Christian Lundmark Jensen Sikring af

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland POLITIK FOR SOCIALE KLAUSULER OG ARBEJDSKLAUSULER I REGION SJÆLLAND Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland 1 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere