HOVEDPOINTER FRA LEVERANCERNE I FASE 2. Resumé. Campus Næstved ꞋSammen kan vi mereꞌ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDPOINTER FRA LEVERANCERNE I FASE 2. Resumé. Campus Næstved ꞋSammen kan vi mereꞌ"

Transkript

1 HOVEDPOINTER FRA LEVERANCERNE I FASE 2 Resumé. Campus Næstved ꞋSammen kan vi mereꞌ

2 Campus Næstved Næstved station Næstved centrum INDLEDNING Erhvervsakademi Sjælland (EASJ), University College Sjælland (UCSJ) og VUC Storstrøm (VUC) har i perioden januar august 2014 udarbejdet tre væsentlige bidrag til realisering af en fælles Campus i Næstved: EN FÆLLES VISION PRÆPROGRAMMERING AF CAMPUS-BYGGERIET MODEL FOR BYGHERREKONSTRUKTION Nedenfor fremhæves hovedpointerne i hver af de tre leverancer. CAMPUS NÆSTVED 2

3 Vision Sammen kan vi mere Fællesskabet omkring Campus Næstved skal tilføre den enkelte uddannelsesinstitution noget ekstra, som de deltagende uddannelser ikke vil kunne løfte hver for sig. En fælles Campus vil styrke uddannelsernes rammebetingelser på to områder: En yderst attraktiv beliggenhed, som er både bynær, stationsnær og i tilknytning til et stort grønt område Når vi er mange kan vi mere, med op til studerende og ansatte vil Campus Næstved udgøre et attraktivt fagligt og socialt studiemiljø og samtidig styrke muligheden for brobygning mellem uddannelsesniveauer. Parterne i Campus Næstved er enige om, at følgende tre værdier skal kendetegne den fælles campus: 1. Rum til faglig fordybelse og tværfaglig inspiration Med Campus Næstved vil vi skabe udviklende læringsmiljøer til gavn for studerende og undervisere. Vi ønsker at udfordre de traditionelle skel mellem uddannelsesinstitutionerne i Campus. Nøgleordene er: Faglig identitet for de enkelte uddannelser Tværfaglighed og større udbud giver flere muligheder for de studerende Tværprofessionelt 2. Lokal forankring med globalt udsyn Campus Næstved vil i kraft af sin størrelse blive en vægtig institution i lokalområdet. Med Campus vil vi skabe en samlet fælles identitet i forhold til omverdenen i respekt for de enkelte uddannelser som udgør helet. Nøgleordene er: Campus og by skal være i interaktion Campus og kommunen som partnere Øget samspil med det lokale erhvervsliv International profil 3. Mere for mindre I fællesskab kan vi skabe løsninger, hvor uddannelserne opnår flere og bedre muligheder, end de hver for sig har i dag. Nøgleordene er: Samarbejde omkring innovative løsning, fx ved brug af fjernundervisning Fælles brug af faciliteter giver adgang til bedre lokaler og flere funktioner Fælles om den lokale administration og drift Realisering af Campus Næstved kræver en indsats og vi vil lykkes! Ligesom vi vil: Arbejde for fælles løsninger i Campus Arbejde for at træde nye stier i fællesskab, og Arbejde for, at der med tiden kommer flere Campus-parter til. CAMPUS NÆSTVED 3

4 Præprogrammering Campus Næstved Signal Arkitekter har i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne skabt en præprogrammering af Campus Næstved. Præprogrammeringen bygger på følgende fælles grundlag: ORGANISATION EN KLAR FÆLLES ORGANISATION VI BEVARER KERNEYDELSEN EKSTERNE SAMARBEJDER MENNESKER DEN PRODUCERENDE STUDERENDE DEN VIDENDE MEDARBEJDER RUM BRYDE MED VANETÆNKNINGER NYE MØDEFORA RUMLIGHEDER CAMPUS NÆSTVED TÆNKES BYGGET OP OMKRING 8 RUMLIGE KATEGORIER: Rumligheder med orientering mod studiemiljøet: Generelle læringsrum her foregår forskellige former for læring Support rum fx studiearbejdspladser, grupperum, læsesale, faciliteter til online møder, præsentationer m.m. Fagspecifikke rum fx værksteder, bevægelsesrum, laboratorier Medarbejderrum arbejdspladser både i form af stillekupeer og til teamarbejde. Rumligheder med orientering mod omverdenen: Fælles arena primære funktioner såsom kantine, formelle og uformelle mødesteder Front desk/reception den fælles campus information Inspirationsrum fx mediecenter, inkubationsmiljø, multihal og auditorium Uderum kan være indrettet med aktivitetszoner, områder til faglig læring, rekreative områder m.v. CAMPUS NÆSTVED 4

5 or skolens brugere og gæster mødes til erendes arbejde uppearbejde, samvær, uformelle møder. ltater (digital og tore samlingssted og scene for præsentafremstilling). turelle aktiviteter ect. ON & REFERENCER et givent område. En samtænkning med FAB lab eller lignende kan med fordel overvejes. FAGLOKALER Central placering CAFÉMILJØ af med giver mindremuligborgenerelle LÆRINGSRUM,Cafémiljø MEDARBEJDERRUM faglokaler de tilhed frokost, kaffe, mindre for interaktion med OG SUPPORTRUM uformelle Kan tænandre møder. studerende på kes campus sammenog med terrasse brug i flere og udeservering samt sammenhænge. ophold. TRANSPARENS STILLEZONER / KONCENTRATION Tydelig markering af særlige funktionsområder gør det muligt at arbejde med stillezoner. ÆSTVED INSPIRATION REFERENCERskaber TIL NOTER FAGSPECIFIKKE RUM &Transparens sammenhæng mellem rummene, og giver brugerne en fornemmelse af livet i huset. L MØDE OG ARBEJDE for at trække sig ere rolige og beskytstops er til frokostmøder, bejde m.m. AUDITORIUM / MULTISAL MEDIATEK / BIBLIOTEK En samtænkning af disse to pladskrævende funktioner kan skabe rum til store forsamlinger til foredrag, konferencer, forestillinger, koncerter eller lignende. Rummet har en grad af fleksiindretning bilitet, så det kan bruges til flere af r støtte en dialo forskellige formål. CAMPUS NÆSTVED TIL INSPIRATION NOTER & REFERENCER Et mødested for studerende og gæster, hvor der man kan hente inspiration og vejledning indenfor Der er zoner hvor man kan fordybe sig et givent område. En samtænkning med FAB lab individuelt eller som en gruppe. Løsnineller lignende kan med fordel overvejes. ger såsom læsesal, fordybelsesmøbler og grupperum. Cafémiljø med mindre bor- FORDYBELSE ERELLE LÆRINGSRUM, MEDARBEJDERRUM UPPORTRUM CAFÉMILJØ DIALOG OG SP SKRIVEFLADER FAGLOKALER STILLEZONERKombinationen / KONCENTRATION mellem de til frokost, kaffe, mindre Central placering Tydeligafmarkering af særlige fleksible og funktionsskrivebare SPARENS tved/præprogrammering/2014/sagsnr uformelle møder. Kan tæn- parens skaber samæng mellem rummene, er brugerne en fornemaf livet i huset. faglokaler giverområder mulig- gør vægge det muligt at arbejde medfor giver mulighed kes sammen med hedterrasse for interaktion med stillezoner. nye arbejdsformer. og udeservering andre samt studerende oppå hold. campus og brug i flere OTER RATION & REFERENCER KANTINEMILJØ GENERELLE LÆRINGSRUM, MEDARBEJDERRUM OG SUPPORTRUM sammenhænge. MØDE- OG GRUPPERUM STILLEZON Kan indrettes som værende formel/uformel og åbne/lukkede. TRANSPARENS Transparens menhæng mellem Indretning rummene,af rum og zoner kan understøtte en dialogbaseret arbejdsform. / MULTISAL og giver brugerne en AUDITORIUM fornemen samtænkning af disse to melse af livet i huset. SKRIVEFLADER Stedet, hvor skolens brugere og gæster mødes til Kombinationen frokost, gruppearbejde, samvær,mellem uformelle møder. fleksible og skrivebare Skolens store samlingssted og scene for præsentavægge giver mulighed for tioner, kulturelle aktiviteter ect. pladskrævende funktioner kan skabe rum til store forsamlinger til foredrag, konferencer, forestillinger, koncerter eller lignende. Rummet en grad Cafémiljø medhar mindre bor-af fleksibilitet, så det kan bruges til flere de til frokost, kaffe, mindre forskellige formål. MET & FAGSPECIFIKKE RUM nye arbejdsformer. DYBELSE CAFÉMILJØ er zoner hvor man kan fordybe sig /Campus viduelt eller som en gruppe. Løsnin-Næstved/Præprogrammering/2014/sagsnr såsom læsesal, fordybelsesmøbler MØDE- OG GRUPPERUM grupperum. Kan indrettes som væ- rende formel/uformel 4/sagsnr og åbne/lukkede. Tydelig ma områder g stillezoner DIALOG OG SPARRING skaber sam- MEDIATEK / BIBLIOTEK FLEKSIBILITET Fleksible indretnin læringsrummene funktionel brug. FORDYBELSE Rum til fordybelse kan tæ både som rum og i zoner. uformelle møder. Kan tænskriveflader Et mødested for studerende og gæster, hvor der kes sammen med terrasse Kombinationen mellem man kan hente inspiration og vejledningog indenfor udeservering samtfleksible opog skrivebare FLEKSIBILITET et givent område. En samtænkning med FAB lab hold. vægge giverafmulighed for Fleksible indretninger og udformninger *Driftarealer *Brugsarealer eller lignende kan med fordel overvejes. Nuværende kvm nye arbejdsformer. læringsrummene kan understøtte multi- Dimensionering: Campus Næstved er i præprogrammeringen dimensioneret til i alt kvm, heraf FAGLOKALER NICHER TILfælles MØDE OG ARBEJDE kvm. Næstvedaf stved/præprogrammering/2014/sagsnr Parterne i Campus Central placering Mulighed for at trække sig ønsker en campus med så storfaglokaler en fælles giverarena muligtilbage i mere rolige og beskytsom muligt. Det giver både mere interaktion hed for interaktion med tede miljøer til frokostmøder, uddannelserne imellem, og det giver samtidigpå andre studerende gruppearbejde m.m. mest for pengene. campus og brug i flere EASJ funktionel brug UCSJ OG GRUPPERUM VUCMØDEStorstrøm Kan indrettes som væ* rende formel/uformel Driftarealer = betaler for: egne arealer + andel af og åbne/lukkede. fælles arealer Brugsarealer = Adgang: egen arealer + fælles arealer * sammenhænge. Med andre ord kan hver uddannelsesinstitution betale for langt færre kvm end i dag, men opnå adgang til op mod 1/3 mere areal i et nyt byggeri. /Campus Næstved/Præprogrammering/2014/sagsnr Ved at gå sammen i en fælles campus, kan uddannelserne få: 20 AUDITORIUM / MULTISAL FORDYBELSE Der er zoner hvor man kan fordybe sig CAMPUS NÆSTVED 5 En samtænkning af disse to pladskrævende funktioner kan skabe rum til store forsamlinger til foredrag, konferencer, forestillinger, koncerter eller lignende.

6 Model for bygherrekonstruktion Horten har som juridisk rådgiver for Campus Næstved udarbejder to modeller for mulig bygherrekonstruktion, hhv. en ejermodel og en lejermodel. EJERMODEL Det skal anbefales at læse den fulde redegørelse fra Horten. Her følger udvalgte pointer vedrørende ejermodellen: Overordnet set indebærer ejermodellen, at Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab finansierer, opfører, driver samt tager ejerskab til campusbyggeriet. Den mest hensigtsmæssige ejerkonstruktion for uddannelsesinstitutionerne indebærer, at campusbyggeriet opdeles i ejerlejligheder for hver uddannelses egne arealer. Der stiftes ligeledes en ejerforening, hvor uddannelsesinstituionerne er pligt mæssige medlemmer. Fællesarealerne i campusbyggeriet vil tilhøre og blive drevet af ejerforeningen. Driftsudgifter for fællesarealer fordeles mellem uddannelsesinstitutionerne efter en på forhånd aftalt fordelingsnøgle baseret på antal årskursister/stå. Campus er skræddersyet byggeri til uddannelsesinstitutionerne og med et stort fællesareal (ca, 46 % af den samlede bygningsmasse). Ved at indgå i ejermodellen er der en salgsrisiko for uddannelsesinstitutionerne, i fald en eller ønsker at fraflytte campus. Sædvanligvis vil byggeri af denne type udbydes som total- eller hovedentreprise Uddannelsesinstitutionerne skal forud for udbud antage en byggeteknisk rådgiver til udarbejdelse af et tilstrækkeligt byggeteknisk grundlag. Der foreslås en fordelingsnøgle til fordeling af anlægsudgifter baseret på arealfordelingen i præprogrammeringen v. Signal arkitekter for de individuelle områder og efter fordelingsnøglen for fælles arealerne. Samlet set er den foreslåede fordelingsnøgle: EASJ: 44,9% VUC: 24,3% UCSJ: 30,8% Det skal bemærkes, at Horten fraråder en kombineret ejer-/lejermodel, idet der ikke vurderes at være interesserede investorer i markedet for en sådan model. CAMPUS NÆSTVED 6

7 LEJERMODEL Det skal anbefales at læse den fulde redegørelse fra Horten. Her følger udvalgte pointer vedrørende lejermodellen: Lejermodellen forudsætter, at der indgås tre individuelle lejekontrakter mellem investor og de enkelte uddannelsesinstitutioner Huslejen for fællesarealer fastlåses en gang for alle ved lejemålets start, og fordeles herefter årligt internt på baggrund af aftalt fordelingsnøgle, baseret på antal årskursister/stå I modellen er foreslået en uopsigelighedsperiode på 15 år. Det skal under streges, at der ikke er foretaget en markedsafprøvning, og der knytter sig således en vis usikkerhed til om investor vil kræve længere uopsigelighedsperiode for at finde projektet attraktivt. Den foreslåede lejermodel kan pga. uopsigelighedsperiodens længde kun realiseres med forudgående godkendelse fra de enkelte ressortministerier, og projektet vil skulle forelægges Finansudvalget via aktstykke. Projekter af denne type udbydes typisk således at investorer konkurrerer på kvalitet og lejevilkår. Uddannelsesinstitutionerne skal forud for udbud antage en byggeteknisk rådgiver, som kan udarbejde det fornødne byggetekniske grundlag. Det må forventes, at investor ser en risiko ved driftsudgifter til fællesarealer ved delvis fraflytning af lejemålet. Horten foreslår, at denne problemstilling hånd teres i lejekontrakten, fx ved at den økonomiske risiko for fællesarealerne ved fraflytning påhviler uddannelsesinstitutionerne ikke udlejer. Det skal bemærkes, at Horten fraråder udbud med en 10-årig uopsigelighedsperiode, idet der ikke vurderes at være interesserede investorer i markedet for en sådan model. Horten anbefaler for begge modeller, at der udarbejdes en samarbejdsaftale parterne imellem, hvor udannelsesinstitutionerne forpligter sig til at deltage i realisering af campusbyggeriet indenfor nærmere angivne rammer. CAMPUS NÆSTVED 6

8 Økonomi Horten har endvidere foretaget en række tentative beregninger af projektfinansieringen, baseret på anlægssum på 177 mio. kr. estimeret af Kuben Management, november Anlægssum: 152 mio. kr. Omkostninger: 5 mio. kr. Uforudsete udgifter: 20 mio. kr. I alt 177 mio. kr. Forudsætningerne for anlægssummen er: Areal på kvm. Anslået omkostning på kr. pr. kvm. Etablering af 100 p-pladser i kælder, kr. pr. stk. Erhvervelse af byggegrund anslået til 6 mio. kr. Det skal bemærkes, at punkterne etablering af 100 p-pladser ifm. campusbyggeriet og anskaffelsespris af byggegrund på 6 mio. kr. begge er Næstved Kommunes forhandlingsudspil til Campus parterne. Nedenfor er angivet gennemsnitlig årlig omkostning fordelt på uddannelsesinstitutionerne ved en anlægssum på 177 mio. kr. Hertil kommer individuelle udgifter såsom inventar, it, flytning, kunstudsmykning o. lign. Ejermodel Rente+afdrag i mio. kr. Lejermodel 1. års leje i mio. kr. EASJ 6,1 4,8 UCSJ 4,2 3,3 VUC Storstrøm 3,3 2,6 SUM 13,6 10,6 Herudfra kan beregnes: EJERMODEL Gennemsnitlig årlig omkostning pr. kvm: 13,6 mio. kr./ kvm = kr. pr. kvm. LEJERMODEL 1. års leje: 10,6 mio. kr./ kvm = ca. 981 kr. pr. kvm. Næstved Byråd behandler i budgetprocessen for 2015 anlægsforslag for 53 mio. kr. til til følgeinvesteringer i relation til Campus Næstved. Midlerne påtænkes afsat til fx p-hus, adgangsveje, stisystem, reetablering af Teatergade som mindre befærdet gade o.lign. Afslutningsvis bemærkes det, at Næstved Kommune i anden anledning har fået foretaget en markedsundersøgelse i Næstved by, og det almindelige forrentningsniveau anslås til at ligge på mellem 5 og 6% i byen Beregnet med 6% forrentning 2. Afvigelse i sum skyldes afrunding Har du spørgsmål eller kommentarer til Campus Næstved kontakt METTE THIIM. Campus Næstved Projektleder Direkte Mobil NÆSTVED KOMMUNE. Teatergade Næstved.

9 Vision. Campus Næstved Kernen af Campus Næstved er vores fælles tro på, at: ꞋSammen kan vi mereꞌ

10 Vision. Campus Næstved ꞋSammen kan vi mereꞌ ZZ EAJS Campus Næstved XX De uddannelsesinstitutioner, som udgør Campus Næstved, er selvejende institutioner, hver med deres egen individuelle profil. Fællesskabet omkring Campus Næstved skal tilføre den enkelte uddannelsesinstitution noget ekstra, som de deltagende uddannelser ikke vil kunne løfte hver for sig. Samtidig er det vores ambition, at Campus Næstved også skal tilføre ekstra værdi for byen og lokalområdet som et attraktivt og kompetent kraftcenter. UCSJ YY VUC Storstrøm Vi tror på, at Campus fællesskabet vil skabe et spændende studiemiljø fagligt og socialt. Det ønsker vi, at også andre uddannelsesinstitutioner i Næstved skal nyde godt af. I Campus vil vi derfor gennem uddannelsesrådet arbejde for et bredere samarbejde alle uddannelserne imellem en virtuel Campus. Den fysiske etablering af Campus vil til hver en tid være åbent for tilflytning af flere uddannelsesinstitutioner, Forskelligheden rummer en række potentielle muligheder, som vi vil arbejde for at realisere. Men vi tror på, at lighedspunkterne er større end forskellene, idet vi alle bedriver uddannelser som vores kerneydelse, og vi alle arbejder for mere og bedre uddannelse til de unge og dem, som senere i livet har behov for efter- og videreuddannelse. CAMPUS NÆSTVED 2

11 Rammen om Campus Næstved Med Campus Næstved vil vi skabe en palet af attraktive uddannelsestilbud i et levende studiemiljø. Vi tror på, at solid faglighed i kombination med et engagerende studiemiljø både vil tiltrække flere studerende og de fagligt dygtige undervisere i en større radius. En fælles Campus vil styrke uddannelsernes rammebetingelser særligt på to områder: En yderst attraktiv beliggenhed En attraktiv beliggenhed er væsentlig for uddannelsernes mulighed for at tiltrække både studerende og undervisere fra et større område. Erfaring viser, at en attraktiv placering er medvirkende årsag til at give vækst i antal studerende. Med Campus Næstved er en række væsentlige ønsker til placering opfyldt: Bynært Stationsnært Grønt område i tilknytning til Campus Centralt ift. kulturelle tilbud, cafeliv mv. Når vi er mange kan vi mere Campus Næstved vil blive en vægtig institution i byen med en volumen på op mod mennesker på daglig basis af både studerende og ansatte. De mange menneskers daglige gang vil skabe et levende miljø i og omkring Campus. Et attraktivt studiemiljø har stor betydning for fastholdelsen af de studerende det er lettere at sige farvel til en uddannelse end til et socialt fællesskab. Den større volumen i en samlet Campus Næstved tror vi på vil bidrage med blandt andet: Attraktivt studiemiljø med blandede profiler fagligt, køns- og aldersmæssigt Bedre brobygning mellem uddannelsesniveauer Et spændende studiemiljø er også et spændende arbejdsmiljø. Vi ønsker i videst muligt omfang at skabe og understøtte et attraktivt arbejdsmiljø, fx ved: Fælles kompetenceudvikling At være på forkant, fx med brug af it i undervisningen Et bredere fagligt miljø med bedre mulighed for brug af undervisernes kompetencer CAMPUS NÆSTVED 3

12 Værdier Faglig identitet for de enkelte uddannelser At tage en uddannelse hænger i høj grad sammen med udvikling af en professionel identitet for den studerende. I Campus skal der være plads til at opbygge faglige identiteter i tilknytning til de enkelte fag. Samtidig giver Campus mulighed for at møde en række af de andre fagprofessionelle, som man skal samarbejde med i et efterfølgende arbejdsliv. Det styrker de studerendes kompetencer på et fremtidigt arbejdsmarked. Parterne i Campus Næstved er enige om, at følgende tre værdier skal kendetegne den fælles Campus. Nedenfor vil værdierne blive nærmere beskrevet. 1. Rum til faglig fordybelse og tværfaglig inspiration 2. Lokal forankring med globalt udsyn 3. Mere for mindre RUM TIL FAGLIG FORDYBELSE OG TVÆRFAGLIG INSPIRATION Med Campus Næstved vil vi skabe udviklende læringsmiljøer, som gør vores studerende i stand til at gennemføre en uddannelse, få de bedst mulige kvalifikationer med på vejen og dermed ved endt uddannelse være attraktive på arbejdsmarkedet. Tværfaglighed og større udbud giver flere muligheder for de studerende Vi ønsker at udfordre de traditionelle skel mellem uddannelsesinstitutionerne i Campus ved at skabe mulighed for, at der udbydes faglige forløb på tværs af uddannelserne. Mulige tiltag kunne være tværgående læringsfællesskaber som: Fælles valgfagskatalog Fælles fag-camps Innovations-camps Tværprofessionelt Samling af forskellige uddannelser på samme sted, giver mulighed for at mødes på tværs, både formelt og uformelt. I dette møde er der potentiale for at skabe: Nye ansættelser på tværs Udvikle nye typer at uddannelsestilbud Fælles efter- og videreuddannelse Og det som vi endnu ikke ved, hvad er CAMPUS NÆSTVED 4

13 LOKAL FORANKRING MED GLOBALT UDSYN Campus Næstved vil i kraft af sin størrelse blive en vægtig faktor i lokalområdet. Det gælder både i uddannelsesøjemed, men også i muligheden for at skabe relationer til det lokale kultur- og erhvervsliv. Med Campus vil vi skabe en samlet fælles identitet i forhold til omverdenen i respekt for de enkelte uddannelser som udgør helet. Campus og by skal være i interaktion Vi ønsker, der skal være liv omkring campus. Byens borgere skal kunne bruge Campus til fordel for både borgere og campus. Campus skal ligeledes naturligt bruge byens faciliteter i form af kulturelle tilbud og det lokale erhvervsliv. Campus og kommunen som partnere Vi ser det som naturligt, at et velfungerende samspil med kommunen udbygges til fordel for begge parter. Campus er den naturlige samarbejdspart for kommunen hvad angår vidensudveksling, efter- og videreuddannelse, uddannelsesudvikling og højnelse af uddannelsesniveau. Kommunen er Campus naturlige samarbejdspart hvad angår samarbejde med det øvrige uddannelsesudbud i Næstved. Øget samspil med det lokale erhvervsliv Campus Næstved vil arbejde for at oprette et fælles dialogforum med det lokale erhvervsliv, hvor muligheder for løbende samarbejde kan drøftes, det kunne fx være: Lokale uddannelsesbehov, som Campus kan løfte Interaktion mellem de studerende og erhvervslivet undervejs i uddannelsesforløbet Styrkelse af lokal rekruttering af nyuddannede Offentligt privat samarbejde med Campus som part International profil Internationalisering har mange udtryk ved en uddannelsesinstitution. Den nok mest almindelige form, hvor danske studerende tager på studieophold i udlandet og udenlandske studerende kommer hertil, skal selvfølgelig fortsat understøttes og udbygges. Men derudover vil vi i Campus Næstved understøtte internationaliseringen i kombination med brugen af teknologi. Det kan fx være ved: Fagligt stærke kapaciteter nationale som internationale skal bruges som virtuelle gæstelærere Ved større kendte navne, som kan have bredere interesse, kan der laves fælles forelæsning for interesserede studerende på campus Medarbejderne indgår i internationale kompetenceudviklingsforløb Udbyde undervisning til studerende som ikke fysisk er til stede på Campus, både nationalt og internationalt. CAMPUS NÆSTVED 5

14 MERE FOR MINDRE Med Mere for mindre mener vi, at vi i Campus Næstved fællesskabet kan skabe løsninger, hvor uddannelserne opnår flere og bedre muligheder, end de hver for sig har i dag. Vel at mærke uden at det vil koste ekstra. Fx kan vi dele omkostningen ved at drive og understøtte innovation og udvikling, samtidig med at alle institutionerne kan få fuldt udbytte af de tiltag som måtte være. Endvidere vil en ny bygning opført specifikt til brug for de tre uddannelser have en lang række muligheder for bedre udnyttelse og for optimering af driftsøkonomi. En fælles Campus vil kunne fremme samarbejdet omkring nye løsninger inden for fx fjernundervisning, ligesom et fællesskab om fx Videnscenter for anvendt IKT vil kunne være udbytterigt for alle parter En ny bygning vil give mulighed for at være innovativ omkring bygningens indretning til brug i forbindelse med nye undervisnings former og læringsmetoder Fleksible løsninger i et nybyggeri vil kunne øge udnyttelsesgraden af de opførte lokaler, idet hvert lokale kan have flere funktioner Med fælles brug af faciliteter, kan vi hver især få adgang til bedre lokaler og flere funktioner, idet rummene kan bruges af flere parter. Ved at være fælles om den lokale administration og drift, fx reception, lokaleplanlægning, eksamensadministration, vejledning, bygningsvedligehold m.v., kan vi hver især for færre ressourcer opretholde de samme funktioner En ny bygning må forventes at reducere uddannelsernes udgifter til forbrug af el, vand og varme alene i kraft af den udvikling, der er sket i byggeriet. Forudsætninger for et vellykket Campus Næstved Vi er klar over, at realisering af de positive effekter ved en fælles Campus Næstved ikke kommer af sig selv. Aktiv ledelse, der hele tiden arbejder på at skabe det størst mulige fællesskab i Campus, er en forudsætning for, at det lykkes. OG VI VIL LYKKES! Ligesom vi vil: arbejde for fælles løsninger i Campus arbejde for at træde nye stier i fællesskab, og arbejde for, at der med tiden kommer flere Campus-parter til. Fordi vi tror på, at det giver mere værdi for alle i Campus. Har du spørgsmål eller kommentarer til Campus Næstved kontakt METTE THIIM. Campus Næstved Projektleder Direkte Mobil NÆSTVED KOMMUNE. Teatergade Næstved.

15 VUC Storstrøm Bilag Sag 2b Balance pr. 30. juni AKTIVER Note Grunde/arealer Bygninger Ombygninger - Nykøbing F Undervisningsudstyr Transportmateriel Andet udstyr og inventar Materielle anlægsaktiver Deposita Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Debitorer Andre tilgodehavender X Mellemregning med Undervisningsministeriet Tilgodehavende EU-projekt Forudbetalt omkostninger Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Materielle anlægsaktiver AKTIVER PASSIVER Egenkapital pr A Periodens resultat Egenkapital B Prioritetsgæld Langfristet gæld C Skyldig løn D Feriepengeforpligtelser E Kreditorer X Mellemregning med Undervisningsministeriet F Anden kortfristet gæld G Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld Gældsforpligtelser PASSIVER

16 .

17 Regnskab pr. 30. juni 2014 Bilag Sag 2 B Resultatopgørelse pr ÅRET 2014 Note Forbrug Budget Afvigelse Budget kvartal Ankerbudget NYT Årsestimat Afvigelse Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Driftsomkostning Driftsresultat før finansiellse og ekstraord. poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster Årets resultat Budget Ankerbudget AKTIVITETSUDVIKLING: Forbrug Budget Afvigelse kvartal NYT Årsestimat Afvigelse GSK 0,0 1,0-1,0 5,0 6,0 5,0-1,0 HF2 156,2 163,2-7,0 122,8 291,0 279,0-12,0 Hfe 216,7 210,0 6,7 234,0 424,0 450,7 26,7 AVU 300,7 264,5 36,2 238,3 464,0 539,0 75,0 FVU 71,9 77,0-5,1 56,0 133,0 127,9-5,1 OBU 9,1 8,3 0,8 8,2 16,5 17,3 0,8 IDV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andet 1,8 1,8 0,0 1,2 3,0 3,0 0,0 I ALT 756,4 725,8 30,6 665, , ,9 84,4 Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger Driftsomkostninger Side 1

18 Regnskab pr. 30. juni 2014 Bilag Sag 2 B Resultatopgørelse pr ÅRET 2014 Noter Budget Forbrug Budget Afvigelse Ankerbudget 1. Statstilskud kvartal NYT Årsestimat Afvigelse Undervisningstaxameter Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Øvrige driftsindtægere Deltagerbetaling og andre indtægter Deltagerbetaling, uddannelse incl. Jobcentre og IDV Anden ekstern rekvirentbetaling (kantine+veu) Andre indtægter (projekter) Undervisnings gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse Markedsføring Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedrørende markedsføring Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedrørende ledelse og administration Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedrørende bygningsdrift Side 2

19 Regnskab pr. 30. juni 2014 Bilag Sag 2 B Resultatopgørelse pr ÅRET 2014 Noter Budget Forbrug Budget Afvigelse 7. Aktiviteter med særlige tilskud kvartal Ankerbudget NYT Årsestimat Afvigelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedrørende særlige tilskud Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter Finansielle omkostninger Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger Side 3

20

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på fjernundervisning på Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC)

Konsekvenser af besparelser på fjernundervisning på Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 74 Offentligt 10. december 2015 Fakta om Fjernundervisning på KVUC i 2015 Hf (hf-flex) AVU (avu-flex) I alt Lærere tilknyttet fjernundervisning

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse A N A L Y S E 12-01-2011 Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse Analysens hovedpointer: - Nye tal viser, at transportafstand har betydning for, om unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg. Liv og Læring

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg. Liv og Læring Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg Liv og Læring Indhold Campus Vordingborg 2 1 Navn, Hjemsted 3 2 Formål 3 3 Partnerskabsaftalens parter 3 4 Partnerskabets opgaver og ansvar 3 5 Partnerskabets

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Aktstykke nr. 125 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 19. juni 2017.

Aktstykke nr. 125 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 19. juni 2017. Aktstykke nr. 125 Folketinget 2016-17 125 Undervisningsministeriet. København, den 19. juni. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at HF og VUC Fyn opfører en ny undervisningsbygning

Læs mere

VUC Storstrøm. Balance pr. 30. juni AKTIVER

VUC Storstrøm. Balance pr. 30. juni AKTIVER VUC Storstrøm Balance pr. 30. juni AKTIVER 2016 2015 2015 30.06 30.06 31.12 Grunde/arealer 4.175.069 4.175.069 4.175.069 Bygninger 55.929.751 57.186.162 56.557.956 Nybyggeri - Næstved 997.300 - - Undervisningsudstyr

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Februar 2013 Rammeaftale for samarbejdet mellem Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense M og University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø 1. Præambel Denne rammeaftale har til

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg. Liv og Læring

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg. Liv og Læring Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg Liv og Læring Indhold Campus Vordingborg 2 1 Navn, Hjemsted 3 2 Formål 3 3 Partnerskabets sammensætning 3 4 Partnerskabets opgaver og ansvar 3 5 Partnerskabets

Læs mere

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Hvad er en Campus? Begrebet går tilbage til det gamle Rom Campus var den mark, der blev brugt til

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Dette dokument sammenfatter de forslag til initiativer, der kom frem på konferencen God stil i vinterferien på Ørestad Gymnasium den 16.

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

LÆRINGSCENTER HOLBÆK DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS MEDLEMSKONFERENCE 12. OKTOBER 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

LÆRINGSCENTER HOLBÆK DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS MEDLEMSKONFERENCE 12. OKTOBER 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE LÆRINGSCENTER HOLBÆK DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS MEDLEMSKONFERENCE 12. OKTOBER 2016 Læringscenter Holbæk Danmarks mindste, største campus Du ved ikke hvad det er Vi skal øge udbuddet af uddannelser Vi

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Uddannelsesinstitutionerne har i dag ca. 1.800 studerende / kursister og 160 ansatte (opgjort i årsværk) og råder over 18.500 m 2.

Uddannelsesinstitutionerne har i dag ca. 1.800 studerende / kursister og 160 ansatte (opgjort i årsværk) og råder over 18.500 m 2. 2 Sammenfatning 2.1 Idé og mål med skal være en drivende kraft i bestræbelserne på at tiltrække nye uddannelser til Næstved og udvikle dem, der allerede er. Næstved skal være kendt som en attraktiv uddannelsesby

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Danmark uden kanter - Muligheder i hele landet

Danmark uden kanter - Muligheder i hele landet Danmark uden kanter - Muligheder i hele landet Uddannelse gør drømme til virkelighed. Derfor skal alle børn og unge have adgang til uddannelse uanset, hvor de vokser op i Danmark. Vi vil flytte flere af

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015 Pressekit Fakta om UCL Opdateret oktober 2015 Fakta om UCL Etablering af campus i Odense Økonomi Fordele Baggrund Uddannelseskvalitet og akkreditering Akkreditering og kvalitetssystem Uddannelsernes økonomi

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2014

Haslev Privatskole Generalforsamling 2014 Haslev Privatskole Generalforsamling 2014 Resultat sammenligning Resultat 2013 Budget 2013 Resultat 2012 t. kr. t. kr. Elevtal i alt 364 346 330 Elevtal SFO 5/9 164 156 132 Statstilskud 15.849.935 15.502

Læs mere

Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om?

Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om? UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om? Velkomstarrangement mandag d. 5. september 2016 UNIVERSITY COLLEGE Diplomuddannelser hvad er det?

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR:

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR: Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio 2013 Regnskab 2015 CVR: 34 97 56 12 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ejerforhold: Selskabet ejes af Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 39 for VUC Djursland den 151214 kl. 15.00 18.00 på Kannikegade 10, 2. sal i Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 39 for VUC Djursland den 151214 kl. 15.00 18.00 på Kannikegade 10, 2. sal i Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Konstituering med nye i bestyrelsen... 2 3 Økonomi... 2 3.1 BR2014... 2 3.2 B2015... 3 4 Fagudbud 2015/2016... 3 5 Fravær... 3 5.1 HF i Grenaa 2013/2014... 3 5.2 AVU

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse

VUC Storstrøms bestyrelse VUC Storstrøms bestyrelse Bilag Mødet den 1. oktober 2014. Mødested: Nunsmere Hall, Northwich, Cheshire. Mødetid: Kl. 08.30 10.30. Horten Advokat Peter Bisgaard Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 110 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Tale til åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU alm. del, spørgsmål K og L. Spørgsmålene

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse?

Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse? LBR Prisen 2011: Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse? Bidrag fra klasse 2c hhx Rådmands Boulevard Analyse blandt unge i Randers Holdninger til uddannelse HHX

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 17. november

Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 17. november Aktstykke nr. 35 Folketinget 2014-15 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 17. november 2014. 35 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København,

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere