INDHOLD! 1!INDLEDNING...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD! 1!INDLEDNING..."

Transkript

1

2 2

3 INDHOLD! 1!INDLEDNING... 5! 1.1!EN!NY!KONTANTHJÆLPSREFORM...7! 1.2!LÆSEVEJLEDNING... 10! 2!TEORI...13! 2.1!KONTANTHJÆLPSOMRÅDET... 15! 2.1.1$Betingelser$for$at$modtage$kontanthjælp... 15! 2.1.2$Ydelsernes$størrelse... 16! 2.1.3$Matchgrupper... 16! 2.1.4$De$forskellige$kontanthjælpsmodtagere... 17! 2.1.5$Hvor$længe$bliver$kontanthjælpsmodtagerne$i$systemet?... 18! 2.1.6$Barrierer$for$de$ikkeIarbejdsmarkedsparate... 19! 2.1.7$Barrierer$for$de$arbejdsmarkedsparate... 22! 2.2!MEDIERNES!UDVIKLING... 24! 2.2.1$Fra$partipresse$til$omnibuspresse... 24! 2.2.2$Fra$omnibuspresse$til$segmentpresse... 25! 2.2.3$Politikens$medialisering... 26! 2.2.4$Medierne$og$dagordenen... 27! 2.2.5$Medier$og$politik$ $et$gensidigt$forhold... 28! 29! 2.3.1$Den$oprindelige$agendaIsetting$teori... 29! 2.3.2$Nyere$agendaIsetting$teori... 35! 2.3.3$Opsamling... 38! 3!METODE!OG!FORSKNINGSDESIGN...39! 3.1!VIDENSKABSTEORI... 41! 3.1.1$Den$hermeneutiske$fortolkning... 42! 3.1.2$Forforståelsen... 42! 3.1.3$Den$hermeneutiske$cirkel... 43! 3.1.4$Vores$forforståelse... 43! 3.2!INDHOLDSANALYSEN!SOM!METODE... 45! 3.2.1$Mixed$methods... 45! 3.2.2$Indholdsanalysen$generelt... 46! 3.2.3$Den$kvantitative$indholdsanalyse... 47! 3.2.4$Den$kvalitative$indholdsanalyse... 48! 3.3!FORSKNINGSDESIGN... 50! 3.3.1$Forskningsstrategi... 50! 3.3.2$Afgrænsning$af$empiri... 50! 3.3.3$Analysestrategi$for$første$niveau$af$dagsordensfastsættelsen... 55! 3.3.4$Analysestrategi$for$andet$niveau$af$dagsordensfastsættelsen... 59! 3.3.5$Analysestrategi$for$den$forklarende$analyse... 65! 3.4!RELIABILITET,!VALIDITET!OG!GENERALISERBARHED... 67! 3.4.1$Reliabilitet... 67! 3.4.2$Validitet... 69! 3.4.3$Generaliserbarhed... 71! 4!ANALYSE...75! 4.1!ANALYSEÅRET... 77! 4.2!KONTANTHJÆLP!PÅ!DAGSORDENEN... 80! 4.2.1$Artikler$fordelt$på$medier... 80! 4.2.2$Salience:$Synlighed$i$dagbladene... 81! 4.2.3$Issue$proponents:$Dagbladenes$valg$af$kilder... 91! 4.2.4$Real$world$indicators:$Dagbladenes$brug$af$fakta... 95! 4.2.5$Trigger$events:$Dagbladenes$brug$af$personsager... 97! 4.2.6$Opsamling... 99! 3

4 4.3!DAGBLADENES!FREMSTILLING!AF!KONTANTHJÆLPSMODTAGERNE...101! 4.3.1$Værdige$eller$uværdige$kontanthjælpsmodtagere...101! 4.3.2$Den$rationelle$kontanthjælpsmodtager...104! 4.3.3$Den$umoralske$kontanthjælpsmodtager...112! 4.3.4$Den$udstødte$kontanthjælpsmodtager...120! 4.3.5$Opsamling...127! 4.4!FORKLARENDE!ANALYSE:!MORALSK!PANIK...128! 4.4.1$Carina$og$Robert$vækker$dagbladenes$opmærksomhed...129! 4.4.2$Lønmodtageren$og$kontanthjælpsmodtageren...132! 4.4.3$Konsensus$blandt$eliten...133! 4.4.4$En$skæv$mediedækning...134! 4.4.5$Genoplivning$af$gamle$myter...137! 4.4.6$Politiske$implikationer...139! 4.5!DELKONKLUSION:!ANALYSENS!RESULTATER...140! 5!DISKUSSION ! 5.1!KONTANTHJÆLPSREFORMEN!SOM!DEL!AF!NEOLIBERAL!UDVIKLING...144! 5.2!KRISESTEMNING!I!BEFOLKNINGEN...146! 5.3!SOCIALDEMOKRATERNE!KAN!NEMMERE!LEGITIMERE!VELFÆRDSREFORMER...148! 5.3.1$Politisk$konsensus...149! 5.3.2$Nixon$goes$to$China...150! 5.4!MEDIEDÆKNINGEN!HAR!DEN!STØRSTE!FORKLARINGSKRAFT...151! 5.4.1$Mediefremstillinger$påvirker$befolkningen...152! 5.4.2$Mediedækningen$har$ramt$mange$og$bredt...152! 6!KONKLUSION!OG!PERSPEKTIVERING ! 6.1!KONKLUSION...156! 6.2!OPLÆG!TIL!VIDERE!FORSKNING...158! 6.3!SPECIALET!EMPIRISKE!IMPLIKATIONER...160! 7!ABSTRACT ! 8!LITTERATUR ! 9!BILAG ! BILAG!1:!KODEBOG...178! BILAG!2:!EKSEMPEL!PÅ!IDENTIFICERING!AF!FRAMES!OG!MENNESKESYN...180! BILAG!3:!ARTIKLER!OM!KONTANTHJÆLP!I!FORHOLD!TIL!SAMLET!MEDIEDÆKNING...184! BILAG!4:!ARTIKLER!MED!POLITISKE!KILDER!INDEN!FOR!ARTIKLER!MED!FRAMES...186! BILAG!5:!ARTIKLER!DER!FREMSTILLER!KONTANTHJÆLPSMODTAGERNE!SOM!UVÆRDIGE!FORDELT! PÅ!UGER...187! BILAG!6:!ARTIKLER!BRUGT!I!DEN!KVALITATIVE!ANALYSE...188! 10!ANSVARSFORDELING ! 4

5 ! 1!INDLEDNING! 5

6 6

7 1.1!EN!NY!KONTANTHJÆLPSREFORM! I!foråret!2013!indgik!regeringen!en!aftale!med!alle!Folketingets!partier! undtagen!enhedslisten!om!en!reform!af!kontanthjælpssystemet.!reformen! involverer!blandt!andet!en!halvering!af!ydelsen!for!unge!fra!26!til!30!år,!krav!om! at!arbejde!for!kontanthjælpen,!flere!økonomiske!sanktioner!og!gensidig! forsørgerpligt!for!samlevende!par!over!25!år.!reformen!skriver!sig!ind!i!en! historisk!udvikling,!hvor!der!løbende!har!været!stramninger!på! kontanthjælpsområdet!blandt!andet!ved!en!indførsel!af!ungdomsydelsen!i!1990! og!et!stadigt!stigende!krav!om!aktivering.!!! har!der!i!befolkningen!været!bred!opbakning!til!den.!en!undersøgelse!fra! Ugebrevet!A4,!der!blev!gennemført!i!slut!2012,!viste,!at!kun!17!pct.!af!danskerne! var!direkte!imod!en!reform!af!kontanthjælpen,!og!at!mere!end!hver!anden! dansker!bakker!op!om!vigtige!reformelementer!som!for!eksempel! uddannelseskrav!til!de!unge,!straksaktivering!og!gensidig!forsøgerpligt!for! samlevende!par.!undersøgelsen!viste!desuden,!at!befolkningens!opbakning!går! på!tværs!af!politiske!skel.!næsten!halvdelen!af!dem,!der!ved!sidste!valg!stemte! på!danmarks!mest!venstreorienterede!parti,!enhedslisten,!bakker!op!om! kontanthjælpsreformen!(ugebrevet!a4!2012a).!! Opbakningen!til!kontanthjælpsreformen!kan!undre,!eftersom!undersøgelser! viser,!at!der!i!befolkningen!er!en!udbredt!modvilje!over!for!at!reformere! velfærdsstaten,!og!i!2010!stod!en!reform!af!kontanthjælpssystemet!ikke!højt!på! befolkningens!reformønskeliste!(valgundersøgelsen!2007;!ugebrevet!a4!2010).! Derudover!er!danskerne!generelt!tilhængere!af!en!omfattende!velfærdsstat,! hvor!de!bredeste!skuldre!bærer!de!tungeste!byrder!(ploug!et!al.!2004:!15).! Blandt!velfærdsteoretikere!er!der!også!overvejende!enighed!om,!at! tilbagerulning!af!velfærd!langt!fra!er!en!vindersag!for!politikere!i!samfund,!hvor! der!er!opbakning!til!velfærdsstaten!(starke!2006:!1;!pierson!1996:!348f).!af! samme!grund!har!historien!vist,!at!velfærdsreformer!!hvis!de!ikke!skal!få! befolkningen!på!barrikaderne!!helst!skal!sniges!ind!ad!bagdøren!med!så!lidt! opmærksomhed!som!muligt!(pierson!1996:!348f).!det!har!dog!ikke!været! tilfældet!med!kontanthjælpsreformen,!som!har!haft!stor!bevågenhed!i!medierne.!! 7

8 I!følge!nyere!teorier!om!medier!og!politik!spiller!netop!medierne!en!stor!rolle!i! den!politiske!meningsdannelse.!medierne!besidder!en!selvstændig!magt!til!at! sætte!en!dagsorden,!men!det!er!også!gennem!medierne,!at!politikerne!ofte! henter!legitimitet!til!deres!politiske!forslag!(hjarvard!2008:!65).!specifikt!inden! for!velfærdsområdet!har!flere!studier!!danske!såvel!som!udenlandske!!påvist,! at!mediernes!fremstilling!af!forskellige!velfærdsmodtagere!påvirker! befolkningens!holdning!til!politiske!reformer.!medierne!spiller!dermed!en!aktiv! rolle!i!at!forme!befolkningens!opfattelse!af!forskellige!velfærdsområder.!et! studie!fra!70'ernes!storbritannien!viser!desuden,!at!mediernes!massive!fokus!på! personsager,!i!form!af!kontroversielle!velfærdsmodtagere,!kan!få!konsekvenser! for!befolkningens!opfattelse!af!velfærdsmodtagerne!som!samlet!gruppe!og!være! med!til!at!legitimere!omfattende!politiske!reformer!(golding!og!middleton! 1982).!!!! Hvis!man!vil!forstå,!hvorfor!danskerne!nu!bakker!op!om!en!reform!af! kontanthjælpen,!kan!det!derfor!være!relevant!at!rette!fokus!mod! mediedækningen.!året!hvor!kontanthjælpsreformen!blev!debatteret!i!medierne! var!også!året,!hvor!to!upopulære!kontanthjælpsmodtagere!gjorde!deres!entré!i! kontanthjælpsmodtageren! Carina!for!at!demonstrere,!at!der!i!Danmark!findes! fattige.!men!sagen!endte!med!at!vende!180!grader!og!blive!et!eksempel!på!det! modsatte!!at!kontanthjælpsmodtagerne!er!alt!andet!end!fattige.!mindre!end!et! år!senere!dukkede!en!anden!kontanthjælpsmodtager!op!i!medierne,!nemlig! Robert!der!i!DR2's!program! På!den!2.!side!åbent!erklærede,!at!han!var! et! dovent!svin,!der!ikke!gad!have!et! skod!job.!med!studiet!fra!storbritannien!in! mente!kan!man!have!en!formodning!om,!at!disse!personsager!har!formet! mediedækningen!og!dermed!påvirket!befolkningens!opfattelse!af! kontanthjælpsområdet!generelt.!! Flere!forskere!har!da!også!offentligt!ytret!en!mistanke!om,!at!mediernes!massive! kontanthjælpsområdet:! Medierne!har!en!meget!stor!rolle!i!denne!sammenhæng!ved!at!flashe!bestemte! sager.!medierne!overspillede!helt!bestemt.!i!stedet!for!at!gå!efter!repræsentative! sager!gik!man!udelukkende!efter!en!case,!som!er!sensationel,!udtalte!jørgen! 8

9 Elm!Larsen,!professor!ved!Københavns!Universitet!til!Ugebrevet!A4$(Ugebrevet! A4!2012b).$ I!en!artikel!fra!Journalisten!udtaler!John!Andersen,!professor!ved!Institut!for! Miljø,!Samfund!og!Rumlig!Forandring!på!RUC,!om!mediedækningen!af!Carina:! Jeg!synes,!det!kørte!helt!skævt.!Det!var!ret!skræmmende,!hvordan!viden! spillede!en!helt!marginal!rolle!i!mediedebatten $(Journalisten!2012). Så!vidt!vides!er!der!dog!ikke!foretaget!en!systematisk!undersøgelse!af,!hvordan! medierne!har!dækket!kontanthjælpsområdet!op!til!reformen,!og!hvordan!det! kan!have!påvirket!befolkningens!holdning.!det!er!afsættet!for!nærværende! speciale.!i!dagens!danmark!er!det!dagbladene,!der!har!den!største! egenproduktion!af!nyheder,!og!det!er!ofte!de!historier,!der!har!kørt!i! dagbladene,!som!tv,!radio!og!web!følger!op!på!i!løbet!af!dagen.!derfor!er!det!i! særlig!grad!interessant!at!undersøge!disse!mediers!dækning!af! kontanthjælpsområdet.!specialets!problemformulering!er!derfor:! Hvordan$kan$dagbladenes$dækning$af$kontanthjælpsområdet$være$med$til$at$ forklare$danskernes$opbakning$til$kontanthjælpsreformen?$ Problemformuleringen!vil!blive!besvaret!med!en!indholdsanalyse!af!den! samlede!mediedækning!i!syv!større!dagblade!i!perioden!fra!carina!første!gang! optræder!i!medierne!og!et!år!frem,!det!vil!sige!fra!d.!28.!november!2011!til!d.!27.! november!2012.!! Teorien!om!dagsordensfastsættelse!danner!den!analytiske!ramme!for! besvarelsen!af!specialets!problemformulering.!det!medfører,!at!vi!i!vores! analyse!både!vil!undersøge,!hvad!der!optræder!på!dagbladenes!dagsorden,!og! hvordan!det!fremstilles.!vi!vil!desuden!også!forklare,!hvorfor$mediedækningen! ser!ud!som!den!gør.!!analysen!er!derfor!delt!i!tre,!hvor!første!del!er!et! kvantitativt!overblik!over!dagbladenes!dækning!af!kontanthjælpsområdet.!her! spørger!vi!blandt!andet:!hvilke!emner!indenfor!kontanthjælpsområdet!dækkes?! Hvilke!kilder!citeres?!Hvor!ofte!refereres!der!til!personsager?!Og!hvor!meget! fakta!er!der!i!debatten?!anden!del!af!analysen!har!en!mere!kvalitativ!karakter!og! fremstilles!i!dagbladene.!tredje!del!bevæger!sig!på!tværs!af!de!to!foregående! 9

10 analyser!og!giver!et!bud!på,!hvorfor!mediedækningen!ser!ud!som!den!gør.!! Samlet!set!er!det!specialets!formål!at!bidrage!til!at!afklare!forholdet!mellem! medierne!og!befolkningens!politiske!meningsdannelse!på!velfærdsområdet.!vi! lægger!ud!med!en!gennemgang!af!specialets!dele:! 1.2!LÆSEVEJLEDNING! I!kapitel$2!præsenteres!specialets!teori.!Her!redegør!vi!for! kontanthjælpssystemets!opbygning!og!lovgivning!samt!for!de!karakteristika,! der!knytter!sig!til!kontanthjælpsmodtagerne!som!gruppe.!vi!gennemgår! desuden!den!danske!avispresses!udvikling!med!det!formål!at!klarlægge! mediernes!rolle!i!dagens!danmark.!afslutningsvis!præsenteres!centrale! at!besvare!specialets!problemformulering.! I!kapitel$3$gennemgås!specialets!metode.!Her!redegør!vi!for!alle!metodiske!valg! og!fravalg,!hvilket!indebærer!en!gennemgang!af!specialets!videnskabsteoretiske! forskellige!analyser.!kapitlet!afsluttes!med!overvejelser!om!specialets! reliabilitet,!validitet!og!generaliserbarhed.!! I!kapitel$4!udfoldes!specialets!analyser.!Første!del!giver!svar!på,!hvad!der!er!på! dagbladenes!kontanthjælpsdagsorden.!anden!del!svarer!på,!hvordan! kontanthjælpsområdet!fremstilles!i!mediedækningen!og!hvilke!menneskesyn,! der!ligger!bag.!tredje!del!har!en!mere!forklarende!og!perspektiverende! karakter,!når!den,!ud!fra!teorien!om!moralsk!panik,!giver!svar!på,!hvorfor$ mediedækningen!ser!ud!som!den!gør.! I!kapitel$5$diskuterer!vi,!hvor!stor!en!vægt!vi!kan!tillægge!vores!resultater!i! forhold!til!at!forklare!befolkningens!opbakning!til!kontanthjælpsreformen.!det! gør!vi!ved!at!gennemgå!andre!mulige!forklaringer,!herunder!en!øget! krisebevidsthed!i!befolkningen,!den!historiske!udvikling!på! kontanthjælpsområdet!og!betydningen!af,!at!reformen!er!gennemført!under!en! socialdemokratisk!ledet!regering.!vi!afslutter!med!en!argumentation!for,! hvorfor!vi!mener,!at!medierne!har!den!største!forklaringskraft.! 10

11 I!kapitel$6$sammenfattes!analysens!konklusioner,!og!specialets! problemformulering!besvares!hermed.!kapitlet!afsluttes!med!perspektiverende! bemærkninger!om!specialets!empiriske!implikationer!samt!et!oplæg!til!videre! forskning.!! Rigtig!god!læselyst!!! 11

12 12

13 2!TEORI! I!det!følgende!afsnit!gennemgås!den!teori,!som!specialet!tager!sit!afsæt!fra.! Først!vil!vi!redegøre!for!kontanthjælpssystemets!opbygning!og!den!viden,!der! foreligger!om!kontanthjælpsmodtagerne!som!gruppe.!derefter!gennemgås! den!danske!avispresses!udvikling!med!det!formål!at!klarlægge!mediernes! rolle!og!betydning!i!dagens!danmark.!afslutningsvis!præsenteres!en!samlet! teoretisk!ramme!for!at!besvare!specialets!problemformulering:!teorien!om! 13

14 14

15 2.1!KONTANTHJÆLPSOMRÅDET!! Dette!afsnit!skal!give!et!overblik!over!kontanthjælpsområdet,!som!det!så!ud!i! vores!analyseår,!der!strækker!sig!fra!d.!28.!november!2011!til!d.!27.! november!2012.!det!skal!tjene!til!viden!om,!hvem!der!er!på!kontanthjælp!og!i! hvor!lang!tid,!hvordan!systemet!er!organiseret,!og!hvilke!visitationskrav!der! er!for!at!modtage!kontanthjælp.!derudover!beskriver!vi!nogle!af!de!barrierer,! som!kontanthjælpsmodtagerne!møder!i!forhold!til!at!komme!i!arbejde.!! 2.1.1!Betingelser!for!at!modtage!kontanthjælp! Kontanthjælp!er!en!offentlig!ydelse!til!personer,!der!ikke!er!i!stand!til!at! forsørge!sig!selv!eller!deres!familie.!for!at!være!berettiget!til!kontanthjælp! arbejdsløshed!eller!samlivsophør!!som!har!medført,!at!man!ikke!længere! kan!forsørge!sig!selv!eller!sin!familie.!det!er!dog!ikke!muligt!at!modtage! kontanthjælp,!hvis!ens!ægtefælle!kan!forsørge!en!eller!har!en!formue!på!over! !kr.!Dette!omfatter!også!værdier,!som!let!kan!omsættes!til!penge!for! eksempel!en!bil!eller!ejendom!(beskæftigelsesministeriet!1) 1.!!! Hvis!man!søger!om!kontanthjælp!alene!på!grund!af!arbejdsløshed,!skal!man! stå!til!rådighed!for!arbejdsmarkedet.!det!indebærer,!at!man!skal!møde!op!til! de!samtaler,!som!kommunen!indkalder!til,!at!man!tager!imod!de!tilbud!om! aktivering!eller!arbejde,!som!kommunen!giver,!og!at!man!aktivt!søger!arbejde! (Beskæftigelsesministeriet!1).! Kontanthjælpsmodtagerne!kan!udsættes!for!sanktioner!i!form!af!nedsættelse! af!ydelsen,!hvis!de!udebliver!fra!for!eksempel!en!jobsamtale,!en!samtale!i! jobcenteret!eller!afviser!et!jobtilbud!uden!en!rimelig!grund.!kontanthjælpen! kan!også!fratages!helt,!hvis!den!pågældende!gentagne!gange!afviser!tilbud!om! eller!udebliver!fra!aktivering!(beskæftigelsesministeriet!1).! 1! Det!er!desuden!ikke!muligt!at!modtage!kontanthjælp,!hvis!man!i!forvejen!modtager!en! anden!overførselsindkomst.!det!er!dog!muligt!at!supplere!kontanthjælpen!med! tillægsydelser.!! 15

16 2.1.2!Ydelsernes!størrelse! Størrelsen!af!kontanthjælpsydelsen!afhænger!blandt!andet!af,!om!man!er! over!eller!under!25!år,!og!om!man!har!forsørgelsespligt!over!for!børn.! Ydelserne!fra!2012!skildres!i!figur!1:!! FIGUR!1:!KONTANTHJÆLPENS!STØRRELSE!I!2012.! BESKÆFTIGELSESMINISTERIET!2012!(BESKÆFTIGELSESMINISTERIET!2)! Hjælp!til!forsørgelse! Fyldt!25!år,!forsøger!børn! Fyldt!25!år,!andre! Under!25!år,!udeboende! Under!25!år,!udeboende,!nedsat!hjælp! Under!25!år,!udeboende,!behovsbestemt!tillæg!(maks.)! Under!25!år,!hjemmeboende! Under!25!år,!hjemmeboende,!nedsat!hjælp! Under!25!år,!hjemmeboende,!behovsbestemt!tillæg!(maks.)! Under!25!år,!børn! Under!25!år,!psykisk!syg,!børn! Under!25!år,!psykisk!syg,!udeboende! Under!25!år,!gravid! Under!25!år,!bidragspligt,!max!hjælp!inkl.!tillæg! Kontanthjælpsnedsættelse! Sats!per!måned! !kr.! !kr.! 6.660!kr.! 5.662!kr.! 998!kr.! 3.214!kr.! 2.815!kr.! 399!kr.! !kr.! !kr.! !kr.! !kr.! !kr.! 652!kr.! 2.1.3!Matchgrupper! Siden!2010!er!kontanthjælpsmodtagerne!af!de!forskellige!jobcentre!blevet! indplaceret!i!én!ud!af!tre!forskellige!matchgrupper,!der!skal!afspejle!den! pågældendes!beskæftigelsespotentiale,!det!vil!sige!en!samlet!vurdering!af! vedkommendes!arbejdsmarkedsrelevante!ressourcer,!kompetencer!og! udviklingsmuligheder!(retsinformation!1!).!! Matchgruppe$1!dækker!over!de!kontanthjælpsmodtagere,!der!vurderes!som! jobklar.!det!indebærer,!at!de!er!parate!til!at!tage!et!arbejde!og!forsørge!sig! selv!inden!for!tre!måneder,!idet!de!tilsyneladende!ikke!har!andre!problemer! 16

17 end!at!være!ledige.!! Matchgruppe$2$dækker!over!de!kontanthjælpsmodtagere,!der!vurderes!som! indsatsklar.!heri!ligger,!at!de!ikke!er!parate!til!at!tage!et!ordinært!arbejde! inden!for!tre!måneder,!så!de!er!i!stand!til!at!forsørge!sig!selv.!til!gengæld!er! de!i!stand!til!at!deltage!i!en!beskæftigelsesrettet!indsats.!$ Matchgruppe$3$dækker!over!de!kontanthjælpsmodtagere,!der!vurderes!som! midlertidigt!passive.!det!betyder,!at!de!hverken!er!jobklar!eller!i!stand!til!at! deltage!i!en!beskæftigelsesrettet!indsats!(retsinformation!1!).! 2.1.4!De!forskellige!kontanthjælpsmodtagere! Kontanthjælpssystemet!rummer!mange!forskellige!borgere!med!meget! forskellige!!problemer.!systemet!indeholder!personer,!som!ikke!har!haft! tilstrækkelig!tilknytning!til!arbejdsmarkedet!til!at!blive!berettiget!til! dagpenge!eller!er!faldet!ud!af!disse!ydelsessystemer,!for!eksempel!på!grund! af!varighedsbegrænsningen.!men!systemet!indeholder!også!borgere!med! væsentlige!begrænsninger!i!arbejdsevnen!på!grund!af!psykiske!eller!fysiske! helbredsproblemer!og!borgere!med!komplekse!og!sammensatte!sociale! problemer,!herunder!misbrugsproblemer!(casa!&!socialpolitisk!forening! 2012!2:!45).!! Som!det!fremgår!af!figur!2,!var!der!i!2012!cirka! !personer,!der! modtog!kontanthjælp.!73!pct.!af!dem!placerer!sig!i!matchgruppe!2!eller!3!og! er!dermed!ikke!direkte!arbejdsmarkedsparate.!kun!27!pct.!vurderes!til!ikke! at!have!andre!problemer!end!at!være!ledige!og!derfor!som!parate!til!at!tage!et! job.!! 17

18 ! FIGUR!2:!KONTANTHJÆLPSMODTAGERE!FORDELT!EFTER!MATCHGRUPPE,!4.! KVARTAL!2012!(BESKÆFTIGELSESMINISTERIET!2013)! Matchgruppe! Andel!af!alle!kontanthjælpsmodtagere!(pct.)! Fuldtidspersoner! Matchgruppe!1! 27! ! Matchgruppe!2! 51! ! Matchgruppe!3! 22! ! I!alt! 100! ! Når!vi!senere!i!specialet!gennemgår!dagbladenes!dækning!af,!hvordan!man! kan!give!kontanthjælpsmodtagere!et!større!økonomisk!incitament!til!at!finde! et!arbejde,!er!det!værd!at!have!for!øje,!at!det!altså!kun!er!27!pct.!af!den! samlede!kontanthjælpsmodtagergruppe,!som!reelt!er!arbejdsmarkedsparate.!! Over!90!pct.!af!den!samlede!kontanthjælpsmodtagergruppe!har!desuden!ikke! en!erhvervskompetencegivende!uddannelse,!og!75!pct.!har!højst!gennemført! folkeskolen.!mere!end!50.000!af!kontanthjælpsmodtagerne!er!unge!under!30! år,!hvilket!er!en!stigning!fra!2007,!hvor!antallet!var!27.000!(regeringen! 2013:!1;!Beskæftigelsesministeriet!2013:!1).!! Hvis!man!ser!på!kontanthjælpsmodtagernes!familiestruktur,!er!de!fleste! enlige!uden!børn.!i!2011!var!der! !enlige!kontanthjælpsmodtagere.! Den!næststørste!gruppe!inden!for!kontanthjælpsmodtagerne!er!enlige! kvinder!med!børn,!som!samme!år!udgjorde!36.200!(casa!&!socialpolitisk! Forening!2012:!86).!! 2.1.5!Hvor!længe!bliver!kontanthjælpsmodtagerne!i!systemet?! Der!er!stor!forskel!på,!hvor!lang!tid!de!forskellige!personer!bliver!i! kontanthjælpssystemet.!men!der!er!sket!en!stigning!i!antallet!af!langvarige! kontanthjælpsmodtagere 2!fra! !personer!i!2007!til! !personer!i! 2011.!En!stigning!som!blandt!andet!kan!forklares!med!den!økonomiske!krise! 2!!Langvarige!modtagere!af!kontanthjælp!er!her!defineret!som!personer,!der!har!modtaget! inden!for!det!enkelte!år!(casa!&!socialpolitisk!forening!2012).!! 18

19 (CASA!&!Socialpolitisk!Forening!2012:!11).! CASA!og!Socialpolitisk!Forening!har!lavet!en!undersøgelse!af! kontanthjælpsmodtagerne!i!alderen!18!til!50!år,!der!på!et!eller!andet! tidspunkt!modtog!kontanthjælp!i!2001.!denne!gruppe!af! kontanthjælpsmodtagere!har!de!fulgt!i!perioden!2002!til!2012!for!at!belyse,! hvor!stor!en!del!der!forbliver!i!kontanthjælpssystemet,!hvor!længe!de!typisk! modtager!kontanthjælp,!og!om!de,!der!forlader!kontanthjælpssystemet,! kommer!i!beskæftigelse,!i!uddannelse!eller!på!førtidspension.!! Undersøgelsen!viser,!at!efter!de!11!år!er!35!pct.!af!gruppen!i!beskæftigelse!og! dermed!selvforsørgende!(yderligere!3!pct.!er!i!fleksjob).!21!pct.!har!forladt! arbejdsmarkedet!ved!at!overgå!til!førtidspension,!mens!8!pct.!har!forladt! landet!eller!er!døde.!14!pct.!er!fortsat!modtagere!af!offentlige!ydelser,!men!er! overgået!til!dagpenge!eller!er!i!aktivering.!15!pct.!af!gruppen!!svarende!til! kontanthjælpsmodtagere!i!over!10!år!(casa!&!socialpolitisk!forening!2012:! 48). 3! Det!er!især!de!unge,!der!forlader!kontanthjælpssystemet!hurtigt.!Mens!47!pct.! af!de!unge!er!selvforsørgende!i!2012,!gælder!det!samme!kun!for!27!pct.!af!de! kontanthjælpsmodtagere!med!sociale!og!sundhedsmæssige!problemer,!der! bliver!i!kontanthjælpssystemet.!blandt!de!personer,!som!har!modtaget! kontanthjælp!i!10!år!(13.000!personer),!er!der!en!del,!som!er!karakteriseret! som!hjemløse!(casa!&!socialpolitisk!forening!2012:!56).!!det!ser!derfor!ud! til,!at!omfanget!af!de!sociale!problemer!er!afgørende!for,!hvor!længe!man! bliver!i!!systemet!(casa!&!socialpolitisk!forening!201:!50).!! 2.1.6!Barrierer!for!de!ikkecarbejdsmarkedsparate! udgør!den!største!gruppe!af!kontanthjælpsmodtagere!i!systemet,!er!det! 3! De!resterende!procent!indeholder!enten!personer,!der!er!ledige!uden!at!være!på! offentlige!ydelser!eller!personer,!der!ikke!har!oplyst!deres!situation.!! 19

20 relevant!at!gennemgå!nogle!af!de!karakteristika,!der!knytter!sig!til!denne! gruppe.!! Anvendt!Kommunal!Forskning!(AKF)!har!foretaget!en!systematisk! kontanthjælpsmodtagere!(i!akf s!undersøgelse!er!det!de! kontanthjælpsmodtagere,!der!blev!placeret!i!de!historiske!matchkategorier!4! og!5.!disse!matchgrupper!svarer!til!matchgruppe!2!og!3!i!den!nye! matchmodel)!(akf!2011:!6).!kortlægningen!viser,!at!otte!ud!af!ti!i!denne! helbredsproblemer,!der!står!i!vejen!for,!at!de!kan!komme!i!job 4!(AKF!2011:! 6).!! De!socioøkonomiske!karakteristika!for!denne!gruppe!tegner!et!billede!af! kontanthjælpsmodtageren!som!en,!der!er!uuddannet,!ensom,!og!som!har!en! ringe!mulighed!for!at!komme!ud!af!kontanthjælpssystemet.!syv!ud!af!ti!har! kun!folkeskolen!som!højeste!fuldførte!uddannelse,!og!gruppen!har!i! gennemsnit!kun!fire!års!erhvervserfaring!på!trods!af!en!gennemsnitsalder!på! 40!år!(AKF!2011:!6).!!Seks!ud!af!ti!bor!alene,!og!over!hver!fjerde!vurderes!af! sagsbehandlerne!til!at!have!problemer!med!økonomi!og!sociale!netværk! dermed!stærkt!overrepræsenteret!i!kontanthjælpssystemet!sammenlignet! med,!hvor!lille!en!andel!de!udgør!af!den!samlede!befolkning!(akf!2011:!6).!! Kortlægningen!inkluderer!også!sagsbehandlernes!vurderinger.!De!har! kontanthjælpsmodtagere!til!at!mangle!faglige!og!praktiske!kompetencer,!og! omkring!halvdelen!er!vurderet!til!at!mangle!personlige!kompetencer,!f.eks.! manglende!evne!til!at!koncentrere!sig!(akf!2011:!7).!derudover!er!otte!ud!af! ti!i!matchkategori!4!og!ni!ud!af!ti!i!matchkategori!5!vurderet!til!at!have!så! omfattende!helbredsmæssige!problemer,!at!det!står!i!vejen!for!beskæftigelse.! Og!hver!fjerde!i!matchkategori!5!har!misbrugsproblemer!i!et!omfang,!så!det! 4! Undersøgelsen!er!gennemført!på!de!knap! !individer,!der!var!på!kontanthjælp!i! januar!2007.!! 20

21 står!i!vejen!for!beskæftigelse!(akf!2011:!7).! Hvis!man!ser!på!deres!konkrete!helbredsmæssige!tilstand,!ser!den!da!også! problematisk!ud.!30!pct.!i!matchkategori!5!og!22!pct.!i!matchkategori!4!har! fået!diagnosticeret!en!psykisk!lidelse.!knap!hver!tiende!har!fået! diagnosticeret!en!alkoholrelateret!lidelse,!og!hver!femte!har!fået! diagnosticeret!en!lidelse!i!knogler!eller!bindevæv,!som!b.la.!dækker!over! har!næsten!halvdelen!i!matchkategori!5!på!et!tidspunkt!henvendt!sig!med!en! lidelse,!der!ikke!har!kunnet!klassificeres!!de!såkaldte!diffuse!lidelser.!dette! kunne!for!eksempel!dreje!sig!om!smerter!i!brystet!eller!svimmelhed.!for! matchkategori!4!drejer!det!sig!om!fire!ud!af!ti!(akf!2011:!8).! $Sprogkundskaber$ Forskellige!undersøgelser!peger!desuden!på,!at!manglende!sprogkundskaber! kan!være!en!barriere!for!arbejdsmarkedsparatheden.!casa!og!socialpolitisk! Forening!har!målt!og!sammenlignet!erhvervsfrekvensen!for!tre!grupper!1)! folk!med!dansk!baggrund!(casa!&!socialpolitisk!forening!2012:!75).!! Sammenligningen!viser,!at!erhvervsfrekvensen!er!størst!blandt!personer!med! dansk!oprindelse.!den!var!i!2011!77,7!pct.!for!mænd!og!74,2!pct.!for!kvinder.! Derefter!kommer!indvandrere!fra!vestlige!lande!med!en!erhvervsfrekvens!på! 64,4!pct.!for!mænd!og!58,0!pct.!for!kvinder.!Den!laveste!erhvervsfrekvens! på!57,3!pct.!og!kvindernes!var!på!46,6!pct.!(casa!&!socialpolitisk!forening! 2012:!75) Tendensen!bakkes!op!af!en!anden!undersøgelse!baseret!på!tal!fra! personer,!der!har!været!på!kontanthjælp!i!mere!end!10!år,!er!knap!6.000! indvandrerkvinder!(agenda!2013).!at!indvandrere!er!overrepræsenterede!i! kontanthjælpssystemet!indikerer,!at!manglende!sprogkundskaber!kan!være! en!barriere!i!forhold!til!at!komme!i!arbejde.! 21

22 Ovenstående!gennemgang!viser!de!vigtigste!barrierer!for! kontanthjælpsmodtagere!i!matchgruppe!2!og!3!i!forhold!til!at!komme!i! arbejde.!for!nogle!kontanthjælpsmodtagere!er!flere!af!disse!barrierer!til! stede!på!samme!tid.!det!kunne!for!eksempel!være!en!flygtning,!der!ikke!taler! det!danske!sprog,!og!som!lider!af!krigstraumer.!! 2.1.7!Barrierer!for!de!arbejdsmarkedsparate! Som!vi!så!i!fordelingen!af!personer!i!de!tre!matchgrupper,!er!det!kun!38.636! kontanthjælpsmodtagere!ud!af!de!samlede! ,!der!vurderes!til!at!være! arbejdsmarkedsparate.!det!er!altså!denne!gruppe,!som!for!eksempel! incitamentstrukturer!kan!gøre!en!forskel!for.!vi!vil!i!dette!afsnit!gennemgå!de! barrierer,!denne!gruppe!møder!i!forhold!til!at!komme!i!arbejde.!! En!analyse!fra!Arbejderbevægelsens!Erhvervsråd!(AE!2013a)!argumenterer! for,!at!den!økonomiske!krise!er!forklaringen!på,!at!mere!end!50.000!danskere! er!overgået!fra!arbejdsmarkedet!til!kontanthjælpssystemet!(ae!2013a:!1).! Tænketanken!har!med!baggrund!i!tal!fra!Arbejdsmarkedsstyrelsen,!ADAM's! databank!og!dream!set!på!udviklingen!i!antallet!af!kontanthjælpsmodtagere! over!tid.!kortlægningen!viser,!at!antallet!af!kontanthjælpsmodtagere!har! Under!lavkonjunkturen,!som!fulgte!i!kølvandet!på!kartoffelkuren!i!1986,!var! der!en!kraftig!stigning!på!over!57.500!personer!i!antallet!af! kontanthjælpsmodtagere,!mens!antallet!faldt!betydeligt!igen!i!1990'erne,! konverteringsmuligheder!for!boliglån!og!satte!ind!med!en!mere!aktiv! arbejdsmarkedspolitik.!i!slutningen!af!1990'erne!blev!dansk!økonomi!ramt!af! og!antallet!af!kontanthjælpsmodtagere!steg!atter.!det!økonomiske!boom!i! I!2008!faldt!antallet!af!kontanthjælpsmodtagere!inklusiv!aktiverede!således! til!under! !personer.!den!nuværende!krise!har!dog!øget!antallet!af! kontanthjælpsmodtagere!kraftigt,!og!antallet!af!kontanthjælpsmodtagere!er!i! 22

23 kontanthjælpsmodtagere!er!dybt!påvirket!af!konjunkturerne.!! CASA!&!Socialpolitisk!Forening!bemærker!da!også!i!Social!Årsrapport!2012,! at!den!økonomiske!krise!i!midten!af!2008!har!fået!antallet!af! kontanthjælpsmodtagere!til!at!stige!kraftigt!frem!mod!2012!(casa!&! Socialpolitisk!Forening!2012:!46),!og!historien!viser,!at!mange!kommer!i! arbejde!når!krisen!stopper!(casa!1995:!36).!! stillinger!udfyldes!ekstremt!effektivt!i!disse!år,!og!at!antallet!af!forgæves! rekrutteringsforsøg!er!historisk!lav!(ae!2013b:!1).!det!undersøges!blandt! sådan,!at!jo!højere!arbejdsløsheden!har!været,!jo!lavere!har!andelen!af!ledige! stillinger!i!forhold!til!den!samlede!arbejdsstyrke!været.!! Samlet!viser!undersøgelserne,!at!den!økonomiske!krise!spiller!en!rolle!for! antallet!af!ledige!stillinger.! 23

24 2.2!MEDIERNES!UDVIKLING! De!sidste!hundrede!års!udvikling!inden!for!medier!og!journalistik!har!ført!til! en!dansk!nyhedspresse,!der!spiller!en!selvstændig!rolle!i!forhold!til!at!påvirke! befolkningens!holdning!og!den!politiske!dagsorden.!i!det!følgende!afsnit! skitseres!denne!udvikling.! 2.2.1!Fra!partipresse!til!omnibuspresse! Når!man!skal!skitsere!mediernes!historiske!udvikling,!tales!der!ofte!om!en! til!mellemkrigstiden!blomstrede!en!partiafhængig!presse,!som!der!ofte! fire!blade,!der!svarede!til!de!fire!største!partier:!venstre,!socialdemokratiet,! Konservative!og!Radikale!(Schultz!2007:!2).!Pressen!fungerede!på!daværende! tidspunkt!som!talerør!for!partierne,!som!på!det!tidspunkt!ikke!havde!de! moderne!partiers!omfattende!partiapparat!at!trække!på!(ørsten!2003:!21).! Fra!starten!af!anden!verdenskrig!og!frem!fik!aviserne!en!ny!rolle.!Det! ensartet!journalistik,!der!skulle!tjene!som!en!uafhængig!kontrollant!af! lovgivningen!(lund!2013:!12).!denne!samfundsrolle!som! fjerde!statsmagt! kunne!begrunde!en!mere!kritisk!holdning!til!de!folkevalgte!på!christiansborg! og!politik!i!bred!forstand.!de!fleste!aviser!begyndte!at!arbejde!ud!fra!det! såkaldte!omnibuskoncept,!der!betyder!en!presse! for!alle!(lund!2013:!12;! Schultz!2007:!2).!Omnibuskonceptets!indførelse!betød!en!satsning!på!en!ny! form!for!objektiv!journalistik,!der!skulle!gøre!aviserne!attraktive!for!læsere! med!alle!partitilhørsforhold.!det!førte!blandt!andet!til!en!professionalisering,! herunder!indførelsen!af!nyhedskriterierne!og!en!klar!adskillelse!af! objektive!nyheder!og!subjektive!kommentarer,!for!eksempel!med!en! placering!i!forskellige!sektioner!(schultz!2007:!4).!aviserne!vedkendte!sig! altså!fortsat!deres!oprindelige!ideologiske!ståsted!!det!har!for!eksempel! aldrig!været!nogen!hemmelighed,!at!politiken!er!en!socialliberal!avis,!der! oprindeligt!var!forankret!i!partiet!radikale!venstre,!og!at!berlingske!og! 24

Specialundervisning som inkluderende tiltag i matematikundervisningen

Specialundervisning som inkluderende tiltag i matematikundervisningen Specialundervisningsom inkluderendetiltag imatematikundervisningen SafraA.N.Karlson Professionsbachelorprojekt,december2011 Vejledere:KlausRasmussenogTinaDuedahlSørensen Antalanslag:81.562svarendetil31,4sider

Læs mere

Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse

Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse Bachelorprojekt Forår 2011 Institut for statskundskab Aarhus universitet Indholdsfortegnelse 0. Abstract... 2 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Kampen om dagsordenen

Kampen om dagsordenen 1 Kampen om dagsordenen - strategisk planlægning af mediehåndtering i en interesseorganisation Af Jakob Ebeling & Troels Johannesen Speciale, Kommunikation, RUC, maj 2004 Vejleder: Rasmus Jønsson 2 Kapitel

Læs mere

Medierne og den politiske dagsorden: En tango med fører? 1

Medierne og den politiske dagsorden: En tango med fører? 1 Christoffer Green-Pedersen og Rune Stubager politica, 42. årg. nr. 3 2010, 326-344 Medierne og den politiske dagsorden: En tango med fører? 1 Politik foregår i medierne, men foregår det også på mediernes

Læs mere

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ Bacheloropgave af Maria Blankholm og Kim Gyldenkvist, januar 2014. 13965 ord:!!!!! LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ!! Et kvalitativt studie om lediges oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø i

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter på: Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective Offentlig Administration

Læs mere

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse?

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Denne opgave er en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen vedrører de unge uddannelsesparate, som henvises til JUMP som et led i en aktiveringsindsats.

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Leena Eskelinen og Søren Peter Olesen. Beskæftigelsesindsatsen og dens virkninger set fra kontanthjælpsmodtagernes perspektiv

Leena Eskelinen og Søren Peter Olesen. Beskæftigelsesindsatsen og dens virkninger set fra kontanthjælpsmodtagernes perspektiv Leena Eskelinen og Søren Peter Olesen Beskæftigelsesindsatsen og dens virkninger set fra kontanthjælpsmodtagernes perspektiv Publikationen Beskæftigelsesindsatsen og dens virkninger set fra kontanthjælpsmodtagernes

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Vi er alle i samme båd eller er vi?

Vi er alle i samme båd eller er vi? Vi er alle i samme båd eller er vi? En undersøgelse af PLS hverveindsats rettet mod nystartede pædagogstuderende Integreret speciale i Kommunikation & Dansk Af Søren Pontoppidan Under vejledning af: Sanne

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Eksperter: Køb bolig nu

Eksperter: Køb bolig nu Karen Kirstine Lindegaard Jensen Mathilde Kragh Thuesen Vejleder: Sine Nørholm Just Cand.ling.merc September 2010 Copenhagen Business School Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

VEJLEDER: HANNE THEMSEN GRUPPE 14 HUMBACH- HUS 9.1 3. SEMESTER 2014 ANSLAG: 194.770

VEJLEDER: HANNE THEMSEN GRUPPE 14 HUMBACH- HUS 9.1 3. SEMESTER 2014 ANSLAG: 194.770 ENLIGE KVINDERS VALG OM KUNSTIG BEFRUGTNING HEIDI LINDBERG HADSUND (52519), JOSEPHINE VERDET THORSEN (53030), LASSE ØSTERGAARD NIELSEN (52913), MIA SØNDERGAARD (53414), SØS MARIE ELISE HARSBO (52215) &

Læs mere

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved 0550152015 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer"

Læs mere

DEN ÆSTETISKE FORBRUGER

DEN ÆSTETISKE FORBRUGER DEN ÆSTETISKE FORBRUGER Præsentation af en forbruger af fødevarer med æstetisk emballagedesign til anvendelse i virksomheders strategiske arbejde med denne forbruger som stakeholder Jeanette Løv Rasmussen

Læs mere

Dette speciale blev påbegyndt i 2005 forud for årsdagen for terrorangrebet i Madrid, og det sidste punktum blev sat godt et år efter i februar 2006.

Dette speciale blev påbegyndt i 2005 forud for årsdagen for terrorangrebet i Madrid, og det sidste punktum blev sat godt et år efter i februar 2006. MADRID--BOMBERNE 11/03/2004 -- EN EUROPÆISK DISKURS? En anallysse aff DR,, BBC og Frrancce 2 ss ttv-- dækniing aff tterrrrorrangrrebett ii Madrriid EEtt inntteeggrreerreett i ssppeecci iaal lee aaff Maatthhi

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Socialt entreprenørskab i et frivilligt perspektiv: En analyse af Ældre Sagens seniorsommerskole på Fanø

Socialt entreprenørskab i et frivilligt perspektiv: En analyse af Ældre Sagens seniorsommerskole på Fanø Socialt entreprenørskab i et frivilligt perspektiv: En analyse af Ældre Sagens seniorsommerskole på Fanø Ia Brix Ohmann Masterafhandling Master i Socialt Entreprenørskab, Hold 5 Institut for Psykologi

Læs mere

Gældstiftelse i form af SU-lån

Gældstiftelse i form af SU-lån Gældstiftelse i form af SU-lån - blandt studerende i Region Hovedstaden Gruppe 12 Arnstein Niclasen Kathrine Friis-Holm Egfjord Martin Grønbæk Mathias Kappel Vejleder: Peter Skriver Roskilde Universitet

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk:

Læs mere

Tiltrækning af it-arbejdskraft

Tiltrækning af it-arbejdskraft Tiltrækning af it-arbejdskraft - i et employer branding perspektiv Speciale udarbejdet af: Ann-Cathrine van Pée Andersson & Helene Juncher Jensen Cand.ling.merc. Copenhagen Business School Vejleder: Leif

Læs mere

Når du har hele verden i din lomme. smartphonens betydning for unges opmærksomhed, koncentration og stress

Når du har hele verden i din lomme. smartphonens betydning for unges opmærksomhed, koncentration og stress 1 Når du har hele verden i din lomme smartphonens betydning for unges opmærksomhed, koncentration og stress Cand.public A-speciale Af Søren Hebsgaard Eksamensnummer: 197276 Vejleder: Klaus Levinsen Antal

Læs mere

DØDEN ER IKKE EN FIASKO HER I LIVET

DØDEN ER IKKE EN FIASKO HER I LIVET DØDEN ER IKKE EN FIASKO HER I LIVET METTE KOLD JENSEN PH.D. AFHANDLING PSYKOLOGISK INSTITUT AARHUS UNIVERSITET 2003 TAK til informanterne for den åbenhed og tillid, som gjorde projektet muligt. til de

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. november 2013...2

Læs mere

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse. N OTAT KL-undersøgelse af ressourceforløb mv. KL har i marts-april 2015 gennemført en undersøgelse af implementeringen af reformen af førtidspension, med særlig fokus på, om intentionerne bag ressourceforløbene

Læs mere