HOVEDPOINTER FRA LEVERANCERNE I FASE 2. Resumé. Campus Næstved ꞋSammen kan vi mereꞌ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDPOINTER FRA LEVERANCERNE I FASE 2. Resumé. Campus Næstved ꞋSammen kan vi mereꞌ"

Transkript

1 HOVEDPOINTER FRA LEVERANCERNE I FASE 2 Resumé. Campus Næstved ꞋSammen kan vi mereꞌ

2 Campus Næstved Næstved station Næstved centrum INDLEDNING Erhvervsakademi Sjælland (EASJ), University College Sjælland (UCSJ) og VUC Storstrøm (VUC) har i perioden januar august 2014 udarbejdet tre væsentlige bidrag til realisering af en fælles Campus i Næstved: EN FÆLLES VISION PRÆPROGRAMMERING AF CAMPUS-BYGGERIET MODEL FOR BYGHERREKONSTRUKTION Nedenfor fremhæves hovedpointerne i hver af de tre leverancer. CAMPUS NÆSTVED 2

3 Vision Sammen kan vi mere Fællesskabet omkring Campus Næstved skal tilføre den enkelte uddannelsesinstitution noget ekstra, som de deltagende uddannelser ikke vil kunne løfte hver for sig. En fælles Campus vil styrke uddannelsernes rammebetingelser på to områder: En yderst attraktiv beliggenhed, som er både bynær, stationsnær og i tilknytning til et stort grønt område Når vi er mange kan vi mere, med op til studerende og ansatte vil Campus Næstved udgøre et attraktivt fagligt og socialt studiemiljø og samtidig styrke muligheden for brobygning mellem uddannelsesniveauer. Parterne i Campus Næstved er enige om, at følgende tre værdier skal kendetegne den fælles campus: 1. Rum til faglig fordybelse og tværfaglig inspiration Med Campus Næstved vil vi skabe udviklende læringsmiljøer til gavn for studerende og undervisere. Vi ønsker at udfordre de traditionelle skel mellem uddannelsesinstitutionerne i Campus. Nøgleordene er: Faglig identitet for de enkelte uddannelser Tværfaglighed og større udbud giver flere muligheder for de studerende Tværprofessionelt 2. Lokal forankring med globalt udsyn Campus Næstved vil i kraft af sin størrelse blive en vægtig institution i lokalområdet. Med Campus vil vi skabe en samlet fælles identitet i forhold til omverdenen i respekt for de enkelte uddannelser som udgør helet. Nøgleordene er: Campus og by skal være i interaktion Campus og kommunen som partnere Øget samspil med det lokale erhvervsliv International profil 3. Mere for mindre I fællesskab kan vi skabe løsninger, hvor uddannelserne opnår flere og bedre muligheder, end de hver for sig har i dag. Nøgleordene er: Samarbejde omkring innovative løsning, fx ved brug af fjernundervisning Fælles brug af faciliteter giver adgang til bedre lokaler og flere funktioner Fælles om den lokale administration og drift Realisering af Campus Næstved kræver en indsats og vi vil lykkes! Ligesom vi vil: Arbejde for fælles løsninger i Campus Arbejde for at træde nye stier i fællesskab, og Arbejde for, at der med tiden kommer flere Campus-parter til. CAMPUS NÆSTVED 3

4 Præprogrammering Campus Næstved Signal Arkitekter har i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne skabt en præprogrammering af Campus Næstved. Præprogrammeringen bygger på følgende fælles grundlag: ORGANISATION EN KLAR FÆLLES ORGANISATION VI BEVARER KERNEYDELSEN EKSTERNE SAMARBEJDER MENNESKER DEN PRODUCERENDE STUDERENDE DEN VIDENDE MEDARBEJDER RUM BRYDE MED VANETÆNKNINGER NYE MØDEFORA RUMLIGHEDER CAMPUS NÆSTVED TÆNKES BYGGET OP OMKRING 8 RUMLIGE KATEGORIER: Rumligheder med orientering mod studiemiljøet: Generelle læringsrum her foregår forskellige former for læring Support rum fx studiearbejdspladser, grupperum, læsesale, faciliteter til online møder, præsentationer m.m. Fagspecifikke rum fx værksteder, bevægelsesrum, laboratorier Medarbejderrum arbejdspladser både i form af stillekupeer og til teamarbejde. Rumligheder med orientering mod omverdenen: Fælles arena primære funktioner såsom kantine, formelle og uformelle mødesteder Front desk/reception den fælles campus information Inspirationsrum fx mediecenter, inkubationsmiljø, multihal og auditorium Uderum kan være indrettet med aktivitetszoner, områder til faglig læring, rekreative områder m.v. CAMPUS NÆSTVED 4

5 or skolens brugere og gæster mødes til erendes arbejde uppearbejde, samvær, uformelle møder. ltater (digital og tore samlingssted og scene for præsentafremstilling). turelle aktiviteter ect. ON & REFERENCER et givent område. En samtænkning med FAB lab eller lignende kan med fordel overvejes. FAGLOKALER Central placering CAFÉMILJØ af med giver mindremuligborgenerelle LÆRINGSRUM,Cafémiljø MEDARBEJDERRUM faglokaler de tilhed frokost, kaffe, mindre for interaktion med OG SUPPORTRUM uformelle Kan tænandre møder. studerende på kes campus sammenog med terrasse brug i flere og udeservering samt sammenhænge. ophold. TRANSPARENS STILLEZONER / KONCENTRATION Tydelig markering af særlige funktionsområder gør det muligt at arbejde med stillezoner. ÆSTVED INSPIRATION REFERENCERskaber TIL NOTER FAGSPECIFIKKE RUM &Transparens sammenhæng mellem rummene, og giver brugerne en fornemmelse af livet i huset. L MØDE OG ARBEJDE for at trække sig ere rolige og beskytstops er til frokostmøder, bejde m.m. AUDITORIUM / MULTISAL MEDIATEK / BIBLIOTEK En samtænkning af disse to pladskrævende funktioner kan skabe rum til store forsamlinger til foredrag, konferencer, forestillinger, koncerter eller lignende. Rummet har en grad af fleksiindretning bilitet, så det kan bruges til flere af r støtte en dialo forskellige formål. CAMPUS NÆSTVED TIL INSPIRATION NOTER & REFERENCER Et mødested for studerende og gæster, hvor der man kan hente inspiration og vejledning indenfor Der er zoner hvor man kan fordybe sig et givent område. En samtænkning med FAB lab individuelt eller som en gruppe. Løsnineller lignende kan med fordel overvejes. ger såsom læsesal, fordybelsesmøbler og grupperum. Cafémiljø med mindre bor- FORDYBELSE ERELLE LÆRINGSRUM, MEDARBEJDERRUM UPPORTRUM CAFÉMILJØ DIALOG OG SP SKRIVEFLADER FAGLOKALER STILLEZONERKombinationen / KONCENTRATION mellem de til frokost, kaffe, mindre Central placering Tydeligafmarkering af særlige fleksible og funktionsskrivebare SPARENS tved/præprogrammering/2014/sagsnr uformelle møder. Kan tæn- parens skaber samæng mellem rummene, er brugerne en fornemaf livet i huset. faglokaler giverområder mulig- gør vægge det muligt at arbejde medfor giver mulighed kes sammen med hedterrasse for interaktion med stillezoner. nye arbejdsformer. og udeservering andre samt studerende oppå hold. campus og brug i flere OTER RATION & REFERENCER KANTINEMILJØ GENERELLE LÆRINGSRUM, MEDARBEJDERRUM OG SUPPORTRUM sammenhænge. MØDE- OG GRUPPERUM STILLEZON Kan indrettes som værende formel/uformel og åbne/lukkede. TRANSPARENS Transparens menhæng mellem Indretning rummene,af rum og zoner kan understøtte en dialogbaseret arbejdsform. / MULTISAL og giver brugerne en AUDITORIUM fornemen samtænkning af disse to melse af livet i huset. SKRIVEFLADER Stedet, hvor skolens brugere og gæster mødes til Kombinationen frokost, gruppearbejde, samvær,mellem uformelle møder. fleksible og skrivebare Skolens store samlingssted og scene for præsentavægge giver mulighed for tioner, kulturelle aktiviteter ect. pladskrævende funktioner kan skabe rum til store forsamlinger til foredrag, konferencer, forestillinger, koncerter eller lignende. Rummet en grad Cafémiljø medhar mindre bor-af fleksibilitet, så det kan bruges til flere de til frokost, kaffe, mindre forskellige formål. MET & FAGSPECIFIKKE RUM nye arbejdsformer. DYBELSE CAFÉMILJØ er zoner hvor man kan fordybe sig /Campus viduelt eller som en gruppe. Løsnin-Næstved/Præprogrammering/2014/sagsnr såsom læsesal, fordybelsesmøbler MØDE- OG GRUPPERUM grupperum. Kan indrettes som væ- rende formel/uformel 4/sagsnr og åbne/lukkede. Tydelig ma områder g stillezoner DIALOG OG SPARRING skaber sam- MEDIATEK / BIBLIOTEK FLEKSIBILITET Fleksible indretnin læringsrummene funktionel brug. FORDYBELSE Rum til fordybelse kan tæ både som rum og i zoner. uformelle møder. Kan tænskriveflader Et mødested for studerende og gæster, hvor der kes sammen med terrasse Kombinationen mellem man kan hente inspiration og vejledningog indenfor udeservering samtfleksible opog skrivebare FLEKSIBILITET et givent område. En samtænkning med FAB lab hold. vægge giverafmulighed for Fleksible indretninger og udformninger *Driftarealer *Brugsarealer eller lignende kan med fordel overvejes. Nuværende kvm nye arbejdsformer. læringsrummene kan understøtte multi- Dimensionering: Campus Næstved er i præprogrammeringen dimensioneret til i alt kvm, heraf FAGLOKALER NICHER TILfælles MØDE OG ARBEJDE kvm. Næstvedaf stved/præprogrammering/2014/sagsnr Parterne i Campus Central placering Mulighed for at trække sig ønsker en campus med så storfaglokaler en fælles giverarena muligtilbage i mere rolige og beskytsom muligt. Det giver både mere interaktion hed for interaktion med tede miljøer til frokostmøder, uddannelserne imellem, og det giver samtidigpå andre studerende gruppearbejde m.m. mest for pengene. campus og brug i flere EASJ funktionel brug UCSJ OG GRUPPERUM VUCMØDEStorstrøm Kan indrettes som væ* rende formel/uformel Driftarealer = betaler for: egne arealer + andel af og åbne/lukkede. fælles arealer Brugsarealer = Adgang: egen arealer + fælles arealer * sammenhænge. Med andre ord kan hver uddannelsesinstitution betale for langt færre kvm end i dag, men opnå adgang til op mod 1/3 mere areal i et nyt byggeri. /Campus Næstved/Præprogrammering/2014/sagsnr Ved at gå sammen i en fælles campus, kan uddannelserne få: 20 AUDITORIUM / MULTISAL FORDYBELSE Der er zoner hvor man kan fordybe sig CAMPUS NÆSTVED 5 En samtænkning af disse to pladskrævende funktioner kan skabe rum til store forsamlinger til foredrag, konferencer, forestillinger, koncerter eller lignende.

