Beskæftigelsesministeriets sektoranalyse til Strukturkommissionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesministeriets sektoranalyse til Strukturkommissionen"

Transkript

1 STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 2 16 København K Tlf Beskæftigelsesministeriets sektoranalyse til Strukturkommissionen 1. april 23

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning og sammenfatning Hovedtræk i udviklingen i beskæftigelsespolitikken fra 197 og frem til i dag Udviklingen af det tostrengede system Det parallelle system i dag med koordinationsudfordringer og samarbejdsområder Organisering og finansiering af de to systemer Parternes indflydelse Udviklingstendenser og fremtiden Samfundsøkonomiske rammevilkår og målsætninger Tendenser på arbejdsmarkedet og udfordringer for beskæftigelsesindsatsen Borgere og virksomheders krav til moderne offentlig service Organisation: Rammevilkår og udfordringer Præmisser for den fremtidige indsats Beskæftigelsesindsatsens målgrupper Målgrupper for beskæftigelsesindsatsen Målgrupper fordelt efter kommunestørrelser og rammevilkår Grupper med langvarig offentlig forsørgelse Karakteristika for personer i bruttogruppen Social- og marginalgruppen Socialgruppen fordelt efter kommunestørrelse og rammevilkår Langvarigt ledige i dagpengesystemet Tilgang og afgang til/fra marginal- og socialgruppen Personer med sociale og helbredsmæssige problemer ud over ledighed En helhedsorienteret indsats Myndighedsopgaver og driftsopgaver Beskæftigelsespolitikkens mål, målgrupper og organisering Opgaver i beskæftigelsesindsatsen Myndighedsopgaver og driftsopgaver Handlingskæden i de borgerrettede opgaver De enkelte virksomhedsrettede opgaver Øvrige opgaver Faglig bæredygtighed i beskæftigelsesindsatsen Bestemmelse af faglig bæredygtighed på beskæftigelsesområdet Faglig bæredygtighed i kommunerne aspekter af sammenhængen mellem faglig bæredygtighed og forvaltningsenhedernes størrelse Rammer for indsatsen Faglig og forvaltningsmæssig organisering Tilbud til virksomheder og borgere Kvaliteten af kommunernes sagsbehandling... 11

4 5.3 Faglig bæredygtighed i AF Effektivitet i beskæftigelsesindsatsen Den aktive beskæftigelsesindsats i kommunerne og AF Indsatsen for længerevarende modtagere af overførselsindkomster Indsats for at reducere den passive søgeperiode for kortvarigt ledige Indsatsen for indvandrere Kommunernes opfølgning på sygedagpengeområdet Effekter af AF's og kommunernes beskæftigelsesindsats Effekter af AF's virksomhedsrettede indsats Effekter af AF's og kommunernes aktiveringsindsats Beskæftigelsesindsatsens økonomiske effektivitet Hvilke redskaber virker bedst? Sammenhæng mellem udgifter til aktivering og effekter Produktivitet i kommunernes beskæftigelsesindsats Borgerkontakt, brugerinddragelse og frit valg Rettigheder & pligter Borgernes opfattelse af egen indflydelse på tilrettelæggelse af indsatsen Klageadgang Andre aktører Frit valg Udførelsen af driftsopgaver Udførelsen af driftsopgaver på aktiverings- og revalideringsområdet Samarbejde mellem kommuner om arbejdsmarkedsindsatsen Samarbejde mellem kommuner og AF Samarbejde mellem kommuner og amtskommuner om revalideringsindsatsen Samarbejde mellem kommuner, og a-kasser og AF i forbindelse med ledige sygedagpengemodtagere Styringsrelationen mellem stat, kommuner og AF i beskæftigelsesindsatsen Økonomiske rammebetingelser for kommunerne og AF Økonomisk styring af den kommunale beskæftigelsesindsats Den økonomiske styring af AF s indsats Sammenligning af de økonomiske incitamenter for kommunerne og AF Forskriftsstyring: love, bekendtgørelser, mv Anden styring Konsekvenser af ændringer i kommunestørrelse og forvaltningsniveauer Succeskriterier for en effektiv beskæftigelsespolitik Tre grundpræmisser for en fremtidig organisering Overvejelser om organisering af beskæftigelsesindsatsen

5 11. Organisering af beskæftigelsespolitikken i Holland og England Holland Introduktion til den offentlige arbejdsformidling i Holland Centre for Work Beskrivelse af UVW (Institut for arbejdsløshedforsikring) rolle Beskrivelse af kommunernes rolle Private aktører Den engelske arbejdsmarkedsindsats Det engelske arbejdsmarked Den engelske beskæftigelsespolitik Organisation før sommer Organisation efter sommer Andre udbydere Bilag Bilag 3.1. Opdeling af kommuner efter størrelse, urbaniseringsgrad og rammevilkår Bilag 5.1. Sagsbehandlingsforløbet i kommunerne Bilag 5.2. Understøtning af en faglig bæredygtig indsats i AF Bilag 6.1. Metoder til beregning af effekten af aktivering Bilag 11.1 Visitation ved hjælp af Chancemeter-systemet Bilag 11.2 Beskrivelse af Centres for Vocational Training (CV)

6

7 s. 1/231 Indledning og sammenfatning Sektoranalysen belyser opgavefordeling og indsats i det beskæftigelsespolitiske system. Formålet med den beskæftigelsespolitiske indsats er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked gennem en aktiv beskæftigelsesindsats rettet mod beskæftigede, arbejds- og uddannelsessøgende samt private og offentlige arbejdsgivere. De vigtigste hovedopgaver i beskæftigelsesindsatsen er at: Sikre gennemsigtighed på arbejdsmarkedet Beskæftigelsesindsatsen skal en effektiv infrastruktur, hvor udbuddet af arbejdskraft/kvalifikationer og ledige job synliggøres maksimalt, og hvor der stilles redskaber til rådighed for borgere, virksomheder og øvrige aktører, som kan øge effektiviteten og fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Bidrage til forbedring af arbejdsmarkedets strukturer En fortsat gunstig udvikling på arbejdsmarkedet med lav ledighed og afdæmpet lønudvikling kræver en vedvarende forbedring af arbejdsmarkedets strukturer. Væsentlige områder i beskæftigelsespolitikken er derfor flaskehalsbekæmpelse, effektiv jobformidling, målretning af aktiveringsindsatsen og opkvalificering af beskæftigede og ledige. Bistå ledige i at komme i beskæftigelse Det er en central opgave at bistå ledige til hurtigt og effektivt at komme i beskæftigelse, samt støtte personer, der på grund af begrænsninger i arbejdsevnen har særlige behov for hjælp til at få eller fastholde arbejde. Beskæftigelsesindsatsen skal øge arbejdsmarkedsintegrationen, forebygge langtidsledighed og sikre udbredelsen af et mere rummeligt arbejdsmarked. Øge arbejdsmarkedstilknytningen for personer med problemer ud over ledighed En væsentlig del af indsatsen sigter på at øge arbejdsmarkedstilknytningen for personer, som har problemer ud over ledighed og som ikke er umiddelbart arbejdsmarkedsparate, og hvor det kortsigede mål med indsatsen ikke er et ordinært job. Den nuværende lave ledighed og behovet for et øget arbejdsudbud i de kommende år vil alt andet lige give mere gunstige muligheder for at få udsatte grupper ind på arbejdsmarkedet, herunder på særlige vilkår. Den beskæftigelsespolitiske indsats udføres primært af kommunerne og AF. Udover AF og kommunerne har a-kasserne, amterne og andre aktører også en rolle i beskæftigelsesindsatsen. Kapitel 1 Beskæftigelsespolitikkens udvikling fra 197 til i dag I 197'erne drejede beskæftigelsespolitikken sig primært om at sikre forsørgelsen af de ledige. Op gennem 198'erne og især i 199'erne har udviklingen været præget af ønsket om en mere aktiv linie med fokus på ret- og pligt til at op- og omkvalificere sig. Siden 197 er der sket en øget parallelisering af AF og kommunernes beskæftigelsesindsats. Udviklingen har betydet, at opgaverne i de to systemer i dag på mange

8 s. 2/231 områder ligner hinanden. I begge systemer er der tale om en proces, hvor visitation, indsats og opfølgning kombineret med virksomhedskontakt skal sikre resultater for både den enkelte og samfundet. Der er endvidere en række identiske opgaver forbundet med styring og opfølgning på indsatsen i begge systemer. Udviklingen siden 197 har også betydet, at der er sammenfald i målgruppen på visse områder. I begge systemer findes personer med et stort arbejdspotentiale og personer, som har en længere vej for at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet. En del af den kommunale målgruppe omfatter desuden personer med svære sociale og/eller helbredsmæssige problemer, herunder personer med varigt nedsat arbejdsevne. Sammenfaldet af opgaver, og på visse områder målgrupper, betyder, at der er samarbejdsmuligheder, men også koordinationsudfordringer. I dag skifter mange ledige mellem de to systemer og flere aktiviteter i det ene system kræver handling fra det andet system, f.eks. i sygedagpengesager. De mange skift indebærer transaktionsomkostninger både for borgerne og for det offentlige system. Derudover kontakter både AF og kommunerne de samme virksomheder. Dette understreger nødvendigheden af koordination og samarbejde. De to systemer adskiller sig især ved styring af indsatsen og ved finansieringen. AF er statsligt styret, og bevillingerne til både administration og aktivering sker ensartet i hele landet. Kommunerne afholder selv de administrative udgifter til beskæftigelsesindsatsen, der fastsættes som led i de kommunale budgetforhandlinger, og den enkelte kommune kan, inden for lovgivningens rammer, selv prioritere beskæftigelsesindsatsens omfang. Kapitel 2 Udfordringerne for beskæftigelsespolitikken Beskæftigelsespolitikkens succes er afgørende for det samfundsøkonomiske råderum i de kommende årtier, hvor der bliver færre i den erhvervsaktive alder og flere ældre. Regeringens målsætning for den samfundsøkonomiske udvikling fra 2 frem til 21 indeholder et mål om 85. flere i beskæftigelse. Denne målsætning er en stor udfordring, fordi Danmark hører til blandt de lande, der har den højeste erhvervsdeltagelse og ledigheden er på et historisk lavt niveau. Det betyder, at den ekstra arbejdskraft i de kommende år først og fremmest skal sikres ved at få flere personer i arbejde fra de befolkningsgrupper, som i dag modtager overførselsindkomster. I dag er knap 9. personer i den erhvervsaktive alder modtagere af overførelser i form af blandt andet dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, førtidspension, overgangsydelse, efterløn og orlovsydelser. Heraf er godt 25. personer på førtidspension. En øget erhvervsdeltagelse stiller således krav om et mere rummeligt arbejdsmarked. De kommende års krav til stigning i beskæftigelsen forudsætter også forbedrede strukturer på arbejdsmarkedet. Der er behov for et bedre og hurtigere jobmatch, en styrket og mere målrettet op- og omkvalificering af den enkelte, ligesom jobparatheden og mobiliteten skal fremmes. Et centralt område er således afhjælpning og forebyggelse af flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet.

9 s. 3/231 Borgere og virksomheder vil have skræddersyede offentlige løsninger kendetegnet ved høj kvalitet og frit valg. Fremtidens beskæftigelsesindsats skal kunne leve op til en sådan individuel service, samtidig med, at der vil være et vedvarende krav om effektivisering. I den fremtidige organisering af beskæftigelseindsatsen er effektiviseringer nødvendige for at udnytte midlerne i indsatsen bedst muligt i forhold til de politiske prioriteringer. Hensynet til at sikre, at ressourcerne så vidt muligt anvendes på direkte borger- og virksomhedsrettede funktioner samt fremtidige rekruteringsproblemer som følge af små ungdomsårgange, stiller krav om en vedvarende effektivisering af den offentlige administration. Øget digitalisering vil her være et afgørende element. Samtidig med effektiviseringen skal den faglige bæredygtighed sikres. For at kunne imødegå ovenstående udviklingstendenser og udfordringer og levere effektive resultater er det afgørende, at det beskæftigelsespolitiske system er organiseret hensigtsmæssigt med følgende elementer som centrale omdrejningspunkter: en helhedsorienteret indsats med fokus på den enkeltes ressourcer og arbejdskraftpotentiale bedre effekter af indsatsen - mere fokus på effekter og resultater en mere effektiv indsats - specialisering og placering af opgaver hos dem, der løser dem bedst En helhedsorienteret indsats med fokus på ressourcer og arbejdskraftspotentiale Det er afgørende, at der fremover sættes fokus på at udnytte den enkeltes ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet, uanset den enkeltes ydelses- eller forsikringsstatus. For at øge det effektive arbejdsudbud og få flere i arbejde er det helt afgørende, at der fremover anvendes en helhedsorienteret tilgang over for alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. I dag afhænger indsatsen i betydeligt omfang af, hvilken ydelse den enkelte modtager eller om den ledige er forsikret eller ikke-forsikret. I fremtiden skal indsatsen styres af, hvilke behov for hjælp den enkelte har i forhold til at genfinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Mulighederne for indsats og tilbud i beskæftigelsesindsatsen er således i dag afhængig af om den enkelte borger modtager sygedagpenge, starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælp eller dagpenge m.v. En mere effektiv beskæftigelsespolitik kræver, at man tilrettelægger indsatsen på tværs af alle disse ydelsesopdelinger og f.eks. identificerer personer, der ad egen vej hurtigt finder beskæftigelse, personer, hvor der kræves en mere intensiv opfølgning, personer der har mere betydelige problemer udover ledighed. Det er således nødvendigt at tilrettelægge indsatsen på tværs af ydelses- og forsikringsgrupper og identificere fælles barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, hvis man effektivt vil øge arbejdsmarkedstilknytningen og få flere i arbejde. Visionen om en enstrenget beskæftigelsesindsats udgør et vigtigt fundament herfor.

10 s. 4/231 Bedre effekter af indsatsen - mere fokus på effekter og resultater Effekterne af beskæftigelsesindsatsen har væsentlig betydning for den enkelte, virksomhederne og for samfundet. For den enkelte er det en kvalitet i sig selv at kunne udnytte sine evner og yde en indsats på en arbejdsplads. Samtidig vil det reducere presset på de offentlige udgifter og øge arbejdsudbuddet, så der også i fremtiden kan opretholdes en god offentlig service, selvom der bliver flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder I dag kan der konstateres stor variation i indsats og effekter på tværs af landets kommuner, jf. kapitel 6. Det skal sikres, at den enkeltes muligheder for arbejdsmarkedstilknytning og udstødningsrisiko ikke er afhængig af bopælskommunen. Det er derfor helt afgørende, at der er et massivt fokus på resultater og effekter, og at resultaterne hele tiden sammenholdes på tværs af AF, kommuner, amter og forskellige andre aktører. Formålet med en øget fokusering på effekter og resultater er at sikre: at der skabes tilfredsstillende resultater i indsatsen i hele landet at borgere får samme muligheder for arbejdsmarkedstilknytning uanset bopæl gennemskuelighed for sagsbehandlere og beslutningstagere om indsatsens resultater En mere effektiv indsats - specialisering og placering af opgaver hos dem, der løser dem bedst Det danske arbejdsmarked er meget varieret med mange forskellige jobområder og mange faggrupper med forskellige kvalifikationer og uddannelsesniveauer. En individuel og fleksibel indsats for alle ledige kræver derfor en bred indsigt i de enkelte brancher og faggruppers særlige forhold. AF og kommunerne vil aldrig alene kunne sikre fuld indsigt i alle hjørner af arbejdsmarkedet. AF og den enkelte kommune har således ikke en tilstrækkelig andel af alle typer ledige job på arbejdsmarkedet til alene at kunne foretage en effektiv matchning af ledige og ubesatte stillinger på landsplan. Der er således en række andre væsentlige rekrutteringskanaler, som varetages af andre aktører end AF og kommuner, som fremover skal inddrages målrettet i beskæftigelsesindsatsen, jf. kapitel 5. Andre aktører med speciale i de rigtige tilbud til særlige målgrupper skal fremover i langt større omfang inddrages i beskæftigelsesindsatsen. Via markedsorientering og inddragelse af andre aktører er sigtet at tilbyde de ledige en individuel skræddersyet indsats, der fremmer den korteste vej til selvforsørgelse gennem ordinær uddannelse eller ordinært arbejde. Specialisering og en mere efficient udnyttelse af ressourcerne vil være nødvendigt, når der er tale om små grupper af ledige med særlige problemer i forhold til ar-

11 s. 5/231 bejdsmarkedet. Eksempelvis vil der være brug for et tværregionalt perspektiv i løsningen af de typer af flaskehalsproblemer, hvor arbejdsudbud og -efterspørgsel er meget skævt fordelt på tværs af landet. Der kan endvidere være brug for landsdækkende/tværregional specialisering i indsatsen for afgrænsede grupper med særlige problemer i forhold til arbejdsmarkedet (fx akademikere og visse grupper af indvandrere/flygtninge og handicappede m.v.). Kapitel 3 Målgruppen for beskæftigelsesindsatsen Målgruppen for den beskæftigelsespolitiske indsats omfatter alt fra personer der er umiddelbart arbejdsmarkedsparate, til personer med længere vej tilbage til job, personer på sygedagpenge, i revalidering og personer med nedsat arbejdsevne. Godt 1,3 mio. personer er hvert år i kortere eller længere tid i kontakt med dele af det beskæftigelsespolitiske system. Knap halvdelen af den samlede målgruppe vurderes umiddelbart arbejdsmarkedsparate. En stor andel af målgruppen for den kommunale beskæftigelsesindsats har sociale og/eller helbredsmæssige problemer ud over ledighed. For de langvarige modtagere af sygedagpenge eller kontanthjælp vil der ofte være tale om komplekse problemstillinger, som kræver en bred social og/eller behandlingsmæssig indsats. For nogle af disse vil vejen til arbejdsmarkedet være ganske lang og kræve en betydelig indsats fra alle parter. Tabel 1. Antal berørte og helårspersoner i de forskellige målgrupper, 21 Berørte Helårspersoner Arbejdsmarkedsparate - Forsikrede 578. (44 pct.) 168. (4 pct.) - Ikke-forsikrede 79. (6 pct.) 32. (8 pct.) Kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed 126. (9 pct.) 95. (23 pct.) Sygedagpenge 451. (34 pct.) 69. (16 pct.) Revalidering 71. (5 pct.) 36. (9 pct,) Personer med nedsat arbejdsevne - Fleksjob 13. (1 pct.) 13. (3 pct.) - Skånejob (1 pct.) - Ledighedsydelse Alle (1 pct.) 42.5 (1 pct.) Kilde: Danmarks Statistik og udtræk fra DREAM Knap 1/3 af den samlede målgruppe er bosat i de 6 største kommuner, mens de 192 mindste kommuner har godt ¼ af målgruppen. Særligt i de store kommuner og i storbyerne er en relativt stor del af kommunens målgruppe kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed.

12 s. 6/231 Der er ca. 16. langvarige overførselsmodtagere (personer i marginal- og socialgruppen), som har modtaget overførelser i mindst 8 pct. af tiden, set over de sidste 3 år. Omkring ¾ af de langvarige overførselsmodtagere er i det kommunale system og ¼ i AF-systemet. Særligt i de store kommuner og i storbyerne fylder socialgruppen meget i forhold den samlede målgruppe. I dagpengesystemet er der også en større gruppe af personer, som har været på overførselsindkomst i længere tid. Der er en betydelig udskiftning i både marginal- og socialgruppen og en relativ stor andel af afgangen sker til beskæftigelse. Ganske mange af de personer, som gennem længere perioder har modtaget overførsler vender tilbage i job. Det betyder, at ingen - heller ikke personer der gennem længere perioder har modtaget overførsler - må opgives i beskæftigelsesindsatsen. Samtidig viser resultaterne, at der er et stort potentiale i en indsats, der dels formindsker tilgangen til marginal- og socialgruppen, og dels fokuserer på at bringe personer, der allerede befinder sig i marginal- og socialgruppen tilbage i job. Kapitel 4 Myndighedsopgaver og driftsopgaver Opgaverne inden for det beskæftigelsespolitiske område kan inddeles i myndigheds- og driftsopgaver. Der er eksempelvis tale om myndighedsudøvelse, når der fastsættes pligter over for den enkelte borger, hvis tilsidesættelse kan medføre sanktioner, eller når der tilkendes ydelser til borgerne. Myndighedsopgaver udføres af myndigheder med mindre andet er fastsat ved lov. F.eks. varetager a-kasserne i dag i vidt omfang myndighedsroller over for egne medlemmer, blandt andet ved pålæggelse af sanktioner over for medlemmer, der afslår formidlet arbejde. De opgaver, der ikke involverer myndighedsudøvelse kan betegnes som driftsopgaver. Driftsopgaver kan principielt løses af såvel offentlige som private aktører. En væsentlig del af opgaverne på beskæftigelsesområdet kan karakteriseres som driftsopgaver. En stor del af disse opgaver løses i dag af AF og kommunerne. Med "Flere i arbejde" er der lagt op til, at andre aktører i langt højere grad skal varetage opgaver i hele beskæftigelsesindsatsen. Det vil dog stadig være AF og kommuner, der har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, og der sker ikke overdragelse af myndighedsudøvelse til andre aktører. Kapitel 5 Faglig bæredygtighed Faglig bæredygtighed er afgørende for effekterne af den beskæftigelsespolitiske indsats. Faglig bæredygtighed i beskæftigelsesindsatsen kan defineres som levering af relevante og borgernære tilbud med gode effekter, høj kvalitet i indsatsen og en smidig og effektiv sagsbehandling. Beskæftigelsesindsatsen kræver betydelig faglig kompetence, både med hensyn til de borger- og virksomhedsrettede opgaver samt de opgaver, som knytter sig til tilrettelæggelse, prioritering, styring og opfølgning af indsatsen. Medarbejderne i kommunerne og AF skal kunne identificere den enkeltes ressourcer og ønsker, inddrage metoder og værktøjer til denne identifikation, inddrage bru-

13 s. 7/231 gere, afgive relevante målrettede, individuelt tilpassede tilbud, kende til arbejdsmarkedssituationen, håndhæve ret- og pligt, kende regelværket, samarbejde med andre aktører på markedet, have udgiftsbevidsthed m.v. De høje faglige krav til den faglige kompetence betyder, at specialisering er en fordel, samtidig med at helhedsorienteringen i indsatsen fastholdes. Faglig bæredygtighed og effektivitet i beskæftigelsesindsatsen er også betinget af, at indsatsen prioriteres og tilrettelægges ud fra dokumenteret viden om arbejdsmarkedssituationen, målgruppeprofiler, tilbudsformer og resultater/effekter af den hidtidige indsats m.v. Der er således både i AF/Arbejdsmarkedsstyrelsen og i kommunerne en række opgaver knyttet til planlægning, styring og opfølgning af indsatsen, som er helt afgørende for, at frontpersonalet kan skabe gode resultater i samspillet med borgere og virksomheder. En faglig bæredygtig og effektiv beskæftigelsesindsats kræver: på én gang lokal forankrethed og indsigt i det større regionale arbejdsmarked. indgående og operationaliserbart kendskab til den regionale arbejdsmarkedssituation (sikrer tilbudsvifte, formidlingsaktivitet, flaskehalsindsats, omskoling og kvalificering mv.). tæt kontakt til lokale virksomheder for at sikre jobåbninger, herunder til de svagere grupper (rummeligt arbejdsmarked). Det er vanskeligt direkte at måle betydningen af de beskæftigelsespolitiske enheders størrelse for systemets faglige bæredygtighed i forhold til at sikre en effektiv beskæftigelsespolitisk indsats. Sammenholdes en række aspekter af faglig bæredygtighed med kommunernes størrelse synes der at være tendens til, at større kommuner har lettere end mindre kommuner ved at opbygge og vedligeholde en faglig bæredygtighed i den beskæftigelsespolitiske indsats. Der er dog ikke tale om noget entydigt billede, og på nogle områder har de mindre kommuner fordele i forhold til sikring af faglig bæredygtighed.

14 s. 8/231 Tabel 2. Aspekter af faglige bæredygtighed og kommunestørrelsens tendentielle betydning for den faglige bæredygtighed i indsatsen Aspekter af faglig bæredygtighed Kommunestørrelsens relative betydning Rammer for indsatsen/sagsbehandlingen Mulighederne for at fremskaffe målrettede individuelle tilbud Nærhed og kendskab til lokale virksomheder Faglig forvaltningsmæssig organisering Smidige og enkle beslutningsstrukturer samt mulighed for samarbejde internt i organisationen Mulighederne for specialisering og bearbejdning af lovgivning, forskrifter mv. Mål og rammestyring af aktiveringsindsatsen Anvendelse af målgrupper i aktiveringsindsatsen Målsætninger og kvalitetsstandarder på sygedagpengeområdet Tilbud til virksomheder og borgere Service til private virksomheder Ansættelser på særlige vilkår i private virksomheder Mulighed for at blive formidlet til ordinært job af kommunen Kvalitet af kommunernes sagsbehandling Omgørelsesprocent - andel sager der omgøres ift. det samlede antal sager Andel kommuner, der har fastsat afgørelsesfrister på revaliderings- og fleksjobområdet Driftssikkerhed i sagsbehandlingen Større kommuner har lettere ved at fremskaffe målrettede, individuelle tilbud og benytter en bredere tilbudsvifte i indsatsen Mindre kommuner har lettere ved at sikre nærhed til borgere og virksomheder samt lokal forankrethed i indsatsen Mindre kommuner har lettere ved at sikre en smidig og fleksibel beslutningsstruktur samt dialog mellem medarbejdere, ledelse og politikere om indsatsen Større kommuner har bedre muligheder for specialisering på sagsbehandler- og forvaltningsniveau Større kommuner har større behov for og anvender i hørjere grad mål- og rammestyring samt evalueringer af effekter af indsatsen Større kommuner har større behov for og anvender i højere grad opdeling af kontanthjælpsmodtagere i målgrupper for bedre at kunne målrette indsatsen Større kommuner har i lidt højere grad formuleret målsætninger og udarbejdet kvalitetstandarder på sygedagpengeområdet Større kommuner har prioriteret den lovbestemte virksomhedsservice overfor private virksomheder i forbindelse med det rummelige arbejdsmarked lidt højere Mindre kommuner har et relativt stort antal personer ansat på særlige vilkår, herunder fleksjob, i den private sektor Kommunal formidling til ordinære job er lidt mere udbredt i større kommuner Omgørelsesprocenten i ankesager på beskæftigelsesområdet er relativt mindre i større kommuner Større kommuner har i højere grad fastsat frister for, hvor lang tid der må gå inden der skal være truffet en afgørelse i sociale sager Større kommuner har i kraft af et større antal sager lettere ved at sikre en højere grad af driftssikkerhed og effektivitet

15 s. 9/231 AF's opgave er at medvirke til at sikre et velfungerende arbejdsmarked gennem en aktiv beskæftigelsesindsats, hvilket kræver en strukturel tilgang til den beskæftigelsespolitiske indsats, og at der generelt opereres i større arbejdskraftsoplande fremfor i afgrænsede lokalområder. For en række af de centrale opgaver i beskæftigelsesinddsatsen er store beskæftigelsespolitiske enheder en forudsætning for en hensigtsmæssig og faglig bæredygtig indsats. Det gælder arbejdsmarkedsovervågning og flaskehalsindsats, jobformidling og jobmatching mellem efterspørgsel og udbud af arbejdskraft, samt en bred, målrettet og individuelt tilpasset tilbudsvifte til ledige. Det vurderes, at AF-regionernes størrelse generelt set ikke er en barriere for faglig bæredygtighed. Der kan dog være behov for tværrergional specialisering på områder med mindre grupper af ledige med særlige problemer i forhold til arbejdsmarkedet. Der vil eksempelvis være brug for landsdækkende/tværregional specialisering i indsatsen, hvor der er et begrænset regionalt udbud (f.eks. sygeplejesker og folkeskolelærer), et begrænset fagligt udbud på regionalt plan (f.eks. akademikere) og for afgrænsede grupper med særlige problemer i forhold til arbejdsmarkedet (visse grupper af indvandrere/flygtninge, handicappede, seniorer m.v.). På en række områder vil en fagligt bæredygtig beskæftigelsesindsats således kræve et yderligere element af specialisering og inddragelse af andre aktører med speciale i de rigtige tilbud til særlige målgrupper. Kapitel 6 Effektivitet i beskæftigelsesindsatsen Effekterne af beskæftigelsesindsatsen har væsentlig betydning for den enkelte, virksomhederne og for samfundet. For den enkelte er det en kvalitet i sig selv at kunne udnytte sine evner og yde en indsats på en arbejdsplads. For virksomhederne er det vigtigt, at de kan få den arbejdskraft, der efterspørges. Samtidig vil det reducere presset på de offentlige udgifter og øge arbejdsudbuddet, så der også i fremtiden kan opretholdes en god offentlig service, selvom der bliver flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Stigende erhvervsdeltagelse og øget beskæftigelse bliver således en forudsætning for, at regeringens overordnede økonomiske målsætninger kan realiseres. Det er derfor afgørende, at der i beskæftigelsesindsatsen er en massiv fokus på indsatsens resultater og effekter på alle niveauer og alle de steder, hvor indsatsen gennemføres. På en række områder er der begrænset systematisk viden om beskæftigelsesindsatsens resultater og effekter. Der er særligt i den kommunale indsats behov for at sikre mere viden om indsatsens resultater og effekter for derved at kunne forbedre prioriteringen af indsatsen og den styringsmæssige fokusering på indsatsens resultater. I det følgende belyses omfanget af den aktive indsats, indsatsens effekter samt sammenhængen mellem indsats, effekter og udgifter i kommunerne og AF.

16 s. 1/231 Indsatsen for at øge arbejdsudbuddet På tværs af landets kommuner er der en stor variation i erhvervsfrekvensen, dvs. andelen af personer i den erhvervsaktive alder, som er i beskæftigelse eller står til rådighed for arbejdsmarkedet. I kommunen med den laveste erhvervsfrekvens, er ca. 65 procent af befolkningen i arbejdsstyrken, mens knap 9 procent er i arbejdsstyrken i kommunen med den højeste erhvervsfrekvens. Mulighederne for at øge arbejdsudbuddet varierer således fra kommune til kommune. Såfremt alle kommuner i 21 havde samme erhvervsfrekvens som landsgennemsnittet (77,8 pct.), ville det svare til, at arbejdsstyrken blev øget med ca. 5. personer. Variationen i erhvervsfrekvensen blandt landets kommuner afspejler forskelle i rammevilkår og vækstbetingelser. Men det afspejler også forskelle i den beskæftigelsesindsats, som gennemføres i de enkelte kommuner og i AF-regionerne. Erhvervsfrekvensen varierer således også blandt kommuner med omtrent samme beskæftigelsesmæssige rammevilkår, størrelse og urbaniseringsgrad. Både i AF og kommunerne er et betydeligt forbedringspotentiale i indsatsen for at øge arbejdsudbuddet. Potentialet synes dog særligt stor i kommunerne. Det skyldes primært, at de målgrupper, som har det største potentiale for øget erhvervsdeltagelse overvejende er omfattet af kommunernes indsats. Potentialet for øget arbejdsudbud findes blandt: personer med længerevarende ledighed/offentlig forsørgelse personer med kortvarig ledighed/offentlig forsørgelse flygtninge- og indvandrere sygedagpengemodtagere AF og kommunernes indsats over for personer med længerevarende ledighed/offentlig forsørgelse Selv om et stort antal personer har langvarigt modtaget offentlig forsørgelse, har der i de senere år været en betydelig udskiftning i gruppen af personer med langvarig ledighed/offentlig forsørgelse (over 8 pct. af tiden de seneste tre år) i både AF og kommunerne. Blandt personer med en langvarig offentlig forsørgelseshistorie bag sig, er der årligt ca. 2 pct., der kommer i beskæftigelse. Der er dog samtidig en stor tilgang til gruppen af personer med langvarig offentlig forsørgelse, herunder især til gruppen af langvarige overførselsmodtagere i det kommunale system. Analyserne viser imidlertid, at en væsentlig andel af de langvarigt offentligt forsørgede ikke har været aktiveret inden for det seneste år. Godt 4 procent af de 11. langvarigt offentlig forsørgede personer i det kommunale system i 21 havde således ikke modtaget et aktiverings- eller (for-) revalideringstilbud inden for det seneste år. Samtidigt varierede indsatsen betydeligt fra kommune til kommune (fra 1-6 pct. i nabokommuner inden for de enkelte amter), jf. figur 1. Tilsvarende havde ca. 3 procent af de 57. langvarigt ledige dagpengemodtagere i 21 ikke modtaget et aktiveringstilbud inden for det seneste år. Variationen ef-

17 s. 11/231 ter bopælskommune er imidlertid mindre i AF end i den kommunale indsats, jf. figur Langvarigt off. forsørgede i kommuner Andel ikke-aktiveret efter bopælskommune 2. Langvarigt off. forsørgede i AF. Andel ikkeaktiveret efter bopælskommune Procent 1 Procent 1 Procent 1 Procent KbhFrbRos Vst Stm Bh Fyn Sjy Rib Vjl RkbÅrh Vib Njl KbhFrbRosVstStm Bh Fyn Sjy Rib Vjl RkbÅrh Vib Njl Samlet set er der således et betydeligt potentiale for at øge den aktive beskæftigelsesindsats med henblik på at bringe flere længerevarende offentligt forsørgede i arbejde. Den uensartede indsats betyder, at den enkeltes muligheder for arbejdsmarkedstilknytning og udstødningsrisiko til en vis grad afhænger af bopæl. Variationen betyder, at sandsynligheden for at få et aktiveringstilbud, der kan forbedre den enkeltes arbejdsmarkedstilknytning, til en vis grad afhænger af, hvilken kommune man bor i. AF og kommunernes indsats for at reducere søgeperioden efter job for kortvarigt ledige Idet mange personer berøres af kortere ledighed, er der et væsentligt potentiale for at øge den samlede erhvervsdeltagelse, såfremt kortidsledigheden kan reduceres. En styrket og hyppig kontakt med den enkelte ledige, øget fokus på jobsøgning og jobformidling kan medvirke hertil. Gennemsnitligt gik der i 2 ca. 18 uger før nye kontanthjælpsmodtagere igen var selvforsørgende eller havde påbegyndt et aktiveringstilbud. Nye dagpengemodtagerne havde en gennemsnitlig søgeperiode på godt 14 uger. 3. Kommuner med højest/lavest søgeperiode for nye kontanthjælpsmodtagere 2 Uger Landet De højeste 25 pct. kommuner De laveste 25 pct. kommuner >1. HS-reg Bykom Landkom Uger Nye kontanthjælpsmodtagere 2. Varighed af søgeperiode efter bopælskom. Uger Kbh Frb Ros Vst Stm Bh Fyn Sjy Rib Vjl Rkb Årh Vib Njl Uger

18 s. 12/231 Kontanthjælpsmodtagernes passive søgeperiode varierer mere kommunerne imellem, end søgeperioden for dagpengemodtagere bosat i de tilsvarende kommuner. De 25 procent kommuner med den korteste søgeperiode har gennemsnitligt en søgeperiode på ca. 12 uger, mens de 25 procent kommuner med den længste søgeperiode har en passiv søgeperiode, der er dobbelt så lang. jf. figur 3. Hverken kommunestørrelse eller rammevilkår for den enkelte kommune synes at være afgørende for, hvor længe nye kontanthjælpsmodtagere er ledige, før de finder job eller får et aktiveringstilbud. Samlet set tyder variationen kommunerne imellem på, at der er et potentiale for at øge det effektive arbejdsudbud blandt gruppen af nye kontanthjælpsmodtagere med kortvarig offentlig forsørgelse, jf. figur 4. AF og kommunernes indsats over for indvandrere Indvandreres erhvervsdeltagelse er markant mindre end den øvrige befolkning. Den lave arbejdsmarkedstilknytning blandt indvandrere betyder, at der i denne befolkningsgruppe er et stort potentiale for en fremtidig stigning i arbejdsstyrken. Såfremt indvandrere havde samme erhvervsfrekvens som den øvrige del af befolkningen ville arbejdsstyrken kunne øges med 6. personer. En afgørende forudsætning for en øget erhvervsdeltagelse er, at der i AF og i kommunerne gøres en aktiv indsats i forhold til denne gruppe. Imidlertid havde ca. 44 procent af de 47. indvandrere der i 21 modtog kontanthjælp været på offentlig forsørgelse i mindst ét år uden at have været i arbejde eller i aktivering. Tilsvarende havde 17 pct. af de godt 33. indvandrere, der i 21 modtog dagpenge været uafbrudt på offentlig forsørgelse i mindst ét år uden at være i arbejde eller i aktivering. Andelen af indvandrere, som ikke har modtaget aktiveringstilbud eller fået arbejde inden for ét år er således væsentlig mindre i AF end i kommunerne, jf. figur 5 og 6. En forskel der skal vurderes på baggrund af, at der er stor forskel på gruppen af indvandrere i de to systemer herunder med hensyn til arbejdsmarkedserfaring, danskkundskaber mv. 5. Kontanthjælpsmodt. (indvandrere). Andel passiv ét år i træk. Bopælskommune 6. Dagpengemodtagere (indvandrere). Andel passiv ét år i træk. Bopælskommune Procent 1 Procent 1 Procent 1 Procent KbhFrbRosVstStm Bh Fyn Sjy Rib Vjl RkbÅrh Vib Njl KbhFrbRosVst Stm Bh Fyn Sjy Rib Vjl RkbÅrh Vib Njl

19 s. 13/231 Indsatsen over for indvandrere varierer imidlertid betydeligt mellem kommunerne. Andelen af indvandrere på kontanthjælp, som har gået passive i 1 år svinger således typisk fra ca. 1 til 7 procent i kommuner inden for de enkelte amter, jf. figur 5. Variationen kan ikke umiddelbart forklares med forskelle i målgruppens tyngde eller forskellige rammevilkår. Indsatsen afhænger således til en vis grad af, hvilken kommune man er bosat i. AF's indsats over for målgruppen er mere ensartet på tværs af landet, og der er mindre variation på tværs af kommuner inden for samme amt, jf. figur 5 og 6. Samlet set tyder den kommunale indsats over for indvandrere og variation heri på, at der i mange kommuner er et stort potentiale for at øge beskæftigelsesindsatsen over for indvandrere med henblik på at øge gruppens erhvervsdeltagelse. Kommunernes indsats på sygedagpengeområdet Et stigende antal mennesker oplever langtidssygdom, og dermed langvarigt fravær fra arbejdsmarkedet, hvilket giver en øget risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet. Årligt afsluttes der godt 85. sygedagpengesager med en samlet varighed på mellem 8-52 uger og ca. 17. sager med en varighed på mere end et år. Undersøgelser viser, at en aktiv indsats for at nedbringe sygefraværet bidrager positivt til en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Erfaringer fra undersøgelser er således, at personer i et sygdomsforløb oftere og hurtigere bliver raske, hvis de arbejder eller bibeholder kontakten til deres arbejdsplads, end hvis de ikke gør. Endvidere viser undersøgelser, at en tidlig opfølgning har stor betydning for længden af det samlede sygedagpengeforløb. Risikoen for sygefravær på mere end 52 uger er således dobbelt så stor for sygemeldte, der får opfølgning senere end 8 uger efter sygemelding end for personer, der følges op på tidligt i sygdomsforløbet. Som en indikator for kommunernes indsats anvendes andelen af forholdsvis lange sygedagpengeforløb på mellem ½ og 1 års varighed af alle forløb med en varighed fra 8 uger til 1 år. Andelen af sygedagpengesager af mindst 8 ugers varighed, der først når at blive afsluttet efter et halvt til et helt år udgør på landsplan gennemsnitligt omkring 25 pct. af samtlige sager mellem 8-52 ugers varighed. Andelen af disse sager varierer fra ca. 2 til 3 pct. kommunerne imellem. Der er inden for alle størrelsesgrupperinger kommuner med lave andele af disse længerevarende sygedagpengeforløb og kommuner med høje andelen, jf. figur Højeste/laveste andel sygedagp.sager ml uger ift. alle sager ml uger. Procent 5 1 Landet >1. HS-reg Bykom Landkom Procent 5 25 pct. kommuner med flest tunge sager De 25 pct. kommuner med færrest sager Kommuner med størst/ mindst varighed af sygedagpengesager over 52 uger (21) Uger Landet De højeste 25 pct. kommuner De laveste 25 pct. kommuner >1. HS-reg Bykom Landkom 72 Uger

20 s. 14/231 En anden indikator for kommunernes indsats er den gennemsnitlige varighed af sygedagpengesager med over 1 års varighed. Den gennemsnitlige varighed af disse sager varierer fra ca. 6 til 11 uger mellem kommunerne med et landsgennemsnit på 88 uger. Inden for de forskellige størrelsessegmenter af kommuner, er der såvel kommuner med en relativ lav gennemsnitlig varighed som kommuner med en relativ høj varighed, jf. figur 8. Varigheden af langvarige sygedagpengesager synes således ikke at afhænge af kommunestørrelse og heller ikke af den enkelte kommunes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen. Samlet indikerer variationen af de tungere sygedagpengesager blandt kommunerne, at der i mange kommuner kan være et potentiale for at øge indsatsen på sygedagpengeområdet. Effekterne af AF's virksomhedsrettede indsats AF's virksomhedskontakt er central i relation til at sikre, at ledig arbejdskraft kan henvises til virksomheder der ønsker dette, i forhold til at sikre job- og aktiveringspladser til ledige samt forebygge flaskehalsproblemer. Virksomhedskontakten er således afgørende for, at AF kan opnå effektive beskæftigelsespolitiske resultater på disse områder. AF henviser årligt omkring 1. ledige til jobsamtaler hos arbejdsgivere, der har anmodet AF om at få henvist arbejdskraft. I 21 blev ca. 62 procent job af over 5 dages varighed besat af ledige henvist af AF. Tilsvarende blev 86 procent af de korte jobordrer under 5 dage besat med ledige henvist af AF. Opgørelsen er en indikator på AF's effektivitet i relation til at kunne besætte ledige job. Blandt de job, som ikke besættes med AF's anviste arbejdskraft, vil der være tale om, at virksomheden har ansat en person (typisk allerede beskæftigede) via andre rekrutteringskanaler. Samtidig varierer resultaterne mellem AF-regionerne betydeligt, hvor regionen med den laveste formidlingseffekt besætter 4 procent af pladserne mod 95 procent i regionen med den højeste effekt. Variationen indikerer, at der i flere regioner er et forbedringspotentiale i forhold til at forbedre formidlingseffekten. Igennem AF's virksomhedsbesøg i 21 opnåede AF gennemsnitligt adgang til 2,3 job eller aktiveringspladser pr. besøgt virksomhed. Effekten af AF's virksomhedsbesøg har således stor betydning for AF's fremskaffelse af job og aktiveringspladser til ledige. Effekten af virksomhedsbesøgene varierer fra 1 job/aktiveringsplads pr. besøg til godt 4 pladser pr. besøg. Der er således i flere regioner et forbedringspotentiale med hensyn til at øge afkastet af virksomhedsbesøg. AF's indgåelse af individuelle handlingsplaner og voksenlærlingeindsats kan medvirke til at øge udbuddet af arbejdskraft på områder med regional mangel på arbejdskraft, dvs. på flaskehalsområderne. I 21 angav 3 procent af de ledige på landsplan - forud for indgåelsen af den individuelle handlingsplan - at de ønskede beskæftigelse inden for flaskehalsområder. Ved indgåelsen af de individuelle handlingsplaner var der 9 pct. point, der skiftede beskæftigelsesmål, således at der samlet var godt 12 procent af de ledige, som søgte job eller påbegyndte aktivering/uddannelse inden for flaskehalsområder.

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014 Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats 20. januar 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1 EKSPERTGRUPPEN OG KOMMISSORIUM... 4 KAPITEL 2. RAMMER OG UDFORDRINGER... 9 2.1 BESKÆFTIGELSESPOLITIKKENS

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Maj 214 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet Evaluering af arbejdsmarkedsreformen III Mona Larsen Klaus Langager København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:13 Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 6. FASER I IMPLEMENTERINGSPROCESSEN... 20

1. INDLEDNING... 2 6. FASER I IMPLEMENTERINGSPROCESSEN... 20 Familie - og Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarked/ØPA3 NOTAT Dato: 30.september 2005 Sagsnr.: 258639 Dok.nr.: 1608690 AN Implementeringsplan for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. INDLEDNING...

Læs mere