INDHOLD! 1!INDLEDNING...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD! 1!INDLEDNING..."

Transkript

1

2 2

3 INDHOLD! 1!INDLEDNING... 5! 1.1!EN!NY!KONTANTHJÆLPSREFORM...7! 1.2!LÆSEVEJLEDNING... 10! 2!TEORI...13! 2.1!KONTANTHJÆLPSOMRÅDET... 15! 2.1.1$Betingelser$for$at$modtage$kontanthjælp... 15! 2.1.2$Ydelsernes$størrelse... 16! 2.1.3$Matchgrupper... 16! 2.1.4$De$forskellige$kontanthjælpsmodtagere... 17! 2.1.5$Hvor$længe$bliver$kontanthjælpsmodtagerne$i$systemet?... 18! 2.1.6$Barrierer$for$de$ikkeIarbejdsmarkedsparate... 19! 2.1.7$Barrierer$for$de$arbejdsmarkedsparate... 22! 2.2!MEDIERNES!UDVIKLING... 24! 2.2.1$Fra$partipresse$til$omnibuspresse... 24! 2.2.2$Fra$omnibuspresse$til$segmentpresse... 25! 2.2.3$Politikens$medialisering... 26! 2.2.4$Medierne$og$dagordenen... 27! 2.2.5$Medier$og$politik$ $et$gensidigt$forhold... 28! 29! 2.3.1$Den$oprindelige$agendaIsetting$teori... 29! 2.3.2$Nyere$agendaIsetting$teori... 35! 2.3.3$Opsamling... 38! 3!METODE!OG!FORSKNINGSDESIGN...39! 3.1!VIDENSKABSTEORI... 41! 3.1.1$Den$hermeneutiske$fortolkning... 42! 3.1.2$Forforståelsen... 42! 3.1.3$Den$hermeneutiske$cirkel... 43! 3.1.4$Vores$forforståelse... 43! 3.2!INDHOLDSANALYSEN!SOM!METODE... 45! 3.2.1$Mixed$methods... 45! 3.2.2$Indholdsanalysen$generelt... 46! 3.2.3$Den$kvantitative$indholdsanalyse... 47! 3.2.4$Den$kvalitative$indholdsanalyse... 48! 3.3!FORSKNINGSDESIGN... 50! 3.3.1$Forskningsstrategi... 50! 3.3.2$Afgrænsning$af$empiri... 50! 3.3.3$Analysestrategi$for$første$niveau$af$dagsordensfastsættelsen... 55! 3.3.4$Analysestrategi$for$andet$niveau$af$dagsordensfastsættelsen... 59! 3.3.5$Analysestrategi$for$den$forklarende$analyse... 65! 3.4!RELIABILITET,!VALIDITET!OG!GENERALISERBARHED... 67! 3.4.1$Reliabilitet... 67! 3.4.2$Validitet... 69! 3.4.3$Generaliserbarhed... 71! 4!ANALYSE...75! 4.1!ANALYSEÅRET... 77! 4.2!KONTANTHJÆLP!PÅ!DAGSORDENEN... 80! 4.2.1$Artikler$fordelt$på$medier... 80! 4.2.2$Salience:$Synlighed$i$dagbladene... 81! 4.2.3$Issue$proponents:$Dagbladenes$valg$af$kilder... 91! 4.2.4$Real$world$indicators:$Dagbladenes$brug$af$fakta... 95! 4.2.5$Trigger$events:$Dagbladenes$brug$af$personsager... 97! 4.2.6$Opsamling... 99! 3

4 4.3!DAGBLADENES!FREMSTILLING!AF!KONTANTHJÆLPSMODTAGERNE...101! 4.3.1$Værdige$eller$uværdige$kontanthjælpsmodtagere...101! 4.3.2$Den$rationelle$kontanthjælpsmodtager...104! 4.3.3$Den$umoralske$kontanthjælpsmodtager...112! 4.3.4$Den$udstødte$kontanthjælpsmodtager...120! 4.3.5$Opsamling...127! 4.4!FORKLARENDE!ANALYSE:!MORALSK!PANIK...128! 4.4.1$Carina$og$Robert$vækker$dagbladenes$opmærksomhed...129! 4.4.2$Lønmodtageren$og$kontanthjælpsmodtageren...132! 4.4.3$Konsensus$blandt$eliten...133! 4.4.4$En$skæv$mediedækning...134! 4.4.5$Genoplivning$af$gamle$myter...137! 4.4.6$Politiske$implikationer...139! 4.5!DELKONKLUSION:!ANALYSENS!RESULTATER...140! 5!DISKUSSION ! 5.1!KONTANTHJÆLPSREFORMEN!SOM!DEL!AF!NEOLIBERAL!UDVIKLING...144! 5.2!KRISESTEMNING!I!BEFOLKNINGEN...146! 5.3!SOCIALDEMOKRATERNE!KAN!NEMMERE!LEGITIMERE!VELFÆRDSREFORMER...148! 5.3.1$Politisk$konsensus...149! 5.3.2$Nixon$goes$to$China...150! 5.4!MEDIEDÆKNINGEN!HAR!DEN!STØRSTE!FORKLARINGSKRAFT...151! 5.4.1$Mediefremstillinger$påvirker$befolkningen...152! 5.4.2$Mediedækningen$har$ramt$mange$og$bredt...152! 6!KONKLUSION!OG!PERSPEKTIVERING ! 6.1!KONKLUSION...156! 6.2!OPLÆG!TIL!VIDERE!FORSKNING...158! 6.3!SPECIALET!EMPIRISKE!IMPLIKATIONER...160! 7!ABSTRACT ! 8!LITTERATUR ! 9!BILAG ! BILAG!1:!KODEBOG...178! BILAG!2:!EKSEMPEL!PÅ!IDENTIFICERING!AF!FRAMES!OG!MENNESKESYN...180! BILAG!3:!ARTIKLER!OM!KONTANTHJÆLP!I!FORHOLD!TIL!SAMLET!MEDIEDÆKNING...184! BILAG!4:!ARTIKLER!MED!POLITISKE!KILDER!INDEN!FOR!ARTIKLER!MED!FRAMES...186! BILAG!5:!ARTIKLER!DER!FREMSTILLER!KONTANTHJÆLPSMODTAGERNE!SOM!UVÆRDIGE!FORDELT! PÅ!UGER...187! BILAG!6:!ARTIKLER!BRUGT!I!DEN!KVALITATIVE!ANALYSE...188! 10!ANSVARSFORDELING ! 4

5 ! 1!INDLEDNING! 5

6 6

7 1.1!EN!NY!KONTANTHJÆLPSREFORM! I!foråret!2013!indgik!regeringen!en!aftale!med!alle!Folketingets!partier! undtagen!enhedslisten!om!en!reform!af!kontanthjælpssystemet.!reformen! involverer!blandt!andet!en!halvering!af!ydelsen!for!unge!fra!26!til!30!år,!krav!om! at!arbejde!for!kontanthjælpen,!flere!økonomiske!sanktioner!og!gensidig! forsørgerpligt!for!samlevende!par!over!25!år.!reformen!skriver!sig!ind!i!en! historisk!udvikling,!hvor!der!løbende!har!været!stramninger!på! kontanthjælpsområdet!blandt!andet!ved!en!indførsel!af!ungdomsydelsen!i!1990! og!et!stadigt!stigende!krav!om!aktivering.!!! har!der!i!befolkningen!været!bred!opbakning!til!den.!en!undersøgelse!fra! Ugebrevet!A4,!der!blev!gennemført!i!slut!2012,!viste,!at!kun!17!pct.!af!danskerne! var!direkte!imod!en!reform!af!kontanthjælpen,!og!at!mere!end!hver!anden! dansker!bakker!op!om!vigtige!reformelementer!som!for!eksempel! uddannelseskrav!til!de!unge,!straksaktivering!og!gensidig!forsøgerpligt!for! samlevende!par.!undersøgelsen!viste!desuden,!at!befolkningens!opbakning!går! på!tværs!af!politiske!skel.!næsten!halvdelen!af!dem,!der!ved!sidste!valg!stemte! på!danmarks!mest!venstreorienterede!parti,!enhedslisten,!bakker!op!om! kontanthjælpsreformen!(ugebrevet!a4!2012a).!! Opbakningen!til!kontanthjælpsreformen!kan!undre,!eftersom!undersøgelser! viser,!at!der!i!befolkningen!er!en!udbredt!modvilje!over!for!at!reformere! velfærdsstaten,!og!i!2010!stod!en!reform!af!kontanthjælpssystemet!ikke!højt!på! befolkningens!reformønskeliste!(valgundersøgelsen!2007;!ugebrevet!a4!2010).! Derudover!er!danskerne!generelt!tilhængere!af!en!omfattende!velfærdsstat,! hvor!de!bredeste!skuldre!bærer!de!tungeste!byrder!(ploug!et!al.!2004:!15).! Blandt!velfærdsteoretikere!er!der!også!overvejende!enighed!om,!at! tilbagerulning!af!velfærd!langt!fra!er!en!vindersag!for!politikere!i!samfund,!hvor! der!er!opbakning!til!velfærdsstaten!(starke!2006:!1;!pierson!1996:!348f).!af! samme!grund!har!historien!vist,!at!velfærdsreformer!!hvis!de!ikke!skal!få! befolkningen!på!barrikaderne!!helst!skal!sniges!ind!ad!bagdøren!med!så!lidt! opmærksomhed!som!muligt!(pierson!1996:!348f).!det!har!dog!ikke!været! tilfældet!med!kontanthjælpsreformen,!som!har!haft!stor!bevågenhed!i!medierne.!! 7

8 I!følge!nyere!teorier!om!medier!og!politik!spiller!netop!medierne!en!stor!rolle!i! den!politiske!meningsdannelse.!medierne!besidder!en!selvstændig!magt!til!at! sætte!en!dagsorden,!men!det!er!også!gennem!medierne,!at!politikerne!ofte! henter!legitimitet!til!deres!politiske!forslag!(hjarvard!2008:!65).!specifikt!inden! for!velfærdsområdet!har!flere!studier!!danske!såvel!som!udenlandske!!påvist,! at!mediernes!fremstilling!af!forskellige!velfærdsmodtagere!påvirker! befolkningens!holdning!til!politiske!reformer.!medierne!spiller!dermed!en!aktiv! rolle!i!at!forme!befolkningens!opfattelse!af!forskellige!velfærdsområder.!et! studie!fra!70'ernes!storbritannien!viser!desuden,!at!mediernes!massive!fokus!på! personsager,!i!form!af!kontroversielle!velfærdsmodtagere,!kan!få!konsekvenser! for!befolkningens!opfattelse!af!velfærdsmodtagerne!som!samlet!gruppe!og!være! med!til!at!legitimere!omfattende!politiske!reformer!(golding!og!middleton! 1982).!!!! Hvis!man!vil!forstå,!hvorfor!danskerne!nu!bakker!op!om!en!reform!af! kontanthjælpen,!kan!det!derfor!være!relevant!at!rette!fokus!mod! mediedækningen.!året!hvor!kontanthjælpsreformen!blev!debatteret!i!medierne! var!også!året,!hvor!to!upopulære!kontanthjælpsmodtagere!gjorde!deres!entré!i! kontanthjælpsmodtageren! Carina!for!at!demonstrere,!at!der!i!Danmark!findes! fattige.!men!sagen!endte!med!at!vende!180!grader!og!blive!et!eksempel!på!det! modsatte!!at!kontanthjælpsmodtagerne!er!alt!andet!end!fattige.!mindre!end!et! år!senere!dukkede!en!anden!kontanthjælpsmodtager!op!i!medierne,!nemlig! Robert!der!i!DR2's!program! På!den!2.!side!åbent!erklærede,!at!han!var! et! dovent!svin,!der!ikke!gad!have!et! skod!job.!med!studiet!fra!storbritannien!in! mente!kan!man!have!en!formodning!om,!at!disse!personsager!har!formet! mediedækningen!og!dermed!påvirket!befolkningens!opfattelse!af! kontanthjælpsområdet!generelt.!! Flere!forskere!har!da!også!offentligt!ytret!en!mistanke!om,!at!mediernes!massive! kontanthjælpsområdet:! Medierne!har!en!meget!stor!rolle!i!denne!sammenhæng!ved!at!flashe!bestemte! sager.!medierne!overspillede!helt!bestemt.!i!stedet!for!at!gå!efter!repræsentative! sager!gik!man!udelukkende!efter!en!case,!som!er!sensationel,!udtalte!jørgen! 8

9 Elm!Larsen,!professor!ved!Københavns!Universitet!til!Ugebrevet!A4$(Ugebrevet! A4!2012b).$ I!en!artikel!fra!Journalisten!udtaler!John!Andersen,!professor!ved!Institut!for! Miljø,!Samfund!og!Rumlig!Forandring!på!RUC,!om!mediedækningen!af!Carina:! Jeg!synes,!det!kørte!helt!skævt.!Det!var!ret!skræmmende,!hvordan!viden! spillede!en!helt!marginal!rolle!i!mediedebatten $(Journalisten!2012). Så!vidt!vides!er!der!dog!ikke!foretaget!en!systematisk!undersøgelse!af,!hvordan! medierne!har!dækket!kontanthjælpsområdet!op!til!reformen,!og!hvordan!det! kan!have!påvirket!befolkningens!holdning.!det!er!afsættet!for!nærværende! speciale.!i!dagens!danmark!er!det!dagbladene,!der!har!den!største! egenproduktion!af!nyheder,!og!det!er!ofte!de!historier,!der!har!kørt!i! dagbladene,!som!tv,!radio!og!web!følger!op!på!i!løbet!af!dagen.!derfor!er!det!i! særlig!grad!interessant!at!undersøge!disse!mediers!dækning!af! kontanthjælpsområdet.!specialets!problemformulering!er!derfor:! Hvordan$kan$dagbladenes$dækning$af$kontanthjælpsområdet$være$med$til$at$ forklare$danskernes$opbakning$til$kontanthjælpsreformen?$ Problemformuleringen!vil!blive!besvaret!med!en!indholdsanalyse!af!den! samlede!mediedækning!i!syv!større!dagblade!i!perioden!fra!carina!første!gang! optræder!i!medierne!og!et!år!frem,!det!vil!sige!fra!d.!28.!november!2011!til!d.!27.! november!2012.!! Teorien!om!dagsordensfastsættelse!danner!den!analytiske!ramme!for! besvarelsen!af!specialets!problemformulering.!det!medfører,!at!vi!i!vores! analyse!både!vil!undersøge,!hvad!der!optræder!på!dagbladenes!dagsorden,!og! hvordan!det!fremstilles.!vi!vil!desuden!også!forklare,!hvorfor$mediedækningen! ser!ud!som!den!gør.!!analysen!er!derfor!delt!i!tre,!hvor!første!del!er!et! kvantitativt!overblik!over!dagbladenes!dækning!af!kontanthjælpsområdet.!her! spørger!vi!blandt!andet:!hvilke!emner!indenfor!kontanthjælpsområdet!dækkes?! Hvilke!kilder!citeres?!Hvor!ofte!refereres!der!til!personsager?!Og!hvor!meget! fakta!er!der!i!debatten?!anden!del!af!analysen!har!en!mere!kvalitativ!karakter!og! fremstilles!i!dagbladene.!tredje!del!bevæger!sig!på!tværs!af!de!to!foregående! 9

10 analyser!og!giver!et!bud!på,!hvorfor!mediedækningen!ser!ud!som!den!gør.!! Samlet!set!er!det!specialets!formål!at!bidrage!til!at!afklare!forholdet!mellem! medierne!og!befolkningens!politiske!meningsdannelse!på!velfærdsområdet.!vi! lægger!ud!med!en!gennemgang!af!specialets!dele:! 1.2!LÆSEVEJLEDNING! I!kapitel$2!præsenteres!specialets!teori.!Her!redegør!vi!for! kontanthjælpssystemets!opbygning!og!lovgivning!samt!for!de!karakteristika,! der!knytter!sig!til!kontanthjælpsmodtagerne!som!gruppe.!vi!gennemgår! desuden!den!danske!avispresses!udvikling!med!det!formål!at!klarlægge! mediernes!rolle!i!dagens!danmark.!afslutningsvis!præsenteres!centrale! at!besvare!specialets!problemformulering.! I!kapitel$3$gennemgås!specialets!metode.!Her!redegør!vi!for!alle!metodiske!valg! og!fravalg,!hvilket!indebærer!en!gennemgang!af!specialets!videnskabsteoretiske! forskellige!analyser.!kapitlet!afsluttes!med!overvejelser!om!specialets! reliabilitet,!validitet!og!generaliserbarhed.!! I!kapitel$4!udfoldes!specialets!analyser.!Første!del!giver!svar!på,!hvad!der!er!på! dagbladenes!kontanthjælpsdagsorden.!anden!del!svarer!på,!hvordan! kontanthjælpsområdet!fremstilles!i!mediedækningen!og!hvilke!menneskesyn,! der!ligger!bag.!tredje!del!har!en!mere!forklarende!og!perspektiverende! karakter,!når!den,!ud!fra!teorien!om!moralsk!panik,!giver!svar!på,!hvorfor$ mediedækningen!ser!ud!som!den!gør.! I!kapitel$5$diskuterer!vi,!hvor!stor!en!vægt!vi!kan!tillægge!vores!resultater!i! forhold!til!at!forklare!befolkningens!opbakning!til!kontanthjælpsreformen.!det! gør!vi!ved!at!gennemgå!andre!mulige!forklaringer,!herunder!en!øget! krisebevidsthed!i!befolkningen,!den!historiske!udvikling!på! kontanthjælpsområdet!og!betydningen!af,!at!reformen!er!gennemført!under!en! socialdemokratisk!ledet!regering.!vi!afslutter!med!en!argumentation!for,! hvorfor!vi!mener,!at!medierne!har!den!største!forklaringskraft.! 10

11 I!kapitel$6$sammenfattes!analysens!konklusioner,!og!specialets! problemformulering!besvares!hermed.!kapitlet!afsluttes!med!perspektiverende! bemærkninger!om!specialets!empiriske!implikationer!samt!et!oplæg!til!videre! forskning.!! Rigtig!god!læselyst!!! 11

12 12

13 2!TEORI! I!det!følgende!afsnit!gennemgås!den!teori,!som!specialet!tager!sit!afsæt!fra.! Først!vil!vi!redegøre!for!kontanthjælpssystemets!opbygning!og!den!viden,!der! foreligger!om!kontanthjælpsmodtagerne!som!gruppe.!derefter!gennemgås! den!danske!avispresses!udvikling!med!det!formål!at!klarlægge!mediernes! rolle!og!betydning!i!dagens!danmark.!afslutningsvis!præsenteres!en!samlet! teoretisk!ramme!for!at!besvare!specialets!problemformulering:!teorien!om! 13

14 14

15 2.1!KONTANTHJÆLPSOMRÅDET!! Dette!afsnit!skal!give!et!overblik!over!kontanthjælpsområdet,!som!det!så!ud!i! vores!analyseår,!der!strækker!sig!fra!d.!28.!november!2011!til!d.!27.! november!2012.!det!skal!tjene!til!viden!om,!hvem!der!er!på!kontanthjælp!og!i! hvor!lang!tid,!hvordan!systemet!er!organiseret,!og!hvilke!visitationskrav!der! er!for!at!modtage!kontanthjælp.!derudover!beskriver!vi!nogle!af!de!barrierer,! som!kontanthjælpsmodtagerne!møder!i!forhold!til!at!komme!i!arbejde.!! 2.1.1!Betingelser!for!at!modtage!kontanthjælp! Kontanthjælp!er!en!offentlig!ydelse!til!personer,!der!ikke!er!i!stand!til!at! forsørge!sig!selv!eller!deres!familie.!for!at!være!berettiget!til!kontanthjælp! arbejdsløshed!eller!samlivsophør!!som!har!medført,!at!man!ikke!længere! kan!forsørge!sig!selv!eller!sin!familie.!det!er!dog!ikke!muligt!at!modtage! kontanthjælp,!hvis!ens!ægtefælle!kan!forsørge!en!eller!har!en!formue!på!over! !kr.!Dette!omfatter!også!værdier,!som!let!kan!omsættes!til!penge!for! eksempel!en!bil!eller!ejendom!(beskæftigelsesministeriet!1) 1.!!! Hvis!man!søger!om!kontanthjælp!alene!på!grund!af!arbejdsløshed,!skal!man! stå!til!rådighed!for!arbejdsmarkedet.!det!indebærer,!at!man!skal!møde!op!til! de!samtaler,!som!kommunen!indkalder!til,!at!man!tager!imod!de!tilbud!om! aktivering!eller!arbejde,!som!kommunen!giver,!og!at!man!aktivt!søger!arbejde! (Beskæftigelsesministeriet!1).! Kontanthjælpsmodtagerne!kan!udsættes!for!sanktioner!i!form!af!nedsættelse! af!ydelsen,!hvis!de!udebliver!fra!for!eksempel!en!jobsamtale,!en!samtale!i! jobcenteret!eller!afviser!et!jobtilbud!uden!en!rimelig!grund.!kontanthjælpen! kan!også!fratages!helt,!hvis!den!pågældende!gentagne!gange!afviser!tilbud!om! eller!udebliver!fra!aktivering!(beskæftigelsesministeriet!1).! 1! Det!er!desuden!ikke!muligt!at!modtage!kontanthjælp,!hvis!man!i!forvejen!modtager!en! anden!overførselsindkomst.!det!er!dog!muligt!at!supplere!kontanthjælpen!med! tillægsydelser.!! 15

16 2.1.2!Ydelsernes!størrelse! Størrelsen!af!kontanthjælpsydelsen!afhænger!blandt!andet!af,!om!man!er! over!eller!under!25!år,!og!om!man!har!forsørgelsespligt!over!for!børn.! Ydelserne!fra!2012!skildres!i!figur!1:!! FIGUR!1:!KONTANTHJÆLPENS!STØRRELSE!I!2012.! BESKÆFTIGELSESMINISTERIET!2012!(BESKÆFTIGELSESMINISTERIET!2)! Hjælp!til!forsørgelse! Fyldt!25!år,!forsøger!børn! Fyldt!25!år,!andre! Under!25!år,!udeboende! Under!25!år,!udeboende,!nedsat!hjælp! Under!25!år,!udeboende,!behovsbestemt!tillæg!(maks.)! Under!25!år,!hjemmeboende! Under!25!år,!hjemmeboende,!nedsat!hjælp! Under!25!år,!hjemmeboende,!behovsbestemt!tillæg!(maks.)! Under!25!år,!børn! Under!25!år,!psykisk!syg,!børn! Under!25!år,!psykisk!syg,!udeboende! Under!25!år,!gravid! Under!25!år,!bidragspligt,!max!hjælp!inkl.!tillæg! Kontanthjælpsnedsættelse! Sats!per!måned! !kr.! !kr.! 6.660!kr.! 5.662!kr.! 998!kr.! 3.214!kr.! 2.815!kr.! 399!kr.! !kr.! !kr.! !kr.! !kr.! !kr.! 652!kr.! 2.1.3!Matchgrupper! Siden!2010!er!kontanthjælpsmodtagerne!af!de!forskellige!jobcentre!blevet! indplaceret!i!én!ud!af!tre!forskellige!matchgrupper,!der!skal!afspejle!den! pågældendes!beskæftigelsespotentiale,!det!vil!sige!en!samlet!vurdering!af! vedkommendes!arbejdsmarkedsrelevante!ressourcer,!kompetencer!og! udviklingsmuligheder!(retsinformation!1!).!! Matchgruppe$1!dækker!over!de!kontanthjælpsmodtagere,!der!vurderes!som! jobklar.!det!indebærer,!at!de!er!parate!til!at!tage!et!arbejde!og!forsørge!sig! selv!inden!for!tre!måneder,!idet!de!tilsyneladende!ikke!har!andre!problemer! 16

17 end!at!være!ledige.!! Matchgruppe$2$dækker!over!de!kontanthjælpsmodtagere,!der!vurderes!som! indsatsklar.!heri!ligger,!at!de!ikke!er!parate!til!at!tage!et!ordinært!arbejde! inden!for!tre!måneder,!så!de!er!i!stand!til!at!forsørge!sig!selv.!til!gengæld!er! de!i!stand!til!at!deltage!i!en!beskæftigelsesrettet!indsats.!$ Matchgruppe$3$dækker!over!de!kontanthjælpsmodtagere,!der!vurderes!som! midlertidigt!passive.!det!betyder,!at!de!hverken!er!jobklar!eller!i!stand!til!at! deltage!i!en!beskæftigelsesrettet!indsats!(retsinformation!1!).! 2.1.4!De!forskellige!kontanthjælpsmodtagere! Kontanthjælpssystemet!rummer!mange!forskellige!borgere!med!meget! forskellige!!problemer.!systemet!indeholder!personer,!som!ikke!har!haft! tilstrækkelig!tilknytning!til!arbejdsmarkedet!til!at!blive!berettiget!til! dagpenge!eller!er!faldet!ud!af!disse!ydelsessystemer,!for!eksempel!på!grund! af!varighedsbegrænsningen.!men!systemet!indeholder!også!borgere!med! væsentlige!begrænsninger!i!arbejdsevnen!på!grund!af!psykiske!eller!fysiske! helbredsproblemer!og!borgere!med!komplekse!og!sammensatte!sociale! problemer,!herunder!misbrugsproblemer!(casa!&!socialpolitisk!forening! 2012!2:!45).!! Som!det!fremgår!af!figur!2,!var!der!i!2012!cirka! !personer,!der! modtog!kontanthjælp.!73!pct.!af!dem!placerer!sig!i!matchgruppe!2!eller!3!og! er!dermed!ikke!direkte!arbejdsmarkedsparate.!kun!27!pct.!vurderes!til!ikke! at!have!andre!problemer!end!at!være!ledige!og!derfor!som!parate!til!at!tage!et! job.!! 17

18 ! FIGUR!2:!KONTANTHJÆLPSMODTAGERE!FORDELT!EFTER!MATCHGRUPPE,!4.! KVARTAL!2012!(BESKÆFTIGELSESMINISTERIET!2013)! Matchgruppe! Andel!af!alle!kontanthjælpsmodtagere!(pct.)! Fuldtidspersoner! Matchgruppe!1! 27! ! Matchgruppe!2! 51! ! Matchgruppe!3! 22! ! I!alt! 100! ! Når!vi!senere!i!specialet!gennemgår!dagbladenes!dækning!af,!hvordan!man! kan!give!kontanthjælpsmodtagere!et!større!økonomisk!incitament!til!at!finde! et!arbejde,!er!det!værd!at!have!for!øje,!at!det!altså!kun!er!27!pct.!af!den! samlede!kontanthjælpsmodtagergruppe,!som!reelt!er!arbejdsmarkedsparate.!! Over!90!pct.!af!den!samlede!kontanthjælpsmodtagergruppe!har!desuden!ikke! en!erhvervskompetencegivende!uddannelse,!og!75!pct.!har!højst!gennemført! folkeskolen.!mere!end!50.000!af!kontanthjælpsmodtagerne!er!unge!under!30! år,!hvilket!er!en!stigning!fra!2007,!hvor!antallet!var!27.000!(regeringen! 2013:!1;!Beskæftigelsesministeriet!2013:!1).!! Hvis!man!ser!på!kontanthjælpsmodtagernes!familiestruktur,!er!de!fleste! enlige!uden!børn.!i!2011!var!der! !enlige!kontanthjælpsmodtagere.! Den!næststørste!gruppe!inden!for!kontanthjælpsmodtagerne!er!enlige! kvinder!med!børn,!som!samme!år!udgjorde!36.200!(casa!&!socialpolitisk! Forening!2012:!86).!! 2.1.5!Hvor!længe!bliver!kontanthjælpsmodtagerne!i!systemet?! Der!er!stor!forskel!på,!hvor!lang!tid!de!forskellige!personer!bliver!i! kontanthjælpssystemet.!men!der!er!sket!en!stigning!i!antallet!af!langvarige! kontanthjælpsmodtagere 2!fra! !personer!i!2007!til! !personer!i! 2011.!En!stigning!som!blandt!andet!kan!forklares!med!den!økonomiske!krise! 2!!Langvarige!modtagere!af!kontanthjælp!er!her!defineret!som!personer,!der!har!modtaget! inden!for!det!enkelte!år!(casa!&!socialpolitisk!forening!2012).!! 18

19 (CASA!&!Socialpolitisk!Forening!2012:!11).! CASA!og!Socialpolitisk!Forening!har!lavet!en!undersøgelse!af! kontanthjælpsmodtagerne!i!alderen!18!til!50!år,!der!på!et!eller!andet! tidspunkt!modtog!kontanthjælp!i!2001.!denne!gruppe!af! kontanthjælpsmodtagere!har!de!fulgt!i!perioden!2002!til!2012!for!at!belyse,! hvor!stor!en!del!der!forbliver!i!kontanthjælpssystemet,!hvor!længe!de!typisk! modtager!kontanthjælp,!og!om!de,!der!forlader!kontanthjælpssystemet,! kommer!i!beskæftigelse,!i!uddannelse!eller!på!førtidspension.!! Undersøgelsen!viser,!at!efter!de!11!år!er!35!pct.!af!gruppen!i!beskæftigelse!og! dermed!selvforsørgende!(yderligere!3!pct.!er!i!fleksjob).!21!pct.!har!forladt! arbejdsmarkedet!ved!at!overgå!til!førtidspension,!mens!8!pct.!har!forladt! landet!eller!er!døde.!14!pct.!er!fortsat!modtagere!af!offentlige!ydelser,!men!er! overgået!til!dagpenge!eller!er!i!aktivering.!15!pct.!af!gruppen!!svarende!til! kontanthjælpsmodtagere!i!over!10!år!(casa!&!socialpolitisk!forening!2012:! 48). 3! Det!er!især!de!unge,!der!forlader!kontanthjælpssystemet!hurtigt.!Mens!47!pct.! af!de!unge!er!selvforsørgende!i!2012,!gælder!det!samme!kun!for!27!pct.!af!de! kontanthjælpsmodtagere!med!sociale!og!sundhedsmæssige!problemer,!der! bliver!i!kontanthjælpssystemet.!blandt!de!personer,!som!har!modtaget! kontanthjælp!i!10!år!(13.000!personer),!er!der!en!del,!som!er!karakteriseret! som!hjemløse!(casa!&!socialpolitisk!forening!2012:!56).!!det!ser!derfor!ud! til,!at!omfanget!af!de!sociale!problemer!er!afgørende!for,!hvor!længe!man! bliver!i!!systemet!(casa!&!socialpolitisk!forening!201:!50).!! 2.1.6!Barrierer!for!de!ikkecarbejdsmarkedsparate! udgør!den!største!gruppe!af!kontanthjælpsmodtagere!i!systemet,!er!det! 3! De!resterende!procent!indeholder!enten!personer,!der!er!ledige!uden!at!være!på! offentlige!ydelser!eller!personer,!der!ikke!har!oplyst!deres!situation.!! 19

20 relevant!at!gennemgå!nogle!af!de!karakteristika,!der!knytter!sig!til!denne! gruppe.!! Anvendt!Kommunal!Forskning!(AKF)!har!foretaget!en!systematisk! kontanthjælpsmodtagere!(i!akf s!undersøgelse!er!det!de! kontanthjælpsmodtagere,!der!blev!placeret!i!de!historiske!matchkategorier!4! og!5.!disse!matchgrupper!svarer!til!matchgruppe!2!og!3!i!den!nye! matchmodel)!(akf!2011:!6).!kortlægningen!viser,!at!otte!ud!af!ti!i!denne! helbredsproblemer,!der!står!i!vejen!for,!at!de!kan!komme!i!job 4!(AKF!2011:! 6).!! De!socioøkonomiske!karakteristika!for!denne!gruppe!tegner!et!billede!af! kontanthjælpsmodtageren!som!en,!der!er!uuddannet,!ensom,!og!som!har!en! ringe!mulighed!for!at!komme!ud!af!kontanthjælpssystemet.!syv!ud!af!ti!har! kun!folkeskolen!som!højeste!fuldførte!uddannelse,!og!gruppen!har!i! gennemsnit!kun!fire!års!erhvervserfaring!på!trods!af!en!gennemsnitsalder!på! 40!år!(AKF!2011:!6).!!Seks!ud!af!ti!bor!alene,!og!over!hver!fjerde!vurderes!af! sagsbehandlerne!til!at!have!problemer!med!økonomi!og!sociale!netværk! dermed!stærkt!overrepræsenteret!i!kontanthjælpssystemet!sammenlignet! med,!hvor!lille!en!andel!de!udgør!af!den!samlede!befolkning!(akf!2011:!6).!! Kortlægningen!inkluderer!også!sagsbehandlernes!vurderinger.!De!har! kontanthjælpsmodtagere!til!at!mangle!faglige!og!praktiske!kompetencer,!og! omkring!halvdelen!er!vurderet!til!at!mangle!personlige!kompetencer,!f.eks.! manglende!evne!til!at!koncentrere!sig!(akf!2011:!7).!derudover!er!otte!ud!af! ti!i!matchkategori!4!og!ni!ud!af!ti!i!matchkategori!5!vurderet!til!at!have!så! omfattende!helbredsmæssige!problemer,!at!det!står!i!vejen!for!beskæftigelse.! Og!hver!fjerde!i!matchkategori!5!har!misbrugsproblemer!i!et!omfang,!så!det! 4! Undersøgelsen!er!gennemført!på!de!knap! !individer,!der!var!på!kontanthjælp!i! januar!2007.!! 20

21 står!i!vejen!for!beskæftigelse!(akf!2011:!7).! Hvis!man!ser!på!deres!konkrete!helbredsmæssige!tilstand,!ser!den!da!også! problematisk!ud.!30!pct.!i!matchkategori!5!og!22!pct.!i!matchkategori!4!har! fået!diagnosticeret!en!psykisk!lidelse.!knap!hver!tiende!har!fået! diagnosticeret!en!alkoholrelateret!lidelse,!og!hver!femte!har!fået! diagnosticeret!en!lidelse!i!knogler!eller!bindevæv,!som!b.la.!dækker!over! har!næsten!halvdelen!i!matchkategori!5!på!et!tidspunkt!henvendt!sig!med!en! lidelse,!der!ikke!har!kunnet!klassificeres!!de!såkaldte!diffuse!lidelser.!dette! kunne!for!eksempel!dreje!sig!om!smerter!i!brystet!eller!svimmelhed.!for! matchkategori!4!drejer!det!sig!om!fire!ud!af!ti!(akf!2011:!8).! $Sprogkundskaber$ Forskellige!undersøgelser!peger!desuden!på,!at!manglende!sprogkundskaber! kan!være!en!barriere!for!arbejdsmarkedsparatheden.!casa!og!socialpolitisk! Forening!har!målt!og!sammenlignet!erhvervsfrekvensen!for!tre!grupper!1)! folk!med!dansk!baggrund!(casa!&!socialpolitisk!forening!2012:!75).!! Sammenligningen!viser,!at!erhvervsfrekvensen!er!størst!blandt!personer!med! dansk!oprindelse.!den!var!i!2011!77,7!pct.!for!mænd!og!74,2!pct.!for!kvinder.! Derefter!kommer!indvandrere!fra!vestlige!lande!med!en!erhvervsfrekvens!på! 64,4!pct.!for!mænd!og!58,0!pct.!for!kvinder.!Den!laveste!erhvervsfrekvens! på!57,3!pct.!og!kvindernes!var!på!46,6!pct.!(casa!&!socialpolitisk!forening! 2012:!75) Tendensen!bakkes!op!af!en!anden!undersøgelse!baseret!på!tal!fra! personer,!der!har!været!på!kontanthjælp!i!mere!end!10!år,!er!knap!6.000! indvandrerkvinder!(agenda!2013).!at!indvandrere!er!overrepræsenterede!i! kontanthjælpssystemet!indikerer,!at!manglende!sprogkundskaber!kan!være! en!barriere!i!forhold!til!at!komme!i!arbejde.! 21

22 Ovenstående!gennemgang!viser!de!vigtigste!barrierer!for! kontanthjælpsmodtagere!i!matchgruppe!2!og!3!i!forhold!til!at!komme!i! arbejde.!for!nogle!kontanthjælpsmodtagere!er!flere!af!disse!barrierer!til! stede!på!samme!tid.!det!kunne!for!eksempel!være!en!flygtning,!der!ikke!taler! det!danske!sprog,!og!som!lider!af!krigstraumer.!! 2.1.7!Barrierer!for!de!arbejdsmarkedsparate! Som!vi!så!i!fordelingen!af!personer!i!de!tre!matchgrupper,!er!det!kun!38.636! kontanthjælpsmodtagere!ud!af!de!samlede! ,!der!vurderes!til!at!være! arbejdsmarkedsparate.!det!er!altså!denne!gruppe,!som!for!eksempel! incitamentstrukturer!kan!gøre!en!forskel!for.!vi!vil!i!dette!afsnit!gennemgå!de! barrierer,!denne!gruppe!møder!i!forhold!til!at!komme!i!arbejde.!! En!analyse!fra!Arbejderbevægelsens!Erhvervsråd!(AE!2013a)!argumenterer! for,!at!den!økonomiske!krise!er!forklaringen!på,!at!mere!end!50.000!danskere! er!overgået!fra!arbejdsmarkedet!til!kontanthjælpssystemet!(ae!2013a:!1).! Tænketanken!har!med!baggrund!i!tal!fra!Arbejdsmarkedsstyrelsen,!ADAM's! databank!og!dream!set!på!udviklingen!i!antallet!af!kontanthjælpsmodtagere! over!tid.!kortlægningen!viser,!at!antallet!af!kontanthjælpsmodtagere!har! Under!lavkonjunkturen,!som!fulgte!i!kølvandet!på!kartoffelkuren!i!1986,!var! der!en!kraftig!stigning!på!over!57.500!personer!i!antallet!af! kontanthjælpsmodtagere,!mens!antallet!faldt!betydeligt!igen!i!1990'erne,! konverteringsmuligheder!for!boliglån!og!satte!ind!med!en!mere!aktiv! arbejdsmarkedspolitik.!i!slutningen!af!1990'erne!blev!dansk!økonomi!ramt!af! og!antallet!af!kontanthjælpsmodtagere!steg!atter.!det!økonomiske!boom!i! I!2008!faldt!antallet!af!kontanthjælpsmodtagere!inklusiv!aktiverede!således! til!under! !personer.!den!nuværende!krise!har!dog!øget!antallet!af! kontanthjælpsmodtagere!kraftigt,!og!antallet!af!kontanthjælpsmodtagere!er!i! 22

23 kontanthjælpsmodtagere!er!dybt!påvirket!af!konjunkturerne.!! CASA!&!Socialpolitisk!Forening!bemærker!da!også!i!Social!Årsrapport!2012,! at!den!økonomiske!krise!i!midten!af!2008!har!fået!antallet!af! kontanthjælpsmodtagere!til!at!stige!kraftigt!frem!mod!2012!(casa!&! Socialpolitisk!Forening!2012:!46),!og!historien!viser,!at!mange!kommer!i! arbejde!når!krisen!stopper!(casa!1995:!36).!! stillinger!udfyldes!ekstremt!effektivt!i!disse!år,!og!at!antallet!af!forgæves! rekrutteringsforsøg!er!historisk!lav!(ae!2013b:!1).!det!undersøges!blandt! sådan,!at!jo!højere!arbejdsløsheden!har!været,!jo!lavere!har!andelen!af!ledige! stillinger!i!forhold!til!den!samlede!arbejdsstyrke!været.!! Samlet!viser!undersøgelserne,!at!den!økonomiske!krise!spiller!en!rolle!for! antallet!af!ledige!stillinger.! 23

24 2.2!MEDIERNES!UDVIKLING! De!sidste!hundrede!års!udvikling!inden!for!medier!og!journalistik!har!ført!til! en!dansk!nyhedspresse,!der!spiller!en!selvstændig!rolle!i!forhold!til!at!påvirke! befolkningens!holdning!og!den!politiske!dagsorden.!i!det!følgende!afsnit! skitseres!denne!udvikling.! 2.2.1!Fra!partipresse!til!omnibuspresse! Når!man!skal!skitsere!mediernes!historiske!udvikling,!tales!der!ofte!om!en! til!mellemkrigstiden!blomstrede!en!partiafhængig!presse,!som!der!ofte! fire!blade,!der!svarede!til!de!fire!største!partier:!venstre,!socialdemokratiet,! Konservative!og!Radikale!(Schultz!2007:!2).!Pressen!fungerede!på!daværende! tidspunkt!som!talerør!for!partierne,!som!på!det!tidspunkt!ikke!havde!de! moderne!partiers!omfattende!partiapparat!at!trække!på!(ørsten!2003:!21).! Fra!starten!af!anden!verdenskrig!og!frem!fik!aviserne!en!ny!rolle.!Det! ensartet!journalistik,!der!skulle!tjene!som!en!uafhængig!kontrollant!af! lovgivningen!(lund!2013:!12).!denne!samfundsrolle!som! fjerde!statsmagt! kunne!begrunde!en!mere!kritisk!holdning!til!de!folkevalgte!på!christiansborg! og!politik!i!bred!forstand.!de!fleste!aviser!begyndte!at!arbejde!ud!fra!det! såkaldte!omnibuskoncept,!der!betyder!en!presse! for!alle!(lund!2013:!12;! Schultz!2007:!2).!Omnibuskonceptets!indførelse!betød!en!satsning!på!en!ny! form!for!objektiv!journalistik,!der!skulle!gøre!aviserne!attraktive!for!læsere! med!alle!partitilhørsforhold.!det!førte!blandt!andet!til!en!professionalisering,! herunder!indførelsen!af!nyhedskriterierne!og!en!klar!adskillelse!af! objektive!nyheder!og!subjektive!kommentarer,!for!eksempel!med!en! placering!i!forskellige!sektioner!(schultz!2007:!4).!aviserne!vedkendte!sig! altså!fortsat!deres!oprindelige!ideologiske!ståsted!!det!har!for!eksempel! aldrig!været!nogen!hemmelighed,!at!politiken!er!en!socialliberal!avis,!der! oprindeligt!var!forankret!i!partiet!radikale!venstre,!og!at!berlingske!og! 24

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Gruppe&nr.:&21&& & & & Hus&45.2& & & & & &&Hum1Bach& 6.&semester&& & & &&&Bachelorprojekt& & & & & F2015& & & Gine&Khatibzadeh&Buch&& & & & &

Læs mere

Væksthuset årsrapport 2005 Side

Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side 5 Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

VIRKSOMHEDERS SOCIALE ENGAGEMENT

VIRKSOMHEDERS SOCIALE ENGAGEMENT Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 106 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD VIRKSOMHEDERS SOCIALE ENGAGEMENT ÅRBOG 2010 DERIKTHUI HELLE HOLT SØREN JENSEN LARS BRINK THOMSEN

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status august 2016 28. oktober 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten af

Læs mere

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning. Lene Nyboe 0311

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning. Lene Nyboe 0311 Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning At forske er ikke bare en proces hvor man bidrager til at forklare og forstå den psykiatriske verden; det er også en måde at ændre den kliniske hverdag

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Indholdsfortegnelse Pkt. nr. Side 56 Dagsorden og referat. 81 57 Præsentation

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv.

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv. Modulbeskrivelse Modul 14: Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Professionsbachelorprojekt (herefter PBP) 2. Beskrivelse I dette modul arbejder du i en gruppe

Læs mere

Følg%rytmen%og%gå%RASk!%

Følg%rytmen%og%gå%RASk!% Følg%rytmen%og%gå%RASk% Et%kvantitativt%eksperimentelt%studie%af%rytmisk%auditiv% stimulation%til%facilitering%af%gangkinematik%hos%tidlig%stadie% Parkinson%patienter% Udarbejdetaf: DanielSkakMazhari5Jensen

Læs mere

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk Over 12. på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk På trods af, at den registrerede arbejdsløshed er faldet siden juli 21, er antallet af kontanthjælpsmodtagere vokset. Samlet er der nu over

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Thomas Harboe Metode og

Thomas Harboe Metode og Thomas Harboe Metode og projektskrivning - en introduktion 2. udgave Thomas Harboe Metode og projektskrivning en introduktion 2. udgave, 2. oplag 2014 Samfundslitteratur 2010 Omslag: Imperiet Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Pr. 21.01.09 nu med sidetal på Fokusgrupper både 1. og 2. udgave. Se aktuelle ændringer og andet på: http://maalgruppe.wordpress.com Generelt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 1 faldet med ca.. fuldtidspersoner. Flere af de unge kontanthjælpsmodtagere kommer sammenlignet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Debat i gråtoner. EU i danske medier med politikernes ord

Debat i gråtoner. EU i danske medier med politikernes ord Debat i gråtoner EU i danske medier med politikernes ord En kvantitativ og kvalitativ analyse af EU emners optræden på den danske mediedagsorden samt danske politikeres framing heraf Af Marie Hauberg Pedersen

Læs mere

Projektrapporten. - At I kan disponere et emne/område Arbejde systematisk. - At I kan undersøge og afgrænse en problemstilling Indsnævre et problem

Projektrapporten. - At I kan disponere et emne/område Arbejde systematisk. - At I kan undersøge og afgrænse en problemstilling Indsnævre et problem Projektrapporten Krav til projektrapporten - At I kan skrive en sammenhængende rapport - Rød tråd - At I kan disponere et emne/område Arbejde systematisk - At I kan undersøge og afgrænse en problemstilling

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige

Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation og evaluering

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere

Temadag om evaluering - Branchemiljørådene

Temadag om evaluering - Branchemiljørådene Temadag om evaluering - Branchemiljørådene Hvordan kan BAR og andre aktører dokumentere effekter af sine aktiviteter? Flemming Pedersen EFFEKTEVALUERING KAN VI DET? Ønsket om at dokumentere indsatser fører

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode

ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab Q metode Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse 2. semester 2014 Roskilde Universitet Af Simon Kragh Engholm,

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

1. Indledning Abstract Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Specialets opbygning...

1. Indledning Abstract Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Specialets opbygning... Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 6 1.1 Abstract... 6 1.2 Problemfelt... 7 1.3 Problemformulering... 8 1.4 Afgrænsning... 9 1.5 Specialets opbygning... 9 1.6 Specialedesign... 11 1.7 Forskningsreview...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

Medarbejdere og Medborgerskab

Medarbejdere og Medborgerskab MedarbejdereogMedborgerskab EtspecialeommedarbejdernesstrategiskerolleiDanfoss samfundsansvarligeprofil. AalborgUniversitet August2011 Kommunikation Af CamillaStigaard Anslag:168045 Sidetal:70,02 Noteverythingthatcanbecountedcounts,and

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret Copenhagen Business School Institut for Organisation. Studieplan

HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret Copenhagen Business School Institut for Organisation. Studieplan HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret 2013-14 Copenhagen Business School Studieplan Erhvervsøkonomisk Metode FAST TRACK 3 ugers forløb for studerende med akademiuddannelser Redaktion: Fagsekretariat:

Læs mere

I&KAMP&MOD&KRITIKKEN&

I&KAMP&MOD&KRITIKKEN& SOCIOLOGISK&INSTITUT,&KØBENHAVNS&UNIVERSITET& I&KAMP&MOD&KRITIKKEN& 2&ARBEJDSLØSE&OG&SELVKRITIK& [TYPE&THE&COMPANY&NAME] 24.$JANUAR$2014$ VEJLEDERE:&BELLA&MARCKMANN&OG&EMIL&BEGTRUP2BRIGHT&& & & ANTAL&TEGN:&83.350&

Læs mere

Indhold. Forord 9. kapitel 1 Hvornår er et fænomen et socialt fænomen? 11. kapitel 2 Sociologien og den kvantitative metode 20

Indhold. Forord 9. kapitel 1 Hvornår er et fænomen et socialt fænomen? 11. kapitel 2 Sociologien og den kvantitative metode 20 Indhold Forord 9 kapitel 1 Hvornår er et fænomen et socialt fænomen? 11 Sociologiske problemstillinger 13 Et eksempel på et socialt fænomen: selvmordet 14 Betydningen af metodebevidsthed 16 Hvad forstås

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2011 HADERSLEV JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 3/2011 HADERSLEV JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 3/2011 HADERSLEV JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer.

I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer. Benchmarkanalyse I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer. Analysen er udarbejdet som en benchmarkanalyse, hvor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden. Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal

Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden. Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal Præsentation af Enheden for Brugerundersøgelser Hvem er vi Hvad laver vi 1 chefkonsulent 3 specialkonsulenter

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune Side 1 af 16 1.0 Indhold Indhold 1.0 Indhold... 2 2.0 Indledning... 3 3.0 Konklusion... 4 4.0 Resultatopgørelse... 5 4.1 Ministermålene... 6 4.2

Læs mere

KLIMAET PÅ DAGSORDENEN. Dansk klimadebat 1988-2012

KLIMAET PÅ DAGSORDENEN. Dansk klimadebat 1988-2012 OLUF DANIELSEN KLIMAET PÅ DAGSORDENEN Dansk klimadebat 1988-2012 UNIVERSITÅTSBIBLtOTHEK KIEL - ZENTPAL3IBLIOTHEK - Mul ti ver s INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 9 INDLEDNING II FORKORTELSER, FIGURER OG TABELLER

Læs mere

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012.

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Antallet af dagpengemodtagere er faldet fra juli til august. Dette følger den generelle udvikling for året. På kontanthjælpsområdet er niveauet

Læs mere

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER!

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER! Abstract ThisthesisaimstoexaminehomelessnessamongyoungpeopleinDenmark,whichhasbeena growingproblemthelastfewyears.throughqualitativeinterviewswith7youngadults,who haveexperiencedhomelessnessorarehomelessatthemoment,iwishtofindouthowand

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 14, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er det illustreret, hvilken

Læs mere

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Randers Kommune

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Randers Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Randers Kommune 29. april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 RESUME... 3 2 FORMÅL... 3 3 METODE OG DATAGRUNDLAG... 4 4 ANALYSE...

Læs mere

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE Kristina Bakkær Simonsen INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Hvem er jeg? Kristina Bakkær Simonsen Ph.D.-studerende på Institut for Statskundskab, afdeling for politisk sociologi Interesseret

Læs mere

HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret 2014. Copenhagen Business School Institut for Organisation. Studieplan

HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret 2014. Copenhagen Business School Institut for Organisation. Studieplan HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret 2014 Copenhagen Business School Studieplan Erhvervsøkonomisk Metode FAST TRACK 3 ugers forløb for studerende med akademiuddannelser Redaktion: Fagsekretariat:

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Kontanthjælpsreformen og de unge uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Disposition Baggrunden for reformen Intentionen med reformen Indholdet i reformen Baggrund Udfordring 1: Flere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved 0550152015 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer"

Læs mere

Kvalitative undersøgelser med en systematisk tilgang

Kvalitative undersøgelser med en systematisk tilgang Kvalitative undersøgelser med en systematisk tilgang Øvelser til forberedelse og bearbejdning af interviews. Vibeke Krag Skov Petersen, Frederiksborg Gymnasium & HF PROGRAM 1. Intro 2. FØR interviewet

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Ledelsesinformation. Kommentarer Det forventes at udgifter til kommunale løntilskud, servicejob og øvrige social formål holdes inden for rammen.

Ledelsesinformation. Kommentarer Det forventes at udgifter til kommunale løntilskud, servicejob og øvrige social formål holdes inden for rammen. 4 Arbejdsmarkedsudvalget, Arbejdsmarked Rammebelagt nettodrift i mio. kr. Akkumuleret 0,4 1,0 1,6 2,2 2,8 3,4 4,0 4,6 5,2 5,8 6,4 7,1 7,5 Akkumuleret forbrug 0,4-0,5 0,0 Afvigelse -0,1-1,6-1,6 Per. Forbrug

Læs mere

Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering. Ulrik Pram Gad

Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering. Ulrik Pram Gad Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering En diskursanalyse af den grønlandske sprogdebat - læst som identitetspolitisk forhandling Ulrik Pram Gad Eskimologis

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Case i undervisning Oplæg til IK møde den 1. maj 2014

Gør tanke til handling VIA University College. Case i undervisning Oplæg til IK møde den 1. maj 2014 Gør tanke til handling VIA University College Case i undervisning Oplæg til IK møde den 1 Program 09.00 - Oplæg om cases i undervisning 09.15 - Arbejde med praksiscases i blandede grupper 09.45 - Kort

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Program Generelt om projektskrivning Struktur på opgaven Lidt om kapitlerne i opgaven Skrivetips GENERELT OM PROJEKTSKRIVNING Generelt om projektskrivning

Læs mere

Nyhedsmediernes udvælgelse af enkeltsager og deres indtræden på den politiske dagsorden

Nyhedsmediernes udvælgelse af enkeltsager og deres indtræden på den politiske dagsorden Nyhedsmediernes udvælgelse af enkeltsager og deres indtræden på den politiske dagsorden Foto (fra oven til højre): TV2/Nord; NN; Scanpix; Finn Frandsen Projektet er udarbejdet af: Gruppe 22 hus 19.1, overemne:

Læs mere

Positionering på www.radikale.net

Positionering på www.radikale.net Positionering på www.radikale.net Enundersøgelseafdeninterpersonellekommunikation påetpolitiskdebatforum 2.semesterHumanistiskInformatik Gruppe2 Vejleder:CamillaDindler Positionering på www.radikale.net

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014 Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 214 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 214 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Pligt til uddannelse?

Pligt til uddannelse? Pligt til uddannelse? - en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Rapporten er udarbejdet af DAMVAD A/S for DEA af seniorkonsulent Maria Lindhos, Konsulent Magnus Balslev Jensen og

Læs mere

Perspektivering af offentlig styring

Perspektivering af offentlig styring Perspektivering af offentlig styring StyringsAgenda 18. september 2014 Peter Stensgaard Mørch Indholdet i perspektiveringen 1. De økonomiske og samfundsmæssige rammer 2. Implementering af reformer 3. Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

I velfærdsstatens frontlinje

I velfærdsstatens frontlinje I velfærdsstatens frontlinje Matilde Høybye-Mortensen I velfærdsstatens frontlinje Administration, styring og beslutningstagning Hans Reitzels Forlag I velfærdsstatens frontlinje Administration, styring

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune Sorø kommune Beskæftigelsesplan 2014 1 Indhold Indledning... 3 Opbygning af planen... 4 Ministerens fire beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledigheden i Solrød Kommune var 3,3 % i juni 2014, svarende til 310 jobklare ledige. Hertil kommer, at Solrød Kommune havde 149 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og

Læs mere

Et velovervejet projekt

Et velovervejet projekt Et velovervejet projekt ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Ø Periode for afvikling af valgfaget: (angivelse af ugenumre) Uge: 8-9/37-38

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal Side 1 af 14

Kvartalsrapport. 1. kvartal Side 1 af 14 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Side 1 af 14 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner

Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner Oplæg i Brønderslev 8. oktober 2013 ved Anne-Dorte Stanstrup og Lotte Horsholt, Arbejdsmarkedsstyrelsen Disposition Baggrund for

Læs mere

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Til direktionen På grund af finanskrisen har der siden slutningen af 2008 været en stor stigning i antallet

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Introduktion til klinisk forskning

Introduktion til klinisk forskning UCSF Forskerkursus Modul 1 Tirsdag den 25. Oktober 2011 Introduktion til klinisk forskning Julie Midtgaard Seniorforsker, Cand.Psych., PhD UCSF, Rigshospitalet DISPOSITION Hvad er videnskab? Hvad er forskning?

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Fastholdelse af elever i det danske erhvervsuddannelsessystem

Fastholdelse af elever i det danske erhvervsuddannelsessystem Fastholdelse af elever i det danske erhvervsuddannelsessystem Forsker-praktikernetværket for erhvervsuddannelserne, d. 19/11-2009 Peter Koudahl og Britt Østergaard Larsen Beskrivelse af VET-projektet Deltagere

Læs mere