6 Model for bygherrekonstruktion Horten har som juridisk rådgiver for Campus Næstved udarbejder to modeller for mulig bygherrekonstruktion, hhv. en ejermodel og en lejermodel. EJERMODEL Det skal anbefales at læse den fulde redegørelse fra Horten. Her følger udvalgte pointer vedrørende ejermodellen: Overordnet set indebærer ejermodellen, at Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab finansierer, opfører, driver samt tager ejerskab til campusbyggeriet. Den mest hensigtsmæssige ejerkonstruktion for uddannelsesinstitutionerne indebærer, at campusbyggeriet opdeles i ejerlejligheder for hver uddannelses egne arealer. Der stiftes ligeledes en ejerforening, hvor uddannelsesinstituionerne er pligt mæssige medlemmer. Fællesarealerne i campusbyggeriet vil tilhøre og blive drevet af ejerforeningen. Driftsudgifter for fællesarealer fordeles mellem uddannelsesinstitutionerne efter en på forhånd aftalt fordelingsnøgle baseret på antal årskursister/stå. Campus er skræddersyet byggeri til uddannelsesinstitutionerne og med et stort fællesareal (ca, 46 % af den samlede bygningsmasse). Ved at indgå i ejermodellen er der en salgsrisiko for uddannelsesinstitutionerne, i fald en eller ønsker at fraflytte campus. Sædvanligvis vil byggeri af denne type udbydes som total- eller hovedentreprise Uddannelsesinstitutionerne skal forud for udbud antage en byggeteknisk rådgiver til udarbejdelse af et tilstrækkeligt byggeteknisk grundlag. Der foreslås en fordelingsnøgle til fordeling af anlægsudgifter baseret på arealfordelingen i præprogrammeringen v. Signal arkitekter for de individuelle områder og efter fordelingsnøglen for fælles arealerne. Samlet set er den foreslåede fordelingsnøgle: EASJ: 44,9% VUC: 24,3% UCSJ: 30,8% Det skal bemærkes, at Horten fraråder en kombineret ejer-/lejermodel, idet der ikke vurderes at være interesserede investorer i markedet for en sådan model. CAMPUS NÆSTVED 6

7 LEJERMODEL Det skal anbefales at læse den fulde redegørelse fra Horten. Her følger udvalgte pointer vedrørende lejermodellen: Lejermodellen forudsætter, at der indgås tre individuelle lejekontrakter mellem investor og de enkelte uddannelsesinstitutioner Huslejen for fællesarealer fastlåses en gang for alle ved lejemålets start, og fordeles herefter årligt internt på baggrund af aftalt fordelingsnøgle, baseret på antal årskursister/stå I modellen er foreslået en uopsigelighedsperiode på 15 år. Det skal under streges, at der ikke er foretaget en markedsafprøvning, og der knytter sig således en vis usikkerhed til om investor vil kræve længere uopsigelighedsperiode for at finde projektet attraktivt. Den foreslåede lejermodel kan pga. uopsigelighedsperiodens længde kun realiseres med forudgående godkendelse fra de enkelte ressortministerier, og projektet vil skulle forelægges Finansudvalget via aktstykke. Projekter af denne type udbydes typisk således at investorer konkurrerer på kvalitet og lejevilkår. Uddannelsesinstitutionerne skal forud for udbud antage en byggeteknisk rådgiver, som kan udarbejde det fornødne byggetekniske grundlag. Det må forventes, at investor ser en risiko ved driftsudgifter til fællesarealer ved delvis fraflytning af lejemålet. Horten foreslår, at denne problemstilling hånd teres i lejekontrakten, fx ved at den økonomiske risiko for fællesarealerne ved fraflytning påhviler uddannelsesinstitutionerne ikke udlejer. Det skal bemærkes, at Horten fraråder udbud med en 10-årig uopsigelighedsperiode, idet der ikke vurderes at være interesserede investorer i markedet for en sådan model. Horten anbefaler for begge modeller, at der udarbejdes en samarbejdsaftale parterne imellem, hvor udannelsesinstitutionerne forpligter sig til at deltage i realisering af campusbyggeriet indenfor nærmere angivne rammer. CAMPUS NÆSTVED 6

8 Økonomi Horten har endvidere foretaget en række tentative beregninger af projektfinansieringen, baseret på anlægssum på 177 mio. kr. estimeret af Kuben Management, november Anlægssum: 152 mio. kr. Omkostninger: 5 mio. kr. Uforudsete udgifter: 20 mio. kr. I alt 177 mio. kr. Forudsætningerne for anlægssummen er: Areal på kvm. Anslået omkostning på kr. pr. kvm. Etablering af 100 p-pladser i kælder, kr. pr. stk. Erhvervelse af byggegrund anslået til 6 mio. kr. Det skal bemærkes, at punkterne etablering af 100 p-pladser ifm. campusbyggeriet og anskaffelsespris af byggegrund på 6 mio. kr. begge er Næstved Kommunes forhandlingsudspil til Campus parterne. Nedenfor er angivet gennemsnitlig årlig omkostning fordelt på uddannelsesinstitutionerne ved en anlægssum på 177 mio. kr. Hertil kommer individuelle udgifter såsom inventar, it, flytning, kunstudsmykning o. lign. Ejermodel Rente+afdrag i mio. kr. Lejermodel 1. års leje i mio. kr. EASJ 6,1 4,8 UCSJ 4,2 3,3 VUC Storstrøm 3,3 2,6 SUM 13,6 10,6 Herudfra kan beregnes: EJERMODEL Gennemsnitlig årlig omkostning pr. kvm: 13,6 mio. kr./ kvm = kr. pr. kvm. LEJERMODEL 1. års leje: 10,6 mio. kr./ kvm = ca. 981 kr. pr. kvm. Næstved Byråd behandler i budgetprocessen for 2015 anlægsforslag for 53 mio. kr. til til følgeinvesteringer i relation til Campus Næstved. Midlerne påtænkes afsat til fx p-hus, adgangsveje, stisystem, reetablering af Teatergade som mindre befærdet gade o.lign. Afslutningsvis bemærkes det, at Næstved Kommune i anden anledning har fået foretaget en markedsundersøgelse i Næstved by, og det almindelige forrentningsniveau anslås til at ligge på mellem 5 og 6% i byen Beregnet med 6% forrentning 2. Afvigelse i sum skyldes afrunding Har du spørgsmål eller kommentarer til Campus Næstved kontakt METTE THIIM. Campus Næstved Projektleder Direkte Mobil NÆSTVED KOMMUNE. Teatergade Næstved.

9 Vision. Campus Næstved Kernen af Campus Næstved er vores fælles tro på, at: ꞋSammen kan vi mereꞌ

10 Vision. Campus Næstved ꞋSammen kan vi mereꞌ ZZ EAJS Campus Næstved XX De uddannelsesinstitutioner, som udgør Campus Næstved, er selvejende institutioner, hver med deres egen individuelle profil. Fællesskabet omkring Campus Næstved skal tilføre den enkelte uddannelsesinstitution noget ekstra, som de deltagende uddannelser ikke vil kunne løfte hver for sig. Samtidig er det vores ambition, at Campus Næstved også skal tilføre ekstra værdi for byen og lokalområdet som et attraktivt og kompetent kraftcenter. UCSJ YY VUC Storstrøm Vi tror på, at Campus fællesskabet vil skabe et spændende studiemiljø fagligt og socialt. Det ønsker vi, at også andre uddannelsesinstitutioner i Næstved skal nyde godt af. I Campus vil vi derfor gennem uddannelsesrådet arbejde for et bredere samarbejde alle uddannelserne imellem en virtuel Campus. Den fysiske etablering af Campus vil til hver en tid være åbent for tilflytning af flere uddannelsesinstitutioner, Forskelligheden rummer en række potentielle muligheder, som vi vil arbejde for at realisere. Men vi tror på, at lighedspunkterne er større end forskellene, idet vi alle bedriver uddannelser som vores kerneydelse, og vi alle arbejder for mere og bedre uddannelse til de unge og dem, som senere i livet har behov for efter- og videreuddannelse. CAMPUS NÆSTVED 2

11 Rammen om Campus Næstved Med Campus Næstved vil vi skabe en palet af attraktive uddannelsestilbud i et levende studiemiljø. Vi tror på, at solid faglighed i kombination med et engagerende studiemiljø både vil tiltrække flere studerende og de fagligt dygtige undervisere i en større radius. En fælles Campus vil styrke uddannelsernes rammebetingelser særligt på to områder: En yderst attraktiv beliggenhed En attraktiv beliggenhed er væsentlig for uddannelsernes mulighed for at tiltrække både studerende og undervisere fra et større område. Erfaring viser, at en attraktiv placering er medvirkende årsag til at give vækst i antal studerende. Med Campus Næstved er en række væsentlige ønsker til placering opfyldt: Bynært Stationsnært Grønt område i tilknytning til Campus Centralt ift. kulturelle tilbud, cafeliv mv. Når vi er mange kan vi mere Campus Næstved vil blive en vægtig institution i byen med en volumen på op mod mennesker på daglig basis af både studerende og ansatte. De mange menneskers daglige gang vil skabe et levende miljø i og omkring Campus. Et attraktivt studiemiljø har stor betydning for fastholdelsen af de studerende det er lettere at sige farvel til en uddannelse end til et socialt fællesskab. Den større volumen i en samlet Campus Næstved tror vi på vil bidrage med blandt andet: Attraktivt studiemiljø med blandede profiler fagligt, køns- og aldersmæssigt Bedre brobygning mellem uddannelsesniveauer Et spændende studiemiljø er også et spændende arbejdsmiljø. Vi ønsker i videst muligt omfang at skabe og understøtte et attraktivt arbejdsmiljø, fx ved: Fælles kompetenceudvikling At være på forkant, fx med brug af it i undervisningen Et bredere fagligt miljø med bedre mulighed for brug af undervisernes kompetencer CAMPUS NÆSTVED 3

12 Værdier Faglig identitet for de enkelte uddannelser At tage en uddannelse hænger i høj grad sammen med udvikling af en professionel identitet for den studerende. I Campus skal der være plads til at opbygge faglige identiteter i tilknytning til de enkelte fag. Samtidig giver Campus mulighed for at møde en række af de andre fagprofessionelle, som man skal samarbejde med i et efterfølgende arbejdsliv. Det styrker de studerendes kompetencer på et fremtidigt arbejdsmarked. Parterne i Campus Næstved er enige om, at følgende tre værdier skal kendetegne den fælles Campus. Nedenfor vil værdierne blive nærmere beskrevet. 1. Rum til faglig fordybelse og tværfaglig inspiration 2. Lokal forankring med globalt udsyn 3. Mere for mindre RUM TIL FAGLIG FORDYBELSE OG TVÆRFAGLIG INSPIRATION Med Campus Næstved vil vi skabe udviklende læringsmiljøer, som gør vores studerende i stand til at gennemføre en uddannelse, få de bedst mulige kvalifikationer med på vejen og dermed ved endt uddannelse være attraktive på arbejdsmarkedet. Tværfaglighed og større udbud giver flere muligheder for de studerende Vi ønsker at udfordre de traditionelle skel mellem uddannelsesinstitutionerne i Campus ved at skabe mulighed for, at der udbydes faglige forløb på tværs af uddannelserne. Mulige tiltag kunne være tværgående læringsfællesskaber som: Fælles valgfagskatalog Fælles fag-camps Innovations-camps Tværprofessionelt Samling af forskellige uddannelser på samme sted, giver mulighed for at mødes på tværs, både formelt og uformelt. I dette møde er der potentiale for at skabe: Nye ansættelser på tværs Udvikle nye typer at uddannelsestilbud Fælles efter- og videreuddannelse Og det som vi endnu ikke ved, hvad er CAMPUS NÆSTVED 4

13 LOKAL FORANKRING MED GLOBALT UDSYN Campus Næstved vil i kraft af sin størrelse blive en vægtig faktor i lokalområdet. Det gælder både i uddannelsesøjemed, men også i muligheden for at skabe relationer til det lokale kultur- og erhvervsliv. Med Campus vil vi skabe en samlet fælles identitet i forhold til omverdenen i respekt for de enkelte uddannelser som udgør helet. Campus og by skal være i interaktion Vi ønsker, der skal være liv omkring campus. Byens borgere skal kunne bruge Campus til fordel for både borgere og campus. Campus skal ligeledes naturligt bruge byens faciliteter i form af kulturelle tilbud og det lokale erhvervsliv. Campus og kommunen som partnere Vi ser det som naturligt, at et velfungerende samspil med kommunen udbygges til fordel for begge parter. Campus er den naturlige samarbejdspart for kommunen hvad angår vidensudveksling, efter- og videreuddannelse, uddannelsesudvikling og højnelse af uddannelsesniveau. Kommunen er Campus naturlige samarbejdspart hvad angår samarbejde med det øvrige uddannelsesudbud i Næstved. Øget samspil med det lokale erhvervsliv Campus Næstved vil arbejde for at oprette et fælles dialogforum med det lokale erhvervsliv, hvor muligheder for løbende samarbejde kan drøftes, det kunne fx være: Lokale uddannelsesbehov, som Campus kan løfte Interaktion mellem de studerende og erhvervslivet undervejs i uddannelsesforløbet Styrkelse af lokal rekruttering af nyuddannede Offentligt privat samarbejde med Campus som part International profil Internationalisering har mange udtryk ved en uddannelsesinstitution. Den nok mest almindelige form, hvor danske studerende tager på studieophold i udlandet og udenlandske studerende kommer hertil, skal selvfølgelig fortsat understøttes og udbygges. Men derudover vil vi i Campus Næstved understøtte internationaliseringen i kombination med brugen af teknologi. Det kan fx være ved: Fagligt stærke kapaciteter nationale som internationale skal bruges som virtuelle gæstelærere Ved større kendte navne, som kan have bredere interesse, kan der laves fælles forelæsning for interesserede studerende på campus Medarbejderne indgår i internationale kompetenceudviklingsforløb Udbyde undervisning til studerende som ikke fysisk er til stede på Campus, både nationalt og internationalt. CAMPUS NÆSTVED 5

14 MERE FOR MINDRE Med Mere for mindre mener vi, at vi i Campus Næstved fællesskabet kan skabe løsninger, hvor uddannelserne opnår flere og bedre muligheder, end de hver for sig har i dag. Vel at mærke uden at det vil koste ekstra. Fx kan vi dele omkostningen ved at drive og understøtte innovation og udvikling, samtidig med at alle institutionerne kan få fuldt udbytte af de tiltag som måtte være. Endvidere vil en ny bygning opført specifikt til brug for de tre uddannelser have en lang række muligheder for bedre udnyttelse og for optimering af driftsøkonomi. En fælles Campus vil kunne fremme samarbejdet omkring nye løsninger inden for fx fjernundervisning, ligesom et fællesskab om fx Videnscenter for anvendt IKT vil kunne være udbytterigt for alle parter En ny bygning vil give mulighed for at være innovativ omkring bygningens indretning til brug i forbindelse med nye undervisnings former og læringsmetoder Fleksible løsninger i et nybyggeri vil kunne øge udnyttelsesgraden af de opførte lokaler, idet hvert lokale kan have flere funktioner Med fælles brug af faciliteter, kan vi hver især få adgang til bedre lokaler og flere funktioner, idet rummene kan bruges af flere parter. Ved at være fælles om den lokale administration og drift, fx reception, lokaleplanlægning, eksamensadministration, vejledning, bygningsvedligehold m.v., kan vi hver især for færre ressourcer opretholde de samme funktioner En ny bygning må forventes at reducere uddannelsernes udgifter til forbrug af el, vand og varme alene i kraft af den udvikling, der er sket i byggeriet. Forudsætninger for et vellykket Campus Næstved Vi er klar over, at realisering af de positive effekter ved en fælles Campus Næstved ikke kommer af sig selv. Aktiv ledelse, der hele tiden arbejder på at skabe det størst mulige fællesskab i Campus, er en forudsætning for, at det lykkes. OG VI VIL LYKKES! Ligesom vi vil: arbejde for fælles løsninger i Campus arbejde for at træde nye stier i fællesskab, og arbejde for, at der med tiden kommer flere Campus-parter til. Fordi vi tror på, at det giver mere værdi for alle i Campus. Har du spørgsmål eller kommentarer til Campus Næstved kontakt METTE THIIM. Campus Næstved Projektleder Direkte Mobil NÆSTVED KOMMUNE. Teatergade Næstved.

15 VUC Storstrøm Bilag Sag 2b Balance pr. 30. juni AKTIVER Note Grunde/arealer Bygninger Ombygninger - Nykøbing F Undervisningsudstyr Transportmateriel Andet udstyr og inventar Materielle anlægsaktiver Deposita Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Debitorer Andre tilgodehavender X Mellemregning med Undervisningsministeriet Tilgodehavende EU-projekt Forudbetalt omkostninger Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Materielle anlægsaktiver AKTIVER PASSIVER Egenkapital pr A Periodens resultat Egenkapital B Prioritetsgæld Langfristet gæld C Skyldig løn D Feriepengeforpligtelser E Kreditorer X Mellemregning med Undervisningsministeriet F Anden kortfristet gæld G Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld Gældsforpligtelser PASSIVER

16 .

17 Regnskab pr. 30. juni 2014 Bilag Sag 2 B Resultatopgørelse pr ÅRET 2014 Note Forbrug Budget Afvigelse Budget kvartal Ankerbudget NYT Årsestimat Afvigelse Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Driftsomkostning Driftsresultat før finansiellse og ekstraord. poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster Årets resultat Budget Ankerbudget AKTIVITETSUDVIKLING: Forbrug Budget Afvigelse kvartal NYT Årsestimat Afvigelse GSK 0,0 1,0-1,0 5,0 6,0 5,0-1,0 HF2 156,2 163,2-7,0 122,8 291,0 279,0-12,0 Hfe 216,7 210,0 6,7 234,0 424,0 450,7 26,7 AVU 300,7 264,5 36,2 238,3 464,0 539,0 75,0 FVU 71,9 77,0-5,1 56,0 133,0 127,9-5,1 OBU 9,1 8,3 0,8 8,2 16,5 17,3 0,8 IDV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andet 1,8 1,8 0,0 1,2 3,0 3,0 0,0 I ALT 756,4 725,8 30,6 665, , ,9 84,4 Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger Driftsomkostninger Side 1

18 Regnskab pr. 30. juni 2014 Bilag Sag 2 B Resultatopgørelse pr ÅRET 2014 Noter Budget Forbrug Budget Afvigelse Ankerbudget 1. Statstilskud kvartal NYT Årsestimat Afvigelse Undervisningstaxameter Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Øvrige driftsindtægere Deltagerbetaling og andre indtægter Deltagerbetaling, uddannelse incl. Jobcentre og IDV Anden ekstern rekvirentbetaling (kantine+veu) Andre indtægter (projekter) Undervisnings gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse Markedsføring Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedrørende markedsføring Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedrørende ledelse og administration Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedrørende bygningsdrift Side 2

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til:

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til: Charter 11 Lilleskolernes Charter: Skolen er for børn Tiltrådt den / - 2011 af... skole Skolen er enig i: At skolen er for alle forældre, der kan tilslutte sig dens værdier og grundlag. At skolen er for

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

DEN PRIVATE FINANSIERING DUMPER /// 6 MÖGER KLAR MED PENSIONSMILLIONERNE /// 10 KOMMUNEKREDIT TAGER KONKURRENCEN OP /// 22

DEN PRIVATE FINANSIERING DUMPER /// 6 MÖGER KLAR MED PENSIONSMILLIONERNE /// 10 KOMMUNEKREDIT TAGER KONKURRENCEN OP /// 22 TILLÆG TIL NYHEDSMAGASINET DANSKE KOMMUNER 14. NOVEMBER 2013/ NO. 31 PP Uden OPP havde Randers Kommune ikke fået sit 6.700 m 2 store svømmeland, et af landets største OPP-projekter. Men flere eksperter

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen #15 september 2012 FM Update space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen Leder Klimaforbillede fik Driftsherreprisen Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: DR-byen Foto:

Læs mere

Veje til ungdomsuddannelse

Veje til ungdomsuddannelse Veje til ungdomsuddannelse 2 Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere 11:40 Laila Dreyer Espersen Misja Eiberg Dines andersen 11:40 VEJE TIL UNGDOMSUDDANNELSE 2 KVALITATIVE

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013).

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013). Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1 (Fremsættelse 09.10.2013). 7. møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til Offentlig Ledelse04 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 I piskeregn vender køerne halen til Det samme gør medarbejderne til chefen, hvis de mødes af

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere