HOVEDPOINTER FRA LEVERANCERNE I FASE 2. Resumé. Campus Næstved ꞋSammen kan vi mereꞌ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDPOINTER FRA LEVERANCERNE I FASE 2. Resumé. Campus Næstved ꞋSammen kan vi mereꞌ"

Transkript

1 HOVEDPOINTER FRA LEVERANCERNE I FASE 2 Resumé. Campus Næstved ꞋSammen kan vi mereꞌ

2 Campus Næstved Næstved station Næstved centrum INDLEDNING Erhvervsakademi Sjælland (EASJ), University College Sjælland (UCSJ) og VUC Storstrøm (VUC) har i perioden januar august 2014 udarbejdet tre væsentlige bidrag til realisering af en fælles Campus i Næstved: EN FÆLLES VISION PRÆPROGRAMMERING AF CAMPUS-BYGGERIET MODEL FOR BYGHERREKONSTRUKTION Nedenfor fremhæves hovedpointerne i hver af de tre leverancer. CAMPUS NÆSTVED 2

3 Vision Sammen kan vi mere Fællesskabet omkring Campus Næstved skal tilføre den enkelte uddannelsesinstitution noget ekstra, som de deltagende uddannelser ikke vil kunne løfte hver for sig. En fælles Campus vil styrke uddannelsernes rammebetingelser på to områder: En yderst attraktiv beliggenhed, som er både bynær, stationsnær og i tilknytning til et stort grønt område Når vi er mange kan vi mere, med op til studerende og ansatte vil Campus Næstved udgøre et attraktivt fagligt og socialt studiemiljø og samtidig styrke muligheden for brobygning mellem uddannelsesniveauer. Parterne i Campus Næstved er enige om, at følgende tre værdier skal kendetegne den fælles campus: 1. Rum til faglig fordybelse og tværfaglig inspiration Med Campus Næstved vil vi skabe udviklende læringsmiljøer til gavn for studerende og undervisere. Vi ønsker at udfordre de traditionelle skel mellem uddannelsesinstitutionerne i Campus. Nøgleordene er: Faglig identitet for de enkelte uddannelser Tværfaglighed og større udbud giver flere muligheder for de studerende Tværprofessionelt 2. Lokal forankring med globalt udsyn Campus Næstved vil i kraft af sin størrelse blive en vægtig institution i lokalområdet. Med Campus vil vi skabe en samlet fælles identitet i forhold til omverdenen i respekt for de enkelte uddannelser som udgør helet. Nøgleordene er: Campus og by skal være i interaktion Campus og kommunen som partnere Øget samspil med det lokale erhvervsliv International profil 3. Mere for mindre I fællesskab kan vi skabe løsninger, hvor uddannelserne opnår flere og bedre muligheder, end de hver for sig har i dag. Nøgleordene er: Samarbejde omkring innovative løsning, fx ved brug af fjernundervisning Fælles brug af faciliteter giver adgang til bedre lokaler og flere funktioner Fælles om den lokale administration og drift Realisering af Campus Næstved kræver en indsats og vi vil lykkes! Ligesom vi vil: Arbejde for fælles løsninger i Campus Arbejde for at træde nye stier i fællesskab, og Arbejde for, at der med tiden kommer flere Campus-parter til. CAMPUS NÆSTVED 3

4 Præprogrammering Campus Næstved Signal Arkitekter har i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne skabt en præprogrammering af Campus Næstved. Præprogrammeringen bygger på følgende fælles grundlag: ORGANISATION EN KLAR FÆLLES ORGANISATION VI BEVARER KERNEYDELSEN EKSTERNE SAMARBEJDER MENNESKER DEN PRODUCERENDE STUDERENDE DEN VIDENDE MEDARBEJDER RUM BRYDE MED VANETÆNKNINGER NYE MØDEFORA RUMLIGHEDER CAMPUS NÆSTVED TÆNKES BYGGET OP OMKRING 8 RUMLIGE KATEGORIER: Rumligheder med orientering mod studiemiljøet: Generelle læringsrum her foregår forskellige former for læring Support rum fx studiearbejdspladser, grupperum, læsesale, faciliteter til online møder, præsentationer m.m. Fagspecifikke rum fx værksteder, bevægelsesrum, laboratorier Medarbejderrum arbejdspladser både i form af stillekupeer og til teamarbejde. Rumligheder med orientering mod omverdenen: Fælles arena primære funktioner såsom kantine, formelle og uformelle mødesteder Front desk/reception den fælles campus information Inspirationsrum fx mediecenter, inkubationsmiljø, multihal og auditorium Uderum kan være indrettet med aktivitetszoner, områder til faglig læring, rekreative områder m.v. CAMPUS NÆSTVED 4

5 or skolens brugere og gæster mødes til erendes arbejde uppearbejde, samvær, uformelle møder. ltater (digital og tore samlingssted og scene for præsentafremstilling). turelle aktiviteter ect. ON & REFERENCER et givent område. En samtænkning med FAB lab eller lignende kan med fordel overvejes. FAGLOKALER Central placering CAFÉMILJØ af med giver mindremuligborgenerelle LÆRINGSRUM,Cafémiljø MEDARBEJDERRUM faglokaler de tilhed frokost, kaffe, mindre for interaktion med OG SUPPORTRUM uformelle Kan tænandre møder. studerende på kes campus sammenog med terrasse brug i flere og udeservering samt sammenhænge. ophold. TRANSPARENS STILLEZONER / KONCENTRATION Tydelig markering af særlige funktionsområder gør det muligt at arbejde med stillezoner. ÆSTVED INSPIRATION REFERENCERskaber TIL NOTER FAGSPECIFIKKE RUM &Transparens sammenhæng mellem rummene, og giver brugerne en fornemmelse af livet i huset. L MØDE OG ARBEJDE for at trække sig ere rolige og beskytstops er til frokostmøder, bejde m.m. AUDITORIUM / MULTISAL MEDIATEK / BIBLIOTEK En samtænkning af disse to pladskrævende funktioner kan skabe rum til store forsamlinger til foredrag, konferencer, forestillinger, koncerter eller lignende. Rummet har en grad af fleksiindretning bilitet, så det kan bruges til flere af r støtte en dialo forskellige formål. CAMPUS NÆSTVED TIL INSPIRATION NOTER & REFERENCER Et mødested for studerende og gæster, hvor der man kan hente inspiration og vejledning indenfor Der er zoner hvor man kan fordybe sig et givent område. En samtænkning med FAB lab individuelt eller som en gruppe. Løsnineller lignende kan med fordel overvejes. ger såsom læsesal, fordybelsesmøbler og grupperum. Cafémiljø med mindre bor- FORDYBELSE ERELLE LÆRINGSRUM, MEDARBEJDERRUM UPPORTRUM CAFÉMILJØ DIALOG OG SP SKRIVEFLADER FAGLOKALER STILLEZONERKombinationen / KONCENTRATION mellem de til frokost, kaffe, mindre Central placering Tydeligafmarkering af særlige fleksible og funktionsskrivebare SPARENS tved/præprogrammering/2014/sagsnr uformelle møder. Kan tæn- parens skaber samæng mellem rummene, er brugerne en fornemaf livet i huset. faglokaler giverområder mulig- gør vægge det muligt at arbejde medfor giver mulighed kes sammen med hedterrasse for interaktion med stillezoner. nye arbejdsformer. og udeservering andre samt studerende oppå hold. campus og brug i flere OTER RATION & REFERENCER KANTINEMILJØ GENERELLE LÆRINGSRUM, MEDARBEJDERRUM OG SUPPORTRUM sammenhænge. MØDE- OG GRUPPERUM STILLEZON Kan indrettes som værende formel/uformel og åbne/lukkede. TRANSPARENS Transparens menhæng mellem Indretning rummene,af rum og zoner kan understøtte en dialogbaseret arbejdsform. / MULTISAL og giver brugerne en AUDITORIUM fornemen samtænkning af disse to melse af livet i huset. SKRIVEFLADER Stedet, hvor skolens brugere og gæster mødes til Kombinationen frokost, gruppearbejde, samvær,mellem uformelle møder. fleksible og skrivebare Skolens store samlingssted og scene for præsentavægge giver mulighed for tioner, kulturelle aktiviteter ect. pladskrævende funktioner kan skabe rum til store forsamlinger til foredrag, konferencer, forestillinger, koncerter eller lignende. Rummet en grad Cafémiljø medhar mindre bor-af fleksibilitet, så det kan bruges til flere de til frokost, kaffe, mindre forskellige formål. MET & FAGSPECIFIKKE RUM nye arbejdsformer. DYBELSE CAFÉMILJØ er zoner hvor man kan fordybe sig /Campus viduelt eller som en gruppe. Løsnin-Næstved/Præprogrammering/2014/sagsnr såsom læsesal, fordybelsesmøbler MØDE- OG GRUPPERUM grupperum. Kan indrettes som væ- rende formel/uformel 4/sagsnr og åbne/lukkede. Tydelig ma områder g stillezoner DIALOG OG SPARRING skaber sam- MEDIATEK / BIBLIOTEK FLEKSIBILITET Fleksible indretnin læringsrummene funktionel brug. FORDYBELSE Rum til fordybelse kan tæ både som rum og i zoner. uformelle møder. Kan tænskriveflader Et mødested for studerende og gæster, hvor der kes sammen med terrasse Kombinationen mellem man kan hente inspiration og vejledningog indenfor udeservering samtfleksible opog skrivebare FLEKSIBILITET et givent område. En samtænkning med FAB lab hold. vægge giverafmulighed for Fleksible indretninger og udformninger *Driftarealer *Brugsarealer eller lignende kan med fordel overvejes. Nuværende kvm nye arbejdsformer. læringsrummene kan understøtte multi- Dimensionering: Campus Næstved er i præprogrammeringen dimensioneret til i alt kvm, heraf FAGLOKALER NICHER TILfælles MØDE OG ARBEJDE kvm. Næstvedaf stved/præprogrammering/2014/sagsnr Parterne i Campus Central placering Mulighed for at trække sig ønsker en campus med så storfaglokaler en fælles giverarena muligtilbage i mere rolige og beskytsom muligt. Det giver både mere interaktion hed for interaktion med tede miljøer til frokostmøder, uddannelserne imellem, og det giver samtidigpå andre studerende gruppearbejde m.m. mest for pengene. campus og brug i flere EASJ funktionel brug UCSJ OG GRUPPERUM VUCMØDEStorstrøm Kan indrettes som væ* rende formel/uformel Driftarealer = betaler for: egne arealer + andel af og åbne/lukkede. fælles arealer Brugsarealer = Adgang: egen arealer + fælles arealer * sammenhænge. Med andre ord kan hver uddannelsesinstitution betale for langt færre kvm end i dag, men opnå adgang til op mod 1/3 mere areal i et nyt byggeri. /Campus Næstved/Præprogrammering/2014/sagsnr Ved at gå sammen i en fælles campus, kan uddannelserne få: 20 AUDITORIUM / MULTISAL FORDYBELSE Der er zoner hvor man kan fordybe sig CAMPUS NÆSTVED 5 En samtænkning af disse to pladskrævende funktioner kan skabe rum til store forsamlinger til foredrag, konferencer, forestillinger, koncerter eller lignende.

6 Model for bygherrekonstruktion Horten har som juridisk rådgiver for Campus Næstved udarbejder to modeller for mulig bygherrekonstruktion, hhv. en ejermodel og en lejermodel. EJERMODEL Det skal anbefales at læse den fulde redegørelse fra Horten. Her følger udvalgte pointer vedrørende ejermodellen: Overordnet set indebærer ejermodellen, at Uddannelsesinstitutionerne i fællesskab finansierer, opfører, driver samt tager ejerskab til campusbyggeriet. Den mest hensigtsmæssige ejerkonstruktion for uddannelsesinstitutionerne indebærer, at campusbyggeriet opdeles i ejerlejligheder for hver uddannelses egne arealer. Der stiftes ligeledes en ejerforening, hvor uddannelsesinstituionerne er pligt mæssige medlemmer. Fællesarealerne i campusbyggeriet vil tilhøre og blive drevet af ejerforeningen. Driftsudgifter for fællesarealer fordeles mellem uddannelsesinstitutionerne efter en på forhånd aftalt fordelingsnøgle baseret på antal årskursister/stå. Campus er skræddersyet byggeri til uddannelsesinstitutionerne og med et stort fællesareal (ca, 46 % af den samlede bygningsmasse). Ved at indgå i ejermodellen er der en salgsrisiko for uddannelsesinstitutionerne, i fald en eller ønsker at fraflytte campus. Sædvanligvis vil byggeri af denne type udbydes som total- eller hovedentreprise Uddannelsesinstitutionerne skal forud for udbud antage en byggeteknisk rådgiver til udarbejdelse af et tilstrækkeligt byggeteknisk grundlag. Der foreslås en fordelingsnøgle til fordeling af anlægsudgifter baseret på arealfordelingen i præprogrammeringen v. Signal arkitekter for de individuelle områder og efter fordelingsnøglen for fælles arealerne. Samlet set er den foreslåede fordelingsnøgle: EASJ: 44,9% VUC: 24,3% UCSJ: 30,8% Det skal bemærkes, at Horten fraråder en kombineret ejer-/lejermodel, idet der ikke vurderes at være interesserede investorer i markedet for en sådan model. CAMPUS NÆSTVED 6

7 LEJERMODEL Det skal anbefales at læse den fulde redegørelse fra Horten. Her følger udvalgte pointer vedrørende lejermodellen: Lejermodellen forudsætter, at der indgås tre individuelle lejekontrakter mellem investor og de enkelte uddannelsesinstitutioner Huslejen for fællesarealer fastlåses en gang for alle ved lejemålets start, og fordeles herefter årligt internt på baggrund af aftalt fordelingsnøgle, baseret på antal årskursister/stå I modellen er foreslået en uopsigelighedsperiode på 15 år. Det skal under streges, at der ikke er foretaget en markedsafprøvning, og der knytter sig således en vis usikkerhed til om investor vil kræve længere uopsigelighedsperiode for at finde projektet attraktivt. Den foreslåede lejermodel kan pga. uopsigelighedsperiodens længde kun realiseres med forudgående godkendelse fra de enkelte ressortministerier, og projektet vil skulle forelægges Finansudvalget via aktstykke. Projekter af denne type udbydes typisk således at investorer konkurrerer på kvalitet og lejevilkår. Uddannelsesinstitutionerne skal forud for udbud antage en byggeteknisk rådgiver, som kan udarbejde det fornødne byggetekniske grundlag. Det må forventes, at investor ser en risiko ved driftsudgifter til fællesarealer ved delvis fraflytning af lejemålet. Horten foreslår, at denne problemstilling hånd teres i lejekontrakten, fx ved at den økonomiske risiko for fællesarealerne ved fraflytning påhviler uddannelsesinstitutionerne ikke udlejer. Det skal bemærkes, at Horten fraråder udbud med en 10-årig uopsigelighedsperiode, idet der ikke vurderes at være interesserede investorer i markedet for en sådan model. Horten anbefaler for begge modeller, at der udarbejdes en samarbejdsaftale parterne imellem, hvor udannelsesinstitutionerne forpligter sig til at deltage i realisering af campusbyggeriet indenfor nærmere angivne rammer. CAMPUS NÆSTVED 6

8 Økonomi Horten har endvidere foretaget en række tentative beregninger af projektfinansieringen, baseret på anlægssum på 177 mio. kr. estimeret af Kuben Management, november Anlægssum: 152 mio. kr. Omkostninger: 5 mio. kr. Uforudsete udgifter: 20 mio. kr. I alt 177 mio. kr. Forudsætningerne for anlægssummen er: Areal på kvm. Anslået omkostning på kr. pr. kvm. Etablering af 100 p-pladser i kælder, kr. pr. stk. Erhvervelse af byggegrund anslået til 6 mio. kr. Det skal bemærkes, at punkterne etablering af 100 p-pladser ifm. campusbyggeriet og anskaffelsespris af byggegrund på 6 mio. kr. begge er Næstved Kommunes forhandlingsudspil til Campus parterne. Nedenfor er angivet gennemsnitlig årlig omkostning fordelt på uddannelsesinstitutionerne ved en anlægssum på 177 mio. kr. Hertil kommer individuelle udgifter såsom inventar, it, flytning, kunstudsmykning o. lign. Ejermodel Rente+afdrag i mio. kr. Lejermodel 1. års leje i mio. kr. EASJ 6,1 4,8 UCSJ 4,2 3,3 VUC Storstrøm 3,3 2,6 SUM 13,6 10,6 Herudfra kan beregnes: EJERMODEL Gennemsnitlig årlig omkostning pr. kvm: 13,6 mio. kr./ kvm = kr. pr. kvm. LEJERMODEL 1. års leje: 10,6 mio. kr./ kvm = ca. 981 kr. pr. kvm. Næstved Byråd behandler i budgetprocessen for 2015 anlægsforslag for 53 mio. kr. til til følgeinvesteringer i relation til Campus Næstved. Midlerne påtænkes afsat til fx p-hus, adgangsveje, stisystem, reetablering af Teatergade som mindre befærdet gade o.lign. Afslutningsvis bemærkes det, at Næstved Kommune i anden anledning har fået foretaget en markedsundersøgelse i Næstved by, og det almindelige forrentningsniveau anslås til at ligge på mellem 5 og 6% i byen Beregnet med 6% forrentning 2. Afvigelse i sum skyldes afrunding Har du spørgsmål eller kommentarer til Campus Næstved kontakt METTE THIIM. Campus Næstved Projektleder Direkte Mobil NÆSTVED KOMMUNE. Teatergade Næstved.

9 Vision. Campus Næstved Kernen af Campus Næstved er vores fælles tro på, at: ꞋSammen kan vi mereꞌ

10 Vision. Campus Næstved ꞋSammen kan vi mereꞌ ZZ EAJS Campus Næstved XX De uddannelsesinstitutioner, som udgør Campus Næstved, er selvejende institutioner, hver med deres egen individuelle profil. Fællesskabet omkring Campus Næstved skal tilføre den enkelte uddannelsesinstitution noget ekstra, som de deltagende uddannelser ikke vil kunne løfte hver for sig. Samtidig er det vores ambition, at Campus Næstved også skal tilføre ekstra værdi for byen og lokalområdet som et attraktivt og kompetent kraftcenter. UCSJ YY VUC Storstrøm Vi tror på, at Campus fællesskabet vil skabe et spændende studiemiljø fagligt og socialt. Det ønsker vi, at også andre uddannelsesinstitutioner i Næstved skal nyde godt af. I Campus vil vi derfor gennem uddannelsesrådet arbejde for et bredere samarbejde alle uddannelserne imellem en virtuel Campus. Den fysiske etablering af Campus vil til hver en tid være åbent for tilflytning af flere uddannelsesinstitutioner, Forskelligheden rummer en række potentielle muligheder, som vi vil arbejde for at realisere. Men vi tror på, at lighedspunkterne er større end forskellene, idet vi alle bedriver uddannelser som vores kerneydelse, og vi alle arbejder for mere og bedre uddannelse til de unge og dem, som senere i livet har behov for efter- og videreuddannelse. CAMPUS NÆSTVED 2

11 Rammen om Campus Næstved Med Campus Næstved vil vi skabe en palet af attraktive uddannelsestilbud i et levende studiemiljø. Vi tror på, at solid faglighed i kombination med et engagerende studiemiljø både vil tiltrække flere studerende og de fagligt dygtige undervisere i en større radius. En fælles Campus vil styrke uddannelsernes rammebetingelser særligt på to områder: En yderst attraktiv beliggenhed En attraktiv beliggenhed er væsentlig for uddannelsernes mulighed for at tiltrække både studerende og undervisere fra et større område. Erfaring viser, at en attraktiv placering er medvirkende årsag til at give vækst i antal studerende. Med Campus Næstved er en række væsentlige ønsker til placering opfyldt: Bynært Stationsnært Grønt område i tilknytning til Campus Centralt ift. kulturelle tilbud, cafeliv mv. Når vi er mange kan vi mere Campus Næstved vil blive en vægtig institution i byen med en volumen på op mod mennesker på daglig basis af både studerende og ansatte. De mange menneskers daglige gang vil skabe et levende miljø i og omkring Campus. Et attraktivt studiemiljø har stor betydning for fastholdelsen af de studerende det er lettere at sige farvel til en uddannelse end til et socialt fællesskab. Den større volumen i en samlet Campus Næstved tror vi på vil bidrage med blandt andet: Attraktivt studiemiljø med blandede profiler fagligt, køns- og aldersmæssigt Bedre brobygning mellem uddannelsesniveauer Et spændende studiemiljø er også et spændende arbejdsmiljø. Vi ønsker i videst muligt omfang at skabe og understøtte et attraktivt arbejdsmiljø, fx ved: Fælles kompetenceudvikling At være på forkant, fx med brug af it i undervisningen Et bredere fagligt miljø med bedre mulighed for brug af undervisernes kompetencer CAMPUS NÆSTVED 3

12 Værdier Faglig identitet for de enkelte uddannelser At tage en uddannelse hænger i høj grad sammen med udvikling af en professionel identitet for den studerende. I Campus skal der være plads til at opbygge faglige identiteter i tilknytning til de enkelte fag. Samtidig giver Campus mulighed for at møde en række af de andre fagprofessionelle, som man skal samarbejde med i et efterfølgende arbejdsliv. Det styrker de studerendes kompetencer på et fremtidigt arbejdsmarked. Parterne i Campus Næstved er enige om, at følgende tre værdier skal kendetegne den fælles Campus. Nedenfor vil værdierne blive nærmere beskrevet. 1. Rum til faglig fordybelse og tværfaglig inspiration 2. Lokal forankring med globalt udsyn 3. Mere for mindre RUM TIL FAGLIG FORDYBELSE OG TVÆRFAGLIG INSPIRATION Med Campus Næstved vil vi skabe udviklende læringsmiljøer, som gør vores studerende i stand til at gennemføre en uddannelse, få de bedst mulige kvalifikationer med på vejen og dermed ved endt uddannelse være attraktive på arbejdsmarkedet. Tværfaglighed og større udbud giver flere muligheder for de studerende Vi ønsker at udfordre de traditionelle skel mellem uddannelsesinstitutionerne i Campus ved at skabe mulighed for, at der udbydes faglige forløb på tværs af uddannelserne. Mulige tiltag kunne være tværgående læringsfællesskaber som: Fælles valgfagskatalog Fælles fag-camps Innovations-camps Tværprofessionelt Samling af forskellige uddannelser på samme sted, giver mulighed for at mødes på tværs, både formelt og uformelt. I dette møde er der potentiale for at skabe: Nye ansættelser på tværs Udvikle nye typer at uddannelsestilbud Fælles efter- og videreuddannelse Og det som vi endnu ikke ved, hvad er CAMPUS NÆSTVED 4

13 LOKAL FORANKRING MED GLOBALT UDSYN Campus Næstved vil i kraft af sin størrelse blive en vægtig faktor i lokalområdet. Det gælder både i uddannelsesøjemed, men også i muligheden for at skabe relationer til det lokale kultur- og erhvervsliv. Med Campus vil vi skabe en samlet fælles identitet i forhold til omverdenen i respekt for de enkelte uddannelser som udgør helet. Campus og by skal være i interaktion Vi ønsker, der skal være liv omkring campus. Byens borgere skal kunne bruge Campus til fordel for både borgere og campus. Campus skal ligeledes naturligt bruge byens faciliteter i form af kulturelle tilbud og det lokale erhvervsliv. Campus og kommunen som partnere Vi ser det som naturligt, at et velfungerende samspil med kommunen udbygges til fordel for begge parter. Campus er den naturlige samarbejdspart for kommunen hvad angår vidensudveksling, efter- og videreuddannelse, uddannelsesudvikling og højnelse af uddannelsesniveau. Kommunen er Campus naturlige samarbejdspart hvad angår samarbejde med det øvrige uddannelsesudbud i Næstved. Øget samspil med det lokale erhvervsliv Campus Næstved vil arbejde for at oprette et fælles dialogforum med det lokale erhvervsliv, hvor muligheder for løbende samarbejde kan drøftes, det kunne fx være: Lokale uddannelsesbehov, som Campus kan løfte Interaktion mellem de studerende og erhvervslivet undervejs i uddannelsesforløbet Styrkelse af lokal rekruttering af nyuddannede Offentligt privat samarbejde med Campus som part International profil Internationalisering har mange udtryk ved en uddannelsesinstitution. Den nok mest almindelige form, hvor danske studerende tager på studieophold i udlandet og udenlandske studerende kommer hertil, skal selvfølgelig fortsat understøttes og udbygges. Men derudover vil vi i Campus Næstved understøtte internationaliseringen i kombination med brugen af teknologi. Det kan fx være ved: Fagligt stærke kapaciteter nationale som internationale skal bruges som virtuelle gæstelærere Ved større kendte navne, som kan have bredere interesse, kan der laves fælles forelæsning for interesserede studerende på campus Medarbejderne indgår i internationale kompetenceudviklingsforløb Udbyde undervisning til studerende som ikke fysisk er til stede på Campus, både nationalt og internationalt. CAMPUS NÆSTVED 5

14 MERE FOR MINDRE Med Mere for mindre mener vi, at vi i Campus Næstved fællesskabet kan skabe løsninger, hvor uddannelserne opnår flere og bedre muligheder, end de hver for sig har i dag. Vel at mærke uden at det vil koste ekstra. Fx kan vi dele omkostningen ved at drive og understøtte innovation og udvikling, samtidig med at alle institutionerne kan få fuldt udbytte af de tiltag som måtte være. Endvidere vil en ny bygning opført specifikt til brug for de tre uddannelser have en lang række muligheder for bedre udnyttelse og for optimering af driftsøkonomi. En fælles Campus vil kunne fremme samarbejdet omkring nye løsninger inden for fx fjernundervisning, ligesom et fællesskab om fx Videnscenter for anvendt IKT vil kunne være udbytterigt for alle parter En ny bygning vil give mulighed for at være innovativ omkring bygningens indretning til brug i forbindelse med nye undervisnings former og læringsmetoder Fleksible løsninger i et nybyggeri vil kunne øge udnyttelsesgraden af de opførte lokaler, idet hvert lokale kan have flere funktioner Med fælles brug af faciliteter, kan vi hver især få adgang til bedre lokaler og flere funktioner, idet rummene kan bruges af flere parter. Ved at være fælles om den lokale administration og drift, fx reception, lokaleplanlægning, eksamensadministration, vejledning, bygningsvedligehold m.v., kan vi hver især for færre ressourcer opretholde de samme funktioner En ny bygning må forventes at reducere uddannelsernes udgifter til forbrug af el, vand og varme alene i kraft af den udvikling, der er sket i byggeriet. Forudsætninger for et vellykket Campus Næstved Vi er klar over, at realisering af de positive effekter ved en fælles Campus Næstved ikke kommer af sig selv. Aktiv ledelse, der hele tiden arbejder på at skabe det størst mulige fællesskab i Campus, er en forudsætning for, at det lykkes. OG VI VIL LYKKES! Ligesom vi vil: arbejde for fælles løsninger i Campus arbejde for at træde nye stier i fællesskab, og arbejde for, at der med tiden kommer flere Campus-parter til. Fordi vi tror på, at det giver mere værdi for alle i Campus. Har du spørgsmål eller kommentarer til Campus Næstved kontakt METTE THIIM. Campus Næstved Projektleder Direkte Mobil NÆSTVED KOMMUNE. Teatergade Næstved.

15 VUC Storstrøm Bilag Sag 2b Balance pr. 30. juni AKTIVER Note Grunde/arealer Bygninger Ombygninger - Nykøbing F Undervisningsudstyr Transportmateriel Andet udstyr og inventar Materielle anlægsaktiver Deposita Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Debitorer Andre tilgodehavender X Mellemregning med Undervisningsministeriet Tilgodehavende EU-projekt Forudbetalt omkostninger Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Materielle anlægsaktiver AKTIVER PASSIVER Egenkapital pr A Periodens resultat Egenkapital B Prioritetsgæld Langfristet gæld C Skyldig løn D Feriepengeforpligtelser E Kreditorer X Mellemregning med Undervisningsministeriet F Anden kortfristet gæld G Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld Gældsforpligtelser PASSIVER

16 .

17 Regnskab pr. 30. juni 2014 Bilag Sag 2 B Resultatopgørelse pr ÅRET 2014 Note Forbrug Budget Afvigelse Budget kvartal Ankerbudget NYT Årsestimat Afvigelse Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Driftsomkostning Driftsresultat før finansiellse og ekstraord. poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster Årets resultat Budget Ankerbudget AKTIVITETSUDVIKLING: Forbrug Budget Afvigelse kvartal NYT Årsestimat Afvigelse GSK 0,0 1,0-1,0 5,0 6,0 5,0-1,0 HF2 156,2 163,2-7,0 122,8 291,0 279,0-12,0 Hfe 216,7 210,0 6,7 234,0 424,0 450,7 26,7 AVU 300,7 264,5 36,2 238,3 464,0 539,0 75,0 FVU 71,9 77,0-5,1 56,0 133,0 127,9-5,1 OBU 9,1 8,3 0,8 8,2 16,5 17,3 0,8 IDV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andet 1,8 1,8 0,0 1,2 3,0 3,0 0,0 I ALT 756,4 725,8 30,6 665, , ,9 84,4 Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger Driftsomkostninger Side 1

18 Regnskab pr. 30. juni 2014 Bilag Sag 2 B Resultatopgørelse pr ÅRET 2014 Noter Budget Forbrug Budget Afvigelse Ankerbudget 1. Statstilskud kvartal NYT Årsestimat Afvigelse Undervisningstaxameter Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Øvrige driftsindtægere Deltagerbetaling og andre indtægter Deltagerbetaling, uddannelse incl. Jobcentre og IDV Anden ekstern rekvirentbetaling (kantine+veu) Andre indtægter (projekter) Undervisnings gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse Markedsføring Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedrørende markedsføring Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedrørende ledelse og administration Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedrørende bygningsdrift Side 2

19 Regnskab pr. 30. juni 2014 Bilag Sag 2 B Resultatopgørelse pr ÅRET 2014 Noter Budget Forbrug Budget Afvigelse 7. Aktiviteter med særlige tilskud kvartal Ankerbudget NYT Årsestimat Afvigelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedrørende særlige tilskud Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter Finansielle omkostninger Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger Side 3

20

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse

VUC Storstrøms bestyrelse VUC Storstrøms bestyrelse Bilag Mødet den 1. oktober 2014. Mødested: Nunsmere Hall, Northwich, Cheshire. Mødetid: Kl. 08.30 10.30. Horten Advokat Peter Bisgaard Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Stillings- og personprofil. Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013

Stillings- og personprofil. Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013 Stillings- og personprofil Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013 Opdragsgiver VUC Roskilde Adresse Læderstræde 4 4000 Roskilde Telefon: 4630 8600 www.vucroskilde.dk Stilling Refererer

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. november 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Høringssvar modtaget 23-09-13 Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler Institution 4000 Kontaktperson Flemming Jørgensen 4000 Afgivet høringssvar som Bruger (bestyrelsesmedlem eller medlem af interesseorganisation)

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Basis: 1. halvår 2013

Basis: 1. halvår 2013 1 årselev = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms Cøsa- Under- Færdiggø- Fælles- Bygnings- Tillægs-takst for Grundtilskud formål Uddannelse visn.takst relsestakst udg.takst takst A-niveau * takst pr. årselev

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag?

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Punkt 5 Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Masterplan hvad er de konkrete planer, og hvordan kan de realiseres? Økonomi, finansiering Drøftelse,

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Organisering af 10. klasse - 1. behandling

Organisering af 10. klasse - 1. behandling Punkt 5. Organisering af 10. klasse - 1. behandling 2014-35882 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoludvalget godkender, at en af de beskrevne modeller for den fremtidige organisering af 10. klasse sendes

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever

Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever Skolerne er uenige Det er dog ikke alle skoler, som er enige med undervisningsministeren. På Campus Bornholm Erhvervsskoleuddannelser mener man, at

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Viborg UddannelsesBootCamp 2015 Jeg vil gerne præsentere jer for Anne Perspektiv: Aarhus Universitets bidrag til viden i Annes liv Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere