INDHOLD! 1!INDLEDNING...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD! 1!INDLEDNING..."

Transkript

1

2 2

3 INDHOLD! 1!INDLEDNING... 5! 1.1!EN!NY!KONTANTHJÆLPSREFORM...7! 1.2!LÆSEVEJLEDNING... 10! 2!TEORI...13! 2.1!KONTANTHJÆLPSOMRÅDET... 15! 2.1.1$Betingelser$for$at$modtage$kontanthjælp... 15! 2.1.2$Ydelsernes$størrelse... 16! 2.1.3$Matchgrupper... 16! 2.1.4$De$forskellige$kontanthjælpsmodtagere... 17! 2.1.5$Hvor$længe$bliver$kontanthjælpsmodtagerne$i$systemet?... 18! 2.1.6$Barrierer$for$de$ikkeIarbejdsmarkedsparate... 19! 2.1.7$Barrierer$for$de$arbejdsmarkedsparate... 22! 2.2!MEDIERNES!UDVIKLING... 24! 2.2.1$Fra$partipresse$til$omnibuspresse... 24! 2.2.2$Fra$omnibuspresse$til$segmentpresse... 25! 2.2.3$Politikens$medialisering... 26! 2.2.4$Medierne$og$dagordenen... 27! 2.2.5$Medier$og$politik$ $et$gensidigt$forhold... 28! 29! 2.3.1$Den$oprindelige$agendaIsetting$teori... 29! 2.3.2$Nyere$agendaIsetting$teori... 35! 2.3.3$Opsamling... 38! 3!METODE!OG!FORSKNINGSDESIGN...39! 3.1!VIDENSKABSTEORI... 41! 3.1.1$Den$hermeneutiske$fortolkning... 42! 3.1.2$Forforståelsen... 42! 3.1.3$Den$hermeneutiske$cirkel... 43! 3.1.4$Vores$forforståelse... 43! 3.2!INDHOLDSANALYSEN!SOM!METODE... 45! 3.2.1$Mixed$methods... 45! 3.2.2$Indholdsanalysen$generelt... 46! 3.2.3$Den$kvantitative$indholdsanalyse... 47! 3.2.4$Den$kvalitative$indholdsanalyse... 48! 3.3!FORSKNINGSDESIGN... 50! 3.3.1$Forskningsstrategi... 50! 3.3.2$Afgrænsning$af$empiri... 50! 3.3.3$Analysestrategi$for$første$niveau$af$dagsordensfastsættelsen... 55! 3.3.4$Analysestrategi$for$andet$niveau$af$dagsordensfastsættelsen... 59! 3.3.5$Analysestrategi$for$den$forklarende$analyse... 65! 3.4!RELIABILITET,!VALIDITET!OG!GENERALISERBARHED... 67! 3.4.1$Reliabilitet... 67! 3.4.2$Validitet... 69! 3.4.3$Generaliserbarhed... 71! 4!ANALYSE...75! 4.1!ANALYSEÅRET... 77! 4.2!KONTANTHJÆLP!PÅ!DAGSORDENEN... 80! 4.2.1$Artikler$fordelt$på$medier... 80! 4.2.2$Salience:$Synlighed$i$dagbladene... 81! 4.2.3$Issue$proponents:$Dagbladenes$valg$af$kilder... 91! 4.2.4$Real$world$indicators:$Dagbladenes$brug$af$fakta... 95! 4.2.5$Trigger$events:$Dagbladenes$brug$af$personsager... 97! 4.2.6$Opsamling... 99! 3

4 4.3!DAGBLADENES!FREMSTILLING!AF!KONTANTHJÆLPSMODTAGERNE...101! 4.3.1$Værdige$eller$uværdige$kontanthjælpsmodtagere...101! 4.3.2$Den$rationelle$kontanthjælpsmodtager...104! 4.3.3$Den$umoralske$kontanthjælpsmodtager...112! 4.3.4$Den$udstødte$kontanthjælpsmodtager...120! 4.3.5$Opsamling...127! 4.4!FORKLARENDE!ANALYSE:!MORALSK!PANIK...128! 4.4.1$Carina$og$Robert$vækker$dagbladenes$opmærksomhed...129! 4.4.2$Lønmodtageren$og$kontanthjælpsmodtageren...132! 4.4.3$Konsensus$blandt$eliten...133! 4.4.4$En$skæv$mediedækning...134! 4.4.5$Genoplivning$af$gamle$myter...137! 4.4.6$Politiske$implikationer...139! 4.5!DELKONKLUSION:!ANALYSENS!RESULTATER...140! 5!DISKUSSION ! 5.1!KONTANTHJÆLPSREFORMEN!SOM!DEL!AF!NEOLIBERAL!UDVIKLING...144! 5.2!KRISESTEMNING!I!BEFOLKNINGEN...146! 5.3!SOCIALDEMOKRATERNE!KAN!NEMMERE!LEGITIMERE!VELFÆRDSREFORMER...148! 5.3.1$Politisk$konsensus...149! 5.3.2$Nixon$goes$to$China...150! 5.4!MEDIEDÆKNINGEN!HAR!DEN!STØRSTE!FORKLARINGSKRAFT...151! 5.4.1$Mediefremstillinger$påvirker$befolkningen...152! 5.4.2$Mediedækningen$har$ramt$mange$og$bredt...152! 6!KONKLUSION!OG!PERSPEKTIVERING ! 6.1!KONKLUSION...156! 6.2!OPLÆG!TIL!VIDERE!FORSKNING...158! 6.3!SPECIALET!EMPIRISKE!IMPLIKATIONER...160! 7!ABSTRACT ! 8!LITTERATUR ! 9!BILAG ! BILAG!1:!KODEBOG...178! BILAG!2:!EKSEMPEL!PÅ!IDENTIFICERING!AF!FRAMES!OG!MENNESKESYN...180! BILAG!3:!ARTIKLER!OM!KONTANTHJÆLP!I!FORHOLD!TIL!SAMLET!MEDIEDÆKNING...184! BILAG!4:!ARTIKLER!MED!POLITISKE!KILDER!INDEN!FOR!ARTIKLER!MED!FRAMES...186! BILAG!5:!ARTIKLER!DER!FREMSTILLER!KONTANTHJÆLPSMODTAGERNE!SOM!UVÆRDIGE!FORDELT! PÅ!UGER...187! BILAG!6:!ARTIKLER!BRUGT!I!DEN!KVALITATIVE!ANALYSE...188! 10!ANSVARSFORDELING ! 4

5 ! 1!INDLEDNING! 5

6 6

7 1.1!EN!NY!KONTANTHJÆLPSREFORM! I!foråret!2013!indgik!regeringen!en!aftale!med!alle!Folketingets!partier! undtagen!enhedslisten!om!en!reform!af!kontanthjælpssystemet.!reformen! involverer!blandt!andet!en!halvering!af!ydelsen!for!unge!fra!26!til!30!år,!krav!om! at!arbejde!for!kontanthjælpen,!flere!økonomiske!sanktioner!og!gensidig! forsørgerpligt!for!samlevende!par!over!25!år.!reformen!skriver!sig!ind!i!en! historisk!udvikling,!hvor!der!løbende!har!været!stramninger!på! kontanthjælpsområdet!blandt!andet!ved!en!indførsel!af!ungdomsydelsen!i!1990! og!et!stadigt!stigende!krav!om!aktivering.!!! har!der!i!befolkningen!været!bred!opbakning!til!den.!en!undersøgelse!fra! Ugebrevet!A4,!der!blev!gennemført!i!slut!2012,!viste,!at!kun!17!pct.!af!danskerne! var!direkte!imod!en!reform!af!kontanthjælpen,!og!at!mere!end!hver!anden! dansker!bakker!op!om!vigtige!reformelementer!som!for!eksempel! uddannelseskrav!til!de!unge,!straksaktivering!og!gensidig!forsøgerpligt!for! samlevende!par.!undersøgelsen!viste!desuden,!at!befolkningens!opbakning!går! på!tværs!af!politiske!skel.!næsten!halvdelen!af!dem,!der!ved!sidste!valg!stemte! på!danmarks!mest!venstreorienterede!parti,!enhedslisten,!bakker!op!om! kontanthjælpsreformen!(ugebrevet!a4!2012a).!! Opbakningen!til!kontanthjælpsreformen!kan!undre,!eftersom!undersøgelser! viser,!at!der!i!befolkningen!er!en!udbredt!modvilje!over!for!at!reformere! velfærdsstaten,!og!i!2010!stod!en!reform!af!kontanthjælpssystemet!ikke!højt!på! befolkningens!reformønskeliste!(valgundersøgelsen!2007;!ugebrevet!a4!2010).! Derudover!er!danskerne!generelt!tilhængere!af!en!omfattende!velfærdsstat,! hvor!de!bredeste!skuldre!bærer!de!tungeste!byrder!(ploug!et!al.!2004:!15).! Blandt!velfærdsteoretikere!er!der!også!overvejende!enighed!om,!at! tilbagerulning!af!velfærd!langt!fra!er!en!vindersag!for!politikere!i!samfund,!hvor! der!er!opbakning!til!velfærdsstaten!(starke!2006:!1;!pierson!1996:!348f).!af! samme!grund!har!historien!vist,!at!velfærdsreformer!!hvis!de!ikke!skal!få! befolkningen!på!barrikaderne!!helst!skal!sniges!ind!ad!bagdøren!med!så!lidt! opmærksomhed!som!muligt!(pierson!1996:!348f).!det!har!dog!ikke!været! tilfældet!med!kontanthjælpsreformen,!som!har!haft!stor!bevågenhed!i!medierne.!! 7

8 I!følge!nyere!teorier!om!medier!og!politik!spiller!netop!medierne!en!stor!rolle!i! den!politiske!meningsdannelse.!medierne!besidder!en!selvstændig!magt!til!at! sætte!en!dagsorden,!men!det!er!også!gennem!medierne,!at!politikerne!ofte! henter!legitimitet!til!deres!politiske!forslag!(hjarvard!2008:!65).!specifikt!inden! for!velfærdsområdet!har!flere!studier!!danske!såvel!som!udenlandske!!påvist,! at!mediernes!fremstilling!af!forskellige!velfærdsmodtagere!påvirker! befolkningens!holdning!til!politiske!reformer.!medierne!spiller!dermed!en!aktiv! rolle!i!at!forme!befolkningens!opfattelse!af!forskellige!velfærdsområder.!et! studie!fra!70'ernes!storbritannien!viser!desuden,!at!mediernes!massive!fokus!på! personsager,!i!form!af!kontroversielle!velfærdsmodtagere,!kan!få!konsekvenser! for!befolkningens!opfattelse!af!velfærdsmodtagerne!som!samlet!gruppe!og!være! med!til!at!legitimere!omfattende!politiske!reformer!(golding!og!middleton! 1982).!!!! Hvis!man!vil!forstå,!hvorfor!danskerne!nu!bakker!op!om!en!reform!af! kontanthjælpen,!kan!det!derfor!være!relevant!at!rette!fokus!mod! mediedækningen.!året!hvor!kontanthjælpsreformen!blev!debatteret!i!medierne! var!også!året,!hvor!to!upopulære!kontanthjælpsmodtagere!gjorde!deres!entré!i! kontanthjælpsmodtageren! Carina!for!at!demonstrere,!at!der!i!Danmark!findes! fattige.!men!sagen!endte!med!at!vende!180!grader!og!blive!et!eksempel!på!det! modsatte!!at!kontanthjælpsmodtagerne!er!alt!andet!end!fattige.!mindre!end!et! år!senere!dukkede!en!anden!kontanthjælpsmodtager!op!i!medierne,!nemlig! Robert!der!i!DR2's!program! På!den!2.!side!åbent!erklærede,!at!han!var! et! dovent!svin,!der!ikke!gad!have!et! skod!job.!med!studiet!fra!storbritannien!in! mente!kan!man!have!en!formodning!om,!at!disse!personsager!har!formet! mediedækningen!og!dermed!påvirket!befolkningens!opfattelse!af! kontanthjælpsområdet!generelt.!! Flere!forskere!har!da!også!offentligt!ytret!en!mistanke!om,!at!mediernes!massive! kontanthjælpsområdet:! Medierne!har!en!meget!stor!rolle!i!denne!sammenhæng!ved!at!flashe!bestemte! sager.!medierne!overspillede!helt!bestemt.!i!stedet!for!at!gå!efter!repræsentative! sager!gik!man!udelukkende!efter!en!case,!som!er!sensationel,!udtalte!jørgen! 8

9 Elm!Larsen,!professor!ved!Københavns!Universitet!til!Ugebrevet!A4$(Ugebrevet! A4!2012b).$ I!en!artikel!fra!Journalisten!udtaler!John!Andersen,!professor!ved!Institut!for! Miljø,!Samfund!og!Rumlig!Forandring!på!RUC,!om!mediedækningen!af!Carina:! Jeg!synes,!det!kørte!helt!skævt.!Det!var!ret!skræmmende,!hvordan!viden! spillede!en!helt!marginal!rolle!i!mediedebatten $(Journalisten!2012). Så!vidt!vides!er!der!dog!ikke!foretaget!en!systematisk!undersøgelse!af,!hvordan! medierne!har!dækket!kontanthjælpsområdet!op!til!reformen,!og!hvordan!det! kan!have!påvirket!befolkningens!holdning.!det!er!afsættet!for!nærværende! speciale.!i!dagens!danmark!er!det!dagbladene,!der!har!den!største! egenproduktion!af!nyheder,!og!det!er!ofte!de!historier,!der!har!kørt!i! dagbladene,!som!tv,!radio!og!web!følger!op!på!i!løbet!af!dagen.!derfor!er!det!i! særlig!grad!interessant!at!undersøge!disse!mediers!dækning!af! kontanthjælpsområdet.!specialets!problemformulering!er!derfor:! Hvordan$kan$dagbladenes$dækning$af$kontanthjælpsområdet$være$med$til$at$ forklare$danskernes$opbakning$til$kontanthjælpsreformen?$ Problemformuleringen!vil!blive!besvaret!med!en!indholdsanalyse!af!den! samlede!mediedækning!i!syv!større!dagblade!i!perioden!fra!carina!første!gang! optræder!i!medierne!og!et!år!frem,!det!vil!sige!fra!d.!28.!november!2011!til!d.!27.! november!2012.!! Teorien!om!dagsordensfastsættelse!danner!den!analytiske!ramme!for! besvarelsen!af!specialets!problemformulering.!det!medfører,!at!vi!i!vores! analyse!både!vil!undersøge,!hvad!der!optræder!på!dagbladenes!dagsorden,!og! hvordan!det!fremstilles.!vi!vil!desuden!også!forklare,!hvorfor$mediedækningen! ser!ud!som!den!gør.!!analysen!er!derfor!delt!i!tre,!hvor!første!del!er!et! kvantitativt!overblik!over!dagbladenes!dækning!af!kontanthjælpsområdet.!her! spørger!vi!blandt!andet:!hvilke!emner!indenfor!kontanthjælpsområdet!dækkes?! Hvilke!kilder!citeres?!Hvor!ofte!refereres!der!til!personsager?!Og!hvor!meget! fakta!er!der!i!debatten?!anden!del!af!analysen!har!en!mere!kvalitativ!karakter!og! fremstilles!i!dagbladene.!tredje!del!bevæger!sig!på!tværs!af!de!to!foregående! 9

10 analyser!og!giver!et!bud!på,!hvorfor!mediedækningen!ser!ud!som!den!gør.!! Samlet!set!er!det!specialets!formål!at!bidrage!til!at!afklare!forholdet!mellem! medierne!og!befolkningens!politiske!meningsdannelse!på!velfærdsområdet.!vi! lægger!ud!med!en!gennemgang!af!specialets!dele:! 1.2!LÆSEVEJLEDNING! I!kapitel$2!præsenteres!specialets!teori.!Her!redegør!vi!for! kontanthjælpssystemets!opbygning!og!lovgivning!samt!for!de!karakteristika,! der!knytter!sig!til!kontanthjælpsmodtagerne!som!gruppe.!vi!gennemgår! desuden!den!danske!avispresses!udvikling!med!det!formål!at!klarlægge! mediernes!rolle!i!dagens!danmark.!afslutningsvis!præsenteres!centrale! at!besvare!specialets!problemformulering.! I!kapitel$3$gennemgås!specialets!metode.!Her!redegør!vi!for!alle!metodiske!valg! og!fravalg,!hvilket!indebærer!en!gennemgang!af!specialets!videnskabsteoretiske! forskellige!analyser.!kapitlet!afsluttes!med!overvejelser!om!specialets! reliabilitet,!validitet!og!generaliserbarhed.!! I!kapitel$4!udfoldes!specialets!analyser.!Første!del!giver!svar!på,!hvad!der!er!på! dagbladenes!kontanthjælpsdagsorden.!anden!del!svarer!på,!hvordan! kontanthjælpsområdet!fremstilles!i!mediedækningen!og!hvilke!menneskesyn,! der!ligger!bag.!tredje!del!har!en!mere!forklarende!og!perspektiverende! karakter,!når!den,!ud!fra!teorien!om!moralsk!panik,!giver!svar!på,!hvorfor$ mediedækningen!ser!ud!som!den!gør.! I!kapitel$5$diskuterer!vi,!hvor!stor!en!vægt!vi!kan!tillægge!vores!resultater!i! forhold!til!at!forklare!befolkningens!opbakning!til!kontanthjælpsreformen.!det! gør!vi!ved!at!gennemgå!andre!mulige!forklaringer,!herunder!en!øget! krisebevidsthed!i!befolkningen,!den!historiske!udvikling!på! kontanthjælpsområdet!og!betydningen!af,!at!reformen!er!gennemført!under!en! socialdemokratisk!ledet!regering.!vi!afslutter!med!en!argumentation!for,! hvorfor!vi!mener,!at!medierne!har!den!største!forklaringskraft.! 10

11 I!kapitel$6$sammenfattes!analysens!konklusioner,!og!specialets! problemformulering!besvares!hermed.!kapitlet!afsluttes!med!perspektiverende! bemærkninger!om!specialets!empiriske!implikationer!samt!et!oplæg!til!videre! forskning.!! Rigtig!god!læselyst!!! 11

12 12

13 2!TEORI! I!det!følgende!afsnit!gennemgås!den!teori,!som!specialet!tager!sit!afsæt!fra.! Først!vil!vi!redegøre!for!kontanthjælpssystemets!opbygning!og!den!viden,!der! foreligger!om!kontanthjælpsmodtagerne!som!gruppe.!derefter!gennemgås! den!danske!avispresses!udvikling!med!det!formål!at!klarlægge!mediernes! rolle!og!betydning!i!dagens!danmark.!afslutningsvis!præsenteres!en!samlet! teoretisk!ramme!for!at!besvare!specialets!problemformulering:!teorien!om! 13

14 14

15 2.1!KONTANTHJÆLPSOMRÅDET!! Dette!afsnit!skal!give!et!overblik!over!kontanthjælpsområdet,!som!det!så!ud!i! vores!analyseår,!der!strækker!sig!fra!d.!28.!november!2011!til!d.!27.! november!2012.!det!skal!tjene!til!viden!om,!hvem!der!er!på!kontanthjælp!og!i! hvor!lang!tid,!hvordan!systemet!er!organiseret,!og!hvilke!visitationskrav!der! er!for!at!modtage!kontanthjælp.!derudover!beskriver!vi!nogle!af!de!barrierer,! som!kontanthjælpsmodtagerne!møder!i!forhold!til!at!komme!i!arbejde.!! 2.1.1!Betingelser!for!at!modtage!kontanthjælp! Kontanthjælp!er!en!offentlig!ydelse!til!personer,!der!ikke!er!i!stand!til!at! forsørge!sig!selv!eller!deres!familie.!for!at!være!berettiget!til!kontanthjælp! arbejdsløshed!eller!samlivsophør!!som!har!medført,!at!man!ikke!længere! kan!forsørge!sig!selv!eller!sin!familie.!det!er!dog!ikke!muligt!at!modtage! kontanthjælp,!hvis!ens!ægtefælle!kan!forsørge!en!eller!har!en!formue!på!over! !kr.!Dette!omfatter!også!værdier,!som!let!kan!omsættes!til!penge!for! eksempel!en!bil!eller!ejendom!(beskæftigelsesministeriet!1) 1.!!! Hvis!man!søger!om!kontanthjælp!alene!på!grund!af!arbejdsløshed,!skal!man! stå!til!rådighed!for!arbejdsmarkedet.!det!indebærer,!at!man!skal!møde!op!til! de!samtaler,!som!kommunen!indkalder!til,!at!man!tager!imod!de!tilbud!om! aktivering!eller!arbejde,!som!kommunen!giver,!og!at!man!aktivt!søger!arbejde! (Beskæftigelsesministeriet!1).! Kontanthjælpsmodtagerne!kan!udsættes!for!sanktioner!i!form!af!nedsættelse! af!ydelsen,!hvis!de!udebliver!fra!for!eksempel!en!jobsamtale,!en!samtale!i! jobcenteret!eller!afviser!et!jobtilbud!uden!en!rimelig!grund.!kontanthjælpen! kan!også!fratages!helt,!hvis!den!pågældende!gentagne!gange!afviser!tilbud!om! eller!udebliver!fra!aktivering!(beskæftigelsesministeriet!1).! 1! Det!er!desuden!ikke!muligt!at!modtage!kontanthjælp,!hvis!man!i!forvejen!modtager!en! anden!overførselsindkomst.!det!er!dog!muligt!at!supplere!kontanthjælpen!med! tillægsydelser.!! 15

16 2.1.2!Ydelsernes!størrelse! Størrelsen!af!kontanthjælpsydelsen!afhænger!blandt!andet!af,!om!man!er! over!eller!under!25!år,!og!om!man!har!forsørgelsespligt!over!for!børn.! Ydelserne!fra!2012!skildres!i!figur!1:!! FIGUR!1:!KONTANTHJÆLPENS!STØRRELSE!I!2012.! BESKÆFTIGELSESMINISTERIET!2012!(BESKÆFTIGELSESMINISTERIET!2)! Hjælp!til!forsørgelse! Fyldt!25!år,!forsøger!børn! Fyldt!25!år,!andre! Under!25!år,!udeboende! Under!25!år,!udeboende,!nedsat!hjælp! Under!25!år,!udeboende,!behovsbestemt!tillæg!(maks.)! Under!25!år,!hjemmeboende! Under!25!år,!hjemmeboende,!nedsat!hjælp! Under!25!år,!hjemmeboende,!behovsbestemt!tillæg!(maks.)! Under!25!år,!børn! Under!25!år,!psykisk!syg,!børn! Under!25!år,!psykisk!syg,!udeboende! Under!25!år,!gravid! Under!25!år,!bidragspligt,!max!hjælp!inkl.!tillæg! Kontanthjælpsnedsættelse! Sats!per!måned! !kr.! !kr.! 6.660!kr.! 5.662!kr.! 998!kr.! 3.214!kr.! 2.815!kr.! 399!kr.! !kr.! !kr.! !kr.! !kr.! !kr.! 652!kr.! 2.1.3!Matchgrupper! Siden!2010!er!kontanthjælpsmodtagerne!af!de!forskellige!jobcentre!blevet! indplaceret!i!én!ud!af!tre!forskellige!matchgrupper,!der!skal!afspejle!den! pågældendes!beskæftigelsespotentiale,!det!vil!sige!en!samlet!vurdering!af! vedkommendes!arbejdsmarkedsrelevante!ressourcer,!kompetencer!og! udviklingsmuligheder!(retsinformation!1!).!! Matchgruppe$1!dækker!over!de!kontanthjælpsmodtagere,!der!vurderes!som! jobklar.!det!indebærer,!at!de!er!parate!til!at!tage!et!arbejde!og!forsørge!sig! selv!inden!for!tre!måneder,!idet!de!tilsyneladende!ikke!har!andre!problemer! 16

17 end!at!være!ledige.!! Matchgruppe$2$dækker!over!de!kontanthjælpsmodtagere,!der!vurderes!som! indsatsklar.!heri!ligger,!at!de!ikke!er!parate!til!at!tage!et!ordinært!arbejde! inden!for!tre!måneder,!så!de!er!i!stand!til!at!forsørge!sig!selv.!til!gengæld!er! de!i!stand!til!at!deltage!i!en!beskæftigelsesrettet!indsats.!$ Matchgruppe$3$dækker!over!de!kontanthjælpsmodtagere,!der!vurderes!som! midlertidigt!passive.!det!betyder,!at!de!hverken!er!jobklar!eller!i!stand!til!at! deltage!i!en!beskæftigelsesrettet!indsats!(retsinformation!1!).! 2.1.4!De!forskellige!kontanthjælpsmodtagere! Kontanthjælpssystemet!rummer!mange!forskellige!borgere!med!meget! forskellige!!problemer.!systemet!indeholder!personer,!som!ikke!har!haft! tilstrækkelig!tilknytning!til!arbejdsmarkedet!til!at!blive!berettiget!til! dagpenge!eller!er!faldet!ud!af!disse!ydelsessystemer,!for!eksempel!på!grund! af!varighedsbegrænsningen.!men!systemet!indeholder!også!borgere!med! væsentlige!begrænsninger!i!arbejdsevnen!på!grund!af!psykiske!eller!fysiske! helbredsproblemer!og!borgere!med!komplekse!og!sammensatte!sociale! problemer,!herunder!misbrugsproblemer!(casa!&!socialpolitisk!forening! 2012!2:!45).!! Som!det!fremgår!af!figur!2,!var!der!i!2012!cirka! !personer,!der! modtog!kontanthjælp.!73!pct.!af!dem!placerer!sig!i!matchgruppe!2!eller!3!og! er!dermed!ikke!direkte!arbejdsmarkedsparate.!kun!27!pct.!vurderes!til!ikke! at!have!andre!problemer!end!at!være!ledige!og!derfor!som!parate!til!at!tage!et! job.!! 17

18 ! FIGUR!2:!KONTANTHJÆLPSMODTAGERE!FORDELT!EFTER!MATCHGRUPPE,!4.! KVARTAL!2012!(BESKÆFTIGELSESMINISTERIET!2013)! Matchgruppe! Andel!af!alle!kontanthjælpsmodtagere!(pct.)! Fuldtidspersoner! Matchgruppe!1! 27! ! Matchgruppe!2! 51! ! Matchgruppe!3! 22! ! I!alt! 100! ! Når!vi!senere!i!specialet!gennemgår!dagbladenes!dækning!af,!hvordan!man! kan!give!kontanthjælpsmodtagere!et!større!økonomisk!incitament!til!at!finde! et!arbejde,!er!det!værd!at!have!for!øje,!at!det!altså!kun!er!27!pct.!af!den! samlede!kontanthjælpsmodtagergruppe,!som!reelt!er!arbejdsmarkedsparate.!! Over!90!pct.!af!den!samlede!kontanthjælpsmodtagergruppe!har!desuden!ikke! en!erhvervskompetencegivende!uddannelse,!og!75!pct.!har!højst!gennemført! folkeskolen.!mere!end!50.000!af!kontanthjælpsmodtagerne!er!unge!under!30! år,!hvilket!er!en!stigning!fra!2007,!hvor!antallet!var!27.000!(regeringen! 2013:!1;!Beskæftigelsesministeriet!2013:!1).!! Hvis!man!ser!på!kontanthjælpsmodtagernes!familiestruktur,!er!de!fleste! enlige!uden!børn.!i!2011!var!der! !enlige!kontanthjælpsmodtagere.! Den!næststørste!gruppe!inden!for!kontanthjælpsmodtagerne!er!enlige! kvinder!med!børn,!som!samme!år!udgjorde!36.200!(casa!&!socialpolitisk! Forening!2012:!86).!! 2.1.5!Hvor!længe!bliver!kontanthjælpsmodtagerne!i!systemet?! Der!er!stor!forskel!på,!hvor!lang!tid!de!forskellige!personer!bliver!i! kontanthjælpssystemet.!men!der!er!sket!en!stigning!i!antallet!af!langvarige! kontanthjælpsmodtagere 2!fra! !personer!i!2007!til! !personer!i! 2011.!En!stigning!som!blandt!andet!kan!forklares!med!den!økonomiske!krise! 2!!Langvarige!modtagere!af!kontanthjælp!er!her!defineret!som!personer,!der!har!modtaget! inden!for!det!enkelte!år!(casa!&!socialpolitisk!forening!2012).!! 18

19 (CASA!&!Socialpolitisk!Forening!2012:!11).! CASA!og!Socialpolitisk!Forening!har!lavet!en!undersøgelse!af! kontanthjælpsmodtagerne!i!alderen!18!til!50!år,!der!på!et!eller!andet! tidspunkt!modtog!kontanthjælp!i!2001.!denne!gruppe!af! kontanthjælpsmodtagere!har!de!fulgt!i!perioden!2002!til!2012!for!at!belyse,! hvor!stor!en!del!der!forbliver!i!kontanthjælpssystemet,!hvor!længe!de!typisk! modtager!kontanthjælp,!og!om!de,!der!forlader!kontanthjælpssystemet,! kommer!i!beskæftigelse,!i!uddannelse!eller!på!førtidspension.!! Undersøgelsen!viser,!at!efter!de!11!år!er!35!pct.!af!gruppen!i!beskæftigelse!og! dermed!selvforsørgende!(yderligere!3!pct.!er!i!fleksjob).!21!pct.!har!forladt! arbejdsmarkedet!ved!at!overgå!til!førtidspension,!mens!8!pct.!har!forladt! landet!eller!er!døde.!14!pct.!er!fortsat!modtagere!af!offentlige!ydelser,!men!er! overgået!til!dagpenge!eller!er!i!aktivering.!15!pct.!af!gruppen!!svarende!til! kontanthjælpsmodtagere!i!over!10!år!(casa!&!socialpolitisk!forening!2012:! 48). 3! Det!er!især!de!unge,!der!forlader!kontanthjælpssystemet!hurtigt.!Mens!47!pct.! af!de!unge!er!selvforsørgende!i!2012,!gælder!det!samme!kun!for!27!pct.!af!de! kontanthjælpsmodtagere!med!sociale!og!sundhedsmæssige!problemer,!der! bliver!i!kontanthjælpssystemet.!blandt!de!personer,!som!har!modtaget! kontanthjælp!i!10!år!(13.000!personer),!er!der!en!del,!som!er!karakteriseret! som!hjemløse!(casa!&!socialpolitisk!forening!2012:!56).!!det!ser!derfor!ud! til,!at!omfanget!af!de!sociale!problemer!er!afgørende!for,!hvor!længe!man! bliver!i!!systemet!(casa!&!socialpolitisk!forening!201:!50).!! 2.1.6!Barrierer!for!de!ikkecarbejdsmarkedsparate! udgør!den!største!gruppe!af!kontanthjælpsmodtagere!i!systemet,!er!det! 3! De!resterende!procent!indeholder!enten!personer,!der!er!ledige!uden!at!være!på! offentlige!ydelser!eller!personer,!der!ikke!har!oplyst!deres!situation.!! 19

20 relevant!at!gennemgå!nogle!af!de!karakteristika,!der!knytter!sig!til!denne! gruppe.!! Anvendt!Kommunal!Forskning!(AKF)!har!foretaget!en!systematisk! kontanthjælpsmodtagere!(i!akf s!undersøgelse!er!det!de! kontanthjælpsmodtagere,!der!blev!placeret!i!de!historiske!matchkategorier!4! og!5.!disse!matchgrupper!svarer!til!matchgruppe!2!og!3!i!den!nye! matchmodel)!(akf!2011:!6).!kortlægningen!viser,!at!otte!ud!af!ti!i!denne! helbredsproblemer,!der!står!i!vejen!for,!at!de!kan!komme!i!job 4!(AKF!2011:! 6).!! De!socioøkonomiske!karakteristika!for!denne!gruppe!tegner!et!billede!af! kontanthjælpsmodtageren!som!en,!der!er!uuddannet,!ensom,!og!som!har!en! ringe!mulighed!for!at!komme!ud!af!kontanthjælpssystemet.!syv!ud!af!ti!har! kun!folkeskolen!som!højeste!fuldførte!uddannelse,!og!gruppen!har!i! gennemsnit!kun!fire!års!erhvervserfaring!på!trods!af!en!gennemsnitsalder!på! 40!år!(AKF!2011:!6).!!Seks!ud!af!ti!bor!alene,!og!over!hver!fjerde!vurderes!af! sagsbehandlerne!til!at!have!problemer!med!økonomi!og!sociale!netværk! dermed!stærkt!overrepræsenteret!i!kontanthjælpssystemet!sammenlignet! med,!hvor!lille!en!andel!de!udgør!af!den!samlede!befolkning!(akf!2011:!6).!! Kortlægningen!inkluderer!også!sagsbehandlernes!vurderinger.!De!har! kontanthjælpsmodtagere!til!at!mangle!faglige!og!praktiske!kompetencer,!og! omkring!halvdelen!er!vurderet!til!at!mangle!personlige!kompetencer,!f.eks.! manglende!evne!til!at!koncentrere!sig!(akf!2011:!7).!derudover!er!otte!ud!af! ti!i!matchkategori!4!og!ni!ud!af!ti!i!matchkategori!5!vurderet!til!at!have!så! omfattende!helbredsmæssige!problemer,!at!det!står!i!vejen!for!beskæftigelse.! Og!hver!fjerde!i!matchkategori!5!har!misbrugsproblemer!i!et!omfang,!så!det! 4! Undersøgelsen!er!gennemført!på!de!knap! !individer,!der!var!på!kontanthjælp!i! januar!2007.!! 20

21 står!i!vejen!for!beskæftigelse!(akf!2011:!7).! Hvis!man!ser!på!deres!konkrete!helbredsmæssige!tilstand,!ser!den!da!også! problematisk!ud.!30!pct.!i!matchkategori!5!og!22!pct.!i!matchkategori!4!har! fået!diagnosticeret!en!psykisk!lidelse.!knap!hver!tiende!har!fået! diagnosticeret!en!alkoholrelateret!lidelse,!og!hver!femte!har!fået! diagnosticeret!en!lidelse!i!knogler!eller!bindevæv,!som!b.la.!dækker!over! har!næsten!halvdelen!i!matchkategori!5!på!et!tidspunkt!henvendt!sig!med!en! lidelse,!der!ikke!har!kunnet!klassificeres!!de!såkaldte!diffuse!lidelser.!dette! kunne!for!eksempel!dreje!sig!om!smerter!i!brystet!eller!svimmelhed.!for! matchkategori!4!drejer!det!sig!om!fire!ud!af!ti!(akf!2011:!8).! $Sprogkundskaber$ Forskellige!undersøgelser!peger!desuden!på,!at!manglende!sprogkundskaber! kan!være!en!barriere!for!arbejdsmarkedsparatheden.!casa!og!socialpolitisk! Forening!har!målt!og!sammenlignet!erhvervsfrekvensen!for!tre!grupper!1)! folk!med!dansk!baggrund!(casa!&!socialpolitisk!forening!2012:!75).!! Sammenligningen!viser,!at!erhvervsfrekvensen!er!størst!blandt!personer!med! dansk!oprindelse.!den!var!i!2011!77,7!pct.!for!mænd!og!74,2!pct.!for!kvinder.! Derefter!kommer!indvandrere!fra!vestlige!lande!med!en!erhvervsfrekvens!på! 64,4!pct.!for!mænd!og!58,0!pct.!for!kvinder.!Den!laveste!erhvervsfrekvens! på!57,3!pct.!og!kvindernes!var!på!46,6!pct.!(casa!&!socialpolitisk!forening! 2012:!75) Tendensen!bakkes!op!af!en!anden!undersøgelse!baseret!på!tal!fra! personer,!der!har!været!på!kontanthjælp!i!mere!end!10!år,!er!knap!6.000! indvandrerkvinder!(agenda!2013).!at!indvandrere!er!overrepræsenterede!i! kontanthjælpssystemet!indikerer,!at!manglende!sprogkundskaber!kan!være! en!barriere!i!forhold!til!at!komme!i!arbejde.! 21

22 Ovenstående!gennemgang!viser!de!vigtigste!barrierer!for! kontanthjælpsmodtagere!i!matchgruppe!2!og!3!i!forhold!til!at!komme!i! arbejde.!for!nogle!kontanthjælpsmodtagere!er!flere!af!disse!barrierer!til! stede!på!samme!tid.!det!kunne!for!eksempel!være!en!flygtning,!der!ikke!taler! det!danske!sprog,!og!som!lider!af!krigstraumer.!! 2.1.7!Barrierer!for!de!arbejdsmarkedsparate! Som!vi!så!i!fordelingen!af!personer!i!de!tre!matchgrupper,!er!det!kun!38.636! kontanthjælpsmodtagere!ud!af!de!samlede! ,!der!vurderes!til!at!være! arbejdsmarkedsparate.!det!er!altså!denne!gruppe,!som!for!eksempel! incitamentstrukturer!kan!gøre!en!forskel!for.!vi!vil!i!dette!afsnit!gennemgå!de! barrierer,!denne!gruppe!møder!i!forhold!til!at!komme!i!arbejde.!! En!analyse!fra!Arbejderbevægelsens!Erhvervsråd!(AE!2013a)!argumenterer! for,!at!den!økonomiske!krise!er!forklaringen!på,!at!mere!end!50.000!danskere! er!overgået!fra!arbejdsmarkedet!til!kontanthjælpssystemet!(ae!2013a:!1).! Tænketanken!har!med!baggrund!i!tal!fra!Arbejdsmarkedsstyrelsen,!ADAM's! databank!og!dream!set!på!udviklingen!i!antallet!af!kontanthjælpsmodtagere! over!tid.!kortlægningen!viser,!at!antallet!af!kontanthjælpsmodtagere!har! Under!lavkonjunkturen,!som!fulgte!i!kølvandet!på!kartoffelkuren!i!1986,!var! der!en!kraftig!stigning!på!over!57.500!personer!i!antallet!af! kontanthjælpsmodtagere,!mens!antallet!faldt!betydeligt!igen!i!1990'erne,! konverteringsmuligheder!for!boliglån!og!satte!ind!med!en!mere!aktiv! arbejdsmarkedspolitik.!i!slutningen!af!1990'erne!blev!dansk!økonomi!ramt!af! og!antallet!af!kontanthjælpsmodtagere!steg!atter.!det!økonomiske!boom!i! I!2008!faldt!antallet!af!kontanthjælpsmodtagere!inklusiv!aktiverede!således! til!under! !personer.!den!nuværende!krise!har!dog!øget!antallet!af! kontanthjælpsmodtagere!kraftigt,!og!antallet!af!kontanthjælpsmodtagere!er!i! 22

23 kontanthjælpsmodtagere!er!dybt!påvirket!af!konjunkturerne.!! CASA!&!Socialpolitisk!Forening!bemærker!da!også!i!Social!Årsrapport!2012,! at!den!økonomiske!krise!i!midten!af!2008!har!fået!antallet!af! kontanthjælpsmodtagere!til!at!stige!kraftigt!frem!mod!2012!(casa!&! Socialpolitisk!Forening!2012:!46),!og!historien!viser,!at!mange!kommer!i! arbejde!når!krisen!stopper!(casa!1995:!36).!! stillinger!udfyldes!ekstremt!effektivt!i!disse!år,!og!at!antallet!af!forgæves! rekrutteringsforsøg!er!historisk!lav!(ae!2013b:!1).!det!undersøges!blandt! sådan,!at!jo!højere!arbejdsløsheden!har!været,!jo!lavere!har!andelen!af!ledige! stillinger!i!forhold!til!den!samlede!arbejdsstyrke!været.!! Samlet!viser!undersøgelserne,!at!den!økonomiske!krise!spiller!en!rolle!for! antallet!af!ledige!stillinger.! 23

24 2.2!MEDIERNES!UDVIKLING! De!sidste!hundrede!års!udvikling!inden!for!medier!og!journalistik!har!ført!til! en!dansk!nyhedspresse,!der!spiller!en!selvstændig!rolle!i!forhold!til!at!påvirke! befolkningens!holdning!og!den!politiske!dagsorden.!i!det!følgende!afsnit! skitseres!denne!udvikling.! 2.2.1!Fra!partipresse!til!omnibuspresse! Når!man!skal!skitsere!mediernes!historiske!udvikling,!tales!der!ofte!om!en! til!mellemkrigstiden!blomstrede!en!partiafhængig!presse,!som!der!ofte! fire!blade,!der!svarede!til!de!fire!største!partier:!venstre,!socialdemokratiet,! Konservative!og!Radikale!(Schultz!2007:!2).!Pressen!fungerede!på!daværende! tidspunkt!som!talerør!for!partierne,!som!på!det!tidspunkt!ikke!havde!de! moderne!partiers!omfattende!partiapparat!at!trække!på!(ørsten!2003:!21).! Fra!starten!af!anden!verdenskrig!og!frem!fik!aviserne!en!ny!rolle.!Det! ensartet!journalistik,!der!skulle!tjene!som!en!uafhængig!kontrollant!af! lovgivningen!(lund!2013:!12).!denne!samfundsrolle!som! fjerde!statsmagt! kunne!begrunde!en!mere!kritisk!holdning!til!de!folkevalgte!på!christiansborg! og!politik!i!bred!forstand.!de!fleste!aviser!begyndte!at!arbejde!ud!fra!det! såkaldte!omnibuskoncept,!der!betyder!en!presse! for!alle!(lund!2013:!12;! Schultz!2007:!2).!Omnibuskonceptets!indførelse!betød!en!satsning!på!en!ny! form!for!objektiv!journalistik,!der!skulle!gøre!aviserne!attraktive!for!læsere! med!alle!partitilhørsforhold.!det!førte!blandt!andet!til!en!professionalisering,! herunder!indførelsen!af!nyhedskriterierne!og!en!klar!adskillelse!af! objektive!nyheder!og!subjektive!kommentarer,!for!eksempel!med!en! placering!i!forskellige!sektioner!(schultz!2007:!4).!aviserne!vedkendte!sig! altså!fortsat!deres!oprindelige!ideologiske!ståsted!!det!har!for!eksempel! aldrig!været!nogen!hemmelighed,!at!politiken!er!en!socialliberal!avis,!der! oprindeligt!var!forankret!i!partiet!radikale!venstre,!og!at!berlingske!og! 24

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Væksthuset årsrapport 2005 Side

Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side 5 Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset

Læs mere

Debat i gråtoner. EU i danske medier med politikernes ord

Debat i gråtoner. EU i danske medier med politikernes ord Debat i gråtoner EU i danske medier med politikernes ord En kvantitativ og kvalitativ analyse af EU emners optræden på den danske mediedagsorden samt danske politikeres framing heraf Af Marie Hauberg Pedersen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten af

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 1 faldet med ca.. fuldtidspersoner. Flere af de unge kontanthjælpsmodtagere kommer sammenlignet

Læs mere

Udkantsdanmark på godt og ondt

Udkantsdanmark på godt og ondt Udkantsdanmark på godt og ondt - En analyse af mediers brug af begrebet Udkantsdanmark fra maj 2010 til maj 2011 Speciale i journalistik ved Roskilde Universitet august 2012 Skrevet af Therese Svane Sode

Læs mere

Perspektivering af offentlig styring

Perspektivering af offentlig styring Perspektivering af offentlig styring StyringsAgenda 18. september 2014 Peter Stensgaard Mørch Indholdet i perspektiveringen 1. De økonomiske og samfundsmæssige rammer 2. Implementering af reformer 3. Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Dekonstruktion+i+grupper+.+Nyt+narrativt+kort+til+konsultation+i+organisationer+!

Dekonstruktion+i+grupper+.+Nyt+narrativt+kort+til+konsultation+i+organisationer+! Dekonstruktion+i+grupper+.+Nyt+narrativt+kort+til+konsultation+i+organisationer+ Dekonstruktion+af+diskurser+og+fortællinger.+Sexy+stuff.+ Men+hva+betuder+det,+som+min+gode+mentor+Søren+ Willert+altid+sagde.+Gennem+nogle+år+har+vi+forsøgt+at+arbejde+med+oversættelse+af+de+narrative+terapeutiske+

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie.

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie. Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie. Karin Hammer-Jakobsen Jordemoder, MPH November 2011 Vejleder: Henriette Langstrup, Adjunkt, Afd. for Sundhedstjensteforskning,

Læs mere

Positionering på www.radikale.net

Positionering på www.radikale.net Positionering på www.radikale.net Enundersøgelseafdeninterpersonellekommunikation påetpolitiskdebatforum 2.semesterHumanistiskInformatik Gruppe2 Vejleder:CamillaDindler Positionering på www.radikale.net

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved 0550152015 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer"

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Specialundervisning som inkluderende tiltag i matematikundervisningen

Specialundervisning som inkluderende tiltag i matematikundervisningen Specialundervisningsom inkluderendetiltag imatematikundervisningen SafraA.N.Karlson Professionsbachelorprojekt,december2011 Vejledere:KlausRasmussenogTinaDuedahlSørensen Antalanslag:81.562svarendetil31,4sider

Læs mere

C H R I S T I A N S H A V N D E N 26. F E B R U A R 2013. De såkaldte fattigdomsydelser må være fortid.

C H R I S T I A N S H A V N D E N 26. F E B R U A R 2013. De såkaldte fattigdomsydelser må være fortid. POLICY PAPER OM KONTANTHJÆLPSREFORMEN C H R I S T I A N S H A V N D E N 26. F E B R U A R 2013 Indledning En kontanthjælpsreform skal opfylde to formål. Reformen skal 1) definere, hvad der i Danmark er

Læs mere

Effektivisering af jobcentrene

Effektivisering af jobcentrene Effektivisering af jobcentrene Et dybere indblik i Jobcenter Frederikshavns produktivitet, effekter og udviklingsmuligheder Dagsorden 1 Introduktion og præsentation 2 Analyse af jobcentrenes ressourceforbrug

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Kontanthjælpsreformen Reformens hovedsigte Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en uddannelse Created Borgere, with der Aspose.Slides kan arbejde, skal mødes for med.net klare

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Enhedslistens fremgang ved valget 2011 Studierapport, 2012, 2. semester, Samfundsvidenskabeligt Basisstudium,

Enhedslistens fremgang ved valget 2011 Studierapport, 2012, 2. semester, Samfundsvidenskabeligt Basisstudium, Roskilde Universitet Roskilde University Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium The Social Science Basic Study Enhedslistens fremgang ved valget 2011 Studierapport, 2012, 2. semester, Samfundsvidenskabeligt

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE KNOGLEBILLEDER - EN BACHELOROPGAVE OM ANVENDELSE AF PACS TIL UDMÅLING AF CORTICALISTYKKELSEN I DEN PROXIMALE HUMERALE DIAFYSE HOS PATIENTER

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

I&KAMP&MOD&KRITIKKEN&

I&KAMP&MOD&KRITIKKEN& SOCIOLOGISK&INSTITUT,&KØBENHAVNS&UNIVERSITET& I&KAMP&MOD&KRITIKKEN& 2&ARBEJDSLØSE&OG&SELVKRITIK& [TYPE&THE&COMPANY&NAME] 24.$JANUAR$2014$ VEJLEDERE:&BELLA&MARCKMANN&OG&EMIL&BEGTRUP2BRIGHT&& & & ANTAL&TEGN:&83.350&

Læs mere

AGENDA. Hver tiende kontanthjælpsmodtager arbejder - efter eget udsagn - sort.

AGENDA. Hver tiende kontanthjælpsmodtager arbejder - efter eget udsagn - sort. 2. november 26 18 Kontanthjælp Selv om det er socialt bedrageri, indrømmer hver tiende kontanthjælpsmodtager, at de har arbejdet sort. Og særligt de ikke-arbejdsmarkedsparate arbejder sort. Politisk krav

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse. N OTAT KL-undersøgelse af ressourceforløb mv. KL har i marts-april 2015 gennemført en undersøgelse af implementeringen af reformen af førtidspension, med særlig fokus på, om intentionerne bag ressourceforløbene

Læs mere

Vold på dagsordenen. Medierne og den politiske proces

Vold på dagsordenen. Medierne og den politiske proces Vold på dagsordenen. Medierne og den politiske proces Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

Magtrelationen mellem medier og politikere

Magtrelationen mellem medier og politikere Magtrelationen mellem medier og politikere 4. semester Samfundsvidenskabelig Basis RUC Foråret 2005 Vejleder: Peter Bogason Studerende: Sune Nebsager Marie Kock Nielsen Sara Ringgaard Kasper Egesborg Ryt-Hansen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 16:00-17:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Michael Blem Clausen (B), Steffen Mølgaard

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Medierne og den politiske dagsorden: En tango med fører? 1

Medierne og den politiske dagsorden: En tango med fører? 1 Christoffer Green-Pedersen og Rune Stubager politica, 42. årg. nr. 3 2010, 326-344 Medierne og den politiske dagsorden: En tango med fører? 1 Politik foregår i medierne, men foregår det også på mediernes

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

En policyanalyse af omstændighederne der medførte indførelsen af Danmarks første lov om integration

En policyanalyse af omstændighederne der medførte indførelsen af Danmarks første lov om integration En policyanalyse af omstændighederne der medførte indførelsen af Danmarks første lov om integration Jak ob Højri is Markussen 10. sem ester Po litik og Adm inistratio n Aa lbor g Univers itet 1 2 Abstract

Læs mere

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Analyse 12. juni 2015 Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Prækvalificering til arkitektkonkurrencer i Danmark. Del 2: Arkitekternes perspektiv og erfaringer

Prækvalificering til arkitektkonkurrencer i Danmark. Del 2: Arkitekternes perspektiv og erfaringer PrækvalificeringtilarkitektkonkurrenceriDanmark Del2:Arkitekternesperspektivogerfaringer Arbejdspapiraf KristianKreinerogMajkenMereteGorm April2009 0 Arbejdspapiretsindholdogopbygning Dennerapporterenfortsættelseafenrapportfrajanuar2008,hvorpraksisomkringprækvalificering

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Indhold. Kapitel 1 Indledning... 3 1.1. Generelt...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3. Kundskab er afmagt...3

Indhold. Kapitel 1 Indledning... 3 1.1. Generelt...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3. Kundskab er afmagt...3 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1. Generelt...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3. Kundskab er afmagt...3 Kapitel 2 Forskningstyper... 4 2.1. Den beskrivende forskningstype...4 2.2. Den forklarende forskningstype...4

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

2.lek&on: Socialisa&onsprocessen hvorfor er vi mennesker, som vi er? II

2.lek&on: Socialisa&onsprocessen hvorfor er vi mennesker, som vi er? II 2.lek&on: Socialisa&onsprocessen hvorfor er vi mennesker, som vi er? II 2.Lek&on i undervisningsforløbet Iden%tet i forandring, baseret på kapitel 3 i Luk Samfundet Op! af Brøndum og Hansen, Columbus 2010

Læs mere

Klimatilpasning i Mjølnerparken

Klimatilpasning i Mjølnerparken Klimatilpasning i Mjølnerparken Antal anslag: 93.212 "Denne opgave er udarbejdet af studerende ved Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen, Professionshøjskolen Metropol. Den foreligger urettet og ukommenteret

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på:

Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier

Læs mere

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune Bilag 1 til revisionsberetning nr. 21 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 RESUME... 3 2 FORMÅL... 4 3 METODE OG DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Referat'fra'Alternativets'Årsmøde'2015" 27.juni'2015"

Referat'fra'Alternativets'Årsmøde'2015 27.juni'2015 Referat'fra'Alternativets'Årsmøde'2015 27.juni'2015 Antalindregistrerededeltagere: Medlemmermedstemmeret:417 Frivilligeudenstemmeret:3 DAGSORDEN: 1. HELLEENGELBRECHTSEN(FORPERSON)BYDERVELKOMMEN 2. VALGAFDIRIGENT

Læs mere

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ))

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ)) Journalisthøjskolen Undervisningsplan Efterår 2011 2. semester Indsamling og Analyse Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Folkemøde-analysen 2013 Gå-hjem-møde i DKF OPERATE A/S JESPER BROCHMANDS GADE 10 2200 KØBENHAVN N TLF +45 38 16 80 90 WWW.OPERATE.

Folkemøde-analysen 2013 Gå-hjem-møde i DKF OPERATE A/S JESPER BROCHMANDS GADE 10 2200 KØBENHAVN N TLF +45 38 16 80 90 WWW.OPERATE. Folkemøde-analysen 2013 Gå-hjem-møde i DKF OPERATE A/S JESPER BROCHMANDS GADE 10 2200 KØBENHAVN N TLF +45 38 16 80 90 WWW.OPERATE.DK Anders Dybdal Kommunikationsrådgiver og ekstern lektor Arbejder primært

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema I Ugens tema II Kontanthjælpsreform: flere i uddannelse og job Regeringens vækstplan skal øge væksten og skabe job Ugens tendens Fald i ledigheden

Læs mere

Hvordan genererer vi viden i projektet?

Hvordan genererer vi viden i projektet? #TEORIER Dagens program Hvad skal vi med teori? Hvad er teori ift. design? Hvordan genererer vi viden i projektet? Latour (online) Fallman 2003 Kimbell 2009 Zimmerman et al. 2007 Spørgsmål Hvad er en bruger?

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Problemforståelser i arbejdsmiljøarbejdet

Problemforståelser i arbejdsmiljøarbejdet Problemforståelser i arbejdsmiljøarbejdet - Der er intet så praktisk som en god teori Grane Gregaard Rasmussen Rikke Seim Liv Starheim DTU s Masteruddannelse i Miljøog arbejdsmiljøledelse Formål At udforske

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Motivation af de nyledige borgere i København

Motivation af de nyledige borgere i København Efterår 2013 Motivation af de nyledige borgere i København Projektnavn: Jobcenter København Gruppemedlemmer: Sarah Krogh Thomsen (47990), Sophie Hjælmhof- Larsen (48023), Mette Nielsen (47986) og Heidi

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Psykosociale konsekvenser af arbejdsmarkedsmarginalisering RESUMÉ

Psykosociale konsekvenser af arbejdsmarkedsmarginalisering RESUMÉ RESUMÉ Dette bachelorprojekt handler om, hvilke psykosociale konsekvenser arbejdsmarkedsmarginalisering kan have for den arbejdsløse kontanthjælpsmodtager i et samfund hvor arbejdsnormen hersker, som vil

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Arrangementer vinter/forår 2009 Arangementerne er for selskabets medlemmer. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen - eller ved at sende

Læs mere

Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft

Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft Kontanthjælpsloft Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft Der er en økonomisk gevinst ved at arbejde i Danmark. Venstre vil dog indføre et såkaldt moderne kontanthjælpsloft

Læs mere

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter Kandidatafhandling,InstitutforPsykologi,Københavnsuniversitet Traumer EnundersøgelseafsammenhængenmellemPTSDog kroniskesmerter Ethvertlevendevæsensøgerstraksfrafødslenlystenog befindersigvelvedden,somdetbedsteafalt,ogskyr

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Casestudier: 3 www.regionmidtjylland.dk

Casestudier: 3 www.regionmidtjylland.dk Casestudier: Bent Flyvbjerg: Rationalitet og magt, 1991 Anegen Trillingsgaard: Skolens blinde øje, 2000 Franc Ramus: Tre teorier om ordblindhed 2003 Birgitte Ahlgreen et al. Når naboen er et offentligt

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering

Læs mere